Subsidies voor groepsopvang van schoolkinderen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Subsidies voor groepsopvang van schoolkinderen"

Transcriptie

1 Subsidies voor groepsopvang van schoolkinderen Er bestaan heel wat verschillende soorten subsidies voor de groepsopvang van schoolkinderen. Hier vind je info over de voorwaarden, de bedragen en wie voor welke subsidie in aanmerking komt. INHOUD OVERZICHT: WIE KOMT IN AANMERKING VOOR WELKE SUBSIDIE? 2 SUBSIDIE VOOR BASISAANBOD BUITENSCHOOLSE OPVANG 4 SUBSIDIE VOOR INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG 5 SUBSIDIE VOOR KINDEREN UIT ACHTERGESTELDE GEBIEDEN 7 SUBSIDIE VOOR INKOMENSTARIEF 8 SUBSIDIE VOOR BUITENSCHOOLSE OPVANG IN EEN AFZONDERLIJKE BINNENRUIMTE 9 SUBSIDIE VOOR FLEXIBELE GROEPSOPVANG 10 SUBSIDIE FLEXIBELE URENPAKKETTEN 11 SUBSIDIE VOOR OCCASIONELE OPVANG 12 SUBSIDIE VOOR INDIVIDUELE INCLUSIEVE OPVANG 13 SUBSIDIE VOOR STRUCTURELE INCLUSIEVE OPVANG 14 SUBSIDIE VOOR CENTRUM INCLUSIEVE KINDEROPVANG 15 SUBSIDIE VOOR GENERATIEPACT 16 SUBSIDIE VOOR PROJECTEN DIE IN 2014 GESUBSIDIEERD WERDEN VIA HET FCUD (FONDS VOOR COLLECTIEVE UITRUSTINGEN EN DIENSTEN) 16 Versie 5 maart

2 OVERZICHT: WIE KOMT IN AANMERKING VOOR WELKE SUBSIDIE? Welke subsidies je kan krijgen, hangt af van de soort opvang die je organiseert. Als je in aanmerking komt voor een bepaalde subsidie, kom je in bepaalde gevallen ook in aanmerking voor andere subsidies. Groepsopvang met een attest van toezicht Je kan in aanmerking komen voor: een subsidie voor basisaanbod buitenschoolse opvang; met deze subsidie kan je in aanmerking komen voor een subsidie flexibele buitenschoolse groepsopvang; een subsidie voor individuele inclusieve opvang. Groepsopvang met erkenning Je kan in aanmerking komen voor: een subsidie voor initiatief buitenschoolse opvang; met deze subsidie kan je in aanmerking komen voor: een subsidie voor kinderen uit achtergestelde gebieden (tot 2014 door FCUD); een subsidie flexibele urenpakketten buitenschoolse opvang; een subsidie voor occasionele buitenschoolse opvang; een subsidie voor structurele inclusieve opvang; een subsidie voor generatiepact een subsidie voor projecten die in 2014 gesubsidieerd werden via het FCUD. een subsidie voor individuele inclusieve opvang. Groepsopvang met vergunning met een subsidie voor inkomenstarief Dit zijn de vroegere erkende kinderdagverblijven, zelfstandige kinderdagverblijven met IKG en samenwerkende onthaalouders. Als groepsopvang met vergunning met een subsidie voor inkomenstarief kan je in aanmerking komen voor: een subsidie voor inkomenstarief buitenschoolse opvang; subsidie voor buitenschoolse opvang in een afzonderlijke binnenruimte met deze subsidie kan je in aanmerking komen voor: een subsidie voor structurele inclusieve opvang; een subsidie voor generatiepact. een subsidie voor individuele inclusieve opvang. Versie 5 maart

3 Gezins- of groepsopvang met minstens 22 gesubsidieerde opvangplaatsen binnen de zorgregio of voor inkomenstarief of voor initiatief buitenschoolse opvang of voor buitenschoolse opvang in een afzonderlijke binnenruimte Je kan in aanmerking komen voor een subsidie voor een Centrum inclusieve kinderopvang. Versie 5 maart

4 SUBSIDIE VOOR BASISAANBOD BUITENSCHOOLSE OPVANG Deze subsidie kan worden toegekend aan de organisator van groepsopvang met attest van toezicht. De subsidie bedraagt 578,99 euro per opvangplaats waarvoor een attest van toezicht is toegekend. Er kan per opvanglocatie voor maximaal 28 plaatsen subsidie worden toegekend. Het bedrag wordt verhoudingsgewijs verminderd: als de organisator minder dan 220 dagen per kalender, 5 uur per dag kinderen opvangt; voor een gesubsidieerde opvangplaats die geen volledig kalenderjaar toegekend wordt. 220 openingsdagen per jaar; de opvang staat open voor alle kinderen; de verantwoordelijke van elke opvanglocatie heeft een kwalificatiebewijs zoals vereist voor de kinderbegeleider in de opvang van schoolkinderen met erkenning; Je vindt deze kwalificaties in het ministerieel besluit over kwalificaties op Ga naar Kinderopvang > Sector schoolkinderen > Regelgeving. jaarlijks de werking van elke opvanglocatie evalueren en bijsturen waar nodig. Versie 5 maart

5 SUBSIDIE VOOR INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG Deze subsidie kan worden toegekend aan de organisator van groepsopvang met erkenning. De subsidie bedraagt: 2551,32 euro per plaats voor de eerste 21 erkende plaatsen; 1631,56 euro per plaats voor plaats 22 tot en met 231; 1442,40 euro per plaats vanaf de 232ste erkende plaats. De subsidiebedragen worden verhoudingsgewijs verminderd als de subsidie niet voor een volledig kalenderjaar wordt toegekend. In dat geval wordt de subsidie per plaats vermenigvuldigd met het aantal openingsdagen gedeeld door 365 (366 in een schrikkeljaar). De subsidie kan worden verminderd of geschorst als de organisator gedurende een kalenderjaar niet de vereiste bezetting van 80% haalt. De volledige subsidie kan wel opnieuw worden toegekend als de organisator aantoont dat over een periode van vier kwartalen de vereiste minimumbezetting opnieuw wordt gehaald. 230 openingsdagen tussen 7 tot 18 uur per kalenderjaar (waarvan minstens 50 ononderbroken openingsdagen); Dit aanbod wordt gerealiseerd voor en na schooltijd, op woensdagnamiddag, op schoolvrije dagen en/of tijdens de schoolvakanties. Een aanbod voor en/of na speelpleinwerking of een andere vakantieactiviteit wordt beschouwd als een aanbod voor of na schooltijd. minstens 21 opvangplaatsen binnen de gemeente eventueel verdeeld over verschillende opvanglocaties van elk minstens 9 plaatsen die onderling vlot bereikbaar zijn; tijdens de schoolvakanties: voorrang voor kinderen tot 6 jaar die naar de basisschool gaan; minimaal een halftijdse verantwoordelijke; bezetting van minstens 80% per kalenderjaar (het jaar van de start uitgenomen); rechtspersoonlijkheid met sociaal oogmerk (bijvoorbeeld: vzw); de organisator voert een dubbele boekhouding; de organisator maakt jaarlijks een financieel verslag met daarin: een goedgekeurde jaarrekening, een aparte resultatenrekening voor het initiatief voor buitenschoolse opvang, een overzicht van alle overheidssubsidies met vermelding van de subsidiërende overheid en waarvoor ze gebruikt worden; Uitzondering: een openbaar bestuur geeft in zijn financieel verslag een rekening voor het initiatief voor buitenschoolse opvang en een overzicht van alle overheidssubsidies, met de vermelding van de subsidiërende overheid en waarvoor ze gebruikt worden. De organisator heeft het financieel verslag ter beschikking uiterlijk zeven maanden na de afsluiting van het boekjaar. Versie 5 maart

6 de organisator past een prijs toe binnen minima en maxima. De organisator mag deze bedragen houden. Verblijfsduur Voor en na schooltijd Schoolvrije dagen, minder dan 3 uur Schoolvrije dagen, 3 tot 6 uur Schoolvrije dagen, 6 uur en langer Woensdagnamiddag Prijs Minimaal 0,77 euro per begonnen half uur Tussen 2,87 en 4,65 euro Tussen 4,30 en 7 euro Tussen 8,55 en 13,99 euro Vrije keuze tussen een van voorgaande tariefregelingen De organisator kan deze kortingen toekennen: sociaal tarief van maximaal 50%, als de financiële situatie van het gezin hiertoe aanleiding geeft. Zeer uitzonderlijk kan de opvang dan gratis zijn. De organisator maakt per gezin met vermindering een dossier aan, met daarin alle relevante aspecten om het verminderde tarief te motiveren. De vermindering wordt periodiek geëvalueerd en zo nodig herzien of verlengd. 25 % voor de opvang van meerdere kinderen uit hetzelfde gezin op dezelfde dag. Deze korting is cumuleerbaar met het sociaal tarief. De organisator kan een bijkomende prijs vragen voor een warme maaltijd. Versie 5 maart

7 SUBSIDIE VOOR KINDEREN UIT ACHTERGESTELDE GEBIEDEN Deze subsidie kan worden toegekend aan de organisator van groepsopvang met een subsidie voor initiatief buitenschoolse opvang. De subsidie bedraagt 99,33 euro per erkende, door Kind en Gezin gesubsidieerde opvangplaats per kalenderjaar. De organisator vangt, op niveau van de opvanglocatie, minstens 33% kinderen op die wonen in een vastgesteld achtergesteld gebied in Vlaanderen of Brussel. De lijst van deze achtergestelde gebieden is te vinden in de atlas van achtergestelde buurten. Versie 5 maart

8 SUBSIDIE VOOR INKOMENSTARIEF Deze subsidie is de vroegere subsidie IKG voor zelfstandige kinderdagverblijven en de vroegere subsidie voor inkomenstarief bij erkende en gesubsidieerde kinderdagverblijven. De opvang van schoolkinderen met attest van toezicht kan de subsidie inkomenstarief enkel krijgen voor kinderen die jonger dan 3 ½ jaar zijn en deeltijds naar school gaan. Wat? De subsidie voor inkomenstarief is de subsidie voor kinderopvang waar de gezinnen een prijs betalen op basis van het inkomen, waar kinderen van bepaalde gezinnen voorrang krijgen en, samen met kwetsbare gezinnen, minstens 20% van de opgevangen kinderen uitmaken. De organisator van de opvang van schoolkinderen moet: een vergunning aanvragen en aan de vergunningsvoorwaarden voor de opvang van baby s en peuters voldoen; Ook locaties waar enkel schoolgaande kinderen worden opgevangen moeten hieraan voldoen, met uitzondering van voorwaarden over: de uitrusting om baby's en peuters te verzorgen (verzorgingstafel, kussen, badjes, ) veilig slapen: bed, bedmateriaal, plaatsing van de bedden, omgevingstemperatuur en kleding van de kinderen aan de subsidievoorwaarden voor inkomenstarief voldoen. Op vind je meer informatie over de subsidievoorwaarden en de bedragen. Je vindt er ook de brochures inkomenstarief voor de opvang en voor de ouders. Ga naar Kinderopvang > Sector Baby s en Peuters > Subsidies en financieel > Inkomenstarief. Versie 5 maart

9 SUBSIDIE VOOR BUITENSCHOOLSE OPVANG IN EEN AFZONDERLIJKE BINNENRUIMTE Deze subsidie kan worden toegekend aan de organisator van groepsopvang met een subsidie voor inkomenstarief. De subsidie bedraagt 2010,62 euro per gesubsidieerde opvangplaats. De subsidie kan worden verminderd of geschorst als de organisator gedurende een kalenderjaar niet de vereiste bezetting van 80% haalt. De volledige subsidie kan wel opnieuw worden toegekend als de organisator aantoont dat over een periode van vier kwartalen de vereiste minimumbezetting opnieuw wordt gehaald. Het recht op subsidie vervalt definitief als de organisator binnen de drie jaar na de schorsing niet de vereiste bezetting realiseert. 230 openingsdagen per kalenderjaar per opvanglocatie; de organisator heeft voor de afzonderlijke binnenruimte een erkenning voor groepsopvang van schoolkinderen; het aantal opvangplaatsen voor schoolkinderen is minimaal 9; bezetting van minstens 80% per kalenderjaar (behalve in het jaar van de start). Versie 5 maart

10 SUBSIDIE VOOR FLEXIBELE GROEPSOPVANG Deze subsidie kan worden toegekend aan de organisator van groepsopvang met de subsidie basisaanbod buitenschoolse opvang. Wat? De subsidie voor flexibele groepsopvang is de subsidie voor flexibele openingstijden. Dit is een openingstijd: van minstens 30 minuten voor 7 uur; van minstens 30 minuten na 18 uur; op een weekenddag; op een feestdag; op een of meer dagen bovenop de vereiste minimale openingsdagen. Op 1 april 2014 is de vroegere financiële ondersteuning flexibele opvang omgezet in de subsidie flexibele buitenschoolse groepsopvang. De omzetting heeft betrekking op hetzelfde aantal urenpakketten of hetzelfde aantal gesubsidieerde kinderopvangplaatsen. De subsidie bedraagt 113,64 euro per gesubsidieerde opvangplaats per kalenderjaar. Het aantal subsidieerbare flexibele opvangplaatsen kan niet hoger zijn dan het aantal subsidieerbare opvangplaatsen met basisaanbod. De organisator zorgt voor minstens 440 uur buitenschoolse opvang op flexibele openingstijden per kalenderjaar. Het aantal subsidieerbare opvangplaatsen met een subsidie flexibele buitenschoolse groepsopvang kan nooit hoger zijn dan het aantal subsidieerbare opvangplaatsen met een subsidie voor basisaanbod Versie 5 maart

11 SUBSIDIE FLEXIBELE URENPAKKETTEN Deze subsidie kan worden toegekend aan de organisator van groepsopvang met een subsidie voor initiatief buitenschoolse opvang. Wat? De subsidie flexibele urenpakketten buitenschoolse groepsopvang is de subsidie voor een door Kind en Gezin toegekend aantal urenpakketten. Een urenpakket: een gesubsidieerd pakket dat de organisator moet inzetten voor opvang op flexibele openingstijden. Dit is een openingstijd: van minstens 30 minuten voor 7 uur; van minstens 30 minuten na 18 uur; op een weekenddag; op een feestdag; op een of meer dagen bovenop de vereiste minimale openingsdagen. Op 1 april 2014 is de vroegere subsidie voor flexibele urenpakketten omgezet naar de subsidie flexibele urenpakketten buitenschoolse groepsopvang. De omzetting heeft betrekking op hetzelfde aantal urenpakketten of hetzelfde aantal gesubsidieerde kinderopvangplaatsen. De subsidie bedraagt 2660,41 euro per urenpakket. Een urenpakket is een geheel van flexibele openingstijden. De organisator zorgt voor minstens 150 kindaanwezigheden per urenpakket. Onder kindaanwezigheid wordt verstaan: de aanwezigheid van een kind per begonnen uur op flexibele openingstijden. De organisator realiseert per urenpakket een personeelsbezetting van minstens 0,05 voltijds equivalent kinderbegeleider bovenop de minimaal vereiste personeelsbezetting. De organisator voert een beleid rond de flexibele buitenschoolse gezinsopvang rekening houdend met de draagkracht van het kind en neemt dat op in het huishoudelijk reglement. De organisator met meer dan 18 vergunde kinderopvangplaatsen neemt het beleid rond kinderopvang met flexibele openingstijden op in het kwaliteitsmanagementsysteem van het kwaliteitshandboek. Versie 5 maart

12 SUBSIDIE VOOR OCCASIONELE OPVANG Deze subsidie kan worden toegekend aan de organisator van groepsopvang met een subsidie voor initiatief buitenschoolse opvang. Wat? De subsidie voor occasionele opvang is een bijkomende subsidie per opvangplaats occasionele opvang. Occasionele opvang is opvang van een kind gedurende maximaal zes maanden om een van volgende redenen: de ouder werkt niet en start met een opleiding; de ouder werkt niet en vindt plots werk; de ouder neemt deel aan een sollicitatiegesprek; er is een acute crisissituatie in het gezin; het gezin heeft behoefte aan een korte draaglastenvermindering; voor het kind is, om sociale of pedagogische reden, gedurende de dag opvang en begeleiding buiten het gezin wenselijk. De subsidie bedraagt 1631,56 euro per opvangplaats per kalenderjaar. Het bedrag wordt verhoudingsgewijs verminderd voor een gesubsidieerde opvangplaats die geen volledig kalenderjaar wordt toegekend. De subsidie voor occasionele opvang wordt stopgezet als de organisator minder dan 12 kinderen opvangt of minder dan 210 occasionele opvangprestaties realiseert. Belangrijk: de kinderen in occasionele opvang worden niet meegerekend voor de minimale bezettingsnorm van 80% (zie voorwaarden subsidie voor initiatief buitenschoolse opvang). Een organisator heeft minstens 3 occasionele opvangplaatsen. Het aantal opvangplaatsen met een subsidie voor occasionele opvang kan nooit meer zijn dan 1/3 de van het totaal aantal opvangplaatsen. De organisator moet minimaal 4 kinderen opvangen en minimaal 70 opvangprestaties realiseren. Als de organisator niet aan deze voorwaarde voldoet, dan wordt het aantal plaatsen met een subsidie voor occasionele opvang verminderd tot het aantal opvangplaatsen waarvoor die minimale voorwaarde wel behaald wordt. De organisator maakt regionaal afspraken met instanties of organisaties met het oog op doorverwijzing van gezinnen met nood aan occasionele opvang. De organisator vermeldt in het kwaliteitshandboek op welke manier zij of hij de occasionele opvang organiseert. Versie 5 maart

13 SUBSIDIE VOOR INDIVIDUELE INCLUSIEVE OPVANG Deze subsidie kan worden toegekend aan de organisator van groepssopvang met attest van toezicht, erkenning of vergunning. Wat? De subsidie voor individuele opvang is de subsidie voor de opvang van een kind met een specifieke zorgbehoefte samen met andere kinderen. De subsidie bedraagt 9,54 euro per opvangprestatie van een kind met specifieke zorgbehoefte (met een maximum van één opvangprestatie per dag). De organisator zorgt, indien nodig, voor: infrastructuur aangepast aan de zorgbehoefte van het kind; aangepaste personeelsinzet of specifieke expertise; een aangepast pedagogisch beleid met eventueel de nodige pedagogische ondersteuning. Je vindt meer informatie over inclusieve opvang op Ga naar Kinderopvang > Sector Baby s en Peuters > Inclusieve opvang. Versie 5 maart

14 SUBSIDIE VOOR STRUCTURELE INCLUSIEVE OPVANG Deze subsidie kan worden toegekend aan de organisator van groepsopvang met een subsidie voor initiatief buitenschoolse opvang of buitenschoolse opvang in een afzonderlijke binnenruimte. Wat? Een subsidie voor structurele opvang van kinderen met een specifieke zorgbehoefte samen met andere kinderen. Deze subsidie kan worden gecombineerd met de subsidie voor individuele inclusieve opvang. De subsidie bedraagt 2891,49 euro per gesubsidieerde opvangplaats per kalenderjaar. Er zijn minimaal 3 structurele opvangplaatsen per organisator en maximaal 1/3 de van het totale aantal opvangplaatsen. De organisator zorgt voor: infrastructuur aangepast aan de zorgbehoefte van het kind; aangepaste personeelsinzet of specifieke expertise; een aangepast pedagogisch handelen en specifieke pedagogische ondersteuning (de organisator van meer dan 18 opvangplaatsen neemt dit ook mee op in het kwaliteitshandboek); specifieke jaarlijkse vorming op basis van een analyse. De organisator zorgt voor inschakeling van de opvang in een netwerk van instellingen en/of zorgverleners met specifieke expertise op vlak van kinderen met een specifieke zorgbehoefte. Er wordt per kalenderjaar een bezetting van minimaal 60% gehaald (berekend op het totaal aantal gesubsidieerde plaatsen structurele inclusieve opvang). Versie 5 maart

15 SUBSIDIE VOOR CENTRUM INCLUSIEVE KINDEROPVANG Een organisator van groepsopvang met meer dan 22 gesubsidieerde plaatsen in de zorgregio kan een subsidie Centrum inclusieve kinderopvang aanvragen. Het gaat over deze subsidies: inkomenstarief; initiatief buitenschoolse opvang; buitenschoolse opvang in een afzonderlijke binnenruimte. De subsidie voor Centrum inclusieve kinderopvang kan niet worden gecombineerd met de subsidie voor structurele inclusieve opvang. Je vindt meer informatie over inclusieve opvang op Ga naar Kinderopvang > Sector Baby s en Peuters > Inclusieve opvang. Versie 5 maart

16 SUBSIDIE VOOR GENERATIEPACT Deze subsidie kan worden toegekend aan de organisator van groepssopvang met een subsidie voor initiatief buitenschoolse opvang of buitenschoolse opvang in een afzonderlijke binnenruimte. De subsidie kan ook worden toegekend aan een project dat tot 2014, voor de opvang van schoolgaande kinderen, gesubsidieerd werd door FCUD. De subsidie bedraagt 5776,37 euro per kalenderjaar per voltijds equivalent laaggeschoolde jongere in dienst bij de organisator. De laaggeschoolde jongere is maximaal 30 jaar oud. De laaggeschoolde jongere wordt ingezet voor extra opvangplaatsen of dienstverlening (een ondersteunende of logistieke functie). Als deze jongere vertrekt, een kwalificatie behaalt of 30 jaar wordt, dan blijft de subsidie behouden als een werknemer uit deze doelgroep binnen de 6 maand wordt vervangen door een nieuwe werknemer uit de doelgroep. SUBSIDIE VOOR PROJECTEN DIE IN 2014 GESUBSIDIEERD WERDEN VIA HET FCUD (FONDS VOOR COLLECTIEVE UITRUSTINGEN EN DIENSTEN) Wat? Tot eind 2014 subsidieerde het FCUD projecten voor buitenschoolse opvang en regionale coördinatie buitenschoolse opvang, flexibele opvang en opvang voor zieke kinderen. De bevoegdheden en een deel van de middelen van het FCUD werden, na de stopzetting ervan, overgeheveld naar Kind en Gezin. Voor het werkingsjaar 2015 kunnen de projecten die in 2014 gesubsidieerd werden door het FCUD een loon- en werkingssubsidie toegekend krijgen van Kind en Gezin. Deze subsidie kan worden toegekend aan de organisator van erkende buitenschoolse groepssopvang. Het subsidiebedrag wordt bepaald door de geplafonneerde loon-en werkingskosten, verminderd met de forfaitaire ouderbijdrage en andere inkomsten. Versie 5 maart

Subsidies inclusieve opvang

Subsidies inclusieve opvang Subsidies inclusieve opvang Om de ouders binnen een redelijke afstand een opvangplaats aan te bieden, voorziet de Vlaamse overheid 3 soorten subsidies. INHOUD SUBSIDIE VOOR INDIVIDUELE INCLUSIEVE OPVANG

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Afdeling 1. Inleidende bepalingen. Inwerkingtreding wijzigingen Wijzigingsbesluiten

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Afdeling 1. Inleidende bepalingen. Inwerkingtreding wijzigingen Wijzigingsbesluiten 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 (BS 11 september 2014) houdende de subsidievoorwaarden voor buitenschoolse gezinsopvang en groepsopvang 1 Inwerkingtreding wijzigingen Wijzigingsbesluiten

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Afdeling 1. Inleidende bepalingen. Inwerkingtreding Wijzigingsbesluiten

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Afdeling 1. Inleidende bepalingen. Inwerkingtreding Wijzigingsbesluiten 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 (BS 11 september 2014) houdende de subsidievoorwaarden voor buitenschoolse gezinsopvang en groepsopvang 1 Inwerkingtreding Wijzigingsbesluiten Hoofdstuk

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Afdeling 1. Inleidende bepalingen. Inwerkingtreding wijzigingen Wijzigingsbesluiten

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Afdeling 1. Inleidende bepalingen. Inwerkingtreding wijzigingen Wijzigingsbesluiten 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 (BS 11 september 2014) houdende de subsidievoorwaarden voor buitenschoolse gezinsopvang en groepsopvang 1 Inwerkingtreding wijzigingen Wijzigingsbesluiten

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Afdeling 1. Inleidende bepalingen. Inwerkingtreding Wijzigingsbesluiten

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Afdeling 1. Inleidende bepalingen. Inwerkingtreding Wijzigingsbesluiten 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 (BS 11 september 2014) houdende de subsidievoorwaarden voor buitenschoolse gezinsopvang en groepsopvang 1 Inwerkingtreding Wijzigingsbesluiten Hoofdstuk

Nadere informatie

Subsidieberekening van de subsidies voor buitenschoolse kinderopvang

Subsidieberekening van de subsidies voor buitenschoolse kinderopvang B Subsidieberekening van de subsidies voor buitenschoolse kinderopvang INHOUDSOPGAVE ALGEMENE INFORMATIE... 2 1. DE SUBSIDIE VOOR BASISAANBOD BUITENSCHOOLSE OPVANG (T1)... 4 2. SUBSIDIE FLEXIBELE BUITENSCHOOLSE

Nadere informatie

20/02/2014 SUBSIDIES KINDEROPVANG BABY S EN PEUTERS. Principieel akkoord Vlaamse Regering 5 juli PRINCIPIEEL AKKOORD BVR SUBSIDIES 5 juli 2013

20/02/2014 SUBSIDIES KINDEROPVANG BABY S EN PEUTERS. Principieel akkoord Vlaamse Regering 5 juli PRINCIPIEEL AKKOORD BVR SUBSIDIES 5 juli 2013 SUBSIDIES KINDEROPVANG BABY S EN PEUTERS Principieel akkoord Vlaamse Regering 5 juli 2013 PRINCIPIEEL AKKOORD BVR SUBSIDIES 5 juli 2013 Aanpassingen mogelijk o.m. na advies Raad van State Wel geregeld

Nadere informatie

Subsidie kinderopvang baby s en peuters: in de praktijk

Subsidie kinderopvang baby s en peuters: in de praktijk Subsidie kinderopvang baby s en peuters: in de praktijk Esther Holleman VVSG Inspiratiedag kinderopvang 20 maart 2014 Inhoud 1. Omzetting en toekenning 2. Subsidiegroepen 3. Trappensysteem 1. Algemeen

Nadere informatie

Subsidie inkomenstarief ( trap 2 )

Subsidie inkomenstarief ( trap 2 ) Subsidie inkomenstarief ( trap 2 ) Op 9 oktober 2015 keurde de Vlaamse Regering een aantal veranderingen in de subsidievoorwaarden goed. Deze wijzigingen staan in schuin lettertype. De subsidie voor inkomenstarief

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 20 april 2012 houdende de organisatie van kinderopvang van baby s en peuters, artikel 10, 3 ;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 20 april 2012 houdende de organisatie van kinderopvang van baby s en peuters, artikel 10, 3 ; Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van de organisatoren kinderopvang en buitenschoolse opvang ter uitvoering van het Vlaams Intersectoraal Akkoord DE VLAAMSE REGERING, Gelet op

Nadere informatie

Subsidieberekening voor kinderopvang van baby s en peuters

Subsidieberekening voor kinderopvang van baby s en peuters Subsidieberekening voor kinderopvang van baby s en peuters INHOUD ALGEMENE INFORMATIE 2 BASISSUBSIDIE (TRAP 1) 5 SUBSIDIE VOOR INKOMENSTARIEF (TRAP 2) 7 PLUSSUBSIDIE (TRAP 3) 23 SUBSIDIE VOOR INDIVIDUELE

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen 1 Ministerieel besluit van 23 mei 2014 (BS 29 oktober 2014) tot uitvoering van het Subsidiebesluit Buitenschoolse Opvang van 16 mei 2014 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Afdeling 1. Reserves Artikel 1.

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. - Inleidende bepalingen HOOFDSTUK II. - Algemene voorwaarden HOOFDSTUK III. - Plaatsen voor occasionele opvang HOOFDSTUK IV.

HOOFDSTUK I. - Inleidende bepalingen HOOFDSTUK II. - Algemene voorwaarden HOOFDSTUK III. - Plaatsen voor occasionele opvang HOOFDSTUK IV. Ministerieel besluit van 9 mei 2007 houdende de voorwaarden tot toestemming en een bijbehorende financiële ondersteuning voor het realiseren van een verruimd aanbod in de vorm van flexibele en/of occasionele

Nadere informatie

Brochure voorschotten groepsopvang - 2016

Brochure voorschotten groepsopvang - 2016 Brochure voorschotten groepsopvang - 2016 INHOUD BASISSUBSIDIE (TRAP 1) 3 SUBSIDIE VOOR INKOMENSTARIEF (TRAP 2) 4 PLUSSUBSIDIE (TRAP 3) 11 SUBSIDIE FLEXIBELE GROEPSOPVANG 12 SUBSIDIE FLEXIBELE URENPAKKETTEN

Nadere informatie

Besluiten van de Vlaamse Regering van 22 november 2013 over de vergunningsvoorwaarden en de subsidies voor de kinderopvang van baby s en peuters

Besluiten van de Vlaamse Regering van 22 november 2013 over de vergunningsvoorwaarden en de subsidies voor de kinderopvang van baby s en peuters 1 Besluiten van de Vlaamse Regering van 22 november 2013 over de vergunningsvoorwaarden en de subsidies voor de kinderopvang van baby s en peuters Overzicht van de inhoudelijke wijzigingen van de goedgekeurde

Nadere informatie

DECREET HOUDENDE DE ORGANISATIE VAN KINDEROPVANG VAN BABY S en PEUTERS. Ann Lobijn

DECREET HOUDENDE DE ORGANISATIE VAN KINDEROPVANG VAN BABY S en PEUTERS. Ann Lobijn DECREET HOUDENDE DE ORGANISATIE VAN KINDEROPVANG VAN BABY S en PEUTERS Ann Lobijn Inhoud Tijdspad Doelstellingen van het decreet en korte inhoud BVR vergunningsvoorwaarden Reacties VVSG - Tijdspad Decreet

Nadere informatie

Brochure voorschotten gezinsopvang - 2016

Brochure voorschotten gezinsopvang - 2016 Brochure voorschotten gezinsopvang - 2016 INHOUD BASISSUBSIDIE (TRAP 1) 3 SUBSIDIE VOOR INKOMENSTARIEF (TRAP 2) 4 PLUSSUBSIDIE 11 SUBSIDIE FLEXIBELE GEZINSOPVANG (FLEX T2) 12 SUBSIDIE STRUCTURELE INCLUSIEVE

Nadere informatie

Gecoördineerde versie van het reglement voor de subsidiëring van buitenschoolse kinderopvang.

Gecoördineerde versie van het reglement voor de subsidiëring van buitenschoolse kinderopvang. Gecoördineerde versie van het reglement voor de subsidiëring van buitenschoolse kinderopvang. De aangeduide wijzigingen zijn in werking sinds 14 juli 2016. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Dit

Nadere informatie

20/02/2014 VERGUNNINGSVOORWAARDEN KINDEROPVANG BABY S EN PEUTERS INHOUD. 1. Nieuwe namen. Nieuwe namen

20/02/2014 VERGUNNINGSVOORWAARDEN KINDEROPVANG BABY S EN PEUTERS INHOUD. 1. Nieuwe namen. Nieuwe namen VERGUNNINGSVOORWAARDEN KINDEROPVANG BABY S EN PEUTERS Principieel akkoord Vlaamse Regering 5 juli 2013 INHOUD 1. Nieuwe namen 2. Algemene principes 3. Aanpak 4. 5. Werkingsvoorwaarden Nieuwe namen NU 1

Nadere informatie

Kinderopvang in Vlaanderen. 6 maart 2014

Kinderopvang in Vlaanderen. 6 maart 2014 Kinderopvang in Vlaanderen 6 maart 2014 1 Zo kon het niet verder Chaotisch landschap (veel vormen én organisatoren) Moeilijke zoektocht voor ouders Versnipperd kwaliteit voor kind in gedrang Verschillende

Nadere informatie

Aangepaste bedragen van de subsidies en andere financiële tegemoetkomingen voor de opvangvoorzieningen in 2012

Aangepaste bedragen van de subsidies en andere financiële tegemoetkomingen voor de opvangvoorzieningen in 2012 Hallepoortlaan 27 B-1060 BRUSSEL Telefoon: 02 533 12 11 Fax: 02 544 02 80 www.kindengezin.be e-mail : info@kindengezin.be MEDEDELING Aangepaste bedragen van de subsidies en andere financiële tegemoetkomingen

Nadere informatie

BROCHURE FINANCIËLE COMPENSATIE 2014

BROCHURE FINANCIËLE COMPENSATIE 2014 SX BROCHURE FINANCIËLE COMPENSATIE 2014 INLEIDING Op 1 april 2014 is het subsidiesysteem voor kinderopvang voor baby s en peuters grondig veranderd. Hierdoor krijgen sommige organisatoren meer subsidies

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN PREMIES AAN INITIATIEVEN VOOR KINDEROPVANG VAN BABY S EN PEUTERS IN NINOVE

REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN PREMIES AAN INITIATIEVEN VOOR KINDEROPVANG VAN BABY S EN PEUTERS IN NINOVE REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN PREMIES AAN INITIATIEVEN VOOR KINDEROPVANG VAN BABY S EN PEUTERS IN NINOVE ARTIKEL 1 Artikel 1.1 ALGEMENE BEPALINGEN Definities (bron: Kind en Gezin) Kinderopvang:

Nadere informatie

VVSG INSPIRATIEDAG 20 maart 2014. Stand van zaken op vandaag, onder voorbehoud van definitieve goedkeuring van de regelgeving

VVSG INSPIRATIEDAG 20 maart 2014. Stand van zaken op vandaag, onder voorbehoud van definitieve goedkeuring van de regelgeving INKOMENSTARIEF VVSG INSPIRATIEDAG 20 maart 2014 Stand van zaken op vandaag, onder voorbehoud van definitieve goedkeuring van de regelgeving INHOUD 1. Bestellen is betalen 2. Inkomenstarief: principes en

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 1291 De kosten die rechtstreeks door het fagg zijn gemaakt in het kader van de realisatie van de authentieke bron en de referentiedatabank bedoeld in artikel 1, b) en c), worden afgetrokken van de toelage

Nadere informatie

Vernieuwing kinderopvang in Vlaanderen en Brussel

Vernieuwing kinderopvang in Vlaanderen en Brussel 1 Vernieuwing kinderopvang in Vlaanderen en Brussel Situatieschets In België behoort de kinderopvang tot de bevoegdheid van de Gemeenschappen. De Vlaamse, de Franse en de Duitstalige Gemeenschap staan

Nadere informatie

Ministerieel besluit van 23 april 2014 (BS 4 juli 2014) tot uitvoering van het Subsidiebesluit van 22 november

Ministerieel besluit van 23 april 2014 (BS 4 juli 2014) tot uitvoering van het Subsidiebesluit van 22 november 1 Ministerieel besluit van 23 april 2014 (BS 4 juli 2014) tot uitvoering van het Subsidiebesluit van 22 november 2013 1 Bijlage bij het MB (uitbreiding rekeningstelsel) Inwerkingtreding wijzigingen Wijzigingsbesluiten

Nadere informatie

Transitie decreet voor diensten voor opvanggezinnen

Transitie decreet voor diensten voor opvanggezinnen 2013-11-28-transitie decreet diensten Inleiding Transitie decreet voor diensten voor opvanggezinnen Vrijdag 22 november zijn de twee uitvoeringsbesluiten, zijnde vergunningsvoorwaarden en het subsidiebesluit

Nadere informatie

Ministerieel besluit van 23 april 2014 (BS 4 juli 2014) tot uitvoering van het Subsidiebesluit van 22 november

Ministerieel besluit van 23 april 2014 (BS 4 juli 2014) tot uitvoering van het Subsidiebesluit van 22 november 1 Ministerieel besluit van 23 april 2014 (BS 4 juli 2014) tot uitvoering van het Subsidiebesluit van 22 november 2013 1 Bijlage bij het MB (uitbreiding rekeningstelsel) Inwerkingtreding wijzigingen Wijzigingsbesluiten

Nadere informatie

Titel 1. Algemene bepalingen. Hoofdstuk 1. Definities. Inwerkingtreding wijzigingen Wijzigingsbesluiten

Titel 1. Algemene bepalingen. Hoofdstuk 1. Definities. Inwerkingtreding wijzigingen Wijzigingsbesluiten 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 22 november 2013 (BS 13 januari 2014) houdende de subsidies en de eraan gekoppelde voorwaarden voor de realisatie van specifieke dienstverlening door gezinsopvang

Nadere informatie

De financiering van de buitenschoolse kinderopvang Het perspectief van de voorzieningen

De financiering van de buitenschoolse kinderopvang Het perspectief van de voorzieningen De financiering van de buitenschoolse kinderopvang Het perspectief van de voorzieningen Prof. dr. Jozef Pacolet, Frederic De Wispelaere & Annelies De Coninck Studiedag SWVG Integrale zorg en ondersteuning

Nadere informatie

Afwijkingsmogelijkheden vergunning. Opvang met attest, erkenning, toestemming op 1 april 2014

Afwijkingsmogelijkheden vergunning. Opvang met attest, erkenning, toestemming op 1 april 2014 Op 12 juni 2015 keurde de Vlaamse Regering principieel een aantal veranderingen in de svoorwaarden goed. Deze wijzigingen staan in schuin lettertype. door aantal jaren ervaring: door aantal jaren ervaring:

Nadere informatie

Oog voor kwaliteit in de Vlaamse kinderopvang: elke kinderbegeleider en elke verantwoordelijke gekwalificeerd

Oog voor kwaliteit in de Vlaamse kinderopvang: elke kinderbegeleider en elke verantwoordelijke gekwalificeerd Oog voor kwaliteit in de Vlaamse kinderopvang: elke kinderbegeleider en elke verantwoordelijke gekwalificeerd Evelien Van Vlasselaer Stafmedewerker K&G 17 november 2014 Inhoud 1. Decreet kinderopvang baby

Nadere informatie

Adviesrol lokaal bestuur bij kinderopvang

Adviesrol lokaal bestuur bij kinderopvang Adviesrol lokaal bestuur bij kinderopvang Versie 03/02/2016 Het lokaal bestuur heeft een aantal belangrijke opdrachten i.h.k.v. kinderopvang en preventieve gezinsondersteuning in de gemeente. Deze opdrachten

Nadere informatie

25/06/2010. Zelfstandige kinderdagverblijven

25/06/2010. Zelfstandige kinderdagverblijven Zelfstandige kinderdagverblijven Bezoekendag, 24 juni 2010 1 Dagprogramma 24 juni 2010 Voormiddag Inleiding bij het begrip zelfstandig kinderdagverblijf Kennismaking met kinderdagverblijf Ukkie-Pukkie

Nadere informatie

Inclusieve opvang en Centra inclusieve kinderopvang

Inclusieve opvang en Centra inclusieve kinderopvang Inclusieve opvang en Centra inclusieve kinderopvang Inspiratiedag Kinderopvang VVSG 2 april 2015 Sylvia Walravens Stafmedewerker afdeling Kinderopvang Historische context Inclusieve opvang binnen Kind

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Voorwaarden voor de specifieke dienstverlening

Hoofdstuk 2. Voorwaarden voor de specifieke dienstverlening 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 13 december 2013 (BS 22 januari 2014) houdende de regels voor de toekenning van een projectsubsidie aan pedagogische en taalondersteunende organisaties voor de pedagogische

Nadere informatie

IV.3 E/S IBO BVR Dit is een gecoördineerde versie. De datum van de laatste versie is steeds de datum van de laatst verstuurde mededeling

IV.3 E/S IBO BVR Dit is een gecoördineerde versie. De datum van de laatste versie is steeds de datum van de laatst verstuurde mededeling 1 Toelichting van 27 augustus 2008 bij de wijzigingen in het Besluit Vlaamse Regering over de erkenning en de subsidiëring van initiatieven voor buitenschoolse opvang (IBO), die vanaf 1 juli 2008 gelden

Nadere informatie

Vlaamse Regering.3^v^ "^ M

Vlaamse Regering.3^v^ ^ M rarrr^'m»»- Vlaamse Regering.3^v^ "^ M Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende de voorwaarden inzake financiële ondersteuning van zelfstandige opvangvoorzieningen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op

Nadere informatie

Vakantieopvang van schoolkinderen Voorwaarden voor een attest van toezicht

Vakantieopvang van schoolkinderen Voorwaarden voor een attest van toezicht Vakantieopvang van schoolkinderen Voorwaarden voor een attest van toezicht Wie uitsluitend schoolgaande kinderen wil opvangen tijdens de schoolvakanties, kan hiervoor een attest van toezicht voor vakantieopvang

Nadere informatie

Vlaamse Regering..3^L^

Vlaamse Regering..3^L^ Vlaamse Regering..3^L^ f -// Besluit van de Vlaamse Regering houdende de voorwaarden inzake financiële ondersteuning van zelfstandige opvangvoorzieningen DE VU\AMSE REGERING, Gelet op het decreet van 30

Nadere informatie

Art. 2. Kind en Gezin kan aan de organisator subsidies toekennen voor de realisatie van de specifieke dienstverlening, vermeld in dit besluit.

Art. 2. Kind en Gezin kan aan de organisator subsidies toekennen voor de realisatie van de specifieke dienstverlening, vermeld in dit besluit. 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 22 mei 2015 (BS 18 juni 2015) houdende de regeling van de toekenning van een subsidie voor een vernieuwend project betreffende het werknemersstatuut van de kinderbegeleider

Nadere informatie

Titel 1. Algemene bepalingen. Hoofdstuk 1. Definities. Inwerkingtreding

Titel 1. Algemene bepalingen. Hoofdstuk 1. Definities. Inwerkingtreding 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 (BS 15 december 2015) houdende de voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van gemandateerde voorzieningen, coördinatiepunten en flexibele

Nadere informatie

Vlaamse Regering.3^v^ "^ M

Vlaamse Regering.3^v^ ^ M rarrr^'m»»- Vlaamse Regering.3^v^ "^ M Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende de voorwaarden inzake financiële ondersteuning van zelfstandige opvangvoorzieningen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op

Nadere informatie

In bepaalde omstandigheden kan een afwijking worden aangevraagd van het berekende inkomenstarief voor kinderopvang.

In bepaalde omstandigheden kan een afwijking worden aangevraagd van het berekende inkomenstarief voor kinderopvang. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 255 van LIES JANS datum: 20 januari 2016 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Inkomensgerelateerde kinderopvang - Individueel verminderd tarief

Nadere informatie

Infosessie zelfstandige kinderopvangsector

Infosessie zelfstandige kinderopvangsector Infosessie zelfstandige kinderopvangsector 2 april 2009 Situering 1 Kind en Gezin Kind en Gezin is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid

Nadere informatie

ONDERSTEUNINGSREGLEMENT VOOR KINDEROPVANGPLAATSEN VOOR BABY S EN PEUTERS HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1: Locatiepremie

ONDERSTEUNINGSREGLEMENT VOOR KINDEROPVANGPLAATSEN VOOR BABY S EN PEUTERS HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1: Locatiepremie ONDERSTEUNINGSREGLEMENT VOOR KINDEROPVANGPLAATSEN VOOR BABY S EN PEUTERS HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Locatiepremie Art. 1 1 Om alle kinderopvanginitiatieven in Aalst maximaal te ondersteunen

Nadere informatie

Art. 2. Dit besluit wordt aangehaald als: Handhavingsbesluit Baby s en Peuters van 11 december 2015.

Art. 2. Dit besluit wordt aangehaald als: Handhavingsbesluit Baby s en Peuters van 11 december 2015. 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 11 december 2015 (BS 3 februari 2016) houdende de maatregelen in het kader van de handhaving van de voorwaarden voor gezinsopvang en groepsopvang van baby s en peuters

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 16 maart 2016;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 16 maart 2016; Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Subsidiebesluit van 22 november 2013 en van het Subsidiebesluit Buitenschoolse Opvang van 16 mei 2014, wat betreft het systeem inkomenstarief DE VLAAMSE

Nadere informatie

REGLEMENT TOELAGE VOOR VAKANTIEOPVANG VOOR KINDEREN VAN 2,5 TOT 6 JAAR

REGLEMENT TOELAGE VOOR VAKANTIEOPVANG VOOR KINDEREN VAN 2,5 TOT 6 JAAR REGLEMENT TOELAGE VOOR VAKANTIEOPVANG VOOR KINDEREN VAN 2,5 TOT 6 JAAR Artikel 1. GELDENDE BEGRIPPEN In dit reglement hebben onderstaande termen de vermelde betekenis: Toelage: iedere financiële tegemoetkoming

Nadere informatie

Veranderingen in regelgeving kinderopvang principieel goedgekeurd

Veranderingen in regelgeving kinderopvang principieel goedgekeurd Veranderingen in regelgeving kinderopvang principieel goedgekeurd Het voortgangsplan: doelstellingen en wijzigingen Aan alle opvang van baby s en peuters 17 juni 2015 (update op 9 oktober 2015) Het decreet

Nadere informatie

Aan alle kinderopvangorganisaties met subsidie voor inkomenstarief. Afdeling contactpersoon Telefoon Kinderopvang. AMDP004 23 mei 2014

Aan alle kinderopvangorganisaties met subsidie voor inkomenstarief. Afdeling contactpersoon Telefoon Kinderopvang. AMDP004 23 mei 2014 Centrale administratie Hallepoortlaan 27 1060 BRUSSEL Telefoon: 02 533 12 11 Fax: 02 534 13 82 www.kindengezin.be 1 Mededeling Aan alle kinderopvangorganisaties met subsidie voor inkomenstarief Afdeling

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het Procedurebesluit Buitenschoolse Opvang van 19 december 2014;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het Procedurebesluit Buitenschoolse Opvang van 19 december 2014; Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vergunningsbesluit van 22 november 2013, het Subsidiebesluit van 22 november 2013, het Kwaliteitsbesluit Buitenschoolse Opvang van 16 mei 2014, het

Nadere informatie

Reglement voor de subsidiëring van kinderopvang van baby s en peuters volgens inkomenstarief

Reglement voor de subsidiëring van kinderopvang van baby s en peuters volgens inkomenstarief Reglement voor de subsidiëring van kinderopvang van baby s en peuters volgens inkomenstarief Goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 september 2016. Bekendgemaakt op 28 september 2016. Inhoudstafel Artikel

Nadere informatie

KINDEROPVANG voor baby s en peuters

KINDEROPVANG voor baby s en peuters KINDEROPVANG voor baby s en peuters INHOUD 1. Regie kinderopvang 2. Decreet kinderopvang voor baby s en peuters 3. Gevolgen voor het lokaal bestuur 4. Lokaal loket kinderopvang en de kinderopvangzoeker

Nadere informatie

AANVRAAG EENMALIGE INVESTERINGSTOELAGE VOOR KINDEROPVANGINITIATIEVEN. Deel 1: IDENTIFICATIEGEGEVENS

AANVRAAG EENMALIGE INVESTERINGSTOELAGE VOOR KINDEROPVANGINITIATIEVEN. Deel 1: IDENTIFICATIEGEGEVENS AANVRAAG EENMALIGE INVESTERINGSTOELAGE VOOR KINDEROPVANGINITIATIEVEN versie 20 november 2013 Dit betreft een aanvraag voor: Dossiernummer Kind en Gezin : oprichting nieuw initiatief... uitbreiding capaciteit

Nadere informatie

Gezinsopvang van schoolkinderen Voorwaarden voor een erkenning

Gezinsopvang van schoolkinderen Voorwaarden voor een erkenning Gezinsopvang van schoolkinderen Voorwaarden voor een erkenning INFRASTRUCTUUR Het gedeelte van de woning dat wordt gebruikt voor de opvang heeft: een speelruimte; een sanitaire ruimte met een toilet en

Nadere informatie

AANVRAAG EENMALIGE INVESTERINGSTOELAGE VOOR KINDEROPVANGINITIATIEVEN. Deel 1: IDENTIFICATIEGEGEVENS

AANVRAAG EENMALIGE INVESTERINGSTOELAGE VOOR KINDEROPVANGINITIATIEVEN. Deel 1: IDENTIFICATIEGEGEVENS AANVRAAG EENMALIGE INVESTERINGSTOELAGE VOOR KINDEROPVANGINITIATIEVEN versie 01 januari 2017 Dit betreft een aanvraag voor: Dossiernummer Kind en Gezin : oprichting nieuw initiatief... uitbreiding capaciteit

Nadere informatie

Gezinsopvang van schoolkinderen Voorwaarden voor een erkenning

Gezinsopvang van schoolkinderen Voorwaarden voor een erkenning Gezinsopvang van schoolkinderen Voorwaarden voor een erkenning Op 21 oktober 2016 keurde de Vlaamse Regering een aantal versoepelingen in de voorwaarden goed. Deze wijzigingen staan in schuin lettertype.

Nadere informatie

gemeenteraad Besluit De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid: Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 42, 1.

gemeenteraad Besluit De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid: Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 42, 1. gemeenteraad Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 27 juni 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00630 Onderwerp: Overeenkomst betreffende de procedure voor de toekenning van subsidies voor inkomenstarief in de kinderopvang

Nadere informatie

Inkomenstarief: veranderingen en nieuwe aanpak voor aanvraag attesten

Inkomenstarief: veranderingen en nieuwe aanpak voor aanvraag attesten Inkomenstarief: veranderingen en nieuwe aanpak voor aanvraag attesten Beste organisator, De Vlaamse Regering gaf op 23 maart 2015 haar principieel akkoord voor een aantal veranderingen aan het inkomenstarief.

Nadere informatie

DECREET KINDEROPVANG Toelichting oudercontact 23 oktober Groepsopvang De Kaboutertjes

DECREET KINDEROPVANG Toelichting oudercontact 23 oktober Groepsopvang De Kaboutertjes DECREET KINDEROPVANG 2014 Toelichting oudercontact 23 oktober 2014 Groepsopvang De Kaboutertjes vzw STORZO Decreet Kinderopvang baby s en peuters De vergunning Doelstellingen decreet overheid Voldoende

Nadere informatie

wegwijs in opvang voor je baby of peuter

wegwijs in opvang voor je baby of peuter wegwijs in opvang voor je baby of peuter 1. Opvang zoeken 1.1 Wat zijn je wensen? De opvang zorgt samen met jou voor de opvoeding van je kind. Daarom is opvang kiezen een belangrijke keuze, waar je zelf

Nadere informatie

Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Raad voor Maatschappelijk Welzijn Ontwerpbesluit Zitting van 24 september 2015 OCMW Maatschappelijke Integratie en Ontplooiing 27 2015_RMW_00496 Tarief kinderopvang - wijzigingen vanaf 1 mei 2015 - MCOM_20150728_RMW_20150924

Nadere informatie

Vakantieopvang van schoolkinderen Voorwaarden voor een attest van toezicht

Vakantieopvang van schoolkinderen Voorwaarden voor een attest van toezicht Vakantieopvang van schoolkinderen Voorwaarden voor een attest van toezicht Op 21 oktober 2016 keurde de Vlaamse Regering een aantal versoepelingen in de voorwaarden goed. Deze wijzigingen staan in schuin

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement & schriftelijke overeenkomst

Huishoudelijk reglement & schriftelijke overeenkomst Huishoudelijk reglement & schriftelijke overeenkomst Inspiratiedag Kinderopvang Welkom Doel: - overzicht bieden van alle richtlijnen - bespreken wat is nodig om het HHR en opvangovereenkomst aan te passen

Nadere informatie

Sterk in kinderopvang

Sterk in kinderopvang Sterk in kinderopvang Goede kinderopvang Langdurige positieve effecten op - sociale - emotionele - verstandelijke - morele - taalontwikkeling tot ver in de schooltijd Lage pedagogische kwaliteit? - negatieve

Nadere informatie

Proefproject inkomenstarief-mix (IKT-mix)

Proefproject inkomenstarief-mix (IKT-mix) Proefproject inkomenstarief-mix (IKT-mix) Doelstellingen en beslissingskader 1. OPROEP Een combinatie van plaatsen met inkomenstarief en plaatsen met vrije prijs op één kinderopvanglocatie is op dit moment

Nadere informatie

schriftelijke overeenkomst kinderopvang

schriftelijke overeenkomst kinderopvang schriftelijke overeenkomst kinderopvang Deze schriftelijke overeenkomst legt de rechten en plichten vast tussen Felies vzw organisator van de kinderopvang en de gebruiker De schriftelijke overeenkomst

Nadere informatie

De kaart trekken voor de volgende generatie. Ann Lobijn, stafmedewerker kinderopvang. Een atelier rond kinderopvang

De kaart trekken voor de volgende generatie. Ann Lobijn, stafmedewerker kinderopvang. Een atelier rond kinderopvang De kaart trekken voor de volgende generatie. Ann Lobijn, stafmedewerker kinderopvang Een atelier rond kinderopvang Inhoud Inleiding Kinderopvang van baby s en peuters Definitie Huidig (en toekomstig) kinderopvanglandschap

Nadere informatie

Oproep kandidaten nieuwe subsidies kinderopvang

Oproep kandidaten nieuwe subsidies kinderopvang Oproep kandidaten nieuwe subsidies kinderopvang INLEIDING De Vlaamse Regering stelt nieuwe middelen ter beschikking voor subsidies voor kinderopvang van baby s en peuters. Aanvragen zijn mogelijk tot woensdag

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN MBT OPROEP KOALA

VEEL GESTELDE VRAGEN MBT OPROEP KOALA VEEL GESTELDE VRAGEN MBT OPROEP KOALA 1. Advies lokaal bestuur? Is het binnen de oproep vereist dat er voor de kinderopvangplaatsen een advies is van de adviesraad? Dat is regelgevend ingeschreven binnen

Nadere informatie

Vergunnings- en subsidievoorwaarden. groepsopvang baby s en peuters

Vergunnings- en subsidievoorwaarden. groepsopvang baby s en peuters Vergunnings- en subsidievoorwaarden groepsopvang baby s en peuters 20 maart 2014 Voorwaarden groepsopvang baby s en peuters Overzicht bieden van wat er inzake voorwaarden na 1 april 2014 verandert voor

Nadere informatie

TOELAGEREGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN GEZINSOPVANG EN GROEPSOPVANG VAN BABY S EN PEUTERS OP HET GRONDGEBIED VAN LEUVEN 1

TOELAGEREGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN GEZINSOPVANG EN GROEPSOPVANG VAN BABY S EN PEUTERS OP HET GRONDGEBIED VAN LEUVEN 1 TOELAGEREGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN GEZINSOPVANG EN GROEPSOPVANG VAN BABY S EN PEUTERS OP HET GRONDGEBIED VAN LEUVEN 1 INLEIDING Dit reglement heeft betrekking op de financiële ondersteuning die de

Nadere informatie

Titel 1. Algemene bepalingen. Inwerkingtreding wijzigingen

Titel 1. Algemene bepalingen. Inwerkingtreding wijzigingen 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014 (BS 4 februari 2015) houdende de procedures voor de aanvraag en de toekenning van een erkenning, een attest van toezicht en de subsidies voor buitenschoolse

Nadere informatie

Bijlage nr. 1. capaciteitsuitbreiding Nieuwkinderland vzw Kinderdagverblijf Lutgardisschool Elsene. Titel initiatief: Organisator: Projectomschrijving

Bijlage nr. 1. capaciteitsuitbreiding Nieuwkinderland vzw Kinderdagverblijf Lutgardisschool Elsene. Titel initiatief: Organisator: Projectomschrijving Bijlage nr. 1 Fiche Stedenfonds SD2-OD2 voor overeenkomst met vzw Kinderdagverblijf Lutgardisschool Elsene, vzw Sint-Goedele Brussel, vzw Ukelele, vzw Ukkepuk-VRT, vzw Kinderdroom Evere, vzw De Molenketjes,

Nadere informatie

STARTEN ALS ONTHAALOUDER

STARTEN ALS ONTHAALOUDER VZW Wieltjeshove Dienst voor onthaalouders Binnenhof 51 8930 Menen 056/51.40.48 Fax.056/20.59.20 dvo@wieltjeshove.be STARTEN ALS ONTHAALOUDER JANUARI 2013 INHOUDSTAFEL 1. WAT IS EEN ONTHAALOUDER AANGESLOTEN

Nadere informatie

jaarverslag kinderopvang 2009 Hallepoortlaan 27 1060 Brussel Kind en Gezin-Lijn: 078 150 100

jaarverslag kinderopvang 2009 Hallepoortlaan 27 1060 Brussel Kind en Gezin-Lijn: 078 150 100 Doelgroepbereik, testresultaten en resultaten van de verwijzingen jaarverslag kinderopvang 2009 Hallepoortlaan 27 1060 Brussel Kind en Gezin-Lijn: 078 150 100 info@kindengezin.be http://www.kindengezin.be

Nadere informatie

Groepsopvang van schoolkinderen Voorwaarden voor een erkenning

Groepsopvang van schoolkinderen Voorwaarden voor een erkenning Groepsopvang van schoolkinderen Voorwaarden voor een erkenning Op 21 oktober 2016 keurde de Vlaamse Regering een aantal versoepelingen in de voorwaarden goed. Deze wijzigingen staan in schuin lettertype.

Nadere informatie

Art. 2. Dit besluit wordt aangehaald als: Procedurebesluit Buitenschoolse Opvang van [datum].

Art. 2. Dit besluit wordt aangehaald als: Procedurebesluit Buitenschoolse Opvang van [datum]. Informatief 2015/ 011 bijlage Besluit van de Vlaamse Regering houdende de procedures voor de aanvraag en de toekenning van een erkenning, een attest van toezicht en de subsidies voor buitenschoolse opvang

Nadere informatie

Gemeentelijke kinderopvang Maldegem

Gemeentelijke kinderopvang Maldegem Gemeentelijke kinderopvang Maldegem Verantwoordelijke schepen: Valerie Taeldeman De geboorte van uw kindje is één van de mooiste en meest ingrijpende momenten in het leven. De opdracht om arbeid en gezinsleven

Nadere informatie

Nr september 2015

Nr september 2015 Nr. 199 17 september 2015 Belgisch Staatsblad Stijging leefloon op 1 september 2015 beïnvloedt loonbeslag door DAVO Op 1 september 2015 werden de basisbedragen van het leefloon met 2% opgetrokken. Dit

Nadere informatie

Kinderopvang. Jaarverslag 2011. Hallepoortlaan 27 1060 Brussel Kind en Gezin-Lijn: 078 150 100 www.kindengezin.be

Kinderopvang. Jaarverslag 2011. Hallepoortlaan 27 1060 Brussel Kind en Gezin-Lijn: 078 150 100 www.kindengezin.be Kinderopvang Jaarverslag 2011 Hallepoortlaan 27 1060 Brussel Kind en Gezin-Lijn: 078 150 100 www.kindengezin.be INHOUD VOORWOORD... 1 DEEL 1: FEITEN EN CIJFERS... 2 HOOFDSTUK 1: SCHETS VAN HET OPVANGLANDSCHAP...

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Buitenschoolse Kinderopvang in de scholen van Asse

Huishoudelijk Reglement Buitenschoolse Kinderopvang in de scholen van Asse Huishoudelijk Reglement Buitenschoolse Kinderopvang in de scholen van Asse (Versie vanaf 1 september 2016) Organiserend bestuur De buitenschoolse opvang is een initiatief van het gemeentebestuur Asse,

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het Subsidiebesluit

Nadere informatie

Respect en open communicatie zijn voor ons belangrijke bouwstenen.

Respect en open communicatie zijn voor ons belangrijke bouwstenen. Als kleurrijk kinderdagverblijf bieden wij kwaliteitsvolle opvang binnen een warme, huiselijke sfeer waar ELK kind centraal staat. Een enthousiast en professioneel team biedt ouders ondersteuning en houdt

Nadere informatie

Uitbreidingsronde kinderopvang. Een zorgvuldig lokaal advies

Uitbreidingsronde kinderopvang. Een zorgvuldig lokaal advies Uitbreidingsronde kinderopvang Een zorgvuldig lokaal advies Inleiding Welkomstwoord Programma: Een uitbreidingsronde: hoe zit dat in elkaar? Uitbreidingsronde kinderopvang 2017 Belang van een kwaliteitsvol

Nadere informatie

KINDER OPVANG in LIER. infobrochure

KINDER OPVANG in LIER. infobrochure KINDER OPVANG in LIER infobrochure 1 VOORWOORD Beste ouder, Lier is een stad met een rijk verleden en een veelbelovende toekomst. Die toekomst wordt gegarandeerd door onze jonge gezinnen. Voor het combineren

Nadere informatie

Kinderopvang. Jaarverslag Kind en Gezin Hallepoortlaan Brussel 02/

Kinderopvang. Jaarverslag Kind en Gezin Hallepoortlaan Brussel 02/ Kinderopvang Jaarverslag 2004 Kind en Gezin Hallepoortlaan 27 1060 Brussel 02/533.12.11 http://www.kindengezin.be 2 KINDEROPVANG IN VLAANDEREN - 2004 INHOUD Deel 1: Cijfers en feiten Hoofdstuk 1. Schets

Nadere informatie

Inhoudelijke en technische beschrijving. van de registratie van de aan- en afwezigheden voor opvanglocaties met inkomenstarief

Inhoudelijke en technische beschrijving. van de registratie van de aan- en afwezigheden voor opvanglocaties met inkomenstarief Inhoudelijke en technische beschrijving van de registratie van de aan- en afwezigheden voor opvanglocaties met inkomenstarief Inhoudsopgave 1 Waarvoor wordt het formulier gebruikt?... 2 1.1 Registratie

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET INKOPEN VAN OCCASIONELE KINDPLAATSEN BIJ GEZINS- EN GROEPSOPVANG TRAP 0/1 en 2B

REGLEMENT VOOR HET INKOPEN VAN OCCASIONELE KINDPLAATSEN BIJ GEZINS- EN GROEPSOPVANG TRAP 0/1 en 2B HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. DEFINITIES Reguliere opvang: opvang die o minstens 220 dagen per jaar open is. o minstens 10 uur per dag ononderbroken open is tussen 6 uur en 20 uur. o kinderen

Nadere informatie

VERANTWOORDINGSNOTA BBC STRATEGISCHE DOELSTELLING 2.

VERANTWOORDINGSNOTA BBC STRATEGISCHE DOELSTELLING 2. VERANTWOORDINGSNOTA BBC STRATEGISCHE DOELSTELLING 2. Het OCMW bouwt samen met alle partners een kwaliteitsvol en behoeften dekkend kinderopvangaanbod voor baby s, peuters en schoolgaande kinderen verder

Nadere informatie

VR DOC.1391/1BIS

VR DOC.1391/1BIS VR 2016 1612 DOC.1391/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN BISNOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE KINDEROPVANGTOELAGE VOOR KINDEREN VAN 0 TOT 3 JAAR IN DE STAD ANTWERPEN

REGLEMENT VOOR DE KINDEROPVANGTOELAGE VOOR KINDEREN VAN 0 TOT 3 JAAR IN DE STAD ANTWERPEN HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. GELDENDE BEGRIPPEN Reguliere opvang: opvang die o minstens 220 dagen per jaar open is o minstens 10 uur per dag ononderbroken open is tussen 6 uur en 20 uur.

Nadere informatie

Lokaal Overleg Kinderopvang. Verslag van de vergadering van 26 november 2014

Lokaal Overleg Kinderopvang. Verslag van de vergadering van 26 november 2014 l Verslag van de vergadering van 26 november 2014 Bijlage 1 : Aanwezigheidslijst De vergadering wordt voorgezeten door Luc Van den Bossche 1. Welkom Verwelkoming door Luc Van den Bossche, voorzitter. 2.

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 55796 BELGISCH STAATSBLAD 25.07.2014 MONITEUR BELGE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

Beslissingskader voor de verdeling van subsidiebeloftes voor plussubsidie (trap 3)

Beslissingskader voor de verdeling van subsidiebeloftes voor plussubsidie (trap 3) Beslissingskader voor de verdeling van subsidiebeloftes voor plussubsidie (trap 3) ALGEMENE PRINCIPES Deze algemene principes gelden voor de verdeling van de subsidiebeloftes voor omgeschakelde plaatsen

Nadere informatie

KINDEROPVANG IN VLAANDEREN - 2003

KINDEROPVANG IN VLAANDEREN - 2003 1 KINDEROPVANG IN VLAANDEREN - 2003 INHOUD Deel 1: Cijfers en feiten Hoofdstuk 1. Schets van het opvanglandschap 1. Informele kinderopvang 2. Formele kinderopvang 3. De plicht tot melding aan Kind en Gezin

Nadere informatie

51336 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

51336 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 51336 BELGISCH STAATSBLAD 04.07.2014 MONITEUR BELGE Celle-ci peut être saisie par un Gouvernement en cas de problème au sujet de l exercice de la tutelle par la Région dont le droit est applicable conformément

Nadere informatie