Vlaams Onderwijs in Cijfers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vlaams Onderwijs in Cijfers"

Transcriptie

1 Vlaams Onderwijs in Cijfers Beleidsdomein Onderwijs en Vorming.66,9

2 Inhoudsopgave 1 ALGEMEEN OVERZICHT Definities 2 Afkortingen Onderwijsstructuur 6 Schoolbevolking 8 Onderwijsinstellingen 11 Personeel 12 Budget 17 2 BASISONDERWIJS Schoolbevolking 19 Onderwijsinstellingen 2 Personeel 2 Budget 1 SECUNDAIR ONDERWIJS Schoolbevolking Onderwijsinstellingen 0 Personeel 1 Budget 9 HOGER ONDERWIJS Hogescholenonderwijs Universitair onderwijs 62 LEVENSLANG LEREN Volwassenenonderwijs 70 Basiseducatie 8 Deeltijds kunstonderwijs 8 6 NIVEAUOVERSCHRIJDENDE GEGEVENS 9

3 Definities Leerlingen De leerlingenaantallen voor het basis- en het secundair onderwijs in dit pocketboekje hebben betrekking op het aantal ingeschreven leerlingen en studenten op 1 februari In het hogescholenonderwijs en het universitair onderwijs worden alle actieve inschrijvingen met een diplomacontract in een instelling van het hoger onderwijs op 0 juni 2011 in rekening gebracht (inschrijvingen in de academische basisopleidingen). Eén student kan meerdere inschrijvingen hebben. In het volwassenenonderwijs en het deeltijds kunstonderwijs wordt het aantal inschrijvingen geteld. Dit aantal ligt hoger dan het aantal fysieke personen, omdat een leerling voor meerdere cursussen ingeschreven kan zijn. In het volwassenenonderwijs worden de gegevens weergegeven voor de referteperiodes: van 1 april 2010 tot en met 1 maart Leerlingen die omwille van een langdurige ziekte les volgen in het buitengewoon onderwijs (de zogenaamde type- -leerlingen) worden, om dubbeltellingen te vermijden, niet in het cijfermateriaal van het buitengewoon onderwijs opgenomen. Voor het buitengewoon kleuteronderwijs betreft het 126 leerlingen, voor het buitengewoon lager onderwijs 197 leerlingen en voor het buitengewoon secundair onderwijs leerlingen. De leerlingen en studenten die ingeschreven zijn in Franstalige scholen of in Franstalige afdelingen van Nederlandstalige scholen onder de bevoegdheid van de Vlaamse overheid, worden evenmin in dit cijfermateriaal opgenomen. In het hoger onderwijs daarentegen zijn de opleidingen in een andere taal wel inbegrepen in de cijfers. Op 1 september 2009 zijn in het Vlaams onderwijsbestel het hoger beroepsonderwijs (HBO) en het secundair na secundair (Se-n-Se) ingevoerd. In de Vlaamse opleidingenstructuur situeren ze zich tussen het secundair en het bachelorniveau. Er ontstaat geen apart onderwijsniveau. Juridisch behoort Se-n-Se tot het secundair onderwijs, HBO tot het hoger onderwijs. Se-n-Se opleidingen worden georganiseerd door instellingen van het voltijds secundair onderwijs. HBO-opleidingen worden door centra voor volwassenenonderwijs en hogescholen georganiseerd. De enige uitzondering daarop is de opleiding HBO verpleegkunde (vroeger: vierde graad beroepssecundair onderwijs verpleegkunde) die door instellingen van het voltijds secundair onderwijs wordt georganiseerd. Het Vlaamse hoger onderwijs omvat vanaf het academiejaar opleidingen die leiden tot de graad van bachelor en master. Bachelorsopleidingen zijn in Vlaanderen ofwel professioneel gericht ofwel academisch gericht. Voor academisch gerichte bachelorsopleidingen vormt het 2

4 Algemeen overzicht doorstromen naar een mastersopleiding de hoofddoelstelling. Mastersopleidingen kunnen ook toegankelijk zijn voor professioneel gerichte bachelors na het succesvol afronden van een schakelprogramma. Bachelorsopleidingen hebben een studieomvang van minstens 180 studiepunten. Mastersopleidingen hebben een studieomvang van minstens 60 studiepunten. Vanaf het academiejaar werd het klassieke jaarsysteem vervangen door een meer flexibel systeem met studiepunten. Scholen Een school is een instelling waar onderwijs wordt verstrekt en die onder het bestuur staat van één directeur. In het volwassenenonderwijs wordt de term centrum voor volwassenenonderwijs gebruikt. Instellingen die onderwijs verstrekken aan leerlingen van het type, worden niet in het cijfermateriaal opgenomen. Voor het buitengewoon kleuteronderwijs en lager onderwijs betreft het 6 scholen en voor het buitengewoon secundair onderwijs scholen. Personeel In de personeelsstatistieken wordt enkel het personeel geregistreerd dat ofwel rechtstreeks door het beleidsdomein Onderwijs en Vorming wordt betaald ofwel waarvan de lonen ten laste zijn van de werkingsenveloppe van het hoger onderwijs. Het personeel dat geniet van het stelsel terbeschikkingstelling voorafgaand aan het rustpensioen (TBS+) is dus opgenomen in deze statistieken. Het meester-, vak- en dienstpersoneel van het gesubsidieerd onderwijs komt niet aan bod in de statistieken. De gesubsidieerde contractuelen worden ook buiten beschouwing gelaten, omdat deze personeelsleden niet volledig door het beleidsdomein Onderwijs en Vorming worden betaald. De contractuelen van onbepaalde duur worden wel geregistreerd. De personeelsgegevens voor het schooljaar hebben betrekking op de maand januari 2011, zoals gekend in juni De personeelsgegevens voor het universitair onderwijs zijn afkomstig van de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR), en hebben betrekking op 1 februari De gegevens voor het academiejaar waren bij het drukken van deze publicatie nog niet beschikbaar. Binnen het onderwijspersoneel wordt een onderscheid gemaakt tussen enerzijds het bestuurs- en onderwijzend personeel en anderzijds de andere personeelscategorieën. Het bestuurspersoneel bestaat uit directeurs en adjunctdirecteurs. Het onderwijzend personeel vervult een lesopdracht of is terbeschikkinggesteld voorafgaand aan het

5 rustpensioen. De andere personeelscategorieën bestaan uit het administratief personeel, het werkliedenpersoneel van het gemeenschapsonderwijs, het opvoedend hulppersoneel, het paramedisch personeel, het CLB-personeel, het inspectiepersoneel, het personeel pedagogische begeleiding, het personeel van de internaten en de kinderverzorgsters van het kleuteronderwijs. In het basisonderwijs komen voor het bestuurs- en onderwijzend personeel vanaf het schooljaar ook de leraars LO (kleuteronderwijs) en de zorgcoördinatoren in aanmerking. Het aantal personeelsleden wordt uitgedrukt in fysieke personen. Er wordt rekening gehouden met korte vervangingen (van minder dan een jaar). De fysieke personen worden geregistreerd in het onderwijsniveau en onderwijsnet waar zij de grootste lesopdracht hebben. Het aantal personeelsleden uitgedrukt in budgettaire fulltime equivalenten is de som van alle deelopdrachten van alle personeelsleden (m.a.w. met inbegrip van de vervangingen van minder dan een jaar). Bij het hogescholenonderwijs zijn de lesopdrachten van de gastprofessoren en de mandaatvergoedingen niet in de voltijdse eenheden opgenomen. Voor het universitair onderwijs zijn de gastprofessoren en vervroegd gepensioneerden in het cijfermateriaal opgenomen voor wat betreft het aantal personeelsleden, en niet voor de budgettaire fulltime-equivalenten. Vanaf 1 september 2008 wordt de betaling van de personeelsleden van de Centra voor Basiseducatie overgenomen door het Beleidsdomein Onderwijs en Vorming. Vanaf die datum treedt het Beleidsdomein op als derde betaler voor die personeelsleden die met een arbeidsovereenkomst verbonden zijn aan een Centrum voor Basiseducatie (Contractueel door Onderwijs) en die niet op een andere wijze worden betaald. Op basis van de invoering van het decreet op het Volwassenenonderwijs van 1 juni 2007 wordt dit derdebetalersysteem ingevoerd. Op 1 september 2009 werd de vierde graad verpleegkunde afgesplitst van het secundair onderwijs en ondergebracht in het hoger beroepsonderwijs. HBO kan worden ingericht door instellingen voor secundair onderwijs, volwassenenonderwijs en hoger onderwijs. De cijfers van HBO verpleegkunde zijn schattingen, daar om deze te bekomen twee databanken die niet op elkaar zijn afgestemd met elkaar in verband gebracht moesten worden. Budget Het budget wordt uitgedrukt in termen van beschikbare beleidskredieten die jaarlijks worden geraamd en ingeschreven in de (aangepaste) uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap. De beleidskredieten omvatten de niet-gesplitste kredieten, de gesplitste vastleggingskredieten, de variabele kredie-

6 Algemeen overzicht ten, de machtigingen en de bijkredieten vorige jaren, verminderd met de vereffeningskredieten en de uitgaven voor de schuldenlast. De term beschikbare kredieten betekent dat deze kredieten naast de hierboven vermelde kredieten ook het aandeel in de globale provisies (vnl. index en CAO) en kredietherschikkingen omvatten. De gegevens voor 2011 hebben betrekking op de initiële kredieten. Bepaalde niveauoverschrijdende uitgaven, waarvan de verdeling over de niveaus gekend is, worden toegewezen aan de respectieve niveaus (o.a. onderwijsvoorrangsbeleid en investeringen). Zonder deze aanpassing is het beeld van de reële uitgaven per niveau vertekend. Voor 2011 zijn de werkelijke gegevens nog niet beschikbaar en werd er ofwel een schatting toegepast ofwel dezelfde verdeling als 2010 verondersteld. Er wordt in dit cijfermateriaal dus geen rekening gehouden met de inspanningen van andere (lokale) overheden, noch met de inspanningen van ouders, scholen en privébedrijven. De kostprijs per leerling wordt berekend op basis van het aantal financierbare leerlingen. Een financierbare leerling is een regelmatig ingeschreven leerling die op basis van bepaalde criteria zoals onderwijsniveau, studierichting, herkomst,... een wegingscoëfficiënt krijgt. Deze financierbare eenheden bepalen de grootte van de werkingsmiddelen en het personeelsbestand van elke onderwijsinstelling. De bedragen worden steeds in duizend euro (duizend EUR) uitgedrukt, tenzij anders vermeld. Afkortingen J M T M V T GO VGO OGO ASO TSO KSO BSO CLB VLIR B.H.G. Jongens Meisjes Totaal Mannen Vrouwen Totaal Gemeenschapsonderwijs Gesubsidieerd vrij onderwijs Gesubsidieerd officieel onderwijs Algemeen secundair onderwijs Technisch secundair onderwijs Kunstsecundair onderwijs Beroepssecundair onderwijs Centrum voor Leerlingenbegeleiding Vlaamse Interuniversitaire Raad Brussels Hoofdstedelijk Gewest

7 6 STRUCTUUR VAN HET VLAAMS ONDERWIJS - SCHOOLJAAR Doctor (Enkel universiteiten) (2) HOGER ONDERWIJS Minimum 60 Minimum 180 studiepunten studiepunten Theoretische leeftijd Bachelor na bachelor Professioneel gerichte bachelor ENKEL HOGESCHOLEN () Schakelprogramma HBO () Master na master Master Academisch gerichte bachelor UNIVERSITEITEN EN HOGESCHOLEN (ASSOCIATIE) () Beroeps (1) Leerjaren Minimum 60 Minimum 60 studiepunten studiepunten ONDERWIJS Se-n-Se Se-n-Se

8 BASISONDERWIJS SECUNDAIR (1) Iedereen die het tweede leerjaar van de de graad met vrucht heeft beëindigd of geslaagd is in een toelatingsexamen, heeft toegang tot de de graad beroepsonderwijs. (2) Het modulair onderwijs wordt niet in graden en leerjaren ingedeeld en is bijgevolg niet in het schema opgenomen. () De opleidingen hoger beroepsonderwijs (HBO) kunnen ingericht worden door de centra voor volwassenonderwijs maar ook door de hogescholen. HBO verpleegkunde wordt georganiseerd door instellingen van het voltijds secundair onderwijs. Het HBO behoort tot het hoger onderwijs. Algemeen overzicht

9 8 SCHOOLBEVOLKING SCHOOLBEVOLKING IN HET VOLTIJDS ONDERWIJS PER ONDERWIJSNIVEAU Kleuteronderwijs Gewoon Buitengewoon Totaal kleuteronderwijs Lager onderwijs Gewoon Buitengewoon Totaal lager onderwijs Totaal basisonderwijs Secundair onderwijs Gewoon Buitengewoon Totaal secundair onderwijs Hoger onderwijs (1) (2) () Hogescholenonderwijs Universitair onderwijs Totaal hoger onderwijs Algemeen totaal (1) Bachelors- en mastersopleidingen (vanaf ), en basisopleidingen en initiële lerarenopleidingen (afbouw). (2) Vanaf het academiejaar betreft het alle actieve inschrijvingen met een diplomacontract in een instelling van het hoger onderwijs op 0 juni. Eén student kan meerdere inschrijvingen hebben. () Zie tekst p. 9.

10 SCHOOLBEVOLKING IN HET DEELTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS Deeltijds beroepssecundair onderwijs De opleiding verpleegkunde die vroeger behoorde tot de vierde graad van het BSO ging vanaf over naar het hoger beroepsonderwijs (HBO). De opleidingen HBO kunnen worden ingericht door centra voor volwassenenonderwijs of door hogescholen. HBO verpleegkunde wordt als enige uitzondering ingericht door instellingen van het voltijds secundair onderwijs. In telde HBO verpleegkunde.87 leerlingen. In werd er nog geen HBO ingericht door hogescholen Algemeen overzicht

11 10 SCHOOLBEVOLKING LEVENSLANG LEREN Volwassenenonderwijs Volwassenenonderwijs Referteperiode 1//2010-1//2011 Secundair volwassenenonderwijs Lineair 2.9 Modulair 11.6 Totaal 1.76 Hoger beroepsonderwijs van het volwassenenonderwijs Lineair 1. Modulair 16.0 Totaal Specifieke lerarenopleiding Lineair - Modulair Totaal Basiseducatie n.b. Deeltijds kunstonderwijs

12 ONDERWIJSINSTELLINGEN ONDERWIJSINSTELLINGEN IN HET NEDERLANDSTALIG VOLTIJDS ONDERWIJS, HET DEELTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS EN LEVENSLANG LEREN Voltijds onderwijs Kleuteronderwijs Gewoon Buitengewoon (1) 97 Totaal 2.27 Lager onderwijs Gewoon 2.16 Buitengewoon (1) 191 Totaal 2.6 Basisonderwijs (2) Gewoon 2.6 Buitengewoon (1) 191 Totaal 2.27 Secundair onderwijs Gewoon () () 960 Buitengewoon (1) 111 Totaal Deeltijds secundair onderwijs Deeltijds beroepssecundair onderwijs 7 Levenslang leren Volwassenenonderwijs Volwassenenonderwijs ()(6) Secundair volwassenenonderwijs 10 Hoger beroepsonderwijs van het volwassenenonderwijs 9 Basiseducatie 1 Deeltijds kunstonderwijs 168 (1) De scholen die buitengewoon onderwijs van het type aanbieden, 6 scholen met kleuter- én lager onderwijs en secundaire scholen, zijn niet in de cijfers opgenomen. (2) De scholen die kleuter- én lager onderwijs organiseren, zijn zowel in het aantal kleuterscholen als in het aantal lagere scholen opgenomen. () 2 van deze 960 scholen richten ook deeltijds beroepssecundair onderwijs (DBSO) in. Daarnaast zijn er nog scholen die enkel dbso inrichten. () 16 van deze 960 scholen richten ook HBO verpleegkunde in. Daarnaast (niet opgenomen in de tabel) zijn er nog scholen die enkel HBO verpleegkunde inrichten. () De gegevens van de referteperiode 1//2010-1//2011. (6) Sommige centra voor volwassenenonderwijs richten zowel secundair volwassenenonderwijs als hoger beroepsonderwijs van het volwassenenonderwijs in. In totaal zijn er 111 centra voor volwassenenonderwijs. Algemeen overzicht 11 Hoger onderwijs Hogescholenonderwijs 22 Universitair onderwijs 7 Totaal

13 12 PERSONEEL BESTUURS- EN ONDERWIJZEND PERSONEEL PER ONDERWIJSNIVEAU NAAR GESLACHT (1) Aantal budgettaire fulltime-equivalenten in januari Gewoon basisonderwijs M V T Buitengewoon basisonderwijs M V T Gewoon secundair onderwijs (2) M V T Buitengewoon secundair onderwijs M V T HBO verpeegkunde () M V T Hogescholenonderwijs () M V T

14 Basiseducatie () M V T Secundair volwassenenonderwijs M V T Hoger beroepsonderwijs van het volwassenenonderwijs M V T Deeltijds kunstonderwijs M V T Totaal bestuurs- en onderwijzend personeel (zonder basiseducatie) M V T Totaal bestuurs- en onderwijzend personeel (met basiseducatie) M V T (1) Exclusief het personeel tewerkgesteld aan de universiteiten. (2) Personeel van het voltijds en het deeltijds secundair onderwijs. () De opleiding verpleegkunde die vroeger behoorde tot de vierde graad van het BSO ging vanaf over naar het hoger beroepsonderwijs (HBO). () Personeelsleden met een mandaatsvergoeding en gastprofessoren zijn niet in de statistieken opgenomen. () Vanaf 1 september 2008 wordt de betaling van de personeelsleden van de Centra voor Basiseducatie overgenomen door het Beleidsdomein Onderwijs en Vorming. Vanaf die datum treedt het Beleidsdomein op als derde betaler voor die personeelsleden die met een arbeidsovereenkomst verbonden zijn aan een Centrum voor Basiseducatie (Contractueel door Onderwijs) en die niet op een andere wijze worden betaald. Op basis van de invoering van het decreet Volwassenenonderwijs van 1 juni 2007 wordt dit derdebetalersysteem ingevoerd. Algemeen overzicht

15 1 ANDERE PERSONEELSCATEGORIEEN PER ONDERWIJSNIVEAU NAAR GESLACHT (1) Aantal budgettaire fulltime-equivalenten in januari Gewoon basisonderwijs M V T Buitengewoon basisonderwijs M V T Gewoon secundair onderwijs (2) M V T Buitengewoon secundair onderwijs M V T HBO verpleegkunde () M 2 2 V T Hogescholenonderwijs M V T

16 Basiseducatie () M V 0 T 8 7 Secundair volwassenenonderwijs M V T Hoger beroepsonderwijs van het volwassenenonderwijs M V T Deeltijds kunstonderwijs M V T Andere () M V T Totaal andere personeelscategorieën (zonder basiseducatie) M V T Totaal andere personeelscategorieën (met basiseducatie) M V T (1) Exclusief het personeel tewerkgesteld aan de universiteiten. (2) Personeel van het voltijds en het deeltijds secundair onderwijs. () De opleiding verpleegkunde die vroeger behoorde tot de vierde graad van het BSO ging vanaf over naar het hoger beroepsonderwijs (HBO). () Vanaf 1 september 2008 wordt de betaling van de personeelsleden van de Centra voor Basiseducatie overgenomen door het Beleidsdomein Onderwijs en Vorming. Vanaf die datum treedt het Beleidsdomein op als derde betaler voor die personeelsleden die met een arbeidsovereenkomst verbonden zijn aan een Centrum voor Basiseducatie (Contractueel door Onderwijs) en die niet op een andere wijze worden betaald. Op basis van de invoering van het decreet Volwassenenonderwijs van 1 juni 2007 wordt dit derdebetalersysteem ingevoerd. () Personeel van CLB-centra, onderwijsinspectie, pedagogische begeleiding, internaten, Algemeen overzicht

17 16 PERSONEEL AAN DE UNIVERSITEITEN BETAALD TEN LASTE VAN DE WERKINGSUITKERINGEN Aantal voltijdse eenheden op 1 februari (1) M V T M V T M V T Academisch personeel Zelfstandig academisch personeel (2) 2.082, 0,8 2.1, ,2 88, 2.6,6 2.07, 26, ,0 Assisterend academisch personeel 918,9 898, ,8 81, 898, 1.70,0 867,7 1.01, ,8 Totaal.001,2 1.29,7.0, ,8 1.86,8.286,6 2.92,1 1.9,7.81,8 Administratief en technisch personeel 1.8, 1.969,7.82,9 1.8, 2.0,6.887, , 2.196,8.06, Algemeen totaal.8,.299, 8.1,8.7,2.1, 8.17,.810,6.76,6 8.7,1 (1) Bij het ter perse gaan van deze publicatie waren de gegevens van februari 2011 nog niet beschikbaar. (2) Gastprofessoren en vervroegd gepensioneerden niet inbegrepen. Bron : Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR), Ravensteingalerij 27, 1000 Brussel

18 BUDGET EVOLUTIE VAN HET ONDERWIJSBUDGET Evolutie van de Vlaamse onderwijsbegroting (duizend EUR) (1)(2) Jaarlijkse procentuele evolutie van de Vlaamse onderwijsbegroting (inflatievrij),1% 2,7%,9% -,2%,8% -1,% Procentueel aandeel van de onderwijsbegroting in de Vlaamse begroting 0,% 9,9% 1,1% 6,8% 9,2% 8,8% Procentueel aandeel van onderwijs t.o.v. het Bruto Regionaal Produkt (BRP) () (),%,28%,62%,9% niet gekend niet gekend (),9%,8% 6,% niet gekend niet gekend niet gekend (1) Hierbij wordt geen rekening gehouden met eventuele verschuivingen binnen de Vlaamse begroting van of naar de onderwijsbegroting. (2) Tijdens het begrotingsjaar 2008 werd er een vooruitbetaling uitgevoerd van de werkingsmiddelen basisonderwijs en secundair onderwijs voor De stijging van het krediet 2008 ten opzichte van het krediet 2007, en de daling van het krediet 2009 ten opzichte van 2008 kan hierdoor voornamelijk worden verklaard. () Het BRP (van Vlaanderen) wordt uitgedrukt aan marktprijzen in werkelijke prijzen. () Deze percentages mogen niet verward worden met de percentages die in internationale publicaties gebruikt worden. In internationale context gebruiken we de definitie van de OESO waarbij alle uitgaven naar de onderwijsinstellingen in kaart worden gebracht. Deze uitgaven bevatten dus niet enkel de onderwijsbegroting, maar ook de uitgaven van de gemeenten, uitgaven SYNTRA, alle uitgaven voor R&D, kosten van de administratie, kindergeld van de 18-2-jarigen, de Europese middelen en de pensioenen. De beschikbare reeks voor Vlaanderen volgens de OESO-definitie wordt in weergegeven. In 2006 onderging de Vlaamse overheid een herstructurering onder de naam Beter Bestuurlijk Beleid met een nieuwe organisatiestructuur als gevolg. Vanaf begroting 2008 dient de begrotingsstructuur te worden afgestemd op deze nieuwe organisatiestructuur. Hierdoor werd de opdeling van de begrotingskredieten per onderwijsniveau aangepast. Om een vergelijkbare evolutie te behouden, werden de voorgaande jaren herberekend conform de nieuwe structuur. Algemeen overzicht

19 18 EVOLUTIE VAN HET ONDERWIJSBUDGET PER ONDERWIJSNIVEAU (duizend EUR) Gewoon basisonderwijs Buitengewoon basisonderwijs Basisonderwijs - algemeen (1) Gewoon secundair onderwijs Buitengewoon secundair onderwijs Secundair onderwijs - algemeen (1) Hoger onderwijs Volwassenenonderwijs Deeltijds kunstonderwijs EVOLUTIE VAN DE KOSTPRIJS PER LEERLING/STUDENT (in EUR) (2) Gewoon basisonderwijs.9,6.088,.67,9.18,88.86,21.6,9 Buitengewoon basisonderwijs 11.97,0 12.1,7 1.62,79 1., ,2 1.67,62 Gewoon secundair onderwijs 7.167, , 8.12, , ,0 8.19,98 Buitengewoon secundair onderwijs 1.12, , , , , ,20 Deeltijds kunstonderwijs 1.17,0 1.10, ,8 1.18, , 1.261,9 (1) De onderverdeling 'algemeen' naast 'gewoon' en 'buitengewoon' voor het basisonderwijs en secundair onderwijs omvat voornamelijk de kredieten voor nascholing. (2) Vanaf academiejaar zijn er in het hoger onderwijs geen financierbare studenten meer geteld, waardoor er geen vergelijkbare kostprijs meer kan berekend worden.

20 SCHOOLBEVOLKING SCHOOLBEVOLKING IN HET BASISONDERWIJS GO VGO OGO Totaal J M T J M T J M T Kleuteronderwijs Gewoon Buitengewoon (1) Totaal kleuteronderwijs Lager onderwijs Gewoon Buitengewoon (1) Totaal lager onderwijs Totaal basisonderwijs (1) Om dubbeltellingen te vermijden, werden leerlingen die omwille van een langdurige ziekte les volgen in het buitengewoon onderwijs (de zogenaamde type--leerlingen) niet opgenomen in de cijfers van het buitengewoon onderwijs. Op 1 februari 2011 werden in het buitengewoon kleuteronderwijs en in het buitengewoon lager onderwijs van het type respectievelijk 116 en 207 leerlingen geteld. De gemiddelde aanwezigheid tussen 1 februari 2010 en 1 januari 2011 in het buitengewoon kleuteronderwijs en in het buitengewoon lager onderwijs van het type was respectievelijk 111,98 en 186,6 leerlingen. Basisonderwijs

21 20 SCHOOLBEVOLKING IN HET BASISONDERWIJS PER PROVINCIE Antwerpen Vlaams- Brabant B.H.G. West- Vlaanderen Oost- Vlaanderen Limburg Henegouwen Totaal Kleuteronderwijs Gewoon Buitengewoon (1) Totaal kleuteronderwijs Lager onderwijs Gewoon Buitengewoon (1) Totaal lager onderwijs Totaal basisonderwijs (1) Om dubbeltellingen te vermijden werden leerlingen die omwille van een langdurige ziekte les volgen in het buitengewoon onderwijs (de zogenaamde type--leerlingen) niet opgenomen in de cijfers van het buitengewoon onderwijs. Op 1 februari 2011 werden in het buitengewoon kleuteronderwijs en in het buitengewoon lager onderwijs van het type respectievelijk 116 en 207 leerlingen geteld. De gemiddelde aanwezigheid tussen 1 februari 2010 en 1 januari 2011 in het buitengewoon kleuteronderwijs en in het buitengewoon lager onderwijs van het type was respectievelijk 111,98 en 186,6 leerlingen.

22 EVOLUTIE VAN DE SCHOOLBEVOLKING IN HET GEWOON KLEUTERONDERWIJS NAAR GESLACHT Schooljaar GO VGO OGO Totaal J M J M J M J M T EVOLUTIE VAN DE SCHOOLBEVOLKING IN HET BUITENGEWOON KLEUTERONDERWIJS NAAR GESLACHT (1) Schooljaar GO VGO OGO Totaal J M J M J M J M T (1) Om dubbeltellingen te vermijden werden leerlingen die omwille van een langdurige ziekte les volgen in het buitengewoon onderwijs (de zogenaamde type--leerlingen) niet opgenomen in de cijfers van het buitengewoon onderwijs. Basisonderwijs

23 22 EVOLUTIE VAN DE SCHOOLBEVOLKING IN HET GEWOON LAGER ONDERWIJS NAAR GESLACHT Schooljaar GO VGO OGO Totaal J M J M J M J M T EVOLUTIE VAN DE SCHOOLBEVOLKING IN HET BUITENGEWOON LAGER ONDERWIJS NAAR GESLACHT (1) Schooljaar GO VGO OGO Totaal J M J M J M J M T (1) Om dubbeltellingen te vermijden werden leerlingen die omwille van een langdurige ziekte les volgen in het buitengewoon onderwijs (de zogenaamde type--leerlingen) niet opgenomen in de cijfers van het buitengewoon onderwijs.

24 ONDERWIJSINSTELLINGEN SCHOLEN IN HET BASISONDERWIJS (1) GO VGO OGO Totaal Basisonderwijs Gewoon Buitengewoon Totaal basisonderwijs Kleuteronderwijs Gewoon Buitengewoon Totaal kleuteronderwijs Lager onderwijs Gewoon Buitengewoon Totaal lager onderwijs (1) De scholen die én kleuter- én lager onderwijs organiseren zijn zowel in het aantal kleuterscholen als in het aantal lagere scholen opgenomen. De som van het aantal kleuterscholen en het aantal lagere scholen is dus groter dan het aantal basisscholen. In het schooljaar waren er in het gewoon basisonderwijs 171 autonome kleuterscholen, 176 autonome lagere scholen en basisscholen met kleuter- én lager onderwijs. In het buitengewoon basisonderwijs waren er geen autonome kleuterscholen, 9 autonome lagere scholen en 97 basisscholen met kleuter- én lager onderwijs. Daarnaast waren er zowel in het kleuteronderwijs als in het lager onderwijs nog 6 scholen met buitengewoon onderwijs van het type. Het betreft hier telkens basisscholen met zowel buitengewoon kleuter- als lager onderwijs. Deze scholen zijn niet in het cijfermateriaal opgenomen. Franstalige scholen zijn niet opgenomen in deze tabel. Basisonderwijs

25 2 PERSONEEL BESTUURS - EN ONDERWIJZEND PERSONEEL IN HET BASISONDERWIJS NAAR STATUUT EN GESLACHT Aantal budgettaire fulltime-equivalenten in januari 2011 Vastbenoemden Tijdelijken Totaal M V T M V T M V T Gewoon basisonderwijs GO VGO OGO Totaal Buitengewoon basisonderwijs GO VGO OGO Totaal Totaal basisonderwijs GO VGO OGO Totaal

26 ANDERE PERSONEELSCATEGORIEEN IN HET BASISONDERWIJS NAAR STATUUT EN GESLACHT Aantal budgettaire fulltime-equivalenten in januari 2011 Vastbenoemden Tijdelijken Totaal M V T M V T M V T Gewoon basisonderwijs GO VGO OGO Totaal Buitengewoon basisonderwijs GO VGO OGO Totaal Totaal basisonderwijs GO VGO OGO Totaal Basisonderwijs

27 26 EVOLUTIE BESTUURS- EN ONDERWIJZEND PERSONEEL IN HET BASISONDERWIJS NAAR STATUUT Aantal budgettaire fulltime-equivalenten in januari Gewoon basisonderwijs Vastbenoemden Tijdelijken Totaal Buitengewoon basisonderwijs Vastbenoemden Tijdelijken Totaal Totaal basisonderwijs Vastbenoemden Tijdelijken Totaal

28 EVOLUTIE ANDERE PERSONEELSCATEGORIEEN IN HET BASISONDERWIJS NAAR STATUUT Aantal budgettaire fulltime-equivalenten in januari Gewoon basisonderwijs Vastbenoemden Tijdelijken Totaal Buitengewoon basisonderwijs Vastbenoemden Tijdelijken Totaal Totaal basisonderwijs Vastbenoemden Tijdelijken Totaal Basisonderwijs

29 28 LEEFTIJDSSTRUCTUUR VAN HET PERSONEEL IN HET BASISONDERWIJS Aantal personen in het gewoon en het buitengewoon basisonderwijs in januari 2011 Leeftijd GO VGO OGO Totaal M V M V M V M V T Totaal GO VGO OGO Totaal Leeftijd M V M V M V M V T

30 LEEFTIJDSSTRUCTUUR VAN HET PERSONEEL IN HET BASISONDERWIJS Aantal personen in het gewoon en het buitengewoon basisonderwijs in januari 2011 GO M V Leeftijd Aantal personen VGO M V Leeftijd Aantal personen Basisonderwijs

31 0 LEEFTIJDSSTRUCTUUR VAN HET PERSONEEL IN HET BASISONDERWIJS Aantal personen in het gewoon en het buitengewoon basisonderwijs in januari 2011 OGO M V Leeftijd Aantal personen TOTAAL M V Leeftijd Aantal personen

32 BUDGET EVOLUTIE VAN HET BUDGET BASISONDERWIJS (duizend EUR) Gewoon basisonderwijs Buitengewoon basisonderwijs Basisonderwijs - algemeen (1) Totaal basisonderwijs BUDGET GEWOON BASISONDERWIJS PER NET (duizend EUR) (2) GO VGO OGO Netoverschrijdend Totaal BUDGET BUITENGEWOON BASISONDERWIJS PER NET (duizend EUR) (2) GO VGO OGO Netoverschrijdend Totaal (1) De onderverdeling algemeen naast gewoon en buitengewoon omvat voornameliijk de kredieten voor nascholing. (2) Tijdens het begrotingsjaar 2008 werd er een vooruitbetaling uitgevoerd van de werkingsmiddelen basisonderwijs en secundair onderwijs voor De stijging van het krediet ten opzichte van 2007, en de daling van het krediet 2009 ten opzichte van 2008 kan hierdoor voornamelijk worden verklaard. 6 Door de implementatie van de nieuwe begrotingsstructuur vanaf 2008 wijzigt ook de verdeling binnen het niveau. Om een vergelijkbare evolutie te behouden werden de voorgaande jaren herberekend conform de nieuwe structuur. 2 1 Basisonderwijs

33 2 BUDGET GEWOON BASISONDERWIJS PER UITGAVENCATEGORIE (duizend EUR) Loon (1) Werking (2) Investeringen Totaal BUDGET BUITENGEWOON BASISONDERWIJS PER UITGAVENCATEGORIE (duizend EUR) Loon (1) Werking (2) Investeringen Totaal (1) De loonmassa van de personeelsleden rechtstreeks betaald door het beleidsdomein Onderwijs en Vorming. (2) De stijging van het krediet 2008 ten opzichte van 2007, en de daling van het krediet 2009 ten opzichte van 2008 kan voornamelijk worden verklaard door een vooruitbetaling voor 2009.

34 EVOLUTIE VAN DE KOSTPRIJS PER LEERLING PER NET (in EUR) Gewoon basisonderwijs GO.1,6.8,77.09,1.62,7.96,2.99,09 VGO.86,9.997,0.82,22.01,87.8,10.2,8 OGO.88,68.100,7.66,77.269,90.62,09.697,00 Gewogen gemiddelde.9,6.088,.67,9.18,88.86,21.6,9 Buitengewoon basisonderwijs GO 1.890, , 18.2, , , ,99 VGO , , 12.7, , ,1 1.21,9 OGO 10.82, , , , , ,1 Gewogen gemiddelde 11.97,0 12.1,7 1.62,79 1., ,2 1.67,62 Basisonderwijs 1 2 6

35

36 SCHOOLBEVOLKING SCHOOLBEVOLKING IN HET VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS Gewoon secundair onderwijs Onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers GO VGO OGO Totaal J M T J M T J M T ste graad de graad de graad de graad Modulair onderwijs (op het niveau van de 2de en de graad) Totaal gewoon secundair onderwijs Buitengewoon secundair onderwijs (1) Totaal voltijds secundair onderwijs GO VGO OGO Totaal J M T J M T J M T HBO verpleegkunde (1) Om dubbeltellingen te vermijden werden leerlingen die omwille van een langdurige ziekte les volgen in het buitengewoon onderwijs (de zogenaamde type--leerlingen) niet opgenomen in de cijfers van het buitengewoon onderwijs. Op 1 februari 2011 werden in het buitengewoon secundair onderwijs 19 leerlingen van het type geteld. Secundair onderwijs 1 2 6

37 6 SCHOOLBEVOLKING IN HET VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS PER PROVINCIE Antwerpen Vlaams- Brabant B.H.G. West- Vlaanderen Oost- Vlaanderen Limburg Totaal Voltijds gewoon secundair onderwijs Buitengewoon secundair onderwijs (1) Totaal voltijds secundair onderwijs Antwerpen Vlaams- Brabant B.H.G. West- Vlaanderen Oost- Vlaanderen Limburg Totaal HBO verpleegkunde (1) Om dubbeltellingen te vermijden werden leerlingen die omwille van een langdurige ziekte les volgen in het buitengewoon onderwijs (de zogenaamde type--leerlingen) niet opgenomen in de cijfers van het buitengewoon onderwijs. Op 1 februari 2011 werden in het buitengewoon secundair onderwijs 19 leerlingen van het type geteld.

38 ONDERWIJSVORMEN IN DE 2DE, DE, DE GRAAD EN MODULAIR ONDERWIJS VAN HET VOLTIJDS GEWOON SECUNDAIR ONDERWIJS GO VGO OGO Totaal J M T J M T J M T 2de graad ASO TSO KSO BSO Totaal 2de graad de graad ASO TSO KSO BSO Totaal de graad de graad BSO Totaal de graad Modulair onderwijs (op het niveau van de 2de en de graad) BSO Secundair onderwijs

39 8 EVOLUTIE VAN DE SCHOOLBEVOLKING IN HET VOLTIJDS GEWOON SECUNDAIR ONDERWIJS NAAR GESLACHT Schooljaar GO VGO OGO Totaal J M J M J M J M T (1) EVOLUTIE VAN DE SCHOOLBEVOLKING IN HET VOLTIJDS BUITENGEWOON SECUNDAIR ONDERWIJS NAAR GESLACHT (2) Schooljaar GO VGO OGO Totaal J M J M J M J M T (1) De opleiding verpleegkunde die vroeger behoorde tot de vierde graad van het BSO ging vanaf over naar het hoger beroepsonderwijs (HBO). HBO behoort tot het niveau hoger onderwijs. De opleidingen HBO kunnen worden ingericht door centra voor volwassenenonderwijs of door hogescholen. HBO verpleegkunde wordt als enige uitzondering ingericht door instellingen van het voltijds secundair onderwijs. Deze cursisten zijn niet meer opgenomen in de cijfers secundair onderwijs. (2) Om dubbeltellingen te vermijden werden leerlingen die omwille van een langdurige ziekte les volgen in het buitengewoon onderwijs (de zogenaamde type--leerlingen) niet opgenomen in de cijfers van het buitengewoon onderwijs.

40 SCHOOLBEVOLKING IN HET DEELTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS GO VGO OGO Totaal J M T J M T J M T Deeltijds beroepssecundair onderwijs Secundair onderwijs

41 0 ONDERWIJSINSTELLINGEN SCHOLEN IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS GO VGO OGO Totaal Voltijds secundair onderwijs Gewoon Buitengewoon (1) Totaal voltijds secundair onderwijs Deeltijds secundair onderwijs (2) Deeltijds beroepssecundair onderwijs (1) Daarnaast zijn er nog scholen die buitengewoon secundair onderwijs van het type aanbieden. Deze scholen zijn niet in het cijfermateriaal opgenomen. (2) Op vijf na zijn alle centra voor deeltijds secundair onderwijs verbonden aan een school voor gewoon voltijds secundair onderwijs.

42 PERSONEEL BESTUURS- EN ONDERWIJZEND PERSONEEL IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS NAAR STATUUT EN GESLACHT (1)(2) Aantal budgettaire fulltime-equivalenten in januari Vastbenoemden Tijdelijken Totaal M V T M V T M V T Gewoon secundair onderwijs GO VGO OGO Totaal Buitengewoon secundair onderwijs GO VGO OGO Totaal Totaal secundair onderwijs GO VGO OGO Totaal (1) Personeel van het voltijds en het deeltijds secundair onderwijs. (2) De opleiding verpleegkunde die vroeger behoorde tot de vierde graad van het BSO ging vanaf over naar het hoger beroepsonderwijs (HBO). HBO behoort tot het niveau hoger onderwijs. De opleidingen HBO kunnen worden ingericht door centra voor volwassenenonderwijs of door hogescholen. HBO verpleegkunde wordt als enige uitzondering ingericht door instellingen van het voltijds secundair onderwijs. Het betreft 892 fulltime-equivalenten die niet zijn opgenomen in de tabel omdat ze niet meer tot het gewoon secundair onderwijs behoren Secundair onderwijs

43 2 ANDERE PERSONEELSCATEGORIEEN IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS NAAR STATUUT EN GESLACHT (1)(2) Aantal budgettaire fulltime-equivalenten in januari 2011 Vastbenoemden Tijdelijken Totaal M V T M V T M V T Gewoon secundair onderwijs GO VGO OGO Totaal Buitengewoon secundair onderwijs GO VGO OGO Totaal Totaal secundair onderwijs GO VGO OGO Totaal (1) Personeel van het voltijds en het deeltijds secundair onderwijs. (2) De opleiding verpleegkunde die vroeger behoorde tot de vierde graad van het BSO ging vanaf over naar het hoger beroepsonderwijs (HBO). HBO behoort tot het niveau hoger onderwijs. De opleidingen HBO kunnen worden ingericht door centra voor volwassenenonderwijs of door hogescholen. De 19 full-time equivalenten in de autonome HBO-scholen zijn niet opgenomen in deze tabel. De personeelsleden ( andere personeelscategorieën ) die tewerkgesteld zijn in in scholen die zowel secundair onderwijs als HBO organiseren, zijn wel opgenomen in deze tabel.

44 EVOLUTIE BESTUURS- EN ONDERWIJZEND PERSONEEL IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS NAAR STATUUT (1) (2) Aantal budgettaire fulltime-equivalenten in januari Gewoon secundair onderwijs Vastbenoemden Tijdelijken Totaal Buitengewoon secundair onderwijs Vastbenoemden Tijdelijken Totaal Totaal secundair onderwijs Vastbenoemden Tijdelijken Totaal (1) Personeel van het voltijds en het deeltijds secundair onderwijs. (2) De opleiding verpleegkunde die vroeger behoorde tot de vierde graad van het BSO ging vanaf over naar het hoger beroepsonderwijs (HBO). HBO behoort tot het niveau hoger onderwijs. De opleidingen HBO kunnen worden ingericht door centra voor volwassenenonderwijs of door hogescholen. HBO verpleegkunde wordt als enige uitzondering ingericht door instellingen van het voltijds secundair onderwijs. De personeelsleden die tewerkgesteld zijn in scholen die zowel secundair onderwijs als HBO organiseren, zijn wel opgenomen in de tabel. Secundair onderwijs 1 2 6

45 EVOLUTIE ANDERE PERSONEELSCATEGORIEEN IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS NAAR STATUUT (1) (2) Aantal budgettaire fulltime-equivalenten in januari Gewoon secundair onderwijs Vastbenoemden Tijdelijken Totaal Buitengewoon secundair onderwijs Vastbenoemden Tijdelijken Totaal Totaal secundair onderwijs Vastbenoemden Tijdelijken Totaal (1) Personeel van het voltijds en het deeltijds secundair onderwijs. (2) De opleiding verpleegkunde die vroeger behoorde tot de vierde graad van het BSO ging vanaf over naar het hoger beroepsonderwijs (HBO). HBO behoort tot het niveau hoger onderwijs. De opleidingen HBO kunnen worden ingericht door centra voor volwassenenonderwijs of door hogescholen. De personeelsleden (andere personeelscategorieën) die tewerkgesteld zijn in scholen die zowel secundair onderwijs als HBO organiseren, zijn wel opgenomen in deze tabel.

46 BESTUURS- EN ONDERWIJZEND PERSONEEL IN HET GEWOON SECUNDAIR ONDERWIJS NAAR OPLEIDINGSNIVEAU (1)(6) Aantal budgettaire fulltime-equivalenten in januari 2011 Professionele bachelor voor het onderwijs (2) () Ten minste master (2) () Andere (2) () Totaal GO VGO OGO Totaal (1) Personeel van het voltijds en het deeltijds secundair onderwijs. (2) De indeling tussen professionele bachelor voor het onderwijs en ten minste master is gebaseerd op de diploma s die de betrokkenen hebben. () Professionele bachelor voor het onderwijs en geaggregeerde voor het secundair onderwijs - groep 1 en alle wijzigingen in benaming die deze opleiding heeft doorgemaakt. () Ten minste master of ten minste HOLT. Officiële benaming ten minste HOLT : ten minste Hoger Onderwijs van het Lange Type : deze omvatten o.a. de doctors, de ingenieurs, de artsen, de apothekers, de licentiaten, de architecten, de priesters en de meestergraden ongeacht of ze een bekwaamheidsbewijs voor het ambt van leraar, zoals een aggregaat, hebben. () De categorie andere omvat de personeelsleden met een diploma professionele bachelor of Hoger Onderwijs van het Korte Type dat niet professionele bachelor voor het onderwijs is of een lager diploma dan professionele bachelor of Hoger Onderwijs van het Korte Type. (6) De opleiding verpleegkunde die vroeger behoorde tot de vierde graad van het BSO ging vanaf over naar het hoger beroepsonderwijs (HBO). HBO behoort tot het niveau hoger onderwijs. De opleidingen HBO kunnen worden ingericht door centra voor volwassenenonderwijs of door hogescholen. HBO verpleegkunde wordt als enige uitzondering ingericht door instellingen van het voltijds secundair onderwijs. Secundair onderwijs 1 2 6

47 6 LEEFTIJDSSTRUCTUUR VAN HET PERSONEEL IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS (1)(2) Aantal personen in het gewoon en het buitengewoon secundair onderwijs in januari 2011 Leeftijd GO VGO OGO Totaal M V M V M V M V T Totaal GO VGO OGO Totaal Leeftijd M V M V M V M V T (1) Personeel van het voltijds en het deeltijds secundair onderwijs. (2) De opleiding verpleegkunde die vroeger behoorde tot de vierde graad van het BSO ging vanaf over naar het hoger beroepsonderwijs (HBO). HBO behoort tot het niveau hoger onderwijs. De opleidingen HBO kunnen worden ingericht door centra voor volwassenenonderwijs of door hogescholen. HBO verpleegkunde wordt als enige uitzondering ingericht door instelllingen van het voltijds secundair onderwijs. Het betreft 1.09 fysieke personen. HBO wordt in mindering gebracht van het gewoon secundair onderwijs.

BASISONDERWIJS Leerlingen. ALGEMEEN Schoolbevolking. 1 Schoolbevolking in het Vlaams onderwijs. 2 Evolutie schoolbevolking per onderwijsniveau

BASISONDERWIJS Leerlingen. ALGEMEEN Schoolbevolking. 1 Schoolbevolking in het Vlaams onderwijs. 2 Evolutie schoolbevolking per onderwijsniveau ALGEMEEN Schoolbevolking 1 Schoolbevolking in het Vlaams onderwijs basisonderwijs (1) Voltijds onderwijs Kleuteronderwijs 271.239 Lager onderwijs 428.036 Totaal 699.275 Secundair onderwijs (1) Voltijds

Nadere informatie

LIJST DER DEFINITIES EN AFKORTINGEN

LIJST DER DEFINITIES EN AFKORTINGEN Deel 5 BUDGET 5 LIJST DER DEFINITIES EN AFKORTINGEN 1. Definities In 2006 onderging de Vlaamse overheid een herstructurering onder de naam 'Beter Bestuurlijk Beleid' met een nieuwe organisatiestructuur

Nadere informatie

afkortingen VGO Gesubsidieerd Vrij Onderwijs

afkortingen VGO Gesubsidieerd Vrij Onderwijs afkortingen ASO Algemeen secundair onderwijs BIS Begeleid Individueel Studeren B.O. Buitengewoon onderwijs BSO Beroepssecundair onderwijs Bu.S.O. Buitengewoon secundair onderwijs BVJ Beroepsvoorbereidend

Nadere informatie

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN. Buitengewoon lager onderwijs : Schoolbevolking naar type... 88

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN. Buitengewoon lager onderwijs : Schoolbevolking naar type... 88 AFKORTINGEN ASO BIS B.O. BSO Bu.S.O. BVJ CLB CVO DBSO DKO GAS GGS GO GOK G.ON. HBO KSO NaPCO NGK OGO OVSG POVPO Se-n-Se TSO VDAB VGO VLIR VONAC VRK VSKO Algemeen secundair onderwijs Begeleid Individueel

Nadere informatie

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN AFKORTINGEN ASO BIS B.O. BSO Bu.S.O. BVJ CLB CVO CVPO DBSO DKO GAS GGS GO GOK G.ON. KSO NaPCO NGK OGO OSP OVSG POVPO TSO VDAB VIZO VGO Vl.I.R VOCB VONAC VRK VSKO Algemeen secundair onderwijs Begeleid Individueel

Nadere informatie

Deel 8 INTERNATIONALE VERGELIJKING

Deel 8 INTERNATIONALE VERGELIJKING Deel 8 INTERNATIONALE VERGELIJKING 8 INTERNATIONALE VERGELIJKING Internationale onderwijsstatistieken zijn gebaseerd op een standaardterminologie, standaardconcepten, -definities en -classificaties, en

Nadere informatie

2. Kan de minister voor de afgelopen drie schooljaren en referteperiodes de volgende gegevens verschaffen?

2. Kan de minister voor de afgelopen drie schooljaren en referteperiodes de volgende gegevens verschaffen? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 556 van JORIS POSCHET datum: 8 september 2015 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Hoger beroepsonderwijs - Gegevens,

Nadere informatie

Investeren in onderwijs, elk talent kansen geven

Investeren in onderwijs, elk talent kansen geven Investeren in onderwijs, elk talent kansen geven De scholingsgraad van de bevolking blijft toenemen. Bij de jongste leeftijdsgroep (25-34 jaar) heeft meer dan veertig procent een diploma hoger onderwijs

Nadere informatie

Hoger onderwijs, lager onderwijs, schoolloopbaan, schoolse vertraging, secundair onderwijs, universitair onderwijs, watervalsysteem, zittenblijven

Hoger onderwijs, lager onderwijs, schoolloopbaan, schoolse vertraging, secundair onderwijs, universitair onderwijs, watervalsysteem, zittenblijven 1. Referentie Referentie Duqué, H. (1998). Zittenblijven en schoolse vertraging in het Vlaams onderwijs. Een kwantitatieve analyse 1996-1997. Onuitgegeven onderzoeksrapport, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap,

Nadere informatie

Studieaanbod in de eerste graad A-stroom. Screening van de basisopties in de eerste graad van het voltijds secundair onderwijs

Studieaanbod in de eerste graad A-stroom. Screening van de basisopties in de eerste graad van het voltijds secundair onderwijs Studieaanbod in de eerste graad A-stroom Screening van de basisopties in de eerste graad van het voltijds secundair onderwijs juli 2015 Inhoud Inhoud... 2 1 Inleiding... 6 2 Situering... 7 3 Leerlingenaantallen

Nadere informatie

GO! verwelkomt meer leerlingen: leerlingencijfers kleuter- en leerplichtonderwijs

GO! verwelkomt meer leerlingen: leerlingencijfers kleuter- en leerplichtonderwijs Persbericht 11-09-2009 GO! verwelkomt meer leerlingen: leerlingencijfers kleuter- en leerplichtonderwijs Het GO! rondde zijn jaarlijkse spoedtelling af met een stijging van 2859 leerlingen. De stijging

Nadere informatie

Een zorgjob Ik ga ervoor! Boordtabellenset 2015-2016 Lon Holtzer, zorgambassadeur, Vlaamse Overheid

Een zorgjob Ik ga ervoor! Boordtabellenset 2015-2016 Lon Holtzer, zorgambassadeur, Vlaamse Overheid Een zorgjob Ik ga ervoor! Boordtabellenset 2015-2016 Lon Holtzer, zorgambassadeur, Vlaamse Overheid 1 Prognose bevolking 2 18-jarigen 1991 2000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025

Nadere informatie

Onderwijs en vorming. 1 73.609 leerlingen. Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse

Onderwijs en vorming. 1 73.609 leerlingen. Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 30 september 2013 Contactpersoon: Kim Nevelsteen Onderwijs en vorming Samenvatting 73.609 leerlingen (2012) 16.981 kleuters 26.537 kinderen in het lager

Nadere informatie

Advies over de implementatie van ISCED 2011 in Vlaanderen

Advies over de implementatie van ISCED 2011 in Vlaanderen Algemene Raad PCA / 26 januari 2012 AR-AR-ADV-007 Advies over de implementatie van ISCED 2011 in Vlaanderen Vlaamse Onderwijsraad Kunstlaan 6 bus 6 BE-1210 Brussel T +32 2 219 42 99 F +32 2 219 81 18 www.vlor.be

Nadere informatie

STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM

STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM 1. ONDERWIJSNIVEAUS EN -VORMEN Traditioneel zijn er drie onderwijsniveaus: het basisonderwijs, het secundair onderwijs en het hoger onderwijs. Naast deze

Nadere informatie

Uw ervaringen na 1 jaar M-decreet

Uw ervaringen na 1 jaar M-decreet Uw ervaringen na 1 jaar M-decreet Heeft u leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften door de invoering van het M-decreet in uw klas of school? Is uw rol als ondersteuner gewijzigd omwille van de invoering

Nadere informatie

DECREET. betreffende de hervorming van het hoger onderwijs in de kinesitherapie en de revalidatiewetenschappen in de Vlaamse Gemeenschap

DECREET. betreffende de hervorming van het hoger onderwijs in de kinesitherapie en de revalidatiewetenschappen in de Vlaamse Gemeenschap VLAAMS PARLEMENT DECREET betreffende de hervorming van het hoger onderwijs in de kinesitherapie en de revalidatiewetenschappen in de Vlaamse Gemeenschap HOOFDSTUK I Inleidende bepalingen Artikel 1 Dit

Nadere informatie

Werken in onderwijs. Specifieke lerarenopleiding Infosessie Werken in het secundair onderwijs

Werken in onderwijs. Specifieke lerarenopleiding Infosessie Werken in het secundair onderwijs Specifieke lerarenopleiding Infosessie Werken in het secundair onderwijs Bregt Henkens Academisch Vormingscentrum voor Leraren Werken in onderwijs 1. Solliciteren 2. Toelatingsvoorwaarden 3. Bekwaamheidsbewijzen

Nadere informatie

Vraag nr. 351 van 26 februari 2013 van PAUL DELVA

Vraag nr. 351 van 26 februari 2013 van PAUL DELVA VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 351 van 26 februari 2013 van PAUL DELVA Nederlandstalig onderwijs Brussel Capaciteit

Nadere informatie

Studieaanbod binnen het studiegebied Fotografie

Studieaanbod binnen het studiegebied Fotografie Studieaanbod binnen het studiegebied Fotografie Screening van de studierichtingen in het studiegebied Fotografie in het voltijds secundair onderwijs 23 april 2015 Inhoudstafel Inleiding... 4 1 Beeld van

Nadere informatie

Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen 2015. Kiezen voor TSO, it makes Se-n-Se Provincie Antwerpen

Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen 2015. Kiezen voor TSO, it makes Se-n-Se Provincie Antwerpen Kiezen voor TSO, it makes Se-n-Se Provincie Antwerpen Onderzoek naar de aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt Alle schoolverlaters van 2013 worden 1 jaar lang gevolgd (tot en met juni 2014) Succes wordt

Nadere informatie

Voorwoord. Ik hoop dat dit naslagwerk met personeelsstatistieken een geschikt hulpmiddel zal zijn bij al uw opzoekingen. B. Van Camp Voorzitter

Voorwoord. Ik hoop dat dit naslagwerk met personeelsstatistieken een geschikt hulpmiddel zal zijn bij al uw opzoekingen. B. Van Camp Voorzitter Voorwoord Hierbij vindt u de jaarlijkse VLIR publicatie Statistische gegevens betreffende het personeel aan de Vlaamse universiteiten (telling 01-02-2006). De Vlaamse universiteiten willen hiermee inzicht

Nadere informatie

Leerkracht en verantwoordelijkheden

Leerkracht en verantwoordelijkheden Nonnemeersstraat 15 9000 Gent 09 267 12 99 info@hetperspectief.net www.hetperspectief.net LEV ~ Groep SO en HO Leerkracht en verantwoordelijkheden Schooljaar 2010-2011 Auteur: Griet Mathieu ~ Martine Baeyens

Nadere informatie

JA A RV E R S L AG 2 0 0 8 Speciale Onderwijsleermiddelen (SOL)

JA A RV E R S L AG 2 0 0 8 Speciale Onderwijsleermiddelen (SOL) JA A RV E R S L AG 2 0 0 8 Speciale Onderwijsleermiddelen (SOL) Vlaams Ministerie van Onderwijs & Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) Scholen Basisonderwijs en CLB Cel Speciale Onderwijsleermiddelen

Nadere informatie

ONDERWIJSWOORDENLIJST VOOR SCHOOLRADERS ALS JE NIET HELEMAAL MEE BENT

ONDERWIJSWOORDENLIJST VOOR SCHOOLRADERS ALS JE NIET HELEMAAL MEE BENT ONDERWIJSWOORDENLIJST VOOR SCHOOLRADERS ALS JE NIET HELEMAAL MEE BENT < verwijder geen elementen boven deze lijn; ze bevatten sjabloon-instellingen - deze lijn wordt niet afgedrukt > Deze woordenlijst

Nadere informatie

Onderwijs in Vlaanderen

Onderwijs in Vlaanderen Onderwijs in Vlaanderen Het Vlaamse onderwijslandschap in een notendop / 2008 onderwijs in vla anderen / / onderwijs in vla anderen onderwijs in Vlaanderen Het Vlaamse onderwijslandschap in een notendop

Nadere informatie

Studieaanbod binnen het studiegebied Maatschappelijke veiligheid

Studieaanbod binnen het studiegebied Maatschappelijke veiligheid Studieaanbod binnen het studiegebied Maatschappelijke veiligheid Screening van de studierichtingen in het studiegebied Maatschappelijke veiligheid in het voltijds secundair onderwijs 23 april 2015 Inhoudstafel

Nadere informatie

Bios2 Thema in de kijker Personeel in de bibliotheek

Bios2 Thema in de kijker Personeel in de bibliotheek Bios2 Thema in de kijker Personeel in de bibliotheek Bios2 thema reeks Oktober 2014 Het agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen verzamelt via de rapporteringstool Bios2 al geruime tijd

Nadere informatie

Annexe XII: Exemple de donne es «EFT» (enque te sur les forces de travail)

Annexe XII: Exemple de donne es «EFT» (enque te sur les forces de travail) Annexe XII: Exemple de donne es «EFT» (enque te sur les forces de travail) 1.1. Liste des variables (n, nom de variable brute, type de données, longueur maximale de la chaîne, libellé) n variable type

Nadere informatie

Studietoelage. Kom jij in aanmerking?

Studietoelage. Kom jij in aanmerking? Studietoelage Kom jij in aanmerking? Alles over studietoelagen Departement Onderwijs Studietoelagen tel. 1700 (gratis) elke werkdag van 9 tot 19 uur de provinciale afdelingen vind je op de website www.studietoelagen.be

Nadere informatie

Studietoelage. Kom jij in aanmerking?

Studietoelage. Kom jij in aanmerking? Studietoelage Kom jij in aanmerking? Alles over studietoelagen Departement Onderwijs Studietoelagen tel. 1700 (gratis) elke werkdag van 9 tot 19 uur de provinciale afdelingen vind je op de website www.studietoelagen.be

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. betreffende de kwalificatiestructuur AMENDEMENTEN

ONTWERP VAN DECREET. betreffende de kwalificatiestructuur AMENDEMENTEN Zitting 2008-2009 25 maart 2009 ONTWERP VAN DECREET betreffende de kwalificatiestructuur AMENDEMENTEN Zie: 2158 (2008-2009) Nr. 1: Ontwerp van decreet 5571 OND 2 AMENDEMENT Nr. 1 Artikel 7 In a), tweede

Nadere informatie

Vraag nr. 219 van 14 januari 2013 van ANN BRUSSEEL

Vraag nr. 219 van 14 januari 2013 van ANN BRUSSEEL VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 219 van 14 januari 2013 van ANN BRUSSEEL Geïntegreerde lerarenopleiding Aandacht

Nadere informatie

STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM

STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM 1. ONDERWIJSNIVEAUS EN -VORMEN Traditioneel zijn er drie onderwijsniveaus: het basisonderwijs, het secundair onderwijs en het hoger onderwijs. Naast deze

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen erkende en zelfstandige ko - MB kwalificatiebewijzen 1 Ministerieel besluit van 3 maart 2010 (BS 29 maart 2010) tot bepaling van de kwalificatiebewijzen voor medewerkers en verantwoordelijken van kinderopvangvoorzieningen

Nadere informatie

HIER FOTO INVOEGEN BREEDTE 210mm x HOOGTE 99mm. Horecagerelateerd onderwijs 2012

HIER FOTO INVOEGEN BREEDTE 210mm x HOOGTE 99mm. Horecagerelateerd onderwijs 2012 HIER FOTO INVOEGEN BREEDTE 210mm x HOOGTE 99mm Horecagerelateerd onderwijs 2012 Cijfers schooljaar 2011-2012 2013 Guidea - Kenniscentrum voor Toerisme en Horeca vzw Deze informatie werd met de grootste

Nadere informatie

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting Feiten en cijfers Hebben laaggeschoolden een hoger risico om in armoede te belanden? Ja. Laagopgeleiden hebben het vaak

Nadere informatie

Relevante regelgeving. 1. Europese en Vlaamse doelstellingen inzake levenslang leren 1 2

Relevante regelgeving. 1. Europese en Vlaamse doelstellingen inzake levenslang leren 1 2 Relevante regelgeving 1. Europese en Vlaamse doelstellingen inzake levenslang leren 1 2 In 2001 werd in Vlaanderen het Pact van Vilvoorde ondertekend, dat vernieuwd werd in 2005. In navolging van het Europese

Nadere informatie

Het is dan ook belangrijk dat jongeren bewust kiezen voor STEM-opleidingen.

Het is dan ook belangrijk dat jongeren bewust kiezen voor STEM-opleidingen. VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 219 van 14 januari 2013 van ANN BRUSSEEL Geïntegreerde lerarenopleiding Aandacht

Nadere informatie

Word leraar in het GO! en maak het verschil!

Word leraar in het GO! en maak het verschil! Word leraar in het GO! en maak het verschil! Wat is het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap? het officieel onderwijs georganiseerd in opdracht van de Vlaamse Gemeenschap opdracht: vrije schoolkeuze

Nadere informatie

Opleidings- en begeleidingscheques

Opleidings- en begeleidingscheques Opleidings- en begeleidingscheques De Maatregel Om werknemers ertoe aan te zetten een leven lang te leren, draagt de Vlaamse overheid financieel een steentje bij. Sinds september 2003 1 kunnen werknemers

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

Leerkracht en verantwoordelijkheden

Leerkracht en verantwoordelijkheden Nonnemeersstraat 15 9000 Gent 09 267 12 99 info@hetperspectief.net www.hetperspectief.net Specifieke lerarenopleiding LEV ~ Groep SO en HO Leerkracht en verantwoordelijkheden Schooljaar 2010-2011 Auteur:

Nadere informatie

Het ondersteunend. Personeel

Het ondersteunend. Personeel Het ondersteunend Personeel HET ONDERSTEUNEND PERSONEEL INHOUDSTAFEL HET ONDERSTEUNEND PERSONEEL... 2 HET ONDERSTEUNEND PERSONEEL... 4 1. Omkadering...4 1.1. Forfaitaire puntenenveloppe Gemeenschapsonderwijs...4

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.7 - April 2009-275-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.7 - April 2009-275- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.7 - April 2009-275- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

Verklarende nota Brussel, 10 december 2010. Toelichting: krachtlijnen van de drie ontwerpen van cao: cao IX cao II cao III

Verklarende nota Brussel, 10 december 2010. Toelichting: krachtlijnen van de drie ontwerpen van cao: cao IX cao II cao III Verklarende nota Brussel, 10 december 2010 Betreft: - akkoord van sectorale sociale programmatie voor de jaren 2010-2011 voor de sector Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap tussen de Vlaamse Regering en

Nadere informatie

Technisch onderwijs West-Vlaanderen Werkt 3, 2009

Technisch onderwijs West-Vlaanderen Werkt 3, 2009 West-Vlaanderen Werkt 3, 2009 in West-Vlaanderen dr. Marie Van Looveren sociaaleconomisch beleid, WES Jongeren uit het gewone secundair onderwijs kunnen na de eerste graad kiezen voor één van de volgende

Nadere informatie

Verder studer e n. Zoek de zeven verschillen: bachelor en master

Verder studer e n. Zoek de zeven verschillen: bachelor en master Verder studer e n Zoek de zeven verschillen: bachelor en master Alles over bachelors en masters Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Beleidsdomein Onderwijs Vorming www.hogeronderwijsregister.be Awel,

Nadere informatie

Kwalificatiebewijs voor kinderbegeleider (gezinsopvang en groepsopvang) en voor verantwoordelijke van maximaal 18 opvangplaatsen

Kwalificatiebewijs voor kinderbegeleider (gezinsopvang en groepsopvang) en voor verantwoordelijke van maximaal 18 opvangplaatsen Kwalificatiebewijs voor kinderbegeleider (gezinsopvang en groepsopvang) en voor verantwoordelijke van maximaal 18 opvangplaatsen PLAATS BINNEN ONDERWIJSSTRUCTUUR KWALIFICATIEBEWIJS VROEGERE BENAMING Secundair

Nadere informatie

VOORSTEL wijziging vanaf 01/01/2015 Criteria wervingsambten SG 25 ( Maximum : 100 punten )

VOORSTEL wijziging vanaf 01/01/2015 Criteria wervingsambten SG 25 ( Maximum : 100 punten ) 1. DOSSIER (35 punten) VOORSTEL wijziging vanaf 01/01/2015 Criteria wervingsambten SG 25 ( Maximum : 100 punten ) Kandidatuur wordt vooraf getoetst aan de decretale voorwaarden in verband met Mutatie,

Nadere informatie

STEM monitor 2015 SITUERING DOELSTELLINGEN

STEM monitor 2015 SITUERING DOELSTELLINGEN STEM monitor 2015 SITUERING In het STEM-actieplan 2012-2020 van de Vlaamse regering werd voorzien in een algemene monitoring van het actieplan op basis van een aantal indicatoren. De STEM monitor geeft

Nadere informatie

nr. 74 van ANN BRUSSEEL datum: 24 oktober 2014 aan HILDE CREVITS

nr. 74 van ANN BRUSSEEL datum: 24 oktober 2014 aan HILDE CREVITS SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 74 van ANN BRUSSEEL datum: 24 oktober 2014 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Leerlingen met een handicap Speciale onderwijsleermiddelen

Nadere informatie

Studeren in het hoger onderwijs in Vlaanderen

Studeren in het hoger onderwijs in Vlaanderen Studeren in het hoger onderwijs in Vlaanderen Hoger Beroepsonderwijs Hoger Beroepsonderwijs (HBO5): Na secundair onderwijs of via toelatingsexamen 3 jaar overdag of s avonds les volgen Les volgen in een

Nadere informatie

Specifieke bevoegdheden

Specifieke bevoegdheden Specifieke bevoegdheden Wet van 6 juli 1970 op het buitengewoon en geïntegreerd onderwijs Art. 20 Adviesbevoegdheid over de regels waaronder de Vlaamse Regering de reiskosten van gehandicapten ten laste

Nadere informatie

HIER FOTO INVOEGEN BREEDTE 210mm x HOOGTE 99mm. Desk Research 2011. Horecagerelateerd onderwijs

HIER FOTO INVOEGEN BREEDTE 210mm x HOOGTE 99mm. Desk Research 2011. Horecagerelateerd onderwijs HIER FOTO INVOEGEN BREEDTE 210mm x HOOGTE 99mm Desk Research 2011 Horecagerelateerd onderwijs 2012 Guidea - Kenniscentrum voor Toerisme en Horeca vzw Deze informatie werd met de grootste zorg samengesteld.

Nadere informatie

Regeling bekostiging hoger onderwijs 2006

Regeling bekostiging hoger onderwijs 2006 Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek bvh 079-3232.666 Bestemd voor Instellingen voor hoger onderwijs. inwerkingtreding

Nadere informatie

Tewerkstelling meerwaarde diploma s BNB in het onderwijs: buitengewoon onderwijs - BNB in het onderwijs: zorgverbreding en remediërend leren Eva

Tewerkstelling meerwaarde diploma s BNB in het onderwijs: buitengewoon onderwijs - BNB in het onderwijs: zorgverbreding en remediërend leren Eva Tewerkstelling meerwaarde diploma s BNB in het onderwijs: buitengewoon onderwijs - BNB in het onderwijs: zorgverbreding en remediërend leren Eva Smessaert, Josée Rottiers en Marijke Wilssens 2013-2014

Nadere informatie

De Vlaamse kwalificatiestructuur

De Vlaamse kwalificatiestructuur De Vlaamse kwalificatiestructuur Onderwijskwalificaties niveau 1-5 11 mei 2009 Rita Dunon en Kaat Huylebroeck Strategisch Onderwijs- en Vormingsbeleid Onderwijskwalificaties Een onderwijskwalificatie is:

Nadere informatie

Studieaanbod binnen het studiegebied Muziekinstrumentenbouw

Studieaanbod binnen het studiegebied Muziekinstrumentenbouw Studieaanbod binnen het studiegebied Muziekinstrumentenbouw Screening van de studierichtingen in het studiegebied Muziekinstrumentenbouw in het voltijds secundair onderwijs 23 april 2015 Inhoudstafel Inleiding...

Nadere informatie

Studiegelden 2012-2013: raad van bestuur B1565/165/23.04.2012

Studiegelden 2012-2013: raad van bestuur B1565/165/23.04.2012 Studiegelden 2012-2013: raad van bestuur B1565/165/23.04.2012 Uitgangspunten Algemene Onderwijsregeling 2012-2013 1. Alle nieuwe studenten betalen het studiegeld volgens het tarief van een niet- beurstariefstudent.

Nadere informatie

De grote stap naar het secundair onderwijs 2014-2015

De grote stap naar het secundair onderwijs 2014-2015 De grote stap naar het secundair onderwijs 2014-2015 DE GROTE STAP NAAR HET SECUNDAIR ONDERWIJS http://www.klasse.be/tvklasse/ 12751-Naar-het-secundair DE GROTE STAP NAAR HET SECUNDAIR ONDERWIJS Hoe kiezen?

Nadere informatie

De toelaatbaarheidsvoorwaarden voor inschakelingsuitkeringen

De toelaatbaarheidsvoorwaarden voor inschakelingsuitkeringen Bewijs van studies - De toelaatbaarheidsvoorwaarden voor inschakelingsuitkeringen Om recht te hebben op uitkeringen, moet u: - jonger dan 25 jaar oud zijn op het moment dat u inschakelingsuitkeringen aanvraagt;

Nadere informatie

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 VOOROPLEIDING VERKORT TRAJECT 1 Omgaan met complexe zorgsituaties (40lt) Certificaat

Nadere informatie

Toelichting: Vroegtijdig schoolverlaten in het Vlaams secundair onderwijs naar vestigingsplaats en woonplaats

Toelichting: Vroegtijdig schoolverlaten in het Vlaams secundair onderwijs naar vestigingsplaats en woonplaats Toelichting: Vroegtijdig schoolverlaten in het Vlaams secundair onderwijs naar vestigingsplaats en woonplaats Inleiding Vroegtijdig schoolverlaten staat in Vlaanderen, net als in veel andere landen en

Nadere informatie

2. Zal de Vlaamse Gemeenschap hiervoor door de federale overheid gecompenseerd worden?

2. Zal de Vlaamse Gemeenschap hiervoor door de federale overheid gecompenseerd worden? VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICE-MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS EN VORMING Vraag nr. 260 van 9 september 2005 van KRIS VAN

Nadere informatie

De betrekkingen in de ambten van adjunct-directeur, coördinator, technisch adviseur en technisch adviseur-coördinator

De betrekkingen in de ambten van adjunct-directeur, coördinator, technisch adviseur en technisch adviseur-coördinator Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2009-035 datum : 2009-06-26 gewijzigd : 2010-01-20 contact : Dienst Personeel en schoolbeheer,

Nadere informatie

1. Kan de minister meedelen aan hoeveel ouders uit Brussel deze folder is uitgedeeld?

1. Kan de minister meedelen aan hoeveel ouders uit Brussel deze folder is uitgedeeld? Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December 2009-491- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 55 van 27

Nadere informatie

Naar een nieuwe financiering voor het leerplichtonderwijs 0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011. Situering en timing.

Naar een nieuwe financiering voor het leerplichtonderwijs 0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011. Situering en timing. Naar een nieuwe financiering voor het leerplichtonderwijs 00 000 00 0 000 000 0 Frank Vandenbroucke Persconferentie 26 november 2007 Situering en timing 00 000 00 0 000 000 0 Discussienota 5 juni 2007

Nadere informatie

in Vlaams-Brabant en Brussel (2009-2010) Het hoger beroepsonderwijs van het volwassenenonderwijs

in Vlaams-Brabant en Brussel (2009-2010) Het hoger beroepsonderwijs van het volwassenenonderwijs Het hoger beroepsonderwijs in Vlaams-Brabant en Brussel (2009-2010) Het hoger beroepsonderwijs van het volwassenenonderwijs in Vlaams-Brabant en Brussel www.zeevanmogelijkheden.be (2009-2010) Deze brochure

Nadere informatie

Sectorfoto Secundair Onderwijs

Sectorfoto Secundair Onderwijs Sectorfoto Secundair Onderwijs LOKALE ANALYSE VAN DE ARBEIDSMARKT VOOR HET SECUNDAIR ONDERWIJS STAD ANTWERPEN LOKALE ANALYSE VAN DE ARBEIDSMARKT VOOR HET SECUNDAIR ONDERWIJS STAD ANTWERPEN 5 Inhoud Voorwoord

Nadere informatie

Advies over het voorstel van onderwijskwalificatie graduaat in het winkelmanagement

Advies over het voorstel van onderwijskwalificatie graduaat in het winkelmanagement Algemene Raad 20 december 2012 AR-AR-ADV-010 Advies over het voorstel van onderwijskwalificatie graduaat in het winkelmanagement Vlaamse Onderwijsraad Kunstlaan 6 bus 6 BE-1210 Brussel T +32 2 219 42 99

Nadere informatie

SCHOLEN, DE PLAATS BIJ UITSTEK OM JONGEREN TE BEVRAGEN?

SCHOLEN, DE PLAATS BIJ UITSTEK OM JONGEREN TE BEVRAGEN? SCHOLEN, DE PLAATS BIJ UITSTEK OM JONGEREN TE BEVRAGEN? Lessen uit scholenonderzoek in Vlaanderen Jessy Siongers Universiteit Gent Vrije Universiteit Brussel Steunpunt Cultuur & Jeugdonderzoeksplatform

Nadere informatie

Financiering van het Hoger Onderwijs in Vlaanderen

Financiering van het Hoger Onderwijs in Vlaanderen Financiering van het Hoger Onderwijs in Vlaanderen Peter Parmentier, Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen - Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 Korte voorstelling 2

Nadere informatie

studiebeurs Voorwaarden voor het secundair onderwijs

studiebeurs Voorwaarden voor het secundair onderwijs studie beurs Studeren kost geld: cursussen, een kot, inschrijvingsgeld,. Een studiebeurs kan helpen. Velen laten die kans liggen. Misschien is het voor jou toch de moeite om een aanvraag in te dienen.

Nadere informatie

Werken in het secundair onderwijs. Inhoud. Werken in het secundair onderwijs 1. 1. Situering onderwijs in Vlaanderen

Werken in het secundair onderwijs. Inhoud. Werken in het secundair onderwijs 1. 1. Situering onderwijs in Vlaanderen Werken in het secundair onderwijs Tips voor een vlotte start van een onderwijscarrière Inhoud 1. Situering onderwijs in Vlaanderen 2. Onderwijsbevoegdheid 3. Klaar voor de start? 4. Meer info? 1. Situering

Nadere informatie

Indeling hoger onderwijs

Indeling hoger onderwijs achelor & master Sinds enkele jaren is de structuur van het hoger onderwijs in België afgestemd op die van andere Europese landen. Hierdoor kan je makkelijker switchen tussen hogescholen en universiteiten

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November 2008-147-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November 2008-147- Vlaams Parlement Vragen en Antwoorden Nr.2 November 2008 47 VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTERPRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

2. Zijn er scholen die voor hun isolatie werken met een derdebetalersysteem? Zo ja, hoeveel? En wat zijn daar de bevindingen?

2. Zijn er scholen die voor hun isolatie werken met een derdebetalersysteem? Zo ja, hoeveel? En wat zijn daar de bevindingen? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 125 van MERCEDES VAN VOLCEM datum: 27 november 2014 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Isolatie schoolgebouwen Investeringen

Nadere informatie

Bijkomende besparingsmaatregelen voor het secundair onderwijs vanaf 2015

Bijkomende besparingsmaatregelen voor het secundair onderwijs vanaf 2015 Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel FLITSBERICHT VVKSO Bijkomende besparingsmaatregelen voor het secundair onderwijs vanaf 2015 Op 24 april beslist de Vlaamse

Nadere informatie

De perequatie van de overheidspensioenen

De perequatie van de overheidspensioenen De perequatie van de overheidspensioenen De perequatie van de overheidspensioenen Inhoud 1. Wettelijke basis 2. Inleiding 3. De korven 4. Koppeling van de pensioenen aan een perequatiekorf 5. Samenstelling

Nadere informatie

Onderwijs - Methodologie

Onderwijs - Methodologie Onderwijs - Methodologie 1. De schoolgaande jeugd... 2 1.1. Telling van de schoolpopulaties... 2 1.2. Datum van de telling... 3 1.3. Onderwijsniveaus en -types... 3 A. Het basisonderwijs... 3 B. Het secundair

Nadere informatie

Deel 1 SCHOOLBEVOLKING. Hoofdstuk 8 : Onderwijs niet-confessionele zedenleer en godsdienst Basis- en secundair onderwijs

Deel 1 SCHOOLBEVOLKING. Hoofdstuk 8 : Onderwijs niet-confessionele zedenleer en godsdienst Basis- en secundair onderwijs Deel 1 SCHOOLBEVOLKING 1 Hoofdstuk 8 : Onderwijs niet-confessionele zedenleer en godsdienst Basis- en secundair onderwijs Schooljaar 2003-2004 GEWOON LAGER Aantal leerlingen die een cursus godsdienst of

Nadere informatie

Toelichting bij de aanvraag van een school- of studietoelage voor 2015-2016

Toelichting bij de aanvraag van een school- of studietoelage voor 2015-2016 Toelichting bij de aanvraag van een school- of studietoelage voor 2015-2016 Met deze formulieren kunt u een school- of studietoelage aanvragen voor het school- of academiejaar 2015-2016 voor alle kleuters,

Nadere informatie

5. Onderwijs en schoolkleur

5. Onderwijs en schoolkleur 5. Onderwijs en schoolkleur Niet-westerse allochtonen verlaten het Nederlandse onderwijssysteem gemiddeld met een lager onderwijsniveau dan autochtone leerlingen. Al in het basisonderwijs lopen allochtone

Nadere informatie

vastgelegd door het gemeenschapsonderwijs, r e s - pectievelijk de koepels van de inrichtende machten van het gesubsidieerd onderwijs.

vastgelegd door het gemeenschapsonderwijs, r e s - pectievelijk de koepels van de inrichtende machten van het gesubsidieerd onderwijs. Vraag nr. 60 van 7 februari 2003 van de heer DIRK DE COCK Secundair onderwijs Duits De situatie van het vak Duits binnen het kader van het secundair onderwijs gaat erop achteruit. Die terugloop gebeurde

Nadere informatie

Ontwikkelingen in het hoger onderwijs

Ontwikkelingen in het hoger onderwijs Ontwikkelingen in het hoger onderwijs Liesbeth Hens Departement Onderwijs en Vorming Hoger Onderwijsbeleid liesbeth.hens@ond.vlaanderen.be SLO bachelor na bachelor master na master Professionele bachelor

Nadere informatie

INFOPAKKET SECUNDAIR ONDERWIJS ASO KSO TSO BSO

INFOPAKKET SECUNDAIR ONDERWIJS ASO KSO TSO BSO INFOPAKKET SECUNDAIR ONDERWIJS ASO KSO TSO BSO INFOPAKKET SECUNDAIR ONDERWIJS ASO KSO TSO BSO STRUCTUUR VAN HET SECUNDAIR ONDERWIJS +18 JAAR verder studeren werk 12-17 JAAR 2,5-11 JAAR SECUNDAIR ONDERWIJS

Nadere informatie

SCHOLENGROEP BRUGGE-OOSTKUST Raad van Bestuur

SCHOLENGROEP BRUGGE-OOSTKUST Raad van Bestuur SCHOLENGROEP BRUGGE-OOSTKUST Raad van Bestuur 27 JUNI 2011 OVERZICHT BESLISSINGEN RVB 01 RVB 02 RVB 03 RVB 04 RVB 05 RVB 06 RVB 07 RVB 08 RVB 09 RVB 10 RVB 11 RVB 12 De Raad van Bestuur van Scholengroep

Nadere informatie

Voorwaarden voor het secundair onderwijs

Voorwaarden voor het secundair onderwijs studie beurs Koken kost geld. En studeren ook. Een studiebeurs kan helpen. Velen laten die kans liggen. Misschien is het toch de moeite om een aanvraag in te dienen. De reglementering voor het hoger onderwijs

Nadere informatie

nr. 510 van ANN BRUSSEEL datum: 16 juli 2015 aan HILDE CREVITS Toelatingsexamen arts en tandarts - Slaagpercentages

nr. 510 van ANN BRUSSEEL datum: 16 juli 2015 aan HILDE CREVITS Toelatingsexamen arts en tandarts - Slaagpercentages SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 510 van ANN BRUSSEEL datum: 16 juli 2015 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Toelatingsexamen arts en tandarts - Slaagpercentages

Nadere informatie

Retentie in het beroep van leraar

Retentie in het beroep van leraar Retentie in het beroep van leraar Een analyse op basis van de longitudinale SONAR-data Ilse Laurijssen Retentie in het beroep van leraar Een analyse op basis van de longitudinale SONAR-data Ilse Laurijssen

Nadere informatie

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 VOOROPLEIDING VERKORT TRAJECT 1 Certificaat polyvalent Verzorgende CVO Individuele

Nadere informatie

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 VOOROPLEIDING VERKORT TRAJECT 1 Certificaat polyvalent Verzorgende CVO Bekwaamheidsattest

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006 AMENDEMENTEN

ONTWERP VAN DECREET. houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006 AMENDEMENTEN Zitting 2006-2007 5 december 2006 houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006 AMENDEMENTEN Zie: 19 (2006-2007) Nr. 1: Ontwerp van

Nadere informatie

VROEGTIJDIG SCHOOLVERLATEN IN HET VLAAMS SECUNDAIR ONDERWIJS

VROEGTIJDIG SCHOOLVERLATEN IN HET VLAAMS SECUNDAIR ONDERWIJS VROEGTIJDIG SCHOOLVERLATEN IN HET VLAAMS SECUNDAIR ONDERWIJS Vlaanderen is onderwijs & vorming CIJFERRAPPORT VOOR DE SCHOOLJAREN 2009-2010 TOT EN MET 2012-2013 1 COLOFON Samenstelling Vlaams Ministerie

Nadere informatie

RAPPORT ZIEKTEVERZUIM 2014 VLAAMS ONDERWIJSPERSONEEL

RAPPORT ZIEKTEVERZUIM 2014 VLAAMS ONDERWIJSPERSONEEL Stuurgroep Ziektecontrole Onderwijs Mensura Absenteïsme RAPPORT ZIEKTEVERZUIM 214 VLAAMS ONDERWIJSPERSONEEL figuur stethoscoop VLAAMS MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VORMING AGENTSCHAP VOOR ONDERWIJSDIENSTEN

Nadere informatie

Kwaliteit en kansen voor elke leerling

Kwaliteit en kansen voor elke leerling Kwaliteit en kansen voor elke leerling Voorstel van de Commissie Monard St.A.M. 21 oktober 2009 Hilde Meysman Vooraf perspectief aanpak 1. Krijtlijnen voor de vernieuwing Het Vlaams secundair onderwijs

Nadere informatie

Vraag nr. 749 van 9 augustus 2013 van ROBRECHT BOTHUYNE

Vraag nr. 749 van 9 augustus 2013 van ROBRECHT BOTHUYNE VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 749 van 9 augustus 2013 van ROBRECHT BOTHUYNE Ambachtelijke beroepen Opleidingen

Nadere informatie

Hoe/Wanneer het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi)*** informeren?

Hoe/Wanneer het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi)*** informeren? Huisonderwijs * Wat is huisonderwijs? elk onderwijs, gegeven aan leerplichtige leerlingen, buiten een erkende, gefinancierde of gesubsidieerde school (door de Vlaamse, Franse of Duitstalige Gemeenschap)

Nadere informatie

Advies over de decreetwijziging betreffende de Regionale Technologische Centra (RTC)

Advies over de decreetwijziging betreffende de Regionale Technologische Centra (RTC) ALGEMENE RAAD 25 november 2010 AR-AR-KST-ADV-005 Advies over de decreetwijziging betreffende de Regionale Technologische Centra (RTC) Vlaamse Onderwijsraad Kunstlaan 6 bus 6 BE-1210 Brussel T +32 2 219

Nadere informatie