H$+3F$+/-I.%;:BAAB;7AA%

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "H$+3F$+/-I.%;:BAAB;7AA%"

Transcriptie

1 Pagina 1 van 1 H$+3F$+/-I.;:BAAB;7AA '60,6#3-'63$6323!"#$$&$'()"&*+,$&-.'/&0'123'4$(5)6'+'7&))*$'()"&*+,$&-.'8)*-&)'9."-$$-'4$(5)6':-;+'<&-;'.),'.'!"#$$&$' *$+,-./ *3))4&.+.-.+,"-5.67$$+$"6/.+'7)"0) $$+&85$$3&.0,"2.+$'7)"-:-$.2(!"2.;))27)"2.*3))4&. <.4.."&85)'&8$44,&&,.&6$"27)"2))-=$',",6,)6,.#7)">+1&&.3&')+3.4."6&3,2? ,25.67$$+&6.37)"&'()D,">+1&&.3,"2.$''$&,6,.D,"5$12.3,E0.&6.1"2.=,& @=))&.5O P'#<,5/",=0+/33/D,3,,6D$Q/L/60$4"$6,/+$K$+L,0$+/6LR,"3"/0K,6I$.>",,53 P4F,3/3K,60$-'6-+$.$K''+3.$""$6K,6!"#$&'$($6L$Q/$6I$.0+,,LK",#F/SQ'D$" L+'$6TRJUV>,"3P4$6>WUQ,"<,5/",=0+/33//6I$.>",,53H,+"$5$6.0$Q$"*0$+$3'"2./$ C2+$+$#$'"'-$NOF$3"2/.$60$.D$$1+233$"3$34E,X$+3E!"#$!"#$&'$( &'())*+,-./$"$/0$+1+233$"34,+"$5$6..$"789:;7:;:: <,5/",=0+/33/

2 4$*3H$*.,J-KL2".;7FF M$A$*"+6A3-+".N$#.6A$*/$*0'*N$*G$"A*+$*#$6A+"3#6$"<26-H$*'$<!"#$&'$()*"$$+',"$*-*+./0$+1$)$2#/1$""*+./,"3+'4-$#'4$+-$ $-$2"3+-/13"*.$#*+-$2:$2;'2.$2/33+1$)$2:$+*+<2=//$"!"&'()*+',)"&'-'./*'01"+,)"&' '"$5)67'5*'385$/01"&'*$/,)"+1"9*4..':;1"&' $/('*0':1E0.433'.+'-$'05&)58'53)/)315'15./*$-:''(1"&'F'&'*:)"&.5):1+'01"&'*$/,)"+1" 9*4..':,'*."':&0)"$/:$..'"CG/))"&*1"+'",)"<$'AH):I1"1.5'*,)"J'*09'"$K5L'*'A8' $"&'*H$'0'"$#8'5-'*$'/,)"F'&'*:)"&.5):1+01"&'*,'*H$*+'*'*0'"&0)"M$*&'"):.9*4..':. &')385'*.5)"&1"&'F'&'*:)"&.5):1+'01"&'*$/,)"+,'*."':&M'+5'M'*0'"CO'+'"PQPQ($'5'"'* 1"9*4..':RCSQQF'&'*:)"&.5):1+'/:))5.'"-1E0$('"C2)50)""1'5H$"&'*&'))"M'*,1"+,)"TQQ F'&'*:)"&.5):1+'01"&'*,'*H$*+'*.C2''*0'""1"+):.0"':/4"5-'*$'/-'5'0'"5&)5&'=2U91".)('"M'*01"+('5U351*1../'31#1'0'$/:'1&1"+'"0)"))"-1'&'"'"&)5'*''"+'*1385'.5*)5'+1'0)" #.6A$*'</+6N$$6*$50$-'<A$3+5$6"$/.6N=Q.6A$*'</+6N.36+5$".L#$33$6-.$$"+"35'-'*/''* 5++-3,J+<<$".L#$'6-<"''..6NR0$#$*.6$$63-+A+"31*233$"=S"3G$A+65$*#$6A+-$*/''*+".6A$ +*5$G.L#$6/+6A$3-+A<"++-3$6-$#'*-0.L6$6A+-J$-A$5.AA$6#"+33$N$0.66$60.L6A.$5+##$".L#A$ G$N/.6A$66++*A$#.6A$*'</+6NRG'*A-J$-J$"$5++"3,J*.L6$6A=!*.3J.$*$$62*N$6-.$R$6.#G$63 A+-A$0$G'*A-$*#$6A$6H$N*$<$6=T++*'5J$H.#J$--J$5+'<A$+N$6A+N$0$-5$-$$6 A.3,233.$6'-+RG+6-.#/.6AA+-$*-$G$.6.N++6A+,J-N++-6++*J$--$#'*-.6A$#.6A$*'</+6N.6 1*233$"=U?$-H$"$.A3"++N-$*6.$-.6A$+,J-$*3-+6AG$N-$G$*#$6=V$*G.L"J$-++6-+"#.6A$*$63<$,-+,2"+.*H".L>- -'$6$5$6RH".L>-''#A$+,J-$*3-+6A.6A$#.6A$*'</+6NN*'$.$6=?$--$5<'/+6*$+".3+-.$".N--$"++N= W$J$HH$66''A++6877M$A$*"+6A3-+".N$<"++-3$6<$*L++*R5++*X.6.3-$*C*'2G$"3#'5-6.$- /$*A$*A+6F:7Y;77<"++-3$6=T+-.3-$G$.6.N=!$6/+6A$#6$"<26-$6/''*J$-.6*.,J-$6/+6$(-*+ #.6A$*'</+6N.3J$-/.6A$6/+6M$A$*"+6A3-+".N$#.6A$*/$*0'*N$*3=Z"$,J-3[7\/+6A$/+,+-2*$3*++#-.6N$/2"AR-$*G.L"A$/+,+-2*$3/''*)*+63-+".N$/$*0'*N$*3/''*9K\.6N$/2"AG'*A$6=!"#$&'$(OP]5A+-S,-.*.3N$$6'6A$*3,J$.A5++#--233$6M$A$*"+6A3-+".N$$6)*+63-+".N$ #.6A$*/$*0'*N$*3R.3J$-H$*'$</+6#.6A$*/$*0'*N$*/+6A++N6.$-$*#$6A+"3#6$"<26-H$*'$<=X.6.3-$* D$*$(J$J$$>-62H$/$3-.NAA+-J.LA.-'6A$*3,J$.AG$"0+"5+#$6.6A$-'$#'53-=?$-# *".L# 6.$-A+-.6$$63-+A5$-0'/$$"G$*#"''3J$.AA$/+,+-2*$36.$-.6N$/2"A*+#$6=!$63J$-H$*'$<'<A$ ".L3-0+"3-++6R#266$6BTS1$6S,-.*.3G$*#"'0$6'<"$.A$6-'-M$A$*"+6A3-+".N$#.6A$*/$*0'*N$*RA+- H$-$#$6-977$(-*+L'H3$68=:77$(-*+<"++-3$6.6A$#.6A$*'</+6N=U!"#$!"#$&'$( )*+,-.$/''*0.--$*1*233$"34+*"$5$6- -$"789:;7:;::...

3 Pagina 1 van 2 H$+3F$+/-I.A9B7:B;7AA!$65/J"4,,"K''+#/60$+'4K,6LM''#/61+233$"N!"#$&'$()*+,-.$/0-12"-3452**2)*+,-.+"$26$/7''5* $$"'7$5"$:68**$/4$ --/4-9;67''5?58**$"2/;$6A"--1*4$95$$6'+#2/4$5'+7-/:1'$6$5''#$$/ B-*6$5+"-/#'1$/7''5;$6?58**$"*C$=$*6, *#+,-$',"./012)+3,,#42,5-))6&,/,+,/0"+3,4.$$/$"47,/'.)"2,8/,,49.$$/&83$$-&, C)/-,6,"4&-02D)60-)!2/0&&0A&'()BE01"4,./,2,"2)43,4/,834$':0"2,/$'.)"+7,44,-01:.,/)":,/27$/24F,,".$$/&4,-2)4&'()47,,1))/+,-,2,"0"2,))"-$$'.)"2,5-))6&,.,/:0,E0"+,"$'4)#,-3,,#4+,+$$02(9G,4"0,<72,8/,,40&,,"601-'))-.$$/:0"2,/$'.)"+F; E,++,"2,&'()H'$-0408)F96))/7,4701#,-,",/))"$#6,"I,&,#47,-:,8$"&,J<,"40,&2, "0,<7,/,+,-&E<--,"3,II,"0"=/<&&,-(; >",,60$+$6"$L.0$",..$+$-I.I''L5$.I$.6/$2D$0$-+$$.EO$>",,53$&$L$+/6LL,+,60$$+. 6,5$"/J#0,.$+.$L$6;7AP$$64",,.3/3/60$K''+3-I''"3$#/60$+'4K,6LK''+QQ6#/60'4.D$$E R/$+K''+5'$.$60$K'"L$60$J,+$6K'"L$63>",,53S/6/3.$+K,6T$"U/J6V'>,60$2+U$6:E777 4",,.3$6F/J#'5$6E1+233$"3H,+"$5$6.3"/0!"#$&'$(MW>'"L$635/J6$/L$6F$+$#$6/6L$6X0/$ F$K$3./L0D$+0$60''+0$Y,+.'L+,*/$K,60$1+233$"3$Z$0$+",603.,"/L$[/60$+'4K,6LK,60$ =60/$60/.6/$.L$F$2+.0,6I,"$6D$0$6'+5K,6:7]6/$.ER$./3K''+"'4/L'602/0$"/J#I'$K$$" K,60$:777$(.+,4",,.3$6L$+$3$+K$$+0U/J6K''+1+233$"EO$K+,,L3.$".U/-I0,6'*Y'""$L$"/ $"'60$+L,,.$$6'6L$#$60$0$5'L+,*/3-I$L+'$/X/6;7APU2""$6$+:8E_:7#/60$+$6'60$+ 0$0+/$J,,+U/J6X'*F/J6,_]5$$+0,6K,60,,LEO,,+6,,3.F$K,.I$.0$-+$$.''#$$6F$4,"/6L D,,+0''+$"##/60$+'4K,6L/6/./,./$*/61+233$"/6I$.Z$0$+",603U,"5'$.$6D$+#$6ER/$+0''+ c4e,5,,#.u/-i02/0$"/j#u'+l$6'k$+0$2/.f+$/0/6lk,6i$.,,6.,"#/60$+'4k,6l4",,.3$6/ $"E<,5/",=0+/33/Md>,62/.I$.>",,53H,+"$5$6.U,"/#$+'K$+D,#$60,.0$1+233$"3$-'6.$(. 6/$.K$+L$.$6D'+0./60$'45,,#K,6I$.0$-+$$.+'60#/60$+'4K,6LQ6/60$2/.K'$+/6L$+K,6E =#K+,,L5$/55$+3,*'*>",,53S/6/3.$+K,6T$"U/J6>,60$2+U$6'K$+"$LI$$*.L$4"$$L05$.!"#$!"#$&'$( &'())*+,-./$"$/0$+1+233$"34,+"$5$6..$"789:;7:;:: <,5/",=0+/33/

4 Pagina 2 van 2 5$.K'"L$60$32LL$3./$3Eg$4"$/.$+K''+'50$6''0$60$0,,+,,6L$#'44$"0$ 2/.F+$/0/6L34",66$6K,60$#/60$+'4K,6L/6QQ6S,3.$+4",6K,6F$/0$L$5$$63-I,44$6K,3..$ "$LL$6ER$./3/55$+3U/6"''3.D$$,*U'60$+"/J#$5$./6L$6.$0'$6EO,,+6,,3.5'$.$+/61+233$" ''#3,5$6D$+#/6L#'5$60''+0$'4+/-I./6LK,6$$626/$#"'#,,""'#$.K''+#/60$+'4K,6LEdO$ 1+233$"3$L$U/66$6I$FF$6,""$5,,"$K$6K$$"+$-I.'4#/60$+'4K,6LXD$"#$.,,"U$''#34+$#$6E S$63$65$.0$U$"*0$3'-/,"$,-I.$+L+'60I$FF$6I$.,""$5,,"$K$65'$/"/J#'5$$64",,.3.$ K/60$6K''+I26#/60EO$>",,53$$6a+,63$L$5$$63-I,4#266$6U/-I6/$.5$$+K$+''+"'K$6'5 6,,3.$"#,,+.$D$+#$6$6.'-IU/$6D$L$$6K''+2/.L,6L/60$3,5$6D$+#/6LE^F$3"2/.!"#$&'$(E =0+/33//6I$.>",,53H,+"$5$6.$$6F+$$00$F,.'K$+#/60$+'4K,6L/61+233$"'4L,6L.+$##$6E=6 /6I$.>",,53H,+"$5$6.3,5$6F+$6L$6'53,5$6I$.+$-I.'4#/60$+'4K,6L''#/61+233$".$ +$,"/3$+$6E

5 !"#$&'(&!(17E(142G3?=A;BA?;&& 5(73"":7-:H(+(1G(4'I--1H(*073":'4#(+4:'(1'"#I(1E*4JI(: 4:51677(*!"#$&'$()!"#$*+,,-./01+23''-0$23$-4+567$73,789:;;<",,2.$7574$ -'$<24$C",,D.$$74$E-,7.$F$D$$7./0,<'<2'24-57=$74'3$-"$=9 *++,#-)"&.),/0+1/"2+-2)03+-4,/53+"6+44+"3)"2))0++")..+&.3)".$+7/86.3)"9/"2:;+7/"( $'3)"0/"/./)./+3+"3))1"/+.+-1+"2A$-2+"2$$-6+.&&'()*+)*,$*-$'!!$.()*)/*+)*,01.&$.()?2+ *,))=&+-+0+-/"02-+/0+"3)")#CDEC/".$.)),F(GDD',)).&+"/"2+1/"2+-$'3)" A/5"+"( H,1+I$+JK&'()L-$+'.2+*,))=&++"2+>-)"&+0+=++"&86)'$'.$.2-/"0+"2$3+-,+0( K":'""#H4J:(1&$=;;+4:'(1-8I":#8*""37(:3(+-134:51677(*-9'(5"12(*-:":-193(G"*(:$ L(H(:-19I--1H4(34:MM:-8I":#8*""378(1'14(+4:'(1(:J-:#(1'":'14(J""1$):"":#(H4(: 51677(*I--1((:'(9-#1"0472G(G''D73""3N9-(3(:(13(#(:?;&O9((1'":B$;;;(.31" Q$-57H'-D,25$ G56",=$3,7452<$-.G$-5/024$45./1..5$7'2,J574$-'<3,7=45$!"#$&'$().<9,*'<>RD,,-2S;>> 570$2T,-"$D$723,74$C",,D.$F$D$$7./0,<./'DD5..5$0$$H257=$45$74$745$'<+'$7.4,=8;D,,-2S;>>574$ )*+(,-(. &'()/01"234(*(4'(151677(*78"1*(9(:3

6 G$*,E$*37H25:>B:>B>:AA IG?JKLI"$7H2,$$14$*4$8/1H$2E+4M$28/1H$2 7*N7H$."/1D'*42M$E*+3#2?!$1$8/"+/23$4*31M2 937H'.O *+,&&-.&/0"0&1-+2'+-&03-"145)+.-&6078,9/)):1-;)"3))<=-:-"33)13-+-<-+0"</--+ <-.3 ;$$+>0-1 ;$$+ 3-,01;$-+0"< ;)" ?75-'.)" ;)" 3- <+$1- =-;$.:0"<&))"<+$-0( A.:- B$-C D&'()E & ;)&1 3)1 "0-1 >$> =,3<-1 --" '+$=.--/ 0&F ;)" 5-1 =,3<-1 <))1 ;-+.$+-" $/3)1 &.-751& --" ;)" 3- M$0$$12$1'0H+1.*'S$72$12$*$/"3,$*$1?!"#$&'$(K!M#*;#8##*$#8.#$)*##*,#-).+# 9&*8)*+#-+&*##*?&&-##*9.''#+);+.(()#--#&')(#-#*<G&$)(9##'$#6.-$.8+#,'&**#*$# B##N$*..+&&*+)#6)*+#-.,9&*;,'&&$(#*PQ!"#$&'$(9/"4$0313,2$*-.*$,34$12H3$*'8$*312$*.$""$*$131H$2)*+,,$",./*"$0$12?!"#$!"#$&'$( )*+,,$",&'()-./*"$0$12,"3456*/723$8''*9322$*

7 Persbericht MÉÉR DAN PLAATSEN TE KORT IN DE NEDERLANDSTALIGE KINDEROPVANG IN BRUSSEL Elke Roex (sp.a) actualiseert de studie van 2005 op basis van nieuwe cijfers Op vraag van Elke Roex (sp.a) liet Collegelid Brigitte Grouwels in de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie weten dat er vandaag in Brussel plaatsen zijn in de Nederlandstalige kinderopvang waarvan er minstens de facto Franstalig zijn. De nieuwe cijfers tonen aan dat sedert het aantreden van mevrouw Grouwels nauwelijks echt Nederlandstalige kinderopvangplaatsen zijn bijgekomen, ondanks een steeds groter wordend capaciteitsprobleem en ondanks de demografische groei in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Elke Roex berekent dat er ruim extra plaatsen nodig zijn in de Nederlandstalige kinderopvang om de Barcelona-norm te halen. In 2005 heeft een studie van de Universiteit van Gent (Cartografie van de Nederlandstalige Brusselse kinderopvang) aangetoond dat er in Brussel 585 extra Nederlandstalige opvangplaatsen nodig zijn om de Barcelona-norm te halen. Als we de berekeningswijze van de studie toepassen op de nieuwe cijfers van Collegelid Grouwels, komen we tot het volgende resultaat: Nood aan Nederlandstalige kinderopvang De spectaculaire demografische groei doet de nood aan kinderopvang exploderen. Vandaag zijn er in Brussel kinderen van 0 tot en met 2 jaar. De opvangcapaciteit wordt dan als volgt berekend: 1. Toepassing van de norm van de Vlaamse gemeenschap, wat betekent dat de Nederlandstalige capaciteit wordt berekend op basis van een derde van de Brusselse kinderen, dat is / 3 = kinderen 2. Toepassing van de Barcelona-norm die er van uitgaat dat men opvang moet voorzien voor een derde van de kinderen jonger dan 3 jaar, dat is / 3 = opvangplaatsen Aanbod aan Nederlandstalige kinderopvang Sinds het aantreden van Mevrouw Grouwels als bevoegd collegelid zijn er plaatsen bijgekomen in de Nederlandstalige kinderopvang. Althans, zo lijkt het. De facto is de stijging volgens collegelid Grouwels bijna volledig toe te schrijven aan een groei van Franstalige zelfstandige kinderdagverblijven: - vandaag zijn er kinderopvangplaatsen in Brussel onder toezicht van Kind en Gezin - in dit cijfer zijn Franstalige plaatsen (cijfer studie Cartografie 2005) inbegrepen plus minstens 700 bijkomende Franstalige plaatsen sinds 2005 (cijfer kabinet Grouwels) = Franstalige plaatsen - Aanbod Nederlandstalige kinderopvang in Brussel: plaatsen Conclusie Er zijn slechts Nederlandstalige kinderopvangplaatsen en er is een nood aan plaatsen = tekort van plaatsen. Elke Roex Zelfs met een ruime marge zijn er nog altijd ruim extra Nederlandstalige opvangplaatsen nodig om de Barcelona-norm te halen. Aan het huidige tempo zal het nog 20 jaar duren alvorens de norm is gehaald Ondertussen blijven de prognoses een stijging voorspellen van het aantal baby s van 0 tot en met 2 jaar. Zo blijft Mevrouw Grouwels maar achter de feiten aan hollen. Elke Roex eist dat Brigitte Grouwels zo snel mogelijk een groeipad vastlegt voor bijkomende Nederlandstalige plaatsen in de kinderopvang in Brussel. We zijn al een jaar ver in de legislatuur en we weten nog altijd niet wat Mevrouw Grouwels van plan is. De Brusselse ouders zijn het wachten beu. We eisen nu op korte termijn extra plaatsen. Meer info: Elke Roex

8 Persbericht KINDEROPVANG: BRUSSEL VERLIEST 68 PLAATSEN CD&V-MINISTER HOUDT GEEN REKENING MEER MET DE GROTE STEDEN Op 21 maart kondigde Vlaams minister Vandeurzen een forse investering in de kinderopvang aan. Aangezien er in Vlaanderen meer kinderen worden geboren, wil hij plaatsen creëren in gebieden waar de noden het hoogst zijn. Met de steden houdt hij echter geen rekening. Zo wordt Brussel het grootstedelijk gebied met het hoogste geboortecijfer van het ganse land benadeeld. Brussel verliest door de nieuwe berekening 68 bijkomende plaatsen. Elke Roex zal bevoegd collegelid Grouwels daarover interpelleren. De minister houdt geen rekening met de stedelijke context, zegt Elke Roex. Het grootstedelijk gebied met het hoogste geboortecijfer moet de meeste plaatsen krijgen. Het is logisch dat de investeringen vooral gebeuren in regio s waar er tekorten zijn. Maar dat Brussel door de nieuwe verdeelsleutel van minister Vandeurzen minder zou krijgen, valt niet te verantwoorden. De bevolking in Vlaanderen neemt toe: in 2013 zullen er 4,5 meer inwoners zijn dan in Dat komt voornamelijk door een toename van de geboorten. Maar in Brussel worden er nog meer kinderen geboren. Verhoudingsgewijs is de stijging van de bevolking het grootst in Brussel (+1,68) tegenover +0,72 in Vlaanderen. Vrouwen in Brussel krijgen meer kinderen en dus zijn de noden er ook hoger. Hoe groot is het nadeel voor Brussel? Minister Vandeurzen wil 1300 extra plaatsen in de buitenschoolse en 630 extra plaatsen in de voorschoolse kinderopvang creëren. In de normale regeling moet Brussel daarvan 10 krijgen, dus 130 extra plaatsen in de buitenschoolse opvang en 63 extra plaatsen in de voorschoolse opvang = 193 extra plaatsen. De Vlaamse welzijnsminister heeft een andere verdeling voor Brussel uitgewerkt: respectievelijk 5 en 9,5 van de middelen. Dat komt neer op 65 extra plaatsen in de buitenschoolse opvang en 60 plaatsen in de voorschoolse opvang = 125 extra plaatsen. Brussel verliest 68 bijkomende plaatsen. Elke Roex: Brussel verliest dus ruim 35 van de plaatsen waar ze normaal recht op had. Uiteraard moet een minister met de verdeling van de plaatsen rekening houden met regionale achterstand, maar de nieuwe verdeling houdt géén rekening met de context en het geboortecijfer van de grootsteden. Terwijl wij willen dat er met de steden rekening gehouden wordt, en zeker met Brussel. Elke Roex zal collegelid Grouwels ondervragen welke maatregelen ze zal nemen om de nieuwe, ongunstige verdeelsleutel voor Brussel aan te passen. Meer info: Elke Roex

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 459 (2011-2012) Nr. 1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZIT TING 2011-2012 17 NOVEMBER 2011 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van mevrouw Elke ROEX betreffende het waarborgen van het recht op kinderopvang

Nadere informatie

Stuk 446 (2010-2011) Nr. 1. vlaamse. Zit ting 2010-2011 14 MAART 2011. Het recht op kinderopvang in Brussel. ingediend door mevrouw Elke ROEX

Stuk 446 (2010-2011) Nr. 1. vlaamse. Zit ting 2010-2011 14 MAART 2011. Het recht op kinderopvang in Brussel. ingediend door mevrouw Elke ROEX Stuk 446 (2010-2011) Nr. 1 vlaamse GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD Zit ting 2010-2011 14 MAART 2011 DISCUSSIENOTA Het recht op kinderopvang in Brussel ingediend door mevrouw Elke ROEX 1096 2 Stuk 446 (2010-2011)

Nadere informatie

Commissievergadering nr. C221 WEL18 (2010-2011) 3 mei 2011 3

Commissievergadering nr. C221 WEL18 (2010-2011) 3 mei 2011 3 Commissievergadering nr. C221 WEL18 (2010-2011) 3 mei 2011 3 Voorzitter: de heer Tom Dehaene Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens tot de heer Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid

Nadere informatie

Kinderopvang in West-Vlaanderen West-Vlaanderen Werkt 3, 2012

Kinderopvang in West-Vlaanderen West-Vlaanderen Werkt 3, 2012 Kinderopvang in West- West- Werkt 3, 212 foto: Landelijke Kinderopvang vzw Aanbod in kaart 17. formele kinderopvangplaatsen in West- Lieselot Denorme en Tanja Termote WES Lieselot Denorme Tanja Termote

Nadere informatie

Deze actie kadert binnen het project SOLABIO-'Soorten en landschappen als dragers voor biodiversiteit', mede gefinancierd door het Europees programma

Deze actie kadert binnen het project SOLABIO-'Soorten en landschappen als dragers voor biodiversiteit', mede gefinancierd door het Europees programma !"#" $% #!&'!()!!$% *!$ + ), -!. /!& $ 0 ( 1 & & $ $ 1 ( #!& #!& #!& &% 2/3*""4 $$%/"32"4 5 ) 66 &. ) #!& ) 7 &, 89 8.9,7 !!:%$ " # $ # % $ & $ ;!!! $!:%$ 1!!! 0 0!!! ;, *!$ *!# + ; *! *!* *!-

Nadere informatie

Omgevingsanalyse kinderopvang in Antwerpen 2012

Omgevingsanalyse kinderopvang in Antwerpen 2012 Omgevingsanalyse kinderopvang in Antwerpen 2012 Pieter Rotthier (BZ/SSO) Datum: 23/05/2012 Verantwoordelijke uitgever:bz/sso 1 / 34 1 Inleiding... 3 2 Demografie en socio-economische schets... 4 2.1 Demografie

Nadere informatie

Addendum 1 horende bij de beleidsovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor de periode 2008-2013

Addendum 1 horende bij de beleidsovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor de periode 2008-2013 Addendum 1 horende bij de beleidsovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor de periode 2008-2013 1. Inleiding Tussen de Vlaamse Regering en de Vlaamse Gemeenschapscommissie

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.6 - Maart 2009-373-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.6 - Maart 2009-373- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.6 - Maart 2009-373- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN VEERLE HEEREN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Vraag nr. 159 van 28 januari 2009

Nadere informatie

BIJLAGE. Motivering van het voorliggende convenant

BIJLAGE. Motivering van het voorliggende convenant BIJLAGE CONVENANT VRIJWILLIGERSWERK IN UITVOERING VAN HET PROTOCOL BETREFFENDE DE SAMENWERKING TUSSEN DE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN EN DE PROVINCIES TIJDENS DEZE LEGISLATUUR Motivering

Nadere informatie

Aanbod (Bron: Kind en Gezin, 1/7/2013)... 2 Evolutie 2008-2013... 8 Nood aan kinderopvang... 10

Aanbod (Bron: Kind en Gezin, 1/7/2013)... 2 Evolutie 2008-2013... 8 Nood aan kinderopvang... 10 Inhoud Aanbod (Bron: Kind en Gezin, 1/7/2013)... 2 Evolutie 2008-2013... 8 Nood aan kinderopvang... 10 Aanbod (Bron: Kind en Gezin, 1/7/2013) BOKDV IBO KDV LODIB LODIV VOP ZBO ZKDV ZOO dvo vest Eindtotaal

Nadere informatie

ONDERZOEK KINDEROPVANG - FASES 2 EN 3

ONDERZOEK KINDEROPVANG - FASES 2 EN 3 ONDERZOEK KINDEROPVANG - FASES 2 EN 3 ONDERZOEK IN SAMENWERKING MET RESOC ZUID-WEST-VLAANDEREN EN MET FINANCIËLE STEUN VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN EN HET WELZIJNSCONSOR- TIUM ZUID-WEST-VLAANDEREN

Nadere informatie

SPECIFIEKE OMGEVINGSANALYSE VOOR GEZIN

SPECIFIEKE OMGEVINGSANALYSE VOOR GEZIN SPECIFIEKE OMGEVINGSANALYSE VOOR GEZIN TASK FORCE BRUSSEL, 2011 Deze omgevingsanalyse wil in eerste instantie de sociale voorzieningen op het gebied van welzijn, gezondheid en gezin in het Brusselse Hoofdstedelijke

Nadere informatie

Het bos van konijn Fluwijn 1

Het bos van konijn Fluwijn 1 Het bos van konijn Fluwijn 1 Het bos van konijn Fluwijn 2! " # $ && & & & '( &&! ) '& +,- " # $ '(./0 +,,1223,142-5 2,!+6//441 5 2,!+6///40 $ 7 8 7 ( & & 9" & &. & :& " && Het bos van konijn Fluwijn 3

Nadere informatie

Voorschoolse kinderopvang Stad Gent 2015

Voorschoolse kinderopvang Stad Gent 2015 Voorschoolse kinderopvang Stad Gent 2015 Rapport over het aanbod kinderopvang voor baby s en peuters in Gent. Uitgave:. Dienst Kinderopvang Stad Gent sept 2015 V.U. schepen Elke Decruynaere stadhuis Botermarkt

Nadere informatie

Visie Taalstimulering en meertaligheid Kind en Gezin

Visie Taalstimulering en meertaligheid Kind en Gezin Visie Taalstimulering en meertaligheid Kind en Gezin VLOR studiedag 3 februari 2012 Taal = hot item Arme peuters ook taalarm (16/03/2009) Steeds minder baby s met Nederlands als thuistaal geboren (4/12/2010)

Nadere informatie

Subsidies inclusieve opvang

Subsidies inclusieve opvang Subsidies inclusieve opvang Om de ouders binnen een redelijke afstand een opvangplaats aan te bieden, voorziet de Vlaamse overheid 3 soorten subsidies. INHOUD SUBSIDIE VOOR INDIVIDUELE INCLUSIEVE OPVANG

Nadere informatie

Kinderopvang gewikt en gewogen. Joris Ghysels TIER (UM) Centrum voor Sociaal Beleid (UA)

Kinderopvang gewikt en gewogen. Joris Ghysels TIER (UM) Centrum voor Sociaal Beleid (UA) Kinderopvang gewikt en gewogen Joris Ghysels TIER (UM) Centrum voor Sociaal Beleid (UA) Focus = Voorschoolse opvang Drie stellingen 1. Vlaanderen doet het beter dan (bijna) alle andere landen 2. Genoeg

Nadere informatie

Afwijkingsmogelijkheden vergunning. Opvang met attest, erkenning, toestemming op 1 april 2014

Afwijkingsmogelijkheden vergunning. Opvang met attest, erkenning, toestemming op 1 april 2014 Op 12 juni 2015 keurde de Vlaamse Regering principieel een aantal veranderingen in de svoorwaarden goed. Deze wijzigingen staan in schuin lettertype. door aantal jaren ervaring: door aantal jaren ervaring:

Nadere informatie

Commissievergadering nr. C13 OND1 ( ) 8 oktober 2009

Commissievergadering nr. C13 OND1 ( ) 8 oktober 2009 Commissievergadering nr. C13 OND1 (2009-2010) 8 oktober 2009 Vraag om uitleg van mevrouw Kathleen Helsen tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over de

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR DE GROOTTE EN HET GEBRUIK VAN DE BUITENSPEELRUIMTE IN DE FORMELE KINDEROPVANG SYNTHESERAPPORT

ONDERZOEK NAAR DE GROOTTE EN HET GEBRUIK VAN DE BUITENSPEELRUIMTE IN DE FORMELE KINDEROPVANG SYNTHESERAPPORT ONDERZOEK NAAR DE GROOTTE EN HET GEBRUIK VAN DE BUITENSPEELRUIMTE IN DE FORMELE KINDEROPVANG SYNTHESERAPPORT 1 INHOUDSTAFEL 1. Situering... 3 2. Doelstelling van het onderzoek... 3 3. Aanpak van het onderzoek...

Nadere informatie

TB-IT-30. Bezorg je attest inkomenstarief 2016 voor KIND met kindcode CODE aan je opvang

TB-IT-30. Bezorg je attest inkomenstarief 2016 voor KIND met kindcode CODE aan je opvang Hallepoortlaan 27 B-1060 BRUSSEL Centrale administratie www.kindengezin.be afzender: IKT Hallepoortlaan 27, B-1060 BRUSSEL afdeling contactpersoon telefoon Kinderopvang je opvang uw kenmerk ons kenmerk

Nadere informatie

1. Kan de minister meedelen aan hoeveel ouders uit Brussel deze folder is uitgedeeld?

1. Kan de minister meedelen aan hoeveel ouders uit Brussel deze folder is uitgedeeld? Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December 2009-491- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 55 van 27

Nadere informatie

GROEN LICHT, ACV STEUNT DEZE VISIE. PAS OP, GEVAAR VOOR KWALITEITSVOLLE, STOP! STOP! DUIDELIJK GEVAAR VOOR KWALITEITSVOLLE,

GROEN LICHT, ACV STEUNT DEZE VISIE. PAS OP, GEVAAR VOOR KWALITEITSVOLLE, STOP! STOP! DUIDELIJK GEVAAR VOOR KWALITEITSVOLLE, Kinder pvang De Vlaamse Regering presenteerde in juli 2010 haar visie op de nieuwe structuur van de voorschoolse kinderopvang. Deze visie zal tegen 2012 uitgewerkt worden in een kaderdecreet voorschoolse

Nadere informatie

Inburgeringsbeleid: taaldiversiteit als politieke uitdaging voor Brussel en de Vlaamse Rand

Inburgeringsbeleid: taaldiversiteit als politieke uitdaging voor Brussel en de Vlaamse Rand Nederlands Home BRIO-matrix BRIO Home > BRIO-matrix > FICHE - Inburgeringsbeleid Inburgeringsbeleid: taaldiversiteit als politieke uitdaging voor Brussel en de Vlaamse Rand Download FICHE Inburgeringsbeleid:

Nadere informatie

Kinderopvang in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in kaart

Kinderopvang in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in kaart Kinderopvang in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in kaart Provinciale afdeling Vlaams-Brabant en Brussel Erik Damen Jessy Vandevelde Stijn Van Keer Inhoudstafel 1. Inleiding... 3 2. Enkele demografische

Nadere informatie

Onderwijs in een meertalige Brusselse omgeving Inhoud Stad en onderwijs: topdown bottom up

Onderwijs in een meertalige Brusselse omgeving Inhoud Stad en onderwijs: topdown bottom up Onderwijs in een meertalige Brusselse omgeving BEO-studiedag 16 maart 212 - Rudi Janssens Inhoud Stad en onderwijs Politiek-institutionele context Pedagogische context Demografisch-geografische context

Nadere informatie

Vernieuwing kinderopvang in Vlaanderen en Brussel

Vernieuwing kinderopvang in Vlaanderen en Brussel 1 Vernieuwing kinderopvang in Vlaanderen en Brussel Situatieschets In België behoort de kinderopvang tot de bevoegdheid van de Gemeenschappen. De Vlaamse, de Franse en de Duitstalige Gemeenschap staan

Nadere informatie

Besluiten van de Vlaamse Regering van 22 november 2013 over de vergunningsvoorwaarden en de subsidies voor de kinderopvang van baby s en peuters

Besluiten van de Vlaamse Regering van 22 november 2013 over de vergunningsvoorwaarden en de subsidies voor de kinderopvang van baby s en peuters 1 Besluiten van de Vlaamse Regering van 22 november 2013 over de vergunningsvoorwaarden en de subsidies voor de kinderopvang van baby s en peuters Overzicht van de inhoudelijke wijzigingen van de goedgekeurde

Nadere informatie

! " # % $ # & ' " ( % ) '# *+,+--.

!  # % $ # & '  ( % ) '# *+,+--. ! " $ % $ & " ( % ) *+,+--. !"/ )0 1 *) *)/ 2 ( /2 3 4 5 "3 6! 2 2 6 6* * / $"6! 7 85/7 *+5 / *95: *;5/ 7 *5% " 272 * * * / 6? $ * 7! 1 / / % &!!( "( ) 2 @7 4 5 ( "! $ *! *! 4 5 A * ( (

Nadere informatie

Subsidies voor groepsopvang van schoolkinderen

Subsidies voor groepsopvang van schoolkinderen Subsidies voor groepsopvang van schoolkinderen Er bestaan heel wat verschillende soorten subsidies voor de groepsopvang van schoolkinderen. Hier vind je info over de voorwaarden, de bedragen en wie voor

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 590 (2015-2016) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2015-2016 7 OKTOBER 2015 VRAAG Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin van woensdag 7 oktober 2015 INTEGRAAL VERSLAG Hebben aan

Nadere informatie

Vraag nr. 351 van 26 februari 2013 van PAUL DELVA

Vraag nr. 351 van 26 februari 2013 van PAUL DELVA VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 351 van 26 februari 2013 van PAUL DELVA Nederlandstalig onderwijs Brussel Capaciteit

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 556 (2014-2015) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2014-2015 4 MAART 2015 VRAGEN OM UITLEG Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin van woensdag 4 maart 2015 INTEGRAAL VERSLAG Hebben

Nadere informatie

De honden en katten van de Belgen

De honden en katten van de Belgen ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 13 juli 2010 De honden en katten van de Belgen Enkele conclusies Ons land telde in 2008 1.167.000 honden en 1.974.000 katten; In vergelijking

Nadere informatie

Startenmet kinderopvang. Toelichting Kind en Gezin Startersdag Unizo 18 mei 2011

Startenmet kinderopvang. Toelichting Kind en Gezin Startersdag Unizo 18 mei 2011 Startenmet kinderopvang Toelichting Kind en Gezin Startersdag Unizo 18 mei 2011 Wat doet Kind en Gezin? K&G is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.6 - Maart

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.6 - Maart Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.6 - Maart 2009-305- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

Per 1.000 kinderen onder de 3 jaar telde Limburg eind 2008 68 opvangplaatsen minder dan het Vlaamse gemiddelde.

Per 1.000 kinderen onder de 3 jaar telde Limburg eind 2008 68 opvangplaatsen minder dan het Vlaamse gemiddelde. Limburgse kinderopvang misdeeld door huidige Vlaamse Regering. Uit het antwoord vanwege Vlaams minister van Welzijn Heeren op een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Els Robeyns blijkt

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 651 (2016-2017) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2016-2017 30 NOVEMBER 2016 VRAAG Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin van woensdag 30 november 2016 INTEGRAAL VERSLAG Hebben

Nadere informatie

Inloopteams hebben als taak ouders te ondersteunen bij de opvoeding van hun jonge kinderen via een laagdrempelig en preventief activiteitenaanbod.

Inloopteams hebben als taak ouders te ondersteunen bij de opvoeding van hun jonge kinderen via een laagdrempelig en preventief activiteitenaanbod. Inloopteams hebben als taak ouders te ondersteunen bij de opvoeding van hun jonge kinderen via een laagdrempelig en preventief activiteitenaanbod. Een inloopteam werkt doelgroepgericht. De gezinnen waar

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 530 (2013-2014) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2013-2014 15 JANUARI 2014 VRAGEN Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin van woensdag 15 januari 2014 Hebben aan de werkzaamheden

Nadere informatie

Het Groeipakket. voor elk kind in elk gezin

Het Groeipakket. voor elk kind in elk gezin Het Groeipakket voor elk kind in elk gezin Een stevige start voor jonge gezinnen (Kinder)armoede bestrijden Vereenvoudiging Recht van het kind Gelijkwaardig: want niet alle kinderen starten gelijk Zorgzame

Nadere informatie

Inclusieve opvang en Centra inclusieve kinderopvang

Inclusieve opvang en Centra inclusieve kinderopvang Inclusieve opvang en Centra inclusieve kinderopvang Inspiratiedag Kinderopvang VVSG 2 april 2015 Sylvia Walravens Stafmedewerker afdeling Kinderopvang Historische context Inclusieve opvang binnen Kind

Nadere informatie

MEDEDELING. KWMDJ002 16 maart 2009. Alle opvangvoorzieningen

MEDEDELING. KWMDJ002 16 maart 2009. Alle opvangvoorzieningen Hallepoortlaan 27 B-1060 BRUSSEL Telefoon: 02 533 12 11 Fax: 02 544 02 80 www.kindengezin.be e-mail : info@kindengezin.be MEDEDELING Het ministerieel besluit over het attest van een basisopleiding levensreddend

Nadere informatie

KINDEROPVANG IN VLAANDEREN 2002

KINDEROPVANG IN VLAANDEREN 2002 1 KINDEROPVANG IN VLAANDEREN 2002 INHOUD Deel 1: Cijfers en feiten Hoofdstuk 1. Schets van het opvanglandschap 1. Informele kinderopvang 2. Formele kinderopvang 3. De plicht tot melding aan Kind en Gezin

Nadere informatie

De honden en katten van de Belgen

De honden en katten van de Belgen ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 31 juli 2007 De honden en katten van de Belgen Highlights Ons land telde in 2004 1.064.000 honden en 1.954.000 katten; In vergelijking

Nadere informatie

40 jaar Vlaams parlement

40 jaar Vlaams parlement Hugo Vanderstraeten 40 kaarsjes eenheidsstaat of een unitaire staat: één land met één parlement en één regering. De wetten van dat parlement golden voor alle Belgen. In de loop van de 20ste eeuw hadden

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 469 (2011-2012) Nr. 1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZIT TING 2011-2012 13 FEBRUARI 2011 INTERPELLATIES EN VRAGEN Commissie voor Algemene Zaken, Financiën, Begroting en Media Maandag 13 februari

Nadere informatie

Kinderarmoede in het Brussels Gewest

Kinderarmoede in het Brussels Gewest OBSERVATOIRE DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL BRUXELLES OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN BRUSSEL Senaat hoorzitting 11 mei 2015 Kinderarmoede in het Brussels Gewest www.observatbru.be DIMENSIES VAN ARMOEDE

Nadere informatie

Omgevingsanalyse Oostende Ifv nieuwe locatie kinderdagverblijf In opdracht van CM Oostende

Omgevingsanalyse Oostende Ifv nieuwe locatie kinderdagverblijf In opdracht van CM Oostende Omgevingsanalyse Oostende Ifv nieuwe locatie kinderdagverblijf In opdracht van CM Oostende 1 Inleiding In deze analyse worden een aantal cijfers meegegeven die van belang kunnen zijn in het kader van de

Nadere informatie

Persconferentie Capaciteitsuitbreiding in het Nederlandstalig Brussels basisonderwijs

Persconferentie Capaciteitsuitbreiding in het Nederlandstalig Brussels basisonderwijs Persconferentie Capaciteitsuitbreiding in het Nederlandstalig Brussels basisonderwijs Woensdag 9 november 2011 BIP Minister Jean-Luc Vanraes Situatieschets Brussels onderwijs: Onderzoek prof. dr. Rudi

Nadere informatie

De kinderopvangtoelage. Bevoegde schepen: Nabilla Ait Daoud

De kinderopvangtoelage. Bevoegde schepen: Nabilla Ait Daoud De kinderopvangtoelage Bevoegde schepen: Nabilla Ait Daoud Wat is de kinderopvangtoelage? Met de kinderopvangtoelage betaalt de stad een deel van de factuur die ouders betalen bij een groepsopvang met

Nadere informatie

Opdracht bevolkingsgroei

Opdracht bevolkingsgroei Opdracht bevolkingsgroei Soms moet je bij het vak Aardrijkskunde een beetje kunnen rekenen. In de eerste klas heb je schaalberekeningen gemaakt. In de tweede klas komen bevolkingsberekeningen aan de orde.

Nadere informatie

Brochure voorschotten groepsopvang - 2016

Brochure voorschotten groepsopvang - 2016 Brochure voorschotten groepsopvang - 2016 INHOUD BASISSUBSIDIE (TRAP 1) 3 SUBSIDIE VOOR INKOMENSTARIEF (TRAP 2) 4 PLUSSUBSIDIE (TRAP 3) 11 SUBSIDIE FLEXIBELE GROEPSOPVANG 12 SUBSIDIE FLEXIBELE URENPAKKETTEN

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 583 (2014-2015) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2014-2015 17 JUNI 2015 INTERPELLATIES, VRAGEN OM UITLEG EN VRAGEN Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin van woensdag 17 juni

Nadere informatie

Situering op kaart. WIJKFICHES Bloemekenswijk. statistische sectoren Bloemekenswijk. 1,67 km 2 (1,1% van Gent) Oude Lieve. Rustoord.

Situering op kaart. WIJKFICHES Bloemekenswijk. statistische sectoren Bloemekenswijk. 1,67 km 2 (1,1% van Gent) Oude Lieve. Rustoord. 9 Bloemekenswijk In dit document staan een hele reeks data uit verschillende bronnen vermeld. Meer uitleg over de gehanteerde bronnen en begrippen vind je in Bronnen en Begrippen. WIJKFICHES Bloemekenswijk

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 24 september 2015

PERSBERICHT Brussel, 24 september 2015 PERSBERICHT Brussel, 24 september 2015 Een derde van de uitgaven gaat naar de woning De gemiddelde uitgaven van Belgische gezinnen in 2014 In 2014 gaf een doorsnee gezin in België bijna 36.000 euro uit;

Nadere informatie

Omgevingsanalyse Beernem ikv Huis van het Kind

Omgevingsanalyse Beernem ikv Huis van het Kind Omgevingsanalyse Beernem ikv Huis van het Kind 1 1. Wijkenindeling Onderstaande kaart toont de wijkenindeling van Beernem. 2 2. Situering doelgroep (Bron: Rijksregister, 01/01/2014) A. Bevolking naar leeftijd

Nadere informatie

KINDEROPVANG IN VLAANDEREN - 2003

KINDEROPVANG IN VLAANDEREN - 2003 1 KINDEROPVANG IN VLAANDEREN - 2003 INHOUD Deel 1: Cijfers en feiten Hoofdstuk 1. Schets van het opvanglandschap 1. Informele kinderopvang 2. Formele kinderopvang 3. De plicht tot melding aan Kind en Gezin

Nadere informatie

Vlaamse Regering ~~. =

Vlaamse Regering ~~. = VR 2012 0911 DOC.1119/2 Vlaamse Regering ~~. = >>J - n= Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende bepaling van de Vlaamse beleidsprioriteiten voor het gemeentelijk jeugdbeleid DE VLAAMSE REGERING,

Nadere informatie

Kinderopvang. Jaarverslag 2005. Kind en Gezin Hallepoortlaan 27 1060 Brussel 02 533 12 11 http://www.kindengezin.be

Kinderopvang. Jaarverslag 2005. Kind en Gezin Hallepoortlaan 27 1060 Brussel 02 533 12 11 http://www.kindengezin.be Kinderopvang Jaarverslag 2005 Kind en Gezin Hallepoortlaan 27 1060 Brussel 02 533 12 11 http://www.kindengezin.be 2 INHOUD Voorwoord Deel 1: Cijfers en feiten Hoofdstuk 1. Schets van het opvanglandschap

Nadere informatie

Figure 1 logo vrouwenraad. De Vrouwenraad wil voor elk kind betaalbare, toegankelijke en kwaliteitsvolle kinderopvang

Figure 1 logo vrouwenraad. De Vrouwenraad wil voor elk kind betaalbare, toegankelijke en kwaliteitsvolle kinderopvang Figure 1 logo vrouwenraad De Vrouwenraad wil voor elk kind betaalbare, toegankelijke en kwaliteitsvolle kinderopvang INHOUDSTAFEL kinderopvang... 1 Een kaderdecreet kinderopvang... 2 Kwaliteitsvolle kinderopvang...

Nadere informatie

De kaart trekken voor de volgende generatie. Ann Lobijn, stafmedewerker kinderopvang. Een atelier rond kinderopvang

De kaart trekken voor de volgende generatie. Ann Lobijn, stafmedewerker kinderopvang. Een atelier rond kinderopvang De kaart trekken voor de volgende generatie. Ann Lobijn, stafmedewerker kinderopvang Een atelier rond kinderopvang Inhoud Inleiding Kinderopvang van baby s en peuters Definitie Huidig (en toekomstig) kinderopvanglandschap

Nadere informatie

Nota Vlaamse Regionale Analyse: De Vlaamse regering bereikt een akkoord over de hervorming van de kinderbijslag

Nota Vlaamse Regionale Analyse: De Vlaamse regering bereikt een akkoord over de hervorming van de kinderbijslag Nota Vlaamse Regionale Analyse: De Vlaamse regering bereikt een akkoord over de hervorming van de kinderbijslag De Vlaamse regering hakte uiteindelijk de knoop door over de hervorming van de Vlaamse kinderbijslag.

Nadere informatie

Ruimte voor groei in de kinderopvang. Sociaal en Cultureel Planbureau in opdracht van het

Ruimte voor groei in de kinderopvang. Sociaal en Cultureel Planbureau in opdracht van het Ruimte voor groei in de kinderopvang Sociaal en Cultureel Planbureau in opdracht van het Ruimte voor groei in de kinderopvang De vraag naar kinderopvang per gemeente Om een goed beeld te krijgen van de

Nadere informatie

Alleen kinderopvangtoeslag voor gewerkte uren. Voorbeeld I, Kinderdagverblijf. Voorbeeld II, Buitenschoolse opvang

Alleen kinderopvangtoeslag voor gewerkte uren. Voorbeeld I, Kinderdagverblijf. Voorbeeld II, Buitenschoolse opvang 1 Binnenkort ontvangt u van ons de offerte voor 2012. Zoals u ongetwijfeld via de media hebt vernomen wordt per 1 januari 2012 verder bezuinigd op de bijdrage van de overheid op kinderopvang. In het onderstaande

Nadere informatie

Introductie tot het Vlaams-Brussels landschap m.b.t. opleiding en werk. www.tracebrussel.be

Introductie tot het Vlaams-Brussels landschap m.b.t. opleiding en werk. www.tracebrussel.be Introductie tot het Vlaams-Brussels landschap m.b.t. opleiding en werk. www.tracebrussel.be België, een federale staat bestaande uit 3 gewesten. Vlaanderen België Wallonië België = 3 gewesten, nl. Vlaanderen

Nadere informatie

Woonprogrammatie. Voorstel methodiek en berekening Studiedag 23 nov. 2012

Woonprogrammatie. Voorstel methodiek en berekening Studiedag 23 nov. 2012 Woonprogrammatie Voorstel methodiek en berekening Studiedag 23 nov. 2012 1 Inhoud 1. Algemene methodiek (herziening PRS) 2. Berekenen bruto-taakstelling 3. Confrontatie met aanbod 2 Algemene methodiek

Nadere informatie

Wisselwerking Vlaams-Brabant en Brussel. Steunpunt Sociale Planning

Wisselwerking Vlaams-Brabant en Brussel. Steunpunt Sociale Planning Wisselwerking Vlaams-Brabant en Brussel Profiel (deel)gemeenten Pendel Inhoud Verhuisbewegingen: richting Vlaams-Brabant I. II. Het profiel van de verhuizers III. Verschillen tussen (deel)gemeenten Pendel:

Nadere informatie

Kwetsbaar zwanger. Kind en Gezin. Kristien Roelens Martine Meulebroek UZ Gent. 25 oktober 2012

Kwetsbaar zwanger. Kind en Gezin. Kristien Roelens Martine Meulebroek UZ Gent. 25 oktober 2012 Kwetsbaar zwanger Kind en Gezin Kristien Roelens Martine Meulebroek UZ Gent 25 oktober 2012 1 1 Indeling Tieners en zwangerschap Lage SES en zwangerschap Migranten en zwangerschap Geweld en zwangerschap

Nadere informatie

Oproep kandidaten nieuwe subsidies kinderopvang

Oproep kandidaten nieuwe subsidies kinderopvang Oproep kandidaten nieuwe subsidies kinderopvang INLEIDING De Vlaamse Regering stelt nieuwe middelen ter beschikking voor subsidies voor kinderopvang van baby s en peuters. Aanvragen zijn mogelijk tot woensdag

Nadere informatie

Welzijnsbarometer 2015

Welzijnsbarometer 2015 OBSERVATOIRE DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL BRUXELLES OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN BRUSSEL "Cultuur aan de macht" de sociale rol van cultuur en kunst 26 november 2015 Welzijnsbarometer 2015 Marion

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 487 (2012-2013) - Nr. 1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2012-2013 13 NOVEMBER 2012 BELEIDSOVEREENKOMST Beleidsovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie

Nadere informatie

!" # $# %&''& ()''!* (&+,(-+..("! +..$&(/- +&!"/.! 4 +&0* &#'1 +-/!# (+.22!!..(+ " $!!# $..%' %!',*.3

! # $# %&''& ()''!* (&+,(-+..(! +..$&(/- +&!/.! 4 +&0* &#'1 +-/!# (+.22!!..(+  $!!# $..%' %!',*.3 !" # $# %&''& ()''!* (&+,(-+..("! +..$&(/- +&!"/.! +&0* &#'1 +-/!# (+.22!!..(+ " $!!# $..%' %!',*.3!" # $# %&''& ()''!* (&+,(-+..("! +..$&(/- +&!"/.! 4 +&0* &#'1 +-/!# (+.22!!..(+ " $!!# $..%' %!',*.3

Nadere informatie

kinderopvang in kaart

kinderopvang in kaart kinderopvang in kaart Provincie Oost-Vlaanderen 2010 Inleiding KINDEROPVANG IN KAART Provincie Oost-Vlaanderen 2010 Kinderopvang in kaart Oost-Vlaanderen (2010) 1 Inleiding Voorwoord Kind en Gezin wil,

Nadere informatie

Actieve kinderopvang versus gezonde voeding en beweging

Actieve kinderopvang versus gezonde voeding en beweging Actieve kinderopvang versus gezonde voeding en beweging 3 grote verschillen: - Timing - Actieve kinderopvang: januari 2015 juni 2015 - Gezonde voeding en beweging: juni 2015 juni 2016 - Leeftijd - Actieve

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde A1 vwo 2007-II

Eindexamen wiskunde A1 vwo 2007-II Beoordelingsmodel Vakanties 1 maximumscore 4 De aantallen internetboekingen zijn respectievelijk 88, 846, 58 Dat is samen 139 1 Het antwoord 48 (%) 1 maximumscore 3 Er moet gekeken worden naar een grote

Nadere informatie

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Advies betreffende de uitbreiding voorschoolse kinderopvang 2013

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Advies betreffende de uitbreiding voorschoolse kinderopvang 2013 BIJLAGE Bijlage nr. 1 Advies betreffende de uitbreiding voorschoolse kinderopvang 2013 Gezien om gevoegd te worden bij Collegebesluit houdende de goedkeuring van het advies betreffende de uitbreiding voorschoolse

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen erkende en zelfstandige ko - MB kwalificatiebewijzen 1 Ministerieel besluit van 3 maart 2010 (BS 29 maart 2010) tot bepaling van de kwalificatiebewijzen voor medewerkers en verantwoordelijken van kinderopvangvoorzieningen

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 461 (2011-2012) Nr. 1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZIT TING 2011-2012 23 NOVEMBER 2011 INTERPELLATIES Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin van woensdag 23 november 2011 Hebben aan

Nadere informatie

WERK MAKEN VAN WERK IN DE ZORGSECTOR HASSELT EXPERTENSTUURGROEP SPEERPUNT ZORGECONOMIE

WERK MAKEN VAN WERK IN DE ZORGSECTOR HASSELT EXPERTENSTUURGROEP SPEERPUNT ZORGECONOMIE WERK MAKEN VAN WERK IN DE ZORGSECTOR HASSELT EXPERTENSTUURGROEP SPEERPUNT ZORGECONOMIE Filip Van Laecke Raadgever Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen Situatieschets social

Nadere informatie

Gezondheidsindicatoren 2005 Vlaams Gewest. Algemene sterftecijfers

Gezondheidsindicatoren 2005 Vlaams Gewest. Algemene sterftecijfers Vlaams Gewest Gepubliceerd op: http://www.zorg-en-gezondheid.be/cijfers.aspx - oktober 2007 Door: Cloots Heidi, De Kind Herwin, Kongs Anne, Smets Hilde Afdeling Informatie & Ondersteuning Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Subsidie kinderopvang baby s en peuters: in de praktijk

Subsidie kinderopvang baby s en peuters: in de praktijk Subsidie kinderopvang baby s en peuters: in de praktijk Esther Holleman VVSG Inspiratiedag kinderopvang 20 maart 2014 Inhoud 1. Omzetting en toekenning 2. Subsidiegroepen 3. Trappensysteem 1. Algemeen

Nadere informatie

1.1 Aantal levend geborenen dat bij geboorte woont in het Vlaamse Gewest sinds 2001

1.1 Aantal levend geborenen dat bij geboorte woont in het Vlaamse Gewest sinds 2001 Bijlage bij het persbericht dd. 08/06/15: 1 Vrouwen krijgen hun kinderen in toenemende mate na hun dertigste verjaardag 1. Het geboortecijfer volgens Kind en Gezin 67 875 geboorten in 2014, daling van

Nadere informatie

ONDERFINANCIERING HOGER ONDERWIJS IN KAART

ONDERFINANCIERING HOGER ONDERWIJS IN KAART 2016-04-13 ONDERFINANCIERING HOGER ONDERWIJS IN KAART Inleiding In wat volgt wordt een overzicht gegeven van de besparingsmaatregelen tijdens deze legislatuur op de werkingstoelagen en op de sociale toelagen,

Nadere informatie

De MIVB en Actiris sluiten een samenwerkingsovereenkomst. Persconferentie van dinsdag 5 juni 2012

De MIVB en Actiris sluiten een samenwerkingsovereenkomst. Persconferentie van dinsdag 5 juni 2012 De MIVB en Actiris sluiten een samenwerkingsovereenkomst Persconferentie van dinsdag 5 juni 2012 De Brusselse vervoersmaatschappij MIVB en Actiris, de Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling van Brussel,

Nadere informatie

Huis Sofia 22 november 2011

Huis Sofia 22 november 2011 Huis Sofia 22 november 2011 Overzicht presentatie Antwerpen in cijfers OCMW Antwerpen in cijfers Studenten in Antwerpen Strategische visie en doelstelling Visie en uitgangspunten Wie woont er? Wat betekent

Nadere informatie

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Reglement houdende de ondersteuning van jeugdinfrastructuur. HOOFDSTUK 1: Algemene bepalingen

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Reglement houdende de ondersteuning van jeugdinfrastructuur. HOOFDSTUK 1: Algemene bepalingen BIJLAGE Bijlage nr. 1 Reglement houdende de ondersteuning van jeugdinfrastructuur HOOFDSTUK 1: Algemene bepalingen Artikel 1.- Dit besluit wordt genomen in uitvoering van de verordening nr. 11-02 van 20

Nadere informatie

BROCHURE FINANCIËLE COMPENSATIE 2014

BROCHURE FINANCIËLE COMPENSATIE 2014 SX BROCHURE FINANCIËLE COMPENSATIE 2014 INLEIDING Op 1 april 2014 is het subsidiesysteem voor kinderopvang voor baby s en peuters grondig veranderd. Hierdoor krijgen sommige organisatoren meer subsidies

Nadere informatie

VERZOEKSCHRIFT. over een eerste Vlaamse rookvrije dag op 31 mei 2009 VERSLAG

VERZOEKSCHRIFT. over een eerste Vlaamse rookvrije dag op 31 mei 2009 VERSLAG Zitting 2008-2009 25 maart 2009 VERZOEKSCHRIFT over een eerste Vlaamse rookvrije dag op 31 mei 2009 VERSLAG namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin uitgebracht door mevrouw Vera Jans

Nadere informatie

De financiële gevolgen voor de politieke partijen na de hervorming van de Senaat. Jef Smulders & Bart Maddens

De financiële gevolgen voor de politieke partijen na de hervorming van de Senaat. Jef Smulders & Bart Maddens De financiële gevolgen voor de politieke partijen na de hervorming van de Senaat Jef Smulders & Bart Maddens KU Leuven Instituut voor de Overheid Faculteit Sociale Wetenschappen Tel: 0032 16 32 32 70 Parkstraat

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 25 juni 2013

PERSBERICHT Brussel, 25 juni 2013 PERSBERICHT Brussel, 25 juni 2013 Meer 55-plussers aan het werk Arbeidsmarktcijfers eerste kwartaal 2013 66,7% van de 20- tot 64-jarigen is aan het werk. Dat percentage daalt licht in vergelijking met

Nadere informatie

Vraag nr. 103 van 6 juni 2002 van mevrouw BRIGITTE GROUWELS. Hogescholen Financiering

Vraag nr. 103 van 6 juni 2002 van mevrouw BRIGITTE GROUWELS. Hogescholen Financiering Vraag nr. 103 van 6 juni 2002 van mevrouw BRIGITTE GROUWELS Hogescholen Financiering Verschillende hogescholen in Vlaanderen en in zijn hoofdstad Brussel hebben het moeilijk om het hoofd boven water te

Nadere informatie

Digitale (r)evolutie in België anno 2009

Digitale (r)evolutie in België anno 2009 ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 9 februari Digitale (r)evolutie in België anno 9 De digitale revolutie zet zich steeds verder door in België: 71% van de huishoudens in

Nadere informatie

CARTOGRAFIE VAN DE NEDERLANDSTALIGE BRUSSELSE KINDEROPVANG

CARTOGRAFIE VAN DE NEDERLANDSTALIGE BRUSSELSE KINDEROPVANG FACULTEIT PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN VAKGROEP SOCIALE AGOGIEK Dunantlaan 2, 9000 Gent Tel: 09/264.62.89 Michel.Vandenbroeck@UGent.be CARTOGRAFIE VAN DE NEDERLANDSTALIGE BRUSSELSE KINDEROPVANG

Nadere informatie

Uitwerkingen bij 1_1 Boomdiagrammen

Uitwerkingen bij 1_1 Boomdiagrammen Toets om inhoudsopgave (bladwijzers) wel/niet te tonen Uitwerkingen bij 1_1 Boomdiagrammen!!"# $%% &!!" # '&!!" # ( &% H4a H4b H4c pw-2 pw-3 pw-1 pw-3 pw-2 pw-1 pw-3 pw-2 pw-3 pw-1 pw-1 pw-2 pw-3

Nadere informatie

Kinderopvang in Helmond

Kinderopvang in Helmond Kinderopvang in Helmond colofon Titel: Kinderopvang in Helmond Opdrachtgever: Gemeente Helmond Opdrachtnemer: Afdeling Onderzoek en Statistiek Gemeente Helmond Marian Foolen-Huys Datum: Januari 211 Gemeente

Nadere informatie

Stadsmonitor 2014 Een samenwerking tussen het Agentschap Binnenlands Bestuur en de Studiedienst van de Vlaamse Regering

Stadsmonitor 2014 Een samenwerking tussen het Agentschap Binnenlands Bestuur en de Studiedienst van de Vlaamse Regering Stadsmonitor 2014 Een samenwerking tussen het Agentschap Binnenlands Bestuur en de Studiedienst van de Vlaamse Regering Situering Opdracht: minister, bevoegd voor het Stedenbeleid De stadsmonitor is een

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 544 (2014-2015) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2014-2015 25 NOVEMBER 2014 INTERPELLATIES EN VRAGEN Commissie voor Cultuur, Jeugd en Sport van dinsdag 25 november 2014 Hebben aan

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 25 maart 2014

PERSBERICHT Brussel, 25 maart 2014 PERSBERICHT Brussel, 25 maart 2014 Geen heropleving van de arbeidsmarkt in 2013 Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten 4.530.000 in België wonende personen zijn aan het werk in 2013. Hun aantal

Nadere informatie