Hoofdstuk I: Inzake de toepasselijke wetgeving:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoofdstuk I: Inzake de toepasselijke wetgeving:"

Transcriptie

1 Hoofdstuk I: Inzake de toepasselijke wetgeving: Afdeling I: De oorspronkelijke wet van 5 juli 1998 en de diverse wetswijzigingen: Bij wet van 5 juli werd een titel IV toegevoegd aan het Gerechtelijk Wetboek. De relevante wetsartikelen zijn de artikelen 1675/2 tot en met 1675/19 van het Gerechtelijk Wetboek. 1) Het toepassingsgebied van de wet: artikel 1675/2 Ger.W.: De toegang tot de procedure is beperkt tot: - de natuurlijke persoon die geen koopman is in de zin van art. 1 Wetboek van Koophandel, - die niet in staat is om op duurzame wijze zijn opeisbare of nog te vervallen schulden te betalen, - voor zover hij niet kennelijk zijn onvermogen heeft bewerkstelligd. De persoon die aan deze voorwaarden van toelaatbaarheid voldoet kan bij de arbeidsrechtbank van zijn woonplaats een verzoekschrift collectieve schuldenregeling indienen. De verzoeker kan hiervoor een beroep doen op een pro Deo advocaat. 2 Wet van 5 juli 1998, BS 31 juli 1998, 24613, err., BS 18 september 1998, en wet van 5 juli 1998, tot wijziging van de artikelen 628 en 1395 van het Gerechtelijk Wetboek, BS 31 juli 1998, 24623, en KB van 18 december 1998, BS 31 december 1998, en KB van 9 december 1998, BS 1 januari 1999, en KB 22 april 1999, BS 19 mei 1999, en wet van 29 mei 2000, BS 9 augustus 2000, en KB van 31 mei 2001, BS 20 juni 2001, en wet van 19 april 2002, BS 7 juni 2002, en KB van 9 augustus 2002, BS 6 september 2002, en wet van 16 juli 2004, BS 27 juli 2004, en wet van 13 december 2005, BS 21 december 2005, en wet van 27 december 2006, BS 28 december 2006, en wet van 3 juni 2007, BS 21 juni 2007, en wet van 23 december 2009, BS 30 december 2009, en wet van 29 december 2010, BS 31 december 2010, en wet van 6 april 2010, BS 23 april 2010, err. BS 29 april 2010, en KB van 7 december 2010, BS 17 december 2010, en wet van 15 februari 2012, BS 1 maart 2012, en wet van 26 maart 2012, BS 13 april 2012, err. BS 25 juni 2012, 209. larcier 13

2 openingsrede bij de balie te KORTRIJK a. De natuurlijke persoon die geen koopman is in de zin van art. 1 Wetboek van Koophandel: Rechtspersonen zijn uitgesloten, enkel natuurlijke personen komen in aanmerking 3. Handelaars komen ook niet in aanmerking, voor hen bestaat de faillissementsprocedure. Het bestaan van verschillende procedures voor handelaars en niet-handelaars schendt het gelijkheidsbeginsel niet 4. Mits een wachttermijn van 6 maanden na het stopzetten van hun activiteiten of na sluiting van het faillissement kunnen voormalige handelaars wel een verzoekschrift collectieve schuldenregeling indienen. b. De natuurlijke persoon die niet in staat is om op duurzame wijze zijn opeisbare of nog te vervallen schulden te betalen: De verzoeker dient zich in een toestand van overmatige schuldenlast te bevinden waardoor hij niet meer in staat is om op duurzame wijze zijn opeisbare en/of nog te vervallen schulden te betalen 5. Het gaat niet over een tijdelijke onmogelijkheid om zijn schulden te betalen. 3 B. Wylleman en E. Van Acker, Praktische gids voor schuldbemiddelaars, Mechelen, Kluwer, 2006, 461; Parl. St. Kamer, , 1073/1-1074/1, Grondwettelijk Hof 13 december 2000, BS 8 maart 2001, 7431 en JLMB 2001, 144: De wetgever heeft een procedure voorzien die specifiek is voor de gefailleerde handelaar en een andere procedure die specifiek is voor de andere schuldenaars die hun schulden niet kunnen betalen. 5 Hof van Cassatie, (1 e k), AR C F, 9 september 2005, Afwijzing van het verzoek tot collectieve schuldenregeling omdat bij gebrek aan precieze en recente informatie niet vaststaat dat eiser wel degelijk verkeert in een zodanige toestand dat een haast volledige kwijtschelding van zijn schulden nodig is om zijn financiële toestand te herstellen en hem in staat te stellen een menswaardig leven te leiden; Hof van Cassatie, (1 e k), AR C F, 15 januari 2010, JLMB 2010, afl. 34, 1595 en Soc.Kron. 2011, afl. 4, 210: De rechter mag bij zijn beoordeling rekening houden met het bestaan van onroerende activa en beslissen dat het te groot aantal schulden geen blijvend kenmerk vertoont, als de schuldenaar door het onroerend goed te verkopen al zijn schulden kan aanzuiveren en hemzelf en zijn gezin een menswaardig leven kan waarborgen. 14 larcier

3 Het gaat over duurzame en structurele betalingsmoeilijkheden 6. De verzoeker dient niet noodzakelijk met een veelvoud van schuldeisers geconfronteerd te worden. De wetgever stelt dit niet als voorwaarde 7. Het is perfect mogelijk dat de verzoeker slechts 1 grote schuld heeft 8. Alle schulden van de verzoeker komen in aanmerking. c. De natuurlijke persoon, voor zover hij niet kennelijk zijn onvermogen heeft bewerkstelligd: De verzoeker mag niet kennelijk zijn onvermogen bewerkstelligd hebben. Men mag niet met opzet zijn inkomsten doen verminderen of schulden doen toenemen 9. De rechtbank zal hier dienen na te gaan of de verzoeker met bedrieglijk opzet of te kwader trouw zelf aan de oorzaak ligt van zijn overmatige schuldenlast. Men beschouwt de procedure immers als een soort van gunst en deze kan enkel worden toegestaan aan verzoekers die daartoe waardig worden geacht. De persoon die werd herroepen op grond van het artikel 1675/15, 1, eerste lid, 1 en 3 tot 5, kan gedurende een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de datum van het vonnis van herroeping geen verzoekschrift tot het verkrijgen van een collectieve schuldenregeling indienen. 6 Hof van beroep Gent nr. 2005/70, 14 maart 2006, Jaarboek Kredietrecht, 2006, 231: De verzoeker bevindt zich niet in de toestand van structurele overmatige schuldenlast, wanneer de waarde van zijn onroerend vermogen het bedrag van zijn schuldenlast ruim overschrijdt, wanneer hij zich niet bereid toont de verkoop ervan te overwegen en niet echt werk zoekt door te antwoorden op werkaanbiedingen die niet met zijn profiel overeenstemmen. 7 Hof van Cassatie, (1 e k), AR C N, 16 maart 2000, RW , 1297 en Juristenkrant 2000, afl. 9, 4: De wet stelt niet als voorwaarde dat de betalingsmoeilijkheden zouden bestaan ten aanzien van een veelvoud van schuldeisers. Het aantal schulden is evenmin relevant. 8 Gent 20 oktober 1999, AJT , 261 en Hof van Cassatie, AR C F, 21 juni 2007, JLMB 2008, afl. 2, 81 en Soc.Kron. 2009, afl. 9, 493: Het verzoek is ontoelaatbaar indien de verzoeker zich met opzet onvermogend heeft gemaakt. larcier 15

4 openingsrede bij de balie te KORTRIJK 2) Het doel van de procedure collectieve schuldenregeling: artikel 1675/3 Ger.W.: De procedure heeft als doel 10 : - de financiële toestand van de verzoeker te herstellen, door middel van een minnelijke of gerechtelijke aanzuiveringsregeling, in de mate van het mogelijke zijn schulden te betalen, - tegelijk te waarborgen dat de verzoeker en zijn gezin lopende de procedure een menswaardig leven kunnen leiden. Dit alles gebeurt onder toezicht van de rechter. (artikel 1675/3 Ger.W.) De verzoeker moet in staat worden gesteld om een nieuwe start te maken. De verzoeker moet zijn oude schulden van het verleden afbetalen, dit met het oog op een toekomstige financiële gezondmaking en wederinschakeling in het economische en sociale leven. Anderzijds moet de verzoeker tijdens de procedure ook een menswaardig bestaan kunnen leiden. Men wil de verzoeker helpen uit zijn uitzichtloze financiële situatie, maar men dient tegelijkertijd ook de schuldeisers, die normaliter betaling mochten verwachten. De wetgever heeft ook het algemeen belang voor ogen, want door de collectieve schuldenregeling zou ook de sociale kost verminderen van de overmatige schuldenlast 11. 3) De inleiding van de procedure: eenzijdig verzoekschrift: artikel 1675/4 Ger.W.: De procedure wordt ingeleid door neerlegging van 2 exemplaren van een eenzijdig verzoekschrift, waarin verplichtend een aantal vermeldingen dienen te worden opgenomen. (art. 1675/4 2 Ger.W.) 10 E. Dirix en P. Taelman, Collectieve schuldenregeling in de praktijk, Antwerpen, Intersentia Rechtswetenschappen, 1999, Memorie van Toelichting, Gedr. St. Kamer, zitting , nr. 1073/1-1074/1, larcier

5 Er dient aan de rechtbank een volledig overzicht van de familiale en financiële situatie van de verzoeker bezorgd te worden, voorzien van alle nodige bewijsstukken. Indien de rechtbank bijkomende informatie nodig heeft krijgt men de mogelijkheid om het verzoekschrift aan te vullen: men ontvangt dan een schrijven van de rechtbank waarin expliciet gemeld wordt welke informatie nog dient bezorgd te worden, alsook een uiterste datum tegen dewelke men deze dient te bezorgen. (artikel 1675/4 3 Ger. W.) Zolang geen uitspraak werd gedaan inzake de toelaatbaarheid van de vordering tot het bekomen van de collectieve schuldenregeling, zijn de procedures tot het verkrijgen van uitstel van betaling, bedoeld in artikel 1334, en die tot het verkrijgen van betalingsfaciliteiten, bedoeld in artikel 1337bis en in artikel 59 1, tweede lid, van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet, waarin de verzoeker betrokken is, geschorst. (artikel 1675/5 Ger.W.) 4) De exclusieve bevoegdheid van de Arbeidsrechtbank: artikel 578, 14 Ger.W.: De oorspronkelijke wet van 5 juli 1998 werd grondig herzien door de 2 wetten van 13 december De bevoegdheid werd met ingang van 1 september 2007 overgeheveld van de beslagrechter naar de arbeidsrechtbank. De wetgever was van oordeel dat door de collectieve schuldenregeling toe te vertrouwen aan de arbeidsrechtsgerechten, nog meer rekening kon worden gehouden met de sociale dimensie van de problematiek van de schuldenoverlast 13. De bevoegdheid van de arbeidsgerechten is dan ook een uitsluitende bevoegdheid. (artikel 578,14 Ger. W.) Wet van 13 december 2005 houdende bepalingen betreffende de termijnen, het verzoekschrift op tegenspraak en de procedure van collectieve schuldenregeling, BS 21 december 2005 en wet van 13 december 2005 tot wijziging van de artikelen 81, 104, 569, 578, 580, 583 en 1395 van het gerechtelijk wetboek, BS 21 december A. Vareman, De collectieve schuldenregeling naar de arbeidsrechtbank, RW , afl. 33, M. Castermans, Gerechtelijk Privaatrecht, Gent, Story Publishers, 2009, 763. larcier 17

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 15 JANUARI 2010 C.08.0349.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.08.0349.F A. S., Mr. Michel Mahieu, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen D. A. M., Mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof

Nadere informatie

VERZOEKSCHRIFT TOT COLLECTIEVE SCHULDENREGELING. Aan de beslagrechter bij de rechtbank van eerste aanleg te Leuven,

VERZOEKSCHRIFT TOT COLLECTIEVE SCHULDENREGELING. Aan de beslagrechter bij de rechtbank van eerste aanleg te Leuven, VERZOEKSCHRIFT TOT COLLECTIEVE SCHULDENREGELING Aan de beslagrechter bij de rechtbank van eerste aanleg te Leuven, Op verzoek van : (adres) (adres) (raadsman) (vorige adressen in de afgelopen drie jaar)

Nadere informatie

VERZOEKSCHRIFT INZAKE COLLECTIEVE SCHULDBEMIDDELING Art. 1675/4 Ger.W.

VERZOEKSCHRIFT INZAKE COLLECTIEVE SCHULDBEMIDDELING Art. 1675/4 Ger.W. VERZOEKSCHRIFT INZAKE COLLECTIEVE SCHULDBEMIDDELING Art. 1675/4 Ger.W. Aan de Voorzitter bij de Arbeidsrechtbank Gent, afdeling ****** Ten verzoeke van: 1. Eerste verzoeker: Geboorteplaats: Burgerlijke

Nadere informatie

De collectieve schuldenregeling in de praktijk

De collectieve schuldenregeling in de praktijk De collectieve schuldenregeling in de praktijk De collectieve schuldenregeling is een gerechtelijke procedure die u in staat stelt om uw schulden te betalen en tegelijkertijd waarborgt dat u een menswaardig

Nadere informatie

appellante, ter zitting verschijnend in persoon en bijgestaan door mr. 1. eerste geïntimeerde, ter zitting van 15 maart 2013 niet verschijnend,

appellante, ter zitting verschijnend in persoon en bijgestaan door mr. 1. eerste geïntimeerde, ter zitting van 15 maart 2013 niet verschijnend, ARBEIDSHOF TE Afdeling Hasselt Rep.nr. ARREST A.R. 2013/AH/36 Eindarrest bij verstek Achtste kamer Collectieve Schuldenregeling OPENBARE TERECHTZITTING VAN NEGENTIEN APRIL TWEEDUIZEND DERTIEN 1. appellante,

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, ADVIES Nr 03 / 1999 van 27 januari 1999 O. Ref. : 10 / A / 98 / 030 / 10 BETREFT : Ontwerp van koninklijk besluit tot regeling van de registratie van de berichten van collectieve schuldenregeling door

Nadere informatie

Arbeidshof te Antwerpen

Arbeidshof te Antwerpen Repertoriumnummer Uitgifte Uitgereikt aan 2014 / Datum van uitspraak 26 maart 2014 Rolnummer op JGR 2014/AA/38 Arrest bij verstek t.a.v. tweede t.e.m. twintigste verweerder in beroep Arbeidshof te Antwerpen

Nadere informatie

niet verbeterde kopie

niet verbeterde kopie Rolnummer 4851 Arrest nr. 47/2010 van 29 april 2010 A R R E S T In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 1675/15 van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door de Arbeidsrechtbank te Luik. Het

Nadere informatie

Praktische gids voor schuldbemiddelaars

Praktische gids voor schuldbemiddelaars Praktische gids voor schuldbemiddelaars Elie VAN ACKER (advocaat - schuldbemiddelaar) Bart WYLLEMAN (beslagrechter te Gent) ISBN 90-4651-036-0 D/2006/2664/356 BP/SCHULD-BI6001 Verantwoordelijke uitgever:

Nadere informatie

Rolnummer 3702. Arrest nr. 60/2006 van 26 april 2006 A R R E S T

Rolnummer 3702. Arrest nr. 60/2006 van 26 april 2006 A R R E S T Rolnummer 3702 Arrest nr. 60/2006 van 26 april 2006 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over de artikelen 1675/7, 1, 2 en 4, 1675/12, 1 en 2, en 1675/13, 1, van het Gerechtelijk Wetboek, ingevoegd

Nadere informatie

Invordering tegen particulieren

Invordering tegen particulieren Invordering tegen particulieren Invordering tegen particulieren Aspecten van beslag en executie Invorderingsproblematiek en collectieve schuldenregeling: actualia 2010 Invordering tegen particulieren en

Nadere informatie

A R R E S T. In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 1675/13bis van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door het Arbeidshof te Bergen.

A R R E S T. In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 1675/13bis van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door het Arbeidshof te Bergen. Rolnummer 5111 Arrest nr. 196/2011 van 22 december 2011 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 1675/13bis van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door het Arbeidshof te Bergen. Het

Nadere informatie

Rolnummer 5870. Arrest nr. 184/2014 van 10 december 2014 A R R E S T

Rolnummer 5870. Arrest nr. 184/2014 van 10 december 2014 A R R E S T Rolnummer 5870 Arrest nr. 184/2014 van 10 december 2014 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 1675/13, 3, en 1675/13bis, 2, van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door de

Nadere informatie

Rolnummer Arrest nr. 67/2015 van 21 mei 2015 A R R E S T

Rolnummer Arrest nr. 67/2015 van 21 mei 2015 A R R E S T Rolnummer 5909 Arrest nr. 67/2015 van 21 mei 2015 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 1675/2, derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door het Arbeidshof te Gent, afdeling

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 21 NOVEMBER 2016 S.16.0001.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.16.0001.N BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Financiën, met kabinet te 1000 Brussel, Wetstraat 12, in de persoon

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 6 MEI 2011 C.10.0494.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.10.0494.N M.-L. B., eiseres, vertegenwoordigd door mr. Caroline De Baets, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1050 Brussel,

Nadere informatie

Indien over deze minnelijke aanzuiveringsregeling geen akkoord wordt bereikt, kan de rechter een gerechtelijke aanzuiveringsregeling opleggen.

Indien over deze minnelijke aanzuiveringsregeling geen akkoord wordt bereikt, kan de rechter een gerechtelijke aanzuiveringsregeling opleggen. [Hoofdstuk I. Procedure van collectieve schuldenregeling ] [Afdeling 1. Algemene bepalingen ] [Art. 1675/2 Elke natuurlijke persoon [...], die geen koopman is in de zin van artikel 1 van het Wetboek van

Nadere informatie

Rolnummer 3739. Arrest nr. 79/2006 van 17 mei 2006 A R R E S T

Rolnummer 3739. Arrest nr. 79/2006 van 17 mei 2006 A R R E S T Rolnummer 3739 Arrest nr. 79/2006 van 17 mei 2006 A R R E S T In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 413bis tot 413octies van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, ingevoegd bij

Nadere informatie

Jaarverslag Juridische dienstverlening

Jaarverslag Juridische dienstverlening Jaarverslag Juridische dienstverlening Woensdag 10 april 2013 Lovendegem Bianca Buysse Renate Cools Sarah Forsyth Jaarverslag juridische dienstverlening Welzijnsband Meetjesland Woensdag 10 april 2013

Nadere informatie

De borgstelling en insolventie

De borgstelling en insolventie 225 H o o f d s t u k I V De borgstelling en insolventie De problematiek van de insolventie van de hoofdschuldenaar is van uitermate groot belang wanneer de borgtocht wordt besproken. Immers, de borg wordt

Nadere informatie

Rolnummer 5371. Arrest nr. 24/2013 van 28 februari 2013 A R R E S T

Rolnummer 5371. Arrest nr. 24/2013 van 28 februari 2013 A R R E S T Rolnummer 5371 Arrest nr. 24/2013 van 28 februari 2013 A R R E S T In zake : de prejudiciële vragen over artikel 3 van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen, gesteld

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 29 OKTOBER 2015 C.15.0030.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.15.0030.N RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID, openbare instelling, met zetel te 1060 Sint-Gillis, Victor Hortaplein 11, eiser, vertegenwoordigd

Nadere informatie

SCHEMA: ENKELE VOORDELEN, RECHTEN, VERPLICHTINGEN EN

SCHEMA: ENKELE VOORDELEN, RECHTEN, VERPLICHTINGEN EN SCHEMA: ENKELE VOORDELEN, RECHTEN, VERPLICHTINGEN EN AANDACHTSPUNTEN VAN DE COLLECTIEVE SCHULDENREGELING VOORDELEN VAN DE COLLECTIEVE SCHULDENREGELING Schuldeisers kunnen niet meer uitvoeren: Geen deurwaarders

Nadere informatie

Rolnummer 5270. Arrest nr. 152/2012 van 13 december 2012 A R R E S T

Rolnummer 5270. Arrest nr. 152/2012 van 13 december 2012 A R R E S T Rolnummer 5270 Arrest nr. 152/2012 van 13 december 2012 A R R E S T In zake : de prejudiciële vragen betreffende de artikelen 1675/7, 3, en 1675/13, 1, eerste lid, tweede streepje, van het Gerechtelijk

Nadere informatie

TITEL 1. ALGEMENE BEPALINGEN

TITEL 1. ALGEMENE BEPALINGEN INHOUD SAMENVATTING.................................................... v INHOUD........................................................... vii INLEIDING.........................................................

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 15 OKTOBER 2004 C.02.0442.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.02.0442.N 1. V.A., en zijn echtgenote, 2. V.R., eisers, aan wie rechtsbijstand werd verleend op 20 augustus 2002, onder nummer G.02.0081.N,

Nadere informatie

VERZOEKSCHRIFT COLLECTIEVE SCHULDENREGELING (artikel 1675/4 Gerechtelijk Wetboek)

VERZOEKSCHRIFT COLLECTIEVE SCHULDENREGELING (artikel 1675/4 Gerechtelijk Wetboek) 1 VERZOEKSCHRIFT COLLECTIEVE SCHULDENREGELING (artikel 1675/4 Gerechtelijk Wetboek) Verzoekschrift + inventaris van stukken + genummerde stukken in tweevoud neerleggen of per post verzenden naar: Nederlandstalige

Nadere informatie

ARBEIDSRECHTBANK BRUGGE. Collectieve Schuldenregeling. Rep.(VCSR-MINOP)nr.: 1. EUROPABANK, Burgstraat 170, 9000 Gent.

ARBEIDSRECHTBANK BRUGGE. Collectieve Schuldenregeling. Rep.(VCSR-MINOP)nr.: 1. EUROPABANK, Burgstraat 170, 9000 Gent. ARBEIDSRECHTBANK BRUGGE Achtste Kamer Collectieve Schuldenregeling OPENBARE TERECHTZITTING VAN 26 MAART 2012 MN, geboren te Gent op 18 januari 19xx, wonende te Rep.(VCSR-MINOP)nr.: - VERZOEKENDE PARTIJ

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 14 JUNI 2010 S.10.0005.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.10.0005.F N. A., Mr. Antoine De Bruyn, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen 1. AAGHON, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

Nadere informatie

2. Het garanderen van een leefgeld dat toestaat een menswaardig bestaan te leiden

2. Het garanderen van een leefgeld dat toestaat een menswaardig bestaan te leiden Orde van Vlaamse Balies www.advocaat.be STANDPUNT Koningsstraat 148 B 1000 Brussel T +32 (0)2 227 54 70 F +32 (0)2 227 54 79 info@advocaat.be Standpunt van de Orde van Vlaamse Balies inzake het wetsvoorstel

Nadere informatie

Collectieve schuldenregeling. Erkende instelling voor schuldbemiddeling 14AB/74/99015

Collectieve schuldenregeling. Erkende instelling voor schuldbemiddeling 14AB/74/99015 Collectieve schuldenregeling Erkende instelling voor schuldbemiddeling 14AB/74/99015 Wat is een collectieve schuldenregeling? Wie komt in aanmerking? x Zit je in een financieel moeilijke situatie? x Stapelen

Nadere informatie

Orde van Vlaamse Balies

Orde van Vlaamse Balies Orde van Vlaamse Balies Standpunt i.v.m. het wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 81, 104, 569, 578, 580, 583, 1395 van het Gerechtelijk Wetboek (Parl. St. Kamer 2003-2004, nr. 1310) Standpunt i.v.m.

Nadere informatie

december 2012 De collectieve schuldenregeling Algemeen overzicht van de wetgeving

december 2012 De collectieve schuldenregeling Algemeen overzicht van de wetgeving december 2012 De collectieve schuldenregeling Algemeen overzicht van de wetgeving De collectieve schuldenregeling Algemeen overzicht van de wetgeving Volgende wetten worden in deze brochure behandeld:

Nadere informatie

In de zaak : 1. De Heer R. F, 2. Mevrouw H. P.,, 61,

In de zaak : 1. De Heer R. F, 2. Mevrouw H. P.,, 61, 1e blad. Rep.Nr. ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST 11de KAMER OPENBARE TERECHTZITTING VAN 20 DECEMBER 2010. Collectieve schuldenregeling vorderingen collectieve schuldenregeling Definitief Op tegenspraak t.a.v.

Nadere informatie

Rolnummer 2849. Arrest nr. 139/2004 van 22 juli 2004 A R R E S T

Rolnummer 2849. Arrest nr. 139/2004 van 22 juli 2004 A R R E S T Rolnummer 2849 Arrest nr. 139/2004 van 22 juli 2004 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 1675/13, 3, van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door de beslagrechter in de Rechtbank

Nadere informatie

Samenloop van gerechtelijke vereffening-verdeling en collectieve schuldenregeling

Samenloop van gerechtelijke vereffening-verdeling en collectieve schuldenregeling Faculteit Rechtsgeleerdheid Academiejaar 2013-2014 Samenloop van gerechtelijke vereffening-verdeling en collectieve schuldenregeling Masterproef van de opleiding Master na Master in het Notariaat Ingediend

Nadere informatie

TITEL IV. Collectieve schuldenregeling. <Ingevoegd bij W 1998-07-05/57, art. 2, 024; Inwerkingtreding : 01-01-1999>

TITEL IV. Collectieve schuldenregeling. <Ingevoegd bij W 1998-07-05/57, art. 2, 024; Inwerkingtreding : 01-01-1999> TITEL IV. Collectieve schuldenregeling. HOOFDSTUK I. - Procedure van collectieve schuldenregeling.

Nadere informatie

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. Wet van 5 juli 1998 betreffende de collectieve schuldenregeling en de mogelijkheid van verkoop uit de hand van de in beslag genomen onroerende goederen, B.S. 31 juli 1998 HOOFDSTUK I. - Inleidende bepaling

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 20 JANUARI 2015 P.14.1276.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.14.1276.N E R H C, beklaagde, eiser, tegen C V D C, burgerlijke partij, verweerder. I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF Het cassatieberoep

Nadere informatie

september 2009 De collectieve schuldenregeling

september 2009 De collectieve schuldenregeling september 2009 De collectieve schuldenregeling De collectieve schuldenregeling Samengesteld overzicht van de diverse wetten tussen 5 juli 1998 en 27 december 2006 Volgende wetten worden in deze brochure

Nadere informatie

A R R E S T. In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 1675/13, 3, van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door het Hof van Beroep te Gent.

A R R E S T. In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 1675/13, 3, van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door het Hof van Beroep te Gent. Rolnummer 3858 Arrest nr. 175/2006 van 22 november 2006 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 1675/13, 3, van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door het Hof van Beroep te Gent.

Nadere informatie

INHOUD INLEIDING... 5

INHOUD INLEIDING... 5 INHOUD INLEIDING... 5 DEEL 1. MODELLEN... 23 Afbetalingsregelingen en onvermogen... 23 Model afbetalingsvoorstel alvorens procedure... 23 Model afbetalingsvoorstel na vonnis... 23 Model afbetalingsvoorstel...

Nadere informatie

Collectieve schuldenregeling Voorwaarden voor toelaatbaarheid van de vordering Penale boeten Niet uitgesloten.

Collectieve schuldenregeling Voorwaarden voor toelaatbaarheid van de vordering Penale boeten Niet uitgesloten. Burg. Hasselt (Beslag.), 8 december, en Antwerpen (3 e K. bis), 3 april 2001 1 (Verzoekers : De H. P1) Collectieve schuldenregeling Voorwaarden voor toelaatbaarheid van de vordering Penale boeten Niet

Nadere informatie

Gerechtelijk wetboek. Deel V : Bewarend beslag, middelen tot tenuitvoerlegging en collectieve schuldenregeling

Gerechtelijk wetboek. Deel V : Bewarend beslag, middelen tot tenuitvoerlegging en collectieve schuldenregeling (gecoördineerde wetgeving bijgewerkt tot 10/5/2007) Gerechtelijk wetboek. Deel V : Bewarend beslag, middelen tot tenuitvoerlegging en collectieve schuldenregeling Titel IV Collectieve schuldenregeling.

Nadere informatie

D E M E E S T GE S T E L D E V R A GE N O V E R D E C R I S I S P R E M I E (OF

D E M E E S T GE S T E L D E V R A GE N O V E R D E C R I S I S P R E M I E (OF D E M E E S T GE S T E L D E V R A GE N O V E R D E C R I S I S P R E M I E (OF C R I S I S U I T K E R I N G) W A T I S D E C R I S I P R E M I E? Sedert het uitbarsten van de crisis in 2008 staat veel

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 7 DECEMBER 2015 C.15.0152.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.15.0152.N NATIONAAL VERBOND VAN SOCIALISTISCHE MUTUALITEITEN, met zetel te 1000 Brussel, Sint-Jansstraat 32-38, eiser, vertegenwoordigd

Nadere informatie

10. VMW, Vooruitgangstraat 189, 1030 BRUSSEL, met raadsman mr. Stefaan LAMBRECHT, advocaat te WAREGEM;

10. VMW, Vooruitgangstraat 189, 1030 BRUSSEL, met raadsman mr. Stefaan LAMBRECHT, advocaat te WAREGEM; ARBEIDSRECHTBANK BRUGGE Achtste Kamer Collectieve Schuldenregeling OPENBARE TERECHTZITTING VAN 13 JANUARI 2014 SK, geboren te Brugge op 4 maart 19xx en wonende te,. Rep.(VCSR-GER)nr.: - VERZOEKENDE PARTIJ

Nadere informatie

A R R E S T. In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 307bis van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door het Hof van Cassatie.

A R R E S T. In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 307bis van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door het Hof van Cassatie. Rolnummer 2287 Arrest nr. 163/2001 van 19 december 2001 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 307bis van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door het Hof van Cassatie. Het Arbitragehof,

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 31/10/2014

Datum van inontvangstneming : 31/10/2014 Datum van inontvangstneming : 31/10/2014 f'.', "\."i Luxemb'Ûurg Hof van beroep te Antwerpen Burgerlijke griffie, Waalse Kaai 35A, 2000 Antwerpen Algemeen +32 3 247 97 11 www.juridat.be/beroep/ antwerpen

Nadere informatie

Rechtsweigering Art.5 Gerechtelijk Wetboek

Rechtsweigering Art.5 Gerechtelijk Wetboek Rechtsweigering Art.5 Gerechtelijk Wetboek FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 34 A 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369 95 66 E info@forumadvocaten.be W www.forumadvocaten.be I. Intrede Artikel 4 Burgerlijk

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 2 FEBRUARI 2012 C.11.0093.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.11.0093.N 1. G.M., 2. C.V., eisers, aan wie rechtsbijstand werd verleend op 23 december 2010 onder nummer G.10.0201.N, vertegenwoordigd

Nadere informatie

HANDLEIDING BASISREGISTRATIEFORMULIER 2012

HANDLEIDING BASISREGISTRATIEFORMULIER 2012 1. Situering HANDLEIDING BASISREGISTRATIEFORMULIER 2012 De registratie door de erkende instellingen voor schuldbemiddeling wordt geregeld bij het decreet van 24 juli 1996 houdende regeling tot erkenning

Nadere informatie

IV. SOCIALE BEPALINGEN

IV. SOCIALE BEPALINGEN IV. Sociale bepalingen A. Faillissementsverzekering 1. Voorwerp K.B. 18 november 1996 «Faillissement, sociale verzekering» (Art. 1) IV. SOCIALE BEPALINGEN INHOUDSOPGAVE A. Faillissementsverzekering...........................

Nadere informatie

Arbeidshof te Brussel - Arrest van 10 juli 2013 - Rol nr 2013- AB-560

Arbeidshof te Brussel - Arrest van 10 juli 2013 - Rol nr 2013- AB-560 Arbeidshof te Brussel - Arrest van 10 juli 2013 - Rol nr 2013- AB-560 Arrest A.R. nr. 2013/AB/560 ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST BUITENGEWONE OPENBARE TERECHTZITTING VAN 10 JULI 2013 11 e KAMER COLLECTIEVE

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 19 DECEMBER 2008 C.07.0281.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.07.0281.N LAUREYS Anne-Marie, advocaat, met kantoor te 9160 Lokeren, Roomstraat 40, als curator van het faillissement van de gewone

Nadere informatie

Echtscheidingsrecht in hoofdlijnen

Echtscheidingsrecht in hoofdlijnen Echtscheidingsrecht in hoofdlijnen In België kan men onder andere aan de hand van twee verschillende procedures uit de echt scheiden: - de procedure EOT (Echtscheiding Onderlinge Toestemming) - de procedure

Nadere informatie

VKJ, geboren te Gent op x en wonende te 8000 Brugge, x.

VKJ, geboren te Gent op x en wonende te 8000 Brugge, x. ARBEIDSRECHTBANK BRUGGE Achtste Kamer Collectieve Schuldenregeling OPENBARE TERECHTZITTING VAN 10 JUNI 2013 VKJ, geboren te Gent op x en wonende te 8000 Brugge, x. Rep.(VCSR-GER)nr.: - VERZOEKENDE PARTIJ

Nadere informatie

HANDLEIDING BASISREGISTRATIE ERKENDE INSTELLINGEN VOOR SCHULDBEMIDDELING

HANDLEIDING BASISREGISTRATIE ERKENDE INSTELLINGEN VOOR SCHULDBEMIDDELING HANDLEIDING BASISREGISTRATIE ERKENDE INSTELLINGEN VOOR SCHULDBEMIDDELING Datum: 21/12/2015 - Versie: 3.0 Auteur: Vlaamse overheid Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Afdeling Welzijn en Samenleving

Nadere informatie

VERZOEKSCHRIFT COLLECTIEVE SCHULDENREGELING (artikel 1675/4 Gerechtelijk Wetboek ) (Versie bijgewerkt tot jan.2006)

VERZOEKSCHRIFT COLLECTIEVE SCHULDENREGELING (artikel 1675/4 Gerechtelijk Wetboek ) (Versie bijgewerkt tot jan.2006) VERZOEKSCHRIFT COLLECTIEVE SCHULDENREGELING (artikel 1675/4 Gerechtelijk Wetboek ) (Versie bijgewerkt tot jan.2006) Aan de Arbeidsrechter te Brussel wordt het volgende verzoek gericht (*)schrappen wat

Nadere informatie

ADVOCAAT. Vlaamse Overheid Dep Financiln Dienst derdengeschillen Koning Albert II laan 19 bus 6 1210 Brussel. Betreft: COLLECTIEVE SCHULDENREGELING

ADVOCAAT. Vlaamse Overheid Dep Financiln Dienst derdengeschillen Koning Albert II laan 19 bus 6 1210 Brussel. Betreft: COLLECTIEVE SCHULDENREGELING Peter GREYSON ADVOCAAT Tel: 0496 / 60.2799 Fax,03 / 216.03.82 Raadpleng volgens afspraak Antwerpen, 16.11.2011 u.r. : FB/DEB!DDG m.r.: GSB 140 (steeds te vermelden) Vlaamse Overheid Dep Financiln Dienst

Nadere informatie

Rolnummer 4471. Arrest nr. 46/2009 van 11 maart 2009 A R R E S T

Rolnummer 4471. Arrest nr. 46/2009 van 11 maart 2009 A R R E S T Rolnummer 4471 Arrest nr. 46/2009 van 11 maart 2009 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 1022, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, zoals vervangen bij artikel 7 van de wet van

Nadere informatie

Wet van 20 december 2002 betreffende de bescherming van de preventieadviseurs (B.S. 20.1.2003)

Wet van 20 december 2002 betreffende de bescherming van de preventieadviseurs (B.S. 20.1.2003) Wet van 20 december 2002 betreffende de bescherming van de preventieadviseurs (B.S. 20.1.2003) Artikel 1.- Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. Hoofdstuk 1.- Toepassingsgebied,

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Bedrijfsvoorheffing. Niet-doorstorting. Aansprakelijke bestuurders of zaakvoerders. Onrechtmatige daad. Datum 5 september 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van

Nadere informatie

Rolnummer 4255. Arrest nr. 9/2008 van 17 januari 2008 A R R E S T

Rolnummer 4255. Arrest nr. 9/2008 van 17 januari 2008 A R R E S T Rolnummer 4255 Arrest nr. 9/2008 van 17 januari 2008 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 82 van de faillissementswet van 8 augustus 1997, zoals vervangen bij artikel 29 van de wet

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR FINANCIËLE HULP AAN SLACHTOFFERS VAN OPZETTELIJKE GEWELDDADEN EN AAN DE OCCASIONELE REDDERS

COMMISSIE VOOR FINANCIËLE HULP AAN SLACHTOFFERS VAN OPZETTELIJKE GEWELDDADEN EN AAN DE OCCASIONELE REDDERS COMMISSIE VOOR FINANCIËLE HULP AAN SLACHTOFFERS VAN OPZETTELIJKE GEWELDDADEN EN AAN DE OCCASIONELE REDDERS ------ A.R. M 11-7-1006 B.R. 8461 Beslissing van 18 september 2012 De eerste kamer van de Commissie,

Nadere informatie

ARBEIDSRECHTBANK BRUGGE Achtste Kamer Collectieve Schuldenregeling OPENBARE TERECHTZITTING VAN 28 OKTOBER 2013

ARBEIDSRECHTBANK BRUGGE Achtste Kamer Collectieve Schuldenregeling OPENBARE TERECHTZITTING VAN 28 OKTOBER 2013 ARBEIDSRECHTBANK BRUGGE Achtste Kamer Collectieve Schuldenregeling OPENBARE TERECHTZITTING VAN 28 OKTOBER 2013 DFR, geboren te Harmignies op 5 november 19xx en wonende te. Rep.(VCSR-GER)nr.: - VERZOEKENDE

Nadere informatie

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Anatocisme. Copyright and disclaimer

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Anatocisme. Copyright and disclaimer Auteur Elfri De Neve www.elfri.be Onderwerp Anatocisme Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van intellectuele eigendom,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 17 FEBRUARI 2011 C.10.0149.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.10.0149.F AG INSURANCE, nv, Mr. Isabelle Heenen, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen M. N. I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF Het

Nadere informatie

Rechtsvordering : ook nadien niet-aangegeven inkomsten

Rechtsvordering : ook nadien niet-aangegeven inkomsten Rechtsvordering : ook nadien niet-aangegeven inkomsten Auteur(s): Filip Smet Editie: 1202 p. 9 Publicatiedatum: 21 april 2010 Rechtbank/Hof: Cassatie Datum van uitspraak: 11 februari 2010 Wetboek: W.I.B.

Nadere informatie

Vredegerechten Arrondissement Oost-Vlaanderen

Vredegerechten Arrondissement Oost-Vlaanderen Vredegerechten Arrondissement Oost-Vlaanderen BEGINVERSLAG OUDERS BEWIND over de persoon (art. 499/6, 1 ste lid B.W.) en/of over de goederen (art. 499/6, 2 de lid B.W.) Kanton.. Datum aanwijzing:... Rolnummer:...

Nadere informatie

Rolnummer 4560. Arrest nr. 21/2009 van 12 februari 2009 A R R E S T

Rolnummer 4560. Arrest nr. 21/2009 van 12 februari 2009 A R R E S T Rolnummer 4560 Arrest nr. 21/2009 van 12 februari 2009 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 13 van de wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 27 JANUARI 2006 C.04.0201.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.04.0201.N V. A., Mr. Cécile Draps, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen D. P. I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF Het cassatieberoep

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Art. 19, 4 Hyp. Wet RSZ-bijdragen Bevoorrecht karakter Art. 42 RSZ-wet Datum 20 januari 2003 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Faillissement, Faillissementsakkoord en gerechtelijk akkoord - Gevolgen (personen, goederen, verbintenissen) - Verbintenissen - Schuldvordering - Aangifte Gevolg -

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 5 OKTOBER 2012 C.11.0184.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.11.0184.N J.T., eiseres, vertegenwoordigd door mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel,

Nadere informatie

FAILLISSEMENT : De aangifte van de schuldvordering.

FAILLISSEMENT : De aangifte van de schuldvordering. FAILLISSEMENT : De aangifte van de schuldvordering. NIEUWE WETGEVING In het Belgisch Staatsblad van 28.10.1997 werd de nieuwe faillissementswet van 8.8.1997 gepubliceerd. Door deze faillissementswet werd

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 29 JANUARI 2015 C.14.0195.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.14.0195.F 1. S. D., 2. R. D., 3. J. D., Mr. Paul Alain Foriers, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen BROUWERIJ HAACHT nv, Mr.

Nadere informatie

De vrijwillige ontbinding en vereffening. Wettelijk kader

De vrijwillige ontbinding en vereffening. Wettelijk kader De vrijwillige ontbinding en vereffening Nathalie Blauwblomme Honoré & Gits advocatenkantoor Pres. Kennedypark 4a 8500 Kortrijk Wettelijk kader Wet van 2 juni 2006 (BS 26 juni 2006) inwerkingtreding 6

Nadere informatie

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. Wet van 5 juli 1998 betreffende de collectieve schuldenregeling en de mogelijkheid van verkoop uit de hand van de in beslag genomen onroerende goederen gewijzigd bij de wetten van 3 mei 1999, 19 april

Nadere informatie

Betreft: advies over een voorontwerp van wet tot oprichting van een Centraal Register Collectieve Schuldenregelingen (CO-A )

Betreft: advies over een voorontwerp van wet tot oprichting van een Centraal Register Collectieve Schuldenregelingen (CO-A ) 1 Advies nr 18/2016 van 27 april 2016 Betreft: advies over een voorontwerp van wet tot oprichting van een Centraal Register Collectieve Schuldenregelingen (CO-A-2016-014) De Commissie voor de bescherming

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 14 DECEMBER 2007 F.06.0076.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. F.07.0076.F BELGISCHE STAAT, Minister van Financiën, Mr. François T Kint, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen 1.H.Y. 2.C.J. I.

Nadere informatie

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Bevrijding van de borg na faillissement en collectieve schuldenregeling. Copyright and disclaimer

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Bevrijding van de borg na faillissement en collectieve schuldenregeling. Copyright and disclaimer Auteur Elfri De Neve www.elfri.be Onderwerp Bevrijding van de borg na faillissement en collectieve schuldenregeling Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document

Nadere informatie

Voorrechten en hypotheken van de RSZ

Voorrechten en hypotheken van de RSZ 149 H o o f d s t u k V I Voorrechten en hypotheken van de RSZ 256. De vraag rijst wat er gebeurt indien de RSZ geconfronteerd wordt met een werkgever-schuldenaar in financiële moeilijkheden en riskeert

Nadere informatie

A R R E S T. In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 135, 3, van het Wetboek van Strafvordering, gesteld door het Hof van Beroep te Gent.

A R R E S T. In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 135, 3, van het Wetboek van Strafvordering, gesteld door het Hof van Beroep te Gent. Rolnummer 1924 Arrest nr. 81/2001 van 13 juni 2001 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 135, 3, van het Wetboek van Strafvordering, gesteld door het Hof van Beroep te Gent. Het

Nadere informatie

Rolnummer 3630. Arrest nr. 174/2005 van 30 november 2005 A R R E S T

Rolnummer 3630. Arrest nr. 174/2005 van 30 november 2005 A R R E S T Rolnummer 3630 Arrest nr. 174/2005 van 30 november 2005 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 320, 4, van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Beroep te Gent Onderwerp Faillissement. Bevrijding kosteloze zekerheidsteller. Geen economisch belang. Verbintenis in verhouding tot inkomsten en vermogen Datum 17 november 2008 Copyright

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 2 DECEMBER 2016 C.14.0212.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.14.0212.N J. H., eiser, vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hof van Cassatie die optreedt op concept en vordering,

Nadere informatie

Collectieve schuldenregeling

Collectieve schuldenregeling Collectieve schuldenregeling Ik zit in de schulden en het lukt mij niet meer om die af te betalen met mijn inkomen... Ik weet niet meer wat zeggen tegen de schuldeisers... De deurwaarders staan (straks)

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 7 NOVEMBER 2013 C.12.0570.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.12.0570.N Jean de CHAFFOY de COURCELLES, advocaat, met kantoor te 1000 Brussel, Kunstlaan 24, bus 9 A, in zijn hoedanigheid van curator

Nadere informatie

Rolnummer 5633. Arrest nr. 26/2014 van 6 februari 2014 A R R E S T

Rolnummer 5633. Arrest nr. 26/2014 van 6 februari 2014 A R R E S T Rolnummer 5633 Arrest nr. 26/2014 van 6 februari 2014 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 4 van het koninklijk besluit van 18 november 1996 «houdende invoering van een sociale

Nadere informatie

Onderzoek naar profielen van personen met betalingsproblemen of in overmatige schuldenlast

Onderzoek naar profielen van personen met betalingsproblemen of in overmatige schuldenlast UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2014 2015 Onderzoek naar profielen van personen met betalingsproblemen of in overmatige schuldenlast Masterproef voorgedragen tot het

Nadere informatie

A R R E S T. In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 145, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door het Hof van Beroep te Gent.

A R R E S T. In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 145, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door het Hof van Beroep te Gent. Rolnummer 2499 Arrest nr. 20/2003 van 30 januari 2003 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 145, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door het Hof van Beroep te Gent.

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2017:5387

ECLI:NL:RBDHA:2017:5387 ECLI:NL:RBDHA:2017:5387 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 26-04-2017 Datum publicatie 19-05-2017 Zaaknummer C/09/525833 / FT RK 17/160 en 17/161 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Rolnummer 2409. Arrest nr. 113/2002 van 26 juni 2002 A R R E S T

Rolnummer 2409. Arrest nr. 113/2002 van 26 juni 2002 A R R E S T Rolnummer 2409 Arrest nr. 113/2002 van 26 juni 2002 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 80 en 82 van de faillissementswet van 8 augustus 1997, gesteld door het Hof van

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 7 APRIL 2017 C.16.0390.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.16.0390.N RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID, openbare instelling, met zetel te 1060 Sint-Gillis, Victor Hortaplein 11, eiser, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Herkent U de volgende situatie? STOP DE SCHULDEN!! JE STAAT ER NIET ALLEEN VOOR!

Herkent U de volgende situatie? STOP DE SCHULDEN!! JE STAAT ER NIET ALLEEN VOOR! Herkent U de volgende situatie? Je maakt een moeilijke periode in je leven door, door het verlies van werk, je hebt een ongeval gehad of je verliest een partner en je komt plotseling niet meer rond. Je

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 13 DECEMBER 2016 P.16.0421.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.16.0421.N P D, burgerlijke partij, eiser, met als raadsman mr. Didier Baecke, advocaat bij de balie te Gent, tegen A A J L, beklaagde,

Nadere informatie

Arbeidshof te Brussel

Arbeidshof te Brussel Repertoriumnummer Uitgifte Uitgereikt aan 2014 / Datum van uitspraak 12 september 2014 Rolnummer op JGR 2014/AB/282 Arbeidshof te Brussel derde kamer Arrest Arbeidshof te Brussel 2014/AB/282 p. 2 ARBEIDSRECHT

Nadere informatie

Verslag Collectieve schuldenregeling

Verslag Collectieve schuldenregeling Verslag Collectieve schuldenregeling 24 april 2014 Aanwezig Lieve De Bosscher (Vzw De Sloep), Ria Roosens (KRAS-diensten), Memet Karaman (Intercultureel Netwerk Gent), Youri Nuytinck (CAW O-VL), Michèle

Nadere informatie

Hoofdstuk V. Het Grondwettelijk Hof, de voorkoming en de regeling van conflicten. 1. Bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof

Hoofdstuk V. Het Grondwettelijk Hof, de voorkoming en de regeling van conflicten. 1. Bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof ALGEMENE INHOUD 1 Algemene inhoud Register Deel I. GRONDWET Titel III. De machten Hoofdstuk V. Het Grondwettelijk Hof, de voorkoming en de regeling van conflicten 141 143 Hoofdstuk VI. De rechterlijke

Nadere informatie