Record Fund BEVEK. Gereviseerd jaarverslag op 28 februari 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Record Fund BEVEK. Gereviseerd jaarverslag op 28 februari 2015"

Transcriptie

1 Record Fund BEVEK Gereviseerd jaarverslag op 28 februari 2015 Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht Naamloze venootschap Categorie beleggingen die voldoen aan de voorwaarden voorzien door de richtlijn 2009/65/EG

2 Record Fund BEVEK Gereviseerd jaarverslag op 28 februari 2015 Geen enkele inschrijving mag worden aanvaard op basis van dit verslag. Inschrijvingen zijn slechts geldig indien ze worden uitgevoerd na kosteloze overlegging van het document met essentiële beleggersinformatie.

3 Record Fund 1. ALGEMENE INFORMATIE OVER DE BEVEK 1.1. Organisatie van de instelling voor collectieve belegging Maatschappelijke zetel Rogierplein 11, 1210 Brussel Oprichtingsdatum Brussel 22 mei 2014 Raad van bestuur van de bevek Voorzitter: Christa Decaestecker Bestuurders: Dominik Geeraerts avier Gerard Onafhankelijk bestuurder: Alexandre Deveen, andere bestuurdersmandaten van beveks Odilon De Groote, andere bestuurdersmandaten van beveks Natuurlijke personen aan wie de effectieve leiding is toevertrouwd Dominik Geeraerts, Gedelegeerd bestuurder Record Bank N.V. Gedelegeerd bestuurder en lid van het Directiecomité Record Credit Services CVBA avier Gerard, Product Manager Invest & Securities Record Bank Commissaris Beheertype Delegatie van het beheer van de beleggingsportefeuille Delegatie van de administratie Transfer agent Financiële dienst Distributeur(s) Bewaarder Promotor Lijst van de door de bevek gecommercialiseerde compartimenten Deloitte Bedrijfsrevisoren / Réviseurs d Entreprises B.V. o.v.v.e. C.V.B.A., met maatschappelijke zetel Berkenlaan 8b, 1831 Diegem, met als permanente vertegenwoordiger de heer Maurice Vrolix Zelfbeheerde bevek BlackRock Investment Management (UK) Limited 12 Throgmorton Avenue London EC2N2DL RBC Investor Services Belgium N.V., Rogierplein 11, 1210 Brussel RBC Investor Services Belgium N.V., Rogierplein 11, 1210 Brussel Record Bank N.V., Henri Matisselaan 16, 1140 Evere Record Bank N.V., Henri Matisselaan 16, 1140 Evere RBC Investor Services Bank N.V., Brussels Branch, Rogierplein 11, 1210 Brussel, waarvan de voornaamste werkzaamheid die van een kredietinstelling is. Zo kan RBC IS Bank zowel voor zichzelf als voor rekening van derden of in samenwerking met derden, in België en in het buitenland alle aan een kredietinstelling toegestane werkzaamheden uitoefenen en alle bankverrichtingen uitvoeren, zoals onder meer die van bewaarnemer en beheerder van effecten, alsook alle depot-, makelarij-en beursverrichtingen. Record Bank N.V., Henri Matisselaan 16, 1140 Evere Record Fund Balanced Record Fund Dynamic De objectieven van elk van deze compartimenten worden verder uitgebreid omschreven in dit rapport. 3

4 Record Fund 1.2. Beheerverslag van de instelling voor collectieve belegging Dames, Heren, Wij hebben het genoegen het jaarverslag op 28 februari 2015 van de compartimenten van de BEVEK Record Fund aan de aandeelhouders voor te leggen Informatie aan de aandeelhouders Een naamloze vennootschap Record Fund genaamd, werd opgericht onder het stelsel van een Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal (BEVEK) naar Belgisch recht, hierna de Vennootschap genoemd. De Vennootschap heeft geopteerd voor de categorie van beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de richtlijn 2009/65/EG en die, wat haar werking en beleggingen betreft wordt beheerst door de wet van 03 augustus 2012 betreffendende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles Algemeen overzicht van de markten Terwijl de Federal Reserve (Fed) in de Verenigde Staten op een verhoging van de belangrijkste rentevoeten afstevent, nemen de centrale banken in Europa, Japan en de meeste opkomende markten tegenovergestelde maatregelen. Dat uiteenlopende beleid van de centrale banken duwt de economieën en de financiële markten in een bepaalde richting en heeft de volatiliteit op de financiële markten doen toenemen. Het uiteenlopende monetaire beleid van de centrale banken heeft bijgedragen aan de snelle waardestijging van de Amerikaanse dollar. De dollar staat ten opzichte van andere valuta momenteel op zijn hoogste koers van de afgelopen twaalf jaar. Dit is een probleem voor veel grote Amerikaanse ondernemingen die op export aangewezen zijn en die de druk op hun winst zien toenemen. De resultaten van de Amerikaanse economie blijven over het algemeen onder de verwachtingen en zelfs de arbeidsmarkt die zich sterk had gehouden, vertoont in de meest recente cijfers signalen van zwakte. De investeerders hopen echter dat de lage inflatie en de gematigde economische groei de Fed ertoe zullen kunnen aanzetten om de rentevoeten trager te laten stijgen. Hoewel de rendementen op Amerikaanse staatsobligaties historisch gezien laag zijn, lijken ze erg royaal als men ze met de rendementen in Europa vergelijkt. Het nieuwe programma van de Europese Centrale Bank (ECB) voor kwantitatieve versoepeling (QE) duwt het rendement van bepaalde staatsobligaties uit de eurozone immers zelfs onder nul. Het aantal positieve verrassingen wat betreft economische resultaten is in Europa toegenomen, niet alleen vanuit de sterke economieën, maar ook vanuit de zwakkere, zogenaamd perifere landen. De opstart van het programma van de ECB voor een kwantitatieve versoepeling weegt zowel op de euro als op het rendement van de Europese staatsobligaties. Duitse staatsobligaties hebben meerdere keren hun historisch dieptepunt bereikt. De economie van de eurozone overtrof de vrij zwakke verwachtingen en lijkt te stabiliseren hoewel Griekenland een risico blijft. In het Verenigd Koninkrijk lijkt het steeds waarschijnlijker dat er in het parlement na de algemene verkiezingen in mei een patstelling ontstaat, omdat geen enkele partij een volstrekte meerderheid heeft. Dit zou de onzekerheid van beleggers doen toenemen. In Azië heeft de omvangrijke versoepeling door de Japanse centrale bank een boost gegeven aan de aandelen. Die beweging werd nog ondersteund door het feit dat lokale pensioenfondsen en andere spelers meer Japanse aandelen in portefeuille wilden nemen. Elders zorgde een duidelijke vertraging van de Chinese economie voor meerdere dalingen van de debet- en depositorente. Het naar beneden bijstellen van de voorspelling van de economische groei van China in 2015 liet uitschijnen dat er waarschijnlijk nog meer hervormingen en misschien zelfs monetaire stimulansen zullen komen, nu China zijn economie een boost tracht te geven. Op andere plaatsen zagen wij in dit eerste kwartaal een toegenomen volatiliteit van de wisselkoersen, die hoofdzakelijk het gevolg was van de sterke Amerikaanse dollar Informatie die vereist is op grond van artikel 96 van het Wetboek van Vennootschappen Beschrijving van de voornaamste risico s waarmee de venootschap geconfronteerd wordt De risico s waarmee de vennootschap geconfronteerd wordt, verschillen in functie van het beleggingsbeleid. Hierna vindt u een tabel die de verschillende risico s herneemt. De inschatting van het risicoprofiel van de vennootschap is gebaseerd op een aanbeveling van de Belgische Vereniging van Asset Managers die geconsulteerd kan worden op de internetsite 4

5 Record Fund 1.2. Beheerverslag van de instelling voor collectieve belegging (vervolg) Record Fund Balanced Risicotype Geen Laag Middel Hoog Markt Krediet Afwikkeling Liquiditeit Wisselkoers Bewaarneming Concentratie Externe Model Derivaten Volatiliteit Vastgoed Record Fund Dynamic Risicotype Geen Laag Middel Hoog Markt Krediet Afwikkeling Liquiditeit Wisselkoers Bewaarneming Concentratie Externe Model Derivaten Volatiliteit Vastgoed De andere aspecten met betrekking tot de ontwikkeling en de resultaten van de vennootschap, overeenkomstig artikel 96, 1 van het Wetboek van Vennootschappen worden besproken in de hierna vermelde hoofdstukken. Informatie omtrent de belangrijkste gebeurtenissen die na het einde van het boekjaar hebben plaatsgevonden Geen enkele bijzondere gebeurtenis heeft plaatsgevonden na het einde van het boekjaar. Inlichtingen over de omstandigheden die de ontwikkeling van de vennootschap aanmerkelijk kunnen beïnvloeden, voor zover zij niet van aard zijn dat zij ernstig nadeel zouden berokkenen aan de vennootschap Er hebben zich geen omstandigheden voorgedaan die de ontwikkeling van de vennootschap aanmerkelijk kunnen beïnvloeden. Vermeldingen op te nemen in het jaarverslag volgens het Wetboek van Vennootschappen Voorliggend jaarverslag bevat al de vermeldingen waartoe het Wetboek van Vennootschappen verplicht. Wat betreft het bebruik door de vennootschap van financiële instrumenten en voor zover zulks van betekenis is voor de beoordeling van haar activa, passiva, finanaciële positie en resultaat Vermelding van de doelstellingen en het beleid van de vennootschap inzake de beheersing van het risico Gelieve hiertoe het hoofdstuk van ieder compartiment in kwestie te raadplegen. Informatie betreffende het door de vennootschap gelopen prijsrisico, kredietrisco, liquiditeitsrisico, en kasstroomrisico Gelieve hiertoe de bovenvermelde tabel te raadplegen die de verschillende risico s herneemt. 5

6 Record Fund 1.2. Beheerverslag van de instelling voor collectieve belegging (vervolg) Voorstel tot dividend De raad van bestuur van Record Fund die gehouden werd op 23 april 2015 heeft het hieronder vermelde voorstel van dividend goedgekeurd. Dit voorstel zal voorgelegd worden ter goedkeuring op de gewone algemene vergadering die gehouden zal worden op 18 mei eerstvolgend. Compartiment Brutobedrag per winstuitkerend aandeel Nettobedrag per winstuitkerend aandeel (*) Coupon Record Fund Balanced 4,00 EUR 3,00 EUR N 1 Record Fund Dynamic 10,00 EUR 7,50 EUR N 1 (*) De dividenden in België zijn onderworpen aan een roerende voorheffing van 25%. De dividenden zullen betaalbaar zijn vanaf 18 juni Recurrente provisies en kosten gedragen door de BEVEK (in EUR) Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, behalve onderstaande onafhankelijke bestuurders aan wie de bezoldiging toekomt: - Alexandre Deveen: EUR (excl. btw) per jaar. - Odilon De Groote: EUR (excl. btw) per jaar. DE RAAD VAN BESTUUR 6

7 Record Fund 1.3. Verslag van de commissaris 7

8 Record Fund 1.3. Verslag van de commissaris (vervolg) 8

9 Record Fund 1.3. Verslag van de commissaris (vervolg) 9

10 Record Fund 1.4. Geglobaliseerde balans 28/02/2015 EUR TOTAAL NETTO ACTIEF ,82 I. Vaste activa 0,00 A. Oprichtings- en organisatiekosten 0,00 B. Immateriële vaste activa 0,00 C. Materiële vaste activa 0,00 II. Effecten, geldmarktinstrumenten, ICB s en financiële derivaten ,92 A. Obligaties en andere schuldinstrumenten 0,00 B. Geldmarktinstrumenten 0,00 C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren 0,00 D. Andere effecten 0,00 E. ICB s met een veranderlijk aantal rechten van deelneming ,92 F. Financiële derivaten 0,00 III. Vorderingen en schulden op méér dan één jaar 0,00 A. Vorderingen 0,00 B. Schulden 0,00 IV. Vorderingen en schulden op ten hoogste één jaar ( ,82) A. Vorderingen ,49 a. Te ontvangen bedragen ,49 B. Schulden ( ,31) a. Te betalen bedragen (-) ( ,31) V. Deposito s en liquide middelen ,56 VI. A. Banktegoeden op zicht ,56 B. Banktegoeden op termijn 0,00 C. Andere 0,00 Overlopende rekeningen ( ,84) A. Over te dragen kosten 0,00 B. Verkregen opbrengsten 0,00 C. Toe te rekenen kosten (-) ( ,84) D. Over te dragen opbrengsten (-) 0,00 TOTAAL EIGEN VERMOGEN ,82 A. Kapitaal ,38 B. Deelneming in het resultaat ,89 C. Overgedragen resultaat 0,00 D. Resultaat van het boekjaar (halfjaar) ,55 10

11 Record Fund 1.5. Posten buiten-balanstelling 28/02/2015 EUR I. Zakelijke zekerheden (+/-) 0,00 A. Collateral (+/-) 0,00 B. Andere zakelijke zekerheden (+/-) 0,00 II. Onderliggende waarden van optiecontracten en warrants (+) 0,00 A. Gekochte optiecontracten en warrants 0,00 B. Verkochte optiecontracten en warrants 0,00 III. Notionele bedragen van de termijncontracten (+) 0,00 A. Gekochte termijncontracten 0,00 B. Verkochte termijncontracten 0,00 IV. Notionele bedragen van de swapcontracten (+) 0,00 A. Gekochte swapcontracten 0,00 B. Verkochte swapcontracten 0,00 V. Notionele bedragen van andere financiële derivaten (+) 0,00 A. Gekochte contracten 0,00 B. Verkochte contracten 0,00 VI. Niet-opgevraagde bedragen op aandelen 0,00 VII. Verbintenissen tot verkoop wegens cessie-retrocessie 0,00 VIII. Verbintenissen tot terugkoop wegens cessie-retrocessie 0,00 I. Uitgeleende financiële instrumenten 0,00 A. Aandelen 0,00 B. Obligaties 0,00 11

12 Record Fund 1.6. Geglobaliseerde resultatenrekening 28/02/2015 EUR I. Waardeverminderingen, minderwaarden en meerwaarden ,64 A. Obligaties en andere schuldinstrumenten 0,00 B. Geldmarktinstrumenten 0,00 C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren 0,00 D. Andere effecten 0,00 E. ICB s met een veranderlijk aantal rechten van deelneming ,63 F. Financiële derivaten 0,00 G. Vorderingen, deposito s, liquide middelen en schulden 0,00 H. Wisselposities en - verrichtingen 1 801,01 b. Andere wisselposities en verrichtingen 1 801,01 II. Opbrengsten en kosten van de beleggingen ,41 A. Dividenden ,15 B. Interesten (+/-) 97,87 b. Deposito s en liquide middelen 97,87 C. Interesten in gevolge ontleningen (-) (963,61) D. Swapcontracten (+/-) 0,00 E. Roerende voorheffingen (-) 0,00 F. Andere opbrengsten van beleggingen 0,00 III. Andere opbrengsten 0,00 IV. A. Vergoeding tot dekking van de kosten van verwerving en realisatie van de activa, tot ontmoediging van uittredingen en tot dekking van leveringskosten B. Andere 0,00 Exploitatiekosten 0,00 ( ,50) A. Verhandelings- en leveringskosten betreffende beleggingen (-) (44 366,48) B. Financiële kosten (-) 0,00 C. Vergoeding van de bewaarder (-) (52 937,22) D. Vergoeding van de beheerder (-) (84 589,85) a. Financieel beheer (54 827,17) b. Administratief- en boekhoudkundig beheer (29 762,68) E. Administratiekosten (-) (796,71) F. Oprichtings- en organisatiekosten (-) (3 286,36) G. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (-) (6 611,12) H. Diensten en diverse goederen (-) ( ,23) I. Afschrijvingen en voorzieningen voor risico s en kosten (-) 0,00 J. Taksen (64 255,81) K. Andere kosten (-) (50 116,72) Opbrengsten en kosten van het boekjaar (halfjaar) Subtotaal II+III+IV (88 694,09) V. Winst (verlies) uit gewone bedrijfsuitoefening vóór belasting op het resultaat 0,00 VI. Belastingen op het resultaat ,55 VII. Resultaat van het boekjaar (halfjaar) ,55 12

13 Record Fund 1.7. Samenvatting van de boekings- en waarderingsregels Samenvatting van de regels De waardering van de tegoeden van de bevek wordt als volgt bepaald conform de regels van het koninklijk besluit van 10 november 2006 op de boekhouding, de jaarrekening en de periodieke verslagen van bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming: 1. Effecten, geldmarktinstrumenten en afgeleide financiële instrumenten De effecten, geldmarktinstrumenten en afgeleide financiële instrumenten in de bevek worden gewaardeerd tegen hun waarde in het economisch verkeer. Om de waarde in het economisch verkeer te bepalen, moet de volgende hiërarchie in acht worden genomen: a) Als het gaat om vermogensbestanddelen waarvoor er een actieve markt bestaat die werkt door toedoen van derde financiële instellingen, worden de op die markt gevormde actuele aan- en verkoopkoers in aanmerking genomen. Gaat het om vermogensbestanddelen die verhandeld worden op een actieve markt zonder enige tussenkomst van derde financiële instellingen, dan wordt de slotkoers in aanmerking genomen. b) Als de in punt a) bedoeld koersen niet beschikbaar zijn, wordt de prijs van de recentste transactie in aanmerking genomen. c) Als er voor een bepaald vermogensbestanddeel een georganiseerde of een onderhandse markt bestaat, maar is die markt niet actief en zijn de koersen die er gevormd worden niet representatief voor de waarde in het economisch verkeer, of als er voor een bepaald vermogensbestanddeel geen georganiseerde noch onderhandse markt bestaat, dan wordt de waardering tegen de waarde in het economisch verkeer gedaan op basis van de actuele waarde in het economisch verkeer van gelijksoortige vermogensbestanddelen waarvoor er wel een actieve markt bestaat. d) Als de in punt c) bedoelde waarde in het economisch verkeer van gelijksoortige vermogensbestanddelen voor een bepaald vermogensbestanddeel onbestaande is, wordt de waarde in het economisch verkeer van dat bestanddeel bepaald door gebruik te maken van andere waarderingstechnieken, met inachtneming van bepaalde voorwaarden, zoals het regelmatig testen van hun rechtsgeldigheid. Als er in uitzonderlijke gevallen voor aandelen geen georganiseerde of onderhandse markt bestaat en de waarde in het economisch verkeer van die aandelen kan niet op betrouwbare wijze worden bepaald volgens de hierboven beschreven hiërarchie, worden de aandelen in kwestie gewaardeerd tegen kostprijs. De tegen hun waarde in het economisch verkeer gewaardeerde afgeleide financiële instrumenten (swapovereenkomst, termijnovereenkomst en optieovereenkomst) worden onder de subrubrieken in en/of buiten de balans geboekt volgens het onderliggende instrument. De onderliggende waarden van de optieovereenkomsten en van de warrants worden in de buitenbalansposten geboekt onder de rubriek II. Onderliggende waarden van de optieovereenkomsten en van de warrants. De notionele bedragen van de termijnovereenkomsten en swapovereenkomsten worden respectievelijk in de buitenbalansposten geboekt onder de rubrieken III. Notionele bedragen van de termijnovereenkomsten en IV. Notionele bedragen van de swapovereenkomsten. 2. Rechten van deelneming van instellingen voor collectieve belegging De door de bevek aangehouden rechten van deelneming van een instelling voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten worden gewaardeerd tegen hun waarde in het economisch verkeer volgens de in punt 1 gedefinieerde hiërarchie. De door de bevek aangehouden rechten van deelneming van een instelling voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming waarvoor er geen de georganiseerde noch onderhandse markt bestaat, worden gewaardeerd op base van de netto inventariswaarde van die rechten van deelneming. 3. Kosten en opbrengsten Elke dag dat er rechten van deelneming worden uitgegeven of ingekocht, legt de bevek voorzieningen aan voor de kosten en opbrengsten die gekend zijn of voldoende nauwkeurig gewaardeerd kunnen worden. De recurrente kosten en opbrengsten worden pro rata temporis uitgedrukt in de waarde van de rechten van deelneming. 4. Schuldvorderingen en schulden De schuldvorderingen op termijn die niet vertegenwoordigd zijn door effecten verhandelbare of geldmarktinstrumenten, worden gewaardeerd tegen hun waarde in het economisch verkeer volgens de in punt 1 beschreven hiërarchie. De onmiddellijk opeisbare tegoeden op kredietinstellingen, de verbintenissen in rekening courant tegenover kredietinstellingen, de andere op korte termijn te ontvangen en te betalen bedragen dan die welke betrekking hebben op kredietinstellingen, de belastingtegoeden en belastingschulden en de andere schulden zullen worden gewaardeerd tegen hun nominale waarde. Als het beleggingsbeleid van de bevek niet hoofdzakelijk gericht is op het beleggen van haar middelen in deposito s, liquide middelen of 13

14 Record Fund 1.6. Samenvatting van de boekings- en waarderingsregels (vervolg) geldmarktinstrumenten, kan de raad van bestuur, rekening houdend met de relatief geringe belangrijkheid van de schuldvorderingen op termijn, opteren voor de waardering van deze laatste tegen hun nominale waarde. 5. Effecten uitgedrukt in een andere munt De effecten die uitgedrukt zijn in een andere munt dan de referentiemunt van het desbetreffende compartiment, zullen in de munt van genoemd compartiment worden omgezet op basis van de gemiddelde contante koers tussen de representatieve aan- en verkoopkoers. De positieve en negatieve verschillen die uit de omzetting voortvloeien, worden toegerekend aan de resultaatrekening Wisselkoersen De waarden die luiden in een andere munt dan de euro, worden omgezet in euro tegen de laatst bekende koers. De wisselkoersen die gehanteerd worden op 28 februari 2015 zijn: 28/02/ EUR = 1, USD 14

15 Record Fund Balanced 2. INFORMATIE OVER HET COMPARTIMENT 2.1. Beheerverslag van het compartiment Lanceringsdatum en inschrijvingsprijs van het compartiment Het compartiment Record Fund Balanced werd gelanceerd op 20 juni De initiële inschrijvingsperiode liep van 2 t.e.m. 20 juni 2014 en de initiële inschrijvingsprijs bedroeg 25 EUR voor de kapitalisatieaandelen en 100 EUR voor de distributieaandelen, telkens op datum van 20 juni 2014 en met valutadatum 25 juni Beursnotering Niet van toepassing Doel en krachtlijnen van het beleggingsbeleid Doel van het compartiment Het doel van het compartiment is de aandeelhouder te laten profiteren van de ontwikkelingen op de internationale aandelen-en obligatiemarkten via de belegging in financiële instrumenten geselecteerd op basis van hun verwacht rendement en hun correlatie met de evolutie van de financiële markten. Beleggingsbeleid van het compartiment Het compartiment Balanced is gericht op de belegging volgens een beleggersprofiel gering tot gematigd risico en de opbrengst van een globaal rendement, met name de combinatie van kapitaal-en inkomstengroei, die met dit risicoprofiel overeenstemt. Het zal zijn doel nastreven door in te zetten op een breed gamma van categorieën van activa, voornamelijk door belegging in ETF s, en indien het nodig wordt geacht, in liquiditeiten en monetaire marktinstrumenten. Binnen dat risicoprofiel zou het compartiment moeten beleggen in ETF s, die inzetten op aandelen, op effecten die verband houden met obligaties en schuldpapier, alsook op effecten uit de vastgoedsector, de grondstoffensector en andere activa, teneinde te mikken op een jaarlijkse ex-ante volatiliteit tussen 2% en 5% in variabele wegingen. Het is niettemin mogelijk dat de volatiliteit gedurende kortere of langere perioden van die vork afwijkt. Het is evenmin zeker dat het compartiment zijn beoogde risicograad kan behouden, vooral tijdens uitzonderlijk woelige perioden op de markt. Voor de activa geldt geen geografische of sectorale beperking. De obligaties die deel uitmaken van de ETF s kunnen uitgegeven zijn door staten, staatsinstellingen, vennootschappen en supranationale entiteiten. De obligaties van die ETF s kunnen een relatief zwakke kredietkwaliteit hebben of niet genoteerd zijn. De beherende instelling selecteert de beleggingen van het compartiment naar goeddunken. Er mag echter geen gebruik worden gemaakt van verrichtingen met afgeleide financiële instrumenten. Evenmin is het voorzien dat er leningen worden gebruikt. Bepaalde strategie: Om de beoogde risicograad te beheren, gebruiken de beherende instellingen prognose-instrumenten, die de potentiële rendementsschommeling van alle ETF s waaruit het compartiment is samengesteld, voorspellen. De beherende instellingen vergelijken die gegevens met de door het compartiment beoogde risicograad. Als het voorziene risico de vooraf bepaalde drempel overschrijdt, wordt de inzet op de meest risicodragende activa verminderd en wordt een overdracht gedaan naar minder risicodragende activa. Als het risico daarentegen lager is dan de vooraf bepaalde drempel, verhogen de beherende instellingen de posities in de categorieën van activa met de hoogste volatiliteit. Sociale, ethische en milieuaspecten: Het beleggingsbeleid van het compartiment is niet specifiek gebaseerd op sociale, ethische of milieucriteria. Niettemin zal het compartiment niet beleggen in effecten van een vennootschap waarvan de activiteit bestaat uit het vervaardigen, het gebruik of het bezit van antipersoonsmijnen of clusterbommen. Beschrijving van de algemene strategie ter dekking van het wisselrisico: Het compartiment heeft niet de intentie de blootstelling aan het wisselrisico in te dekken Index en benchmark Niet van toepassing Tijdens het boekjaar gevoerd beleid Sinds zijn lancering tot 31/03/2015 zet het compartiment Balanced uitstekende prestaties neer met een meerwaarde van 7,36%. Het rendement van het eerste trimester van 2015 heeft een significante bijdrage geleverd. Sinds de lancering van het fonds is de grootste bijdrage aan de prestatie te danken aan de blootstelling aan Amerikaanse aandelen en aandelen van opkomende markten zonder indekking (in termen van valuta). Daarna volgt de positieve bijdrage van Europese aandelen en staatsobligaties. Er werd geen enkele beleggingsovertreding vastgesteld gedurende het boekjaar voor het compartiment Balanced. 15

16 Record Fund Balanced 2. INFORMATIE OVER HET COMPARTIMENT 2.1. Beheerverslag van het compartiment (vervolg) Toekomstig beleid Nu de volatiliteit van de valuta onlangs opnieuw toegenomen is, met name nu de Amerikaanse dollar sterker is, is de bijdrage aan het globale risico van de portefeuille van de blootstelling aan andere valuta dan de euro toegenomen. Dat is hoofdzakelijk te wijten aan de niet-ingedekte activa in Amerikaanse dollar die deel uitmaken van de portefeuille. Begin april hebben we die beleggingen herschikt om enerzijds de strategische focus van de portefeuille op lange termijn te garanderen en om anderzijds het risico te beperken dat uitgaat van beleggingen in andere valuta dan de euro. We herschikken de positionering van de aandelen in overeenstemming met onze wijzigingen aan de vermoedelijke ramingen wat de rendementen betreft. Dit gebeurt omwille van de potentiële volatiliteit op korte en middellange termijn die gekoppeld is aan een rentestijging van de Fed, verdere onrust in het Midden-Oosten en de blijvende onzekerheid over de vraag of Griekenland deel blijft uitmaken van de eurozone. We bouwen de Amerikaanse aandelen af en verschuiven een deel van die middelen naar Europese aandelen. We verschuiven een gedeelte van de resterende blootstelling aan de Verenigde Staten naar een ten opzichte van de euro ingedekte equivalent, de S&P 500 ETF, om zo het wisselkoersrisico voor andere munten dan de euro te verminderen. Omdat we een positieve visie hebben op Europese aandelen, die ten dele het gevolg is van het aanzwengelen van de economische activiteit in de eurozone door de ECB, maar ook omdat we een beetje meer volatiliteit verwachten op de korte en middellange termijn, hebben we besloten om het extra geld te investeren in ishares MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF. Met die gecombineerde blootstelling aan aandelen uit heel Europa met een minimale volatiliteit zouden we een graantje moeten kunnen meepikken bij elke toekomstige rally op de Europese aandelenmarkten en zijn we bij volatiliteitspieken op de aandelenmarkt defensief gepositioneerd. We vervangen ook onze blootstelling aan de aandelen van de opkomende markten door posities in Japanse aandelen. Hun relatieve waarden lijken ons nog altijd aantrekkelijk. Het aangehouden massale herlanceringsbeleid van de centrale bank van Japan ondersteunt de winsten van Japanse ondernemingen. We volgen die strategie op een basis die ons in euro indekt. Dat past bij ons doel om het wisselkoersrisico met andere valuta dan de euro in het compartiment terug te dringen. Bij de vastrentende producten verminderen we het risico in de Balanced-portefeuille door vastrentende producten met meer risico zoals hoogrentende producten en schuldpapier van opkomende markten in te ruilen voor Europese staatsobligaties met kortere looptijden en kredieten met een korte looptijd. Bij de Dynamic-portefeuille ruilen we de hoogrentende posities in voor posities in Europese staatsobligaties met een langere looptijd, om het risico van deze portefeuille te verminderen. De portefeuille voor en na de herweging (op 8 april 2015) 16

17 Record Fund Balanced 2. INFORMATIE OVER HET COMPARTIMENT 2.1. Beheerverslag van het compartiment (vervolg) Risicoklasse De synthetische risico- en opbrengstindicator wordt berekend overeenkomstig de bepalingen van Verordening 583/2010 en geeft de historische volatiliteit van het fonds weer, zo nodig aangevuld met die van zijn referentiekader. De meest recente versie is terug te vinden in de essentiële beleggersinformatie. De synthetische risico- en opbrengstindicator rangschikt het compartiment op een schaal van 1 tot 7. Hoe hoger het compartiment gerangschikt is op de schaal, hoe hoger de potentiële opbrengst is, maar bijkomend is het verliesrisico eveneens hoog. Het laagste cijfer betekent niet dat het fonds risicoloos is, maar dat in vergelijking met hogere cijfers het product in principe een lagere opbrengst zal bieden met een hogere voorspelbaarheid. De voornaamste beperkingen van de synthetische risico- en opbrengstindicator zijn dat de historische gegevens die worden gebruikt voor de berekening van deze indicator, niet altijd een betrouwbare indicatie vormen van de toekomstige evolutie. Aldus kan de risicocategorie in de tijd variëren. Zelfs indien het compartiment gerangschikt in de laagste categorie is, kan de belegger nog steeds verliezen incasseren want geen enkele categorie is totaal risicoloos. Het compartiment is ondergebracht in klasse 3. 17

18 Record Fund Balanced 2.2. Balans 28/02/2015 EUR TOTAAL NETTO ACTIEF ,47 I. Vaste activa 0,00 A. Oprichtings- en organisatiekosten 0,00 B. Immateriële vaste activa 0,00 C. Materiële vaste activa 0,00 II. Effecten, geldmarktinstrumenten, ICB s en financiële derivaten ,91 A. Obligaties en andere schuldinstrumenten 0,00 B. Geldmarktinstrumenten 0,00 C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren 0,00 D. Andere effecten 0,00 E. ICB s met een veranderlijk aantal rechten van deelneming ,91 F. Financiële derivaten 0,00 III. Vorderingen en schulden op méér dan één jaar 0,00 A. Vorderingen 0,00 B. Schulden 0,00 IV. Vorderingen en schulden op ten hoogste één jaar ( ,48) A. Vorderingen ,48 a. Te ontvangen bedragen ,48 B. Schulden ( ,96) a. Te betalen bedragen (-) ( ,96) V. Deposito s en liquide middelen 6 227,38 VI. A. Banktegoeden op zicht 6 227,38 B. Banktegoeden op termijn 0,00 C. Andere 0,00 Overlopende rekeningen (39 345,34) A. Over te dragen kosten 0,00 B. Verkregen opbrengsten 0,00 C. Toe te rekenen kosten (-) (39 345,34) D. Over te dragen opbrengsten (-) 0,00 TOTAAL EIGEN VERMOGEN ,47 A. Kapitaal ,13 B. Deelneming in het resultaat ,36 C. Overgedragen resultaat 0,00 D. Resultaat van het boekjaar (halfjaar) ,98 18

19 Record Fund Balanced 2.3. Posten buiten-balanstelling 28/02/2015 EUR I. Zakelijke zekerheden (+/-) 0,00 A. Collateral (+/-) 0,00 B. Andere zakelijke zekerheden (+/-) 0,00 II. Onderliggende waarden van optiecontracten en warrants (+) 0,00 A. Gekochte optiecontracten en warrants 0,00 B. Verkochte optiecontracten en warrants 0,00 III. Notionele bedragen van de termijncontracten (+) 0,00 A. Gekochte termijncontracten 0,00 B. Verkochte termijncontracten 0,00 IV. Notionele bedragen van de swapcontracten (+) 0,00 A. Gekochte swapcontracten 0,00 B. Verkochte swapcontracten 0,00 V. Notionele bedragen van andere financiële derivaten (+) 0,00 A. Gekochte contracten 0,00 B. Verkochte contracten 0,00 VI. Niet-opgevraagde bedragen op aandelen 0,00 VII. Verbintenissen tot verkoop wegens cessie-retrocessie 0,00 VIII. Verbintenissen tot terugkoop wegens cessie-retrocessie 0,00 I. Uitgeleende financiële instrumenten 0,00 A. Aandelen 0,00 B. Obligaties 0,00 19

20 Record Fund Balanced 2.4. Resultatenrekening 28/02/2015 EUR I. Waardeverminderingen, minderwaarden en meerwaarden ,28 A. Obligaties en andere schuldinstrumenten 0,00 B. Geldmarktinstrumenten 0,00 C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren 0,00 D. Andere effecten 0,00 E. ICB s met een veranderlijk aantal rechten van deelneming ,45 F. Financiële derivaten 0,00 G. Vorderingen, deposito s, liquide middelen en schulden 0,00 H. Wisselposities en - verrichtingen 358,83 b. Andere wisselposities en verrichtingen 358,83 II. Opbrengsten en kosten van de beleggingen ,56 A. Dividenden ,52 B. Interesten (+/-) 33,62 b. Deposito s en liquide middelen 33,62 C. Interesten in gevolge ontleningen (-) (322,58) D. Swapcontracten (+/-) 0,00 E. Roerende voorheffingen (-) 0,00 F. Andere opbrengsten van beleggingen 0,00 III. Andere opbrengsten 0,00 IV. A. Vergoeding tot dekking van de kosten van verwerving en realisatie van de activa, tot ontmoediging van uittredingen en tot dekking van leveringskosten B. Andere 0,00 Exploitatiekosten 0,00 ( ,86) A. Verhandelings- en leveringskosten betreffende beleggingen (-) (16 238,08) B. Financiële kosten (-) 0,00 C. Vergoeding van de bewaarder (-) (25 200,61) D. Vergoeding van de beheerder (-) (41 692,34) a. Financieel beheer (26 811,00) b. Administratief- en boekhoudkundig beheer (14 881,34) E. Administratiekosten (-) (396,85) F. Oprichtings- en organisatiekosten (-) (1 643,18) G. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (-) (3 305,56) H. Diensten en diverse goederen (-) ( ,99) I. Afschrijvingen en voorzieningen voor risico s en kosten (-) 0,00 J. Taksen (26 488,28) K. Andere kosten (-) (18 063,97) Opbrengsten en kosten van het boekjaar (halfjaar) Subtotaal II+III+IV (49 564,30) V. Winst (verlies) uit gewone bedrijfsuitoefening vóór belasting op het resultaat 0,00 VI. Belastingen op het resultaat ,98 VII. Resultaat van het boekjaar (halfjaar) ,98 20

METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH

METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH JAARVERSLAG 31.12.11 METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH PENSIOENSPAARFONDS Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht Geen enkele inschrijving mag worden aanvaard op basis van dit verslag. Inschrijvingen

Nadere informatie

N.V. LS Value BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL INSTELLING VOOR COLLECTIEVE BELEGGINGEN IN EFFEKTEN EN LIQUIDE MIDDELEN

N.V. LS Value BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL INSTELLING VOOR COLLECTIEVE BELEGGINGEN IN EFFEKTEN EN LIQUIDE MIDDELEN N.V. LS Value BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL NAAR BELGISCH RECHT INSTELLING VOOR COLLECTIEVE BELEGGINGEN IN EFFEKTEN EN LIQUIDE MIDDELEN PROSPECTUS JANUARI 2015 Infoblad Prospectus: Bevek

Nadere informatie

BEHEERREGLEMENT VAN. Belfius Pension Fund Balanced Plus. Pensioenspaarfonds in de zin van artikel 227 van het K.B. van 12 november 2012

BEHEERREGLEMENT VAN. Belfius Pension Fund Balanced Plus. Pensioenspaarfonds in de zin van artikel 227 van het K.B. van 12 november 2012 BEHEERREGLEMENT VAN Belfius Pension Fund Balanced Plus Pensioenspaarfonds in de zin van artikel 227 van het K.B. van 12 november 2012 Openbaar gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht met

Nadere informatie

CARMIGNAC PATRIMOINE

CARMIGNAC PATRIMOINE Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG CARMIGNAC PATRIMOINE ICBE naar Frans recht Prospectus juli 2014 1 1. ALGEMENE KENMERKEN VORM VAN DE ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming

Nadere informatie

PROSPECTUS KBC EQUIMAX

PROSPECTUS KBC EQUIMAX PROSPECTUS van de openbare Bevek naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor Beleggingen die niet voldoen aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/EG ICB KBC

Nadere informatie

CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS

CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS ICBE naar Frans recht Prospectus Maart 2015 1. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF)

Nadere informatie

CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE

CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE Alternatief beleggingsfonds naar Frans recht Prospectus Juli 2014 1 1. GEDETAILLEERDE KENMERKEN VORM VAN DE ICB Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE Rechtsvorm

Nadere informatie

CARMIGNAC PATRIMOINE

CARMIGNAC PATRIMOINE GBF conform de Europese normen CARMIGNAC PATRIMOINE Geharmoniseerd gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Frans recht ( Fonds commun de placement ) Prospectus December 2011 1 Categorieen van deelnemingsrechten

Nadere informatie

Informatie betreffende het compartiment Buyback 2

Informatie betreffende het compartiment Buyback 2 Informatie betreffende het compartiment Buyback 2 In dit compartiment zijn, in toepassing van art. 305, 4, van de wet van 3 augustus 2012 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal Luxemburg R.C.S.: Nr. B 63.616 ; BTW-nr.: Nr. 21642162

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal Luxemburg R.C.S.: Nr. B 63.616 ; BTW-nr.: Nr. 21642162 Volledig Prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal Luxemburg R.C.S.: Nr. B 63.616 ; BTW-nr.: Nr. 21642162 De Nederlandse versie is een nauwgezette vertaling van de Franse

Nadere informatie

ING DUTCH FUND. Halfjaarbericht 2012. ING Dutch Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.)

ING DUTCH FUND. Halfjaarbericht 2012. ING Dutch Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) ING DUTCH FUND Halfjaarbericht 2012 ING Dutch Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) DIRECTIE en BEHEERDER ING Fund Management B.V. Schenkkade 65 2595 AS Den Haag Internet: www.ingim.nl

Nadere informatie

DELTA LLOYD L Bevek met meerdere compartimenten naar Luxemburgs recht

DELTA LLOYD L Bevek met meerdere compartimenten naar Luxemburgs recht naar Luxemburgs recht P R OSPECTUS & S T AT U T E N 16 JANUARI 2015 Er kan alleen worden ingetekend op basis van dit prospectus ( Prospectus"), inclusief de statuten en de beschrijvende fiches van elk

Nadere informatie

CARMIGNAC COURT TERME

CARMIGNAC COURT TERME Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG CARMIGNAC COURT TERME ICBE naar Frans recht Prospectus Maart 2015 1 1. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming

Nadere informatie

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Equity Market Neutral Fund

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Equity Market Neutral Fund Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Equity Market Neutral Fund Dit Supplement bevat specifieke informatie over het Absolute Insight

Nadere informatie

MiFID : Een klare kijk op beleggingen

MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID, in het belang van belegger Sinds 1 november 2007 zijn specifieke regels van toepassing op beleggingen in financiële instrumenten. Die regels vloeien voort uit

Nadere informatie

NEDERLANDSE AANDELENFONDS. Jaarverslag 2013

NEDERLANDSE AANDELENFONDS. Jaarverslag 2013 NEDERLANDSE AANDELENFONDS Jaarverslag 2013 Nederlandse Aandelenfonds 1 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Nederlandse Aandelenfonds Nederlandse Aandelenfonds... 3 Algemene informatie... 4 Kerncijfers... 7

Nadere informatie

APHILION Q² VEREENVOUDIGD PROSPECTUS OPENBARE BEVEK NAAR BELGISCH RECHT MET EEN VERANDERLIJK AANTAL HAVENLAAN 86 C B320, 1000 BRUSSEL

APHILION Q² VEREENVOUDIGD PROSPECTUS OPENBARE BEVEK NAAR BELGISCH RECHT MET EEN VERANDERLIJK AANTAL HAVENLAAN 86 C B320, 1000 BRUSSEL PAGINA 1 APHILION Q² BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL NAAR BELGISCH RECHT OPENBARE BEVEK NAAR BELGISCH RECHT MET EEN VERANDERLIJK AANTAL RECHTEN VAN DEELNEMING OPTEREND VOOR BELEGGINGEN

Nadere informatie

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund of Funds Conservative. Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund of Funds Conservative. Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel Evolutie van uw belegging BNP Paribas Portfolio Fund of Funds Conservative Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel Inhoud Voorwoord 1 Economisch scenario 4 2 Toelichtingen bij de belangrijkste verrichtingen

Nadere informatie

Beleggingen en beleggingsrisico's

Beleggingen en beleggingsrisico's Beleggingen en beleggingsrisico's Oktober 2012 1/51 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 4 1.1. Documentwijzer... 4 1.2. Definitie van de belangrijkste beleggingsrisico's... 4 2. Bankdeposito's...

Nadere informatie

Ohpen Jaarverslag 30 september 2013

Ohpen Jaarverslag 30 september 2013 Ohpen Jaarverslag 30 september 2013 Inhoudsopgave Algemene informatie... 2 Profiel... 3 Samengestelde kerncijfers en jaaroverzicht Subfondsen... 8 Verslag van de Beheerder... 10 Samengestelde jaarcijfers

Nadere informatie

SAINT-HONORE INDE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

SAINT-HONORE INDE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 28 januari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR BEKNOPTE VOORSTELLING

Nadere informatie

GESPREIDE BELEGGINGSFONDS. Jaarverslag 2013

GESPREIDE BELEGGINGSFONDS. Jaarverslag 2013 GESPREIDE BELEGGINGSFONDS Jaarverslag 2013 Gespreide Beleggingsfonds 1 Jaarverslag 2013 Gespreide Beleggingsfonds Inhoudsopgave Gespreide Beleggingsfonds Gespreide Beleggingsfonds... 6 Algemene informatie...

Nadere informatie

ThinkCapital ETF s N.V. Jaarverslag 2013

ThinkCapital ETF s N.V. Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 3 2. Profiel 4 3. Performanceoverzicht 9 4. Verslag van de Directie 15 5. Jaarrekening 2013 18 5.1 Balans per 31 december (voor verwerking resultaatbestemming)

Nadere informatie

BNP Paribas Garantie Fondsen

BNP Paribas Garantie Fondsen BNP Paribas Garantie Fondsen Jaarverslag 2011/2012 30 november 2012 BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Burgerweeshuispad

Nadere informatie

Ostrica Global Active Investment Fund. Halfjaarverslag 2014

Ostrica Global Active Investment Fund. Halfjaarverslag 2014 Ostrica Global Active Investment Fund Halfjaarverslag 2014 Inhoud ALGEMENE INFORMATIE... 3 SAMENGESTELDE HALFJAARCIJFERS 2014... 7 SAMENGESTELDE BALANS PER 30 JUNI 2014... 8 SAMENGESTELDE WINST-EN-VERLIESREKENING

Nadere informatie

Informatiebrochure financiële instrumenten

Informatiebrochure financiële instrumenten Informatiebrochure financiële instrumenten Inleiding Goed beleggen vereist informatie. Informatie over de aard, de troeven en de nadelen van de verschillende beleggingsvormen. En uiteraard ook over de

Nadere informatie

Fidelity Funds II. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg. Prospectus

Fidelity Funds II. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg. Prospectus Fidelity Funds II Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg Prospectus Inhoud Prospectus Deel I: Fondsgegevens Deel II: Kerninformatie Landspecifieke gegevens Deel III: Belangrijke

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico s van financiële instrumenten

Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico s van financiële instrumenten Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico s van financiële instrumenten Inhoud Inleiding... 2 1. Algemene beleggingsrisico s... 2 2.Kenmerken en risico s per financieel instrument... 3 2.1. Aandelen

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Income Plus Fund

Insinger de Beaufort Income Plus Fund Insinger de Beaufort Income Plus Fund Jaarverslag 2013 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie... - 5 - Organisatiestructuur... - 5 - Verslaggeving en fondsenstructuur... - 6 - Profiel... - 6 - Meerjarenoverzicht...

Nadere informatie

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Emerging Market Debt Fund

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Emerging Market Debt Fund Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Emerging Market Debt Fund Dit Supplement bevat specifieke informatie over het Absolute Insight

Nadere informatie