Werkplan Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC Leiden. 23 november 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werkplan 2012. Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC Leiden. 23 november 2011"

Transcriptie

1 Werkplan 2012 Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC Leiden 23 november 2011

2 1 Inleiding Dit is het werkplan van COC Leiden voor Waar 2011 vooral een jaar van verbreding was, wordt 2012 een jaar van versteviging en verdieping. Het wordt een jaar waarin de opgezette activiteiten inhoudelijk meer zullen worden ingevuld, gebaseerd op een financieel gezond uitgangspositie. De organisatorische voorwaarden voor een aantal speerpunten van ons beleid zijn daarvoor geschapen. Het was spannend of het nieuwe kabinet ook na 2011 geld zou vrijmaken voor Koplopergemeenten, gemeenten die het LHBTemancipatiebeleid moeten aanjagen. En als dat zou gebeuren, zou de gemeente Leiden dan weer COC Leiden als uitvoeringspartner in de arm nemen? Op 11 oktober, de vierde Nationale Comingout-dag, plaatste wethouder van Sociale Zaken Roos van Gelderen namens de gemeente haar verlossende handtekening onder een nieuwe Koploperovereenkomst. Dat zien wij als een teken van vertrouwen in onze vereniging en onze vrijwilligers. Mede dankzij deze Koplopergelden kan de vaak moeilijke positie van LHBT-jongeren en -ouderen in ons werkgebied de komende jaren de aandacht krijgen die zij verdient. Ook kunnen we zorg dragen voor de algemene zichtbaarheid en emancipatie van LHBT s in ons werkgebied. Met een verdrievoudiging van het aantal voorlichters ten opzichte van 2010 is er een stevige basis om in 2012 flink aan de slag te gaan. Extra aandacht blijft daarbij voor kennisoverdracht tussen ervaren en nieuwe voorlichters. Een interessante, verdiepende ontwikkeling is dat COC Leiden steeds vaker wordt gevraagd voorlichting en training te geven op terreinen buiten het voortgezet onderwijs. Verdieping van de activiteiten kunnen we ook vinden bij de coming-out-groepen (m/v), die inmiddels geleid worden door in totaal tien gespreksgroepsleiders. Op het gebied van de interne communicatie ligt er komend jaar een pittige uitdaging. Bij het middenkader bestaat behoefte aan meer dwarsverbindingen tussen de diverse werkgroepen en aan meer inzicht in elkaars werk. Dit zal de versteviging van de vereniging als één geheel ten goede komen. Daarnaast is nog veel winst te behalen op het gebied van de aansturing van de werkgroep Pr en Communicatie. Het bestuur zal in overleg begin 2012 duidelijkheid verschaffen welke taken tot wiens verantwoordelijkheid behoren en aansturen op haalbare en concrete output. Als laatste benoem ik het regionaal werk vanuit COC Leiden, opgepakt door de werkgroep Politiek en Diversiteitbeleid. Gekozen is om punten die voor ons als belangenbehartiger belangrijk zijn te agenderen in bestaande samenwerkingsverbanden van politici, bestuurders en experts. Deze opzet is bijzonder geslaagd en zal worden voortgezet. Alle genoemde en andere onderwerpen komen in dit werkplan uitgebreid aan de orde. Het is goed om steeds in het oog te houden dat we in deze tijd, waarin alles om economie lijkt te draaien, ons doel vooral kunnen bereiken met en door vele handen en uren van mensen die zich vrijwillig inzetten voor de belangen van LHBT s. In het aanspreken van dat wat ons gezamenlijk drijft zit onze potentiële winst. Ook in Julie van Schravendijk voorzitter COC Leiden 1 2

3 2 Financiën Voor een gedetailleerde beschrijving van een aantal posten wordt specifiek verwezen naar de toelichting op de begroting. Hieronder volgt een algemene beschrijving van het uit te stippelen beleid over De horeca-inkomsten bleven in 2011 helaas achter op de begroting. Hoewel met de start van het derde kwartaal deze trend zich, met dank aan de inspanningen van de horecagroep, lijkt te keren, is er voor 2012 voor gekozen een conservatief pad te bewandelen. De blijvende economische onzekerheid vindt haar weerslag op de bezoekersaantallen en de inkomsten. Het lijkt weinig realistisch om voor 2012 een forse omzet verhoging in te boeken. Wel zijn duidelijk de effecten merkbaar van de aandacht voor kostenbeheersing en de besparingen door efficiëntie bij de horecagroep. Het eindresultaat van de horeca laat dan ook wel verval zien, maar zeker niet in de mate die gelezen vanaf de omzetterugval verwacht zou worden. Gemeten vanaf de marge min alle facilitaire, organisatie- en huisvestingskosten blijft de terugval in de bijdrage aan het resultaat, vergeleken met 2010, beperkt tot een kleine Al met al ziet de situatie er, in ieder geval financieel, een stuk beter uit dan we na het eerste halfjaar van 2011 konden verwachten. De achterblijvende inkomsten uit de advertenties van De Kroon worden een speerpunt voor Doel blijft dat De Kroon zo veel mogelijk kostendekkend wordt geëxploiteerd. Voor het vierde kwartaal van 2011 staan nog acties ingepland om ook voor dit jaar nog inkomsten te genereren. Vanuit het voorzichtigheidsprincipe zijn die nog niet in de prognose verwerkt. De afschrijvingskosten laten, na de forse impairment naar aanleiding van de verbouwing in 2010, een daling zien. Een aantal activa zijn volledig afgeschreven, grote investeringen zijn voor 2012 niet gepland. De vaste kosten zijn goed onder controle, en liggen zowel onder het niveau van 2010 als onder het gebudgetteerde niveau voor Belangrijke bijdrage hierin zijn de energiekosten: de eindafrekening over 2010 viel in tegenstelling tot de begrote verwachting positief uit. Ook de pr-kosten blijven onder het begrote niveau. Vanwege het belang van een goede pr, ook als middel voor omzetverhoging van de horeca-activiteiten, is voor 2012 een goed budget gereserveerd voor pr-activiteiten. In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat de kosten van de diverse werkgroepen achterblijven bij hetgeen begroot. Ook hier speelt kostenbewustzijn een rol. Voor 2012 is ervoor gekozen het hogere niveau van het budget van 2011 te handhaven. Dit past ook binnen de financiële ruimte. Het bestuur hecht eraan de diverse werkgroepen de financiële ruimte te blijven bieden voor de ontplooiing van hun activiteiten. Financieel zien we dan ook geen belemmeringen voor de uitvoering van de werkgroepactiviteiten Een belangrijke bijdrage in de financiën voor 2011 is gevonden in subsidieaanvragen: enkele projecten die doorgaans uit de horeca en overige baten werden gefinancierd zijn in 2011 gedeeltelijk of volledig gedekt door subsidiebijdragen. Voor 2012 is er bewust voor gekozen geen specifieke projectsubsidies op te nemen in de begroting. Het is natuurlijk goed nieuws dat ook voor de komende periode het COC weer kan rekenen op Koplopergelden. De begroting voor 2012 is voorzichtig. Hoewel 2011 alleszins een goed jaar lijkt te worden blijft het van belang dat de kosten beheerst blijven. Er is vanuit de verwachte kosten en baten weinig ruimte voor de ontplooiing van nieuwe activiteiten, tenzij ook dit jaar daar specifieke dekking uit sponsoring of subsidie voor wordt gevonden. Hoewel voorzichtigheid van belang blijft, kunnen we met gerust hart het nieuwe jaar tegemoet. 3 4

4 3 Interne organisatie en vrijwilligersbeleid 3.1 Operationalisering van het vrijwilligersbeleid Op de ALV van april 2011 heeft de vereniging een uitvoerig nieuw vrijwilligersbeleid aangenomen. In 2012 zal dit verder worden uitgerold over de verschillende werkgroepen. Dat zal bij elke werkgroep in een eigen passend tempo gebeuren. De belangrijkste stappen voor de operationalisering van het vrijwilligersbeleid zijn de volgende:! De introductie van een losbladige, modulaire Vrijwilligerswijzer. De Vrijwilligerswijzer bestaat uit een algemeen gedeelte over COC Leiden en specifieke gedeeltes voor een bepaalde werkgroep of functie.! Het opstellen en ondertekenen van een Samenwerkingsovereenkomst. De opzet van deze overeenkomst kan per werkgroep of functie verschillen.! Het beschrijven van duidelijke profielen van de belangrijkste vrijwilligersfuncties in de organisatie.! Het beschrijven van aanvullende instructies die van belang zijn voor vrijwilligers en hun functioneren. Denk hierbij onder meer aan instructies voor het gebruik van het pand.! Het opstellen van een informatieblad deskundigheidsbevordering voor iedere werkgroep. 3.2 Vrijwilligerswerving Het aantal vrijwilligers van COC Leiden lijkt in 2011 weer licht te zijn gegroeid. Toch blijven nieuwe vrijwilligers nodig bij nagenoeg alle werkgroepen, maar met name bij Horeca, Voorlichting, Ouderenbeleid, Politiek en Diversiteitbeleid, en Pr en Communicatie. Belangrijkste aandachtspunt blijft het bezetten van de coördinerende posities in onze vereniging. Daarnaast zijn er ook vrijwil- ligers nodig voor kortlopende projecten en evenementen, zoals bijvoorbeeld een Hand-in-hand-loopactie, de Peurbakkentocht en de Coming-out-dag. Eerdere plannen voor verenigingsbrede werving zijn in overleg tussen bestuur en coördinatoren in 2011 niet uitgevoerd. Bij nader inzien is besloten dat de werkgroepen en de functies daarbinnen zo verschillend zijn dat voor elke werkgroep beter afzonderlijk nagedacht kan worden over een eigen wervingsmethode gericht op specifieke doelgroepen. Daarbij kan eventueel wel gewerkt worden met verenigingsbrede elementen, zoals een slogan of beeldmerk. Deze werkgroepspecifieke werving wordt op een aantal centrale zaken in 2012 wel gefaciliteerd. De werkgroepen ontvangen bijvoorbeeld duidelijke instructies over het gebruik van online vacaturebanken uit ons hele werkgebied. De eigen website van COC Leiden zal beter worden ingericht om werving te ondersteunen en COC Leiden zal deelnemen aan de vrijwilligersmarkt die jaarlijks in Leiden door idoe wordt georganiseerd. De werkgroepen zullen worden gestimuleerd meer gebruik te maken van online wervingsmogelijkheden, hoezeer we ons ook realiseren dat het persoonlijk aanspreken van mensen vaak de beste wervingsresultaten oplevert. 3.3 Plezier, binding en afspraken De bindende factoren van vrijwilligerswerk zijn, naast het maatschappelijk belang van ons werk, vooral ook plezier, samen dingen voor elkaar krijgen en het jezelf thuis voelen. In 2012 moet daarom aandacht blijven bestaan voor zaken als groepsgevoel, sociale interactie en het opdoen van nieuwe kennis en nieuwe ervaringen. De nadruk ligt daarbij ook op elkaar informeren, afspraken maken, samenwerken en training. Een van de manieren waarop COC Leiden zijn vrijwilligers enthousiast kan houden is door training en kennis aan te bieden. Er 5 6

5 zullen trainingen plaatsvinden op het gebied van Horeca, Voorlichting, Gespreksgroepen, Pr en communicatie en eventueel op de gebieden vrijwilligersmanagement en organisatie- of projectmanagement. Een verenigingsbrede vrijwilligersdag is ook in 2012 een mooie gelegenheid om onze samenwerking te vieren en werkgroepen kunnen binnen bepaalde financiële kaders een teambuilding of andere sociale activiteiten organiseren. 3.4 Interne communicatie Het bestuur streeft naar een heldere interne communicatie. Dat betekent dat coördinatoren en vrijwilligers geïnformeerd worden over wat er binnen de vereniging speelt. Er wordt daarom in 2012 minimaal zesmaal een vrijwilligersnieuwsbrief verstuurd. In zekere zin zullen ook de sociale media een grotere rol in de communicatie gaan innemen, dus ook naar de vrijwilligers. In 2012 vindt minimaal driemaal gezamenlijk overleg plaats tussen bestuur en coördinatoren. Regelmatig overleg binnen de werkgroepen zelf moet aandacht blijven krijgen. Voor 2011 bestond al het voornemen om de interne communicatie te bevorderen door middel van een online forum op het vrijwilligersgedeelte van onze website. Dit forum moet de communicatie tussen vrijwilligers onderling vergemakkelijken en het ontstaan van kruisverbanden bevorderen. Omdat dit voornemen in 2011 niet is ingelost zal in 2012 daar nog aandacht voor moeten zijn. 3.5 Werkgeverschap en stageaanbod Sinds juni 2010 heeft COC Leiden een dag per week een coördinator Maatschappelijke Zaken in dienst, gefinancierd uit Koplopergelden en voornamelijk ten behoeve van het Ouderenbeleid. In 2012 zal die betaalde formatie niet of slechts licht wijzigen. Het bestuur en de medewerker zien erop toe dat wordt toegewerkt naar een aanvaardbare mate van consolidatie van de nu betaalde werkzaamheden. Dat betekent dat taken die op dit moment be- taald worden uitgevoerd hoe dan ook weer in vrijwillige handen zullen moeten worden gelegd. COC Leiden is officieel erkend als leerbedrijf voor de mboopleidingen tot sociaal-maatschappelijk dienstverlener en sociaal dienstverlener. Het bestuur bezit in 2012 of en hoe stagiairs een leerzame en wederzijds zinvolle periode binnen onze organisatie kunnen doorbrengen. Dat is telkens een individuele afweging, waarbij vooral gekeken wordt of COC Leiden inderdaad afdoende begeleidingsuren kan garanderen. 3.6 Vrijwilligerszaken in de werkgroepen Voorlichting Hoewel het aantal voorlichters in 2011 is vergroot, is er nog steeds behoefte aan verdere uitbreiding. Het werven, inwerken en trainen van nieuwe mensen is daarom ook in 2012 een grote prioriteit. De teamvorming, motivatie en ontwikkeling wordt kracht bijgezet door een jaarplanning. Die moet zorgen voor een beter overzicht van het jaar en duidelijkheid geven aan de voorlichters. Trainingsactiviteiten worden geregeld aan een sociale activiteit gekoppeld. Bijeenkomsten vinden zo veel mogelijk tweemaandelijks plaats. Waar gewenst wordt uit de Koplopergelden professionele training ingekocht, of wordt aangesloten bij voorlichtingsweekenden voor COC-verenigingen. Professionalisering van de voorlichters is een belangrijk aandachtspunt. Per vrijwilliger wordt gekeken naar hun competenties en ontwikkelingsmogelijkheden en een individueel plan van aanpak opgesteld. Om dit te laten slagen is het belangrijk dat vrijwilligers zelf ook motivatie en commitment tonen. Met nieuwe vrijwilligers wordt, net als in 2011, een intakegesprek gevoerd en wordt bekeken hoe de talenten van elke voorlichter het best tot hun recht komen. 7 8

6 Terugkoppeling met andere voorlichters en met de coördinator intern na afloop van een voorlichting moet zorgen voor een betere ontwikkeling, motivatie en teamvorming. Voor specifieke trainingen zoals voor de politie (zie 8.1) wordt bekeken in hoeverre voorlichters intern opgeleid kunnen worden. Ouderen Doordat de gemeente Leiden heeft besloten om vanaf 2012 de Koplopergelden van de rijksoverheid weer aan COC Leiden toe te kennen, kan de aanstelling van de coördinator voor bepaalde tijd worden verlengd. Wel zal de rol van de coördinator verschuiven. Het zwaartepunt lag tot nog toe bij het opbouwen en uitvoeren van nieuwe projecten en het initiëren van activiteiten. In 2012 wordt gestreefd naar het steeds meer overdragen van (deel)taken aan vrijwilligers binnen de verschillende projecten die al op de rails staan. De samenwerking met Stichting Radius in het kader van het Roze Maatjes-project (zie 6.1) biedt net als in het afgelopen jaar passende mogelijkheden tot training, begeleiding en intervisie van de vrijwilligers. Twee vrijwilligers van COC Leiden zullen, met gebruikmaking van expertise van COC Rotterdam en VTH (vrijwilligerscentrale Rotterdam), worden getraind om de intakes te verzorgen voor zowel cliënten als vrijwilligers. Verder zal een protocol opgesteld worden met afspraken en randvoorwaarden rondom het vrijwilligerswerk. Ook zal ruime bekendheid worden gegeven aan de mogelijkheid voor ouderen om met een roze (bezoek)vrijwilliger kennis te maken. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen zelfstandig wonende ouderen en ouderen in zorginstellingen, zodat zo veel mogelijk roze ouderen bereikt worden. Horeca De vrijwilligers van de werkgroep Horeca vormen eind 2011 een aangename mix van mensen. Om te zorgen dat de vrijwilligers van de werkgroep Horeca gemotiveerd blijven en goed werk leveren, komt er meer aandacht voor training. In het kader van de professionalisering halen twee vrijwilligers in 2012 het diploma Sociale Hygiëne en ondergaan degenen die zijn aangewezen als bedrijfshulpverleners de vereiste training (zie ook 4.2). Behalve in de vorm van bartrainingen en externe trainingen zal er ook aandacht zijn voor de introductie van hen die voor het eerst over de drempel van COC Leiden komen. De coördinatie van de werkgroep Horeca blijft ook in 2012 in vrijwillige handen. De ingeslagen weg bevalt goed, mede dankzij frequent werkoverleg en de korte lijnen tussen de gezamenlijke coördinatoren van de werkgroep. Bekeken zal worden of vrijwilligers de uitvoering van specifieke taken op zich kunnen nemen, zoals de organisatie van themafeesten (zie 5.1), het bewaken van de pr- en communicatie-uitingen in het pand, et cetera. De organisatie van themafeesten vindt plaats via een speciale feest- en evenementengroep, die sterk moet worden uitgebreid. Uitbreiding van het aantal vrijwilligers in 2012 is gewenst. Daarbij wordt ingezet op mondelinge werving, maar ook in het pand zal onder de aandacht worden gebracht dat nieuwe vrijwilligers welkom zijn. Daarbij kan worden gedacht aan shirts met op de achterkant een wervende tekst. Speciale aandacht zal in 2012 uitgaan naar het uitbreiden van het aantal dj s. De uitbreiding is in 2011 achtergebleven, terwijl de behoefte aan dj s juist toeneemt, bijvoorbeeld op vrijdagavonden (zie 5.1). Ook bij feesten in het kader van Omgekeerde Integratie wordt vaker een beroep gedaan op COC-dj s. Voor de laatste vrijdagavond van de maand zal gezocht worden naar een vaste dj. 9 10

7 Sunday Times Ondanks de nieuwe aanwas van vrijwilligers in 2011 is het van belang de bargroepen en dj s te blijven versterken. Er zal actief gezocht worden naar nieuwe vrijwilligers. Daarnaast heeft de werkgroep Sunday Times eind 2011 formeel nog steeds geen coördinator. De zoektocht zal in 2012 dan ook worden voortgezet. De coördinator krijgt de verantwoordelijkheid voor de planning en de financiële zaken van zowel Sunday Times als Girls Night Out. De nieuwe vrijwilligers en de coördinator zullen voornamelijk worden gezocht onder de bezoekers van deze activiteiten. Ook daarbuiten zullen ogen en oren opengehouden worden en dames actief benaderd worden. Politiek en Diversiteitsbeleid De werkgroep heeft sinds november 2010 een nieuwe coördinator en inmiddels ook een nieuw algemeen lid. In het komende jaar moet ten minste één ander lid worden geworven. Daarnaast is het van belang dat de taken van de werkgroep duidelijker worden geformuleerd en dat de werkgroep daarin ook een bepaalde autonomie geniet, in overleg met het bestuur. 4.1 Pand 4 Pand en veiligheid Door de vernieuwingen en verbeteringen van de afgelopen twee jaar heeft de uitstraling van het pand een duidelijke boost gekregen. Bij deze verbeterde uitstraling past onverminderd veel aandacht voor onderhoud en schoonmaak van het pand als geheel en de bar in het bijzonder. Als aanvulling van de verlichting boven de dansvloer die het afgelopen jaar al verbeterd is wordt gekeken naar uitbreiding met laserverlichting en een rookmachine. Het kostenaspect zal daarbij nadrukkelijk in het oog worden gehouden. De gemeente Leiden de eigenaar van het Hartevelt-complex, waarvan ons pand deel uitmaakt wil in 2012 een begin maken met groot onderhoud van het complex. Ook COC Leiden zal daar het nodige van merken. Zo zal onder meer het dak en het houtwerk worden aangepakt. De aangekondigde vernieuwing van de toiletten in 2011 bleek voor de gemeente niet haalbaar. Dat gebeurt nu in Aan de werkzaamheden zal een asbestonderzoek voorafgaan. Kleine onderhoudstaken neemt de gemeente de afgelopen jaren juist steeds minder voor haar rekening. Dat betekent dat we zelf oog moeten hebben voor kleine onderhoudsklussen. 4.2 Veiligheid Zowel vrijwilligers als gasten moeten zich bij COC Leiden steeds veilig voelen. Daarnaast moeten we vooral tijdens algemene openingsuren voldoen aan wettelijke vereisten, bijvoorbeeld met betrekking tot bedrijfshulpverlening. De goede samenwerking met de horecapolitie zal worden geïntensiveerd. De deelname aan Burgernet, in 2011 aangegaan op ver

8 zoek van de politie, wordt voortgezet. Een portier zal, net als de afgelopen jaren, alleen op zaterdagavond regulier aan de deur staan. Verder zijn het afgelopen jaar nieuwe camera s in het pand geïnstalleerd die de veiligheid van de vrijwilligers en de gasten moeten waarborgen. De eerste ervaringen met het nieuwe systeem zijn goed. De beelden, die volgens voorschrift na twee weken worden gewist, zijn sinds de ingebruikname slechts één keer bekeken. Onderdeel van de Vrijwilligerswijzer (zie 3.1) zijn voor desbetreffende vrijwilligers instructies met betrekking tot de veiligheidsregels, het horecareglement, en brand-, sleutel- en lichtinstructies. Deze onderdelen worden in 2012 uitgewerkt. 5 Horeca en ontmoeting 5.1 Horeca algemeen Na een periode met mindere bezoekerscijfers, laten de laatste maanden van 2011 een stijgende lijn zien. De toon over de horeca van COC Leiden wordt positiever, ook op de sociale media. Dit is een goed teken, en biedt hoop dat in 2012 de trend kan worden voortgezet. De horeca van COC Leiden zal in 2012 aandacht moeten hebben voor programmering, pr, OI-feesten en het vasthouden van de marge en het rendement van de horecaactiviteiten. Vrijdagavond Het is ook in 2011 moeilijk gebleken om Café De Kroon op vrijdagavond populair te krijgen. Wel blijkt de vrijdagavond in trek bij minder frequent georganiseerde horeca-activiteiten in het pand. Op deze avonden zal worden bekeken of de bovenbar gesloten blijft. Voorbeelden van dergelijke vrijdagavonden zijn de Gender Free Zone, Girls Night Out en bepaalde activiteiten van Spica en na borrels van de Leidsche Ganymedes Borrel (zie onder Samenwerking ). Zaterdag De ervaring leert dat themafeesten meer en een ander publiek weten te trekken, vaak ook van buiten de stad. Ook in 2012 zullen daarom weer themafeesten worden georganiseerd. De klassieke themafeesten ontbreken daarbij niet. Succesvolle nieuwe feesten uit 2011 worden voortgezet, soms als voorprogramma voor de zaterdagavond

9 Voorbeelden van themafeesten die worden gepland zijn de White Party, Queen s Night/Queen s Day, de Black Party, Mr. Gay Leiden, een Foute Bingo en het Songfestival. Wat nog moeilijk blijkt is om bezoekers te bewegen zich te kleden naar het thema van de avond. De proef die gedaan is om bezoekers een korting te geven op de toegangsprijs als zij verkleed komen is niet aangeslagen. Verklede gasten zullen enkele gratis consumpties krijgen op de avond. Ook zullen de themafeesten nog beter aangekleed worden. Er zal alleen een verhoging van de toegangsprijsplaats vinden als dit te verdedigen is met een goed aangekleed pand. Als voorprogramma voor de zaterdagavond wordt in 2012 een begin worden gemaakt met het vertonen van een roze film, in eerste instantie in de bovenbar. Hiervoor wordt een halfjaarlijkse filmkalender opgesteld. Zondag Sunday Times toont al jaren aan dat de zondagmiddag een prima tijdstip is voor een horeca-activiteit van het Sunday Times-format. Daarom zal in 2012 een proef plaatsvinden met een Sunday Tea Dances voor gemengd publiek, op de derde zondag van een maand. Samenwerking Sinds het najaar van 2010 biedt COC Leiden onderdak aan bijeenkomsten van de LHBT-studentenvereniging Spica. De samenwerking met deze jonge organisatie bevalt goed. In de loop van 2011 heeft Spica zijn activiteiten uitgebreid van één naar twee keer per maand. Dat blijft zo, waarbij steeds één keer de bovenbar en één keer de benedenbar wordt gebruikt. Ook de samenwerking met de Leidsche Ganymedes Borrel (LGB), het roze netwerk van de Universiteit Leiden, verloopt prettig. De LGB organiseert op de laatste vrijdag van de maand een borrel elders in Leiden. Geregeld bestaat daarbij de behoefte aan een af- terparty. In overleg met het bestuur van de LGB gaat op dergelijke avonden voortaan de benedenbar van COC Leiden open. 5.2 Sunday Times Sunday Times De formule van Sunday Times verandert in 2012 niet wezenlijk. Op de laatste zondag van de maand biedt Sunday Times vrouwen van alle leeftijden een ontmoetingsplek. Het organiseren van enkele edities van Sunday Times rondom een bepaald thema wordt in 2012 voortgezet. Te denken valt aan een herhaling van de dragkingworkshop of het uitnodigen van een schrijfster. Het is de bedoeling om net als in 2011 geen zomerstop te houden. In augustus en december is de Sunday Times traditiegetrouw gemengd. Ook in 2012 moeten flyers en posters meer bekendheid geven aan Sunday Times. Girls Night Out Deze Girls Night Out is een tweemaandelijkse discoavond voor vrouwen op de tweede vrijdag van de maand. Door het latere tijdstip is hier een wat jonger publiek aanwezig dan de bij Sunday Times. Belangrijk is voldoende publiciteit rondom deze Girls Night Out op te zetten, zodat er meer publiek komt. In de loop van 2012 wordt bekeken of de activiteit succesvol genoeg is om te worden voortgezet. 5.3 Gender Free Zone De Gender Free Zone is een avond die ongeveer een keer in de drie maanden op vrijdagavond georganiseerd zal worden in het kader van het Trans*-project van de vereniging (zie hoofdstuk 9). De in 2010 geïntroduceerde formule is succesvol: een workshop voor transgenders en een dansfeest met alternatieve dj s

10 Op het feest vindt een menging plaats van reguliere bezoekers, nieuwe bezoekers en de terugkomst van oud-bezoekers. Het trekt bezoekers uit andere steden en geeft een impuls aan de horeca-activiteit van COC Leiden. 5.4 Ouderencafé In vervolg op succesvolle evenementen in 2011 blijft het Ouderencafé een rustige ontmoetingsplek voor ouderen, met daarop afgestemde dynamiek en decibellen. Het Ouderencafé vindt elke tweede zondag van de maand plaats. Er zullen regelmatig gezamenlijke maaltijden worden gehouden, maar ook muziekoptredens, uitstapjes en gesprekken of lezingen. Bij de inhoudelijke programmering wordt gezocht naar een mix van amusement, gezellige ontmoeting, en inhoud en informatieoverdracht. Er wordt naar gestreefd om zo n zes- tot achtmaal inhoudelijke programmering en/of een gezamenlijke maaltijd te laten plaatsvinden. 5.5 Hivcafé Het maandelijkse Hivcafé dat in samenwerking met de Hivvereniging Haaglanden, Leiden e.o. elke eerste donderdag van de maand wordt georganiseerd is het afgelopen jaar weer in populariteit toegenomen. In 2012 zal de avond een aantal keer een thema hebben. Deze thema s zullen meestal hivgerelateerd zijn, maar kunnen ook een breder thema hebben. Mede omdat deze activiteit tot een van de weinige in haar soort binnen onze provincie is, zal in 2012 ingezet worden op publiciteit, ook buiten het eigenlijke werkgebied van COC Leiden. 5.6 GGZ-café Diverzo Sinds oktober 2010 wordt in samenwerking met GGZ-instelling Rivierduinen en haar cliëntenraad elke derde vrijdag van de maand een caféavond georganiseerd onder de naam Diverzo. Deze alcoholvrije caféavond is bedoeld voor roze GGZ-cliënten. De bezoekersaantallen zijn in 2011 niet erg hoog geweest. Om de bezoekersaantallen omhoog te krijgen staat voor het begin van het jaar een poster- en flyercampagne op het programma. Uitgangspunt bij het GGZ-café is dat het COC wél een belangenbehartiger is, maar géén hulpverleningsinstelling. De verantwoordelijkheid voor de zorg, verpleegkundig of anderszins, van cliënten zal dan ook bij derden moeten blijven liggen. 5.7 Coming-out-groepen Ook in 2012 biedt COC Leiden coming-out-gespreksgroepen aan voor diegenen die erachter komen dat ze niet (of niet alleen) op het andere geslacht vallen. Het gewenste resultaat is dat de deelnemers hun seksuele geaardheid en gevoelens meer een plek kunnen geven in hun leven. Er zijn aparte groepen voor meiden/vrouwen en voor jongens/mannen. Deelnemers moeten in een vertrouwde omgeving kunnen praten met anderen over de coming-out en daarbij komende vragen, problemen, gedachten en gevoelens en op die manier bij te dragen aan het coming-outproces, de acceptatie van het lesbisch- of homo-/bizijn en het opbouwen van een sociaal netwerk. Een coming-out-gespreksgroep bestaat uit zes bijeenkomsten waarin telkens één thema centraal staat. De thema's worden aan het begin mede door de deelnemers zelf bepaald. Onderwerpen die vaak aan de orde komen zijn het open-zijn over je homo- /biseksualiteit, reacties van de omgeving (familie, vrienden, collega s, onbekenden), verliefdheden, contact maken, uitgaan. Voor beide groepen wordt ingezet om in principe twee reeksen te organiseren, in het voorjaar en in het najaar. Aandachtspunt is het vergroten van de bekendheid van de gespreksgroepen voor jongens/mannen. Ook het breed onder de 17 18

11 aandacht brengen van de activiteiten van de coming-out-groepen voor meiden/vrouwen, met voldoende en adequate pr, verdient blijvende aandacht. Bij de coming-out-groepen voor jongens/mannen wordt bovendien de mogelijkheid verkend of de werkgroep iets kan betekenen voor een deel van de mensen die zich aangemeld hebben maar buiten de doelgroep vallen. Waar mogelijk zullen zoeken de twee werkgroepen die verantwoordelijk zijn voor deze activiteiten de samenwerking met elkaar, onder meer bij trainings- en professionaliseringsactiviteiten. 5.8 Inloop, introductie en doorverwijzing De inloop- en introductiefunctie van COC Leiden behoeft aandacht: de huidige inzet hierop is weinig coherent. Op verschillende plekken in de vereniging zullen medewerkers en vrijwilligers zich bewust moeten zijn van de introductiefunctie die ze (kunnen) hebben, en daarop ook voldoende worden voorbereid. Er zal in 2012 een plan gemaakt worden waarin de verschillende ingangen die COC Leiden aan nieuwe mensen biedt, worden geïnventariseerd en met elkaar worden afgestemd. Dat geldt bijvoorbeeld voor de telefoon, introducti en introductieafspraken, balie en bar (op rustiger momenten) en gespreksgroepen. Daarbij wordt ernaar gestreefd om ook een zogeheten sociale kaart van de regio op te stellen, zodat waar nodig ook buiten onze vereniging goed kan worden doorverwezen. vrijwilligers worden ingezet, is daarbij afkomstig van een school, studentenvereniging of een bedrijf. Een neveneffect van de activiteiten in het kader van omgekeerde integratie gelegen zijn in het helpen van sommige bezoekers bij hun coming-out. Vooral bij school- en studentenfeesten zullen vrijwel zeker jongeren aanwezig zijn die aan het begin van hun coming-out zitten, maar nog niet de stap hebben gemaakt om uit de kast te komen. Er wordt naar gestreefd om in 2012 meer OI-activiteiten te laten plaatsvinden. De informatievoorziening en blootstelling aan het LHBT-karakter van COC Leiden zal daarbij meer aandacht krijgen. Daarbij kan gedacht worden aan inhoudelijke uitingen op kleding, posters of het informatiescherm boven de bar, en aan kant-enklare informatiepakketjes die bezoekers kunnen meenemen. 5.9 Omgekeerde Integratie Ook in 2012 wil COC Leiden in het kader van de zogeheten omgekeerde integratie (OI) publiek dat niet tot onze reguliere LHBTachterban behoort in ons pand confronteren met onze vereniging en haar doelstellingen, in het bijzonder de zichtbaarheid van seksuele diversiteit. Het publiek van zo n activiteit, waarbij onze eigen 19 20

12 6 Senioren en ouderen Het ouderenbeleid krijgt vorm met de uitvoering van het in 2011 ontwikkelde project Roze Plus. Hierin werkt COC Leiden samen met Stichting Radius, Libertas Leiden, Topaz en de Empowerment Foundation. Het project berust op drie pijlers: een roze bezoek- of maatjesdienst, het verzorgen van voorlichtingen in zorginstellingen en het uitbrengen van een boek met roze levensverhalen. Deze onderdelen zullen in 2012 verder worden geconsolideerd of ontwikkeld en uitgebreid. 6.1 Roze Maatjes Bij het aanbieden van roze maatjes of roze huisbezoeken werkt COC Leiden sinds 2010 samen met Stichting Radius, een welzijnsorganisatie voor ouderen die veel ervaring heeft met het professioneel organiseren en coördineren van vrijwilligerswerk. Deze samenwerking zal in 2012 worden voortgezet en geïntensiveerd zodat vraag en aanbod goed op elkaar kunnen worden afgestemd. In 2012 zal ruime aandacht zijn voor het vergroten van de zichtbaarheid en de bekendheid van de dienst, zowel intern binnen COC Leiden als extern bij Radius. tief benaderd voor een informatief of adviserend gesprek over roze ouderen, homovriendelijkheid en een tolerantiescan. De coördinator zoekt hiervoor samenwerking met vrijwilligers vanuit de roze achterban van 50-plussers die als ambassadeurs willen optreden om gesprekken of voorlichtingsactiviteiten in zorginstellingen (mede) te verzorgen. 6.3 Roze Levensverhalen Het deelproject Roze Levensverhalen moet roze ouderen bij onder anderen hulp- en zorgverleners zichtbaar maken, hen uit een sociaal isolement halen en een platform bieden om hun verhaal te vertellen. COC Leiden is sinds enige tijd betrokken bij dit initiatief, waarbij circa twintig roze senioren (uit de eigen regio) zullen worden geïnterviewd. Deze gesprekken worden gebundeld in een boek, dat de levenservaringen van roze ouderen onder de aandacht brengt. Het boek kan gebruikt worden voor een gespreksgroep van ouderen, bij activiteiten van sociaal-cultureel werk, de ouderenbond, het maatschappelijk werk en het verzorgingshuis. Het kan ook gebruikt worden als lesmateriaal voor studenten en (vrijwillige) medewerkers in de zorg en dienstverlening. In 2012 worden fondsen geworven en vinden bij voorkeur de eerste gesprekken met roze ouderen plaats. 6.2 Roze Loper Ontwikkelingen op het gebied van roze wonen hebben in 2011 door verschillende omstandigheden geen vervolg gekregen en worden vooralsnog niet actief verder uitgebreid. In 2012 zal het accent meer komen te liggen op het homovriendelijk maken van bestaande woon-zorginstellingen. COC Leiden heeft de afgelopen jaren reeds aansluiting gezocht bij de Roze Loper, een keurmerk voor homovriendelijkheid in zorginstellingen. In 2012 worden woon-zorginstellingen in de regio ac

13 7 Jongeren COC Leiden heeft zich in de nieuwe Koploperovereenkomst met de gemeente onder meer gecommitteerd aan drie jaar extra inzet voor de kwetsbare doelgroep jongeren. Belangrijke pijler daarin blijft voorlichting op scholen en empowerment en emancipatie van LHBT-jongeren. Dat LHBT-jongeren minder worden gepest en uitgesloten en minder vaak worden geconfronteerd met onbegrip kan COC Leiden niet in zijn eentje bereiken. Meer tolerantie in de directe omgeving van jongeren is een verantwoordelijkheid van iedereen. COC Leiden zal de komende jaren moeten proberen anderen deelgenoot te maken. Daartoe zal aandacht en medewerking worden gevraagd van onder anderen politici, gemeentelijke bestuurders, docenten, jeugd- en jongerenwerkers en ouders. 7.1 Voorlichting Voorlichtingen op scholen aan leerlingen Doordat er in 2011 flink wat nieuwe scholen aan onze afnemerskring zijn toegevoegd, konden onze voorlichters in 2011 maar liefst ruim honderd voorlichtingen verzorgen. In 2012 zullen waarschijnlijk weer meer scholen worden bereikt, al moet wel rekening worden gehouden met de mogelijkheden en met name de draagkracht van de voorlichtingsgroep. Om ook in 2012 zo n honderd voorlichtingen te kunnen verzorgen, is het van groot belang de voorlichtersgroep goed te begeleiden en uit te breiden, waardoor er meer voorlichters komen die voldoende ervaring hebben om een voorlichting te kunnen dragen. Trainingen op scholen aan docenten In 2011 is een training ontwikkeld specifiek gericht op docenten. In 2012 wil de voorlichtingsgroep de training als een pilot gaan draaien. Na evaluatie kan deze training op meer scholen in ons werkgebied worden aangeboden. Update methode De methode van onze voorlichtingsgroep is de afgelopen tijd kritisch geanalyseerd en op enkele kleine punten al aangepast. In 2012 zal de methodiek aan de hand van de resultaten van onderzoek van het landelijke project Ondersteuning van de voorlichtingsgroepen en met behulp van externe ervaringsdeskundigen worden geactualiseerd. In 2012 zal tijdens een interne training de Respect-methode centraal staan. Deze methode is bedoeld voor scholen met grotere aantallen kinderen met een andere etnische, culturele of religieuze afkomst. Door alle voorlichters van COC Leiden hiermee kennis te laten maken en vertrouwd te maken met deze methode kan die breder worden ingezet. 7.2 Gay-straight alliances Een gay-straight alliance (gsa) is een groep van homo- en heteroleerlingen die homoseksualiteit zichtbaar en bespreekbaar maakt op de eigen school. De vorming en het voortbestaan van gsa s wordt sinds enige tijd ondersteund door COC Nederland. In 2011 werd een gsa opgericht in Lisse; een gsa op een school in Noordwijk is in de maak. COC Leiden ondersteunt waar mogelijk docenten en leerlingen in ons werkgebied. Vanuit de werkgroep Voorlichting en Jong&Out zullen in 2012 scholen en gewezen op het belang van gsa s in het voortgezet onderwijs. Net als in 2011 het geval was met de organisatie van enkele docentenbijeenkomsten zal het komende jaar contact worden gehouden met de docenten en onderling contact worden gestimuleerd. De bijeenkomsten zijn mede bedoeld om hetero- en LHBTdocenten te enthousiasmeren voor het oppakken van een actieve 23 24

14 ondersteunende rol in het opzetten en begeleiden van gsa's op hun eigen school. Indien gewenst zal COC Leiden mogelijkheden bieden met leerlingen van gsa s of docenten samen te komen bij COC Leiden. 7.3 Jong&Out COC Leiden zal in 2012 maandelijks de gelegenheid blijven bieden aan LHBT-jongeren van 12 tot en met 18 jaar om elkaar te ontmoeten tijdens zogeheten Jong&Out-bijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten kunnen de jongeren gezellig over alledaagse dingen praten, of juist hun gevoelens en ervaringen met elkaar delen. Het landelijk concept van Jong&Out is dat jongeren zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen emancipatieproces en dus ook voor het organiseren van de activiteiten. Het COC faciliteert, ondersteunt en begeleidt. De activiteiten worden in het pand georganiseerd, maar soms ook daarbuiten. Er zijn volwassen begeleiders van COC Leiden aanwezig en er wordt geen alcohol geschonken. Voor Jong&Out zijn duidelijke gedragscodes opgesteld met betrekking tot de omgang met minderjarigen. Jong&Out-bijeenkomsten worden overal in het land standaard op zondag georganiseerd. De zondagmiddag blijkt in de agenda van jongeren niet altijd het best uit te komen. COC Leiden wil in 2012 daarom kijken wat de mogelijkheden zijn om bijvoorbeeld ook op de vroege vrijdagavond eens bijeenkomsten te organiseren. Belangrijkste aandachtspunt voor 2012 is Jong&Out onder de aandacht te brengen van alle jongeren in ons werkgebied. Daartoe zal COC Leiden eigen pr-materiaal ontwikkelen en een gedegen wervings- en communicatieplan opstellen en afwerken. De coördinatie van de J&O-bijeenkomsten wordt vanaf 2012 bij voorkeur niet langer vanuit het bestuur, maar door een vrijwillige coördinator gedaan. 7.4 Jongerencampagne In 2012 is het tien jaar geleden dat COC Leiden een grote jongerencampagne voerde. Tijdens die campagne werd gedurende korte tijd intensief de aandacht gevraagd van het brede publiek en professionals voor de problematiek in relatie tot LHBT-jongeren. Ondanks alle positieve ontwikkelingen die moed bieden voor de toekomst is er tien jaar later nog steeds veel te doen. COC Leiden zal zich in 2012 daarom voorbereiden op een nieuwe jongerencampagne. De uitvoering van deze campagne vindt waarschijnlijk pas in 2013 plaats. 7.5 Studenten COC Leiden zal zich ook in 2012 presenteren aan de nieuwe studenten die tijdens de EL CID-week geïntroduceerd worden in de stad. In 2011 werd hiervoor succesvol samengewerkt met netwerkorganisatie PinQ, het universitaire roze netwerk de Leidsche Ganymedes Borrel (LGB) en studentenvereniging Spica. Het gezamenlijk ontplooien van activiteiten ligt ook in 2012 voor de hand, in de vorm van gezamenlijk informatiemateriaal in de EL CID-deelnemerstasjes en op de informatiemarkt. In 2011 was er bovendien een duidelijke roze invulling van het programma van de Week van de Diversiteit van de Universiteit Leiden. COC Leiden zal samen met de genoemde partners ook in 2012 willen toezien op aandacht voor seksuele diversiteit tijdens deze week. LHBT-studentenvereniging Spica zal ook in 2012 kunnen rekenen op het aanbod van COC Leiden voor onderdak voor hun activiteiten (zie 5.1). Het bestuur en de werkgroepen van COC Leiden blijven benaderbaar voor interviews en gesprekken met studenten die in het kader van hun opleiding aan de hogeschool of universiteit werken aan projecten gerelateerd aan onze doelgroepen of doelstellingen

15 Ook zijn studie- en studentenverenigingen welkom voor feesten die worden georganiseerd in het kader van Omgekeerde Integratie (zie 5.9). COC Leiden heeft in de recente jaren door de toenemende contacten met de hogeschool en de universiteit een belangrijke bron van nieuwe vrijwilligers aangeboord en hoopt zich ook in 2012 een aantrekkelijke organisatie te zijn met interessante vrijwilligersfuncties voor studenten. 7.6 Samenwerking met andere (jongeren)organisaties COC Leiden wil samen met andere organisaties feestelijke en inhoudelijk zinvolle activiteiten ontwikkelen voor LHBT- én heterojongeren. Belangrijk daarbij is dat het thema seksuele diversiteit nadrukkelijk aandacht krijgt tijdens die activiteiten en dat heteroen homojongeren in de gelegenheid worden gesteld op een ontspannen manier kennis te nemen van elkaars meningen en gevoelens daarover. Waar mogelijk is COC Leiden ook in 2012 weer de partner voor.open up-activiteiten van NJR (voorheen de Nationale Jeugdraad) in ons werkgebied. Ook met de Leidse jongerenorganisatie King for a Day behoort nadere samenwerking in het organiseren van activiteiten tot de mogelijkheden. Voorwaarde is wel dat daarvoor voldoende vrijwilligerspotentieel wordt gevonden en externe financiering wordt gevonden. 8 Politiek en zichtbaarheid 8.1 Beleidsbeïnvloeding Politiek in de regio In het afgelopen jaar heeft COC Leiden goede contacten gelegd met beleidsmakers in de regio. Gezien het grote belang van de regio voor kwetsbare groepen, zoals jongeren (zie hoofdstuk 7), is dit een goede ontwikkeling. Jongeren, ouderen en algemene zichtbaarheid zullen leidende onderwerpen zijn in de beleidsactiviteiten in de regio. De lijnen die daarvoor worden gevolgd worden opgesteld in goed overleg met de betreffende werkgroepen. Ook in 2012 wordt ingezet op regionale samenwerkingsverbanden waarbij meerdere gemeenten betrokken zijn. Monitoring Het verzamelen van goede gegevens over het welzijn van LHBT s in ons werkgebied is van groot belang voor het opstellen van beleid en in de communicatie met diverse beleidsmakers. Gemeenten worden door COC Leiden aangespoord om in diverse monitoren specifieke vragen op te nemen over LHBT s. MOVISIE is een belangrijke partner in het opstellen van de juiste formuleringen. Netwerkontwikkeling en diversiteitsbeleid In het afgelopen jaar heeft COC Leiden roze netwerken gestimuleerd bij de Universiteit Leiden en de gemeente Leiden. Zowel bij de gemeente als bij de universiteit zijn nog belangrijke slagen te slaan wat betreft diversiteitsbeleid. COC Leiden blijft zijn betrokkenheid hierbij tonen. Voor 2012 moeten nieuwe organisaties worden geïdentificeerd waar netwerkvorming wenselijk en mogelijk zou zijn. Net als bij 27 28

16 gemeente en universiteit moet bij deelnemende organisaties ook worden aangedrongen op het ontwikkelen van diversiteitsbeleid waarin in aandacht is voor LHBT s. Waar nodig wordt samengewerkt met het Company Pride Platform om ondersteuning te bieden aan organisaties die daar behoefte voor hebben. Politietrainingen In de 2011 zijn circa tien sensitiviteitstrainingen verzorgd voor de politie Leiden-Centrum. De nadruk ligt bij deze trainingen op wat het betekent om anders seksueel geaard te zijn en hoe daarmee om te gaan, zowel in contacten met burgers als tussen politiemedewerkers onderling. Ook in 2012 worden nog enkele van deze trainingen verzorgd Ook wordt bekeken in hoeverre de training aangeboden kan gaan worden op de politieacademie in Den Haag als onderdeel van de opleiding. Dit laatste gebeurt in samenwerking met het team Roze in Blauw van de politie Haaglanden en Hollands Midden. 8.2 Sport Uit onderzoek blijkt steeds weer dat LHBT s het met name in de georganiseerde verenigingssport moeilijk hebben. LHBT s nemen aan sommige sporten liever niet mee uit angst om pesterijen en scheldpartijen te voorkomen. Om de positie van LHBT s in de sport te verbeteren werkt COC Leiden samen met de Nederlandse Sport Alliantie, Sportbedrijf Leiden en de gemeente Leiden. Overleg Met het Sportbedrijf Leiden en de gemeente Leiden wordt structureel overlegd om beleid te initiëren ter verbetering van de soms moeilijke positie van LHBT s in de sport. Daarbij wordt ernaar gestreefd dat de gemeente in haar beleid expliciet verwoordt dat het discriminatieverbod op alle genoemde gronden een niet- onderhandelbaar goed is en dat zij dit signaal bijvoorbeeld in de Sportnota duidelijk afgeven aan alle inwoners en sportorganisaties in Leiden. Antidiscriminatieprotocol COC Leiden wil dat sportorganisaties alert zijn op discriminerend gedrag en daar ook tegen optreden. Non-discriminatie moet een structureel onderdeel worden van het verenigingsbeleid en discriminatie moet actief aan de orde worden gesteld. COC Leiden stimuleert de gemeente Leiden en haar sportverenigingen om de algemene antidiscriminatiecode van NOC*NSF op te nemen in hun sportreglement, met duidelijke aandacht voor de bestrijding en preventie van LHBT-discriminatie. Sporttechnisch kader en combinatiefunctionarissen De rijksoverheid heeft kenbaar gemaakt dat ze de sportsector wil aanspreken op de eigen verantwoordelijkheid voor een veilige en verdraagzame omgeving. In zo n omgeving moet iedereen de tak van sport kunnen kiezen die het best bij de eigen mogelijkheden en behoeften past. Het kader van sportorganisaties speelt daarin uiteraard een belangrijke rol. Het tegengaan van onverdraagzaamheid moet een belangrijke plaats krijgen in de nieuwe profielen van sportopleidingen. COC Leiden overlegt met de gemeente om erop toe te zien dat het sporttechnisch kader instrumenten krijgt om jongeren normbesef bij te brengen en onverdraagzaamheid tegen te gaan. De gemeente moet hierbij de voorwaarden scheppen die moeten leiden tot beleid, scholing en actie bij verenigingen zelf. COC Leiden wil dat de combinatiefunctionarissen van de gemeente hiertoe gericht opgeleid worden, zodat zij de gereedschappen hebben om corrigerend te kunnen optreden bij discriminatie op grond van seksuele diversiteit, maar ook etniciteit, gezondheid en leeftijd. Als verenigingen belangstelling hebben voor de training en scholing 29 30

17 van hun eigen (sporttechnisch) kader, zou de gemeente dit kunnen faciliteren. Themabijeenkomsten fairplay, respect en sportiviteit Mogelijkerwijs komt er in 2012 een sportcongres in Leiden in het kader van fairplay, respect en sportiviteit. Bij zo n bijeenkomst komen de belangrijkste stakeholders bij elkaar en wordt duidelijk waar de knelpunten en de mogelijkheden liggen. Een dergelijke bijeenkomst kan goed dienen als startpunt voor de inzet van gemeentelijk beleid. Bij deze themabijeenkomsten zullen alle fairplayinitiatieven die sportclubs ondertekenen, nog eens onder de loep worden genomen. COC Leiden zou binnen themabijeenkomsten voor sportclubs ruimte moeten krijgen, waarbij samenwerking zal worden gezocht met diverse landelijke organisaties, waaronder de NSA en de stichting Homosport Nederland (shn). Peurbakkentocht (begin juli), de EL CID-week (half augustus; zie 7.5), de Kunstroute (september; zie 10.2) en de festiviteiten rond Leidens Ontzet (3 oktober). COC Leiden zal meer moeten inzetten op zichtbaarheid in de regio. Voor activiteiten in de publieke ruimte zal daarom nadrukkelijker dan in het verleden worden overwogen deze nu eens niet in Leiden, maar elders in ons werkgebied te organiseren. Met een slimme aanpak kan bijvoorbeeld ook met relatief weinig inzet meer zichtbaarheid bij lokale evenementen in de overige woonkernen in onze regio worden bereikt. COC Leiden zal in 2012 zichtbare deelname, roze shirts met tekst en een flyergroep voor het algemeen publiek aan diverse grote sportevenementen in ons werkgebied, zoals de Singelloop en de Leidse Marathon. Daarnaast speelt een damesteam van de Leidse voetbalvereniging Football Factory in 2012 met het COC-logo op het tenue in de KNVB-competitie. Voetbal Na het succesvolle Coming Out Day Toernooi van 2011 in Hazerswoude-Rijndijk zoekt COC Leiden in 2012 contact met een grote Leidse voetbalvereniging. Samen met de NSA, de shn en de John Blankenstein Foundation zal een strategie worden ontwikkeld om de sociale acceptatie van LHBT s in voetbalverenigingen bespreekbaar te maken. 8.3 Zichtbaarheid In 2012 wil COC Leiden weer duidelijk en herhaaldelijk zichtbaar zijn in de publieke ruimte door het organiseren van activiteiten, zoals bijvoorbeeld een Hand-in-handloopactie (april), tijdens de Internationale dag tegen homofobie (IDAHO; 17 mei), Coming-out-dag (11 oktober) en Wereldaidsdag (1 december). Ook zullen we deelnemen aan algemene activiteiten, zoals het festival Colour Your Mind (maart), Dodenherdenking (4 mei), de 31 32

18 9 De T in LHBT Nieuw in 2011 was het Trans*-initiatief. De diversiteit binnen deze doelgroep is groot. COC Leiden richt zich op transgenders, mannen en vrouwen met een transseksueel verleden, travestieten, genderqueers en alle andere gendervariante personen. Het Trans*-initiatief wilde de problemen in kaart brengen waar transgenders in de regio Leiden tegenaan lopen en een plek bieden aan transgenders om elkaar te ontmoeten. In 2012 willen de vrijwilligers achter het initiatief deze twee dingen voortzetten en, binnen de mogelijkheden, uitbreiden. 9.1 Eigen kracht Transgenders en hun naasten lopen tegen vooroordelen en uitsluiting aan. Transgenders zijn sterke mensen die dagelijks voor hun eigen rechten moeten opkomen op het gebied van zorg, psychosociaal welzijn, juridische positie, kansen op de arbeidsmarkt en eigen veiligheid. Een groot probleem is de genderbinariteit en - normativiteit in de maatschappij. Ook homo s, lesbo s en biseksuelen hebben hier last van. De transemancipatie en landelijke belangenbehartiging loopt grofweg dertig jaar achter op de LHemancipatie. Door eigen zichtbaarheid en de bereidheid mee te helpen en mee te denken slaan meer en meer transgenders een brug tussen transgenders en niet-transgenders. Doordat COC Leiden ruimte vrijmaakt voor transgenders vinden zij een eigen plek binnen de activiteiten van de vereniging en kunnen LHB s en T s elkaar inspireren. Het Trans*-initiatief bestaat op dit moment uit een werkgroep van vijf vrijwilligers en wil in 2012 een klein aantal meer vrijwilligers aan zich binden. Vrijwilligers wordt een plek geboden om dingen te leren over projectorganisatie, pr en communicatie en/of beleidsvorming en zij draaien mee in de reguliere vrijwilligersscholing van COC Leiden. 9.2 Workshops Er is een behoefte gebleken onder transgenders aan ondersteuning bij het vinden van zelfvertrouwen, assertiviteit, houding en lichaamstaal. Een driemaandelijkse workshop voorafgaand aan de Gender Free Zone (zie 5.3) voorziet niet alleen in deze behoefte, maar biedt ook een activiteit aan transgenders die minder van een dansfeest houden. In 2012 wordt gekeken of ook een uitbreiding van de workshops in een behoefte voorziet. Er zou dan een kleine cursus aangeboden kunnen worden door een coach. Een (kleine) bijdrage van de deelnemers dekt de kosten hiervan. 9.3 Belangenbehartiging Zichtbaarheid van de doelgroep in de regio helpt om de behoeften en noden van transgenders kenbaar te maken en om met samenwerkingspartners iets te betekenen voor hen. COC Leiden neemt in zijn reguliere belangenbehartiging bij de verschillende gemeenten en organisaties de T mee. De gemeente Leiden speelt een voortrekkersrol in de regio op het gebied van transgenderbeleid. Het Trans*-initiatief trekt hierin samen op met de werkgroep Politiek en Diversiteitsbeleid en het bestuur en fungeert als klankbord. 9.4 Universiteit, studenten en opleidingen In 2010 heeft een vrijwilliger van het Trans*-initiatief een inventarisatie geïnitieerd onder transgenderstudenten van de Universiteit Leiden. Er zijn verbeterpunten geformuleerd op het gebied van studentenadministratie, bejegening, sportfaciliteiten, informatie

19 voorziening, psychosociale ondersteuning en curricula van verschillende opleidingen, van Taalwetenschap tot aan Geneeskunde. Op dit moment is de universiteit een logisch startpunt voor verbetering en betrokkenheid hierin van verschillende vrijwilligers binnen het Trans*-initiatief. Het werkt hierin samen met de Leidsche Ganymedes Borrel, het roze universiteitsnetwerk. 9.5 Voorlichting en interne kennisbevordering Voorlichting aan het kader, middenkader en alle vrijwilligers van COC Leiden over transgender en genderdysforie kan tot nut zijn bij het transinclusief maken van de verschillende activiteiten van de vereniging. Het Trans*-initiatief bekijkt aan wie voorlichting of voor wie een informatiebijeenkomst in 2012 nodig en mogelijk is. Hierin kunnen naast COC-betrokkenen, transgenders zelf en hun naasten, samenwerkingspartners, welzijnsorganisaties, beleidsmedewerkers, wethouders en raadsleden van gemeenten in de regio tot de toehoorders behoren. De expertise van het centrum voor genderdiversiteit, Transvisie en de landelijke belangenbehartiger Transgender Netwerk Nederland worden betrokken bij de organisatie van een kennisbevorderende bijeenkomst. 10 Cultuur 10.1 Culture Club De Culture Club, waarvan de bezoekersaantallen in 2011 weer zijn gestegen, zal ook in 2012 weer de nodige activiteiten ondernemen. Het aanbod zal net als in 2011 wisselend zijn en geschikt voor jong en oud, waarbij de activiteiten waar mogelijk met de werkgroep Ouderen worden afgestemd. Onder meer bezoek aan musea, de film, de Open Monumentendagen en de Kunstroute staan weer op het programma. De Culture Club levert ook een bijdrage aan het organiseren van filmavonden (zie 5.1) Culturele activiteiten die niet direct via COC Leiden lopen kunnen toch interessant zijn voor het COC. Het kenbaar maken van deze activiteiten bij onze achterban kan een bijdrage leveren aan meer culturele ruimte. Waar nodig kunnen we ook inspanningen verrichten om activiteiten naar Leiden te halen. Er zal per halfjaar een kalender gemaakt worden met de activiteiten Kunstroute COC Leiden heeft de afgelopen twee jaar deelgenomen aan de Kunstroute in Leiden. Ook in 2012 staat deelname aan dit initiatief op het programma. De culturele activiteit bereikt een bezoekersgroep die niet door de (andere) activiteiten van de werkgroepen wordt aangesproken. Deelname biedt een positieve vorm van zichtbaarheid van COC Leiden in Leiden en het veld van LHBT-belangenbehartiging. Ten slotte geeft de Kunstroute LHBT-kunstenaars een platform en wordt er vanuit COC Leiden bijgedragen aan identiteitsvorming en emancipatie van LHBT'ers

20 De programmering (tentoonstelling, performances, andere activiteiten) zal in 2012 door een nieuwe vrijwilliger gecoördineerd moeten worden, met ondersteuning van de vorige. 11 Gezondheid Ook in 2012 zal er samengewerkt worden tussen COC Leiden en de GGD Hollands Midden ten aanzien van gezondheidsvoorlichting. Er zullen minimaal vier hepatitis-b-vaccinatieavonden in ons pand plaatsvinden. Specifieke informatie over hiv/aids en ruimte voor een persoonlijk gesprek wordt geboden via ons maandelijkse Hivcafé (zie 5.5), in samenwerking met de Hiv-vereniging Haaglanden, Leiden e.o. De vereniging heeft daarnaast ook een eerste (digitale) functie in het informeren en doorverwijzen van mensen met vragen over LHBT-gezondheid en veilige seks. Niettemin zullen wij niet de professionele rol van gezondheidsvoorlichters op ons kunnen nemen. Met behulp van een actuele sociale kaart kunnen we mensen die zich met vragen tot ons wenden wel beter doorverwijzen

INVESTEREN IN MENSEN

INVESTEREN IN MENSEN INVESTEREN IN MENSEN Evaluatie van projecten behorende bij het experimententhema van de SEV Auteurs: Freddie Rosenberg Edgar Wever Annelien Thedinga Rebecca Wouters Dit is een publicatie uit het SEV-programma:

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo GEMEENTE VEENENDAAL De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal Deelrapportage onderzoek pilot Wmo Ede, afdeling O&O, 25 september 2006 De dragers van de Wmo: wat

Nadere informatie

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<<

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<< EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!> INTERACTIEF EN BETROKKEN!

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

1 e halfjaarverslag 2014

1 e halfjaarverslag 2014 1 e halfjaarverslag 2014 Januari - juni 2014 SCw Leiderdorp INHOUDSOPGAVE Pagina 2 1. Inleiding Pagina 3 2. Trends en samenvatting Pagina 6. 3. Kinderwerk Pagina 9. 4. Jongerenwerk 16- Pagina 14. 5. Accommodatie

Nadere informatie

Werkplan Jongerenwerk. Krimpen a/d IJssel. Oktober 2012

Werkplan Jongerenwerk. Krimpen a/d IJssel. Oktober 2012 Werkplan Jongerenwerk 2013 Krimpen a/d IJssel In dit werkplan worden de werkzaamheden van het Moderne Jongerenwerk beschreven voor het jaar 2013 op basis van signalen en bevindingen van het voorgaande

Nadere informatie

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Van Huis Uit Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Utrecht, juni 2005 Abdelkarim el Allati Marco van Westerlaak Op het ROC ASA leer je meer dan een vak 1

Nadere informatie

LOKAAL STIMULERINGS BELEID...33 1.14 Het Opstap en Opstapje project...33 1.14.1 Deelnemers...33 1.14.2 Stapmedewerkers...33 1.15 Piramide...34 1.15.

LOKAAL STIMULERINGS BELEID...33 1.14 Het Opstap en Opstapje project...33 1.14.1 Deelnemers...33 1.14.2 Stapmedewerkers...33 1.15 Piramide...34 1.15. INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...1 INHOUDSOPGAVE...1 INLEIDING...3 INLEIDING...3 SOCIAAL CULTUREEL WERK...4 SOCIAAL CULTUREEL WERK...4 1.1 Algemeen...4 1.2 Ontwikkelingen...4 1.2.1 Samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

Stichting Labyrint~In Perspectief Jaarverslag 2011

Stichting Labyrint~In Perspectief Jaarverslag 2011 Stichting Labyrint~In Perspectief Jaarverslag 2011 Ondersteuning en empowering voor familie en directbetrokkenen van mensen met psychische of psychiatrische problemen Utrecht, 30 juli 2012 Stichting Labyrint~In

Nadere informatie

De kracht van het Vrijwilligerswerk in Zaanstad

De kracht van het Vrijwilligerswerk in Zaanstad De kracht van het Vrijwilligerswerk in Zaanstad Radar, John Autar en Marieke Megens De kracht van het Vrijwilligerswerk in Zaanstad Amsterdam, april 2012 Dit rapport is geschreven in opdracht van de gemeente

Nadere informatie

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt Methodiekbeschrijving voor (zelf) organisaties die vrouwen helpen deel te nemen aan het economisch verkeer en richting te geven aan hun toekomst. Moving Forward Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

Werkplan in uitvoering 2015. Het begint met aandacht voor elkaar

Werkplan in uitvoering 2015. Het begint met aandacht voor elkaar Werkplan in uitvoering 2015 Het begint met aandacht voor elkaar september 2014 1 Werkplan Wijk&co 2014-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Het Waarom van ons werk: Wijk&co en haar missie... 5 3. De

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten. Kwalitatieve deelstudie 2007

Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten. Kwalitatieve deelstudie 2007 Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten Kwalitatieve deelstudie 2007 Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contactprojecten Kwalitatieve deelstudie 2007 Opdrachtgever: Ministerie van VROM,

Nadere informatie

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars Taalcoaching: meer dan taal alleen Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars TAALCOACHING: MEER DAN TAAL ALLEEN Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

JINC. jaarplan en begroting 2014

JINC. jaarplan en begroting 2014 JINC jaarplan en begroting 2014 Terugblik 2013 1. Algemeen JINC heeft de meeste doelen uit het jaarplan 2013 gehaald: - in totaal zijn er ruim 17.196 deelnemers in 9 projecten in Amsterdam bereikt; dat

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Landstede Welzijn Ommen

Jaarverslag 2012. Landstede Welzijn Ommen Jaarverslag 2012 Landstede Welzijn Ommen Voorwoord Ook dit jaar heeft Landstede Welzijn Ommen haar projecten en activiteiten kunnen ontwikkelen en realiseren dankzij de inzet van vele honderden vrijwilligers.

Nadere informatie

Voorwoord. 2. De organisatie...12 2.1. De doelen...12 2.2. Onze kracht...12 2.3. Onze werkwijze...12 2.4. De organisatiestructuur...

Voorwoord. 2. De organisatie...12 2.1. De doelen...12 2.2. Onze kracht...12 2.3. Onze werkwijze...12 2.4. De organisatiestructuur... Inhoud Voorwoord 1. Stichting Nisa, terugblik 2013...5 1.1. Ontstaan en missie van Nisa for Nisa...5 1.2. Terugblik op 2013...6 1.3. Advies en Hulp, Tussen in en Tussen-Door...7 1.4. Het meidenproject

Nadere informatie

Het antwoord van Humanitas

Het antwoord van Humanitas Het antwoord van Humanitas www.humanitasjaarverslag2013.nl Dit document is een bijlage van het online jaarverslag 2013 van Humanitas. Het betreft de tekst van het jaarverslag. Kijk voor de Jaarrekening

Nadere informatie

Jongeren nemen hun instellingen onder de loep

Jongeren nemen hun instellingen onder de loep Jongeren nemen hun instellingen onder de loep Participatie Audit (zwerf-)jongeren Almere: Keuring van onderop Jodi Mak Diane Bulsink Sanne Smid Maarten Davelaar Jongeren nemen hun instellingen onder de

Nadere informatie

www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar

www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar Inhoud Voorwoord 4 Hoofdstuk 1: Inleiding 5 Hoofdstuk 2: Eenzaam in Rotterdam: Het probleem 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

DE SUCCESFORMULE: Voor professionals over jongeren. 20 succesformules. Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie.

DE SUCCESFORMULE: Voor professionals over jongeren. 20 succesformules. Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie. DE SUCCESFORMULE: Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie Toekomstbestendig NJR het Bureau is het jongerenadviesbureau voor professionals over jongeren. NJR het Bureau ontwikkelt: ǃ Beleidsadvies

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN 2015. Zorgbelang Gelderland

ACTIVITEITENPLAN 2015. Zorgbelang Gelderland ACTIVITEITENPLAN 2015 Zorgbelang Gelderland Activiteitenplan 2015 2 Onze visie Zorgbelang Gelderland komt op voor vraaggestuurde zorg- en welzijnsvoorzieningen voor alle burgers in Gelderland, zodat zij

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond

Jaarverslag 2012. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2012 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2012 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Voorwoord Dit jaarverslag geeft u een beeld van de activiteiten

Nadere informatie

JONGleren in het verkeer. Verkeersopvoeding en -educatie van baby s, peuters én hun ouders

JONGleren in het verkeer. Verkeersopvoeding en -educatie van baby s, peuters én hun ouders JONGleren in het verkeer Verkeersopvoeding en -educatie van baby s, peuters én hun ouders Colofon Uitgave ROV Utrecht en ROV Limburg (030) 258 33 80 (043) 389 77 66 www.rov-utrecht.nl www.rovl.nl Samenstelling

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

Over chillen en participeren

Over chillen en participeren Over chillen en participeren www.utrecht.nl/jeugd Visie Jongeren en Vrije Tijd 2009-2012 Jongeren hebben het recht op ontwikkeling, het recht op vrije tijd, spel, kunst en cultuur VN-Verdrag Rechten van

Nadere informatie