Werkplan Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC Leiden. 23 november 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werkplan 2012. Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC Leiden. 23 november 2011"

Transcriptie

1 Werkplan 2012 Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC Leiden 23 november 2011

2 1 Inleiding Dit is het werkplan van COC Leiden voor Waar 2011 vooral een jaar van verbreding was, wordt 2012 een jaar van versteviging en verdieping. Het wordt een jaar waarin de opgezette activiteiten inhoudelijk meer zullen worden ingevuld, gebaseerd op een financieel gezond uitgangspositie. De organisatorische voorwaarden voor een aantal speerpunten van ons beleid zijn daarvoor geschapen. Het was spannend of het nieuwe kabinet ook na 2011 geld zou vrijmaken voor Koplopergemeenten, gemeenten die het LHBTemancipatiebeleid moeten aanjagen. En als dat zou gebeuren, zou de gemeente Leiden dan weer COC Leiden als uitvoeringspartner in de arm nemen? Op 11 oktober, de vierde Nationale Comingout-dag, plaatste wethouder van Sociale Zaken Roos van Gelderen namens de gemeente haar verlossende handtekening onder een nieuwe Koploperovereenkomst. Dat zien wij als een teken van vertrouwen in onze vereniging en onze vrijwilligers. Mede dankzij deze Koplopergelden kan de vaak moeilijke positie van LHBT-jongeren en -ouderen in ons werkgebied de komende jaren de aandacht krijgen die zij verdient. Ook kunnen we zorg dragen voor de algemene zichtbaarheid en emancipatie van LHBT s in ons werkgebied. Met een verdrievoudiging van het aantal voorlichters ten opzichte van 2010 is er een stevige basis om in 2012 flink aan de slag te gaan. Extra aandacht blijft daarbij voor kennisoverdracht tussen ervaren en nieuwe voorlichters. Een interessante, verdiepende ontwikkeling is dat COC Leiden steeds vaker wordt gevraagd voorlichting en training te geven op terreinen buiten het voortgezet onderwijs. Verdieping van de activiteiten kunnen we ook vinden bij de coming-out-groepen (m/v), die inmiddels geleid worden door in totaal tien gespreksgroepsleiders. Op het gebied van de interne communicatie ligt er komend jaar een pittige uitdaging. Bij het middenkader bestaat behoefte aan meer dwarsverbindingen tussen de diverse werkgroepen en aan meer inzicht in elkaars werk. Dit zal de versteviging van de vereniging als één geheel ten goede komen. Daarnaast is nog veel winst te behalen op het gebied van de aansturing van de werkgroep Pr en Communicatie. Het bestuur zal in overleg begin 2012 duidelijkheid verschaffen welke taken tot wiens verantwoordelijkheid behoren en aansturen op haalbare en concrete output. Als laatste benoem ik het regionaal werk vanuit COC Leiden, opgepakt door de werkgroep Politiek en Diversiteitbeleid. Gekozen is om punten die voor ons als belangenbehartiger belangrijk zijn te agenderen in bestaande samenwerkingsverbanden van politici, bestuurders en experts. Deze opzet is bijzonder geslaagd en zal worden voortgezet. Alle genoemde en andere onderwerpen komen in dit werkplan uitgebreid aan de orde. Het is goed om steeds in het oog te houden dat we in deze tijd, waarin alles om economie lijkt te draaien, ons doel vooral kunnen bereiken met en door vele handen en uren van mensen die zich vrijwillig inzetten voor de belangen van LHBT s. In het aanspreken van dat wat ons gezamenlijk drijft zit onze potentiële winst. Ook in Julie van Schravendijk voorzitter COC Leiden 1 2

3 2 Financiën Voor een gedetailleerde beschrijving van een aantal posten wordt specifiek verwezen naar de toelichting op de begroting. Hieronder volgt een algemene beschrijving van het uit te stippelen beleid over De horeca-inkomsten bleven in 2011 helaas achter op de begroting. Hoewel met de start van het derde kwartaal deze trend zich, met dank aan de inspanningen van de horecagroep, lijkt te keren, is er voor 2012 voor gekozen een conservatief pad te bewandelen. De blijvende economische onzekerheid vindt haar weerslag op de bezoekersaantallen en de inkomsten. Het lijkt weinig realistisch om voor 2012 een forse omzet verhoging in te boeken. Wel zijn duidelijk de effecten merkbaar van de aandacht voor kostenbeheersing en de besparingen door efficiëntie bij de horecagroep. Het eindresultaat van de horeca laat dan ook wel verval zien, maar zeker niet in de mate die gelezen vanaf de omzetterugval verwacht zou worden. Gemeten vanaf de marge min alle facilitaire, organisatie- en huisvestingskosten blijft de terugval in de bijdrage aan het resultaat, vergeleken met 2010, beperkt tot een kleine Al met al ziet de situatie er, in ieder geval financieel, een stuk beter uit dan we na het eerste halfjaar van 2011 konden verwachten. De achterblijvende inkomsten uit de advertenties van De Kroon worden een speerpunt voor Doel blijft dat De Kroon zo veel mogelijk kostendekkend wordt geëxploiteerd. Voor het vierde kwartaal van 2011 staan nog acties ingepland om ook voor dit jaar nog inkomsten te genereren. Vanuit het voorzichtigheidsprincipe zijn die nog niet in de prognose verwerkt. De afschrijvingskosten laten, na de forse impairment naar aanleiding van de verbouwing in 2010, een daling zien. Een aantal activa zijn volledig afgeschreven, grote investeringen zijn voor 2012 niet gepland. De vaste kosten zijn goed onder controle, en liggen zowel onder het niveau van 2010 als onder het gebudgetteerde niveau voor Belangrijke bijdrage hierin zijn de energiekosten: de eindafrekening over 2010 viel in tegenstelling tot de begrote verwachting positief uit. Ook de pr-kosten blijven onder het begrote niveau. Vanwege het belang van een goede pr, ook als middel voor omzetverhoging van de horeca-activiteiten, is voor 2012 een goed budget gereserveerd voor pr-activiteiten. In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat de kosten van de diverse werkgroepen achterblijven bij hetgeen begroot. Ook hier speelt kostenbewustzijn een rol. Voor 2012 is ervoor gekozen het hogere niveau van het budget van 2011 te handhaven. Dit past ook binnen de financiële ruimte. Het bestuur hecht eraan de diverse werkgroepen de financiële ruimte te blijven bieden voor de ontplooiing van hun activiteiten. Financieel zien we dan ook geen belemmeringen voor de uitvoering van de werkgroepactiviteiten Een belangrijke bijdrage in de financiën voor 2011 is gevonden in subsidieaanvragen: enkele projecten die doorgaans uit de horeca en overige baten werden gefinancierd zijn in 2011 gedeeltelijk of volledig gedekt door subsidiebijdragen. Voor 2012 is er bewust voor gekozen geen specifieke projectsubsidies op te nemen in de begroting. Het is natuurlijk goed nieuws dat ook voor de komende periode het COC weer kan rekenen op Koplopergelden. De begroting voor 2012 is voorzichtig. Hoewel 2011 alleszins een goed jaar lijkt te worden blijft het van belang dat de kosten beheerst blijven. Er is vanuit de verwachte kosten en baten weinig ruimte voor de ontplooiing van nieuwe activiteiten, tenzij ook dit jaar daar specifieke dekking uit sponsoring of subsidie voor wordt gevonden. Hoewel voorzichtigheid van belang blijft, kunnen we met gerust hart het nieuwe jaar tegemoet. 3 4

4 3 Interne organisatie en vrijwilligersbeleid 3.1 Operationalisering van het vrijwilligersbeleid Op de ALV van april 2011 heeft de vereniging een uitvoerig nieuw vrijwilligersbeleid aangenomen. In 2012 zal dit verder worden uitgerold over de verschillende werkgroepen. Dat zal bij elke werkgroep in een eigen passend tempo gebeuren. De belangrijkste stappen voor de operationalisering van het vrijwilligersbeleid zijn de volgende:! De introductie van een losbladige, modulaire Vrijwilligerswijzer. De Vrijwilligerswijzer bestaat uit een algemeen gedeelte over COC Leiden en specifieke gedeeltes voor een bepaalde werkgroep of functie.! Het opstellen en ondertekenen van een Samenwerkingsovereenkomst. De opzet van deze overeenkomst kan per werkgroep of functie verschillen.! Het beschrijven van duidelijke profielen van de belangrijkste vrijwilligersfuncties in de organisatie.! Het beschrijven van aanvullende instructies die van belang zijn voor vrijwilligers en hun functioneren. Denk hierbij onder meer aan instructies voor het gebruik van het pand.! Het opstellen van een informatieblad deskundigheidsbevordering voor iedere werkgroep. 3.2 Vrijwilligerswerving Het aantal vrijwilligers van COC Leiden lijkt in 2011 weer licht te zijn gegroeid. Toch blijven nieuwe vrijwilligers nodig bij nagenoeg alle werkgroepen, maar met name bij Horeca, Voorlichting, Ouderenbeleid, Politiek en Diversiteitbeleid, en Pr en Communicatie. Belangrijkste aandachtspunt blijft het bezetten van de coördinerende posities in onze vereniging. Daarnaast zijn er ook vrijwil- ligers nodig voor kortlopende projecten en evenementen, zoals bijvoorbeeld een Hand-in-hand-loopactie, de Peurbakkentocht en de Coming-out-dag. Eerdere plannen voor verenigingsbrede werving zijn in overleg tussen bestuur en coördinatoren in 2011 niet uitgevoerd. Bij nader inzien is besloten dat de werkgroepen en de functies daarbinnen zo verschillend zijn dat voor elke werkgroep beter afzonderlijk nagedacht kan worden over een eigen wervingsmethode gericht op specifieke doelgroepen. Daarbij kan eventueel wel gewerkt worden met verenigingsbrede elementen, zoals een slogan of beeldmerk. Deze werkgroepspecifieke werving wordt op een aantal centrale zaken in 2012 wel gefaciliteerd. De werkgroepen ontvangen bijvoorbeeld duidelijke instructies over het gebruik van online vacaturebanken uit ons hele werkgebied. De eigen website van COC Leiden zal beter worden ingericht om werving te ondersteunen en COC Leiden zal deelnemen aan de vrijwilligersmarkt die jaarlijks in Leiden door idoe wordt georganiseerd. De werkgroepen zullen worden gestimuleerd meer gebruik te maken van online wervingsmogelijkheden, hoezeer we ons ook realiseren dat het persoonlijk aanspreken van mensen vaak de beste wervingsresultaten oplevert. 3.3 Plezier, binding en afspraken De bindende factoren van vrijwilligerswerk zijn, naast het maatschappelijk belang van ons werk, vooral ook plezier, samen dingen voor elkaar krijgen en het jezelf thuis voelen. In 2012 moet daarom aandacht blijven bestaan voor zaken als groepsgevoel, sociale interactie en het opdoen van nieuwe kennis en nieuwe ervaringen. De nadruk ligt daarbij ook op elkaar informeren, afspraken maken, samenwerken en training. Een van de manieren waarop COC Leiden zijn vrijwilligers enthousiast kan houden is door training en kennis aan te bieden. Er 5 6

5 zullen trainingen plaatsvinden op het gebied van Horeca, Voorlichting, Gespreksgroepen, Pr en communicatie en eventueel op de gebieden vrijwilligersmanagement en organisatie- of projectmanagement. Een verenigingsbrede vrijwilligersdag is ook in 2012 een mooie gelegenheid om onze samenwerking te vieren en werkgroepen kunnen binnen bepaalde financiële kaders een teambuilding of andere sociale activiteiten organiseren. 3.4 Interne communicatie Het bestuur streeft naar een heldere interne communicatie. Dat betekent dat coördinatoren en vrijwilligers geïnformeerd worden over wat er binnen de vereniging speelt. Er wordt daarom in 2012 minimaal zesmaal een vrijwilligersnieuwsbrief verstuurd. In zekere zin zullen ook de sociale media een grotere rol in de communicatie gaan innemen, dus ook naar de vrijwilligers. In 2012 vindt minimaal driemaal gezamenlijk overleg plaats tussen bestuur en coördinatoren. Regelmatig overleg binnen de werkgroepen zelf moet aandacht blijven krijgen. Voor 2011 bestond al het voornemen om de interne communicatie te bevorderen door middel van een online forum op het vrijwilligersgedeelte van onze website. Dit forum moet de communicatie tussen vrijwilligers onderling vergemakkelijken en het ontstaan van kruisverbanden bevorderen. Omdat dit voornemen in 2011 niet is ingelost zal in 2012 daar nog aandacht voor moeten zijn. 3.5 Werkgeverschap en stageaanbod Sinds juni 2010 heeft COC Leiden een dag per week een coördinator Maatschappelijke Zaken in dienst, gefinancierd uit Koplopergelden en voornamelijk ten behoeve van het Ouderenbeleid. In 2012 zal die betaalde formatie niet of slechts licht wijzigen. Het bestuur en de medewerker zien erop toe dat wordt toegewerkt naar een aanvaardbare mate van consolidatie van de nu betaalde werkzaamheden. Dat betekent dat taken die op dit moment be- taald worden uitgevoerd hoe dan ook weer in vrijwillige handen zullen moeten worden gelegd. COC Leiden is officieel erkend als leerbedrijf voor de mboopleidingen tot sociaal-maatschappelijk dienstverlener en sociaal dienstverlener. Het bestuur bezit in 2012 of en hoe stagiairs een leerzame en wederzijds zinvolle periode binnen onze organisatie kunnen doorbrengen. Dat is telkens een individuele afweging, waarbij vooral gekeken wordt of COC Leiden inderdaad afdoende begeleidingsuren kan garanderen. 3.6 Vrijwilligerszaken in de werkgroepen Voorlichting Hoewel het aantal voorlichters in 2011 is vergroot, is er nog steeds behoefte aan verdere uitbreiding. Het werven, inwerken en trainen van nieuwe mensen is daarom ook in 2012 een grote prioriteit. De teamvorming, motivatie en ontwikkeling wordt kracht bijgezet door een jaarplanning. Die moet zorgen voor een beter overzicht van het jaar en duidelijkheid geven aan de voorlichters. Trainingsactiviteiten worden geregeld aan een sociale activiteit gekoppeld. Bijeenkomsten vinden zo veel mogelijk tweemaandelijks plaats. Waar gewenst wordt uit de Koplopergelden professionele training ingekocht, of wordt aangesloten bij voorlichtingsweekenden voor COC-verenigingen. Professionalisering van de voorlichters is een belangrijk aandachtspunt. Per vrijwilliger wordt gekeken naar hun competenties en ontwikkelingsmogelijkheden en een individueel plan van aanpak opgesteld. Om dit te laten slagen is het belangrijk dat vrijwilligers zelf ook motivatie en commitment tonen. Met nieuwe vrijwilligers wordt, net als in 2011, een intakegesprek gevoerd en wordt bekeken hoe de talenten van elke voorlichter het best tot hun recht komen. 7 8

6 Terugkoppeling met andere voorlichters en met de coördinator intern na afloop van een voorlichting moet zorgen voor een betere ontwikkeling, motivatie en teamvorming. Voor specifieke trainingen zoals voor de politie (zie 8.1) wordt bekeken in hoeverre voorlichters intern opgeleid kunnen worden. Ouderen Doordat de gemeente Leiden heeft besloten om vanaf 2012 de Koplopergelden van de rijksoverheid weer aan COC Leiden toe te kennen, kan de aanstelling van de coördinator voor bepaalde tijd worden verlengd. Wel zal de rol van de coördinator verschuiven. Het zwaartepunt lag tot nog toe bij het opbouwen en uitvoeren van nieuwe projecten en het initiëren van activiteiten. In 2012 wordt gestreefd naar het steeds meer overdragen van (deel)taken aan vrijwilligers binnen de verschillende projecten die al op de rails staan. De samenwerking met Stichting Radius in het kader van het Roze Maatjes-project (zie 6.1) biedt net als in het afgelopen jaar passende mogelijkheden tot training, begeleiding en intervisie van de vrijwilligers. Twee vrijwilligers van COC Leiden zullen, met gebruikmaking van expertise van COC Rotterdam en VTH (vrijwilligerscentrale Rotterdam), worden getraind om de intakes te verzorgen voor zowel cliënten als vrijwilligers. Verder zal een protocol opgesteld worden met afspraken en randvoorwaarden rondom het vrijwilligerswerk. Ook zal ruime bekendheid worden gegeven aan de mogelijkheid voor ouderen om met een roze (bezoek)vrijwilliger kennis te maken. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen zelfstandig wonende ouderen en ouderen in zorginstellingen, zodat zo veel mogelijk roze ouderen bereikt worden. Horeca De vrijwilligers van de werkgroep Horeca vormen eind 2011 een aangename mix van mensen. Om te zorgen dat de vrijwilligers van de werkgroep Horeca gemotiveerd blijven en goed werk leveren, komt er meer aandacht voor training. In het kader van de professionalisering halen twee vrijwilligers in 2012 het diploma Sociale Hygiëne en ondergaan degenen die zijn aangewezen als bedrijfshulpverleners de vereiste training (zie ook 4.2). Behalve in de vorm van bartrainingen en externe trainingen zal er ook aandacht zijn voor de introductie van hen die voor het eerst over de drempel van COC Leiden komen. De coördinatie van de werkgroep Horeca blijft ook in 2012 in vrijwillige handen. De ingeslagen weg bevalt goed, mede dankzij frequent werkoverleg en de korte lijnen tussen de gezamenlijke coördinatoren van de werkgroep. Bekeken zal worden of vrijwilligers de uitvoering van specifieke taken op zich kunnen nemen, zoals de organisatie van themafeesten (zie 5.1), het bewaken van de pr- en communicatie-uitingen in het pand, et cetera. De organisatie van themafeesten vindt plaats via een speciale feest- en evenementengroep, die sterk moet worden uitgebreid. Uitbreiding van het aantal vrijwilligers in 2012 is gewenst. Daarbij wordt ingezet op mondelinge werving, maar ook in het pand zal onder de aandacht worden gebracht dat nieuwe vrijwilligers welkom zijn. Daarbij kan worden gedacht aan shirts met op de achterkant een wervende tekst. Speciale aandacht zal in 2012 uitgaan naar het uitbreiden van het aantal dj s. De uitbreiding is in 2011 achtergebleven, terwijl de behoefte aan dj s juist toeneemt, bijvoorbeeld op vrijdagavonden (zie 5.1). Ook bij feesten in het kader van Omgekeerde Integratie wordt vaker een beroep gedaan op COC-dj s. Voor de laatste vrijdagavond van de maand zal gezocht worden naar een vaste dj. 9 10

7 Sunday Times Ondanks de nieuwe aanwas van vrijwilligers in 2011 is het van belang de bargroepen en dj s te blijven versterken. Er zal actief gezocht worden naar nieuwe vrijwilligers. Daarnaast heeft de werkgroep Sunday Times eind 2011 formeel nog steeds geen coördinator. De zoektocht zal in 2012 dan ook worden voortgezet. De coördinator krijgt de verantwoordelijkheid voor de planning en de financiële zaken van zowel Sunday Times als Girls Night Out. De nieuwe vrijwilligers en de coördinator zullen voornamelijk worden gezocht onder de bezoekers van deze activiteiten. Ook daarbuiten zullen ogen en oren opengehouden worden en dames actief benaderd worden. Politiek en Diversiteitsbeleid De werkgroep heeft sinds november 2010 een nieuwe coördinator en inmiddels ook een nieuw algemeen lid. In het komende jaar moet ten minste één ander lid worden geworven. Daarnaast is het van belang dat de taken van de werkgroep duidelijker worden geformuleerd en dat de werkgroep daarin ook een bepaalde autonomie geniet, in overleg met het bestuur. 4.1 Pand 4 Pand en veiligheid Door de vernieuwingen en verbeteringen van de afgelopen twee jaar heeft de uitstraling van het pand een duidelijke boost gekregen. Bij deze verbeterde uitstraling past onverminderd veel aandacht voor onderhoud en schoonmaak van het pand als geheel en de bar in het bijzonder. Als aanvulling van de verlichting boven de dansvloer die het afgelopen jaar al verbeterd is wordt gekeken naar uitbreiding met laserverlichting en een rookmachine. Het kostenaspect zal daarbij nadrukkelijk in het oog worden gehouden. De gemeente Leiden de eigenaar van het Hartevelt-complex, waarvan ons pand deel uitmaakt wil in 2012 een begin maken met groot onderhoud van het complex. Ook COC Leiden zal daar het nodige van merken. Zo zal onder meer het dak en het houtwerk worden aangepakt. De aangekondigde vernieuwing van de toiletten in 2011 bleek voor de gemeente niet haalbaar. Dat gebeurt nu in Aan de werkzaamheden zal een asbestonderzoek voorafgaan. Kleine onderhoudstaken neemt de gemeente de afgelopen jaren juist steeds minder voor haar rekening. Dat betekent dat we zelf oog moeten hebben voor kleine onderhoudsklussen. 4.2 Veiligheid Zowel vrijwilligers als gasten moeten zich bij COC Leiden steeds veilig voelen. Daarnaast moeten we vooral tijdens algemene openingsuren voldoen aan wettelijke vereisten, bijvoorbeeld met betrekking tot bedrijfshulpverlening. De goede samenwerking met de horecapolitie zal worden geïntensiveerd. De deelname aan Burgernet, in 2011 aangegaan op ver

8 zoek van de politie, wordt voortgezet. Een portier zal, net als de afgelopen jaren, alleen op zaterdagavond regulier aan de deur staan. Verder zijn het afgelopen jaar nieuwe camera s in het pand geïnstalleerd die de veiligheid van de vrijwilligers en de gasten moeten waarborgen. De eerste ervaringen met het nieuwe systeem zijn goed. De beelden, die volgens voorschrift na twee weken worden gewist, zijn sinds de ingebruikname slechts één keer bekeken. Onderdeel van de Vrijwilligerswijzer (zie 3.1) zijn voor desbetreffende vrijwilligers instructies met betrekking tot de veiligheidsregels, het horecareglement, en brand-, sleutel- en lichtinstructies. Deze onderdelen worden in 2012 uitgewerkt. 5 Horeca en ontmoeting 5.1 Horeca algemeen Na een periode met mindere bezoekerscijfers, laten de laatste maanden van 2011 een stijgende lijn zien. De toon over de horeca van COC Leiden wordt positiever, ook op de sociale media. Dit is een goed teken, en biedt hoop dat in 2012 de trend kan worden voortgezet. De horeca van COC Leiden zal in 2012 aandacht moeten hebben voor programmering, pr, OI-feesten en het vasthouden van de marge en het rendement van de horecaactiviteiten. Vrijdagavond Het is ook in 2011 moeilijk gebleken om Café De Kroon op vrijdagavond populair te krijgen. Wel blijkt de vrijdagavond in trek bij minder frequent georganiseerde horeca-activiteiten in het pand. Op deze avonden zal worden bekeken of de bovenbar gesloten blijft. Voorbeelden van dergelijke vrijdagavonden zijn de Gender Free Zone, Girls Night Out en bepaalde activiteiten van Spica en na borrels van de Leidsche Ganymedes Borrel (zie onder Samenwerking ). Zaterdag De ervaring leert dat themafeesten meer en een ander publiek weten te trekken, vaak ook van buiten de stad. Ook in 2012 zullen daarom weer themafeesten worden georganiseerd. De klassieke themafeesten ontbreken daarbij niet. Succesvolle nieuwe feesten uit 2011 worden voortgezet, soms als voorprogramma voor de zaterdagavond

9 Voorbeelden van themafeesten die worden gepland zijn de White Party, Queen s Night/Queen s Day, de Black Party, Mr. Gay Leiden, een Foute Bingo en het Songfestival. Wat nog moeilijk blijkt is om bezoekers te bewegen zich te kleden naar het thema van de avond. De proef die gedaan is om bezoekers een korting te geven op de toegangsprijs als zij verkleed komen is niet aangeslagen. Verklede gasten zullen enkele gratis consumpties krijgen op de avond. Ook zullen de themafeesten nog beter aangekleed worden. Er zal alleen een verhoging van de toegangsprijsplaats vinden als dit te verdedigen is met een goed aangekleed pand. Als voorprogramma voor de zaterdagavond wordt in 2012 een begin worden gemaakt met het vertonen van een roze film, in eerste instantie in de bovenbar. Hiervoor wordt een halfjaarlijkse filmkalender opgesteld. Zondag Sunday Times toont al jaren aan dat de zondagmiddag een prima tijdstip is voor een horeca-activiteit van het Sunday Times-format. Daarom zal in 2012 een proef plaatsvinden met een Sunday Tea Dances voor gemengd publiek, op de derde zondag van een maand. Samenwerking Sinds het najaar van 2010 biedt COC Leiden onderdak aan bijeenkomsten van de LHBT-studentenvereniging Spica. De samenwerking met deze jonge organisatie bevalt goed. In de loop van 2011 heeft Spica zijn activiteiten uitgebreid van één naar twee keer per maand. Dat blijft zo, waarbij steeds één keer de bovenbar en één keer de benedenbar wordt gebruikt. Ook de samenwerking met de Leidsche Ganymedes Borrel (LGB), het roze netwerk van de Universiteit Leiden, verloopt prettig. De LGB organiseert op de laatste vrijdag van de maand een borrel elders in Leiden. Geregeld bestaat daarbij de behoefte aan een af- terparty. In overleg met het bestuur van de LGB gaat op dergelijke avonden voortaan de benedenbar van COC Leiden open. 5.2 Sunday Times Sunday Times De formule van Sunday Times verandert in 2012 niet wezenlijk. Op de laatste zondag van de maand biedt Sunday Times vrouwen van alle leeftijden een ontmoetingsplek. Het organiseren van enkele edities van Sunday Times rondom een bepaald thema wordt in 2012 voortgezet. Te denken valt aan een herhaling van de dragkingworkshop of het uitnodigen van een schrijfster. Het is de bedoeling om net als in 2011 geen zomerstop te houden. In augustus en december is de Sunday Times traditiegetrouw gemengd. Ook in 2012 moeten flyers en posters meer bekendheid geven aan Sunday Times. Girls Night Out Deze Girls Night Out is een tweemaandelijkse discoavond voor vrouwen op de tweede vrijdag van de maand. Door het latere tijdstip is hier een wat jonger publiek aanwezig dan de bij Sunday Times. Belangrijk is voldoende publiciteit rondom deze Girls Night Out op te zetten, zodat er meer publiek komt. In de loop van 2012 wordt bekeken of de activiteit succesvol genoeg is om te worden voortgezet. 5.3 Gender Free Zone De Gender Free Zone is een avond die ongeveer een keer in de drie maanden op vrijdagavond georganiseerd zal worden in het kader van het Trans*-project van de vereniging (zie hoofdstuk 9). De in 2010 geïntroduceerde formule is succesvol: een workshop voor transgenders en een dansfeest met alternatieve dj s

10 Op het feest vindt een menging plaats van reguliere bezoekers, nieuwe bezoekers en de terugkomst van oud-bezoekers. Het trekt bezoekers uit andere steden en geeft een impuls aan de horeca-activiteit van COC Leiden. 5.4 Ouderencafé In vervolg op succesvolle evenementen in 2011 blijft het Ouderencafé een rustige ontmoetingsplek voor ouderen, met daarop afgestemde dynamiek en decibellen. Het Ouderencafé vindt elke tweede zondag van de maand plaats. Er zullen regelmatig gezamenlijke maaltijden worden gehouden, maar ook muziekoptredens, uitstapjes en gesprekken of lezingen. Bij de inhoudelijke programmering wordt gezocht naar een mix van amusement, gezellige ontmoeting, en inhoud en informatieoverdracht. Er wordt naar gestreefd om zo n zes- tot achtmaal inhoudelijke programmering en/of een gezamenlijke maaltijd te laten plaatsvinden. 5.5 Hivcafé Het maandelijkse Hivcafé dat in samenwerking met de Hivvereniging Haaglanden, Leiden e.o. elke eerste donderdag van de maand wordt georganiseerd is het afgelopen jaar weer in populariteit toegenomen. In 2012 zal de avond een aantal keer een thema hebben. Deze thema s zullen meestal hivgerelateerd zijn, maar kunnen ook een breder thema hebben. Mede omdat deze activiteit tot een van de weinige in haar soort binnen onze provincie is, zal in 2012 ingezet worden op publiciteit, ook buiten het eigenlijke werkgebied van COC Leiden. 5.6 GGZ-café Diverzo Sinds oktober 2010 wordt in samenwerking met GGZ-instelling Rivierduinen en haar cliëntenraad elke derde vrijdag van de maand een caféavond georganiseerd onder de naam Diverzo. Deze alcoholvrije caféavond is bedoeld voor roze GGZ-cliënten. De bezoekersaantallen zijn in 2011 niet erg hoog geweest. Om de bezoekersaantallen omhoog te krijgen staat voor het begin van het jaar een poster- en flyercampagne op het programma. Uitgangspunt bij het GGZ-café is dat het COC wél een belangenbehartiger is, maar géén hulpverleningsinstelling. De verantwoordelijkheid voor de zorg, verpleegkundig of anderszins, van cliënten zal dan ook bij derden moeten blijven liggen. 5.7 Coming-out-groepen Ook in 2012 biedt COC Leiden coming-out-gespreksgroepen aan voor diegenen die erachter komen dat ze niet (of niet alleen) op het andere geslacht vallen. Het gewenste resultaat is dat de deelnemers hun seksuele geaardheid en gevoelens meer een plek kunnen geven in hun leven. Er zijn aparte groepen voor meiden/vrouwen en voor jongens/mannen. Deelnemers moeten in een vertrouwde omgeving kunnen praten met anderen over de coming-out en daarbij komende vragen, problemen, gedachten en gevoelens en op die manier bij te dragen aan het coming-outproces, de acceptatie van het lesbisch- of homo-/bizijn en het opbouwen van een sociaal netwerk. Een coming-out-gespreksgroep bestaat uit zes bijeenkomsten waarin telkens één thema centraal staat. De thema's worden aan het begin mede door de deelnemers zelf bepaald. Onderwerpen die vaak aan de orde komen zijn het open-zijn over je homo- /biseksualiteit, reacties van de omgeving (familie, vrienden, collega s, onbekenden), verliefdheden, contact maken, uitgaan. Voor beide groepen wordt ingezet om in principe twee reeksen te organiseren, in het voorjaar en in het najaar. Aandachtspunt is het vergroten van de bekendheid van de gespreksgroepen voor jongens/mannen. Ook het breed onder de 17 18

11 aandacht brengen van de activiteiten van de coming-out-groepen voor meiden/vrouwen, met voldoende en adequate pr, verdient blijvende aandacht. Bij de coming-out-groepen voor jongens/mannen wordt bovendien de mogelijkheid verkend of de werkgroep iets kan betekenen voor een deel van de mensen die zich aangemeld hebben maar buiten de doelgroep vallen. Waar mogelijk zullen zoeken de twee werkgroepen die verantwoordelijk zijn voor deze activiteiten de samenwerking met elkaar, onder meer bij trainings- en professionaliseringsactiviteiten. 5.8 Inloop, introductie en doorverwijzing De inloop- en introductiefunctie van COC Leiden behoeft aandacht: de huidige inzet hierop is weinig coherent. Op verschillende plekken in de vereniging zullen medewerkers en vrijwilligers zich bewust moeten zijn van de introductiefunctie die ze (kunnen) hebben, en daarop ook voldoende worden voorbereid. Er zal in 2012 een plan gemaakt worden waarin de verschillende ingangen die COC Leiden aan nieuwe mensen biedt, worden geïnventariseerd en met elkaar worden afgestemd. Dat geldt bijvoorbeeld voor de telefoon, introducti en introductieafspraken, balie en bar (op rustiger momenten) en gespreksgroepen. Daarbij wordt ernaar gestreefd om ook een zogeheten sociale kaart van de regio op te stellen, zodat waar nodig ook buiten onze vereniging goed kan worden doorverwezen. vrijwilligers worden ingezet, is daarbij afkomstig van een school, studentenvereniging of een bedrijf. Een neveneffect van de activiteiten in het kader van omgekeerde integratie gelegen zijn in het helpen van sommige bezoekers bij hun coming-out. Vooral bij school- en studentenfeesten zullen vrijwel zeker jongeren aanwezig zijn die aan het begin van hun coming-out zitten, maar nog niet de stap hebben gemaakt om uit de kast te komen. Er wordt naar gestreefd om in 2012 meer OI-activiteiten te laten plaatsvinden. De informatievoorziening en blootstelling aan het LHBT-karakter van COC Leiden zal daarbij meer aandacht krijgen. Daarbij kan gedacht worden aan inhoudelijke uitingen op kleding, posters of het informatiescherm boven de bar, en aan kant-enklare informatiepakketjes die bezoekers kunnen meenemen. 5.9 Omgekeerde Integratie Ook in 2012 wil COC Leiden in het kader van de zogeheten omgekeerde integratie (OI) publiek dat niet tot onze reguliere LHBTachterban behoort in ons pand confronteren met onze vereniging en haar doelstellingen, in het bijzonder de zichtbaarheid van seksuele diversiteit. Het publiek van zo n activiteit, waarbij onze eigen 19 20

12 6 Senioren en ouderen Het ouderenbeleid krijgt vorm met de uitvoering van het in 2011 ontwikkelde project Roze Plus. Hierin werkt COC Leiden samen met Stichting Radius, Libertas Leiden, Topaz en de Empowerment Foundation. Het project berust op drie pijlers: een roze bezoek- of maatjesdienst, het verzorgen van voorlichtingen in zorginstellingen en het uitbrengen van een boek met roze levensverhalen. Deze onderdelen zullen in 2012 verder worden geconsolideerd of ontwikkeld en uitgebreid. 6.1 Roze Maatjes Bij het aanbieden van roze maatjes of roze huisbezoeken werkt COC Leiden sinds 2010 samen met Stichting Radius, een welzijnsorganisatie voor ouderen die veel ervaring heeft met het professioneel organiseren en coördineren van vrijwilligerswerk. Deze samenwerking zal in 2012 worden voortgezet en geïntensiveerd zodat vraag en aanbod goed op elkaar kunnen worden afgestemd. In 2012 zal ruime aandacht zijn voor het vergroten van de zichtbaarheid en de bekendheid van de dienst, zowel intern binnen COC Leiden als extern bij Radius. tief benaderd voor een informatief of adviserend gesprek over roze ouderen, homovriendelijkheid en een tolerantiescan. De coördinator zoekt hiervoor samenwerking met vrijwilligers vanuit de roze achterban van 50-plussers die als ambassadeurs willen optreden om gesprekken of voorlichtingsactiviteiten in zorginstellingen (mede) te verzorgen. 6.3 Roze Levensverhalen Het deelproject Roze Levensverhalen moet roze ouderen bij onder anderen hulp- en zorgverleners zichtbaar maken, hen uit een sociaal isolement halen en een platform bieden om hun verhaal te vertellen. COC Leiden is sinds enige tijd betrokken bij dit initiatief, waarbij circa twintig roze senioren (uit de eigen regio) zullen worden geïnterviewd. Deze gesprekken worden gebundeld in een boek, dat de levenservaringen van roze ouderen onder de aandacht brengt. Het boek kan gebruikt worden voor een gespreksgroep van ouderen, bij activiteiten van sociaal-cultureel werk, de ouderenbond, het maatschappelijk werk en het verzorgingshuis. Het kan ook gebruikt worden als lesmateriaal voor studenten en (vrijwillige) medewerkers in de zorg en dienstverlening. In 2012 worden fondsen geworven en vinden bij voorkeur de eerste gesprekken met roze ouderen plaats. 6.2 Roze Loper Ontwikkelingen op het gebied van roze wonen hebben in 2011 door verschillende omstandigheden geen vervolg gekregen en worden vooralsnog niet actief verder uitgebreid. In 2012 zal het accent meer komen te liggen op het homovriendelijk maken van bestaande woon-zorginstellingen. COC Leiden heeft de afgelopen jaren reeds aansluiting gezocht bij de Roze Loper, een keurmerk voor homovriendelijkheid in zorginstellingen. In 2012 worden woon-zorginstellingen in de regio ac

13 7 Jongeren COC Leiden heeft zich in de nieuwe Koploperovereenkomst met de gemeente onder meer gecommitteerd aan drie jaar extra inzet voor de kwetsbare doelgroep jongeren. Belangrijke pijler daarin blijft voorlichting op scholen en empowerment en emancipatie van LHBT-jongeren. Dat LHBT-jongeren minder worden gepest en uitgesloten en minder vaak worden geconfronteerd met onbegrip kan COC Leiden niet in zijn eentje bereiken. Meer tolerantie in de directe omgeving van jongeren is een verantwoordelijkheid van iedereen. COC Leiden zal de komende jaren moeten proberen anderen deelgenoot te maken. Daartoe zal aandacht en medewerking worden gevraagd van onder anderen politici, gemeentelijke bestuurders, docenten, jeugd- en jongerenwerkers en ouders. 7.1 Voorlichting Voorlichtingen op scholen aan leerlingen Doordat er in 2011 flink wat nieuwe scholen aan onze afnemerskring zijn toegevoegd, konden onze voorlichters in 2011 maar liefst ruim honderd voorlichtingen verzorgen. In 2012 zullen waarschijnlijk weer meer scholen worden bereikt, al moet wel rekening worden gehouden met de mogelijkheden en met name de draagkracht van de voorlichtingsgroep. Om ook in 2012 zo n honderd voorlichtingen te kunnen verzorgen, is het van groot belang de voorlichtersgroep goed te begeleiden en uit te breiden, waardoor er meer voorlichters komen die voldoende ervaring hebben om een voorlichting te kunnen dragen. Trainingen op scholen aan docenten In 2011 is een training ontwikkeld specifiek gericht op docenten. In 2012 wil de voorlichtingsgroep de training als een pilot gaan draaien. Na evaluatie kan deze training op meer scholen in ons werkgebied worden aangeboden. Update methode De methode van onze voorlichtingsgroep is de afgelopen tijd kritisch geanalyseerd en op enkele kleine punten al aangepast. In 2012 zal de methodiek aan de hand van de resultaten van onderzoek van het landelijke project Ondersteuning van de voorlichtingsgroepen en met behulp van externe ervaringsdeskundigen worden geactualiseerd. In 2012 zal tijdens een interne training de Respect-methode centraal staan. Deze methode is bedoeld voor scholen met grotere aantallen kinderen met een andere etnische, culturele of religieuze afkomst. Door alle voorlichters van COC Leiden hiermee kennis te laten maken en vertrouwd te maken met deze methode kan die breder worden ingezet. 7.2 Gay-straight alliances Een gay-straight alliance (gsa) is een groep van homo- en heteroleerlingen die homoseksualiteit zichtbaar en bespreekbaar maakt op de eigen school. De vorming en het voortbestaan van gsa s wordt sinds enige tijd ondersteund door COC Nederland. In 2011 werd een gsa opgericht in Lisse; een gsa op een school in Noordwijk is in de maak. COC Leiden ondersteunt waar mogelijk docenten en leerlingen in ons werkgebied. Vanuit de werkgroep Voorlichting en Jong&Out zullen in 2012 scholen en gewezen op het belang van gsa s in het voortgezet onderwijs. Net als in 2011 het geval was met de organisatie van enkele docentenbijeenkomsten zal het komende jaar contact worden gehouden met de docenten en onderling contact worden gestimuleerd. De bijeenkomsten zijn mede bedoeld om hetero- en LHBTdocenten te enthousiasmeren voor het oppakken van een actieve 23 24

14 ondersteunende rol in het opzetten en begeleiden van gsa's op hun eigen school. Indien gewenst zal COC Leiden mogelijkheden bieden met leerlingen van gsa s of docenten samen te komen bij COC Leiden. 7.3 Jong&Out COC Leiden zal in 2012 maandelijks de gelegenheid blijven bieden aan LHBT-jongeren van 12 tot en met 18 jaar om elkaar te ontmoeten tijdens zogeheten Jong&Out-bijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten kunnen de jongeren gezellig over alledaagse dingen praten, of juist hun gevoelens en ervaringen met elkaar delen. Het landelijk concept van Jong&Out is dat jongeren zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen emancipatieproces en dus ook voor het organiseren van de activiteiten. Het COC faciliteert, ondersteunt en begeleidt. De activiteiten worden in het pand georganiseerd, maar soms ook daarbuiten. Er zijn volwassen begeleiders van COC Leiden aanwezig en er wordt geen alcohol geschonken. Voor Jong&Out zijn duidelijke gedragscodes opgesteld met betrekking tot de omgang met minderjarigen. Jong&Out-bijeenkomsten worden overal in het land standaard op zondag georganiseerd. De zondagmiddag blijkt in de agenda van jongeren niet altijd het best uit te komen. COC Leiden wil in 2012 daarom kijken wat de mogelijkheden zijn om bijvoorbeeld ook op de vroege vrijdagavond eens bijeenkomsten te organiseren. Belangrijkste aandachtspunt voor 2012 is Jong&Out onder de aandacht te brengen van alle jongeren in ons werkgebied. Daartoe zal COC Leiden eigen pr-materiaal ontwikkelen en een gedegen wervings- en communicatieplan opstellen en afwerken. De coördinatie van de J&O-bijeenkomsten wordt vanaf 2012 bij voorkeur niet langer vanuit het bestuur, maar door een vrijwillige coördinator gedaan. 7.4 Jongerencampagne In 2012 is het tien jaar geleden dat COC Leiden een grote jongerencampagne voerde. Tijdens die campagne werd gedurende korte tijd intensief de aandacht gevraagd van het brede publiek en professionals voor de problematiek in relatie tot LHBT-jongeren. Ondanks alle positieve ontwikkelingen die moed bieden voor de toekomst is er tien jaar later nog steeds veel te doen. COC Leiden zal zich in 2012 daarom voorbereiden op een nieuwe jongerencampagne. De uitvoering van deze campagne vindt waarschijnlijk pas in 2013 plaats. 7.5 Studenten COC Leiden zal zich ook in 2012 presenteren aan de nieuwe studenten die tijdens de EL CID-week geïntroduceerd worden in de stad. In 2011 werd hiervoor succesvol samengewerkt met netwerkorganisatie PinQ, het universitaire roze netwerk de Leidsche Ganymedes Borrel (LGB) en studentenvereniging Spica. Het gezamenlijk ontplooien van activiteiten ligt ook in 2012 voor de hand, in de vorm van gezamenlijk informatiemateriaal in de EL CID-deelnemerstasjes en op de informatiemarkt. In 2011 was er bovendien een duidelijke roze invulling van het programma van de Week van de Diversiteit van de Universiteit Leiden. COC Leiden zal samen met de genoemde partners ook in 2012 willen toezien op aandacht voor seksuele diversiteit tijdens deze week. LHBT-studentenvereniging Spica zal ook in 2012 kunnen rekenen op het aanbod van COC Leiden voor onderdak voor hun activiteiten (zie 5.1). Het bestuur en de werkgroepen van COC Leiden blijven benaderbaar voor interviews en gesprekken met studenten die in het kader van hun opleiding aan de hogeschool of universiteit werken aan projecten gerelateerd aan onze doelgroepen of doelstellingen

15 Ook zijn studie- en studentenverenigingen welkom voor feesten die worden georganiseerd in het kader van Omgekeerde Integratie (zie 5.9). COC Leiden heeft in de recente jaren door de toenemende contacten met de hogeschool en de universiteit een belangrijke bron van nieuwe vrijwilligers aangeboord en hoopt zich ook in 2012 een aantrekkelijke organisatie te zijn met interessante vrijwilligersfuncties voor studenten. 7.6 Samenwerking met andere (jongeren)organisaties COC Leiden wil samen met andere organisaties feestelijke en inhoudelijk zinvolle activiteiten ontwikkelen voor LHBT- én heterojongeren. Belangrijk daarbij is dat het thema seksuele diversiteit nadrukkelijk aandacht krijgt tijdens die activiteiten en dat heteroen homojongeren in de gelegenheid worden gesteld op een ontspannen manier kennis te nemen van elkaars meningen en gevoelens daarover. Waar mogelijk is COC Leiden ook in 2012 weer de partner voor.open up-activiteiten van NJR (voorheen de Nationale Jeugdraad) in ons werkgebied. Ook met de Leidse jongerenorganisatie King for a Day behoort nadere samenwerking in het organiseren van activiteiten tot de mogelijkheden. Voorwaarde is wel dat daarvoor voldoende vrijwilligerspotentieel wordt gevonden en externe financiering wordt gevonden. 8 Politiek en zichtbaarheid 8.1 Beleidsbeïnvloeding Politiek in de regio In het afgelopen jaar heeft COC Leiden goede contacten gelegd met beleidsmakers in de regio. Gezien het grote belang van de regio voor kwetsbare groepen, zoals jongeren (zie hoofdstuk 7), is dit een goede ontwikkeling. Jongeren, ouderen en algemene zichtbaarheid zullen leidende onderwerpen zijn in de beleidsactiviteiten in de regio. De lijnen die daarvoor worden gevolgd worden opgesteld in goed overleg met de betreffende werkgroepen. Ook in 2012 wordt ingezet op regionale samenwerkingsverbanden waarbij meerdere gemeenten betrokken zijn. Monitoring Het verzamelen van goede gegevens over het welzijn van LHBT s in ons werkgebied is van groot belang voor het opstellen van beleid en in de communicatie met diverse beleidsmakers. Gemeenten worden door COC Leiden aangespoord om in diverse monitoren specifieke vragen op te nemen over LHBT s. MOVISIE is een belangrijke partner in het opstellen van de juiste formuleringen. Netwerkontwikkeling en diversiteitsbeleid In het afgelopen jaar heeft COC Leiden roze netwerken gestimuleerd bij de Universiteit Leiden en de gemeente Leiden. Zowel bij de gemeente als bij de universiteit zijn nog belangrijke slagen te slaan wat betreft diversiteitsbeleid. COC Leiden blijft zijn betrokkenheid hierbij tonen. Voor 2012 moeten nieuwe organisaties worden geïdentificeerd waar netwerkvorming wenselijk en mogelijk zou zijn. Net als bij 27 28

16 gemeente en universiteit moet bij deelnemende organisaties ook worden aangedrongen op het ontwikkelen van diversiteitsbeleid waarin in aandacht is voor LHBT s. Waar nodig wordt samengewerkt met het Company Pride Platform om ondersteuning te bieden aan organisaties die daar behoefte voor hebben. Politietrainingen In de 2011 zijn circa tien sensitiviteitstrainingen verzorgd voor de politie Leiden-Centrum. De nadruk ligt bij deze trainingen op wat het betekent om anders seksueel geaard te zijn en hoe daarmee om te gaan, zowel in contacten met burgers als tussen politiemedewerkers onderling. Ook in 2012 worden nog enkele van deze trainingen verzorgd Ook wordt bekeken in hoeverre de training aangeboden kan gaan worden op de politieacademie in Den Haag als onderdeel van de opleiding. Dit laatste gebeurt in samenwerking met het team Roze in Blauw van de politie Haaglanden en Hollands Midden. 8.2 Sport Uit onderzoek blijkt steeds weer dat LHBT s het met name in de georganiseerde verenigingssport moeilijk hebben. LHBT s nemen aan sommige sporten liever niet mee uit angst om pesterijen en scheldpartijen te voorkomen. Om de positie van LHBT s in de sport te verbeteren werkt COC Leiden samen met de Nederlandse Sport Alliantie, Sportbedrijf Leiden en de gemeente Leiden. Overleg Met het Sportbedrijf Leiden en de gemeente Leiden wordt structureel overlegd om beleid te initiëren ter verbetering van de soms moeilijke positie van LHBT s in de sport. Daarbij wordt ernaar gestreefd dat de gemeente in haar beleid expliciet verwoordt dat het discriminatieverbod op alle genoemde gronden een niet- onderhandelbaar goed is en dat zij dit signaal bijvoorbeeld in de Sportnota duidelijk afgeven aan alle inwoners en sportorganisaties in Leiden. Antidiscriminatieprotocol COC Leiden wil dat sportorganisaties alert zijn op discriminerend gedrag en daar ook tegen optreden. Non-discriminatie moet een structureel onderdeel worden van het verenigingsbeleid en discriminatie moet actief aan de orde worden gesteld. COC Leiden stimuleert de gemeente Leiden en haar sportverenigingen om de algemene antidiscriminatiecode van NOC*NSF op te nemen in hun sportreglement, met duidelijke aandacht voor de bestrijding en preventie van LHBT-discriminatie. Sporttechnisch kader en combinatiefunctionarissen De rijksoverheid heeft kenbaar gemaakt dat ze de sportsector wil aanspreken op de eigen verantwoordelijkheid voor een veilige en verdraagzame omgeving. In zo n omgeving moet iedereen de tak van sport kunnen kiezen die het best bij de eigen mogelijkheden en behoeften past. Het kader van sportorganisaties speelt daarin uiteraard een belangrijke rol. Het tegengaan van onverdraagzaamheid moet een belangrijke plaats krijgen in de nieuwe profielen van sportopleidingen. COC Leiden overlegt met de gemeente om erop toe te zien dat het sporttechnisch kader instrumenten krijgt om jongeren normbesef bij te brengen en onverdraagzaamheid tegen te gaan. De gemeente moet hierbij de voorwaarden scheppen die moeten leiden tot beleid, scholing en actie bij verenigingen zelf. COC Leiden wil dat de combinatiefunctionarissen van de gemeente hiertoe gericht opgeleid worden, zodat zij de gereedschappen hebben om corrigerend te kunnen optreden bij discriminatie op grond van seksuele diversiteit, maar ook etniciteit, gezondheid en leeftijd. Als verenigingen belangstelling hebben voor de training en scholing 29 30

17 van hun eigen (sporttechnisch) kader, zou de gemeente dit kunnen faciliteren. Themabijeenkomsten fairplay, respect en sportiviteit Mogelijkerwijs komt er in 2012 een sportcongres in Leiden in het kader van fairplay, respect en sportiviteit. Bij zo n bijeenkomst komen de belangrijkste stakeholders bij elkaar en wordt duidelijk waar de knelpunten en de mogelijkheden liggen. Een dergelijke bijeenkomst kan goed dienen als startpunt voor de inzet van gemeentelijk beleid. Bij deze themabijeenkomsten zullen alle fairplayinitiatieven die sportclubs ondertekenen, nog eens onder de loep worden genomen. COC Leiden zou binnen themabijeenkomsten voor sportclubs ruimte moeten krijgen, waarbij samenwerking zal worden gezocht met diverse landelijke organisaties, waaronder de NSA en de stichting Homosport Nederland (shn). Peurbakkentocht (begin juli), de EL CID-week (half augustus; zie 7.5), de Kunstroute (september; zie 10.2) en de festiviteiten rond Leidens Ontzet (3 oktober). COC Leiden zal meer moeten inzetten op zichtbaarheid in de regio. Voor activiteiten in de publieke ruimte zal daarom nadrukkelijker dan in het verleden worden overwogen deze nu eens niet in Leiden, maar elders in ons werkgebied te organiseren. Met een slimme aanpak kan bijvoorbeeld ook met relatief weinig inzet meer zichtbaarheid bij lokale evenementen in de overige woonkernen in onze regio worden bereikt. COC Leiden zal in 2012 zichtbare deelname, roze shirts met tekst en een flyergroep voor het algemeen publiek aan diverse grote sportevenementen in ons werkgebied, zoals de Singelloop en de Leidse Marathon. Daarnaast speelt een damesteam van de Leidse voetbalvereniging Football Factory in 2012 met het COC-logo op het tenue in de KNVB-competitie. Voetbal Na het succesvolle Coming Out Day Toernooi van 2011 in Hazerswoude-Rijndijk zoekt COC Leiden in 2012 contact met een grote Leidse voetbalvereniging. Samen met de NSA, de shn en de John Blankenstein Foundation zal een strategie worden ontwikkeld om de sociale acceptatie van LHBT s in voetbalverenigingen bespreekbaar te maken. 8.3 Zichtbaarheid In 2012 wil COC Leiden weer duidelijk en herhaaldelijk zichtbaar zijn in de publieke ruimte door het organiseren van activiteiten, zoals bijvoorbeeld een Hand-in-handloopactie (april), tijdens de Internationale dag tegen homofobie (IDAHO; 17 mei), Coming-out-dag (11 oktober) en Wereldaidsdag (1 december). Ook zullen we deelnemen aan algemene activiteiten, zoals het festival Colour Your Mind (maart), Dodenherdenking (4 mei), de 31 32

18 9 De T in LHBT Nieuw in 2011 was het Trans*-initiatief. De diversiteit binnen deze doelgroep is groot. COC Leiden richt zich op transgenders, mannen en vrouwen met een transseksueel verleden, travestieten, genderqueers en alle andere gendervariante personen. Het Trans*-initiatief wilde de problemen in kaart brengen waar transgenders in de regio Leiden tegenaan lopen en een plek bieden aan transgenders om elkaar te ontmoeten. In 2012 willen de vrijwilligers achter het initiatief deze twee dingen voortzetten en, binnen de mogelijkheden, uitbreiden. 9.1 Eigen kracht Transgenders en hun naasten lopen tegen vooroordelen en uitsluiting aan. Transgenders zijn sterke mensen die dagelijks voor hun eigen rechten moeten opkomen op het gebied van zorg, psychosociaal welzijn, juridische positie, kansen op de arbeidsmarkt en eigen veiligheid. Een groot probleem is de genderbinariteit en - normativiteit in de maatschappij. Ook homo s, lesbo s en biseksuelen hebben hier last van. De transemancipatie en landelijke belangenbehartiging loopt grofweg dertig jaar achter op de LHemancipatie. Door eigen zichtbaarheid en de bereidheid mee te helpen en mee te denken slaan meer en meer transgenders een brug tussen transgenders en niet-transgenders. Doordat COC Leiden ruimte vrijmaakt voor transgenders vinden zij een eigen plek binnen de activiteiten van de vereniging en kunnen LHB s en T s elkaar inspireren. Het Trans*-initiatief bestaat op dit moment uit een werkgroep van vijf vrijwilligers en wil in 2012 een klein aantal meer vrijwilligers aan zich binden. Vrijwilligers wordt een plek geboden om dingen te leren over projectorganisatie, pr en communicatie en/of beleidsvorming en zij draaien mee in de reguliere vrijwilligersscholing van COC Leiden. 9.2 Workshops Er is een behoefte gebleken onder transgenders aan ondersteuning bij het vinden van zelfvertrouwen, assertiviteit, houding en lichaamstaal. Een driemaandelijkse workshop voorafgaand aan de Gender Free Zone (zie 5.3) voorziet niet alleen in deze behoefte, maar biedt ook een activiteit aan transgenders die minder van een dansfeest houden. In 2012 wordt gekeken of ook een uitbreiding van de workshops in een behoefte voorziet. Er zou dan een kleine cursus aangeboden kunnen worden door een coach. Een (kleine) bijdrage van de deelnemers dekt de kosten hiervan. 9.3 Belangenbehartiging Zichtbaarheid van de doelgroep in de regio helpt om de behoeften en noden van transgenders kenbaar te maken en om met samenwerkingspartners iets te betekenen voor hen. COC Leiden neemt in zijn reguliere belangenbehartiging bij de verschillende gemeenten en organisaties de T mee. De gemeente Leiden speelt een voortrekkersrol in de regio op het gebied van transgenderbeleid. Het Trans*-initiatief trekt hierin samen op met de werkgroep Politiek en Diversiteitsbeleid en het bestuur en fungeert als klankbord. 9.4 Universiteit, studenten en opleidingen In 2010 heeft een vrijwilliger van het Trans*-initiatief een inventarisatie geïnitieerd onder transgenderstudenten van de Universiteit Leiden. Er zijn verbeterpunten geformuleerd op het gebied van studentenadministratie, bejegening, sportfaciliteiten, informatie

19 voorziening, psychosociale ondersteuning en curricula van verschillende opleidingen, van Taalwetenschap tot aan Geneeskunde. Op dit moment is de universiteit een logisch startpunt voor verbetering en betrokkenheid hierin van verschillende vrijwilligers binnen het Trans*-initiatief. Het werkt hierin samen met de Leidsche Ganymedes Borrel, het roze universiteitsnetwerk. 9.5 Voorlichting en interne kennisbevordering Voorlichting aan het kader, middenkader en alle vrijwilligers van COC Leiden over transgender en genderdysforie kan tot nut zijn bij het transinclusief maken van de verschillende activiteiten van de vereniging. Het Trans*-initiatief bekijkt aan wie voorlichting of voor wie een informatiebijeenkomst in 2012 nodig en mogelijk is. Hierin kunnen naast COC-betrokkenen, transgenders zelf en hun naasten, samenwerkingspartners, welzijnsorganisaties, beleidsmedewerkers, wethouders en raadsleden van gemeenten in de regio tot de toehoorders behoren. De expertise van het centrum voor genderdiversiteit, Transvisie en de landelijke belangenbehartiger Transgender Netwerk Nederland worden betrokken bij de organisatie van een kennisbevorderende bijeenkomst. 10 Cultuur 10.1 Culture Club De Culture Club, waarvan de bezoekersaantallen in 2011 weer zijn gestegen, zal ook in 2012 weer de nodige activiteiten ondernemen. Het aanbod zal net als in 2011 wisselend zijn en geschikt voor jong en oud, waarbij de activiteiten waar mogelijk met de werkgroep Ouderen worden afgestemd. Onder meer bezoek aan musea, de film, de Open Monumentendagen en de Kunstroute staan weer op het programma. De Culture Club levert ook een bijdrage aan het organiseren van filmavonden (zie 5.1) Culturele activiteiten die niet direct via COC Leiden lopen kunnen toch interessant zijn voor het COC. Het kenbaar maken van deze activiteiten bij onze achterban kan een bijdrage leveren aan meer culturele ruimte. Waar nodig kunnen we ook inspanningen verrichten om activiteiten naar Leiden te halen. Er zal per halfjaar een kalender gemaakt worden met de activiteiten Kunstroute COC Leiden heeft de afgelopen twee jaar deelgenomen aan de Kunstroute in Leiden. Ook in 2012 staat deelname aan dit initiatief op het programma. De culturele activiteit bereikt een bezoekersgroep die niet door de (andere) activiteiten van de werkgroepen wordt aangesproken. Deelname biedt een positieve vorm van zichtbaarheid van COC Leiden in Leiden en het veld van LHBT-belangenbehartiging. Ten slotte geeft de Kunstroute LHBT-kunstenaars een platform en wordt er vanuit COC Leiden bijgedragen aan identiteitsvorming en emancipatie van LHBT'ers

20 De programmering (tentoonstelling, performances, andere activiteiten) zal in 2012 door een nieuwe vrijwilliger gecoördineerd moeten worden, met ondersteuning van de vorige. 11 Gezondheid Ook in 2012 zal er samengewerkt worden tussen COC Leiden en de GGD Hollands Midden ten aanzien van gezondheidsvoorlichting. Er zullen minimaal vier hepatitis-b-vaccinatieavonden in ons pand plaatsvinden. Specifieke informatie over hiv/aids en ruimte voor een persoonlijk gesprek wordt geboden via ons maandelijkse Hivcafé (zie 5.5), in samenwerking met de Hiv-vereniging Haaglanden, Leiden e.o. De vereniging heeft daarnaast ook een eerste (digitale) functie in het informeren en doorverwijzen van mensen met vragen over LHBT-gezondheid en veilige seks. Niettemin zullen wij niet de professionele rol van gezondheidsvoorlichters op ons kunnen nemen. Met behulp van een actuele sociale kaart kunnen we mensen die zich met vragen tot ons wenden wel beter doorverwijzen

jaarplan mensen die zich inzetten voor de acceptatie van lesbiennes, homo s, biseksuelen en transgenders in de samenleving.

jaarplan mensen die zich inzetten voor de acceptatie van lesbiennes, homo s, biseksuelen en transgenders in de samenleving. Homoseksualiteit de normaalste zaak van de wereld maken. Dat is waar we ook in 2015 voor gaan. In dit jaarplan vind je meer informatie over onze doelstellingen voor het komende jaar. Onmisbaar daarbij

Nadere informatie

Werkplan 2015 COC Rotterdam pagina 1

Werkplan 2015 COC Rotterdam pagina 1 Werkplan 2015 COC Rotterdam pagina 1 Werkplan 2015 COC Rotterdam Introductie COC Rotterdam vervult als belangenbehartiger voor de LHBT-gemeenschap al 67 jaar een belangrijke maatschappelijke rol in Rotterdam

Nadere informatie

[Werkplan 2014 - COC Leiden] [1/27] Werkplan 2014. Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC Leiden

[Werkplan 2014 - COC Leiden] [1/27] Werkplan 2014. Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC Leiden [Werkplan 2014 - COC Leiden] [1/27] Werkplan 2014 Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC Leiden 10 december 2013 [Werkplan 2014 - COC Leiden] [2/27] 1 Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

ROZE STEMBUSAKKOORD 2014 Amsterdam

ROZE STEMBUSAKKOORD 2014 Amsterdam ROZE STEMBUSAKKOORD 2014 Amsterdam Sinds decennia is de stad Amsterdam één van de onbetwiste koplopers als het gaat om acceptatie en tolerantie van lesbiennes, homo s en biseksuelen en transgenders. Deze

Nadere informatie

Lokaal actieplan regenboogstad Haarlem

Lokaal actieplan regenboogstad Haarlem Lokaal actieplan regenboogstad Haarlem 2015 2017 1. Inleiding Het Lokaal actieplan regenboogstad Haarlem 2015-2017 is een uitwerking van het Haarlems diversiteitbeleid. We hebben dit beleid verwoord in

Nadere informatie

ANBI STATUS 2015. Datum: 1 juni 2015 Auteurs: Manon van Driel, Gert- Jan Verboom, Arwin de Beer

ANBI STATUS 2015. Datum: 1 juni 2015 Auteurs: Manon van Driel, Gert- Jan Verboom, Arwin de Beer ANBI STATUS 2015 Datum: 1 juni 2015 Auteurs: Manon van Driel, Gert- Jan Verboom, Arwin de Beer Inleiding Stichting The Hang- Out 010 is een nieuwe organisatie. De stichting is begin 2015 opgericht bij

Nadere informatie

Werkgroep Café: Café 2.0 Lunch (ma t/m vr) November 2015

Werkgroep Café: Café 2.0 Lunch (ma t/m vr) November 2015 Werkgroep Café: Café 2.0 Lunch (ma t/m vr) November 2015 Doel Een grotere diversiteit aan groepen binnen halen in het COC Café (jongeren, zakenmensen, expats, studenten, multi-culti, vrouwen) Het bieden

Nadere informatie

voorlichting Hulp en De interactie die tijdens de bijeenkomsten met de vrouwengroepen tot stand kwam was respectvol, nieuwsgierig, open en eerlijk

voorlichting Hulp en De interactie die tijdens de bijeenkomsten met de vrouwengroepen tot stand kwam was respectvol, nieuwsgierig, open en eerlijk Jaarverslag 2012 Met ruim honderd vrijwilligers heeft COC Zwolle zich in 2012 ingezet voor de acceptatie van lesbiennes, homo s, biseksuelen en transgenders in de samenleving. In dit jaarverslag vind je

Nadere informatie

Emancipatie: Ondersteuning Externe Initiatieven November 2015

Emancipatie: Ondersteuning Externe Initiatieven November 2015 Emancipatie: Ondersteuning Externe Initiatieven November 2015 Doel Externe initiatieven t.b.v. de LHBT-ers mogelijk maken die anders niet gehouden kunnen worden (stimulans voor doelgroep én voor de initiatiefnemer(s))

Nadere informatie

Jaarplan 2015 COC Noord-Holland Noord

Jaarplan 2015 COC Noord-Holland Noord n e d e r l a n d s e v e r e n i g i n g t o t i n t e g r a t i e v a n h o m o s e k s u a l i t e i t Jaarplan 2015 COC Noord-Holland Noord Auteur: Maaike Kardinaal, Voorzitter COC Noord-Holland Noord

Nadere informatie

SAMEN STA JE STERK S U P P O R T F R Y S L Â N B E L E I D S P L A N 2 0 1 5-2 0 1 7

SAMEN STA JE STERK S U P P O R T F R Y S L Â N B E L E I D S P L A N 2 0 1 5-2 0 1 7 SAMEN STA JE STERK SUPPORT FRYSLÂN BELEIDSPLAN 2015-2017 INLEIDING Maatjesproject Support Fryslân startte in 2001 als onderdeel van Solidair Fryslân. Per 1 januari 2014 is Support Fryslân een zelfstandige

Nadere informatie

Oss: actieve LHBT-gemeente

Oss: actieve LHBT-gemeente Meerjarenplan 2015-2017 Oss: actieve LHBT-gemeente (LHBT: Lesbiennes, Homoseksuelen, Biseksuelen en Transgenders) Project Oss: actieve LHBT-gemeente Datum Mei 2015 Versie 1 Auteur A. de Bruijn Project

Nadere informatie

Jaarplan 2016 COC Noord-Holland Noord

Jaarplan 2016 COC Noord-Holland Noord n e d e r l a n d s e v e r e n i g i n g t o t i n t e g r a t i e v a n h o m o s e k s u a l i t e i t Jaarplan 2016 COC Noord-Holland Noord Auteur: Maaike Kardinaal, Voorzitter COC Noord-Holland Noord

Nadere informatie

Rotterdam VVD GEMEENTE: PARTIJ:

Rotterdam VVD GEMEENTE: PARTIJ: GEMEENTE: Rotterdam PARTIJ: VVD AFGELOPEN PERIODE Wat heeft uw partij de afgelopen periode in de gemeenteraad en/of het college van B&W gedaan en bereikt voor lesbiennes, homo s, bi s en transgenders (hierna

Nadere informatie

Activiteitenplan voor meer tolerantie en aandacht voor diversiteit in HWW Zorg Verpleeghuis De Eshoeve

Activiteitenplan voor meer tolerantie en aandacht voor diversiteit in HWW Zorg Verpleeghuis De Eshoeve Aanleiding: van HWW Zorg wil de sociale acceptatie en veiligheid binnen de woonvoorzieningen verbeteren en handhaven voor iedereen, met name voor lesbische, homo-, biseksuele en transgender ( LHBT) bewoners,

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN 2016-2019 0 Inhoudsopgave: Inleiding 2 1. Visie 3 2. Kernwaarden en Huishoudelijk reglement 3 3. Doelstelling 3 4. Beleidsplan 2016-2019 4 5. Vrijwilligersbeleid 4 6. PR en Fondsenwerving 5

Nadere informatie

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR 1 JAARPLAN 2015 Voorwoord Het jaar 2014 is bijzonder succesvol geweest voor Present Rotterdam. Met succes zijn we op weg naar een stabiele organisatie met vaste partners, hebben we veel groepen vrijwilligers

Nadere informatie

Plan van Aanpak Homo-emancipatie van Gemeente Deventer in Hoofdlijnen

Plan van Aanpak Homo-emancipatie van Gemeente Deventer in Hoofdlijnen Inleiding Plan van Aanpak Homo-emancipatie van Gemeente Deventer in Hoofdlijnen 2012 2014 De gemeente Deventer heeft afgelopen jaren een bijdrage geleverd aan de homoemancipatie i.h.k.v. de nota Plasterk

Nadere informatie

PLATFORM VRIJE POLITIEK

PLATFORM VRIJE POLITIEK Roze kandidaten lijst COC Eindhoven en regio Ten behoeve van de website www.coceindhoven.nl. SVP retourneren naar COC Eindhoven en regio via jeroen@coceindhoven.nl PLATFORM VRIJE POLITIEK, wij zijn geen

Nadere informatie

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245.

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245. Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245 Jaarplan 2014 INHOUD 1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT 2 ALGEMENE DOELSTELLING 2 2

Nadere informatie

PARTIJ (naam van in de gemeente verkiesbare partij namens welke het Gayvote formulier is ingevuld):

PARTIJ (naam van in de gemeente verkiesbare partij namens welke het Gayvote formulier is ingevuld): GAYVOTE FORMULIER Ten behoeve van de website www.gayvote.nl. GEMEENTE (Naam van gemeente of deelraad): Westervoort PARTIJ (naam van in de gemeente verkiesbare partij namens welke het Gayvote formulier

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo. Onderdeel. Maatschappelijke Stage

Plan van Aanpak. Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo. Onderdeel. Maatschappelijke Stage Plan van Aanpak Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo Onderdeel Maatschappelijke Stage 2012 Concept 0.2 Inhoud Deel I Kaders 1. Inleiding 2. Doelgroep 3. Doelstelling 4. Kerntaken 4.1 Makelen en verbinden

Nadere informatie

Vraag 1: Hoe werft uw organisatie nieuwe vrijwilligers? Indien u meerdere methodes toepast, welke methode is dan het meest succesvol?...

Vraag 1: Hoe werft uw organisatie nieuwe vrijwilligers? Indien u meerdere methodes toepast, welke methode is dan het meest succesvol?... Kennisbijeenkomst 12 februari thema vrijwilligersmanagement Uitwerking workshop werven en behoud Inhoud Vraag 1: Hoe werft uw organisatie nieuwe vrijwilligers? Indien u meerdere methodes toepast, welke

Nadere informatie

Heemskerk. GroenLinks GEMEENTE: PARTIJ:

Heemskerk. GroenLinks GEMEENTE: PARTIJ: GEMEENTE: Heemskerk PARTIJ: GroenLinks AFGELOPEN PERIODE Wat heeft uw partij de afgelopen periode in de gemeenteraad en/of het college van B&W gedaan en bereikt voor lesbiennes, homo s, bi s en transgenders

Nadere informatie

4. Ondersteuning vrijwilligersorganisaties voor jongerenwerk en -centra

4. Ondersteuning vrijwilligersorganisaties voor jongerenwerk en -centra 4. Ondersteuning vrijwilligersorganisaties voor jongerenwerk en -centra Beleidsmatige kenmerken Beschrijving geplande activiteiten: Ondersteuning en begeleiding op aanvraag 1. Organisaties algemeen Beleid,

Nadere informatie

Regionale Aanpak Aangepast Sporten. Extra modules B

Regionale Aanpak Aangepast Sporten. Extra modules B Regionale Aanpak Aangepast Sporten Extra modules B 15.0015/KZ/LH Colofon Stichting Sportservice Zuid-Holland Arckelweg 30 2685 SN Poeldijk T 0174 24 49 40 F 0174 28 11 47 info@sportzh.nl www.sportzh.nl

Nadere informatie

utrecht CDA GEMEENTE: PARTIJ:

utrecht CDA GEMEENTE: PARTIJ: GEMEENTE: utrecht PARTIJ: CDA AFGELOPEN PERIODE Wat heeft uw partij de afgelopen periode in de gemeenteraad en/of het college van B&W gedaan en bereikt voor lesbiennes, homo s, bi s en transgenders (hierna

Nadere informatie

seksuele diversiteit op school

seksuele diversiteit op school Aandacht voor seksuele diversiteit op school Voorlichting en onderwijs Leerlingen die lesbisch, homo, bi of transgender (lhbt er) zijn worden op school nog té vaak gepest en uitgescholden. Volgens de PestThermometer

Nadere informatie

Jaarplan COC Nijmegen

Jaarplan COC Nijmegen Jaarplan COC Nijmegen 2013 Voorwoord Geachte lezer, Voor u ligt het jaarplan 2013 van COC Nijmegen. Eind 2011 is een ambitieus document goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering: het meerjarenbeleidsplan

Nadere informatie

Concept Beleidsplan Nieuwe Koers Olympia 2010

Concept Beleidsplan Nieuwe Koers Olympia 2010 Concept Beleidsplan Nieuwe Koers Olympia 2010 ALV 26 februari 2007 Algemeen Olympia Enquete Focus Aanpak Doelstelling Waar willen we zijn in 2010? Waar staan we nu? Plan Organisatie Agenda Normen & Waarden

Nadere informatie

Jongerenparticipatie in en door de sport. Niet betrokken, dus vertrokken (Johan Stekelenburg, voorzitter Jeugd in Beweging)

Jongerenparticipatie in en door de sport. Niet betrokken, dus vertrokken (Johan Stekelenburg, voorzitter Jeugd in Beweging) Jongerenparticipatie in en door de sport Niet betrokken, dus vertrokken (Johan Stekelenburg, voorzitter Jeugd in Beweging) Nota Jongerenparticipatie in en door de sport Gemeente Den Haag Dienst Onderwijs,

Nadere informatie

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Het is belangrijk dat kinderen al jong kennis maken met bedrijven en beroepen. Roefelen maakt dat mogelijk. De in 2011 opgerichte

Nadere informatie

Haarlem. PvdA GEMEENTE: PARTIJ:

Haarlem. PvdA GEMEENTE: PARTIJ: GEMEENTE: Haarlem PARTIJ: PvdA AFGELOPEN PERIODE Wat heeft uw partij de afgelopen periode in de gemeenteraad en/of het college van B&W gedaan en bereikt voor lesbiennes, homo s, bi s en transgenders (hierna

Nadere informatie

Jaarplan. biseksuelen en transgenders in de samenleving.

Jaarplan. biseksuelen en transgenders in de samenleving. Jaarplan 2013 Homoseksualiteit de normaalste zaak van de wereld maken. Dat is waar we ook in 2013 voor gaan. In dit jaarplan vind je meer informatie over onze doelstellingen voor het komende jaar. Onmisbaar

Nadere informatie

Index. 1. Waar komen we vandaan? 1. 2. Waar gaan we naartoe? 2. 3. Beleidsthema s 2014-2016 6

Index. 1. Waar komen we vandaan? 1. 2. Waar gaan we naartoe? 2. 3. Beleidsthema s 2014-2016 6 Index 1. Waar komen we vandaan? 1 2. Waar gaan we naartoe? 2 2.1 Missie 2 2.2 Visie 2 2.3 Doelstellingen 3 2.4 Strategie 4 2.4.1 Organisatie 4 2.4.2 Aanbod 4 2.4.3 Maatschappelijk rolmodel 4 2.4.4. Marketing

Nadere informatie

Stappenplan Taalcoach. Uitgangspunt: Hoe zet je een taalcoachproject op?

Stappenplan Taalcoach. Uitgangspunt: Hoe zet je een taalcoachproject op? Stappenplan Taalcoach Uitgangspunt: Hoe zet je een taalcoachproject op? I nleiding Eind juni is het project Taalcoach van start gegaan. Het doel van het project is het realiseren van een taalkoppel, bestaande

Nadere informatie

Beleidsmatrix lokaal LHBT-emancipatiebeleid 2015 t/m 2017

Beleidsmatrix lokaal LHBT-emancipatiebeleid 2015 t/m 2017 Beleidsmatrix lokaal LHBT-emancipatiebeleid 2015 t/m 2017 Gemeente: Breda Verantwoordelijk wethouder: Miriam Haagh Gemeentelijke contactpersoon: Gerard van Gestel Bestuurlijke portefeuille: Zorg, Wijkontwikkeling,

Nadere informatie

Jaarplan 2013 van het Inloophuis Den Helder eo. INHOUD

Jaarplan 2013 van het Inloophuis Den Helder eo. INHOUD Jaarplan 2013 van het Inloophuis Den Helder eo. INHOUD 1. Missie en visie 2. Organisatie 3. Speerpunten 4. Activiteiten 5. Vrijwilligers 6. Contacten/IPSO/kwaliteitsproject 7. Public relation en donateurswerving

Nadere informatie

Amstelveen. GroenLinks GEMEENTE: PARTIJ:

Amstelveen. GroenLinks GEMEENTE: PARTIJ: GEMEENTE: Amstelveen PARTIJ: GroenLinks AFGELOPEN PERIODE Wat heeft uw partij de afgelopen periode in de gemeenteraad en/of het college van B&W gedaan en bereikt voor lesbiennes, homo s, bi s en transgenders

Nadere informatie

Belangrijk is ook dat door deze manier van ontwikkelen de kosten en financiële risico s beter beheersbaar blijven.

Belangrijk is ook dat door deze manier van ontwikkelen de kosten en financiële risico s beter beheersbaar blijven. Odensehuis Culemborg Ontwikkelingsplan 2017 en begroting Inleiding Het aantal inwoners van Culemborg dat met de gevolgen van dementie te maken krijgt verdubbelt in de komende tien jaar. De zorgkosten zijn

Nadere informatie

Rotterdam, 22 februari 2013 DIIIIM RAINBOW CITY GD1 01.03.2013 0013. Betreft: subsidie voorlichting. Geachte raadsleden,

Rotterdam, 22 februari 2013 DIIIIM RAINBOW CITY GD1 01.03.2013 0013. Betreft: subsidie voorlichting. Geachte raadsleden, Rotterdam, 22 februari 2013 DIIIIM RAINBOW CITY Betreft: subsidie voorlichting MPQD1 GD1 01.03.2013 0013 ROTTERDAM Geachte raadsleden, Voorlichting is noodzakelijk. Daar heeft de landelijke overheid zich

Nadere informatie

Enschede. PvdA GEMEENTE: PARTIJ:

Enschede. PvdA GEMEENTE: PARTIJ: GEMEENTE: Enschede PARTIJ: PvdA AFGELOPEN PERIODE Wat heeft uw partij de afgelopen periode in de gemeenteraad en/of het college van B&W gedaan en bereikt voor lesbiennes, homo s, bi s en transgenders (hierna

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Samenleven > niet gelijk, maar gelijkwaardig > aantrekkelijke, ecologische woonstad > iedereen een eerlijke kans op de arbeidsmarkt Samenleven Mensen zijn niet allemaal gelijk, maar wel gelijkwaardig.

Nadere informatie

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 Inleiding De afdeling Oost-Brabant van het Humanistisch Verbond bestaat nu twee jaar en we mogen rustig zeggen dat het HV ondertussen stevig geworteld is in onze

Nadere informatie

COC Leiden Jaarplan 2017

COC Leiden Jaarplan 2017 COC Leiden Jaarplan 2017 Het Jaarplan 2017 dat voor u ligt, laat de prioriteiten van onze vereniging voor het jaar 2017 zien. Dit jaarplan is een voortzetting van bestaand beleid en in dit jaarplan wordt

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Stichting Present Assen

Jaarplan 2017 Stichting Present Assen Jaarplan 2017 Stichting Present Assen Kun je in één dag veranderen wat in een jaar is misgegaan? Inhoud 1. Stichting Present Assen...3 1 Inhoud 1. Stichting Present Assen...3 1.1 Doelstelling 2017..3 1.2

Nadere informatie

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven Het Katwijkse Sportweetje Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven digitale nieuwsbrief voor het verenigingsleven editie 2015.1 klik en lees het artikel van uw interesse volg

Nadere informatie

Ede. GroenLinks/Progressief Ede GEMEENTE: PARTIJ:

Ede. GroenLinks/Progressief Ede GEMEENTE: PARTIJ: GEMEENTE: Ede PARTIJ: GroenLinks/Progressief Ede AFGELOPEN PERIODE Wat heeft uw partij de afgelopen periode in de gemeenteraad en/of het college van B&W gedaan en bereikt voor lesbiennes, homo s, bi s

Nadere informatie

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Voorwoord Met trots presenteren wij u het jaarbericht van Mentorschap Haag en Rijn. Het aantal mentoren en cliënten is in 2015 flink gestegen. De behoefte aan

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Historisch Vervoer Langs de Bello Lijn

Beleidsplan Stichting Historisch Vervoer Langs de Bello Lijn Beleidsplan Stichting Historisch Vervoer Langs de Bello Lijn Bergen 20-01-2015 1-13 Inhoud 1 Visie en Missie 3 1.1 Statement: 3 1.2 Visie 3 1.3 Missie 3 2 Ervaring 3 3 Evenement 2015 4 4 Toekomst. 4 5

Nadere informatie

Nijmegen GEMEENTE: PARTIJ: Creatieve Partij Nijmegen 2.0

Nijmegen GEMEENTE: PARTIJ: Creatieve Partij Nijmegen 2.0 GEMEENTE: Nijmegen PARTIJ: Creatieve Partij Nijmegen 2.0 AFGELOPEN PERIODE Wat heeft uw partij de afgelopen periode in de gemeenteraad en/of het college van B&W gedaan en bereikt voor lesbiennes, homo

Nadere informatie

CONNECT, Projectplan. creatief talent verbinden. Een project van Theaterwerkplaats Kazou www.theaterwerkplaatskazou.nl. Onbekend maakt onbemind

CONNECT, Projectplan. creatief talent verbinden. Een project van Theaterwerkplaats Kazou www.theaterwerkplaatskazou.nl. Onbekend maakt onbemind Projectplan CONNECT, creatief talent verbinden Een project van Theaterwerkplaats Kazou www.theaterwerkplaatskazou.nl Voorstelling Kompas, slotapplaus, Junushof Wageningen, 2009 Onbekend maakt onbemind

Nadere informatie

Prestatieplan 2017 STG

Prestatieplan 2017 STG Prestatieplan 2017 STG Midden en Zuid-Kennemerland Jan Stuytstraat 44 2014 XK Haarlem Telefoon: 023-5516368 Mobiel: 06-22707400 stg@thuiszorg-gehandicapten.nl www.thuiszorg-gehandicapten.nl Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Het aantal mensen van de doelgroepen die een beroep op Dress hebben gedaan is meer dan voorgaand jaar t.w 166

Het aantal mensen van de doelgroepen die een beroep op Dress hebben gedaan is meer dan voorgaand jaar t.w 166 Van de coördinator. Voorwoord en verwachtingen 2015 Het jaar 2014 is een spannend jaar geweest waarin er sprake was van sluiting i.v.m. een te korte aan financiële middelen. Zoals aangegeven in het jaarverslag

Nadere informatie

Jaarplan COC Amsterdam 2016

Jaarplan COC Amsterdam 2016 Jaarplan COC Amsterdam 2016 Beste COC Amsterdam leden en vrijwilligers, voor je ligt het Jaarplan 2016, op hoofdlijnen. Doel van dit plan is om je te informeren over de geplande activiteiten van COC Amsterdam

Nadere informatie

Evaluatie bestuursmodel, eindrapportage.

Evaluatie bestuursmodel, eindrapportage. 1 Inleiding Evaluatie bestuursmodel, eindrapportage. De ALV van de afdeling ZuidWest heeft in de vergadering van 30 mei 2012 unaniem besloten tot het aanstellen van een tweetal betaalde afdelingsmanagers.

Nadere informatie

Actieplan Seniorenontmoetingspunt De Bergse Plaat Rustig aan is van de baan Stichting Wij(k) en Wijkcommissie De Bergse Plaat

Actieplan Seniorenontmoetingspunt De Bergse Plaat Rustig aan is van de baan Stichting Wij(k) en Wijkcommissie De Bergse Plaat Actieplan Seniorenontmoetingspunt De Bergse Plaat Rustig aan is van de baan Stichting Wij(k) en Wijkcommissie De Bergse Plaat 10-01-2018 Seniorenontmoetingspunt De Bergse Plaat Pagina 1 Inhoud Inleiding...

Nadere informatie

Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond

Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond Inhoudsopgave Welkomstwoord Missie en visie Organisatiestructuur Dienstverlening en aanbod Informatie voor vrijwilligers

Nadere informatie

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 In beweging komen Ontwikkelen Meedoen Met lef! Oktober, 2016 1. Inleiding In 2015 en 2016 gingen wij Meiinoar op reis en die reis gaat verder. De reis wordt intensiever

Nadere informatie

Bijlage 1: wetteksten met toelichting cliënten- en burgerparticipatie

Bijlage 1: wetteksten met toelichting cliënten- en burgerparticipatie In deze informatie-set vindt u voorbeelden van documenten en profielen die door Wmo Adviesraden zijn gebruikt in het Plan van aanpak bij de omvorming naar een brede Adviesraad Sociaal Domein of Participatieraad.

Nadere informatie

B en W nummer ; besluit d.d BB nummer Onderwerp Intentieverklaring We Can Young

B en W nummer ; besluit d.d BB nummer Onderwerp Intentieverklaring We Can Young B en W nummer 12.0637. ; besluit d.d. 19-6-2012 BB nummer 12.044 Onderwerp Intentieverklaring We Can Young 2012-2014 Burgemeester en wethouders besluiten:behoudens advies van de commissie 1. Als gemeente

Nadere informatie

Onderzoeksverslag Tolerantie voor de LBHT-gemeenschap

Onderzoeksverslag Tolerantie voor de LBHT-gemeenschap Onderzoeksverslag Tolerantie voor de LBHT-gemeenschap Inleiding Op 16 april 2015 heeft de gemeenteraad van Heerhugowaard de volgende motie aangenomen. Motie 1 Meer tolerantie voor de LHBT-gemeenschap (lesbienne,

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. COC Noord-Holland Noord. (vast te stellen tijdens de algemene ledenvergadering van 18 april 2013)

Jaarverslag 2012. COC Noord-Holland Noord. (vast te stellen tijdens de algemene ledenvergadering van 18 april 2013) n e d e r l a n d s e v e r e n i g i n g t o t i n t e g r a t i e v a n h o m o s e k s u a l i t e i t Jaarverslag 2012 COC Noord-Holland Noord (vast te stellen tijdens de algemene ledenvergadering

Nadere informatie

Deventer. GroenLinks GEMEENTE: PARTIJ:

Deventer. GroenLinks GEMEENTE: PARTIJ: GEMEENTE: Deventer PARTIJ: GroenLinks AFGELOPEN PERIODE Wat heeft uw partij de afgelopen periode in de gemeenteraad en/of het college van B&W gedaan en bereikt voor lesbiennes, homo s, bi s en transgenders

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 08.1145, d.d. 25 november 2008 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Sluiten samenwerkingsconvenant 'Veerkracht' in het kader van preventie van depressie bij ouderen in Leiden Zuidwest BESLUITEN Behoudens

Nadere informatie

Impuls brede scholen, sport en cultuur

Impuls brede scholen, sport en cultuur Impuls brede scholen, sport en cultuur Sport Koepel Edam Volendam, combineert de hele dag! Sport Koepel is de organisatie voor Edamse en Volendamse sportverenigingen, scholen, sportieve Edammers en Volendammers

Nadere informatie

Vrijwilligersonderzoek 2011. Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente Groningen Meting 2 Samenvatting

Vrijwilligersonderzoek 2011. Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente Groningen Meting 2 Samenvatting Vrijwilligersonderzoek 2011 Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente Groningen Meting 2 Samenvatting Vrijwilligersonderzoek 2011 Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente

Nadere informatie

Evaluatie Jaarplan 2014

Evaluatie Jaarplan 2014 Evaluatie Jaarplan 2014 1. Inleiding Aan het jaarplan 2014 is dankzij de inzet van velen; mentoren, coördinatoren op een goede manier invulling gegeven. Hieronder de bereikte resultaten. 2. Doelen De volgende

Nadere informatie

Breda VVD GEMEENTE: PARTIJ:

Breda VVD GEMEENTE: PARTIJ: GEMEENTE: Breda PARTIJ: VVD AFGELOPEN PERIODE Wat heeft uw partij de afgelopen periode in de gemeenteraad en/of het college van B&W gedaan en bereikt voor lesbiennes, homo s, bi s en transgenders (hierna

Nadere informatie

Krachtig verbinden. Strategisch beleidsplan 2016 2018. Auteur: Eric van Veldhoven

Krachtig verbinden. Strategisch beleidsplan 2016 2018. Auteur: Eric van Veldhoven Krachtig verbinden Strategisch beleidsplan 2016 2018 Auteur: Eric van Veldhoven Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Maatschappelijke context.. 3 3. Missie en Visie.. 5 4. Doelstellingen... 6 5. Strategieën

Nadere informatie

Inleiding 1. Roze Salon

Inleiding 1. Roze Salon Regenboogplan 2015 Het Regenboogplan 2015 is een gezamenlijk document van COC Kennemerland, Gayhaarlem.nl en het Bureau Discriminatiezaken, en opgesteld in samenspraak met de gemeente Haarlem. De in het

Nadere informatie

Eindhoven. GroenLinks GEMEENTE: PARTIJ:

Eindhoven. GroenLinks GEMEENTE: PARTIJ: GEMEENTE: Eindhoven PARTIJ: GroenLinks AFGELOPEN PERIODE Wat heeft uw partij de afgelopen periode in de gemeenteraad en/of het college van B&W gedaan en bereikt voor lesbiennes, homo s, bi s en transgenders

Nadere informatie

Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013

Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013 Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013 Wendy Hermans Monique Speelman Karin Stevens Inhoudsopgave 1 Meedoen in Alblasserdam... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Ontwikkelingen... 3 1.3

Nadere informatie

Voetbalbeleidsplan 2011-2015. Oog op de toekomst, actie voor morgen

Voetbalbeleidsplan 2011-2015. Oog op de toekomst, actie voor morgen Oog op de toekomst, actie voor morgen Agenda 1. Opening/inleiding 2. Terugblik opbrengst beleidsavond februari 2010 3. Doelstellingen voetbal beleidsplan 2011 2015 4. Vragenronde 5. Afsluiting Overige

Nadere informatie

Jaarplan 2016 Stichting Present Assen

Jaarplan 2016 Stichting Present Assen Jaarplan 2016 Stichting Present Assen Als je hulp van een ander accepteert Betekent dat niet dat je hebt gefaald. Het betekent dat je er niet alleen voor staat. 1 Inhoud 1. Stichting Present Assen...3

Nadere informatie

Dwarsdwarsdwars hhhhhhhhhhhhhhh

Dwarsdwarsdwars hhhhhhhhhhhhhhh Dwarsdwarsdwars hhhhhhhhhhhhhhh De waarde van onderwijs oktober 2013 lllllllllllllll dwarsdwarsdwars Inleiding De tijd dat het onderwijs alleen maar gericht was op het overdragen van kennis en vaardigheden

Nadere informatie

Raads inforrnatiebrief

Raads inforrnatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer 07. R2 234. OOI Inboeknummer orbstor8zr Dossiernummer 735.403 z8 augustus zoog Raads inforrnatiebrief Betreft Convenant tussen en de gemeente Eindhoven. 1 Inleiding De Nederlandse

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Verduurzamen door lokale verankering

Jaarplan 2017 Verduurzamen door lokale verankering Jaarplan 2017 Verduurzamen door lokale verankering Inleiding Present Harderwijk heeft als doel een brug te slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Wij

Nadere informatie

SWH laat zich leiden door een heldere visie en een duidelijke strategie. Beiden worden in het visiedocument gepresenteerd.

SWH laat zich leiden door een heldere visie en een duidelijke strategie. Beiden worden in het visiedocument gepresenteerd. Visiedocument Welzijn 2017-2020 Stichting Welzijn Hattem: Dichtbij en in de buurt De missie en visie van Stichting Welzijn Hattem Stichting Welzijn Hattem (SWH) wil de zelfredzaamheid van de inwoners vergroten

Nadere informatie

Inventarisatie scholingsaanbod. voor vrijwilligers in de gemeente Venlo. Samenvatting resultaten

Inventarisatie scholingsaanbod. voor vrijwilligers in de gemeente Venlo. Samenvatting resultaten Inventarisatie scholingsaanbod voor vrijwilligers in de gemeente Venlo In opdracht van de gemeente Venlo verzorgt de Vrijwilligerscentrale in 2014 een inventarisatie bij organisaties van het scholingsaanbod

Nadere informatie

Jaarverslag St. Samen Redzaam

Jaarverslag St. Samen Redzaam Jaarverslag St. Samen Redzaam 2016 Barrie (links) met jobmaatje Julia Samen Redzaam 2016 Inhoud Inleiding: Lokale samenleving versterken 3 Meerwaarde ReconnAct 4 Financiering 4 Resultaten 5 Training en

Nadere informatie

1 DOELSTELLINGEN VAN DE STICHTING 3

1 DOELSTELLINGEN VAN DE STICHTING 3 VISIEDOCUMENT Sleener Molen Stichting 'De Hoop' Versie 0.3: 25 september 2012 INHOUD PAGINA 1 DOELSTELLINGEN VAN DE STICHTING 3 2 HUIDIGE SITUATIE 4 2.1 Bevordering van behoud en onderhoud van de molen

Nadere informatie

Thema maatschappelijke participatie

Thema maatschappelijke participatie Naam organisatie Jongerenvereniging KPJ Limburg 1. Activiteitnaam (en nummer) LimburgPaviljoen 2. Korte omschrijving Jongeren hebben verfrissende ideeën en weten hoe ze andere jongeren kunnen enthousiasmeren.

Nadere informatie

Slotconferentie Lokaal LHBT-beleid: Een veilig sportklimaat voor LHBTers in gemeenten!

Slotconferentie Lokaal LHBT-beleid: Een veilig sportklimaat voor LHBTers in gemeenten! Slotconferentie Lokaal LHBT-beleid: Een veilig sportklimaat voor LHBTers in gemeenten! 12 december 2014 Utrecht Hey, raak die bal nou eens een keer goed! Je bent toch geen homo! Wie hoort het niet langs

Nadere informatie

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze Jaarverslag Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2013 1 Voorwoord Voor u ligt het derde jaarverslag van de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg, afgekort SVVBL. Het verslag geeft een weergave mee

Nadere informatie

Zaanstad VVD GEMEENTE: PARTIJ:

Zaanstad VVD GEMEENTE: PARTIJ: GEMEENTE: Zaanstad PARTIJ: VVD AFGELOPEN PERIODE Wat heeft uw partij de afgelopen periode in de gemeenteraad en/of het college van B&W gedaan en bereikt voor lesbiennes, homo s, bi s en transgenders (hierna

Nadere informatie

RESULTATEN PINK PANEL UTRECHT

RESULTATEN PINK PANEL UTRECHT RESULTATEN PINK PANEL UTRECHT De jaarlijkse enquête van Pink Panel Utrecht is afgesloten en betrof het thema dienstverlening. We hebben de resultaten binnen en deze zijn hieronder te lezen. We bedanken

Nadere informatie

Verbetertraject Zeggenschap / Kwaliteit van Bestaan sector Lichamelijke Gehandicaptenzorg

Verbetertraject Zeggenschap / Kwaliteit van Bestaan sector Lichamelijke Gehandicaptenzorg Verbetertraject Zeggenschap / Kwaliteit van Bestaan sector Lichamelijke Gehandicaptenzorg Cursus Mondigheid Dit praktijkvoorbeeld uit het verbetertraject Zeggenschap in de LG sector is door InteraktContour

Nadere informatie

Werkplan Osteoporose Vereniging 2017

Werkplan Osteoporose Vereniging 2017 AAN: VAN: Algemene Leden Vergadering (ALV) Bestuur ONDERWERP: Werkplan 2017 (behorende bij begroting 2016) Datum: 9 juni 2016 Agendapunt: 11 Vastgesteld door bestuur d.d. 8 april 2015 Werkplan Osteoporose

Nadere informatie

Beïnvloeding Samen sta je sterker

Beïnvloeding Samen sta je sterker Beïnvloeding Samen sta je sterker Aan de slag Om uw doel te bereiken, moet u gericht aan de slag gaan. Het volgende stappenplan kan u hierbij helpen. 1. Analyseer het probleem en bepaal uw doel Als u een

Nadere informatie

Uw vereniging. Wie heeft een tekort aan vrijwilligers?

Uw vereniging. Wie heeft een tekort aan vrijwilligers? Hubert Habers (30) Opleiding Sportmanagement en Marketing (HBO) Gewerkt op de Jaap Eden IJsbanen 10 jaar werkzaam bij Sportservice Noord-Holland 7 jaar bestuurslid vrijwilligers / communicatie bij Topklasse

Nadere informatie

HET SPIEGELGESPREK. Een veilige setting

HET SPIEGELGESPREK. Een veilige setting HET SPIEGELGESPREK Een spiegelgesprek tussen leerlingen en docenten is een mooie manier om inzicht te krijgen hoe veilig leerlingen de school ervaren op het gebied van seksuele diversiteit. Met tips als

Nadere informatie

Moeder- en kindcentrum

Moeder- en kindcentrum Moeder- en kindcentrum Jaarverslag 2012 'Een Duurzame Toekomst 2011-2014' Februari 2013 Moeder- en Kindcentrum Bij-1 Schimmelweg 1 2524 VT Den Haag 070 785 58 20 06 19 45 43 47 info@bij-1.nl Stichting

Nadere informatie

Leusden. Auteur: Stichting Sportkanjers Wim van t Westeinde Datum: 24-12-2012 Versie: Sportkanjerclub Leusden versie 1

Leusden. Auteur: Stichting Sportkanjers Wim van t Westeinde Datum: 24-12-2012 Versie: Sportkanjerclub Leusden versie 1 Leusden Auteur: Stichting Sportkanjers Wim van t Westeinde Datum: 24-12-2012 Versie: Sportkanjerclub Leusden versie 1 Algemene beschrijving Sportkanjerclub De Sportkanjerclub is een fantastische plek voor

Nadere informatie

Jaarverslag Praatpaal 2016

Jaarverslag Praatpaal 2016 Jaarverslag Praatpaal 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Medewerkers 3 In veilige handen 3 Contacten en pr 4 Doe- en praatgroepen 4 Tot slot 5 Organogram Praatpaal 6 Contactgegevens: Interkerkelijke Stichting

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015

Beleidsplan 2014-2015 Beleidsplan 2014-2015 Geachte lezer, Voor u ligt het beleidsplan van International Federation of Medical Students Associations The Netherlands (IFMSA-NL) voor het beleidsjaar 2014-2015. Hierin zijn de

Nadere informatie

Jaarplan 2014 Ismes JAARPLAN Stichting Ismes

Jaarplan 2014 Ismes JAARPLAN Stichting Ismes JAARPLAN 2014 Stichting Ismes 1 1. Inleiding Dit is het eerste jaarplan van Stichting Ismes en heeft betrekking op 2014. De kaders voor het jaarplan zijn vastgelegd in het Beleidsplan periode 2014-2017/2019.

Nadere informatie

Dordrecht. Beter Voor Dordt GEMEENTE: PARTIJ:

Dordrecht. Beter Voor Dordt GEMEENTE: PARTIJ: GEMEENTE: Dordrecht PARTIJ: Beter Voor Dordt AFGELOPEN PERIODE Wat heeft uw partij de afgelopen periode in de gemeenteraad en/of het college van B&W gedaan en bereikt voor lesbiennes, homo s, bi s en transgenders

Nadere informatie

Nieuwsbrief Samen Sterk in de Wijk

Nieuwsbrief Samen Sterk in de Wijk Nieuwsbrief Samen Sterk in de Wijk September 2015 Nieuwsbrief De eerste interne nieuwsbrief Samen Sterk in de Wijk Vught. Deze brief verschijnt periodiek. Samenwerkende organisaties Samen Sterk in de Wijk

Nadere informatie