[Werkplan COC Leiden] [1/27] Werkplan Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC Leiden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "[Werkplan 2014 - COC Leiden] [1/27] Werkplan 2014. Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC Leiden"

Transcriptie

1 [Werkplan COC Leiden] [1/27] Werkplan 2014 Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC Leiden 10 december 2013

2 [Werkplan COC Leiden] [2/27] 1 Inleiding Voor u ligt het werkplan van COC Leiden voor het jaar Het werkplan is gevormd in samenwerking met de coördinatoren van de verschillende werkgroepen die COC Leiden kent. In 2014 wordt het beleid dat in het voorgaande jaar is gevormd voortgezet. Binnen verschillende werkgroepen geeft het jaar 2014 ruimte voor uitbreiding en nieuwe initiatieven. Het jaar 2013 is voor het bestuur COC Leiden een jaar geweest van bestuursvorming. In dit jaar is het bestuur actief bezig geweest met het uitbreiden en stabiliseren van het bestuursteam. Halverwege het jaar zijn er drie nieuwe bestuursleden benoemd en deze zijn het tweede half jaar ingewerkt op hun portefeuilles. Het komende jaar zal het bestuur haar focus leggen op het behalen van de kerndoelen van COC Leiden, het werven en binden van vrijwilligers, het operationaliseren van het vrijwilligersbeleid en het toepassen van efficiëntieslagen binnen de organisatie. Dit zal het laatste werkplan zijn in haar huidige vorm. Het komende jaar zal gewerkt worden aan de vorming van een meerjarenplan en -begroting. Om te komen tot het plan zal het bestuur intensief met de werkgroepen samenwerken aan de totstandkoming van een strategie en meerjarenplan. Het meerjarenplan zal vervolgens als belangrijke bron dienen voor de vorming van het jaarlijkse werkplan in haar nieuwe vorm. Wij wensen u veel plezier bij het lezen van het werkplan en kijken met enthousiasme uit naar Het bestuur van COC Leiden.

3 [Werkplan COC Leiden] [3/27] 2 Horeca en ontmoeting 2.1 Horeca algemeen Op het gebied van de horeca wil COC in 2014 aandacht besteden aan de goede en tijdige promotie van haar activiteiten, de werving van DJ s, de programmering van filmavonden, rockcafés en andere nieuwe initiatieven en het verbeteren van de marge en omzet. Dit alles heeft als doel de gast een gezellige avond te bieden waar deze zich veilig en gemakkelijk voelt. Laagdrempeligheid en de introductie van nieuwe bezoekers maakt hier een belangrijk deel van uit COC De Kroon COC De Kroon loopt in 2013 steeds beter op de vrijdagavond. Activiteiten als de Gender Free Zone, Garbo Gaat Vreemd en speciale thema-avonden zorgen ervoor dat de vrijdag steeds beter bezocht is. Ook zijn een aantal open feesten door derden georganiseerd en deze liepen goed. Door de benedenbar te openen, wordt ervaren dat de nodige passanten op deze avonden sneller naar binnen komen en een dansje wagen. In 2013 is het helaas niet gelukt om de filmavonden terug te laten keren in COC De Kroon. We willen hier het komende jaar verandering in aanbrengen. Er zal één keer in de drie weken op zaterdag een roze getinte film vertoond worden in COC De Kroon. Dit zullen homo, lesbische en transgender roze films zijn. Deze films zullen in de bovenbar vertoond worden. Hiervoor zal een halfjaarlijkse filmkalender opgesteld worden. Helaas is het mooie initiatief om een Rockcafé op elke derde donderdag van de maand te laten plaats vinden na een aantal keren gestopt. Gelukkig is er een nieuwe vrijwilliger die het idee van het Roze Rockcafé weer wil oppakken in Er zal om deze reden een doorstart van het Rockcafé plaats vinden. De proef met stijldansavonden die heeft plaatsgevonden in 2013 is als succesvol ervaren. De avonden zijn redelijk bezocht en er zijn de nodige danspasjes zijn gezet in COC De Kroon. Om deze reden zal dit idee wederom in 2014 worden voortgezet met een cyclus van zes dansavonden. Ook wordt gekeken naar de mogelijkheid om bekende dansers uit te nodigen om een workshop te geven in een bepaalde dans DJ s Het komende jaar behoeft de groep met DJ s die actief is binnen COC Leiden aandacht. Op dit moment hebben we een groep met een aantal beginnende DJ s. Deze groep wordt sinds vorig jaar versterkt door een aantal oude bekenden en we merken dat dit een positieve ontwikkeling is. We merken echter ook dat een toename van het aantal feesten en activiteiten tot een hogere belasting op de groep leidt. In 2014 willen we deze groep dan ook uitbreiden. We willen dit o.a. doen door het starten van een wervingscampagne en het organiseren van DJ-workshops en contests. In 2013 heeft DJ Jean tweemaal in COC De Kroon gedraaid. Hij zal in 2014 nogmaals draaien en tevens een DJ-workshop organiseren. Halverwege komend jaar zullen de optredens van DJ Jean geëvalueerd worden en zal beoordeeld worden of hier een vervolg aan gegeven wordt. Er zal tijdens Garbo Gaat Vreemd gestart worden met een proef aangaande de DJ-contests. Op de Garbo-avonden mogen de beginnende DJ s eerst twee uur draaien. De winnaar van de DJ-contest mag vervolgens op een groot Garbo-feest komen draaien. Wij zullen dit concept evalueren en beoordelen. Als het concept lijkt aan te slaan, zullen we een soortgelijke activiteit organiseren op een zaterdagavond.

4 [Werkplan COC Leiden] [4/27] Marketing en PR De marketing en PR van de horeca behoeft aandacht: het maken van promotie en de tijdigheid hiervan is momenteel van onvoldoende niveau en loopt moeizaam. Om deze reden is eind 2013 gestart met een integraal overleg tussen de werkgroep Horeca, werkgroep Marketing en PR en de verantwoordelijke bestuursleden. Aan de hand van dit overleg, dat in 2014 voortgezet zal worden, wordt gezocht naar een optimale samenwerking. In de overleggen is het gebruik van de PR-kanalen en de tijdigheid van de promotie een belangrijk onderwerp. Met name de tijdigheid is van groot belang omdat we op deze wijze een breder publiek en grotere omzet kunnen bereiken. In 2013 heeft de werkgroep Horeca verschillende PR-kanalen voor haar promotie gebruikt; betaalde advertenties in de LOS, het gebruik van tv-schermen in de horecagelegenheid, posters en social media. In samenspraak met de werkgroep Marketing en PR zullen deze PR-kanalen in 2014 wederom ingezet worden. De betaalde advertenties zullen, mits de tarieven gunstig blijven, in de LOS geplaatst blijven worden. Ook zullen de posters aan de hand van een nieuwe huisstijl ontwikkeld en gedrukt worden. Deze posters worden binnen en buiten onze organisatie verspreid. De Facebookpagina van COC De Kroon zal in 2014 specifiek ingezet worden voor de horeca van COC Leiden. De overige social media van COC Leiden (De Facebook-, Twitter- en YouTube-pagina s van de organisatie) zullen, naar gelang dit van toepassing is, tevens gebruikt worden voor de verspreiding van publiciteit aangaande horeca-activiteiten. Dit gebeurt in samenwerking met de werkgroep Marketing en PR Marge en rendement Er zal in 2014 worden geprobeerd om de omzet op het niveau van 2013 te houden en mogelijk te verhogen. Door een hoger inkoopbedrag en niet gestegen verkoopprijzen is de marge in 2013 achteruit gegaan. Door het teruglopen van de marge is een geringe prijsstijging binnen de horeca noodzakelijk. Inkoopbeleid en het goed administreren van het eigen verbruik van de werkgroepen blijft een belangrijk punt van aandacht. Er zal het komende jaar gezocht worden naar een uitbreiding van het aantal activiteiten op dagen dat ons pand gesloten is. Op deze wijze krijgt het pand ook op deze dagen een goede bestemming en kunnen wij de omzet en het rendement in 2014 vergroten. Tot slot zal een onderzoek gestart worden naar de efficiency binnen de horeca om zodoende te kijken of de afwijking in onze marge ten opzichte van het marktgemiddelde van 70% uitsluitend wordt veroorzaakt door de lagere verkoopprijzen of dat er mogelijk andere efficiency slagen zijn te maken Coördinatie van de horeca De coördinatie van de horeca zal in 2014 niet veranderen. Het coördinatieteam is en blijft in 2014 gebaseerd op vrijwillige inzet. Het team zal uit drie personen blijven bestaan. Tussen de coördinatoren heeft een verdeling van taken plaatsgevonden en deze bevalt goed. Het komende jaar zullen op de zaterdagavonden meerdere leidinggevenden op de vloer aanwezig zijn. In 2013 hebben twee coördinatoren hun certificering Sociale Hygiëne behaald en deze zijn op de horecavergunning van COC Leiden geregistreerd. Er zal dan ook in 2014 actief invulling gegeven worden aan het beleid omtrent de horecavergunning. Dit betekent dat iedere avond minimaal één leidinggevende met deze certificering aanwezig is. In 2013 is gestart met een maandelijks horecaoverleg tussen het coördinatieteam en de verantwoordelijke portefeuillehouder binnen het bestuur. Dit overleg zal in het komende jaar voortgezet en geëvalueerd worden.

5 [Werkplan COC Leiden] [5/27] 2.2 Sunday Times De formule van Sunday Times verandert in 2014 in het algemeen niet wezenlijk: op de laatste zondag van elke maand biedt Sunday Times vrouwen van alle leeftijden een ontmoetingsplek. Het organiseren van enkele edities rondom een bepaald thema wordt voortgezet. Tot de mogelijkheden behoren een dansworkshop of het uitnodigen van een schrijfster en een zangeres. Wel nieuw is de trend om in augustus en december een grote act neer te zetten. Komend jaar nodigen we in augustus graag sambaband Bumba nog eens uit. Ook in 2014 vinden we het belangrijk dat nieuwe bezoeksters zich welkom voelen bij COC Leiden. Bij binnenkomst kunnen zij een introductie krijgen. Vrijwilligers zien erop toe dat iedereen een gezellige avond heeft, terwijl de coördinatoren het aan- spreekpunt blijven voor vragen. In augustus en december is de Sunday Times traditiegetrouw gemengd. Tot slot werken wij aan de uitvoering van het aanbieden van maaltijd aan de dames die eerder op de avond komen, in de hoop in het vervolg meer dames eerder te ontvangen. 2.3 Gender Free Zone en Trans*-café Het aanbieden van workshops tijdens Gender Free Zone gericht op verschillende aspecten die voor transgenders belangrijk zijn. Bijvoorbeeld zelfvertrouwen, assertiviteit en stem geeft hen de kans om zich te ontwikkelen en samen te komen met gelijkgestemden. Uit aanmeldingen en de ingevulde evaluatieformulieren blijkt dat de geboden workshops een succes zijn. Ouders, partners en vrienden van de doelgroep zouden ook een keer uitgenodigd kunnen worden bij een workshop. Het aanbod van de workshops zou gesplitst kunnen worden, omdat het niet altijd mogelijk is om voor de diverse doelgroep een interessante workshop aan te bieden. Ook kan een ander tijdstip gekozen worden voor het aanbieden van de workshop, zodat meer mensen kunnen deelnemen. Omdat een workshop vaak in korte tijd veel nieuwe informatie geeft, moet de mogelijkheid om een serie workshops aan te bieden ook nader onderzocht worden. Hiervoor zou eventueel een kleine bijdrage kunnen worden gevraagd. Het dansfeest van de Gender Free Zone wordt minder bezocht door transgenders, maar meer door de reguliere gasten van de vereniging. Het Trans*-café biedt transgenders een maandelijks terugkerende activiteit, waar binnen een besloten en veilige omgeving met elkaar in gesprek gegaan kan worden onder het genot van een hapje en een drankje. Tot nu toe heeft dit verschillende mensen uit de diverse doelgroep getrokken en blijven mensen terugkeren. Er komen ook nog steeds nieuwe gezichten bij. Een thema of een kleine workshop geeft een extra impuls aan deze avond. Vanaf 1 uur is iedereen weer welkom in de bovenbar en mixen alle bezoekers van de vereniging. Het is belangrijk dat COC Leiden in zijn reguliere belangenbehartiging bij de verschillende gemeenten en organisaties de T meeneemt. De werkgroep zal zich actief inzetten voor transemancipatie en belangenbehartiging. 2.4 COC Ouderencafé In vervolg op de succesvolle zondagmiddagen in 2013 blijft het ouderencafé een rustige ontmoetingsplek voor ouderen, met de bijbehorende dynamiek en decibellen. Ook in 2014 wordt gestreefd naar het acht- tot tienmaal aanbieden van een gevarieerd inhoudelijk programma in het maandelijkse ouderencafé. Er zullen regelmatig gezamenlijke maaltijden worden gerealiseerd, maar ook muziekoptredens, uitstapjes en gesprekken of lezingen, waarbij gezocht wordt naar een mix van amusement, gezellige ontmoeting en inhoud/informatieoverdracht. Er zal naast publiciteit in de lokale media ook gezocht worden naar specifieke kanalen om senioren structureel met deze activiteiten te bereiken, zodat het netwerk van vaste en incidentele bezoekers verder kan aangroeien. Waar mogelijk wordt aansluiting gezocht bij evenementen van de Culture Club of andere verenigingsbrede activiteiten. Ook maken de coördinatoren van het ouderencafé meer gebruik van contacten rondom ontmoeting in de regio, zodat aansluiting op of uitwisseling met oudereninitiatieven in o.a. Zoetermeer en Leidschendam mogelijk wordt. In samenspraak met de werkgroep Marketing en PR wordt een algemene flyer gerealiseerd met de terugkerende data, tijden

6 [Werkplan COC Leiden] [6/27] en locatie van het Ouderencafé, die in externe contacten kan worden gebruikt om meer bekendheid voor het ouderencafé te verwerven. 2.5 GGZ-café Diverzo Diverzo, de alcoholvrije caféavond voor roze GGZ-cliënten in samenwerking met GGZ-instelling Rivierduinen, wordt in 2014 doorgezet. Diverzo vindt elke derde vrijdag van de maand plaats. Uitgangspunt van deze activiteit is dat het COC wél een belangenbehartiger is, maar géén hulpverleningsinstelling. De verantwoordelijkheid voor de zorg, verpleegkundig of anderszins, van cliënten zal dan ook bij derden moeten blijven liggen. 2.6 Hivcafé In samenwerking met de HIV-vereniging Haaglanden, Leiden e.o. wordt het Hivcafé dat iedere eerste donderdag van de maand georganiseerd wordt in 2014 voortgezet. Het café werd ook in 2013 weer goed bezocht, wat geleid heeft tot nieuwe gezichten. Mede omdat deze activiteit binnen onze provincie een van de weinige is in haar soort wordt in 2014 ingezet op publiciteit, ook buiten het eigenlijke werkgebied van COC Leiden. 2.7 Coming-out-groepen Ook in 2014 biedt COC Leiden coming-out-gespreksgroepen aan voor diegenen die erachter komen dat ze niet (of niet alleen) op het andere geslacht vallen. Het gewenste resultaat is dat de deelnemers hun seksuele geaardheid en gevoelens meer een plek kunnen geven in hun leven. Er zijn aparte groepen voor meiden/vrouwen en voor jongens/mannen. Deelnemers moeten in een vertrouwde omgeving kunnen praten met anderen over hun coming-out en daarbij komende vragen, problemen, gedachten en gevoelens. De bijeenkomsten moeten zo bijdragen aan het coming-out-proces, de acceptatie van het lesbisch- of homo-/bi-zijn en het opbouwen van een sociaal netwerk. Een coming-out-gespreksgroep bestaat uit zes bijeenkomsten waarin telkens één thema centraal staat. De thema's worden aan het begin mede door de deelnemers zelf bepaald. Onderwerpen die vaak aan de orde komen zijn het open-zijn over je homo-/biseksualiteit, reacties van de omgeving (familie, vrienden, collega s, onbekenden), verliefdheden, contact maken, en uitgaan. De groepen starten in principe tweemaal per jaar, in het voor- en najaar Coming-out-groep (v) COC Leiden organiseert al jaren coming-out-gespreksgroepen voor meiden en vrouwen die erachter komen dat ze niet (of niet alleen) op jongens/mannen vallen. Voor het jaar 2014 is de doelstelling om de activiteiten van de werkgroep te continueren. Insteek is dat er weer twee cycli van gespreksgroepen plaatsvinden. Het breed onder de aandacht brengen van de activiteiten van de coming-out-groepen, met voldoende en adequate PR, verdient de aandacht. Hierin is afstemming met de coming-out groep voor mannen van belang Coming-out-groep (m) De gespreksgroep voor mannen heeft tot doel om in een vertrouwde omgeving te praten met andere mannen over de coming-out en daarbij komende vragen, problemen, gedachten en gevoelens en op die manier bij te dragen aan het coming-outproces, de acceptatie van het homo/bi-zijn en het opbouwen van een sociaal netwerk. Voor het jaar 2014 is de doelstelling om de activiteiten van de werkgroep te continueren. Ook zullen we in 2014 doorgaan met het bieden van een eenmalig gesprek aan mensen die zich aangemeld hebben, maar buiten de doelgroep vallen. Doel van dit gesprek is om te informeren en eventueel door te verwijzen.

7 [Werkplan COC Leiden] [7/27] 2.8 Rainbow Families Leiden De werkgroep Rainbow Families van COC Leiden wil homo s en lesbiennes die aan kinderen willen beginnen informeren over alle ins en outs van het roze ouderschap. Ook biedt de werkgroep aan hen en aan degenen die al kinderen hebben, de mogelijkheid elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. Rainbow Families organiseert in 2014 meerdere malen een themabijeenkomst, in ieder geval in het voorjaar en najaar. In diverse workshops en/of lezingen komen ervaringsdeskundigen en specialisten aan het woord. Daarnaast wil de werkgroep ruimte bieden aan (wens)ouders om ervaringen met elkaar uit te wisselen. Verder willen we door het jaar heen geïnteresseerden op de hoogte houden van ontwikkelingen ten aanzien van roze ouderschap door middel van Twitter, Facebook en eventueel andere media. Ook worden hier de ervaringsverhalen van roze gezinnen meegenomen om zo mensen te informeren over roze ouderschap. 2.9 Inloop, introductie en doorverwijzing De inloop- en introductiefunctie van COC Leiden behoeft aandacht: de huidige inzet hierop is weinig coherent. Op verschillende plekken in de vereniging zullen medewerkers en vrijwilligers zich bewust moeten zijn van de introductiefunctie die ze (kunnen) hebben, en daarop ook voldoende worden voorbereid. Er zal in 2014 een plan gemaakt worden waarin de verschillende ingangen die COC Leiden aan nieuwe mensen biedt, worden geïnventariseerd en met elkaar worden afgestemd. Dat geldt bijvoorbeeld voor de telefoon, introducti en introductieafspraken, balie en bar (op rustiger momenten) en gespreksgroepen. Daarbij wordt ernaar gestreefd om ook een zogeheten sociale kaart van de regio op te stellen, zodat waar nodig ook buiten onze vereniging goed kan worden doorverwezen Themafeesten en Omgekeerde Integratie (OI) Ook in 2014 zullen weer de nodige themafeesten worden georganiseerd. Op deze feesten komt meer en ander publiek af. Het publiek komt hiernaast vaak van buiten de stad. De themafeesten worden door de verschillende bezoekers enthousiast ontvangen. Dit is bijvoorbeeld terug te zien in feesten waar de gasten zich mogen verkleden. We zien dat het aantal gasten dat zich verkleed ieder jaar weer toeneemt. Om dit proces te bevorderen belonen we gasten die zich verkleden door het geven van een gratis consumptie en/of gratis toegang. Tevens streven wij ernaar om de themafeesten nog beter aan te kleden. Ook in 2014 zullen wij weer vele themafeesten de revue laten passeren. Hierbij zullen klassiekers als de Black & White Party, Queensnight en Queensday, Halloween, Tropical Party, Valentijnsparty, de Foute Bingo en het Songfestival natuurlijk niet ontbreken. Voor de nieuwste initiatieven zoals Feessie Zoals Vroegur en Garbo Gaat Vreemd is in 2014 uiteraard ook weer plaats. Het komende jaar wil COC Leiden meer ruimte geven aan een breder muziekaanbod binnen haar horecagelegenheid. Hierbij valt te denken aan pop, rock, folk en jazzmuziek. De uitbreiding van het muziekaanbod zal op de donderdag en vrijdagavonden plaatsvinden. Een goed voorbeeld van de uitbreiding is de Leidse Popronde. In 2013 heeft COC De Kroon hier als podium voor gediend. Dit initiatief zal ook in 2014 weer in de programmering staan. Naast de Popronde zal gekeken worden op welke soortgelijke initiatieven ingespeeld kan worden. De Leidse Jazzweek is hier een goed voorbeeld van. COC Leiden zal in 2014 voor de eerste keer deelnemen aan dit Leidse evenement. Voor de organisatie van de verschillende evenementen moedigen wij de initiatieven van verschillende vrijwilligers aan. We streven ernaar om een groter aantal evenementen in samenwerking met specifieke vrijwilligers te organiseren. Deze vrijwilligers vinden het bijvoorbeeld leuk om een bepaald concept uit te proberen en dit toe te passen in COC De Kroon. Dankzij dergelijke enthousiaste vrijwilligers worden de coördinatoren van de werkgroep Horeca ontzien.

8 [Werkplan COC Leiden] [8/27] Door zogeheten omgekeerde integratie (OI) wil COC Leiden het publiek dat niet tot onze reguliere LHBT-achterban behoort, in ons pand kennis laten maken met onze vereniging en haar doelstellingen, en met name met de zichtbaarheid van seksuele diversiteit. Het publiek van zo n activiteit, waarbij onze eigen vrijwilligers worden ingezet, is daarbij afkomstig van een school, studentenvereniging of bedrijf. Een neveneffect van de activiteiten in het kader van omgekeerde integratie bestaat in het helpen van sommige bezoekers bij hun coming-out. Vooral bij school- en studentenfeesten zijn vrijwel zeker jongeren aanwezig die aan het begin van hun coming-out zitten, maar nog niet de stap hebben gemaakt om uit de kast te komen. Tijdens deze activiteiten staat aandacht voor voorlichting in de vorm van een specifiek informatieaanbod centraal. Die voorlichting kan bestaan uit een aangepaste presentatie op het informatiescherm boven de bar, posters en overige aankleding of aan de beschikbaarheid van kanten-klare informatiepakketjes. In 2014 zullen ook weer de nodige OI-feesten in het pand van COC De Kroon georganiseerd worden. In 2013 heeft het aantal lager gelegen dan in het voorgaande jaar, maar we streven ernaar om dit aantal voor het komende jaar weer te verhogen. COC Leiden ziet de OI-feesten als een belangrijke en laagdrempelige functie om LHBT ers te introduceren binnen onze organisatie. Dankzij de organisatie van deze feesten in samenwerking met scholen en studentenverenigingen komen LHBT ers op eenvoudige en toegankelijke wijze in contact met onze organisatie.

9 [Werkplan COC Leiden] [9/27] 3 Senioren / ouderen 3.1 Roze Maatjesdienst COC Leiden kent sinds 2010 een samenwerking met Stichting Radius, een welzijnsorganisatie voor ouderen die veel ervaring heeft met het professioneel organiseren en coördineren van vrijwilligerswerk. Deze samenwerking zal in 2014 worden voortgezet, zodat vraag en aanbod van roze huisbezoeken goed kunnen worden afgestemd. Bovendien biedt de samenwerking net als in het afgelopen jaar passende mogelijkheden tot training, begeleiding en intervisie van de vrijwilligers. Om de maatjesdienst in 2014 te kunnen blijven aanbieden en de samenwerking met Radius voort te zetten, zal allereerst gezocht moeten worden naar een coördinator. Momenteel zijn er in de Maatjesdienst meer vrijwilligers dan aanvragen van cliënten. In 2014 wordt het accent gelegd op het versterken van de groep vrijwilligers en het verbreden van hun activiteiten, zoals het vervullen van ambassadeurs -taken. Zo kunnen de vrijwilligers een stand op de informatiemarkt Leiden voor gevorderden bemensen, meewerken aan voorlichtingen in zorginstellingen of bij andere organisaties, en COC Leiden vertegenwoordigen op bijeenkomsten met en over roze ouderen in de regio. Daarnaast wordt nog meer en bredere bekendheid gegeven aan de Maatjesdienst om nieuwe cliënten te werven. Via internet, wijkkrantjes, seniorenkrantjes in zorginstellingen en folders, maar ook via vrijwilligers of professionals die met ouderen werken, zal ruime bekendheid worden gegeven aan de mogelijkheid voor ouderen om met een roze (bezoek)vrijwilliger kennis te maken. De roze maatjesdienst maakt geen onderscheid tussen zelfstandig wonende ouderen en ouderen in zorginstellingen, zodat zoveel mogelijk roze ouderen bereikt worden. De begeleiding en monitoring van reeds bestaande matches wordt gecontinueerd. 3.2 Partnerorganisaties Holland Rijnland In voorgaande jaren is reeds een aanzet gegeven tot het leggen van duurzame samenwerkingsverbanden met diverse vrijwilligers-, zorg- en welzijnsorganisaties. Zo bestaan er reeds initiatieven in Leiden, Alphen a/d Rijn en Hillegom. Deze contacten worden in 2014 geconsolideerd en uitgebreid, zowel in Leiden als in de regiogemeenten. Het doel van deze contacten is het bereiken en informeren van organisaties die met en voor ouderen werken, en hen inspireren tot roze beleid en/of samenwerking met COC Leiden. Tot de activiteiten behoren bijvoorbeeld het voeren van adviesgesprekken, het ontwikkelen en geven van workshops en het schrijven van informatieve artikelen voor bijvoorbeeld personeelsbladen. Voor het benaderen van de organisaties kunnen vrijwilligers van de Roze Maatjesdienst worden ingezet, om waar nodig de doelgroep persoonlijk te vertegenwoordigen. Tevens zal nog verder onder roze 50+ vrijwilligers worden geworven. 3.3 Roze Loper In aansluiting op het verspreiden van roze beleid binnen extramurale organisaties zullen in 2014 ook woon-zorginstellingen in de regio benaderd worden om homovriendelijk(er) te worden, eventueel ondersteund door het behalen van de Roze Loper. COC Leiden heeft de afgelopen jaren reeds aansluiting gezocht bij dit landelijke project, een keurmerk voor homovriendelijkheid in zorginstellingen. In 2013 heeft een zorginstelling in Leiden haar eerste Roze Loper behaald. In 2014 worden ook andere woon-zorginstellingen in de regio actief benaderd voor een informatief of adviserend gesprek over roze ouderen, homovriendelijkheid en de tolerantiescan. De coördinator zoekt hiervoor samenwerking met vrijwilligers vanuit de roze 50+ achterban die als zogenaamde ambassadeurs willen optreden om gesprekken of voorlichtingsactiviteiten in zorginstellingen (mede) te verzorgen.

10 [Werkplan COC Leiden] [10/27] 3.4 Verhalenboek als voorlichtingsmateriaal of relatiegeschenk In 2013 verscheen het boek Stormachtig Stil, een bundeling levensverhalen van roze ouderen. Na verschijning kan het boek in 2014 gebruikt worden voor een gespreksgroep van ouderen, bij activiteiten van sociaal cultureel werk, de ouderenbond, het maatschappelijk werk en het verzorgingshuis. Het kan ook worden ingezet als lesmateriaal voor studenten en (vrijwillige) medewerkers in de zorg en dienstverlening. 3.5 Ambassadeurs Roze 50+ / landelijke vertegenwoordiging Tenslotte zal COC Leiden vertegenwoordigd blijven in het landelijke netwerk van ambassadeurs voor Roze 50+ en in andere relevante lokale en regionale netwerken, om het roze ouderenbeleid zo breed mogelijk zichtbaar te maken en waar mogelijk te integreren in lokaal beleid. Lag het zwaartepunt van de taken van de coördinator tot nog toe in het opbouwen en uitvoeren van nieuwe projecten en het initiëren van activiteiten, wordt in 2014 gestreefd naar het steeds meer overdragen van (deel)taken aan vrijwilligers binnen de verschillende projecten die al op de rails staan. Het ouderencafé opereert inmiddels redelijk zelfstandig met eigen coördinatoren en vrijwilligers. Gestreefd wordt naar dezelfde situatie met betrekking tot de Maatjesdienst; hierop volgt bij voorkeur het verspreiden van verantwoordelijkheden en het overdragen van beleidsverantwoordelijkheid en uitvoering van activiteiten aan externe organisaties.

11 [Werkplan COC Leiden] [11/27] 4 Jongeren Voorlichting op scholen en empowerment en emancipatie van LHBT-jongeren blijven ook in 2014 de belangrijkste pijlers in ons beleid gericht op jongeren. COC Leiden kan echter niet in zijn eentje bereiken dat LHBT-jongeren minder worden gepest en uitgesloten en minder vaak worden geconfronteerd met onbegrip. Meer tolerantie in de directe omgeving van jongeren is een verantwoordelijkheid van iedereen. COC Leiden zal de komende jaren anderen daarvan deelgenoot moeten maken. Daartoe zal aandacht en medewerking worden gevraagd van onder andere politici, gemeentelijke bestuurders, docenten, jeugd- en jongerenwerkers en ouders. 4.1 Voorlichting Voorlichtingen aan leerlingen Met voorlichtingslessen wil COC Leiden jongeren zich laten realiseren dat zij verantwoordelijk zijn voor een veilige omgeving waar iedereen op zijn of haar eigen manier anders moet kunnen zijn en de jongeren genuanceerder laten denken over seksuele diversiteit. Deze in 2012 grondig herziene aanpak staat bekend als de Leidse Methode. Na een herkenbaar gedeelte over anders-zijn en hoe groepsdruk het anders-zijn zo moeilijk maakt, praten de voorlichters met jongeren over wat zij daartegen kunnen doen. Pas in de tweede helft van de gastles gaan de voorlichters in op één vorm van anders-zijn: homoseksualiteit. Door de grote betrokkenheid tijdens de eerste helft doen leerlingen ook in de tweede actief mee aan de discussie over seksuele diversiteit. Door de lessen moeten jongeren zich bewust worden van wat het betekent om anders te worden behandeld omdat je anders bent, dat iedereen er afzonderlijk voor verantwoordelijk is om niet achter de groep aan te lopen, en dat er meer homoseksuele en biseksuele mannen en vrouwen in Nederland, in de stad en op school zijn dan ze denken. Mede door het verplicht worden van voorlichting over seksuele diversiteit op scholen wordt verwacht dat de stijging van het aantal scholen en het aantal voorlichtingen dat COC Leiden verzorgt doorzet. Daarbij kunnen de vruchten worden geplukt van de herziene Leidse Methode en van een nieuw begeleidingssysteem van de vrijwilligers Trainingen aan andere groepen Behalve voor leerlingen verzorgt COC Leiden ook voorlichtingen aan andere groepen, zoals docenten of ouders. Daarbij wordt steeds een voorlichting op maat aangeboden om aan te sluiten bij de wensen en behoeften van de aanvrager. Waar nodig en mogelijk wordt samengewerkt met derden, zoals met de GGD. Ook in 2014 wordt weer contact opgenomen met het overleg van zorgcoördinatoren van scholen in Leiden, evenals met de andere overleggen in ons werkgebied. De zorgcoördinatoren zal worden gewezen op het aanbod van COC Leiden voor scholen Partners COC Leiden blijft deelnemen aan de stuurgroep van een landelijk project om het niveau van de voorlichtingsgroepen omhoog te tillen. Aan deze stuurgroep van het door COC Nederland gecoördineerde project nemen ook de regionale COC-verenigingen Amsterdam, Haaglanden en Nijmegen deel.

12 [Werkplan COC Leiden] [12/27] Ook de contacten met GGD Hollands Midden en Bureau Discriminatiezaken worden voortgezet. De drie organisaties verkennen elkaars werkzaamheden, visie en werkvormen en kijken hoe in de toekomst eventueel een integraal programma kan worden aangeboden. 4.2 Gay-straight alliances Een gay-straight alliance (gsa) is een groep van homo- en heteroleerlingen die homoseksualiteit zichtbaar en bespreekbaar maken op hun eigen school. COC Nederland ondersteunt sinds enige tijd de vorming en het voortbestaan van gsa s in het hele land. COC Leiden ondersteunt waar mogelijk docenten en leerlingen in het eigen werkgebied. Scholen wordt gewezen op het belang van gsa s in het voortgezet onderwijs. In navolging op de al georganiseerde docentenbijeenkomsten houdt COC Leiden contact met de docenten om onderling contact te stimuleren. In het voorjaar vindt een volgende bijeenkomst plaats. Docenten kunnen daar ervaringen uitwisselen en elkaar voorzien van praktische tips. Als daarbij blijkt dat de gsa-leerlingen behoefte hebben aan bijeenkomsten bij COC Leiden, wordt de mogelijkheid daartoe geboden. 4.3 Jong&Out COC Leiden organiseert maandelijks Jong&Out-meetings. Dit zijn ontmoetingsmogelijkheden voor LHBT-jongeren van 12 tot en met 18 jaar. De meetings bieden jongeren de mogelijkheid om in een veilige omgeving met elkaar te praten over zowel de alledaagse dingen, als ook gevoelens en ervaringen op LHBT-gebied. Het Jong&Out-concept is een landelijk initiatief van COC Nederland, waarbij jongeren zelf zorgen voor hun emancipatieproces, door met en voor elkaar activiteiten te organiseren. COC Leiden speelt hierin een begeleidende en faciliterende rol. De activiteiten worden voornamelijk in het pand georganiseerd, maar vinden soms ook buiten de deur plaats. Bij alle activiteiten zijn begeleiders van COC Leiden aanwezig om de meeting in goede banen te leiden. Er zijn voor de begeleiders duidelijke gedragscodes opgesteld met betrekking tot de omgang met minderjarigen. Ook wordt tijdens de Jong&Out-meetings geen alcohol geschonken. Het landelijk concept schrijft voor dat de bijeenkomsten op een zondag plaatsvinden en in Leiden is dat net als voorgaande jaren op elke derde zondag van de maand. Er zullen minimaal 10 bijeenkomsten plaatsvinden in In 2014 wordt ingezet op goede PR, door middel van het verspreiden van nieuwe posters en flyers op scholen, jongerencentra, bibliotheken en anderen gelegenheden waar jongeren komen. Hopend hiermee meer jongeren te werven voor de bijeenkomsten en op die manier voor meer jongeren een veilige omgeving te zijn, waarin zij nieuwe vriendschappen en ervaringen kunnen opdoen. 4.4 Jongerencampagne In een grote jongerencampagne vroeg COC Leiden in 2002 gedurende korte tijd intensief aandacht van het brede publiek en professionals voor de problematiek in relatie tot LHBT-jongeren. Ondanks alle positieve ontwikkelingen die moed bieden voor de toekomst is er nog steeds veel te doen. COC Leiden zal in 2014 een nieuwe jongerencampagne uitvoeren waarin aandacht wordt gevraagd voor de problematiek. De campagne bestaat uit twee delen; een zichtbaarheidscampagne gericht op de jongeren zelf en een voorlichting gericht op ouders. Bij de zichtbaarheidscampagne voor jongeren wordt op een moderne manier invulling gegeven aan het bereiken van de jongeren. Hierbij is het van belang dat LHBT-jongeren zien dat zij niet alleen staan. De voorlichting voor ouders van LHBT-jongeren is erop gericht vragen en onzekerheden van ouders van LHBT-jongeren weg te nemen. De jongeren hebben hun ouders in het coming-out proces hard nodig en COC Leiden wil de jongeren en hun ouders hier op optimale wijze bij ondersteunen. Middels een onderzoek wordt de nieuwe voorlichtingsmethode ontwikkeld die specifiek gericht is op ouders van LHBT-jongeren.

13 [Werkplan COC Leiden] [13/27] 4.5 Studenten COC Leiden presenteert zich ook in 2014 aan de nieuwe studenten die tijdens de EL CID-week geïntroduceerd worden in de stad. De afgelopen twee jaar werd daarbij succesvol samengewerkt met het universitaire roze netwerk de Leidsche Ganymedes Borrel (LGB) en netwerkorganisatie PinQ. Het gezamenlijk ontplooien van activiteiten ligt ook in 2014 weer voor de hand in de vorm van gezamenlijk informatiemateriaal in de tasjes die alle EL CID deelnemers krijgen en door aanwezigheid op de informatiemarkt en het festival. COC Leiden blijft daarnaast benaderbaar voor interviews en gesprekken met studenten die in het kader van hun opleiding aan de hogeschool of universiteit werken aan projecten gerelateerd aan onze doelgroepen of doelstellingen. Ook zijn studie- en studentenverenigingen welkom voor feesten in het kader van Omgekeerde Integratie (zie 2.10).

14 [Werkplan COC Leiden] [14/27] 5 Politiek en diversiteitsbeleid De werkgroep wil het staande beleid van vorig jaar voortzetten. Dit om de continuïteit te bevorderen en de werkgroep de tijd te geven met een grotendeels nieuwe bezetting en onder leiding van de nieuwe coördinator uit te vinden wat goed werkt en wat minder goed werkt. Bij het werkplan 2015 kunnen dan grote beleidswijzigingen worden bepaald. Mocht tussentijds de noodzaak ontstaan om accenten anders te leggen dan kan de werkgroep daar in overleg met het bestuur en indien nodig de ledenvergadering daar al in 2014 mee beginnen. Eerst is het adagium: aan de slag! 5.1 Beleidsbeïnvloeding COC Leiden heeft in 2011, 2012 en 2013 veel contacten gelegd met beleidsmakers in de regio. De focus lag hierbij op algemene zichtbaarheid, ouderen en jongeren. De lijnen die hierbij zijn uitgezet, worden voortgezet. Beleidsagenda De werkgroep Politiek en Diversiteitsbeleid formuleert in nauwe samenwerking met het bestuur een overzicht van de beleidsdoelen die COC Leiden wil bereiken in de gemeenten in ons werkgebied. De belangrijkste thema s daarbij zijn veiligheid (zie ook 5.2) en de aanpak van discriminatie, sociale acceptatie (o.a. bij religieus conservatieven en etnische minderheden), scholen, zorg en sport. De doelen worden gekoppeld aan praktische implementatierichtlijnen die door gemeenten en andere maatschappelijke instellingen kunnen worden gebruikt om deze doelen te behalen. Daarbij kan COC Leiden onder meer leunen op de kennis en expertise van MOVISIE. Kleinere gemeenten De nadruk zal in 2014 nog sterker liggen op de kleinere gemeenten in ons werkgebied om ook daar de situatie van LHBT ers in het algemeen en ouderen en jongeren in het bijzonder te verbeteren. Bij het opstellen van de doelstellingen voor de gemeentelijke beleidsagenda wordt expertise uit de hele vereniging samengebracht. Jongeren Een veilige en tolerante schoolomgeving is voor jongeren van cruciaal belang. De vanaf eind 2012 verplichte voorlichting in het primair en secundair onderwijs zal daarom een belangrijk agendapunt zijn in de gesprekken met beleidsmakers. COC Leiden roept raadsleden en wethouders onderwijs op om in hun gesprekken met scholen aandacht te vragen voor dit thema en scholen te wijzen op de mogelijkheden om invulling te geven aan dit kerndoel. Hiervoor zal een handreiking worden geschreven. Monitoring Monitoring blijft een belangrijk punt van aandacht in onze contacten met gemeenten. Het verzamelen van goede gegevens over het welzijn van LHBT ers in ons werkgebied is van groot belang voor het opstellen van beleid en in de communicatie met diverse beleidsmakers. COC Leiden zal gemeenten aansporen om in diverse monitoren specifieke vragen op te nemen over LHBT ers. MOVISIE is een belangrijke partner in het opstellen van de juiste formuleringen. 5.2 Veiligheid De begin 2010 gelanceerde meldcampagne Homodiscriminatie? MELD HET! wordt geëvalueerd met de samenwerkingspartners (de politie en Bureau Discriminatiezaken). Daarbij wordt ook gekeken naar de bezoekerscijfers van de speciale website en het aantal meldingen dat via de campagne is binnengekomen.

15 [Werkplan COC Leiden] [15/27] Aan de hand van de uitkomsten wordt bekeken of de campagne eenvoudigweg weer onder de aandacht gebracht moet worden of mogelijk moet worden aangepast of vernieuwd. In 2012 is mede op instigatie van COC Nederland en het Openbaar Ministerie overleg geweest met de politie Hollands Midden en het Openbaar Ministerie in Den Haag. Deze contacten worden voortgezet. Aangezien het werkgebied van het oude politiekorps Hollands Midden vanaf 2013 valt onder politieregio Den Haag is het van belang met COC Haaglanden tot een goede afstemming te komen over de contacten met het OM en de politie. Van een vrijwilligersorganisatie als het COC kan niet dezelfde professionaliteit en inzet worden verwacht als van betaalde organisaties. Wel kan COC Leiden die organisaties aanspreken op hun verantwoordelijkheden en waar nodig zijn expertise op LHBT-gebied aanbieden. 5.3 Zichtbaarheid In 2014 wil COC Leiden weer duidelijk en herhaaldelijk zichtbaar zijn in de publieke ruimte door het organiseren van activiteiten, bijvoorbeeld op de Internationale Dag tegen Homofobie (IDAHO; 17 mei), Coming-out-dag (11 oktober) of Wereldaidsdag (1 december). Ook zullen we deelnemen aan algemene activiteiten, zoals het festival Colour Your Mind (maart), Dodenherdenking (4 mei), de Peurbakkentocht (begin juli), de EL CID-week (half augustus), de Kunstroute (september) en de festiviteiten rond Leidens Ontzet (3 oktober). COC Leiden zal meer moeten inzetten op zichtbaarheid in de regio. Voor activiteiten in de publieke ruimte zal daarom nadrukkelijker dan in het verleden worden overwogen deze nu eens niet in Leiden, maar elders in ons werkgebied te organiseren. Met een slimme aanpak kan bijvoorbeeld ook met relatief weinig inzet meer zichtbaarheid bij lokale evenementen in de overige woonkernen in onze regio worden bereikt.

16 [Werkplan COC Leiden] [16/27] 6 Trans* Vanaf 2011 is er gestart met het trans-inclusief maken van de vereniging door het organiseren van Gender Free Zone avonden ieder kwartaal bestaande uit een workshop voor transgenders gevolgd door een optreden ofwel dansfeest voor iedereen. Sinds maart 2013 is dit uitgebreid met het Trans*- café: de bovenbar is geopend speciaal voor transgenders iedere eerste zaterdagavond van de maand met een speciaal thema of kleine workshop. Naast deze activiteiten is de werkgroep actief op het gebied van voorlichting geven op verschillende terreinen. De diverse doelgroep die we willen bereiken met onze activiteiten bestaat uit: transgenders, vrouw- naar- man- transseksuelen en mannaar- vrouw-transseksuelen, travestieten, genderqueers en alle andere gendervariante personen. Het streven is om de werkgroep te laten bestaan uit een mix van mensen uit deze verschillende categorieën om zoveel mogelijk mensen te kunnen bereiken uit de doelgroep en activiteiten aan te bieden die passend zijn. Met deze vrijwilligers achter het initiatief willen wij in 2014 de volgende doelen behalen en waar dat mogelijk is verder uitbreiden: - problemen van transgenders in regio Leiden verzamelen en onderzoeken; - een veilige plek bieden waar transgenders zich kunnen ontwikkelen en elkaar kunnen ontmoeten; - zichtbaarheid vergroten door publiciteit en voorlichting te geven binnen het COC en aan verschillende instanties in de regio Leiden. 6.1 Universiteit Leiden De Universiteit Leiden is bezig met het opzetten en uitvoeren van een diversiteitsbeleid, waar LHBT issues een onderdeel van zijn. Uit een eerdere inventarisatie onder transgenderstudenten zijn een aantal verbeterpunten geformuleerd. Om nog beter inzicht te krijgen in de zaken die belangrijk zijn voor transgenderstudenten zal gekeken worden of een focusgroep opgericht kan worden in samenwerking met de Leidsche Ganymedesborrel, waarin een aantal werkgroepleden zitting zullen nemen. 6.2 Genderteam LUMC Het contact met het genderteam voor jongeren van het LUMC moet onderhouden worden om op de hoogte te zijn van elkaars ontwikkelingen. In het najaar van 2013 is voor het eerst een college over genderdysphorie gegeven in het basisopleiding geneeskunde en het is belangrijk dat dit ieder jaar terugkeert en zo nodig wordt uitgebreid binnen de mogelijkheden. 6.3 Voorlichting In 2013 is er voorlichting gegeven aan de voorlichters van de werkgroep voorlichting om de T mee te nemen in de voorlichtingen bij scholen. Het is belangrijk om op de hoogte te blijven hoe dit verloopt. Een algemene voorlichtingsmiddag/avond voor belangstellenden van binnen en buiten het COC met een interessant samengesteld programma in samenwerking met sprekers van andere transorganisaties en van genderteams zal worden georganiseerd. Gemeente Leiden heeft ook aangegeven behoefte te hebben aan een voorlichtingsbijeenkomst. Samenwerking met werkgroep Voorlichting en Politiek is gewenst om de juiste mensen te benaderen en de voorlichting tot een succes te maken. 6.4 Zichtbaarheid en doelgroep bereiken Door middel van onderzoek, het in gesprek gaan met gasten en het verstrekken van enquêteformulieren na afloop van de verschillende activiteiten willen we meer inzicht krijgen in de behoeften van de doelgroep. Alle mensen die vallen onder de transgenderparaplu zijn welkom om deel te nemen. Er moet meer inzicht verkregen worden hoe we die mensen kunnen bereiken. Met algemene posters en flyers over ons bestaan willen we bij huisartsen in de regio, universiteit, genderteams en op andere algemene plaatsen meer mensen in de regio op de hoogte stellen van onze activiteiten. Op de nieuwe website zal een update worden geplaatst van de activiteiten voor

17 [Werkplan COC Leiden] [17/27] transgenders. Daarnaast maken we gebruik van een mailinglijst van mensen die eerder aan activiteiten hebben deelgenomen en worden andere transorganisaties over onze activiteiten ingelicht.

18 [Werkplan COC Leiden] [18/27] 7 Cultuur 7.1 Culture Club In 2014 wenst de Culture Club een groter aanbod aan activiteiten te bieden; er wordt gestreefd naar een frequentie van één activiteit per maand. Om een groot en divers publiek aan te spreken worden activiteiten van uiteenlopende aard gepland, waarbij cultuur in een brede zin van het woord wordt opgevat. Zo organiseren we museumbezoeken, wandelingen (bijvoorbeeld tijdens de Open Monumentendagen en langs de Leidse muurgedichten), een salsaworkshop, een culturele pubquiz en een aantal lezingen, waaronder een kerstlezing en een kleine serie lezingen over theorieën van gender identiteit en stereotype genderrollen in traditionele Hollywoodfilms. Met hulp van nieuwe vrijwilligers hopen we weer filmavonden te kunnen organiseren. Verder wordt door de Culture Club dit jaar opnieuw meegewerkt aan de Kunstroute in september, inmiddels een jaarlijks terugkerende activiteit. Door de activiteiten middels verschillende media te adverteren (Facebook, website, , posters en flyers) hopen we een breed publiek, van ouderen en jongeren, te bereiken. Ook zullen twee van de activiteiten komend jaar worden afgestemd op het publiek en de interesses van het COC Ouderencafé. 7.2 Kunstroute Evenals in de voorgaande jaren neemt COC Leiden in september deel aan de Kunstroute met een tentoonstelling, performances en andere activiteiten. De vereniging staat inmiddels op de lijst vaste deelnemers. Een gevarieerd aanbod aan LHBT-kunst moet een laagdrempelige entree bieden. De Kunstroute bereikt een bezoekersgroep binnen het COC die niet door andere culturele activiteiten wordt aangesproken. Het is een unieke en positieve vorm van zichtbaarheid van COC Leiden niet alleen in Leiden, maar ook in het veld van LHBT-belangenbehartiging. Ten slotte geeft het LHBT-kunstenaars een platform en draagt COC Leiden zo bij tot identiteitsvorming en emancipatie van LHBT ers, zoals kunst en cultuur in de samenleving plegen te doen.

19 [Werkplan COC Leiden] [19/27] 8 Gezondheid Ook in 2014 werkt COC Leiden samen met de GGD Hollands Midden op het gebied van gezondheidsvoorlichting. Zo wordt bezoekers op uitgaansavonden ten minste zesmaal de gelegenheid geboden zich te laten inenten tegen hepatitis B, onder meer bij grote themafeesten. Op deze avonden geen twee voorlichters van de GGD informatie over hiv en soa s en worden condooms uitgedeeld. Specifieke informatie over hiv/aids en ruimte voor een persoonlijk gesprek wordt geboden via het maandelijkse Hivcafé (zie 2.6). De vereniging heeft daarnaast ook een eerste (digitale) functie in het informeren en doorverwijzen van mensen met vragen over LHBT-gezondheid en veilige seks. Niettemin zullen wij niet de professionele rol van gezondheidsvoorlichters op ons kunnen nemen.

20 [Werkplan COC Leiden] [20/27] 9 Pand en veiligheid 9.1 Pand Door het pand steeds optimaal te onderhouden straalt het nog steeds een nieuwe en verzorgde look uit. Ook in 2014 zal dit doorgezet worden. De schoonmaak van het pand zal dan ook scherp in de gaten worden gehouden. Ook het schoonmaken en onderhouden van de bar zal optimaal blijven zodat de hygiëne voor alle gasten gewaarborgd blijft. Dit alles in lijn met de landelijke normen op dit punt. Naast de wekelijkse schoonmaak zullen we in 2014 ook weer extra schoonmaakklussen gaan uitvoeren. De gemeente voert steeds minder klussen uit aan het pand. Deze zullen steeds vaker door ons zelf uitgevoerd moeten worden en ook dus door ons bekostigd moeten worden. Ook zullen kleine onderhoudsklussen steeds bijgehouden moeten worden om het pand op die manier optimaal te houden. In 2013 heeft de gemeente het groot onderhoud van het Hartevelt-complex afgesloten. Ons pand is aan de buitenkant weer lekker strak in de verf gezet. Ook zijn de goten en het dak na gekeken en waar nodig gerepareerd en verbeterd. Een verbetering van de garderobe heeft ook plaats gevonden en werkt na behoren. We kunnen hierdoor meer jassen in de garderobe kwijt. 9.2 Veiligheid Het nieuwe camerasysteem in het pand werkt goed. De beelden worden de toegestane twee weken bewaard. Hierna worden ze gewist. In 2013 zijn de beelden twee maal op verzoek van een gast en de organisatie bekeken. Door het camerasysteem kunnen we de veiligheid van onze gasten zo goed mogelijk waarborgen. Op het verlanglijstje voor 2014 blijft een buitencamera staan. Hiervoor zal in 2014 een vergunningsaanvraag bij de gemeente ingediend worden. Bij het verkrijgen van de vergunning wordt de buitencamera voor 2015 in de begroting opgenomen. In 2014 zal wederom gebruik worden gemaakt van een portier op zaterdagavond. Dit geeft onze gasten een gevoel van veiligheid. Ook zal de goede samenwerking met de Horeca-politie geïntensiveerd worden. In 2014 blijven we lid van Burgernet. Een aantal malen hebben we waarschuwingen via dit systeem gehad die erg handig waren. (bijvoorbeeld vals geld dat in omloop was in de stad). Deze vorm van berichtgeving geeft helpt ons in het bewaken van de veiligheid. De documentatie met daarin alle veiligheidsregels, huisreglement, brand-, sleutel en licht instructies is in 2013 helaas nog niet gerealiseerd. Het is het doel om deze documentatie in 2014 te schrijven en beschikbaar te stellen aan alle vrijwilligers.

Werkplan 2012. Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC Leiden. 23 november 2011

Werkplan 2012. Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC Leiden. 23 november 2011 Werkplan 2012 Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC Leiden 23 november 2011 1 Inleiding Dit is het werkplan van COC Leiden voor 2012. Waar 2011 vooral een jaar van verbreding was,

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC Leiden. april 2011

Jaarverslag 2010. Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC Leiden. april 2011 Jaarverslag 2010 Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC Leiden april 2011 1 Inleiding Wie het jaarverslag van COC Leiden leest, kan het haast niet ontgaan: er is in 2010 een hoop

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Voor je ligt het boekje ivolunteer. Wij adviseren dit boekje te gebruiken samen met het boek Verovering van de jongerenmarkt, uitgegeven door MOVISIE

Nadere informatie

1 e halfjaarverslag 2014

1 e halfjaarverslag 2014 1 e halfjaarverslag 2014 Januari - juni 2014 SCw Leiderdorp INHOUDSOPGAVE Pagina 2 1. Inleiding Pagina 3 2. Trends en samenvatting Pagina 6. 3. Kinderwerk Pagina 9. 4. Jongerenwerk 16- Pagina 14. 5. Accommodatie

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

Werkplan Jongerenwerk. Krimpen a/d IJssel. Oktober 2012

Werkplan Jongerenwerk. Krimpen a/d IJssel. Oktober 2012 Werkplan Jongerenwerk 2013 Krimpen a/d IJssel In dit werkplan worden de werkzaamheden van het Moderne Jongerenwerk beschreven voor het jaar 2013 op basis van signalen en bevindingen van het voorgaande

Nadere informatie

Stichting Labyrint~In Perspectief Jaarverslag 2011

Stichting Labyrint~In Perspectief Jaarverslag 2011 Stichting Labyrint~In Perspectief Jaarverslag 2011 Ondersteuning en empowering voor familie en directbetrokkenen van mensen met psychische of psychiatrische problemen Utrecht, 30 juli 2012 Stichting Labyrint~In

Nadere informatie

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<<

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<< EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!> INTERACTIEF EN BETROKKEN!

Nadere informatie

K!X: Empoweren en netwerken

K!X: Empoweren en netwerken K!X: Empoweren en netwerken Handleiding voor K!X coördinatoren FORUM, Instituut voor Multiculturele Vraagstukken Handleiding voor K!X-coördinatoren Deze handleiding voor K!X-coördinatoren is een uitgave

Nadere informatie

Begroting/jaarplan 2011

Begroting/jaarplan 2011 Begroting/jaarplan 2011 Colofon Oktober 2010 Uitgave Stichting Cultuurpromotie Utrecht Vormgeving Robert Ramkema/SCU Woord vooraf Voor u ligt het jaarplan/begroting 2011 van de Stichting Cultuurpromotie

Nadere informatie

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Jaarverslag 2011 0 Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Voorwoord Pagina 1. Inleiding 3 2. De CJG ontwikkeling in breder perspectief 4 2.1. Landelijke ontwikkelingen 4 2.2.

Nadere informatie

Ketensamenhang langdurende ggz: Maatschappelijk steunsystemen

Ketensamenhang langdurende ggz: Maatschappelijk steunsystemen Cliëntenmonitor AWBZ Ketensamenhang langdurende ggz: Maatschappelijk steunsystemen Eindrapportage Anne Walraven en Nic Vos de Wael / Landelijk Platform GGz Utrecht / 18 maart 2011 De verkenning naar ketensamenhang

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Van Huis Uit Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Utrecht, juni 2005 Abdelkarim el Allati Marco van Westerlaak Op het ROC ASA leer je meer dan een vak 1

Nadere informatie

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid Een handreiking voor gemeenten Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de ouders! Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de

Nadere informatie

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA)

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA) 1 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2. Algemene beschrijving... 4 2.1 Algemene gegevens... 4 2.2 Missie... 5 2.3 Beschrijving van het concept... 5 2.4 Behoefte... 6 2.5

Nadere informatie

SchoolsOUT. Werkblad beschrijving interventie

SchoolsOUT. Werkblad beschrijving interventie SchoolsOUT Invoering van Schoolbeleidgericht op sociale veiligheid voor LHBT s in het primair en voortgezet onderwijs en op ROC s Werkblad beschrijving interventie Gebruik de handleiding bij dit werkblad

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 2017

Beleidsplan 2012 2017 Beleidsplan 2012 2017 Jo Beltman Wim van Midwoud INHOUDSOPGAVE pagina 1 INLEIDING 4 2 DE VERENIGING 4 2.1 De organisatie 4 2.2 Ontstaan 5 2.3 Leden 6 2.3.1 Ledenbijeenkomsten 7 2.3.1.1 Algemene ledenvergadering

Nadere informatie

Kazerneplein 6-2 6822 ET Arnhem Dhr. Henk Dassen henk@huisvanpuck.nl www.huisvanpuck.nl

Kazerneplein 6-2 6822 ET Arnhem Dhr. Henk Dassen henk@huisvanpuck.nl www.huisvanpuck.nl Actieve kunstbeoefening heeft een grote kracht en waarde. Miljoenen mensen beleven er plezier aan. Kunstbeoefening inspireert, overstijgt het alledaagse en biedt de mogelijkheid tot zelfexpressie en ontwikkeling

Nadere informatie

De kracht van het Vrijwilligerswerk in Zaanstad

De kracht van het Vrijwilligerswerk in Zaanstad De kracht van het Vrijwilligerswerk in Zaanstad Radar, John Autar en Marieke Megens De kracht van het Vrijwilligerswerk in Zaanstad Amsterdam, april 2012 Dit rapport is geschreven in opdracht van de gemeente

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2018. De borging en verankering van een sterke en proactieve medezeggenschapsvereniging met een missie.

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2018. De borging en verankering van een sterke en proactieve medezeggenschapsvereniging met een missie. STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2018 De borging en verankering van een sterke en proactieve medezeggenschapsvereniging met een missie. STRATEGISCH BELEIDSPLAN De borging en verankering van een sterke en proactieve

Nadere informatie

Werkplan in uitvoering 2015. Het begint met aandacht voor elkaar

Werkplan in uitvoering 2015. Het begint met aandacht voor elkaar Werkplan in uitvoering 2015 Het begint met aandacht voor elkaar september 2014 1 Werkplan Wijk&co 2014-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Het Waarom van ons werk: Wijk&co en haar missie... 5 3. De

Nadere informatie

Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten. Kwalitatieve deelstudie 2007

Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten. Kwalitatieve deelstudie 2007 Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten Kwalitatieve deelstudie 2007 Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contactprojecten Kwalitatieve deelstudie 2007 Opdrachtgever: Ministerie van VROM,

Nadere informatie

jaarverslag 2013 Nodig èn beschikbaar!

jaarverslag 2013 Nodig èn beschikbaar! jaarverslag 2013 Nodig èn beschikbaar! Voorwoord jaarverslag 2013 Geachte lezer, Mede namens het bestuur, de medewerkers en de vrijwilligers nodig ik u van harte uit om kennis te nemen van ons jaarverslag

Nadere informatie

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo GEMEENTE VEENENDAAL De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal Deelrapportage onderzoek pilot Wmo Ede, afdeling O&O, 25 september 2006 De dragers van de Wmo: wat

Nadere informatie

Beleidsplan S.V. RealTime

Beleidsplan S.V. RealTime Beleidsplan S.V. RealTime Bestuur 2014-2015 Versienummer: Publicatiedatum: 6-10-2014 Bestuursjaar: 2014-2015 Auteur: Vincent Hummel Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het vijftiende bestuur, oftewel

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

NieuwsHeft. Accommodatie onder de loep. In dit NieuwsHeft: Informatiemagazine voor gemeenschapshuizen. Jaargang 14 - nummer 1 - maart 2010

NieuwsHeft. Accommodatie onder de loep. In dit NieuwsHeft: Informatiemagazine voor gemeenschapshuizen. Jaargang 14 - nummer 1 - maart 2010 Jaargang 14 - nummer 1 - maart 2010 Accommodatie onder de loep In dit NieuwsHeft: Themabijeenkomsten 3 Jaarverslag / Werkplan Grote delen van de binnenstad van Helmond zijn herstructureringsgebieden. Te

Nadere informatie

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement CASUSBESCHRIJVING 2013 Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement Inhoudsopgave Pagina 1. Beschrijving Centraal Museum Utrecht 3 1.1 Locatie 3 1.2 Wie is

Nadere informatie