PENSIOENBROCHURE. Pensioensparen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PENSIOENBROCHURE. Pensioensparen"

Transcriptie

1 PENSIOENBROCHURE Pensioensparen Pensioenbrochure Pensioensparen

2 Waarom deze brochure? Deze brochure geeft antwoord op de vraag hoe u kunt sparen voor extra pensioen. En wat er met het gespaarde pensioenspaarkapitaal gebeurt als u overlijdt of naar een andere werkgever gaat. In deze brochure worden de hoofdlijnen van de vrijwillige pensioenregeling voor Pensioensparen beschreven. Om het voor u overzichtelijk te houden, wordt niet ingegaan op alle details van de regeling. Voor een volledige weergave van de pensioenregeling verwijzen wij u naar het pensioenreglement. U kunt het reglement opvragen bij De Eendragt Pensioen N.V. (hierna kortweg De Eendragt ). U kunt het pensioenreglement ook vinden op onze website: bij uw persoonlijke pensioeninformatie. U ontvangt een inlognaam en wachtwoord om uw persoonlijke pensioeninformatie te kunnen inzien. Het kan zijn dat u na het lezen van deze pensioenbrochure of het pensioenreglement nog vragen hebt, bijvoorbeeld over uw persoonlijke situatie. Deze vragen kunt u stellen aan de pensioenadministratie van De Eendragt. Wij zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8:00 tot uur. U kunt uw vragen ook per post verzenden naar onderstaand adres of een sturen. Onze contactgegevens zijn: De Eendragt Pensioen N.V. De Boelelaan HJ Amsterdam Telefoon: (gratis nummer ) Bewaar deze brochure goed! Misschien hebt u hem in de toekomst nog nodig. Deze brochure is met de grootste zorg samengesteld. Het kan zijn dat na verloop van tijd regelingen wijzigen. Dit geldt ook voor de pensioenuitkeringen die de overheid voor u regelt. Uw pensioenreglement is het juridisch document waarin alle bepalingen precies staan beschreven. Als u dus precies wilt weten hoe uw pensioen is geregeld, dan moet u uw pensioenreglement raadplegen. Pensioenbrochure Pensioensparen 2

3 INHOUDSOPGAVE 1. De pijlers van mijn pensioen 4 2. Pensioensparen Wat is pensioensparen? Voor welke pensioenen kan ik sparen? Hoe bouw ik pensioenspaarkapitaal op? Hoe wordt het pensioenspaarkapitaal belegd? 5 3. Welke gebeurtenissen zijn van invloed op mijn pensioen Wat gebeurt er als ik stop bij mijn werkgever voordat ik met pensioen ga? Wat gebeurt er als ik overlijd? Wat gebeurt er als ik arbeidsongeschikt wordt? Wat gebeurt er als ik ga scheiden? 8 4. Hoe houdt mijn pensioen zijn waarde? Meer informatie 11 Pensioenbrochure Pensioensparen 3

4 1. De pijlers van mijn pensioen Basisvoorziening van de overheid Pensioen is uw inkomen voor de periode vanaf uw pensionering. Pensioen is ook het inkomen voor uw partner en kinderen als u overlijdt. De Nederlandse overheid zorgt ervoor (onder bepaalde voorwaarden) dat - u een AOW-uitkering krijgt. Met ingang van 1 januari 2013 gaat de AOW in op een later moment dan 65 jaar. Voor actuele informatie hierover verwijzen wij u naar de website van de Sociale Verzekeringsbank (www.svb.nl); - uw partner en kinderen een Anw-uitkering krijgen als u overlijdt. Uw pensioenvoorziening via de pensioenregeling van uw werkgever Bovenop de basisvoorziening van de overheid is er voor u via de pensioenregeling van uw werkgever ouderdomspensioen, partnerpensioen en wezenpensioen verzekerd. In de Pensioenbrochure behorend bij uw pensioenregeling kunt u lezen wat er voor u is geregeld. Aanvulling van uw pensioen via de vrijwillige pensioenregeling voor Pensioensparen van uw werkgever Naast de basispensioenregeling van uw werkgever kan uw werkgever de mogelijkheid aanbieden om mee te doen met de vrijwillige pensioenregeling voor pensioensparen. Vraag bij uw werkgever of bij De Eendragt na of u kunt bijsparen. Indien u kunt bijsparen kunt met deze pensioenregeling pensioenspaarkapitaal sparen waarmee u op de pensioendatum extra ouderdomspensioen en/of partnerpensioen aankoopt. De Eendragt voert deze regeling uit. Uw werkgever betaalt de uitvoeringskosten. De vrijwillige pensioenregeling voor pensioensparen heeft het karakter van een premieovereenkomst. Dit betekent dat de hoogte van het pensioen afhangt van de hoogte van de premies, het behaalde rendement op de beleggingen, de tarieven en de rekenrente die op dat moment gelden. Als deelnemer aan deze vrijwillige pensioenregeling bepaalt u (binnen de fiscale grenzen) zelf de hoogte van de premies en betaalt u deze zelf. Pensioenbrochure Pensioensparen 4

5 2. Pensioensparen Met de vrijwillige pensioenregeling voor pensioensparen kunt u sparen voor een aanvullend pensioen. Hoe dit werkt, leest u hieronder Wat is pensioensparen? Pensioensparen bestaat uit twee fasen. De fase waarin een pensioenspaarkapitaal wordt opgebouwd (opbouwfase) en de fase waarin het opgebouwde kapitaal wordt uitgekeerd (uitkeringsfase). Tijdens de opbouwfase worden de maandelijkse pensioenspaarpremies en eventueel de storting van een bedrag in één keer (pensioenspaarkoopsom) belegd. De hoogte van de ingelegde bedragen (koopsom en premies) en het beleggingsrendement bepalen de hoogte van het opgebouwde pensioenspaarkapitaal. Het beleggingsrendement kan ook negatief zijn. In dat geval wordt het opgebouwde pensioenspaarkapitaal verminderd en kan het zelfs minder worden dan de ingelegde bedragen. Op de pensioeningangsdatum wordt met het dan opgebouwde pensioenspaarkapitaal extra pensioen gekocht dat tijdens de uitkeringsfase wordt uitgekeerd Voor welke pensioenen kan ik sparen? In uw pensioenspaarregeling bouwt u een pensioenspaarkapitaal op. Met dit kapitaal koopt u op het moment dat u met pensioen gaat aanvullend ouderdomspensioen en eventueel aanvullend partnerpensioen en wezenpensioen in de verhouding 100:70:14. Dit betekent dat voor elke 100 euro ouderdomspensioen dat u met uw pensioenspaarkapitaal koopt, er eventueel voor uw partner en kinderen ook 70 euro partnerpensioen en 14 euro wezenpensioen wordt gekocht Hoe bouw ik pensioenspaarkapitaal op? Bij aanvang van de deelname aan de pensioenregeling voor pensioensparen geeft u aan welk bedrag u in één keer (pensioenspaarkoopsom) en/of welk bedrag u maandelijks (pensioenspaarpremie) wilt storten. Als u kiest voor maandelijkse stortingen, dan moet het bedrag van de maandelijkse stortingen minimaal 20, - bedragen. Daarnaast mogen de jaarlijkse pensioenstortingen de fiscale grenzen op jaarbasis niet te boven gaan. Hiervoor verwijzen wij u naar het pensioenreglement. Per 1 januari van ieder kalenderjaar kunt u de hoogte van de spaarpremie wijzigen of de stortingen stop zetten. U moet dit dan vóór 1 januari schriftelijk aan De Eendragt doorgeven. Een eenmalige storting van een spaarkoopsom kunt u ook gedurende het kalenderjaar doorgeven. De eenmalige spaarkoopsommen en de maandelijkse spaarpremies worden volledig door uzelf betaald. Uw werkgever houdt deze bedragen in op uw bruto salaris. De Eendragt ontvangt deze bedragen van uw werkgever en verhoogt hiermee uw opgebouwde pensioenspaarkapitaal. Hierbij worden geen kosten ingehouden Hoe wordt het pensioenspaarkapitaal belegd? De gestorte bedragen worden op de laatste dag van de maand waarin de bedragen zijn gestort, belegd. De Eendragt heeft tien life-cycle beleggingsmixen samengesteld (verdeling over de mogelijke beleggingen) op Pensioenbrochure Pensioensparen 5

6 basis waarvan uw pensioenspaarkapitaal wordt belegd. Elke beleggingsmix is gekoppeld aan een leeftijdsgroep. De samenstelling van de beleggingsmixen wijzigt van meer risicovol naar minder risicovol naarmate de leeftijd hoger wordt en dus de pensioendatum dichterbij komt. De leeftijdsgroep 60+ heeft alleen risicovrije beleggingen. Dit betekent dat het pensioenspaarkapitaal vanaf 60 jaar zo is belegd dat dit niet meer kan dalen. Er wordt alleen nog rente bijgeschreven, net als op een spaarrekening bij de bank. Jaarlijks op 1 januari bepaalt De Eendragt op grond van uw leeftijd uw risicoprofiel voor dat jaar. U hebt hierin geen keuzevrijheid. Naarmate uw pensioendatum nadert, wordt u in een steeds veiliger risicoprofiel ingedeeld en wordt de belegging van uw pensioenspaarkapitaal automatisch op dit risicoprofiel afgestemd. In de tabel hieronder zijn de leeftijdsgroepen en bijbehorende risicoprofielen weergegeven. Bij elk risicoprofiel wordt aangegeven hoe de beleggingsmix is samengesteld. De beleggingscategorieën zijn: - risicovrij (denk aan deposito s); - obligaties; - zakelijke waarden (denk aan aandelen en onroerend goed). Vlak voordat u met pensioen gaat is dus 100% van uw pensioenspaarkapitaal risicovrij belegd. Risicoprofiel Leeftijdsgroep Risico klasse Beleggingsmix Risicovrij Obligaties Zakelijke waarden van 15 t/m % 10% 90% van 36 t/m % 20% 80% van 39 t/m % 30% 70% van 42 t/m % 40% 60% van 45 t/m % 50% 50% van 48 t/m % 60% 40% van 51 t/m % 70% 30% van 54 t/m % 70% 25% van 57 t/m % 70% 20% van 60 t/m % 0% 0% Meer informatie over risicoprofielen en beleggingsrisico s kunt u vinden in het pensioenreglement of op onze website: Nieuwe wetgeving Sinds 1 januari 2007 is de pensioenwet van kracht. Met de invoering van deze wet zijn de regels ten aanzien van de zorgplicht van pensioenuitvoerders ingrijpend gewijzigd. Om hieraan te voldoen heeft De Eendragt de hiervoor Pensioenbrochure Pensioensparen 6

7 genoemde lifecycle beleggingsmixen ontwikkeld. Hierbij wordt het opgebouwde pensioenspaarkapitaal belegd volgens een standaard middelenverdeling afhankelijk van uw leeftijd. Vanaf 1 januari 2009 is deze standaard lifecycle verdeling ook voor uw pensioenregeling van kracht. Vanwege de situatie op de financiële markten die is ontstaan als gevolg van financiële crisis, heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) de regelgeving ten aanzien van de zorgplicht aangepast. Als u voor 1 januari 2009 al pensioenspaarkapitaal had opgebouwd dat u hebt belegd volgens een afwijkende middelenverdeling, dan mag deze afwijkende verdeling voor de belegging van het in het verleden opgebouwde kapitaal voorlopig worden gehandhaafd. Als u hiervoor hebt gekozen,dan zal De Eendragt u elk jaar opnieuw vragen of u met deze afwijkende middelenverdeling wilt doorgaan, of dat u wilt overgaan naar de standaard middelenverdeling behorend bij uw leeftijd. N.B. De premies die vanaf 1 januari 2009 worden ingelegd worden altijd belegd volgens de standaard lifecycle verdeling Kosten Op de ingelegde premies worden geen administratie- of beheerkosten in rekening gebracht. Wel wordt de vergoeding van externe vermogensbeheerders afgetrokken van het rendement dat u ontvangt op uw kapitaal. Vastrentende waarden (kasmiddelen en staatsleningen) worden door De Eendragt zelf belegd. Daardoor zijn daar nauwelijks kosten. Voor de andere beleggingen maakt De Eendragt gebruik van gespecialiseerde, externe vermogensbeheerders. Deze brengen voor hun werkzaamheden kosten in rekening. Als er meer zakelijke waarden, zoals aandelen, vastgoed en innovatieve beleggingen in uw kapitaal zitten, stijgen daardoor ook de doorbelaste kosten. Hoe dichter u bij uw pensioen komt, hoe minder risico De Eendragt met uw kapitaal neemt. Dit doen wij door een steeds hoger percentage van uw geld te beleggen in staatsleningen en kasmiddelen. Daardoor dalen ook de kosten. Bij de oudste verzekerden worden geen kosten in mindering gebracht op het rendement. Het actuele rendement en de daarop in mindering gebrachte kosten staat op onze website, Pensioenbrochure Pensioensparen 7

8 3. Welke gebeurtenissen zijn van invloed op mijn pensioen Veranderingen in uw werk of privéleven kunnen van invloed zijn op uw opgebouwde pensioenspaarkapitaal. Hieronder kunt u lezen wat er gebeurt als u: - stopt bij uw werkgever voordat u met pensioen gaat; - komt te overlijden; - arbeidsongeschikt wordt; - gaat scheiden Wat gebeurt er als ik stop bij mijn werkgever voordat ik met pensioen ga? Als u weggaat bij uw werkgever en niet meer meedoet met de regeling, stopt ook de storting van de pensioenspaarpremie. De hoogte van het opgebouwde pensioenspaarkapitaal verandert dan alleen nog als gevolg van beleggingsrendement. Op de pensioeningangsdatum wordt het opgebouwde pensioenspaarkapitaal omgezet in pensioen. Als u bij een nieuwe werkgever gaat werken, kunt u het opgebouwde pensioenspaarkapitaal mogelijk ook overdragen naar de pensioenregeling van uw nieuwe werkgever. U moet hiervoor een verzoek indienen bij de pensioenuitvoerder van de nieuwe werkgever. In hoofdstuk 6 van de pensioenbrochure van uw basispensioenregeling kunt u meer lezen over waardeoverdracht Wat gebeurt er als ik overlijd? Als u overlijdt voor uw pensioendatum, wordt 110% van het opgebouwde pensioenspaarkapitaal omgezet in partnerpensioen. Als er wezen zijn dan ontvangt iedere wees een wezenpensioen ter hoogte van 20% van het partnerpensioen. Zijn er geen nabestaanden, dan vervalt het pensioenspaarkapitaal. Het wezenpensioen wordt verdubbeld als het kind volle wees is. Voor alle kinderen samen bedraagt het wezenpensioen maximaal het wezenpensioen voor vijf kinderen. Als er meer dan vijf kinderen wezenpensioen krijgen, wordt dit maximum bedrag gelijk verdeeld over de kinderen Wat gebeurt er als ik arbeidsongeschikt wordt? Als u ziek of arbeidsongeschikt wordt, worden de door u betaalde premies niet overgenomen door uw werkgever en/of De Eendragt. Of u kunt blijven sparen hangt van een aantal factoren af. U kunt hiervoor het beste contact opnemen met De Eendragt Wat gebeurt er als ik ga scheiden? Heeft mijn ex-partner recht op een deel van het pensioenspaarkapitaal bij scheiding? Bent u getrouwd of hebt u een partnerschap bij de burgerlijke stand laten registreren? Dan heeft uw expartner recht op een deel van het opgebouwde pensioenspaarkapitaal. Dit wettelijk recht heeft uw expartner ook als u gescheiden bent van tafel en bed (dan bent u nog getrouwd maar woont u niet meer bij elkaar). Pensioenbrochure Pensioensparen 8

9 Het deel waar uw ex-partner recht op heeft wordt berekend door het pensioenspaarkapitaal om te zetten in een aangenomen aanspraak op ouderdoms- en partnerpensioen. Het aangenomen partnerpensioen wordt weer omgezet in een pensioenspaarkapitaal dat uitsluitend bestemd is voor de aankoop van een levenslang partnerpensioen voor uw ex-partner bij uw overlijden na de pensioeningangsdatum. Ten aanzien van dat deel van het pensioenspaarkapitaal dat bestemd is voor de aankoop van ouderdomspensioen kunt u gebruik maken van het recht tot pensioenverevening (verdeling). Het gaat om de helft van het pensioenspaarkapitaal dat bestemd is voor de aankoop van ouderdomspensioen dat u hebt opgebouwd toen u samen was. Indien de verevening tijdig aan De Eendragt is gemeld, betaalt De Eendragt het aan uw ex-partner toekomende deel rechtstreeks aan uw ex-partner. Als uw ex-partner eerder overlijdt dan u, krijgt u het hele pensioenspaarkapitaal dat bestemd is voor de aankoop van ouderdomspensioen weer zelf. Een aanvraag tot wettelijke verevening kunt u bij De Eendragt indienen tot twee jaar na de dag dat u officieel bent gescheiden. Voor deze aanvraag moet u een formulier invullen. Dit formulier is verkrijgbaar bij de grotere postkantoren, bij (voorheen Postbus 51), of bij uw echtscheidingsadvocaat. Woonde u ongehuwd samen en had u ook geen geregistreerd partnerschap? Dan heeft uw ex-partner geen wettelijk recht op een deel van het pensioenspaarkapitaal dat bestemd is voor de aankoop van ouderdomspensioen als u uit elkaar gaat. Ook niet als u een samenlevingscontract had. U kunt als echtgenoten of partners ook afspraken maken over de verdeling van het opgebouwde pensioenspaarkapitaal in de huwelijkse voorwaarden, in de voorwaarden voor het partnerschap of in de scheidingsovereenkomst. Heeft mijn ex-partner recht op partnerpensioen bij scheiding? Als u komt te overlijden voor de pensioeningangsdatum is een partnerpensioen voor uw partner verzekerd. Echter dit partnerpensioen is op risicobasis verzekerd. Bij scheiding vervalt de verzekering van partnerpensioen. Als u overlijdt voor de pensioeningangsdatum krijgt uw ex-partner geen partnerpensioen. Pensioenbrochure Pensioensparen 9

10 4. Hoe houdt mijn pensioen zijn waarde? Hoe hoog uw pensioen is, weet u pas als u met pensioen gaat. Hoeveel pensioen u krijgt, hangt namelijk af van: - hoeveel pensioenpremie is betaald; - hoeveel pensioenspaarkapitaal er is na het beleggen van de pensioenpremies; - hoeveel pensioen u met dat kapitaal op de pensioeningangsdatum bij een pensioenuitvoerder kunt kopen. Als u met pensioen gaat, kunt u kiezen of u uw pensioenspaarkapitaal inbrengt in de solidaire portefeuille van De Eendragt, of dat u de waarde overdraagt naar een andere pensioenuitvoerder. Bij deze keuze is het van belang welke afspraken u met de pensioenuitvoerder kunt maken over het jaarlijks verhogen van de pensioenuitkeringen. De pensioenuitkeringen blijven namelijk niet automatisch waardevast. Deze verhoging van uw pensioen wordt toeslag of indexatie genoemd. Als u ervoor kiest om bij De Eendragt te blijven, koopt u met het pensioenspaarkapitaal dat u op de pensioeningangsdatum hebt opgebouwd, uw pensioenuitkeringen aan in de solidaire portefeuille van De Eendragt. Als u voor de pensioendatum komt te overlijden, wordt het partnerpensioen ingekocht in de solidaire portefeuille van De Eendragt. Hoe worden de pensioenuitkeringen verhoogd? Op de opgebouwde pensioenrechten wordt in beginsel jaarlijks toeslag verleend. De Eendragt beslist evenwel jaarlijks in hoeverre pensioenrechten en pensioenaanspraken worden aangepast. De hoogte van de toeslagverlening is afhankelijk van de middelen die De Eendragt hiervoor beschikbaar stelt. Heb ik altijd recht op verhoging? U hebt door eerdere verhogingen en de verwachting voor de komende jaren niet meteen ook recht op verhogingen in de toekomst. Pensioenbrochure Pensioensparen 10

11 5. Meer informatie Voor meer informatie over uw pensioen bij De Eendragt verwijzen wij u naar de pensioenbrochure van uw basispensioenregeling. Hierin kunt u lezen: - welke keuzes u hebt als u met pensioen gaat; - wanneer en hoe uw pensioen wordt uitgekeerd; - welke informatie De Eendragt u op verzoek verstrekt; - welke informatieverplichtingen u hebt; - waar u heen kunt met klachten; - nuttige adressen. Pensioenbrochure Pensioensparen 11

PENSIOENBROCHURE. Pensioensparen

PENSIOENBROCHURE. Pensioensparen PENSIOENBROCHURE Pensioensparen Pensioenbrochure Pensioensparen Waarom deze brochure? Deze brochure geeft antwoord op de vraag hoe u kunt sparen voor extra pensioen. En wat er met het gespaarde pensioenkapitaal

Nadere informatie

PENSIOENBROCHURE. Anw-suppletiepensioen

PENSIOENBROCHURE. Anw-suppletiepensioen PENSIOENBROCHURE Anw-suppletiepensioen Pensioenbrochure Anw-suppletiepensioen Waarom deze brochure? Deze brochure geeft antwoord op de vraag hoe uw partner verzekerd blijft van een goed inkomen als u overlijdt.

Nadere informatie

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet? U kunt vanaf 1 januari 2015 nettopensioen bij ons opbouwen. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in deze nettopensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt vanaf pensioen bij ons op. Dit doet

Nadere informatie

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Stichting PENSIOENFONDS CAPGEMINI Nederland Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Delta Lloyd. U bouwt via pensioen bij ons op, zolang u in dienst bent bij deze werkgever. Dit geldt wanneer u 21 jaar of ouder bent. In dit Pensioen

Nadere informatie

PENSIOENBROCHURE Nielsen Nederland

PENSIOENBROCHURE Nielsen Nederland STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE Nielsen Nederland Bijlage bij Startbrief INHOUDSOPGAVE Pagina Wat is pensioen? 1 Inleiding 1 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 2. Wanneer kan ik met

Nadere informatie

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld?

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt

Nadere informatie

BeterExcedent. Pensioen Werknemer 2015

BeterExcedent. Pensioen Werknemer 2015 BeterExcedent Pensioen Werknemer 2015 BeterExcedent Pensioen Werknemer 2015 Als u via uw werkgever deelneemt in de pensioenregeling BeterExcedent, kunt u pensioen opbouwen over het deel van uw salaris

Nadere informatie

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen U bouwt een pensioeninkomen op via uw werkgever. Dit pensioeninkomen ontvangt u nadat u gepensioneerd bent, naast uw AOW-uitkering.

Nadere informatie

UW MENSEN, UW kapitaal. Onderdeel van een geoliede machine. Pensioen in het kort PLAN YOUR FUTURE

UW MENSEN, UW kapitaal. Onderdeel van een geoliede machine. Pensioen in het kort PLAN YOUR FUTURE UW MENSEN, UW kapitaal Onderdeel van een geoliede machine Pensioen in het kort PLAN YOUR FUTURE Welkom bij Cappital! U bouwt via uw werkgever pensioenkapitaal op, om op uw pensioenleeftijd pensioen aan

Nadere informatie

BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014

BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014 BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014 STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS INHOUDSOPGAVE 1 2 3 4 4.1 4.2 5 5.1 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 7 7.1 7.2 7.3 7.4 8 8.1 8.2 9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 10 10.1 10.2 10.3

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw,

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Pensioenfonds Hoogovens! U bouwt kapitaal op in onze nettopensioenregeling. Dit doet u via uw werkgever naast uw deelname aan de collectieve

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Beleggingspakket In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Welkomstbrief Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Inhoud 1. Inleiding 4 1.1 Welke informatie krijg je over je pensioen? 4 1.2 Wat is pensioen? 4 1.3 Welke pensioenregeling heb je? 4 1.4 Heb

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten De heer/mevrouw A. START STRAAT 1234 1234 AA WOONPLAATS behandeld door telefoonnummer ons kenmerk Klant Team StiPP (088) 008 40 60 950. briefcodering burgerservicenummer datum Betreft: Welkomstbericht

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE VNU-A REGELING

STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE VNU-A REGELING STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE VNU-A REGELING Bijlage bij Startbrief INHOUDSOPGAVE Pagina Wat is pensioen? 1 Inleiding 1 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 2. Wanneer kan ik met

Nadere informatie

Pensioen Voorbeeldteksten laag 1 voor nettopensioenregeling VOORBEELDTEKST

Pensioen Voorbeeldteksten laag 1 voor nettopensioenregeling VOORBEELDTEKST Pensioen 1-2-3 Voorbeeldteksten laag 1 voor nettopensioenregeling Augustus 2016 Dit document bevat per icoon een voorbeeldtekst voor laag 1 van een Pensioen 1-2-3 voor een nettopensioenregeling. U mag

Nadere informatie

Wat krijgt u in deze pensioenregeling?

Wat krijgt u in deze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Conservatrix. U bouwt vanaf 1 juni 2008 pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever . In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 Wanneer kan ik met pensioen? 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik? 4 Hoeveel pensioen krijgen

INHOUDSOPGAVE 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 Wanneer kan ik met pensioen? 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik? 4 Hoeveel pensioen krijgen PENSIOENBROCHURE INHOUDSOPGAVE 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 Wanneer kan ik met pensioen? 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik? 4 Hoeveel pensioen krijgen mijn partner en mijn kinderen als

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE NIELSEN MEDIA RESEARCH REGELING

STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE NIELSEN MEDIA RESEARCH REGELING STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE NIELSEN MEDIA RESEARCH REGELING Bijlage bij Startbrief INHOUDSOPGAVE Pagina Wat is pensioen? 1 Inleiding 1 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 2. Wanneer

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Op dit Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid,

Nadere informatie

Welkom bij Pensioenfonds KPN. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in uw pensioenregeling.

Welkom bij Pensioenfonds KPN. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in uw pensioenregeling. 28 november 2015 Welkom bij Pensioenfonds KPN. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in uw pensioenregeling. Wat vindt u in laag 1, 2 en 3? Pensioen 1-2-3 bestaat uit drie lagen. Hieronder

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Pensioen 1-2-3 Voorbeeldteksten laag 2 voor DC-regelingen VOORBEELDTEKST

Pensioen 1-2-3 Voorbeeldteksten laag 2 voor DC-regelingen VOORBEELDTEKST Pensioen 1-2-3 Voorbeeldteksten laag 2 voor DC-regelingen Oktober 2015 Dit document bevat per icoon een voorbeeldtekst voor laag 2 van een Pensioen 1-2-3 voor een DC-regeling. U mag de teksten redactioneel

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN. Algemeen

VEELGESTELDE VRAGEN. Algemeen Algemeen 1 Wat is een UPO? UPO staat voor Uniform Pensioenoverzicht. Het UPO geeft u inzicht in uw huidige en toekomstige financiële situatie (en de situatie voor uw eventuele nabestaanden) bij pensionering,

Nadere informatie

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan.

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan. Waardeoverdracht bij indiensttreding Meer weten? www.kpnpensioen.nl Wat is waardeoverdracht? 4 Zoek en vind 11 Een nieuwe baan 3 Is waardeoverdracht verstandig? Goed om te weten 6 Zo vraagt u aan 10 9

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten De heer/mevrouw A. START STRAAT 1234 1234 AA WOONPLAATS behandeld door telefoonnummer ons kenmerk Klant Team StiPP (088) 008 40 60 950. briefcodering burgerservicenummer datum Betreft: Welkomstbericht

Nadere informatie

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hartelijk welkom bij Pensioenfonds PGB! U bouwt pensioen bij ons op omdat u bij RELX werkt. In dit Pensioen 1-2-3 leest u hoe het zit met uw pensioen Lees in 3 stappen over uw pensioen Pensioen 1-2-3 bestaat

Nadere informatie

Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt.

Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Startbrief Deelnemen aan de pensioenregeling van bpf GBP Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Pensioen bestaat

Nadere informatie

Pensioen voor uw gezin. Wat er is geregeld voor uw nabestaanden

Pensioen voor uw gezin. Wat er is geregeld voor uw nabestaanden Pensioen voor uw gezin Wat er is geregeld voor uw nabestaanden Pensioen voor uw gezin 3 Inhoud U bent deelnemer in de pensioenregeling van Pensioenfonds Hoogovens. Als u overlijdt, laat u misschien een

Nadere informatie

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan.

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan. Waardeoverdracht bij indiensttreding Meer weten? www.kpnpensioen.nl Wat is waardeoverdracht? 4 Zoek en vind 11 Een nieuwe baan 3 Is waardeoverdracht verstandig? Goed om te weten 6 Zo vraagt u aan 10 9

Nadere informatie

Pensioenbeleggen. Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV

Pensioenbeleggen. Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV Pensioenbeleggen Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV Inleiding Via Individueel Pensioenbeleggen kun je zelf extra pensioen opbouwen. Deelname is vrijwillig. Echter, sinds januari 205 is

Nadere informatie

Pensioen. Waardeoverdracht bij indiensttreding

Pensioen. Waardeoverdracht bij indiensttreding Uw Pensioen Waardeoverdracht bij indiensttreding In deze brochure over waardeoverdracht staat algemene informatie en is bedoeld om deelnemers aan het Stichting Pensioenfonds SNT (STPS) algemene informatie

Nadere informatie

Veelgestelde vragen nettopensioenregeling

Veelgestelde vragen nettopensioenregeling Veelgestelde vragen nettopensioenregeling Vragen en antwoorden over pensioenopbouw en verzekeren nabestaandenpensioen over uw pensioengevend salaris boven 100.000 Pagina 1 van 7 Vragen en antwoorden Wat

Nadere informatie

Veelgestelde vragen en antwoorden

Veelgestelde vragen en antwoorden Veelgestelde vragen en antwoorden Algemeen 1. Wat is een UPO? UPO staat voor Uniform Pensioenoverzicht. Het UPO geeft u inzicht in uw huidige en toekomstige financiºle situatie (en de situatie voor uw

Nadere informatie

Startbrief. 1. Algemeen. Waardeoverdracht. Informatie die u geeft. Wanneer bent u deelnemer in de Basisregeling?

Startbrief. 1. Algemeen. Waardeoverdracht. Informatie die u geeft. Wanneer bent u deelnemer in de Basisregeling? Startbrief Deze startbrief bestaat uit 3 delen: Algemeen, Basisregeling en Plusregeling. 1. Algemeen Uw werkgever: Tentoo Collective Freelance & Flex B.V. Uw pensioenuitvoerder: ABN AMRO Pensioenen Soort

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling Brochure Pensioenregeling Wat houdt de brochure Pensioenregeling in? De brochure maakt deel uit van de startbrief. In de brochure wordt de pensioenregeling in begrijpelijke taal toegelicht aan de hand

Nadere informatie

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe Pensioenfonds Avebe Pensioen 1-2-3 Meer informatie over uw pensioenregeling Welkom bij Pensioenfonds Avebe. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk

Nadere informatie

Kom in actie als u: Geachte deelnemer,

Kom in actie als u: Geachte deelnemer, Geachte deelnemer, Vanaf 1 januari 2015 is de pensioenregeling aangepast voor de werknemers van Damco Netherlands B.V. en Damco International B.V.. Nedlloyd Pensioenfonds (NPF) verzorgt ook deze gewijzigde

Nadere informatie

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen U bouwt een pensioeninkomen op via uw werkgever. Dit pensioeninkomen ontvangt u nadat u gepensioneerd bent, naast uw AOW-uitkering.

Nadere informatie

Pensioenfonds Metaal en Techniek PENSIOENBELEGGEN

Pensioenfonds Metaal en Techniek PENSIOENBELEGGEN Pensioenfonds Metaal en Techniek PENSIOENBELEGGEN Nieuwe pensioenregeling per 1 januari 2006 PENSIOENBELEGGEN Wie een dienstverband heeft, bouwt onder voorwaarden vanaf zijn 18 e pensioen op. Elke maand

Nadere informatie

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hartelijk welkom bij Pensioenfonds PGB! U bouwt pensioen bij ons op omdat u in de sector zeevisserij (walpersoneel) werkt. In dit Pensioen 1-2-3 leest u hoe het zit met uw pensioen. Lees in 3 stappen over

Nadere informatie

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? 2. Wat krijgt u niet in onze pensioenregeling? 3. Hoe bouwt u pensioen op?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? 2. Wat krijgt u niet in onze pensioenregeling? 3. Hoe bouwt u pensioen op? 1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Als u met pensioen gaat, dan ontvangt u een ouderdomspensioen. Op uw pensioendatum koopt u met het opgebouwde pensioenkapitaal een ouderdomspensioen

Nadere informatie

Overlijden. Wat is er geregeld voor uw nabestaanden?

Overlijden. Wat is er geregeld voor uw nabestaanden? Overlijden Wat is er geregeld voor uw nabestaanden? Leeswijzer Deze brochure is opgebouwd uit vier delen: Wat houdt 1. Wat houdt in? In dit eerste deel vindt u algemene informatie. Ook vindt u hier informatie

Nadere informatie

Pensioen 1-2-3 Voorbeeldteksten laag 1 voor DC-regelingen VOORBEELDTEKST

Pensioen 1-2-3 Voorbeeldteksten laag 1 voor DC-regelingen VOORBEELDTEKST Pensioen 1-2-3 Voorbeeldteksten laag 1 voor DC-regelingen Oktober 2015 Dit document bevat per icoon een voorbeeldtekst voor laag 1 van een Pensioen 1-2-3 voor een DC-regeling. U mag de teksten redactioneel

Nadere informatie

Overlijden en uw pensioen

Overlijden en uw pensioen Overlijden en uw pensioen Bij pensioenfonds Metaal en Techniek bouwt u een inkomen op voor als u stopt met werken. U bouwt ook pensioen op voor uw partner en kinderen, voor als u er zelf niet meer bent.

Nadere informatie

Pensioen 1-2-3 Voorbeeldteksten laag 1 voor DC-regelingen VOORBEELDTEKST

Pensioen 1-2-3 Voorbeeldteksten laag 1 voor DC-regelingen VOORBEELDTEKST Pensioen 1-2-3 Voorbeeldteksten laag 1 voor DC-regelingen Februari 2016 Dit document bevat per icoon een voorbeeldtekst voor laag 1 van een Pensioen 1-2-3 voor een DC-regeling. U mag de teksten redactioneel

Nadere informatie

BeterExcedent pensioen werknemer BeterExcedent pensioen

BeterExcedent pensioen werknemer BeterExcedent pensioen BeterExcedent werknemer BeterExcedent wrkn.2014.0201 Deze brochure gaat over de Pensioenregeling BeterExcedent, de excedentregeling van het Bedrijfstakfonds voor de Bouwnijverheid (bpfbouw). Wanneer u

Nadere informatie

BeterExcedent pensioen werknemer BeterExcedent pensioen

BeterExcedent pensioen werknemer BeterExcedent pensioen BeterExcedent werknemer BeterExcedent wrkn.20130301 Deze brochure gaat over de Pensioenregeling BeterExcedent, de excedentregeling van het Bedrijfstakfonds voor de Bouwnijverheid (bpfbouw). Wanneer u via

Nadere informatie

Veelgestelde vragen. Algemeen

Veelgestelde vragen. Algemeen Algemeen 1. Wat is een UPO? UPO staat voor Uniform Pensioenoverzicht. Het UPO geeft u inzicht in uw huidige en toekomstige financiºle situatie (en de situatie voor uw eventuele nabestaanden) bij pensionering,

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM

Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM Q&A Pensioensessies Cargo nieuwe deelnemers vanuit Martinair Maart en april 2014 Amstelveen, 10 april 2014 Inhoud 1 Q&A 3 1.1 Wettelijke bepalingen 3 1.2 Waardeoverdracht

Nadere informatie

Hoe is uw Pensioen geregeld?

Hoe is uw Pensioen geregeld? Hoe is uw Pensioen geregeld? Welkom bij de Onderlinge s-gravenhage. U bouwt vanaf 01-06-2016 pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever . Elke werkgever heeft zijn eigen pensioenregeling.

Nadere informatie

Beleggen. voor uw pensioen

Beleggen. voor uw pensioen Beleggen voor uw pensioen In deze brochure over beleggen staat algemene informatie. Deze brochure is bedoeld om werknemers van KPN Contact een algemeen beeld te geven. We besteden veel aandacht aan de

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? De Ahold Pensioenregeling 2015 Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Ahold Pensioenfonds! Als u 21 jaar of ouder bent, bouwt u vanaf uw datum in dienst pensioen bij ons op. Dit

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds. Pensioenbrochure

Stichting Pensioenfonds. Pensioenbrochure Stichting Pensioenfonds Pensioenbrochure Versie 2012 2 Inhoudsopgave 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op?... 4 2 Wanneer kan ik met pensioen?... 5 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik?... 5 3.1 U kunt

Nadere informatie

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw 3 Welkom! Informatie over uw pensioenregeling bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de sector

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

aanvullen via het Pluspakket

aanvullen via het Pluspakket Het > Uw Smurfit Kappa Pensioen zelf aanvullen via het Als deelnemer aan het Smurfit Kappa Pensioen bouwt u automatisch pensioen op via Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland ( het Pensioenfonds

Nadere informatie

Pensioenfonds Campina Pensioenbrochure op basis van Pensioenreglement 2006 versie 2009

Pensioenfonds Campina Pensioenbrochure op basis van Pensioenreglement 2006 versie 2009 Pensioenfonds Campina Pensioenbrochure op basis van Pensioenreglement 2006 versie 2009 Brochure Pensioenreglement Pensioenfonds Campina Blad 1 INLEIDING Deze brochure geeft o.a. antwoord op de vragen:

Nadere informatie

Extra partnerpensioen. Lees alles over ANW Pensioen

Extra partnerpensioen. Lees alles over ANW Pensioen Extra partnerpensioen Lees alles over ANW Pensioen 2 Leeswijzer Deze brochure is opgebouwd uit vier delen: Wat houdt 1. Wat houdt in? In dit eerste deel vindt u algemene informatie. Ook vindt u hier informatie

Nadere informatie

Rabo BedrijvenPensioen. Een aandeel in elkaar

Rabo BedrijvenPensioen. Een aandeel in elkaar Rabo BedrijvenPensioen Een aandeel in elkaar Inhoud Het Rabo BedrijvenPensioen: modern en overzichtelijk Pensioen voor uw werknemers: hoe werkt het? Zorg voor uw werknemers, hun partners en hun kinderen

Nadere informatie

VERGEET NIET UIT TE CHECKEN...

VERGEET NIET UIT TE CHECKEN... Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM en is bedoeld voor deelnemers aan het pensioenreglement 2006. Hiertoe behoren KLM-medewerkers in een

Nadere informatie

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Allianz. Netto Pensioen. Dé pensioenoplossing voor werknemers die meer dan 100.

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Allianz. Netto Pensioen. Dé pensioenoplossing voor werknemers die meer dan 100. Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Allianz Netto Pensioen Dé pensioenoplossing voor werknemers die meer dan 100.000,- verdienen Dé pensioenoplossing bij een salaris boven 100.000,- Pensioen opbouwen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling Brochure Pensioenregeling Wat houdt de brochure Pensioenregeling in? De brochure maakt deel uit van de startbrief. In de brochure wordt de pensioenregeling in begrijpelijke taal toegelicht aan de hand

Nadere informatie

Trouwen en samenwonen. Lees alles over het pensioen voor uw partner

Trouwen en samenwonen. Lees alles over het pensioen voor uw partner Trouwen en samenwonen Lees alles over het pensioen voor uw partner 2 Leeswijzer Deze brochure is opgebouwd uit vier delen: Wat houdt 1. Wat houdt in? In dit eerste deel vindt u algemene informatie. Ook

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Buizerdlaan. Waardeoverdracht uit dienst

Stichting Pensioenfonds Buizerdlaan. Waardeoverdracht uit dienst Stichting Pensioenfonds Buizerdlaan Waardeoverdracht uit dienst Inleiding... 3 1. Veranderen van baan en uw pensioen... 4 1.1. U treedt uit dienst... 4 1.2 Vervallen dekking partnerpensioen... 4 1.3 Recht

Nadere informatie

Reglement excedent-premieregeling BPL

Reglement excedent-premieregeling BPL Reglement excedent-premieregeling BPL Dit reglement excedent-premieregeling BPL is een aanvulling op artikel 16 van het pensioenreglement BPL en regelt de inhoud en voorwaarden van de excedent-premieregeling.

Nadere informatie

Uniform Pensioenoverzicht 2009 De heer S.C.V.W.L. van der Mpvierstoelxiidee

Uniform Pensioenoverzicht 2009 De heer S.C.V.W.L. van der Mpvierstoelxiidee Uniform Pensioenoverzicht 2009 De heer S.C.V.W.L. van der Mpvierstoelxiidee Voor wie is dit pensioenoverzicht bedoeld? Welke (beleggings)waarde kunt u opbouwen en welk pensioen kunt u verwachten? Houdt

Nadere informatie

U bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Dit pensioen krijgt u uitbetaald zodra u met pensioen gaat en stopt pas als u overlijdt.

U bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Dit pensioen krijgt u uitbetaald zodra u met pensioen gaat en stopt pas als u overlijdt. 17 september 2016 Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen U bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Dit pensioen krijgt u uitbetaald zodra u met pensioen gaat en stopt pas als

Nadere informatie

Nettopensioenregeling

Nettopensioenregeling Nettopensioenregeling 1 Uitgangspunten nettopensioenregeling Algemeen De nettopensioenregeling is een vrijwillige regeling, in aanvulling op de basisregeling van SPW. SPW probeert de nettopensioenregeling

Nadere informatie

Stand per datum einde deelneming 01-01-2012 GarantiePlusPensioen

Stand per datum einde deelneming 01-01-2012 GarantiePlusPensioen Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming 2012 Stand per datum einde deelneming 01-01-2012 Product GarantiePlusPensioen Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Soort overeenkomst premieovereenkomst

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Pensioen voor uw gezin. Wat er is geregeld voor uw nabestaanden

Pensioen voor uw gezin. Wat er is geregeld voor uw nabestaanden Pensioen voor uw gezin Wat er is geregeld voor uw nabestaanden 3 Inhoud U bent deelnemer in de pensioenregeling van Pensioenfonds Hoogovens. Als u overlijdt, laat u misschien een partner en kinderen achter.

Nadere informatie

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen?

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Uw Pensioen In het kort 3 Welkom 10 4 Wat is pensioen? 11 6 Nabestaandenpensioen 14 8 Wanneer verandert uw pensioen? Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Meer weten? www.bpfkunststof-rubber.nl

Nadere informatie

Brochure pensioenregeling C van Pensioenfonds ANWB. Voor medewerkers van Unigarant

Brochure pensioenregeling C van Pensioenfonds ANWB. Voor medewerkers van Unigarant Brochure pensioenregeling C van Pensioenfonds ANWB Voor medewerkers van Unigarant Revisiedatum 1 januari 2010 INHOUDSOPGAVE 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op?... 4 2. Wanneer kan ik met pensioen?...

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Uw partner en uw pensioen

Uw partner en uw pensioen Uw partner en uw pensioen 2 Ik wil mijn partner goed verzorgd achterlaten Uw partner en uw pensioen Als deelnemer aan het Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT) bouwt u niet alleen pensioen op voor uw

Nadere informatie

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen?

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen? In balans Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015 08 Wanneer verandert uw pensioen? 04 Wat is pensioen? 09 Samenleven 03 14 12 Welkom Gaat u bijna met pensioen? Nieuw werk 10 06 Scheiden Nabestaandenpensioen

Nadere informatie

Aegon PPI B.V. Startbrief PL 67 3% staffel. 1 januari 2014

Aegon PPI B.V. Startbrief PL 67 3% staffel. 1 januari 2014 Aegon PPI B.V. Startbrief PL 67 3% staffel 1 januari 2014 Pensioenreglement AEGON PPI Nieuwe opzet en stijl door BrinkStallinga 15112011 Vooraf Welkom in uw nieuwe pensioenregeling bij Aegon PPI. In deze

Nadere informatie

Uw pensioenregeling 2016 Zekerheid voor nu en later

Uw pensioenregeling 2016 Zekerheid voor nu en later Uw pensioenregeling 2016 Zekerheid voor nu en later pensioenslagers.nl 022016 Inhoud X 01 Alstublieft! Uw pensioenregeling 5 X 02 Uw pensioen: sparen voor later 6 X U spaart elke maand voor later 6 X U

Nadere informatie

Uit elkaar. Lees alles over de gevolgen voor uw pensioen

Uit elkaar. Lees alles over de gevolgen voor uw pensioen Uit elkaar Lees alles over de gevolgen voor uw pensioen 2 Leeswijzer Deze brochure is opgebouwd uit vier delen: Wat houdt 1. Wat houdt in? In dit eerste deel vindt u algemene informatie. Ook vindt u hier

Nadere informatie

Pensioenregeling A bestaat uit twee onderdelen: de aansprakenregeling en de pensioenbeleggingsregeling.

Pensioenregeling A bestaat uit twee onderdelen: de aansprakenregeling en de pensioenbeleggingsregeling. Waaruit bestaat pensioenregeling A? Pensioenregeling A bestaat uit twee onderdelen: de aansprakenregeling en de pensioenbeleggingsregeling. Waarom deze startbrief en uitleg? De inhoud van pensioenregeling

Nadere informatie

Tijden veranderen, uw pensioen verandert mee

Tijden veranderen, uw pensioen verandert mee Tijden veranderen, uw pensioen verandert mee Nieuwe pensioenregeling KPN Contact Meer weten? www.kpnpensioen.nl Nieuwe pensioenregeling voor u U werkt bij KPN. Sinds april 2014 heeft KPN een nieuwe cao.

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Aegon PPI B.V. Startbrief 3% staffel. Pensioenreglement AEGON PPI Nieuwe opzet en stijl door BrinkStallinga 15112011

Aegon PPI B.V. Startbrief 3% staffel. Pensioenreglement AEGON PPI Nieuwe opzet en stijl door BrinkStallinga 15112011 PPI B.V. Startbrief 3% staffel 2016 Pensioenreglement AEGON PPI Nieuwe opzet en stijl door BrinkStallinga 15112011 Vooraf Welkom in uw nieuwe pensioenregeling bij PPI. In deze startbrief leest u welke

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw,

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Pensioenfonds Hoogovens! U bouwt pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever. Elke pensioenuitvoerder heeft zijn eigen regeling. In dit

Nadere informatie

Uw pensioen goed geregeld

Uw pensioen goed geregeld Uw pensioen goed geregeld 2010 Uw pensioen goed geregeld bij Wolters Kluwer Nederland Een pensioen opbouwen is belangrijk. Dit is namelijk uw inkomen wanneer u met pensioen gaat. En het is het eventuele

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

bestem - ming? Wat betekent dat voor uw pensioen? In dienst Uit dienst Uit dienst Pensioen ontvangen Pensioen bij scheiding Bijna met pensioen

bestem - ming? Wat betekent dat voor uw pensioen? In dienst Uit dienst Uit dienst Pensioen ontvangen Pensioen bij scheiding Bijna met pensioen Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM. Hoewel deze brochure met grote zorgvuldigheid tot stand is gekomen, kunt u hieraan geen

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Stichting Pensioenfonds Pensura. Uw werkgever heeft ons onlangs uw gegevens toegestuurd, omdat u bij ons een deel van uw pensioen gaat opbouwen. In

Nadere informatie

VOORBEELDPENSIOENBROCHURE. Uitkeringsovereenkomst zonder vaste werkgeverspremie en met opbouw partnerpensioen

VOORBEELDPENSIOENBROCHURE. Uitkeringsovereenkomst zonder vaste werkgeverspremie en met opbouw partnerpensioen VOORBEELDPENSIOENBROCHURE Uitkeringsovereenkomst zonder vaste werkgeverspremie en met opbouw partnerpensioen deze brochure maakt onderdeel uit van de startbrief Leeswijzer voorbeeldpensioenbrochure Deze

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Veranderingen werk. Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren. Wat betekenen veranderingen in uw werksituatie voor uw pensioen?

Veranderingen werk. Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren. Wat betekenen veranderingen in uw werksituatie voor uw pensioen? Veranderingen werk Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren. Wat betekenen veranderingen in uw werksituatie voor uw pensioen? Als deelnemer in het Rabo BedrijvenPensioen weet u waar u aan

Nadere informatie