Record Fund BEVEK. Gereviseerd jaarverslag op 28 februari 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Record Fund BEVEK. Gereviseerd jaarverslag op 28 februari 2015"

Transcriptie

1 Record Fund BEVEK Gereviseerd jaarverslag op 28 februari 2015 Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht Naamloze venootschap Categorie beleggingen die voldoen aan de voorwaarden voorzien door de richtlijn 2009/65/EG

2 Record Fund BEVEK Gereviseerd jaarverslag op 28 februari 2015 Geen enkele inschrijving mag worden aanvaard op basis van dit verslag. Inschrijvingen zijn slechts geldig indien ze worden uitgevoerd na kosteloze overlegging van het document met essentiële beleggersinformatie.

3 Record Fund 1. ALGEMENE INFORMATIE OVER DE BEVEK 1.1. Organisatie van de instelling voor collectieve belegging Maatschappelijke zetel Rogierplein 11, 1210 Brussel Oprichtingsdatum Brussel 22 mei 2014 Raad van bestuur van de bevek Voorzitter: Christa Decaestecker Bestuurders: Dominik Geeraerts avier Gerard Onafhankelijk bestuurder: Alexandre Deveen, andere bestuurdersmandaten van beveks Odilon De Groote, andere bestuurdersmandaten van beveks Natuurlijke personen aan wie de effectieve leiding is toevertrouwd Dominik Geeraerts, Gedelegeerd bestuurder Record Bank N.V. Gedelegeerd bestuurder en lid van het Directiecomité Record Credit Services CVBA avier Gerard, Product Manager Invest & Securities Record Bank Commissaris Beheertype Delegatie van het beheer van de beleggingsportefeuille Delegatie van de administratie Transfer agent Financiële dienst Distributeur(s) Bewaarder Promotor Lijst van de door de bevek gecommercialiseerde compartimenten Deloitte Bedrijfsrevisoren / Réviseurs d Entreprises B.V. o.v.v.e. C.V.B.A., met maatschappelijke zetel Berkenlaan 8b, 1831 Diegem, met als permanente vertegenwoordiger de heer Maurice Vrolix Zelfbeheerde bevek BlackRock Investment Management (UK) Limited 12 Throgmorton Avenue London EC2N2DL RBC Investor Services Belgium N.V., Rogierplein 11, 1210 Brussel RBC Investor Services Belgium N.V., Rogierplein 11, 1210 Brussel Record Bank N.V., Henri Matisselaan 16, 1140 Evere Record Bank N.V., Henri Matisselaan 16, 1140 Evere RBC Investor Services Bank N.V., Brussels Branch, Rogierplein 11, 1210 Brussel, waarvan de voornaamste werkzaamheid die van een kredietinstelling is. Zo kan RBC IS Bank zowel voor zichzelf als voor rekening van derden of in samenwerking met derden, in België en in het buitenland alle aan een kredietinstelling toegestane werkzaamheden uitoefenen en alle bankverrichtingen uitvoeren, zoals onder meer die van bewaarnemer en beheerder van effecten, alsook alle depot-, makelarij-en beursverrichtingen. Record Bank N.V., Henri Matisselaan 16, 1140 Evere Record Fund Balanced Record Fund Dynamic De objectieven van elk van deze compartimenten worden verder uitgebreid omschreven in dit rapport. 3

4 Record Fund 1.2. Beheerverslag van de instelling voor collectieve belegging Dames, Heren, Wij hebben het genoegen het jaarverslag op 28 februari 2015 van de compartimenten van de BEVEK Record Fund aan de aandeelhouders voor te leggen Informatie aan de aandeelhouders Een naamloze vennootschap Record Fund genaamd, werd opgericht onder het stelsel van een Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal (BEVEK) naar Belgisch recht, hierna de Vennootschap genoemd. De Vennootschap heeft geopteerd voor de categorie van beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de richtlijn 2009/65/EG en die, wat haar werking en beleggingen betreft wordt beheerst door de wet van 03 augustus 2012 betreffendende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles Algemeen overzicht van de markten Terwijl de Federal Reserve (Fed) in de Verenigde Staten op een verhoging van de belangrijkste rentevoeten afstevent, nemen de centrale banken in Europa, Japan en de meeste opkomende markten tegenovergestelde maatregelen. Dat uiteenlopende beleid van de centrale banken duwt de economieën en de financiële markten in een bepaalde richting en heeft de volatiliteit op de financiële markten doen toenemen. Het uiteenlopende monetaire beleid van de centrale banken heeft bijgedragen aan de snelle waardestijging van de Amerikaanse dollar. De dollar staat ten opzichte van andere valuta momenteel op zijn hoogste koers van de afgelopen twaalf jaar. Dit is een probleem voor veel grote Amerikaanse ondernemingen die op export aangewezen zijn en die de druk op hun winst zien toenemen. De resultaten van de Amerikaanse economie blijven over het algemeen onder de verwachtingen en zelfs de arbeidsmarkt die zich sterk had gehouden, vertoont in de meest recente cijfers signalen van zwakte. De investeerders hopen echter dat de lage inflatie en de gematigde economische groei de Fed ertoe zullen kunnen aanzetten om de rentevoeten trager te laten stijgen. Hoewel de rendementen op Amerikaanse staatsobligaties historisch gezien laag zijn, lijken ze erg royaal als men ze met de rendementen in Europa vergelijkt. Het nieuwe programma van de Europese Centrale Bank (ECB) voor kwantitatieve versoepeling (QE) duwt het rendement van bepaalde staatsobligaties uit de eurozone immers zelfs onder nul. Het aantal positieve verrassingen wat betreft economische resultaten is in Europa toegenomen, niet alleen vanuit de sterke economieën, maar ook vanuit de zwakkere, zogenaamd perifere landen. De opstart van het programma van de ECB voor een kwantitatieve versoepeling weegt zowel op de euro als op het rendement van de Europese staatsobligaties. Duitse staatsobligaties hebben meerdere keren hun historisch dieptepunt bereikt. De economie van de eurozone overtrof de vrij zwakke verwachtingen en lijkt te stabiliseren hoewel Griekenland een risico blijft. In het Verenigd Koninkrijk lijkt het steeds waarschijnlijker dat er in het parlement na de algemene verkiezingen in mei een patstelling ontstaat, omdat geen enkele partij een volstrekte meerderheid heeft. Dit zou de onzekerheid van beleggers doen toenemen. In Azië heeft de omvangrijke versoepeling door de Japanse centrale bank een boost gegeven aan de aandelen. Die beweging werd nog ondersteund door het feit dat lokale pensioenfondsen en andere spelers meer Japanse aandelen in portefeuille wilden nemen. Elders zorgde een duidelijke vertraging van de Chinese economie voor meerdere dalingen van de debet- en depositorente. Het naar beneden bijstellen van de voorspelling van de economische groei van China in 2015 liet uitschijnen dat er waarschijnlijk nog meer hervormingen en misschien zelfs monetaire stimulansen zullen komen, nu China zijn economie een boost tracht te geven. Op andere plaatsen zagen wij in dit eerste kwartaal een toegenomen volatiliteit van de wisselkoersen, die hoofdzakelijk het gevolg was van de sterke Amerikaanse dollar Informatie die vereist is op grond van artikel 96 van het Wetboek van Vennootschappen Beschrijving van de voornaamste risico s waarmee de venootschap geconfronteerd wordt De risico s waarmee de vennootschap geconfronteerd wordt, verschillen in functie van het beleggingsbeleid. Hierna vindt u een tabel die de verschillende risico s herneemt. De inschatting van het risicoprofiel van de vennootschap is gebaseerd op een aanbeveling van de Belgische Vereniging van Asset Managers die geconsulteerd kan worden op de internetsite 4

5 Record Fund 1.2. Beheerverslag van de instelling voor collectieve belegging (vervolg) Record Fund Balanced Risicotype Geen Laag Middel Hoog Markt Krediet Afwikkeling Liquiditeit Wisselkoers Bewaarneming Concentratie Externe Model Derivaten Volatiliteit Vastgoed Record Fund Dynamic Risicotype Geen Laag Middel Hoog Markt Krediet Afwikkeling Liquiditeit Wisselkoers Bewaarneming Concentratie Externe Model Derivaten Volatiliteit Vastgoed De andere aspecten met betrekking tot de ontwikkeling en de resultaten van de vennootschap, overeenkomstig artikel 96, 1 van het Wetboek van Vennootschappen worden besproken in de hierna vermelde hoofdstukken. Informatie omtrent de belangrijkste gebeurtenissen die na het einde van het boekjaar hebben plaatsgevonden Geen enkele bijzondere gebeurtenis heeft plaatsgevonden na het einde van het boekjaar. Inlichtingen over de omstandigheden die de ontwikkeling van de vennootschap aanmerkelijk kunnen beïnvloeden, voor zover zij niet van aard zijn dat zij ernstig nadeel zouden berokkenen aan de vennootschap Er hebben zich geen omstandigheden voorgedaan die de ontwikkeling van de vennootschap aanmerkelijk kunnen beïnvloeden. Vermeldingen op te nemen in het jaarverslag volgens het Wetboek van Vennootschappen Voorliggend jaarverslag bevat al de vermeldingen waartoe het Wetboek van Vennootschappen verplicht. Wat betreft het bebruik door de vennootschap van financiële instrumenten en voor zover zulks van betekenis is voor de beoordeling van haar activa, passiva, finanaciële positie en resultaat Vermelding van de doelstellingen en het beleid van de vennootschap inzake de beheersing van het risico Gelieve hiertoe het hoofdstuk van ieder compartiment in kwestie te raadplegen. Informatie betreffende het door de vennootschap gelopen prijsrisico, kredietrisco, liquiditeitsrisico, en kasstroomrisico Gelieve hiertoe de bovenvermelde tabel te raadplegen die de verschillende risico s herneemt. 5

6 Record Fund 1.2. Beheerverslag van de instelling voor collectieve belegging (vervolg) Voorstel tot dividend De raad van bestuur van Record Fund die gehouden werd op 23 april 2015 heeft het hieronder vermelde voorstel van dividend goedgekeurd. Dit voorstel zal voorgelegd worden ter goedkeuring op de gewone algemene vergadering die gehouden zal worden op 18 mei eerstvolgend. Compartiment Brutobedrag per winstuitkerend aandeel Nettobedrag per winstuitkerend aandeel (*) Coupon Record Fund Balanced 4,00 EUR 3,00 EUR N 1 Record Fund Dynamic 10,00 EUR 7,50 EUR N 1 (*) De dividenden in België zijn onderworpen aan een roerende voorheffing van 25%. De dividenden zullen betaalbaar zijn vanaf 18 juni Recurrente provisies en kosten gedragen door de BEVEK (in EUR) Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, behalve onderstaande onafhankelijke bestuurders aan wie de bezoldiging toekomt: - Alexandre Deveen: EUR (excl. btw) per jaar. - Odilon De Groote: EUR (excl. btw) per jaar. DE RAAD VAN BESTUUR 6

7 Record Fund 1.3. Verslag van de commissaris 7

8 Record Fund 1.3. Verslag van de commissaris (vervolg) 8

9 Record Fund 1.3. Verslag van de commissaris (vervolg) 9

10 Record Fund 1.4. Geglobaliseerde balans 28/02/2015 EUR TOTAAL NETTO ACTIEF ,82 I. Vaste activa 0,00 A. Oprichtings- en organisatiekosten 0,00 B. Immateriële vaste activa 0,00 C. Materiële vaste activa 0,00 II. Effecten, geldmarktinstrumenten, ICB s en financiële derivaten ,92 A. Obligaties en andere schuldinstrumenten 0,00 B. Geldmarktinstrumenten 0,00 C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren 0,00 D. Andere effecten 0,00 E. ICB s met een veranderlijk aantal rechten van deelneming ,92 F. Financiële derivaten 0,00 III. Vorderingen en schulden op méér dan één jaar 0,00 A. Vorderingen 0,00 B. Schulden 0,00 IV. Vorderingen en schulden op ten hoogste één jaar ( ,82) A. Vorderingen ,49 a. Te ontvangen bedragen ,49 B. Schulden ( ,31) a. Te betalen bedragen (-) ( ,31) V. Deposito s en liquide middelen ,56 VI. A. Banktegoeden op zicht ,56 B. Banktegoeden op termijn 0,00 C. Andere 0,00 Overlopende rekeningen ( ,84) A. Over te dragen kosten 0,00 B. Verkregen opbrengsten 0,00 C. Toe te rekenen kosten (-) ( ,84) D. Over te dragen opbrengsten (-) 0,00 TOTAAL EIGEN VERMOGEN ,82 A. Kapitaal ,38 B. Deelneming in het resultaat ,89 C. Overgedragen resultaat 0,00 D. Resultaat van het boekjaar (halfjaar) ,55 10

11 Record Fund 1.5. Posten buiten-balanstelling 28/02/2015 EUR I. Zakelijke zekerheden (+/-) 0,00 A. Collateral (+/-) 0,00 B. Andere zakelijke zekerheden (+/-) 0,00 II. Onderliggende waarden van optiecontracten en warrants (+) 0,00 A. Gekochte optiecontracten en warrants 0,00 B. Verkochte optiecontracten en warrants 0,00 III. Notionele bedragen van de termijncontracten (+) 0,00 A. Gekochte termijncontracten 0,00 B. Verkochte termijncontracten 0,00 IV. Notionele bedragen van de swapcontracten (+) 0,00 A. Gekochte swapcontracten 0,00 B. Verkochte swapcontracten 0,00 V. Notionele bedragen van andere financiële derivaten (+) 0,00 A. Gekochte contracten 0,00 B. Verkochte contracten 0,00 VI. Niet-opgevraagde bedragen op aandelen 0,00 VII. Verbintenissen tot verkoop wegens cessie-retrocessie 0,00 VIII. Verbintenissen tot terugkoop wegens cessie-retrocessie 0,00 I. Uitgeleende financiële instrumenten 0,00 A. Aandelen 0,00 B. Obligaties 0,00 11

12 Record Fund 1.6. Geglobaliseerde resultatenrekening 28/02/2015 EUR I. Waardeverminderingen, minderwaarden en meerwaarden ,64 A. Obligaties en andere schuldinstrumenten 0,00 B. Geldmarktinstrumenten 0,00 C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren 0,00 D. Andere effecten 0,00 E. ICB s met een veranderlijk aantal rechten van deelneming ,63 F. Financiële derivaten 0,00 G. Vorderingen, deposito s, liquide middelen en schulden 0,00 H. Wisselposities en - verrichtingen 1 801,01 b. Andere wisselposities en verrichtingen 1 801,01 II. Opbrengsten en kosten van de beleggingen ,41 A. Dividenden ,15 B. Interesten (+/-) 97,87 b. Deposito s en liquide middelen 97,87 C. Interesten in gevolge ontleningen (-) (963,61) D. Swapcontracten (+/-) 0,00 E. Roerende voorheffingen (-) 0,00 F. Andere opbrengsten van beleggingen 0,00 III. Andere opbrengsten 0,00 IV. A. Vergoeding tot dekking van de kosten van verwerving en realisatie van de activa, tot ontmoediging van uittredingen en tot dekking van leveringskosten B. Andere 0,00 Exploitatiekosten 0,00 ( ,50) A. Verhandelings- en leveringskosten betreffende beleggingen (-) (44 366,48) B. Financiële kosten (-) 0,00 C. Vergoeding van de bewaarder (-) (52 937,22) D. Vergoeding van de beheerder (-) (84 589,85) a. Financieel beheer (54 827,17) b. Administratief- en boekhoudkundig beheer (29 762,68) E. Administratiekosten (-) (796,71) F. Oprichtings- en organisatiekosten (-) (3 286,36) G. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (-) (6 611,12) H. Diensten en diverse goederen (-) ( ,23) I. Afschrijvingen en voorzieningen voor risico s en kosten (-) 0,00 J. Taksen (64 255,81) K. Andere kosten (-) (50 116,72) Opbrengsten en kosten van het boekjaar (halfjaar) Subtotaal II+III+IV (88 694,09) V. Winst (verlies) uit gewone bedrijfsuitoefening vóór belasting op het resultaat 0,00 VI. Belastingen op het resultaat ,55 VII. Resultaat van het boekjaar (halfjaar) ,55 12

13 Record Fund 1.7. Samenvatting van de boekings- en waarderingsregels Samenvatting van de regels De waardering van de tegoeden van de bevek wordt als volgt bepaald conform de regels van het koninklijk besluit van 10 november 2006 op de boekhouding, de jaarrekening en de periodieke verslagen van bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming: 1. Effecten, geldmarktinstrumenten en afgeleide financiële instrumenten De effecten, geldmarktinstrumenten en afgeleide financiële instrumenten in de bevek worden gewaardeerd tegen hun waarde in het economisch verkeer. Om de waarde in het economisch verkeer te bepalen, moet de volgende hiërarchie in acht worden genomen: a) Als het gaat om vermogensbestanddelen waarvoor er een actieve markt bestaat die werkt door toedoen van derde financiële instellingen, worden de op die markt gevormde actuele aan- en verkoopkoers in aanmerking genomen. Gaat het om vermogensbestanddelen die verhandeld worden op een actieve markt zonder enige tussenkomst van derde financiële instellingen, dan wordt de slotkoers in aanmerking genomen. b) Als de in punt a) bedoeld koersen niet beschikbaar zijn, wordt de prijs van de recentste transactie in aanmerking genomen. c) Als er voor een bepaald vermogensbestanddeel een georganiseerde of een onderhandse markt bestaat, maar is die markt niet actief en zijn de koersen die er gevormd worden niet representatief voor de waarde in het economisch verkeer, of als er voor een bepaald vermogensbestanddeel geen georganiseerde noch onderhandse markt bestaat, dan wordt de waardering tegen de waarde in het economisch verkeer gedaan op basis van de actuele waarde in het economisch verkeer van gelijksoortige vermogensbestanddelen waarvoor er wel een actieve markt bestaat. d) Als de in punt c) bedoelde waarde in het economisch verkeer van gelijksoortige vermogensbestanddelen voor een bepaald vermogensbestanddeel onbestaande is, wordt de waarde in het economisch verkeer van dat bestanddeel bepaald door gebruik te maken van andere waarderingstechnieken, met inachtneming van bepaalde voorwaarden, zoals het regelmatig testen van hun rechtsgeldigheid. Als er in uitzonderlijke gevallen voor aandelen geen georganiseerde of onderhandse markt bestaat en de waarde in het economisch verkeer van die aandelen kan niet op betrouwbare wijze worden bepaald volgens de hierboven beschreven hiërarchie, worden de aandelen in kwestie gewaardeerd tegen kostprijs. De tegen hun waarde in het economisch verkeer gewaardeerde afgeleide financiële instrumenten (swapovereenkomst, termijnovereenkomst en optieovereenkomst) worden onder de subrubrieken in en/of buiten de balans geboekt volgens het onderliggende instrument. De onderliggende waarden van de optieovereenkomsten en van de warrants worden in de buitenbalansposten geboekt onder de rubriek II. Onderliggende waarden van de optieovereenkomsten en van de warrants. De notionele bedragen van de termijnovereenkomsten en swapovereenkomsten worden respectievelijk in de buitenbalansposten geboekt onder de rubrieken III. Notionele bedragen van de termijnovereenkomsten en IV. Notionele bedragen van de swapovereenkomsten. 2. Rechten van deelneming van instellingen voor collectieve belegging De door de bevek aangehouden rechten van deelneming van een instelling voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten worden gewaardeerd tegen hun waarde in het economisch verkeer volgens de in punt 1 gedefinieerde hiërarchie. De door de bevek aangehouden rechten van deelneming van een instelling voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming waarvoor er geen de georganiseerde noch onderhandse markt bestaat, worden gewaardeerd op base van de netto inventariswaarde van die rechten van deelneming. 3. Kosten en opbrengsten Elke dag dat er rechten van deelneming worden uitgegeven of ingekocht, legt de bevek voorzieningen aan voor de kosten en opbrengsten die gekend zijn of voldoende nauwkeurig gewaardeerd kunnen worden. De recurrente kosten en opbrengsten worden pro rata temporis uitgedrukt in de waarde van de rechten van deelneming. 4. Schuldvorderingen en schulden De schuldvorderingen op termijn die niet vertegenwoordigd zijn door effecten verhandelbare of geldmarktinstrumenten, worden gewaardeerd tegen hun waarde in het economisch verkeer volgens de in punt 1 beschreven hiërarchie. De onmiddellijk opeisbare tegoeden op kredietinstellingen, de verbintenissen in rekening courant tegenover kredietinstellingen, de andere op korte termijn te ontvangen en te betalen bedragen dan die welke betrekking hebben op kredietinstellingen, de belastingtegoeden en belastingschulden en de andere schulden zullen worden gewaardeerd tegen hun nominale waarde. Als het beleggingsbeleid van de bevek niet hoofdzakelijk gericht is op het beleggen van haar middelen in deposito s, liquide middelen of 13

14 Record Fund 1.6. Samenvatting van de boekings- en waarderingsregels (vervolg) geldmarktinstrumenten, kan de raad van bestuur, rekening houdend met de relatief geringe belangrijkheid van de schuldvorderingen op termijn, opteren voor de waardering van deze laatste tegen hun nominale waarde. 5. Effecten uitgedrukt in een andere munt De effecten die uitgedrukt zijn in een andere munt dan de referentiemunt van het desbetreffende compartiment, zullen in de munt van genoemd compartiment worden omgezet op basis van de gemiddelde contante koers tussen de representatieve aan- en verkoopkoers. De positieve en negatieve verschillen die uit de omzetting voortvloeien, worden toegerekend aan de resultaatrekening Wisselkoersen De waarden die luiden in een andere munt dan de euro, worden omgezet in euro tegen de laatst bekende koers. De wisselkoersen die gehanteerd worden op 28 februari 2015 zijn: 28/02/ EUR = 1, USD 14

15 Record Fund Balanced 2. INFORMATIE OVER HET COMPARTIMENT 2.1. Beheerverslag van het compartiment Lanceringsdatum en inschrijvingsprijs van het compartiment Het compartiment Record Fund Balanced werd gelanceerd op 20 juni De initiële inschrijvingsperiode liep van 2 t.e.m. 20 juni 2014 en de initiële inschrijvingsprijs bedroeg 25 EUR voor de kapitalisatieaandelen en 100 EUR voor de distributieaandelen, telkens op datum van 20 juni 2014 en met valutadatum 25 juni Beursnotering Niet van toepassing Doel en krachtlijnen van het beleggingsbeleid Doel van het compartiment Het doel van het compartiment is de aandeelhouder te laten profiteren van de ontwikkelingen op de internationale aandelen-en obligatiemarkten via de belegging in financiële instrumenten geselecteerd op basis van hun verwacht rendement en hun correlatie met de evolutie van de financiële markten. Beleggingsbeleid van het compartiment Het compartiment Balanced is gericht op de belegging volgens een beleggersprofiel gering tot gematigd risico en de opbrengst van een globaal rendement, met name de combinatie van kapitaal-en inkomstengroei, die met dit risicoprofiel overeenstemt. Het zal zijn doel nastreven door in te zetten op een breed gamma van categorieën van activa, voornamelijk door belegging in ETF s, en indien het nodig wordt geacht, in liquiditeiten en monetaire marktinstrumenten. Binnen dat risicoprofiel zou het compartiment moeten beleggen in ETF s, die inzetten op aandelen, op effecten die verband houden met obligaties en schuldpapier, alsook op effecten uit de vastgoedsector, de grondstoffensector en andere activa, teneinde te mikken op een jaarlijkse ex-ante volatiliteit tussen 2% en 5% in variabele wegingen. Het is niettemin mogelijk dat de volatiliteit gedurende kortere of langere perioden van die vork afwijkt. Het is evenmin zeker dat het compartiment zijn beoogde risicograad kan behouden, vooral tijdens uitzonderlijk woelige perioden op de markt. Voor de activa geldt geen geografische of sectorale beperking. De obligaties die deel uitmaken van de ETF s kunnen uitgegeven zijn door staten, staatsinstellingen, vennootschappen en supranationale entiteiten. De obligaties van die ETF s kunnen een relatief zwakke kredietkwaliteit hebben of niet genoteerd zijn. De beherende instelling selecteert de beleggingen van het compartiment naar goeddunken. Er mag echter geen gebruik worden gemaakt van verrichtingen met afgeleide financiële instrumenten. Evenmin is het voorzien dat er leningen worden gebruikt. Bepaalde strategie: Om de beoogde risicograad te beheren, gebruiken de beherende instellingen prognose-instrumenten, die de potentiële rendementsschommeling van alle ETF s waaruit het compartiment is samengesteld, voorspellen. De beherende instellingen vergelijken die gegevens met de door het compartiment beoogde risicograad. Als het voorziene risico de vooraf bepaalde drempel overschrijdt, wordt de inzet op de meest risicodragende activa verminderd en wordt een overdracht gedaan naar minder risicodragende activa. Als het risico daarentegen lager is dan de vooraf bepaalde drempel, verhogen de beherende instellingen de posities in de categorieën van activa met de hoogste volatiliteit. Sociale, ethische en milieuaspecten: Het beleggingsbeleid van het compartiment is niet specifiek gebaseerd op sociale, ethische of milieucriteria. Niettemin zal het compartiment niet beleggen in effecten van een vennootschap waarvan de activiteit bestaat uit het vervaardigen, het gebruik of het bezit van antipersoonsmijnen of clusterbommen. Beschrijving van de algemene strategie ter dekking van het wisselrisico: Het compartiment heeft niet de intentie de blootstelling aan het wisselrisico in te dekken Index en benchmark Niet van toepassing Tijdens het boekjaar gevoerd beleid Sinds zijn lancering tot 31/03/2015 zet het compartiment Balanced uitstekende prestaties neer met een meerwaarde van 7,36%. Het rendement van het eerste trimester van 2015 heeft een significante bijdrage geleverd. Sinds de lancering van het fonds is de grootste bijdrage aan de prestatie te danken aan de blootstelling aan Amerikaanse aandelen en aandelen van opkomende markten zonder indekking (in termen van valuta). Daarna volgt de positieve bijdrage van Europese aandelen en staatsobligaties. Er werd geen enkele beleggingsovertreding vastgesteld gedurende het boekjaar voor het compartiment Balanced. 15

16 Record Fund Balanced 2. INFORMATIE OVER HET COMPARTIMENT 2.1. Beheerverslag van het compartiment (vervolg) Toekomstig beleid Nu de volatiliteit van de valuta onlangs opnieuw toegenomen is, met name nu de Amerikaanse dollar sterker is, is de bijdrage aan het globale risico van de portefeuille van de blootstelling aan andere valuta dan de euro toegenomen. Dat is hoofdzakelijk te wijten aan de niet-ingedekte activa in Amerikaanse dollar die deel uitmaken van de portefeuille. Begin april hebben we die beleggingen herschikt om enerzijds de strategische focus van de portefeuille op lange termijn te garanderen en om anderzijds het risico te beperken dat uitgaat van beleggingen in andere valuta dan de euro. We herschikken de positionering van de aandelen in overeenstemming met onze wijzigingen aan de vermoedelijke ramingen wat de rendementen betreft. Dit gebeurt omwille van de potentiële volatiliteit op korte en middellange termijn die gekoppeld is aan een rentestijging van de Fed, verdere onrust in het Midden-Oosten en de blijvende onzekerheid over de vraag of Griekenland deel blijft uitmaken van de eurozone. We bouwen de Amerikaanse aandelen af en verschuiven een deel van die middelen naar Europese aandelen. We verschuiven een gedeelte van de resterende blootstelling aan de Verenigde Staten naar een ten opzichte van de euro ingedekte equivalent, de S&P 500 ETF, om zo het wisselkoersrisico voor andere munten dan de euro te verminderen. Omdat we een positieve visie hebben op Europese aandelen, die ten dele het gevolg is van het aanzwengelen van de economische activiteit in de eurozone door de ECB, maar ook omdat we een beetje meer volatiliteit verwachten op de korte en middellange termijn, hebben we besloten om het extra geld te investeren in ishares MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF. Met die gecombineerde blootstelling aan aandelen uit heel Europa met een minimale volatiliteit zouden we een graantje moeten kunnen meepikken bij elke toekomstige rally op de Europese aandelenmarkten en zijn we bij volatiliteitspieken op de aandelenmarkt defensief gepositioneerd. We vervangen ook onze blootstelling aan de aandelen van de opkomende markten door posities in Japanse aandelen. Hun relatieve waarden lijken ons nog altijd aantrekkelijk. Het aangehouden massale herlanceringsbeleid van de centrale bank van Japan ondersteunt de winsten van Japanse ondernemingen. We volgen die strategie op een basis die ons in euro indekt. Dat past bij ons doel om het wisselkoersrisico met andere valuta dan de euro in het compartiment terug te dringen. Bij de vastrentende producten verminderen we het risico in de Balanced-portefeuille door vastrentende producten met meer risico zoals hoogrentende producten en schuldpapier van opkomende markten in te ruilen voor Europese staatsobligaties met kortere looptijden en kredieten met een korte looptijd. Bij de Dynamic-portefeuille ruilen we de hoogrentende posities in voor posities in Europese staatsobligaties met een langere looptijd, om het risico van deze portefeuille te verminderen. De portefeuille voor en na de herweging (op 8 april 2015) 16

17 Record Fund Balanced 2. INFORMATIE OVER HET COMPARTIMENT 2.1. Beheerverslag van het compartiment (vervolg) Risicoklasse De synthetische risico- en opbrengstindicator wordt berekend overeenkomstig de bepalingen van Verordening 583/2010 en geeft de historische volatiliteit van het fonds weer, zo nodig aangevuld met die van zijn referentiekader. De meest recente versie is terug te vinden in de essentiële beleggersinformatie. De synthetische risico- en opbrengstindicator rangschikt het compartiment op een schaal van 1 tot 7. Hoe hoger het compartiment gerangschikt is op de schaal, hoe hoger de potentiële opbrengst is, maar bijkomend is het verliesrisico eveneens hoog. Het laagste cijfer betekent niet dat het fonds risicoloos is, maar dat in vergelijking met hogere cijfers het product in principe een lagere opbrengst zal bieden met een hogere voorspelbaarheid. De voornaamste beperkingen van de synthetische risico- en opbrengstindicator zijn dat de historische gegevens die worden gebruikt voor de berekening van deze indicator, niet altijd een betrouwbare indicatie vormen van de toekomstige evolutie. Aldus kan de risicocategorie in de tijd variëren. Zelfs indien het compartiment gerangschikt in de laagste categorie is, kan de belegger nog steeds verliezen incasseren want geen enkele categorie is totaal risicoloos. Het compartiment is ondergebracht in klasse 3. 17

18 Record Fund Balanced 2.2. Balans 28/02/2015 EUR TOTAAL NETTO ACTIEF ,47 I. Vaste activa 0,00 A. Oprichtings- en organisatiekosten 0,00 B. Immateriële vaste activa 0,00 C. Materiële vaste activa 0,00 II. Effecten, geldmarktinstrumenten, ICB s en financiële derivaten ,91 A. Obligaties en andere schuldinstrumenten 0,00 B. Geldmarktinstrumenten 0,00 C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren 0,00 D. Andere effecten 0,00 E. ICB s met een veranderlijk aantal rechten van deelneming ,91 F. Financiële derivaten 0,00 III. Vorderingen en schulden op méér dan één jaar 0,00 A. Vorderingen 0,00 B. Schulden 0,00 IV. Vorderingen en schulden op ten hoogste één jaar ( ,48) A. Vorderingen ,48 a. Te ontvangen bedragen ,48 B. Schulden ( ,96) a. Te betalen bedragen (-) ( ,96) V. Deposito s en liquide middelen 6 227,38 VI. A. Banktegoeden op zicht 6 227,38 B. Banktegoeden op termijn 0,00 C. Andere 0,00 Overlopende rekeningen (39 345,34) A. Over te dragen kosten 0,00 B. Verkregen opbrengsten 0,00 C. Toe te rekenen kosten (-) (39 345,34) D. Over te dragen opbrengsten (-) 0,00 TOTAAL EIGEN VERMOGEN ,47 A. Kapitaal ,13 B. Deelneming in het resultaat ,36 C. Overgedragen resultaat 0,00 D. Resultaat van het boekjaar (halfjaar) ,98 18

19 Record Fund Balanced 2.3. Posten buiten-balanstelling 28/02/2015 EUR I. Zakelijke zekerheden (+/-) 0,00 A. Collateral (+/-) 0,00 B. Andere zakelijke zekerheden (+/-) 0,00 II. Onderliggende waarden van optiecontracten en warrants (+) 0,00 A. Gekochte optiecontracten en warrants 0,00 B. Verkochte optiecontracten en warrants 0,00 III. Notionele bedragen van de termijncontracten (+) 0,00 A. Gekochte termijncontracten 0,00 B. Verkochte termijncontracten 0,00 IV. Notionele bedragen van de swapcontracten (+) 0,00 A. Gekochte swapcontracten 0,00 B. Verkochte swapcontracten 0,00 V. Notionele bedragen van andere financiële derivaten (+) 0,00 A. Gekochte contracten 0,00 B. Verkochte contracten 0,00 VI. Niet-opgevraagde bedragen op aandelen 0,00 VII. Verbintenissen tot verkoop wegens cessie-retrocessie 0,00 VIII. Verbintenissen tot terugkoop wegens cessie-retrocessie 0,00 I. Uitgeleende financiële instrumenten 0,00 A. Aandelen 0,00 B. Obligaties 0,00 19

20 Record Fund Balanced 2.4. Resultatenrekening 28/02/2015 EUR I. Waardeverminderingen, minderwaarden en meerwaarden ,28 A. Obligaties en andere schuldinstrumenten 0,00 B. Geldmarktinstrumenten 0,00 C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren 0,00 D. Andere effecten 0,00 E. ICB s met een veranderlijk aantal rechten van deelneming ,45 F. Financiële derivaten 0,00 G. Vorderingen, deposito s, liquide middelen en schulden 0,00 H. Wisselposities en - verrichtingen 358,83 b. Andere wisselposities en verrichtingen 358,83 II. Opbrengsten en kosten van de beleggingen ,56 A. Dividenden ,52 B. Interesten (+/-) 33,62 b. Deposito s en liquide middelen 33,62 C. Interesten in gevolge ontleningen (-) (322,58) D. Swapcontracten (+/-) 0,00 E. Roerende voorheffingen (-) 0,00 F. Andere opbrengsten van beleggingen 0,00 III. Andere opbrengsten 0,00 IV. A. Vergoeding tot dekking van de kosten van verwerving en realisatie van de activa, tot ontmoediging van uittredingen en tot dekking van leveringskosten B. Andere 0,00 Exploitatiekosten 0,00 ( ,86) A. Verhandelings- en leveringskosten betreffende beleggingen (-) (16 238,08) B. Financiële kosten (-) 0,00 C. Vergoeding van de bewaarder (-) (25 200,61) D. Vergoeding van de beheerder (-) (41 692,34) a. Financieel beheer (26 811,00) b. Administratief- en boekhoudkundig beheer (14 881,34) E. Administratiekosten (-) (396,85) F. Oprichtings- en organisatiekosten (-) (1 643,18) G. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (-) (3 305,56) H. Diensten en diverse goederen (-) ( ,99) I. Afschrijvingen en voorzieningen voor risico s en kosten (-) 0,00 J. Taksen (26 488,28) K. Andere kosten (-) (18 063,97) Opbrengsten en kosten van het boekjaar (halfjaar) Subtotaal II+III+IV (49 564,30) V. Winst (verlies) uit gewone bedrijfsuitoefening vóór belasting op het resultaat 0,00 VI. Belastingen op het resultaat ,98 VII. Resultaat van het boekjaar (halfjaar) ,98 20

Record Fund BEVEK. Halfjaarverslag op 31 augustus 2014

Record Fund BEVEK. Halfjaarverslag op 31 augustus 2014 Record Fund BEVEK Halfjaarverslag op 31 augustus 2014 Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht Naamloze venootschap Categorie beleggingen die voldoen aan de voorwaarden voorzien

Nadere informatie

Resultatenrekening. B. Andere

Resultatenrekening. B. Andere Resultatenrekening I. Waardeverminderingen, minderwaarden en meerwaarden A. Obligaties en andere schuldinstrumenten a) Obligaties C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren a)

Nadere informatie

De Commissie is voornemens de toepassing van haar aanbeveling te gepaste tijde te evalueren.

De Commissie is voornemens de toepassing van haar aanbeveling te gepaste tijde te evalueren. Juli 2003 Aanbeveling van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen over de voorstelling en de inhoud van de jaarverslagen en de halfjaarlijkse verslagen die de instellingen voor collectieve belegging

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

BKCP INVEST BKCP Europe Trackers

BKCP INVEST BKCP Europe Trackers BKCP INVEST BKCP Europe Trackers Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BKCP INVEST Oprichtingsdatum 2 oktober 2000 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Boekhouding OFP / IBP

Boekhouding OFP / IBP Boekhouding OFP / IBP 27 maart 2014 Harold François Agenda Algemene boekhouding Boekhouding OFP/IBP 2 Agenda Algemene boekhouding Boekhouding OFP/IBP 3 Boekhoudkundige verplichtingen Wet dd. 17/07/1975

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

INFORMATIE BETREFFENDE DE BEVEK :

INFORMATIE BETREFFENDE DE BEVEK : Vereenvoudigd prospectus US Equities Compartiment van Ethias Investment RDT-DBI NV Bevek naar belgisch recht in effecten en liquide middelen Rue des Croisiers 24 4000 Luik RPR 0865127063 (Luik) INFORMATIE

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Jaarverslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie

Werkprogramma statistieken (ISA 800)

Werkprogramma statistieken (ISA 800) Bijlage 2 Circulaire _2011_06-2 dd. 14 februari 2011 Werkprogramma statistieken (ISA 800) Toepassingsveld: Openbare instellingen voor collectieve belegging naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG JUNI 2015

HALFJAARVERSLAG JUNI 2015 Generali Belgium HALFJAARVERSLAG JUNI 2015 US Equities generali.com INHOUD 1 Inleiding... 3 2 Beleggingsbeleid... 4 2.1 Globale aanpak 4 2.2 De activa 4 3 Evolutie van de portefeuille... 5 3.1 Waardering

Nadere informatie

PETERCAM B FUND NV. JAARVERSLAG op 31 december 2011. Financiële dienst Petercam NV, beursvennootschap

PETERCAM B FUND NV. JAARVERSLAG op 31 december 2011. Financiële dienst Petercam NV, beursvennootschap f PETERCAM B FUND NV JAARVERSLAG op 31 december 2011 Openbare bevek naar Belgisch recht met meerdere compartimenten, die geopteerd heeft voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de richtlijn

Nadere informatie

INFORMATIE BETREFFENDE DE BEVEK :

INFORMATIE BETREFFENDE DE BEVEK : Vereenvoudigd prospectus Compartiment van Ethias Investment RDT-DBI NV Bevek naar belgisch recht in effecten en liquide middelen Rue des Croisiers 24 4000 Luik RPR 0865127063 (Luik) INFORMATIE BETREFFENDE

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document geeft u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE

BI CARMIGNAC PATRIMOINE BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus December 2009 DB PLATINUM Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG Route d Esch 69, L-1470 Luxembourg De informatie die in deze bijlage bij het prospectus

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap Equity USA Small Cap Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Jaarverslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 TRIODOS SICAV I sicav naar Luxemburgse recht conform Richtlijn 85/611/EEG Route D Esch, 69, 1470 Luxemburg LUXEMBURG De informatie die in deze bijlage

Nadere informatie

BNP Paribas B Institutional I Equity EMU D

BNP Paribas B Institutional I Equity EMU D BNP Paribas B Institutional I Equity EMU D Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BNP Paribas B Institutional I Oprichtingsdatum 26 april 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

Asia Pacific Performance

Asia Pacific Performance Essentiële Beleggersinformatie 26 juni 2015 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 Balans per 30 juni 2016 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2016 31 december 2015 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. Beheersreglement (ref. : RG PFL + / N / 09-2010) V834NL 2

INHOUDSTAFEL. Beheersreglement (ref. : RG PFL + / N / 09-2010) V834NL 2 - V834NL INHOUDSTAFEL 1. BESCHRIJVING VAN DE BELEGGINGSFONDSEN... 3 1.1 Capital Secure... 3 1.2 Capital Balanced... 3 1.3 Capital Dynamic... 3 1.4 Capital Growth... 4 1.5 Capital Focus... 4 2. GEMEENSCHAPPELIJKE

Nadere informatie

RECORD FUND BEVEK. Gereviseerd jaarverslag 28 februari Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht

RECORD FUND BEVEK. Gereviseerd jaarverslag 28 februari Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht RECORD FUND BEVEK Gereviseerd jaarverslag 28 februari 2017 Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht Naamloze vennootschap Categorie beleggingen die voldoen aan de voorwaarden

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Total Return II Gemeenschappelijk Beleggingsfonds conform Richtlijn 85/611/EEG 136, route d Arlon, L 1150 Luxemburg Gemeenschappelijk Beleggingsfonds

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS Het vereenvoudigd prospectus bestaat uit het gedeelte met de voorstelling van het gemeenschappelijk beleggingsfonds en de bijlage met de jaarlijks herzienbare informatie. VOORSTELLING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

Primavera Force Talents 1

Primavera Force Talents 1 Primavera Force Talents - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Primavera Force Talents 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Primavera Force Talents 1... 2 3. Samenstelling

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: Compartiment ACCENT FUND SG PRIVATE PORTFOLIO EQUITIES

Vereenvoudigd prospectus: Compartiment ACCENT FUND SG PRIVATE PORTFOLIO EQUITIES Vereenvoudigd prospectus: Compartiment ACCENT FUND SG PRIVATE PORTFOLIO EQUITIES Informatie betreffende de bevek 1. Naam: Accent Fund N.V. 2. Oprichtingsdatum: 24/12/1991 3. Bestaansduur: onbeperkte duur

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage.

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage. Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628. LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Verslag van de raad van bestuur op de gewone algemene vergadering van

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT PROFIL PLUS DYNAMIQUE

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT PROFIL PLUS DYNAMIQUE VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT PROFIL PLUS DYNAMIQUE van de openbare Bevek naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor Beleggingen die niet voldoen aan de

Nadere informatie

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht overeenkomstig de Richtlijn 85/611/EEG 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Parijs,

Nadere informatie

PROSPECTUS Record Fund

PROSPECTUS Record Fund PROSPECTUS Record Fund Bevek naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/EG I.C.B.E. PROSPECTUS

Nadere informatie

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG.

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG. Aanvullende informatie bij de Essentiële Beleggersinformatie in het kader van de distributie in België van aandelen van instellingen voor collectieve belegging in effecten vallend onder het recht van een

Nadere informatie

Bedrijfsrevisor. Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud

Bedrijfsrevisor. Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud Burg. CVBA Helga Platteau Verslag van het College van Commissarissen aan de Algemene Vergadering der Aandeelhouders van Euronav NV over de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2008

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december 2014 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

PROSPECTUS. Mei 2015 I.C.B.E.

PROSPECTUS. Mei 2015 I.C.B.E. PROSPECTUS Mei 2015 VALUE SQUARE FUND Bevek naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor Beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/EG I.C.B.E.

Nadere informatie

Capital Life. Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst. Capital Life

Capital Life. Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst. Capital Life Capital Life Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst Capital Life Capital Life U zoekt: een uitgekiende spreiding van uw beleggingen de deskundigheid van één van de wereldleiders op het gebied

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus : PUILAETCO DEWAAY FUND Compartiment : PUILAETCO DEWAAY BELGIUM

Vereenvoudigd prospectus : PUILAETCO DEWAAY FUND Compartiment : PUILAETCO DEWAAY BELGIUM Vereenvoudigd prospectus : PUILAETCO DEWAAY FUND Compartiment : PUILAETCO DEWAAY BELGIUM Informatie betreffende de bevek : 1. Naam : PUILAETCO DEWAAY FUND 2. Oprichtingsdatum : 14/05/1991 3. Bestaansduur

Nadere informatie

FORTIS B FUND Equity Telecom Europe

FORTIS B FUND Equity Telecom Europe FORTIS B FUND Equity Telecom Europe Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam FORTIS B FUND Oprichtingsdatum 15 mei 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

BNP PARIBAS B FUND II BEST OF BONDS 8 DIS

BNP PARIBAS B FUND II BEST OF BONDS 8 DIS BNP PARIBAS B FUND II BEST OF BONDS 8 DIS Vereenvoudigd prospectus Naam BNP PARIBAS B FUND II Oprichtingsdatum 28 februari 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire zetel heeft

Nadere informatie

Risico- en. compartiment. een zo hoog. het belegdee. beleggen in. 20- index samenstellen. Aanbeveling Dit die nemen. België hebben.

Risico- en. compartiment. een zo hoog. het belegdee. beleggen in. 20- index samenstellen. Aanbeveling Dit die nemen. België hebben. Essentiële beleggersinformatie Dit document geeft u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmatem eriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld omm

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Toegenomen verlies Airolux Verder verhoging dividend Kerncijfers

Nadere informatie

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Vereenvoudigd prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Dit vereenvoudigd prospectus bevat de belangrijkste informatie

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie

Nadere informatie

BNP PARIBAS B FUND II CALL INDEX 4

BNP PARIBAS B FUND II CALL INDEX 4 BNP PARIBAS B FUND II CALL INDEX 4 Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BNP PARIBAS B FUND II Oprichtingsdatum 28 februari 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar

Nadere informatie

Inhoudstafel. Winstdelingsreglement Allianz Invest V896 NL Ed. 04/13 2

Inhoudstafel. Winstdelingsreglement Allianz Invest V896 NL Ed. 04/13 2 Inhoudstafel HOOFDSTUK I WINSTDELINGSREGLEMENT...3 1. Doel van het reglement...3 2. Quotiteit van de verzekerde prestaties gebonden aan elk van de gekantonneerde fondsen...3 3. Bepaling van het globaal

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3.1 Balans per 31 december 2013 (voor resultaatbestemming) Activa 31-12-2013 31-12-2012 Vaste activa Materiële vaste activa 591.897 591.897 Financiële vaste activa

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC Beleggingsdoelstelling Het interne beleggingsfonds belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A EUR acc (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

VIVIUM BALANCED FUND FACT SHEET 31 maart 2017

VIVIUM BALANCED FUND FACT SHEET 31 maart 2017 FACT SHEET 31 maart 2017 Beleggingsbeleid De beheerdoelstelling van dit compartiment stemt overeen met een matig risiconiveau in vergelijking met de beurs- en obligatiemarkten. De activa van dit compartiment

Nadere informatie

VIVIUM BALANCED FUND FACT SHEET 31 december 2016

VIVIUM BALANCED FUND FACT SHEET 31 december 2016 FACT SHEET 31 december 2016 Beleggingsbeleid De beheerdoelstelling van dit compartiment stemt overeen met een matig risiconiveau in vergelijking met de beurs- en obligatiemarkten. De activa van dit compartiment

Nadere informatie

Defensive Portfolio Beheervennootschap: CADELAM Fonds gedomicilieerd in België compartiment met onbeperkte looptijd van Van Lanschot Bevek nv

Defensive Portfolio Beheervennootschap: CADELAM Fonds gedomicilieerd in België compartiment met onbeperkte looptijd van Van Lanschot Bevek nv Defensive Portfolio Beheervennootschap: CADELAM Fonds gedomicilieerd in België compartiment met onbeperkte looptijd van Van Lanschot Bevek nv WIJZIGINGEN EN VOORUITZICHTEN De beheerder bouwde eind juli

Nadere informatie

BNP PARIBAS B FUND II BEST OF SUSTAINABLE BONDS 2 DIS

BNP PARIBAS B FUND II BEST OF SUSTAINABLE BONDS 2 DIS BNP PARIBAS B FUND II BEST OF SUSTAINABLE BONDS 2 DIS Vereenvoudigd prospectus Naam BNP PARIBAS B FUND II Oprichtingsdatum 28 februari 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

VIVIUM DYNAMIC FUND FACT SHEET 31 december 2016

VIVIUM DYNAMIC FUND FACT SHEET 31 december 2016 FACT SHEET 31 december 2016 Beleggingsbeleid De beheerdoelstelling van dit compartiment stemt overeen met een hoog risiconiveau in vergelijking met de beurs- en obligatiemarkten. De activa van dit compartiment

Nadere informatie

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CORPORATES EURO i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG 31 december 2013 DEGROOF NAAMLOZE VENNOOTSCHAP. Overeenkomstig de Europese ICBE richtlijn 2009/65/EEG ( UCIT IV )

HALFJAARVERSLAG 31 december 2013 DEGROOF NAAMLOZE VENNOOTSCHAP. Overeenkomstig de Europese ICBE richtlijn 2009/65/EEG ( UCIT IV ) HALFJAARVERSLAG 31 december 2013 DEGROOF NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht met verschillende compartimenten Overeenkomstig de Europese ICBE richtlijn

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate Bond World Emerging Corporate Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS Het vereenvoudigd prospectus bestaat uit het gedeelte met de informatie betreffende de bevek, het gedeelte met de informatie betreffende het compartiment en de bijlage met de jaarlijks herzienbare informatie.

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 KBC-Life Invest Plan KBC-Life Invest Plan 1 is een tak23-levensverzekering zonder gewaarborgd rendement, waarvan het rendement verbonden is met beleggingsfondsen. Type Levensverzekering Meer concreet heeft

Nadere informatie

Terug naar de kern Bob Hendriks

Terug naar de kern Bob Hendriks Terug naar de kern Bob Hendriks Oktober 2013 Waarom nog beleggen? 2 Agenda BlackRock? Sparen & beleggen We leven langer/pensioen Inkomsten uit beleggen Conclusie 3 BlackRock is opgericht voor deze nieuwe

Nadere informatie

LUX INTERNATIONAL STRATEGY BELGISCHE BIJLAGE VAN JUNI 2005 AAN HET PROSPECTUS VAN JULI 2004 EN ZIJN AANHANGSEL VAN AUGUSTUS 2004

LUX INTERNATIONAL STRATEGY BELGISCHE BIJLAGE VAN JUNI 2005 AAN HET PROSPECTUS VAN JULI 2004 EN ZIJN AANHANGSEL VAN AUGUSTUS 2004 LUX INTERNATIONAL STRATEGY BELGISCHE BIJLAGE VAN JUNI 2005 AAN HET PROSPECTUS VAN JULI 2004 EN ZIJN AANHANGSEL VAN AUGUSTUS 2004 BIJKOMENDE INLICHTINGEN VOOR BELGISCHE INWONERS Belangrijke opmerking :

Nadere informatie

VIVIUM DYNAMIC FUND FACT SHEET 31 maart 2017

VIVIUM DYNAMIC FUND FACT SHEET 31 maart 2017 FACT SHEET 31 maart 2017 Beleggingsbeleid De beheerdoelstelling van dit compartiment stemt overeen met een hoog risiconiveau in vergelijking met de beurs- en obligatiemarkten. De activa van dit compartiment

Nadere informatie

KBC CLICK EXCLUSIVE INTEREST 1

KBC CLICK EXCLUSIVE INTEREST 1 GEDETAILLEERDE VOORSTELLING VAN HET COMPARTIMENT KBC CLICK EXCLUSIVE INTEREST 1 SOORT BELEGGING : Obligatie-ICB met vaste looptijd. FINANCIËLE KENMERKEN BELEGGINGSDOELEINDEN EN BELEID : Het compartiment

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD ASIA LEADERS (EdR Asia Leaders)

EDMOND DE ROTHSCHILD ASIA LEADERS (EdR Asia Leaders) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Rapport inzake de tussentijdse cijfers per 30 juni 2016 Inhoudsopgave Pagina Tussentijdse cijfers 1 Balans per 30 juni 2016 3 2 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend Distributie en Kapitaliserend is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van

Nadere informatie

VIVIUM DYNAMIC FUND. FACT SHEET 31 maart 2016 Beleggingsbeleid. Risicoklasse. Algemene kenmerken

VIVIUM DYNAMIC FUND. FACT SHEET 31 maart 2016 Beleggingsbeleid. Risicoklasse. Algemene kenmerken FACT SHEET 31 maart 2016 Beleggingsbeleid De beheerdoelstelling van dit compartiment stemt overeen met een hoog risiconiveau in vergelijking met de beurs- en obligatiemarkten. De activa van dit compartiment

Nadere informatie

Informatie betreffende de bevek:

Informatie betreffende de bevek: Vereenvoudigd Prospectus van het compartiment BEST MANAGERS van de Bevek PRIVATE INVEST Informatie betreffende de bevek: 1. Naam: PRIVATE INVEST 2. Oprichtingsdatum: 27/10/2000 3. Bestaansduur: onbeperkte

Nadere informatie

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3.1 Balans per 31 december 2012 (voor resultaatbestemming) Activa 31-12-2012 31-12-2011 Vaste activa Materiële vaste activa 591.897 591.897 Financiële vaste activa

Nadere informatie

Circulaire FSMA_2017_16-1 dd. 22/08/2017

Circulaire FSMA_2017_16-1 dd. 22/08/2017 Circulaire FSMA_207_6- dd. 22/08/207 De instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming naar Belgisch recht die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

POST-FIX FUND POST-Multifix OPTIMIX

POST-FIX FUND POST-Multifix OPTIMIX POST-FIX FUND POST-Multifix OPTIMIX Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam POST-FIX FUND Oprichtingsdatum 7 mei 2003 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

Modelverslagen met betrekking tot de statistieken

Modelverslagen met betrekking tot de statistieken Bijlage 6 Circulaire _2011_06-6 dd. 14 februari 2011 Modelverslagen met betrekking tot de statistieken Toepassingsveld: Openbare instellingen voor collectieve belegging naar Belgisch recht met een veranderlijk

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies van 4 september 2013 1

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies van 4 september 2013 1 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/12 - Erkenning van de opbrengsten en kosten die overeenstemmen met interesten en royalty's, evenals de toewijzing van de resultaten in de vorm van

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE FLEXIBLE (EdR Europe Flexible)

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE FLEXIBLE (EdR Europe Flexible) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus December 2011. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht

Vereenvoudigd prospectus December 2011. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht Vereenvoudigd prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht De SICAV is een Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal met meerdere compartimenten,

Nadere informatie

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Jaarresultaten 2013 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2014. Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Kerncijfers 2013

Nadere informatie

Informatiefiche Argenta Fund of Funds

Informatiefiche Argenta Fund of Funds Informatiefiche Argenta Fund of Funds Zeer Defensief Kapitalisatie 29-06-2017 Argenta Fund of Funds Zeer Defensief is een compartiment van 'Argenta Fund of Funds', een SICAV naar Luxemburgs recht (beleggingsvennootschap

Nadere informatie

AXA Life Protected Millesimo RS

AXA Life Protected Millesimo RS AXA Life Protected Millesimo RS - Jaarverslag 31.12.2013-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2013 AXA Life Protected Millesimo RS Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van ALP Millesimo RS 1... 2

Nadere informatie

Vereenvoudigde prospectus van het compartiment BONDS EUROZONE van de Bevek AXA BELGIUM FUND

Vereenvoudigde prospectus van het compartiment BONDS EUROZONE van de Bevek AXA BELGIUM FUND Vereenvoudigde prospectus van het compartiment BONDS EUROZONE van de Bevek AA BELGIUM FUND Informatie betreffende de Bevek : 1. Naam : AA BELGIUM FUND 2. Oprichtingsdatum : 25/10/1994 3. Bestaansduur :

Nadere informatie