VLAAMS ONDERWIJS IN CIJFERS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VLAAMS ONDERWIJS IN CIJFERS 2014-2015"

Transcriptie

1 VLAAMS ONDERWIJS IN CIJFERS

2 I INHOUDSOPGAVE Toelichting en definities 2 Structuur van het Vlaams onderwijs 3 COLOFON Samenstelling Departement Onderwijs en Vorming Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGIOn) Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) Coördinatie Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Stafdiensten Onderwijs en Vorming Lay-out en productie Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Departement Onderwijs en Vorming Afdeling Communicatie Kim Baele Website onderwijs.vlaanderen.be/onderwijsstatistieken Verantwoordelijke uitgever Micheline Scheys, secretaris-generaal Departement Onderwijs en Vorming Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel 1 ALGEMEEN OVERZICHT 4 HOGER ONDERWIJS Schoolbevolking 4 Studenten en cursisten 24 Instellingen 5 Personeel 26 Personeel 5 Budget 29 Budget 7 Infrastructuur 29 Infrastructuur 7 Studietoelagen 30 School- en studietoelagen 8 NARIC 8 5 VOLWASSENENONDERWIJS Examencommissie 9 Schoolbevolking 31 Internen en internaten 9 Instellingen 32 Centra voor leerlingenbegeleiding 10 Personeel 32 Leerlingenvervoer 10 Budget 34 Infrastructuur 34 2 BASISONDERWIJS Leerlingen 11 6 DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS Scholen 12 Schoolbevolking 35 Personeel 13 Instellingen 36 Budget 14 Personeel 37 Infrastructuur 15 Budget 38 Schooltoelagen 16 Examencommissie 16 3 SECUNDAIR ONDERWIJS Leerlingen 17 Scholen 19 Personeel 20 Budget 21 Infrastructuur 22 Schooltoelagen 23 Examencommissie 23 Foto s Cover: Thinkstock (istockphoto: 1,2,4 Comstock: 3 Wavebreak media: 5 Polka Dot: 6) Depotnummer D/2015/3241/290 Vlaams onderwijs in cijfers schooljaar

3 II TOELICHTING EN DEFINITIES SCHOOLBEVOLKING De leerlingenlen voor het basis- en het secundair onderwijs in deze publicatie hebben betrekking op het ingeschreven leerlingen (met inbegrip van de vrije leerlingen) op 1 februari In het hogescholenonderwijs en het universitair onderwijs worden alle actieve inschrijvingen met een diplomacontract in een instelling van het hoger onderwijs op 30 juni 2015 in rekening gebracht (inschrijvingen in de academische basisopleidingen). Ook opleidingen in een andere taal dan het Nederlands werden in rekening gebracht. Eén student kan meerdere inschrijvingen hebben. In het volwassenenonderwijs wordt het unieke inschrijvingen in een opleiding geteld. Een cursist kan voor meerdere opleidingen ingeschreven zijn. De data van het volwassenenonderwijs worden weergegeven per referteperiode: in deze publicatie voor de referteperiode 1 april 2014 tot en met 31 maart In het deeltijds kunstonderwijs wordt het financierbare leerlingen geteld. Een leerling die voor meerdere studierichtingen inschrijft, wordt meerdere keren geteld. Leerlingen die omwille van een langdurige ziekte les volgen in het buitengewoon onderwijs (de zogenaamde type 5-leerlingen) worden, om dubbeltellingen te vermijden, niet in het cijfermateriaal van het buitengewoon onderwijs opgenomen. Op 1 februari 2015 betreft het voor het buitengewoon kleuteronderwijs 121 leerlingen, voor het buitengewoon lager onderwijs 235 leerlingen en voor het buitengewoon secundair onderwijs 470 leerlingen. De leerlingen die ingeschreven zijn in Franstalige scholen of in Franstalige afdelingen van Nederlandstalige scholen onder de bevoegdheid van de Vlaamse overheid, worden evenmin in dit cijfermateriaal opgenomen. In het hoger onderwijs daarentegen zijn de opleidingen in een andere taal wel inbegrepen in de cijfers. In het academiejaar is het hoger onderwijs in Vlaanderen grondig hervormd. De hogescholen hebben hun academische bacheloren masteropleidingen, met uitzondering van de kunstopleidingen en de academische opleidingen van de Hogere Zeevaartschool, overgedragen aan de universiteiten. Na de integratie bieden de hogescholen nog verder hun professionele opleidingen aan en binnen het kader van een School of Arts ook nog academische kunstopleidingen. De Hogere Zeevaartschool blijft binnen het studiegebied Nautische wetenschappen ook nog zowel professionele als academische opleidingen aanbieden. SCHOLEN Een school is een instelling waar onderwijs wordt verstrekt, en die onder het bestuur staat van één directeur. In het volwassenenonderwijs wordt de term centrum voor volwassenenonderwijs gebruikt. Bij basiseducatie spreekt men van centrum voor basiseducatie. Instellingen die onderwijs verstrekken aan leerlingen van het type 5, worden niet in het cijfermateriaal opgenomen. Voor het buitengewoon kleuteronderwijs en lager onderwijs betreft het 6 scholen en voor het buitengewoon secundair onderwijs 5 scholen. PERSONEEL In de personeelsstatistieken wordt enkel het personeel geregistreerd dat ofwel rechtstreeks door het beleidsdomein Onderwijs en Vorming wordt betaald ofwel waarvan de lonen ten laste zijn van de werkingsenveloppe van het hoger onderwijs. Het personeel dat geniet van het stelsel terbeschikkingstelling voorafgaand aan het rustpensioen (TBS55+) is dus opgenomen in deze statistieken. Het meester-, vak- en dienstpersoneel van het gesubsidieerd onderwijs komt niet aan bod in de statistieken. De gesubsidieerde contractuelen worden ook buiten beschouwing gelaten, omdat deze personeelsleden niet volledig door het beleidsdomein Onderwijs en Vorming worden betaald. De contractuelen van onbepaalde duur worden wel geregistreerd. De personeelsgegevens voor het schooljaar hebben betrekking op de maand januari 2015, zoals gekend in juni De data betreffende personeel van het universitair onderwijs voor het academiejaar zijn bij het verschijnen van deze publicatie nog niet beschikbaar. In de personeelsgegevens zijn inbegrepen: de directeurs, de adjunctdirecteurs, het onderwijzend personeel, het administratief personeel, het werkliedenpersoneel van het gemeenschapsonderwijs, het opvoedend hulppersoneel, het paramedisch personeel, het CLBpersoneel, het inspectiepersoneel, het personeel pedagogische begeleiding, het personeel van de internaten en de kinderverzorgsters van het kleuteronderwijs. In deze publicatie worden de meeste tabellen/grafieken betreffende personeel uitgedrukt in fysieke personen. Er wordt rekening gehouden met korte vervangingen (van minder dan een jaar). De fysieke personen worden geregistreerd in het onderwijsniveau en onderwijsnet waar zij de grootste lesopdracht hebben. In een tabellen/grafieken wordt het personeelsleden uitgedrukt in budgettaire voltijdse eenheden. In die gevallen wordt dit steeds expliciet vermeld in de titel. Het budgettaire voltijdse eenheden is de som van alle deelopdrachten van alle personeelsleden (m.a.w. met inbegrip van de vervangingen van minder dan een jaar). Bij het hogescholenonderwijs zijn de lesopdrachten van de gastprofessoren en de mandaatvergoedingen niet in de voltijdse eenheden opgenomen. Voor het universitair onderwijs zijn de gastprofessoren en vervroegd gepensioneerden in het cijfermateriaal opgenomen voor wat betreft het personen, maar niet voor de budgettaire voltijdse eenheden. In het kader van integratieprocedure van de academische opleidingen van de hogescholen in het universitair onderwijs, zijn de personeelsleden van het integratiekader vanaf het academiejaar niet meer in de personeelsstatistieken van het hogescholenonderwijs opgenomen maar worden ze meegeteld in de tabellen van de universiteiten. In de personeelsstatistieken van het academiejaar werd het integratiekader van de Katholieke Universiteit Leuven en de Universiteit Gent al bij de universiteiten geteld. Het integratiekader van de andere universiteiten werd toen nog bij de hogescholen geteld. Op 1 september 2009 werd de vierde graad verpleegkunde afgesplitst van het secundair onderwijs en ondergebracht in het hoger beroepsonderwijs. Dit soort onderwijs kan worden ingericht door scholen voor secundair onderwijs, centra voor volwassenenonderwijs en hogescholen. De cijfers van HBO5 verpleegkunde zijn schattingen, daar om deze te bekomen twee databanken die niet op elkaar zijn afgestemd met elkaar in verband gebracht moesten worden. De gegevens voor HBO5 verpleegkunde worden sedert het schooljaar niet langer opgenomen in de tabellen van het secundair onderwijs omdat ze niet meer tot het gewoon secundair onderwijs behoren. BUDGET Het budget wordt uitgedrukt in termen van beschikbare beleidskredieten die jaarlijks worden geraamd en ingeschreven in de (aangepaste) uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap. De beleidskredieten omvatten de gesplitste vastleggingskredieten, de variabele vastleggingskredieten en de machtigingen. De term beschikbare kredieten betekent dat deze kredieten naast de hierboven vermelde kredieten ook het aandeel in de globale provisies (vnl. index en cao) en kredietherschikkingen omvatten. De gegevens voor 2015 hebben betrekking op de initiële kredieten. Bepaalde niveauoverschrijdende uitgaven, waarvan de verdeling over de niveaus gekend is, worden toegewezen aan de respectieve niveaus (o.a. onderwijsvoorrangsbeleid en investeringen). Zonder deze aanpassing is het beeld van de reële uitgaven per niveau vertekend. Voor de kredieten 2015 zijn het aandeel in de globale provisies en de verschillende kredietherschikkingen nog niet volledig gekend. Bijgevolg zijn deze kredieten slechts voorlopig. De kostprijs per leerling wordt berekend op basis van het ingeschreven leerlingen in het desbetreffende begrotingsjaar. Er wordt in dit cijfermateriaal dus geen rekening gehouden met de inspanningen van andere (lokale) overheden, noch met de inspanningen van ouders, scholen en privébedrijven. OVERIGE RUBRIEKEN De gegevens met betrekking tot infrastructuur, NARIC en de Examencommissie hebben betrekking op het kalenderjaar INFRASTRUCTUUR De schoolbesturen van de onderwijsinstellingen, internaten en CLB s van het gesubsidieerd vrij en gesubsidieerd officieel onderwijs kunnen bij AGIOn (Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs) een subsidiedossier indienen voor hun infrastructuurwerken (nieuwbouw, verbouwing, aankoop van gebouwen, eerste uitrusting). Het basisonderwijs kan rekenen op 70% subsidies. De subsidies voor het secundair onderwijs, CLB s, centra voor volwassenenonderwijs en internaten bedragen 60%. De schoolgebouwen van de Vlaamse Gemeenschap worden gefinancierd door het GO!. NARIC NARIC-Vlaanderen is verantwoordelijk voor de erkenning van buitenlandse diploma s behorende tot het hoger onderwijs (academische erkenning), hoger beroepsonderwijs, volwassenenonderwijs, secundair onderwijs en voor de professionele erkenning voor EER-leerkrachten. Daarnaast maakt NARIC-Vlaanderen ook attesten op voor houders van een Vlaams diploma die in het buitenland willen gaan werken of studeren. EXAMENCOMMISSIE Bij de Examencommissie basisonderwijs kan je het getuigschrift basisonderwijs behalen. Bij de Examencommissie secundair onderwijs kan je op eigen tempo via zelfstudie een diploma of getuigschrift secundair onderwijs behalen. De examens worden het hele jaar door georganiseerd. AFKORTINGEN J M T M V T GO VGO OGO ASO TSO KSO BSO BHG CLB HBO NARIC n.b. SLO PBA MA VLIR Jongens Meisjes Totaal Mannen Vrouwen Totaal Gemeenschapsonderwijs Gesubsidieerd vrij onderwijs Gesubsidieerd officieel onderwijs Algemeen secundair onderwijs Technisch secundair onderwijs Kunstsecundair onderwijs Beroepssecundair onderwijs Brussels Hoofdstedelijk Gewest Centrum voor leerlingenbegeleiding Hoger beroepsonderwijs National Academic (& Professional) Recognition and Information Centre niet beschikbaar Specifieke lerarenopleiding Professioneel gerichte bachelor Master Vlaamse Interuniversitaire Raad AANVULLENDE INFORMATIE Onderwijswebsite onderwijs.vlaanderen.be Infrastructuur agion.be School- en studietoelagen studietoelagen.be NARIC ond.vlaanderen.be/naric Examencommissie basisonderwijs en secundair onderwijs onderwijs.vlaanderen.be/examencommissies Meer informatie over het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming kunt u vinden via onderwijs.vlaanderen.be/ministerie Vlaams onderwijs in in cijfers schooljaar

4 III STRUCTUUR VAN HET VLAAMS ONDERWIJS STRUCTUUR VAN HET VLAAMS ONDERWIJS SCHOOL- SCHOOLJAAR EN ACADEMIEJAAR Doctor (Enkel universiteiten) HOGER ONDERWIJS Minstens 60 studiepunten Bachelor na bachelor Professioneel gerichte bachelor Schakelprogramma Master na master Master Academisch gerichte bachelor Minstens 60 studiepunten Minstens 60 studiepunten Minstens 180 studiepunten ENKEL HOGESCHOLEN HBO5 (2) (3) UNIVERSITEITEN EN HOGESCHOLEN (ASSOCIATIE) theoretische leeftijd 4de graad Beroeps (1) leerjaren SECUNDAIR ONDERWIJS (1) (2) VII Algemeen Algemeen VI V IV III Kunst Kunst VII Se-n-Se VI V IV III 3de graad 2de graad Technisch Technisch Se-n-Se VI V IV III VII Beroeps Beroeps V IV III VI V DEELTIJDS BASISONDERWIJS ,5 2,5 A 1ste graad II I LAGER ONDERWIJS KLEUTERONDERWIJS Beroepsvoorbereidend B II I leerjaren (1) Iedereen die het tweede leerjaar van de 3de graad met vrucht heeft beëindigd of geslaagd is in een toelatingsexamen, heeft toegang tot de 4de graad beroepsonderwijs. (1) Het modulair onderwijs wordt niet in graden en leerjaren (2) ingedeeld Het modulair en onderwijs is bijgevolg wordt niet niet in in het graden schema en opgenomen. leerjaren ingedeeld en is bijgevolg niet in het schema opgenomen. (2) De opleidingen hoger beroepsonderwijs (3) De opleidingen (HBO5) hoger beroepsonderwijs kunnen ingericht (HBO5) worden kunnen door ingericht de centra worden voor volwassenenonderwijs door centra voor volwassenenonderwijs maar ook door de maar hogesholen. ook door de hogescholen. HBO5 verpleegkunde wordt georganiseerd door instellingen van het voltijds HBO5 secundair verpleegkunde onderwijs. wordt Het georganiseerd HBO5 behoort door tot instellingen het hoger van onderwijs. het voltijds secundair onderwijs. Het HBO5 behoort tot het hoger onderwijs. VI V IV III II I BUITENGEWOON ONDERWIJS Vlaams onderwijs in cijfers schooljaar

5 1 BASISONDERWIJS Leerlingen ALGEMEEN SCHOOLBEVOLKING 1 Schoolbevolking in het Vlaams onderwijs BASISONDERWIJS (1) Voltijds onderwijs Gewoon kleuteronderwijs Buitengewoon kleuteronderwijs Gewoon lager onderwijs Buitengewoon lager onderwijs Totaal SECUNDAIR ONDERWIJS (1) Voltijds gewoon secundair onderwijs Buitengewoon secundair onderwijs Totaal HOGER ONDERWIJS HBO5 verpleegkunde (2) HBO van het volwassenenonderwijs (3) Specifieke lerarenopleiding (3) Hogescholen (4) Universiteiten (4) Deeltijds onderwijs Deeltijds beroepssecundair onderwijs (1) Volwassenenonderwijs Secundair volwassenenonderwijs (3) Basiseducatie (3) Deeltijds kunstonderwijs Deeltijds kunstonderwijs (5) (1) Basis- en secundair onderwijs: leerlingen (alle inschrijvingen) op 1 februari (2) HBO5 verpleegkunde: het cursisten op 1 februari (3) HBO van het volwassenenonderwijs, specifieke lerarenopleiding, secundair volwassenenonderwijs en basiseducatie: het unieke inschrijvingen in een opleiding tijdens de referteperiode 1/4/ /3/2015 (4) Hogescholen en universiteiten: bachelor- en masteropleidingen. Het betreft alle actieve inschrijvingen met een diplomacontract in een instelling van het hoger onderwijs op 30 juni Eén student kan meerdere inschrijvingen hebben. (5) Deeltijds kunstonderwijs: financierbare leerlingen. Een leerling die voor meer dan één studierichting is ingeschreven, wordt zoveel maal geteld als het studierichtingen waarin hij/zij is ingeschreven. Deeltijds onderwijs Deeltijds beroepssecundair onderwijs (1) Volwassenenonderwijs Secundair volwassenenonderwijs (3) Basiseducatie (3) n.b Deeltijds kunstonderwijs Deeltijds kunstonderwijs (5) (1) Basis- en secundair onderwijs: leerlingen (alle inschrijvingen) op 1 februari. (2) HBO5 verpleegkunde: het cursisten op 1 februari. (3) HBO van het volwassenenonderwijs, specifieke lerarenopleiding, secundair volwassenenonderwijs en basiseducatie: het unieke inschrijvingen in een opleiding tijdens de referteperiode (zie toelichting). (4) Hogescholen en universiteiten: bachelor- en masteropleidingen. Het betreft alle actieve inschrijvingen met een diplomacontract in een instelling van het hoger onderwijs op 30 juni. Eén student kan meerdere inschrijvingen hebben. (5) Deeltijds kunstonderwijs: financierbare leerlingen. Een leerling die voor meer dan één studierichting is ingeschreven, wordt zoveel maal geteld als het studierichtingen waarin hij/zij is ingeschreven. 2 Evolutie schoolbevolking per onderwijsniveau Voltijds onderwijs KLEUTERONDERWIJS (1) Gewoon Buitengewoon Totaal LAGER ONDERWIJS (1) Gewoon Buitengewoon Totaal Totaal basisonderwijs SECUNDAIR ONDERWIJS (1) Gewoon Buitengewoon Totaal secundair onderwijs HOGER ONDERWIJS HBO5 verpleegkunde (2) HBO van het volwassenenonderwijs (3) Specifieke lerarenopleiding (3) Hogescholenonderwijs (4) Universitair onderwijs (4) Vlaams onderwijs in cijfers schooljaar

6 1 ALGEMEEN BASISONDERWIJS INSTELLINGEN Leerlingen 1 ALGEMEEN BASISONDERWIJS PERSONEELeerlingen 1 instellingen in het Vlaams onderwijs 1 Personeel per onderwijsniveau uitgedrukt in personen Voltijds onderwijs BASISONDERWIJS (1) (2) Autonome kleuterscholen 164 Autonome lagere scholen 264 Scholen die kleuter- én lager onderwijs inrichten Totaal SECUNDAIR ONDERWIJS Voltijds gewoon secundair onderwijs (3) (4) 944 Buitengewoon secundair onderwijs (2) 114 Totaal HOGER ONDERWIJS HBO5 verpleegkunde (3) 20 HBO van het volwassenenonderwijs en SLO (5) 40 Hogescholen 16 Universiteiten 6 Deeltijds onderwijs Deeltijds beroepssecundair onderwijs (4) 47 Volwassenenonderwijs Secundair volwassenenonderwijs (5) 102 Basiseducatie 13 Deeltijds kunstonderwijs Deeltijds kunstonderwijs 168 (1) Autonome kleuterscholen zijn scholen die enkel kleuteronderwijs inrichten. Autonome lagere scholen zijn scholen die enkel lager onderwijs inrichten. (2) Exclusief de zgn. type 5-scholen. Dit zijn scholen die enkel buitengewoon onderwijs van het type 5 (onderwijs voor langdurig zieke kinderen) inrichten. In het buitengewoon basisonderwijs zijn dat 6 scholen die kleuter- én lager onderwijs inrichten. In het buitengewoon secundair onderwijs zijn dat 5 type 5-scholen. Bij de schoolbevolking zijn de type 5-leerlingen buiten beschouwing gelaten om dubbeltellingen te vermijden. (3) 16 van de 944 scholen voor voltijds gewoon secundaire onderwijs organiseren ook HBO5 verpleegkunde. Daarnaast zijn er nog 4 scholen die enkel HBO5 verpleegkunde inrichten. In de tabel hierboven zijn de 16 voornoemde instellingen zowel bij het voltijds gewoon secundair onderwijs als bij HBO5 verpleegkunde geteld. (4) Aan 42 van de 944 scholen voor voltijds gewoon secundair onderwijs is een centrum voor deeltijds onderwijs gehecht. Daarnaast zijn er nog 5 centra voor deeltijds onderwijs die enkel deeltijds beroepssecundair onderwijs inrichten. In de tabel hierboven zijn de 42 voornoemde centra zowel bij het voltijds gewoon secundair onderwijs als bij het deeltijds beroepssecundair onderwijs geteld. (5) In het totaal zijn er 107 centra voor volwassenenonderwijs (CVO). In een CVO s wordt zowel secundair volwassenenonderwijs als hoger beroepsonderwijs van het volwassenenonderwijs ingericht. Deze zijn in de tabel hierboven zowel bij het secundair volwassenenonderwijs als bij het HBO van het volwassenenonderwijs geteld. Vastbenoemden Tijdelijken Totaal M V T M V T M V T Basisonderwijs Secundair onderwijs (1) HBO5 verpleegkunde (2) Hoger beroepsonderwijs van het volwassenenonderwijs en SLO Hogescholenonderwijs (3) Secundair volwassenenonderwijs Basiseducatie (4) Deeltijds kunstonderwijs Personeel van CLB, onderwijsinspectie, pedagogische begeleiding, internaten, Totaal Universitair onderwijs (5) n.b. n.b. n.b. 2 Personeel per onderwijsniveau uitgedrukt in voltijdse eenheden Vastbenoemden Tijdelijken Totaal M V T M V T M V T Basisonderwijs Secundair onderwijs (1) HBO5 verpleegkunde (2) Hoger beroepsonderwijs van het volwassenenonderwijs en SLO Hogescholenonderwijs (3) Secundair volwassenenonderwijs Basiseducatie (4) Deeltijds kunstonderwijs Personeel van CLB, onderwijsinspectie, pedagogische begeleiding, internaten, Totaal Universitair onderwijs (5) n.b. n.b. n.b. (1) Personeel van het voltijds en het deeltijds secundair onderwijs. (2) De opleiding verpleegkunde die vroeger behoorde tot de vierde graad van het BSO ging vanaf over naar het hoger beroepsonderwijs (HBO5). (3) Voor het hogescholenonderwijs zijn de lesopdrachten van de gastprofessoren en de mandaatsvergoedingen niet opgenomen in de voltijdse eenheden. (4) Vanaf 1 september 2008 wordt de betaling van de personeelsleden van de Centra voor Basiseducatie overgenomen door het Beleidsdomein Onderwijs en Vorming. Vanaf die datum treedt het Beleidsdomein op als derde betaler voor die personeelsleden die met een arbeidsovereenkomst verbonden zijn aan een Centrum voor Basiseducatie (Contractueel door Onderwijs) en die niet op een andere wijze worden betaald. Op basis van de invoering van het decreet Volwassenenonderwijs van 15 juni 2007 wordt dit derdebetalersysteem ingevoerd. (5) Bij het beschikbaar stellen van deze publicatie waren de gegevens voor het universitair onderwijs van februari 2015 nog niet beschikbaar. Vlaams onderwijs in cijfers schooljaar

7 1 BASISONDERWIJS Leerlingen ALGEMEEN PERSONEEL 3 Personeel naar leeftijdscategorie en geslacht (1) 5 Evolutie personeel per onderwijsniveau uitgedrukt in voltijdse eenheden leeftijd Mannen Vrouwen (1) Exclusief universitair onderwijs. 4 Evolutie personeel per onderwijsniveau uitgedrukt in personen (6) Gewoon basisonderwijs Buitengewoon basisonderwijs Gewoon secundair onderwijs (1) Buitengewoon secundair onderwijs HBO5 verpleegkunde (2) Hoger beroepsonderwijs van het volwassenenonderwijs en SLO Hogescholenonderwijs (3) Secundair volwassenenonderwijs Basiseducatie (4) Deeltijds kunstonderwijs Personeel van CLB, onderwijsinspectie, pedagogische begeleiding, internaten, Totaal Universitair onderwijs (5) 8.547, , , , ,47 n.b Gewoon basisonderwijs Buitengewoon basisonderwijs Gewoon secundair onderwijs (1) Buitengewoon secundair onderwijs HBO5 verpleegkunde (2) Hoger beroepsonderwijs van het volwassenenonderwijs en SLO Hogescholenonderwijs (3) Secundair volwassenenonderwijs Basiseducatie (4) Deeltijds kunstonderwijs Personeel van CLB, onderwijsinspectie, pedagogische begeleiding, internaten, Totaal Universitair onderwijs (5) n.b. (1) Personeel van het voltijds en het deeltijds secundair onderwijs. (2) De opleiding verpleegkunde die vroeger behoorde tot de vierde graad van het BSO ging vanaf over naar het hoger beroepsonderwijs (HBO5). (3) Voor het hogescholenonderwijs zijn de lesopdrachten van de gastprofessoren en de mandaatsvergoedingen niet opgenomen in de voltijdse eenheden. (4) Sinds 1 september 2008 is de betaling van de personeelsleden van de Centra voor Basiseducatie overgenomen door het beleidsdomein Onderwijs en Vorming. Sindsdien treedt het beleidsdomein op als derde betaler voor die personeelsleden die met een arbeidsovereenkomst verbonden zijn aan een Centrum voor Basiseducatie (Contractueel door Onderwijs) en die niet op een andere wijze worden betaald. Op basis van de invoering van het decreet Volwassenenonderwijs van 15 juni 2007 is dit derdebetalersysteem ingevoerd. (5) Bij het beschikbaar stellen van deze publicatie waren de gegevens voor het universitair onderwijs van februari 2015 nog niet beschikbaar. (6) De budgettaire voltijdse eenheden voor januari 2012 kunnen lager uitvallen dan normaal door een staking in de loop van januari. Deze stakingsdag wordt niet mee in rekening gebracht bij de berekening van de budgettaire voltijdse eenheden. Vlaams onderwijs in cijfers schooljaar

8 1 BASISONDERWIJS Leerlingen ALGEMEEN BUDGET 1 BASISONDERWIJS Leerlingen ALGEMEEN INFRASTRUCTUUR 1 Totaal onderwijsbudget (in duizend euro) 1 Goedgekeurde subsidiebedragen en goedgekeurde per onderwijsniveau in 2014 (1) 2 Procentuele verdeling onderwijsbudget per onderwijsniveau 3 Evolutie onderwijsbudget per onderwijsniveau (in duizend euro) Evolutie van de Vlaamse onderwijsbegroting Procentueel aandeel van de onderwijsbegroting in de Vlaamse begroting 2,1% 3,6% 16,3% 5,5% 34,4% 38,1% 39,5% Basisonderwijs 39,24% 39,12% 38,63% 38,50% 38,84% 28,78% Secundair onderwijs Hoger onderwijs Volwassenenonderwijs Deeltijds kunstonderwijs Niet-onderwijsniveau gebonden Basisonderwijs Secundair onderwijs Hoger onderwijs Volwassenenonderwijs Deeltijds kunstonderwijs Gewoon basisonderwijs Buitengewoon basisonderwijs Voltijds gewoon secundair onderwijs Buitengewoon secundair onderwijs Deeltijds beroepsonderwijs Volwassenenonderwijs Deeltijds kunstonderwijs Centra voor leerlingenbegeleiding VGO OGO Totaal Internaten Totaal (1) Het totale dossiers naar onderwijsniveau bedraagt Dit verschilt van het totale dossiers naar provincie omdat één dossier in provincie X meer dan één onderwijsniveau kan omvatten. 2 Goedgekeurde subsidiebedragen en goedgekeurde per provincie in 2014 VGO OGO Totaal Antwerpen Vlaams-Brabant BHG West-Vlaanderen Oost-Vlaanderen Limburg Totaal Vlaams onderwijs in cijfers schooljaar

9 1 ALGEMEEN BASISONDERWIJS SCHOOL- EN Leerlingen STUDIETOELAGEN 1 ALGEMEEN BASISONDERWIJS NARIC Leerlingen 1 School- en studietoelagen naar onderwijsniveau 1 Overzicht aanvragen in 2014 aanvragen toegekende school- en studietoelagen (1)(2) Percentage toegekende school- en studietoelagen Totaal bedrag school- en studietoelagen Gemiddelde toelage Kleuteronderwijs ,47% ,20 Lager onderwijs ,15% ,94 Secundair onderwijs waarvan ,97% ,84 - Voltijds secundair onderwijs ,79% ,86 - Deeltijds secundair onderwijs ,20% ,12 HBO5 verpleegkunde ,97% ,14 Syntra ,26% ,86 Hoger onderwijs waarvan ,56% ,07 - Hogescholen ,24% ,29 - Universiteiten ,36% ,67 - Niet gekend (3) ,74% ,77 Totaal ,18% (1) Zoals gekend op 20/08/2015. (2) Schooltoelagen worden toegekend aan leerlingen van het basis- en secundair onderwijs; studietoelagen worden toegekend aan de studenten van het hoger onderwijs. (3) Het onderscheid tussen hogescholen en universiteiten is niet gekend. Dit komt voor als de student in het buitenland of in een andere gemeenschap studeert. Opmerking: Bovenstaande gegevens zijn nog niet definitief aangezien er voor school- en academiejaar nog dossiers in beraad staan, waardoor het toekenningen nog kan stijgen. Dossiers in beraad zijn dossiers waarvoor er nog bijkomende informatie wordt opgevraagd aan de burger om het aanvraagdossier verder te kunnen afhandelen. Deze bijkomende informatie kan o.m. zijn: huurcontract van de student, bewijs van betaling van alimentatiegelden, attesten voor niet-belastbare inkomsten, aanvragen Hoger onderwijs: Doctoraat 20 Bachelor of Master: volledige gelijkwaardigheid Bachelor of Master: niveaugelijkwaardigheid 244 Hoger beroepsonderwijs 170 Secundair onderwijs: niveaugelijkwaardigheid Secundair onderwijs: volledige gelijkwaardigheid 22 Volwassenenonderwijs 335 Attesten 247 Professionele erkenningen 147 Doorverwijzen/Afwijzen 163 Wettelijke precedenten 87 Niveaubepaling - Totaal Overzicht beslissingen in 2014 (1) Procedure Positief (2) Negatief (3) Andere (4) Hoger onderwijs: Doctoraat 15-1 Bachelor of Master: Volledige gelijkwaardigheid Bachelor of Master: Niveaugelijkwaardigheid Hoger onderwijs: HBO Secundair Onderwijs: Volledige gelijkwaardigheid Secundair Onderwijs: Niveaugelijkwaardigheid Volwassenenonderwijs Professionele erkenning Attest Wettelijke precedent 82-1 Totaal (1) Een beslissing betekent dat er effectief een uitspraak werd gedaan over de gelijkwaardigheid. (2) Betrokkene krijgt de gelijkwaardigheid die gevraagd werd of waarvoor het dossier initieel onderzocht werd. (3) Bij een negatieve beslissing wordt er geen gelijkwaardigheid verleend. (4) Een Andere beslissing betreft een gelijkschakeling met een ander studiebewijs of graad dan initieel aangevraagd of onderzocht werd. Iemand vraagt bijvoorbeeld een gelijkwaardigheid met een master maar krijgt een gelijkwaardigheid met een bachelor. 3 Top 10 landen aanvragers in 2014 Erkenning secundair onderwijs Erkenning hoger onderwijs Land Land Marokko 138 Nederland 89 Nederland 115 Marokko 67 Roemenië 44 Irak 62 Syrië 44 India 60 Polen 42 Rusland 57 Bulgarije 41 Syrië 47 Turkije 32 Filipijnen 42 Afghanistan 27 Oekraïne 41 Suriname 27 Polen 39 Iran 24 Iran 39 Vlaams onderwijs in cijfers schooljaar

10 1 BASISONDERWIJS Leerlingen ALGEMEEN EXAMENCOMMISSIE 1 ALGEMEEN BASISONDERWIJS INTERNEN Leerlingen EN INTERNATEN A Basisonderwijs 1 deelnemers voor het behalen van een getuigschrift basisonderwijs en geslaagden per provincie in 2014 (1)(2) deelnemers B Secundair onderwijs geslaagden Antwerpen 10 8 Vlaams-Brabant West-Vlaanderen Oost-Vlaanderen 5 3 Limburg 6 3 Totaal (1) Een deelnemer is een kandidaat die minstens 1 examen heeft afgelegd. (2) De gegevens naar provincie betreffen de provincie waar de examenscholen gelegen zijn. 1 registraties, inschrijvingen en deelnemers in gesubsidieerde/gefinancierde internaten en internen (1)(2)(3) internaten Kleuteronderwijs Lager onderwijs internen Secundair onderwijs HBO5 verpleegkunde internen GO VGO OGO Totaal (1) Teldatum 1/2/2015. (2) Gegevens op basis van KB. nr. 456 van 10/9/1986. Gegevens van internaten met minder dan 30 internen worden niet opgenomen, aangezien ze niet subsidieerbaar of financierbaar zijn. (3) Volgende studenten werden niet in de statistieken opgenomen : 159 studenten van het hogescholenonderwijs, 12 studenten van het universitair onderwijs en 24 studenten van de Europese hogescholen. registraties inschrijvingen deelnemers Man Vrouw Totaal Bovenstaande cijfers geven weer hoeveel unieke kandidaten zich in 2014 effectief hebben ingeschreven voor een studierichting en hiervoor hebben betaald (inschrijvingen) nadat zij werden geregistreerd (registraties) op een infosessie. In 2014 waren er unieke deelnemers aan minstens één examen bij de Examencommissie (deelnemers). Dit cijfer is hoger dan het inschrijvingen: de kandidaten die voor 2014 inschreven, maar nog niet afstudeerden worden hier ook weergegeven. 2. Slaagpercentage per graad en onderwijsvorm in 2014 Van alle individuele examens die door de Examencommissie werden afgenomen, waren er 65% waarop de kandidaat minstens 50% van de punten behaalde. Wanneer we het slaagpercentage per afgelegd examen per onderwijsvorm bekijken, zien we dat het hoogste percentage in het BSO werd behaald, gevolgd door KSO en TSO. In de onderwijsvorm ASO slaagde men voor iets meer dan de helft van de afgelegde examens. Voor de volledige Examencommissie examens Geslaagd Niet geslaagd % geslaagd % 3. Uitgereikte studiebewijzen in 2014 Getuigschrift 1ste graad 17 Getuigschrijft 2de graad 40 Diploma s secundair onderwijs 938 Totaal 995 Vlaams onderwijs in cijfers schooljaar

11 1 BASISONDERWIJS Leerlingen ALGEMEEN CENTRA VOOR LEERLINGENBEGELEIDING 1 BASISONDERWIJS Leerlingen ALGEMEEN LEERLINGENVERVOER 1 centra voor leerlingenbegeleiding per net 1 vervoerde leerlingen per niveau en per net GO VGO OGO Totaal Centra voor leerlingenbegeleiding Permanente ondersteuningscellen Totaal CLB-personeel naar statuut en geslacht (voltijdse eenheden) Vastbenoemden Tijdelijken Totaal M V T M V T M V T GO VGO OGO Totaal Evolutie van het CLB-personeel naar statuut (voltijdse eenheden) GO (1) VGO OGO Totaal Gewoon basisonderwijs Buitengewoon basisonderwijs Totaal basisonderwijs Gewoon secundair onderwijs Buitengewoon secundair onderwijs Totaal secundair onderwijs Algemeen totaal vervoerde leerlingen naar vervoersvorm GO (1) VGO OGO Totaal Collectief vervoerde leerlingen (2) Individueel vervoerde leerlingen (3) Totaal Vastbenoemden Tijdelijken Totaal (1) Voor het Gemeenschapsonderwijs zijn alleen de leerlingen binnen de zones opgenomen. (2) Een collectief vervoerde leerling is een leerling die gebruikmaakt van een door de Vlaamse Gemeenschap betaalde of gesubsidieerde bijzondere ophaaldienst met een capaciteit van minimum 7 plaatsen. Vanaf 1 september 2001 wordt het collectief vervoer georganiseerd door de Vlaamse Vervoersmaatschappij. (3) Een individueel vervoerde leerling is een leerling die gebruik maakt van het openbaar vervoer en/of gebruik maakt van een voertuig van minder dan 7 plaatsen en waarvoor de Vlaamse Gemeenschap tussenkomt in de vervoerskosten op basis van de officiële abonnementstarieven. Vlaams onderwijs in cijfers schooljaar

12 2 BASISONDERWIJS Leerlingen BASISONDERWIJS LEERLINGEN 1 Schoolbevolking basisonderwijs (1) GO KLEUTERONDERWIJS LAGER ONDERWIJS BASISONDERWIJS (kleuter en lager) Gewoon Buitengewoon Totaal Gewoon Buitengewoon Totaal Gewoon Buitengewoon Totaal J M T Evolutie schoolbevolking basisonderwijs Gewoon onderwijs VGO J M T OGO J M T Totaal J M T Gewoon kleuteronderwijs Gewoon lager onderwijs schooljaar (1) Om dubbeltellingen te vermijden werden leerlingen die omwille van een langdurige ziekte les volgen in het buitengewoon onderwijs (de zogenaamde type 5-leerlingen) niet opgenomen in de cijfers van het buitengewoon onderwijs. Op 1 februari 2015 werden in het buitengewoon kleuteronderwijs en in het buitengewoon lager onderwijs van het type 5 respectievelijk 121 en 253 leerlingen geteld. De gemiddelde aanwezigheid op jaarbasis (tussen 1 februari 2014 en 31 januari 2015) in het buitengewoon kleuteronderwijs en in het buitengewoon lager onderwijs van het type 5 was respectievelijk 126,56 en 209,38 leerlingen. Buitengewoon onderwijs 2 Verdeling schoolbevolking basisonderwijs over de netten Kleuteronderwijs Lager onderwijs ,9% 15,3% 22,9% 15,0% GO VGO 61,8% 62,1% OGO Verdeling schoolbevolking basisonderwijs over de provincies (1) schooljaar BHG Buitengewoon kleuteronderwijs Buitengewoon lager onderwijs Gewoon kleuteronderwijs Buitengewoon kleuteronderwijs Gewoon lager onderwijs Buitengewoon lager onderwijs (1) Niet opgenomen in de grafiek: Henegouwen Antwerpen Vlaams-Brabant en BHG West-Vlaanderen Oost-Vlaanderen Limburg provincie Vlaams onderwijs in cijfers schooljaar

13 2 BASISONDERWIJS Leerlingen BASISONDERWIJS SCHOLEN 1 Scholen basisonderwijs 2 Verdeling scholen basisonderwijs over de provincies (1) GO VGO OGO Totaal KLEUTERSCHOLEN Gewoon Buitengewoon Totaal LAGERE SCHOLEN Gewoon BHG Buitengewoon Totaal BASISSCHOLEN Gewoon Buitengewoon Totaal In het basisonderwijs kan een school kleuteronderwijs, lager onderwijs of beide inrichten. In de tabel hierboven omvatten: - de kleuterscholen: alle scholen die kleuteronderwijs organiseren; - de lagere scholen: alle scholen die lager onderwijs organiseren; - de basisscholen: de scholen die enkel kleuteronderwijs, enkel lager onderwijs of kleuter- én lager onderwijs organiseren. De som van het kleuterscholen en het lagere scholen is dus groter dan het basisscholen. Daarnaast zijn er zowel in het kleuteronderwijs als in het lager onderwijs nog 6 scholen met buitengewoon onderwijs van het type 5. Het betreft hier telkens basisscholen met zowel buitengewoon kleuter- als lager onderwijs. Deze scholen zijn niet in het cijfermateriaal opgenomen. Franstalige scholen zijn niet opgenomen in deze tabel. 0 Antwerpen Gewoon kleuteronderwijs Buitengewoon kleuteronderwijs Vlaams-Brabant en BHG (1) Niet opgenomen in de grafiek: Henegouwen West-Vlaanderen Oost-Vlaanderen Limburg Gewoon lager onderwijs Buitengewoon lager onderwijs 3 Verdeling scholen basisonderwijs over de netten Totaal gewoon basisonderwijs Totaal buitengewoon basisonderwijs provincie Kleuteronderwijs Lager onderwijs 21,4% 17,5% 21,9% 17,2% GO VGO 61,1% 61,0% OGO Vlaams onderwijs in cijfers schooljaar

14 2 BASISONDERWIJS Leerlingen BASISONDERWIJS PERSONEEL 1 Personeel basisonderwijs uitgedrukt in personen/ voltijdse eenheden 4 Leeftijdsstructuur personeel basisonderwijs per net en geslacht Mannen Vrouwen Totaal personen voltijdse eenheden Personeel basisonderwijs naar niveau, soort onderwijs en geslacht Mannen Vrouwen Totaal Gewoon kleuteronderwijs Buitengewoon kleuteronderwijs Totaal kleuteronderwijs Gewoon lager onderwijs Buitengewoon lager onderwijs Totaal lager onderwijs Gewoon basisonderwijs Buitengewoon basisonderwijs Totaal basisonderwijs Personeel basisonderwijs naar leeftijdscategorie en geslacht leeftijd GO VGO OGO Totaal M V T M V T M V T M V T Totaal Personeel basisonderwijs naar statuut en leeftijdscategorie Totaal GEWOON BASISONDERWIJS Vastbenoemden Tijdelijken Totaal BUITENGEWOON BASISONDERWIJS Vastbenoemden Tijdelijken Totaal TOTAAL BASISONDERWIJS Vastbenoemden Tijdelijken Totaal Personeel basisonderwijs naar net en statuut (voltijdse eenheden) Vastbenoemd personeel gewoon en buitengewoon basisonderwijs Tijdelijk personeel gewoon en buitengewoon basisonderwijs Mannen Vrouwen 22,4% 17,1% 23,0% 18,8% GO VGO 60,5% 58,2% OGO Vlaams onderwijs in cijfers schooljaar

15 2 BASISONDERWIJS PERSONEEL Leerlingen 2 BASISONDERWIJS BUDGET Leerlingen 7 Personeel basisonderwijs per net, statuut en geslacht (voltijdse eenheden) Vastbenoemden Tijdelijken Totaal M V T M V T M V T GEWOON BASISONDERWIJS GO VGO OGO Totaal Budget basisonderwijs en aandeel basisonderwijs t.o.v. totaal onderwijsbudget (in duizend euro) Budget basisonderwijs Budget gewoon basisonderwijs Budget buitengewoon basisonderwijs Basisonderwijs - algemeen (1) Aandeel budget basisonderwijs t.o.v. totaal onderwijsbudget 34,36% (1) De onderverdeling algemeen naast gewoon basisonderwijs en buitengewoon basisonderwijs omvat voornamelijk de kredieten voor nascholing. BUITENGEWOON BASISONDERWIJS GO VGO OGO Totaal TOTAAL BASISONDERWIJS GO VGO OGO Totaal Verdeling budget basisonderwijs per uitgavencategorie Gewoon basisonderwijs 14,0% 4,4% Buitengewoon basisonderwijs 81,6% 88,9% 8,5% 2,6% Werking Investeringen Lonen 8 Evolutie personeel basisonderwijs naar statuut 3 Verdeling budget basisonderwijs over de netten Gewoon basisonderwjis Buitengewoon basisonderwijs GEWOON BASISONDERWIJS ,3% 16,0% 14,2% 0,3% 31,1% GO Vastbenoemden VGO Tijdelijken Totaal BUITENGEWOON BASISONDERWIJS 60,8% 54,4% OGO Netoverschrijdend Vastbenoemden Tijdelijken Totaal TOTAAL BASISONDERWIJS Vastbenoemden Tijdelijken Totaal Vlaams onderwijs in cijfers schooljaar

16 2 BASISONDERWIJS BUDGET Leerlingen 2 BASISONDERWIJS Leerlingen BASISONDERWIJS INFRASTRUCTUUR 4 Evolutie budget basisonderwijs per uitgavencategorie (in duizend euro) Loon (1) Werking Investeringen Totaal (1) De loonmassa van de personeelsleden rechtstreeks betaald door het beleidsdomein Onderwijs en Vorming. 5 Evolutie budget basisonderwijs per net (in duizend euro) GO VGO OGO Netoverschrijdend Totaal Evolutie kostprijs per leerling in het basisonderwijs euro Goedgekeurde subsidiebedragen en goedgekeurde in het gewoon basisonderwijs in 2014 VGO OGO Totaal Antwerpen Vlaams-Brabant BHG West-Vlaanderen Oost-Vlaanderen Limburg Totaal Goedgekeurde subsidiebedragen en goedgekeurde in het buitengewoon basisonderwijs in 2014 VGO OGO Totaal Antwerpen Vlaams-Brabant BHG West-Vlaanderen Oost-Vlaanderen Limburg Totaal jaar Gewoon basisonderwijs Buitengewoon basisonderwijs Vlaams onderwijs in cijfers schooljaar

17 2 BASISONDERWIJS SCHOOLTOELAGEN Leerlingen 2 BASISONDERWIJS Leerlingen BASISONDERWIJS EXAMENCOMMISSIE 1 Schooltoelagen basisonderwijs (1) aanvragen toegekende schooltoelagen Percentage toegekende schooltoelagen 2 Schooltoelagen kleuteronderwijs over de provincies (1)(2) Totaal bedrag toegekende schooltoelagen Gemiddelde toelage Kleuteronderwijs (2) ,47% ,20 Lager onderwijs ,15% ,94 (1) Zoals gekend op 20/08/2015. (2) In het kleuteronderwijs wordt een forfaitair bedrag van 92,20 euro toegekend. 1 deelnemers voor het behalen van een getuigschrift basisonderwijs en geslaagden in 2014 (1)(2) deelnemers geslaagden Antwerpen 10 8 Vlaams-Brabant West-Vlaanderen Oost-Vlaanderen 5 3 Limburg 6 3 Totaal (1) Een deelnemer is een kandidaat die minstens 1 examen heeft afgelegd. (2) De gegevens naar provincie betreffen de provincie waar de examenscholen gelegen zijn. aanvragen toekenningen Totaal bedrag Antwerpen Vlaams-Brabant BHG West-Vlaanderen Oost-Vlaanderen Limburg Andere provincies Niet gekend (3) Totaal (1) Zoals gekend op 20/08/2015. (2) In het kleuteronderwijs wordt een forfaitair bedrag van 92,20 euro toegekend. (3) Personen die geen domicilieadres hebben in één van de genoemde provincies van België. 3 Schooltoelagen lager onderwijs over de provincies (1) aanvragen toekenningen Totaal bedrag Gemiddelde toelage Antwerpen ,21 Vlaams-Brabant ,48 BHG ,97 West-Vlaanderen ,08 Oost-Vlaanderen ,87 Limburg ,58 Andere provincies ,53 Niet gekend (2) ,37 Totaal ,94 (1) Zoals gekend op 20/08/2015. (2) Personen die geen domicilieadres hebben in één van de genoemde provincies van België. Opmerking: Bovenstaande gegevens zijn nog niet definitief aangezien er voor school- en academiejaar nog een dossiers in beraad staan, waardoor het toekenningen nog kan stijgen. Dossiers in beraad zijn dossiers waarvoor er nog bijkomende informatie wordt opgevraagd aan de burger om het aanvraagdossier verder te kunnen afhandelen. Deze bijkomende informatie kan o.m. zijn: huurcontract van de student, bewijs van betaling van alimentatiegelden, attesten voor niet-belastbare inkomsten, Vlaams onderwijs in cijfers schooljaar

18 3 SECUNDAIR BASISONDERWIJS ONDERWIJS Leerlingen LEERLINGEN 1 Schoolbevolking secundair onderwijs 3 Verdeling schoolbevolking secundair onderwijs over de provincies Gewoon secundair onderwijs GO VGO OGO Totaal J M T J M T J M T J M T OKAN ste graad de graad de graad* * waarvan Se-n-Se Modulair onderwijs op het niveau van de 2de en 3de graad BHG 669 Gewoon secundair onderwijs Buitengewoon secundair onderwijs Deeltijds secundair onderwijs Totaal voltijds gewoon secundair onderwijs Buitengewoon secundair onderwijs (1) Totaal voltijds secundair onderwijs Deeltijds secundair onderwijs Antwerpen Vlaams-Brabant en BHG West-Vlaanderen Oost-Vlaanderen Limburg provincie (1) Om dubbeltellingen te vermijden werden leerlingen die omwille van een langdurige ziekte les volgen in het buitengewoon onderwijs (de zogenaamde type 5-leerlingen) niet opgenomen in de cijfers van het buitengewoon onderwijs. Op 1 februari 2015 werden in het buitengewoon secundair onderwijs 470 leerlingen van het type 5 geteld. 4 Verdeling schoolbevolking voltijds gewoon secundair onderwijs over de onderwijsvormen in de 2de en 3de graad en modulair onderwijs 2 Verdeling schoolbevolking secundair onderwijs over de netten GO VGO OGO Totaal J M T J M T J M T J M T Gewoon secundair onderwijs Buitengewoon secundair onderwijs Deeltijds beroepssecundair onderwijs 2de graad ASO TSO ,4% KSO ,4% 12,3% 25,4% 18,2% 27,9% GO BSO Totaal 2de graad VGO 3de graad 74,2% 62,3% 53,9% OGO ASO TSO KSO BSO Totaal 3de graad Modulair onderwijs BSO Totaal Vlaams onderwijs in cijfers schooljaar

19 3 SECUNDAIR BASISONDERWIJS ONDERWIJS Leerlingen LEERLINGEN 5 Schoolbevolking voltijds gewoon secundair onderwijs naar studiegebied (2de en 3de graad en modulair onderwijs) 6 Evolutie schoolbevolking secundair onderwijs J M T STUDIEGEBIED Algemeen secundair onderwijs Auto Ballet Beeldende kunsten Bouw Chemie Decoratieve technieken Fotografie Grafische communicatie en media Handel Hout Juwelen Koeling en warmte Land- en tuinbouw Lichaamsverzorging Maatschappelijke veiligheid Maritieme opleidingen Mechanica-elektriciteit Mode Muziekinstrumentenbouw Optiek Orthopedische technieken Personenzorg Podiumkunsten Sport Tandtechnieken Textiel Toerisme Voeding Niet ingedeeld in studiegebieden (1) Totaal Gewoon secundair onderwijs Buitengewoon secundair onderwijs schooljaar schooljaar (1) 7de naamloos leerjaar BSO. Vlaams onderwijs in cijfers schooljaar

20 3 SECUNDAIR BASISONDERWIJS ONDERWIJS Leerlingen LEERLINGEN 3 SECUNDAIR BASISONDERWIJS ONDERWIJS Leerlingen SCHOLEN Scholen secundair onderwijs GO VGO OGO Totaal VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS Gewoon secundair onderwijs Buitengewoon secundair onderwijs (1) Totaal voltijds secundair onderwijs DEELTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS Deeltijds beroepssecundair onderwijs (2) (1) schooljaar (1) Daarnaast zijn er nog 5 scholen die buitengewoon secundair onderwijs van het type 5 aanbieden. Deze scholen zijn niet in het cijfermateriaal opgenomen. (2) Aan 42 scholen van de 944 scholen voor gewoon secundair onderwijs is een centrum voor deeltijds onderwijs gehecht. Daarnaast zijn er nog 5 autonome centra voor deeltijds onderwijs. Deeltijds beroepssecundair onderwijs 2 Verdeling scholen secundair onderwijs over de provincies (1) De opleiding verpleegkunde die vroeger behoorde tot de vierde graad van het BSO ging vanaf over naar het hoger beroepsonderwijs (HBO5). HBO5 behoort tot het niveau hoger onderwijs. De opleidingen HBO5 kunnen worden ingericht door centra voor volwassenenonderwijs of door hogescholen. HBO5 verpleegkunde wordt als enige uitzondering ingericht door instellingen van het voltijds secundair onderwijs. Deze cursisten zijn niet meer opgenomen in de cijfers van het secundair onderwijs BHG Gewoon secundair onderwijs Buitengewoon secundair onderwijs Antwerpen Vlaams-Brabant en BHG West-Vlaanderen Oost-Vlaanderen Limburg provincie 3 Verdeling secundair onderwijs over de netten Gewoon secundair onderwijs 7,1% Buitengewoon secundair onderwijs Deeltijds beroepssecundair onderwijs 22,6% 14,9% 15,2% 18,8% 18,4% 17,0% 34,0% GO VGO 70,3% 66,7% 66,1% 48,9% OGO Vlaams onderwijs in cijfers schooljaar

BASISONDERWIJS Leerlingen. ALGEMEEN Schoolbevolking. 1 Schoolbevolking in het Vlaams onderwijs. 2 Evolutie schoolbevolking per onderwijsniveau

BASISONDERWIJS Leerlingen. ALGEMEEN Schoolbevolking. 1 Schoolbevolking in het Vlaams onderwijs. 2 Evolutie schoolbevolking per onderwijsniveau ALGEMEEN Schoolbevolking 1 Schoolbevolking in het Vlaams onderwijs basisonderwijs (1) Voltijds onderwijs Kleuteronderwijs 271.239 Lager onderwijs 428.036 Totaal 699.275 Secundair onderwijs (1) Voltijds

Nadere informatie

VLAAMS ONDERWIJS IN CIJFERS 2013-2014

VLAAMS ONDERWIJS IN CIJFERS 2013-2014 VLAAMS ONDERWIJS IN CIJFERS 2013-2014 I INHOUDSOPGAVE Toelichting en definities 2 Structuur van het Vlaams onderwijs 3 COLOFON Samenstelling Departement Onderwijs en Vorming Agentschap voor Hoger Onderwijs

Nadere informatie

Vlaams Onderwijs in Cijfers

Vlaams Onderwijs in Cijfers Vlaams Onderwijs in Cijfers 2010-2011 Beleidsdomein Onderwijs en Vorming.66,9 Inhoudsopgave 1 ALGEMEEN OVERZICHT Definities 2 Afkortingen Onderwijsstructuur 6 Schoolbevolking 8 Onderwijsinstellingen 11

Nadere informatie

Vlaams Onderwijs in Cijfers

Vlaams Onderwijs in Cijfers Vlaams Onderwijs in Cijfers 2009-2010 Beleidsdomein Onderwijs en Vorming 35.646,9 Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 ALGEMEEN OVERZICHT Definities 2 Afkortingen 5 Onderwijsstructuur 6 Schoolbevolking 8 Onderwijsinstellingen

Nadere informatie

VLAAMS ONDERWIJS IN CIJFERS

VLAAMS ONDERWIJS IN CIJFERS VLAAMS ONDERWIJS IN CIJFERS 2011-2012 I INHOUDSOPGAVE Toelichting en definities 2 Structuur van het Vlaams onderwijs 3 COLOFON Samenstelling Departement Onderwijs en Vorming Agentschap voor Hoger Onderwijs

Nadere informatie

VLAAMS ONDERWIJS IN CIJFERS

VLAAMS ONDERWIJS IN CIJFERS VLAAMS ONDERWIJS IN CIJFERS 2012-2013 I INHOUDSOPGAVE Toelichting en definities 2 Structuur van het Vlaams onderwijs 3 COLOFON Samenstelling Departement Onderwijs en Vorming Agentschap voor Hoger Onderwijs

Nadere informatie

BASISONDERWIJS Leerlingen. HOGER ONDERWIJS Studenten en cursisten. A Hoger beroepsonderwijs. B Hogescholen/universiteiten

BASISONDERWIJS Leerlingen. HOGER ONDERWIJS Studenten en cursisten. A Hoger beroepsonderwijs. B Hogescholen/universiteiten BASISONDERWIJS Leerlingen HOGER ONDERWIJS Studenten en cursisten A Hoger beroepsonderwijs 1 cursisten HBO5 verpleegkunde (1) 3 inschrijvingen in de specifieke lerarenopleiding van het volwassenenonderwijs

Nadere informatie

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN. Buitengewoon lager onderwijs : Schoolbevolking naar type... 88

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN. Buitengewoon lager onderwijs : Schoolbevolking naar type... 88 AFKORTINGEN ASO BIS B.O. BSO Bu.S.O. BVJ CLB CVO DBSO DKO GAS GGS GO GOK G.ON. HBO KSO NaPCO NGK OGO OVSG POVPO Se-n-Se TSO VDAB VGO VLIR VONAC VRK VSKO Algemeen secundair onderwijs Begeleid Individueel

Nadere informatie

afkortingen VGO Gesubsidieerd Vrij Onderwijs

afkortingen VGO Gesubsidieerd Vrij Onderwijs afkortingen ASO Algemeen secundair onderwijs BIS Begeleid Individueel Studeren B.O. Buitengewoon onderwijs BSO Beroepssecundair onderwijs Bu.S.O. Buitengewoon secundair onderwijs BVJ Beroepsvoorbereidend

Nadere informatie

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN AFKORTINGEN ASO BIS B.O. BSO BuSO BVJ CLB CVO DBSO DKO EVC EVK GAS GGS GO GOK GON HBO KSO NaPCO NGK OGO OVSG POVPO Se-n-Se TSO VDAB VGO VLIR VONAC VRK VSKO Algemeen secundair onderwijs Begeleid Individueel

Nadere informatie

BASISONDERWIJS Leerlingen. HOGER ONDERWIJS Studenten. A Hoger beroepsonderwijs. B Hogescholen/universiteiten

BASISONDERWIJS Leerlingen. HOGER ONDERWIJS Studenten. A Hoger beroepsonderwijs. B Hogescholen/universiteiten HOGER ONDERWIJS Studenten A Hoger beroepsonderwijs 1 cursisten HBO5 verpleegkunde (1) 3 inschrijvingen in de specifieke lerarenopleiding (1) 1 inschrijvingen naar finaliteit (1)(2) go vgo ogo Totaal cursisten

Nadere informatie

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN AFKORTINGEN ASO BIS B.O. BSO Bu.S.O. BVJ CLB CVO CVPO DBSO DKO GAS GGS GO GOK G.ON. KSO NaPCO NGK OGO OSP OVSG POVPO TSO VDAB VGO VLIR VONAC VRK VSKO Algemeen secundair onderwijs Begeleid Individueel Studeren

Nadere informatie

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN AFKORTINGEN ASO BIS B.O. BSO Bu.S.O. BVJ CLB CVO CVPO DBSO DKO GAS GGS GO GOK G.ON. KSO NaPCO NGK OGO OSP OVSG POVPO TSO VDAB VIZO VGO Vl.I.R VOCB VONAC VRK VSKO Algemeen secundair onderwijs Begeleid Individueel

Nadere informatie

Deel 6 NIVEAUOVERSCHRIJDENDE GEGEVENS

Deel 6 NIVEAUOVERSCHRIJDENDE GEGEVENS Deel 6 NIVEAUOVERSCHRIJDENDE GEGEVENS 6 Deel 6 NIVEAUOVERSCHRIJDENDE GEGEVENS Hoofdstuk 1 : Internen en internaten 6 Schooljaar 2013-2014 INTERNEN EN INTERNATEN INTERNATEN PER NET Gemeenschapsonderwijs

Nadere informatie

TABELLEN. Blz. Blz. Deel 1. LEERLINGEN

TABELLEN. Blz. Blz. Deel 1. LEERLINGEN TABELLEN Deel 1. LEERLINGEN Hoofdstuk 1 : Algemeen overzicht van de schoolbevolking Onderwijs met volledig leerplan naar inrichtende macht... 33 Onderwijs met volledig leerplan naar provincie... 34 Onderwijs

Nadere informatie

Deel 6. niveauoverschrijdende gegevens. Hoofdstuk 1 : Internen en internaten

Deel 6. niveauoverschrijdende gegevens. Hoofdstuk 1 : Internen en internaten Deel niveauoverschrijdende gegevens Hoofdstuk 1 : Internen en internaten Schooljaar 2009-2010 AANTAL INTERNATEN PER NET Gemeenschapsonderwijs Privaatrechtelijk Provincie Gemeente Vlaamse Gemeenschapscomm.

Nadere informatie

LIJST DER DEFINITIES EN AFKORTINGEN

LIJST DER DEFINITIES EN AFKORTINGEN Deel 5 BUDGET 5 LIJST DER DEFINITIES EN AFKORTINGEN 1. Definities In 2006 onderging de Vlaamse overheid een herstructurering onder de naam 'Beter Bestuurlijk Beleid' met een nieuwe organisatiestructuur

Nadere informatie

BASISONDERWIJS Leerlingen VOLWASSENENONDERWIJS SCHOOLBEVOLKING

BASISONDERWIJS Leerlingen VOLWASSENENONDERWIJS SCHOOLBEVOLKING BASISONDERWIJS Leerlingen VOLWASSENENONDERWIJS SCHOOLBEVOLKING 1 inschrijvingen secundair volwassenenonderwijs per onderwijsnet en basiseducatie (1) Secundair volwassenenonderwijs 45.261 63.431 108.692

Nadere informatie

Deel 3 ONDERWIJSINSTELLINGEN

Deel 3 ONDERWIJSINSTELLINGEN Deel 3 ONDERWIJSINSTELLINGEN 3 394 Schooljaar 2014-2015 TOTAAL AANTAL SCHOLEN IN HET BASISONDERWIJS (scholen met kleuteronderwijs, lager onderwijs of kleuter- én lager onderwijs) Antwerpen 90 6 96 368

Nadere informatie

BASISONDERWIJS Leerlingen. VOLWASSENENONDERWIJS Schoolbevolking. 1 Aantal inschrijvingen secundair volwassenenonderwijs en basiseducatie (1)

BASISONDERWIJS Leerlingen. VOLWASSENENONDERWIJS Schoolbevolking. 1 Aantal inschrijvingen secundair volwassenenonderwijs en basiseducatie (1) VOLWASSENENONDERWIJS Schoolbevolking 1 inschrijvingen secundair volwassenenonderwijs en basiseducatie (1) Secundair volwassenenonderwijs go vgo ogo Totaal 43.762 60.903 104.665 52.451 82.448 134.899 36.277

Nadere informatie

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN AFKORTINGEN ASO BIS B.O. BSO Bu.S.O. BVJ CLB CVO CVPO DBSO DKO GAS GGS GO GOK G.ON. KSO NaPCO NGK OGO OSP OVSG POVPO TSO VDAB VIZO VGO Vl.I.R VOCB VONAC VRK VSKO Algemeen secundair onderwijs Begeleid Individueel

Nadere informatie

B A S I S O N D E R W I J S

B A S I S O N D E R W I J S 28-29 B A S I S O N D E R W I J S in beeld L E E R L I N G E N aantal leerlingen: kleuteronderwijs gewoon 243.482 gewoon 381.882 1.977 27.543 totaal kleuteronderwijs 245.459 totaal 49.425 totaal basisonderwijs:

Nadere informatie

S E C U N D A I R O N D E R W I J S in beeld

S E C U N D A I R O N D E R W I J S in beeld 27-28 S E C U N D A I R O N D E R W I J S in beeld L E E R L I N G E N aantal leerlingen: voltijds secundair deeltijds secundair gewoon 438.315 deeltijds beroepssecundair 6.687 buitengewoon 18.263 deeltijds

Nadere informatie

Deel 8 INTERNATIONALE VERGELIJKING

Deel 8 INTERNATIONALE VERGELIJKING Deel 8 INTERNATIONALE VERGELIJKING 8 INTERNATIONALE VERGELIJKING Internationale onderwijsstatistieken zijn gebaseerd op een standaardterminologie, standaardconcepten, -definities en -classificaties, en

Nadere informatie

STEM monitor Juni 2016

STEM monitor Juni 2016 monitor Juni 2016 Inleiding In het -actieplan 2012-2020 van de Vlaamse regering werd voorzien dat de doelstellingen van het -actieplan worden opgevolgd aan de hand van een indicatoren. Hiervoor werd de

Nadere informatie

nr. 187 van INGEBORG DE MEULEMEESTER datum: 13 januari 2015 aan HILDE CREVITS

nr. 187 van INGEBORG DE MEULEMEESTER datum: 13 januari 2015 aan HILDE CREVITS SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 187 van INGEBORG DE MEULEMEESTER datum: 13 januari 2015 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Leerplichtige leerlingen

Nadere informatie

H O G E R O N D E R W I J S in beeld

H O G E R O N D E R W I J S in beeld 2008-2009 H O G E R O N D E R W I J S in beeld S T U D E N T E N HOGESCHOLENONDERWIJS aantal inschrijvingen (bachelor- en masteropleidingen, en basisopleidingen en initiële lerarenopleidingen (afbouw))

Nadere informatie

Hoger onderwijs, lager onderwijs, schoolloopbaan, schoolse vertraging, secundair onderwijs, universitair onderwijs, watervalsysteem, zittenblijven

Hoger onderwijs, lager onderwijs, schoolloopbaan, schoolse vertraging, secundair onderwijs, universitair onderwijs, watervalsysteem, zittenblijven 1. Referentie Referentie Duqué, H. (1998). Zittenblijven en schoolse vertraging in het Vlaams onderwijs. Een kwantitatieve analyse 1996-1997. Onuitgegeven onderzoeksrapport, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap,

Nadere informatie

De wederzijdse onderwijsparticipatie van Nederlanders aan het Vlaams onderwijs

De wederzijdse onderwijsparticipatie van Nederlanders aan het Vlaams onderwijs De wederzijdse onderwijsparticipatie van Nederlanders aan het Vlaams onderwijs schooljaar 2010-2011 Toelichting Situering Dit rapport geeft een analyse van de mate waarin Nederlandse leerlingen en studenten

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.1 - Oktober 2009-465-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.1 - Oktober 2009-465- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.1 - Oktober 2009-465- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 6 van 19 augustus

Nadere informatie

Personeel. Deel 4. Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs Hogescholenonderwijs

Personeel. Deel 4. Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs Hogescholenonderwijs Deel Personeel Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs 5.1. Hogescholenonderwijs Academiejaar 2009-2010 BESTUURS- EN ONDERWIJZEND PERSONEEL NAAR STATUUT EN GESLACHT Aantal budgettaire fulltime-equivalenten (inclusief

Nadere informatie

5. Kan de minister eveneens een overzicht geven voor het schooljaar van het aantal

5. Kan de minister eveneens een overzicht geven voor het schooljaar van het aantal VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 67 van 18 oktober 2013 van ANN BRUSSEEL Basis- en secundair Levensbeschouwelijke

Nadere informatie

Deel 8. internationale vergelijking

Deel 8. internationale vergelijking Deel internationale vergelijking INTERNATIONALE VERGELIJKING Internationale onderwijsstatistieken zijn gebaseerd op een standaardterminologie, standaardconcepten, -definities en -classificaties, en dit

Nadere informatie

Deel 8 INTERNATIONALE VERGELIJKING

Deel 8 INTERNATIONALE VERGELIJKING Deel INTERNATIONALE VERGELIJKING INTERNATIONALE VERGELIJKING Internationale onderwijsstatistieken zijn gebaseerd op een standaardterminologie, standaardconcepten, -definities en -classificaties, en dit

Nadere informatie

2. Kan de minister voor de afgelopen drie schooljaren en referteperiodes de volgende gegevens verschaffen?

2. Kan de minister voor de afgelopen drie schooljaren en referteperiodes de volgende gegevens verschaffen? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 556 van JORIS POSCHET datum: 8 september 2015 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Hoger beroepsonderwijs - Gegevens,

Nadere informatie

Bekwaamheidsbewijzen ten minste bachelor + BPB

Bekwaamheidsbewijzen ten minste bachelor + BPB Bekwaamheidsbewijzen ten minste bachelor + BPB Voor het ambt van directeur is een vereist bekwaamheidsbewijs nodig: Ten minste bachelor + BPB Uit het Besluit van de Vlaamse Regering van 27 juni 1990 betreffende

Nadere informatie

Profiel kandidaat Examencommissie secundair onderwijs

Profiel kandidaat Examencommissie secundair onderwijs Profiel kandidaat Examencommissie secundair onderwijs Profiel kandidaten Wanneer kandidaten zich voor de eerste maal aanmelden op het EC-platform, wordt hen gevraagd een vragenlijst in te vullen. Op deze

Nadere informatie

Deel 8 INTERNATIONALE VERGELIJKING

Deel 8 INTERNATIONALE VERGELIJKING Deel INTERNATIONALE VERGELIJKING INTERNATIONALE VERGELIJKING Internationale onderwijsstatistieken zijn gebaseerd op een standaardterminologie, standaardconcepten, -definities en -classificaties, en dit

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen VI.6. MB kwalificatiebewijzen 1 Ministerieel besluit van 3 maart 2010 (BS 29 maart 2010) tot bepaling van de kwalificatiebewijzen voor medewerkers en verantwoordelijken van kinderopvangvoorzieningen 1

Nadere informatie

In het officieel onderwijs bestaat bovendien de mogelijkheid om een vrijstelling aan te vragen voor het volgen van een levensbeschouwelijk vak.

In het officieel onderwijs bestaat bovendien de mogelijkheid om een vrijstelling aan te vragen voor het volgen van een levensbeschouwelijk vak. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 208 van ANN BRUSSEEL datum: 4 februari 2016 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Basis- en secundair onderwijs - Levensbeschouwelijke

Nadere informatie

Hoe/Wanneer het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi)*** informeren?

Hoe/Wanneer het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi)*** informeren? Huisonderwijs * Wat is huisonderwijs? elk onderwijs, gegeven aan leerplichtige leerlingen, buiten een erkende, gefinancierde of gesubsidieerde school (door de Vlaamse, Franse of Duitstalige Gemeenschap)

Nadere informatie

Vraag nr. 41 van 17 oktober 2012 van LODE VEREECK

Vraag nr. 41 van 17 oktober 2012 van LODE VEREECK VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 41 van 17 oktober 2012 van LODE VEREECK Hoger onderwijs Kostprijs De materiële

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen erkende en zelfstandige ko - MB kwalificatiebewijzen 1 Ministerieel besluit van 3 maart 2010 (BS 29 maart 2010) tot bepaling van de kwalificatiebewijzen voor medewerkers en verantwoordelijken van kinderopvangvoorzieningen

Nadere informatie

Een zorgjob Ik ga ervoor! Boordtabellenset 2015-2016 Lon Holtzer, zorgambassadeur, Vlaamse Overheid

Een zorgjob Ik ga ervoor! Boordtabellenset 2015-2016 Lon Holtzer, zorgambassadeur, Vlaamse Overheid Een zorgjob Ik ga ervoor! Boordtabellenset 2015-2016 Lon Holtzer, zorgambassadeur, Vlaamse Overheid 1 Prognose bevolking 2 18-jarigen 1991 2000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025

Nadere informatie

Deel 8 INTERNATIONALE VERGELIJKING

Deel 8 INTERNATIONALE VERGELIJKING Deel INTERNATIONALE VERGELIJKING INTERNATIONALE VERGELIJKING Internationale onderwijsstatistieken zijn gebaseerd op een standaardterminologie, standaardconcepten, -definities en -classificaties, en dit

Nadere informatie

Onderwijs en vorming. 1 73.609 leerlingen. Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse

Onderwijs en vorming. 1 73.609 leerlingen. Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 30 september 2013 Contactpersoon: Kim Nevelsteen Onderwijs en vorming Samenvatting 73.609 leerlingen (2012) 16.981 kleuters 26.537 kinderen in het lager

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 : Secundair onderwijs. Deel 1 SCHOOLBEVOLKING. 3.1. Gewoon secundair onderwijs

Hoofdstuk 3 : Secundair onderwijs. Deel 1 SCHOOLBEVOLKING. 3.1. Gewoon secundair onderwijs Deel 1 SCHOOLBEVOLKING 1 Hoofdstuk 3 : Secundair onderwijs 3.1. Gewoon secundair onderwijs 3.1.3. Schoolse vorderingen en zittenblijven in het gewoon secundair onderwijs 118 Schooljaar 2013-2014 Schoolse

Nadere informatie

ANTWOORD. Vraag nr. 483 van 5 april 2012 van GOEDELE VERMEIREN

ANTWOORD. Vraag nr. 483 van 5 april 2012 van GOEDELE VERMEIREN VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 483 van 5 april 2012 van GOEDELE VERMEIREN Hoger onderwijs Werkstudenten Onder

Nadere informatie

Leerlingenaantallen basis- en

Leerlingenaantallen basis- en Leerlingenaantallen basis- en secundair onderwijs Duiding bij de beschikbare tabellen op de website onderwijsstatistieken Op basis van een aantal Excel-tabellen kan je leerlingenaantallen per school opzoeken

Nadere informatie

2. In afwijking van paragraaf 1 moeten ouders van de volgende leerplichtigen, de leerplichtige niet inschrijven bij de examencommissie:

2. In afwijking van paragraaf 1 moeten ouders van de volgende leerplichtigen, de leerplichtige niet inschrijven bij de examencommissie: Examens Vanaf 1/9/2013 is een kind in huisonderwijs verplicht in te schrijven voor, deel te nemen aan én te slagen voor examens basisschool en 1ste graad secundair. Het onderwijsdecreet stipuleert heel

Nadere informatie

JA A RV E R S L AG 2 0 0 8 Speciale Onderwijsleermiddelen (SOL)

JA A RV E R S L AG 2 0 0 8 Speciale Onderwijsleermiddelen (SOL) JA A RV E R S L AG 2 0 0 8 Speciale Onderwijsleermiddelen (SOL) Vlaams Ministerie van Onderwijs & Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) Scholen Basisonderwijs en CLB Cel Speciale Onderwijsleermiddelen

Nadere informatie

Vlaanderen is onderwijs & vorming. STEM monitor. juni 2016 DEPARTEMENT ONDERWIJS & VORMING.

Vlaanderen is onderwijs & vorming. STEM monitor. juni 2016 DEPARTEMENT ONDERWIJS & VORMING. Vlaanderen is onderwijs & vorming monitor juni 2016 DEPARTEMENT ONDERWIJS & VORMING www.onderwijs.vlaanderen.be 1 Inleiding In het -actieplan 2012-2020 van de Vlaamse regering werd voorzien dat de doelstellingen

Nadere informatie

Toelichting bij de aanvraag van een school- of studietoelage voor 2014-2015

Toelichting bij de aanvraag van een school- of studietoelage voor 2014-2015 Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Toelichting bij de aanvraag van een school- of studietoelage voor 2014-2015 Met deze formulieren kunt u een school- of studietoelage aanvragen voor het school-

Nadere informatie

Boordtabellenset 2015-2016. Provincie Antwerpen

Boordtabellenset 2015-2016. Provincie Antwerpen Boordtabellenset 2015-2016 1 Prognose blking 2 +1,6% +0,2% -0,2% +0,2% 600.000 550.000 500.000 450.000 400.000 +1,5% +0,3% 0,0% +0,5% min 20 jarigen 20-39 jarigen 40-59 jarigen plus 60 jarigen 350.000

Nadere informatie

Studietoelage. Kom jij in aanmerking?

Studietoelage. Kom jij in aanmerking? Studietoelage Kom jij in aanmerking? Alles over studietoelagen Afdeling Studietoelagen tel. 1700 (gratis), elke werkdag van 9 tot 19 uur Kom naar de bezoekdagen van het ministerie van Onderwijs. Openingsuren

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. betreffende de kwalificatiestructuur AMENDEMENTEN

ONTWERP VAN DECREET. betreffende de kwalificatiestructuur AMENDEMENTEN Zitting 2008-2009 25 maart 2009 ONTWERP VAN DECREET betreffende de kwalificatiestructuur AMENDEMENTEN Zie: 2158 (2008-2009) Nr. 1: Ontwerp van decreet 5571 OND 2 AMENDEMENT Nr. 1 Artikel 7 In a), tweede

Nadere informatie

ONDERWIJSWOORDENLIJST VOOR SCHOOLRADERS ALS JE NIET HELEMAAL MEE BENT

ONDERWIJSWOORDENLIJST VOOR SCHOOLRADERS ALS JE NIET HELEMAAL MEE BENT ONDERWIJSWOORDENLIJST VOOR SCHOOLRADERS ALS JE NIET HELEMAAL MEE BENT < verwijder geen elementen boven deze lijn; ze bevatten sjabloon-instellingen - deze lijn wordt niet afgedrukt > Deze woordenlijst

Nadere informatie

Kwalificatiebewijs voor kinderbegeleider (gezinsopvang en groepsopvang) en voor verantwoordelijke van maximaal 18 opvangplaatsen

Kwalificatiebewijs voor kinderbegeleider (gezinsopvang en groepsopvang) en voor verantwoordelijke van maximaal 18 opvangplaatsen Kwalificatiebewijs voor kinderbegeleider (gezinsopvang en groepsopvang) en voor verantwoordelijke van maximaal 18 opvangplaatsen PLAATS BINNEN ONDERWIJSSTRUCTUUR KWALIFICATIEBEWIJS VROEGERE BENAMING Secundair

Nadere informatie

Vlaamse Regering!j Kïf ^"

Vlaamse Regering!j Kïf ^ TH"WWW"W Vlaamse Regering!j Kïf ^" Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toekenning van de middelen voor het mentorschap in het onderwijs DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet

Nadere informatie

Eerder stelde ik reeds een schriftelijke vraag (nr 510 van 16 juli 2015) over de eerste sessie van het toelatingsexamen in juli 2015.

Eerder stelde ik reeds een schriftelijke vraag (nr 510 van 16 juli 2015) over de eerste sessie van het toelatingsexamen in juli 2015. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 557 van ANN BRUSSEEL datum: 9 september 2015 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Toelatingsexamen arts en tandarts -

Nadere informatie

Aandachtspunten schooljaar

Aandachtspunten schooljaar Aandachtspunten schooljaar 2007-2008 1. Aandachtspunten vanaf het schooljaar 2007-2008 1.1. Bachelor-Master-structuur (BaMa) Als gevolg van het invoeren van de BaMa-structuur in het hoger onderwijs worden

Nadere informatie

studiebeurs Voorwaarden voor het secundair onderwijs

studiebeurs Voorwaarden voor het secundair onderwijs studie beurs Studeren kost geld: cursussen, een kot, inschrijvingsgeld,. Een studiebeurs kan helpen. Velen laten die kans liggen. Misschien is het voor jou toch de moeite om een aanvraag in te dienen.

Nadere informatie

ANTWOORD. Vraag nr. 572 van 1 september 2011 van KATHLEEN DECKX

ANTWOORD. Vraag nr. 572 van 1 september 2011 van KATHLEEN DECKX VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 572 van 1 september 2011 van KATHLEEN DECKX Leerlingen BSO Slaagkansen hoger

Nadere informatie

Investeren in onderwijs, elk talent kansen geven

Investeren in onderwijs, elk talent kansen geven Investeren in onderwijs, elk talent kansen geven De scholingsgraad van de bevolking blijft toenemen. Bij de jongste leeftijdsgroep (25-34 jaar) heeft meer dan veertig procent een diploma hoger onderwijs

Nadere informatie

Overzicht programma. Kennismaking met de werking van AGODI

Overzicht programma. Kennismaking met de werking van AGODI Opleiding voor schoolsecretariaten 2017-2018 AGODI-Academie Academie Overzicht programma Kennismaking met de werking van AGODI Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI)

Nadere informatie

Huisonderwijs Communicatie aan de CLB s

Huisonderwijs Communicatie aan de CLB s Huisonderwijs Communicatie aan de CLB s In het decreet betreffende het onderwijs XXIII werden een aantal nieuwe maatregelen doorgevoerd met betrekking tot huisonderwijs. Daarin werd ook een rol voorzien

Nadere informatie

Studiedag Vlor - vormen van ondersteuning- voorstelling SOL

Studiedag Vlor - vormen van ondersteuning- voorstelling SOL Studiedag Vlor - vormen van ondersteuning- voorstelling SOL Specifieke onderwijsleermiddelen: SOL Omschrijving SOL: hulpmiddelen die de persoon met een handicap nodig heeft om het leerproces in de gewone

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief JUNI 2012 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand van

Nadere informatie

ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET GEWOON BASISONDERWIJS

ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET GEWOON BASISONDERWIJS ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET GEWOON BASISONDERWIJS Stand van zaken: Mei 2017 Agentschap voor Onderwijsdiensten METHODOLOGIE In het gewoon basisonderwijs worden de anderstalige nieuwkomers niet apart

Nadere informatie

AFWIJKENDE TOELATING AUHL Reglement

AFWIJKENDE TOELATING AUHL Reglement AFWIJKENDE TOELATING AUHL Reglement Goedgekeurd door de RvB AUHL op 12.11.2013 Situering Dit reglement geeft uitvoering aan artikel 65 van het structuurdecreet van 4 april 2003 en aan artikel 49, 2 van

Nadere informatie

OVERZICHT. Inleiding... 4 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 5 Tabel 1: Aantal inschrijvingen in het hoger onderwijs...

OVERZICHT. Inleiding... 4 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 5 Tabel 1: Aantal inschrijvingen in het hoger onderwijs... HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS - BEKNOPT /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ACADEMIEJAAR 2016-2017 OVERZICHT Inleiding...

Nadere informatie

ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET GEWOON BASISONDERWIJS

ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET GEWOON BASISONDERWIJS ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET GEWOON BASISONDERWIJS Stand van zaken: oktober 2016 Agentschap voor Onderwijsdiensten METHODOLOGIE In het gewoon basisonderwijs worden de anderstalige nieuwkomers niet apart

Nadere informatie

Vlaanise Regering [V

Vlaanise Regering [V Vlaanise Regering [V Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toekenning van de middelen voor het mentorschap in het onderwijs DE VL7\AMSE REGERING, Gelet op het decreet van 16 april

Nadere informatie

VROEGTIJDIG SCHOOLVERLATEN IN HET VLAAMS SECUNDAIR ONDERWIJS

VROEGTIJDIG SCHOOLVERLATEN IN HET VLAAMS SECUNDAIR ONDERWIJS VROEGTIJDIG SCHOOLVERLATEN IN HET VLAAMS SECUNDAIR ONDERWIJS Vlaanderen is onderwijs & vorming CIJFERRAPPORT VOOR DE SCHOOLJAREN 2009-2010 TOT EN MET 2012-2013 1 COLOFON Samenstelling Vlaams Ministerie

Nadere informatie

Toelichting bij de aanvraag van een school- of studietoelage voor 2012-2013

Toelichting bij de aanvraag van een school- of studietoelage voor 2012-2013 Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Toelichting bij de aanvraag van een school- of studietoelage voor 2012-2013 Met deze formulieren kunt u een school- of studietoelage aanvragen voor het school-

Nadere informatie

Toelichting bij de aanvraag van een school- of studietoelage voor 2015-2016

Toelichting bij de aanvraag van een school- of studietoelage voor 2015-2016 Toelichting bij de aanvraag van een school- of studietoelage voor 2015-2016 Met deze formulieren kunt u een school- of studietoelage aanvragen voor het school- of academiejaar 2015-2016 voor alle kleuters,

Nadere informatie

Kan de minister voor de studierichting Bachelor in de Verpleegkunde volgende vragen beantwoorden.

Kan de minister voor de studierichting Bachelor in de Verpleegkunde volgende vragen beantwoorden. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 168 van GRIET COPPÉ datum: 23 december 2014 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Bachelor in de Verpleegkunde - In- en

Nadere informatie

school- en studietoelagen Nieuw eenvoudig aanvraagformulier Vlaanderen is onderwijs

school- en studietoelagen Nieuw eenvoudig aanvraagformulier Vlaanderen is onderwijs Vlaanderen is onderwijs school- en studietoelagen Nieuw eenvoudig aanvraagformulier Gaat je kind naar school? Vraag dan een school- of studietoelage aan de Vlaamse overheid. Dat kan al vanaf de kleuterschool

Nadere informatie

GO! verwelkomt meer leerlingen: leerlingencijfers kleuter- en leerplichtonderwijs

GO! verwelkomt meer leerlingen: leerlingencijfers kleuter- en leerplichtonderwijs Persbericht 11-09-2009 GO! verwelkomt meer leerlingen: leerlingencijfers kleuter- en leerplichtonderwijs Het GO! rondde zijn jaarlijkse spoedtelling af met een stijging van 2859 leerlingen. De stijging

Nadere informatie

Studietoelage. Kom jij in aanmerking?

Studietoelage. Kom jij in aanmerking? Studietoelage Kom jij in aanmerking? Alles over studietoelagen Departement Onderwijs Studietoelagen tel. 1700 (gratis) elke werkdag van 9 tot 19 uur de provinciale afdelingen vind je op de website www.studietoelagen.be

Nadere informatie

Studietoelage. Kom jij in aanmerking?

Studietoelage. Kom jij in aanmerking? Studietoelage Kom jij in aanmerking? Alles over studietoelagen Departement Onderwijs Studietoelagen tel. 1700 (gratis) elke werkdag van 9 tot 19 uur de provinciale afdelingen vind je op de website www.studietoelagen.be

Nadere informatie

Evolutie studiefinanciering

Evolutie studiefinanciering Bijlage persbericht Vandenbroucke van vrijdag 30 mei 2008 Evolutie studiefinanciering 2006 2008 1. Situatie op 1 september 2006 school- en academiejaar 2006-2007 Doelgroepen studiefinanciering: studenten

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

Voorwaarden voor het secundair onderwijs

Voorwaarden voor het secundair onderwijs studie beurs Koken kost geld. En studeren ook. Een studiebeurs kan helpen. Velen laten die kans liggen. Misschien is het toch de moeite om een aanvraag in te dienen. De reglementering voor het hoger onderwijs

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ZITTING APRIL 1996 ONTWERP VAN DECREET

VLAAMS PARLEMENT ZITTING APRIL 1996 ONTWERP VAN DECREET Stuk 248 (1995-1996) Nr. 9 VLAAMS PARLEMENT ZITTING 1995-1996 2 APRIL 1996 ONTWERP VAN DECREET houdende tijdelijke beperking inzake programmatie en benoeming in sommige onderwijssectoren IN EERSTE LEZING

Nadere informatie

Studieaanbod binnen het studiegebied Fotografie

Studieaanbod binnen het studiegebied Fotografie Studieaanbod binnen het studiegebied Fotografie Screening van de studierichtingen in het studiegebied Fotografie in het voltijds secundair onderwijs 23 april 2015 Inhoudstafel Inleiding... 4 1 Beeld van

Nadere informatie

nr. 74 van ANN BRUSSEEL datum: 24 oktober 2014 aan HILDE CREVITS

nr. 74 van ANN BRUSSEEL datum: 24 oktober 2014 aan HILDE CREVITS SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 74 van ANN BRUSSEEL datum: 24 oktober 2014 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Leerlingen met een handicap Speciale onderwijsleermiddelen

Nadere informatie

De toelaatbaarheidsvoorwaarden voor inschakelingsuitkeringen

De toelaatbaarheidsvoorwaarden voor inschakelingsuitkeringen Bewijs van studies - De toelaatbaarheidsvoorwaarden voor inschakelingsuitkeringen Om recht te hebben op uitkeringen, moet u: - jonger dan 25 jaar oud zijn op het moment dat u inschakelingsuitkeringen aanvraagt;

Nadere informatie

Relevante regelgeving. 1. Europese en Vlaamse doelstellingen inzake levenslang leren 1 2

Relevante regelgeving. 1. Europese en Vlaamse doelstellingen inzake levenslang leren 1 2 Relevante regelgeving 1. Europese en Vlaamse doelstellingen inzake levenslang leren 1 2 In 2001 werd in Vlaanderen het Pact van Vilvoorde ondertekend, dat vernieuwd werd in 2005. In navolging van het Europese

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN. Vraag nr. 426 van 9 april 2014 van ANN BRUSSEEL

VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN. Vraag nr. 426 van 9 april 2014 van ANN BRUSSEEL VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 426 van 9 april 2014 van ANN BRUSSEEL Geïntegreerde lerarenopleiding Aandacht

Nadere informatie

NAAR SCHOOL IN VLAANDEREN

NAAR SCHOOL IN VLAANDEREN NAAR SCHOOL IN VLAANDEREN Je leest een tekst over de organisatie en de structuur van het onderwijs in Vlaanderen. Wat moet je doen? 1. Kijk naar de woordenlijst op blad 1 (deze pagina) 2. Lees eerst de

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 8 februari 2008;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 8 februari 2008; Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004 tot vaststelling van de vorm van de diploma's en de inhoud van het bijhorend diplomasupplement

Nadere informatie

Toelichting bij de aanvraag van een school- of studietoelage voor 2011-2012

Toelichting bij de aanvraag van een school- of studietoelage voor 2011-2012 Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Toelichting bij de aanvraag van een school- of studietoelage voor 2011-2012 Met deze formulieren kunt u een school- of studietoelage aanvragen voor het school-

Nadere informatie

RAPPORT ONTHAALONDERWIJS. 2012-2013 en 2013-2014 AGODI AGENTSCHAP VOOR ONDERWIJSDIENSTEN. www.onderwijs.vlaanderen.be

RAPPORT ONTHAALONDERWIJS. 2012-2013 en 2013-2014 AGODI AGENTSCHAP VOOR ONDERWIJSDIENSTEN. www.onderwijs.vlaanderen.be 1 RAPPORT ONTHAALONDERWIJS 2012-2013 en 2013-2014 AGODI AGENTSCHAP VOOR ONDERWIJSDIENSTEN www.onderwijs.vlaanderen.be COLOFON Eindredactie Veerle Merckaert en Peter Bex AgODi, Secundair Onderwijs Scholen

Nadere informatie

Aan de verantwoordelijke beheersinstanties van de rusthuizen

Aan de verantwoordelijke beheersinstanties van de rusthuizen Omzendbrief WVG/KWAL/07/1 van 21 februari 2007 betreffende de vervanging van de omzendbrief van 2 juli 2004 houdende de kwalificatievereisten van de verzorgende personeelsleden in de rusthuizen Herkomst:

Nadere informatie

Studeren in het hoger onderwijs in Vlaanderen

Studeren in het hoger onderwijs in Vlaanderen Studeren in het hoger onderwijs in Vlaanderen Hoger Beroepsonderwijs Hoger Beroepsonderwijs (HBO5): Na secundair onderwijs of via toelatingsexamen 3 jaar overdag of s avonds les volgen Les volgen in een

Nadere informatie

Opleiding voor schoolsecretariaten 2013 2014

Opleiding voor schoolsecretariaten 2013 2014 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten () Opleiding voor schoolsecretariaten 2013 2014 Overzicht programma 1. Indiensttreding reglementering aanstellings- en subsidiëringsvoorwaarden

Nadere informatie

Studieaanbod binnen het studiegebied Maatschappelijke veiligheid

Studieaanbod binnen het studiegebied Maatschappelijke veiligheid Studieaanbod binnen het studiegebied Maatschappelijke veiligheid Screening van de studierichtingen in het studiegebied Maatschappelijke veiligheid in het voltijds secundair onderwijs 23 april 2015 Inhoudstafel

Nadere informatie

Studieaanbod in de eerste graad A-stroom. Screening van de basisopties in de eerste graad van het voltijds secundair onderwijs

Studieaanbod in de eerste graad A-stroom. Screening van de basisopties in de eerste graad van het voltijds secundair onderwijs Studieaanbod in de eerste graad A-stroom Screening van de basisopties in de eerste graad van het voltijds secundair onderwijs juli 2015 Inhoud Inhoud... 2 1 Inleiding... 6 2 Situering... 7 3 Leerlingenaantallen

Nadere informatie

WAT IS EEN BUITENLANDS STUDIEBEWIJS WAARD IN VLAANDEREN?

WAT IS EEN BUITENLANDS STUDIEBEWIJS WAARD IN VLAANDEREN? WAT IS EEN BUITENLANDS STUDIEBEWIJS WAARD IN VLAANDEREN? NARIC-VLAANDEREN IN 15 VRAGEN Agentschap voor De erkenning van (buitenlandse) diploma s Heb je een buitenlands diploma en wil je in Vlaanderen werken?

Nadere informatie