Cijfermateriaal basisregistratie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cijfermateriaal basisregistratie 2007-2010"

Transcriptie

1 Cijfermateriaal basisregistratie Oktober 2011

2 1. Inleiding De schuldenproblematiek in Vlaanderen groeit. Steeds meer mensen ondervinden problemen met de betaling van hun schulden. Zo staan eind 2010 in Vlaanderen personen met afbetalingsmoeilijkheden geregistreerd bij de Centrale voor Kredieten aan Particulieren van de Nationale Bank van België ( 1 ). Deze kredietcentrale registreert kredieten van natuurlijke personen voor consumptie of hypotheek en de eventuele wanbetalingen die zich hierbij voordoen. In de gerechtelijke arrondissementen in Vlaanderen (inclusief Brussel-Halle-Vilvoorde) stonden berichten van toelaatbaarheid van collectieve schuldenregeling uit. Binnen de energiemarkt valt op dat steeds meer gezinnen niet bij een commerciële leverancier terecht kunnen, maar terugvallen op de netbeheerders om in hun elektriciteits- en gasbehoefte te voorzien. Ook het aantal budgetmeters voor elektriciteit ( eind 2010) en gas ( eind 2010) kent een duidelijk stijgende lijn ( 2 ). Al deze signalen van een stijgende schuldproblematiek ervaren ook de erkende instellingen voor schuldbemiddeling in hun dagelijkse werking. Om cijfergegevens hieromtrent systematisch en op een wetenschappelijke verantwoorde wijze in kaart te brengen, registreert het Vlaams Centrum Schuldbemiddeling sinds 2007 jaarlijks het aantal dossiers budget- en schuldhulpverlening van de erkende instellingen voor schuldbemiddeling in Vlaanderen. Anno 2010 zijn in Vlaanderen 331 instellingen voor schuldbemiddeling erkend, waarvan 305 OCMW s, 22 Centra Algemeen Welzijnswerk (CAW) en 4 intergemeentelijke instellingen schuldbemiddeling. Een belangrijke erkenningverplichting, vastgelegd in het Besluit van de Vlaamse Regering, is dat elke erkende instelling jaarlijks voor 31 maart een gestandaardiseerde registratie aan het Vlaams Centrum Schuldbemiddeling bezorgt. Deze gestandaardiseerde registratie gebeurt met behulp van een basisregistratieformulier en bevraagt de verschillende soorten budget- en schuldhulpverlening. Het basisregistratieformulier wordt samen met een uitgebreide handleiding jaarlijks in het begin van elk kalenderjaar aan elke erkende instelling voor schuldbemiddeling bezorgd en is als bijlage aan dit rapport toegevoegd. De geregistreerde gegevens hebben steeds betrekking op het voorgaande kalenderjaar. Zo geeft de basisregistratie 2011 de totale aantallen budgethulpverleningsgegevens en schuldhulpverleningsgegevens weer over Dit rapport vat de totale hulpverleningsgegevens over 2010 van de erkende instellingen voor schuldbemiddeling samen en vergelijkt ze met de voorgaande jaren. Een belangrijke vaststelling is alvast dat zowel het totaal aantal budget- als schuldhulpverleningsgegevens jaar na jaar toeneemt. De toename van het totaal aantal dossiers collectieve schuldenregeling binnen de schuldhulpverleningsgegevens is op zijn minst aanzienlijk. 1 Nationale Bank van België (2011), Statistieken Centrale voor kredieten aan particulieren 2010, gegevens op 31 december VREG (2011), Rapport van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt van 31 mei 2011 (Statistieken 2010 met betrekking tot huishoudelijke afnemers in het kader van artikel van het Energiebesluit van 19 november 2010) Pagina 1

3 2. Methodiek Het basisregistratieformulier maakt een onderscheid tussen enerzijds dossiers budgethulpverlening zonder schulden en anderzijds de dossiers schuldhulpverlening. De verschillende vormen van hulpverlening die erin aan bod komen, worden hierna kort toegelicht: 1.1. Budgethulpverlening zonder schulden Budgethulpverlening zonder schulden is een vorm van dienstverlening waarbij het cliënteel enkel betalingsproblemen heeft en / of moeilijk met geld kan omgaan. Dit cliënteel heeft per definitie geen schulden. Binnen deze categorie registreren de erkende instellingen voor schuldbemiddeling dossiers waarbij de geboden dienstverlening ofwel een budgetbegeleiding of een budgetbeheer kan zijn: Budgetbegeleiding is een vorm van hulpverlening waarbij de cliënt het beschikkingsrecht over zijn/haar inkomen behoudt en zijn/haar budget met advies en steun van de begeleider beheert; Budgetbeheer is een vorm van hulpverlening waarbij het beheer van de gelden van de cliënt geheel of gedeeltelijk overgelaten wordt aan de erkende instelling voor schuldbemiddeling. De inkomsten worden gedeeltelijk of in hun geheel gestort op een budgetbeheerrekening die door de erkende instelling voor schuldbemiddeling beheerd wordt Schuldhulpverlening Van zodra de persoon schulden heeft en de erkende instelling voor schuldbemiddeling tussenkomt om een regeling tussen cliënt-schuldenaar en cliënt-schuldeiser over de wijze van betaling van de schuldenlast van de cliënt-schuldenaar tot stand te brengen, valt het dossier in de categorie schuldhulpverlening. In concreto zal de erkende instelling voor schuldbemiddeling het dossier in de categorie schuldhulpverlening registreren als hij: - contact opneemt met en inlichtingen inwint bij de verschillende cliënt-schuldeisers, - de gegrondheid of de wettelijkheid van de door de cliënt-schuldenaar aangegane verbintenissen onderzoekt en indien mogelijk een betalingsplan opstelt, het aan de cliënt-schuldeiser voorlegt en erover onderhandelt, - het plan uitvoert en het verloop ervan nagaat. Bij de registratie dossiers schuldhulpverlening worden vijf soorten schuldhulpverlening onderscheiden: Eenmalige bemiddeling: Deze schuldbemiddeling is éénmalig en vereist geen verdere opvolging. Schuldbemiddeling an sich: Pagina 2

4 Deze schuldbemiddeling is niet éénmalig. Er is verdere opvolging vereist, maar zonder budgetbegeleiding of budgetbeheer. Schuldbemiddeling + budgetbegeleiding: Deze schuldbemiddeling kadert in een budgetbegeleiding. Schuldbemiddeling + budgetbeheer: Deze schuldbemiddeling kadert in een budgetbeheer. Collectieve schuldenregeling: Collectieve schuldenregeling is een gerechtelijke procedure voor structurele schuldproblemen. Het doel is om in de mate van het mogelijke schulden af te betalen waarbij de cliënt tijdens die periode nog menswaardig kan leven. Na afloop van de collectieve schuldenregeling kan de cliënt terug schuldenvrij door het leven Activiteiten in het kader van een collectieve schuldenregeling Binnen de categorie collectieve schuldenregeling, wordt een bijkomend onderscheid gemaakt tussen volgende dossiers: Enkel voorbereidende werkzaamheden: De dossiers waarvoor allerlei administratieve voorbereidende werkzaamheden worden verricht en de dossiers waarvoor uitsluitend het verzoekschrift werd opgesteld. Aanstelling als schuldbemiddelaar: De dossiers waarin de erkende instelling voor schuldbemiddeling wordt aangesteld als schuldbemiddelaar, maar waarbij het budgetbeheer of de budgetbegeleiding niet wordt opgenomen. Aanstelling als schuldbemiddelaar + budgetbeheer/budgetbegeleiding: De dossiers waarbij de erkende instelling voor schuldbemiddeling aangesteld wordt als schuldbemiddelaar en waarbij ook het budgetbeheer of de budgetbegeleiding wordt opgenomen. Enkel budgetbeheer/budgetbegeleiding bij externe aanstelling: De dossiers waarbij een externe schuldbemiddelaar werd aangesteld, maar waar de erkende instelling voor schuldbemiddeling wel het budgetbeheer of de budgetbegeleiding opneemt tijdens de procedure van de collectieve schuldenregeling Respons Alle erkende instellingen voor schuldbemiddeling bezorgden hun basisregistratiegegevens aan het Vlaams Centrum Schuldbemiddeling. Net zoals in 2009 en 2010, is er in 2011 een respons van 100 %. Pagina 3

5 Aangezien het CAW Archipel inzake schuldhulpverlening enkel bevoegd is op het grondgebied van de 19 Brusselse gemeenten, worden enkel hun budgethulpverleningsgegevens weerhouden Uitgebreide registratie Naast de jaarlijkse basisregistratie wordt sinds 2008 op basis van een steekproef een tweejaarlijkse uitgebreide registratie uitgevoerd. Deze uitgebreide registratie omvat een gestandaardiseerde vragenlijst die per dossier peilt naar de volgende items: Sociaaldemografische gegevens van de aanvrager of het gezin; Sociaaleconomische gegevens van de aanvrager of het gezin; Schuldenlast van de aanvrager; Dienstverlening aan de aanvrager of het gezin. De doelstelling van de uitgebreide registratie is om het profiel van de cliënten van de erkende instellingen schuldbemiddeling en de geboden dienstverlening duidelijk in kaart te brengen. De geanalyseerde profielen laten toe om het beleidsmatige acties tegen schuldenproblematiek en kansarmoede te ondernemen. In 2011 loopt de uitgebreide registratie in het najaar. Het rapport zal in de loop van februari 2012 beschikbaar zijn op de website van het Vlaams Centrum Schuldbemiddeling. 3. Algemeen overzicht basisregistratie Tabel 1 geeft het aantal dossiers budgethulpverlening zonder schulden en het aantal dossiers schuldhulpverlening weer die geregistreerd werden door de erkende instellingen schuldbemiddeling. De gegevens hebben betrekking op de jaren 2007 tot en met Samen met de hulpverleningsgegevens wordt vanaf 2009 expliciet gevraagd of de instellingen al dan niet hun eenmalige schuldbemiddelingen en / of hun wachtlijsten bijhouden. In 2010 behandelden de erkende instellingen voor schuldbemiddeling totaal dossiers budgethulpverlening en schuldhulpverlening. Dit aantal stijgt jaar na jaar: in 2007, in 2008 (+1,26 %), in 2009 (+4,04 %), en in 2010 (+5,07 %). De stijging is hoofdzakelijk te wijten aan de toename van het aantal dossiers schuldhulpverlening. Pagina 4

6 Tabel 1: Cijfers basisregistratie voor Vlaanderen (1) A. REGISTRATIE DOSSIERS BUDGETHULPVERLENING ZONDER SCHULDEN (2) Soort budgethulpverlening Totale aantal per soort A.1 Budgetbegeleiding (zonder schulden) A.2 Budgetbeheer (zonder schulden) Totale Totaal aantal dossiers budgethulpverlening (zonder schulden) aantal per soort B. REGISTRATIE DOSSIERS SCHULDHULPVERLENING (3) Soort schuldhulpverlening Totale aantal per soort B.1a Eenmalige schuldbemiddeling B.1b Eenmalige schuldbemiddelingen worden niet bijgehouden n.b. n.b B.2 Schuldbemiddeling an sich B.3 Schuldbemiddeling + budgetbegeleiding B.4 Schuldbemiddeling + budgetbeheer B.5 Collectieve schuldenregeling B.5.1 Enkel voorbereidende werkzaamheden B.5.2 Aanstelling als schuldbemiddelaar B.5.3 Aanstelling als schuldbemiddelaar + budgetbeheer/budgetbegeleiding B.5.4 Enkel budgetbeheer/budgetbegeleiding bij externe aanstelling Totaal aantal dossiers schuldhulpverlening Totaal aantal dossiers budgethulpverlening en schuldhulpverlening Nog 1 vraagje rond CSR: hoeveel van de dossiers CSR zijn met verzoekschrift door u opgesteld? n.b Totaal aantal aanvragers (gezinnen) op wachtlijst n.b Wachtlijsten worden niet bijgehouden n.b. n.b Gemiddelde wachttijd (uitgedrukt in aantal maanden) n.b (1) In 2011 bezorgden twee CAW s een gecorrigeerd registratieformulier voor 2008 en De cijfergegevens in dit rapport werden hieraan aangepast. (2) inclusief CAW Archipel Brussel (3) exclusief CAW Archipel (hebben enkel toestemming om aan schuldhulpverlening te doen op het grondgebied van de 19 Brusselse gemeenten) Pagina 5

7 4. Budgethulpverlening zonder schulden Budgethulpverlening zonder schulden is opgesplitst in twee klassen: budgetbegeleiding zonder schulden en budgetbeheer zonder schulden. Het aantal dossiers budgetbegeleiding zonder schulden is het hoogst in 2007 met dossiers. In 2008 is er een sterke daling tot dossiers. Dit aantal stijgt in 2009 tot en daalt in 2010 tot Het aantal dossiers budgetbeheer zonder schulden kent sinds 2009 een stijgende trend. Waar de totale aantallen in 2007 en 2008 nagenoeg status quo blijven, is vanaf 2009 duidelijk een opwaartse beweging zichtbaar die in 2010 ( dossiers) nog beter zichtbaar is. De hulpverlener kiest duidelijk meer voor budgetbeheer zonder schulden dan voor budgetbegeleiding zonder schulden. Het verschil tussen het totale aantal dossiers budgetbegeleiding en budgetbeheer, beide zonder schulden, wordt over de periode alsmaar groter. Het totale aantal dossiers budgethulpverlening zonder schulden is in 2007 met het hoogst, neemt in 2008 af om dan zowel in 2009 als in 2010 opnieuw te stijgen tot In de cijfers budgethulpverlening zonder schulden zijn eveneens die van CAW Archipel te Brussel meegerekend omdat dit CAW ook op Vlaams grondgebied aan budgethulpverlening doet. 5. Schuldhulpverlening 3 Schuldhulpverlening omvat de éénmalige schuldbemiddeling, schuldbemiddeling an sich, schuldbemiddeling met budgetbegeleiding, schuldbemiddeling met budgetbeheer en collectieve schuldenregeling. Het totale aantal éénmalige schuldbemiddelingen bedraagt op jaarbasis respectievelijk (2007), (2008), (2009) en (2010). De daling van het aantal dossiers in 2009 ten opzichte van 2008 is in 2010 weer grotendeels ongedaan gemaakt. De basisregistratie registreert vanaf 2009 hoeveel instellingen geen registratie doen van het aantal eenmalige schuldbemiddelingen. Waarschijnlijk is het aantal éénmalige schuldbemiddelingen onderschat, aangezien in 2009 en 2010 respectievelijk 75 (21%) en 88 (27%) erkende instellingen deze dossiers niet bijhouden. Het totale aantal dossiers schuldbemiddeling an sich blijft over de periode aanvankelijk vrij constant maar stijgt opmerkelijk tot (+17%) in 2010, waar ze haar hoogste waarde bereikt. Het totale aantal dossiers schuldbemiddeling met budgetbegeleiding is over de periode aanzienlijk gestegen en daalt in 2010 licht tot dossiers. 3 De collectieve schuldenregeling wordt verder uitgewerkt in punt 5. Pagina 6

8 Het totale aantal dossiers schuldbemiddeling met budgetbeheer nam geleidelijk toe tot dossiers in In 2010 daalt dit aantal licht tot dossiers. Het aantal dossiers schuldbemiddeling met budgetbeheer bedraagt sinds 2007 steeds meer dan het drievoudige van het totale aantal dossiers schuldbemiddeling met budgetbegeleiding. Zoals ook bij budgetbegeleiding en budgetbeheer zonder schulden, kiest de hulpverlener duidelijk voor budgetbeheer. Het totale aantal dossiers schuldhulpverlening stijgt continu over de periode : (2007), (2008, +5,66%), (2009, +3,22%) en (2010, +5,52%). Aangezien het CAW Archipel te Brussel inzake schuldhulpverlening enkel bevoegd is op het grondgebied van de 19 Brusselse gemeenten, werden de cijfers van deze instelling niet weerhouden in de berekening van de totale aantallen. 6. Collectieve schuldenregeling Een belangrijke vaststelling is dat het totale aantal dossiers collectieve schuldenregeling over de periode bijna verdubbeld is. Hun totale aantallen stijgen jaar na jaar en bedragen (2007), (2008, +25,96%), (2009, +16,48%) en (2010, +20,96%). Collectieve schuldenregeling wordt onderverdeeld naargelang de instelling enkel de voorbereidende werkzaamheden verricht, aangesteld is als schuldbemiddelaar, aangesteld is als schuldbemiddelaar gecombineerd met budgetbeheer en/of budgetbegeleiding of enkel budgetbeheer en/of budgetbegeleiding doet waarbij voor de collectieve schuldenregeling een derde (externe) wordt aangesteld. Binnen de collectieve schuldenregeling stijgen de totale aantallen dossiers collectieve schuldenregeling waarbij de erkende instellingen enkel de voorbereidende werkzaamheden uitvoeren jaarlijks: (2007), (2008, +46,40%), (2009, +40,87%), (2010, +28,94%). In vergelijking met 2007 zijn in 2010 de totale aantallen bijna verdrievoudigd. In de klasse aanstelling als schuldbemiddelaar variëren de aantallen over de periode van jaar tot jaar. Binnen de schuldhulpverleningscategorie collectieve schuldenregeling zijn de absolute aantallen van deze klasse het laagste (502 dossiers in 2010). De totale aantallen bij aanstelling als schuldbemiddelaar met budgetbegeleiding / budgetbeheer stijgen over de periode als volgt: (2007), (2008, +16,35%), (2009, +1,42% ), (2010, +15,56%). Voorname stijgingen situeren zich tussen 2007 en 2008 en tussen 2009 en Wordt enkel budgetbeheer/budgetbegeleiding bij externe aanstelling gedaan, dan bedragen de totale aantallen respectievelijk (2007), (2008, +25,97%), (2009, +19,89%), (2010, +18,97%). In vergelijking met 2007 is het aantal dossiers in 2010 bijna verdubbeld. Het totale aantal dossiers collectieve schuldenregeling waarbij de instelling het verzoekschrift opstelt wordt pas vanaf 2008 geregistreerd en bereikte ook in dat jaar haar maximum (2.836 dossiers). In 2009 was een lichte terugval zichtbaar, met in 2010 opnieuw een lichte stijging tot dossiers. Pagina 7

9 Een overzicht van de evolutie van het aandeel van verschillende vormen van collectieve schuldenregeling over de periode , wordt in tabel 2 weergegeven. Tabel 2: Aandeel van de verschillende vormen van hulpverlening binnen de klasse collectieve schuldenregeling. Collectieve schuldenregeling Jaar Enkel voorbereidende werkzaamheden 21,53% 24,94% 30,24% 32,26% Aanstelling als schuldbemiddelaar 8,28% 7,36% 5,09% 4,93% Aanstelling als schuldbemiddelaar + budgetbeheer/budgetbegeleiding 33,80% 31,31% 27,25% 25,97% Enkel budgetbeheer/budgetbegeleiding bij externe aanstelling 36,38% 36,39% 37,42% 36,84% Totaal 100% 100% 100% 100% Tabel 2 toont aan dat het aandeel van de dossiers enkel voorbereidende werkzaamheden aanzienlijk stijgt over de periode Het aandeel van de categorie enkel budgetbeheer / budgetbegeleiding bij externe aanstelling blijft over de periode constant en vertegenwoordigt meer dan een derde van het totale aantal dossiers. Het aandeel van de dossiers waarbij de erkende instelling aangesteld is als schuldbemiddelaar daalt lichtjes. Deze daling vergroot als de erkende instelling is aangesteld als schuldbemiddelaar met budgetbeheer en / of budgetbegeleiding. Gecombineerd betekent dit dat het aandeel waarbij erkende instellingen worden aangesteld als schuldbemiddelaar daalt van 42 % in 2008 tot 31 % in Om de totale aantallen dossiers collectieve schuldenregeling over 2010, zoals geregistreerd door de OCMW s, de CAW s en de intergemeentelijke diensten te vergelijken met nationale data, worden de gegevens van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren, die beheerd worden door de Nationale Bank over 2010, gebruikt. Tabel 3 toont het aantal uitstaande berichten van collectieve schuldenregeling per gerechtelijk arrondissement. Om de vergelijking tussen de basisregistratie 2010 en de statistieken van de Nationale Bank van België mogelijk te maken, worden slechts de gegevens van de Vlaamse gerechtelijke arrondissementen in tabel 3 weerhouden. In het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde werden daarenboven berichten van toelaatbaarheid van collectieve schuldenregeling geregistreerd. Pagina 8

10 Tabel 3: Aantal uitstaande berichten van collectieve schuldenregeling per gerechtelijk arrondissement (gedeeltelijke weergave). 4 Gerechtelijk arrondissement Aantal uitstaande berichten van collectieve schuldenregeling Antwerpen Brugge Dendermonde Gent Hasselt Ieper Kortrijk Leuven Mechelen Oudenaarde Tongeren Turnhout Veurne 780 Totaal Het totale aantal uitstaande berichten van collectieve schuldenregeling bedraagt dossiers op 31 december Het aantal dossiers collectieve schuldenregeling uit de basisregistratie 2010 bedraagt Hieruit besluiten dat de erkende instellingen voor schuldbemiddeling in 2010 in bijna één vierde van het totale aantal dossiers collectieve schuldenregeling in Vlaanderen tussen zijn gekomen (via voorbereidende werkzaamheden, een aanstelling als schuldbemiddelaar en/of budgetbegeleiding/budgetbeheer) dient met de nodige voorzichtigheid te gebeuren. De reden is dat de databank van de Nationale Bank van België de toestand weergeeft per 31 december 2010 en de basisregistratie het totale aantal dossiers collectieve schuldenregeling over 2010 weergeeft. Anderzijds is collectieve schuldenregeling een langdurig proces, zodat de proportie bijna één vierde eerder indicatief in plaats van absoluut is. 7. Wachtlijsten Van de 330 erkende instellingen voor schuldbemiddeling 5 zijn er 139 (42 %) die expliciet meldden dat ze geen wachtlijsten bijhouden. Dit is een stijging met 65 % in vergelijking met Bij navraag bleek dat instellingen, die geen wachtlijsten aanleggen dit gaandeweg niet opportuun achten omdat hun cliënteel voldoende snel kan worden geholpen. Enkele instellingen meldden dat er niet met wachtlijsten wordt gewerkt aangezien cliënteel wordt doorverwezen naar andere organisaties of hulpverleners. De overige 191 (58%) erkende instellingen voor schuldbemiddeling houden in principe wel een wachtlijst bij. Hiervan gaven 48 (25%) erkende instellingen niet door hoeveel gezinnen of aanvragers op hun wachtlijst 4 Bron: Nationale Bank van België, Statistieken Centrale voor kredieten aan particulieren 2010, gegevens op 31 december Er wordt geen rekening gehouden met de gegevens van CAW Archipel. Pagina 9

11 stonden per 31 december 2010, 70 (37%) erkende instellingen registreerden nul gezinnen of aanvragers en 73 (38%) erkende instellingen registreerden minstens één gezin of aanvrager op hun wachtlijst. Op 31 december 2010 registreerden de erkende diensten samen 1701 aanvragers of gezinnen op hun wachtlijst. In vergelijking met 2009 daalt het aantal aanvragers of gezinnen met 8 %. Aangezien 48 instellingen niet doorgaven hoeveel personen op hun wachtlijst stonden, is het totale aantal personen of gezinnen op een wachtlijst waarschijnlijk aanzienlijk onderschat. 8. Wachttijden Van de 191 erkende instellingen voor schuldbemiddeling, die in principe wel een wachtlijst bijhouden, registreerden 118 (62%) erkende instellingen een gemiddelde wachttijd. De overige 73 (38%) erkende instellingen gaven geen gemiddelde wachttijd aan. Er zijn 44 (23%) erkende instellingen die een gemiddelde wachttijd van nul maanden registreerden en 74 erkende instellingen (38%) die een gemiddelde wachttijd groter dan nul maanden aantekenden. De gemiddelde wachttijd bedraagt 3 maanden in 2010 en is ten opzichte van 2009 met één vierde gedaald. De spreiding van de gemiddelde wachttijd is aanzienlijk en varieert tussen de nul en 12 maanden. De hoogste frequentie van de gemiddelde wachttijd in maanden is vooral terug te vinden tussen de één en de twee maanden (29 erkende instellingen) en tussen de drie en zes maanden (31 erkende instellingen). Het aantal erkende instellingen zonder wachttijd is waarschijnlijk in de realiteit hoger, gelet op het aantal instellingen dat geen gemiddelde wachttijd registreerden. 9. Provinciale cijfers basisregistratie Bijlage 1 geeft de registratiegegevens opgesplitst per provincie weer. Provinciale cijfers tonen aan dat voor de periode het hoogste aantal dossiers budgethulpverlening terug te vinden is in de provincie Antwerpen, gevolgd door West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en tenslotte Limburg. Voor het totaal aantal dossiers schuldhulpverlening is West-Vlaanderen met dossiers de koploper, gevolgd door Antwerpen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant. Over de periode stabiliseert zich het aantal dossiers schuldhulpverlening in de provincie Antwerpen, het totale aantal neemt toe in de andere provincies met de grootste stijging in West-Vlaanderen. Het aantal dossiers éénmalige schuldbemiddeling neemt over af in de provincies Antwerpen, Oost-Vlaanderen en Limburg. Voor Vlaams-Brabant stijgt dit totale aantal licht. West Vlaanderen registreert een belangrijke stijging. Opvallend is een belangrijke toename van het aantal dossiers collectieve schuldenregeling in alle provincies over de periode Dit aantal verdubbelt bijna in de provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen. Binnen de collectieve schuldenregeling is in elke provincie sprake van minstens een verdubbeling van de Pagina 10

12 klasse enkel voorbereidende werkzaamheden. Een stijging van de totale aantallen is zichtbaar binnen de collectieve schuldenregeling waarbij de erkende instelling is aangesteld als schuldbemiddelaar met budgetbeheer en / of budgetbegeleiding en waarbij de erkende instelling enkel budgetbeheer / budgetbegeleiding doet bij externe aanstelling. Enkel voor de klasse Aanstelling als schuldbemiddelaar stabiliseren zich de totale aantallen over de periode op provinciaal niveau. 10. Cijfers basisregistratie per type organisatie Bijlage 2 geeft de registratiegegevens opgesplitst naar type organisatie (OCMW CAW Intergemeentelijke dienst) weer. De OCMW s registreerden in 2007 met dossiers het hoogst aantal budgethulpverleningsgegevens (zonder schulden). Dit aantal valt in 2008 in belangrijke mate terug om in 2009 en 2010 opnieuw te stijgen. De CAW s bereiken met dossiers in 2008 hun hoogste aantal dossiers budgethulpverlening. Nadien valt dit aantal in 2009 en 2010 terug. In 2010 wordt het laagste aantal dossiers, zijnde 1.915, bereikt. Een opvallende vaststelling is dat het aantal dossiers budgetbegeleiding zonder schulden binnen de OCMW s over de periode aanzienlijk afgenomen is. Bij de CAW s is de trend dan weer licht stijgend. De totale aantallen budgetbeheer zonder schulden stijgen binnen de OCMW s maar dalen binnen de CAW s over de periode De intergemeentelijke diensten zijn de enige instellingen die geen dossiers budgethulpverlening (zonder schulden) registreren. Voor zowel de OCMW s, CAW s als de intergemeentelijke diensten stijgt het totale aantal dossiers schuldhulpverlening over de periode Voor de OCMW s bedraagt de stijging in totaal 15,1 %, voor de CAW s in totaal 7,16 %. Het totaal aantal dossiers schuldhulpverlening verdubbelt voor de Intergemeentelijke diensten over de periode Het totale aantal dossiers éénmalige schuldbemiddeling blijft enkel bij de OCMW s stabiel. Dit totale aantal neemt toe bij zowel de CAW s als bij de intergemeentelijke diensten. Bij de intergemeentelijke diensten is dit totale aantal trouwens meer dan verdubbeld. Bij het totale aantal dossiers schuldbemiddeling an sich is over de periode de trend bij de OCMW s stijgend en bij de CAW s dalend. Zowel voor het totale aantal dossiers schuldbemiddeling met budgetbegeleiding als het totale aantal dossiers schuldbemiddeling met budgetbeheer stijgt het totale aantal dossiers. Voor de intergemeentelijke diensten geldt dit enkel voor het aantal dossiers schuldbemiddeling met budgetbeheer. Meest opvallend is de stijging van het totale aantal dossiers collectieve schuldenregeling over de periode , zowel bij de OCMW s, de CAW s als de intergemeentelijke diensten. Binnen de klasse collectieve schuldenregeling stijgen alle subcategorieën voor de OCMW s, de CAW s en de intergemeentelijke diensten, behalve voor de subcategorie aanstelling als schuldbemiddelaar, waar het totale aantal licht fluctueert voor de OCMW s en aanzienlijk daalt bij de intergemeentelijke diensten. Binnen de CAW s neemt het aantal dossiers collectieve schuldenregeling over de periode in belangrijke mate toe en dit in alle klassen. Pagina 11

13 Per type organisatie stijgen enkel de totale aantallen aanvragers of gezinnen op een wachtlijst bij de CAW s, deze aantallen fluctueren bij de OCMW s. Intergemeentelijke diensten hebben niemand op hun wachtlijst staan. Pagina 12

14 BIJLAGE 1: PROVINCIALE CIJFERS BASISREGISTRATIE A. REGISTRATIE DOSSIERS BUDGETHULPVERLENING ZONDER Antwerpen Oost-Vlaanderen SCHULDEN Soort budgethulpverlening A.1 Budgetbegeleiding (zonder schulden) A.2 Budgetbeheer (zonder schulden) Totaal aantal dossiers budgethulpverlening (zonder schulden) B. REGISTRATIE DOSSIERS SCHULDHULPVERLENING Antwerpen Oost-Vlaanderen Soort schuldhulpverlening B.1a Eenmalige schuldbemiddeling B.1b Eenmalige schuldbemiddelingen worden niet bijgehouden n.b. n.b n.b. n.b B.2 Schuldbemiddeling an sich B.3 Schuldbemiddeling + budgetbegeleiding B.4 Schuldbemiddeling + budgetbeheer B.5 Collectieve schuldenregeling B.5.1 Enkel voorbereidende werkzaamheden B.5.2 Aanstelling als schuldbemiddelaar B.5.3 Aanstelling als schuldbemiddelaar budgetbeheer/budgetbegeleiding B.5.4 Enkel budgetbeheer/budgetbegeleiding bij externe aanstelling Totaal aantal dossiers schuldhulpverlening Nog 1 vraagje rond CSR: hoeveel van de dossiers CSR zijn met verzoekschrift door u opgesteld? n.b n.b Totaal aantal aanvragers (gezinnen) op wachtlijst n.b n.b Wachtlijsten worden niet bijgehouden n.b. n.b n.b. n.b Gemiddelde wachttijd (uitgedrukt in aantal maanden) n.b n.b Pagina 13

15 BIJLAGE 1: PROVINCIALE CIJFERS BASISREGISTRATIE (VERVOLG) A. REGISTRATIE DOSSIERS BUDGETHULPVERLENING ZONDER West-Vlaanderen Limburg SCHULDEN Soort budgethulpverlening A.1 Budgetbegeleiding (zonder schulden) A.2 Budgetbeheer (zonder schulden) Totaal aantal dossiers budgethulpverlening (zonder schulden) B. REGISTRATIE DOSSIERS SCHULDHULPVERLENING West-Vlaanderen Limburg Soort schuldhulpverlening B.1a Eenmalige schuldbemiddeling B.1b Eenmalige schuldbemiddelingen worden niet bijgehouden n.b. n.b n.b. n.b B.2 Schuldbemiddeling an sich B.3 Schuldbemiddeling + budgetbegeleiding B.4 Schuldbemiddeling + budgetbeheer B.5 Collectieve schuldenregeling B.5.1 Enkel voorbereidende werkzaamheden B.5.2 Aanstelling als schuldbemiddelaar B.5.3 Aanstelling als schuldbemiddelaar budgetbeheer/budgetbegeleiding B.5.4 Enkel budgetbeheer/budgetbegeleiding bij externe aanstelling Totaal aantal dossiers schuldhulpverlening Nog 1 vraagje rond CSR: hoeveel van de dossiers CSR zijn met verzoekschrift door u opgesteld? n.b n.b Totaal aantal aanvragers (gezinnen) op wachtlijst n.b n.b Wachtlijsten worden niet bijgehouden n.b. n.b n.b. n.b Gemiddelde wachttijd (uitgedrukt in aantal maanden) n.b n.b Pagina 14

16 BIJLAGE 1: PROVINCIALE CIJFERS BASISREGISTRATIE (VERVOLG) A. REGISTRATIE DOSSIERS BUDGETHULPVERLENING ZONDER Vlaams-Brabant 6 SCHULDEN (1) Soort budgethulpverlening A.1 Budgetbegeleiding (zonder schulden) A.2 Budgetbeheer (zonder schulden) Totaal aantal dossiers budgethulpverlening (zonder schulden) B. REGISTRATIE DOSSIERS SCHULDHULPVERLENING (2) Vlaams-Brabant 7 Soort schuldhulpverlening B.1a Eenmalige schuldbemiddeling B.1b Eenmalige schuldbemiddelingen worden niet bijgehouden n.b. n.b B.2 Schuldbemiddeling an sich B.3 Schuldbemiddeling + budgetbegeleiding B.4 Schuldbemiddeling + budgetbeheer B.5 Collectieve schuldenregeling B.5.1 Enkel voorbereidende werkzaamheden B.5.2 Aanstelling als schuldbemiddelaar B.5.3 Aanstelling als schuldbemiddelaar budgetbeheer/budgetbegeleiding B.5.4 Enkel budgetbeheer/budgetbegeleiding bij externe aanstelling Totaal aantal dossiers schuldhulpverlening Nog 1 vraagje rond CSR: hoeveel van de dossiers CSR zijn met verzoekschrift door u opgesteld? n.b Totaal aantal aanvragers (gezinnen) op wachtlijst n.b Wachtlijsten worden niet bijgehouden n.b. n.b Gemiddelde wachttijd (uitgedrukt in aantal maanden) n.b inclusief CAW Archipel Brussel 7 exclusief CAW Archipel (hebben enkel toestemming om aan schuldhulpverlening te doen op het grondgebied van de 19 Brusselse gemeenten) Pagina 15

17 BIJLAGE 2: CIJFERS BASISREGISTRATIE PER TYPE ORGANISATIE A. REGISTRATIE DOSSIERS BUDGETHULPVERLENING ZONDER OCMW CAW 8 SCHULDEN Soort budgethulpverlening A.1 Budgetbegeleiding (zonder schulden) A.2 Budgetbeheer (zonder schulden) Totaal aantal dossiers budgethulpverlening (zonder schulden) B. REGISTRATIE DOSSIERS SCHULDHULPVERLENING OCMW CAW 9 Soort schuldhulpverlening B.1a Eenmalige schuldbemiddeling B.1b Eenmalige schuldbemiddelingen worden niet bijgehouden n.b. n.b n.b. n.b. 2 2 B.2 Schuldbemiddeling an sich B.3 Schuldbemiddeling + budgetbegeleiding B.4 Schuldbemiddeling + budgetbeheer B.5 Collectieve schuldenregeling B.5.1 Enkel voorbereidende werkzaamheden B.5.2 Aanstelling als schuldbemiddelaar B.5.3 Aanstelling als schuldbemiddelaar budgetbeheer/budgetbegeleiding B.5.4 Enkel budgetbeheer/budgetbegeleiding bij externe aanstelling Totaal aantal dossiers schuldhulpverlening Nog 1 vraagje rond CSR: hoeveel van de dossiers CSR zijn met verzoekschrift door u opgesteld? n.b n.b Totaal aantal aanvragers (gezinnen) op wachtlijst n.b n.b Wachtlijsten worden niet bijgehouden n.b. n.b n.b. n.b. 6 9 Gemiddelde wachttijd (uitgedrukt in aantal maanden) n.b n.b inclusief CAW Archipel Brussel 9 exclusief CAW Archipel (hebben enkel toestemming om aan schuldhulpverlening te doen op het grondgebied van de 19 Brusselse gemeenten) Pagina 16

18 BIJLAGE 2: CIJFERS BASISREGISTRATIE PER TYPE ORGANISATIE (VERVOLG) A. REGISTRATIE DOSSIERS BUDGETHULPVERLENING ZONDER SCHULDEN Intergemeentelijke diensten Soort budgethulpverlening A.1 Budgetbegeleiding (zonder schulden) A.2 Budgetbeheer (zonder schulden) Totaal aantal dossiers budgethulpverlening (zonder schulden) B. REGISTRATIE DOSSIERS SCHULDHULPVERLENING Intergemeentelijke diensten Soort schuldhulpverlening B.1a Eenmalige schuldbemiddeling B.1b Eenmalige schuldbemiddelingen worden niet bijgehouden n.b. n.b. 0 0 B.2 Schuldbemiddeling an sich B.3 Schuldbemiddeling + budgetbegeleiding B.4 Schuldbemiddeling + budgetbeheer B.5 Collectieve schuldenregeling B.5.1 Enkel voorbereidende werkzaamheden B.5.2 Aanstelling als schuldbemiddelaar B.5.3 Aanstelling als schuldbemiddelaar + budgetbeheer/budgetbegeleiding B.5.4 Enkel budgetbeheer/budgetbegeleiding bij externe aanstelling Totaal aantal dossiers schuldhulpverlening Nog 1 vraagje rond CSR: hoeveel van de dossiers CSR zijn met verzoekschrift door u opgesteld? n.b Totaal aantal aanvragers (gezinnen) op wachtlijst n.b Wachtlijsten worden niet bijgehouden n.b. n.b. 2 1 Gemiddelde wachttijd (uitgedrukt in aantal maanden) n.b Pagina 17

19 BIJLAGE 3: BASISREGISTRATIEFORMULIER MET BIJHORENDE HANDLEIDING NAAM ORGANISATIE? POSTCODE (FUSIE)GEMEENTE? NIS-CODE (enkel voor OCMW s)? TYPE ORGANISATIE (1=OCMW, 2=CAW, 3=OCMW-vereniging hoofdstuk 12)? A. REGISTRATIE DOSSIERS BUDGETHULPVERLENING ZONDER SCHULDEN Soort budgethulpverlening Totale aantal per soort A.1 Budgetbeleiding (zonder schulden)? A.2 Budgetbeheer (zonder schulden)? Totaal aantal dossiers budgethulpverlening (zonder schulden) 0 B. REGISTRATIE DOSSIERS SCHULDHULPVERLENING Soort schuldhulpverlening Totale aantal per soort B.1a Eenmalige schuldbemiddeling? B.1b Eenmalige schuldbemiddelingen worden niet bijgehouden? B.2 Schuldbemiddeling an sich? B.3 Schuldbemiddeling + budgetbegeleiding? B.4 Schuldbemiddeling + budgetbeheer? B.5 Collectieve schuldenregeling 0 B.5.1 Enkel voorbereidende werkzaamheden? B.5.2 Aanstelling als schuldbemiddelaar? B.5.3 Aanstelling als schuldbemiddelaar + budgetbeheer/budgetbegeleiding? B.5.4 Enkel budgetbeheer/budgetbegeleiding bij externe aanstelling? Totaal aantal dossiers schuldhulpverlening 0 Nog 1 vraagje rond CSR: hoeveel van de dossiers CSR zijn met verzoekschrift door u opgesteld?? Totaal aantal aanvragers (gezinnen) op wachtlijst? Wachtlijsten worden niet bijgehouden? Gemiddelde wachttijd (uitgedrukt in aantal maanden)? Pagina 18

20 Lees onderstaande toelichting: U dient in dit registratieformulier maximum 19 cellen/velden met een vraagteken in te vullen. In B1 vult u de naam in van uw organisatie (bv. ocmw Herentals, caw Sonar, Bodukap, etc.). De postcode van uw (fusie)gemeente vermeldt u in B2. B3 dient enkel ingevuld te worden door ocmw's. Het betreft hun NIS-code bestaande uit 5 cijfers. De anderen laten gewoon het vraagteken staan. In B4 vult u een 1, 2 of 3 in naargelang uw organisatietype. Verder worden er cijfers gevraagd in de cellen B8 en B9. Bij B14 en B15 vult u ofwel een cijfer in bij B14 als u het aantal eenmalige schuldbemiddelingen kent ofwel laat u het vraagteken staan bij B14 en zet u in B15 een kruisje. In B16, B17 en B18 vult u de juiste cijfers in, net zoals in B20 t.e.m. B23. In cel B26 wordt gevraagd naar het aantal dossiers collectieve schuldenregeling waarvan de dienst zelf het verzoekschrift heeft opgesteld in de loop van het betreffende kalenderjaar. Bij B28 en B29 vermeldt u in B28 het aantal aanvragers (gezinnen) die op een wachtlijst staan per 31 december, indien gekend, ofwel laat u in B28 het vraagteken staan en plaatst u in B29 een kruisje.tot slot vermeldt u in B30, indien gekend, de gemiddelde wachttijd van het afgelopen jaar, uitgedrukt in maanden. Indien dit niet gekend is, laat dan het vraagteken staan. De overige aantallen (cellen/velden waar al een nul staat ingevuld) worden automatisch berekend. Het formulier is zo opgesteld/beveiligd dat er niets kan ingevuld worden op plaatsen waar u niets hoeft in te vullen. Het formulier moet uiterlijk op 31 maart elektronisch opgestuurd worden naar Pagina 19

HANDLEIDING BASISREGISTRATIEFORMULIER 2011

HANDLEIDING BASISREGISTRATIEFORMULIER 2011 HANDLEIDING BASISREGISTRATIEFORMULIER 2011 1. Situering. De registratie door de instelling voor schuldbemiddeling wordt geregeld bij het decreet van 24 juli 1996 houdende regeling tot erkenning en subsidiëring

Nadere informatie

Vlaamse gezinnen in budget- en / of schuldhulpverlening: cijfergegevens 2012

Vlaamse gezinnen in budget- en / of schuldhulpverlening: cijfergegevens 2012 Vlaamse gezinnen in budget- en / of schuldhulpverlening: cijfergegevens Augustus 2013 Vlaams Centrum Schuldenlast Paviljoenstraat 7-9 1030 Brussel www.vlaamscentrumschuldenlast.be INHOUD. Hoofdstuk 1 -

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. Cijfer- en profielgegevens van de Vlaamse huishoudens in budget- en / of schuldhulpverlening anno 2011

Onderzoeksrapport. Cijfer- en profielgegevens van de Vlaamse huishoudens in budget- en / of schuldhulpverlening anno 2011 Onderzoeksrapport Cijfer- en profielgegevens van de Vlaamse huishoudens in budget- en / of schuldhulpverlening anno 2011 Oktober 2012 Vlaams Centrum Schuldenlast Paviljoenstraat 9 1030 Brussel www.vlaamscentrumschuldenlast.be

Nadere informatie

HANDLEIDING BASISREGISTRATIEFORMULIER 2012

HANDLEIDING BASISREGISTRATIEFORMULIER 2012 1. Situering HANDLEIDING BASISREGISTRATIEFORMULIER 2012 De registratie door de erkende instellingen voor schuldbemiddeling wordt geregeld bij het decreet van 24 juli 1996 houdende regeling tot erkenning

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 ONDERZOEKSAANPAK...

HOOFDSTUK 1 ONDERZOEKSAANPAK... Onderzoeksrapport Resultaten van de basisregistratie en de uitgebreide registratie uitgevoerd bij de erkende instellingen schuldbemiddeling in Vlaanderen, 2007-2009 November 2010 INHOUDSTAFEL HOOFDSTUK

Nadere informatie

HANDLEIDING BASISREGISTRATIE ERKENDE INSTELLINGEN VOOR SCHULDBEMIDDELING

HANDLEIDING BASISREGISTRATIE ERKENDE INSTELLINGEN VOOR SCHULDBEMIDDELING HANDLEIDING BASISREGISTRATIE ERKENDE INSTELLINGEN VOOR SCHULDBEMIDDELING Datum: 21/12/2015 - Versie: 3.0 Auteur: Vlaamse overheid Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Afdeling Welzijn en Samenleving

Nadere informatie

WEGWIJS IN DE BUDGET- EN SCHULDHULPVERLENING VAN OCMW EN CAW. Eenmalige bemiddeling Budgetbegeleiding Budgetbeheer Collectieve Schuldenregeling

WEGWIJS IN DE BUDGET- EN SCHULDHULPVERLENING VAN OCMW EN CAW. Eenmalige bemiddeling Budgetbegeleiding Budgetbeheer Collectieve Schuldenregeling WEGWIJS IN DE BUDGET- EN SCHULDHULPVERLENING VAN OCMW EN CAW Eenmalige bemiddeling Budgetbegeleiding Budgetbeheer Collectieve Schuldenregeling INLEIDING ONZE KIJK OP HULP In deze brochure vind je informatie

Nadere informatie

RAPPORT KANSARMOEDE-INDICATOREN IN ERPE-MERE

RAPPORT KANSARMOEDE-INDICATOREN IN ERPE-MERE RAPPORT KANSARMOEDE-INDICATOREN IN ERPE-MERE Bij het openen van het rapport worden de meest recente gegevens uit de databank gehaald. Inleiding In dit document worden de kansarmoede-indicatoren weergegeven

Nadere informatie

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs Arbeidsmarktbarometer Onderwijs Basisonderwijs en secundair onderwijs December 29 VLAAMS MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VORMING AGENTSCHAP VOOR ONDERWIJSDIENSTEN (AgODi) Arbeidsmarktbarometer Onderwijs december

Nadere informatie

nr. 285 van LORIN PARYS datum: 25 januari 2017 aan JO VANDEURZEN Justitiehuizen - Werklastmeting

nr. 285 van LORIN PARYS datum: 25 januari 2017 aan JO VANDEURZEN Justitiehuizen - Werklastmeting SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 285 van LORIN PARYS datum: 25 januari 2017 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Justitiehuizen - Werklastmeting De minister liet heeft eerder

Nadere informatie

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs Arbeidsmarktbarometer Onderwijs Basisonderwijs en secundair onderwijs Oktober 21 VLAAMS MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VORMING AGENTSCHAP VOOR ONDERWIJSDIENSTEN (AgODi) Inhoudstafel INHOUD Inleiding 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs R A P P O RT Arbeidsmarktbarometer Onderwijs Basisonderwijs en secundair onderwijs december 2009 Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) Koning Albert II-laan

Nadere informatie

Schuldhulpverlening. Hoe gaat dat in zijn werk?

Schuldhulpverlening. Hoe gaat dat in zijn werk? Schuldhulpverlening Hoe gaat dat in zijn werk? In deze brochure vind je informatie over de mogelijke vormen van schuldhulpverlening binnen OCMW Antwerpen. 2 Wat is schuldhulpverlening? OCMW Antwerpen heeft

Nadere informatie

Arbeidsmarktbarometer 2011 Basisonderwijs en Secundair onderwijs

Arbeidsmarktbarometer 2011 Basisonderwijs en Secundair onderwijs Arbeidsmarktbarometer 2011 Basisonderwijs en Secundair onderwijs Vlaams ministerie van Onderwijs & Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel http://www.ond.vlaanderen.be/wegwijs/agodi

Nadere informatie

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting Feiten en cijfers Van hoeveel mensen is de energie geheel of gedeeltelijk afgesloten? Aangezien de drie gewesten niet dezelfde

Nadere informatie

1.1 Aantal levend geborenen dat bij geboorte woont in het Vlaamse Gewest sinds 2001

1.1 Aantal levend geborenen dat bij geboorte woont in het Vlaamse Gewest sinds 2001 Bijlage bij het persbericht dd. 08/06/15: 1 Vrouwen krijgen hun kinderen in toenemende mate na hun dertigste verjaardag 1. Het geboortecijfer volgens Kind en Gezin 67 875 geboorten in 2014, daling van

Nadere informatie

Jaarverslag Juridische dienstverlening

Jaarverslag Juridische dienstverlening Jaarverslag Juridische dienstverlening Woensdag 10 april 2013 Lovendegem Bianca Buysse Renate Cools Sarah Forsyth Jaarverslag juridische dienstverlening Welzijnsband Meetjesland Woensdag 10 april 2013

Nadere informatie

Werkloosheidscijfers Tijdelijke werkloosheid Faillissementen

Werkloosheidscijfers Tijdelijke werkloosheid Faillissementen De impact van de economische crisis in West Limburg Werkloosheidscijfers Tijdelijke werkloosheid Faillissementen MEI 2009 1. Werkloosheid 1.1 Niet werkende werkzoekenden Een eerste indicator die de economische

Nadere informatie

De evolutie en tendensen op regionaal en provinciaal niveau worden verderop in deze barometer besproken.

De evolutie en tendensen op regionaal en provinciaal niveau worden verderop in deze barometer besproken. NOTARISBAROMETER VASTGOED WWW.NOTARIS.BE T1 2017 Barometer 32 VASTGOEDACTIVITEIT IN BELGIË De index van de vastgoedactiviteit klimt in het 1 ste trimester van 2017 naar een nieuw record: 128,36 punten.

Nadere informatie

WEGWIJS Bij budget & schuld

WEGWIJS Bij budget & schuld WEGWIJS Bij budget & schuld BudgetInZicht West-Vlaanderen caw-folder.indd 1 20-08-2014 16:43:51 HEB JE MOEILIJKHEDEN MET JE BUDGET OF HEB JE SCHULDEN? Raak je niet wijs uit je problemen, wil je advies

Nadere informatie

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Verantwoordelijke uitgever: Erik Van Tricht, Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, Bergstraat, 30-34 - 1000 Brussel Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen VASTGOEDACTIVITEIT

Nadere informatie

1. Op welke manier wordt deze samenwerking tussen steden/gemeenten, de VDAB en de bouwsector concreet ingevuld?

1. Op welke manier wordt deze samenwerking tussen steden/gemeenten, de VDAB en de bouwsector concreet ingevuld? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 420 van JAN HOFKENS datum: 6 maart 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT VDAB - Samenwerkingsverband BouwKan met bouwsector De bestaande

Nadere informatie

nr. 187 van INGEBORG DE MEULEMEESTER datum: 13 januari 2015 aan HILDE CREVITS

nr. 187 van INGEBORG DE MEULEMEESTER datum: 13 januari 2015 aan HILDE CREVITS SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 187 van INGEBORG DE MEULEMEESTER datum: 13 januari 2015 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Leerplichtige leerlingen

Nadere informatie

Schuldbemiddeling in Limburg. 30 juni 2008 Studiedag PLOT Genk

Schuldbemiddeling in Limburg. 30 juni 2008 Studiedag PLOT Genk Schuldbemiddeling in Limburg 30 juni 2008 Studiedag PLOT Genk Dienst Schuldbemiddeling Welzijnsregio Noord-Limburg Oprichting: juli 1999 Verenging onder Hfdst XII OCMW-wet 8 OCMW s Noord-Limburg (arr.

Nadere informatie

THEMA IV.3. Diabetes Mellitus

THEMA IV.3. Diabetes Mellitus THEMA IV.3. Diabetes Mellitus Selectiecriteria Voor deze selectie worden alle ziekenhuisverblijven weerhouden die beantwoorden aan de algemene selectiecriteria (cfr. Inleiding 2.4.a) en bovendien als hoofddiagnose

Nadere informatie

Voor meer cijfers, zie beleidsdomein Woonstad. Stad Genk Publicatie Stedenbouwkundige vergunningen

Voor meer cijfers, zie  beleidsdomein Woonstad. Stad Genk Publicatie Stedenbouwkundige vergunningen De cijfers over het aantal stedenbouwkundige vergunningen zijn gebaseerd op de inzameling via de gemeenten of de Vlaamse Overheid, en worden verwerkt en gepubliceerd door de FOD Economie. De gegevens voor

Nadere informatie

Katholieke Hogeschool Kempen

Katholieke Hogeschool Kempen Katholieke Hogeschool Kempen Studiecentrum voor Lokaal Sociaal en Lokaal Economisch Beleid Onderzoek naar de werking en de organisatie van erkende instellingen voor schuldbemiddeling met het oog op een

Nadere informatie

Januari 2013. Krediet en overmatige schuldenlast: wat leren wij uit de cijfers 2012 van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren?

Januari 2013. Krediet en overmatige schuldenlast: wat leren wij uit de cijfers 2012 van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren? Januari 2013 Krediet en overmatige schuldenlast: wat leren wij uit de cijfers 2012 van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren? Analyse uitgevoerd voor het Observatorium Krediet en Schuldenlast Duvivier

Nadere informatie

1. BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN IN 2005... 1 2. STATISTIEKEN

1. BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN IN 2005... 1 2. STATISTIEKEN INHOUDSTAFEL. BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN IN 2005... 2. STATISTIEKEN 2. SYNTHESE 2.. Aantal geregistreerde personen en contracten... 6 2..2 Jaarlijkse evolutie van het aantal geregistreerde personen en

Nadere informatie

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Oktober - december 2014 n 20 T/1 5 jaar www.notaris.be VASTGOEDACTIVITEIT IN BELGIË 99,2 99,8 101 102,1 102,6 106,4 106,8 101,7 102,8 94,1 94,9 98,9

Nadere informatie

Schuldhulpverlening Wegwijs in de schuldhulp verlening

Schuldhulpverlening Wegwijs in de schuldhulp verlening Schuldhulpverlening Wegwijs in de schuldhulp verlening Wordt je schuldenberg te groot? Het Sociaal Huis helpt je verder. Inhoud Inleiding... 3 Onze kijk op hulp... 3 Eenmalige schuldbemiddeling... 4 Wat

Nadere informatie

Wat leren de sociale statistieken ons over energiearmoede?

Wat leren de sociale statistieken ons over energiearmoede? Wat leren de sociale statistieken ons over energiearmoede? 26 november 2010 Katrien Gielis Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Agenda Wettelijke basis voor indiening statistieken

Nadere informatie

De vrouwen hebben dan ook een grotere kans op werkloosheid (0,39) dan de mannen uit de onderzoekspopulatie (0,29).

De vrouwen hebben dan ook een grotere kans op werkloosheid (0,39) dan de mannen uit de onderzoekspopulatie (0,29). In het kader van het onderzoek kreeg de RVA de vraag om op basis van de door het VFSIPH opgestelde lijst van Rijksregisternummers na te gaan welke personen op 30 juni 1997 als werkloze ingeschreven waren.

Nadere informatie

Centrale voor kredieten aan particulieren. Statistieken

Centrale voor kredieten aan particulieren. Statistieken Centrale voor kredieten aan particulieren Statistieken 2016 Nationale Bank van België, Brussel. Alle rechten voorbehouden. De volledige of gedeeltelijke verveelvoudiging van deze brochure voor educatieve

Nadere informatie

nr. 46 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 14 oktober 2014 aan PHILIPPE MUYTERS Dienstencheques - Gebruikers

nr. 46 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 14 oktober 2014 aan PHILIPPE MUYTERS Dienstencheques - Gebruikers SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 46 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 14 oktober 2014 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Dienstencheques - Gebruikers De dienstencheque (DC),

Nadere informatie

College van Procureurs-generaal stelt. jaarstatistiek 2015 van de correctionele parketten voor

College van Procureurs-generaal stelt. jaarstatistiek 2015 van de correctionele parketten voor Statistisch analisten van het Openbaar Ministerie College van Procureurs-generaal BRUSSEL College van Procureurs-generaal stelt jaarstatistiek 2015 van de correctionele parketten voor Persbericht 21 april

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. Inhoudstafel... 2

INHOUDSTAFEL. Inhoudstafel... 2 Onderzoeksrapport: Resultaten van de basisregistratie en de uitgebreide registratie uitgevoerd bij de erkende instellingen schuldbemiddeling in Vlaanderen, 2007-2008 JANUARI 2009 Onderzoeksrapport: Resultaten

Nadere informatie

De inflatie zakte in juni nog tot 1,5 punten. De daaropvolgende maanden steeg de inflatie tot 2,0 in augustus (Bron: NBB).

De inflatie zakte in juni nog tot 1,5 punten. De daaropvolgende maanden steeg de inflatie tot 2,0 in augustus (Bron: NBB). NOTARISBAROMETER VASTGOED WWW.NOTARIS.BE T3 2017 Barometer 34 MACRO-ECONOMISCH Het consumentenvertrouwen trekt sinds juli terug aan, de indicator stijgt van -2 in juni naar 2 in juli en bereikte hiermee

Nadere informatie

Projectoproep. Gericht aan de schuldbemiddelingssector. Innoverende projecten of nieuwe initiatieven inzake preventie van overmatige schuldenlast

Projectoproep. Gericht aan de schuldbemiddelingssector. Innoverende projecten of nieuwe initiatieven inzake preventie van overmatige schuldenlast Projectoproep Gericht aan de schuldbemiddelingssector Innoverende projecten of nieuwe initiatieven inzake preventie van overmatige schuldenlast Uiterste datum voor het indienen van de projecten : 6 juli

Nadere informatie

Centrale voor kredieten aan particulieren. Statistieken

Centrale voor kredieten aan particulieren. Statistieken Centrale voor kredieten aan particulieren Statistieken 2015 Nationale Bank van België, Brussel. Alle rechten voorbehouden. De volledige of gedeeltelijke verveelvoudiging van deze brochure voor educatieve

Nadere informatie

Trendbarometer hotels 2012 Finaal rapport

Trendbarometer hotels 2012 Finaal rapport Trendbarometer hotels 2012 Finaal rapport Trendbarometer hotels 2012 Inlichtingen Dagmar.Germonprez@toerismevlaanderen.be Tel +32 (0)2 504 25 15 Verantwoordelijke uitgever: Peter De Wilde - Toerisme Vlaanderen

Nadere informatie

Reglement voor de premie voor de ophaling van huisvuil van mensen met een beperkt leefbudget.

Reglement voor de premie voor de ophaling van huisvuil van mensen met een beperkt leefbudget. Reglement voor de premie voor de ophaling van huisvuil van mensen met een beperkt leefbudget. Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 april Bekendgemaakt op 30 april 2014 In werking getreden op 1 mei 2014

Nadere informatie

Vraag nr. 351 van 26 februari 2013 van PAUL DELVA

Vraag nr. 351 van 26 februari 2013 van PAUL DELVA VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 351 van 26 februari 2013 van PAUL DELVA Nederlandstalig onderwijs Brussel Capaciteit

Nadere informatie

Bios2 Thema in de kijker Personeel in de bibliotheek

Bios2 Thema in de kijker Personeel in de bibliotheek Bios2 Thema in de kijker Personeel in de bibliotheek Bios2 thema reeks Oktober 2014 Het agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen verzamelt via de rapporteringstool Bios2 al geruime tijd

Nadere informatie

NOVEMBER 2014 BAROMETER

NOVEMBER 2014 BAROMETER NOVEMBER 2014 BAROMETER In deze nieuwe editie van de barometer staan we stil bij de Census 2011 die afgelopen maand werd gepubliceerd door Statistics Belgium, onderdeel van de FOD Economie. We vertalen

Nadere informatie

Brandstoftoelage winterperiode

Brandstoftoelage winterperiode VERSIE WIJZIGING GOEDGEKEURD RMW GEPUBLICEERD 0-24-11-2015 01-01-2016 1 Aanpassingen aan het reglement die als effect zouden moeten hebben dat een grotere groep recht opent op de brandstoftoelage en dat

Nadere informatie

2. Hoeveel ondernemingen werden in de eerste negen maanden van 2014 erkend door de RVA? Graag een overzicht per provincie.

2. Hoeveel ondernemingen werden in de eerste negen maanden van 2014 erkend door de RVA? Graag een overzicht per provincie. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 44 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 14 oktober 2014 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Dienstenchequebedrijven - Stand van zaken De dienstencheque,

Nadere informatie

WEGWIJS budget en schuldhulpverlening

WEGWIJS budget en schuldhulpverlening WEGWIJS budget en schuldhulpverlening Inhoudstafel Inleiding pg. 3 1. Eenmalig advies pg. 4 2. Budgetbegeleiding pg. 6 3. Budgetbeheer pg. 8 4. Collectieve schuldenregeling pg. 12 Wat doet het OCMW na

Nadere informatie

Overlast en GAS: een geslaagd huwelijk?

Overlast en GAS: een geslaagd huwelijk? Overlast en GAS: een geslaagd huwelijk? Studiedag CPS Beheren van de publieke ruimte 19 november, Mechelen Koen Van Heddeghem Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) Historiek GAS VVSG onderzoek

Nadere informatie

ORGANISATIE VAN DE OPLEIDINGEN

ORGANISATIE VAN DE OPLEIDINGEN ORGANISATIE VAN DE OPLEIDINGEN POLITIEKE & SOCIALE WETENSCHAPPEN COMMUNICATIEWETENSCHAPPEN De opleidingen worden aangeboden door alle universiteiten, behalve door UHasselt. De opleiding politieke & sociale

Nadere informatie

Invoegbedrijven. Maatregel. De begunstigden en bestedingen

Invoegbedrijven. Maatregel. De begunstigden en bestedingen Invoegbedrijven Maatregel Het programma invoegbedrijven beoogt de creatie van duurzame tewerkstelling voor kansengroepen binnen de reguliere economie. Aan ondernemingen die de principes van Maatschappelijk

Nadere informatie

Nationale Bank van België, Brussel.

Nationale Bank van België, Brussel. Nationale Bank van België, Brussel. Alle rechten voorbehouden. De volledige of gedeeltelijke verveelvoudiging van deze brochure voor educatieve en niet-commerciële doeleinden is toegestaan mits bronvermelding.

Nadere informatie

THEMA I.2. Aantal ligdagen in klassieke hospitalisatie

THEMA I.2. Aantal ligdagen in klassieke hospitalisatie THEMA I.2. Aantal ligdagen in klassieke hospitalisatie Selectiecriteria Onderstaande selectie omvat alle klassieke ziekenhuisverblijven (definitie cfr.: Inleiding 2.2.) die voldoen aan de algemene selectiecriteria

Nadere informatie

Voor meer cijfers, zie beleidsdomein Woonstad. Stad Genk Publicatie Stedenbouwkundige vergunningen

Voor meer cijfers, zie  beleidsdomein Woonstad. Stad Genk Publicatie Stedenbouwkundige vergunningen De cijfers over het aantal stedenbouwkundige vergunningen zijn gebaseerd op de inzameling via de gemeenten of de Vlaamse Overheid, en worden verwerkt en gepubliceerd door de FOD Economie. De gegevens voor

Nadere informatie

Jaarverslag Juridische dienstverlening 2010

Jaarverslag Juridische dienstverlening 2010 1 Jaarverslag Juridische dienstverlening 2010 I. Algemeen : Inleiding Overzicht roulementen Opleiding juristen Inhoud II. Juridische dienstverlening Aard dienstverlening Cijfergegevens 2010 Cijfergegevens

Nadere informatie

Limburg Sociaal Enkele cijfers. 17 juni 2014 Steunpunt Sociale Planning

Limburg Sociaal Enkele cijfers. 17 juni 2014 Steunpunt Sociale Planning Limburg Sociaal Enkele cijfers 17 juni 2014 Steunpunt Sociale Planning Inhoud Inleiding Bestaansonzekerheid in Limburg Inkomen ter hoogte van wettelijke armoedegrens Recht op voorkeurtarief in de ziekteverzekering

Nadere informatie

Statistieken. Centrale voor kredieten aan particulieren

Statistieken. Centrale voor kredieten aan particulieren Statistieken Centrale voor kredieten aan particulieren - 2008 Sommige tabellen van dit verslag werden aangevuld op 30 juni 2009 Nationale Bank van België, Brussel. Alle rechten voorbehouden. De volledige

Nadere informatie

EVOLUTIE VAN DE MARKT

EVOLUTIE VAN DE MARKT Notarisbarometer VASTGOED www.notaris.be 2016 Barometer 31 VASTGOEDACTIVITEIT IN 106,4 106,8 101,7 103,4 105,9 102,8 98,9 101,4 99,2 105,0 105,3 104,7 115,4 112,1 111,8 118,0 116,1 127,0 124,7 127,9 115,8

Nadere informatie

Statistieken. Centrale voor kredieten aan particulieren - 2006

Statistieken. Centrale voor kredieten aan particulieren - 2006 Statistieken Centrale voor kredieten aan particulieren - 2006 Nationale Bank van België, Brussel. Alle rechten voorbehouden. De volledige of gedeeltelijke verveelvoudiging van deze brochure voor educatieve

Nadere informatie

arrondissement Oudenaarde Knelpunten en signalen Ontbijtvergadering regiomandatarissen 24 juni 11 Gastenverblijf Steenhuyse, Oudenaarde

arrondissement Oudenaarde Knelpunten en signalen Ontbijtvergadering regiomandatarissen 24 juni 11 Gastenverblijf Steenhuyse, Oudenaarde WELZIJN & GEZONDHEID arrondissement Oudenaarde Knelpunten en signalen 2010 Ontbijtvergadering regiomandatarissen 24 juni 11 Gastenverblijf Steenhuyse, Oudenaarde Een initiatief van het RWO arr. Oudenaarde

Nadere informatie

30 3 DE TRIMESTER 2016

30 3 DE TRIMESTER 2016 Verantwoordelijke uitgever: Erik Van Tricht, Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, Bergstraat, 30-34 - 1000 Notarisbarometer Vastgoed VASTGOEDACTIVITEIT IN T/3 Juli - september 2016 n 30 3

Nadere informatie

notarisbarometer 2012 : meer vastgoedtransacties in België Vastgoedactiviteit in België www.notaris.be 106,4 106,8 101,6 99,2 100 99,2 99,8

notarisbarometer 2012 : meer vastgoedtransacties in België Vastgoedactiviteit in België www.notaris.be 106,4 106,8 101,6 99,2 100 99,2 99,8 notarisbarometer Vastgoed, vennootschappen, familie www.notaris.be A B C D E n 15 Oktober - december Trimester 4 - Vastgoedactiviteit in België Prijsevolutie Registratierechten Vennootschappen De familie

Nadere informatie

De Sociale plattegrond

De Sociale plattegrond De Sociale plattegrond Sector: OCMW Spreker: Marianne Van Der Biest (OCMW Herzele) Wat is het OCMW? OCMW = Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. OCMW = publieke instelling Welzijn = meer dan armoedebestrijding

Nadere informatie

Studieaanbod in de eerste graad B-stroom. Screening van de beroepenvelden in de eerste graad van het voltijds secundair onderwijs

Studieaanbod in de eerste graad B-stroom. Screening van de beroepenvelden in de eerste graad van het voltijds secundair onderwijs Studieaanbod in de eerste graad B-stroom Screening van de beroepenvelden in de eerste graad van het voltijds secundair onderwijs juli 2015 Inhoud Inhoud... 2 1 Inleiding... 4 2 Situering... 5 3 Leerlingenaantallen

Nadere informatie

nr. 631 van GUY D'HAESELEER datum: 24 januari 2017

nr. 631 van GUY D'HAESELEER datum: 24 januari 2017 SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 631 van GUY D'HAESELEER datum: 24 januari 2017 aan BEN WEYTS VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN De Lijn - Geweldplegingen tegen

Nadere informatie

EVALUATIE VAN 1 JAAR SALDUZ- WET

EVALUATIE VAN 1 JAAR SALDUZ- WET EVALUATIE VAN 1 JAAR SALDUZ- WET Kwantitatief luik Studiedag «t Salduz beter gaan?! Hoe de toekomstige EU-richtlijnen implementeren in onze regelgeving?» DSB Marie FRANSSENS 27 maart 2013 Inleiding kwantitatief

Nadere informatie

Vraag nr. 67 van 8 februari 2001 van de heer ROLAND VAN GOETHEM. VIZO-opleidingen Aantal cursisten

Vraag nr. 67 van 8 februari 2001 van de heer ROLAND VAN GOETHEM. VIZO-opleidingen Aantal cursisten Vraag nr. 67 van 8 februari 2001 van de heer ROLAND VAN GOETHEM VIZO-opleidingen Aantal cursisten Uit het activiteitenverslag 1999 van het V I Z O (Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen) blijkt

Nadere informatie

EVOLUTIE VAN DE MARKT

EVOLUTIE VAN DE MARKT Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Oktober - december n 27 T/4 www.notaris.be VASTGOEDACTIVITEIT IN BELGIË 101 102,1 102,6 106,4 106,8 101,7 103,4 105,9 94,9 102,8 98,9 101,4 99,2 105,0

Nadere informatie

1. Kan de minister een overzicht geven van alle organisatoren van time-outbegeleiding per arrondissement?

1. Kan de minister een overzicht geven van alle organisatoren van time-outbegeleiding per arrondissement? VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 184 van 29 november 2011 van KATHLEEN HELSEN Time-outprojecten - Stand van zaken

Nadere informatie

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting Feiten en cijfers Hoeveel personen in België hebben te kampen met overmatige schuldenlast? In 2007 waren 338.933 personen

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief SEPTEMBER 2011 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

Hoog ziekteverzuim in Limburg

Hoog ziekteverzuim in Limburg PERSBERICHT Hoog ziekteverzuim in Limburg Limburgse werknemers zijn meest ziek in vergelijking met andere Vlaamse provincies Hasselt, 24 november 2016 Limburgse werknemers hebben het meest aantal ziekte-uren

Nadere informatie

Hoog aantal vastgoedtransacties in het afgelopen trimester. De vastgoedmarkt herpakt zich na een relatief rustige maand maart

Hoog aantal vastgoedtransacties in het afgelopen trimester. De vastgoedmarkt herpakt zich na een relatief rustige maand maart I. Vastgoedactiviteit in België Hoog aantal vastgoedtransacties in het afgelopen trimester De vastgoedmarkt herpakt zich na een relatief rustige maand maart In het 2de trimester van 2013 waren er in ons

Nadere informatie

Studieaanbod in de eerste graad A-stroom. Screening van de basisopties in de eerste graad van het voltijds secundair onderwijs

Studieaanbod in de eerste graad A-stroom. Screening van de basisopties in de eerste graad van het voltijds secundair onderwijs Studieaanbod in de eerste graad A-stroom Screening van de basisopties in de eerste graad van het voltijds secundair onderwijs juli 2015 Inhoud Inhoud... 2 1 Inleiding... 6 2 Situering... 7 3 Leerlingenaantallen

Nadere informatie

Het Centraal AanmeldPunt voor druggebruikers in de gevangenis

Het Centraal AanmeldPunt voor druggebruikers in de gevangenis Het Centraal AanmeldPunt voor druggebruikers in de gevangenis 1. Inhoud van het CAP Het centraal aanmeldpunt drugs of kortweg CAP, wil alle gedetineerden met een drugprobleem ondersteunen in hun zoektocht

Nadere informatie

EPB - Eerste cijfers & statistiek t.e.m. 2012

EPB - Eerste cijfers & statistiek t.e.m. 2012 Versie februari 2013 EPB - Eerste cijfers & statistiek t.e.m. 2012 EPB - Eerste cijfers & statistiek t.e.m. 2012 Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 1 1. PROCEDURES... 2 1.1 Aantal ingediende startverklaringen...

Nadere informatie

Ontwikkeling leerlingaantallen

Ontwikkeling leerlingaantallen Ontwikkeling leerlingaantallen Elk jaar wordt op 1 oktober het leerlingaantal van elke basisschool geregistreerd door de Dienst Uitvoering Onderwijs (). Op basis van deze leerlingtelling wordt de bekostiging

Nadere informatie

STUDIE Faillissementen 1 december Maand november sluit af met stijging van 3,69% In Brussel een stijging van 25,17%.

STUDIE Faillissementen 1 december Maand november sluit af met stijging van 3,69% In Brussel een stijging van 25,17%. STUDIE Faillissementen 1 december 2016 Maand november sluit af met stijging van 3,69% In Brussel een stijging van 25,17%. 1 september 2016 2 Overname en gebruik van dit onderzoek wordt aangemoedigd bronvermelding

Nadere informatie

Levensstandaard Fiscale statistiek van de inkomens

Levensstandaard Fiscale statistiek van de inkomens Levensstandaard Fiscale statistiek van de inkomens De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie biedt onpartijdige statistische informatie. De informatie wordt conform de wet verspreid, meer

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 25 maart 2014

PERSBERICHT Brussel, 25 maart 2014 PERSBERICHT Brussel, 25 maart 2014 Geen heropleving van de arbeidsmarkt in 2013 Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten 4.530.000 in België wonende personen zijn aan het werk in 2013. Hun aantal

Nadere informatie

Analyse ontwikkeling leerlingaantallen

Analyse ontwikkeling leerlingaantallen Analyse ontwikkeling leerlingaantallen Naar aanleiding van de 1 oktobertelling 2014 heeft VGS Adivio weer een korte analyse uitgevoerd waarbij onderzocht is in hoeverre de leerlingaantallen onderhevig

Nadere informatie

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Verantwoordelijke uitgever: Erik Van Tricht, Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, Bergstraat, 30-34 - 1000 Brussel Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen VASTGOEDACTIVITEIT

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief OKTOBER 2011 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Juli - september 2015

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Juli - september 2015 Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Juli - september 2015 n 26 T/3 www.notaris.be VASTGOEDACTIVITEIT IN BELGIË 99,8 101 102,1 102,6 106,4 106,8 101,7 103,4 105,9 94,1 94,9 102,8 98,9

Nadere informatie

STUDIE Faillissementen mei 2016

STUDIE Faillissementen mei 2016 STUDIE Faillissementen mei 2016 Maand mei: faillissementen stijgen +4,1%. Stijging vooral binnen de horeca Cumul 2016: -12,3% Overname en gebruik van dit onderzoek wordt aangemoedigd bronvermelding Graydon

Nadere informatie

Verblijfstoerisme Oost-Vlaanderen Analyse aankomsten en overnachtingen

Verblijfstoerisme Oost-Vlaanderen Analyse aankomsten en overnachtingen Verblijfstoerisme Oost-Vlaanderen 2014 Analyse aankomsten en overnachtingen Verblijfstoerisme Oost-Vlaanderen 2014 Bron: FOD Economie_ ADSEI Aankomsten en overnachtingen in hotels, kampeerlogies (exclusief

Nadere informatie

Enquête naar het gebruik van buitenschoolse opvang voor kinderen van 3 jaar tot 12 jaar Voorjaar 2004

Enquête naar het gebruik van buitenschoolse opvang voor kinderen van 3 jaar tot 12 jaar Voorjaar 2004 Enquête naar het gebruik van buitenschoolse opvang voor kinderen van 3 jaar tot 12 jaar Voorjaar Katleen Govaert Bea Buysse Kind en Gezin Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel Telefoon: 02/533 14 11 - Wettelijk

Nadere informatie

HANDLEIDING WEBAPPLICATIE SCHULDBEMIDDELING

HANDLEIDING WEBAPPLICATIE SCHULDBEMIDDELING HANDLEIDING WEBAPPLICATIE SCHULDBEMIDDELING Datum: 13/01/2016 - Versie: 3.0 Auteur: Vlaamse overheid Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Afdeling Welzijn en Samenleving Tel 02 553 33 30 - Mail

Nadere informatie

Samenwerkingsprotocol Collectieve Schuldenregeling

Samenwerkingsprotocol Collectieve Schuldenregeling Samenwerkingsprotocol Collectieve Schuldenregeling BudgetInZicht Kempen Johan Van Baekel en Kevin Geentjens Even voorstellen Johan Van Baekel Stafmedewerker CAW De Kempen Tot december 2016 teamverantwoordelijke

Nadere informatie

Arbeidsmarktbarometer 2012 Basisonderwijs en Secundair onderwijs

Arbeidsmarktbarometer 2012 Basisonderwijs en Secundair onderwijs Arbeidsmarktbarometer 2012 Basisonderwijs en Secundair onderwijs Vlaams ministerie van Onderwijs & Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel http://www.ond.vlaanderen.be/wegwijs/agodi

Nadere informatie

Vennootschappen onderworpen aan de vennootschapsbijdrage

Vennootschappen onderworpen aan de vennootschapsbijdrage Vennootschappen onderworpen aan de vennootschapsbijdrage Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (2001), Statistiek van de aangesloten vennootschappen jaar 2000, 68 p. Begin juni

Nadere informatie

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Verantwoordelijke uitgever: Lorette Rousseau, Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, Bergstraat, 30-34 - 1000 Brussel Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen VASTGOEDACTIVITEIT

Nadere informatie

CO2-monitor 2013 s-hertogenbosch

CO2-monitor 2013 s-hertogenbosch CO2-monitor 2013 s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Maart 2013 2 Samenvatting In deze monitor staat de CO2-uitstoot beschreven in de gemeente s-hertogenbosch. Een gebruikelijke manier om de

Nadere informatie

Deze vorm van begeleiding is beperkt in tijd (3 jaar), maar niet in het aantal begeleidingen.

Deze vorm van begeleiding is beperkt in tijd (3 jaar), maar niet in het aantal begeleidingen. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 187 van VERA JANS datum: 12 december 2014 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Thuisbegeleiding personen met autismespectrumstoornis - Capaciteit

Nadere informatie

2003-2004 UNIVERSITAIR ONDERWIJS

2003-2004 UNIVERSITAIR ONDERWIJS Academiejaar 2003-2004 UNIVERSITAIR ONDERWIJS Aantal generatiestudenten per provincie en arrondissement van woonplaats van de student, per studiegebied, nationaliteit en geslacht ingedeeld Belgische studenten

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief JUNI 2012 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand van

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief NOVEMBER 2012 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

OCMW s en armoedebestrijding

OCMW s en armoedebestrijding OCMW s en armoedebestrijding Hoorzitting Commissie Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid, Vlaams Parlement, 1.2.2011 Piet Van Schuylenbergh, directeur OCMW s VVSG Nathalie Debast, stafmedewerker

Nadere informatie

ZORGZWAARTE IN DE OUDERENZORG

ZORGZWAARTE IN DE OUDERENZORG / Archief cijfers ZORGZWAARTE IN DE OUDERENZORG Vlaams Gewest 2013 / 5.01.2016 5.01.2016 Zorgzwaarte in de ouderenzorg 1/14 Gepubliceerd op: http://www.zorg-en-gezondheid.be/cijfers op juli 2015 door:

Nadere informatie

Tabel 2.1 Overzicht van de situatie op de arbeidsmarkt van de onderzochte personen op 30/06/97. Deelpopulatie 1996

Tabel 2.1 Overzicht van de situatie op de arbeidsmarkt van de onderzochte personen op 30/06/97. Deelpopulatie 1996 Dit deel van het onderzoek omvat alle personen tussen de 18 en 55 jaar oud (leeftijdsgrenzen inbegrepen) op 30 juni 1997, wiens dossier van het Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met

Nadere informatie