ONDERZOEK NAAR DE GROOTTE EN HET GEBRUIK VAN DE BUITENSPEELRUIMTE IN DE FORMELE KINDEROPVANG SYNTHESERAPPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONDERZOEK NAAR DE GROOTTE EN HET GEBRUIK VAN DE BUITENSPEELRUIMTE IN DE FORMELE KINDEROPVANG SYNTHESERAPPORT"

Transcriptie

1 ONDERZOEK NAAR DE GROOTTE EN HET GEBRUIK VAN DE BUITENSPEELRUIMTE IN DE FORMELE KINDEROPVANG SYNTHESERAPPORT 1

2 INHOUDSTAFEL 1. Situering Doelstelling van het onderzoek Aanpak van het onderzoek De respons De resultaten Aanwezigheid van een buitenspeelruimte Toegankelijkheid van de buitenspeelruimte Aantal buitenspeelruimtes De totale grootte van de buitenspeelruimte (in m²) De grootte van de buitenspeelruimte per opvangplaats (in m² per plaats) Het gebruik van de buitenspeelruimte Hoe de onderzoeksresultaten te gebruiken met het oog op de uitwerking van het toekomstig decreet Voorschoolse Kinderopvang en de uitvoerende Regelgeving? Wat kan reeds worden meegenomen op basis van de onderzoeksresultaten met het oog op het uitwerken van de toekomstige vergunningsvoorwaarden? Bijlage vragenlijst (online versie) 2

3 1. Situering Kind en Gezin wenst, als input voor de uitwerking van het toekomstige decreet Voorschoolse Kinderopvang en de uitvoerende regelgeving, een zicht te krijgen op de huidige situatie met betrekking tot de buitenspeelruimte in de formele kinderopvang in Vlaanderen en Brussel. In de huidige regelgeving zijn verschillende formuleringen terug te vinden betreffende het al dan niet moeten beschikken over een buitenspeelruimte maar nergens wordt de grootte van deze buitenspeelruimte bepaald. Enkel in het VIPA sectorbesluit voor de voorzieningen voor gezinnen met kinderen staat dat in geval van nieuwbouw 3m² per kind (opvangplaats) wordt vereist voor erkende kinderdagverblijven. 2. Doelstelling van het onderzoek Kind en Gezin wenst een representatief beeld te krijgen over de volgende zaken: Is er al of niet een buitenspeelruimte aanwezig? Indien ja, hoe groot is deze buitenspeelruimte (in m²)? In welke mate wordt van deze buitenspeelruimte gebruik gemaakt. Hoewel de opmaak van de toekomstige regelgeving voor de voorschoolse kinderopvang de rechtstreekse aanleiding was voor het uitvoeren van deze enquête, maakten we van de gelegenheid gebruik om ook de situatie met betrekking tot de buitenspeelruimte in de buitenschoolse formele kinderopvang (erkend en met een attest van toezicht) in kaart te brengen. De gehele formele kinderopvang in het Vlaams en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd met andere woorden bij dit onderzoek betrokken. 3. Aanpak van het onderzoek Om de administratieve last voor de voorzieningen te beperken, heeft Kind en Gezin bij alle voorzieningstypes, met uitzondering van de aangesloten onthaalouders, deze enquête online laten uitvoeren door Synovate, een onafhankelijk onderzoeksbureau. Alle voorzieningstypes, waarvoor Kind en Gezin over een mailadres beschikte (exclusief onthaalouders aangesloten bij een dienst), werden door Synovate in november/december 2010 gecontacteerd. Naast het veldwerk verzorgde zij ook de input van de ingevulde vragenlijsten. De verwerking van het gegevensbestand gebeurde door Kind en Gezin. Voor de onthaalouders aangesloten bij een dienst beschikt Kind en Gezin noch over een telefoonnummer, noch over een mailadres. Daarom werden zij door Kind en Gezin in januari 2011 bevraagd via een postale enquête. Daartoe werd op toevallige wijze een steekproef getrokken van 500 aangesloten onthaalouders. Na akkoord van de betrokken diensten, kregen de geselecteerde onthaalouders de vragenlijst in de bus. De input van de ingevulde vragenlijsten en de verwerking gebeurde door Kind en Gezin. De vragenlijst die tijdens deze enquête werd gebruikt, is terug te vinden als bijlage. 3

4 4. De respons In totaal werkten voorzieningen mee. Dit is 14% van het totaal aantal opvangvoorzieningen in het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (individuele aangesloten onthaalouders inbegrepen). 53% van de voorzieningen die gereageerd hebben, is erkend door Kind en Gezin, 47% werkt met een attest van toezicht. 57% betreft groepsopvang, 43% gezinsopvang. Groepsgopvang Voorzieningstype BKO VS Totaal Gezinsopvang Totaal Initiatief voor buitenschoolse opvang Buitenschoolse opvang verbonden aan KDV Lokale dienst voor buurtgerichte opvang Erkend kinderdagverblijf Aangesloten onthaalouder Erkende opvang Zelfstandige buitenschoolse opvangvoorziening Zelfstandig kinderdagverblijf Zelfstandige onthaalouder Zelfstandige opvang Totaal De steekproef die bekomen werd voor de voorschoolse groepsopvang en de gezinsopvang is voldoende groot om uitspraken te doen voor de totale populatie. Voor de buitenschoolse groepsopvang daarentegen zitten we onder het vereiste minimum om tot een representatieve steekproef met een foutenmarge van 5% te komen. Dit betekent dat we met de resultaten voor deze groep voorzieningen voorzichtiger moeten omspringen om uitspraken te doen voor de totale populatie buitenschoolse groepsopvang. Dit geldt ook in geval we de resultaten per voorzieningstype voor buitenschoolse opvang bekijken. Met het oog op de uitwerking van de toekomstige uitvoerende regelgeving, worden de resultaten echter voornamelijk besproken in functie van groepsopvang en gezinsopvang waarbij binnen de groepsopvang nog onderscheid wordt gemaakt tussen voorschoolse en buitenschoolse opvang. Slechts sporadisch wordt ook naar de resultaten per voorzieningstype gekeken. De verdeling van de steekproef naar capaciteit, ziet er als volgt uit: Capaciteit # VZ < Geen > 100 antwoord Erkende groepsopvang BKO VS Zelfstandige groepsopvang BKO VS GROEPSOPVANG Zelfstandige gezinsopvang Erkende gezinsopvang GEZINSOPVANG Totaal

5 47% kunnen we bestempelen als kleine voorzieningen (tot en met 14 plaatsen), 37% is middelgroot terwijl 12% als grote voorziening beschouwd kan worden (> 50 plaatsen). 4% heeft geen capaciteit ingevuld. Het betreft uitsluitend onthaalouders. 5. De resultaten In de context van dit onderzoek is de ligging van de voorziening een belangrijk gegeven waarmee rekening moet worden gehouden bij de interpretatie van de resultaten. Daarom werd de vestigingsplaats (gemeente) van elke ondervraagde voorziening, ondergebracht in een cluster van de Dexia gemeentetypologie, aangevuld met deze volgens VRIND 1. Het toewijzen van een vestigingsplaats aan een bepaald type gemeente, gebeurde tijdens de verwerking van de resultaten (op basis van de postcode) en werd dus niet door de deelnemende voorzieningen zelf bepaald. Meer in het bijzonder gaat het om de volgende clusters of types: o Woongemeenten (gemeenten met een lage centrumfunctie) o Woongemeenten (grootstedelijke rand) (Bv. De Pinte, Melle, Wijnegem, Wommelgem, ) o Woongemeenten (stedelijk gebied rond Brussel) (bv. Kraainem, Beersel, Dilbeek, Asse, ) o Landelijke gemeenten (gemeenten met een erg lage verstedelijking) o Gemeenten concentratie economische activiteit (worden gekenmerkt door een grote, economische, vooral industriële activiteit) o Semistedelijke gemeenten (hebben een stedelijk of semistedelijk karakter maar een lage centrumfunctie of economische activiteit) o Centrumgemeenten (hebben een grote aantrekkingskracht deze cluster is ruimer dan de 13 centrumgemeenten, omvat bv ook Dendermonde, Aarschot, Lier, ) o Toeristische gemeenten (kustgemeenten) o Brussel Hoofdstad Voor de volledigheid geven we de verdeling van de steekproef volgens deze invalshoek mee: Groepsgopvang Typologie gemeenten BKO VS Totaal Gezinsopvang Totaal Woongemeenten 10,9% 11,8% 11,6% 11,1% 11,4% Woongemeenten (grootstedelijke rand) 5,2% 4,3% 4,5% 2,3% 3,5% Woongemeenten (stedelijk gebied rond Brussel) 1,1% 2,7% 2,4% 2,4% 2,4% Landelijke gemeenten 25,3% 13,0% 15,6% 20,8% 17,9% Gemeenten concentratie economische activiteit 12,6% 10,1% 10,7% 15,0% 12,5% Semistedelijke gemeenten 10,9% 9,8% 10,0% 15,3% 12,3% Centrumgemeenten 28,7% 39,0% 36,8% 30,6% 34,1% Toeristische gemeenten 2,3% 1,4% 1,6% 1,6% 1,6% Brussel hoofdstad 2,9% 7,9% 6,8% 0,8% 4,2% Geen antwoord 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,1% Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 1 De typologie volgens VRIND (Vlaamse Regionale Indicatoren) werd gebruikt om de cluster woongemeenten volgens de Dexia gemeentetypologie te verfijnen. 5

6 5.1. Aanwezigheid buitenspeelruimte 2,8% van de gezinsopvang heeft geen buitenspeelruimte. 17 onthaalouders hebben geen buitenspeelruimte. Het gaat om 7 zelfstandige onthaalouders (d.i. 2,8% van de zelfstandige onthaalouders) en 10 aangesloten onthaalouders (3,2%). Het betreft onthaalouders die in een centrumgemeente of in Brussel hoofdstad gevestigd zijn. Twee van de zelfstandige onthaalouders zonder buitenspeelruimte geven bijkomend aan nooit buiten te gaan met de kinderen. Quasi elke groepsopvang beschikt over een buitenspeelruimte Slechts 1 zelfstandig kinderdagverblijf (in Brussel hoofdstad) verklaart geen buitenspeelruimte te hebben en nooit buiten te gaan met de kinderen. Dit is 0,2% van de voorschoolse groepsopvang Toegankelijkheid van de buitenspeelruimte De buitenspeelruimte is voornamelijk in de gezinsopvang rechtstreeks toegankelijk vanuit de leefruimte. Dit geldt ook voor iets meer dan de helft van de voorschoolse groepsopvang. 42% van de buitenschoolse groepsopvang 2 beschikt over een buitenspeelruimte die rechtstreeks toegankelijk is vanuit alle leefruimtes. Bij 39% is de buitenspeelruimte niet rechtstreeks toegankelijk vanuit alle leefruimtes en voor 18% onder hen is de buitenspeelruimte vanuit geen enkele leefruimte rechtstreeks toegankelijk. Rekening houdend met de capaciteit merken we bij de buitenschoolse groepsopvang met meer dan 50 plaatsen in hogere mate een buitenspeelruimte op die rechtstreeks vanuit alle leefruimtes toegankelijk is. Bij een capaciteit tussen 36 en 50 plaatsen beschikken de buitenschoolse voorzieningen eerder over een buitenspeelruimte die niet vanuit alle leefruimtes rechtstreeks toegankelijk is. Voor de voorschoolse groepsopvang 3 werden de volgende resultaten verkregen voor wat de toegankelijkheid van de buitenspeelruimte betreft: o Rechtstreeks toegankelijk vanuit alle leefruimtes: 55,1% o Niet rechtstreeks toegankelijk vanuit alle leefruimtes: 29,5% o Niet rechtstreeks toegankelijk vanuit geen enkele leefruimte: 14,5% Rekening houdend met de capaciteit van de voorschoolse groepsopvang, merken we dat de buitenspeelruimte in kleinere voorzieningen (tot en met 14 plaatsen) eerder rechtstreeks toegankelijk is vanuit alle leefruimtes terwijl deze in voorzieningen vanaf 23 plaatsen in hogere mate niet altijd vanuit alle leefruimtes rechtstreeks toegankelijk is. 2 Buitenschoolse groepsopvang = initiatieven voor buitenschoolse opvang, buitenschoolse opvang verbonden aan een kinderdagverblijf en zelfstandig buitenschoolse opvangvoorziening. De 3 lokale diensten voor buurtgerichte opvang buitenschools werden, gezien het kleine aantal, samen met de lokale diensten voorschools beschouwd. 3 Voorschoolse groepsopvang= erkende en zelfstandige kinderdagverblijven, lokale diensten voor buurtgerichte opvang. 6

7 Bij bijna 8 op de tien (78%) onthaalouders is de buitenspeelruimte rechtstreeks toegankelijk vanuit de leefruimte. Dit cijfer ligt iets lager bij samenwerkende aangesloten onthaalouders (73%). Rekening houdend met de gemeentetypologie, kunnen we de volgende zaken observeren: o Buitenspeelruimtes die rechtstreeks toegankelijk zijn vanuit alle leefruimtes merken we eerder op in semistedelijke gemeenten (lage centrumfunctie of economische activiteit) en in gemeenten met een concentratie aan economische activiteit. Voor de gezinsopvang is dit bijkomende nog het geval in landelijke gemeenten en voor de buitenschoolse groepsopvang in woongemeenten (met een lage centrumfunctie). o In gezinsopvang in woongemeenten met een lage centrumfunctie of in de grootstedelijke rand merken we in vergelijking met de totale steekproef in hogere mate een buitenspeelruimte op die vanuit geen enkele leefruimte rechtstreeks toegankelijk is Aantal buitenspeelruimtes Gemiddeld beschikt een opvangvoorziening of onthaalouder over 2 buitenspeelruimtes. Het betreft doorgaans een combinatie van tuin en terras. Een relatief lager gemiddeld aantal buitenspeelruimtes vinden we respectievelijk terug in de voorschoolse groepsopvang (1,92), in Brussel hoofdstad (1,72) en in de toeristische gemeenten (1,74). Het hoogste gemiddelde m.n. 2,40 vinden we terug bij grotere voorzieningen (meer dan 51 plaatsen). Net geen kwart van de buitenschoolse groepsopvang geeft aan over 1 buitenspeelruimte te beschikken. In bijna de helft van de gevallen betreft dit een tuin maar 1 op 3 zegt dat dit een koer betreft en bijna 20% doelt hiermee op een speelplaats. Ook 36% van de voorschoolse groepsopvang heeft op deze vraag 1 buitenspeelruimte ingevuld, waarmee in 52% van de gevallen een tuin wordt bedoeld. 3 op de 10 zegt over 1 koer te beschikken en 18% houdt het binnen dit kader op een terras. Het aantal voorzieningen met slechts 1 buitenspeelruimte ligt hoger in de voorschoolse groepsopvang dan in de andere opvangvormen. Dit verklaart het relatief lagere gemiddelde aantal buitenspeelruimtes (zie supra). Tot slot spreekt ook 18% van de onthaalouders binnen dit kader over 1 buitenspeelruimte. 46% van deze onthaalouders heeft 1 tuin terwijl 18% het over een koer heeft en 33% over een terras. Wanneer men over 2 buitenspeelruimtes beschikt, betreft het doorgaans een combinatie van tuin en terras. Enkel in de buitenschoolse groepsopvang kan dit daarnaast ook nog bestaan uit enerzijds de combinatie tuin en speelplaats en anderzijds de combinatie tuin en koer. 7

8 5.4. De totale grootte van de buitenspeelruimte (in m²) Cumulatief aantal voorzieningen (in %) in functie van de totale grootte van de buitenspeelruimte 120,0% 100,0% Groepsopvang BKO 100,0% 94,6% 93,5% 99,8% 95,6% 80,0% Groepsopvang VS Gezinsopvang 79,5% 87,3% 83,3% 69,1% 71,1% 67,8% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% 4,1% 4,6% 57,6% 59,9% 50,4% 51,7% 44,4% 41,1% 32,2% 28,5% 23,1% 23,0% 16,1% 15,0% 13,3% 8,6% 3,4% 1,1% < 23 m² m² m² m² m² 151_200 m² m² m² m² > 1000 m² Categorieën totale grootte in m² Gemiddelde Mediaan Minimum Buitenschoolse groepsopvang 1 100m² 500m² 25m² Voorschoolse groepsopvang 355m² 150m² 3m² Gezinsopvang 225m² 120m² 2m² Het is belangrijk om binnen dit kader mee te geven dat de grootte van de buitenspeelruimte door de voorzieningen zelf werd ingeschat. Bij het bepalen van de grootte diende rekening te worden gehouden met alle aanwezige buitenspeelruimtes. In bovenstaande grafiek wordt het aantal voorzieningen (in %) met een buitenspeelruimte die in totaal kleiner is dan 23m² opgeteld bij het aantal voorzieningen (in %) met een totale buitenspeelruimte die tussen 24m² en 42m² groot is, deze som wordt vervolgens opgeteld bij het aantal voorzieningen (in %) met een buitenspeelruimte die in totaal tussen 43m² en 69m² groot is enz. Op deze manier krijgen we per opvangsoort een beeld van het totaal aantal voorzieningen (in %) dat over een buitenspeelruimte beschikt die groter of kleiner is dan de bovengrens van een categorie. Gebaseerd op deze grafiek, kunnen we dan observeren dat: o bijna 58% van alle onthaalouders uit de steekproef en de helft van alle voorschoolse groepsopvang een buitenspeelruimte heeft die in totaal niet groter is dan 150m². 8

9 o o o 87,3% van alle onthaalouders een buitenspeelruimte heeft die kleiner is dan 500m². We kunnen dus relatief gezien nog maar een klein percentage bijkomende onthaalouders opmerken met een totale buitenspeelruimte groter dan 500m². Voor wat de voorschoolse groepsopvang betreft, kunnen we gelijkaardige resultaten noteren (83,3%). Het verschil in cumulatief aantal voorzieningen tussen de gezinsopvang en de voorschoolse groepsopvang ligt doorgaans onder of rond de 5% met uitzondering van de aantallen die bekomen worden voor de categorieën 106m² - 150m² tot en met 201m²- 300m². Dit doet vermoeden dat het formuleren van een uniforme norm voor de voorschoolse groepsopvang en gezinsopvang in termen van totale grootte in m² wellicht tot de mogelijkheden kan behoren bij het uitwerken van de toekomstige regelgeving op dit vlak. Dit moet echter nog verder door Kind en Gezin in detail worden onderzocht. de buitenschoolse groepsopvang in vergelijking met de voorschoolse groepsopvang en gezinsopvang over grotere buitenspeelruimtes beschikt. Immers, bijna 68% van alle buitenschoolse opvangvoorzieningen heeft een buitenspeelruimte die in totaal 1000m² of kleiner is terwijl bijna alle voorschoolse groepsopvang of gezinsopvang een buitenspeelruimte van dergelijke omvang heeft. Dit maakt dat nog 32% van alle buitenschoolse groepsopvang een buitenspeelruimte heeft die groter is dan 1000m² tegenover respectievelijk 5% en 2,1% van de voorschoolse groepsopvang en gezinsopvang. Wanneer we het gemiddelde, de mediaan en de minimumwaarden van naderbij bekijken, dan kunnen we ook nog een aantal nuances opmerken. De gemiddelde totale grootte Buitenschoolse groepsopvang De gemiddelde totale grootte van de buitenspeelruimte ligt lager in buitenschoolse opvangvoorzieningen verbonden aan een kinderdagverblijf en in voorzieningen met minder dan 50 plaatsen. Enkel buitenschoolse opvangvoorzieningen gevestigd in landelijke gemeenten of in woongemeenten in het stedelijk gebied rond Brussel hebben een gemiddeld grotere buitenspeelruimte. Voor wat de voorschoolse groepsopvang betreft, observeren we het volgende met betrekking tot de gemiddelde totale grootte van de buitenspeelruimte: Gemiddeld kleinere buitenspeelruimtes in voorzieningen met minder dan 36 plaatsen. Gemiddeld grotere buitenspeelruimtes in de opvang gevestigd in semistedelijke gemeenten (met lage centrumfunctie of economische activiteit), woongemeenten (met lage centrumfunctie) en landelijke gemeenten. Een gemiddeld grotere buitenspeelruimte kan ook worden opgemerkt voor erkende kinderdagverblijven en lokale diensten. Verder is de totale buitenspeelruimte gemiddeld groter bij aangesloten onthaalouders (245m²) of bij onthaalouders gevestigd in semistedelijke gemeenten. 9

10 De mediaan 4 Buitenschoolse groepsopvang Aangezien de grens die de groep in twee deelt in vergelijking hoger ligt, kunnen we stellen dat de totale buitenspeelruimte in de volgende voorzieningen relatief gezien groter is dan in de totale steekproef buitenschoolse groepsopvang: voorzieningen met een capaciteit kleiner dan 8 of groter dan 50 (de hoogste mediaanwaarde (825m²) vinden we terug voor voorzieningen met een capaciteit tussen 51 en 100 plaatsen). initiatieven voor buitenschoolse opvang met meer dan 51 plaatsen, zelfstandige buitenschoolse opvangvoorzieningen behalve in deze met een capaciteit tussen 8 en 14 en in buitenschoolse opvanginitiatieven verbonden aan een kinderdagverblijf met 23 tot 35 plaatsen. In Brussel hoofdstad bedraagt de mediaan voor de buitenschoolse opvang 100m². Voorschoolse groepsopvang Wanneer we dezelfde gedachtegang aanhouden, kunnen we binnen dit kader het volgende observeren: een hogere mediaanwaarde in voorzieningen met een capaciteit kleiner dan 8 of groter dan 23 met een piekwaarde van 470m² in voorzieningen met een capaciteit tussen 51 en 100 plaatsen. een hogere mediaanwaarde in erkende kinderdagverblijven en in zelfstandige kinderdagverblijven met meer dan 23 plaatsen. In Brussel hoofdstad merken we een mediaanwaarde op van 120m² maar de laagste mediaanwaarde treffen we aan in voorzieningen die gelegen zijn in landelijke gemeenten (100m²). In de gezinsopvang ligt de mediaanwaarde het hoogst bij aangesloten onthaalouders. Opnieuw vinden we de laagste mediaanwaarde terug in Brussel hoofdstad (36m²) maar ook voor gezinsopvang gevestigd in respectievelijk toeristische gemeenten, woongemeenten (in het stedelijk gebied rond Brussel) en in centrumgemeenten. Het minimum De globale minimumwaarde die per opvangsoort kon worden opgemerkt, vinden we meer specifiek terug: Voor de buitenschoolse groepsopvang (25m²) bij initiatieven voor buitenschoolse opvang met 23 tot 35 plaatsen en in buitenschoolse opvangvoorzieningen in semistedelijke gemeenten (lage centrumfunctie of economische activiteit). Voor de voorschoolse groepsopvang (3m²) bij erkende kinderdagverblijven met een capaciteit tussen 23 en 35 en in voorzieningen in Brussel hoofdstad. 4 Wanneer alle waarnemingen worden gerangschikt van laag naar hoog is de middelste waarde de mediaan. Per definitie zijn 50% van de waarnemingen lager en 50% hoger dan de mediaanwaarde. 10

11 Voor de gezinsopvang (2m²) bij aangesloten onthaalouders en bij onthaalouders werkzaam in een gemeente met een concentratie aan economische activiteit De grootte van de buitenspeelruimte per opvangplaats (m² per plaats) Per voorziening werd de grootte van alle buitenspeelruimtes gedeeld door de capaciteit van de voorziening. We herinneren er aan dat beide gegevens door de bevraagde voorzieningen zelf werden ingevuld. 11

12 In het VIPA sectorbesluit wordt voor de erkende kinderdagverblijven in geval van nieuwbouw naar een beschikbare oppervlakte van de buitenspeelruimte gevraagd die minstens 3m² per kind (opvangplaats) bedraagt. Hoewel het geenszins de bedoeling is om deze vereiste over te nemen voor elk opvang, is het wel de enige norm die in de huidige regelgeving m.b.t. de grootte van een buitenspeelruimte is terug te vinden. Om deze reden (en enkel om deze reden) wordt deze norm gebruikt als perspectief van waaruit de bekomen resultaten van naderbij kunnen worden bekeken en kunnen worden ingeschat. Zodoende kunnen we bijvoorbeeld opmerken dat alle minimumwaarden die we in de steekproef kunnen observeren, onder de grens van 3m² per opvangplaats liggen (met uitzondering van de voorzieningen in toeristische gemeenten). Kortom, mocht het opleggen van een zelfde norm als deze die wordt opgelegd in het VIPA sectorbesluit, al tot één van de opties behoren bij de uitwerking van de vergunningsvoorwaarden, dan leren de resultaten ons dat dit heel wat bestaande voorzieningen in moeilijkheden zou brengen Het gebruik van de buitenspeelruimte De buitenspeelruimte wordt gebruikt enkel als het weer het toelaat. Verder wordt er nog op een andere manier met de kinderen naar buiten gegaan, ook al is er een buitenspeelruimte aanwezig. Zowel de groepsopvang als de gezinsopvang maakt van de buitenspeelruimte gebruik enkel als het weer dit toelaat en dit ongeacht de leeftijd van de kinderen. Dit antwoord werd immers door de meerderheid van de groepsopvang zowel voor baby s, kruipertjes, lopertjes als voor kinderen ouder dan 3 jaar aangekruist. Echter, 44,8% van de buitenschoolse groepsopvang heeft voor kinderen ouder dan 3 jaar aangekruist elke dag van de buitenspeelruimte gebruik te maken, ongeacht het weer. Bijna 8 op 10 van de buitenschoolse groepsopvang geeft aan nog op een andere manier met de kinderen buiten te gaan, ook al is er een buitenspeelruimte aanwezig. Ook 47,3% van de voorschoolse groepsopvang doet dit, net als 55,7% van de gezinsopvang. Het al dan niet rechtstreeks toegankelijk zijn van de buitenspeelruimte vanuit alle leefruimtes of de leefruimte, speelt hierbij geen enkel rol. Een onthaalouder maakt doorgaans een wandeling met de kinderen terwijl men in de groepsopvang daarnaast ook nog respectievelijk naar een speelplein of speeltuin gaat of naar het bos of het park. Dit gebeurt echter ook weer enkel als het weer dit toelaat (ongeacht de leeftijd van de kinderen) of voor wat de groepsopvang betreft, ook als er genoeg personeel aanwezig is. Deze reden werd in hogere mate aangekruist voor wat baby s en kruipertjes betrof. 12

13 6. Hoe kan Kind en Gezin deze onderzoeksresultaten gebruiken met het oog op de uitwerking van het toekomstige decreet Voorschoolse Kinderopvang en de uitvoerende regelgeving? Er zal van deze resultaten gebruik worden gemaakt om twee zaken na te gaan: o o Kan er in de toekomstige regelgeving een norm inzake de grootte van de buitenspeelruimte worden opgenomen als vergunningsvoorwaarde? Indien ja, welke zou deze norm dan kunnen zijn rekening houdend met de huidige situatie? Immers, indien gekozen wordt voor het opleggen van een norm moet deze zodanig zijn dat zo min mogelijk bestaande voorzieningen uit de groepsopvang en de gezinsopvang bij het uittekenen van het toekomstige kinderopvanglandschap uit de boot zouden vallen. Dit zal geen gemakkelijke opdracht zijn gezien de spreiding van de antwoorden die bekomen werden wanneer gevaagd werd naar de grootte van de buitenspeelruimte. 7. Wat kan wel reeds worden meegenomen op basis van deze onderzoeksresultaten met het oog op het uitwerken van de toekomstige vergunningsvoorwaarden? a. 2,8% van de gezinsopvang heeft geen buitenspeelruimte. Aangezien we met een representatief staal te maken hebben, zou dit betekenen dat 2,8% van de totale gezinsopvang in Vlaanderen (Brussel inbegrepen) geen kinderen meer zou mogen opvangen indien in de toekomstige regelgeving het hebben van een buitenspeelruimte verplicht zou worden. Vertaald naar absolute cijfers zou dit in totaal om ongeveer 228 onthaalouders gaan (voornamelijk aangesloten onthaalouders), gevestigd in centrumgemeenten of in Brussel hoofdstad. b. Ook 0,2% van de voorschoolse groepsopvang heeft geen buitenspeelruimte. Omgerekend naar de totale populatie voorschoolse opvangvoorzieningen, zou dit betekenen dat in de toekomst 4 voorzieningen uit de boot zouden vallen. c. Het is niet nodig voorwaarden te formuleren met betrekking tot het al dan niet rechtstreeks toegankelijk zijn van de buitenspeelruimte(s) vanuit de leefruimte(s) aangezien het al of niet rechtsreeks toegankelijk zijn, geen invloed heeft op het gebruik van de buitenspeelruimte. d. Aangezien men in de formele kinderopvang gemiddeld over 2 buitenspeelruimtes beschikt, is het van belang, indien gekozen wordt voor het inschrijven van een vereiste grootte van de buitenspeelruimte in de regelgeving, duidelijk aan te geven dat deze vereiste grootte geldt voor het totaal van alle aanwezige buitenspeelruimtes. e. Als er een norm zal worden opgenomen, dan zal onderzocht moeten worden op welke wijze deze gedefinieerd zal kunnen worden: zal dit kunnen in termen van een minimale totale 13

14 grootte van de buitenspeelruimte of in termen van een minimale totale grootte per opvangplaats of op nog een andere manier? f. Teneinde te kunnen bepalen of er al dan niet een uniforme norm voor de, in eerste instantie, totale voorschoolse kinderopvang geformuleerd zou kunnen worden, dient niet enkel rekening te worden gehouden met het soort opvang (groepsopvang of gezinsopvang) maar ook met de grootte van de voorzieningen (capaciteit). Bovendien zullen tegelijk ook de resultaten verkregen voor de buitenschoolse groepsopvang bij dit hele proces in het achterhoofd gehouden dienen te worden om in de toekomst versnippering van het landschap te vermijden. 14

15 Bijlage: Vragenlijst (online versie) V0. Type voorziening Kind & Gezin Bevraging buitenspeelruimte [PROG: take from database] 1: Erkend kinderdagverblijf (KDV) 2: Zelfstandig kinderdagverblijf (ZKDV) 3: Initiatief voor buitenschoolse opvang (IBO) 4: Lokale dienst voor buurtgerichte voorschoolse/buitenschoolse opvang (LODI) 6: Zelfstandige buitenschoolse opvangvoorziening (ZBO) 7: Buitenschoolse opvang verbonden aan een erkend kinderdagverblijf (BOKDV) 10: Een zelfstandige onthaalouder (ZOO) V0b. [PROG: if V0=4] Type voorziening 1: Lokale dienst voor buurtgerichte voorschoolse opvang 2: Lokale dienst voor buurtgerichte voorschoolse opvang V1. [PROG: if V0=1,2,3,4,5,6,7] Duid de situatie aan die van toepassing is op de vestigingsplaats van de voorziening waarvoor je de vragenlijst invult. Slechts één antwoord op deze vraag is mogelijk. [PROG: if V0=8,9,10] Duid de situatie aan die van toepassing is op de plaats waar je kinderen opvangt. Slechts één antwoord op deze vraag is mogelijk. [PROG: single punch] 1: Er is geen buitenspeelruimte en je gaat/ jullie gaan met de kinderen nooit naar buiten. 2: Er is geen buitenspeelruimte maar je gaat/ jullie gaan met de kinderen naar buiten. 3: Er is een buitenspeelruimte maar deze is niet rechtstreeks toegankelijk vanuit de leefruimtes maar wel via een gang, trap, inkomhal,. 4: Er is een buitenspeelruimte die rechtstreeks toegankelijk is vanuit de/alle leefruimte(s). 5: [PROG ONLY if V0= 1,2,3,4,5,6,7] Er is een buitenspeelruimte die rechtsreeks toegankelijk is vanuit de ene leefruimte maar niet rechtstreeks toegankelijk vanuit een andere leefruimte (wel via een gang, trap, inkomhal, ). 6: Andere (noteer): [PROG: Other specify] [PROG: if V1 = 1 go to S1] [PROG: if V1 = 2 go to V4.2] V2.1 Hoeveel buitenspeelruimten zijn er beschikbaar voor de kinderen? Denk hierbij aan tuin, terras, koer, balkon, Gelieve hierbij de verschillende types afzonderlijk te tellen, zelfs al grenzen ze aan elkaar (vb. terras & tuin). [PROG: range 1-10] ruimtes V2.2. Welke soort(en) buitenruimte(n) is/zijn dit? [PROG: if V2.1>1 Multiple punch] [PROG: if V2.1=1 Single punch] 15

16 1:Tuin 2:Terras 3: Binnenkoer 4: Balkon 5: Oprit 6: Andere (noteer): [PROG: Other specify] V2.3. Hoe groot is de totale buitenspeelruimte? [PROG: if V2.1 >1] Gelieve alles op te tellen zodat één antwoord wordt gegeven voor alle buitenspeelruimten samen. meter op meter OF m² 16

17 [PROG: if V0=1,2,3,4,5,6,7] V3. 1. Hoe vaak maken jullie op de vestigingsplaats waarvoor je de vragenlijst invult gebruik van de buitenspeelruimte(n)? Geef voor elke groep van kinderen aan wat van toepassing is. Slechts één antwoord per groep van kinderen is mogelijk. [PROG: SHOW GRID] 1: Elke dag ongeacht het weer. 2: 1 à 2 keer per week ongeacht het weer. 3: 1 à 2 keer per maand ongeacht het weer. 4: Enkel als het weer het toelaat. 5: Nooit. 6: Andere (noteer): [PROG: Other specify] 7: Wij vangen geen kinderen op van die leeftijd Voor kinderen jonger dan 3 jaar Baby s Kruipertjes Lopertjes Ouder dan 3 jaar [PROG: if V0=8,9,10] V3.2. Hoe vaak maak je gebruik van jouw buitenspeelruimte(n)? Slechts één antwoord is mogelijk. [PROG: Single punch] 1: Elke dag ongeacht het weer. 2: 1 à 2 keer per week ongeacht het weer. 3: 1 à 2 keer per maand ongeacht het weer. 4: Enkel als het weer het toelaat. 5: Nooit. 6: Andere (noteer): [PROG: Other specify] V4.1. Ga je/gaan jullie met de kinderen (ook) op een andere manier naar buiten? 1: Ja 2: Neen [PROG: if V4.1 = 2 go to S1] V4.2. Waar ga je/ gaan jullie dan met de kinderen heen? Je kan meerdere antwoorden aanduiden. [PROG: Multiple punch] 1: Naar een nabijgelegen park. 17

18 2: Naar een nabijgelegen bos. 3: Naar een speelplein/speeltuin in de buurt. 4: We maken gewoon een wandeling. 5: Andere (noteer): [PROG: Other specify] [PROG: if V0=1,2,3,4,5,6,7] V Hoe vaak gebeurt dit? Duid voor elke groep van kinderen aan wat van toepassing is. Slechts één antwoord per groep van kinderen is mogelijk. [PROG: Single punch] 1. Elke dag ongeacht het weer à 2 keer per week ongeacht het weer à 2 keer per maand ongeacht het weer. 4. Enkel als het weer het toelaat. 5. Andere (noteer): [PROG: Other specify] 6. Wij vangen geen kinderen op van die leeftijd Voor kinderen jonger dan 3 jaar Baby s Kruipertjes Lopertjes Ouder dan 3 jaar [PROG if V0=8,9,10 ] V Hoe vaak gebeurt dit? Slechts één antwoord is mogelijk. [PROG: Single punch] 1: Elke dag ongeacht het weer. 2: 1 à 2 keer per week ongeacht het weer. 3: 1 à 2 keer per maand ongeacht het weer. 4: Enkel als het weer het toelaat. 5: Andere (noteer): [PROG: Other specify] 18

19 Signaletiek S1. Erkende capaciteit of capaciteit volgens attest van toezicht: [PROG: range 1-999] S2. [PROG: if V0=1,2,3,4,5,6,7] Geef aan of de vestigingsplaats van de voorziening waarvoor je deze vragenlijst hebt ingevuld, eerder in het centrum van de gemeente/stad of aan de rand van het centrum van de gemeente/stad gelegen is: [PROG: if V0=8,9,10] Is de plaats waar je kinderen opvangt eerder in het centrum van de gemeente/stad gelegen of eerder aan de rand van het centrum van de gemeente/stad of is deze volledig buiten het centrum gelegen? [PROG: Single punch] 1: In het centrum van een stad 2: Aan de rand van de stad 3: In het centrum van een dorp 4: Buiten het centrum van een dorp 5: In een plattelandszone 6: In een industriezone 7: Andere (noteer): [PROG: Other specify] S3. Wat is uw dossier nummer: [PROG: if V0=8,9,10 SHOW THIS ADDITIONAL TEXT] : (als je een onthaalouder bent aangesloten bij een dienst gelieve dan het dossiernummer te geven van de dienst waarbij je aangesloten bent) S4. Provincie van de vestigingsplaats: 1: Antwerpen 2: Limburg 3: West-Vlaanderen 4: Oost-Vlaanderen 5: Vlaams Brabant 6: Brussels Hoofdstedelijk Gewest S5. Postcode van de vestigingsplaats: Bedankt voor uw deelname! 19

Kinderopvang in West-Vlaanderen West-Vlaanderen Werkt 3, 2012

Kinderopvang in West-Vlaanderen West-Vlaanderen Werkt 3, 2012 Kinderopvang in West- West- Werkt 3, 212 foto: Landelijke Kinderopvang vzw Aanbod in kaart 17. formele kinderopvangplaatsen in West- Lieselot Denorme en Tanja Termote WES Lieselot Denorme Tanja Termote

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.6 - Maart 2009-373-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.6 - Maart 2009-373- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.6 - Maart 2009-373- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN VEERLE HEEREN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Vraag nr. 159 van 28 januari 2009

Nadere informatie

25/06/2010. Zelfstandige kinderdagverblijven

25/06/2010. Zelfstandige kinderdagverblijven Zelfstandige kinderdagverblijven Bezoekendag, 24 juni 2010 1 Dagprogramma 24 juni 2010 Voormiddag Inleiding bij het begrip zelfstandig kinderdagverblijf Kennismaking met kinderdagverblijf Ukkie-Pukkie

Nadere informatie

Infosessie zelfstandige kinderopvangsector

Infosessie zelfstandige kinderopvangsector Infosessie zelfstandige kinderopvangsector 2 april 2009 Situering 1 Kind en Gezin Kind en Gezin is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid

Nadere informatie

De (on)gelijke deelname aan kinderopvang in Vlaanderen

De (on)gelijke deelname aan kinderopvang in Vlaanderen De (on)gelijke deelname aan kinderopvang in Vlaanderen Sofie Kuppens HIVA KU Leuven Kennisplatform BUITENKANS Vóór en vroegschoolse educatie in de strijd tegen kinderarmoede 27 April 2016 Overzicht Inleiding

Nadere informatie

Kinderopvang in Vlaanderen. 6 maart 2014

Kinderopvang in Vlaanderen. 6 maart 2014 Kinderopvang in Vlaanderen 6 maart 2014 1 Zo kon het niet verder Chaotisch landschap (veel vormen én organisatoren) Moeilijke zoektocht voor ouders Versnipperd kwaliteit voor kind in gedrang Verschillende

Nadere informatie

DECREET HOUDENDE DE ORGANISATIE VAN KINDEROPVANG VAN BABY S en PEUTERS. Ann Lobijn

DECREET HOUDENDE DE ORGANISATIE VAN KINDEROPVANG VAN BABY S en PEUTERS. Ann Lobijn DECREET HOUDENDE DE ORGANISATIE VAN KINDEROPVANG VAN BABY S en PEUTERS Ann Lobijn Inhoud Tijdspad Doelstellingen van het decreet en korte inhoud BVR vergunningsvoorwaarden Reacties VVSG - Tijdspad Decreet

Nadere informatie

4. Hoeveel zelfstandige kinderopvanginitiatieven stapten in 2013 en 2014 (cijfers tot september) uit het IKG-systeem?

4. Hoeveel zelfstandige kinderopvanginitiatieven stapten in 2013 en 2014 (cijfers tot september) uit het IKG-systeem? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 63 van ELKE VAN DEN BRANDT datum: 15 oktober 2014 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Zelfstandige kinderopvang - Evolutie Het decreet Kinderopvang

Nadere informatie

Oproep naar aanvragen voor nieuwe plaatsen gesubsidieerde voorschoolse opvang

Oproep naar aanvragen voor nieuwe plaatsen gesubsidieerde voorschoolse opvang Hallepoortlaan 27 B-1060 BRUSSEL Telefoon: 02 533 12 11 Fax: 02 544 02 80 www.kindengezin.be e-mail : info@kindengezin.be MEDEDELING Oproep naar aanvragen voor nieuwe plaatsen gesubsidieerde voorschoolse

Nadere informatie

20/02/2014 VERGUNNINGSVOORWAARDEN KINDEROPVANG BABY S EN PEUTERS INHOUD. 1. Nieuwe namen. Nieuwe namen

20/02/2014 VERGUNNINGSVOORWAARDEN KINDEROPVANG BABY S EN PEUTERS INHOUD. 1. Nieuwe namen. Nieuwe namen VERGUNNINGSVOORWAARDEN KINDEROPVANG BABY S EN PEUTERS Principieel akkoord Vlaamse Regering 5 juli 2013 INHOUD 1. Nieuwe namen 2. Algemene principes 3. Aanpak 4. 5. Werkingsvoorwaarden Nieuwe namen NU 1

Nadere informatie

Startenmet kinderopvang. Toelichting Kind en Gezin Startersdag Unizo 18 mei 2011

Startenmet kinderopvang. Toelichting Kind en Gezin Startersdag Unizo 18 mei 2011 Startenmet kinderopvang Toelichting Kind en Gezin Startersdag Unizo 18 mei 2011 Wat doet Kind en Gezin? K&G is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid

Nadere informatie

De kaart trekken voor de volgende generatie. Ann Lobijn, stafmedewerker kinderopvang. Een atelier rond kinderopvang

De kaart trekken voor de volgende generatie. Ann Lobijn, stafmedewerker kinderopvang. Een atelier rond kinderopvang De kaart trekken voor de volgende generatie. Ann Lobijn, stafmedewerker kinderopvang Een atelier rond kinderopvang Inhoud Inleiding Kinderopvang van baby s en peuters Definitie Huidig (en toekomstig) kinderopvanglandschap

Nadere informatie

Aanbod (Bron: Kind en Gezin, 1/7/2013)... 2 Evolutie 2008-2013... 8 Nood aan kinderopvang... 10

Aanbod (Bron: Kind en Gezin, 1/7/2013)... 2 Evolutie 2008-2013... 8 Nood aan kinderopvang... 10 Inhoud Aanbod (Bron: Kind en Gezin, 1/7/2013)... 2 Evolutie 2008-2013... 8 Nood aan kinderopvang... 10 Aanbod (Bron: Kind en Gezin, 1/7/2013) BOKDV IBO KDV LODIB LODIV VOP ZBO ZKDV ZOO dvo vest Eindtotaal

Nadere informatie

Opvang en afvoer van regenwater Een bevraging bij huishoudens in Vlaanderen

Opvang en afvoer van regenwater Een bevraging bij huishoudens in Vlaanderen Opvang en afvoer van regenwater Een bevraging bij huishoudens in Vlaanderen DOCUMENTBESCHRIJVING Titel Opvang en afvoer van regenwater - Een bevraging bij huishoudens in Vlaanderen Samenstellers Peter

Nadere informatie

AANVRAAG EENMALIGE INVESTERINGSTOELAGE VOOR KINDEROPVANGINITIATIEVEN. Deel 1: IDENTIFICATIEGEGEVENS

AANVRAAG EENMALIGE INVESTERINGSTOELAGE VOOR KINDEROPVANGINITIATIEVEN. Deel 1: IDENTIFICATIEGEGEVENS AANVRAAG EENMALIGE INVESTERINGSTOELAGE VOOR KINDEROPVANGINITIATIEVEN versie 01 januari 2017 Dit betreft een aanvraag voor: Dossiernummer Kind en Gezin : oprichting nieuw initiatief... uitbreiding capaciteit

Nadere informatie

Kinderopvang. Jaarverslag 2011. Hallepoortlaan 27 1060 Brussel Kind en Gezin-Lijn: 078 150 100 www.kindengezin.be

Kinderopvang. Jaarverslag 2011. Hallepoortlaan 27 1060 Brussel Kind en Gezin-Lijn: 078 150 100 www.kindengezin.be Kinderopvang Jaarverslag 2011 Hallepoortlaan 27 1060 Brussel Kind en Gezin-Lijn: 078 150 100 www.kindengezin.be INHOUD VOORWOORD... 1 DEEL 1: FEITEN EN CIJFERS... 2 HOOFDSTUK 1: SCHETS VAN HET OPVANGLANDSCHAP...

Nadere informatie

Inclusieve opvang en Centra inclusieve kinderopvang

Inclusieve opvang en Centra inclusieve kinderopvang Inclusieve opvang en Centra inclusieve kinderopvang Inspiratiedag Kinderopvang VVSG 2 april 2015 Sylvia Walravens Stafmedewerker afdeling Kinderopvang Historische context Inclusieve opvang binnen Kind

Nadere informatie

onderwerpen rol K&G Kinderopvang kinderen tot het einde van de basisschool

onderwerpen rol K&G Kinderopvang kinderen tot het einde van de basisschool Kinderopvang in Vlaanderen onderwerpen 1. Rol kind en gezin 2. Kinderopvanglandschap 3. Beleidsnota minister Jo Van Deurzen 4. Decreet voorschoolse kinderopvang 5. Buitenschoolse opvang nieuwe visie 6.

Nadere informatie

BEVRAGING NAAR HET OPVANGAANBOD IN DE SCHOLEN

BEVRAGING NAAR HET OPVANGAANBOD IN DE SCHOLEN BEVRAGING NAAR HET OPVANGAANBOD IN DE SCHOLEN 1 Situering In het regeerakkoord neemt de Vlaamse Regering zich voor de opvang van schoolgaande kinderen te reorganiseren in nauw overleg met de verschillende

Nadere informatie

Transitie decreet voor diensten voor opvanggezinnen

Transitie decreet voor diensten voor opvanggezinnen 2013-11-28-transitie decreet diensten Inleiding Transitie decreet voor diensten voor opvanggezinnen Vrijdag 22 november zijn de twee uitvoeringsbesluiten, zijnde vergunningsvoorwaarden en het subsidiebesluit

Nadere informatie

De financiering van de buitenschoolse kinderopvang Het perspectief van de voorzieningen

De financiering van de buitenschoolse kinderopvang Het perspectief van de voorzieningen De financiering van de buitenschoolse kinderopvang Het perspectief van de voorzieningen Prof. dr. Jozef Pacolet, Frederic De Wispelaere & Annelies De Coninck Studiedag SWVG Integrale zorg en ondersteuning

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN PREMIES AAN INITIATIEVEN VOOR KINDEROPVANG VAN BABY S EN PEUTERS IN NINOVE

REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN PREMIES AAN INITIATIEVEN VOOR KINDEROPVANG VAN BABY S EN PEUTERS IN NINOVE REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN PREMIES AAN INITIATIEVEN VOOR KINDEROPVANG VAN BABY S EN PEUTERS IN NINOVE ARTIKEL 1 Artikel 1.1 ALGEMENE BEPALINGEN Definities (bron: Kind en Gezin) Kinderopvang:

Nadere informatie

HET AANTAL KINDEREN PER BEGELEIDER/ONTHAALOUDER IN DE VLAAMSE KINDEROPVANG. Georges Hedebouw Projectleiding: Georges Hedebouw

HET AANTAL KINDEREN PER BEGELEIDER/ONTHAALOUDER IN DE VLAAMSE KINDEROPVANG. Georges Hedebouw Projectleiding: Georges Hedebouw HET AANTAL KINDEREN PER BEGELEIDER/ONTHAALOUDER IN DE VLAAMSE KINDEROPVANG Georges Hedebouw Projectleiding: Georges Hedebouw Onderzoek in opdracht van Kind en Gezin Mei 2011 Gepubliceerd door KATHOLIEKE

Nadere informatie

Afwijkingsmogelijkheden vergunning. Opvang met attest, erkenning, toestemming op 1 april 2014

Afwijkingsmogelijkheden vergunning. Opvang met attest, erkenning, toestemming op 1 april 2014 Op 12 juni 2015 keurde de Vlaamse Regering principieel een aantal veranderingen in de svoorwaarden goed. Deze wijzigingen staan in schuin lettertype. door aantal jaren ervaring: door aantal jaren ervaring:

Nadere informatie

MEDEDELING. KWMDJ002 16 maart 2009. Alle opvangvoorzieningen

MEDEDELING. KWMDJ002 16 maart 2009. Alle opvangvoorzieningen Hallepoortlaan 27 B-1060 BRUSSEL Telefoon: 02 533 12 11 Fax: 02 544 02 80 www.kindengezin.be e-mail : info@kindengezin.be MEDEDELING Het ministerieel besluit over het attest van een basisopleiding levensreddend

Nadere informatie

jaarverslag kinderopvang 2008 Hallepoortlaan Brussel Kind en Gezin-Lijn:

jaarverslag kinderopvang 2008 Hallepoortlaan Brussel Kind en Gezin-Lijn: Doelgroepbereik, testresultaten en resultaten van de verwijzingen jaarverslag kinderopvang 2008 Hallepoortlaan 27 1060 Brussel Kind en Gezin-Lijn: 078 150 100 info@kindengezin.be http://www.kindengezin.be

Nadere informatie

Als je een beroepsopleiding start en je hebt kinderen dan zoek je best tijdig kinderopvang.

Als je een beroepsopleiding start en je hebt kinderen dan zoek je best tijdig kinderopvang. 4 52 Oriëntatiegids KINDEROPVANG Als je een beroepsopleiding start en je hebt kinderen dan zoek je best tijdig kinderopvang. Waar moet je op letten bij het vinden van kinderopvang? Welke soorten kinderopvang

Nadere informatie

Simulatie van de vraag naar voorschoolse kinderopvang

Simulatie van de vraag naar voorschoolse kinderopvang Simulatie van de vraag naar voorschoolse kinderopvang foto: Landelijke Kinderopvang vzw West-Vlaanderen komt 3.000 plaatsen in kinderopvang tekort Tanja Termote Senior researcher WES Tanja Termote De behoefte

Nadere informatie

H$+3F$+/-I.%;:BAAB;7AA%

H$+3F$+/-I.%;:BAAB;7AA% Pagina 1 van 1 H$+3F$+/-I.;:BAAB;7AA >@J)&$3'"2./$+$-I.'4#/60$+'4K,6L6/$.L'$0L$#$2+0 '60,6#3-'63$6323!"#$$&$'()"&*+,$&-.'/&0'123'4$(5)6'+'7&))*$'()"&*+,$&-.'8)*-&)'9."-$$-'4$(5)6':-;+'

Nadere informatie

Oog voor kwaliteit in de Vlaamse kinderopvang: elke kinderbegeleider en elke verantwoordelijke gekwalificeerd

Oog voor kwaliteit in de Vlaamse kinderopvang: elke kinderbegeleider en elke verantwoordelijke gekwalificeerd Oog voor kwaliteit in de Vlaamse kinderopvang: elke kinderbegeleider en elke verantwoordelijke gekwalificeerd Evelien Van Vlasselaer Stafmedewerker K&G 17 november 2014 Inhoud 1. Decreet kinderopvang baby

Nadere informatie

AANVRAAG EENMALIGE INVESTERINGSTOELAGE VOOR KINDEROPVANGINITIATIEVEN. Deel 1: IDENTIFICATIEGEGEVENS

AANVRAAG EENMALIGE INVESTERINGSTOELAGE VOOR KINDEROPVANGINITIATIEVEN. Deel 1: IDENTIFICATIEGEGEVENS AANVRAAG EENMALIGE INVESTERINGSTOELAGE VOOR KINDEROPVANGINITIATIEVEN versie 20 november 2013 Dit betreft een aanvraag voor: Dossiernummer Kind en Gezin : oprichting nieuw initiatief... uitbreiding capaciteit

Nadere informatie

KINDEROPVANG IN VLAANDEREN 2001

KINDEROPVANG IN VLAANDEREN 2001 1 KINDEROPVANG IN VLAANDEREN 2001 INHOUD Deel 1: Cijfers en feiten Hoofdstuk 1. Schets van het opvanglandschap 1. Informele kinderopvang 2. Formele kinderopvang 3. De plicht tot melding aan Kind en Gezin

Nadere informatie

Kinderopvang. Jaarverslag 2005. Kind en Gezin Hallepoortlaan 27 1060 Brussel 02 533 12 11 http://www.kindengezin.be

Kinderopvang. Jaarverslag 2005. Kind en Gezin Hallepoortlaan 27 1060 Brussel 02 533 12 11 http://www.kindengezin.be Kinderopvang Jaarverslag 2005 Kind en Gezin Hallepoortlaan 27 1060 Brussel 02 533 12 11 http://www.kindengezin.be 2 INHOUD Voorwoord Deel 1: Cijfers en feiten Hoofdstuk 1. Schets van het opvanglandschap

Nadere informatie

CENTRALE AANMELDINGSLIJST KINDEROPVANG IN GROOT-AALST. voor kinderen van 0-3 jaar

CENTRALE AANMELDINGSLIJST KINDEROPVANG IN GROOT-AALST. voor kinderen van 0-3 jaar CENTRALE AANMELDINGSLIJST KINDEROPVANG IN GROOT-AALST voor kinderen van 0-3 jaar INHOUDSTAFEL Hoofdstuk Pagina I. INLEIDING 2 II. SOORTEN KINDEROPVANG 2 III. IV. OVERZICHT DEELNEMENDE KINDEROPVANGINITIATIEVEN

Nadere informatie

BEVRAGING IKG. UnieKO VZW Kasteeldreef 66/ Beveren

BEVRAGING IKG. UnieKO VZW Kasteeldreef 66/ Beveren BEVRAGING IKG UnieKO VZW Kasteeldreef 66/1 9120 Beveren 7 juni 2012 UnieKO VZW, Kasteeldreef 66/1, 9120 Beveren - 2012 Deze studie is eigendom van VZW UnieKO en is beschermd door de copyrightwetgeving

Nadere informatie

UITBREIDING VOORSCHOOLSE KINDEROPVANG 2008 ADVIES LOKAAL BESTUUR VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST. Versie 23 april 2008

UITBREIDING VOORSCHOOLSE KINDEROPVANG 2008 ADVIES LOKAAL BESTUUR VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST. Versie 23 april 2008 BIJLAGE Bijlage nr. 1 Advies Vlaamse Gemeenschapscommissie inzake het toekennen van nieuwe plaatsen gesubsidieerde voorschoolse kinderopvang in het Brussels hoofdstedelijk gewest Hallepoortlaan 27 B-1060

Nadere informatie

Praktijk en inspiratie

Praktijk en inspiratie Praktijk en inspiratie Inhoud/1 INHOUD A. Werking en organisatie Hoofdstuk 1 Het kinderopvanglandschap in Vlaanderen... 1 Inleiding... 1 1.1. Categorieën van kinderopvang... 1 1.1.1 Verschil tussen informele

Nadere informatie

Omgevingsanalyse Oostende Ifv nieuwe locatie kinderdagverblijf In opdracht van CM Oostende

Omgevingsanalyse Oostende Ifv nieuwe locatie kinderdagverblijf In opdracht van CM Oostende Omgevingsanalyse Oostende Ifv nieuwe locatie kinderdagverblijf In opdracht van CM Oostende 1 Inleiding In deze analyse worden een aantal cijfers meegegeven die van belang kunnen zijn in het kader van de

Nadere informatie

Vernieuwing kinderopvang in Vlaanderen en Brussel

Vernieuwing kinderopvang in Vlaanderen en Brussel 1 Vernieuwing kinderopvang in Vlaanderen en Brussel Situatieschets In België behoort de kinderopvang tot de bevoegdheid van de Gemeenschappen. De Vlaamse, de Franse en de Duitstalige Gemeenschap staan

Nadere informatie

jaarverslag kinderopvang 2006 Hallepoortlaan Brussel Kind en Gezin-Lijn:

jaarverslag kinderopvang 2006 Hallepoortlaan Brussel Kind en Gezin-Lijn: Doelgroepbereik, testresultaten en resultaten van de verwijzingen jaarverslag kinderopvang 2006 Hallepoortlaan 27 1060 Brussel Kind en Gezin-Lijn: 078 150 100 info@kindengezin.be http://www.kindengezin.be

Nadere informatie

Gedrag en ervaringen van huishoudelijke afnemers op de vrijgemaakte Vlaamse energiemarkt VREG - TECHNISCH RAPPORT

Gedrag en ervaringen van huishoudelijke afnemers op de vrijgemaakte Vlaamse energiemarkt VREG - TECHNISCH RAPPORT Gedrag en ervaringen van huishoudelijke afnemers op de vrijgemaakte Vlaamse energiemarkt VREG - TECHNISCH RAPPORT 10 september 2014 INHOUDSOPGAVE 1. TECHNISCH RAPPORT...3 1.1. Universum en steekproef...

Nadere informatie

Gedrag en ervaringen van professionele afnemers op de vrijgemaakte Vlaamse energiemarkt VREG - TECHNISCH RAPPORT

Gedrag en ervaringen van professionele afnemers op de vrijgemaakte Vlaamse energiemarkt VREG - TECHNISCH RAPPORT Gedrag en ervaringen van professionele afnemers op de vrijgemaakte Vlaamse energiemarkt VREG - TECHNISCH RAPPORT 10 september 2014 INHOUDSOPGAVE 1. TECHNISCH RAPPORT...3 1.1. Universum en steekproef...

Nadere informatie

INHOUD VOORWOORD... 1 DEEL 1: FEITEN EN CIJFERS... 2

INHOUD VOORWOORD... 1 DEEL 1: FEITEN EN CIJFERS... 2 INHOUD VOORWOORD... 1 DEEL 1: FEITEN EN CIJFERS... 2 HOOFDSTUK 1: SCHETS VAN HET OPVANGLANDSCHAP... 2 1. Informele kinderopvang... 2 2. Formele kinderopvang geregeld door Kind en Gezin... 2 3. Formele

Nadere informatie

BROCHURE FINANCIËLE COMPENSATIE 2014

BROCHURE FINANCIËLE COMPENSATIE 2014 SX BROCHURE FINANCIËLE COMPENSATIE 2014 INLEIDING Op 1 april 2014 is het subsidiesysteem voor kinderopvang voor baby s en peuters grondig veranderd. Hierdoor krijgen sommige organisatoren meer subsidies

Nadere informatie

jaarverslag kinderopvang 2009 Hallepoortlaan 27 1060 Brussel Kind en Gezin-Lijn: 078 150 100

jaarverslag kinderopvang 2009 Hallepoortlaan 27 1060 Brussel Kind en Gezin-Lijn: 078 150 100 Doelgroepbereik, testresultaten en resultaten van de verwijzingen jaarverslag kinderopvang 2009 Hallepoortlaan 27 1060 Brussel Kind en Gezin-Lijn: 078 150 100 info@kindengezin.be http://www.kindengezin.be

Nadere informatie

De school werkt samen met een opvanginitiatief voor baby s en peuters

De school werkt samen met een opvanginitiatief voor baby s en peuters De school werkt samen met een opvanginitiatief voor baby s en peuters Hoe kunnen kinderopvang (Welzijn) en school (Onderwijs) samenwerken met respect voor elkaars eigenheid? Welkom Overzicht 1. Randvoorwaarden

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Een overzicht van de wijzigingen. 2.1 Toepassingsgebied (artikel 1) 2.2 Algemene bouwtechnische en bouwfysische normen (artikel 2)

1 Inleiding. 2 Een overzicht van de wijzigingen. 2.1 Toepassingsgebied (artikel 1) 2.2 Algemene bouwtechnische en bouwfysische normen (artikel 2) Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de investeringssubsidie en de bouwtechnische en bouwfysische normen voor de sector van de voorzieningen voor gezinnen met kinderen 1 Inleiding Op 4

Nadere informatie

Doel van het onderzoek Inzicht bieden in de gevolgen van de Wet kinderopvang voor de verschillende gebruikersgroepen.

Doel van het onderzoek Inzicht bieden in de gevolgen van de Wet kinderopvang voor de verschillende gebruikersgroepen. SAMENVATTING 1. Doel en onderzoeksopzet De invoering van de Wet kinderopvang per 1 januari 2005 heeft veel veranderingen gebracht voor de gebruikers van formele kinderopvang in kinderdagverblijven (KDV),

Nadere informatie

Adviesrol lokaal bestuur bij kinderopvang

Adviesrol lokaal bestuur bij kinderopvang Adviesrol lokaal bestuur bij kinderopvang Versie 03/02/2016 Het lokaal bestuur heeft een aantal belangrijke opdrachten i.h.k.v. kinderopvang en preventieve gezinsondersteuning in de gemeente. Deze opdrachten

Nadere informatie

Statuten Lokaal Overleg Kinderopvang

Statuten Lokaal Overleg Kinderopvang Statuten Lokaal Overleg Kinderopvang 2013-2019 Art. 1. Begrippen In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder: 1 LOK: lokaal overleg kinderopvang 2 DVG: diensten voor gezinsopvang 3 IBO: initiatief

Nadere informatie

Persoonlijk langskomen Telefoon Fax Brief Ander antwoord :

Persoonlijk langskomen Telefoon Fax  Brief Ander antwoord : Onderzoek naar het opnamebeleid 1. Hoe kan iemand jouw dienst contacteren voor informatie over opvang? Meerdere antwoorden mogelijk Persoonlijk langskomen Telefoon Fax E-mail Brief 2. a. Wordt er gewerkt

Nadere informatie

ENQUETE INZAKE HET GEBRUIK VAN KINDEROPVANG VOOR KINDEREN JONGER DAN 3 JAAR NAJAAR 2002

ENQUETE INZAKE HET GEBRUIK VAN KINDEROPVANG VOOR KINDEREN JONGER DAN 3 JAAR NAJAAR 2002 ENQUETE INZAKE HET GEBRUIK VAN KINDEROPVANG VOOR KINDEREN JONGER DAN 3 JAAR NAJAAR 2002 Kind en Gezin Hallepoortlaan 27 1060 Brussel 02/533.14.11 Wettelijk Depot 2003/4112/3 Mei 2003 Cynthia Bettens Bea

Nadere informatie

Vlaamse Regering keurt voorontwerp decreet Kinderopvang goed

Vlaamse Regering keurt voorontwerp decreet Kinderopvang goed Kabinet Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 6 mei 2011 Mijlpaal voor kinderopvang Vlaamse Regering keurt voorontwerp decreet Kinderopvang goed De Vlaamse Regering gaf vandaag

Nadere informatie

VVSG INSPIRATIEDAG 20 maart 2014. Stand van zaken op vandaag, onder voorbehoud van definitieve goedkeuring van de regelgeving

VVSG INSPIRATIEDAG 20 maart 2014. Stand van zaken op vandaag, onder voorbehoud van definitieve goedkeuring van de regelgeving INKOMENSTARIEF VVSG INSPIRATIEDAG 20 maart 2014 Stand van zaken op vandaag, onder voorbehoud van definitieve goedkeuring van de regelgeving INHOUD 1. Bestellen is betalen 2. Inkomenstarief: principes en

Nadere informatie

Monitoring verhuisbewegingen erkend vluchtelingen oktober 2016

Monitoring verhuisbewegingen erkend vluchtelingen oktober 2016 Monitoring verhuisbewegingen erkend vluchtelingen oktober 2016 Nota in het kader van de coördinatieopdracht monitoring asielinstroom van het Agentschap Integratie en Inburgering Publicatiedatum: 05 oktober

Nadere informatie

1. Hoe kan iemand jouw kinderdagverblijf contacteren voor informatie over de opvang? Persoonlijk langskomen Telefoon Fax E-mail Brief Ander antwoord :

1. Hoe kan iemand jouw kinderdagverblijf contacteren voor informatie over de opvang? Persoonlijk langskomen Telefoon Fax E-mail Brief Ander antwoord : Onderzoek naar het opnamebeleid 1. Hoe kan iemand jouw kinderdagverblijf contacteren voor informatie over de opvang? Persoonlijk langskomen Telefoon Fax E-mail Brief 2. a. Wordt er gewerkt met een antwoordapparaat

Nadere informatie

Uitbreidingsronde kinderopvang. Een zorgvuldig lokaal advies

Uitbreidingsronde kinderopvang. Een zorgvuldig lokaal advies Uitbreidingsronde kinderopvang Een zorgvuldig lokaal advies Inleiding Welkomstwoord Programma: Een uitbreidingsronde: hoe zit dat in elkaar? Uitbreidingsronde kinderopvang 2017 Belang van een kwaliteitsvol

Nadere informatie

Enquête naar het gebruik van buitenschoolse opvang voor kinderen van 3 jaar tot 12 jaar Voorjaar 2004

Enquête naar het gebruik van buitenschoolse opvang voor kinderen van 3 jaar tot 12 jaar Voorjaar 2004 Enquête naar het gebruik van buitenschoolse opvang voor kinderen van 3 jaar tot 12 jaar Voorjaar Katleen Govaert Bea Buysse Kind en Gezin Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel Telefoon: 02/533 14 11 - Wettelijk

Nadere informatie

Kinderopvang en vrijetijdsactiviteiten. Bespreking van de resultaten van de bevraging bij de lokale besturen

Kinderopvang en vrijetijdsactiviteiten. Bespreking van de resultaten van de bevraging bij de lokale besturen Kinderopvang en vrijetijdsactiviteiten Bespreking van de resultaten van de bevraging bij de lokale besturen Kinderopvang en vrijetijdsactiviteiten Bespreking van de resultaten van de bevraging bij de lokale

Nadere informatie

20/02/2014 SUBSIDIES KINDEROPVANG BABY S EN PEUTERS. Principieel akkoord Vlaamse Regering 5 juli PRINCIPIEEL AKKOORD BVR SUBSIDIES 5 juli 2013

20/02/2014 SUBSIDIES KINDEROPVANG BABY S EN PEUTERS. Principieel akkoord Vlaamse Regering 5 juli PRINCIPIEEL AKKOORD BVR SUBSIDIES 5 juli 2013 SUBSIDIES KINDEROPVANG BABY S EN PEUTERS Principieel akkoord Vlaamse Regering 5 juli 2013 PRINCIPIEEL AKKOORD BVR SUBSIDIES 5 juli 2013 Aanpassingen mogelijk o.m. na advies Raad van State Wel geregeld

Nadere informatie

Duurzaam gebruik pesticiden zorginstellingen en kinderopvang (vanaf 1 januari 2015)

Duurzaam gebruik pesticiden zorginstellingen en kinderopvang (vanaf 1 januari 2015) Duurzaam gebruik pesticiden zorginstellingen en kinderopvang (vanaf 1 januari 2015) Verduidelijking bij de Vlaamse wetgeving opgemaakt door de VMM in overleg met het Agentschap Zorg en Gezondheid en Kind

Nadere informatie

Omgevingsanalyse Beernem ikv Huis van het Kind

Omgevingsanalyse Beernem ikv Huis van het Kind Omgevingsanalyse Beernem ikv Huis van het Kind 1 1. Wijkenindeling Onderstaande kaart toont de wijkenindeling van Beernem. 2 2. Situering doelgroep (Bron: Rijksregister, 01/01/2014) A. Bevolking naar leeftijd

Nadere informatie

Inspectierapport. Het kleine huis aan het plein (KDV) Hygieaplein 7 1076 RN AMSTERDAM Registratienummer: 751947155

Inspectierapport. Het kleine huis aan het plein (KDV) Hygieaplein 7 1076 RN AMSTERDAM Registratienummer: 751947155 Inspectierapport Het kleine huis aan het plein (KDV) Hygieaplein 7 1076 RN AMSTERDAM Registratienummer: 751947155 Toezichthouder: GGD Amsterdam In opdracht van: Gemeente Amsterdam Datum inspectie: 14-08-2014

Nadere informatie

Stap voor stap een kinderdagverblijf realiseren

Stap voor stap een kinderdagverblijf realiseren Stap voor stap een kinderdagverblijf realiseren Ingrid Van Cauter, OVSG Ann Lobijn, VVSG Overzicht Stap 1: Behoefte aan kinderopvang bepalen Stap 2: Zelf doen of laten doen Stap 3: Vorm kiezen Stap 4:

Nadere informatie

Aangepaste bedragen van de subsidies en andere financiële tegemoetkomingen voor de opvangvoorzieningen in 2012

Aangepaste bedragen van de subsidies en andere financiële tegemoetkomingen voor de opvangvoorzieningen in 2012 Hallepoortlaan 27 B-1060 BRUSSEL Telefoon: 02 533 12 11 Fax: 02 544 02 80 www.kindengezin.be e-mail : info@kindengezin.be MEDEDELING Aangepaste bedragen van de subsidies en andere financiële tegemoetkomingen

Nadere informatie

Rapport kwaliteitsindicatoren 2013 deel 1 BEJAARDENCENTRUM DE CEDER - DOMEIN HESS DE LILEZ

Rapport kwaliteitsindicatoren 2013 deel 1 BEJAARDENCENTRUM DE CEDER - DOMEIN HESS DE LILEZ Rapport kwaliteitsindicatoren BEJAARDENCENTRUM DE CEDER - DOMEIN HESS DE LILEZ Dit rapport geeft een overzicht van de kwaliteitsindicatoren die uw woonzorgcentrum indiende in. U kunt zich als woonzorgcentrum

Nadere informatie

Deze vorm van begeleiding is beperkt in tijd (3 jaar), maar niet in het aantal begeleidingen.

Deze vorm van begeleiding is beperkt in tijd (3 jaar), maar niet in het aantal begeleidingen. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 187 van VERA JANS datum: 12 december 2014 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Thuisbegeleiding personen met autismespectrumstoornis - Capaciteit

Nadere informatie

4.2. Evaluatie van de respons op de postenquêtes. In dit deel gaan we in op de respons op instellingsniveau en op respondentenniveau.

4.2. Evaluatie van de respons op de postenquêtes. In dit deel gaan we in op de respons op instellingsniveau en op respondentenniveau. 4.2. Evaluatie van de respons op de postenquêtes 4.2.1. Algemeen In dit deel gaan we in op de respons op instellingsniveau en op respondentenniveau. Instellingsniveau (vragenlijst coördinator) provincie,

Nadere informatie

De kinderopvangtoelage. Bevoegde schepen: Nabilla Ait Daoud

De kinderopvangtoelage. Bevoegde schepen: Nabilla Ait Daoud De kinderopvangtoelage Bevoegde schepen: Nabilla Ait Daoud Wat is de kinderopvangtoelage? Met de kinderopvangtoelage betaalt de stad een deel van de factuur die ouders betalen bij een groepsopvang met

Nadere informatie

Subsidie kinderopvang baby s en peuters: in de praktijk

Subsidie kinderopvang baby s en peuters: in de praktijk Subsidie kinderopvang baby s en peuters: in de praktijk Esther Holleman VVSG Inspiratiedag kinderopvang 20 maart 2014 Inhoud 1. Omzetting en toekenning 2. Subsidiegroepen 3. Trappensysteem 1. Algemeen

Nadere informatie

Onderzoek over het spreken van het Frans door de inwoners van Vlaanderen

Onderzoek over het spreken van het Frans door de inwoners van Vlaanderen Onderzoek over het spreken van het Frans door de inwoners van Vlaanderen Onderzoek uitgevoerd voor de vzw: Association pour la Promotion de la Francophonie en Flandre September 2009 Dedicated Research

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 459 (2011-2012) Nr. 1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZIT TING 2011-2012 17 NOVEMBER 2011 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van mevrouw Elke ROEX betreffende het waarborgen van het recht op kinderopvang

Nadere informatie

Sterk in kinderopvang

Sterk in kinderopvang Sterk in kinderopvang Goede kinderopvang Langdurige positieve effecten op - sociale - emotionele - verstandelijke - morele - taalontwikkeling tot ver in de schooltijd Lage pedagogische kwaliteit? - negatieve

Nadere informatie

kinderopvang in kaart

kinderopvang in kaart kinderopvang in kaart Provincie Oost-Vlaanderen 2010 Inleiding KINDEROPVANG IN KAART Provincie Oost-Vlaanderen 2010 Kinderopvang in kaart Oost-Vlaanderen (2010) 1 Inleiding Voorwoord Kind en Gezin wil,

Nadere informatie

Rapport kwaliteitsindicatoren 2013 deel 1 RVT DR. J. COPPENS

Rapport kwaliteitsindicatoren 2013 deel 1 RVT DR. J. COPPENS Rapport kwaliteitsindicatoren Dit rapport geeft een overzicht van de kwaliteitsindicatoren die uw woonzorgcentrum indiende in. U kunt zich als woonzorgcentrum m.b.t. elke indicator vergelijken met gelijkaardige

Nadere informatie

Gedrag & ervaringen van huishoudelijke afnemers op de vrijgemaakte Vlaamse energiemarkt VREG 13/09/2012

Gedrag & ervaringen van huishoudelijke afnemers op de vrijgemaakte Vlaamse energiemarkt VREG 13/09/2012 Gedrag & ervaringen van huishoudelijke afnemers op de vrijgemaakte Vlaamse energiemarkt VREG 13/09/2012 VREG - Technisch rapport nr. I109 (ATec1428_I109_D) Dimarso N.V., opererend onder de commerciële

Nadere informatie

ANNEXES (PARTIE 2_2) : 1. Listes de formulaires des demandes de subsides régionaux et communautaires (NL).

ANNEXES (PARTIE 2_2) : 1. Listes de formulaires des demandes de subsides régionaux et communautaires (NL). ANNEXES (PARTIE 2_2) : 1. Listes de formulaires des demandes de subsides régionaux et communautaires (NL). 1 2 3 4 5 6 Hallepoortlaan 27 B-1060 Brussel Telefoon: 02 533 14 67 Fax: 02 544 02 80 http://www.kindengezin.be

Nadere informatie

In bepaalde omstandigheden kan een afwijking worden aangevraagd van het berekende inkomenstarief voor kinderopvang.

In bepaalde omstandigheden kan een afwijking worden aangevraagd van het berekende inkomenstarief voor kinderopvang. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 255 van LIES JANS datum: 20 januari 2016 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Inkomensgerelateerde kinderopvang - Individueel verminderd tarief

Nadere informatie

Inspectierapport Stichting Kinderopvang Mariadonk (BSO) Hoefstraat TA Zegge

Inspectierapport Stichting Kinderopvang Mariadonk (BSO) Hoefstraat TA Zegge Inspectierapport Stichting Kinderopvang Mariadonk (BSO) Hoefstraat 13 4735TA Zegge Toezichthouder: GGD West-Brabant In opdracht van gemeente: Rucphen Datum inspectie: 14-07-2015 Type onderzoek: Onderzoek

Nadere informatie

Rapport Klant Tevredenheid Onderzoek KDV/PSZ 2012.

Rapport Klant Tevredenheid Onderzoek KDV/PSZ 2012. Rapport Klant Tevredenheid Onderzoek KDV/PSZ 2012. In 2012 hebben wij een meting gehouden van de klanttevredenheid op onze kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. Door 219 gezinnen zijn de vragenlijsten

Nadere informatie

VOORSTEL VAN DECREET VAN MEVROUW SONJA BECQ EN MEVROUW VEERLE HEEREN C.S HOUDENDE REGELING VAN DE THUISOPVANG VAN ZIEKE KINDEREN

VOORSTEL VAN DECREET VAN MEVROUW SONJA BECQ EN MEVROUW VEERLE HEEREN C.S HOUDENDE REGELING VAN DE THUISOPVANG VAN ZIEKE KINDEREN ADVIES VOORSTEL VAN DECREET VAN MEVROUW SONJA BECQ EN MEVROUW VEERLE HEEREN C.S HOUDENDE REGELING VAN DE THUISOPVANG VAN ZIEKE KINDEREN Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen. Voorstel

Nadere informatie

Rapport kwaliteitsindicatoren 2013 deel 2

Rapport kwaliteitsindicatoren 2013 deel 2 Rapport kwaliteitsindicatoren 213 deel 2 Dit rapport geeft een overzicht van de kwaliteitsindicatoren die uw woonzorgcentrum indiende in 213 deel 2. U kunt zich als woonzorgcentrum per indicator vergelijken

Nadere informatie

Trendrapport hotelbarometer 2014. Jaarrapport

Trendrapport hotelbarometer 2014. Jaarrapport Trendrapport hotelbarometer 2014 Jaarrapport Trendrapport hotelbarometer 2014 - Jaarrapport Inlichtingen sofie.wauters@toerismevlaanderen.be Tel +32 (0)2 504 24 07 Verantwoordelijke uitgever: Peter De

Nadere informatie

ENQUETE INZAKE HET GEBRUIK VAN BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG VOOR KINDEREN VAN 3 JAAR TOT 12 JAAR

ENQUETE INZAKE HET GEBRUIK VAN BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG VOOR KINDEREN VAN 3 JAAR TOT 12 JAAR ENQUETE INZAKE HET GEBRUIK VAN BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG VOOR KINDEREN VAN 3 JAAR TOT 12 JAAR NAJAAR 2002 Katleen Govaert Bea Buysse Kind en Gezin Hallepoortlaan 27 1060 Brussel 02/533.14.11 Wettelijk

Nadere informatie

Inspectierapport KDV en BSO Kiekeboe (BSO) Schoorstraat JW Klazienaveen

Inspectierapport KDV en BSO Kiekeboe (BSO) Schoorstraat JW Klazienaveen Inspectierapport KDV en BSO Kiekeboe (BSO) Schoorstraat 4 7891JW Klazienaveen Toezichthouder: GGD Drenthe In opdracht van gemeente: Emmen Datum inspectie: 14-11-2016 Type onderzoek : Onderzoek voor registratie

Nadere informatie

Studieaanbod in de eerste graad B-stroom. Screening van de beroepenvelden in de eerste graad van het voltijds secundair onderwijs

Studieaanbod in de eerste graad B-stroom. Screening van de beroepenvelden in de eerste graad van het voltijds secundair onderwijs Studieaanbod in de eerste graad B-stroom Screening van de beroepenvelden in de eerste graad van het voltijds secundair onderwijs juli 2015 Inhoud Inhoud... 2 1 Inleiding... 4 2 Situering... 5 3 Leerlingenaantallen

Nadere informatie

KINDEROPVANG IN VLAANDEREN - 2003

KINDEROPVANG IN VLAANDEREN - 2003 1 KINDEROPVANG IN VLAANDEREN - 2003 INHOUD Deel 1: Cijfers en feiten Hoofdstuk 1. Schets van het opvanglandschap 1. Informele kinderopvang 2. Formele kinderopvang 3. De plicht tot melding aan Kind en Gezin

Nadere informatie

KINDEROPVANG IN VLAANDEREN 2002

KINDEROPVANG IN VLAANDEREN 2002 1 KINDEROPVANG IN VLAANDEREN 2002 INHOUD Deel 1: Cijfers en feiten Hoofdstuk 1. Schets van het opvanglandschap 1. Informele kinderopvang 2. Formele kinderopvang 3. De plicht tot melding aan Kind en Gezin

Nadere informatie

Proefproject inkomenstarief-mix (IKT-mix)

Proefproject inkomenstarief-mix (IKT-mix) Proefproject inkomenstarief-mix (IKT-mix) Doelstellingen en beslissingskader 1. OPROEP Een combinatie van plaatsen met inkomenstarief en plaatsen met vrije prijs op één kinderopvanglocatie is op dit moment

Nadere informatie

Vlaamse Regering ~~. =

Vlaamse Regering ~~. = VR 2012 0911 DOC.1119/2 Vlaamse Regering ~~. = >>J - n= Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende bepaling van de Vlaamse beleidsprioriteiten voor het gemeentelijk jeugdbeleid DE VLAAMSE REGERING,

Nadere informatie

SW1501 Volledige studie-opdracht voor het verbouwen van oud schoolgebouw tot BKO

SW1501 Volledige studie-opdracht voor het verbouwen van oud schoolgebouw tot BKO SW1501 Volledige studie-opdracht voor het verbouwen van oud schoolgebouw tot BKO 1. Te verbouwen schoolgebouw met tuin 2. Toekomstige invulling site staatsschool 3. Huidige toegangsweg tot site en gebouwen

Nadere informatie

nr. 298 van FREYA SAEYS datum: 29 januari 2016 aan JO VANDEURZEN Kinderopvang - Nieuwe en stopgezette initiatieven

nr. 298 van FREYA SAEYS datum: 29 januari 2016 aan JO VANDEURZEN Kinderopvang - Nieuwe en stopgezette initiatieven SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 298 van FREYA SAEYS datum: 29 januari 2016 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Kinderopvang - Nieuwe en stopgezette initiatieven Uit een bevraging

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement buitenschoolse opvang BO

Huishoudelijk reglement buitenschoolse opvang BO ALG 09 - /5-09-203 BO Hoofdzetel Locatie buitenschoolse opvang: Essen Kapellen Brecht Hofstraat 4 Kapelsestraat 37 Leopoldstraat 5 290 Essen 2950 Kapellen 2960 St Lenaarts 03/664.87.23 GSM 0470 0 80 55

Nadere informatie

Per 1.000 kinderen onder de 3 jaar telde Limburg eind 2008 68 opvangplaatsen minder dan het Vlaamse gemiddelde.

Per 1.000 kinderen onder de 3 jaar telde Limburg eind 2008 68 opvangplaatsen minder dan het Vlaamse gemiddelde. Limburgse kinderopvang misdeeld door huidige Vlaamse Regering. Uit het antwoord vanwege Vlaams minister van Welzijn Heeren op een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Els Robeyns blijkt

Nadere informatie

Inspectierapport incidenteel onderzoek Kinderdagverblijf Eigenwijz (KDV) Bezantijnenstraat 2b 7783BR GRAMSBERGEN Registratienummer 191094067

Inspectierapport incidenteel onderzoek Kinderdagverblijf Eigenwijz (KDV) Bezantijnenstraat 2b 7783BR GRAMSBERGEN Registratienummer 191094067 Inspectierapport incidenteel onderzoek Kinderdagverblijf Eigenwijz (KDV) Bezantijnenstraat 2b 7783BR GRAMSBERGEN Registratienummer 191094067 Toezichthouder: GGD IJsselland In opdracht van gemeente: Hardenberg

Nadere informatie

Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 4.3 (2010-2011)

Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 4.3 (2010-2011) Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 4.3 (2010-2011) Verkeerskundige interpretatie van de belangrijkste tabellen (Analyserapport) D. Janssens, S. Reumers, K. Declercq, G. Wets Contact: Prof. dr. Davy

Nadere informatie

Omgevingsanalyse Brugge ikv kinderopvang 2014

Omgevingsanalyse Brugge ikv kinderopvang 2014 Omgevingsanalyse Brugge ikv kinderopvang 2014 1 1. Situering doelgroep (Bron: Rijksregister, 01/01/2014) De eerste tabel toont de absolute aantallen van de verschillende leeftijdsgroepen. De som van de

Nadere informatie

Inspectierapport Stichting buurt- en clubhuiswerk d'evelaer (KDV) de Visserstraat 6a 1964ST Heemskerk

Inspectierapport Stichting buurt- en clubhuiswerk d'evelaer (KDV) de Visserstraat 6a 1964ST Heemskerk Inspectierapport Stichting buurt- en clubhuiswerk d'evelaer (KDV) de Visserstraat 6a 1964ST Heemskerk Toezichthouder: GGD Kennemerland In opdracht van gemeente: Heemskerk Datum inspectie: 14-12-2015 Type

Nadere informatie

WE HEBBEN JOUW ZORG IN ONZE VINGERS

WE HEBBEN JOUW ZORG IN ONZE VINGERS WE HEBBEN JOUW ZORG IN ONZE VINGERS 770 medewerkers 5.300 actieve klanten 46 miljoen euro omzet Onze diensten Het Zorgbedrijf bestaat uit 3 zorgpijlers: KINDZORG THUISZORG OUDERENZORG 4 Onze missie We

Nadere informatie

Inspectierapport. Kinderdagverblijf De Kleine Zeester (KDV) Sieg Vaz Diasstraat 2 1063 HM AMSTERDAM Registratienummer: 177396660

Inspectierapport. Kinderdagverblijf De Kleine Zeester (KDV) Sieg Vaz Diasstraat 2 1063 HM AMSTERDAM Registratienummer: 177396660 Inspectierapport Kinderdagverblijf De Kleine Zeester (KDV) Sieg Vaz Diasstraat 2 1063 HM AMSTERDAM Registratienummer: 177396660 Toezichthouder: GGD Amsterdam In opdracht van: Gemeente Amsterdam Datum inspectie:

Nadere informatie