Vlaams Onderwijs in Cijfers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vlaams Onderwijs in Cijfers"

Transcriptie

1 Vlaams Onderwijs in Cijfers Beleidsdomein Onderwijs en Vorming ,9

2 Inhoudsopgave ALGEMEEN OVERZICHT Definities 2 Afkortingen 5 Onderwijsstructuur 6 Schoolbevolking 8 Onderwijsinstellingen 11 Personeel 12 Budget 17 BASISONDERWIJS Schoolbevolking 19 Onderwijsinstellingen 23 Personeel 24 Budget 31 SECUNDAIR ONDERWIJS Schoolbevolking 35 Onderwijsinstellingen 40 Personeel 41 Budget 49 HOGER ONDERWIJS 53 Hogescholenonderwijs 56 Universitair onderwijs 64 LEVENSLANG LEREN Volwassenenonderwijs 71 Basiseducatie 83 Deeltijds kunstonderwijs 85 6 NIVEAUOVERSCHRIJDENDE GEGEVENS 93

3 Definities Leerlingen De leerlingenaantallen voor het basis- en het secundair onderwijs in dit pocketboekje hebben betrekking op het aantal ingeschreven leerlingen en studenten op 1 februari In het hogescholenonderwijs en het universitair onderwijs worden alle actieve inschrijvingen met een diplomacontract in een instelling van het hoger onderwijs op 30 juni 2010 in rekening gebracht (inschrijvingen in de academische basisopleidingen). Eén student kan meerdere inschrijvingen hebben. In het volwassenenonderwijs en het deeltijds kunstonderwijs wordt het aantal inschrijvingen geteld. Dit aantal ligt hoger dan het aantal fysieke personen, omdat een leerling voor meerdere cursussen ingeschreven kan zijn. In het volwassenenonderwijs worden de gegevens weergegeven voor de referteperiodes: van 1 april 2008 tot en met 31 maart Leerlingen die omwille van een langdurige ziekte les volgen in het buitengewoon onderwijs (de zogenaamde type-5-leerlingen) worden, om dubbeltellingen te vermijden, niet in het cijfermateriaal van het buitengewoon onderwijs opgenomen. Voor het buitengewoon kleuteronderwijs betreft het 126 leerlingen, voor het buitengewoon lager onderwijs 197 leerlingen en voor het buitengewoon secundair onderwijs 333 leerlingen. De leerlingen en studenten die ingeschreven zijn in Franstalige scholen of in Franstalige afdelingen van Nederlandstalige scholen onder de bevoegdheid van de Vlaamse overheid, worden evenmin in dit cijfermateriaal opgenomen. In het hoger onderwijs daarentegen zijn de opleidingen in een andere taal wel inbegrepen in de cijfers. Op 1 september 2009 zijn in het Vlaams onderwijsbestel twee nieuwe onderwijsvormen ingevoerd: het hoger beroepsonderwijs (hbo) en het secundair na secundair (Se-n-Se). In de Vlaamse opleidingenstructuur situeren ze zich tussen het secundair en het bachelorniveau. Er ontstaat geen apart onderwijsniveau. Juridisch behoort Se-n-Se tot het secundair onderwijs, hbo tot het hoger onderwijs. Se-n-Se opleidingen worden georganiseerd door instellingen van het voltijds secundair onderwijs. Hbo-opleidingen worden door centra voor volwassenenonderwijs en hogescholen georganiseerd. De enige uitzondering daarop is de opleiding hbo5 verpleegkunde (vroeger: vierde graad beroepssecundair onderwijs verpleegkunde) die door instellingen van het voltijds SO wordt georganiseerd. Het Vlaamse hoger onderwijs omvat vanaf het academiejaar opleidingen die leiden tot de graad van bachelor en master. Bachelorsopleidingen zijn in Vlaanderen ofwel professioneel gericht ofwel academisch gericht. Voor academisch gerichte bachelorsopleidingen vormt het doorstromen naar een mastersopleiding de hoofddoelstelling. Mastersopleidingen kunnen ook toegankelijk zijn voor professioneel gerichte 2

4 Algemeen overzicht bachelors na het succesvol afronden van een schakelprogramma. Bachelorsopleidingen hebben een studieomvang van minstens 180 studiepunten. Mastersopleidingen hebben een studieomvang van minstens 60 studiepunten. Vanaf het academiejaar werd het klassieke jaarsysteem vervangen door een meer flexibel systeem met studiepunten. Scholen Een school is een instelling waar onderwijs wordt verstrekt en die onder het bestuur staat van één directeur. In het volwassenenonderwijs wordt de term centrum voor volwassenenonderwijs gebruikt. Instellingen die onderwijs verstrekken aan leerlingen van het type 5, worden niet in het cijfermateriaal opgenomen. Voor het buitengewoon kleuteronderwijs en lager onderwijs betreft het 6 scholen en voor het buitengewoon secundair onderwijs 4 scholen. Personeel In de personeelsstatistieken wordt enkel het personeel geregistreerd dat ofwel rechtstreeks door het bel eidsdomein Onderwijs en Vorming wordt betaald ofwel waarvan de lonen ten laste zijn van de werkingsenveloppe van het hoger onderwijs. Het personeel dat geniet van het stelsel terbeschikkingstelling voorafgaand aan het rustpensioen (TBS55+) is dus opgenomen in deze statistieken. Het meester-, vak- en dienstpersoneel van het gesubsidieerd onderwijs komt niet aan bod in de statistieken. De gesubsidieerde contractuelen worden ook buiten beschouwing gelaten, omdat deze personeelsleden niet volledig door het beleidsdomein Onderwijs en Vorming worden betaald. De contractuelen van onbepaalde duur worden wel geregistreerd De personeelsgegevens voor het schooljaar hebben betrekking op de maand januari 2010, zoals gekend in juni De personeelsgegevens voor het universitair onderwijs zijn afkomstig van de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR), en hebben betrekking op 1 februari De gegevens voor het academiejaar waren bij het drukken van deze publicatie nog niet beschikbaar. Binnen het onderwijspersoneel wordt een onderscheid gemaakt tussen enerzijds het bestuurs- en onderwijzend personeel en anderzijds de andere personeelscategorieën. Het bestuurspersoneel bestaat uit directeurs en adjunct-directeurs. Het onderwijzend personeel vervult een lesopdracht of is terbeschikkinggesteld voorafgaand aan het rustpensioen. De andere personeelscategorieën bestaan uit het administratief 3

5 personeel, het werkliedenpersoneel van het gemeenschapsonderwijs, het opvoedend hulppersoneel, het paramedisch personeel, het CLB-personeel, het inspectiepersoneel, het personeel pedagogische begeleiding, het personeel van de internaten en de kinderverzorgsters van het kleuteronderwijs. In het basisonderwijs komen voor het bestuurs- en onderwijzend personeel vanaf het schooljaar ook de leraars LO (kleuteronderwijs) en de zorgcoördinatoren in aanmerking. Het aantal personeelsleden wordt uitgedrukt in fysieke personen. Er wordt rekening gehouden met korte vervangingen (van minder dan een jaar). De fysieke personen worden geregistreerd in het onderwijsniveau en onderwijsnet waar zij de grootste lesopdracht hebben. Het aantal personeelsleden uitgedrukt in budgettaire fulltime equivalenten is de som van alle deelopdrachten van alle personeelsleden (m.a.w. met inbegrip van de vervangingen van minder dan een jaar). Bij het hogescholenonderwijs zijn de lesopdrachten van de gastprofessoren en de mandaatvergoedingen niet in de voltijdse eenheden opgenomen. Voor het universitair onderwijs zijn de gastprofessoren en vervroegd gepensioneerden in het cijfermateriaal opgenomen voor wat betreft het aantal personeelsleden, en niet voor de budgettaire fulltime-equivalenten. Vanaf 1 september 2008 wordt de betaling van de personeelsleden van de Centra voor Basiseducatie overgenomen door het Beleidsdomein Onderwijs en Vorming. Vanaf die datum treedt het Beleidsdomein op als derde betaler voor die personeelsleden die met een arbeidsovereenkomst verbonden zijn aan een Centrum voor Basiseducatie (Contractueel door Onderwijs) en die niet op een andere wijze worden betaald. Op basis van de invoering van het decreet op het Volwassenenonderwijs van 15 juni 2007 wordt dit derdebetalersysteem ingevoerd Op 1 september 2009 werd de vierde graad verpleegkunde afgesplitst van het secundair onderwijs en ondergebracht in het hoger beroepsonderwijs. Dit soort onderwijs kan worden ingericht door het secundair onderwijs, het volwassenenonderwijs en het hoger onderwijs. De cijfers van HBO5- verpleegkunde zijn schattingen, daar om deze te bekomen twee databanken die niet op elkaar zijn afgestemd met elkaar in verband gebracht moesten worden. Budget Het budget wordt uitgedrukt in termen van beschikbare beleidskredieten die jaarlijks worden geraamd en ingeschreven in de (aangepaste) uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap. De beleidskredieten omvatten de niet-gesplitste kredieten, de gesplitste vastleggingskredieten, de variabele kredieten, 4

6 Algemeen overzicht de machtigingen en de bijkredieten vorige jaren, verminderd met de vereffeningskredieten en de uitgaven voor de schuldenlast. De term beschikbare kredieten betekent dat deze kredieten naast de hierboven vermelde kredieten ook het aandeel in de globale provisies (vnl. index en CAO) en kredietherschikkingen omvatten. De gegevens voor 2010 hebben betrekking op de initiële kredieten. Bepaalde niveauoverschrijdende uitgaven, waarvan de verdeling over de niveaus gekend is, worden toegewezen aan de respectieve niveaus (o.a. onderwijsvoorrangsbeleid en investeringen). Zonder deze aanpassing is het beeld van de reële uitgaven per niveau vertekend. Voor 2010 zijn de werkelijke gegevens nog niet beschikbaar en werd er ofwel een schatting toegepast ofwel dezelfde verdeling als 2009 verondersteld. Er wordt in dit cijfermateriaal dus geen rekening gehouden met de inspanningen van andere (lokale) overheden, noch met de inspanningen van ouders, scholen en privé-bedrijven De kostprijs per leerling wordt berekend op basis van het aantal financierbare leerlingen. Een financierbare leerling is een regelmatig ingeschreven leerling die op basis van bepaalde criteria zoals onderwijsniveau, studierichting, herkomst,... een wegingscoëfficiënt krijgt. Deze financierbare eenheden bepalen de grootte van de werkingsmiddelen en het personeelsbestand van elke onderwijsinstelling. De bedragen worden steeds in duizend eur o (duizend EUR) uitgedrukt, tenzij anders vermeld. J M T Afkortingen Jongens Meisjes Totaal M V T GO VGO OGO ASO TSO KSO BSO CLB VLIR B.H.G. Mannen Vrouwen Totaal Gemeenschapsonderwijs Gesubsidieerd vrij onderwijs Gesubsidieerd officieel onderwijs Algemeen secundair onderwijs Technisch secundair onderwijs Kunstsecundair onderwijs Beroepssecundair onderwijs Centrum voor Leerlingenbegeleiding Vlaamse Interuniversitaire Raad Brussels Hoofdstedelijk Gewest 5

7 6 STRUCTUUR VAN HET VLAAMS ONDERWIJS - SCHOOLJAAR Doctor (Enkel universiteiten) (2) HOGER ONDERWIJS Minimum 60 Minimum 180 studiepunten studiepunten Theoretische leeftijd Bachelor na bachelor Professioneel gerichte bachelor ENKEL HOGESCHOLEN(3) Schakelprogramma HBO5 (3) Master na master Master Academisch gerichte bachelor UNIVERSITEITEN EN HOGESCHOLEN (ASSOCIATIE) (4) Beroeps (1) Leerjaren Minimum 60 Minimum 60 studiepunten studiepunten ONDERWIJS Se-n-Se Se-n-Se

8 SECUNDAIR BASISONDERWIJS SECUNDAIR (1) Iedereen die het tweede leerjaar van de 3de graad met vrucht heeft beëindigd of geslaagd is in een toelatingsexamen, heeft toegang tot de 4de graad beroepsonderwijs. (2) Het modulair onderwijs wordt niet in graden en leerjaren ingedeeld en is bijgevolg niet in het schema opgenomen. (3) De opleidingen hoger beroepsonderwijs (HBO5) kunnen ingericht worden door de centra voor volwassenonderwijs maar ook door de hogescholen. HBO5 verpleegkunde wordt georganiseerd door instellingen van het voltijds secundair onderwijs. Het HBO5 behoort tot het hoger onderwijs. Algemeen overzicht

9 8 SCHOOLBEVOLKING SCHOOLBEVOLKING IN HET VOLTIJDS ONDERWIJS PER ONDERWIJSNIVEAU Kleuteronderwijs Gewoon Buitengewoon Totaal kleuteronderwijs Lager onderwijs Gewoon Buitengewoon Totaal lager onderwijs Totaal basisonderwijs Secundair onderwijs Gewoon (3) Buitengewoon Totaal secundair onderwijs Hoger onderwijs (1) (2) (3) Hogescholenonderwijs Universitair onderwijs Totaal hoger onderwijs Algemeen totaal (1) Bachelors- en mastersopleidingen (vanaf ), en basisopleidingen en initiële lerarenopleidingen (afbouw). (2) Voor het academiejaar betreft het alle actieve inschrijvingen met een diplomacontract in een instelling van het hoger onderwijs op 30 juni Eén student kan meerdere inschrijvingen hebben. (3) Zie tekst p. 9.

10 SCHOOLBEVOLKING IN HET DEELTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS Deeltijds beroepssecundair onderwijs De opleiding verpleegkunde die vroeger behoorde tot de vierde graad van het BSO ging vanaf over naar het hoger beroepsonderwijs (HBO5). De opleidingen HBO5 kunnen worden ingericht door centra voor volwassenenonderwijs of door hogescholen. HBO5 verpleegkunde wordt als enige uitzondering ingericht door instellingen van het voltijds secundair onderwijs. In telde HBO5 verpleegkunde leerlingen. In werd er nog geen HBO5 ingericht door hogescholen. Algemeen overzicht

11 10 SCHOOLBEVOLKING LEVENSLANG LEREN Volwassenenonderwijs Volwassenenonderwijs Referteperiode 1/4/ /3/2009 Secundair volwassenenonderwijs Lineair Modulair Totaal Hoger beroepsonderwijs van het volwassenenonderwijs Lineair Modulair Totaal Basiseducatie n.b. Deeltijds kunstonderwijs

12 ONDERWIJSINSTELLINGEN ONDERWIJSINSTELLINGEN IN HET VOLTIJDS ONDERWIJS, HET DEELTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS EN LEVENSLANG LEREN Voltijds onderwijs Kleuteronderwijs Gewoon Buitengewoon (1) 95 Totaal Lager onderwijs Gewoon Buitengewoon (1) 190 Totaal Basisonderwijs (2) Gewoon Buitengewoon (1) 190 Totaal Secundair onderwijs Gewoon (3) (4) 964 Buitengewoon (1) 111 Totaal Deeltijds secundair onderwijs Deeltijds beroepssecundair onderwijs 47 Levenslang leren Volwassenenonderwijs Volwassenenonderwijs (5) Secundair volwassenenonderwijs 106 Hoger beroepsonderwijs van het volwassenenonderwijs 63 Basiseducatie 13 Deeltijds kunstonderwijs 168 (1) De scholen die buitengewoon onderwijs van het type 5 aanbieden, 6 kleuterscholen, 6 lagere scholen en 4 secundaire scholen, zijn niet in de cijfers opgenomen. (2) De scholen die kleuter- én lager onderwijs organiseren, zijn zowel in het aantal kleuterscholen als in het aantal lagere scholen opgenomen. (3) 42 van deze 964 scholen richten ook deeltijds beroepssecundair onderwijs (dbso) in. Daarnaast zijn er nog 5 scholen die enkel dbso inrichten. (4) 16 van deze 964 scholen richten ook HBO5 verpleegkunde in. Daarnaast zijn er nog 4 scholen die enkel HBO5 verpleegkunde inrichten. (5) De gegevens van de referteperiode 1/4/ /3/2009. Algemeen overzicht 11 Hoger onderwijs Hogescholenonderwijs 22 Universitair onderwijs 7 Totaal

13 12 PERSONEEL BESTUURS- EN ONDERWIJZEND PERSONEEL PER ONDERWIJSNIVEAU NAAR GESLACHT (1) Aantal budgettaire fulltime-equivalenten in januari Gewoon basisonderwijs M V T Buitengewoon basisonderwijs M V T Gewoon secundair onderwijs (2) M V T Buitengewoon secundair onderwijs M V T HBO5 verpleegkunde (3) M 100 V 705 T 805 Hogescholenonderwijs (4) M V T

14 Basiseducatie (5) M V T Secundair volwassenenonderwijs M V T Hoger beroepsonderwijs van het volwassenenonderwijs M V T Deeltijds kunstonderwijs M V T Totaal bestuurs- en onderwijzend personeel (zonder basiseducatie) M V T Totaal bestuurs- en onderwijzend personeel (met basiseducatie) M V T (1) Exclusief het personeel tewerkgesteld aan de universiteiten. (2) Personeel van het voltijds en het deeltijds secundair onderwijs. (3) De opleiding verpleegkunde die vroeger behoorde tot de vierde graad van het BSO ging vanaf over naar het hoger beroepsonderwijs (HBO5). (4) Personeelsleden met een mandaatsvergoeding en gastprofessoren zijn niet in de statistieken opgenomen. (5) Vanaf 1 september 2008 wordt de betaling van de personeelsleden van de Centra voor Basiseducatie overgenomen door het Beleidsdomein Onderwijs en Vorming. Vanaf die datum treedt het Beleidsdomein op als derde betaler voor die personeelsleden die met een arbeidsovereenkomst verbonden zijn aan een Centrum voor Basiseducatie (Contractueel door Onderwijs) en die niet op een andere wijze worden betaald. Op basis van de invoering van het decreet Volwassenenonderwijs van 15 juni 2007 wordt dit derdebetalersysteem ingevoerd. Algemeen overzicht

15 14 ANDERE PERSONEELSCATEGORIEEN PER ONDERWIJSNIVEAU NAAR GESLACHT (1) Aantal budgettaire fulltime-equivalenten in januari Gewoon basisonderwijs M V T Buitengewoon basisonderwijs M V T Gewoon secundair onderwijs (2) M V T Buitengewoon secundair onderwijs M V T HBO5 verpleegkunde (3) M 2 V 18 T 20 Hogescholenonderwijs M V T

16 Basiseducatie (4) M 5 5 V T Secundair volwassenenonderwijs M V T Hoger beroepsonderwijs van het volwassenenonderwijs M V T Deeltijds kunstonderwijs M V T Andere (5) M V T Totaal andere personeelscategorieën (zonder basiseducatie) M V T Totaal andere personeelscategorieën (met basiseducatie) M V T (1) Exclusief het personeel tewerkgesteld aan de universiteiten. (2) Personeel van het voltijds en het deeltijds secundair onderwijs. (3) De opleiding verpleegkunde die vroeger behoorde tot de vierde graad van het BSO ging vanaf over naar het hoger beroepsonderwijs (HBO5). (4) Vanaf 1 september 2008 wordt de betaling van de personeelsleden van de Centra voor Basiseducatie overgenomen door het Beleidsdomein Onderwijs en Vorming. Vanaf die datum treedt het Beleidsdomein op als derde betaler voor die personeelsleden die met een arbeidsovereenkomst verbonden zijn aan een Centrum voor Basiseducatie (Contractueel door Onderwijs) en die niet op een andere wijze worden betaald. Op basis van de invoering van het decreet Volwassenenonderwijs van 15 juni 2007 wordt dit derdebetalersysteem ingevoerd. (5) Personeel van CLB-centra, onderwijsinspectie, pedagogische begeleiding, internaten, Algemeen overzicht

17 16 PERSONEEL AAN DE UNIVERSITEITEN BETAALD TEN LASTE VAN DE WERKINGSUITKERINGEN Aantal voltijdse eenheden op 1 februari (1) M V T M V T M V T Academisch personeel Zelfstandig academisch personeel (2) 2.082,3 430, , ,2 488, , ,3 506, ,2 Assisterend academisch personeel 918,9 898, ,8 831,5 898, ,0 840,4 947, ,2 Totaal 3.001, , , , , , , , ,4 Administratief en technisch personeel 1.854, , , , , , , , ,5 Algemeen totaal 4.855, , , , , , , , ,8 (1) Bij het ter perse gaan van deze publicatie waren de gegevens van februari 2010 nog niet beschikbaar. (2) Gastprofessoren en vervroegd gepensioneerden niet inbegrepen. Bron : Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR), Ravensteingalerij 27, 1000 Brussel

18 BUDGET EVOLUTIE VAN HET ONDERWIJSBUDGET Evolutie van de Vlaamse onderwijsbegroting (duizend EUR) (1)(2) Jaarlijkse procentuele evolutie van de Vlaamse onderwijsbegroting (inflatievrij) -0,2% 3,1% 2,7% 5,9% -5,2% 2,6% Procentueel aandeel van de onderwijsbegroting in de Vlaamse begroting 41,0% 40,5% 39,9% 41,1% 36,8% 38,9% Procentueel aandeel van onderwijs t.o.v. het Bruto Regionaal Produkt (BRP) (3) (4) 4,35% 4,33% 4,28% niet gekend niet gekend niet gekend (5) 5,84% 5,94% 5,83% niet gekend niet gekend niet gekend (1) Hierbij wordt geen rekening gehouden met eventuele verschuivingen binnen de Vlaamse begroting van of naar de onderwijsbegroting. (2) Tijdens het begrotingsjaar 2008 werd er een vooruitbetaling uitgevoerd van de werkingsmiddelen basisonderwijs en secundair onderwijs voor De stijging van het krediet 2008 ten opzichte van het krediet 2007, en de daling van het krediet 2009 ten opzichte van 2008 kan hierdoor voornamelijk worden verklaard. (3) Het BRP (van Vlaanderen) wordt uitgedrukt aan marktprijzen in werkelijke prijzen. (4) Deze percentages mogen niet verward worden met de percentages die in internationale publicaties gebruikt worden. In internationale context gebruiken we de definitie van de OESO waarbij alle uitgaven naar de onderwijsinstellingen in kaart worden gebracht. Deze uitgaven bevatten dus niet enkel de onderwijsbegroting, maar ook de uitgaven van de gemeenten, uitgaven SYNTRA, alle uitgaven voor R&D, kosten van de administratie, kindergeld van de jarigen, de Europese middelen en de pensioenen. Kindergeld van de jarigen, de Europese middelen en de pensioenen. De beschikbare reeks voor Vlaanderen volgens de OESO-definitie wordt in (5) weergegeven. In 2006 onderging de Vlaamse overheid een herstructurering onder de naam Beter Bestuurlijk Beleid met een nieuwe organisatiestructuur als gevolg. Vanaf begroting 2008 dient de begrotingsstructuur te worden afgestemd op deze nieuwe organisatiestructuur. Hierdoor werd de opdeling van de begrotingskredieten per onderwijsniveau aangepast. Om een vergelijkbare evolutie te behouden werden de voorgaande jaren herberekend conform de nieuwe structuur. Algemeen overzicht

19 18 EVOLUTIE VAN HET ONDERWIJSBUDGET PER ONDERWIJSNIVEAU (duizend EUR) Gewoon basisonderwijs Buitengewoon basisonderwijs Basisonderwijs - algemeen (1) Gewoon secundair onderwijs Buitengewoon secundair onderwijs Secundair onderwijs - algemeen (1) Hoger onderwijs Volwassenenonderwijs Deeltijds kunstonderwijs EVOLUTIE VAN DE KOSTPRIJS PER LEERLING/STUDENT (in EUR) (2) Gewoon basisonderwijs 3.704, , , , , ,58 Buitengewoon basisonderwijs , , , , , ,52 Gewoon secundair onderwijs 7.037, , , , , ,22 Buitengewoon secundair onderwijs , , , , , ,40 Deeltijds kunstonderwijs 1.028, , , , , ,03 (1) De onderverdeling algemeen naast gewoon en buitengewoon voor het basisonderwijs en secundair onderwijs omvat voornamelijk de kredieten voor nascholing. (2) Vanaf academiejaar zijn er in het hoger onderwijs geen financierbare studenten meer geteld, waardoor er geen vergelijkbare kostprijs meer kan berekend worden.

20 SCHOOLBEVOLKING SCHOOLBEVOLKING IN HET BASISONDERWIJS GO VGO OGO Totaal J M T J M T J M T Kleuteronderwijs Gewoon Buitengewoon (1) Totaal kleuteronderwijs Lager onderwijs Gewoon Buitengewoon (1) Totaal lager onderwijs Totaal basisonderwijs (1) Om dubbeltellingen te vermijden werden leerlingen die omwille van een langdurige ziekte les volgen in het buitengewoon onderwijs (de zogenaamde type-5-leerlingen) niet opgenomen in de cijfers van het buitengewoon onderwijs. Op 1 februari 2010 werden in het buitengewoon kleuteronderwijs en in het buitengewoon lager onderwijs van het type 5 respectievelijk 126 en 197 leerlingen geteld. De gemiddelde aanwezigheid tussen 1 februari 2009 en 31 januari 2010 in het Nederlandstalig buitengewoon kleuter- en lager onderwijs van het type 5 was respectievelijk 120,01 en 201,30 leerlingen. Basisonderwijs

21 20 SCHOOLBEVOLKING IN HET BASISONDERWIJS PER PROVINCIE Antwerpen Vlaams- Brabant B.H.G. West- Vlaanderen Oost- Vlaanderen Limburg Henegouwen Totaal Kleuteronderwijs Gewoon Buitengewoon (1) Totaal kleuteronderwijs Lager onderwijs Gewoon Buitengewoon (1) Totaal lager onderwijs Totaal basisonderwijs (1) Om dubbeltellingen te vermijden werden leerlingen die omwille van een langdurige ziekte les volgen in het buitengewoon onderwijs (de zogenaamde type-5-leerlingen) niet opgenomen in de cijfers van het buitengewoon onderwijs. Op 1 februari 2010 werden in het buitengewoon kleuteronderwijs en in het buitengewoon lager onderwijs van het type 5 respectievelijk 126 en 197 leerlingen geteld. De gemiddelde aanwezigheid tussen 1 februari 2009 en 31 januari 2010 in het buitengewoon kleuteronderwijs en in het buitengewoon lager onderwijs van het type 5 was respectievelijk 120 en 214 leerlingen.

22 EVOLUTIE VAN DE SCHOOLBEVOLKING IN HET GEWOON KLEUTERONDERWIJS NAAR GESLACHT Schooljaar GO VGO OGO Totaal J M J M J M J M T EVOLUTIE VAN DE SCHOOLBEVOLKING IN HET BUITENGEWOON KLEUTERONDERWIJS NAAR GESLACHT (1) Schooljaar GO VGO OGO Totaal J M J M J M J M T (1) Om dubbeltellingen te vermijden werden leerlingen die omwille van een langdurige ziekte les volgen in het buitengewoon onderwijs (de zogenaamde type-5-leerlingen) niet opgenomen in de cijfers van het buitengewoon onderwijs. Basisonderwijs

23 22 EVOLUTIE VAN DE SCHOOLBEVOLKING IN HET GEWOON LAGER ONDERWIJS NAAR GESLACHT Schooljaar GO VGO OGO Totaal J M J M J M J M T EVOLUTIE VAN DE SCHOOLBEVOLKING IN HET BUITENGEWOON LAGER ONDERWIJS NAAR GESLACHT (1) Schooljaar GO VGO OGO Totaal J M J M J M J M T (1) Om dubbeltellingen te vermijden werden leerlingen die omwille van een langdurige ziekte les volgen in het buitengewoon onderwijs (de zogenaamde type-5-leerlingen) niet opgenomen in de cijfers van het buitengewoon onderwijs.

24 ONDERWIJSINSTELLINGEN SCHOLEN IN HET BASISONDERWIJS (1) GO VGO OGO Totaal Basisonderwijs Gewoon Buitengewoon Totaal basisonderwijs Kleuteronderwijs Gewoon Buitengewoon Totaal kleuteronderwijs Lager onderwijs Gewoon Buitengewoon Totaal lager onderwijs (1) De scholen die én kleuter- én lager onderwijs organiseren zijn zowel in het aantal kleuterscholen als in het aantal lagere scholen opgenomen. De som van het aantal kleuterscholen en het aantal lagere scholen is dus groter dan het aantal basisscholen. In het schooljaar waren er in het gewoon basisonderwijs 169 autonome kleuterscholen, 176 autonome lagere scholen en basisscholen met kleuterén lager onderwijs. In het buitengewoon basisonderwijs waren er geen autonome kleuterscholen, 95 autonome lagere scholen en 95 basisscholen met kleuter- én lager onderwijs. Daarnaast waren er zowel in het kleuteronderwijs als in het lager onderwijs nog 6 scholen met buitengewoon onderwijs van het type 5. Het betreft hier telkens basisscholen met zowel buitengewoon kleuter- als lager onderwijs. Deze scholen zijn niet in het cijfermateriaal opgenomen. Basisonderwijs

25 24 PERSONEEL BESTUURS - EN ONDERWIJZEND PERSONEEL IN HET BASISONDERWIJS NAAR STATUUT EN GESLACHT Aantal budgettaire fulltime-equivalenten in januari 2010 Vastbenoemden Tijdelijken Totaal M V T M V T M V T Gewoon basisonderwijs GO VGO OGO Totaal Buitengewoon basisonderwijs GO VGO OGO Totaal 832 Totaal basisonderwijs GO VGO OGO Totaal

26 ANDERE PERSONEELSCATEGORIEEN IN HET BASISONDERWIJS NAAR STATUUT EN GESLACHT Aantal budgettaire fulltime-equivalenten in januari 2010 Vastbenoemden Tijdelijken Totaal M V T M V T M V T Gewoon basisonderwijs GO VGO OGO Totaal Buitengewoon basisonderwijs GO VGO OGO Totaal 151 Totaal basisonderwijs GO VGO OGO Totaal Basisonderwijs

27 26 EVOLUTIE BESTUURS- EN ONDERWIJZEND PERSONEEL IN HET BASISONDERWIJS NAAR STATUUT Aantal budgettaire fulltime-equivalenten in januari Gewoon basisonderwijs Vastbenoemden Tijdelijken Totaal Buitengewoon basisonderwijs Vastbenoemden Tijdelijken Totaal Totaal basisonderwijs Vastbenoemden Tijdelijken Totaal

28 EVOLUTIE ANDERE PERSONEELSCATEGORIEEN IN HET BASISONDERWIJS NAAR STATUUT Aantal budgettaire fulltime-equivalenten in januari Gewoon basisonderwijs Vastbenoemden Tijdelijken Totaal Buitengewoon basisonderwijs Vastbenoemden Tijdelijken Totaal Totaal basisonderwijs Vastbenoemden Tijdelijken Totaal Basisonderwijs

29 28 LEEFTIJDSSTRUCTUUR VAN HET PERSONEEL IN HET BASISONDERWIJS Aantal personen in het gewoon en het buitengewoon basisonderwijs in januari 2010 Leeftijd GO VGO OGO Totaal M V M V M V M V T Totaal GO VGO OGO Totaal Leeftijd M V M V M V M V T

30 LEEFTIJDSSTRUCTUUR VAN HET PERSONEEL IN HET BASISONDERWIJS Aantal personen in het gewoon en het buitengewoon basisonderwijs in januari 2010 GO M V Leeftijd Leeftijd M Aantal personen VGO Aantal personen V Basisonderwijs

31 30 LEEFTIJDSSTRUCTUUR VAN HET PERSONEEL IN HET BASISONDERWIJS Aantal personen in het gewoon en het buitengewoon basisonderwijs in januari 2010 OGO M V Leeftijd Aantal personen TOTAAL M V Leeftijd Aantal personen

32 BUDGET EVOLUTIE VAN HET BUDGET BASISONDERWIJS (duizend EUR) Gewoon basisonderwijs Buitengewoon basisonderwijs Basisonderwijs - algemeen (1) Totaal basisonderwijs BUDGET GEWOON BASISONDERWIJS PER NET (duizend EUR) (2) GO VGO OGO Netoverschrijdend Totaal BUDGET BUITENGEWOON BASISONDERWIJS PER NET (duizend EUR) (2) GO VGO OGO Netoverschrijdend Totaal Door de implementatie van de nieuwe begrotingsstructuur vanaf 2008 wijzigt ook de verdeling binnen het niveau. Om een vergelijkbare evolutie te behouden werden de voorgaande jaren herberekend conform de nieuwe structuur. (1) De onderverdeling algemeen naast gewoon en buitengewoon omvat voornameliijk de kredieten voor nascholing. (2) Tijdens het begrotingsjaar 2008 werd er een vooruitbetaling uitgevoerd van de werkingsmiddelen basisonderwijs en secundair onderwijs voor De stijging van het krediet ten opzichte van 2007, en de daling van het krediet 2009 ten opzichte van 2008 kan hierdoor voornamelijk worden verklaard. Basisonderwijs

33 32 BUDGET GEWOON BASISONDERWIJS PER UITGAVENCATEGORIE (duizend EUR) Loon (1) Werking (2) Investeringen Totaal BUDGET BUITENGEWOON BASISONDERWIJS PER UITGAVENCATEGORIE (duizend EUR) Loon (1) Werking (2) Investeringen Totaal (1) De loonmassa van de personeelsleden rechtstreeks betaald door het beleidsdomein Onderwijs en Vorming. (2) De stijging van het krediet 2008 ten opzichte van 2007, en de daling van het krediet 2009 ten opzichte van 2008 kan voornamelijk worden verklaard door een vooruitbetaling voor 2009.

34 EVOLUTIE VAN DE KOSTPRIJS PER LEERLING PER NET (in EUR) Gewoon basisonderwijs GO 4.211, , , , , ,50 VGO 3.584, , , , , ,22 OGO 3.732, , , , , ,06 Gewogen gemiddelde 3.704, , , , , ,58 Buitengewoon basisonderwijs GO , , , , , ,36 VGO , , , , , ,12 OGO 9.770, , , , , ,58 Gewogen gemiddelde , , , , , ,52 Basisonderwijs

35

36 SCHOOLBEVOLKING SCHOOLBEVOLKING IN HET VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS (1) 35 Gewoon secundair onderwijs Onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers GO VGO OGO Totaal J M T J M T J M T ste graad de graad de graad de graad Modulair onderwijs (op het niveau van de 2de en 3de graad) Totaal gewoon secundair onderwijs Buitengewoon secundair onderwijs (2) Totaal voltijds secundair onderwijs GO VGO OGO J M T J M T J M T Totaal HBO 5 verpleegkunde (1) De opleiding verpleegkunde die vroeger behoorde tot de vierde graad van het BSO ging vanaf over naar het hoger beroepsonderwijs (HBO5). HBO5 behoort tot het niveau hoger onderwijs. De opleidingen HBO5 kunnen worden ingericht door centra voor volwassenenonderwijs of door hogescholen. HBO5 verpleegkunde wordt als enige uitzondering ingericht door instellingen van het voltijds secundair onderwijs. Deze cursisten zijn niet meer opgenomen in de cijfers secundair onderwijs. (2) Om dubbeltellingen te vermijden werden leerlingen die omwille van een langdurige ziekte les volgen in het buitengewoon onderwijs (de zogenaamde type-5-leerlingen) niet opgenomen in de cijfers van het buitengewoon onderwijs. Op 1 februari 2010 werden in het buitengewoon secundair onderwijs 333 leerlingen van het type 5 geteld Secundair onderwijs

37 36 SCHOOLBEVOLKING IN HET VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS PER PROVINCIE Gewoon voltijds secundair onderwijs (1) Buitengewoon secundair onderwijs (2) Totaal voltijds secundair onderwijs Antwerpen Vlaams- Brabant B.H.G. West- Vlaanderen Oost- Vlaanderen Limburg Totaal Antwerpen Vlaams- Brabant B.H.G. West- Oost- Vlaanderen Vlaanderen Limburg Totaal HBO5 verpleegkunde (1) De opleiding verpleegkunde die vroeger behoorde tot de vierde graad van het BSO ging vanaf over naar het hoger beroepsonderwijs (HBO5). HBO5 behoort tot het niveau hoger onderwijs. De opleidingen HBO5 kunnen worden ingericht door centra voor volwassenenonderwijs of door hogescholen. HBO5 verpleegkunde wordt als enige uitzondering ingericht door instellingen van het voltijds secundair onderwijs. Deze cursisten zijn niet meer opgenomen in de cijfers secundair onderwijs. (2) (2) Om dubbeltellingen te vermijden werden leerlingen die omwille van een langdurige ziekte les volgen in het buitengewoon onderwijs (de zogenaamde type-5-leerlingen) niet opgenomen in de cijfers van het buitengewoon onderwijs. Op 1 februari 2010 werden in het buitengewoon secundair onderwijs 333 leerlingen van het type 5 geteld.

38 ONDERWIJSVORMEN IN DE 2DE, 3DE, 4DE GRAAD EN MODULAIR ONDERWIJS VAN HET GEWOON VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS (1) GO VGO OGO Totaal J M T J M T J M T 2de graad ASO TSO KSO BSO Totaal 2de graad de graad ASO TSO KSO BSO Totaal 3de graad de graad BSO Totaal 4de graad Modulair onderwijs (op het niveau van de 2de en 3de graad) BSO (1) De opleiding verpleegkunde die vroeger behoorde tot de vierde graad van het BSO ging vanaf over naar het hoger beroepsonderwijs (HBO5). HBO5 behoort tot het niveau hoger onderwijs. De opleidingen HBO5 kunnen worden ingericht door centra voor volwassenenonderwijs of door hogescholen. HBO5 verpleegkunde wordt als enige uitzondering ingericht door instellingen van het voltijds secundair onderwijs. Deze cursisten zijn niet meer opgenomen in de cijfers secundair onderwijs. Secundair onderwijs

39 38 EVOLUTIE VAN DE SCHOOLBEVOLKING IN HET GEWOON VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS NAAR GESLACHT Schooljaar GO VGO OGO Totaal J M J M J M J M T EVOLUTIE VAN DE SCHOOLBEVOLKING IN HET BUITENGEWOON VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS NAAR GESLACHT (2) Schooljaar GO VGO OGO Totaal J M J M J M J M T (1) De opleiding verpleegkunde die vroeger behoorde tot de vierde graad van het BSO ging vanaf over naar het hoger beroepsonderwijs (HBO5). HBO5 behoort tot het niveau hoger onderwijs. De opleidingen HBO5 kunnen worden ingericht door centra voor volwassenenonderwijs of door hogescholen. HBO5 verpleegkunde wordt als enige uitzondering ingericht door instellingen van het voltijds secundair onderwijs. Deze cursisten zijn niet meer opgenomen in de cijfers secundair onderwijs. (2) Om dubbeltellingen te vermijden werden leerlingen die omwille van een langdurige ziekte les volgen in het buitengewoon onderwijs (de zogenaamde type-5-leerlingen) niet opgenomen in de cijfers van het buitengewoon onderwijs. (1)

40 SCHOOLBEVOLKING IN HET DEELTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS Deeltijds beroepssecundair onderwijs GO VGO OGO Totaal J M T J M T J M T Secundair onderwijs

41 40 ONDERWIJSINSTELLINGEN SCHOLEN IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS GO VGO OGO Totaal Voltijds secundair onderwijs Gewoon (1) Buitengewoon (2) Totaal voltijds secundair onderwijs Deeltijds secundair onderwijs (3) Deeltijds beroepssecundair onderwijs (1) De opleiding verpleegkunde die vroeger behoorde tot de vierde graad van het BSO ging vanaf over naar het hoger beroepsonderwijs (HBO5). HBO5 behoort tot het niveau hoger onderwijs. De opleidingen HBO5 kunnen worden ingericht door centra voor volwassenenonderwijs of door hogescholen. HBO5 verpleegkunde wordt als enige uitzondering ingericht door instellingen van het voltijds secundair onderwijs. Er zijn 20 scholen die HBO5 verpleegkunde organiseren. 16 van deze scholen bieden naast HBO5 verpleegkunde ook voltijds gewoon secundair onderwijs aan. 4 scholen (VGO) richten enkel HBO5 verpleegkunde in. Deze 4 scholen zijn niet meer opgenomen in de bovenstaande cijfers. (2) Daarnaast zijn er nog 4 scholen die buitengewoon secundair onderwijs van het type 5 aanbieden. Deze scholen zijn niet in het cijfermateriaal opgenomen. (3) Op vijf na zijn alle centra voor deeltijds secundair onderwijs verbonden aan een school voor gewoon voltijds secundair onderwijs.

42 PERSONEEL BESTUURS- EN ONDERWIJZEND PERSONEEL IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS NAAR STATUUT EN GESLACHT (1) (2) Aantal budgettaire fulltime-equivalenten in januari Vastbenoemd Tijdelijken Totaal M V T M V T M V T Gewoon secundair onderwijs GO VGO OGO Totaal Buitengewoon secundair onderwijs GO VGO OGO Totaal Totaal secundair onderwijs GO VGO OGO Totaal (1) Personeel van het voltijds en het deeltijds secundair onderwijs. (2) De opleiding verpleegkunde die vroeger behoorde tot de vierde graad van het BSO ging vanaf over naar het hoger beroepsonderwijs (HBO5). HBO5 behoort tot het niveau hoger onderwijs. De opleidingen HBO5 kunnen worden ingericht door centra voor volwassenenonderwijs of door hogescholen. HBO5 verpleegkunde wordt als enige uitzondering ingericht door instellingen van het voltijds secundair onderwijs. Het betreft 805 fulltime-equivalenten die niet zijn opgenomen in de tabel omdat ze niet meer tot het gewoon secundair onderwijs behoren Secundair onderwijs

43 42 ANDERE PERSONEELSCATEGORIEEN IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS NAAR STATUUT EN GESLACHT (1) (2) Aantal budgettaire fulltime-equivalenten in januari 2010 Vastbenoemd Tijdelijken Totaal M V T M V T M V T Gewoon secundair onderwijs GO VGO OGO Totaal Buitengewoon secundair onderwijs GO VGO OGO Totaal 140 Totaal secundair onderwijs GO VGO OGO Totaal (1) Personeel van het voltijds en het deeltijds secundair onderwijs. (2) De opleiding verpleegkunde die vroeger behoorde tot de vierde graad van het BSO ging vanaf over naar het hoger beroepsonderwijs (HBO5). HBO5 behoort tot het niveau hoger onderwijs. De opleidingen HBO5 kunnen worden ingericht door centra voor volwassenenonderwijs of door hogescholen. De 20 fulltime-equivalenten in de autonome HBO5-scholen zijn niet opgenomen in deze tabel. De personeelsleden ( andere personeelscategorieën ) die tewerkgesteld zijn in scholen die zowel secundair als HBO5 organiseren, zijn wel opgenomen in deze tabel.

Vlaams Onderwijs in Cijfers

Vlaams Onderwijs in Cijfers Vlaams Onderwijs in Cijfers 2010-2011 Beleidsdomein Onderwijs en Vorming.66,9 Inhoudsopgave 1 ALGEMEEN OVERZICHT Definities 2 Afkortingen Onderwijsstructuur 6 Schoolbevolking 8 Onderwijsinstellingen 11

Nadere informatie

BASISONDERWIJS Leerlingen. ALGEMEEN Schoolbevolking. 1 Schoolbevolking in het Vlaams onderwijs. 2 Evolutie schoolbevolking per onderwijsniveau

BASISONDERWIJS Leerlingen. ALGEMEEN Schoolbevolking. 1 Schoolbevolking in het Vlaams onderwijs. 2 Evolutie schoolbevolking per onderwijsniveau ALGEMEEN Schoolbevolking 1 Schoolbevolking in het Vlaams onderwijs basisonderwijs (1) Voltijds onderwijs Kleuteronderwijs 271.239 Lager onderwijs 428.036 Totaal 699.275 Secundair onderwijs (1) Voltijds

Nadere informatie

LIJST DER DEFINITIES EN AFKORTINGEN

LIJST DER DEFINITIES EN AFKORTINGEN Deel 5 BUDGET 5 LIJST DER DEFINITIES EN AFKORTINGEN 1. Definities In 2006 onderging de Vlaamse overheid een herstructurering onder de naam 'Beter Bestuurlijk Beleid' met een nieuwe organisatiestructuur

Nadere informatie

afkortingen VGO Gesubsidieerd Vrij Onderwijs

afkortingen VGO Gesubsidieerd Vrij Onderwijs afkortingen ASO Algemeen secundair onderwijs BIS Begeleid Individueel Studeren B.O. Buitengewoon onderwijs BSO Beroepssecundair onderwijs Bu.S.O. Buitengewoon secundair onderwijs BVJ Beroepsvoorbereidend

Nadere informatie

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN. Buitengewoon lager onderwijs : Schoolbevolking naar type... 88

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN. Buitengewoon lager onderwijs : Schoolbevolking naar type... 88 AFKORTINGEN ASO BIS B.O. BSO Bu.S.O. BVJ CLB CVO DBSO DKO GAS GGS GO GOK G.ON. HBO KSO NaPCO NGK OGO OVSG POVPO Se-n-Se TSO VDAB VGO VLIR VONAC VRK VSKO Algemeen secundair onderwijs Begeleid Individueel

Nadere informatie

VLAAMS ONDERWIJS IN CIJFERS

VLAAMS ONDERWIJS IN CIJFERS VLAAMS ONDERWIJS IN CIJFERS 2012-2013 I INHOUDSOPGAVE Toelichting en definities 2 Structuur van het Vlaams onderwijs 3 COLOFON Samenstelling Departement Onderwijs en Vorming Agentschap voor Hoger Onderwijs

Nadere informatie

VLAAMS ONDERWIJS IN CIJFERS 2014-2015

VLAAMS ONDERWIJS IN CIJFERS 2014-2015 VLAAMS ONDERWIJS IN CIJFERS 2014-2015 I INHOUDSOPGAVE Toelichting en definities 2 Structuur van het Vlaams onderwijs 3 COLOFON Samenstelling Departement Onderwijs en Vorming Agentschap voor Hoger Onderwijs,

Nadere informatie

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN AFKORTINGEN ASO BIS B.O. BSO Bu.S.O. BVJ CLB CVO CVPO DBSO DKO GAS GGS GO GOK G.ON. KSO NaPCO NGK OGO OSP OVSG POVPO TSO VDAB VIZO VGO Vl.I.R VOCB VONAC VRK VSKO Algemeen secundair onderwijs Begeleid Individueel

Nadere informatie

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN AFKORTINGEN ASO BIS B.O. BSO Bu.S.O. BVJ CLB CVO CVPO DBSO DKO GAS GGS GO GOK G.ON. KSO NaPCO NGK OGO OSP OVSG POVPO TSO VDAB VGO VLIR VONAC VRK VSKO Algemeen secundair onderwijs Begeleid Individueel Studeren

Nadere informatie

VLAAMS ONDERWIJS IN CIJFERS

VLAAMS ONDERWIJS IN CIJFERS VLAAMS ONDERWIJS IN CIJFERS 2011-2012 I INHOUDSOPGAVE Toelichting en definities 2 Structuur van het Vlaams onderwijs 3 COLOFON Samenstelling Departement Onderwijs en Vorming Agentschap voor Hoger Onderwijs

Nadere informatie

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN AFKORTINGEN ASO BIS B.O. BSO BuSO BVJ CLB CVO DBSO DKO EVC EVK GAS GGS GO GOK GON HBO KSO NaPCO NGK OGO OVSG POVPO Se-n-Se TSO VDAB VGO VLIR VONAC VRK VSKO Algemeen secundair onderwijs Begeleid Individueel

Nadere informatie

TABELLEN. Blz. Blz. Deel 1. LEERLINGEN

TABELLEN. Blz. Blz. Deel 1. LEERLINGEN TABELLEN Deel 1. LEERLINGEN Hoofdstuk 1 : Algemeen overzicht van de schoolbevolking Onderwijs met volledig leerplan naar inrichtende macht... 33 Onderwijs met volledig leerplan naar provincie... 34 Onderwijs

Nadere informatie

VLAAMS ONDERWIJS IN CIJFERS 2013-2014

VLAAMS ONDERWIJS IN CIJFERS 2013-2014 VLAAMS ONDERWIJS IN CIJFERS 2013-2014 I INHOUDSOPGAVE Toelichting en definities 2 Structuur van het Vlaams onderwijs 3 COLOFON Samenstelling Departement Onderwijs en Vorming Agentschap voor Hoger Onderwijs

Nadere informatie

BASISONDERWIJS Leerlingen. HOGER ONDERWIJS Studenten. A Hoger beroepsonderwijs. B Hogescholen/universiteiten

BASISONDERWIJS Leerlingen. HOGER ONDERWIJS Studenten. A Hoger beroepsonderwijs. B Hogescholen/universiteiten HOGER ONDERWIJS Studenten A Hoger beroepsonderwijs 1 cursisten HBO5 verpleegkunde (1) 3 inschrijvingen in de specifieke lerarenopleiding (1) 1 inschrijvingen naar finaliteit (1)(2) go vgo ogo Totaal cursisten

Nadere informatie

Deel 3 ONDERWIJSINSTELLINGEN

Deel 3 ONDERWIJSINSTELLINGEN Deel 3 ONDERWIJSINSTELLINGEN 3 394 Schooljaar 2014-2015 TOTAAL AANTAL SCHOLEN IN HET BASISONDERWIJS (scholen met kleuteronderwijs, lager onderwijs of kleuter- én lager onderwijs) Antwerpen 90 6 96 368

Nadere informatie

BASISONDERWIJS Leerlingen VOLWASSENENONDERWIJS SCHOOLBEVOLKING

BASISONDERWIJS Leerlingen VOLWASSENENONDERWIJS SCHOOLBEVOLKING BASISONDERWIJS Leerlingen VOLWASSENENONDERWIJS SCHOOLBEVOLKING 1 inschrijvingen secundair volwassenenonderwijs per onderwijsnet en basiseducatie (1) Secundair volwassenenonderwijs 45.261 63.431 108.692

Nadere informatie

Deel 6. niveauoverschrijdende gegevens. Hoofdstuk 1 : Internen en internaten

Deel 6. niveauoverschrijdende gegevens. Hoofdstuk 1 : Internen en internaten Deel niveauoverschrijdende gegevens Hoofdstuk 1 : Internen en internaten Schooljaar 2009-2010 AANTAL INTERNATEN PER NET Gemeenschapsonderwijs Privaatrechtelijk Provincie Gemeente Vlaamse Gemeenschapscomm.

Nadere informatie

BASISONDERWIJS Leerlingen. HOGER ONDERWIJS Studenten en cursisten. A Hoger beroepsonderwijs. B Hogescholen/universiteiten

BASISONDERWIJS Leerlingen. HOGER ONDERWIJS Studenten en cursisten. A Hoger beroepsonderwijs. B Hogescholen/universiteiten BASISONDERWIJS Leerlingen HOGER ONDERWIJS Studenten en cursisten A Hoger beroepsonderwijs 1 cursisten HBO5 verpleegkunde (1) 3 inschrijvingen in de specifieke lerarenopleiding van het volwassenenonderwijs

Nadere informatie

B A S I S O N D E R W I J S

B A S I S O N D E R W I J S 28-29 B A S I S O N D E R W I J S in beeld L E E R L I N G E N aantal leerlingen: kleuteronderwijs gewoon 243.482 gewoon 381.882 1.977 27.543 totaal kleuteronderwijs 245.459 totaal 49.425 totaal basisonderwijs:

Nadere informatie

Personeel. Deel 4. Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs Hogescholenonderwijs

Personeel. Deel 4. Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs Hogescholenonderwijs Deel Personeel Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs 5.1. Hogescholenonderwijs Academiejaar 2009-2010 BESTUURS- EN ONDERWIJZEND PERSONEEL NAAR STATUUT EN GESLACHT Aantal budgettaire fulltime-equivalenten (inclusief

Nadere informatie

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN AFKORTINGEN ASO BIS B.O. BSO Bu.S.O. BVJ CLB CVO CVPO DBSO DKO GAS GGS GO GOK G.ON. KSO NaPCO NGK OGO OSP OVSG POVPO TSO VDAB VIZO VGO Vl.I.R VOCB VONAC VRK VSKO Algemeen secundair onderwijs Begeleid Individueel

Nadere informatie

Deel 8 INTERNATIONALE VERGELIJKING

Deel 8 INTERNATIONALE VERGELIJKING Deel 8 INTERNATIONALE VERGELIJKING 8 INTERNATIONALE VERGELIJKING Internationale onderwijsstatistieken zijn gebaseerd op een standaardterminologie, standaardconcepten, -definities en -classificaties, en

Nadere informatie

BASISONDERWIJS Leerlingen. VOLWASSENENONDERWIJS Schoolbevolking. 1 Aantal inschrijvingen secundair volwassenenonderwijs en basiseducatie (1)

BASISONDERWIJS Leerlingen. VOLWASSENENONDERWIJS Schoolbevolking. 1 Aantal inschrijvingen secundair volwassenenonderwijs en basiseducatie (1) VOLWASSENENONDERWIJS Schoolbevolking 1 inschrijvingen secundair volwassenenonderwijs en basiseducatie (1) Secundair volwassenenonderwijs go vgo ogo Totaal 43.762 60.903 104.665 52.451 82.448 134.899 36.277

Nadere informatie

S E C U N D A I R O N D E R W I J S in beeld

S E C U N D A I R O N D E R W I J S in beeld 27-28 S E C U N D A I R O N D E R W I J S in beeld L E E R L I N G E N aantal leerlingen: voltijds secundair deeltijds secundair gewoon 438.315 deeltijds beroepssecundair 6.687 buitengewoon 18.263 deeltijds

Nadere informatie

H O G E R O N D E R W I J S in beeld

H O G E R O N D E R W I J S in beeld 2008-2009 H O G E R O N D E R W I J S in beeld S T U D E N T E N HOGESCHOLENONDERWIJS aantal inschrijvingen (bachelor- en masteropleidingen, en basisopleidingen en initiële lerarenopleidingen (afbouw))

Nadere informatie

Deel 6 NIVEAUOVERSCHRIJDENDE GEGEVENS

Deel 6 NIVEAUOVERSCHRIJDENDE GEGEVENS Deel 6 NIVEAUOVERSCHRIJDENDE GEGEVENS 6 Deel 6 NIVEAUOVERSCHRIJDENDE GEGEVENS Hoofdstuk 1 : Internen en internaten 6 Schooljaar 2013-2014 INTERNEN EN INTERNATEN INTERNATEN PER NET Gemeenschapsonderwijs

Nadere informatie

STEM monitor Juni 2016

STEM monitor Juni 2016 monitor Juni 2016 Inleiding In het -actieplan 2012-2020 van de Vlaamse regering werd voorzien dat de doelstellingen van het -actieplan worden opgevolgd aan de hand van een indicatoren. Hiervoor werd de

Nadere informatie

Deel 8 INTERNATIONALE VERGELIJKING

Deel 8 INTERNATIONALE VERGELIJKING Deel INTERNATIONALE VERGELIJKING INTERNATIONALE VERGELIJKING Internationale onderwijsstatistieken zijn gebaseerd op een standaardterminologie, standaardconcepten, -definities en -classificaties, en dit

Nadere informatie

Deel 8. internationale vergelijking

Deel 8. internationale vergelijking Deel internationale vergelijking INTERNATIONALE VERGELIJKING Internationale onderwijsstatistieken zijn gebaseerd op een standaardterminologie, standaardconcepten, -definities en -classificaties, en dit

Nadere informatie

2. Kan de minister voor de afgelopen drie schooljaren en referteperiodes de volgende gegevens verschaffen?

2. Kan de minister voor de afgelopen drie schooljaren en referteperiodes de volgende gegevens verschaffen? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 556 van JORIS POSCHET datum: 8 september 2015 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Hoger beroepsonderwijs - Gegevens,

Nadere informatie

Deel 8 INTERNATIONALE VERGELIJKING

Deel 8 INTERNATIONALE VERGELIJKING Deel INTERNATIONALE VERGELIJKING INTERNATIONALE VERGELIJKING Internationale onderwijsstatistieken zijn gebaseerd op een standaardterminologie, standaardconcepten, -definities en -classificaties, en dit

Nadere informatie

Investeren in onderwijs, elk talent kansen geven

Investeren in onderwijs, elk talent kansen geven Investeren in onderwijs, elk talent kansen geven De scholingsgraad van de bevolking blijft toenemen. Bij de jongste leeftijdsgroep (25-34 jaar) heeft meer dan veertig procent een diploma hoger onderwijs

Nadere informatie

De wederzijdse onderwijsparticipatie van Nederlanders aan het Vlaams onderwijs

De wederzijdse onderwijsparticipatie van Nederlanders aan het Vlaams onderwijs De wederzijdse onderwijsparticipatie van Nederlanders aan het Vlaams onderwijs schooljaar 2010-2011 Toelichting Situering Dit rapport geeft een analyse van de mate waarin Nederlandse leerlingen en studenten

Nadere informatie

Deel 8 INTERNATIONALE VERGELIJKING

Deel 8 INTERNATIONALE VERGELIJKING Deel INTERNATIONALE VERGELIJKING INTERNATIONALE VERGELIJKING Internationale onderwijsstatistieken zijn gebaseerd op een standaardterminologie, standaardconcepten, -definities en -classificaties, en dit

Nadere informatie

Secundair Onderwijs. Structuur van het rapport. De vraag naar leraren. Arbeidsmarktrapport Basisonderwijs Secundair onderwijs

Secundair Onderwijs. Structuur van het rapport. De vraag naar leraren. Arbeidsmarktrapport Basisonderwijs Secundair onderwijs VVKSO CODIS/DOC/11/09 2011-02-07 Arbeidsmarktrapport 2010 Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Departement Onderwijs en Vorming Secundair Onderwijs Basisonderwijs Secundair onderwijs Structuur van

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 : Secundair onderwijs. Deel 1 SCHOOLBEVOLKING. 3.1. Gewoon secundair onderwijs

Hoofdstuk 3 : Secundair onderwijs. Deel 1 SCHOOLBEVOLKING. 3.1. Gewoon secundair onderwijs Deel 1 SCHOOLBEVOLKING 1 Hoofdstuk 3 : Secundair onderwijs 3.1. Gewoon secundair onderwijs 3.1.3. Schoolse vorderingen en zittenblijven in het gewoon secundair onderwijs 118 Schooljaar 2013-2014 Schoolse

Nadere informatie

nr. 187 van INGEBORG DE MEULEMEESTER datum: 13 januari 2015 aan HILDE CREVITS

nr. 187 van INGEBORG DE MEULEMEESTER datum: 13 januari 2015 aan HILDE CREVITS SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 187 van INGEBORG DE MEULEMEESTER datum: 13 januari 2015 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Leerplichtige leerlingen

Nadere informatie

5. Kan de minister eveneens een overzicht geven voor het schooljaar van het aantal

5. Kan de minister eveneens een overzicht geven voor het schooljaar van het aantal VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 67 van 18 oktober 2013 van ANN BRUSSEEL Basis- en secundair Levensbeschouwelijke

Nadere informatie

Hoger onderwijs, lager onderwijs, schoolloopbaan, schoolse vertraging, secundair onderwijs, universitair onderwijs, watervalsysteem, zittenblijven

Hoger onderwijs, lager onderwijs, schoolloopbaan, schoolse vertraging, secundair onderwijs, universitair onderwijs, watervalsysteem, zittenblijven 1. Referentie Referentie Duqué, H. (1998). Zittenblijven en schoolse vertraging in het Vlaams onderwijs. Een kwantitatieve analyse 1996-1997. Onuitgegeven onderzoeksrapport, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap,

Nadere informatie

Leerlingenaantallen basis- en

Leerlingenaantallen basis- en Leerlingenaantallen basis- en secundair onderwijs Duiding bij de beschikbare tabellen op de website onderwijsstatistieken Op basis van een aantal Excel-tabellen kan je leerlingenaantallen per school opzoeken

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.1 - Oktober 2009-465-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.1 - Oktober 2009-465- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.1 - Oktober 2009-465- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 6 van 19 augustus

Nadere informatie

Deel 4 PERSONEEL. Hoofdstuk 6 : Volwassenenonderwijs. 6.1. Secundair volwassenenonderwijs. Budgettaire fulltime-equivalenten Personen

Deel 4 PERSONEEL. Hoofdstuk 6 : Volwassenenonderwijs. 6.1. Secundair volwassenenonderwijs. Budgettaire fulltime-equivalenten Personen Deel 4 PERSONEEL 4 Hoofdstuk 6 : Volwassenenonderwijs 6.1. Secundair volwassenenonderwijs Budgettaire fulltime-equivalenten Personen BESTUURS- EN ONDERWIJZEND PERSONEEL NAAR STATUUT EN GESLACHT Aantal

Nadere informatie

In het officieel onderwijs bestaat bovendien de mogelijkheid om een vrijstelling aan te vragen voor het volgen van een levensbeschouwelijk vak.

In het officieel onderwijs bestaat bovendien de mogelijkheid om een vrijstelling aan te vragen voor het volgen van een levensbeschouwelijk vak. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 208 van ANN BRUSSEEL datum: 4 februari 2016 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Basis- en secundair onderwijs - Levensbeschouwelijke

Nadere informatie

GO! verwelkomt meer leerlingen: leerlingencijfers kleuter- en leerplichtonderwijs

GO! verwelkomt meer leerlingen: leerlingencijfers kleuter- en leerplichtonderwijs Persbericht 11-09-2009 GO! verwelkomt meer leerlingen: leerlingencijfers kleuter- en leerplichtonderwijs Het GO! rondde zijn jaarlijkse spoedtelling af met een stijging van 2859 leerlingen. De stijging

Nadere informatie

TALENT, WERK, ONDERNEMEN EN INNOVATIE

TALENT, WERK, ONDERNEMEN EN INNOVATIE TALENT, WERK, ONDERNEMEN EN INNOVATIE 2 TALENT, WERK, ONDERNEMEN EN INNOVATIE DE LERENDE VLAMING: 44% van de 3 tot 34 jarigen is hooggeschoold - - WERK EN SOCIALE ECONOMIE: Bijna 72 op 1 Vlamingen (2 tot

Nadere informatie

Een zorgjob Ik ga ervoor! Boordtabellenset 2015-2016 Lon Holtzer, zorgambassadeur, Vlaamse Overheid

Een zorgjob Ik ga ervoor! Boordtabellenset 2015-2016 Lon Holtzer, zorgambassadeur, Vlaamse Overheid Een zorgjob Ik ga ervoor! Boordtabellenset 2015-2016 Lon Holtzer, zorgambassadeur, Vlaamse Overheid 1 Prognose bevolking 2 18-jarigen 1991 2000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025

Nadere informatie

Studieaanbod in de eerste graad A-stroom. Screening van de basisopties in de eerste graad van het voltijds secundair onderwijs

Studieaanbod in de eerste graad A-stroom. Screening van de basisopties in de eerste graad van het voltijds secundair onderwijs Studieaanbod in de eerste graad A-stroom Screening van de basisopties in de eerste graad van het voltijds secundair onderwijs juli 2015 Inhoud Inhoud... 2 1 Inleiding... 6 2 Situering... 7 3 Leerlingenaantallen

Nadere informatie

ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET GEWOON VOTLIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS

ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET GEWOON VOTLIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET GEWOON VOTLIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS Stand van zaken: juni 2016 Agentschap voor Onderwijsdiensten METHODOLOGIE In het gewoon voltijds secundair onderwijs worden de anderstalige

Nadere informatie

ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET GEWOON VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS

ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET GEWOON VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET GEWOON VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS Stand van zaken: oktober 2016 Agentschap voor Onderwijsdiensten METHODOLOGIE In het gewoon voltijds secundair onderwijs worden de anderstalige

Nadere informatie

Studieaanbod in de eerste graad B-stroom. Screening van de beroepenvelden in de eerste graad van het voltijds secundair onderwijs

Studieaanbod in de eerste graad B-stroom. Screening van de beroepenvelden in de eerste graad van het voltijds secundair onderwijs Studieaanbod in de eerste graad B-stroom Screening van de beroepenvelden in de eerste graad van het voltijds secundair onderwijs juli 2015 Inhoud Inhoud... 2 1 Inleiding... 4 2 Situering... 5 3 Leerlingenaantallen

Nadere informatie

Onderwijs en vorming. 1 73.609 leerlingen. Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse

Onderwijs en vorming. 1 73.609 leerlingen. Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 30 september 2013 Contactpersoon: Kim Nevelsteen Onderwijs en vorming Samenvatting 73.609 leerlingen (2012) 16.981 kleuters 26.537 kinderen in het lager

Nadere informatie

ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET GEWOON BASISONDERWIJS

ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET GEWOON BASISONDERWIJS ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET GEWOON BASISONDERWIJS Stand van zaken: Mei 2017 Agentschap voor Onderwijsdiensten METHODOLOGIE In het gewoon basisonderwijs worden de anderstalige nieuwkomers niet apart

Nadere informatie

STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM

STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM 1. ONDERWIJSNIVEAUS EN -VORMEN Traditioneel zijn er drie onderwijsniveaus: het basisonderwijs, het secundair onderwijs en het hoger onderwijs. Naast deze

Nadere informatie

ONDERNEMEN EN INNOVATIE

ONDERNEMEN EN INNOVATIE talent, werk, ondernemen en innovatie 2 TALENT, WERK, ONDERNEMEN EN INNOVATIE De Vlaamse Regering wil niet alleen de gevolgen van de wereldwijde financiële en economische crisis bestrijden, maar tevens

Nadere informatie

ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET GEWOON BASISONDERWIJS

ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET GEWOON BASISONDERWIJS ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET GEWOON BASISONDERWIJS Stand van zaken: oktober 2016 Agentschap voor Onderwijsdiensten METHODOLOGIE In het gewoon basisonderwijs worden de anderstalige nieuwkomers niet apart

Nadere informatie

ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET GEWOON VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS

ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET GEWOON VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET GEWOON VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS Stand van zaken: juni 2017 Agentschap voor Onderwijsdiensten METHODOLOGIE In het gewoon voltijds secundair onderwijs worden de anderstalige

Nadere informatie

Aandachtspunten schooljaar

Aandachtspunten schooljaar Aandachtspunten schooljaar 2007-2008 1. Aandachtspunten vanaf het schooljaar 2007-2008 1.1. Bachelor-Master-structuur (BaMa) Als gevolg van het invoeren van de BaMa-structuur in het hoger onderwijs worden

Nadere informatie

talent, werk, ondernemen en innovatie ONDERNEMEN EN INNOVATIE

talent, werk, ondernemen en innovatie ONDERNEMEN EN INNOVATIE talent, werk, ondernemen en innovatie 2 TALENT, WERK, ONDERNEMEN EN INNOVATIE 61 figuren De lerende Vlaming 2.1 Schoolbevolking basis- en secundair onderwijs 64 2.2 Leerlingen ASO 64 2.3 Leerlingen TSO

Nadere informatie

Uw ervaringen na 1 jaar M-decreet

Uw ervaringen na 1 jaar M-decreet Uw ervaringen na 1 jaar M-decreet Heeft u leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften door de invoering van het M-decreet in uw klas of school? Is uw rol als ondersteuner gewijzigd omwille van de invoering

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief MEI 2012 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand van

Nadere informatie

Bekwaamheidsbewijzen ten minste bachelor + BPB

Bekwaamheidsbewijzen ten minste bachelor + BPB Bekwaamheidsbewijzen ten minste bachelor + BPB Voor het ambt van directeur is een vereist bekwaamheidsbewijs nodig: Ten minste bachelor + BPB Uit het Besluit van de Vlaamse Regering van 27 juni 1990 betreffende

Nadere informatie

NAAR SCHOOL IN VLAANDEREN

NAAR SCHOOL IN VLAANDEREN NAAR SCHOOL IN VLAANDEREN Je leest een tekst over de organisatie en de structuur van het onderwijs in Vlaanderen. Wat moet je doen? 1. Kijk naar de woordenlijst op blad 1 (deze pagina) 2. Lees eerst de

Nadere informatie

Advies over de implementatie van ISCED 2011 in Vlaanderen

Advies over de implementatie van ISCED 2011 in Vlaanderen Algemene Raad PCA / 26 januari 2012 AR-AR-ADV-007 Advies over de implementatie van ISCED 2011 in Vlaanderen Vlaamse Onderwijsraad Kunstlaan 6 bus 6 BE-1210 Brussel T +32 2 219 42 99 F +32 2 219 81 18 www.vlor.be

Nadere informatie

Boordtabellenset 2015-2016. Provincie Antwerpen

Boordtabellenset 2015-2016. Provincie Antwerpen Boordtabellenset 2015-2016 1 Prognose blking 2 +1,6% +0,2% -0,2% +0,2% 600.000 550.000 500.000 450.000 400.000 +1,5% +0,3% 0,0% +0,5% min 20 jarigen 20-39 jarigen 40-59 jarigen plus 60 jarigen 350.000

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2: Zittenblijven, schoolse vertraging en slaagcijfers in het Vlaamse secundair onderwijs

HOOFDSTUK 2: Zittenblijven, schoolse vertraging en slaagcijfers in het Vlaamse secundair onderwijs HOOFDSTUK 2: Zittenblijven, schoolse vertraging en slaagcijfers in het Vlaamse secundair onderwijs In het eerste punt zal de schoolse vertraging besproken worden en in het tweede punt komt het zittenblijven

Nadere informatie

ONDERNEMEN EN INNOVATIE

ONDERNEMEN EN INNOVATIE talent, werk, ondernemen en innovatie 2 TALENT, WERK, ONDERNEMEN EN INNOVATIE De wereldwijde financiële en economische crisis laat ook Vlaanderen niet onberoerd. Zowel mensen, bedrijven als de overheid

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ZITTING APRIL 1996 ONTWERP VAN DECREET

VLAAMS PARLEMENT ZITTING APRIL 1996 ONTWERP VAN DECREET Stuk 248 (1995-1996) Nr. 9 VLAAMS PARLEMENT ZITTING 1995-1996 2 APRIL 1996 ONTWERP VAN DECREET houdende tijdelijke beperking inzake programmatie en benoeming in sommige onderwijssectoren IN EERSTE LEZING

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief SEPTEMBER 2011 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

Kan de minister voor de studierichting Bachelor in de Verpleegkunde volgende vragen beantwoorden.

Kan de minister voor de studierichting Bachelor in de Verpleegkunde volgende vragen beantwoorden. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 168 van GRIET COPPÉ datum: 23 december 2014 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Bachelor in de Verpleegkunde - In- en

Nadere informatie

vrij katholiek onderwijs schooljaar Resultaten van de spoedtelling

vrij katholiek onderwijs schooljaar Resultaten van de spoedtelling ALGEMEEN ONDERWIJSBELEID vrij katholiek onderwijs schooljaar 21213 Resultaten van de spoed D e Cel Gegevensbeheer van de Dienst Informatica heeft in samenspraak met de Verbonden en de diocesen opnieuw

Nadere informatie

BRUSSEL RAPPORT PERSONEEL 2012

BRUSSEL RAPPORT PERSONEEL 2012 Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Departement Onderwijs en Vorming Afdeling Beleid Onderwijspersoneel Koning Albert II-laan 5, 2 BRUSSEL RAPPORT PERSONEEL 22 Basisonderwijs en Secundair Onderwijs

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief NOVEMBER 2012 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief OKTOBER 2011 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

Deel 4 PERSONEEL. Hoofdstuk 3 : Secundair onderwijs. Budgettaire fulltime-equivalenten Personen

Deel 4 PERSONEEL. Hoofdstuk 3 : Secundair onderwijs. Budgettaire fulltime-equivalenten Personen Deel 4 PERSONEEL 4 Hoofdstuk 3 : Secundair onderwijs Budgettaire fulltime-equivalenten Personen BESTUURS- EN ONDERWIJZEND PERSONEEL NAAR OPLEIDINGSNIVEAU EN GESLACHT Aantal budgettaire fulltime-equivalenten

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief OKTOBER 2012 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief DECEMBER 2012 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief JUNI 2011 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand van

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief JUNI 2012 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand van

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.1 - Oktober

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.1 - Oktober Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.1 - Oktober 2008-479- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

Vlaamse Regering!j Kïf ^"

Vlaamse Regering!j Kïf ^ TH"WWW"W Vlaamse Regering!j Kïf ^" Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toekenning van de middelen voor het mentorschap in het onderwijs DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet

Nadere informatie

Vlaanderen is onderwijs & vorming. STEM monitor. juni 2016 DEPARTEMENT ONDERWIJS & VORMING.

Vlaanderen is onderwijs & vorming. STEM monitor. juni 2016 DEPARTEMENT ONDERWIJS & VORMING. Vlaanderen is onderwijs & vorming monitor juni 2016 DEPARTEMENT ONDERWIJS & VORMING www.onderwijs.vlaanderen.be 1 Inleiding In het -actieplan 2012-2020 van de Vlaamse regering werd voorzien dat de doelstellingen

Nadere informatie

Studietoelage. Kom jij in aanmerking?

Studietoelage. Kom jij in aanmerking? Studietoelage Kom jij in aanmerking? Alles over studietoelagen Afdeling Studietoelagen tel. 1700 (gratis), elke werkdag van 9 tot 19 uur Kom naar de bezoekdagen van het ministerie van Onderwijs. Openingsuren

Nadere informatie

Statistische gegevens betreffende het personeel aan de Vlaamse universiteiten. telling 1 februari 2007

Statistische gegevens betreffende het personeel aan de Vlaamse universiteiten. telling 1 februari 2007 Statistische gegevens betreffende het personeel aan de Vlaamse universiteiten telling 1 februari 2007 www.vlir.be oktober 2007 Dit statistische overzicht werd opgesteld door de subgroep Personeelsstatistieken:

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief APRIL 2011 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand van

Nadere informatie

Deel 1 SCHOOLBEVOLKING. Hoofdstuk 8 : Onderwijs niet-confessionele zedenleer en godsdienst Basis- en secundair onderwijs

Deel 1 SCHOOLBEVOLKING. Hoofdstuk 8 : Onderwijs niet-confessionele zedenleer en godsdienst Basis- en secundair onderwijs Deel 1 SCHOOLBEVOLKING 1 Hoofdstuk 8 : Onderwijs niet-confessionele zedenleer en godsdienst Basis- en secundair onderwijs Schooljaar 2006-2007 GEWOON LAGER Aantal leerlingen die een cursus godsdienst of

Nadere informatie

G E M E E N T E L I J K E F I C H E S O N D E R W I J S ( K A N S E N ) M O N I T O R Editie 2009

G E M E E N T E L I J K E F I C H E S O N D E R W I J S ( K A N S E N ) M O N I T O R Editie 2009 Gemeente Neerpelt Welkom op de startpagina van de lijke fiches onderwijs(kansen)monitor! Basisdatafiche Indicatorfiche Gemeentelijke detailfiche Basisdatafiche Neerpelt ONDERWIJSAANBOD IN BaO EN SO Scholen

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief JANUARI 2011 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief SEPTEMBER 2017 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 2 Vlaanderen - Aanbod 4 Brussel - Vraag 5 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

Het secundair onderwijs in cijfers

Het secundair onderwijs in cijfers Het secundair onderwijs in cijfers Schooljaar 2010-2011 Sara Vertommen Opdrachtgever: Algemeen Onderwijsbeleid Stad Antwerpen, Lerende Stad en Lokaal Overlegplatform Vlaamse Gemeenschap, Departement Onderwijs

Nadere informatie

Vraag nr. 220 van 27 mei 2005 van mevrouw VERA JANS. het 7e specialisatiejaar Thuis- en Bejaardenzorg,

Vraag nr. 220 van 27 mei 2005 van mevrouw VERA JANS. het 7e specialisatiejaar Thuis- en Bejaardenzorg, Vraag nr. 220 van 27 mei 2005 van mevrouw VERA JANS Opleiding verpleegkunde In- en uitstroom Zowel het federaal als het Vlaams sociaal akkoord voorzien in de creatie van bijkomende jobs. Een groot aantal

Nadere informatie

Vraag nr. 525 van 8 mei 2013 van PAUL DELVA

Vraag nr. 525 van 8 mei 2013 van PAUL DELVA VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 525 van 8 mei 2013 van PAUL DELVA Onthaalklassen anderstalige nieuwkomers Brussel

Nadere informatie

Vlaanise Regering [V

Vlaanise Regering [V Vlaanise Regering [V Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toekenning van de middelen voor het mentorschap in het onderwijs DE VL7\AMSE REGERING, Gelet op het decreet van 16 april

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief SEPTEMBER 2010 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

nr. 558 van WILLY SEGERS datum: 15 juni 2017 aan HILDE CREVITS Onderwijs Brussel - Samenwerking met de Franse Gemeenschap

nr. 558 van WILLY SEGERS datum: 15 juni 2017 aan HILDE CREVITS Onderwijs Brussel - Samenwerking met de Franse Gemeenschap SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 558 van WILLY SEGERS datum: 15 juni 2017 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Onderwijs Brussel - Samenwerking met de

Nadere informatie

Vraag nr. 351 van 26 februari 2013 van PAUL DELVA

Vraag nr. 351 van 26 februari 2013 van PAUL DELVA VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 351 van 26 februari 2013 van PAUL DELVA Nederlandstalig onderwijs Brussel Capaciteit

Nadere informatie

Onderwijs in Vlaanderen

Onderwijs in Vlaanderen Onderwijs in Vlaanderen 1 Basisonderwijs Kleuteronderwijs Lager onderwijs 2 Aanduiden waar de kinderen naar school gaan Leeftijd Basisonderwijs Kleuterschool 2 3 4 5 6 Basisonderwijs Lagere school 7 8

Nadere informatie

VLIR VLIR VLIR. Statistische gegevens betreffende het personeel aan de Vlaamse universiteiten. Vlaamse Interuniversitaire Raad

VLIR VLIR VLIR. Statistische gegevens betreffende het personeel aan de Vlaamse universiteiten. Vlaamse Interuniversitaire Raad Statistische gegevens betreffende het personeel aan de universiteiten telling 1 februari 2013 www.vlir.be december 2013 Voorwoord Hierbij vindt u de jaarlijkse publicatie Statistische gegevens betreffende

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December 2009-437- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 38 van 13

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief JANUARI 2012 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

VR DOC.0272/1

VR DOC.0272/1 VR 2011 0804 DOC.0272/1 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de regeling van de jaarlijkse vakantie voor de administratief medewerker en voor bepaalde personeelsleden van het administratief personeel

Nadere informatie