Jaarplan 2013 van het Inloophuis Den Helder eo. INHOUD

Save this PDF as:
Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarplan 2013 van het Inloophuis Den Helder eo. INHOUD"

Transcriptie

1 Jaarplan 2013 van het Inloophuis Den Helder eo. INHOUD 1. Missie en visie 2. Organisatie 3. Speerpunten 4. Activiteiten 5. Vrijwilligers 6. Contacten/IPSO/kwaliteitsproject 7. Public relation en donateurswerving 1. Missie en Visie. In onze leefomgeving wordt steeds minder ruimte geboden aan de niet-curatieve zorg. In die omgeving zet de Stichting Inloophuis Den Helder zich in om te voorzien in de behoefte aan een luisterend oor en een plek om even bij te komen voor (ex) patiënten met een levensbedreigende ziekte en hun naasten en of nabestaanden. Om deze doelstelling te realiseren heeft de stichting als missie om in een inloophuis, met behulp van vrijwilligers, gasten en bezoekers te ontvangen en activiteiten te organiseren. Het inloophuis wil voor de doelgroepen een laagdrempelige ontmoetingsplaats creëren waar aan hen, in een huiselijke sfeer, de ruimte wordt geboden voor een praatje, steun, warmte, en rust. Met de vrijwilligers (gastvrouwen en heren) en lotgenoten kan men praten over de vele vragen, ervaringen, angsten, en emoties die met name kanker met zich meebrengt. De Stichting Inloophuis Den Helder e.o. wil mensen, die zelf kanker of een andere levensbedreigende ziekte hebben of hebben gehad, steunen. Onze steun geldt evenwel ook familieleden en vrienden die als naasten met kanker of andere levensbedreigende ziekten en de gevolgen daarvan zijn geconfronteerd. De Stichting richt zich op het verlenen aan steun aan mensen uit de doelgroepen uit de gehele Kop van Noord Holland. 1

2 2. Organisatie Het eerste jaar heeft ons geleerd dat de coördinator een dragende rol heeft in het inloophuis. Om die rol nog beter te kunnen uitoefenen en de taken te verdelen staat 2013 in het teken van de optimalisatie van de interne- en administratieve organisatie. 3. Speerpunten. Na het jaar 2012 waarin het inloophuis is geopend zal 2013 vooral in het teken staan van consolidatie. De eerste 11 maanden in 2012 hebben al aangetoond dat er een behoefte bestaat aan de gelegenheid en faciliteiten die het inloophuis biedt aan haar gasten. De speerpunten voor 2013 zijn: a. Meer naamsbekendheid Uitgangspunt is dat binnen de openingstijden (6 dagdelen in drie dagen) zal worden gestreefd naar een groter aantal gasten. Dit zal in eerste instantie moeten worden bereikt door de naamsbekendheid te vergroten. Er wordt gewerkt aan een publiciteitsplan dat ook de naamsbekendheid als doel heeft. Verder zal deelname aan diverse activiteiten in de samenleving van Den Helder en omstreken worden gecontinueerd. Dat laatste is ook een taak voor de Stichting Vrienden van het Inloophuis Den Helder die daarmee ook de structurele donaties beter op de rails moeten krijgen. b. Duurzame financiële fundamenten Als stichting die volledig afhankelijk is van donaties en giften is het belangrijk ook op wat langere termijn het (financiële) voortbestaan zeker te stellen. De (start) donaties van diverse fondsen en particulieren hebben de opening en het faciliteren van het inloophuis in 2012 en 2013 mogelijk gemaakt. Om op langere termijn te kunnen voortbestaan dienen meer continue geldstromen beschikbaar te zijn. Naast het feit dat voortdurend de mogelijkheid van ondersteuning door (andere) fondsen moet worden onderzocht is het ook van belang dat via en in overleg met de stichting Vrienden van het inloophuis wordt gezocht naar duurzame financiële ondersteuning door (privé) donateurs. Om dit te bereiken zullen wervende en voorlichtingsactiviteiten ook meer in overleg met/door de leden van de stichting Vrienden van het inloophuis moeten worden uitgevoerd. 2

3 c. Het tuinproject Reeds in 2012 zijn de moegelijkheden onderzocht om ook de tuin bij het pand van het inloophuis geschikt te maken voor de gasten. Daartoe dient de tuin grondig opgeknapt te worden opgeknapt en van meubilair te worden voorzien. Voor de financiering is hulp gekomen van Univé en de Odd Fellows. In 2013 zal dit project verder gestalte moeten krijgen. Doel is om dit voor de zomer gerealiseerd te hebben. 4. activiteiten. a. Activiteiten in het inloophuis consolideren Primair dienen de activiteiten die in 2012 in gang zijn gezet te worden gecontinueerd en in uitvoering te worden verbeterd. Naast handverzorging, mandela tekenen, schilderen, mindfulness en massage zullen ook de bijeenkomsten van Café Doodgewoon, Gemini/Omring en de Borstkanker Vereniging Nederland worden gecontinueerd, hetgeen ook bijdraagt aan het aantal bezoekende gasten. Aandacht voor meer specifieke groepen zoals de nabestaandengroep zal in 2013 worden voortgezet. b. Meer bewegen Naast de reguliere activiteiten zal in 2013 worden gewerkt aan het project meer bewegen. Onder de paraplu van het begrip REVITALISERING zullen verschillende activiteiten worden ontwikkeld die als doel hebben om met fysieke inspanning de fitheid te vergroten. Er zal worden begonnen met het opzetten van de mogelijkheid om te wandelen. Maar bijvoorbeeld ook zingen kan onderdeel zijn van het vergroten van fitheid. Deze activiteiten zullen altijd moeten worden gecombineerd met reguliere ondersteuning door middel van het luisterend oor en het lotgenoten contact. c. Ondersteuning van kinderen/jongeren In 2012 zijn de voorbereidingen reeds begonnen om met een speciale kindergroep aandacht te besteden aan de ondersteuning van kinderen die te maken hebben gekregen met kanker. Omdat dit een zeer speciale benadering en kennis vereist wordt dit initiatief verder uitgewerkt en uitgevoerd in samenwerking met Koning Dorus; De Blauwe Zeeridders. 3

4 5. Vrijwilligers. a. De vrijwilligers vormen het hart van onze organisatie. Zij zorgen ervoor dat onze gasten zich welkom voelen, inventariseren hun behoeften en zorgen dat zij de juiste ondersteuning krijgen. In 2012 starten we met 26 vrijwilligers. Het vrijwilligersteam is voortdurend in beweging, als gevolg van verloop en nieuwe instroom. Naast bestuur en gastvrouwen/heren hebben we inmiddels vrijwilligers voor de administratieve ondersteuning en voor het begeleiden van activiteiten. In 2013 gaan wij meer aandacht besteden aan het geven van ruimte aan de vrijwilligers, zodat iedereen zijn talenten optimaal kan inzetten voor het inloophuis. Tegelijkertijd is het belangrijk dat iedere vrijwilliger zich inzet vanuit dezelfde visie. We zullen maandelijks deskundigheidsbevorderende bijeenkomsten/avonden afwisselen met bijeenkomsten die de mogelijkheid bieden tot reflectie/intervisie en evaluatie. Daarbij zal ook de samenhang/gezelligheid/teambuilding niet worden vergeten. b. In 2013 zullen we de jaarlijkse voortgangsgesprekken met de gastvrouwen/heren met meer aandacht gaan voeren. Naast de ontwikkeling van een protocol, met schriftelijke vastlegging van de uitkomsten van het gesprek, zal de coördinator primair samen met de vrijwilliger onderzoeken of deze zijn of haar vaardigheden en competenties binnen het Inloophuis Den Helder voldoende aan bod vindt komen. Dit alles om de kwaliteit van het Inloophuis Den Helder e.o. te vergroten. c. Mindfulness wordt in een beperkt aantal aparte bijeenkomsten, als onderdeel van deskundigheidsbevordering, ook aangeboden aan gastvrouwen/heren. Er zal in 2013 worden onderzocht of er meer activiteiten zijn die zich eventueel in aangepaste vorm lenen voor openstelling voor gastvrouwen/heren. 4

5 6. Contacten/IPSO/Kwaliteitsproject Naar verwachting zal de fusie tussen IPSO en FINK in 2013 zijn definitieve beslag krijgen. Binnen de vereniging van inloophuizen zullen wij actief participeren in de verdere ontwikkeling van een solide koepelorganisatie die onze belangen op een hoger niveau zal kunnen behartigen. Samenwerking om tot kwaliteitsverhoging te komen is daarbij het primaire doel. Dit laat onverlet dat het inloophuis Den Helder e.o. een eigen karakter, passend bij de regio, moet behouden. Het bestuur voelt zich zeer betrokken bij het kwaliteitsproject van IPSO en wij hebben onze verwachtingen hoog gesteld. Bestaande contacten met andere inloophuizen, gezondheidsnetwerken, Gemini Ziekenhuis, de Omring zullen worden voortgezet en verstevigd. 5

6 7. Public relations en donateurswerving a. De coördinatie ten aanzien van public relation in het algemeen heeft de aandacht. Op korte termijn zullen wij werken aan een integraal PR plan. b. Het inloophuis wordt gesteund door diverse fondsen,bedrijfsleven, serviceclubs en instellingen. Sommige donaties zijn incidenteel of voor een speciaal doel. Vooralsnog kan het inloophuis niet zonder de bijdragen van de (grotere) fondsen. Als bestuur van het inloophuis zullen wij ons met fondsenwerving met name blijven richten op het bedrijfsleven en de grotere fondsen. In 2013 stellen we ons ten doel om de financiële relatie met de Vrienden van het Inloophuis Den Helder e.o. verder te ontwikkelen. We zullen moeten werken aan een meer structurele ondersteuning vanuit de Vrienden van het Inloophuis Den Helder e.o.. Om meer donateurs te werven zullen zij ook in overleg langzamerhand de voorlichting en wervende activiteiten moeten overnemen van het bestuur. c. Wij hebben een goede band met het gemeentebestuur van Den Helder en worden ondersteund ten behoeve van de deskundigheidstraining van de vrijwilligers. In het sociale domein gaat onder invloed van regeringsbeleid veel veranderen. Daarbij zullen veel (AWBZ/WMO) zorgtaken decentraal bij de gemeente worden belegd. In overleg met de gemeente (n) zullen wij nauwkeurig de ontwikkelingen volgen en bezien of het inloophuis daarin een rol kan spelen. d. Wij onderhouden goede contacten met regionale media. Ze bieden ons gelukkig veel ruimte om onze activiteiten onder de aandacht te brengen. In 2013 willen we deze lijn blijven voortzetten. Daarbij willen we extra aandacht besteden aan onze mediacontacten die zich richten op de regio. Tot nu toe zijn er slechts enkele gasten ingelopen van buiten de gemeente Den Helder. Ook daar moeten wij ons op gaan richten. e. De coördinator verzorgt op dit moment een periodieke nieuwsbrief ten behoeve van de vrijwilligers. Wij zullen in het kader van het PR plan een nieuwsbrief ontwikkelen met een bredere verspreiding, met name gericht op gasten en relaties. 6

Jaarverslag 2012 van de Stichting Inloophuis Den Helder eo. Inhoudsopgave

Jaarverslag 2012 van de Stichting Inloophuis Den Helder eo. Inhoudsopgave Jaarverslag 2012 van de Stichting Inloophuis Den Helder eo. Inhoudsopgave Samenvatting blz: 2 Voorwoord blz: 3 Ontstaan en doelstelling blz: 4 Organisatie blz: 5 Activiteiten blz: 7 Aantallen gasten/bezoekers

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN 2016-2019 0 Inhoudsopgave: Inleiding 2 1. Visie 3 2. Kernwaarden en Huishoudelijk reglement 3 3. Doelstelling 3 4. Beleidsplan 2016-2019 4 5. Vrijwilligersbeleid 4 6. PR en Fondsenwerving 5

Nadere informatie

is er voor u! plannen voor 2015 1

is er voor u! plannen voor 2015 1 is er voor u! plannen voor 2015 1 Welkom bij de Eik! In 2014 was het alweer 10 jaar geleden dat de Eik haar deuren opende. In de prachtige omgeving van landgoed Eikenburg met een prettige, warm aandoende

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 van de Stichting Inloophuis Den Helder eo. Inhoudsopgave

Jaarverslag 2013 van de Stichting Inloophuis Den Helder eo. Inhoudsopgave Jaarverslag 2013 van de Stichting Inloophuis Den Helder eo. Inhoudsopgave Samenvatting blz: 2 Voorwoord blz: 3 Ontstaan en doelstelling blz: 4 Organisatie blz: 5 Speerpunten gerealiseerd blz: 7 Hoogtepunten

Nadere informatie

Kom binnen bij de Eik!

Kom binnen bij de Eik! Kom binnen bij de Eik! Plannen voor 2017 1 Welkom bij de Eik! Eind 2016 was het alweer 12,5 jaar geleden dat de Eik haar deuren opende. In de prachtige omgeving van landgoed Eikenburg met een prettige,

Nadere informatie

Inleiding 2 1. Uitgangspunten, visie en doelstellingen 3. 1.1 Visie 3 1.2 Doelstelling 3 2. Beleidsplan 2013-2015 5

Inleiding 2 1. Uitgangspunten, visie en doelstellingen 3. 1.1 Visie 3 1.2 Doelstelling 3 2. Beleidsplan 2013-2015 5 Inhoudsopgave: Inleiding 2 1. Uitgangspunten, visie en doelstellingen 3 1.1 Visie 3 1.2 Doelstelling 3 2. Beleidsplan 2013-2015 5 2.1 Financieel gezonde organisatie 5 2.2 PR en Fondsenwerving 5 2.3 Professionalisering

Nadere informatie

Een plek waar ze je begrijpen. Beleidsplan Beleidsplan

Een plek waar ze je begrijpen. Beleidsplan Beleidsplan Beleidsplan 2017 2020 Beleidsplan 2017-2020 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Profiel van de Honingraad 4 Missie en visie SWOT Analyse 5 Onze keuzes en plannen voor 2018 ev. 6 Blz. Beleidsplan 2017-2020 2 Inleiding

Nadere informatie

De start in 2015 was succesvol. Voor 2016 is het thema Consolideren en uitbouwen.

De start in 2015 was succesvol. Voor 2016 is het thema Consolideren en uitbouwen. JAARPLAN 2016 Inloophuis Oude IJssel te Doetinchem werd officieel geopend op 11 maart 2015. Minister Edith Schippers verrichtte de feestelijke opening van een geheel gerenoveerd pand in het centrum van

Nadere informatie

Middellange Termijnplanning Inloophuis Haaglanden Bestuur Inloophuis Haaglanden. Auteur: J.H. Biesta

Middellange Termijnplanning Inloophuis Haaglanden Bestuur Inloophuis Haaglanden. Auteur: J.H. Biesta Middellange Termijnplanning Inloophuis Haaglanden 2017-2020 Bestuur Inloophuis Haaglanden Auteur: Inleiding: J.H. Biesta Deze Middellange termijnplanning vervangt de beleidsnotitie 2014/2016 welke als

Nadere informatie

JAARBERICHT Hoogstraat BR Vlaardingen

JAARBERICHT Hoogstraat BR Vlaardingen Hoogstraat 168 3131BR Vlaardingen www.devlaardingseboei.nl info@devlaardingseboei.nl 06-43740072 Het begin is er! Op 7 juli 2017 heeft De Vlaardingse Boei haar deuren aan de Hoogstraat 168 in Vlaardingen

Nadere informatie

Plek Empathie Rust Ruimte Ontmoeting Niets hoeft

Plek Empathie Rust Ruimte Ontmoeting Niets hoeft Plek Empathie Rust Ruimte Ontmoeting Niets hoeft Missie en visie In ons dorp Voorthuizen, waar we inlevend omgaan met mensen, nemen we onze plek in. We zijn graag een plek van rust, waar we aan iedereen

Nadere informatie

INLOOPHUIS VOOR MENSEN GERAAKT DOOR KANKER

INLOOPHUIS VOOR MENSEN GERAAKT DOOR KANKER INLOOPHUIS VOOR MENSEN GERAAKT DOOR KANKER Marikenhuis 4 jaar WWW.MARIKENHUIS.NL mei 2019 Waarom Marikenhuis 1.0 De zorg is inhoudelijk goed maar gefragmenteerd. Patienten willen meedenken en meedoen over/in

Nadere informatie

Toon Hermans Huis Emmeloord Voor Noordoostpolder, Urk en omstreken

Toon Hermans Huis Emmeloord Voor Noordoostpolder, Urk en omstreken Toon Hermans Huis Emmeloord Voor Noordoostpolder, Urk en omstreken foto: E3fotografie 2 1. Index pag. 2 2. Voorwoord. pag. 3 3. Feiten over kanker.. pag. 4 4. Een inloophuis in Emmeloord voor mensen met

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Inloophuis De Boei Goeree-Overflakkee

Beleidsplan Stichting Inloophuis De Boei Goeree-Overflakkee Beleidsplan Stichting Inloophuis De Boei Goeree-Overflakkee Hoofdstuk 1 Inleiding/Historie In het jaar 2005 zijn Marja den Eerzamen en haar moeder Bettie Bruinsma, in Goedereede een inloophuis voor mensen

Nadere informatie

Beleidsvisie De Skulp Centrum voor leven met kanker

Beleidsvisie De Skulp Centrum voor leven met kanker Beleidsvisie 2019-2021 De Skulp Centrum voor leven met kanker Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Missie.. 4 Visie.. 4 Doelstellingen. 4 Onze kernwoorden. 4 Doelgroep. 4 Verwachte effecten 4 Kwaliteit. 5 Aanbod

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 van de Stichting Inloophuis Den Helder e.o. Inhoudsopgave

Jaarverslag 2014 van de Stichting Inloophuis Den Helder e.o. Inhoudsopgave Jaarverslag 2014 van de Stichting Inloophuis Den Helder e.o. Inhoudsopgave Samenvatting blz: 2 Voorwoord blz: 3 Ontstaan en doelstelling blz: 4 Organisatie blz: 5 Speerpunten gerealiseerd blz: 8 Hoogtepunten

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2017-2021 Inhoud Inleiding... 3 1. Ontstaansgeschiedenis... 4 2. Visie en missie... 5 3. Organisatiestructuur... 6 4. Beleidsvoornemens 2017-2021... 7 A. Zorgen voor een effectieve en efficiënte

Nadere informatie

Project Versterking van Palliatieve Zorg in Suriname

Project Versterking van Palliatieve Zorg in Suriname Project Versterking van Palliatieve Zorg in Suriname Ernstig zieke mensen voor wie geen genezing meer mogelijk is, willen de laatste fase van hun leven graag thuis doorbrengen in hun eigen vertrouwde omgeving.

Nadere informatie

Beleidsplan Inloophuis De Cirkel Professionaliteit met het hart

Beleidsplan Inloophuis De Cirkel Professionaliteit met het hart Beleidsplan Inloophuis De Cirkel 2017-2020 Professionaliteit met het hart Meerjaren Beleidsplan Inloophuis De Cirkel 2017 2020, pagina 1 Inleiding In 2009 werd de Stichting Inloophuis Helmond/De Peel,

Nadere informatie

Stichting Toon Hermans Salon Barneveld jaarverslag 2015

Stichting Toon Hermans Salon Barneveld jaarverslag 2015 Stichting Toon Hermans Salon Barneveld jaarverslag 2015 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 2 2. Doelstellingen en Beleidsactiviteiten... 2 3. Aanbod voor de doelgroep... 3 3.1 Doelgroep... 3 3.2 Activiteitenaanbod...

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Stichting Wij-Allemaal Burgemeester D. Kooimanweg 11-13 1442 BZ Purmerend T 0299-406 094 E info@wij-allemaal.nl Beleidsplan 2018 2022 1 Inleiding Wanneer de diagnose kanker wordt vastgesteld, tegenwoordig

Nadere informatie

Jaarplan Toon Hermans Huis Ede 2019

Jaarplan Toon Hermans Huis Ede 2019 Jaarplan Toon Hermans Huis Ede 2019 Missie, visie, kernwaarden en ambitie I. Het Toon Hermans Huis Ede Voor wie? De kracht van onze organisatie II. Wat gaan we doen in 2019 Activiteiten inloophuis o Inloop

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. een plek waar je even bezig kunt zijn met je ziekte. of juist helemaal niet. Beleidsplan blad 1 van 10

BELEIDSPLAN. een plek waar je even bezig kunt zijn met je ziekte. of juist helemaal niet. Beleidsplan blad 1 van 10 BELEIDSPLAN een plek waar je even bezig kunt zijn met je ziekte of juist helemaal niet Beleidsplan17-03-2015 blad 1 van 10 Hapert, 18 maart 2015 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Inleiding 3. Visie, missie

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Inloophuis Dordrecht, Inloophuis Helianthus

Jaarverslag 2014. Stichting Inloophuis Dordrecht, Inloophuis Helianthus Jaarverslag 2014 Stichting Inloophuis Dordrecht, Inloophuis Helianthus 16 juni 2015 Gedicht voor Inloophuis Helianthus, gemaakt door Marieke van Leeuwen, Stadsdichter van Dordrecht van 2009 2014 2 Voorwoord...

Nadere informatie

Inhoud. Pagina. Bijlages: 1. Samenstellingen 9. Jaarverslag 2014, De Cirkel, Stichting Inloophuis Helmond/De Peel 1

Inhoud. Pagina. Bijlages: 1. Samenstellingen 9. Jaarverslag 2014, De Cirkel, Stichting Inloophuis Helmond/De Peel 1 Jaarverslag 2014 Inhoud Pagina 1. Inleiding 2. 2. Doelstelling 2. 3. Gasten 2,3. 4. Openingstijden 3. 5. Organisatie 3,4. 6. Landelijke vereniging 5. 7. Regionaal overleg en Integraal Kankercentrum Zuid

Nadere informatie

Beleidsplan 2011-2014 TOON HERMANS HUIS SITTARD. Herziene versie

Beleidsplan 2011-2014 TOON HERMANS HUIS SITTARD. Herziene versie Beleidsplan 2011-2014 TOON HERMANS HUIS SITTARD Herziene versie 1 Beleidsplan 2011-2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Missie en visie 4 3. Strategie 7 4. PR en communicatie 9 5. Financiën 10 6. Organisatiestructuur

Nadere informatie

Centrum voor mensen die leven met kanker. Wordt u Vriend van Viore?

Centrum voor mensen die leven met kanker. Wordt u Vriend van Viore? Centrum voor mensen die leven met kanker Wordt u Vriend van Viore? zoekt Vrienden Viore is een centrum voor mensen die leven met kanker, hun naasten en nabestaanden. Kanker is een ingrijpende ziekte met

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Stichting Vrienden Inloophuis Groesbeek

Jaarverslag 2014 Stichting Vrienden Inloophuis Groesbeek Jaarverslag 2014 Stichting Vrienden Inloophuis Groesbeek Inleiding Hierbij presenteren wij u het tweede jaarverslag over 2014 van de Stichting Vrienden Inloophuis Groesbeek. Een tweede jaar dat het Inloophuis

Nadere informatie

Strategisch Plan 2014-2017

Strategisch Plan 2014-2017 Strategisch Plan 2014-2017 Dress for Succes Leiden Inclusief jaarplan 2015 Inhoudsopgave Inleiding 1 1. Missie, ambitie en waarden 2 2. SWOT 3 3. Strategische koers 4 Inleiding Voor u ligt het strategisch

Nadere informatie

Jaarplan De Kraanvogel, 2017

Jaarplan De Kraanvogel, 2017 Jaarplan De Kraanvogel, 2017 26 Januari 2017 Stade de Colombes 64 KvK: 60813520 1098 VV Amsterdam www.dekraanvogel.org NL57TRIO0197910149!1 ALGEMEEN Missie van Stichting De Kraanvogel Het bieden van energierijke

Nadere informatie

Jaarplan 2016 en 2017, Inloophuis Passie. Jaarplan 2016 en Pagina /jaarplan 2016 en 2017

Jaarplan 2016 en 2017, Inloophuis Passie.  Jaarplan 2016 en Pagina /jaarplan 2016 en 2017 Jaarplan 2016 en 2017, Inloophuis Passie. www.inloophuis-passie.nl Jaarplan 2016 en 2017 1 Pagina Index 1 Inleiding 2 Missie, visie en doelstelling 3 Werkwijze 4 Speerpunten/thema s 4.1 PR/marketing 4.2

Nadere informatie

Jaarplan 2018 en 2019, Inloophuis Passie. Jaarplan 2018 en Pagina /jaarplan 2018 en 2019

Jaarplan 2018 en 2019, Inloophuis Passie.   Jaarplan 2018 en Pagina /jaarplan 2018 en 2019 Jaarplan 2018 en 2019, Inloophuis Passie. www.inloophuis-passie.nl Jaarplan 2018 en 2019 1 Pagina Index 1 Inleiding 2 Missie, visie en doelstelling 3 Werkwijze 4 Speerpunten/thema s 4.1 PR/marketing 4.2

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2019 STICHTING ZINGEN VOOR JE LEVEN KOOR LEIDEN. In de statuten van de stichting staat het doel als volgt omschreven:

BELEIDSPLAN 2019 STICHTING ZINGEN VOOR JE LEVEN KOOR LEIDEN. In de statuten van de stichting staat het doel als volgt omschreven: BELEIDSPLAN 2019 STICHTING ZINGEN VOOR JE LEVEN KOOR LEIDEN DOEL VAN DE STICHTING: In de statuten van de stichting staat het doel als volgt omschreven: Het oprichten en in stand houden van een koor onder

Nadere informatie

bewustwording impact ziekte kanker op weg naar herstel en acceptatie van een hernieuwd levensperspectief het traject waarbij het inloophuis mentale

bewustwording impact ziekte kanker op weg naar herstel en acceptatie van een hernieuwd levensperspectief het traject waarbij het inloophuis mentale Missie inloophuis Het Inloophuis Debora, Delft en Omstreken, is een laagdrempelig ontmoetingscentrum voor mensen met kanker en hun naasten. Er wordt tijdelijke ondersteuning geboden bij het verwerken van

Nadere informatie

Jaarverslag INLOOP

Jaarverslag INLOOP 1 INLOOP De inloop is de belangrijkste activiteit van het Inloophuis Schothorst. De inloop betekent de ruimte, de tijd en de plek waar wijkbewoners elkaar ontmoeten. Concreet vindt de inloop plaats in

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2016 STICHTING ZINGEN VOOR JE LEVEN KOOR LEIDEN. In de statuten van de stichting staat het doel als volgt omschreven:

BELEIDSPLAN 2016 STICHTING ZINGEN VOOR JE LEVEN KOOR LEIDEN. In de statuten van de stichting staat het doel als volgt omschreven: BELEIDSPLAN 2016 STICHTING ZINGEN VOOR JE LEVEN KOOR LEIDEN DOEL VAN DE STICHTING: In de statuten van de stichting staat het doel als volgt omschreven: Het oprichten en in stand houden van een koor onder

Nadere informatie

Beleidsplan. Er zijn. Zorg in de laatste levensfase. VPTZ Kaag en Braassem Beleidsplan 2013 2016

Beleidsplan. Er zijn. Zorg in de laatste levensfase. VPTZ Kaag en Braassem Beleidsplan 2013 2016 Beleidsplan 2013 2016 Er zijn. Zorg in de laatste levensfase Pagina 1 Inleiding Al meer dan 20 jaar wordt door vrijwilligers in onze gemeenschap aanvullende zorg geboden aan mensen in hun laatste levensfase.

Nadere informatie

Kennismaken met Inloophuis Debora Delft e.o.

Kennismaken met Inloophuis Debora Delft e.o. Kennismaken met Inloophuis Debora Delft e.o. Voor wie te horen heeft gekregen dat hij of zij kanker heeft. staat de wereld stil toekomstplannen storten in periode van onzekerheid en twijfel breekt aan

Nadere informatie

Toon Hermans Huis Drenthe. Beleidsplan 2014

Toon Hermans Huis Drenthe. Beleidsplan 2014 Toon Hermans Huis Drenthe Beleidsplan 2014 Datum: 17 maart 2014 Inhoudsopgave 1. Feiten over kanker... 4 1.1 Psychosociale gevolgen van kanker... 4 1.2 Lotgenotencontact... 4 2. Een inloophuis voor mensen

Nadere informatie

Inhoud. Pagina. Bijlages: 1. Organogram 2. Samenstellingen. Jaarverslag 2012, De Cirkel, Stichting Inloophuis Helmond/De Peel 1

Inhoud. Pagina. Bijlages: 1. Organogram 2. Samenstellingen. Jaarverslag 2012, De Cirkel, Stichting Inloophuis Helmond/De Peel 1 Jaarverslag 2012 Inhoud Pagina 1. Inleiding 2. 2. Doelstelling 2. 3. Gasten 2,3. 4. Openingstijden 3. 5. Organisatie 3,4. 6. Landelijke vereniging 5. 7. Regionaal overleg en Integraal Kankercentrum Zuid

Nadere informatie

Jaarplan De Kraanvogel, 2018

Jaarplan De Kraanvogel, 2018 Jaarplan De Kraanvogel, 2018 November, 2017 Stade de Colombes 64 KvK: 60813520 1098 VV Amsterdam www.dekraanvogel.org NL57TRIO0197910149!1 ALGEMEEN Missie van Stichting De Kraanvogel Het bieden van energierijke

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING VRIENDEN VAN READE 2013

JAARVERSLAG STICHTING VRIENDEN VAN READE 2013 JAARVERSLAG STICHTING VRIENDEN VAN READE 2013 INHOUDSOPGAVE Voorwoord van het bestuur 3 Stichting Vrienden van Reade 4 De organisatie 5 De projecten 6 Jaarrekening 8 2 VOORWOORD VAN DE VOORZITTER Reade

Nadere informatie

Terminaal ziek. Wat nu?

Terminaal ziek. Wat nu? Terminaal ziek. Wat nu? U heeft van uw (huis)arts te horen gekregen dat u in het laatste stadium van uw leven bent gekomen. Dan volgt al snel de vraag hoe en waar u die laatste fase wilt doorbrengen. Thuis

Nadere informatie

a. het ondersteunen van lokale initiatieven; ad a. Het ondersteunen van lokale initiatieven ad b. Het Zingen voor je Leven Koor Leiden

a. het ondersteunen van lokale initiatieven; ad a. Het ondersteunen van lokale initiatieven ad b. Het Zingen voor je Leven Koor Leiden BELEIDSPLAN 2015 STICHTING ZINGEN VOOR JE LEVEN KOOR LEIDEN DOEL VAN DE STICHTING: In de statuten van de stichting staat het doel als volgt omschreven: Het oprichten en in stand houden van een koor onder

Nadere informatie

Stichting Vrienden van PARK VOSSENBERG

Stichting Vrienden van PARK VOSSENBERG Beleidsnotitie 2018-2022 Stichting Vrienden van PARK VOSSENBERG Opgesteld door het bestuur van Stichting Vrienden van Park Vossenberg Kaatsheuvel, 29 maart 2018 Inleiding Stichting Maasduinen vervult een

Nadere informatie

Inloophuis Uitzicht. te Gorinchem. Beleidsdocument versie zomer 2017

Inloophuis Uitzicht. te Gorinchem. Beleidsdocument versie zomer 2017 Inloophuis Uitzicht te Gorinchem Beleidsdocument versie zomer 2017 1 Inhoudsopgave Introductie.... 3 Visie... 3 Legitimatie.... 3 Mensen.... 3 Strategie... 4 Activiteiten... 4 Middelen... 4 Acties....

Nadere informatie

Activiteitenplan 2014

Activiteitenplan 2014 Activiteitenplan 2014 Voorwoord Voor u ligt het activiteitenplan van de stichting Hospice en vrijwillige terminale thuiszorg Midden- Holland. Het plan is een afgeleide van het beleidsplan en de activiteiten

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Dôme

Stichting Vrienden van Dôme Stichting Vrienden van Dôme Jaarverslag 2017 1 Inhoud Samenvatting 2017 en verwachtingen 2018 3 Doelstelling Stichting Vrienden van Dome 4 Samenstelling bestuur 4 Public relations 5 Fondsenwerving 5 Inkomsten

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting De Zonnesteen

Jaarverslag Stichting De Zonnesteen Jaarverslag 2013 Stichting De Zonnesteen te Zwolle Secretariaat: Koestraat 4 8011 NK Zwolle Tel. 038 337 64 52 Inhoud Jaarverslag 1. Oprichting en doel van de stichting 3 2. Bestuursverslag 4 3. Activiteiten

Nadere informatie

Communicatieplan Toon Hermans Huis Emmeloord. Vastgesteld in de bestuursvergadering van 15 juni 2015

Communicatieplan Toon Hermans Huis Emmeloord. Vastgesteld in de bestuursvergadering van 15 juni 2015 Communicatieplan Toon Hermans Huis Emmeloord Vastgesteld in de bestuursvergadering van 15 juni 2015 1. INLEIDING Communicatie is hét instrument waarmee de contacten worden gelegd en onderhouden met de

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Stichting Net Niet Genoeg

Jaarplan 2015 Stichting Net Niet Genoeg 2015 Stichting Net Niet Genoeg Versie februari 2015 Datum 21 februari 2015 Status Definitief Inhoud 1 Algemeen 3 2 Jaarplan: Van het bestuur 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Positionering 4 2.3 Website 4 2.4 Social

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Vliegramp Tripoli

Beleidsplan Stichting Vliegramp Tripoli Beleidsplan Stichting Vliegramp Tripoli 2011-2015 Dit is het beleidsplan van de Stichting Vliegramp Tripoli. De bedoeling van het beleidsplan is om inzicht te geven in: de doelstelling en het beleid van

Nadere informatie

Stichting Present de Bevelanden

Stichting Present de Bevelanden Jaarplan 2017 Stichting Present de Bevelanden MISSIE Stichting Present de Bevelanden wil de makelaar zijn die groepen mensen die best eens een keer wat voor een ander willen doen, verbindt aan hen die

Nadere informatie

Als alles voorbij is, begint het vaak pas

Als alles voorbij is, begint het vaak pas Als alles voorbij is, begint het vaak pas Als alles voorbij is, begint het vaak pas Als alles voorbij is, begint het vaak pas. Mensen die het bericht hebben gekregen dat ze kanker hebben gaan vaak een

Nadere informatie

Jaarplan 2018 Stichting Nieuwe Generatie Brasil

Jaarplan 2018 Stichting Nieuwe Generatie Brasil Jaarplan 2018 Stichting Nieuwe Generatie Brasil Want ik weet welke plannen Ik voor u heb, zegt de Here. Met deze plannen heb ik voor u het goede op het oog en niet het kwade. Ik wil u weer een toekomst

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan

Strategisch beleidsplan Stichting Jongerencentrum De Werf - voor een mooie zinvolle toekomst - Strategisch beleidsplan 2017-2021 Strategisch beleidsplan 2017-2021 Pagina 1 Strategisch plan De missie, visie en strategie en focus

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Olijf

Beleidsplan Stichting Olijf Beleidsplan Stichting Olijf 2015-2017 Beleidsplan Stichting Olijf 2015-2017 Visie Olijf: Olijf biedt als netwerk steun en informatie aan vrouwen die gynaecologische kanker hebben (gehad) en hun naasten.

Nadere informatie

Lotgenotencontact na een buismaagoperatie

Lotgenotencontact na een buismaagoperatie Chirurgie Lotgenotencontact na een buismaagoperatie www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl CHI019 / Lotgenotencontact na een buismaagoperatie /

Nadere informatie

Voor u ligt het beleidsplan voor 2016 van Stichting Roos, organisator van vakanties voor kinderen en jongvolwassenen met een verstandelijke beperking.

Voor u ligt het beleidsplan voor 2016 van Stichting Roos, organisator van vakanties voor kinderen en jongvolwassenen met een verstandelijke beperking. Inleiding Voor u ligt het beleidsplan voor 2016 van Stichting Roos, organisator van vakanties voor kinderen en jongvolwassenen met een verstandelijke beperking. 1. Achtergrond Al in 1967 werden door de

Nadere informatie

Strategisch Meerjaren Beleidsplan Inloophuis De Cirkel 2013-2015

Strategisch Meerjaren Beleidsplan Inloophuis De Cirkel 2013-2015 Strategisch Meerjaren Beleidsplan Inloophuis De Cirkel 2013-2015 Inloophuis voor mensen met kanker en hun naasten Professionaliteit met het hart Inleiding In 2009 werd de Stichting Inloophuis Helmond/De

Nadere informatie

Berichten van het Landelijk Steunpunt:

Berichten van het Landelijk Steunpunt: FEDERATIE VAN INLOOPHUIZEN IN NEDERLAND VOOR MENSEN DIE LEVEN MET KANKER, EN HUN NAASTEN Jaargang 4, nummer 16 Oplage: 40 stuks september 2010 Redactie: Maarten de Gouw Postadres: Weimansweg 70-72 3075

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Hospice Amandi

Jaarverslag 2014 Hospice Amandi Jaarverslag 2014 Hospice Amandi 1 Voorwoord van de voorzitter Voor u ligt het jaarverslag van het Hospice Amandi. 2014 was het eerste volle jaar van onze jonge stichting. Er is veel werk verzet in de verschillende

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Stichting Hersentumor.nl

BELEIDSPLAN. Stichting Hersentumor.nl BELEIDSPLAN Stichting Hersentumor.nl 2016-2018 1 VOORAF Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Hersentumor.nl. Het beleidsplan omvat een overzicht van de doelstellingen, activiteiten en geeft inzicht

Nadere informatie

Versie mei Beleidsplan

Versie mei Beleidsplan Versie mei 2014 Beleidsplan Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Care4Foundation voor de periode mei 2014 t/m 31 december 2017. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen, activiteiten

Nadere informatie

STICHTING THEEHUIS BEGRAAFPLAATS EMMELOORD

STICHTING THEEHUIS BEGRAAFPLAATS EMMELOORD STICHTING THEEHUIS BEGRAAFPLAATS EMMELOORD Beleidsplan 2013-2018 Voorwoord Het Theehuis op de begraafplaats te Emmeloord is op 25 september 2012 in gebruik genomen en op 6 december 2012 officieel geopend.

Nadere informatie

Toespraak staatssecretaris H.A.L. van Hoof bij de opening van de miniconferentie O&O-fondsen op 10 september 14.00u in Den Haag

Toespraak staatssecretaris H.A.L. van Hoof bij de opening van de miniconferentie O&O-fondsen op 10 september 14.00u in Den Haag Toespraak staatssecretaris H.A.L. van Hoof bij de opening van de miniconferentie O&O-fondsen op 10 september 14.00u in Den Haag Welkom, blij dat u er bent. Uit het feit dat u met zovelen bent gekomen maak

Nadere informatie

Voorwoord... 3. 1. Resultaten 2013... 4. 1.1 Fondsenwerving... 4. 1.2 Cliënten... 4. 1.3 Doorverwijzers... 5

Voorwoord... 3. 1. Resultaten 2013... 4. 1.1 Fondsenwerving... 4. 1.2 Cliënten... 4. 1.3 Doorverwijzers... 5 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Resultaten 2013... 4 1.1 Fondsenwerving... 4 1.2 Cliënten... 4 1.3 Doorverwijzers... 5 1.4 Public Relations en communicatie... 6 2. Organisatie... 7 2.1

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Waterlandziekenhuis. Beleidsplan 2014

Stichting Vrienden van het Waterlandziekenhuis. Beleidsplan 2014 Stichting Vrienden van het Waterlandziekenhuis Beleidsplan 2014 Purmerend, december 2013 1 Inhoud 1. De stichting Statutaire doelstelling Bestuursleden Beloningsbeleid Officiële gegevens 2. Strategie Missie

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Dôme

Stichting Vrienden van Dôme Stichting Vrienden van Dôme Jaarverslag 2016 1 Inhoud Samenvatting 2016 en verwachtingen 2017 3 Doelstelling Stichting Vrienden van Dome 4 Samenstelling bestuur 4 Public relations 5 Fondsenwerving 6-7

Nadere informatie

STICHTING VOOR JOU. een mooi moment voor mensen met kanker

STICHTING VOOR JOU. een mooi moment voor mensen met kanker STICHTING VOOR JOU een mooi moment voor mensen met kanker Beleidsplan 2013/2014 Inhoudsopgave Bladzijde 3 Inleiding Doelstellingen 2013/2014 Bladzijde 6 Uitgaven Overige inkomsten PR Samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

Bezoekadres: Krijtstraat GD Gorinchem Correspondentieadres: mevr. Mr. L. Ribbius Peletierstraat NL Telefoon:

Bezoekadres: Krijtstraat GD Gorinchem Correspondentieadres: mevr. Mr. L. Ribbius Peletierstraat NL Telefoon: Inloophuis Uitzicht Bezoekadres: Krijtstraat 20 4201 GD Gorinchem Correspondentieadres: mevr. Mr. L. Ribbius Peletierstraat 22. 4207 NL Telefoon: 0183-624774 Jaarverslag 2017 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2.

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Breast Care Foundation 2016 JAARVERSLAG

Jaarverslag Stichting Breast Care Foundation 2016 JAARVERSLAG JAARVERSLAG STICHTING BREAST CARE FOUNDATION 2016 Inhoudsopgave 1. VISIE, MISSIE, DOELSTELLINGEN ALGEMEEN 2. BESTUUR 3. ACTIVITEITEN 2016 4. FINANCIEEL JAARVERSLAG (verlengd boekjaar) 5. DOELSTELLINGEN

Nadere informatie

Jaarplan 2014 Ismes JAARPLAN Stichting Ismes

Jaarplan 2014 Ismes JAARPLAN Stichting Ismes JAARPLAN 2014 Stichting Ismes 1 1. Inleiding Dit is het eerste jaarplan van Stichting Ismes en heeft betrekking op 2014. De kaders voor het jaarplan zijn vastgelegd in het Beleidsplan periode 2014-2017/2019.

Nadere informatie

JAARVERSLAG Inloophuis De Blauwe Anemoon W. de Vries Robbéweg AK Gorinchem IBAN NL04Rabo

JAARVERSLAG Inloophuis De Blauwe Anemoon W. de Vries Robbéweg AK Gorinchem IBAN NL04Rabo ! JAARVERSLAG 2017 Inloophuis De Blauwe Anemoon W. de Vries Robbéweg 1 4206 AK Gorinchem 0183-820213 Info@deblauweanemoon.nl IBAN NL04Rabo0135634598 Jaarverslag 2017 De Blauwe Anemoon! 1 Beste vrienden,

Nadere informatie

Stichting Vicki Brown. Jaarverslag 2010

Stichting Vicki Brown. Jaarverslag 2010 Stichting Vicki Brown Jaarverslag 2010 0 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van 2010 van de Stichting Vicki Brown. Het Vicki Brownhuis is een inloophuis en ontmoetingsplek in s-hertogenbosch voor volwassenen

Nadere informatie

Projectplan. Inloophuis Hoogvliet Stichting Ankh. Stichting Ankh

Projectplan. Inloophuis Hoogvliet Stichting Ankh. Stichting Ankh Projectplan Inloophuis Hoogvliet Stichting Ankh Inloophuis Hoogvliet Stichting Ankh Organisatie: Stichting Ankh Plaats: Hoogvliet Datum: januari 2015 1 Inhoudsopgave 1. Organisatiegegevens... 3 2. Inleiding...

Nadere informatie

Jaarplan 2014 THHE Aan de hand van het INK model (TNO) heeft een evaluatie van de organisatie van en de bereikte resultaten door het THHE plaatsgevonden. Vervolgens zijn voor de meeste onderscheiden aandachtsgebieden

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Vrienden van Hospice Huizen

Beleidsplan Stichting Vrienden van Hospice Huizen Beleidsplan Stichting Vrienden van Hospice Huizen Voorzitter: Secretaris: Penningmeester: Sjaak Spanjersberg Louis Barmentlo Louise Kooij 31 oktober 2016 0 Inhoudsopgave Introductie... 2 1. Het werk dat

Nadere informatie

Beleidsplan Luisteren naar de basis

Beleidsplan Luisteren naar de basis Beleidsplan 2017 2022 Luisteren naar de basis Het IVN Roermond e.o. is één van de 36 lokale afdelingen in de Provincie Limburg. De afdeling Roermond e.o. heeft momenteel 250 leden. 1 Doelstellingen De

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Stichting Inloophuis Groesbeek

Jaarverslag 2016 Stichting Inloophuis Groesbeek Jaarverslag 2016 Stichting Inloophuis Groesbeek Inleiding Het Inloophuis Groesbeek de Korenbloem is nu drie jaar actief op de locatie in cultureel centrum De Mallemolen aan de Kloosterstraat 11 in Groesbeek.

Nadere informatie

De laatste levensfase doorbrengen in rust en geborgenheid dankzij uw donatie

De laatste levensfase doorbrengen in rust en geborgenheid dankzij uw donatie De laatste levensfase doorbrengen in rust en geborgenheid dankzij uw donatie Hospice De Vier Vogels biedt sinds begin van deze eeuw terminale zorg in Rotterdam Delfshaven aan ongeneeslijk zieken. Het hospice

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Stichting Genetische Hartspierziekte PLN. Periode 2016

BELEIDSPLAN. Stichting Genetische Hartspierziekte PLN. Periode 2016 BELEIDSPLAN Stichting Genetische Hartspierziekte PLN Periode 2016 Stichting Genetische Hartspierziekte PLN Postbus 66 1775 ZH MIDDENMEER RSIN/fiscaal nummer: 8518 79 950 1. Inleiding In dit beleidsplan

Nadere informatie

Beleidsnotitie 2010-2015

Beleidsnotitie 2010-2015 Stichting Winstuitverlies Oosterlaan 108 8072 CA Nunspeet Opgesteld door : H.J. Koetsier Datum : September 2010 Inhoud Voorwoord/inleiding... 3 1. Strategie... 4 1.1 Kernprincipes en uitgangspunten...

Nadere informatie

Jaarplan Toon Hermans Huis Ede 2018

Jaarplan Toon Hermans Huis Ede 2018 Jaarplan Toon Hermans Huis Ede 2018 I. Missie, visie, kernwaarden en ambitie II. Het Toon Hermans Huis Ede Voor wie? De kracht van onze organisatie III. Wat gaan we doen in 2018 Activiteiten inloophuis

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING HAARWENSEN

BELEIDSPLAN STICHTING HAARWENSEN BELEIDSPLAN STICHTING HAARWENSEN 2015 2018 Stichting Haarwensen Industrieweg 15 3641 RK Mijdrecht 0297-745300 www.haarwensen.nl info@haarwensen.nl KvK 34290369 Inleiding In dit beleidsplan beschrijft Stichting

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis

Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis Beldhuismolenweg 8a 7562 PC Deurningen Telefoon: 088 45 46 700 E-mail: info@welkomhuis-twente.nl Website: www.welkomhuis-twente.nl Beleidsplan 2014 Pagina 1

Nadere informatie

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze Jaarverslag Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2013 1 Voorwoord Voor u ligt het derde jaarverslag van de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg, afgekort SVVBL. Het verslag geeft een weergave mee

Nadere informatie

Jaarplan 2016. Leidschendam-Voorburg

Jaarplan 2016. Leidschendam-Voorburg Leidschendam-Voorburg Jaarplan 2016 Stichting Leergeld Leidschendam-Voorburg, Postbus 566, 2270 AD Voorburg. Tel: 070-7803376. E-mail: info@leergeldleidschendam-voorburg.nl Doelstelling Stichting Leergeld

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Vrienden van Het Schaffelaar Park

Beleidsplan Stichting Vrienden van Het Schaffelaar Park 2018 Beleidsplan Stichting Vrienden van Het Schaffelaar Park Datum 14-11-2017 Stichting vrienden van Het Schaffelaar Park Nieuwe Markt 3 3771 CB Barneveld stichting@hetschaffelaarpark.nl www.hetschaffelaarpark.nl

Nadere informatie

Beleidsplan. Voor de jaren 2008-2009

Beleidsplan. Voor de jaren 2008-2009 Beleidsplan Voor de jaren 2008-2009 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Doe Wat. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en activiteiten en geeft inzicht in de werving en het

Nadere informatie

Stichting Vrienden van De Nieuwe Brug. Beleids- & Activiteitenplan 2015-2016. Gevestigd in Spijkenisse / Gemeente Nissewaard.

Stichting Vrienden van De Nieuwe Brug. Beleids- & Activiteitenplan 2015-2016. Gevestigd in Spijkenisse / Gemeente Nissewaard. Vrienden van De Nieuwe Brug Beleids- & Activiteitenplan 2015-2016 Gevestigd in Spijkenisse / Gemeente Nissewaard. 1 Inleiding Stichting de Nieuwe Brug is opgericht d.d.23 april 2015. Het doel van Stichting

Nadere informatie

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Inloophuis De Blauwe Anemoon W. de Vries Robbeweg 1 4206 AK Gorinchem 0183-820213 Info@deblauweanemoon.nl IBAN NL04Rabo0135634598 JAARVERSLAG 2013 Beste vrienden, sponsoren en iedereen die interesse heeft,

Nadere informatie

Beleidsplan Inloophuis Oude IJssel

Beleidsplan Inloophuis Oude IJssel Beleidsplan 2018 2021 Inloophuis Oude IJssel 1. Algemeen Stichting Inloophuis Oude IJssel is opgericht in 2013 als vrijwilligersorganisatie met het doel psychosociale ondersteuning te bieden aan mensen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 Toon Hermanshuis Ede

JAARVERSLAG 2015 Toon Hermanshuis Ede MT vergadering 7 oktober 2016 vastgesteld (DB en MT) JAARVERSLAG 2015 Toon Hermanshuis Ede Inleiding In dit jaarverslag wordt aandacht besteed aan belangrijke gebeurtenissen; activiteiten en bereikte resultaten

Nadere informatie

Parkhuys Almere Beleidsplan

Parkhuys Almere Beleidsplan Parkhuys Almere Beleidsplan 2016-2019 Almere, december 2018 1 Bij bestuursbesluit dd. 27 november 2018 is het huidige beleidsplan verlengd met 1 jaar Gezien roerige tijden zal medio 2019 meer duidelijkheid

Nadere informatie

STICHTING VOOR JOU. een mooi moment voor mensen met kanker

STICHTING VOOR JOU. een mooi moment voor mensen met kanker STICHTING VOOR JOU een mooi moment voor mensen met kanker Jaarverslag 2013 2 Inhoudsopgave Bladzijde 3 Inleiding Communicatie en PR Website en social media Nieuwsbrief Bladzijde 4 Communicatie en PR Overig

Nadere informatie

Jaarplan My Book Buddy 2012 Inleiding

Jaarplan My Book Buddy 2012 Inleiding Inleiding In januari 2010 is de Stichting My Book Buddy opgericht. Dit initiatief komt voort uit de grote behoefte en noodzaak om het analfabetisme en laaggeletterdheid in ontwikkelingslanden terug te

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Informatie stichting

Inhoudsopgave. Informatie stichting Stichting Earlybirds Beleidsplan 2018 Inhoudsopgave Inleiding 3 Huidig bestuur 4 Interne organisatie 5 Doelstellingen 6 Werkzaamheden 7 Fondsenwerving 7 Beheer van fondsen en vermogen 8 Besteding van fondsen

Nadere informatie

Wijlre, 9 augustus 2011 Auteurs: Jeannette Vletter, Roel de Boer. Beleidsplan

Wijlre, 9 augustus 2011 Auteurs: Jeannette Vletter, Roel de Boer. Beleidsplan Wijlre, 9 augustus 2011 Auteurs: Jeannette Vletter, Roel de Boer Beleidsplan 2011 2014 Voorwoord Narcolepsie is een zeldzame slaapstoornis, waar in Nederland naar schatting tussen de 6000 en 10000 mensen

Nadere informatie

Beleidsplan Inloophuis de 7 sprong

Beleidsplan Inloophuis de 7 sprong Beleidsplan Inloophuis de 7 sprong 2014-2017 Versie: 15-07-2014 gewijzigd 05-07-2016 Status: definitief Doelgroep Het inloophuis is een plek voor iedereen. We richten ons niet op een specifieke doelgroep,

Nadere informatie