Besluiten van de Vlaamse Regering van 22 november 2013 over de vergunningsvoorwaarden en de subsidies voor de kinderopvang van baby s en peuters

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Besluiten van de Vlaamse Regering van 22 november 2013 over de vergunningsvoorwaarden en de subsidies voor de kinderopvang van baby s en peuters"

Transcriptie

1 1 Besluiten van de Vlaamse Regering van 22 november 2013 over de vergunningsvoorwaarden en de subsidies voor de kinderopvang van baby s en peuters Overzicht van de inhoudelijke wijzigingen van de goedgekeurde versie ten opzichte van de versie met principiële goedkeuring Op 5 juli 2013 gaf de Vlaamse Regering haar principieel akkoord aan de ontwerpbesluiten die de vergunningsvoorwaarden en de subsidies in de kinderopvang vanaf 1 april 2014 regelen. Na het advies van Raad van State over deze ontwerpbesluiten werden er aanpassingen gedaan. Ook in deze fase werd rekening gehouden met opmerkingen van de vertegenwoordigers van de kinderopvangsector. Zo vervallen er een aantal verplichtingen voor organisatoren met 18 opvangplaatsen of minder. Op 22 november 2013 keurde de Vlaamse Regering deze besluiten goed. De volgende stap is om de bijhorende ministeriële besluiten verder te ontwikkelen en goed te keuren. Daarnaast wordt er gewerkt aan de andere besluiten van de Vlaamse regering die het decreet Kinderopvang moeten uitvoeren. Kind en Gezin houdt je op de hoogte. Inhoudelijke wijzigingen vergunningsvoorwaarden 1. Er zijn minder verplichtingen voor organisatoren met 18 opvangplaatsen of minder. Voor organisatoren met 18 opvangplaatsen of minder vervallen een aantal vergunningsvoorwaarden van de vorige versie: - het kwaliteitshandboek (huidig art.57, vorig art.59); - het hebben van een organisatorische structuur (huidig art.46, vorig art.49); - de evaluatie door de personen die in de kinderopvanglocatie werken (huidig art.50, vorig art.53). Voor organisatoren met meer dan 18 opvangplaatsen zijn deze vergunningsvoorwaarden gebleven. 2. Naast de zelfevaluatie moet elke organisator ook een evaluatie van de klachtenbehandeling doen. (huidig art. 51, vorig art.53) Alle organisatoren (ook deze met 18 opvangplaatsen of minder) moeten binnen een cyclus van vijf jaar: - een zelfevaluatie van de werking doen; - een evaluatie van de klachtenbehandeling doen. Indien nodig passen ze de werking aan. Organisatoren met meer dan 18 plaatsen evalueren hiervoor minstens: - het kwaliteitsbeleid; - het kwaliteitsmanagementsysteem. Indien nodig passen ze naast de werking ook het kwaliteitshandboek aan. 1

2 3. Bij de aanvraag van de vergunning volstaat voor de gezinsopvang een verklaring op erewoord over de infrastructuur. Voor de groepsopvang is een verslag van de toezichthouder nodig. (huidig art.3) In de vorige versie was een attest van een toezichthouder vereist om aan te tonen dat de infrastructuur aan de werkingsvoorwaarden voldoet. Voor de gezinsopvang volstaat nu een verklaring op erewoord hierover. Voor de groepsopvang is een verslag van een toezichthouder nodig (in plaats van een attest). 4. De verplichtingen voor de brandveiligheid in de gezinsopvang zijn minder uitgebreid beschreven. Een verklaring op eer van de organisator volstaat. (huidig art. 9 en 22) In de vorige versie moest de gezinsopvang voldoen aan een uitgebreide lijst van technische voorschriften voor de brandveiligheid. De gezinsopvang moest ook een veiligheidsregister bijhouden. Dit is nu vervangen door meer algemeen geformuleerde vereisten: - de mogelijkheid tot veilige evacuatie van de opgevangen kinderen; - maatregelen inzake brandpreventie. Ook hiervoor is er geen attest van een toezichthouder nodig. Een verklaring op erewoord van de organisator volstaat. Voor de groepsopvang is er ten opzichte van de vorige versie voor brandveiligheid niets veranderd. 5. Verantwoordelijken moeten voor 1 april 2015 gestart zijn om 6 jaar tijd te krijgen om aan de kwalificatievereisten te voldoen. Als een organisator de vergunning verliest, vervalt deze overgangsperiode. (huidig art. 70 en 71, vorig art. 71) Verantwoordelijken die gestart zijn of starten voor 1 april 2015 krijgen tot 1 april 2020 de tijd om aan de kwalificatievereisten te voldoen. Een verantwoordelijke die start na 1 april 2015 moet onmiddellijk aan de kwalificatievereisten voldoen. Opvang die de vergunning verliest en terug een vergunning aanvraagt, moet onmiddellijk aan de kwalificatievereisten van de verantwoordelijke voldoen. 6. Nieuw is dat opvang met een attest, erkenning of toestemming een afwijking kan vragen voor het attest van kennis van organisatorisch en financieel beheer. (huidig art. 66) Organisatoren met meer dan 8 plaatsen hebben een attest nodig dat ze bij één persoon in de kinderopvanglocatie kennis hebben van organisatorisch en financieel beheer Heeft de opvang op 1 april 2014 een attest van toezicht, erkenning of toestemming, dan kan men hiervoor nu een afwijking vragen. Kind en Gezin geeft daarvoor een attest op aanvraag. 7. Nieuw is dat de organisator 1 jaar tijd krijgt om het huishoudelijk reglement en de schriftelijke overeenkomst aan de vergunningsvoorwaarden aan te passen. (huidig art. 70, vorig art. 71) Zowel bestaande opvangvoorzieningen als starters hebben tijd tot 1 april 2015 om te voldoen aan de werkingsvoorwaarden over het huishoudelijk reglement en de schriftelijke overeenkomst. Dat was in de eerdere versie niet voorzien. 2

3 8. De bevestiging van de aanwezigheid van kinderen door ouders moet niet meer dagelijks gebeuren. (huidig art. 38, vorig art. 40) In de eerdere versie stond er dat gezinnen dagelijks de aankomst- en vertrektijd van hun kind schriftelijk of elektronisch moesten bevestigen. Deze vergunningsvoorwaarde blijft, maar de bevestiging moet niet dagelijks gebeuren, maar iedere aanwezigheid moet wel bevestigd worden door de ouders. 9. Gemelde opvang krijgt 3 maanden extra tijd om een vergunning aan te vragen. (huidig art. 69, vorig art. 70) Gemelde opvangvoorzieningen moeten hun aanvraag doen voor 1 januari 2015 (in plaats van 1 oktober 2014). Zij kunnen tot aan de beslissing over de vergunning hun kinderopvangactiviteit voortzetten. 10. Toevoeging van de thema s waarover de pedagogische norm zal gaan. (huidig art.31, vorig art. 33) In de vorige versie stond al dat de organisator ervoor moet zorgen dat de pedagogische kwaliteit voldoet aan een norm en dat de minister de regels bepaalt. Hieraan werd toegevoegd dat de pedagogische norm minstens zal gaan over: - het welbevinden en de betrokkenheid van het kind; o Hiermee wordt bedoeld dat het kind zich goed voelt in zijn vel en geboeid bezig kan zijn. - de aanpak van het kind; o Hieronder behoren bijvoorbeeld het aanbod van materiaal en activiteiten, de begeleidersstijl, het bevorderen van de groepssfeer. - het pedagogisch handelen; o Dit gaat over de inspanningen van de opvang om ontwikkelingskansen te bieden in functie van de doelstellingen van de kinderopvang. - de pedagogische condities. o Dit is de mate waarin de kinderbegeleiders zich goed voelen in hun job, betrokken zijn en hoe hiervoor binnen de organisatie de condities worden geschept. 11. In het huishoudelijk reglement wordt toegevoegd wanneer gegevens van gezinnen en kinderen vernietigd worden. (huidig art.34, vorig art. 36) In de verplichte bepaling die in het huishoudelijk reglement over de vernietiging van gegevens van gezinnen en kinderen moet staan, werd toegevoegd dat dit gebeurt als ze niet meer noodzakelijk zijn voor de toepasselijke regelgeving. Zo moet men bijvoorbeeld voor de belastingen bepaalde gegevens gedurende een aantal jaren bijhouden. In een toelichting zullen we dit later verder verduidelijken. 3

4 12. Ouders kunnen het aanwezigheidsregister waarop alle kinderen staan raadplegen. (vorig art. 41) In de eerdere versie stond er dat de gezinnen het aanwezigheidsregister enkel mochten raadplegen voor hun eigen kind. Omdat ouders mogelijk een register aftekenen waarop alle kinderen staan, is dit niet realistisch en werd deze bepaling geschrapt. 13. De samenwerkingsovereenkomst voor feitelijke verenigingen moet ook het werkregime bevatten. (huidig art. 53, vorig art.55) De minimale inhoud van de samenwerkingsovereenkomst voor een feitelijke vereniging werd al in de vorige versie van het besluit beschreven. Daar werd deze bepaling aan toegevoegd: werkregime van alle personen die deel uitmaken van de feitelijke vereniging. 14. Nieuw is dat bepaalde afwijkingen voor infrastructuur vervallen als er een verhoging van het aantal kinderopvangplaatsen is. (huidig art. 63; vorig art. 65) Als een organisator een verhoging van het aantal vergunde kinderopvangplaatsen in een kinderopvanglocatie vraagt en krijgt, vervallen de afwijkingen voor: - circulatieruimte; - netto-vloeroppervlakte; - natuurlijk daglicht; - leefgroep-indeling. 15. Nieuw is dat men het recht op bepaalde overgangsbepalingen verliest bij een verhoging van het aantal opvangplaatsen en bij verhuizing. (huidig art.71) Gemelde opvang of opvang met een attest, erkenning of toestemming van Kind en Gezin die een verhoging van het aantal vergunde kinderopvangplaatsen in een kinderopvanglocatie vraagt en krijgt, moet onmiddellijk voldoen aan bepaalde vergunningsvoorwaarden. Ook als de opvanglocatie verhuist, moet men onmiddellijk aan deze voorwaarden voldoen: - circulatieruimte; - nettovloeroppervlakte; - natuurlijk daglicht; - leefgroepindeling; - brandveiligheidsattest groepsopvang. Een peutertuin die het aantal vergunde kinderopvangplaatsen wil verhogen, moet onmiddellijk voldoen aan de voorwaarde over het aantal aanwezige kinderen per aanwezige kinderbegeleider. 16. Er is toegevoegd dat men het recht op alle overgangsbepalingen behoudt als men de ondernemingsvorm verandert. (huidig art. 71) Gemelde opvang of opvang met een attest, erkenning of toestemming die na 1 april 2014 de ondernemingsvorm wijzigt kan op alle overgangsbepalingen beroep blijven doen. 17. Nieuw is dat starters een advies aan het lokaal bestuur moeten vragen. Een organisator die een nieuwe opvanglocatie wil starten, moet hierover een advies vragen aan het lokaal bestuur. Een bewijs van deze aanvraag is nodig om de vergunning te kunnen aanvragen. 4

5 Het lokaal bestuur is vaak goed op de hoogte van de behoefte aan kinderopvang in haar gemeente of stad. Is er in die buurt nood aan kinderopvang of niet? Hebben de ouders nood aan een opvang met inkomenstarief of niet? Het lokaal bestuur is niet verplicht om een advies te geven of om een behoeftenonderzoek te voeren. De organisator is niet verplicht om het advies te volgen, maar moet het wel vragen. Juridisch-technische wijzigingen vergunningsvoorwaarden Deze wijzigingen hebben geen invloed op de toekomstige inhoudelijke voorwaarden of aanpak. Het gaat om artikels die op vraag van Raad van State naar een ander (toekomstig) Besluit van de Vlaamse Regering verhuizen. We sommen ze voor de volledigheid op: Artikels die verhuizen naar het Besluit van de Vlaamse Regering over de procedures - De toekenning van de vergunning door Kind en Gezin op basis van een onderzoek van de startvoorwaarden op stukken, de mogelijkheid hiervan af te wijken en de factoren waarvan het aantal toe te kennen vergunde plaatsen afhankelijk is. (vorig art. 2) - Het behoud van de vergunning voor onbepaalde duur op basis van de werkingsvoorwaarden en het onderzoek op basis van stukken en ter plaatse. (vorig art. 3) Artikels die verhuizen naar het Besluit van de Vlaamse regering over de buitenschoolse opvang - De vergunning en de bijbehorende voorwaarden die ook gelden als buitenschoolse opvang gelijktijdig in de vergunde kinderopvanglocatie kan plaatsvinden. (vorig art. 3) - De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid van de buitenschools opgevangen kinderen. (huidig art. 29, vorig art. 31) Inhoudelijke wijzigingen subsidies 1. De huidige IKG-kinderdagverblijven (met meer dan 18 opvangplaatsen) krijgen 3 jaar langer overgangsperiode om te voldoen aan de voorwaarde over de rechtspersoonlijkheid met sociaal oogmerk en de dubbele boekhouding. (huidig art. 61, vorig art. 55) Organisatoren met meer dan 18 subsidieerbare plaatsen voor inkomenstarief moeten een rechtspersoonlijkheid met sociaal oogmerk hebben en een dubbele boekhouding voeren. In de vorige versie kregen de huidige zelfstandige IKG-kinderdagverblijven hiervoor tijd tot 1 april Dit is nu verlengd tot 1 april

6 2. De voorwaarde voor IKG-kinderdagverblijven (met meer dan 18 opvangplaatsen) om vanaf 2020 met een werknemersstatuut te werken wordt in 2017 geëvalueerd. Organisatoren met meer dan 18 subsidieerbare plaatsen voor inkomenstarief moeten voor hun kinderbegeleiders een werknemersstatuut hebben De huidige zelfstandige IKG-kinderdagverblijven krijgen hiervoor tijd tot 1 april Nieuw is dat er hiervan in 2017 een evaluatie komt. 3. Nieuw is dat zelfstandige opvangvoorzieningen met IKG en lokale diensten voor buurtgerichte kinderopvang tot 2016 de tijd krijgen voor de minimale openingsduur van 11 uur per dag voor subsidies voor inkomenstarief of voor plussubsidies. (art. 62) In 2014 en 2015 volstaat een ononderbroken openingsduur van minstens negen uur tussen 6 en 20 uur. 4. De subsidie voor individuele inclusieve kinderopvang zal mogelijk zijn vanaf de vergunning. (huidig art. 7, vorig art.5) In de vorige versie moest men de basissubsidie ontvangen vooraleer men een subsidie voor individuele inclusieve kinderopvang kon aanvragen. Deze vereiste is nu geschrapt. Elke opvang met een vergunning zal deze kunnen aanvragen. 5. Er is toegevoegd dat de aanpassing van de subsidiebedragen 2 maand na het overschrijden van de spilindex gebeurt. (huidig art.8, vorig art.7) Deze aanpassing gebeurt telkens 2 maanden nadat het viermaandelijks voortschrijdend gemiddelde van de gezondheidsindex een bepaalde drempelwaarde overschrijdt. 6. Nieuw is dat medewerkers die in de kinderopvanglocatie de verantwoordelijke systematisch ondersteunen meetellen voor de berekening van de gemiddelde leeftijd van de verantwoordelijken. (huidig art.17, vorig art. 15) Deze gemiddelde leeftijd wordt gebruikt voor een deel van de subsidies voor inkomenstarief. De subsidie voor inkomenstarief is vervolgens opgebouwd uit: 1 een deel op basis van kinderopvangprestaties; 2 een deel op basis van de leeftijd van: - de verantwoordelijken - de medewerkers die in de kinderopvanglocatie instaan voor de systematische ondersteuning van de verantwoordelijke en die voldoen aan de voorwaarden inzake kennis Nederlands en kwalificatie waaraan de verantwoordelijke moet voldoen. Voor de groepsopvang wordt ook de leeftijd van de kinderbegeleiders meegerekend. 7. Nieuw is dat de organisator jaarlijks een begroting moet opmaken met een overzicht van de voorzienbare inkomsten en geschatte uitgaven.(art.4) Deze verplichting komt er vanuit het principe van goed financieel beheer. Ze leunt aan bij de Europese verplichting om een duidelijk zicht te hebben op kosten en inkomsten die verband houden met de diensten van algemeen economisch belang zoals de kinderopvang. 6

7 8. Nieuw is dat de organisator een boekhouding moet gebruiken die inkomsten en uitgaven voor kinderopvang transparant afzondert. (art.4) De organisator gebruikt een boekhouding die inkomsten en uitgaven voor kinderopvang transparant afzondert. Deze voorwaarde is er gekomen omwille van de Europese verplichting voor subsidies aan diensten van algemeen economisch belang zoals de kinderopvang. 9. Voor het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad wordt de subsidiegroep groepsopvang bekeken vanuit de volledige zorgregio in plaats van de gemeente. (art.1) Voor Vlaanderen wordt de subsidiegroep groepsopvang op het niveau van de gemeente bekeken. Voor Brussel wordt het volledige Brussels Hoofdstedelijk gewest als 1 subsidiegroep beschouwd, zowel voor gezinsopvang, als nu ook voor groepsopvang 10. Er is toegevoegd dat ouders met inkomenstarief 60% betalen voor een prestatie tot 5 uur. (huidig art. 30, vorig art.26) Het inkomenstarief dekt de kinderopvangprestaties tot 11 uur, met uitzondering van s nachts. Voor kinderopvangprestaties tot 5 uur geldt 60 % van het inkomenstarief. De minister bepaalt de nadere regels voor de bepaling van de verblijfstijden. 11. Er is verduidelijkt waarvoor een waarborg kan gevraagd worden. (huidig art 31, vorig art.26) Een waarborg kan enkel: - voor een maximum bedrag; - als waarborg voor de verplichtingen uit de schriftelijke overeenkomst of het huishoudelijk reglement over: o het naleven van de schriftelijke reservatie van een kinderopvangplaats; o het betalen van facturen; o het naleven van de opzegbepalingen. Het maakt hierbij niet uit welke benaming de organisator voor waarborg gebruikt. Dit geldt ook voor inschrijvingsprijs of voor gelijk welke som geld voordat de kinderopvang start De minister bepaalt de nadere regels voor de bepaling van het bijkomend tarief. 12. Nieuw is dat de organisator ouders moet ondersteunen bij de berekening van hun inkomenstarief via de website van Kind en Gezin. (huidig art.32, vorig art.27) Voor niet alle ouders is het evident om hun inkomenstarief zelf te berekenen. Indien nodig, moet de organisator de ouders hierover informeren en ondersteunen. 13. De principes voor de berekening van het inkomenstarief worden duidelijker geformuleerd. Het zijn de principes die nu al worden toegepast voor IKG of de prijs in de erkende opvangvoorzieningen. (huidig art.33, vorig art.27) Het inkomenstarief wordt berekend: - op basis van het inkomen op het meest recente Belgische aanslagbiljet voor personenbelasting en aanvullende belastingen van de ouder en van een andere persoon met domicilie op hetzelfde adres; - volgens volgende principes: o het inkomen, tot een bepaald bedrag, wordt vermenigvuldigd met een coëfficiënt; 7

8 o er is een minimaal tarief en een maximaal tarief; o er zijn verminderingen. - op volgende momenten: o de maand voorafgaand aan de maand waarin de kinderopvang start; o de maand volgend op de vaststelling in het berekeningsinstrument, van de wijziging van de persoon op basis van wiens inkomen het inkomenstarief berekend wordt. - De minister bepaalt de nadere regels. 14. Verminderd (inkomens)tarief kan ook toegekend worden via automatische rechtentoekenning. (huidig art.34, vorig art. 28) Ouders die het berekende inkomenstarief financieel niet kunnen dragen, kunnen via berekeningsinstrument op de website van Kind en Gezin een individueel verminderd inkomenstarief vragen. Dit berekeningsinstrument kan - ofwel zelf de herberekening doen, door bijvoorbeeld gebruik te maken van gegevens uit de databank met de leeflonen; - ofwel doorverwijzen naar het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn. Een individueel verminderd inkomenstarief wordt toegekend voor 1 jaar als: - het actuele inkomen lager ligt dan het inkomen op basis waarvan het inkomenstarief wordt berekend; - er een objectieve verantwoording is op basis van een beslissing van een overheidsinstantie om een financiële tegemoetkoming toe te kennen. De minister bepaalt de nadere regels. 15. Er is toegevoegd dat de huidige aangesloten onthaalouders 60% van de kostenvergoeding ontvangen voor een kinderopvangprestatie die minder dan 5 uur duurt. (huidig art. 65, vorig art. 58) Dit is hetzelfde als de huidige regeling en geldt zolang ze werken in het huidige sociaal statuut. 16. Er is toegevoegd dat de vergunde capaciteit van samenwerkende aangesloten onthaalouders die groepsopvang zullen, worden niet groter kan zijn dan 18 plaatsen. (huidig art. 65, vorig art. 58) Dit sluit aan bij de huidige regeling: ze mogen nooit met meer dan 2 personen tegelijkertijd samenwerken. 17. De mogelijkheid van cofinanciering vanuit andere overheden is toegevoegd. (art. 66). Als een organisator aan de subsidievoorwaarden voldoet en van een andere overheidsinstantie dan van Kind en Gezin subsidie krijgt volgens de bepalingen van dit besluit, dan kan Kind en Gezin instaan voor het toezicht op het naleven van deze voorwaarden. 8

9 Juridisch-technische wijzigingen subsidies Deze wijzigingen hebben geen invloed op de toekomstige inhoudelijke voorwaarden of aanpak. Het gaat om verplaatsing van artikels, vragen in het kader van de Europese wetgeving of andere formuleringen zonder inhoudelijke gevolgen. We sommen ze voor de volledigheid op: 1. De definitie van inkomen werd verplaatst naar art. 1 met de definities. Deze verplaatsing gebeurde omdat de term inkomen verschillende keren in het besluit terug kwam. Met inkomen wordt bedoeld: het gezamenlijk belastbaar inkomen voor de aftrekbare bestedingen. 2. Artikels die verhuizen naar het Besluit van de Vlaamse Regering over de procedures - de factoren die het aantal subsidieerbare kinderopvangplaatsen bepalen (art.2); - het onderzoek door Kind en Gezin en de toezichthouders naar het voldoen aan de subsidievoorwaarden op basis van stukken en ter plaatse (vorig art. 4). 3. Toevoegingen in het kader van Europese regelgeving over subsidies - Kind en Gezin kent subsidies toe voor de realisatie van specifieke dienstverlening met inachtneming van de Europese regelgeving over subsidies. (art.2) - Kind en Gezin en de toezichthouders houden uiterlijk om de 3 jaar toezicht op naleving van het subsidiebesluit. (art.3) 4. De woorden kwalificerend traject werden geschrapt voor die kinderbegeleiders die onder bepaalde voorwaarden hun attest van Nederlands na 4 jaar moeten behalen. Inhoudelijk is er geen verschil. (huidig art. 15, vorig art. 13) Per 3 voltijds equivalenten kinderbegeleiders met een attest van actieve kennis van het Nederlands (gerekend op het niveau van de organisator) kan een organisator 1 kinderbegeleider tewerkstellen zonder dit attest op voorwaarde dat: - deze kinderbegeleider dit attest behaalt maximaal 4 jaar na het starten met werken als kinderbegeleider bij de organisator; - er altijd een kinderbegeleider met dit attest aanwezig is in de kinderopvanglocatie. 9

20/02/2014 VERGUNNINGSVOORWAARDEN KINDEROPVANG BABY S EN PEUTERS INHOUD. 1. Nieuwe namen. Nieuwe namen

20/02/2014 VERGUNNINGSVOORWAARDEN KINDEROPVANG BABY S EN PEUTERS INHOUD. 1. Nieuwe namen. Nieuwe namen VERGUNNINGSVOORWAARDEN KINDEROPVANG BABY S EN PEUTERS Principieel akkoord Vlaamse Regering 5 juli 2013 INHOUD 1. Nieuwe namen 2. Algemene principes 3. Aanpak 4. 5. Werkingsvoorwaarden Nieuwe namen NU 1

Nadere informatie

20/02/2014 SUBSIDIES KINDEROPVANG BABY S EN PEUTERS. Principieel akkoord Vlaamse Regering 5 juli PRINCIPIEEL AKKOORD BVR SUBSIDIES 5 juli 2013

20/02/2014 SUBSIDIES KINDEROPVANG BABY S EN PEUTERS. Principieel akkoord Vlaamse Regering 5 juli PRINCIPIEEL AKKOORD BVR SUBSIDIES 5 juli 2013 SUBSIDIES KINDEROPVANG BABY S EN PEUTERS Principieel akkoord Vlaamse Regering 5 juli 2013 PRINCIPIEEL AKKOORD BVR SUBSIDIES 5 juli 2013 Aanpassingen mogelijk o.m. na advies Raad van State Wel geregeld

Nadere informatie

DECREET HOUDENDE DE ORGANISATIE VAN KINDEROPVANG VAN BABY S en PEUTERS. Ann Lobijn

DECREET HOUDENDE DE ORGANISATIE VAN KINDEROPVANG VAN BABY S en PEUTERS. Ann Lobijn DECREET HOUDENDE DE ORGANISATIE VAN KINDEROPVANG VAN BABY S en PEUTERS Ann Lobijn Inhoud Tijdspad Doelstellingen van het decreet en korte inhoud BVR vergunningsvoorwaarden Reacties VVSG - Tijdspad Decreet

Nadere informatie

Subsidie inkomenstarief ( trap 2 )

Subsidie inkomenstarief ( trap 2 ) Subsidie inkomenstarief ( trap 2 ) Op 9 oktober 2015 keurde de Vlaamse Regering een aantal veranderingen in de subsidievoorwaarden goed. Deze wijzigingen staan in schuin lettertype. De subsidie voor inkomenstarief

Nadere informatie

Subsidies voor groepsopvang van schoolkinderen

Subsidies voor groepsopvang van schoolkinderen Subsidies voor groepsopvang van schoolkinderen Er bestaan heel wat verschillende soorten subsidies voor de groepsopvang van schoolkinderen. Hier vind je info over de voorwaarden, de bedragen en wie voor

Nadere informatie

Subsidies inclusieve opvang

Subsidies inclusieve opvang Subsidies inclusieve opvang Om de ouders binnen een redelijke afstand een opvangplaats aan te bieden, voorziet de Vlaamse overheid 3 soorten subsidies. INHOUD SUBSIDIE VOOR INDIVIDUELE INCLUSIEVE OPVANG

Nadere informatie

Adviesrol lokaal bestuur bij kinderopvang

Adviesrol lokaal bestuur bij kinderopvang Adviesrol lokaal bestuur bij kinderopvang Versie 03/02/2016 Het lokaal bestuur heeft een aantal belangrijke opdrachten i.h.k.v. kinderopvang en preventieve gezinsondersteuning in de gemeente. Deze opdrachten

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 1291 De kosten die rechtstreeks door het fagg zijn gemaakt in het kader van de realisatie van de authentieke bron en de referentiedatabank bedoeld in artikel 1, b) en c), worden afgetrokken van de toelage

Nadere informatie

Afwijkingsmogelijkheden vergunning. Opvang met attest, erkenning, toestemming op 1 april 2014

Afwijkingsmogelijkheden vergunning. Opvang met attest, erkenning, toestemming op 1 april 2014 Op 12 juni 2015 keurde de Vlaamse Regering principieel een aantal veranderingen in de svoorwaarden goed. Deze wijzigingen staan in schuin lettertype. door aantal jaren ervaring: door aantal jaren ervaring:

Nadere informatie

Gecoördineerde versie van het reglement voor de subsidiëring van buitenschoolse kinderopvang.

Gecoördineerde versie van het reglement voor de subsidiëring van buitenschoolse kinderopvang. Gecoördineerde versie van het reglement voor de subsidiëring van buitenschoolse kinderopvang. De aangeduide wijzigingen zijn in werking sinds 14 juli 2016. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Dit

Nadere informatie

VVSG INSPIRATIEDAG 20 maart 2014. Stand van zaken op vandaag, onder voorbehoud van definitieve goedkeuring van de regelgeving

VVSG INSPIRATIEDAG 20 maart 2014. Stand van zaken op vandaag, onder voorbehoud van definitieve goedkeuring van de regelgeving INKOMENSTARIEF VVSG INSPIRATIEDAG 20 maart 2014 Stand van zaken op vandaag, onder voorbehoud van definitieve goedkeuring van de regelgeving INHOUD 1. Bestellen is betalen 2. Inkomenstarief: principes en

Nadere informatie

Titel 1. Algemene bepalingen. Hoofdstuk 1. Definities. Inwerkingtreding wijzigingen Wijzigingsbesluiten

Titel 1. Algemene bepalingen. Hoofdstuk 1. Definities. Inwerkingtreding wijzigingen Wijzigingsbesluiten 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 22 november 2013 (BS 13 januari 2014) houdende de subsidies en de eraan gekoppelde voorwaarden voor de realisatie van specifieke dienstverlening door gezinsopvang

Nadere informatie

Subsidie kinderopvang baby s en peuters: in de praktijk

Subsidie kinderopvang baby s en peuters: in de praktijk Subsidie kinderopvang baby s en peuters: in de praktijk Esther Holleman VVSG Inspiratiedag kinderopvang 20 maart 2014 Inhoud 1. Omzetting en toekenning 2. Subsidiegroepen 3. Trappensysteem 1. Algemeen

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN PREMIES AAN INITIATIEVEN VOOR KINDEROPVANG VAN BABY S EN PEUTERS IN NINOVE

REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN PREMIES AAN INITIATIEVEN VOOR KINDEROPVANG VAN BABY S EN PEUTERS IN NINOVE REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN PREMIES AAN INITIATIEVEN VOOR KINDEROPVANG VAN BABY S EN PEUTERS IN NINOVE ARTIKEL 1 Artikel 1.1 ALGEMENE BEPALINGEN Definities (bron: Kind en Gezin) Kinderopvang:

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 20 april 2012 houdende de organisatie van kinderopvang van baby s en peuters, artikel 10, 3 ;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 20 april 2012 houdende de organisatie van kinderopvang van baby s en peuters, artikel 10, 3 ; Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van de organisatoren kinderopvang en buitenschoolse opvang ter uitvoering van het Vlaams Intersectoraal Akkoord DE VLAAMSE REGERING, Gelet op

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het Procedurebesluit Buitenschoolse Opvang van 19 december 2014;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het Procedurebesluit Buitenschoolse Opvang van 19 december 2014; Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vergunningsbesluit van 22 november 2013, het Subsidiebesluit van 22 november 2013, het Kwaliteitsbesluit Buitenschoolse Opvang van 16 mei 2014, het

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 16 maart 2016;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 16 maart 2016; Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Subsidiebesluit van 22 november 2013 en van het Subsidiebesluit Buitenschoolse Opvang van 16 mei 2014, wat betreft het systeem inkomenstarief DE VLAAMSE

Nadere informatie

Oog voor kwaliteit in de Vlaamse kinderopvang: elke kinderbegeleider en elke verantwoordelijke gekwalificeerd

Oog voor kwaliteit in de Vlaamse kinderopvang: elke kinderbegeleider en elke verantwoordelijke gekwalificeerd Oog voor kwaliteit in de Vlaamse kinderopvang: elke kinderbegeleider en elke verantwoordelijke gekwalificeerd Evelien Van Vlasselaer Stafmedewerker K&G 17 november 2014 Inhoud 1. Decreet kinderopvang baby

Nadere informatie

Brochure voorschotten gezinsopvang - 2016

Brochure voorschotten gezinsopvang - 2016 Brochure voorschotten gezinsopvang - 2016 INHOUD BASISSUBSIDIE (TRAP 1) 3 SUBSIDIE VOOR INKOMENSTARIEF (TRAP 2) 4 PLUSSUBSIDIE 11 SUBSIDIE FLEXIBELE GEZINSOPVANG (FLEX T2) 12 SUBSIDIE STRUCTURELE INCLUSIEVE

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Afdeling 1. Inleidende bepalingen. Inwerkingtreding Wijzigingsbesluiten

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Afdeling 1. Inleidende bepalingen. Inwerkingtreding Wijzigingsbesluiten 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 (BS 11 september 2014) houdende de subsidievoorwaarden voor buitenschoolse gezinsopvang en groepsopvang 1 Inwerkingtreding Wijzigingsbesluiten Hoofdstuk

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Afdeling 1. Inleidende bepalingen. Inwerkingtreding wijzigingen Wijzigingsbesluiten

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Afdeling 1. Inleidende bepalingen. Inwerkingtreding wijzigingen Wijzigingsbesluiten 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 (BS 11 september 2014) houdende de subsidievoorwaarden voor buitenschoolse gezinsopvang en groepsopvang 1 Inwerkingtreding wijzigingen Wijzigingsbesluiten

Nadere informatie

Brochure voorschotten groepsopvang - 2016

Brochure voorschotten groepsopvang - 2016 Brochure voorschotten groepsopvang - 2016 INHOUD BASISSUBSIDIE (TRAP 1) 3 SUBSIDIE VOOR INKOMENSTARIEF (TRAP 2) 4 PLUSSUBSIDIE (TRAP 3) 11 SUBSIDIE FLEXIBELE GROEPSOPVANG 12 SUBSIDIE FLEXIBELE URENPAKKETTEN

Nadere informatie

Kinderopvang in Vlaanderen. 6 maart 2014

Kinderopvang in Vlaanderen. 6 maart 2014 Kinderopvang in Vlaanderen 6 maart 2014 1 Zo kon het niet verder Chaotisch landschap (veel vormen én organisatoren) Moeilijke zoektocht voor ouders Versnipperd kwaliteit voor kind in gedrang Verschillende

Nadere informatie

In bepaalde omstandigheden kan een afwijking worden aangevraagd van het berekende inkomenstarief voor kinderopvang.

In bepaalde omstandigheden kan een afwijking worden aangevraagd van het berekende inkomenstarief voor kinderopvang. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 255 van LIES JANS datum: 20 januari 2016 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Inkomensgerelateerde kinderopvang - Individueel verminderd tarief

Nadere informatie

ONDERSTEUNINGSREGLEMENT VOOR KINDEROPVANGPLAATSEN VOOR BABY S EN PEUTERS HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1: Locatiepremie

ONDERSTEUNINGSREGLEMENT VOOR KINDEROPVANGPLAATSEN VOOR BABY S EN PEUTERS HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1: Locatiepremie ONDERSTEUNINGSREGLEMENT VOOR KINDEROPVANGPLAATSEN VOOR BABY S EN PEUTERS HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Locatiepremie Art. 1 1 Om alle kinderopvanginitiatieven in Aalst maximaal te ondersteunen

Nadere informatie

Art. 2. Kind en Gezin kan aan de organisator subsidies toekennen voor de realisatie van de specifieke dienstverlening, vermeld in dit besluit.

Art. 2. Kind en Gezin kan aan de organisator subsidies toekennen voor de realisatie van de specifieke dienstverlening, vermeld in dit besluit. 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 22 mei 2015 (BS 18 juni 2015) houdende de regeling van de toekenning van een subsidie voor een vernieuwend project betreffende het werknemersstatuut van de kinderbegeleider

Nadere informatie

Aan alle kinderopvangorganisaties met subsidie voor inkomenstarief. Afdeling contactpersoon Telefoon Kinderopvang. AMDP004 23 mei 2014

Aan alle kinderopvangorganisaties met subsidie voor inkomenstarief. Afdeling contactpersoon Telefoon Kinderopvang. AMDP004 23 mei 2014 Centrale administratie Hallepoortlaan 27 1060 BRUSSEL Telefoon: 02 533 12 11 Fax: 02 534 13 82 www.kindengezin.be 1 Mededeling Aan alle kinderopvangorganisaties met subsidie voor inkomenstarief Afdeling

Nadere informatie

BROCHURE FINANCIËLE COMPENSATIE 2014

BROCHURE FINANCIËLE COMPENSATIE 2014 SX BROCHURE FINANCIËLE COMPENSATIE 2014 INLEIDING Op 1 april 2014 is het subsidiesysteem voor kinderopvang voor baby s en peuters grondig veranderd. Hierdoor krijgen sommige organisatoren meer subsidies

Nadere informatie

Veranderingen in regelgeving kinderopvang principieel goedgekeurd

Veranderingen in regelgeving kinderopvang principieel goedgekeurd Veranderingen in regelgeving kinderopvang principieel goedgekeurd Het voortgangsplan: doelstellingen en wijzigingen Aan alle opvang van baby s en peuters 17 juni 2015 (update op 9 oktober 2015) Het decreet

Nadere informatie

Vernieuwing kinderopvang in Vlaanderen en Brussel

Vernieuwing kinderopvang in Vlaanderen en Brussel 1 Vernieuwing kinderopvang in Vlaanderen en Brussel Situatieschets In België behoort de kinderopvang tot de bevoegdheid van de Gemeenschappen. De Vlaamse, de Franse en de Duitstalige Gemeenschap staan

Nadere informatie

Proefproject inkomenstarief-mix (IKT-mix)

Proefproject inkomenstarief-mix (IKT-mix) Proefproject inkomenstarief-mix (IKT-mix) Doelstellingen en beslissingskader 1. OPROEP Een combinatie van plaatsen met inkomenstarief en plaatsen met vrije prijs op één kinderopvanglocatie is op dit moment

Nadere informatie

Inkomenstarief: veranderingen en nieuwe aanpak voor aanvraag attesten

Inkomenstarief: veranderingen en nieuwe aanpak voor aanvraag attesten Inkomenstarief: veranderingen en nieuwe aanpak voor aanvraag attesten Beste organisator, De Vlaamse Regering gaf op 23 maart 2015 haar principieel akkoord voor een aantal veranderingen aan het inkomenstarief.

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 55796 BELGISCH STAATSBLAD 25.07.2014 MONITEUR BELGE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

Transitie decreet voor diensten voor opvanggezinnen

Transitie decreet voor diensten voor opvanggezinnen 2013-11-28-transitie decreet diensten Inleiding Transitie decreet voor diensten voor opvanggezinnen Vrijdag 22 november zijn de twee uitvoeringsbesluiten, zijnde vergunningsvoorwaarden en het subsidiebesluit

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Afdeling 1. Inleidende bepalingen. Inwerkingtreding Wijzigingsbesluiten

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Afdeling 1. Inleidende bepalingen. Inwerkingtreding Wijzigingsbesluiten 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 (BS 11 september 2014) houdende de subsidievoorwaarden voor buitenschoolse gezinsopvang en groepsopvang 1 Inwerkingtreding Wijzigingsbesluiten Hoofdstuk

Nadere informatie

Ministerieel besluit van 23 april 2014 (BS 4 juli 2014) tot uitvoering van het Subsidiebesluit van 22 november

Ministerieel besluit van 23 april 2014 (BS 4 juli 2014) tot uitvoering van het Subsidiebesluit van 22 november 1 Ministerieel besluit van 23 april 2014 (BS 4 juli 2014) tot uitvoering van het Subsidiebesluit van 22 november 2013 1 Bijlage bij het MB (uitbreiding rekeningstelsel) Inwerkingtreding wijzigingen Wijzigingsbesluiten

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Afdeling 1. Inleidende bepalingen. Inwerkingtreding wijzigingen Wijzigingsbesluiten

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Afdeling 1. Inleidende bepalingen. Inwerkingtreding wijzigingen Wijzigingsbesluiten 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 (BS 11 september 2014) houdende de subsidievoorwaarden voor buitenschoolse gezinsopvang en groepsopvang 1 Inwerkingtreding wijzigingen Wijzigingsbesluiten

Nadere informatie

Ministerieel besluit van 23 april 2014 (BS 4 juli 2014) tot uitvoering van het Subsidiebesluit van 22 november

Ministerieel besluit van 23 april 2014 (BS 4 juli 2014) tot uitvoering van het Subsidiebesluit van 22 november 1 Ministerieel besluit van 23 april 2014 (BS 4 juli 2014) tot uitvoering van het Subsidiebesluit van 22 november 2013 1 Bijlage bij het MB (uitbreiding rekeningstelsel) Inwerkingtreding wijzigingen Wijzigingsbesluiten

Nadere informatie

Subsidieberekening voor kinderopvang van baby s en peuters

Subsidieberekening voor kinderopvang van baby s en peuters Subsidieberekening voor kinderopvang van baby s en peuters INHOUD ALGEMENE INFORMATIE 2 BASISSUBSIDIE (TRAP 1) 5 SUBSIDIE VOOR INKOMENSTARIEF (TRAP 2) 7 PLUSSUBSIDIE (TRAP 3) 23 SUBSIDIE VOOR INDIVIDUELE

Nadere informatie

Subsidieberekening van de subsidies voor buitenschoolse kinderopvang

Subsidieberekening van de subsidies voor buitenschoolse kinderopvang B Subsidieberekening van de subsidies voor buitenschoolse kinderopvang INHOUDSOPGAVE ALGEMENE INFORMATIE... 2 1. DE SUBSIDIE VOOR BASISAANBOD BUITENSCHOOLSE OPVANG (T1)... 4 2. SUBSIDIE FLEXIBELE BUITENSCHOOLSE

Nadere informatie

Art. 2. Dit besluit wordt aangehaald als: Handhavingsbesluit Baby s en Peuters van 11 december 2015.

Art. 2. Dit besluit wordt aangehaald als: Handhavingsbesluit Baby s en Peuters van 11 december 2015. 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 11 december 2015 (BS 3 februari 2016) houdende de maatregelen in het kader van de handhaving van de voorwaarden voor gezinsopvang en groepsopvang van baby s en peuters

Nadere informatie

gemeenteraad Besluit De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid: Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 42, 1.

gemeenteraad Besluit De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid: Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 42, 1. gemeenteraad Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 27 juni 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00630 Onderwerp: Overeenkomst betreffende de procedure voor de toekenning van subsidies voor inkomenstarief in de kinderopvang

Nadere informatie

Gezinsopvang van schoolkinderen Voorwaarden voor een erkenning

Gezinsopvang van schoolkinderen Voorwaarden voor een erkenning Gezinsopvang van schoolkinderen Voorwaarden voor een erkenning INFRASTRUCTUUR Het gedeelte van de woning dat wordt gebruikt voor de opvang heeft: een speelruimte; een sanitaire ruimte met een toilet en

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Voorwaarden voor de specifieke dienstverlening

Hoofdstuk 2. Voorwaarden voor de specifieke dienstverlening 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 13 december 2013 (BS 22 januari 2014) houdende de regels voor de toekenning van een projectsubsidie aan pedagogische en taalondersteunende organisaties voor de pedagogische

Nadere informatie

Vergunnings- en subsidievoorwaarden. groepsopvang baby s en peuters

Vergunnings- en subsidievoorwaarden. groepsopvang baby s en peuters Vergunnings- en subsidievoorwaarden groepsopvang baby s en peuters 20 maart 2014 Voorwaarden groepsopvang baby s en peuters Overzicht bieden van wat er inzake voorwaarden na 1 april 2014 verandert voor

Nadere informatie

Vakantieopvang van schoolkinderen Voorwaarden voor een attest van toezicht

Vakantieopvang van schoolkinderen Voorwaarden voor een attest van toezicht Vakantieopvang van schoolkinderen Voorwaarden voor een attest van toezicht Wie uitsluitend schoolgaande kinderen wil opvangen tijdens de schoolvakanties, kan hiervoor een attest van toezicht voor vakantieopvang

Nadere informatie

De organisator is een feitelijke vereniging

De organisator is een feitelijke vereniging De organisator is een feitelijke vereniging Het Vergunningsbesluit van 22 november 2013 legt een aantal specifieke voorwaarden op voor feitelijke verenigingen die kinderopvang voor baby s en peuters organiseren.

Nadere informatie

Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Raad voor Maatschappelijk Welzijn Ontwerpbesluit Zitting van 24 september 2015 OCMW Maatschappelijke Integratie en Ontplooiing 27 2015_RMW_00496 Tarief kinderopvang - wijzigingen vanaf 1 mei 2015 - MCOM_20150728_RMW_20150924

Nadere informatie

Beslissingskader voor de verdeling van subsidiebeloftes voor subsidie inkomenstarief (trap 2)

Beslissingskader voor de verdeling van subsidiebeloftes voor subsidie inkomenstarief (trap 2) Beslissingskader voor de verdeling van subsidiebeloftes voor subsidie inkomenstarief (trap 2) ALGEMENE PRINCIPES Deze principes gelden zowel voor de verdeling van de subsidiebeloftes voor nieuwe plaatsen

Nadere informatie

De organisator is een feitelijke vereniging

De organisator is een feitelijke vereniging De organisator is een feitelijke vereniging Het Vergunningsbesluit van 22 november 2013 legt een aantal specifieke voorwaarden op voor feitelijke verenigingen die kinderopvang voor baby s en peuters organiseren.

Nadere informatie

KINDEROPVANG voor baby s en peuters

KINDEROPVANG voor baby s en peuters KINDEROPVANG voor baby s en peuters INHOUD 1. Regie kinderopvang 2. Decreet kinderopvang voor baby s en peuters 3. Gevolgen voor het lokaal bestuur 4. Lokaal loket kinderopvang en de kinderopvangzoeker

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Hoofdstuk 2. Startvoorwaarden. Afdeling 1. Gezinsopvang en groepsopvang

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Hoofdstuk 2. Startvoorwaarden. Afdeling 1. Gezinsopvang en groepsopvang 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 22 november 2013 (BS 13 januari 2014) houdende de vergunningsvoorwaarden en het kwaliteitsbeleid voor gezinsopvang en groepsopvang van baby s en peuters 1 Inwerkingtreding

Nadere informatie

DECREET KINDEROPVANG Toelichting oudercontact 23 oktober Groepsopvang De Kaboutertjes

DECREET KINDEROPVANG Toelichting oudercontact 23 oktober Groepsopvang De Kaboutertjes DECREET KINDEROPVANG 2014 Toelichting oudercontact 23 oktober 2014 Groepsopvang De Kaboutertjes vzw STORZO Decreet Kinderopvang baby s en peuters De vergunning Doelstellingen decreet overheid Voldoende

Nadere informatie

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving advies 60.771/3 van 30 januari 2017 over een ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Subsidiebesluit van 22 november 2013 en het Subsidiebesluit

Nadere informatie

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving VR 2016 1612 DOC.1426/3 RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving advies 59.621/3 van 20 juli 2016 over een ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de erkenningsvoorwaarden voor organisatoren van

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het Subsidiebesluit

Nadere informatie

VVSG als pedagogische ondersteuningsorganisatie

VVSG als pedagogische ondersteuningsorganisatie VVSG als pedagogische ondersteuningsorganisatie Ann Lobijn, VVSG Inhoud 1. Pedagogisch beleid 2. 3. Voorstel VVSG 4. Reacties en vragen 2 - VVSG - Inhoud 1 Pedagogisch beleid Decreet Kinderopvang van baby

Nadere informatie

Inclusieve opvang en Centra inclusieve kinderopvang

Inclusieve opvang en Centra inclusieve kinderopvang Inclusieve opvang en Centra inclusieve kinderopvang Inspiratiedag Kinderopvang VVSG 2 april 2015 Sylvia Walravens Stafmedewerker afdeling Kinderopvang Historische context Inclusieve opvang binnen Kind

Nadere informatie

Groepsopvang van schoolkinderen Voorwaarden voor een erkenning

Groepsopvang van schoolkinderen Voorwaarden voor een erkenning Groepsopvang van schoolkinderen Voorwaarden voor een erkenning Op 21 oktober 2016 keurde de Vlaamse Regering een aantal versoepelingen in de voorwaarden goed. Deze wijzigingen staan in schuin lettertype.

Nadere informatie

Gezinsopvang van schoolkinderen Voorwaarden voor een erkenning

Gezinsopvang van schoolkinderen Voorwaarden voor een erkenning Gezinsopvang van schoolkinderen Voorwaarden voor een erkenning Op 21 oktober 2016 keurde de Vlaamse Regering een aantal versoepelingen in de voorwaarden goed. Deze wijzigingen staan in schuin lettertype.

Nadere informatie

De groepsopvang heeft een vergunning voor min. 9 plaatsen

De groepsopvang heeft een vergunning voor min. 9 plaatsen Werkingsvoorwaarden BVR Vergunning Groepsopvang Aantal plaatsen De groepsopvang heeft een vergunning voor min. 9 plaatsen Aantal kinderen per begeleider Max. 8 kinderen per begeleider als de begeleider

Nadere informatie

Vlaamse Regering.3^v^ "^ M

Vlaamse Regering.3^v^ ^ M rarrr^'m»»- Vlaamse Regering.3^v^ "^ M Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende de voorwaarden inzake financiële ondersteuning van zelfstandige opvangvoorzieningen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op

Nadere informatie

Vlaamse Regering keurt voorontwerp decreet Kinderopvang goed

Vlaamse Regering keurt voorontwerp decreet Kinderopvang goed Kabinet Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 6 mei 2011 Mijlpaal voor kinderopvang Vlaamse Regering keurt voorontwerp decreet Kinderopvang goed De Vlaamse Regering gaf vandaag

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 22 november 2013 (BS 13 januari 2014) houdende de vergunningsvoorwaarden en het kwaliteitsbeleid voor gezinsopvang en groepsopvang van baby s en peuters 1 Hoofdstuk

Nadere informatie

Vlaamse Regering.3^v^ "^ M

Vlaamse Regering.3^v^ ^ M rarrr^'m»»- Vlaamse Regering.3^v^ "^ M Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende de voorwaarden inzake financiële ondersteuning van zelfstandige opvangvoorzieningen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op

Nadere informatie

special kinderopvang Alleen opvangvoorzieningen die met het lokaal loket kinderopvang samenwerken, worden nog vergund. 26 maart 2014 Lokaal

special kinderopvang Alleen opvangvoorzieningen die met het lokaal loket kinderopvang samenwerken, worden nog vergund. 26 maart 2014 Lokaal Alleen opvangvoorzieningen die met het lokaal loket kinderopvang samenwerken, worden nog vergund. 26 maart 2014 Lokaal Nieuw decreet kinderopvang met effect op de lokale besturen Met het decreet Kinderopvang

Nadere informatie

MEDEDELING. KWMDJ002 16 maart 2009. Alle opvangvoorzieningen

MEDEDELING. KWMDJ002 16 maart 2009. Alle opvangvoorzieningen Hallepoortlaan 27 B-1060 BRUSSEL Telefoon: 02 533 12 11 Fax: 02 544 02 80 www.kindengezin.be e-mail : info@kindengezin.be MEDEDELING Het ministerieel besluit over het attest van een basisopleiding levensreddend

Nadere informatie

schriftelijke overeenkomst kinderopvang

schriftelijke overeenkomst kinderopvang schriftelijke overeenkomst kinderopvang Deze schriftelijke overeenkomst legt de rechten en plichten vast tussen Felies vzw organisator van de kinderopvang en de gebruiker De schriftelijke overeenkomst

Nadere informatie

Kwalificaties en attesten in de kinderopvang

Kwalificaties en attesten in de kinderopvang Kwalificaties en attesten in de kinderopvang Kinderopvang is goed voor kinderen én voor hun ouders, als het goede kinderopvang is. De kwalificaties van de personen die in de kinderopvang werken, leveren

Nadere informatie

Titel 1. Algemene bepalingen. Inwerkingtreding wijzigingen

Titel 1. Algemene bepalingen. Inwerkingtreding wijzigingen 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014 (BS 4 februari 2015) houdende de procedures voor de aanvraag en de toekenning van een erkenning, een attest van toezicht en de subsidies voor buitenschoolse

Nadere informatie

De elektronische aanvraag vergunning: hoe invullen, handtekenen en versturen

De elektronische aanvraag vergunning: hoe invullen, handtekenen en versturen De elektronische aanvraag vergunning: hoe invullen, handtekenen en versturen Een vergunning aanvragen voor een kinderopvanglocatie voor baby s en peuters kan uitsluitend gebeuren via het elektronisch aanvraagformulier

Nadere informatie

Art. 2. Dit besluit wordt aangehaald als: Procedurebesluit Buitenschoolse Opvang van [datum].

Art. 2. Dit besluit wordt aangehaald als: Procedurebesluit Buitenschoolse Opvang van [datum]. Informatief 2015/ 011 bijlage Besluit van de Vlaamse Regering houdende de procedures voor de aanvraag en de toekenning van een erkenning, een attest van toezicht en de subsidies voor buitenschoolse opvang

Nadere informatie

Infosessie zelfstandige kinderopvangsector

Infosessie zelfstandige kinderopvangsector Infosessie zelfstandige kinderopvangsector 2 april 2009 Situering 1 Kind en Gezin Kind en Gezin is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid

Nadere informatie

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 24 mei 2013 houdende het lokaal beleid kinderopvang;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 24 mei 2013 houdende het lokaal beleid kinderopvang; Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr. 20152016-0438 28-04-2016 BIJLAGE Bijlage nr. 1 Overeenkomst Overeenkomst tussen Kind en Gezin en de Vlaamse Gemeenschapscommissie betreffende de procedure

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement & schriftelijke overeenkomst

Huishoudelijk reglement & schriftelijke overeenkomst Huishoudelijk reglement & schriftelijke overeenkomst Inspiratiedag Kinderopvang Welkom Doel: - overzicht bieden van alle richtlijnen - bespreken wat is nodig om het HHR en opvangovereenkomst aan te passen

Nadere informatie

VR DOC.1391/1BIS

VR DOC.1391/1BIS VR 2016 1612 DOC.1391/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN BISNOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van

Nadere informatie

Beslissingskader voor de verdeling van subsidiebeloftes voor subsidie inkomenstarief (trap 2)

Beslissingskader voor de verdeling van subsidiebeloftes voor subsidie inkomenstarief (trap 2) Beslissingskader voor de verdeling van subsidiebeloftes voor subsidie inkomenstarief (trap 2) ALGEMENE PRINCIPES UITBREIDINGSRONDE 2017 Deze principes gelden zowel voor de verdeling van de subsidiebeloftes

Nadere informatie

Brochure inkomenstarief voor ouders

Brochure inkomenstarief voor ouders Brochure inkomenstarief voor ouders Als je kind opgevangen wordt in een opvanglocatie met inkomenstarief, dan vind je hier alle info. Inkomenstarief is de prijs voor kinderopvang volgens je inkomen. Niet

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 1313 VLAAMSE OVERHEID [C 2013/36187] 22 NOVEMBER 2013. Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vergunningsvoorwaarden en het kwaliteitsbeleid voor gezinsopvang en groepsopvang van baby s en peuters

Nadere informatie

Vakantieopvang van schoolkinderen Voorwaarden voor een attest van toezicht

Vakantieopvang van schoolkinderen Voorwaarden voor een attest van toezicht Vakantieopvang van schoolkinderen Voorwaarden voor een attest van toezicht Op 21 oktober 2016 keurde de Vlaamse Regering een aantal versoepelingen in de voorwaarden goed. Deze wijzigingen staan in schuin

Nadere informatie

25/06/2010. Zelfstandige kinderdagverblijven

25/06/2010. Zelfstandige kinderdagverblijven Zelfstandige kinderdagverblijven Bezoekendag, 24 juni 2010 1 Dagprogramma 24 juni 2010 Voormiddag Inleiding bij het begrip zelfstandig kinderdagverblijf Kennismaking met kinderdagverblijf Ukkie-Pukkie

Nadere informatie

4. Hoeveel zelfstandige kinderopvanginitiatieven stapten in 2013 en 2014 (cijfers tot september) uit het IKG-systeem?

4. Hoeveel zelfstandige kinderopvanginitiatieven stapten in 2013 en 2014 (cijfers tot september) uit het IKG-systeem? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 63 van ELKE VAN DEN BRANDT datum: 15 oktober 2014 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Zelfstandige kinderopvang - Evolutie Het decreet Kinderopvang

Nadere informatie

Zelfevaluatie. 1. Inleiding: er was eens Zelfevaluatie. 2. Zelfevaluatie gekaderd in de regelgeving. 3. Zelfevaluatie gekaderd in de ROK

Zelfevaluatie. 1. Inleiding: er was eens Zelfevaluatie. 2. Zelfevaluatie gekaderd in de regelgeving. 3. Zelfevaluatie gekaderd in de ROK 1. Inleiding: er was eens 2. gekaderd in de regelgeving 3. gekaderd in de ROK 4. Het -instrument 1. Inleiding: er was eens 2. gekaderd in de regelgeving 3. gekaderd in de ROK 4. Het -instrument 1 Er was

Nadere informatie

nr. 298 van FREYA SAEYS datum: 29 januari 2016 aan JO VANDEURZEN Kinderopvang - Nieuwe en stopgezette initiatieven

nr. 298 van FREYA SAEYS datum: 29 januari 2016 aan JO VANDEURZEN Kinderopvang - Nieuwe en stopgezette initiatieven SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 298 van FREYA SAEYS datum: 29 januari 2016 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Kinderopvang - Nieuwe en stopgezette initiatieven Uit een bevraging

Nadere informatie

De Stad Gent wil dit doen door de subsidiëring van 85 inkomensgerelateerde opvangplaatsen (trap 2b 1 of het vroegere IKG-tarief) tot eind 2019.

De Stad Gent wil dit doen door de subsidiëring van 85 inkomensgerelateerde opvangplaatsen (trap 2b 1 of het vroegere IKG-tarief) tot eind 2019. Gent 28/09/2016 OPROEP voor het indienen van aanvragen voor de SUBSIDIERING van kinderopvangplaatsen voor baby s en peuters met inkomenstarief door de Stad Gent. 1. Doelstelling. De meest recente uitbreidingsronde

Nadere informatie

IV.4 PA/E/S IBO MB Dit is een gecoördineerde versie. De datum van de laatste versie is steeds de datum van het laatste wijzigingsbesluit

IV.4 PA/E/S IBO MB Dit is een gecoördineerde versie. De datum van de laatste versie is steeds de datum van het laatste wijzigingsbesluit Ministerieel besluit van 12 juni 2001 houdende vaststelling van de procedure tot het verlenen, het verlengen, het weigeren of het intrekken van een principieel akkoord, een erkenning en subsidiëring van

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement kinderdagverblijf Barbara Kid s Port

Huishoudelijk reglement kinderdagverblijf Barbara Kid s Port Pagina 1 van 6 Huishoudelijk reglement kinderdagverblijf Barbara Kid s Port 1. Gegevens over de organisator en de kinderopvanglocatie 1.1. De organisator: BVBA Kinderdagverblijf Barbara Ondernemingsnummer:

Nadere informatie

Brochure inkomenstarief voor de opvang

Brochure inkomenstarief voor de opvang Brochure inkomenstarief voor de opvang Deze brochure is voor de opvang die subsidies voor inkomenstarief krijgt. Ze is niet van toepassing op de opvang die met vrije prijzen werkt. Over inkomenstarief

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN MBT OPROEP KOALA

VEEL GESTELDE VRAGEN MBT OPROEP KOALA VEEL GESTELDE VRAGEN MBT OPROEP KOALA 1. Advies lokaal bestuur? Is het binnen de oproep vereist dat er voor de kinderopvangplaatsen een advies is van de adviesraad? Dat is regelgevend ingeschreven binnen

Nadere informatie

Vlaamse Regering..3^L^

Vlaamse Regering..3^L^ Vlaamse Regering..3^L^ f -// Besluit van de Vlaamse Regering houdende de voorwaarden inzake financiële ondersteuning van zelfstandige opvangvoorzieningen DE VU\AMSE REGERING, Gelet op het decreet van 30

Nadere informatie

Beslissingskader voor de verdeling van subsidiebeloftes voor plussubsidie (trap 3)

Beslissingskader voor de verdeling van subsidiebeloftes voor plussubsidie (trap 3) Beslissingskader voor de verdeling van subsidiebeloftes voor plussubsidie (trap 3) ALGEMENE PRINCIPES Deze algemene principes gelden voor de verdeling van de subsidiebeloftes voor omgeschakelde plaatsen

Nadere informatie

FINANCIËLE BIJDRAGE GEZINNEN 2017

FINANCIËLE BIJDRAGE GEZINNEN 2017 FINANCIËLE BIJDRAGE GEZINNEN 2017 Halmstraat 3 3600 Genk 7-Bonderstr 78A 3600 Genk Tel: 089/38.02.34 Fax: 089/84.38.32 www.kdvfamilia.be Beste ouders In deze financiële bijdrage gezinnen bijlage trachten

Nadere informatie

Reglement voor de subsidiëring van kinderopvang van baby s en peuters volgens inkomenstarief

Reglement voor de subsidiëring van kinderopvang van baby s en peuters volgens inkomenstarief Reglement voor de subsidiëring van kinderopvang van baby s en peuters volgens inkomenstarief Goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 september 2016. Bekendgemaakt op 28 september 2016. Inhoudstafel Artikel

Nadere informatie

Brochure inkomenstarief voor de opvang

Brochure inkomenstarief voor de opvang Brochure inkomenstarief voor de opvang Deze brochure is enkel voor de opvang die met inkomenstarief werkt. Ze is niet van toepassing op de opvang die met vaste prijzen werkt. INHOUD HET OPVANGPLAN 2 Sluitingsdagen,

Nadere informatie

Aangepaste bedragen van de subsidies en andere financiële tegemoetkomingen voor de opvangvoorzieningen in 2012

Aangepaste bedragen van de subsidies en andere financiële tegemoetkomingen voor de opvangvoorzieningen in 2012 Hallepoortlaan 27 B-1060 BRUSSEL Telefoon: 02 533 12 11 Fax: 02 544 02 80 www.kindengezin.be e-mail : info@kindengezin.be MEDEDELING Aangepaste bedragen van de subsidies en andere financiële tegemoetkomingen

Nadere informatie

Deze leidraad helpt om het gesprek in team aan te gaan rond kwaliteit, vooraleer je de sjablonen in de digitale leermodules invult.

Deze leidraad helpt om het gesprek in team aan te gaan rond kwaliteit, vooraleer je de sjablonen in de digitale leermodules invult. Deel 1 Wat is een kwaliteitshandboek? Deze leidraad is gebaseerd op de digitale leermodules van Kind & Gezin. Die modules zijn bedoeld om de verschillende onderdelen van het kwaliteitshandboek uit te werken.

Nadere informatie

51336 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

51336 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 51336 BELGISCH STAATSBLAD 04.07.2014 MONITEUR BELGE Celle-ci peut être saisie par un Gouvernement en cas de problème au sujet de l exercice de la tutelle par la Région dont le droit est applicable conformément

Nadere informatie

OPROEP CAPACITEITSUITBREIDING KINDEROPVANG VOOR BABY S EN PEUTERS MET INKOMENSTARIEF

OPROEP CAPACITEITSUITBREIDING KINDEROPVANG VOOR BABY S EN PEUTERS MET INKOMENSTARIEF Situering OPROEP CAPACITEITSUITBREIDING KINDEROPVANG VOOR BABY S EN PEUTERS MET INKOMENSTARIEF 2016 De meest recente uitbreidingsronde van K&G (eind 2015) verliep binnen de drie bestaande subsidietrappen.

Nadere informatie

Uitbreidingsronde kinderopvang. Een zorgvuldig lokaal advies

Uitbreidingsronde kinderopvang. Een zorgvuldig lokaal advies Uitbreidingsronde kinderopvang Een zorgvuldig lokaal advies Inleiding Welkomstwoord Programma: Een uitbreidingsronde: hoe zit dat in elkaar? Uitbreidingsronde kinderopvang 2017 Belang van een kwaliteitsvol

Nadere informatie