J A A R V E R S L A G

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "J A A R V E R S L A G 2 0 1 3"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2013

2 IBN Social Return draait om mensen, geeft veel terug en vormt ons. Social Return, in mensen investeren, is nu gericht en winstgevend in te zetten voor opdrachtgevers en nemers. De pragmatische aanpak van IBN, het werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt én het marktconform denken zorgen voor de juiste balans tussen geven en nemen. Toepassen van Social Return kan via detachering van een of meerdere IBN-medewerkers of via het afnemen van producten en diensten bij IBN. IBN is voor zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer dé kwaliteitsgarantie in de uitvoering van Social Return.

3 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, een modewoord? Allang niet meer. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen heeft een definitieve plaats veroverd in het bedrijfsleven. MVO omvat de 3P s Planet, Profit en People en de invulling ervan varieert enorm. De eerste twee P s zijn vaak vanzelfsprekend maar juist de invulling van de P van People blijkt lastig te zijn. Met name bij dit laatste MVO-thema biedt IBN de helpende hand via IBN Social Return. Dit is niets meer dan hulp bij de invulling van een social returnparagraaf bij inkoop of aanbesteding. Ondernemers die werken met IBN, krijgen kwalitatief goede dienstverlening tegen marktconforme prijzen én investeren bovendien rechtstreeks in de werkgelegenheid. Immers, de winst van IBN is met recht maatschappelijk rendement dat terugvloeit naar de groep mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Maarten Gielen Algemeen directeur

4 Ed de Leeuw Diep geschokt zijn wij door het overlijden op 4 november 2013 van onze bestuurder, de heer E.J.D. (Ed) de Leeuw. Slechts vier jaar heeft hij leiding mogen geven aan IBN. In die tijd is hij het boegbeeld van IBN geworden en heeft hij IBN voorbereid op een positie in de uitvoering van de komende Participatiewet. Ed de Leeuw was een gedreven bestuurder, integer en met het hart op de juiste plaats. Zijn overlijden betekent een groot verlies van een bijzonder mens. Een man die de missie van IBN tot zijn missie heeft gemaakt. Hij maakte zich op alle fronten sterk voor werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We kunnen niet anders doen dan vol waardering terugkijken op zijn bijdrage aan het succes van IBN en het fundament dat hij verder verstevigd heeft gebruiken als springplank voor een succesvolle toekomst. We verliezen in Ed de Leeuw een gepassioneerd en kundig bestuurder maar bovenal een prachtmens. Jos Verbeeten voorzitter Raad van Commissarissen Maarten Gielen algemeen directeur

5

6 Voorwoord van de directie IBN heeft wederom een succesvol jaar achter de rug, in financieel en sociaal opzicht. Dit succes wordt echter overschaduwd door het plotselinge overlijden van onze algemeen directeur, Ed de Leeuw. In dit jaarverslag staan we daar apart bij stil. WETGEVING De ontwikkelingen rond de Participatiewet hebben veel impact op IBN. We bereiden ons voor, maar een groot aantal strategische beslissingen over de rol die IBN in de toekomst gaat krijgen bij de uitvoering van de Participatiewet zijn nog niet genomen. Samen met de 12 gemeentelijke eigenaren zijn we hierover constructief in overleg. De richting die eruit lijkt te komen, past bij de ambitie van de organisatie. We gaan voor groei en willen door een efficiënte werkwijze zoveel mogelijk mensen uit de nieuwe doelgroep naar betaald werk brengen. SAMEN STERK Samen sterk voor de toekomst geldt voor onze gemeentelijke stakeholders, en zeker ook intern. Alleen door enthousiast samen te werken, staan we sterk om de uitdagingen die ongetwijfeld op ons af komen het hoofd te bieden. IBN de basis voor groei is in een interne campagne gesymboliseerd door een boom. De top van de boom staat symbool voor de resultaten en successen van IBN, in de wortels van de boom gebeurt het: daar werken alle medewerkers samen om voor groei en werkplezier te zorgen. De interne campagne is in 2013 gelanceerd en wordt op steeds meer plaatsen zichtbaar in de bedrijven. Om de groeiambitie te kunnen waarmaken zijn klantgerichte medewerkers, een geoptimaliseerd mensproces en efficiënte en beheerste administratieve processen noodzakelijk. Precies dit is de inhoud van de projecten die in 2013 zijn uitgevoerd binnen het bedrijfsbrede groeiprogramma: Optimalisatie mensproces, Grip op Operatie, HR Transitie en Klantgerichtheid. Een groeiprogramma dat de randvoorwaarden heeft gecreëerd in 2013 en dat in 2014 voortgaat om groei te stimuleren. RESULTATEN Na een moeizame start van het jaar in financieel opzicht, heeft het resultaat zich behoorlijk hersteld. De IBN bedrijven zijn erin geslaagd een resultaat te realiseren van 4 miljoen. De omzet bij met name de overheidsklanten staat onder druk. Gemeenten bezuinigen fors op onder andere het openbaar groen. Positief is het gegeven dat de afnemende omzet bij de overheid wordt gecompenseerd door omzet in de profit sector. Dit past binnen de ingezette koers, waarbij IBN zich erop richt zo subsidieonafhankelijk mogelijk te zijn. 4

7 Ook de sociale resultaten geven reden tot trots: zo hebben we ondanks de moeilijke economische omstandigheden en de steeds verder afnemende wachtlijst voor de Wsw toch 353 personen uit de doelgroep een baan kunnen aanbieden. Daarmee is weliswaar niet de volledige Rijkstaakstelling voor 2013 gerealiseerd, maar hebben we wel een grote bijdrage kunnen leveren aan de maatschappelijke missie waarvoor we verantwoordelijk zijn: mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt succesvol naar betaald werk brengen. Om daadwerkelijk zoveel mogelijk mensen te kunnen helpen is eind 2013 een wervingscampagne gestart, gericht op potentiële Wsw-medewerkers, Er is werk voor iedereen Ook voor jou. SOCIAL ENTERPRISE EN SOCIAL RETURN IBN timmert in 2013 flink aan de weg als Social Enterprise. Social Enterprises zijn bedrijven voor wie het streven naar maatschappelijk rendement geen bijzaak is, maar het kloppend hart van het bedrijf. IBN is zo n bedrijf en door zaken te doen met IBN kan het regionale bedrijfsleven invulling geven aan zijn MVOdoelstellingen. Onze campagne Social Return speelt hierop in. Winst voor iedereen! De combinatie van de Social Enterprise IBN die via social return het bedrijfsleven helpt bij zijn MVOparagraaf is hot. Dat wij met ons maatschappelijk rendement meer doen dan alleen voor het werk strikt noodzakelijk zou zijn, valt eveneens goed: een aansprekend voorbeeld is ons laaggeletterdheidsproject waaraan al zo n 200 IBN ers hebben deelgenomen. Mensen helpen bij hun taalontwikkeling heeft een positief effect dat verder gaat dan alleen de werksituatie. In de week van de alfabetisering hebben we ook deze boodschap kunnen verkondigen, bij het gemeentecongres dat in die week plaatsvond. Een congres dat inmiddels is uitgegroeid tot een netwerkevenement voor onze 12 gemeenten, gefaciliteerd door IBN. De reacties op vorm en inhoud van het recente congres waren uiterst positief. Social Enterprise, MVO, social return en ook social return on investment zijn begrippen waarvoor veel belangstelling is, bij het bedrijfsleven en zeker ook bij de gemeentelijke stakeholders. Dat het ondernemersnetwerk Inspirerend IBN met deze onderwerpen op de agenda voor het eerst volgeboekt is, onderschrijft het succes van deze boodschap. De uitleg van IBN als Social Enterprise laat de puzzelstukjes van onze bedrijfsmatige werkwijze op z n plaats vallen en biedt ons handvatten voor groei in de toekomst. KLANTWAARDE Om maatschappelijk rendement te kunnen maken, zijn onze klanten cruciaal. Om beter te kunnen inspelen op de wensen en verlangens van onze opdrachtgevers en om commerciële kansen te creëren, is gekozen voor een nieuwe onderzoeksmethodiek: de klantwaardemeting. Het betreft een doorlopend onderzoek bij onze bestaande, potentiële en oud-klanten dat inzicht gaat geven in het onderscheidend vermogen van IBN. Deze continu-aanpak maakt dat pas na een jaar het complete klantenbestand is uitgenodigd voor het onderzoek en er dan conclusies getrokken kunnen worden. De resultaten per deelmeting zijn te beschouwen als een goede indicatie. In september is de eerste deelmeting uitgevoerd. 96% van de klanten die in deze meting zijn ondervraagd, geeft aan tevreden tot zeer tevreden te zijn. Hiervan is 16% zelfs meer dan tevreden. Verder geeft 92% van de ondervraagden aan de IBN missie in onze werkwijze te herkennen, biedt IBN volgens 95% op een klantgerichte manier oplossingen voor hun vragen. Ook geeft 95% aan de kwaliteit van diensten als goed te ervaren en ziet 95% IBN als een professionele organisatie. Uiteraard heeft het onderzoek ook suggesties ter verbetering opgeleverd. De respondenten geven aan verbetermogelijkheden te zien op het gebied van snelheid, flexibiliteit, communicatie en probleemoplossing. De respons bij deze eerste meting bedroeg 26%, een goed resultaat, dat leidt tot een betrouwbaarheid van 85% en een foutmarge van 5%. DE TOEKOMST IBN investeert in de toekomst. Door de projecten uit het groeiprogramma, door te focussen op medewerkerswaarde en klantwaarde en door investeringen in gebouwen, installaties en productielijnen. Hiermee wordt de organisatie klaargestoomd voor de invoering en uitvoering van de Participatiewet per 1 januari Samen sterk, met alle stakeholders in- en extern maakt dat we met vertrouwen de toekomst tegemoet zien. Drs. M.A.W. (Maarten) Gielen RC Algemeen directeur 5

8 VERSLAG van de Raad van Commissarissen Participatiewet De Raad van Commissarissen is regelmatig geïnformeerd over de voortgang rond de Participatiewet. Op 2 december 2013 is het Wetsvoorstel Invoeringswet Participatiewet aangeboden aan de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel bevat nog steeds veel onduidelijkheden voor de uitvoering. IBN is in gesprek met de gemeenten over samenwerking in de uitvoering van de Participatiewet. Gesproken wordt over het inrichten van een pilot. Vermoedelijk zal daarover begin 2014 een besluit genomen worden. De Raad zal in de eerste vergadering in 2014 worden geïnformeerd over de risico s die voor IBN verbonden zijn aan de uitvoering van de pilot. Sociale resultaten Ten aanzien van de sociale resultaten wordt geconstateerd dat het halen van de Rijkstaakstelling Wsw steeds moeilijker wordt door het kleiner worden van de wachtlijst in relatie tot de fors toegenomen Rijkstaakstelling Met een grote inspanning zijn er in het verslagjaar 353 personen ingestroomd in een dienstverband. Desondanks is de gemiddelde Rijkstaakstelling niet gehaald (- 22,5 SE). Lopende het verslagjaar is door onze opdrachtgever een Raadsinformatiebrief verstuurd naar de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten over het achterblijven van het aantal plaatsingen. In tegenstelling tot vorig jaar zijn dit jaar ook bij het plaatsen in Begeleid werken de gevolgen van de recessie gevoeld. Er is sprake van een daling met 5%. Positief is het effect van de constante aandacht voor verzuim. Wederom is dit jaar het ziekteverzuim gedaald en ligt het onder het niveau van het plan. Doel was 9,9 procent, werkelijk was het 9,53 procent. Financiële resultaten Lopende het verslagjaar is na een aanvankelijke moeizame start duidelijk geworden dat de resultaten over het jaar 2013 goed zullen zijn. Zorg blijft er over het achterblijven van de omzetgroei bij de bedrijven, waaronder het achterblijven van re-integratie omzet bij Arbeidsintegratie, de nog steeds negatieve resultaten bij DoQument Services bij Facilitair en de tragere start van diverse projecten bij Productie, waardoor de aanloopkosten niet voldoende gecompenseerd zijn. Desondanks is het jaar voor IBN als geheel met meer dan verwacht positief rendement afgesloten. Jaarrapport 2012 Het jaarrapport 2012 is besproken in de vergadering van de Raad van Commissarissen van 8 mei De externe accountant was daarbij aanwezig. Een belangrijke constatering van de accountant was dat er overall een verbetering is geconstateerd in het proces van totstandkoming van de jaarrekening. Bij Facilitair constateerde de accountant dat er verbetering nodig is als gevolg van wisselingen van de wacht. Ook het balansdossier kan beter onderbouwd worden. Onder meer door focus op kosten en goede realisatie van arbeidsplaatsen is het financieel resultaat goed. Op advies van de accountant wordt wel besloten om de interne beheersing vast punt te laten zijn op de agenda van de auditcommissie. Speerpunten voor 2013 zijn wat betreft de accountant rolling forecast, liquiditeitsprognoses, rapportage op grote afwijkingen en systeemdiscipline. Uitgebreid heeft de Raad stil gestaan bij het benodigde weerstandsvermogen en de bestemming van het resultaat. 6

9 Voor het eerst is als gevolg van de invoering van de Wet flexibilisering BV-recht naast de balanstest een uitkeringstest uitgevoerd door de bestuurder. Daarbij onderzoekt de bestuurder of het uitkeren van dividend de continuïteit van de onderneming niet in gevaar brengt. Managementletter 2013 In de laatste vergadering van het jaar is zowel in de auditcommissie als in de Raad van Commissarissen de managementletter 2013 van PwC besproken. De accountant lichtte toe dat IBN zich bevindt in de overgang van Financial Control naar Management Control. Het rapport geeft een goed beeld van de stand van zaken en geeft ambitie om verder te gaan. Aan de accountant is gevraagd om bij de door hen gesignaleerde openstaande punten aan te geven welke punten echt kritisch zijn. Bedrijfsplan IBN 2014 Belangrijke strategische items hebben betrekking op de invoering van de Participatiewet, de doorontwikkeling van IBN naar een Social Enterprise en de keuze voor groei en besparing. Het is zeer belangrijk dat IBN een rol krijgt in de uitvoering van de Participatiewet, waarbij IBN naast de afbouwende Wsw, belast wordt met het opbouwen van beschut werk (aanbod gestuurd) en het voorzien in vacatures (vraag gestuurd). IBN gaat binnen de beschikbare kaders wel financieel risico dragen. Daarbij is een gelijk speelveld erg belangrijk. Een en ander is cruciaal voor de continuïteit van de onderneming. De Raad complimenteert de organisatie met het bedrijfsplan en heeft haar goedkeuring gegeven. Procedure benoeming nieuwe bestuurder Als gevolg van het overlijden van E.J.D. de Leeuw, bestuurder van IBN Holding BV, heeft de benoemingsen beloningscommissie zich in haar vergaderingen van 4 en 18 december 2013 beraden over de opvolging van de bestuurder. De heer M.A.W. Gielen, directeur Control, heeft de ambitie uitgesproken om bestuurder te willen worden van IBN Holding BV. De commissie heeft op basis van het profiel voor de functie het standpunt ingenomen dat de heer Gielen benoembaar is. Daarbij speelde zeker mee dat in deze tijd van grote veranderingen (denk aan de Participatiewet) en gesprekken daarover met gemeenten, stuur- en projectgroepen een inhoudelijk betrokken interne benoeming duidelijk voordelen biedt. Dit standpunt is gedeeld met de Raad van Commissarissen, in haar vergadering van 18 december De Raad kon zich vinden in het standpunt en heeft besloten om in de extra vergadering van 15 januari 2014 een voorgenomen besluit te nemen, dat voor advies naar de OR kan en als voordracht naar de Algemene Vergadering. Ten aanzien van de beloning van de bestuurder is gekozen voor de zogenoemde Brabantnorm. Deze norm stelt de maximale bezoldiging op de hoogte van een ministersalaris. Daarmee blijft het salaris van de bestuurder ook binnen de in het regeerakkoord overeengekomen verlaging van de norm zoals die nu nog geldt in de Wet bezoldiging topfunctionarissen in de publieke en semi-publieke sector. Algemene Vergadering De Raad van Commissarissen heeft op 26 juni en 27 november 2013 de Algemene Vergadering bijeen geroepen. Het Werkvoorzieningschap is enig aandeelhouder van IBN Holding BV. In het bestuur van het Werkvoorzieningschap is afgesproken dat de aandeelhoudersbevoegdheid wordt uitgeoefend door het Algemeen Bestuur. In de juni-vergadering is de jaarrekening 2012 besproken en vastgesteld. Tevens is aan bestuurder en commissarissen decharge verleend. Er is miljoen dividend uitgekeerd en toegevoegd aan de algemene gemeentelijk reserve. In de decembervergadering heeft de Algemene Vergadering op voordracht van de Raad van Commissarissen besloten om PwC aan te wijzen als accountant voor de controle van de jaarrekening 2014, 2015, De voorzitter van de Raad van Commissarissen, J.M.J. Verbeeten Voor het volledige verslag wordt verwezen naar 7

10 Over mensen DIENSTVERBANDEN Iedere gemeente in Nederland is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). De 12 gemeenten in het werkgebied van IBN werken hiervoor samen in het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant. IBN geeft via het werkvoorzieningschap uitvoering aan de Wsw. De Rijkstaakstelling die het ministerie van SZW toekent geeft aan hoeveel SE s (= subsidiabele eenheden/ fulltime dienstverbanden) in een bepaald jaar geplaatst dienen te worden. Voor 2013 bedroeg deze taakstelling SE s. Deze taakstelling is niet gerealiseerd als gevolg van een afnemende wachtlijst Wsw, in omvang en in kwaliteit. Aantal subsidiabele eenheden Rijkstaakstelling Extra plaatsingen Gemiddeld aantal plaatsingen Alle IBN bedrijven hebben zich tot het uiterste ingespannen om zo dicht mogelijk bij de taakstelling uit te komen in Speciaal voor dit doel zijn de zogenoemde leerbanen ingezet. Leerbanen zijn banen die laagdrempelig werk bieden, vaak in combinatie met training waardoor directe instroom van de wachtlijst mogelijk is. Het resultaat is dat we ondanks de moeilijke economische omstandigheden en de steeds verder afnemende wachtlijst toch 353 personen een baan hebben kunnen bieden. 8

11 IBN is een grote klant van ons en hanteert de 5%-regeling. Samen met de Participatiewet was dat voor ons een stok achter de deur om social return opnieuw op te pakken. Het feit dat IBN een logistieke organisatie heeft opgezet binnen zijn eigen gelederen, heeft ons op het idee gebracht hen te vragen koeriersdiensten voor ons te verzorgen. IBN bleek echt open te staan voor nieuwe mogelijkheden. Ons idee hebben ze perfect opgepakt en er is een goede wisselwerking. Het gaat natuurlijk niet altijd zonder slag of stoot, maar waar een wil is, is een weg. En dat is ook de insteek van IBN. Peter Kwinten en Ben Huijbers beiden directeur en mede-eigenaar Pebetex

12 IBN Social Return Om het regionale bedrijfsleven te helpen bij en stimuleren tot werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt heeft IBN de zogeheten IBN Social Return-formule ontwikkeld. Invulling van Social Return via IBN kan door de inzet van medewerkers via IBN. Dat is de meest bekende manier, met de hoogste waarde voor social return. Vooral indirect zijn er nog vele andere mogelijkheden voor bedrijven om aan hun social returnverplichting te voldoen. Zoals het huren van vergaderruimte, horeca, catering, broodjesservice, schoonmaak of groenonderhoud. Juist deze minder voor de hand liggende mogelijkheden zijn vaak een eye opener voor bedrijven en maken de invulling van social return vrijwel altijd toepasbaar. IBN Social Return is een goed instrument voor het regionale bedrijfsleven om invulling te geven aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Door te werken met IBN kunnen bedrijven aantonen aan MVO te doen, hun sociale gezicht tonen en zich eventueel laten onderscheiden met een MVO keurmerk.

13 Aantal medewerkers (gemiddeld aantal fte) Gesubsidieerd Kader/ Ambtelijk Productiepersoneel Begeleid werken IBN Arbeidsintegratie IBN Facilitair IBN Productie en IBN Kwekerijen IBN Dienstencentrum * IBN Holding Extern via Begeleid werken TOTAAL BIJ OF VIA IBN In personen * In totaal zijn 263 medewerkers (243 fte) via IBN Kader gedetacheerd bij de IBN-bedrijven. IBN Dienstencentrum is onderdeel van IBN Kader. Totaal Totaal zijn in 2013 gemiddeld ruim fte s (ruim personen) aan het werk in verschillende soorten dienstverbanden: gesubsidieerd, kader/ambtelijk, regulier productiepersoneel en via Begeleid werken. Begeleid werken gebeurt zowel binnen de IBN bedrijven Facilitair, Productie en Kwekerijen als extern. Ons streven is zoveel mogelijk medewerkers in een zo regulier mogelijke werkomgeving te plaatsen. Om die reden is Begeleid werken binnen IBN een belangrijk instrument. Immers, wie werkt volgens de regeling Begeleid werken is in loondienst bij een werkgever: de meest optimale invulling van integreren in de samenleving door middel van werk en de beste manier om schadelast te beperken. In 2013 is het aantal plaatsingen in Begeleid werken gemiddeld 367 fte. Dit is een daling van 5% ten opzichte van het voorgaande jaar. VERLOOP WACHTLIJST WSW IBN voert namens de gemeenten het wachtlijstbeheer uit voor de Wsw. De daling van de wachtlijst heeft zich in 2013 onverminderd voortgezet. De stand is 143 personen, ten opzichte van 286 personen eind 2012 (en 535 personen eind 2011). In het verslagjaar zijn 353 personen van de wachtlijst naar een dienstverband of naar Begeleid werken gegaan. Een goed resultaat, passend bij de missie van IBN om zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar betaald werk te brengen. Om de instroom op de wachtlijst te vergroten zijn verschillende acties uitgevoerd in Zo is binnen het WWB-bestand van de gemeenten onderzocht welke uitkeringsgerechtigden mogelijk voor een Wsw-indicatie Verloop wachtlijst Wsw (Eindstand per jaar) in aanmerking zouden komen. Eind 2013 is een wervingsactie gestart om potentiële Wsw-kandidaten direct aan te spreken. De campagne Er is werk voor iedereen Ook voor jou richt zich op de onwetende werkzoekende en informeert over de mogelijkheden van IBN en de Wsw. Verschillende middelen zijn ingezet, variërend van advertenties, inzet van eigen medewerkers, folders bij doorverwijzers tot een speciale Facebookactie. De instroombevorderingsactie Wsw loopt door tot juni ARBEIDSVERZUIM De blijvende aandacht voor arbeidsverzuim werpt zijn vruchten af met 9,53% voor IBN totaal. Dat is onder het ambitieus gestelde doel van 9,9%. IBN Productie scoorde opvallend goed: met 9,3% ruim beneden hun interne doel van 11%. Ter vergelijking: in 2012 was het verzuimcijfer bij IBN totaal 10,1% ten opzichte van 12,3% gemiddeld in de branche. 11

14 Arbeidsverzuim per bedrijf Wsw/Wwb Begeleid werken (plaatsingen bij IBN bedrijven) Kader/ambtelijk Productiepersoneel Totaal IBN Arbeidsintegratie 11,0% 1,2% 5,0% 10,3% IBN Facilitair 10,5% 14,5% 4,4% 6,7% 9,7% IBN Productie en IBN Kwekerijen 10,5% 8,2% 1,9% 3,0% 9,3% IBN Dienstencentrum 6% 5,6% 5,5% IBN Holding 1% 4,6% 0,7% TOTAAL IBN 10,6% 11,2% 4,0% 6,1% 9,5% OPLEIDINGEN Voortdurend verbeteren en leren is cruciaal voor IBN. De huidige economische ontwikkelingen vragen om bedrijven die groeien en om medewerkers die blijven leren. Als antwoord op die vraag is in 2013 het zogeheten IBN Leerhuis ontwikkeld. Het IBN Leerhuis is een compleet pakket van opleiding- en ontwikkelmogelijkheden. Dit leerhuis staat voor een visie op leren en ontwikkelen binnen IBN waarbij de medewerker zelf verantwoordelijk is voor zijn eigen leerproces en daarbij wordt ondersteund door de leidinggevende. In het oog springend is nog altijd de IBN-aanpak van laaggeletterdheid. IBN vindt het erg belangrijk dat alle medewerkers voldoende kunnen lezen en schrijven. In totaal hebben zich sinds eind 2010 ruim 200 medewerkers gemeld als deelnemer aan taallessen of bezoeker van een van de leeskamers. MEDEZEGGENSCHAP In december 2013 liep voor de helft van de OR-leden de zittingsperiode af. Na de verkiezingen zijn er 3 nieuwe leden toegetreden tot de Ondernemingsraad voor de periode van december 2013 tot en met december Er zijn instemmingstrajecten gevolgd voor de invoering van het leerhuisportal, de regeling Noodfonds, de regeling Werkoverleg, aanpassing van de procedure verzuim, de regeling functiewaardering en de uitvoeringsregeling functionerings- en beoordelingsgesprekken, het medewerkeronderzoek en de Randvoorwaarden Werktijden & Verlofregeling met de bijbehorende roosters. De Ondernemingsraad is nog in gesprek met de bestuurder over de instemmingsverzoeken voor het Inpassings- en mobiliteitsbeleid en de Randvoorwaarden Werktijden en Verlofregeling IBN Facilitair VOF. Er is door de OR nietigheid ingeroepen voor het mobiliteitsbeleid. In het beleid waren faciliteiten opgenomen waarop de OR geen instemming had gegeven. In het verslagjaar heeft de Ondernemingsraad verschillende adviesaanvragen in behandeling gekregen: de wijzigingen van de organisatie rondom Detaflex, het P&ATC, de actualisatie van de Regeling Vervoer en de Leaseregeling. Op de geschetste situatie voor Detaflex heeft de OR een positief advies afgegeven. De andere aanvragen zijn nog in behandeling. Behalve in de formele advies- en instemmingstrajecten is de Ondernemingsraad ook meegenomen in werkgroepen/commissies van de organisatie, zoals het TPC (Total Proces Control), de Werkgroep Communicatie/Werkoverleg en de Commissie Regeling Noodfonds. In de Onderdeelcommissies wordt periodiek de aandacht gevraagd voor de behandeling van de rapportage van de Arbodienst. De OR onderhoudt contacten met de achterban door werkplekbezoeken, uitgevoerd door bijvoorbeeld de Commissie VGWM en door OR-leden op de Medezeggenschapsdag. Extern onderhoudt de OR regionaal contacten met afgevaardigden van Ondernemingsraden van collega-sw bedrijven en andere regionale bedrijven. VERTROUWENSPERSOON EN OMBUDSMAN De vertrouwenspersonen, de beheerder van het noodfonds en de ombudsman zijn onafhankelijke functies binnen IBN. Medewerkers die door overmacht in de (financiële) problemen zijn gekomen of medewerkers die (al dan niet op hun werkplek) geïntimideerd worden, kunnen bij hen terecht voor bemiddeling en advies. In 2013 zijn meerdere medewerkers met ondersteuning van IBN doorverwezen naar de reguliere hulpverleningsinstanties. De vertrouwenspersonen en de ombudsman hebben korte lijntjes gelegd naar deze instanties. Er is door hen ook een jaarverslag opgesteld. 12

15 Ed Valk: Bij Social Return wordt vaak gedacht aan detachering van mensen via een SWbedrijf. Maar het kan op vele andere manieren worden ingevuld. Voor ons is dat prettig, want bij werken in de infra speelt veiligheid een enorm grote rol, evenals de verplichte certificeringen van medewerkers. De technische vaklieden die wij nodig hebben, kom je niet zoveel tegen. Iris Koekkoek: Ook door gebruik te maken van de vergaderfaciliteiten van IBN, kunnen we voldoen aan onze verplichtingen op het gebied van Social Return. Als we het vergelijken met andere vergadercentra waar we ooit gebruik van hebben gemaakt, dan steekt IBN daar echt bovenuit. Primair moesten we aan onze contractuele verplichtingen voor de provincie Noord- Brabant voldoen, maar nu we deze ervaringen hebben met IBN, zullen we zeker vaker gebruik maken van hun faciliteiten. Al is IBN niet vlak bij ons hoofdkantoor in Rosmalen gevestigd, we hebben elkaar echt gevonden. Ed Valk en Iris Koekkoek HR manager en manager HRM, Heijmans Wegen

16 Enkele hulpmiddelen MVO Prestatieladder De MVO Prestatieladder biedt bedrijven de mogelijkheid te laten zien welke inspanningen zij al doen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zij kunnen deze inspanningen ook laten certificeren. De Prestatieladder richt zich op de 3P s van MVO: Planet, Profit en People. Prestatieladder Socialer Ondernemen De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is ontwikkeld om inzichtelijk te maken in welke mate bedrijven bijdragen aan de werkgelegenheid van personen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. De PSO heeft als doel de prestaties van bedrijven die socialer ondernemen te (h)erkennen. Dit leidt uiteindelijk tot: meer duurzame werkplekken voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie; meer bedrijven die socialer ondernemen, onder meer door ketenstimulatie; erkenning en grotere zichtbaarheid van deze bedrijven als een bedrijf dat socialer onderneemt De PSO is specifiek gericht op de MVO P van People en is een hulpmiddel voor gemeenten, woningcorporaties en andere opdrachtgevers om (ook) in aanbestedingen met social return de bijdragen die bedrijven al leveren aan werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie te laten meewegen.

17 IBN bedrijven IBN Arbeidsintegratie ondersteunt werkgevers op het brede gebied van personele vraagstukken. Kerntaak van dit IBN bedrijf is mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te bemiddelen en plaatsen. De focus ligt op de mogelijkheden van mensen, we kijken naar dat wat iemand nog wel kan en zoeken daarbij een realistische werkplek op de arbeidsmarkt. IBN Arbeidsintegratie bestaat uit de bedrijfsonderdelen Participatie & Arbeidstrainingscentrum (P&ATC) en Detacheringen. Ondanks de afnemende wachtlijst voor de Wsw zijn in 2013 vele dienstverbanden gesloten: liefst 353 mensen vonden via IBN Arbeidsintegratie werk. Er zijn in 2013 totaal 34 personen geplaatst bij werkgevers in het kader van Begeleid werken. Een goede prestatie, zeker nu het steeds moeilijker blijkt om medewerkers voor langere tijd naar werk te begeleiden tegen goede tarieven. Er moeten veel extra inspanningen worden gedaan om medewerkers te plaatsen en ze komen ook weer sneller terug. Daarnaast blijkt de meest recente instroom moeilijker te plaatsen. Er is vaak onvoldoende sprake van de juiste match met beschikbare opdrachten. De roep om flexibele arbeid wordt steeds luider. Om zoveel mogelijk te kunnen aansluiten bij de wensen van potentiële en bestaande opdrachtgevers is een strategische samenwerking aangegaan met Tence Inzetbureau voor de inzet van vast en flexibel personeel. In nauwe samenwerking met Tence kan IBN Arbeidsintegratie voortaan ook personeel leveren via een uitzend- en payrollconstructie. De actieve marktbenadering vanuit IBN Arbeidsintegratie levert effect op. Via de zogenoemde Kanjercampagne met de slogan een kanjer voor uw bedrijf zijn onze uitgebreide mogelijkheden bij werkgevers in beeld gebracht. Waar we in 2012 vooral de werkondersteuner hebben gepromoot, is in 2013 de campagne verbreed en zijn verschillende branches benaderd met het brede dienstverleningspalet van Arbeidsintegratie, inclusief re-integratiediensten als Poortwachtertrajecten en outplacement. Dit heeft geleid tot 105 nieuwe klanten in Inspirerend IBN is het netwerk van IBN Arbeidsintegratie voor ondernemers met een sociaal hart. Tijdens een aantal interactieve sessies per jaar brengen we regionale ondernemers bij elkaar. De bijeenkomsten waren in 2013 zeer druk bezocht: totaal 180 werkgevers namen deel aan een van de twee sessies. Vooral het thema social return bleek een zeer aansprekend onderwerp te zijn, waarbij voor het eerst sinds het bestaan van Inspirerend IBN het maximum voor het aantal deelnemers werd bereikt en de zaal volledig uitverkocht was. Als pilot is in 2013 gestart met het delen van vacatures met de gemeenten. Openstaande vacatures die niet door IBN kunnen worden ingevuld, worden gedeeld met de Sociale diensten waardoor er extra aanbod komt. Ook andersom werkt dit en delen Sociale diensten hun openstaande vacatures met ons. Hoewel de plaatsingsaantallen vooralsnog laag zijn, wordt het potentieel van de pilot door alle partijen onderkend. Deze werkwijze wordt in 2014 voortgezet. 15

18 Met een diploma meer kans, dat is duidelijk. Opleidingen en trainingen zijn dan ook uitermate belangrijk. Via onder meer het zogeheten Locusproject worden medewerkers opgeleid om een mbo-diploma tot logistiek medewerker te behalen. Naast deze opleiding zijn de deelnemers allen werkzaam bij grote industriële werkgevers. Acht medewerkers van IBN Arbeidsintegratie en IBN Productie hebben deelgenomen aan dit project en zij hebben hun diploma in één jaar behaald. Vier van hen behaalden zelfs binnen een jaar nog een tweede diploma. Vermeldenswaardig is hierbij ook het bezoek dat staatssecretaris Klijnsma aan het project bracht. Tijdens dit werkbezoek hebben de IBN-medewerkers haar veel kunnen vertellen over de inhoud van dit project. Ook in samenwerking met Kringloopbedrijf Oss is een mooi scholingstraject gerealiseerd. Tien medewerkers hebben een diploma weten te halen van de speciaal ontwikkelde BBL-1 opleiding Arbeidsmarkt Gekwalificeerde Assistent. Een ander mooi voorbeeld is de nieuwe training Empowerment en Mobiliteit, speciaal gericht op oudere mensen die al even zonder werk zijn. Van de eerste groep van acht personen is na afloop van de negen bijeenkomsten de helft aan het werk, de anderen hebben zicht op nieuwe mogelijkheden gekregen. Binnen het Participatie & Arbeidstrainingscentrum (P&ATC) richten de medewerkers zich op intake, diagnose, plaatsing, training, ontwikkeltrajecten, herindicaties en Traject Plus (= trajecten voor sociale plaatsingen, ondergrenstrajecten en medewerkers die extra begeleiding nodig hebben). In 2013 is veel energie gegaan naar het stimuleren van instroom om de Rijkstaakstelling Wsw te realiseren. Zo is in samenwerking met de gemeenten in verschillende gemeenten een screening uitgevoerd van de WWBbestanden. Bekeken is of hier potentiële Wswkandidaten uit te selecteren zijn. Verder zijn de zogeheten leerbanen ingevoerd: een laagdrempelige werksoort waarbij, vaak in combinatie met een training, gewerkt wordt aan het verbeteren van werknemersvaardigheden. Ook is een pilot loondispensatie uitgevoerd voor de gemeente Oss. Binnen deze pilot doorlopen WWB-gerechtigden een programma binnen het P&ATC waarbij de arbeidsmogelijkheden in beeld worden gebracht. Daarna volgt een advies over de detacheerbaarheid/ plaatsbaarheid van de kandidaten in het kader van loondispensatie. In het verslagjaar zijn alle voorbereidingen getroffen voor een splitsing van het P&ATC uit IBN Arbeidsintegratie. Begin 2014 wordt het centrum mogelijk ondergebracht bij IBN Dienstencentrum. IBN Facilitair biedt facilitaire diensten op het gebied van schoonmaak, catering, beheer, groen, digitaliseren en vergaderen. Dit IBNbedrijf is de multi-service dienstverlener voor overheid, bedrijfsleven, onderwijs en zorg in Noord-Brabant en gedeelten van Gelderland en Limburg. IBN Facilitair VOF is eigendom van IBN (50%) en Vebego (50%). Anders denken, beter doen en meer resultaat. IBN Facilitair is vanaf 2013 met dit concept de markt gaan benaderen. De belofte aan klanten is helder neergezet: IBN Facilitair neemt als multi-service dienstverlener alle zorg uit handen waardoor bedrijven zich kunnen richten op hun kerntaken. Door te werken met Facilitair kan bovendien invulling worden gegeven aan social return. In het nieuwe concept zijn alle bedrijfsonderdelen van Facilitair opgenomen: er zit meer in dan menigeen denkt, zo luidt de pay off. Een belangrijk deel van de omzet is bij IBN Facilitair afkomstig uit dienstverlening voor lokale overheden en openbare instellingen. In deze sector wordt sterk bezuinigd. Dit heeft grote impact op de omzet en orderportefeuille van IBN Facilitair. Doordat er een aantal nieuwe klanten is verwelkomd en we sterk zijn gaan sturen op kosten en productiviteit is het resultaat voor 2013 toch financieel positief uitgekomen. Het bedrijfsonderdeel DoQument Services vraagt extra aandacht. De tegenvallende omzet bij deze digitaliseringstak van IBN Facilitair wordt gecompenseerd door de goede resultaten van het bedrijfsonderdeel Bedrijfsdiensten. Er zijn een aantal voorbereidende maatregelen getroffen om 2014 operationeel goed van start te gaan en het gewenste omzetniveau ook bij DoQument Services te gaan realiseren. 16

19 De vraag hoe IBN Facilitair klaargemaakt kan worden voor de toekomst staat centraal in een onderzoek dat door KPMG is uitgevoerd. We zullen met minder subsidie in een moeilijke markt toch succesvol de sociale doelstellingen moeten combineren met de financiële doelstellingen. Onder meer ProjectFocus sorteert al voor op de resultaten van dit onderzoek. ProjectFocus is een intern project waarbij medewerkers zelf problemen signaleren en direct oplossen. Gekozen is voor een praktische aanpak gericht op projecten, verzuim, verlof en leegloop. Opleidingen zijn binnen ons bedrijf uitermate belangrijk. Alle medewerkers doorlopen snel na indiensttreding relevante opleidingen zoals VCA en SVS. In 2013 is een tweejarige opleiding op maat gemaakt voor eerste medewerkers door HAS en Helicon Opleidingen. De deelnemers leren op een professionele wijze sturing te geven aan hun teams en de belangen van opdrachtgevers, IBN en medewerkers te behartigen. Ook inspelen op veranderingen in het werkveld is onderdeel van de opleiding. Voor Helicon is IBN Facilitair in het verslagjaar aan de gang gegaan op acht locaties. Hier verzorgen we schoonmaak en glasbewassing. Bij enkele locaties in Nijmegen werken we samen met Breed, die ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op deze projecten plaatst. Vermeldenswaardig is verder het resultaat van het cateringteam bij de gemeente Oss: tijdens de jaarlijkse voedselveiligheidscontrole (HACCP) werd een score behaald van liefst 99%, waar het landelijk gemiddelde tussen de 60 en 80% ligt. Ook positief is de terugkeer van onze klant Fioretti College. Na een korte periode van afwezigheid zijn de IBN-medewerkers weer een vertrouwd gezicht op deze locatie. IBN Productie is gericht op het overnemen van arbeidsintensieve productieprocessen in elke denkbare branche en op (logistieke) samenwerking. Dit IBN-bedrijf speelt een belangrijke rol in de supply chain van haar klanten door het verzorgen van de productie met een breed dienstenpakket. Dat kan op een van onze eigen productielocaties of bij opdrachtgevers in huis. IBN Productie ontwikkelt zich steeds meer tot specialist op het gebied van overname van hoogwaardige productieprocessen. Met meer langdurige relaties en meer toegevoegde waarde tot gevolg. Keerzijde is dat deze ontwikkeling vraagt om investeringen en hogere aanloopkosten met zich meebrengt. Bovendien hebben we, net zoals onze klanten, meer en meer te kampen met onverwachte pieken en dalen. Van ons wordt maximale flexibiliteit verwacht. Iets waarop de organisatie in het verslagjaar nadrukkelijk is voorgesorteerd. Een mooi voorbeeld van een strategische samenwerking is die met WP Performance Systems. We produceren als automotive systeemleverancier zogenoemde subassemblies voor WP. IBN Productie huurt hiertoe het voormalige pand van dit Oostenrijkse bedrijf in Malden. In 2013 is veel energie gestoken in de start van de WP-operatie in dit voor IBN nieuwe pand. Een ander in het oog springend project in 2013 was de start van een groepsdetachering voor Nacco Materials Handling in Nijmegen. Ook werd door Berco Car Carpets een beroep op ons gedaan voor een forse uitbreiding van de productiewerkzaamheden in de komende jaren. In de verpakkingsactiviteiten was IBN Productie succesvol met nieuwe opdrachten 17

20 van Friesland Campina, SCA, Sligro en Hero. Positieve ontwikkelingen, die echter door de hogere aanloopkosten dit verslagjaar niet direct tot een beter financieel resultaat voor ons hebben geleid. Met een gerealiseerde omzetgroei van bijna 18% en een gezonde groeiverwachting voor de komende jaren blijven ook de financiële perspectieven positief. In 2013 heeft IBN Productie zich hard gemaakt voor de realisatie van de Rijkstaakstelling Wsw. De nieuwe contracten en enkele verkregen verpakkingsopdrachten maakten het mogelijk om ruimte te bieden aan meer dan dertig leerbanen in onze eigen productielocaties. Deze nieuwe medewerkers krijgen intensieve begeleiding. Ook zijn periodiek enkele tientallen collega s van Facilitair en Arbeidsintegratie ingeschakeld om de pieken in productie op te kunnen vangen. In combinatie met de grote verschuivingen van mensen voor de inzet bij de nieuwe projecten heeft dit grote inspanningen gekost. Bijzonder is het dat deze ontwikkelingen niet tot een hoger verzuimcijfer hebben geleid: integendeel, IBN Productie scoorde in 2013 een laagterecord. Een teken dat de zorgvuldigheid niet uit het oog is verloren. Om ons gedegen voor te bereiden op de toekomst hebben we ons extern laten begeleiden op het gebied van de hoogste standaarden in kwaliteit (ISO TSnorm), engineering en Lean/Six Sigma. Ook hebben we ons nadrukkelijk geprofileerd in de Brainportregio wat de reputatie van ons bedrijf verder heeft vergroot. Deze ontwikkelingen passen in de visie van IBN Productie: we werken voor veeleisende topklanten die ons boeiend en uitdagend werk geven en ons scherp houden. Zij betalen voor kwaliteit en geleverde prestaties. Dat is de volwaardigheid waar IBN Productie voor gaat, met als resultaat werk waar medewerkers met recht trots op kunnen zijn. IBN Kwekerijen is het grootste stekbedrijf van Nederland met 4 ha. kas. IBN Kwekerijen onderscheidt zich in de breedte van het sortiment met meer dan 400 soorten winterharde tuinplanten. Dit IBN bedrijf produceert voornamelijk geworteld stek in opdracht van kwekers in binnen- en buitenland. De lange winter van 2013 en het koude voorjaar hebben veel impact gehad op de binnenlandse boomkwekerijmarkt. De handel voor tuinplanten kwam pas laat op gang en ook de zomerperiode was slecht voor tuincentra. In het openbaar groen is weinig nieuw aangelegd en relatief weinig vervangen. Desondanks laat IBN Kwekerijen mooie resultaten zien over het verslagjaar. Het perspectief voor de langere termijn is goed en er zijn enkele mooie nieuwe klanten bij ons gekomen. De uitbreiding van de kas in Schaijk met 9.500m 2 speelt hierbij een belangrijke rol. We hebben met 78% een hoog slagingspercentage bereikt en door de langere uitloop van het seizoen is meer stek uitgeleverd. De eerste opbrengsten uit de nieuwe kas zijn hiermee op een bijzonder positieve manier gerealiseerd. De nieuwbouw is eind mei officieel geopend door de medewerkers zelf. In september was de nieuwe kas het toneel van het jaarlijkse gemeentecongres. Letterlijk middenin het groen werden de ruim 100 gemeentelijke gasten ontvangen, iets wat tot veel positieve reacties heeft geleid. De medewerkers van de kwekerijlocatie in Uden zijn gestart met het programma Fit Werkt. Dit is een bewegingsprogramma voor op de werkvloer, bestaande uit gezamenlijke rek-, strek- en krachtoefeningen. Op deze manier worden klachten door langdurig werken in dezelfde houding voorkomen. 18

M E M O. Datum: 19 februari 2014

M E M O. Datum: 19 februari 2014 M E M O Datum: 19 februari 2014 Aan: Algemene Vergadering van IBN Holding bv Van: Raad van Commissarissen CC: Betreft: Verslag van de Raad van Commissarissen over het jaar 2013 1. Inleiding Diep geschokt

Nadere informatie

voor werkgelegenheid voor maatschappelijk rendement voor iedereen

voor werkgelegenheid voor maatschappelijk rendement voor iedereen voor werkgelegenheid voor maatschappelijk rendement voor iedereen 1 MVO, Social Return, SROI en social enterprise Iedereen winst Hoe kunnen we nu en in de toekomst uw inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt

Nadere informatie

De werkschijf van 5. Hoe werkt IBN? 190 mm. 240 mm. IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50. E info@ibn.nl I www.ibn.

De werkschijf van 5. Hoe werkt IBN? 190 mm. 240 mm. IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50. E info@ibn.nl I www.ibn. 240 mm 190 mm De werkschijf van 5 IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50 Hoe werkt IBN? E info@ibn.nl I www.ibn.nl oktober 2012 190 mm 200 mm Hoe werkt IBN? De werkschijf van 5: De

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks

Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks Onderwerp: social return en inbesteden Datum commissie: 6 juni 2013 Datum raad: Nummer: Documentnummer: Steller: Eric Dammingh Fractie: PvdA-GroenLinks Samenvatting Meedoen

Nadere informatie

Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen

Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen Inleiding Hoewel de kaders van de Participatiewet nog steeds regelmatig wijzigen, 3 februari is bekend gemaakt dat het Kabinet met

Nadere informatie

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER UTRECHT MIDDEN DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER Doel van de Participatiewet De Participatiewet vervangt de bijstandswet, de Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong. Het doel van de

Nadere informatie

Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) Stichting PSO-Nederland

Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) Stichting PSO-Nederland Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) Stichting PSO-Nederland February 16, 2015 Presentatie PSO Nederland 1 Iedereen kent MVO February 16, 2015 Presentatie PSO Nederland 2 Waarom sociaal ondernemen?

Nadere informatie

IBN. ' n g e Vj 6 MEI 20U. Kopie: Gemeente Boxmeer T.a.v. College B & W Postbus AL BOXMEER. Uden, 13 mei 2014

IBN. ' n g e Vj 6 MEI 20U. Kopie: Gemeente Boxmeer T.a.v. College B & W Postbus AL BOXMEER. Uden, 13 mei 2014 r I-SZ/2014/655 I-SZ 19-5-2014 27-6-2014 IBN Hockeyweg 5 Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50 E info@ibn.nl I www.ibn.nl voor groei KvK Oost-Brabant 16089226 Gemeente Boxmeer T.a.v.

Nadere informatie

voor duidelijkheid voor helderheid voor morgen

voor duidelijkheid voor helderheid voor morgen voor duidelijkheid voor helderheid voor morgen 1 Strategisch plan 2010-2015 de basis voor groei IBN staat voor marktgericht ondernemen met een passie voor mens en maatschappij. Dagelijks brengen wij mensen

Nadere informatie

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen door het optimaal benutten van talenten,

Nadere informatie

Werkgelegenheid in de wijk

Werkgelegenheid in de wijk Werkgelegenheid in de wijk IBN Sociaal ondernemen Verkenning speelveld rondom werkgelegenheid in de wijk Voorbeelden en ervaringen IBN Facilitair Waar staat IBN voor IBN (Integrale Bedrijven Noordoost-Brabant)

Nadere informatie

Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) Wilke van Thiel

Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) Wilke van Thiel Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) Wilke van Thiel Presentatie PSO Nederland 1 Iedereen kent MVO Presentatie PSO Nederland 2 Ontwikkeling PSO 2010-2012 Presentatie PSO Nederland 3 Uitgangspunten

Nadere informatie

Gemeente Boxmeer en IBN in kwartaal juni 2014

Gemeente Boxmeer en IBN in kwartaal juni 2014 Gemeente en IBN in kwartaal 2 2014 juni 2014 Inhoudsopgave Vooraf... 3 1. Ons werk is uw succes... 4 2. Uw gemeente en IBN... 5 2.1. Dimensie 1: De gemeente als opdrachtgever... 5 2.1.1. Wsw-dienstverbanden

Nadere informatie

Leonard Steetsel Directeur IBN Arbeidsintegratie. email: lsteetsel@ibn.nl website: www.ibn.nl telefoon: 0413-282215

Leonard Steetsel Directeur IBN Arbeidsintegratie. email: lsteetsel@ibn.nl website: www.ibn.nl telefoon: 0413-282215 Leonard Steetsel Directeur IBN Arbeidsintegratie email: lsteetsel@ibn.nl website: www.ibn.nl telefoon: 0413-282215 IBN uitvoeringsregie, begeleiding en ontwikkeling van mensen Even wat getallen Landelijk

Nadere informatie

Gemeente Boxmeer en IBN in kwartaal maart 2015

Gemeente Boxmeer en IBN in kwartaal maart 2015 Gemeente Boxmeer en IBN in kwartaal 1 2015 maart 2015 Inhoudsopgave Vooraf... 3 1. Ons werk is uw succes... 4 2. Uw gemeente en IBN... 6 2.1. Dimensie 1: De gemeente als opdrachtgever (Wsw en Participatiewet)...

Nadere informatie

Voorwoord van de directie

Voorwoord van de directie JA ARVERSL AG 2016 IBN is een van de grootste werkgevers in het noordoosten van Noord-Brabant. IBN biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen door het optimaal benutten van talenten, met renderend

Nadere informatie

Gemeente Boxmeer in beeld bij IBN

Gemeente Boxmeer in beeld bij IBN Gemeente in beeld bij IBN Informatieset tot en met het 2e kwartaal 2012 Inhoudsopgave VOORAF 2 1. DE SMAAK VAN SUCCES 3 2. INFORMATIE VAN UW GEMEENTE EN IBN TOTAAL 4 2.1 DIENSTVERBANDEN 4 2.1.1 Wsw-dienstverbanden

Nadere informatie

2014 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING

2014 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING 2014 In cijfers AANVULLING JAAROVERZICHT 2014 (ON)BEPERKT HOUDBAAR Ondanks de onzekerheden is Ergon koersvast en presteert immens. Een topjaar was 2014, zowel sociaal als financieel; 2336 sw-medewerkers

Nadere informatie

Prestatieladder Sociale Ondernemen. Aanvang 9.45 uur. Welkom!

Prestatieladder Sociale Ondernemen. Aanvang 9.45 uur. Welkom! Prestatieladder Sociale Ondernemen Aanvang 9.45 uur Welkom! Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) Yuri Starrenburg Voorzitter Stichting PSO-Nederland January 19, 2015 Presentatie PSO Nederland 2 Iedereen

Nadere informatie

IBN, hoe en wat? Gemeentecongres 22 september 2010 Sessie 1

IBN, hoe en wat? Gemeentecongres 22 september 2010 Sessie 1 IBN, hoe en wat? Gemeentecongres 22 september 2010 Sessie 1 Leonard Steetsel Directeur IBN Arbeidsintegratie email: lsteetsel@ibn.nl website: www.ibn.nl telefoon: 0413-282215 Even wat getallen Landelijk

Nadere informatie

Oplegnotitie begroting 2017

Oplegnotitie begroting 2017 Oplegnotitie begroting 2017 In het tweede kwartaal 2016 worden nog veel besluiten genomen over de toekomst van Permar. Dat maakt het op het moment van schrijven van deze begroting vrijwel onmogelijk om

Nadere informatie

SOCIAAL ONDERNEMEN VORMEN EN METHODES.

SOCIAAL ONDERNEMEN VORMEN EN METHODES. SOCIAAL ONDERNEMEN VORMEN EN METHODES. WAT IS MVO : MVO IS EEN INTEGRALE VISIE OP ONDERNEMERSCHAP, WAARBIJ HET BEDRIJF WAARDE CREEERT OP ECONOMISCHE (PROFIT) ECOLOGISCHE (PLANET) EN SOCIAL (PEOPLE) GEBIED.

Nadere informatie

Gemeenteraad. Aan de gemeenteraad Dienst/afdeling: SMM. Onderwerp: Toekomst uitvoering Participatiewet en Wsw

Gemeenteraad. Aan de gemeenteraad Dienst/afdeling: SMM. Onderwerp: Toekomst uitvoering Participatiewet en Wsw Aan de gemeenteraad Dienst/afdeling: SMM Onderwerp: Toekomst uitvoering Participatiewet en Wsw Wat adviseert het college te besluiten? De raad voor te stellen: 1. Als gemeente Oss een partnership met IBN

Nadere informatie

Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen

Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen Huidige Visie CGM Kadernota Participatie Land van Cuijk van uw raad uit dec. 2011. Inwoners economisch zelfredzaam = Schadelastbeperken = Verminderen van

Nadere informatie

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP UPDATE STRATEGISCHE KOERS JULI 2017 IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN biedt kansen aan mensen die het zonder onze steun niet redden

Nadere informatie

voor de maatschappij voor het bedrijfsleven voor de gemeenten voor de medewerkers

voor de maatschappij voor het bedrijfsleven voor de gemeenten voor de medewerkers voor de maatschappij voor het bedrijfsleven voor de gemeenten voor de medewerkers IBN - de basis voor groei voor de maatschappij Sociaal ondernemen maakt onze samenleving beter. IBN is een van de grootste

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016 Van verbruik naar gebruik Pagina 1 van 5 Inleiding: Voor u ligt het MVO beleid van ABIRD Industrial Rental Services. Maatschappelijk Verantwoord en Duurzaam

Nadere informatie

M E M O. datum: 30 maart 2016

M E M O. datum: 30 maart 2016 M E M O datum: 30 maart 2016 Aan : Algemene Vergadering van IBN Holding B.V. Van : Raad van Commissarissen CC : Betreft : Verslag van de Raad van Commissarissen over het jaar 2015 1. Inleiding Het verslagjaar

Nadere informatie

MVO verklaring

MVO verklaring Voor u ligt het MVO beleid van Kamphuis Lastechniek BV. Maatschappelijk Verantwoord en Duurzaam Ondernemen is verankerd in ons bedrijfsbeleid. Voor nu, en voor de toekomst. Doordat Kamphuis Lastechniek

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Tomingroep BV, de feiten. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl

JAARVERSLAG. Tomingroep BV, de feiten. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl 20 13 JAARVERSLAG BV Tomingroep BV, de feiten Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl Bedrijfsgegevens Hoofdkantoor en correspondentieadres: TOMINGROEP Postbus 194 1200 AD HILVERSUM T 035-671 81 11 F

Nadere informatie

Adviespunt Social Return

Adviespunt Social Return Social Return Maatwerk in Social Return adviseert (semi-)overheidsinstellingen en bedrijven, die een professioneel inkoopbeleid hanteren, over het toepassen van. Na gunning ondersteunt zij opdrachtnemers

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 1 Algemeen Hoofdstuk 3 van de Biedingleidraad bevat algemene informatie over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Aanbestedende Dienst heeft Maatschappelijk Verantwoord

Nadere informatie

Gemeente Boxmeer en IBN in kwartaal september 2013

Gemeente Boxmeer en IBN in kwartaal september 2013 Gemeente en IBN in kwartaal 3 2013 september 2013 Inhoudsopgave Vooraf... 3 1. Ons werk is uw succes... 4 2. Uw gemeente en IBN... 5 2.1. Dimensie 1: De gemeente als opdrachtgever... 5 2.1.1. Wsw-dienstverbanden

Nadere informatie

Gemeente Mill & St. Hubert in beeld bij IBN

Gemeente Mill & St. Hubert in beeld bij IBN Gemeente in beeld bij IBN Informatieset tot en met het 4e kwartaal 2012 Inhoudsopgave VOORAF 2 1. DE SMAAK VAN SUCCES 3 2. INFORMATIE VAN UW GEMEENTE EN IBN TOTAAL 4 2.1 DIENSTVERBANDEN 4 2.1.1 Wsw-dienstverbanden

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV

JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV 1 AM Werk Reïntegratie BV Hoofdweg 583 2131 MT Hoofddorp Telefoon 023 566 15 66 www.amgroep.nl 2 Inhoud 03 AM Werk Reïntegratie BV 04 Voorwoord 05 Medewerkers 05

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 AM werk Reïntegratie BV

Jaarverslag 2013 AM werk Reïntegratie BV Jaarverslag 2013 AM werk Reïntegratie BV 1 AM Werk Reïntegratie BV Hoofdweg 583 2131 MT Hoofddorp Telefoon 023 566 15 66 www.amgroep.nl 2 Inhoud 03 AM Werk Reïntegratie BV 04 Voorwoord 05 Medewerkers 05

Nadere informatie

Inhoud. versie 2014. pagina 2 pagina 3

Inhoud. versie 2014. pagina 2 pagina 3 Welkom Magazine Inhoud Welkom bij IBN! 4 IBN de basis voor groei 5 Samen sterk voor de toekomst 6 Kernwaarden: 7 We zijn resultaatgericht We werken klantgericht We halen het beste uit mensen De IBN bedrijven

Nadere informatie

Gemeente Boxmeer in beeld bij IBN

Gemeente Boxmeer in beeld bij IBN Gemeente in beeld bij IBN Informatieset tot en met het 2e kwartaal 2011 Inhoudsopgave VOORAF 2 1. DE SMAAK VAN SUCCES 3 2. INFORMATIE VAN UW GEMEENTE EN IBN TOTAAL 4 2.1 DIENSTVERBANDEN 4 2.1.1 Wsw-dienstverbanden

Nadere informatie

Gemeente Grave en IBN in kwartaal september 2016

Gemeente Grave en IBN in kwartaal september 2016 Gemeente Grave en IBN in kwartaal 3 2016 september 2016 Inhoudsopgave Vooraf... 3 1. Ons werk is uw succes... 4 2. Uw gemeente en IBN... 6 2.1. Dimensie 1: De gemeente als opdrachtgever (Wsw en Participatiewet)...

Nadere informatie

Nieuwsbrief Werken is meedoen

Nieuwsbrief Werken is meedoen Nieuwsbrief Werken is meedoen BEDOELD VOOR DE ONDERNEMERS IN VOORSCHOTEN, LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN WASSENAAR Iedereen doet mee! We ondersteunen werkgevers Zoveel mogelijk mensen aan het werk, want werken

Nadere informatie

Voorwaarden Social Return. 1 januari 2017

Voorwaarden Social Return. 1 januari 2017 Voorwaarden Social Return 1 januari 2017 Voorwoord Tiwos en WonenBreburg zijn in het kader van Social Return een nieuw samenwerkingsverband aangegaan met de gemeente Tilburg. Dit heeft geleid tot nieuwe

Nadere informatie

: agendapunt : Onderwerp : Vergadering Algemeen Bestuur Hameland

: agendapunt : Onderwerp : Vergadering Algemeen Bestuur Hameland Zaaknummer : Afd.hfd. Collegevergaderin g : agendapunt : Onderwerp : Vergadering Algemeen Bestuur Hameland Portefeuillehouder : J.B. Boer Meer informatie bij : Eric Gussekloo tel: : 0545-250 576 Openbaar

Nadere informatie

Trots op onze medewerkers!

Trots op onze medewerkers! Trots op onze medewerkers! Sociaal Jaarverslag 2016 SWB ontwikkelt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt tot waardevolle medewerkers. INHOUD 3 VOORWOORD 4 ONZE 3 MAATSCHAPPELIJKE TAKEN 7 TEVREDENSTELLENDE

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G 2 0 1 4

J A A R V E R S L A G 2 0 1 4 JAARVERSLAG 2014 IBN brengt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt succesvol naar betaald werk. Transparant en slagvaardig. We bewijzen dat elke dag opnieuw, al ruim 20 jaar lang. We creëren de voorwaarden

Nadere informatie

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens Jaarstukken 2011 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 20 april 2012 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting 2 Balans per 31 december 2011 (Bedragen x 1.000) (na resultaatbestemming)

Nadere informatie

Uitnodiging. Vragenlijst. Selectiegesprek. IBN ziet mogelijkheden voor jou. Je bent door naar de 2e ronde.

Uitnodiging. Vragenlijst. Selectiegesprek. IBN ziet mogelijkheden voor jou. Je bent door naar de 2e ronde. Werken bij IBN IBN heeft vacatures Je bent door jouw contactpersoon van de gemeente aangemeld voor de vacatures bij IBN omdat: 1. Je graag aan het werk wilt; 2. Je ondersteuning kan gebruiken bij het

Nadere informatie

Raadsinformatieavond. dinsdag 22 april 2014. Transitieplan UW

Raadsinformatieavond. dinsdag 22 april 2014. Transitieplan UW Raadsinformatieavond dinsdag 22 april 2014 Transitieplan UW Missie - waartoe zijn wij op aarde - UW helpt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt met raad en daad bij het verkrijgen van passend werk,

Nadere informatie

Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) PSO-Nederland

Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) PSO-Nederland Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) PSO-Nederland October 4, 2017 Presentatie PSO Nederland 1 October 4, 2017 Presentatie PSO Nederland 2 Ontwikkeling PSO 2009-2017 October 4, 2017 Presentatie PSO

Nadere informatie

MVO Kwartaalbericht Juli 2017

MVO Kwartaalbericht Juli 2017 MVO Kwartaalbericht Juli 2017 1 Iedereen levert een bijdrage pagina 4 Samen werken aan een betere toekomst pagina 6 Ik zie bij BRAND al vele mooie initiatieven ontstaan pagina 8 MVO helpt mij om normen

Nadere informatie

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Gemeenteraad Heerenveen HEERENVEEN uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Onderwerp: Jaarrekening 2014 en 1e kwartaalrapportage 2015 Caparis NV Geachte raad, Jaarrekening

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050)

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050) Voortgang onderzoek Dwarskijker J. den Hoedt De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050) 367 41 57 6527664 - Geachte heer, mevrouw, In deze brief informeren wij u over de voortgang

Nadere informatie

Eenvoudiger van bijstand naar baan

Eenvoudiger van bijstand naar baan Informatieblad Eenvoudiger van bijstand naar baan De huidige arbeidsmarkt vraagt om flexibiliteit. Met Flextensie kunt u bijstandsgerechtigden in uw gemeente tijdelijk of deeltijdwerk bieden. Zo groeien

Nadere informatie

BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis

BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis Opgesteld door het Dagelijks Bestuur te Woerden d.d. 3 juli 2013 Vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. 3 juli 2013 Carrosserieweg

Nadere informatie

Van sociale werkvoorziening naar werkbemiddelingsbedrijf

Van sociale werkvoorziening naar werkbemiddelingsbedrijf Van sociale werkvoorziening naar werkbemiddelingsbedrijf Visie POC Noord Nederland Visie op de participatiewet en gevolgen sociaal akkoord van de gezamenlijke ondernemingsraden van de SW- bedrijven van

Nadere informatie

Onderwerp : Toekomst uitvoering Participatiewet en Wsw.

Onderwerp : Toekomst uitvoering Participatiewet en Wsw. Zaaknummer Documentnummer I-SZ/2015/2095 Raadsvergadering : 20 oktober 2016 Agendapunt : Onderwerp : Toekomst uitvoering Participatiewet en Wsw. Aanleiding Voor de uitvoering van de Participatiewet en

Nadere informatie

Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR

Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR Betreft Vergaderdatum Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR 28-mei-2015 Gemeenteblad 2015 / Agendapunt Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld: 1. Kennisnemen van de definitief

Nadere informatie

Via de wijk aan het werk

Via de wijk aan het werk Via de wijk aan het werk Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en sport.

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen MVO prestatieladder Niveau 3 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2015 Tredin behaalde in januari 2014 Niveau 3 van de MVO Prestatieladder. In dit jaarverslag nemen we u mee in onze ervaringen

Nadere informatie

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Contractcatering

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Contractcatering Samenvatting rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid Contractcatering In samenwerking met: Rijnland Advies 1 Inleiding Even terugkijken.. De komende jaren verandert de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Onderzoek naar de beleidsmatige voor- en nadelen van PSO-certificatie provincie Gelderland

Onderzoek naar de beleidsmatige voor- en nadelen van PSO-certificatie provincie Gelderland Onderzoek naar de beleidsmatige voor- en nadelen van PSO-certificatie provincie Gelderland Inleiding: In juni 2016 heeft Provinciale Staten aan Gedeputeerde Staten verzocht te onderzoeken wat de beleidsmatige

Nadere informatie

Gemeente Mill & St. Hubert en IBN in kwartaal maart 2016

Gemeente Mill & St. Hubert en IBN in kwartaal maart 2016 Gemeente Mill & St. Hubert en IBN in kwartaal 1 2016 maart 2016 Inhoudsopgave Vooraf... 3 1. Ons werk is uw succes... 4 2. Uw gemeente en IBN... 4 2.1. Dimensie 1: De gemeente als opdrachtgever (Wsw en

Nadere informatie

Transitieplan. 12 september 2013

Transitieplan. 12 september 2013 Transitieplan 12 september 2013 Situatie Oost-Groningen Hoog aantal Wsw-ers (3,5 x landelijk gemiddelde) Hoog aantal Wajongeren (2 x landelijk gemiddelde) Arbeidsparticipatie is laag (61% ten opzichte

Nadere informatie

20 Tinten Groen. Communicatieplan t.b.v. CO2-prestatieladder Certificering. Datum : Augustus 2016

20 Tinten Groen. Communicatieplan t.b.v. CO2-prestatieladder Certificering. Datum : Augustus 2016 plan t.b.v. CO2-prestatieladder Certificering 20 Tinten Groen Datum : Augustus 2016 plan Cor Millenaar B.V. / G-center B.V. 2015 2016 Versie 2 2016 pag. 1. INHOUDSOPGAVE Pag. 1. Inleiding 3 2. doelstellingen

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 12 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:31 mei 2013 Jaarstukken 2012 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 31 mei 2013 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

NovaWork. Aan de slag op de arbeidsmarkt in zes stappen Werkgevers en opdrachtgevers. Iedereen doet mee!

NovaWork. Aan de slag op de arbeidsmarkt in zes stappen Werkgevers en opdrachtgevers. Iedereen doet mee! NovaWork Aan de slag op de arbeidsmarkt in zes stappen Werkgevers en opdrachtgevers Iedereen doet mee! NovaWork helpt mensen met een forse afstand tot de arbeidsmarkt op de zoektocht naar zinvol en passend

Nadere informatie

Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse

Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse Aanleiding In de vergadering van de Commissie Welzijn op 24 januari 2012 heeft wethouder Litjens van de gemeenteraad de opdracht gekregen om een notitie

Nadere informatie

Gemeente St. Anthonis en IBN in kwartaal september 2015

Gemeente St. Anthonis en IBN in kwartaal september 2015 Gemeente St. Anthonis en IBN in kwartaal 3 2015 september 2015 Inhoudsopgave Vooraf... 3 1. Ons werk is uw succes... 4 2. Uw gemeente en IBN... 6 2.1. Dimensie 1: De gemeente als opdrachtgever (Wsw en

Nadere informatie

Gemeente Mill & St. Hubert en IBN in kwartaal september 2015

Gemeente Mill & St. Hubert en IBN in kwartaal september 2015 Gemeente Mill & St. Hubert en IBN in kwartaal 3 2015 september 2015 Inhoudsopgave Vooraf... 3 1. Ons werk is uw succes... 4 2. Uw gemeente en IBN... 6 2.1. Dimensie 1: De gemeente als opdrachtgever (Wsw

Nadere informatie

Social Return achtergrondinformatie

Social Return achtergrondinformatie Bijlage I Social Return achtergrondinformatie Bestek aanbesteding Multifunctionals pagina 1 van 6 Algemene informatie Social Return De gemeente Amsterdam heeft als doelstelling dat een investering door

Nadere informatie

Gemeente Boxmeer en IBN in kwartaal september 2015

Gemeente Boxmeer en IBN in kwartaal september 2015 Gemeente Boxmeer en IBN in kwartaal 3 2015 september 2015 Inhoudsopgave Vooraf... 3 1. Ons werk is uw succes... 4 2. Uw gemeente en IBN... 6 2.1. Dimensie 1: De gemeente als opdrachtgever (Wsw en Participatiewet)...

Nadere informatie

De 7 belangrijkste vragen:

De 7 belangrijkste vragen: De Participatiewet en Wsw ers: Mensen die bij een Sociale Werkvoorziening werken hebben te maken met de Participatiewet. Misschien heeft u vragen over de wet. Hier kunt u de antwoorden vinden op vragen

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050)

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050) Nieuw Beschut J. den Hoedt De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050) 367 41 57-5982290 1-11-2016 - - Geachte heer, mevrouw, We hechten groot belang aan het creëren van werk voor

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting Managementsamenvatting Het jaar 2015 was voor BaanStede een bewogen jaar. Gaandeweg het jaar werd duidelijk dat voor het transitieplan voor BaanStede onvoldoende draagvlak aanwezig was, waarna bestuurlijk

Nadere informatie

Empatec. Passie voor mensen. Ondernemend en veelzijdig. Eigen Test- en Trainingscentrum

Empatec. Passie voor mensen. Ondernemend en veelzijdig. Eigen Test- en Trainingscentrum Empatec Passie voor mensen Ondernemend en veelzijdig Eigen Test- en Trainingscentrum Empatec staat voor drie kernwaarden: Passie voor mensen Empatec is een maatschappelijke onderneming. Maatschappelijk

Nadere informatie

documentnr.: INT/G/16/26685 zaaknr.: Z/G/16/29445 Raadsvoorstel

documentnr.: INT/G/16/26685 zaaknr.: Z/G/16/29445 Raadsvoorstel *Z0184C81A92* documentnr.: INT/G/16/26685 zaaknr.: Z/G/16/29445 Raadsvoorstel Onderwerp : Toekomst uitvoering Participatiewet en Wsw Datum college : 26 augustus 2016 Portefeuillehouder : A.M. Henisch-Hulsman

Nadere informatie

Functieprofiel. Positie Financieel Medewerker. Organisatie Quaestus Executive Leadership

Functieprofiel. Positie Financieel Medewerker. Organisatie Quaestus Executive Leadership Functieprofiel Organisatie Quaestus Executive Leadership Datum 8 June 2016 De organisatie Quaestus is gespecialiseerd in Executive Leadership en heeft een breed aanbod van diensten in Executive Search,

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Tomingroep BV feiten en cijfers. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl

JAARVERSLAG. Tomingroep BV feiten en cijfers. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl 20 14 JAARVERSLAG BV Tomingroep BV feiten en cijfers Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl Bedrijfsgegevens Hoofdkantoor en correspondentieadres: TOMINGROEP Postbus 194 1200 AD HILVERSUM T 035-671

Nadere informatie

Ons doel: Bijpraten over de stand van zaken Wat komt er in het transitieplan? Hoe verder?

Ons doel: Bijpraten over de stand van zaken Wat komt er in het transitieplan? Hoe verder? Presentatie transitieplan Medewerkers 23 en 24 juni 2014 Ons doel: Bijpraten over de stand van zaken Wat komt er in het transitieplan? Hoe verder? Het Basisdocument: Vastgesteld begin mei 2014 Het besluitvormingsproces

Nadere informatie

JAARVERSLAG WVS. Werkvoorzieningschap Tomingroep, de feiten. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl

JAARVERSLAG WVS. Werkvoorzieningschap Tomingroep, de feiten. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl 20 13 JAARVERSLAG WVS Werkvoorzieningschap Tomingroep, de feiten Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl Bedrijfsgegevens Hoofdkantoor en correspondentieadres: TOMINGROEP Postbus 194 1200 AD HILVERSUM

Nadere informatie

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte.

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte. Het speelveld De wereld om ons heen verandert razend snel. De richting is duidelijk, de sociale zekerheid wordt geprivatiseerd. Samen bouwen we aan een vernieuwende structuur om de arbeidsmarkt essentieel

Nadere informatie

documentnr.: INT/M/16/26561 zaaknr.: Z/M/16/29446 Raadsvoorstel

documentnr.: INT/M/16/26561 zaaknr.: Z/M/16/29446 Raadsvoorstel *Z01821BCE26* documentnr.: INT/M/16/26561 zaaknr.: Z/M/16/29446 Raadsvoorstel Onderwerp : Toekomst uitvoering Participatiewet en Wsw Datum college : 22 augustus 2016 Portefeuillehouder : H.P.W.M. van Daal

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid versie 2013 www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Inleiding... 3 Participatiewet, geplande invoerdatum 1 januari 2014... 4 Wet Wajong (sinds 2010)... 6 Wet Werk

Nadere informatie

Social Return. Hier komt tekst. Programma. 5 pijlers Utrechts Inkoopbeleid: Waar(-de) voor ons geld!

Social Return. Hier komt tekst. Programma. 5 pijlers Utrechts Inkoopbeleid: Waar(-de) voor ons geld! Social Return Hier komt tekst Thea Smid-Verheul Programma Gemeente Utrecht 7 juni 2016 5 pijlers Utrechts Inkoopbeleid: Waar(-de) voor ons geld! 1. Fors inzetten op Duurzaam Inkopen In 2020: 10% circulair

Nadere informatie

Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12

Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12 Portefeuillehouder: Mevrouw C. van der Laan Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma Onderwerp: Jaarrekening

Nadere informatie

Duurzame Inzetbaarheid met resultaat. Presteren met Passie

Duurzame Inzetbaarheid met resultaat. Presteren met Passie Duurzame Inzetbaarheid met resultaat Presteren met Passie Duurzame Inzetbaarheid voor meer rendement Investeren in duurzame inzetbaarheid loont Doen waar je goed in bent en samen met je collega s gaan

Nadere informatie

Uitzenden Detacheren Werving+Selectie Payrolling

Uitzenden Detacheren Werving+Selectie Payrolling Uitzenden Detacheren Werving+Selectie Payrolling De economie is voortdurend in beweging. Voor de groei en continuïteit van uw bedrijf is het noodzakelijk snel en flexibel in te spelen op veranderende omstandigheden.

Nadere informatie

Concept-management-rapportage Werkgeversservicepunt t/m Q november 2017

Concept-management-rapportage Werkgeversservicepunt t/m Q november 2017 Concept-management-rapportage Werkgeversservicepunt t/m Q3 2017 9 november 2017 Inhoudsopgave Realisatie plaatsingen t/m Q3 versus t/m doelen Q3 totaal Realisatie plaatsingen vergelijking Q3 met voorafgaande

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 206 207 33 98 Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met een heffing bij het niet voldoen aan de quotumdoelstelling (Wet banenafspraak

Nadere informatie

Stand van zaken uitvoering regionaal Educatieplan en budget volwassenen educatie 2017

Stand van zaken uitvoering regionaal Educatieplan en budget volwassenen educatie 2017 Bijlage 5-3 POHO 21 september 2017 Stand van zaken uitvoering regionaal Educatieplan en budget volwassenen educatie 2017 POHO: Huib van Olden Opdrachtgever RSA: Leida Rasing Van: Asya van Wamel (gemeente

Nadere informatie

CO2- communicatieplan

CO2- communicatieplan CO2- communicatieplan Remmits Beheer Opgesteld : Gecontroleerd: Status : E. Luiken F. Pesch Definitief December 2013-1 - Inhoudsopgave: 1.0 Inleiding 1.1 Voorwoord 1.2 Marktontwikkelingen 1.3 Doelstellingen

Nadere informatie

*Z005D345734* documentnr.: INT/C/14/06666 zaaknr.: Z/C/14/07428

*Z005D345734* documentnr.: INT/C/14/06666 zaaknr.: Z/C/14/07428 *Z005D345734* documentnr.: INT/C/14/06666 zaaknr.: Z/C/14/07428 Raadsinformatiebrief Onderwerp Aard : Invoering van de Participatiewet : Actieve informatie Portefeuillehouder : Mw. W.T.G. Vervoort Reijnders

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Sturing en bedrijfsvoering SW Steller J. den Hoedt De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 41 57 Bijlage(n) 0 Ons kenmerk 6168312 Datum Uw brief van Uw

Nadere informatie

CO2- communicatieplan

CO2- communicatieplan CO2- communicatieplan Remmits Beheer Opgesteld : Gecontroleerd: Status : E. Luiken F. Pesch Definitief Augustus 2015-1 - Inhoudsopgave: 1.0 Inleiding 1.1 Voorwoord 1.2 Marktontwikkelingen 1.3 Doelstellingen

Nadere informatie

MVI Verklaring Leverancier - Alliander

MVI Verklaring Leverancier - Alliander MVI Verklaring Leverancier - Alliander Subtitel Eventueel logo leverancier en/of ketenpartners Datum Auteurs: Doel: Duidelijke omschrijving van het doel van deze MVI Verklaring. Onderstaande tekst kan

Nadere informatie

Inbesteding en Social Return Gemeente s-hertogenbosch. NVRD themadag 5 april 2012

Inbesteding en Social Return Gemeente s-hertogenbosch. NVRD themadag 5 april 2012 Inbesteding en Social Return Gemeente s-hertogenbosch NVRD themadag 5 april 2012 De Start In 2008 Collegebesluit Sociaal Inkopen. Invulling door: Werken bij de gemeente door mensen met een achterstand

Nadere informatie

Uitvoering beheertaken. inzet bijzondere doelgroepen

Uitvoering beheertaken. inzet bijzondere doelgroepen Uitvoering beheertaken en inzet bijzondere doelgroepen 156.000 inwoners 11e gemeente van Nederland Apeldoorn, Beekbergen, Beemte Broekland, Hoenderloo, Hoog Soeren, Klarenbeek, Lieren, Loenen, Radio Kootwijk,

Nadere informatie

Gemeente Grave en IBN in kwartaal 2 2015. juni 2015

Gemeente Grave en IBN in kwartaal 2 2015. juni 2015 Gemeente Grave en IBN in kwartaal 2 2015 juni 2015 Inhoudsopgave Vooraf... 3 1. Ons werk is uw succes... 4 2. Uw gemeente en IBN... 6 2.1. Dimensie 1: De gemeente als opdrachtgever (Wsw en Participatiewet)...

Nadere informatie

2013 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING

2013 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING 2013 In cijfers Als aanvulling op het Jaaroverzicht 2013. SOCIALE WERKVOORZIENING Ook in 2013 is op de sociale parameters goed gepresteerd. Het aantal medewerkers met een sw-dienstverband is in 2013 tot

Nadere informatie

Opinienota toekomst uitvoering Participatiewet en Wsw

Opinienota toekomst uitvoering Participatiewet en Wsw Opinienota toekomst uitvoering Participatiewet en Wsw Mei 2016 TOEKOMST UITVOERING PARTICIPATIEWET EN WSW 1. Inleiding en proces tot nu toe De regionale stuurgroep Werk en Inkomen, die bestaat uit de portefeuillehouders

Nadere informatie

Social return in Utrecht

Social return in Utrecht Social return in Utrecht Hier komt tekst Jochanan Nagel Hier Projectleider komt ook social tekst return Wat is social return? Met Social Return wil de gemeente Utrecht haar inkoopkracht ten volle benutten

Nadere informatie