PROSPECTUS Record Fund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROSPECTUS Record Fund"

Transcriptie

1 PROSPECTUS Record Fund Bevek naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/EG I.C.B.E. PROSPECTUS Het prospectus bevat twee delen. Het eerste deel geeft informatie over de bevek en het tweede deel over de compartimenten. De statuten van de bevek en de periodieke verslagen zijn bij het prospectus gevoegd. Datum: April

2 WAARSCHUWING PROSPECTUS Record Fund Informatie betreffende de bevek De inschrijvingen op de aandelen van de vennootschap zijn slechts geldig mits ze gedaan worden in overeenstemming met de bepalingen van het vigerende prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie, vergezeld van het jongste beschikbare jaarverslag en tevens van het jongste halfjaarverslag als dit na het jongste jaarverslag gepubliceerd werd. Het is niet toegestaan andere inlichtingen te verstrekken dan deze die voorkomen in het prospectus of in de Essentiële Beleggersinformatie, evenals in de documenten die erin vermeld worden en die door het publiek geraadpleegd kunnen worden. Dit gedetailleerde prospectus bepaalt het algemene kader dat van toepassing is op de bevek en het compartiment. Alvorens te beleggen, worden potentiële beleggers verzocht kennis te nemen van het prospectus en van de Essentiële Beleggersinformatie. Het prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie worden van tijd tot tijd geactualiseerd waarbij belangrijke wijzigingen kunnen worden opgenomen. De beleggers wordt daarom geadviseerd te verifiëren bij de vennootschap of hij het meest recent gepubliceerde prospectus in bezit heeft. De Essentiële Beleggersinformatie moet vóór de afsluiting van het contract kosteloos aan de inschrijver worden aangeboden. Het prospectus, de statuten en de laatste gepubliceerde jaar- en halfjaarverslagen moeten kosteloos en vóór de afsluiting van het contract worden overgemaakt aan de inschrijver die daarom verzoekt en zijn ook beschikbaar op de website Dit prospectus mag niet worden gebruikt met het oog op een aanbod of verzoek tot verkoop in landen of in omstandigheden waarin een dergelijk aanbod of verzoek niet toegelaten werd door de bevoegde autoriteiten. De bevoegde overheid, belast met de controle van de vennootschap in België, is de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), Congresstraat 12-14, 1000 Brussel. De bevek is niet geregistreerd in de Verenigde Staten volgens de Amerikaanse wet van 1940 op de beleggingsvennootschappen, zoals gewijzigd, noch volgens een gelijkaardige reglementering van een andere jurisdictie, uitgezonderd zoals beschreven in dit prospectus. Ook werden de aandelen van de vennootschap niet geregistreerd volgens de Amerikaanse wet van 1933 over effecten, zoals gewijzigd, noch volgens een gelijkaardige reglementering van een andere jurisdictie, uitgezonderd zoals beschreven in dit prospectus. De aandelen van de vennootschap mogen noch te koop aangeboden worden, noch verkocht, overgedragen of geleverd worden in de Verenigde Staten van Amerika, hun grondgebied of bezitten of aan enige US Person zoals gedefinieerd door Regulation S van de Amerikaanse wet van definitie 2

3 die geregeld kan veranderen op grond van de wetgeving, de regelgeving, reglementeringen of administratieve interpretaties - behalve wanneer de aandelen toegewezen kunnen worden zonder de wetten op effecten van de Verenigde Staten van Amerika te schenden. Aan de beleggers kan worden gevraagd om te verklaren dat zij geen US Person zijn en dat zij niet inschrijven in naam en voor rekening van een US Person. De vennootschap voldoet ook aan de FATCA en de overeenkomstige geldende Belgische wet- en regelgeving. De belegger wordt aanbevolen om zich te informeren over de wetten en reglementeringen (in het bijzonder die over de fiscaliteit en de wisselcontrole) die in zijn land van oorsprong, verblijf of domicilie toepasbaar zijn in verband met een belegging in de vennootschap, en om contact op te nemen met zijn eigen financieel, juridisch of boekhoudkundig adviseur voor alle vragen met betrekking tot de inhoud van dit prospectus. De vennootschap bevestigt dat zij voldoet aan alle wettelijke en reglementaire verplichtingen die in België gelden inzake de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van het terrorisme. De raad van bestuur draagt de verantwoordelijkheid voor de informatie in dit prospectus op de datum van publicatie. De raad verklaart dat de informatie in het prospectus, voor zover hij hiervan redelijkerwijs op de hoogte kan zijn, correct en adequaat is weergegeven en dat er geen informatie is weggelaten die, indien die was opgenomen, de strekking van dit document zou hebben gewijzigd. De waarde van de aandelen van de vennootschap is onderhevig aan de schommelingen van meerdere factoren. Rendementsprognoses of indicaties over in het verleden behaalde resultaten worden uitsluitend ter informatie gegeven en vormen helemaal geen garantie voor de toekomst. De raad waarschuwt er dan ook voor dat de inkoopprijs van de aandelen hoger of lager kan zijn dan de prijs die voor de aandelen is betaald, aangezien de koersen van de beleggingen van de bevek variëren. Dit prospectus is geenszins een aanbod of voorstel aan het publiek in de jurisdicties waarin een dergelijk aanbod of voorstel aan het publiek onwettelijk is. Dit prospectus is geenszins een aanbod of voorstel aan een persoon waaraan het onwettelijk zou zijn om een dergelijk aanbod te formuleren. 3

4 I. ALGEMEEN Naam Rechtsvorm Maatschappelijke zetel Record Fund Naamloze vennootschap Rogierplein 11, 1210 Brussel Oprichtingsdatum Brussel 22 mei 2014 Bestaansduur Lidstaat waar de bevek haar statutaire zetel heeft Statuut Lijst van de door de bevek gecommercialiseerde compartimenten Aandelenklassen Raad van bestuur van de bevek Natuurlijke personen aan wie de effectieve leiding is toevertrouwd Commissaris Beheertype Delegatie van het beheer van de beleggingsportefeuille Delegatie van de administratie Transfer agent Financiële dienst Distributeur(s) Onbepaalde duur België Bevek met verschillende compartimenten die geopteerd heeft voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de richtlijn 2009/65/EG en die, wat haar werking en beleggingen betreft, wordt beheerst door de wet van 3 augustus 2012 betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen. 1. Record Fund Balanced 2. Record Fund Dynamic De vennootschap kan, naar goeddunken van haar raad van bestuur, verschillende klassen aandelen uitgeven, zoals bepaald in artikel 7 van de statuten. Klasse S (Standard) is de basisklasse zonder onderscheidende criteria en wordt aangeboden aan natuurlijke personen en aan rechtspersonen. Bestuurders: Jean-Pierre Verbeken Christa Decaestecker avier Gerard Onafhankelijk bestuurder: Alexandre Deveen, andere bestuurdersmandaten van beveks Odilon De Groote, andere bestuurdersmandaten van beveks Jean-Pierre Verbeken, CEO Record Bank N.V. avier Gerard, Product Manager Invest & Securities Record Bank Deloitte Bedrijfsrevisoren / Réviseurs d Entreprises B.V. o.v.v.e. C.V.B.A., met maatschappelijke zetel Berkenlaan 8b, 1831 Diegem, met als permanente vertegenwoordiger de heer Maurice Vrolix Zelfbeheerde bevek BlackRock Investment Management (UK) Limited 12 Throgmorton Avenue London EC2N2DL RBC Investor Services Belgium N.V., Rogierplein 11, 1210 Brussel RBC Investor Services Belgium N.V., Rogierplein 11, 1210 Brussel Record Bank N.V., Henri Matisselaan 16, 1140 Evere Record Bank N.V., Henri Matisselaan 16, 1140 Evere Bewaarder RBC Investor Services Bank N.V., Brussels Branch, Rogierplein 11, 1210 Brussel, waarvan de voornaamste werkzaamheid die van een kredietinstelling is. Zo kan RBC IS Bank zowel voor zichzelf als voor rekening van derden of in samenwerking met derden, in België en in het buitenland alle aan een kredietinstelling toegestane werkzaamheden uitoefenen en alle bankverrichtingen uitvoeren, zoals onder meer die van bewaarnemer en beheerder van effecten, alsook alle depot-, makelarij- en beursverrichtingen. Promotor Record Bank N.V., Henri Matisselaan 16, 1140 Evere Kapitaal Het maatschappelijk kapitaal is altijd gelijk aan de waarde van het nettoactief. Het mag niet minder bedragen dan EUR. 4

5 Perso(o)n(en) die de kosten dragen in de situaties zoals bedoeld in de artikelen 115, 3, lid 3, 149, 152, 156, 157 1, lid 3, 165, 179 lid 3 en 180, lid 3 van het koninklijk besluit van 12 november 2012 met betrekking tot bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging Regels voor de waardering van de activa Balansdatum Regels voor de toewijzing van de nettoopbrengsten Belastingstelsel Belastingregime in hoofde van de bevek Record Bank N.V., Henri Matisselaan 16, 1140 Evere. Zie artikel 12 van de statuten De laatste dag van de maand februari en voor de eerste keer 28 februari De gewone Algemene Vergadering bepaalt elk jaar, op voorstel van de raad van bestuur, de bestemming van het jaarlijks nettoresultaat, vastgesteld op basis van de rekeningen afgesloten in overeenstemming met de geldende wetgeving. De Algemene Vergadering kan in voorkomend geval beslissen om aan de distributieaandelen hun evenredig deel in de beleggingsinkomsten alsook in de al dan niet-gerealiseerde meerwaarden uit te keren na aftrek van al dan niet-gerealiseerde minderwaarden, en om de corresponderende bedragen die toekomen aan de kapitalisatieaandelen te kapitaliseren. In principe en tenzij de raad van bestuur anders beslist, worden de dividenden betaalbaar gesteld binnen zes weken na de dag van de gewone algemene vergadering. De instellingen die zorg dragen voor de financiële dienst, zijn verantwoordelijk voor de betaling van het dividend. Het hierna beschreven belastingregime is gebaseerd op de wetgeving en administratieve interpretaties zoals van kracht in België op de datum van dit prospectus en is onderhevig aan wijzigingen. Potentiële inschrijvers en aandeelhouders worden daarom aangeraden om zich te informeren over de fiscale gevolgen van de inschrijving, de aankoop, het aanhouden en het verkopen van de aandelen in hun land van oorsprong, inwonerschap en woonplaats en, indien nodig, beroep te doen op hun eigen fiscaal raadgever. In hoofde van de bevek is een jaarlijkse taks (1) verschuldigd gelijk aan 0,0925% berekend op het totaal van de in België op 31 december van het voorafgaande jaar netto uitstaande bedragen. De bevek kan onderhevig zijn aan bronbelasting op ontvangen dividenden, interestbetalingen en meerwaarden overeenkomstig de fiscale wetgeving van het land waar deze inkomsten verkregen worden. De bevek geniet van een vrijstelling van roerende voorheffing op dividenden van buitenlandse oorsprong en op interesten verkregen door de bevek. De roerende voorheffing op Belgische dividenden (d.w.z. dividenden uitgekeerd op aandelen uitgegeven door Belgische vennootschappen en die worden aangehouden door de bevek, hetzij rechtstreeks hetzij onrechtstreeks via een beleggingsfonds dat transparant is voor Belgische fiscale doeleinden) kan noch verrekend noch terugbetaald worden en maken dus in hoofde van de bevek effectieve belastingkosten uit. De bevek is onderworpen aan de Belgische vennootschapsbelasting maar geniet van een afwijkend regime met een beperkte belastbare basis. In beginsel zijn alleen de niet als beroepskosten aftrekbare uitgaven en kosten (andere dan waardeverminderingen en minderwaarden op aandelen) onderworpen aan de vennootschapsbelasting aan het tarief van 33,99%. De niet-aftrekbare uitgaven en kosten omvatten onder meer de vennootschapsbelasting en, volgens de belastingadministratie, de nietverrekenbare roerende voorheffing. De bevek wordt aangemerkt als vrijgestelde belastingplichtige voor doeleinden van de belasting over de toegevoegde waarde (btw). De bevek heeft daarom in beginsel geen recht op aftrek van voorbelasting. De aan de bevek geleverde diensten van administratief en financieel beheer, zoals gedefinieerd door de rechtspraak van het Europese Hof van Justitie en de Belgische btw-administratie, zijn evenwel vrijgesteld van btw. 5

6 Belgisch belastingregime in hoofde van de Belgische particuliere belegger Het hierna vermelde belastingregime is in beginsel van toepassing in België op natuurlijke personen die inwoner zijn van België en die de bevekaandelen niet toerekenen aan hun beroepswerkzaamheid en die deze aandelen verwerven, aanhouden en vervreemden binnen het kader van het normale beheer van hun privévermogen. a) Belasting van dividenden De dividenden uitgekeerd op de distributieaandelen zijn onderworpen aan een bevrijdende roerende voorheffing van 25%. b) Belasting van de meerwaarden Onder voorbehoud van het belastingregime uiteengezet in punt c) hierna, zijn de meerwaarden gerealiseerd bij de inkoop of de verkoop van de bevekaandelen of naar aanleiding van de gehele of gedeeltelijke verdeling van het maatschappelijk vermogen van de bevek, niet onderworpen aan de personenbelasting op voorwaarde dat de belegger handelt binnen het kader van het normale beheer van zijn privévermogen. c) Belasting van de inkomsten die voortkomen uit schuldvorderingen bij de inkoop of de overdracht onder bezwarende titel van de aandelen of in geval van gehele of gedeeltelijke verdeling van het eigen vermogen Dit punt c) is van toepassing op de kapitalisatie-aandelen alsook op de distributie-aandelen waarvan de statuten niet de jaarlijkse uitkering voorzien van alle inkomsten die werden verkregen, na aftrek van de bezoldigingen, commissies en kosten. Het is derhalve van toepassing zowel op de kapitalisatie-aandelen als op de distributie-aandelen van de compartimenten Balanced en Dynamic van Record Fund. Artikel 19bis WIB92 bepaalt dat wanneer meer dan 25% van het vermogen van een bevek (of een compartiment) rechtstreeks of onrechtstreeks is belegd in schuldvorderingen zoals gedefinieerd in artikel 19bis WIB92 (de asset test ), een bevrijdende roerende voorheffing van 25% verschuldigd is op de inkomsten die voortkomen uit deze schuldvorderingen bij de inkoop of de overdracht onder bezwarende titel van de aandelen van de bevek of in geval van gehele of gedeeltelijke verdeling van het eigen vermogen. Asset test: om vast te stellen of een compartiment van de bevek meer dan 25% van zijn vermogen belegt in schuldvorderingen zoals bedoeld in artikel 19bis WIB92, wordt de samenstelling van zijn vermogen geregistreerd op 2 verschillende datums, te weten in het midden en op het einde van het boekjaar van de bevek. Op basis van het gemiddelde van deze twee percentages zal uitgemaakt worden of de drempel van 25% is overschreden voor alle verrichtingen (inkoop, overdracht, gehele of gedeeltelijke verdeling van het eigen vermogen) die plaatsvinden gedurende een periode van 12 maanden te rekenen vanaf de eerste dag van de vijfde maand die volgt op de afsluiting van het boekjaar van de bevek. Zowel het compartiment Record Fund Balanced als het compartiment Record Fund Dynamic beleggen op 2 juni 2014 meer dan 25% van hun vermogen in schuldvorderingen zoals bedoeld in artikel 19bis WIB92. De investeerder is dus onderworpen aan de roerende voorheffing van 25% (zie hierna bedrag onderworpen aan 25% roerende voorheffing ). Het compartiment Record Fund Dynamic zou echter in de toekomst minder dan 25% van zijn vermogen in dergelijke schuldvorderingen kunnen beleggen. De asset test voor het compartiment Record Fund Dynamic kan dus dermate evolueren dat de roerende voorheffing niet verschuldigd is op verrichtingen (inkoop, overdracht, gehele of gedeeltelijke verdeling van het eigen vermogen) die plaatsvinden gedurende welbepaalde periodes. De asset test van de compartimenten Record Fund Balanced en Dynamic kan geraadpleegd worden op de website 6

7 Bedrag onderworpen aan 25% roerende voorheffing: de bevek heeft beslist dat de roerende voorheffing zal worden berekend op het bedrag van de meerwaarde gerealiseerd door de investeerder vermenigvuldigd met het percentage van de asset test. Het belastbaar bedrag bij inkoop kan dus met de volgende formule worden voorgesteld: (verkoopkoers aankoopkoers) x percentage asset test x het aantal uitbetaalde bevek-aandelen. De belasting is niet van toepassing indien de belegger geen meerwaarde realiseert. Voorbeeld Een belegger/natuurlijk persoon die inwoner is van België verkoopt 100 bevek-aandelen aan een verkoopkoers van 12 EUR per aandeel. Die aandelen werden aangeschaft tegen een aankoopkoers van 10 EUR per aandeel. Op het moment van de verkoop is de toepasselijke asset test 35%. Aangezien het asset test percentage meer dan 25% bedraagt, is de meerwaarde belastbaar. De belastbare meerwaarde die onderworpen is aan de roerende voorheffing van 25% wordt als volgt berekend: Belgisch belastingregime in hoofde van Belgische vennootschappen (onderworpen aan de Belgische vennootschapsbelasting) Belgisch belastingregime in hoofde van de Belgische rechtspersonen (onderworpen aan de Belgische rechtspersonenbelasting zoals vzw s) Belgisch belastingregime in hoofde van een natuurlijke persoon die niet-inwoner is Richtlijn 2003/48/CE betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden (12 EUR 10 EUR) x 35% x 100 bevek-aandelen = 70 EUR De door de bevek uitgekeerde dividenden alsook meerwaarden gerealiseerd op de aandelen uitgegeven door de bevek zijn in beginsel onderworpen aan de vennootschapsbelasting aan het tarief van 33,99% (vennootschappen met beperkte inkomsten kunnen onder bepaalde voorwaarden aan lagere tarieven onderworpen zijn). De dividenden zijn onderhevig aan een bevrijdende roerende voorheffing van 25%. Meerwaarden gerealiseerd bij de inkoop of de overdracht onder bezwarende titel van de aandelen van de bevek of in geval van gehele of gedeeltelijke verdeling van het eigen vermogen zijn niet onderworpen aan rechtspersonenbelasting. Een niet-inwoner geniet van een vrijstelling van roerende voorheffing op dividenden uitgekeerd op distributieaandelen op voorwaarde dat aan de bevek of zijn betalingsagent een attest wordt overhandigd waarbij de nietinwoner bevestigt dat hij (i) eigenaar of vruchtgebruiker van de aandelen is en (ii) een niet-inwoner is die de aandelen niet voor het uitoefenen van een beroepswerkzaamheid in België gebruikt. Deze vrijstelling is echter niet van toepassing op het gedeelte van het uitgekeerde dividend dat afkomstig is van dividenden die de bevek zelf ontvangen heeft van een binnenlandse vennootschap. Elke natuurlijke persoon die woonachtig is in een lidstaat van de EU (of in een afhankelijk of geassocieerd gebied) en die inkomsten (interesten, dividenden, meerwaarden, ) uit de bevek verkrijgt door tussenkomst van een betalingsagent gevestigd in een andere lidstaat van de EU dan deze van de investeerder, moet informatie inwinnen over de wettelijke en reglementaire bepalingen die op hem van toepassing zijn. De dividenden uitgekeerd door beveks die meer dan 15% van hun vermogen beleggen in schuldvorderingen (in de zin van de Spaarrichtlijn), alsook de meerwaarden gerealiseerd bij de verkoop, terugbetaling of aflossing van aandelen uitgegeven door beveks die meer dan 25% van hun vermogen in zulke schuldvorderingen beleggen, vallen binnen het toepassingsgebied van de Spaarrichtlijn. Een Belgische betalingsagent die dergelijke inkomsten uitbetaalt aan een uiteindelijk gerechtigde die woonachtig is in een andere lidstaat van de EU (of in een afhankelijk of geassocieerd gebied) wisselt informatie over deze uitbetaling uit aan de Belgische autoriteiten, die op hun beurt deze informatie overmaken aan de belastingautoriteiten van de staat waarin de uiteindelijk gerechtigde woonachtig is. 7

8 Dit systeem van automatische gegevensuitwisseling zal worden toegepast door een betalingsagent met betrekking tot dividenden uitgekeerd en meerwaarden gerealiseerd op aandelen van het compartiment Balanced. Taks op de beursverrichtingen Dit systeem van automatische gegevensuitwisseling zal in voorkomend geval worden toegepast door een betalingsagent met betrekking tot dividenden uitgekeerd en meerwaarden gerealiseerd op aandelen van het compartiment Dynamic, indien dat compartiment voor meer dan 25% belegd is in schuldvorderingen (wat op 2 juni 2014 het geval is, maar wat zou kunnen wijzigen in de toekomst in functie van de asset test ) of alleen op de dividenden van dit compartiment indien het tussen 15% en 25% van zijn vermogen belegt in schuldvorderingen. De asset test van de compartimenten Record Fund Balanced en Dynamic kan geraadpleegd worden op de website Bij de inkoop door de bevek van een kapitalisatie-aandeel en bij conversie van een kapitalisatie-aandeel is een taks op de beursverrichtingen van 1,32% verschuldigd op de intrinsieke waarde van het aandeel (met een plafond van EUR). Informatiebronnen Op verzoek kunnen het prospectus, de Essentiële Beleggersinformatie, de statuten en de halfjaarlijkse en jaarlijkse verslagen voor of na de inschrijving op de rechten van deelneming, gratis verkregen worden bij de financiële dienstverlener. De lopende kosten en de omloopsnelheden voor de voorafgaande perioden zijn eveneens verkrijgbaar op het volgend adres: RBC Investor Services Belgium N.V., Rogierplein 11, 1210 Brussel De volgende documenten en informatie kunnen worden geraadpleegd op de website - het prospectus - de Essentiële Beleggersinformatie - de jaarverslagen en halfjaarverslagen - de statuten - de lopende kosten - de omloopsnelheden van de portefeuille De lopende kosten, berekend overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EU) Nr. 583/2010 van de Commissie van 1 juli 2010 tot uitvoering van Richtlijn 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft Essentiële Beleggersinformatie en de voorwaarden waaraan moet worden voldaan als de Essentiële Beleggersinformatie of het prospectus op een andere duurzame drager dan via papier of via een website worden verstrekt (hierna Verordening 583/2010), zijn opgenomen in de Essentiële Beleggersinformatie. De lopende kosten bevatten alle jaarlijkse kosten en andere betalingen uit de activa van de bevek die worden vereist of toegestaan door wetgeving en reglementering, de statuten of het prospectus. Ze bevatten echter geen prestatievergoedingen, instap- en uitstapvergoedingen rechtstreeks door de belegger betaald, de transactiekosten, behalve diegene die gefactureerd worden door de depothoudende bank, de beheermaatschappij, de administratief agent, de bestuurders van de bevek of om het even welke beleggingsadviseur. Instap- en uitstapvergoedingen betaald door de ICBE voor het kopen en verkopen van stukken van een andere ICB maken ook deel uit van de lopende kosten. Ze omvatten niet de rente op leningen en kosten die betrekking hebben op het houden van derivaten (bv. margin calls). De lopende kosten worden weergegeven in één cijfer en zijn op de kosten van het vorige boekjaar gebaseerd. In bepaalde gevallen kunnen zij tevens worden uitgedrukt in de vorm van een 8

9 maximumbedrag of gebaseerd zijn op een andere periode van één jaar in het verleden. Zij kunnen tevens het voorwerp uitmaken van een schatting. De omloopsnelheid van de portefeuille wordt opgenomen in het laatste jaarverslag. De omloopsnelheid wordt berekend overeenkomstig de formule opgenomen in bijlage B, afdeling II van het KB van 12 november 2012 met betrekking tot bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging en kan worden beschouwd als aanvullende indicator voor de omvang van de transactiekosten. Een cijfer dat 0% benadert, impliceert dat de transacties met betrekking tot de effecten, respectievelijk met betrekking tot de activa met uitzondering van deposito s en liquide middelen tijdens een bepaalde periode uitsluitend werden uitgevoerd in functie van de inschrijvingen en de terugbetalingen. Een negatief percentage toont aan dat de inschrijvingen en terugbetalingen slechts weinig of in voorkomend geval, helemaal geen transacties in de portefeuille hebben teweeggebracht. Het historisch rendement, berekend volgens de regels bepaald in deel II van afdeling I van bijlage B van het KB van 12 november 2012 met betrekking tot bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging, is beschikbaar in het laatste jaarverslag. Het gaat om cijfers van het verleden die geen indicator van toekomstige rendementen zijn. De inkoop of de terugbetaling van rechten van deelneming zal plaatsvinden aan de loketten van de dienstverlener van de bevek. Die instelling staat, desgevallend, ook in voor de uitbetaling van dividenden. De informatie over de bevek wordt verspreid in de gespecialiseerde financiële pers. Jaarlijkse algemene vergadering van deelnemers Bevoegde autoriteit Contactpunt waar, indien nodig, aanvullende inlichtingen kunnen worden ingewonnen Perso(o)n(en) verantwoordelijk voor de inhoud van het prospectus De netto-inventariswaarde wordt elke bankwerkdag in België gepubliceerd in de financiële pers en is eveneens beschikbaar aan de loketten van de dienstverlener of op de website De derde vrijdag van mei om 14u00, op de maatschappelijke zetel van de bevek of op elke andere plaats in België gepreciseerd in het oproepingsbericht. Indien deze dag in België een wettelijke feestdag of een banksluitingsdag is, wordt de jaarlijkse algemene vergadering gehouden op de eerstvolgende bankwerkdag. Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) Congresstraat Brussel Het prospectus wordt gepubliceerd na goedkeuring door de FSMA, overeenkomstig artikel 60 1 van de wet van 3 augustus 2012 betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen.. Deze goedkeuring houdt geen beoordeling in van de opportuniteit en de kwaliteit van het aanbod noch van de toestand van de persoon die ze verwezenlijkt. De officiële tekst van de statuten is neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel. Aanvullende inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij Record Bank België of de agentschappen. De heer Jean-Pierre Verbeken en de heer avier Gerard. Ze verklaren dat de informatie in het prospectus correct en adequaat is weergegeven en dat er geen informatie is weggelaten die, indien zij was opgenomen, de strekking van deze documenten zou hebben gewijzigd. 9

10 Perso(o)n(en) verantwoordelijk voor de inhoud van de Essentiële Beleggersinformatie Stemrecht van de deelnemers Vereffening van een compartiment Schorsing van de terugbetaling van rechten van deelneming De heer Jean-Pierre Verbeken en de heer avier Gerard. Ze verklaren dat de informatie in de Essentiële Beleggersinformatie correct en adequaat is weergegeven en dat er geen informatie is weggelaten die, indien zij was opgenomen, de strekking van deze documenten zou hebben gewijzigd. Tenzij bij wet of door de statuten anders bepaald is, worden beslissingen tijdens een rechtmatig bijeengeroepen algemene vergadering van de aandeelhouders van de bevek genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmende aandeelhouders. Beslissingen over het compartiment worden eveneens, tenzij bij wet anders bepaald is, genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmende aandeelhouders van het compartiment. Over het algemeen geldt dat algemene vergaderingen kunnen worden gehouden voor elk compartiment, onder dezelfde voorwaarden als voor de andere algemene vergaderingen. Als de aandelen gelijke waarde hebben, geeft elk geheel aandeel recht op één stem. Als de aandelen niet van gelijke waarde zijn, geeft elk geheel aandeel van rechtswege recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat het vertegenwoordigt, met dien verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt voor één stem wordt aangerekend; fracties van stemmen worden verwaarloosd. De beslissing van de raad van bestuur om over te gaan tot de ontbinding en de vereffening van een compartiment kan onder andere voortvloeien uit ingrijpende en ongunstige veranderingen in de economische, politieke en sociale toestand in de landen waarin wordt belegd of waarin de aandelen van het compartiment worden verdeeld, of uit het feit dat het uitstaande bedrag van het compartiment te laag wordt, waardoor het beheer van het compartiment te zwaar en te duur wordt. Een dergelijke beslissing zal worden voorgelegd aan de algemene vergadering van aandeelhouders van het compartiment. De operaties worden uitgevoerd door één of meer vereffenaars, die natuurlijke of rechtspersonen kunnen zijn en die worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, die bepaalt welke bevoegdheden zij hebben en welke vergoeding zij krijgen. De netto-opbrengst van de vereffening van het compartiment wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders van het compartiment naar rato van de deelneming die zij in het compartiment hebben. Onverminderd andere wettelijke schorsingsoorzaken kan de terugbetaling van rechten van deelneming worden geschorst in de volgende gevallen: 1. wanneer één of meerdere markten, waarop meer dan twintig procent (20%) van de activa worden verhandeld, of één of meerdere belangrijke wisselmarkten, waar de deviezen worden verhandeld waarin de waarde van de activa is uitgedrukt, gesloten zijn om een andere reden dan wettelijke vakantie of wanneer de transacties er zijn geschorst of beperkt; 2. wanneer de toestand zo ernstig is dat de tegoeden en/of verplichtingen niet correct kunnen worden gewaardeerd of onbeschikbaar zijn of dit niet kan zonder de belangen van de aandeelhouders ernstig te schaden; 3. wanneer het niet mogelijk is gelden te transfereren of transacties te verwezenlijken tegen een normale prijs of wisselkoers of wanneer beperkingen zijn opgelegd aan de wisselmarkten of aan de financiële markten; 4. vanaf de publicatie van de oproeping tot de bevoegde algemene vergadering van aandeelhouders die wordt samengeroepen om te beslissen over de ontbinding van de vennootschap of een compartiment van de vennootschap, wanneer deze ontbinding niet uitsluitend bedoeld is om haar rechtsvorm te wijzigen. 10

11 5. bij een fusie of andere herstructurering, ten laatste de dag voor de datum waarop de ruilverhouding en in voorkomend geval de opleg dan wel de vergoeding voor de inbreng of overdracht worden berekend. Conversie De aandelen kunnen worden omgewisseld bij de door de raad van bestuur van de vennootschap aangeduide instellingen. De kosten en provisies voor inschrijvingen worden opgenomen in de beschrijving van elk compartiment. De aandeelhouders kunnen op elk moment vragen dat hun aandelen omgezet worden naar aandelen van een ander compartiment of van een ander type, als dat bestaat, op basis van de respectievelijke nettoinventariswaarden. Bestaan van fee-sharing agreements Er kunnen regelingen voor het delen van vergoedingen bestaan. In geval van een regeling voor het delen van vergoedingen zal de beheerder alles in het werk stellen om eventuele belangenconflicten te vermijden. Als er toch belangenconflicten rijzen, zal de beheerder uitsluitend in het belang handelen van de aandeelhouders van de bevek. (1) : Jaarlijkse taks op de collectieve beleggingsinstellingen, op de kredietinstellingen en op de verzekeringsondernemingen. II. INFORMATIE BETREFFENDE HET RISICOPROFIEL 1) Algemene risico s Risicoprofiel Prestatie Synthetische risico- en opbrengstindicator De belegger moet enerzijds kennisnemen van de specifieke risicofactoren die vermeld staan voor elk compartiment van het prospectus en anderzijds in de Essentiële Beleggersinformatie. De lijst van vermelde risico s is zeker niet volledig. Daarom wordt potentiële beleggers aangeraden advies in te winnen bij hun gespecialiseerde adviseurs alvorens in te schrijven. De belegger wordt ervoor gewaarschuwd dat de waarde van zijn belegging kan toenemen of afnemen, waardoor de kans bestaat dat hij minder zal terugkrijgen dan hij initieel geïnvesteerd heeft. De prestatie van elk compartiment is afhankelijk van de prestatie van de onderliggende beleggingen. Er wordt geen garantie geboden noch enige verklaring afgelegd met betrekking tot de verwezenlijking van de beleggingsdoelstellingen van een compartiment of een belegging. Prestaties uit het verleden zijn geen betrouwbare aanwijzing voor toekomstige prestaties. De waarde van de compartimenten kan zowel plotseling dalen als snel stijgen en het is dus mogelijk dat een belegger zijn investering niet volledig terugkrijgt. Het kan niet worden verzekerd dat de collectieve prestatie van de onderliggende beleggingen van een compartiment rendabel zal zijn. Bij oprichting van een compartiment, heeft dat compartiment uiteraard nog geen historiek waarop de beleggers zich kunnen baseren om de prestatie ervan te beoordelen. De synthetische risico- en opbrengstindicator wordt berekend overeenkomstig de bepalingen van Verordening 583/2010. De meest recente versie is terug te vinden in de Essentiële Beleggersinformatie. De synthetische risico- en opbrengstindicator rangschikt het fonds op een schaal van 1 tot 7 op basis van zijn trackrecord op het gebied van volatiliteit, waarbij de risico- en opbrengstomvang van laag naar hoog wordt weergegeven. Hoe hoger het fonds gerangschikt is op de schaal, hoe hoger het risico en hoe hoger de potentiële opbrengst. Is het fonds lager gerangschikt op de schaal, dan heeft dit een lager risico en een potentieel lagere opbrengst. Is het fonds gerangschikt in de laagste categorie, dan betekent dit niet dat er sprake is van een risicoloze belegging. De voornaamste beperkingen van de synthetische risico- en opbrengstindicator zijn dat de historische gegevens die worden gebruikt voor de berekening van deze indicator, niet altijd een betrouwbare indicatie vormen van het toekomstige risicoprofiel van het fonds. Aldus kan de risicoen opbrengstcategorie in de tijd variëren. 11

12 2) Specifieke risico s A) Marktrisico Risico van daling van de markten waar een welbepaalde activacategorie wordt verhandeld, waardoor de prijs en de waarde van de in portefeuille gehouden activa worden beïnvloed. Voor een aandelenfonds kunnen verliesrisico's ontstaan wanneer de aandelenmarkt zich ontwikkelt in tegengestelde richting van de ingenomen posities, en kan de netto inventariswaarde van het fonds afnemen. Dat risico stijgt met de mate van koersbeweeglijkheid (volatiliteit) van de markten waarop het compartiment belegt. Voor een obligatiefonds kan een renteschommeling verliesrisico's veroorzaken en de vereffenbare waarde van het compartiment doen afnemen (met name in geval van rentestijging wanneer het fonds een positieve rentegevoeligheid heeft en, omgekeerd, in geval van rentedaling wanneer het fonds een negatieve rentegevoeligheid heeft).langlopende obligaties zijn gevoeliger voor renteschommelingen. Voor de compartimenten die beleggen in grondstoffenposities kan het waardeverloop fors verschillen van de ontwikkeling op traditionele effectenmarkten (aandelen, obligaties). B) Kredietrisico Risico dat een emittent of tegenpartij in gebreke blijft. Dat risico omvat het veranderingsrisico van kredietspreads en het wanbetalingsrisico.bepaalde compartimenten kunnen risico's lopen op de kredietmarkt en/of op bepaalde emittenten in de mate dat het koersverloop wordt bepaald door de verwachtingen van marktpartijen over de schuldaflossingscapaciteit van die uitgevende instellingen. Die compartimenten kunnen ook blootstaan aan het wanbetalingsrisico van een geselecteerde emittent, dat wil zeggen diens onvermogen om zijn schuldaflossingsverplichting na te komen in de vorm van coupons en/of de hoofdsom. C) Afwikkelingsrisico Risico dat een afwikkeling via een betalingssysteem niet plaatsvindt zoals verwacht, omdat de betaling of levering van de effecten door een tegenpartij niet of niet in overeenstemming met de initiële voorwaarden plaatsvindt. In de regio's waar de financiële markten goed ontwikkeld zijn, blijft dit risico beperkt. D) Liquiditeitsrisico Risico dat een positie in de portefeuille van het fonds niet tegen beperkte kosten binnen een voldoende kort tijdsbestek kan worden verkocht, te gelde gemaakt (geliquideerd) of afgesloten en dat het vermogen van het compartiment om te allen tijde te voldoen aan zijn verplichtingen tot inkoop van rechten van deelneming op verzoek van de beleggers, in gevaar komt. Op bepaalde markten (met name van groeilandobligaties en hoogrenderende obligaties, aandelen met geringe beurskapitalisatie, enz.) kunnen minder gunstige marktomstandigheden de noteringsmarges doen toenemen, wat gevolgen kan hebben voor de netto inventariswaarde bij het aankopen of verkopen van activa.bovendien kunnen de effecten moeilijk verhandelbaar worden als er een crisis uitbreekt op die markten. E) Wisselkoersrisico Risico dat ontstaat als gevolg van rechtstreekse beleggingen van het compartiment en het gebruik van financiële instrumenten waarbij een risicopositie wordt ingenomen in een andere valuta dan die waarin het fonds wordt gewaardeerd. Wanneer de wisselkoers van die valuta schommelt ten opzichte van de waarderingsvaluta van het compartiment, kan dat de waarde van de activa in portefeuille negatief beïnvloeden. F) Bewaarnemingsrisico Risico van verlies van in bewaring gegeven activa als gevolg van insolvabiliteit, nalatigheid of frauduleuze handelingen van de bewaarnemer of van een onderbewaarnemer. G) Concentratierisico Risico dat verband houdt met een grote concentratie van de beleggingen in bepaalde activa of op bepaalde markten. Dat houdt in dat het waardeverloop van die activa of die markten een belangrijke invloed heeft op de waarde van de portefeuille van het fonds. Hoe breder de portefeuillespreiding van het fonds, des te kleiner het concentratierisico. Dat risico is bijvoorbeeld ook groter op specifiekere markten (bepaalde regio's, sectoren of thema's) dan op ruim gediversifieerde markten (wereldwijde spreiding). H) Externe risico s Risico ingevolge onzekerheid over de onveranderlijkheid van bepaalde 12

13 externe factoren in de beleggingsomgeving (zoals het belastingstelsel of veranderingen in regelgeving) die gevolgen kunnen hebben op de werking van de compartimenten. I) Modelrisico Risico dat de selectie van de waarden waaruit het fonds wordt samengesteld tegenvalt. Het risico bestaat dat de kwantitatieve of kwalitatieve modellen die worden gebruikt voor de selectie van de waarden, minder doeltreffend blijken of zelfs leemten vertonen in specifieke marktomstandigheden. J) Risico i.v.m. afgeleide instrumenten (derivaten) Met het oog op een doeltreffend beheer van de portefeuille mogen de compartimenten ook gebruikmaken van afgeleide producten (derivaten) om de markt- en wisselkoersrisico s af te dekken.gebruik van derivaten kan de compartimenten blootstellen aan grotere risico s. Risico s dienaangaande zijn o.m. het kredietrisico ten aanzien van tegenpartijen waarmee de compartimenten transacties verrichten, het wanbetalingsrisico, het gebrek aan liquiditeit van de afgeleide instrumenten, de gebrekkige replicatie tussen de schommeling van de waarde van het afgeleide instrument en de waarde van het onderliggende actief dat het betrokken compartiment nastreeft en hogere transactiekosten dan bij rechtstreekse belegging in de onderliggende activa. K) Volatiliteitsrisico De historische volatiliteit van een effect (of van een effectenkorf) is een statistische meting van de snelheid en de grootte van de schommelingen van de prijs van een effect (of van effecten) over een gegeven periode. De impliciete volatiliteit is de door de markt verwachte toekomstige volatiliteit. De compartimenten kunnen modellen gebruiken om, op basis van hun analyse van de voorziene ontwikkelingen op de markt van de onderliggende effecten, het volatiliteitsrisico te verhogen of te verminderen. Bijvoorbeeld: als een aanzienlijke wijziging van de marktvoorwaarden wordt voorzien, is het waarschijnlijk dat de volatiliteit van de prijzen van de effecten toeneemt, aangezien de prijzen zich aan de nieuwe marktvoorwaarden zullen aanpassen. L) Risico verbonden aan onroerende goederen en vastgoedeffecten Hoe hoger de volatiliteit, hoe groter het risico. De prestatie van vastgoedeffecten vormt geen aanwijzing voor de prestatie van de vastgoedmarkt in haar geheel. Vastgoedbeleggingen zijn onderworpen aan tal van factoren, waaronder ongunstige veranderingen van de economische voorwaarden, slechte conjunctuur van de lokale markten en de risico s in verband met de aankoop, de financiering, het bezit, de uitbating of de overdracht van onroerende goederen. De waarde van een onroerend goed is doorgaans geen feitenkwestie, maar hangt veeleer af van het advies van een onroerend schatter en die waarde kan aanzienlijk verminderen bij instorting van de vastgoedmarkt. 13

14 PROSPECTUS RECORD FUND Informatie betreffende het compartiment: BALANCED VOORSTELLING Naam BALANCED Oprichtingsdatum 22 mei 2014 Bestaansduur Onbeperkt BELEGGINGSGEGEVENS Doel van het compartiment: Het doel van het compartiment is de aandeelhouder te laten profiteren van de ontwikkelingen op de internationale aandelen en obligatiemarkten via de belegging in financiële instrumenten geselecteerd op basis van hun verwacht rendement en hun correlatie met de evolutie van de financiële markten. Beleggingsbeleid van het compartiment: Het compartiment Balanced is gericht op de belegging volgens een beleggersprofiel gering tot gematigd risico en de opbrengst van een globaal rendement, met name de combinatie van kapitaal- en inkomstengroei, die met dit risicoprofiel overeenstemt. Het zal zijn doel nastreven door in te zetten op een breed gamma van categorieën van activa, voornamelijk door belegging in ETF s (alleen met fysieke replicatie : dit betekent dat de beheerder van de ETF de effecten koopt die in de verschillende indexen, gevolgd door de ETF, opgenomen zijn), en indien het nodig wordt geacht, in liquiditeiten en monetaire marktinstrumenten. Binnen dat risicoprofiel zou het compartiment moeten beleggen in ETF s van ishares, die inzetten op aandelen, op effecten die verband houden met obligaties en schuldpapier, alsook op effecten uit de vastgoedsector, de grondstoffensector en andere activa, teneinde te mikken op een jaarlijkse ex-ante volatiliteit tussen 2% en 5% in variabele wegingen. Het is niettemin mogelijk dat de volatiliteit gedurende kortere of langere perioden van die vork afwijkt. Het is evenmin zeker dat het compartiment zijn beoogde risicograad kan behouden, vooral tijdens uitzonderlijk woelige perioden op de markt. Voor de activa geldt geen geografische of sectorale beperking. De obligaties die deel uitmaken van de ETF s kunnen uitgegeven zijn door staten, staatsinstellingen, vennootschappen en supranationale entiteiten. De obligaties van die ETF s kunnen een relatief zwakke kredietkwaliteit hebben of niet genoteerd zijn. De beherende instelling selecteert de beleggingen van het compartiment naar goeddunken. Er mag echter geen gebruik worden gemaakt van verrichtingen met afgeleide financiële instrumenten. Evenmin is het voorzien dat er leningen worden gebruikt. De meest recente samenstelling van het compartiment is beschikbaar op de website 14

15 Bepaalde strategie: Om de beoogde risicograad te beheren, gebruikt de beherende instelling prognoseinstrumenten, die de potentiële rendementsschommeling van alle ETF s waaruit het compartiment is samengesteld, voorspellen. De beherende instelling vergelijkt die gegevens met de door het compartiment beoogde risicograad. Als het voorziene risico de vooraf bepaalde drempel overschrijdt, wordt de inzet op de meest risicodragende activa verminderd en wordt een overdracht gedaan naar minder risicodragende activa. Als het risico daarentegen lager is dan de vooraf bepaalde drempel, verhoogt de beherende instelling de posities in de categorieën van activa met de hoogste volatiliteit. Concreet, de beherende instelling controleert elk trimester of de weging van de activa van het compartiment nog steeds toelaat om de beoogde doelstellingen te bereiken. Indien nodig voeren ze aanpassingen door. Bovendien neemt de beherende instelling elk jaar de samenstelling van de portefeuille onder de loep. In functie van economische vooruitzichten op lange termijn wordt, indien nodig geacht, de portefeuille aangepast. Naast die vooraf bepaalde controlemomenten, kan de beherende instelling ook op elk ogenblik beslissen om in te grijpen als er zich op de markt belangrijke gebeurtenissen voordoen die een impact kunnen hebben op de vooropgestelde doelstellingen. Sociale, ethische en milieuaspecten: Het beleggingsbeleid van het compartiment is niet specifiek gebaseerd op sociale, ethische of milieucriteria. Niettemin zal het compartiment niet beleggen in effecten van een vennootschap waarvan de activiteit bestaat uit het vervaardigen, het gebruik of het bezit van antipersoonsmijnen of clusterbommen. Beschrijving van de algemene strategie ter dekking van het wisselrisico: Het compartiment heeft niet de intentie de blootstelling aan het wisselrisico in te dekken. 15

16 Risicoprofiel van het compartiment: Risico Geen Laag Middelmatig Hoog Markt Krediet Afwikkeling Liquiditeit Wisselkoers Bewaarneming Concentratie Externe Model Derivaten Volatiliteit Vastgoed Op grond van het beleggingsbeleid en het beheersmechanisme werden de volgende risico s geïdentificeerd als belangrijke specifieke risico s voor het compartiment. Marktrisico: de weging van ETF s die bepaalde aandelenindexen weerspiegelen is belangrijk in dit compartiment. Bijgevolg is het risico verbonden aan de aandelenmarkten ook hoog. Het is dus mogelijk dat het compartiment verliezen kent in geval van gebeurtenissen die een impact hebben op de aandelenkoersen. Kredietrisico: de weging van ETF s die bepaalde obligatie-indexen weerspiegelen is belangrijk in dit compartiment. Bijgevolg kan het compartiment belangrijke verliezen kennen, als de rentevoeten snel evolueren of als verschillende emittenten in gebreke blijven of failliet gaan. Rekening houdend met de markt- en kredietrisico s die zich zouden kunnen weerspiegelen in de onderliggende ETF s, kan de volatiliteit van het compartiment tijdens bepaalde periodes toenemen, zelfs als er beschermingsmechanismes zijn, waardoor in functie van gebeurtenissen op de markt de samenstelling van het compartiment en de weging van elke onderliggende ETF aangepast kunnen worden. Wisselkoersrisico: het wordt als hoog beschouwd, omdat de referentiemunteenheid uitgedrukt wordt in EUR, terwijl de munteenheid van bepaalde onderliggende ETF s een andere is (met name USD). Het wisselkoersrisico voor dit compartiment maakt geen deel uit van een specifiek dekkingsmechanisme, wat de investeerder blootstelt aan de evolutie van wisselpariteiten tussen de euro (EUR) en de referentiemunteenheden van de onderliggende ETF s. Het modelrisico dat het risico zo stabiel mogelijk moet houden in de tijd, wordt als middelmatig beschouwd, omdat het mogelijk is dat de selectiemodellen van de onderliggende ETF s en de berekening van de weging van elke onderliggende ETF van het compartiment, onder bepaalde marktomstandigheden lacunes vertonen. In dat geval zou de belegger eventueel een negatieve evolutie van de waardering van zijn beleggingen kunnen kennen. De belegger wordt ervoor gewaarschuwd dat er geen kapitaalgarantie wordt gegeven en dat er geen beschermingsmechanisme voorzien is. Risicoprofiel van het type belegger: Betrokken inschrijvers en type beleggersprofiel: dit compartiment is bestemd voor beleggers die een gediversifieerd beleggingsvehikel wensen. Dit compartiment is alleen geschikt voor beleggers die streven naar kapitaalgroei op lange termijn en die een aanzienlijk kapitaalverlies kunnen dragen. 16

17 Het bedrag dat redelijk in dit compartiment kan belegd worden, is afhankelijk van de persoonlijke situatie van de belegger. Om het te bepalen moet de belegger rekening houden met zijn persoonlijk vermogen, zijn huidige behoeften en de aanbevolen duur (meer dan 5 jaar) van de beleggingen, maar ook met zijn wens om risico s te nemen of zijn voorkeur voor een voorzichtige belegging. Eveneens is het heel raadzaam om de beleggingen voldoende te spreiden, om ze niet uitsluitend bloot te stellen aan de risico s van dit compartiment. BEDRIJFSINFORMATIE Provisies en kosten: Niet-recurrente commissielonen en kosten gedragen door de belegger (in euro of percentage van de netto-inventariswaarde per aandeel) Intrede Uittreding Verandering van compartiment Verhandelingscommissie 1% Administratiekosten Bedrag om de kosten voor verwerving/realisatie van activa te dekken Bedrag tot ontmoediging van een uittreding die volgt binnen de periode van een maand na intrede Taks op beursverrichtingen (TOB) Kapitalisatieaandelen: 1,32% met een maximum van EUR Kap. Kap./Dis.: 1,32% met een maximum van EUR 17

18 Vergoeding voor het beheer van de beleggingsportefeuille Vergoeding voor de administratie (2) Recurrente commissielonen en kosten gedragen door het compartiment (in euro of in percentage van de netto-inventariswaarde van de activa) Klasse S Berekeningsbasis 0,40% Per jaar van de gemiddelde nettoactiva, maandelijks berekend en betaalbaar (zonder vergoedingen, commissies en niet-vervallen gelopen kosten). Fund Corporate Services EUR Per jaar, maandelijks berekend en betaalbaar. Fund Reporting EUR Per jaar, semestrieel berekend en betaalbaar. 500 EUR Per jaar, jaarlijks berekend en betaalbaar. Fund Administration Transfer Agent Kosten bestemd voor de promotie en de distributie door Record Bank 0,0045% van het gemiddeld netto-actief (zonder vergoedingen, commissies en niet-vervallen gelopen kosten), met een minimum van EUR EUR exclusief transactiekosten Vergoeding van de financiële dienst Nihil Nihil Vergoeding van de bewaarder (controle bewaarder) (2) Vergoeding van de bewaarder (bijhouden bewaarrekening van de in portefeuille gehouden effecten) (2) Per jaar, maandelijks berekend en betaalbaar. 0,60% Per jaar, maandelijks berekend en betaalbaar. 0,004% (met een minimum van EUR) EUR exclusief transactiekosten Per jaar van de gemiddelde nettoactiva, maandelijks berekend en betaalbaar. (zonder vergoedingen, commissies en niet-vervallen gelopen kosten) Per jaar, maandelijks berekend en betaalbaar. Jaarlijkse belasting (3) 0,0925% Op basis van de op 31 december van het voorgaande jaar in België netto uitstaande bedragen. Vergoeding van de commissaris EUR (excl. btw) (4) Per jaar. Andere kosten (raming) 0,03% Per jaar van de gemiddelde nettoactiva (zonder vergoedingen, commissies en niet-vervallen gelopen kosten). (2) Daarenboven zal de bevek, driemaandelijks en op basis van een door RBC Investor Services Belgium nv en RBC IS Bank, Brussels Branch, opgestelde factuur, aan laatstgenoemde alle belastingen en alle behoorlijk verantwoorde kosten en uitgaven (inclusief en zonder beperking de SWIFT- en clearingkosten, de lange afstandsgesprekken en faxen over landlijnen, de frankeringskosten en de druk- en publicatiekosten) terugbetalen die zij in de uitoefening van haar opdracht heeft gemaakt. Indien de jaarlijkse gecumuleerde bedragen als vergoeding voor de administratie, gestort aan RBC IS Belgium en als vergoeding van de bewaarder, gestort aan RBC IS Bank, Brussels Branch, meer bedragen dan 0,20% van de jaarlijkse gemiddelde activa van het compartiment, kan Record Bank, zonder daartoe verplicht te zijn, zich in de plaats stellen van de bevek om de bedragen die deze vergoedingsdrempel overschrijden te betalen. (3) Jaarlijkse taks op de collectieve beleggingsinstellingen, kredietinstellingen en verzekeringsondernemingen. (4) Jaarlijks geïndexeerd. Vergoeding van de bestuurders Vergoedingen van de personen belast met de effectieve leiding Recurrente commissielonen en kosten gedragen door de bevek (in euro) Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, behalve voor de onderstaande onafhankelijke bestuurders aan wie de volgende bezoldiging toekomt: - Alexandre Deveen : EUR (excl. btw) per jaar. - Odilon De Groote: EUR (excl. btw) per jaar. / 18

19 INFORMATIE AANGAANDE DE VERHANDELING VAN DE RECHTEN VAN DEELNEMING Types van aan het publiek aangeboden rechten van deelneming: Kapitalisatieaandelen of distributieaandelen. Gedematerialiseerde aandelen. Alleen institutionele beleggers zullen in aandelen op naam kunnen beleggen, wanneer hun een klasse van aandelen is voorbehouden. ISIN-codes: Kapitalisatieaandelen: BE BE Distributieaandelen: BE BE Munteenheid voor de berekening van de netto-inventariswaarde: EUR Initiële inschrijvingsperiode: van 2 juni 2014 tot en met 20 juni 2014 voor 13u30 Initiële inschrijvingsprijs: 25 EUR voor de kapitalisatieaandelen en 100 EUR voor de distributieaandelen, telkens op datum van 20 juni 2014 en met valutadatum 25 juni Berekening van de netto-inventariswaarde: De netto-inventariswaarde wordt dagelijks berekend. Indien de datum van de nettoinventariswaarde in België een wettelijke feestdag of bank holiday is, wordt de datum van die netto-inventariswaarde uitgesteld tot de eerstvolgende bankwerkdag en berekend op basis van de beurskoersen van de datum van de netto-inventariswaarde. Indien op de afsluitingsdatum van de ontvangstperiode van de orders meer dan 20% van de werkelijke waarden gekend is en het totaal van de op de afsluitingsdatum gekende werkelijke waarden de volgende dag(en) boven het peil van 20% van het totaal van de werkelijke waarden blijft, zal de datum van de netto-inventariswaarde op de eerste bankwerkdag vallen na de dag tijdens dewelke het totaal van de eerder gekende werkelijke waarden opnieuw onder het peil van 20% van het totaal van de werkelijke waarden daalt. Wijze waarop op de rechten van deelneming ingeschreven kunnen worden en wijze waarop ze teruggekocht kunnen worden, regels voor compartimentswijziging en omzetting tussen types van rechten van deelneming (7): D = Datum van de afsluiting van de ontvangstperiode van orders (elke bankwerkdag om 13u30) en datum van de netto-inventariswaarde. Het uur van de afsluiting van de ontvangstperiode van orders hierboven vermeld, geldt voor de dienstverlener en de distributeurs die in het prospectus worden opgenomen. Wat de andere distributeurs betreft, moet de belegger zich aangaande het uur van de afsluiting van de ontvangstperiode van orders die deze distributeurs toepassen bij hen informeren. D + 1 = Datum van de berekening van de netto-inventariswaarde D + 2 = Datum van betaling of terugbetaling van de aanvragen (7) Uitgedrukt in bankwerdag in België. 19

20 PROSPECTUS RECORD FUND Informatie betreffende het compartiment : Dynamic VOORSTELLING Naam DYNAMIC Oprichtingsdatum 22 mei 2014 Bestaansduur BELEGGINGSGEGEVENS Onbeperkt Doel van het compartiment: Het doel van het compartiment is de aandeelhouder te laten profiteren van de ontwikkelingen op de internationale aandelen en obligatiemarkten via de belegging in financiële instrumenten geselecteerd op basis van hun verwacht rendement en hun correlatie met de evolutie van de financiële markten. Beleggingsbeleid van het compartiment: Het compartiment Dynamic is gericht op de belegging volgens een risicoprofiel gematigd tot dynamisch risico en de opbrengst van een globaal rendement, met name de combinatie van kapitaal- en inkomstengroei, die met dit risicoprofiel overeenstemt. Het zal zijn doel nastreven door in te zetten op een breed gamma van categorieën van activa, voornamelijk door beleggingen in ETF s (alleen met fysieke replicatie: dit betekent dat de beheerder van de ETF de effecten koopt, die in de verschillende indexen, gevolgd door de ETF, opgenomen zijn), en indien het nodig wordt geacht, in liquiditeiten en monetaire marktinstrumenten. Binnen dit risicoprofiel zou het compartiment moeten beleggen in ETF s van ishares, die inzetten op aandelen, op effecten die verband houden met obligaties en schuldpapier, alsook op effecten uit de vastgoedsector, de grondstoffensector en andere activa, teneinde te mikken op een jaarlijkse ex-ante volatiliteit tussen 10% en 15% in variabele wegingen. Het is niettemin mogelijk dat de volatiliteit gedurende kortere of langere perioden van die vork afwijkt. Het is evenmin zeker dat het compartiment zijn beoogde risicograad kan behouden, vooral tijdens uitzonderlijk woelige perioden op de markt. Voor de activa geldt geen geografische of sectorale beperking. De obligaties die deel uitmaken van de ETF s kunnen uitgegeven zijn door staten, staatsinstellingen, vennootschappen en supranationale entiteiten. De obligaties van die ETF s kunnen een relatief zwakke kredietkwaliteit hebben of niet genoteerd zijn. De beherende instelling selecteert de beleggingen van het compartiment naar goeddunken. Er mag echter geen gebruik worden gemaakt van verrichtingen met afgeleide financiële instrumenten. Evenmin is het voorzien dat er leningen worden gebruikt. De meest recente samenstelling van het compartiment is beschikbaar op de website Bepaalde strategie: Om de voor elk compartiment beoogde risicograad te beheren, gebruikt de beherende instelling prognose-instrumenten, die de potentiële rendementsschommeling van alle ETF s waaruit het compartiment is samengesteld, voorspellen. De beherende instelling 20

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie

INFORMATIE BETREFFENDE DE BEVEK :

INFORMATIE BETREFFENDE DE BEVEK : Vereenvoudigd prospectus US Equities Compartiment van Ethias Investment RDT-DBI NV Bevek naar belgisch recht in effecten en liquide middelen Rue des Croisiers 24 4000 Luik RPR 0865127063 (Luik) INFORMATIE

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 TRIODOS SICAV I sicav naar Luxemburgse recht conform Richtlijn 85/611/EEG Route D Esch, 69, 1470 Luxemburg LUXEMBURG De informatie die in deze bijlage

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus December 2009 DB PLATINUM Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG Route d Esch 69, L-1470 Luxembourg De informatie die in deze bijlage bij het prospectus

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010 Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010 ARGENTA FUND OF FUNDS De vennootschap ARGENTA FUND OF FUNDS (hierna de vennootschap genoemd) is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Total Return II Gemeenschappelijk Beleggingsfonds conform Richtlijn 85/611/EEG 136, route d Arlon, L 1150 Luxemburg Gemeenschappelijk Beleggingsfonds

Nadere informatie

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht overeenkomstig de Richtlijn 85/611/EEG 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Parijs,

Nadere informatie

INFORMATIE BETREFFENDE DE BEVEK :

INFORMATIE BETREFFENDE DE BEVEK : Vereenvoudigd prospectus Compartiment van Ethias Investment RDT-DBI NV Bevek naar belgisch recht in effecten en liquide middelen Rue des Croisiers 24 4000 Luik RPR 0865127063 (Luik) INFORMATIE BETREFFENDE

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 ARGENTA-FUND De vennootschap ARGENTA-FUND (hierna "de vennootschap" genoemd) is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal ("SICAV") met

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

PROSPECTUS Record Fund

PROSPECTUS Record Fund PROSPECTUS Record Fund Bevek naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/EG I.C.B.E. PROSPECTUS

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

BKCP INVEST BKCP Europe Trackers

BKCP INVEST BKCP Europe Trackers BKCP INVEST BKCP Europe Trackers Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BKCP INVEST Oprichtingsdatum 2 oktober 2000 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Augustus 2010 FUND BEVEK naar uxemburgse recht met verschillende compartimenten conform Richtlijn 85/611/EEG 14, Boulevard Royal - 2449 UEMBOURG De informatie

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus mei 2010 DWS Invest beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG Boulevard Konrad Adenauer 2, L-1115 Luxemburg De informatie die in deze bijlage bij

Nadere informatie

LUX INTERNATIONAL STRATEGY BELGISCHE BIJLAGE VAN JUNI 2005 AAN HET PROSPECTUS VAN JULI 2004 EN ZIJN AANHANGSEL VAN AUGUSTUS 2004

LUX INTERNATIONAL STRATEGY BELGISCHE BIJLAGE VAN JUNI 2005 AAN HET PROSPECTUS VAN JULI 2004 EN ZIJN AANHANGSEL VAN AUGUSTUS 2004 LUX INTERNATIONAL STRATEGY BELGISCHE BIJLAGE VAN JUNI 2005 AAN HET PROSPECTUS VAN JULI 2004 EN ZIJN AANHANGSEL VAN AUGUSTUS 2004 BIJKOMENDE INLICHTINGEN VOOR BELGISCHE INWONERS Belangrijke opmerking :

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus : PUILAETCO DEWAAY FUND Compartiment : PUILAETCO DEWAAY BELGIUM

Vereenvoudigd prospectus : PUILAETCO DEWAAY FUND Compartiment : PUILAETCO DEWAAY BELGIUM Vereenvoudigd prospectus : PUILAETCO DEWAAY FUND Compartiment : PUILAETCO DEWAAY BELGIUM Informatie betreffende de bevek : 1. Naam : PUILAETCO DEWAAY FUND 2. Oprichtingsdatum : 14/05/1991 3. Bestaansduur

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS Het vereenvoudigd prospectus bestaat uit het gedeelte met de voorstelling van het gemeenschappelijk beleggingsfonds en de bijlage met de jaarlijks herzienbare informatie. VOORSTELLING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK

Nadere informatie

PROSPECTUS. Mei 2015 I.C.B.E.

PROSPECTUS. Mei 2015 I.C.B.E. PROSPECTUS Mei 2015 VALUE SQUARE FUND Bevek naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor Beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/EG I.C.B.E.

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend Distributie en Kapitaliserend is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: Compartiment ACCENT FUND SG PRIVATE PORTFOLIO EQUITIES

Vereenvoudigd prospectus: Compartiment ACCENT FUND SG PRIVATE PORTFOLIO EQUITIES Vereenvoudigd prospectus: Compartiment ACCENT FUND SG PRIVATE PORTFOLIO EQUITIES Informatie betreffende de bevek 1. Naam: Accent Fund N.V. 2. Oprichtingsdatum: 24/12/1991 3. Bestaansduur: onbeperkte duur

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document geeft u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u

Nadere informatie

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG.

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG. Aanvullende informatie bij de Essentiële Beleggersinformatie in het kader van de distributie in België van aandelen van instellingen voor collectieve belegging in effecten vallend onder het recht van een

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Informatie betreffende de bevek:

Informatie betreffende de bevek: Vereenvoudigd Prospectus van het compartiment BEST MANAGERS van de Bevek PRIVATE INVEST Informatie betreffende de bevek: 1. Naam: PRIVATE INVEST 2. Oprichtingsdatum: 27/10/2000 3. Bestaansduur: onbeperkte

Nadere informatie

Distributie en Kapitalisatie. Argenta Fund of Funds

Distributie en Kapitalisatie. Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitalisatie is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus. Maart 2010 DELTA LLOYD L

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus. Maart 2010 DELTA LLOYD L elgische bijlage bij het uitgifteprospectus Maart 2010 DELT LLOYD L eleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal met meerdere compartimenten naar Luxemburgs recht conform Richtlijn 85/611/EEG (Société

Nadere informatie

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CORPORATES EURO i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT PROFIL PLUS DYNAMIQUE

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT PROFIL PLUS DYNAMIQUE VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT PROFIL PLUS DYNAMIQUE van de openbare Bevek naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor Beleggingen die niet voldoen aan de

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap Equity USA Small Cap Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Vereenvoudigd prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Dit vereenvoudigd prospectus bevat de belangrijkste informatie

Nadere informatie

BNP Paribas B Institutional I Equity EMU D

BNP Paribas B Institutional I Equity EMU D BNP Paribas B Institutional I Equity EMU D Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BNP Paribas B Institutional I Oprichtingsdatum 26 april 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar

Nadere informatie

Vereenvoudigde prospectus van het compartiment BONDS EUROZONE van de Bevek AXA BELGIUM FUND

Vereenvoudigde prospectus van het compartiment BONDS EUROZONE van de Bevek AXA BELGIUM FUND Vereenvoudigde prospectus van het compartiment BONDS EUROZONE van de Bevek AA BELGIUM FUND Informatie betreffende de Bevek : 1. Naam : AA BELGIUM FUND 2. Oprichtingsdatum : 25/10/1994 3. Bestaansduur :

Nadere informatie

Hermes Pensioenfonds BELGISCH PENSIOENSPAARFONDS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

Hermes Pensioenfonds BELGISCH PENSIOENSPAARFONDS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS Hermes Pensioenfonds BELGISCH PENSIOENSPAARFONDS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS MAART 2011 Infoblad Vereenvoudigd Prospectus : Hermes Pensioenfonds Het vereenvoudigd prospectus van het Hermes Pensioenfonds bestaat

Nadere informatie

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS ADDENDUM VAN AUGUSTUS 2010 BIJ HET PROSPECTUS VAN DECEMBER 2009 INVESCO FUNDS SERIES 15 Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Iers recht conform de Richtlijn

Nadere informatie

Crelan Fund EconoFuture: altijd de juiste richting.

Crelan Fund EconoFuture: altijd de juiste richting. Compartiment van de Belgische bevek Crelan Fund N.V. Crelan Fund EconoFuture: altijd de juiste richting. Crelan Fund EconoFuture heeft een doordachte langetermijnvisie Geert Noels -Bestuurder van Crelan

Nadere informatie

HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS DEXIA PLAN EQUITIES, FUND OF FUNDS

HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS DEXIA PLAN EQUITIES, FUND OF FUNDS PROSPECTUS VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS DEXIA PLAN EQUITIES, FUND OF FUNDS Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming dat belegt

Nadere informatie

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht met verschillende compartimenten in overeenstemming met de richtlijn

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Oktober 2008 Threadneedle Focus Investment Funds ICVC Beleggingsvennootschap met een veranderlijk kapitaal en een beperkte aansprakelijkheid conform de Richtlijn

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS Het vereenvoudigd prospectus bestaat uit het gedeelte met de informatie betreffende de bevek, het gedeelte met de informatie betreffende het compartiment en de bijlage met de jaarlijks herzienbare informatie.

Nadere informatie

Asia Pacific Performance

Asia Pacific Performance Essentiële Beleggersinformatie 26 juni 2015 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Vereenvoudigde prospectus van het compartiment FoF OPTIMAL ALLOCATION van de Bevek AXA BELGIUM FUND

Vereenvoudigde prospectus van het compartiment FoF OPTIMAL ALLOCATION van de Bevek AXA BELGIUM FUND Vereenvoudigde prospectus van het compartiment FoF OPTIMAL ALLOCATION van de Bevek AA BELGIUM FUND Informatie betreffende de Bevek : 1. Naam : AA BELGIUM FUND 2. Oprichtingsdatum : 25/10/1994 3. Bestaansduur

Nadere informatie

ING (B) Bond Euro. Openbaar Gemeenschappelijk Beleggingsfonds naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming

ING (B) Bond Euro. Openbaar Gemeenschappelijk Beleggingsfonds naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming ING (B) Bond Euro Openbaar Gemeenschappelijk Beleggingsfonds naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming Categorie Financiële instrumenten en liquide middelen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

Nadere informatie

Prospectus European Equities High Yield Compartiment van Ethias Investment RDT-DBI NV Bevek naar belgisch recht in effecten en liquide middelen

Prospectus European Equities High Yield Compartiment van Ethias Investment RDT-DBI NV Bevek naar belgisch recht in effecten en liquide middelen Prospectus European Equities High Yield Compartiment van Ethias Investment RDT-DBI NV Bevek naar belgisch recht in effecten en liquide middelen Rue des Croisiers 24 4000 Luik RPR 0865127063 (Luik) Naam

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

3. Informatie ten aanzien van Petercam B Fund en Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V

3. Informatie ten aanzien van Petercam B Fund en Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V SUBFONDS KENMERKEN EURO GELDMARKTFONDS Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Euro Geldmarktfonds Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Euro Geldmarktfonds. Het

Nadere informatie

Risico- en. compartiment. een zo hoog. het belegdee. beleggen in. 20- index samenstellen. Aanbeveling Dit die nemen. België hebben.

Risico- en. compartiment. een zo hoog. het belegdee. beleggen in. 20- index samenstellen. Aanbeveling Dit die nemen. België hebben. Essentiële beleggersinformatie Dit document geeft u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmatem eriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld omm

Nadere informatie

HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS DEXIA PLAN MEDIUM, FUND OF FUNDS

HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS DEXIA PLAN MEDIUM, FUND OF FUNDS PROSPECTUS VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS DEIA PLAN MEDIUM, FUND OF FUNDS Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming dat belegt

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

KBC CLICK EXCLUSIVE INTEREST 1

KBC CLICK EXCLUSIVE INTEREST 1 GEDETAILLEERDE VOORSTELLING VAN HET COMPARTIMENT KBC CLICK EXCLUSIVE INTEREST 1 SOORT BELEGGING : Obligatie-ICB met vaste looptijd. FINANCIËLE KENMERKEN BELEGGINGSDOELEINDEN EN BELEID : Het compartiment

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. Beheersreglement (ref. : RG PFL + / N / 09-2010) V834NL 2

INHOUDSTAFEL. Beheersreglement (ref. : RG PFL + / N / 09-2010) V834NL 2 - V834NL INHOUDSTAFEL 1. BESCHRIJVING VAN DE BELEGGINGSFONDSEN... 3 1.1 Capital Secure... 3 1.2 Capital Balanced... 3 1.3 Capital Dynamic... 3 1.4 Capital Growth... 4 1.5 Capital Focus... 4 2. GEMEENSCHAPPELIJKE

Nadere informatie

CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN. Levensverzekeringsverrichtingen verbonden met beleggingsfondsen.

CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN. Levensverzekeringsverrichtingen verbonden met beleggingsfondsen. CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN Brussel, 10 juni 2002 Omzendbrief aan de Algemene Directie van de verzekeringsondernemingen. O. ref. : Financiële Dienst E. DEGADT - 02/737.07.66 Betreft : Levensverzekeringsverrichtingen

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG JUNI 2015

HALFJAARVERSLAG JUNI 2015 Generali Belgium HALFJAARVERSLAG JUNI 2015 US Equities generali.com INHOUD 1 Inleiding... 3 2 Beleggingsbeleid... 4 2.1 Globale aanpak 4 2.2 De activa 4 3 Evolutie van de portefeuille... 5 3.1 Waardering

Nadere informatie

BNP PARIBAS B FUND II BEST OF BONDS 8 DIS

BNP PARIBAS B FUND II BEST OF BONDS 8 DIS BNP PARIBAS B FUND II BEST OF BONDS 8 DIS Vereenvoudigd prospectus Naam BNP PARIBAS B FUND II Oprichtingsdatum 28 februari 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire zetel heeft

Nadere informatie

Crelan Fund EconoStocks: investeer in de opportuniteiten van de aandelenmarkten.

Crelan Fund EconoStocks: investeer in de opportuniteiten van de aandelenmarkten. Compartiment van de Belgische bevek Crelan Fund N.V. Crelan Fund EconoStocks: investeer in de opportuniteiten van de aandelenmarkten. Bankieren met gezond verstand Crelan Fund EconoStocks: uw aandeel in

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

TwinStar Beheersreglement van de beleggingsfondsen

TwinStar Beheersreglement van de beleggingsfondsen OMSCHRIJVING De interne beleggingsfondsen van TwinStar (zie bijlage 1) worden door AXA Belgium, hierna de verzekeringsmaatschappij genoemd, beheerd in het uitsluitend belang van de intekenaars en van de

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus CapitalatWork Umbrella Fund SICAV Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht overeenkomstig richtlijn 85/611/EEG 69, route d'esch, L -1014 Luxembourg De informatie

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS Het vereenvoudigd prospectus bestaat uit het gedeelte met de voorstelling van het gemeenschappelijk beleggingsfonds en de bijlage met de jaarlijks herzienbare informatie. Naam: VOORSTELLING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Degroof Bonds. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR BEWAARDER

Degroof Bonds. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR BEWAARDER Degroof Bonds Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR VEREENVOUDIGD PROSPECTUS AUGUSTUS 2010 2 Degroof Bonds Beleggingsvennootschap met veranderlijk

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. 16 april 2014 I N H O U D 1. DOEL TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE

BI CARMIGNAC PATRIMOINE BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als

Nadere informatie

SHARE. Compartiment SHARE ENERGY

SHARE. Compartiment SHARE ENERGY SHARE Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK naar Luxemburgs recht) met compartimenten van activa die meerwaarden nastreven, verdeeld per geografische zones of economische sectoren Compartiment

Nadere informatie

Prospectus: Compartiment ACCENT FUND YIELD OPPORTUNITIES

Prospectus: Compartiment ACCENT FUND YIELD OPPORTUNITIES Prospectus: Compartiment ACCENT FUND YIELD OPPORTUNITIES Informatie betreffende de bevek 1. Naam: Accent Fund N.V. 2. Rechtsvorm: naamloze vennootschap 3. Oprichtingsdatum: 24 december 1991 4. Bestaansduur:

Nadere informatie

Fortis Comfort Equity High Dividend Europe

Fortis Comfort Equity High Dividend Europe Fortis Comfort Equity High Dividend Europe Categorie "Classic" FORTIS COMFORT Fonds Commun de Placement naar Luxemburgs recht Presentatie van het Fonds FORTIS COMFORT (hierna "het Fonds") is op 28 juli

Nadere informatie

BNP PARIBAS B FUND II CALL INDEX 4

BNP PARIBAS B FUND II CALL INDEX 4 BNP PARIBAS B FUND II CALL INDEX 4 Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BNP PARIBAS B FUND II Oprichtingsdatum 28 februari 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Ontbinding en vereffening

Ontbinding en vereffening Ontbinding en vereffening Art. 208-214 Situering TITEL III : VENNOOTSCHAPSBELASTING Art. 179-219bis HOOFDSTUK I : AAN DE BELASTING ONDERWORPEN VENNOOTSCHAPPEN Art. 179-182 HOOFDSTUK II : GRONDSLAG VAN

Nadere informatie

FORTIS B FUND Equity Telecom Europe

FORTIS B FUND Equity Telecom Europe FORTIS B FUND Equity Telecom Europe Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam FORTIS B FUND Oprichtingsdatum 15 mei 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

HAPPY LIFE. Beheersreglement van het interne beleggingsfonds happy life AB Global Strategy 60/40

HAPPY LIFE. Beheersreglement van het interne beleggingsfonds happy life AB Global Strategy 60/40 BESCHRIJVING Het interne beleggingsfonds happy life AB Global Strategy (zie bijlage 1) wordt beheerd door AXA Belgium, hierna 'de verzekeringsmaatschappij' genoemd, in het exclusieve belang van de intekenaars

Nadere informatie

Prospectus van de BEVEK AXA BELGIUM FUND

Prospectus van de BEVEK AXA BELGIUM FUND Prospectus van de BEVEK AXA BELGIUM FUND WAARSCHUWING De lezer wordt gewezen op het feit dat deze Prospectus twee delen bevat. Het algemene deel beschrijft de aard van AXA Belgium Fund en de huidige algemene

Nadere informatie

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments...

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments... Page 1 of 5 Home > Résultats de la recherche > Circulaires > Circulaire nr. Ci.RH.231/532.259 (AAFisc Nr. 3/2013) dd. 25.01.2013 Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Personenbelasting

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate Bond World Emerging Corporate Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus van het compartiment DELTA LLOYD PREMIUM VIVACE FUND van de bevek DELTA LLOYD

Vereenvoudigd prospectus van het compartiment DELTA LLOYD PREMIUM VIVACE FUND van de bevek DELTA LLOYD Vereenvoudigd prospectus van het compartiment DELTA LLOYD PREMIUM VIVACE FUND van de bevek DELTA LLOYD Informatie betreffende de bevek: 1. Naam: DELTA LLOYD 2. Oprichtingsdatum: 05/03/1993 3. Bestaansduur:

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS Het vereenvoudigd prospectus bestaat uit het gedeelte met de informatie betreffende de bevek, het gedeelte met de informatie betreffende het compartiment en de bijlage met de jaarlijks herzienbare informatie.

Nadere informatie

BNP PARIBAS B FUND II BEST OF SUSTAINABLE BONDS 2 DIS

BNP PARIBAS B FUND II BEST OF SUSTAINABLE BONDS 2 DIS BNP PARIBAS B FUND II BEST OF SUSTAINABLE BONDS 2 DIS Vereenvoudigd prospectus Naam BNP PARIBAS B FUND II Oprichtingsdatum 28 februari 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

BNP Paribas Portfolio Fund Balanced afgekort BNPP PF Balanced

BNP Paribas Portfolio Fund Balanced afgekort BNPP PF Balanced BNP Paribas Portfolio Fund Balanced afgekort BNPP PF Balanced Balanced Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas Portfolio Fund is op 14 maart 1990 in Luxemburg voor onbepaalde duur opgericht onder de

Nadere informatie

Vereenvoudigde prospectus van het compartiment DOLLAR BONDS van de Bevek AXA BELGIUM FUND

Vereenvoudigde prospectus van het compartiment DOLLAR BONDS van de Bevek AXA BELGIUM FUND Vereenvoudigde prospectus van het compartiment DOLLAR BONDS van de Bevek AA BELGIUM FUND Informatie betreffende de Bevek : 1. Naam : AA BELGIUM FUND 2. Oprichtingsdatum : 25/10/1994 3. Bestaansduur : onbeperkte

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA (EdR India) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA (EdR India) ICBE naar Frans recht (EdR India) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is

Nadere informatie

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente KBC IFIMA op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente De 5 jaar KBC IFIMA uitgifte gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente is een uitgifte in euro ( EUR ) met een jaarlijkse coupon verbonden aan de 5Y EUR CMS rente.

Nadere informatie

PUILAETCO DEWAAY FUND

PUILAETCO DEWAAY FUND PUILAETCO DEWAAY FUND Publieke bevek naar Belgisch recht met veranderlijk aantal rechten van deelneming die geopteerd heeft voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/CE ICBE

Nadere informatie

Informatie aan de aandeelhouders van de compartimenten Belgium, Small & Mid Cap Europe, Dollar Bonds en Euro Prime Bonds

Informatie aan de aandeelhouders van de compartimenten Belgium, Small & Mid Cap Europe, Dollar Bonds en Euro Prime Bonds PUILAETCO DEWAAY FUND Bevek naar Belgisch recht categorie I.C.B.E. Maatschappelijke zetel : Herrmann-Debrouxlaan 46 te 1160 Brussel Ondernemingsnummer : 0444.073.819 Informatie aan de aandeelhouders van

Nadere informatie

Tax shelter voor startende ondernemingen

Tax shelter voor startende ondernemingen Newsflash Tax shelter voor startende ondernemingen Via de tax shelter wil de Federale overheid natuurlijke personen fiscaal aanmoedigen om risicokapitaal te verschaffen aan startende ondernemingen binnen

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE FLEXIBLE (EdR Europe Flexible)

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE FLEXIBLE (EdR Europe Flexible) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Record Top Pension Fund

Record Top Pension Fund Record Top Pension Fund Pensioenspaarfonds Belgisch gemeenschappelijk beleggingsfonds met veranderlijk aantal rechten van deelneming Erkend in het kader van het derdeleeftijds- of pensioensparen Categorie

Nadere informatie

POST-FIX FUND POST-Multifix OPTIMIX

POST-FIX FUND POST-Multifix OPTIMIX POST-FIX FUND POST-Multifix OPTIMIX Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam POST-FIX FUND Oprichtingsdatum 7 mei 2003 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage.

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage. Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

Primavera Force Talents 1

Primavera Force Talents 1 Primavera Force Talents - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Primavera Force Talents 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Primavera Force Talents 1... 2 3. Samenstelling

Nadere informatie

PROSPECTUS ACCENT FUND. Bevek naar Belgisch recht Categorie financiële instrumenten en liquide middelen. 30 Juli 2014

PROSPECTUS ACCENT FUND. Bevek naar Belgisch recht Categorie financiële instrumenten en liquide middelen. 30 Juli 2014 PROSPECTUS ACCENT FUND Bevek naar Belgisch recht Categorie financiële instrumenten en liquide middelen 30 Juli 2014 Het prospectus is samengesteld uit volgende elementen: Informatie betreffende de bevek

Nadere informatie

Flexibele fondsen 3 Een airbag in uw portefeuille!

Flexibele fondsen 3 Een airbag in uw portefeuille! Flexibele fondsen Inhoud Flexibele fondsen 3 Een airbag in uw portefeuille! De voordelen van flexibele fondsen 4 Gediversifieerde gemengde fondsen 4 Een zeer flexibel actief beheer 4 Expertise en onafhankelijkheid

Nadere informatie