H$+3F$+/-I.%;:BAAB;7AA%

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "H$+3F$+/-I.%;:BAAB;7AA%"

Transcriptie

1 Pagina 1 van 1 H$+3F$+/-I.;:BAAB;7AA '60,6#3-'63$6323!"#$$&$'()"&*+,$&-.'/&0'123'4$(5)6'+'7&))*$'()"&*+,$&-.'8)*-&)'9."-$$-'4$(5)6':-;+'<&-;'.),'.'!"#$$&$' *$+,-./ *3))4&.+.-.+,"-5.67$$+$"6/.+'7)"0) $$+&85$$3&.0,"2.+$'7)"-:-$.2(!"2.;))27)"2.*3))4&. <.4.."&85)'&8$44,&&,.&6$"27)"2))-=$',",6,)6,.#7)">+1&&.3&')+3.4."6&3,2? ,25.67$$+&6.37)"&'()D,">+1&&.3,"2.$''$&,6,.D,"5$12.3,E0.&6.1"2.=,& @=))&.5O P'#<,5/",=0+/33/D,3,,6D$Q/L/60$4"$6,/+$K$+L,0$+/6LR,"3"/0K,6I$.>",,53 P4F,3/3K,60$-'6-+$.$K''+3.$""$6K,6!"#$&'$($6L$Q/$6I$.0+,,LK",#F/SQ'D$" L+'$6TRJUV>,"3P4$6>WUQ,"<,5/",=0+/33//6I$.>",,53H,+"$5$6.0$Q$"*0$+$3'"2./$ C2+$+$#$'"'-$NOF$3"2/.$60$.D$$1+233$"3$34E,X$+3E!"#$!"#$&'$( &'())*+,-./$"$/0$+1+233$"34,+"$5$6..$"789:;7:;:: <,5/",=0+/33/

2 4$*3H$*.,J-KL2".;7FF M$A$*"+6A3-+".N$#.6A$*/$*0'*N$*G$"A*+$*#$6A+"3#6$"<26-H$*'$<!"#$&'$()*"$$+',"$*-*+./0$+1$)$2#/1$""*+./,"3+'4-$#'4$+-$ $-$2"3+-/13"*.$#*+-$2:$2;'2.$2/33+1$)$2:$+*+<2=//$"!"&'()*+',)"&'-'./*'01"+,)"&' '"$5)67'5*'385$/01"&'*$/,)"+1"9*4..':;1"&' $/('*0':1E0.433'.+'-$'05&)58'53)/)315'15./*$-:''(1"&'F'&'*:)"&.5):1+'01"&'*$/,)"+1" 9*4..':,'*."':&0)"$/:$..'"CG/))"&*1"+'",)"<$'AH):I1"1.5'*,)"J'*09'"$K5L'*'A8' $"&'*H$'0'"$#8'5-'*$'/,)"F'&'*:)"&.5):1+01"&'*,'*H$*+'*'*0'"&0)"M$*&'"):.9*4..':. &')385'*.5)"&1"&'F'&'*:)"&.5):1+'01"&'*$/,)"+,'*."':&M'+5'M'*0'"CO'+'"PQPQ($'5'"'* 1"9*4..':RCSQQF'&'*:)"&.5):1+'/:))5.'"-1E0$('"C2)50)""1'5H$"&'*&'))"M'*,1"+,)"TQQ F'&'*:)"&.5):1+'01"&'*,'*H$*+'*.C2''*0'""1"+):.0"':/4"5-'*$'/-'5'0'"5&)5&'=2U91".)('"M'*01"+('5U351*1../'31#1'0'$/:'1&1"+'"0)"))"-1'&'"'"&)5'*''"+'*1385'.5*)5'+1'0)" #.6A$*'</+6N$$6*$50$-'<A$3+5$6"$/.6N=Q.6A$*'</+6N.36+5$".L#$33$6-.$$"+"35'-'*/''* 5++-3,J+<<$".L#$'6-<"''..6NR0$#$*.6$$63-+A+"31*233$"=S"3G$A+65$*#$6A+-$*/''*+".6A$ +*5$G.L#$6/+6A$3-+A<"++-3$6-$#'*-0.L6$6A+-J$-A$5.AA$6#"+33$N$0.66$60.L6A.$5+##$".L#A$ G$N/.6A$66++*A$#.6A$*'</+6NRG'*A-J$-J$"$5++"3,J*.L6$6A=!*.3J.$*$$62*N$6-.$R$6.#G$63 A+-A$0$G'*A-$*#$6A$6H$N*$<$6=T++*'5J$H.#J$--J$5+'<A$+N$6A+N$0$-5$-$$6 A.3,233.$6'-+RG+6-.#/.6AA+-$*-$G$.6.N++6A+,J-N++-6++*J$--$#'*-.6A$#.6A$*'</+6N.6 1*233$"=U?$-H$"$.A3"++N-$*6.$-.6A$+,J-$*3-+6AG$N-$G$*#$6=V$*G.L"J$-++6-+"#.6A$*$63<$,-+,2"+.*H".L>- -'$6$5$6RH".L>-''#A$+,J-$*3-+6A.6A$#.6A$*'</+6NN*'$.$6=?$--$5<'/+6*$+".3+-.$".N--$"++N= W$J$HH$66''A++6877M$A$*"+6A3-+".N$<"++-3$6<$*L++*R5++*X.6.3-$*C*'2G$"3#'5-6.$- /$*A$*A+6F:7Y;77<"++-3$6=T+-.3-$G$.6.N=!$6/+6A$#6$"<26-$6/''*J$-.6*.,J-$6/+6$(-*+ #.6A$*'</+6N.3J$-/.6A$6/+6M$A$*"+6A3-+".N$#.6A$*/$*0'*N$*3=Z"$,J-3[7\/+6A$/+,+-2*$3*++#-.6N$/2"AR-$*G.L"A$/+,+-2*$3/''*)*+63-+".N$/$*0'*N$*3/''*9K\.6N$/2"AG'*A$6=!"#$&'$(OP]5A+-S,-.*.3N$$6'6A$*3,J$.A5++#--233$6M$A$*"+6A3-+".N$$6)*+63-+".N$ #.6A$*/$*0'*N$*3R.3J$-H$*'$</+6#.6A$*/$*0'*N$*/+6A++N6.$-$*#$6A+"3#6$"<26-H$*'$<=X.6.3-$* D$*$(J$J$$>-62H$/$3-.NAA+-J.LA.-'6A$*3,J$.AG$"0+"5+#$6.6A$-'$#'53-=?$-# *".L# 6.$-A+-.6$$63-+A5$-0'/$$"G$*#"''3J$.AA$/+,+-2*$36.$-.6N$/2"A*+#$6=!$63J$-H$*'$<'<A$ ".L3-0+"3-++6R#266$6BTS1$6S,-.*.3G$*#"'0$6'<"$.A$6-'-M$A$*"+6A3-+".N$#.6A$*/$*0'*N$*RA+- H$-$#$6-977$(-*+L'H3$68=:77$(-*+<"++-3$6.6A$#.6A$*'</+6N=U!"#$!"#$&'$( )*+,-.$/''*0.--$*1*233$"34+*"$5$6- -$"789:;7:;::...

3 Pagina 1 van 2 H$+3F$+/-I.A9B7:B;7AA!$65/J"4,,"K''+#/60$+'4K,6LM''#/61+233$"N!"#$&'$()*+,-.$/0-12"-3452**2)*+,-.+"$26$/7''5* $$"'7$5"$:68**$/4$ --/4-9;67''5?58**$"2/;$6A"--1*4$95$$6'+#2/4$5'+7-/:1'$6$5''#$$/ B-*6$5+"-/#'1$/7''5;$6?58**$"*C$=$*6, *#+,-$',"./012)+3,,#42,5-))6&,/,+,/0"+3,4.$$/$"47,/'.)"2,8/,,49.$$/&83$$-&, C)/-,6,"4&-02D)60-)!2/0&&0A&'()BE01"4,./,2,"2)43,4/,834$':0"2,/$'.)"+7,44,-01:.,/)":,/27$/24F,,".$$/&4,-2)4&'()47,,1))/+,-,2,"0"2,))"-$$'.)"2,5-))6&,.,/:0,E0"+,"$'4)#,-3,,#4+,+$$02(9G,4"0,<72,8/,,40&,,"601-'))-.$$/:0"2,/$'.)"+F; E,++,"2,&'()H'$-0408)F96))/7,4701#,-,",/))"$#6,"I,&,#47,-:,8$"&,J<,"40,&2, "0,<7,/,+,-&E<--,"3,II,"0"=/<&&,-(; >",,60$+$6"$L.0$",..$+$-I.I''L5$.I$.6/$2D$0$-+$$.EO$>",,53$&$L$+/6LL,+,60$$+. 6,5$"/J#0,.$+.$L$6;7AP$$64",,.3/3/60$K''+3-I''"3$#/60$+'4K,6LK''+QQ6#/60'4.D$$E R/$+K''+5'$.$60$K'"L$60$J,+$6K'"L$63>",,53S/6/3.$+K,6T$"U/J6V'>,60$2+U$6:E777 4",,.3$6F/J#'5$6E1+233$"3H,+"$5$6.3"/0!"#$&'$(MW>'"L$635/J6$/L$6F$+$#$6/6L$6X0/$ F$K$3./L0D$+0$60''+0$Y,+.'L+,*/$K,60$1+233$"3$Z$0$+",603.,"/L$[/60$+'4K,6LK,60$ =60/$60/.6/$.L$F$2+.0,6I,"$6D$0$6'+5K,6:7]6/$.ER$./3K''+"'4/L'602/0$"/J#I'$K$$" K,60$:777$(.+,4",,.3$6L$+$3$+K$$+0U/J6K''+1+233$"EO$K+,,L3.$".U/-I0,6'*Y'""$L$"/ $"'60$+L,,.$$6'6L$#$60$0$5'L+,*/3-I$L+'$/X/6;7APU2""$6$+:8E_:7#/60$+$6'60$+ 0$0+/$J,,+U/J6X'*F/J6,_]5$$+0,6K,60,,LEO,,+6,,3.F$K,.I$.0$-+$$.''#$$6F$4,"/6L D,,+0''+$"##/60$+'4K,6L/6/./,./$*/61+233$"/6I$.Z$0$+",603U,"5'$.$6D$+#$6ER/$+0''+ c4e,5,,#.u/-i02/0$"/j#u'+l$6'k$+0$2/.f+$/0/6lk,6i$.,,6.,"#/60$+'4k,6l4",,.3$6/ $"E<,5/",=0+/33/Md>,62/.I$.>",,53H,+"$5$6.U,"/#$+'K$+D,#$60,.0$1+233$"3$-'6.$(. 6/$.K$+L$.$6D'+0./60$'45,,#K,6I$.0$-+$$.+'60#/60$+'4K,6LQ6/60$2/.K'$+/6L$+K,6E =#K+,,L5$/55$+3,*'*>",,53S/6/3.$+K,6T$"U/J6>,60$2+U$6'K$+"$LI$$*.L$4"$$L05$.!"#$!"#$&'$( &'())*+,-./$"$/0$+1+233$"34,+"$5$6..$"789:;7:;:: <,5/",=0+/33/

4 Pagina 2 van 2 5$.K'"L$60$32LL$3./$3Eg$4"$/.$+K''+'50$6''0$60$0,,+,,6L$#'44$"0$ 2/.F+$/0/6L34",66$6K,60$#/60$+'4K,6L/6QQ6S,3.$+4",6K,6F$/0$L$5$$63-I,44$6K,3..$ "$LL$6ER$./3/55$+3U/6"''3.D$$,*U'60$+"/J#$5$./6L$6.$0'$6EO,,+6,,3.5'$.$+/61+233$" ''#3,5$6D$+#/6L#'5$60''+0$'4+/-I./6LK,6$$626/$#"'#,,""'#$.K''+#/60$+'4K,6LEdO$ 1+233$"3$L$U/66$6I$FF$6,""$5,,"$K$6K$$"+$-I.'4#/60$+'4K,6LXD$"#$.,,"U$''#34+$#$6E S$63$65$.0$U$"*0$3'-/,"$,-I.$+L+'60I$FF$6I$.,""$5,,"$K$65'$/"/J#'5$$64",,.3.$ K/60$6K''+I26#/60EO$>",,53$$6a+,63$L$5$$63-I,4#266$6U/-I6/$.5$$+K$+''+"'K$6'5 6,,3.$"#,,+.$D$+#$6$6.'-IU/$6D$L$$6K''+2/.L,6L/60$3,5$6D$+#/6LE^F$3"2/.!"#$&'$(E =0+/33//6I$.>",,53H,+"$5$6.$$6F+$$00$F,.'K$+#/60$+'4K,6L/61+233$"'4L,6L.+$##$6E=6 /6I$.>",,53H,+"$5$6.3,5$6F+$6L$6'53,5$6I$.+$-I.'4#/60$+'4K,6L''#/61+233$".$ +$,"/3$+$6E

5 !"#$&'(&!(17E(142G3?=A;BA?;&& 5(73"":7-:H(+(1G(4'I--1H(*073":'4#(+4:'(1'"#I(1E*4JI(: 4:51677(*!"#$&'$()!"#$*+,,-./01+23''-0$23$-4+567$73,789:;;<",,2.$7574$ -'$<24$C",,D.$$74$E-,7.$F$D$$7./0,<'<2'24-57=$74'3$-"$=9 *++,#-)"&.),/0+1/"2+-2)03+-4,/53+"6+44+"3)"2))0++")..+&.3)".$+7/86.3)"9/"2:;+7/"( $'3)"0/"/./)./+3+"3))1"/+.+-1+"2A$-2+"2$$-6+.&&'()*+)*,$*-$'!!$.()*)/*+)*,01.&$.()?2+ *,))=&+-+0+-/"02-+/0+"3)")#CDEC/".$.)),F(GDD',)).&+"/"2+1/"2+-$'3)" A/5"+"( H,1+I$+JK&'()L-$+'.2+*,))=&++"2+>-)"&+0+=++"&86)'$'.$.2-/"0+"2$3+-,+0( K":'""#H4J:(1&$=;;+4:'(1-8I":#8*""37(:3(+-134:51677(*-9'(5"12(*-:":-193(G"*(:$ L(H(:-19I--1H4(34:MM:-8I":#8*""378(1'14(+4:'(1(:J-:#(1'":'14(J""1$):"":#(H4(: 51677(*I--1((:'(9-#1"0472G(G''D73""3N9-(3(:(13(#(:?;&O9((1'":B$;;;(.31" Q$-57H'-D,25$ G56",=$3,7452<$-.G$-5/024$45./1..5$7'2,J574$-'<3,7=45$!"#$&'$().<9,*'<>RD,,-2S;>> 570$2T,-"$D$723,74$C",,D.$F$D$$7./0,<./'DD5..5$0$$H257=$45$74$745$'<+'$7.4,=8;D,,-2S;>>574$ )*+(,-(. &'()/01"234(*(4'(151677(*78"1*(9(:3

6 G$*,E$*37H25:>B:>B>:AA IG?JKLI"$7H2,$$14$*4$8/1H$2E+4M$28/1H$2 7*N7H$."/1D'*42M$E*+3#2?!$1$8/"+/23$4*31M2 937H'.O *+,&&-.&/0"0&1-+2'+-&03-"145)+.-&6078,9/)):1-;)"3))<=-:-"33)13-+-<-+0"</--+ <-.3 ;$$+>0-1 ;$$+ 3-,01;$-+0"< ;)" ?75-'.)" ;)" 3- <+$1- =-;$.:0"<&))"<+$-0( A.:- B$-C D&'()E & ;)&1 3)1 "0-1 >$> =,3<-1 --" '+$=.--/ 0&F ;)" 5-1 =,3<-1 <))1 ;-+.$+-" $/3)1 &.-751& --" ;)" 3- M$0$$12$1'0H+1.*'S$72$12$*$/"3,$*$1?!"#$&'$(K!M#*;#8##*$#8.#$)*##*,#-).+# 9&*8)*+#-+&*##*?&&-##*9.''#+);+.(()#--#&')(#-#*<G&$)(9##'$#6.-$.8+#,'&**#*$# B##N$*..+&&*+)#6)*+#-.,9&*;,'&&$(#*PQ!"#$&'$(9/"4$0313,2$*-.*$,34$12H3$*'8$*312$*.$""$*$131H$2)*+,,$",./*"$0$12?!"#$!"#$&'$( )*+,,$",&'()-./*"$0$12,"3456*/723$8''*9322$*

7 Persbericht MÉÉR DAN PLAATSEN TE KORT IN DE NEDERLANDSTALIGE KINDEROPVANG IN BRUSSEL Elke Roex (sp.a) actualiseert de studie van 2005 op basis van nieuwe cijfers Op vraag van Elke Roex (sp.a) liet Collegelid Brigitte Grouwels in de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie weten dat er vandaag in Brussel plaatsen zijn in de Nederlandstalige kinderopvang waarvan er minstens de facto Franstalig zijn. De nieuwe cijfers tonen aan dat sedert het aantreden van mevrouw Grouwels nauwelijks echt Nederlandstalige kinderopvangplaatsen zijn bijgekomen, ondanks een steeds groter wordend capaciteitsprobleem en ondanks de demografische groei in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Elke Roex berekent dat er ruim extra plaatsen nodig zijn in de Nederlandstalige kinderopvang om de Barcelona-norm te halen. In 2005 heeft een studie van de Universiteit van Gent (Cartografie van de Nederlandstalige Brusselse kinderopvang) aangetoond dat er in Brussel 585 extra Nederlandstalige opvangplaatsen nodig zijn om de Barcelona-norm te halen. Als we de berekeningswijze van de studie toepassen op de nieuwe cijfers van Collegelid Grouwels, komen we tot het volgende resultaat: Nood aan Nederlandstalige kinderopvang De spectaculaire demografische groei doet de nood aan kinderopvang exploderen. Vandaag zijn er in Brussel kinderen van 0 tot en met 2 jaar. De opvangcapaciteit wordt dan als volgt berekend: 1. Toepassing van de norm van de Vlaamse gemeenschap, wat betekent dat de Nederlandstalige capaciteit wordt berekend op basis van een derde van de Brusselse kinderen, dat is / 3 = kinderen 2. Toepassing van de Barcelona-norm die er van uitgaat dat men opvang moet voorzien voor een derde van de kinderen jonger dan 3 jaar, dat is / 3 = opvangplaatsen Aanbod aan Nederlandstalige kinderopvang Sinds het aantreden van Mevrouw Grouwels als bevoegd collegelid zijn er plaatsen bijgekomen in de Nederlandstalige kinderopvang. Althans, zo lijkt het. De facto is de stijging volgens collegelid Grouwels bijna volledig toe te schrijven aan een groei van Franstalige zelfstandige kinderdagverblijven: - vandaag zijn er kinderopvangplaatsen in Brussel onder toezicht van Kind en Gezin - in dit cijfer zijn Franstalige plaatsen (cijfer studie Cartografie 2005) inbegrepen plus minstens 700 bijkomende Franstalige plaatsen sinds 2005 (cijfer kabinet Grouwels) = Franstalige plaatsen - Aanbod Nederlandstalige kinderopvang in Brussel: plaatsen Conclusie Er zijn slechts Nederlandstalige kinderopvangplaatsen en er is een nood aan plaatsen = tekort van plaatsen. Elke Roex Zelfs met een ruime marge zijn er nog altijd ruim extra Nederlandstalige opvangplaatsen nodig om de Barcelona-norm te halen. Aan het huidige tempo zal het nog 20 jaar duren alvorens de norm is gehaald Ondertussen blijven de prognoses een stijging voorspellen van het aantal baby s van 0 tot en met 2 jaar. Zo blijft Mevrouw Grouwels maar achter de feiten aan hollen. Elke Roex eist dat Brigitte Grouwels zo snel mogelijk een groeipad vastlegt voor bijkomende Nederlandstalige plaatsen in de kinderopvang in Brussel. We zijn al een jaar ver in de legislatuur en we weten nog altijd niet wat Mevrouw Grouwels van plan is. De Brusselse ouders zijn het wachten beu. We eisen nu op korte termijn extra plaatsen. Meer info: Elke Roex

8 Persbericht KINDEROPVANG: BRUSSEL VERLIEST 68 PLAATSEN CD&V-MINISTER HOUDT GEEN REKENING MEER MET DE GROTE STEDEN Op 21 maart kondigde Vlaams minister Vandeurzen een forse investering in de kinderopvang aan. Aangezien er in Vlaanderen meer kinderen worden geboren, wil hij plaatsen creëren in gebieden waar de noden het hoogst zijn. Met de steden houdt hij echter geen rekening. Zo wordt Brussel het grootstedelijk gebied met het hoogste geboortecijfer van het ganse land benadeeld. Brussel verliest door de nieuwe berekening 68 bijkomende plaatsen. Elke Roex zal bevoegd collegelid Grouwels daarover interpelleren. De minister houdt geen rekening met de stedelijke context, zegt Elke Roex. Het grootstedelijk gebied met het hoogste geboortecijfer moet de meeste plaatsen krijgen. Het is logisch dat de investeringen vooral gebeuren in regio s waar er tekorten zijn. Maar dat Brussel door de nieuwe verdeelsleutel van minister Vandeurzen minder zou krijgen, valt niet te verantwoorden. De bevolking in Vlaanderen neemt toe: in 2013 zullen er 4,5 meer inwoners zijn dan in Dat komt voornamelijk door een toename van de geboorten. Maar in Brussel worden er nog meer kinderen geboren. Verhoudingsgewijs is de stijging van de bevolking het grootst in Brussel (+1,68) tegenover +0,72 in Vlaanderen. Vrouwen in Brussel krijgen meer kinderen en dus zijn de noden er ook hoger. Hoe groot is het nadeel voor Brussel? Minister Vandeurzen wil 1300 extra plaatsen in de buitenschoolse en 630 extra plaatsen in de voorschoolse kinderopvang creëren. In de normale regeling moet Brussel daarvan 10 krijgen, dus 130 extra plaatsen in de buitenschoolse opvang en 63 extra plaatsen in de voorschoolse opvang = 193 extra plaatsen. De Vlaamse welzijnsminister heeft een andere verdeling voor Brussel uitgewerkt: respectievelijk 5 en 9,5 van de middelen. Dat komt neer op 65 extra plaatsen in de buitenschoolse opvang en 60 plaatsen in de voorschoolse opvang = 125 extra plaatsen. Brussel verliest 68 bijkomende plaatsen. Elke Roex: Brussel verliest dus ruim 35 van de plaatsen waar ze normaal recht op had. Uiteraard moet een minister met de verdeling van de plaatsen rekening houden met regionale achterstand, maar de nieuwe verdeling houdt géén rekening met de context en het geboortecijfer van de grootsteden. Terwijl wij willen dat er met de steden rekening gehouden wordt, en zeker met Brussel. Elke Roex zal collegelid Grouwels ondervragen welke maatregelen ze zal nemen om de nieuwe, ongunstige verdeelsleutel voor Brussel aan te passen. Meer info: Elke Roex

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 459 (2011-2012) Nr. 1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZIT TING 2011-2012 17 NOVEMBER 2011 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van mevrouw Elke ROEX betreffende het waarborgen van het recht op kinderopvang

Nadere informatie

Stuk 446 (2010-2011) Nr. 1. vlaamse. Zit ting 2010-2011 14 MAART 2011. Het recht op kinderopvang in Brussel. ingediend door mevrouw Elke ROEX

Stuk 446 (2010-2011) Nr. 1. vlaamse. Zit ting 2010-2011 14 MAART 2011. Het recht op kinderopvang in Brussel. ingediend door mevrouw Elke ROEX Stuk 446 (2010-2011) Nr. 1 vlaamse GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD Zit ting 2010-2011 14 MAART 2011 DISCUSSIENOTA Het recht op kinderopvang in Brussel ingediend door mevrouw Elke ROEX 1096 2 Stuk 446 (2010-2011)

Nadere informatie

UITBREIDING VOORSCHOOLSE KINDEROPVANG 2008 ADVIES LOKAAL BESTUUR VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST. Versie 23 april 2008

UITBREIDING VOORSCHOOLSE KINDEROPVANG 2008 ADVIES LOKAAL BESTUUR VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST. Versie 23 april 2008 BIJLAGE Bijlage nr. 1 Advies Vlaamse Gemeenschapscommissie inzake het toekennen van nieuwe plaatsen gesubsidieerde voorschoolse kinderopvang in het Brussels hoofdstedelijk gewest Hallepoortlaan 27 B-1060

Nadere informatie

Deze actie kadert binnen het project SOLABIO-'Soorten en landschappen als dragers voor biodiversiteit', mede gefinancierd door het Europees programma

Deze actie kadert binnen het project SOLABIO-'Soorten en landschappen als dragers voor biodiversiteit', mede gefinancierd door het Europees programma !"#" $% #!&'!()!!$% *!$ + ), -!. /!& $ 0 ( 1 & & $ $ 1 ( #!& #!& #!& &% 2/3*""4 $$%/"32"4 5 ) 66 &. ) #!& ) 7 &, 89 8.9,7 !!:%$ " # $ # % $ & $ ;!!! $!:%$ 1!!! 0 0!!! ;, *!$ *!# + ; *! *!* *!-

Nadere informatie

Simulatie van de vraag naar voorschoolse kinderopvang

Simulatie van de vraag naar voorschoolse kinderopvang Simulatie van de vraag naar voorschoolse kinderopvang foto: Landelijke Kinderopvang vzw West-Vlaanderen komt 3.000 plaatsen in kinderopvang tekort Tanja Termote Senior researcher WES Tanja Termote De behoefte

Nadere informatie

Commissievergadering nr. C221 WEL18 (2010-2011) 3 mei 2011 3

Commissievergadering nr. C221 WEL18 (2010-2011) 3 mei 2011 3 Commissievergadering nr. C221 WEL18 (2010-2011) 3 mei 2011 3 Voorzitter: de heer Tom Dehaene Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens tot de heer Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid

Nadere informatie

Advies van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) aan Kind en Gezin inzake de uitbreiding voorschoolse en buitenschoolse kinderopvang 2010

Advies van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) aan Kind en Gezin inzake de uitbreiding voorschoolse en buitenschoolse kinderopvang 2010 BIJLAGE Bijlage nr. 1 Advies van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) aan Kind en Gezin inzake de uitbreiding voorschoolse en buitenschoolse kinderopvang 2010 Hallepoortlaan 27 B-1060 Brussel Telefoon:

Nadere informatie

Omgevingsanalyse kinderopvang in Antwerpen 2012

Omgevingsanalyse kinderopvang in Antwerpen 2012 Omgevingsanalyse kinderopvang in Antwerpen 2012 Pieter Rotthier (BZ/SSO) Datum: 23/05/2012 Verantwoordelijke uitgever:bz/sso 1 / 34 1 Inleiding... 3 2 Demografie en socio-economische schets... 4 2.1 Demografie

Nadere informatie

Kinderopvang in West-Vlaanderen West-Vlaanderen Werkt 3, 2012

Kinderopvang in West-Vlaanderen West-Vlaanderen Werkt 3, 2012 Kinderopvang in West- West- Werkt 3, 212 foto: Landelijke Kinderopvang vzw Aanbod in kaart 17. formele kinderopvangplaatsen in West- Lieselot Denorme en Tanja Termote WES Lieselot Denorme Tanja Termote

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.6 - Maart 2009-373-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.6 - Maart 2009-373- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.6 - Maart 2009-373- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN VEERLE HEEREN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Vraag nr. 159 van 28 januari 2009

Nadere informatie

Het bos van konijn Fluwijn 1

Het bos van konijn Fluwijn 1 Het bos van konijn Fluwijn 1 Het bos van konijn Fluwijn 2! " # $ && & & & '( &&! ) '& +,- " # $ '(./0 +,,1223,142-5 2,!+6//441 5 2,!+6///40 $ 7 8 7 ( & & 9" & &. & :& " && Het bos van konijn Fluwijn 3

Nadere informatie

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD. Bulletin van de interpellaties en mondelinge vragen

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD. Bulletin van de interpellaties en mondelinge vragen BIV (1999-2000) Nr. 5 BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD Bulletin van de interpellaties en mondelinge vragen Commissie voor de financiën, begroting, openbaar ambt, externe betrekkingen en algemene zaken VERGADERING

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 676 (2016-2017) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2016-2017 31 MEI 2017 VRAGEN OM UITLEG Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin van woensdag 31 mei 2017 INTEGRAAL VERSLAG Hebben

Nadere informatie

Aanbod (Bron: Kind en Gezin, 1/7/2013)... 2 Evolutie 2008-2013... 8 Nood aan kinderopvang... 10

Aanbod (Bron: Kind en Gezin, 1/7/2013)... 2 Evolutie 2008-2013... 8 Nood aan kinderopvang... 10 Inhoud Aanbod (Bron: Kind en Gezin, 1/7/2013)... 2 Evolutie 2008-2013... 8 Nood aan kinderopvang... 10 Aanbod (Bron: Kind en Gezin, 1/7/2013) BOKDV IBO KDV LODIB LODIV VOP ZBO ZKDV ZOO dvo vest Eindtotaal

Nadere informatie

BIJLAGE. Motivering van het voorliggende convenant

BIJLAGE. Motivering van het voorliggende convenant BIJLAGE CONVENANT VRIJWILLIGERSWERK IN UITVOERING VAN HET PROTOCOL BETREFFENDE DE SAMENWERKING TUSSEN DE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN EN DE PROVINCIES TIJDENS DEZE LEGISLATUUR Motivering

Nadere informatie

Addendum 1 horende bij de beleidsovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor de periode 2008-2013

Addendum 1 horende bij de beleidsovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor de periode 2008-2013 Addendum 1 horende bij de beleidsovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor de periode 2008-2013 1. Inleiding Tussen de Vlaamse Regering en de Vlaamse Gemeenschapscommissie

Nadere informatie

SPECIFIEKE OMGEVINGSANALYSE VOOR GEZIN

SPECIFIEKE OMGEVINGSANALYSE VOOR GEZIN SPECIFIEKE OMGEVINGSANALYSE VOOR GEZIN TASK FORCE BRUSSEL, 2011 Deze omgevingsanalyse wil in eerste instantie de sociale voorzieningen op het gebied van welzijn, gezondheid en gezin in het Brusselse Hoofdstedelijke

Nadere informatie

Visie Taalstimulering en meertaligheid Kind en Gezin

Visie Taalstimulering en meertaligheid Kind en Gezin Visie Taalstimulering en meertaligheid Kind en Gezin VLOR studiedag 3 februari 2012 Taal = hot item Arme peuters ook taalarm (16/03/2009) Steeds minder baby s met Nederlands als thuistaal geboren (4/12/2010)

Nadere informatie

ONDERZOEK KINDEROPVANG - FASES 2 EN 3

ONDERZOEK KINDEROPVANG - FASES 2 EN 3 ONDERZOEK KINDEROPVANG - FASES 2 EN 3 ONDERZOEK IN SAMENWERKING MET RESOC ZUID-WEST-VLAANDEREN EN MET FINANCIËLE STEUN VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN EN HET WELZIJNSCONSOR- TIUM ZUID-WEST-VLAANDEREN

Nadere informatie

Voorschoolse kinderopvang Stad Gent. Rapport 2016 over het aanbod kinderopvang voor baby s en peuters in Gent.

Voorschoolse kinderopvang Stad Gent. Rapport 2016 over het aanbod kinderopvang voor baby s en peuters in Gent. Voorschoolse kinderopvang Stad Gent Rapport 2016 over het aanbod kinderopvang voor baby s en peuters in Gent. Voorwoord Voor het negende jaar op rij stelt de Dienst Kinderopvang van Stad Gent het Rapport

Nadere informatie

Rapport over het aanbod kinderopvang voor baby s en peuters in Gent 2016

Rapport over het aanbod kinderopvang voor baby s en peuters in Gent 2016 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Rapport over het aanbod kinderopvang voor baby s en peuters in Gent 2016 1. Aantal 0 2 jarigen in Gent op 01/01/2016.

Nadere informatie

Demografische evoluties in het BHG Uitdagingen voor de basisvoorzieningen voor gezinnen met jonge kinderen

Demografische evoluties in het BHG Uitdagingen voor de basisvoorzieningen voor gezinnen met jonge kinderen Demografische evoluties in het BHG Uitdagingen voor de basisvoorzieningen voor gezinnen met jonge kinderen Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand, 18 maart 2015 Prof. Michel Vandenbroeck Vakgroep Sociale

Nadere informatie

25/06/2010. Zelfstandige kinderdagverblijven

25/06/2010. Zelfstandige kinderdagverblijven Zelfstandige kinderdagverblijven Bezoekendag, 24 juni 2010 1 Dagprogramma 24 juni 2010 Voormiddag Inleiding bij het begrip zelfstandig kinderdagverblijf Kennismaking met kinderdagverblijf Ukkie-Pukkie

Nadere informatie

Oproep naar aanvragen voor nieuwe plaatsen gesubsidieerde voorschoolse opvang

Oproep naar aanvragen voor nieuwe plaatsen gesubsidieerde voorschoolse opvang Hallepoortlaan 27 B-1060 BRUSSEL Telefoon: 02 533 12 11 Fax: 02 544 02 80 www.kindengezin.be e-mail : info@kindengezin.be MEDEDELING Oproep naar aanvragen voor nieuwe plaatsen gesubsidieerde voorschoolse

Nadere informatie

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 24 mei 2013 houdende het lokaal beleid kinderopvang;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 24 mei 2013 houdende het lokaal beleid kinderopvang; Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr. 20152016-0438 28-04-2016 BIJLAGE Bijlage nr. 1 Overeenkomst Overeenkomst tussen Kind en Gezin en de Vlaamse Gemeenschapscommissie betreffende de procedure

Nadere informatie

Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand

Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand vergadering C210 BRU10 zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand van 27 april 2011 2 Commissievergadering nr. C210 BRU10 (2010-2011) 27 april 2011

Nadere informatie

Voorschoolse kinderopvang Stad Gent 2015

Voorschoolse kinderopvang Stad Gent 2015 Voorschoolse kinderopvang Stad Gent 2015 Rapport over het aanbod kinderopvang voor baby s en peuters in Gent. Uitgave:. Dienst Kinderopvang Stad Gent sept 2015 V.U. schepen Elke Decruynaere stadhuis Botermarkt

Nadere informatie

Vlaamse Regering keurt voorontwerp decreet Kinderopvang goed

Vlaamse Regering keurt voorontwerp decreet Kinderopvang goed Kabinet Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 6 mei 2011 Mijlpaal voor kinderopvang Vlaamse Regering keurt voorontwerp decreet Kinderopvang goed De Vlaamse Regering gaf vandaag

Nadere informatie

Subsidies inclusieve opvang

Subsidies inclusieve opvang Subsidies inclusieve opvang Om de ouders binnen een redelijke afstand een opvangplaats aan te bieden, voorziet de Vlaamse overheid 3 soorten subsidies. INHOUD SUBSIDIE VOOR INDIVIDUELE INCLUSIEVE OPVANG

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 621 (2015-2016) Nr. 1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2015-2016 20 APRIL 2016 Hoorzitting CARTOGRAFIE VAN DE NEDERLANDSTALIGE BRUSSELSE KINDEROPVANG Uiteenzetting door de heer Michel

Nadere informatie

Kinderopvang gewikt en gewogen. Joris Ghysels TIER (UM) Centrum voor Sociaal Beleid (UA)

Kinderopvang gewikt en gewogen. Joris Ghysels TIER (UM) Centrum voor Sociaal Beleid (UA) Kinderopvang gewikt en gewogen Joris Ghysels TIER (UM) Centrum voor Sociaal Beleid (UA) Focus = Voorschoolse opvang Drie stellingen 1. Vlaanderen doet het beter dan (bijna) alle andere landen 2. Genoeg

Nadere informatie

! " # % $ # & ' " ( % ) '# *+,+--.

!  # % $ # & '  ( % ) '# *+,+--. ! " $ % $ & " ( % ) *+,+--. !"/ )0 1 *) *)/ 2 ( /2 3 4 5 "3 6! 2 2 6 6* * / $"6! 7 85/7 *+5 / *95: *;5/ 7 *5% " 272 * * * / 6? $ * 7! 1 / / % &!!( "( ) 2 @7 4 5 ( "! $ *! *! 4 5 A * ( (

Nadere informatie

KINDEROPVANG IN VLAANDEREN 2001

KINDEROPVANG IN VLAANDEREN 2001 1 KINDEROPVANG IN VLAANDEREN 2001 INHOUD Deel 1: Cijfers en feiten Hoofdstuk 1. Schets van het opvanglandschap 1. Informele kinderopvang 2. Formele kinderopvang 3. De plicht tot melding aan Kind en Gezin

Nadere informatie

Per 1.000 kinderen onder de 3 jaar telde Limburg eind 2008 68 opvangplaatsen minder dan het Vlaamse gemiddelde.

Per 1.000 kinderen onder de 3 jaar telde Limburg eind 2008 68 opvangplaatsen minder dan het Vlaamse gemiddelde. Limburgse kinderopvang misdeeld door huidige Vlaamse Regering. Uit het antwoord vanwege Vlaams minister van Welzijn Heeren op een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Els Robeyns blijkt

Nadere informatie

4. Hoeveel zelfstandige kinderopvanginitiatieven stapten in 2013 en 2014 (cijfers tot september) uit het IKG-systeem?

4. Hoeveel zelfstandige kinderopvanginitiatieven stapten in 2013 en 2014 (cijfers tot september) uit het IKG-systeem? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 63 van ELKE VAN DEN BRANDT datum: 15 oktober 2014 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Zelfstandige kinderopvang - Evolutie Het decreet Kinderopvang

Nadere informatie

TB-IT-30. Bezorg je attest inkomenstarief 2016 voor KIND met kindcode CODE aan je opvang

TB-IT-30. Bezorg je attest inkomenstarief 2016 voor KIND met kindcode CODE aan je opvang Hallepoortlaan 27 B-1060 BRUSSEL Centrale administratie www.kindengezin.be afzender: IKT Hallepoortlaan 27, B-1060 BRUSSEL afdeling contactpersoon telefoon Kinderopvang je opvang uw kenmerk ons kenmerk

Nadere informatie

Commissievergadering nr. C13 OND1 ( ) 8 oktober 2009

Commissievergadering nr. C13 OND1 ( ) 8 oktober 2009 Commissievergadering nr. C13 OND1 (2009-2010) 8 oktober 2009 Vraag om uitleg van mevrouw Kathleen Helsen tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over de

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 2 december 2016

PERSBERICHT Brussel, 2 december 2016 PERSBERICHT Brussel, 2 december 2016 Gemiddeld inkomen van de Belg bedroeg in 2014 17.684 euro Fiscale statistiek van de inkomens op basis van het aanslagjaar 2015 Het netto belastbare inkomen van de Belg

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR DE GROOTTE EN HET GEBRUIK VAN DE BUITENSPEELRUIMTE IN DE FORMELE KINDEROPVANG SYNTHESERAPPORT

ONDERZOEK NAAR DE GROOTTE EN HET GEBRUIK VAN DE BUITENSPEELRUIMTE IN DE FORMELE KINDEROPVANG SYNTHESERAPPORT ONDERZOEK NAAR DE GROOTTE EN HET GEBRUIK VAN DE BUITENSPEELRUIMTE IN DE FORMELE KINDEROPVANG SYNTHESERAPPORT 1 INHOUDSTAFEL 1. Situering... 3 2. Doelstelling van het onderzoek... 3 3. Aanpak van het onderzoek...

Nadere informatie

GROEN LICHT, ACV STEUNT DEZE VISIE. PAS OP, GEVAAR VOOR KWALITEITSVOLLE, STOP! STOP! DUIDELIJK GEVAAR VOOR KWALITEITSVOLLE,

GROEN LICHT, ACV STEUNT DEZE VISIE. PAS OP, GEVAAR VOOR KWALITEITSVOLLE, STOP! STOP! DUIDELIJK GEVAAR VOOR KWALITEITSVOLLE, Kinder pvang De Vlaamse Regering presenteerde in juli 2010 haar visie op de nieuwe structuur van de voorschoolse kinderopvang. Deze visie zal tegen 2012 uitgewerkt worden in een kaderdecreet voorschoolse

Nadere informatie

Afwijkingsmogelijkheden vergunning. Opvang met attest, erkenning, toestemming op 1 april 2014

Afwijkingsmogelijkheden vergunning. Opvang met attest, erkenning, toestemming op 1 april 2014 Op 12 juni 2015 keurde de Vlaamse Regering principieel een aantal veranderingen in de svoorwaarden goed. Deze wijzigingen staan in schuin lettertype. door aantal jaren ervaring: door aantal jaren ervaring:

Nadere informatie

vlaamse Zit ting mei 2011 Het recht op kinderopvang in Brussel ingediend door mevrouw Elke Roex

vlaamse Zit ting mei 2011 Het recht op kinderopvang in Brussel ingediend door mevrouw Elke Roex Stuk 446 (2010-2011) Nr. 2 vlaamse GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD Zit ting 2010-2011 16 mei 2011 DISCUSSIENOTA Het recht op kinderopvang in Brussel ingediend door mevrouw Elke Roex STUDIE Cartografie van

Nadere informatie

1. Kan de minister meedelen aan hoeveel ouders uit Brussel deze folder is uitgedeeld?

1. Kan de minister meedelen aan hoeveel ouders uit Brussel deze folder is uitgedeeld? Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December 2009-491- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 55 van 27

Nadere informatie

Inclusieve opvang en Centra inclusieve kinderopvang

Inclusieve opvang en Centra inclusieve kinderopvang Inclusieve opvang en Centra inclusieve kinderopvang Inspiratiedag Kinderopvang VVSG 2 april 2015 Sylvia Walravens Stafmedewerker afdeling Kinderopvang Historische context Inclusieve opvang binnen Kind

Nadere informatie

In bepaalde omstandigheden kan een afwijking worden aangevraagd van het berekende inkomenstarief voor kinderopvang.

In bepaalde omstandigheden kan een afwijking worden aangevraagd van het berekende inkomenstarief voor kinderopvang. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 255 van LIES JANS datum: 20 januari 2016 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Inkomensgerelateerde kinderopvang - Individueel verminderd tarief

Nadere informatie

OPROEP AAN ONDERNEMERS IN DE KINDEROPVANG Modukid

OPROEP AAN ONDERNEMERS IN DE KINDEROPVANG Modukid OPROEP AAN ONDERNEMERS IN DE KINDEROPVANG Modukid (*) conceptvoorbeeld 1. WAT IS PMV? PMV is een Vlaamse investeringsmaatschappij waarvan de Vlaamse Overheid de enige aandeelhouder is (www.pmv.eu). Zij

Nadere informatie

Besluiten van de Vlaamse Regering van 22 november 2013 over de vergunningsvoorwaarden en de subsidies voor de kinderopvang van baby s en peuters

Besluiten van de Vlaamse Regering van 22 november 2013 over de vergunningsvoorwaarden en de subsidies voor de kinderopvang van baby s en peuters 1 Besluiten van de Vlaamse Regering van 22 november 2013 over de vergunningsvoorwaarden en de subsidies voor de kinderopvang van baby s en peuters Overzicht van de inhoudelijke wijzigingen van de goedgekeurde

Nadere informatie

Vernieuwing kinderopvang in Vlaanderen en Brussel

Vernieuwing kinderopvang in Vlaanderen en Brussel 1 Vernieuwing kinderopvang in Vlaanderen en Brussel Situatieschets In België behoort de kinderopvang tot de bevoegdheid van de Gemeenschappen. De Vlaamse, de Franse en de Duitstalige Gemeenschap staan

Nadere informatie

Startenmet kinderopvang. Toelichting Kind en Gezin Startersdag Unizo 18 mei 2011

Startenmet kinderopvang. Toelichting Kind en Gezin Startersdag Unizo 18 mei 2011 Startenmet kinderopvang Toelichting Kind en Gezin Startersdag Unizo 18 mei 2011 Wat doet Kind en Gezin? K&G is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid

Nadere informatie

Toespraak van Sven Gatz. Minister van Cultuur, Jeugd, Media en Brussel. Viering 80 jaar Doktersgild Van Helmont. Brussel, zaterdag 1 oktober 2016

Toespraak van Sven Gatz. Minister van Cultuur, Jeugd, Media en Brussel. Viering 80 jaar Doktersgild Van Helmont. Brussel, zaterdag 1 oktober 2016 Toespraak van Sven Gatz Minister van Cultuur, Jeugd, Media en Brussel Viering 80 jaar Doktersgild Van Helmont Brussel, zaterdag 1 oktober 2016 Geachte voorzitter, dames en heren, - Het is me een grote

Nadere informatie

Het Groeipakket. voor elk kind in elk gezin

Het Groeipakket. voor elk kind in elk gezin Het Groeipakket voor elk kind in elk gezin Een stevige start voor jonge gezinnen (Kinder)armoede bestrijden Vereenvoudiging Recht van het kind Gelijkwaardig: want niet alle kinderen starten gelijk Zorgzame

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 20 april 2012 houdende de organisatie van kinderopvang van baby s en peuters, artikel 10, 3 ;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 20 april 2012 houdende de organisatie van kinderopvang van baby s en peuters, artikel 10, 3 ; Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van de organisatoren kinderopvang en buitenschoolse opvang ter uitvoering van het Vlaams Intersectoraal Akkoord DE VLAAMSE REGERING, Gelet op

Nadere informatie

gemeenteraad Besluit De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid: Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 42, 1.

gemeenteraad Besluit De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid: Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 42, 1. gemeenteraad Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 27 juni 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00630 Onderwerp: Overeenkomst betreffende de procedure voor de toekenning van subsidies voor inkomenstarief in de kinderopvang

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 548 (2014-2015) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2014-2015 17 DECEMBER 2014 INTERPELLATIE EN VRAAG Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin van woensdag 17 december 2014 Hebben

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 530 (2013-2014) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2013-2014 15 JANUARI 2014 VRAGEN Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin van woensdag 15 januari 2014 Hebben aan de werkzaamheden

Nadere informatie

Inburgeringsbeleid: taaldiversiteit als politieke uitdaging voor Brussel en de Vlaamse Rand

Inburgeringsbeleid: taaldiversiteit als politieke uitdaging voor Brussel en de Vlaamse Rand Nederlands Home BRIO-matrix BRIO Home > BRIO-matrix > FICHE - Inburgeringsbeleid Inburgeringsbeleid: taaldiversiteit als politieke uitdaging voor Brussel en de Vlaamse Rand Download FICHE Inburgeringsbeleid:

Nadere informatie

Onderwijs in een meertalige Brusselse omgeving Inhoud Stad en onderwijs: topdown bottom up

Onderwijs in een meertalige Brusselse omgeving Inhoud Stad en onderwijs: topdown bottom up Onderwijs in een meertalige Brusselse omgeving BEO-studiedag 16 maart 212 - Rudi Janssens Inhoud Stad en onderwijs Politiek-institutionele context Pedagogische context Demografisch-geografische context

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 651 (2016-2017) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2016-2017 30 NOVEMBER 2016 VRAAG Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin van woensdag 30 november 2016 INTEGRAAL VERSLAG Hebben

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 556 (2014-2015) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2014-2015 4 MAART 2015 VRAGEN OM UITLEG Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin van woensdag 4 maart 2015 INTEGRAAL VERSLAG Hebben

Nadere informatie

Inloopteams hebben als taak ouders te ondersteunen bij de opvoeding van hun jonge kinderen via een laagdrempelig en preventief activiteitenaanbod.

Inloopteams hebben als taak ouders te ondersteunen bij de opvoeding van hun jonge kinderen via een laagdrempelig en preventief activiteitenaanbod. Inloopteams hebben als taak ouders te ondersteunen bij de opvoeding van hun jonge kinderen via een laagdrempelig en preventief activiteitenaanbod. Een inloopteam werkt doelgroepgericht. De gezinnen waar

Nadere informatie

Kinderopvang in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in kaart

Kinderopvang in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in kaart Kinderopvang in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in kaart Provinciale afdeling Vlaams-Brabant en Brussel Erik Damen Jessy Vandevelde Stijn Van Keer Inhoudstafel 1. Inleiding... 3 2. Enkele demografische

Nadere informatie

MEDEDELING. KWMDJ002 16 maart 2009. Alle opvangvoorzieningen

MEDEDELING. KWMDJ002 16 maart 2009. Alle opvangvoorzieningen Hallepoortlaan 27 B-1060 BRUSSEL Telefoon: 02 533 12 11 Fax: 02 544 02 80 www.kindengezin.be e-mail : info@kindengezin.be MEDEDELING Het ministerieel besluit over het attest van een basisopleiding levensreddend

Nadere informatie

Subsidies voor groepsopvang van schoolkinderen

Subsidies voor groepsopvang van schoolkinderen Subsidies voor groepsopvang van schoolkinderen Er bestaan heel wat verschillende soorten subsidies voor de groepsopvang van schoolkinderen. Hier vind je info over de voorwaarden, de bedragen en wie voor

Nadere informatie

Vraag nr. 351 van 26 februari 2013 van PAUL DELVA

Vraag nr. 351 van 26 februari 2013 van PAUL DELVA VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 351 van 26 februari 2013 van PAUL DELVA Nederlandstalig onderwijs Brussel Capaciteit

Nadere informatie

Voorstel van resolutie. betreffende de organisatie, de kwaliteit, de financiering en de omkadering van internaten

Voorstel van resolutie. betreffende de organisatie, de kwaliteit, de financiering en de omkadering van internaten stuk ingediend op 2074 (2012-2013) Nr. 1 22 mei 2013 (2012-2013) Voorstel van resolutie van de dames Ann Brusseel, Marleen Vanderpoorten, Irina De Knop en Fientje Moerman en de heer Sas van Rouveroij betreffende

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 657 (2016-2017-2017) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2016-2017 1 FEBRUARI 2017 INTERPELLATIE Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin van woensdag 1 februari 2017 INTEGRAAL VERSLAG

Nadere informatie

Persconferentie Capaciteitsuitbreiding in het Nederlandstalig Brussels basisonderwijs

Persconferentie Capaciteitsuitbreiding in het Nederlandstalig Brussels basisonderwijs Persconferentie Capaciteitsuitbreiding in het Nederlandstalig Brussels basisonderwijs Woensdag 9 november 2011 BIP Minister Jean-Luc Vanraes Situatieschets Brussels onderwijs: Onderzoek prof. dr. Rudi

Nadere informatie

Gecoördineerde versie van het reglement voor de subsidiëring van buitenschoolse kinderopvang.

Gecoördineerde versie van het reglement voor de subsidiëring van buitenschoolse kinderopvang. Gecoördineerde versie van het reglement voor de subsidiëring van buitenschoolse kinderopvang. De aangeduide wijzigingen zijn in werking sinds 14 juli 2016. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Dit

Nadere informatie

!" # $# %&''& ()''!* (&+,(-+..("! +..$&(/- +&!"/.! 4 +&0* &#'1 +-/!# (+.22!!..(+ " $!!# $..%' %!',*.3

! # $# %&''& ()''!* (&+,(-+..(! +..$&(/- +&!/.! 4 +&0* &#'1 +-/!# (+.22!!..(+  $!!# $..%' %!',*.3 !" # $# %&''& ()''!* (&+,(-+..("! +..$&(/- +&!"/.! +&0* &#'1 +-/!# (+.22!!..(+ " $!!# $..%' %!',*.3!" # $# %&''& ()''!* (&+,(-+..("! +..$&(/- +&!"/.! 4 +&0* &#'1 +-/!# (+.22!!..(+ " $!!# $..%' %!',*.3

Nadere informatie

BIJLAGE. Bijlage nr. 3

BIJLAGE. Bijlage nr. 3 BIJLAGE Bijlage nr. 3 Samenwerkingsovereenkomst tussen de vzw Centrum Ambulante Diensten en de Vlaamse Gemeenschapscommissie inzake het Brussels Aanmeldingspunt voor Personen met een handicap 1 Overeenkomst

Nadere informatie

Exploitatie van bioscoopzalen ( 35 mm of meer )

Exploitatie van bioscoopzalen ( 35 mm of meer ) T2.1 Structurele en kwalitatieve inlichtingen T2.1.1 Bioscopen volgens het aantal zalen T2.1.2 Zalen en zitplaatsen T2.1.3 Aantal beschikbare zitplaatsen volgens het aantal zalen T2.1.4 Zalen die het hele

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.6 - Maart

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.6 - Maart Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.6 - Maart 2009-305- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

De financiële gevolgen van de verkiezingsuitslag van 25 mei 2014 voor de Vlaamse politieke partijen. Jef Smulders en Bart Maddens

De financiële gevolgen van de verkiezingsuitslag van 25 mei 2014 voor de Vlaamse politieke partijen. Jef Smulders en Bart Maddens De financiële gevolgen van de verkiezingsuitslag van 25 mei 2014 voor de Vlaamse politieke partijen Jef Smulders en Bart Maddens KU Leuven Instituut voor de Overheid 26 mei 2014 Inleiding en belangrijkste

Nadere informatie

40 jaar Vlaams parlement

40 jaar Vlaams parlement Hugo Vanderstraeten 40 kaarsjes eenheidsstaat of een unitaire staat: één land met één parlement en één regering. De wetten van dat parlement golden voor alle Belgen. In de loop van de 20ste eeuw hadden

Nadere informatie

De financiële gevolgen van de verkiezingsuitslag van 25 mei 2014 voor de Vlaamse politieke partijen. Jef Smulders en Bart Maddens

De financiële gevolgen van de verkiezingsuitslag van 25 mei 2014 voor de Vlaamse politieke partijen. Jef Smulders en Bart Maddens De financiële gevolgen van de verkiezingsuitslag van 25 mei 2014 voor de Vlaamse politieke partijen Jef Smulders en Bart Maddens KU Leuven Instituut voor de Overheid 25 juni 2014 Geactualiseerde versie

Nadere informatie

De honden en katten van de Belgen

De honden en katten van de Belgen ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 13 juli 2010 De honden en katten van de Belgen Enkele conclusies Ons land telde in 2008 1.167.000 honden en 1.974.000 katten; In vergelijking

Nadere informatie

De evolutie in TV- en video-kijken op nieuwe schermen. CIM Other Screen Monitor

De evolutie in TV- en video-kijken op nieuwe schermen. CIM Other Screen Monitor Centrum voor Informatie over de Media VZW De evolutie in TV- en video-kijken op nieuwe schermen CIM Other Screen Monitor 2015-2016 17/01/2017 Avenue Herrmann-Debrouxlaan, 46 Brussel 1160 Bruxelles België

Nadere informatie

Omgevingsanalyse Oostende Ifv nieuwe locatie kinderdagverblijf In opdracht van CM Oostende

Omgevingsanalyse Oostende Ifv nieuwe locatie kinderdagverblijf In opdracht van CM Oostende Omgevingsanalyse Oostende Ifv nieuwe locatie kinderdagverblijf In opdracht van CM Oostende 1 Inleiding In deze analyse worden een aantal cijfers meegegeven die van belang kunnen zijn in het kader van de

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 590 (2015-2016) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2015-2016 7 OKTOBER 2015 VRAAG Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin van woensdag 7 oktober 2015 INTEGRAAL VERSLAG Hebben aan

Nadere informatie

Nieuwe thema-analyse van Belfius Research. Vergrijzing van de bevolking : impact op de gemeentelijke aanvullende personenbelasting

Nieuwe thema-analyse van Belfius Research. Vergrijzing van de bevolking : impact op de gemeentelijke aanvullende personenbelasting Brussel, 21 juni 2017 Nieuwe thema-analyse van Belfius Research Vergrijzing van de bevolking : impact op de gemeentelijke aanvullende personenbelasting Het is voldoende bekend dat de vergrijzing een grote

Nadere informatie

KINDEROPVANG IN VLAANDEREN 2002

KINDEROPVANG IN VLAANDEREN 2002 1 KINDEROPVANG IN VLAANDEREN 2002 INHOUD Deel 1: Cijfers en feiten Hoofdstuk 1. Schets van het opvanglandschap 1. Informele kinderopvang 2. Formele kinderopvang 3. De plicht tot melding aan Kind en Gezin

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 672 (2016-2017) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2016-2017 3 MEI 2017 VRAGEN OM UITLEG Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin van woensdag 3 mei 2017 Hebben aan de werkzaamheden

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 469 (2011-2012) Nr. 1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZIT TING 2011-2012 13 FEBRUARI 2011 INTERPELLATIES EN VRAGEN Commissie voor Algemene Zaken, Financiën, Begroting en Media Maandag 13 februari

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 671 (2016-2017) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2016-2017 2 MEI 2017 INTERPELLATIE Commissie voor Algemene Zaken, Financiën, Begroting en Media van dinsdag 2 mei 2017 INTEGRAAL

Nadere informatie

Lokaal overleg kinderopvang Kortrijk

Lokaal overleg kinderopvang Kortrijk Lokaal overleg kinderopvang Kortrijk Inleiding: hoe kwam dit memorandum tot stand. Het Lokaal overleg Kinderopvang Kortrijk is een door het stadsbestuur erkende adviesraad. Deze is samengesteld op basis

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 583 (2014-2015) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2014-2015 17 JUNI 2015 INTERPELLATIES, VRAGEN OM UITLEG EN VRAGEN Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin van woensdag 17 juni

Nadere informatie

Omgevingsanalyse Beernem ikv Huis van het Kind

Omgevingsanalyse Beernem ikv Huis van het Kind Omgevingsanalyse Beernem ikv Huis van het Kind 1 1. Wijkenindeling Onderstaande kaart toont de wijkenindeling van Beernem. 2 2. Situering doelgroep (Bron: Rijksregister, 01/01/2014) A. Bevolking naar leeftijd

Nadere informatie

Subsidieberekening van de subsidies voor buitenschoolse kinderopvang

Subsidieberekening van de subsidies voor buitenschoolse kinderopvang B Subsidieberekening van de subsidies voor buitenschoolse kinderopvang INHOUDSOPGAVE ALGEMENE INFORMATIE... 2 1. DE SUBSIDIE VOOR BASISAANBOD BUITENSCHOOLSE OPVANG (T1)... 4 2. SUBSIDIE FLEXIBELE BUITENSCHOOLSE

Nadere informatie

Ter voorbereiding van het academiejaar waren de resultaten als volgt:

Ter voorbereiding van het academiejaar waren de resultaten als volgt: VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Vraag nr. 26 van 10 september 2014 van ANN BRUSSEEL Toelatingsexamen arts

Nadere informatie

Graag wens ik een actuele stand van zaken te verkrijgen met betrekking tot het aanbod van voorzieningen voor ouderen in woonzorgcentra.

Graag wens ik een actuele stand van zaken te verkrijgen met betrekking tot het aanbod van voorzieningen voor ouderen in woonzorgcentra. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 519 van ELS ROBEYNS datum: 11 mei 2016 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Woonzorgcentra Limburg - Bijkomende bedden Aangezien de provincie

Nadere informatie

ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET GEWOON BASISONDERWIJS

ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET GEWOON BASISONDERWIJS ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET GEWOON BASISONDERWIJS Stand van zaken: Mei 2017 Agentschap voor Onderwijsdiensten METHODOLOGIE In het gewoon basisonderwijs worden de anderstalige nieuwkomers niet apart

Nadere informatie

Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008-2013

Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008-2013 Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008-2013 Inhoudstabel Inhoudstabel... 2 1 Inleiding... 3 1.1 Bepalingen uit het decreet... 3 1.2 Overleg tussen OCMW en gemeente... 3 1.3 Integratie lokaal beleid kinderopvang...

Nadere informatie

Vlaamse Regering ~~. =

Vlaamse Regering ~~. = VR 2012 0911 DOC.1119/2 Vlaamse Regering ~~. = >>J - n= Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende bepaling van de Vlaamse beleidsprioriteiten voor het gemeentelijk jeugdbeleid DE VLAAMSE REGERING,

Nadere informatie

SVR-Projecties van de bevolking voor Vlaamse steden en gemeenten Gent en buurgemeenten

SVR-Projecties van de bevolking voor Vlaamse steden en gemeenten Gent en buurgemeenten SVR-Projecties van de bevolking voor Vlaamse steden en gemeenten 2015-2030 Gent en buurgemeenten Ingrid Schockaert, Edwin Pelfrene, Edith Lodewijckx Gent 07.05.2015 Doel van de presentatie Een schets geven

Nadere informatie

Kwetsbaar zwanger. Kind en Gezin. Kristien Roelens Martine Meulebroek UZ Gent. 25 oktober 2012

Kwetsbaar zwanger. Kind en Gezin. Kristien Roelens Martine Meulebroek UZ Gent. 25 oktober 2012 Kwetsbaar zwanger Kind en Gezin Kristien Roelens Martine Meulebroek UZ Gent 25 oktober 2012 1 1 Indeling Tieners en zwangerschap Lage SES en zwangerschap Migranten en zwangerschap Geweld en zwangerschap

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT. COMMISSIEVERGADERING HANDELINGEN Nr. 8 Commissie voor Onderwijs 2 oktober 2014 Uittreksel

VLAAMS PARLEMENT. COMMISSIEVERGADERING HANDELINGEN Nr. 8 Commissie voor Onderwijs 2 oktober 2014 Uittreksel VLAAMS PARLEMENT COMMISSIEVERGADERING HANDELINGEN Nr. 8 Commissie voor Onderwijs 2 oktober 2014 Uittreksel VRAAG OM UITLEG van de heer Willy Segers tot mevrouw Hilde Crevits, viceminister-president van

Nadere informatie

Demografische en spatiale evoluties in Belgïe

Demografische en spatiale evoluties in Belgïe Bureau fédéral du Plan Demografische en spatiale evoluties in Belgïe 2-23 Micheline Lambrecht Bureau fédéral du Plan www.plan.be Studiedag «Spoor 22», door TreinTramBus georganiseerd Brussel - 8.3.212

Nadere informatie

Vlaamse Regering.3^v^ "^ M

Vlaamse Regering.3^v^ ^ M rarrr^'m»»- Vlaamse Regering.3^v^ "^ M Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende de voorwaarden inzake financiële ondersteuning van zelfstandige opvangvoorzieningen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op

Nadere informatie

Toeslagen Belastingdienst. Berekening kinderopvangtoeslag 2015

Toeslagen Belastingdienst. Berekening kinderopvangtoeslag 2015 Toeslagen Belastingdienst Berekening kinderopvangtoeslag 2015 De kinderopvangtoeslag is een bijdrage in de kosten van kinderopvang. Hoeveel kinderopvangtoeslag uw klant krijgt, hangt af van: de kosten

Nadere informatie