PENSIOENBROCHURE. Pensioensparen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PENSIOENBROCHURE. Pensioensparen"

Transcriptie

1 PENSIOENBROCHURE Pensioensparen Pensioenbrochure Pensioensparen

2 Waarom deze brochure? Deze brochure geeft antwoord op de vraag hoe u kunt sparen voor extra pensioen. En wat er met het gespaarde pensioenspaarkapitaal gebeurt als u overlijdt of naar een andere werkgever gaat. In deze brochure worden de hoofdlijnen van de vrijwillige pensioenregeling voor Pensioensparen beschreven. Om het voor u overzichtelijk te houden, wordt niet ingegaan op alle details van de regeling. Voor een volledige weergave van de pensioenregeling verwijzen wij u naar het pensioenreglement. U kunt het reglement opvragen bij De Eendragt Pensioen N.V. (hierna kortweg De Eendragt ). U kunt het pensioenreglement ook vinden op onze website: bij uw persoonlijke pensioeninformatie. U ontvangt een inlognaam en wachtwoord om uw persoonlijke pensioeninformatie te kunnen inzien. Het kan zijn dat u na het lezen van deze pensioenbrochure of het pensioenreglement nog vragen hebt, bijvoorbeeld over uw persoonlijke situatie. Deze vragen kunt u stellen aan de pensioenadministratie van De Eendragt. Wij zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8:00 tot uur. U kunt uw vragen ook per post verzenden naar onderstaand adres of een sturen. Onze contactgegevens zijn: De Eendragt Pensioen N.V. De Boelelaan HJ Amsterdam Telefoon: (gratis nummer ) Bewaar deze brochure goed! Misschien hebt u hem in de toekomst nog nodig. Deze brochure is met de grootste zorg samengesteld. Het kan zijn dat na verloop van tijd regelingen wijzigen. Dit geldt ook voor de pensioenuitkeringen die de overheid voor u regelt. Uw pensioenreglement is het juridisch document waarin alle bepalingen precies staan beschreven. Als u dus precies wilt weten hoe uw pensioen is geregeld, dan moet u uw pensioenreglement raadplegen. Pensioenbrochure Pensioensparen 2

3 INHOUDSOPGAVE 1. De pijlers van mijn pensioen 4 2. Pensioensparen Wat is pensioensparen? Voor welke pensioenen kan ik sparen? Hoe bouw ik pensioenspaarkapitaal op? Hoe wordt het pensioenspaarkapitaal belegd? 5 3. Welke gebeurtenissen zijn van invloed op mijn pensioen Wat gebeurt er als ik stop bij mijn werkgever voordat ik met pensioen ga? Wat gebeurt er als ik overlijd? Wat gebeurt er als ik arbeidsongeschikt wordt? Wat gebeurt er als ik ga scheiden? 8 4. Hoe houdt mijn pensioen zijn waarde? Meer informatie 11 Pensioenbrochure Pensioensparen 3

4 1. De pijlers van mijn pensioen Basisvoorziening van de overheid Pensioen is uw inkomen voor de periode vanaf uw pensionering. Pensioen is ook het inkomen voor uw partner en kinderen als u overlijdt. De Nederlandse overheid zorgt ervoor (onder bepaalde voorwaarden) dat - u een AOW-uitkering krijgt. Met ingang van 1 januari 2013 gaat de AOW in op een later moment dan 65 jaar. Voor actuele informatie hierover verwijzen wij u naar de website van de Sociale Verzekeringsbank (www.svb.nl); - uw partner en kinderen een Anw-uitkering krijgen als u overlijdt. Uw pensioenvoorziening via de pensioenregeling van uw werkgever Bovenop de basisvoorziening van de overheid is er voor u via de pensioenregeling van uw werkgever ouderdomspensioen, partnerpensioen en wezenpensioen verzekerd. In de Pensioenbrochure behorend bij uw pensioenregeling kunt u lezen wat er voor u is geregeld. Aanvulling van uw pensioen via de vrijwillige pensioenregeling voor Pensioensparen van uw werkgever Naast de basispensioenregeling van uw werkgever kan uw werkgever de mogelijkheid aanbieden om mee te doen met de vrijwillige pensioenregeling voor pensioensparen. Vraag bij uw werkgever of bij De Eendragt na of u kunt bijsparen. Indien u kunt bijsparen kunt met deze pensioenregeling pensioenspaarkapitaal sparen waarmee u op de pensioendatum extra ouderdomspensioen en/of partnerpensioen aankoopt. De Eendragt voert deze regeling uit. Uw werkgever betaalt de uitvoeringskosten. De vrijwillige pensioenregeling voor pensioensparen heeft het karakter van een premieovereenkomst. Dit betekent dat de hoogte van het pensioen afhangt van de hoogte van de premies, het behaalde rendement op de beleggingen, de tarieven en de rekenrente die op dat moment gelden. Als deelnemer aan deze vrijwillige pensioenregeling bepaalt u (binnen de fiscale grenzen) zelf de hoogte van de premies en betaalt u deze zelf. Pensioenbrochure Pensioensparen 4

5 2. Pensioensparen Met de vrijwillige pensioenregeling voor pensioensparen kunt u sparen voor een aanvullend pensioen. Hoe dit werkt, leest u hieronder Wat is pensioensparen? Pensioensparen bestaat uit twee fasen. De fase waarin een pensioenspaarkapitaal wordt opgebouwd (opbouwfase) en de fase waarin het opgebouwde kapitaal wordt uitgekeerd (uitkeringsfase). Tijdens de opbouwfase worden de maandelijkse pensioenspaarpremies en eventueel de storting van een bedrag in één keer (pensioenspaarkoopsom) belegd. De hoogte van de ingelegde bedragen (koopsom en premies) en het beleggingsrendement bepalen de hoogte van het opgebouwde pensioenspaarkapitaal. Het beleggingsrendement kan ook negatief zijn. In dat geval wordt het opgebouwde pensioenspaarkapitaal verminderd en kan het zelfs minder worden dan de ingelegde bedragen. Op de pensioeningangsdatum wordt met het dan opgebouwde pensioenspaarkapitaal extra pensioen gekocht dat tijdens de uitkeringsfase wordt uitgekeerd Voor welke pensioenen kan ik sparen? In uw pensioenspaarregeling bouwt u een pensioenspaarkapitaal op. Met dit kapitaal koopt u op het moment dat u met pensioen gaat aanvullend ouderdomspensioen en eventueel aanvullend partnerpensioen en wezenpensioen in de verhouding 100:70:14. Dit betekent dat voor elke 100 euro ouderdomspensioen dat u met uw pensioenspaarkapitaal koopt, er eventueel voor uw partner en kinderen ook 70 euro partnerpensioen en 14 euro wezenpensioen wordt gekocht Hoe bouw ik pensioenspaarkapitaal op? Bij aanvang van de deelname aan de pensioenregeling voor pensioensparen geeft u aan welk bedrag u in één keer (pensioenspaarkoopsom) en/of welk bedrag u maandelijks (pensioenspaarpremie) wilt storten. Als u kiest voor maandelijkse stortingen, dan moet het bedrag van de maandelijkse stortingen minimaal 20, - bedragen. Daarnaast mogen de jaarlijkse pensioenstortingen de fiscale grenzen op jaarbasis niet te boven gaan. Hiervoor verwijzen wij u naar het pensioenreglement. Per 1 januari van ieder kalenderjaar kunt u de hoogte van de spaarpremie wijzigen of de stortingen stop zetten. U moet dit dan vóór 1 januari schriftelijk aan De Eendragt doorgeven. Een eenmalige storting van een spaarkoopsom kunt u ook gedurende het kalenderjaar doorgeven. De eenmalige spaarkoopsommen en de maandelijkse spaarpremies worden volledig door uzelf betaald. Uw werkgever houdt deze bedragen in op uw bruto salaris. De Eendragt ontvangt deze bedragen van uw werkgever en verhoogt hiermee uw opgebouwde pensioenspaarkapitaal. Hierbij worden geen kosten ingehouden Hoe wordt het pensioenspaarkapitaal belegd? De gestorte bedragen worden op de laatste dag van de maand waarin de bedragen zijn gestort, belegd. De Eendragt heeft tien life-cycle beleggingsmixen samengesteld (verdeling over de mogelijke beleggingen) op Pensioenbrochure Pensioensparen 5

6 basis waarvan uw pensioenspaarkapitaal wordt belegd. Elke beleggingsmix is gekoppeld aan een leeftijdsgroep. De samenstelling van de beleggingsmixen wijzigt van meer risicovol naar minder risicovol naarmate de leeftijd hoger wordt en dus de pensioendatum dichterbij komt. De leeftijdsgroep 60+ heeft alleen risicovrije beleggingen. Dit betekent dat het pensioenspaarkapitaal vanaf 60 jaar zo is belegd dat dit niet meer kan dalen. Er wordt alleen nog rente bijgeschreven, net als op een spaarrekening bij de bank. Jaarlijks op 1 januari bepaalt De Eendragt op grond van uw leeftijd uw risicoprofiel voor dat jaar. U hebt hierin geen keuzevrijheid. Naarmate uw pensioendatum nadert, wordt u in een steeds veiliger risicoprofiel ingedeeld en wordt de belegging van uw pensioenspaarkapitaal automatisch op dit risicoprofiel afgestemd. In de tabel hieronder zijn de leeftijdsgroepen en bijbehorende risicoprofielen weergegeven. Bij elk risicoprofiel wordt aangegeven hoe de beleggingsmix is samengesteld. De beleggingscategorieën zijn: - risicovrij (denk aan deposito s); - obligaties; - zakelijke waarden (denk aan aandelen en onroerend goed). Vlak voordat u met pensioen gaat is dus 100% van uw pensioenspaarkapitaal risicovrij belegd. Risicoprofiel Leeftijdsgroep Risico klasse Beleggingsmix Risicovrij Obligaties Zakelijke waarden van 15 t/m % 10% 90% van 36 t/m % 20% 80% van 39 t/m % 30% 70% van 42 t/m % 40% 60% van 45 t/m % 50% 50% van 48 t/m % 60% 40% van 51 t/m % 70% 30% van 54 t/m % 70% 25% van 57 t/m % 70% 20% van 60 t/m % 0% 0% Meer informatie over risicoprofielen en beleggingsrisico s kunt u vinden in het pensioenreglement of op onze website: Nieuwe wetgeving Sinds 1 januari 2007 is de pensioenwet van kracht. Met de invoering van deze wet zijn de regels ten aanzien van de zorgplicht van pensioenuitvoerders ingrijpend gewijzigd. Om hieraan te voldoen heeft De Eendragt de hiervoor Pensioenbrochure Pensioensparen 6

7 genoemde lifecycle beleggingsmixen ontwikkeld. Hierbij wordt het opgebouwde pensioenspaarkapitaal belegd volgens een standaard middelenverdeling afhankelijk van uw leeftijd. Vanaf 1 januari 2009 is deze standaard lifecycle verdeling ook voor uw pensioenregeling van kracht. Vanwege de situatie op de financiële markten die is ontstaan als gevolg van financiële crisis, heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) de regelgeving ten aanzien van de zorgplicht aangepast. Als u voor 1 januari 2009 al pensioenspaarkapitaal had opgebouwd dat u hebt belegd volgens een afwijkende middelenverdeling, dan mag deze afwijkende verdeling voor de belegging van het in het verleden opgebouwde kapitaal voorlopig worden gehandhaafd. Als u hiervoor hebt gekozen,dan zal De Eendragt u elk jaar opnieuw vragen of u met deze afwijkende middelenverdeling wilt doorgaan, of dat u wilt overgaan naar de standaard middelenverdeling behorend bij uw leeftijd. N.B. De premies die vanaf 1 januari 2009 worden ingelegd worden altijd belegd volgens de standaard lifecycle verdeling Kosten Op de ingelegde premies worden geen administratie- of beheerkosten in rekening gebracht. Wel wordt de vergoeding van externe vermogensbeheerders afgetrokken van het rendement dat u ontvangt op uw kapitaal. Vastrentende waarden (kasmiddelen en staatsleningen) worden door De Eendragt zelf belegd. Daardoor zijn daar nauwelijks kosten. Voor de andere beleggingen maakt De Eendragt gebruik van gespecialiseerde, externe vermogensbeheerders. Deze brengen voor hun werkzaamheden kosten in rekening. Als er meer zakelijke waarden, zoals aandelen, vastgoed en innovatieve beleggingen in uw kapitaal zitten, stijgen daardoor ook de doorbelaste kosten. Hoe dichter u bij uw pensioen komt, hoe minder risico De Eendragt met uw kapitaal neemt. Dit doen wij door een steeds hoger percentage van uw geld te beleggen in staatsleningen en kasmiddelen. Daardoor dalen ook de kosten. Bij de oudste verzekerden worden geen kosten in mindering gebracht op het rendement. Het actuele rendement en de daarop in mindering gebrachte kosten staat op onze website, Pensioenbrochure Pensioensparen 7

8 3. Welke gebeurtenissen zijn van invloed op mijn pensioen Veranderingen in uw werk of privéleven kunnen van invloed zijn op uw opgebouwde pensioenspaarkapitaal. Hieronder kunt u lezen wat er gebeurt als u: - stopt bij uw werkgever voordat u met pensioen gaat; - komt te overlijden; - arbeidsongeschikt wordt; - gaat scheiden Wat gebeurt er als ik stop bij mijn werkgever voordat ik met pensioen ga? Als u weggaat bij uw werkgever en niet meer meedoet met de regeling, stopt ook de storting van de pensioenspaarpremie. De hoogte van het opgebouwde pensioenspaarkapitaal verandert dan alleen nog als gevolg van beleggingsrendement. Op de pensioeningangsdatum wordt het opgebouwde pensioenspaarkapitaal omgezet in pensioen. Als u bij een nieuwe werkgever gaat werken, kunt u het opgebouwde pensioenspaarkapitaal mogelijk ook overdragen naar de pensioenregeling van uw nieuwe werkgever. U moet hiervoor een verzoek indienen bij de pensioenuitvoerder van de nieuwe werkgever. In hoofdstuk 6 van de pensioenbrochure van uw basispensioenregeling kunt u meer lezen over waardeoverdracht Wat gebeurt er als ik overlijd? Als u overlijdt voor uw pensioendatum, wordt 110% van het opgebouwde pensioenspaarkapitaal omgezet in partnerpensioen. Als er wezen zijn dan ontvangt iedere wees een wezenpensioen ter hoogte van 20% van het partnerpensioen. Zijn er geen nabestaanden, dan vervalt het pensioenspaarkapitaal. Het wezenpensioen wordt verdubbeld als het kind volle wees is. Voor alle kinderen samen bedraagt het wezenpensioen maximaal het wezenpensioen voor vijf kinderen. Als er meer dan vijf kinderen wezenpensioen krijgen, wordt dit maximum bedrag gelijk verdeeld over de kinderen Wat gebeurt er als ik arbeidsongeschikt wordt? Als u ziek of arbeidsongeschikt wordt, worden de door u betaalde premies niet overgenomen door uw werkgever en/of De Eendragt. Of u kunt blijven sparen hangt van een aantal factoren af. U kunt hiervoor het beste contact opnemen met De Eendragt Wat gebeurt er als ik ga scheiden? Heeft mijn ex-partner recht op een deel van het pensioenspaarkapitaal bij scheiding? Bent u getrouwd of hebt u een partnerschap bij de burgerlijke stand laten registreren? Dan heeft uw expartner recht op een deel van het opgebouwde pensioenspaarkapitaal. Dit wettelijk recht heeft uw expartner ook als u gescheiden bent van tafel en bed (dan bent u nog getrouwd maar woont u niet meer bij elkaar). Pensioenbrochure Pensioensparen 8

9 Het deel waar uw ex-partner recht op heeft wordt berekend door het pensioenspaarkapitaal om te zetten in een aangenomen aanspraak op ouderdoms- en partnerpensioen. Het aangenomen partnerpensioen wordt weer omgezet in een pensioenspaarkapitaal dat uitsluitend bestemd is voor de aankoop van een levenslang partnerpensioen voor uw ex-partner bij uw overlijden na de pensioeningangsdatum. Ten aanzien van dat deel van het pensioenspaarkapitaal dat bestemd is voor de aankoop van ouderdomspensioen kunt u gebruik maken van het recht tot pensioenverevening (verdeling). Het gaat om de helft van het pensioenspaarkapitaal dat bestemd is voor de aankoop van ouderdomspensioen dat u hebt opgebouwd toen u samen was. Indien de verevening tijdig aan De Eendragt is gemeld, betaalt De Eendragt het aan uw ex-partner toekomende deel rechtstreeks aan uw ex-partner. Als uw ex-partner eerder overlijdt dan u, krijgt u het hele pensioenspaarkapitaal dat bestemd is voor de aankoop van ouderdomspensioen weer zelf. Een aanvraag tot wettelijke verevening kunt u bij De Eendragt indienen tot twee jaar na de dag dat u officieel bent gescheiden. Voor deze aanvraag moet u een formulier invullen. Dit formulier is verkrijgbaar bij de grotere postkantoren, bij (voorheen Postbus 51), of bij uw echtscheidingsadvocaat. Woonde u ongehuwd samen en had u ook geen geregistreerd partnerschap? Dan heeft uw ex-partner geen wettelijk recht op een deel van het pensioenspaarkapitaal dat bestemd is voor de aankoop van ouderdomspensioen als u uit elkaar gaat. Ook niet als u een samenlevingscontract had. U kunt als echtgenoten of partners ook afspraken maken over de verdeling van het opgebouwde pensioenspaarkapitaal in de huwelijkse voorwaarden, in de voorwaarden voor het partnerschap of in de scheidingsovereenkomst. Heeft mijn ex-partner recht op partnerpensioen bij scheiding? Als u komt te overlijden voor de pensioeningangsdatum is een partnerpensioen voor uw partner verzekerd. Echter dit partnerpensioen is op risicobasis verzekerd. Bij scheiding vervalt de verzekering van partnerpensioen. Als u overlijdt voor de pensioeningangsdatum krijgt uw ex-partner geen partnerpensioen. Pensioenbrochure Pensioensparen 9

10 4. Hoe houdt mijn pensioen zijn waarde? Hoe hoog uw pensioen is, weet u pas als u met pensioen gaat. Hoeveel pensioen u krijgt, hangt namelijk af van: - hoeveel pensioenpremie is betaald; - hoeveel pensioenspaarkapitaal er is na het beleggen van de pensioenpremies; - hoeveel pensioen u met dat kapitaal op de pensioeningangsdatum bij een pensioenuitvoerder kunt kopen. Als u met pensioen gaat, kunt u kiezen of u uw pensioenspaarkapitaal inbrengt in de solidaire portefeuille van De Eendragt, of dat u de waarde overdraagt naar een andere pensioenuitvoerder. Bij deze keuze is het van belang welke afspraken u met de pensioenuitvoerder kunt maken over het jaarlijks verhogen van de pensioenuitkeringen. De pensioenuitkeringen blijven namelijk niet automatisch waardevast. Deze verhoging van uw pensioen wordt toeslag of indexatie genoemd. Als u ervoor kiest om bij De Eendragt te blijven, koopt u met het pensioenspaarkapitaal dat u op de pensioeningangsdatum hebt opgebouwd, uw pensioenuitkeringen aan in de solidaire portefeuille van De Eendragt. Als u voor de pensioendatum komt te overlijden, wordt het partnerpensioen ingekocht in de solidaire portefeuille van De Eendragt. Hoe worden de pensioenuitkeringen verhoogd? Op de opgebouwde pensioenrechten wordt in beginsel jaarlijks toeslag verleend. De Eendragt beslist evenwel jaarlijks in hoeverre pensioenrechten en pensioenaanspraken worden aangepast. De hoogte van de toeslagverlening is afhankelijk van de middelen die De Eendragt hiervoor beschikbaar stelt. Heb ik altijd recht op verhoging? U hebt door eerdere verhogingen en de verwachting voor de komende jaren niet meteen ook recht op verhogingen in de toekomst. Pensioenbrochure Pensioensparen 10

11 5. Meer informatie Voor meer informatie over uw pensioen bij De Eendragt verwijzen wij u naar de pensioenbrochure van uw basispensioenregeling. Hierin kunt u lezen: - welke keuzes u hebt als u met pensioen gaat; - wanneer en hoe uw pensioen wordt uitgekeerd; - welke informatie De Eendragt u op verzoek verstrekt; - welke informatieverplichtingen u hebt; - waar u heen kunt met klachten; - nuttige adressen. Pensioenbrochure Pensioensparen 11

STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE VNU-A REGELING

STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE VNU-A REGELING STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE VNU-A REGELING Bijlage bij Startbrief INHOUDSOPGAVE Pagina Wat is pensioen? 1 Inleiding 1 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 2. Wanneer kan ik met

Nadere informatie

INLEIDING 3 BASISMODULE 4 AANVULLENDE MODULE 7 PLOEGENTOESLAG MODULE 10 HET NABESTAANDENPENSIOEN 11 PENSIOEN BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID 14

INLEIDING 3 BASISMODULE 4 AANVULLENDE MODULE 7 PLOEGENTOESLAG MODULE 10 HET NABESTAANDENPENSIOEN 11 PENSIOEN BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID 14 december 2007 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 BASISMODULE 4 AANVULLENDE MODULE 7 PLOEGENTOESLAG MODULE 10 HET NABESTAANDENPENSIOEN 11 PENSIOEN BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID 14 KEUZES BIJ PENSIONERING 15 WERKEN EN

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 Wanneer kan ik met pensioen? 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik? 4 Hoeveel pensioen krijgen

INHOUDSOPGAVE 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 Wanneer kan ik met pensioen? 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik? 4 Hoeveel pensioen krijgen PENSIOENBROCHURE INHOUDSOPGAVE 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 Wanneer kan ik met pensioen? 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik? 4 Hoeveel pensioen krijgen mijn partner en mijn kinderen als

Nadere informatie

Getronics Pensioen. Pensioenregeling in het kort

Getronics Pensioen. Pensioenregeling in het kort Getronics Pensioen Pensioenregeling in het kort Inleiding Pensioen is een onderwerp waarmee de meeste mensen zich pas bezighouden als het pensioen in zicht komt. Toch is het belangrijk dat u nu al goed

Nadere informatie

Uw pensioen in het kort

Uw pensioen in het kort Uw pensioen in het kort Pensioenregeling 2011 geldend voor werknemers voor wie op 31 juli 2011 het pensioenreglement 2008 N van toepassing is dan wel in dienst getreden op of na 1 augustus 2011 1 Deze

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds. Pensioenbrochure

Stichting Pensioenfonds. Pensioenbrochure Stichting Pensioenfonds Pensioenbrochure Versie 2012 2 Inhoudsopgave 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op?... 4 2 Wanneer kan ik met pensioen?... 5 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik?... 5 3.1 U kunt

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling CAO Verzekeren / Investment Management NB Deze brochure is niet meer actueel. Per 1 januari 2014 bouwen medewerkers van ING Verzekeren/Investment Management pensioen op bij NN CDC Pensioenfonds en is uw

Nadere informatie

De EDS Pensioenregeling

De EDS Pensioenregeling Eindstreep of nieuwe start? Weet hoe u verzekerd bent voor uw pensioen. De EDS Pensioenregeling Volledig beschikbare premie Als voormalig EDSmedewerker bent u deelnemer aan de EDS Pensioenregeling. U,

Nadere informatie

Pensioenbeleggen. Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV

Pensioenbeleggen. Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV Pensioenbeleggen Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV 1 2 Inleiding In deze brochure vind je informatie over Individueel Pensioenbeleggen (IPB) bij Pensioenfonds UWV. Deze informatie is alleen van

Nadere informatie

Uw pensioen. Wij sluiten graag bij u aan. Trouwen of samenwonen. Uw KPN. pensioen. Zelf kiezen. Nieuwe baan. Beleggen.

Uw pensioen. Wij sluiten graag bij u aan. Trouwen of samenwonen. Uw KPN. pensioen. Zelf kiezen. Nieuwe baan. Beleggen. Uw pensioen Wij sluiten graag bij u aan Meer weten? www.kpnpensioen.nl Nieuwe baan 20 Trouwen of samenwonen 22 Wat is pensioen? Arbeidsongeschikt Beleggen 6 12 18 Scheiden 23 Extra pensioen 16 Uw KPN pensioen

Nadere informatie

Je pensioen bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group

Je pensioen bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group Je pensioen bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group Welkom bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group (hierna te noemen: ons pen sioenfonds), het pensioenfonds waar Sligro Food Group Nederland

Nadere informatie

Pensioenbeleggen. Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV

Pensioenbeleggen. Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV Pensioenbeleggen Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV 1 2 Inleiding In deze brochure vind je informatie over Individueel Pensioenbeleggen (IPB) bij Pensioenfonds UWV. Deze informatie is alleen van

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam

Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam Pensioenbrochure 2012 Pensioenregeling Euronext Amsterdam Reglement 2012 ingegaan 1 januari 2012 Deze brochure geeft antwoord op de vragen: Wanneer kan ik met

Nadere informatie

Pensioenbrochure 2013

Pensioenbrochure 2013 Pensioenbrochure 2013 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave: 3 Inleiding 5 Wat is pensioen? 5 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 5 2. Wanneer kan ik met pensioen? 5 3. Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 05. Scheiden 16 Wat bedoelen we met scheiden? 16 De gevolgen voor uw ouderdomspensioen

Inhoudsopgave. Inleiding 05. Scheiden 16 Wat bedoelen we met scheiden? 16 De gevolgen voor uw ouderdomspensioen Pensioenregeling Pensioenregeling Inhoudsopgave Inleiding 05 Het pensioenpakket van PPF 06 Ouderdomspensioen 06 Premievrije deelneming 06 Invaliditeitspensioen 07 Partnerpensioen 07 Wezenpensioen 07

Nadere informatie

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet? U kunt vanaf 1 januari 2015 nettopensioen bij ons opbouwen. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in deze nettopensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 05

Inhoudsopgave. Inleiding 05 Pensioenregeling Pensioenregeling Inhoudsopgave Inleiding 05 Het pensioenpakket van PPF 06 Ouderdomspensioen 06 Premievrije deelneming 06 Invaliditeitspensioen 06 Nabestaandenpensioen 07 Wezenpensioen

Nadere informatie

Pensioenbrochure Pensioenregeling 2015

Pensioenbrochure Pensioenregeling 2015 Pensioenbrochure Pensioenregeling 2015 Uitgave mei 2015, wijzigingen voorbehouden. 1 INHOUD BLAD 1 INLEIDING 3 2 WAT IS HET KARAKTER VAN DE PENSIOENREGELING? 3 3 WAT BETAAL IK EN WAT BETAALT MIJN WERKGEVER

Nadere informatie

Uw Honeywell-pensioen

Uw Honeywell-pensioen Uw Honeywell-pensioen Mei 2015 2 Uw Honeywell-pensioen Lees de blauwe tekst voor de hoofdpunten Inleiding 5 Stopt u met werken met 67 jaar? 6 Uw pensioenuitkering 7 Wat kost uw pensioen? 11 Zorg voor uw

Nadere informatie

Pensioen. in het kort

Pensioen. in het kort Pensioen in het kort 1 2 Inhoud 1. Het pensioen in het kort 4 2. Uw ouderdomspensioen in het kort 5 3. Hoeveel (ouderdoms)pensioen krijgt u straks? 7 4. Pensioen voor uw partner en kinderen 10 5. Wanneer

Nadere informatie

Welkom bij Stichting BASF Pensioenfonds, het pensioenfonds voor werknemers die vóór. 1 juli 2008 in dienst zijn gekomen bij

Welkom bij Stichting BASF Pensioenfonds, het pensioenfonds voor werknemers die vóór. 1 juli 2008 in dienst zijn gekomen bij Pensioenregeling tot 1 juli 2008 Welkom bij Stichting BASF Pensioenfonds, het pensioenfonds voor werknemers die vóór 1 juli 2008 in dienst zijn gekomen bij BASF Nederland B.V., BASF IT Services Nederland

Nadere informatie

Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL

Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie Welkom, Sinds kort bouwt u pensioen op bij

Nadere informatie

ING TRANSPORT. Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

ING TRANSPORT. Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling HTING TRANS STICHTING TRANSPORT PENSIOENSTICHTING ING TRANSPORT Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Pensioenstichting Transport (PST). Uw werkgever heeft ons onlangs uw gegevens toegestuurd.

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij. is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch

Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij. is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch Uw pensioenregeling in het kort Versie 2015 Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch U bouwt bij ons pensioen op. In deze brochure leggen

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Stichting Pensioenfonds Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling 2 Stichting Pensioenfonds Welkom bij Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas, het pensioenfonds

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Pensioenfonds Welkom bij Stichting Pensioenfonds AZL (P-AZL), het pensioenfonds voor de werknemers in dienst van AZL N.V. Omdat u bij P-AZL pensioen gaat opbouwen

Nadere informatie

Mijn pensioen. Voor werknemers geboren voor 1950

Mijn pensioen. Voor werknemers geboren voor 1950 LET OP: deze brochure is voor het laatst aangepast op 1 januari 2013. Bent u geboren voor 1950 en wilt u meer informatie over uw mogelijkheden over uw pensioen? Neem dan contact op met de Servicedesk.

Nadere informatie

Pensioenregeling in het kort Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen

Pensioenregeling in het kort Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen Pensioenregeling in het kort Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen Wat is pensioen? 7 Arbeidsongeschikt Pensioenopbouw Nabestaandenpensioen Waardeoverdracht 8 11 20 Keuzemogelijkheden 14

Nadere informatie

Pensioenbeleggen. Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV

Pensioenbeleggen. Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV Pensioenbeleggen Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV Inleiding Via Individueel Pensioenbeleggen kun je zelf extra pensioen opbouwen. Deelname is vrijwillig. Echter, sinds januari 205 is

Nadere informatie

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad. pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad in vraag & antwoord kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.com 2 inleiding Stichting Pensioenfonds Randstad Telefoon

Nadere informatie