INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID 2011-2014"

Transcriptie

1 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID Gemeente Echt-Susteren, 6 juli 2011 Vastgesteld college van B&W: 19 juli 2011 Vastgesteld gemeenteraad: 29 september 2011 Portefeuillehouder: Burgemeester Hessels Beleidsmedewerker Integrale Veiligheid: dhr. E. Jansen

2 VOORWOORD Veiligheid is een belangrijk thema in onze huidige samenleving. Het is een veelomvattend begrip met een veelheid van deelterreinen. Belangrijke onderwerpen zijn bijvoorbeeld criminaliteit, rampenbestrijding en overlast. De gemeente Echt-Susteren neemt veiligheid serieus door middel van het opstellen van een integraal veiligheidsbeleid. In navolging van het eerste Integraal veiligheidsbeleid van de gemeente Echt-Susteren, vastgesteld in 2008, is in dezelfde lijn het Integraal veiligheidsbeleid opgesteld. Doelstelling van de nota Integraal Veiligheidsbeleid is het vormgeven aan de integrale aanpak van veiligheid in Echt-Susteren. Het integraal veiligheidsbeleid geeft de mogelijkheid om weloverwogen keuzes te maken en geeft duidelijkheid over de doelen en inspanningen die nodig zijn om de veiligheidssituatie te optimaliseren. Naar aanleiding van de gemeentelijke Veiligheidsanalyse & evaluatie van het Integraal Veiligheidbeleid kan geconcludeerd worden dat we op de goede weg zijn. Inwoners van Echt-Susteren voelen zich veiliger, samenwerking met onze veiligheidspartners is verder uitgebouwd en er zijn een aantal succesvolle nieuwe veiligheidsprojecten geëntameerd. Uit de Veiligheidsanalyse & evaluatie blijkt echter ook dat we er nog niet zijn. Jeugdoverlast, criminaliteit, burenoverlast, huiselijk geweld: we hebben er nog te veel last van. In de aankomende periode zullen we hier dan ook de nodige aandacht aan geven. Burgemeester van Echt-Susteren, Drs. J.W.M.M.J. Hessels Integraal veiligheidsbeleid

3 INHOUD 1. INLEIDING VISIE EN DOELSTELLINGEN REGIEROL GEMEENTE ROLVERDELING EN ORGANISATORISCHE BORGING ONTWIKKELINGEN IN VEILIGHEID VEILIGHEIDSVELDEN PLAN-DO-CHECK-ACT-CYCLUS SPEERPUNTEN COMMUNICATIE FINANCIËLE CONSEQUENTIES Bijgevoegd het Uitvoeringsplan Integraal veiligheidsbeleid

4 1. INLEIDING Voor u ligt het Integraal Veiligheidsbeleid van de gemeente Echt-Susteren. In 2008 werd het fundament gelegd door het vaststellen van het Integraal Veiligheidsbeleid De input voor onderliggende nota is onder meer tot stand gekomen door de uitkomsten van de evaluatie van het Integraal veiligheidsbeleid en de analyse van de actuele veiligheidssituatie begin De Gemeente Echt-Susteren wil veilige en leefbare kernen. Aantasting van de veiligheid moet worden voorkomen en aangepakt. De gemeente Echt-Susteren neemt haar verantwoordelijkheid als het gaat om veiligheid. Deze verantwoordelijkheid kan het lokale bestuur alleen aangaan in nauwe samenwerking met politie, justitie, brandweer, ondernemers, burgers en tal van maatschappelijke organisaties en instellingen. Met deze samenwerkingspartners wordt onveiligheid in een aantal situaties aangepakt. Een uitwerking hiervan is terug te vinden in het uitvoeringsplan Daarnaast wil de gemeente door samenwerking het besef laten groeien, voor zover niet aanwezig, dat de publieke ruimte de zorg en verantwoordelijkheid is van alle samenwerkingspartners. Omdat veiligheid een veelomvattend begrip is met een veelheid van deelterreinen, is een integrale aanpak van de veiligheidsproblemen van groot belang. Om die integrale benadering zoveel mogelijk tot stand te laten komen is bij de ontwikkeling van het Integraal Veiligheidsbeleid de methode Kernbeleid Veiligheid van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gevolgd. Een integrale aanpak van onveiligheid is succesvol op het moment dat alle betrokkenen vanuit hun eigen wil en verantwoordelijkheid een optimale inzet leveren. Deze aanpak is afgestemd op de lange termijn. Succesvol veiligheidsbeleid betekent leren van het verleden en zorgdragen voor een veilige en leefbare toekomst. Dit vergt constante aandacht, snelle reacties, concrete en praktische initiatieven voor verbeteringen en nieuwe acties, waar nodig. Integraal veiligheidsbeleid

5 2. VISIE EN DOELSTELLINGEN Integrale veiligheid in Echt-Susteren betekent samen werken aan de verbetering van de lokale veiligheid, onder regie van de gemeente en met een samenhangend pakket van activiteiten of maatregelen. Een samenhangend pakket van activiteiten bestaat uit preventieve en repressieve activiteiten. Hierbij werken private partijen (inwoners, ondernemers, woningbouwcorporaties) en publieke partijen (gemeente, politie, welzijnsinstellingen, hulpverleningsinstanties, scholen etc.) samen aan het verbeteren van de veiligheid. De gemeente is regisseur op het gebied van integrale veiligheid. Dit betekent dat de gemeente signalen oppikt, partners bij elkaar brengt en enthousiasmeert, het proces coördineert, afspraken en activiteiten inventariseert, op elkaar afstemt en monitort en de effecten daarvan evalueert. Om de regierol op een adequate manier in te kunnen vullen stelt de gemeente Echt-Susteren, vanuit het coalitieprogramma, collegeprogramma en programmabegroting, het integraal veiligheidsbeleid vast (zie schema 1). Schema 1 : Integraal Veiligheidsbeleid binnen de gemeente Echt-Susteren. Coalitieakkoord Collegeprogramma Minder maar beter Programmabegroting Integraal veiligheidsbeleid In het coalitieakkoord voor de raadsperiode is Openbare Orde en Veiligheid één van de speerpunten. Het Integraal Veiligheidsbeleid is zeer belangrijk. Het Collegeprogramma van de gemeente Echt-Susteren, Minder maar beter, legt o.a. de nadruk op de onvermijdelijke bezuinigingen. Bescheidenheid wordt in acht genomen als het gaat om het formuleren van nieuwe ambities. Het college denkt hierbij in termen van kansen. De noodzaak om te bezuinigen biedt de kansen om tot een verdere verbetering van dienstverlening, de kwaliteit, effectiviteit en efficiency te komen en om zo, met minder geld, maatschappelijke vraagstukken beter aan te pakken en zo uiteindelijke doelen te bereiken. In de programmabegroting is aangegeven wat we willen bereiken en wat we ervoor gaan doen om een veilige leefomgeving voor de burger te creëren. Het vergroten van de veiligheid en leefbaarheid in Echt-Susteren is de algemene doelstelling van het integraal veiligheidsbeleid Hierbij gaat het om enerzijds de afname van de feitelijke onveiligheid en anderzijds de toename van de veiligheidsbeleving van de burger. Het veiligheidsbeleid heeft daarbij niet alleen oog voor de objectieve veiligheid, maar ook voor de veiligheidsbeleving. Integraal veiligheidsbeleid

6 Cruciaal zijn consequente sturing en coördinatie van het veiligheidsbeleid, op basis van een goede organisatorische borging en informatiepositie ten aanzien van nieuwe activiteiten en veiligheidseffecten. Sturing en coördinatie hebben betrekking op het integrale beleid en integraliteit binnen thema s. Maar ook op de samenwerking met de interne en externe partners. Bijzondere aandacht is er voor de effectiviteit en kwaliteit van de samenwerking met onze strategische veiligheidspartners politie en openbaar ministerie. Het integrale veiligheidsbeleid wordt doorvertaald in het uitvoeringsplan integrale veiligheid. Deze uitvoeringplannen bevatten concrete activiteiten rond de hoofdlijnen van het beleid. De uitvoeringsplannen vormen het operationele kader voor de uitvoering en voor evaluaties. 3. REGIEROL GEMEENTE De regie over het lokaal veiligheidsbeleid ligt bij het lokale bestuur. Gelet op artikel 172 lid 1 Gemeentewet is met name de burgemeester belast met de handhaving van de openbare orde en veiligheid. Vanuit allerlei beleidsterreinen zijn er partners actief op het terrein van veiligheid. Ze hebben ieder hun eigen kennis en ervaring op dit terrein. De gemeente kent haar partners in veiligheid en kan deze partners bij elkaar brengen, motiveren en door dialoog tot afstemming brengen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) publiceerde op 13 augustus 2010 het wetsvoorstel tot 'Wijziging van de Gemeentewet in verband met de versteviging van de regierol van de gemeente ten aanzien van het lokaal veiligheidsbeleid'. De bedoeling van dit wetsvoorstel is de regierol van gemeenten op het terrein van lokale veiligheid te verstevigen. Hiervoor worden twee maatregelen voorgesteld. Zo wordt de gemeenteraad verplicht een integraal veiligheidsplan vast te stellen én komt er een specifieke rol (zorgplicht) voor de burgemeester om de natuurlijke gezagspositie van de burgemeester te versterken. Het wetsvoorstel is samen met de Memorie van Toelichting en het advies van de Raad van State aan de Tweede kamer aangeboden. 4. ROLVERDELING EN ORGANISATORISCHE BORGING De burgemeester is het aangewezen bestuursorgaan om te zorgen voor de handhaving van de openbare orde in de gemeente. De wetgever heeft naast de burgemeester geen ander bestuursorgaan aangewezen dat eveneens een taak heeft ter handhaving van de openbare orde. Noch op provinciaal noch op nationaal niveau is er een met de normale zorg voor het ordelijk verloop van het gemeenschapsleven belaste autoriteit. Dit betekent dat de burgemeester exclusief met deze taak belast is (en verantwoordelijk is) en niet het college van burgemeester en wethouders noch de gemeenteraad. De strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde (opsporing en vervolging) en het beleid ter zake valt onder verantwoordelijkheid van het openbaar ministerie. Dit neemt niet weg dat de gemeente wel afspraken kan maken met het openbaar ministerie over de strafrechtelijke handhaving op lokaal niveau, met behoud van de exclusieve verantwoordelijkheid van het openbaar ministerie daarvoor. Voor wat betreft integrale veiligheid geldt de exclusieve verantwoordelijkheid van de burgemeester niet. Integrale veiligheid kent een gedeelde verantwoordelijkheid. De burgemeester is in het college weliswaar de portefeuillehouder veiligheid. Hij maakt in het college met de wethouders echter afspraken met de wethouders over de invulling van hun eigen verantwoordelijkheid op het gebied van integrale veiligheid. Voorbeelden hiervan zijn verkeersveiligheid, externe veiligheid of de aanpak van jeugdoverlast. De gemeenteraad stelt de kaders en beoordeelt, aan de hand van de financiële jaarstukken, de resultaten en het rendement van de inzet van middelen voor het veiligheidsbeleid. De gemeente streeft naar maximale veiligheid en leefbaarheid voor haar inwoners. Dit betekent niet dat altijd een integrale aanpak nodig is. Bij sommige thema s heeft een integrale aanpak namelijk Integraal veiligheidsbeleid

7 weinig meerwaarde, omdat daar bijvoorbeeld alleen politie en het OM een rol spelen. Bij de thema s die wel baat hebben bij een integrale aanpak heeft de gemeente de regie. De gemeente vervult haar rol door gemeenschappelijke doelen te formuleren en afspraken te maken met haar partners. In onderstaand tabel zijn de belangrijkste interne en externe partners in het vormen- en uitvoeren van het veiligheidsbeleid benoemd (zie schema 2). Schema 2: Partners Integraal Veiligheidsbeleid Partner Inwoners Echt-Susteren Beleidsmedewerker Integrale Veiligheid Afdelingen gemeente Echt-Susteren Politie Limburg Noord Openbaar Ministerie Brandweer Menswel Overige externe partners Rol Integraal Veiligheidsbeleid Burgers zijn belangrijke partners in de integrale gemeentelijke veiligheidszorg. Zij hebben niet alleen recht op veiligheid maar ook de verantwoordelijkheid om de veiligheid te waarborgen. Zij kunnen waarden en normen uitdragen en de openbare ruimte beschermen. Daarnaast signaleren zij vaak bepaalde problemen op het terrein van veiligheid en leefbaarheid. Bewoners zullen als partner binnen het veiligheidsbeleid structureel geconsulteerd worden. De beleidsmedewerker integrale veiligheid vertegenwoordigt het gemeentelijk Integraal Veiligheidsbeleid en is ondersteuner van het bestuur. De medewerker fungeert zowel voor veel interne partijen als voor externe organisaties als aanspreekpunt op het gebied van veiligheid. De medewerker integrale veiligheid is belast met het verkrijgen en analyseren van relevante informatie en het vertalen van de informatie in beleid. Vervolgens is hij verantwoordelijk voor het stimuleren en volgen van de voortgang van de uitvoering van het beleid. Hij is de aanjager van de diverse projecten in de gemeente, die gericht zijn op veiligheid en leefbaarheid. Tenslotte is de Beleidsmedewerker Integrale Veiligheid beleidsmatig verantwoordelijk voor de rampenbestrijding. Veiligheidsbeleid krijgt pas concrete invulling binnen de diverse facetten van het gemeentelijk handelen. Of het nu welzijn, onderwijs, ruimtelijke ordening, sociale zaken, bouwen, milieu of openbare werken betreft: er moet, met name in de pro-actieve en preventieve sfeer, aandacht zijn voor veiligheidsaspecten in de breedste zin. Naast de politie vormen gemeentelijke toezichthouders en BOA s een belangrijke categorie functionarissen in de integrale veiligheidszorg. De overheid mag als enige legaal geweld gebruiken. Dit ligt in uitvoerende zin, naast defensie, bij de politie. Verder heeft de politie ervaring met alle onderdelen van veiligheidszorg. En met het hele traject van de veiligheidsketen, van pro-actie tot nazorg. De politie is van oudsher de belangrijkste veiligheidspartner van de gemeente. Het gebiedsgebonden werken bij de politie sluit goed aan bij integrale gemeentelijke veiligheidszorg, omdat beide voor een belangrijk deel zijn gebaseerd op dezelfde uitgangspunten. In samenspraak met de gemeente worden jaarlijks, in de lijn van het Integraal Veiligheidsbeleid, de lokale speerpunten voor de politie bepaald. Het Openbaar Ministerie is ook een partner in het gemeentelijk veiligheidsbeleid. Hoewel het OM zich van oudsher richt op de opsporing en vervolging van strafbare feiten, is de laatste jaren de preventieve invalshoek van steeds groter belang geworden. Daarmee samenhangend wordt ook het belang van bestuurlijk overleg, bijv. door middel van het districtelijke driehoeksoverleg, steeds meer onderkend. Omdat de activiteiten van de brandweer de gehele veiligheidsketen bestrijken, van proactie tot nazorg, is zij een belangrijke factor in het lokaal veiligheidsbeleid. De brandweer is, samen met de politie en ambulancediensten, 24 uur per dag paraat om hulp te bieden. Preventie van branden, ongevallen en rampen is een essentieel onderdeel van veiligheidsbeleid. Hierin is de brandweer een belangrijke partner binnen de gemeente. De welzijnsinstelling Menswel is een belangrijke externe partner. Het is een organisatie die vele diensten levert zoals opbouwwerk, jeugd- en jongerenwerk, ouderenbeleid, etc.. Binnen het Integraal Veiligheidsbeleid kunnen deze diensten worden ingezet om de leefbaarheid en veiligheid te vergroten. Een integrale aanpak is alleen mogelijk als er sprake is van samenwerking met betrokken instanties, zoals woningbouwverenigingen, horecabedrijven, maatschappelijke instellingen en bedrijven. Deze instellingen zijn op bepaalde onderdelen van het veiligheidsbeleid direct betrokken en deskundig. Integraal veiligheidsbeleid

8 5. ONTWIKKELINGEN IN VEILIGHEID Veiligheidsvraagstukken zijn niet statisch van karakter. Actuele situaties en ontwikkelingen kunnen leiden tot aanpassingen in het tackelen van vraagstukken. Dat kan zijn op het gebied van de organisatie maar ook op gebied van het instrumentarium. Een goed voorbeeld van een vrij recent geïntroduceerde organisatievorm bij de veiligheidsaanpak is het fenomeen veiligheidshuis, wat inmiddels operationeel is. Het veiligheidshuis bevordert de integrale samenwerking tussen partners bij de aanpak van criminaliteit. Ook het wettelijk instrumentarium ontwikkelt zich: Op 1 september 2010 is de Wet bestrijding maatregelen voetbalvandalisme en ernstige overlast in werking getreden. Deze wet geeft de burgemeester de mogelijkheid om structurele overlastplegers aan te pakken. Uiteraard zal van deze mogelijkheden zo nodig gebruik gemaakt gaan worden; Op 1 oktober 2010 is de Wet kraken en leegstand in werking getreden. Deze wet behelst onder meer het als misdrijf strafbaar stellen van kraken; Op 13 augustus 2010 is het wetsvoorstel versteviging regierol gemeenten aan de Tweede Kamer aangeboden. De bedoeling van dit wetsvoorstel is met twee maatregelen de regierol van de gemeenten op het terrein van integrale veiligheid te verstevigen. Zo wordt in het voorstel de gemeenteraad verplicht een integraal veiligheidsplan vast te stellen en komt er een specifieke rol voor de burgemeester om de natuurlijke gezagspositie van de burgemeester te versterken. De eerste maatregel (het maken van een veiligheidsplan) is in onze gemeente reeds ingevoerd. Het wetgevingsproces zal moeten worden afgewacht of het daadwerkelijk tot invoering van de tweede maatregel komt; In het regeerakkoord is de invoering van een nationale politie opgenomen. Begin 2011 heeft Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie in een brief aan de Tweede Kamer de plannen bekend gemaakt. Er komt één landelijk politiekorps onder verantwoordelijkheid van de Minister van Veiligheid en Justitie. Het gezag over de politie, dat op lokaal niveau is belegd, wijzigt niet. De burgemeester blijft de politie aansturen bij het handhaven van de openbare orde en hulpverlening in zijn gemeente. De officier van justitie blijft de politie aansturen bij de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde en taken ten dienste van justitie In het Bestuursakkoord hebben de VNG en het Rijk afgesproken dat gemeenten zich actief bezighouden met de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit. Om de bestuurlijke, geïntegreerde aanpak van georganiseerde criminaliteit op lokaal niveau te faciliteren, heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties samen met de VNG het programma Bestuurlijke aanpak georganiseerde misdaad opgesteld. Een van de onderdelen uit het programma Bestuurlijke aanpak georganiseerde misdaad betreft de oprichting van Regionale Informatie- en Expertisecentra (RIEC s) in Nederland. De uitrol in Limburg Noord vindt vanaf 2011 plaats. Integraal veiligheidsbeleid

9 6. VEILIGHEIDSVELDEN De gemeente Echt-Susteren gaat uit van een integrale benadering van veiligheid, die is ontleend aan de methode Kernbeleid Veiligheid van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Deze benadering gaat in op zowel fysieke en sociale veiligheid, als subjectieve en objectieve veiligheid. Vijf verschillende veiligheidsvelden worden onderscheiden: veilige woon- en leefomgeving, bedrijvigheid en veiligheid, jeugd en veiligheid, fysieke veiligheid en integriteit en veiligheid. Uit een inventarisatie van het beleid dat de gemeente Echt-Susteren tot op heden heeft gevoerd, is gebleken dat binnen deze vijf veiligheidsvelden in totaal de volgende 21 veiligheidsthema s kunnen worden onderscheiden (zie schema 3). In het bijgevoegde uitvoeringsplan worden aan de hand van deze indeling de maatregelen beschreven. Schema 3: Veiligheidsthema s gemeente Echt-Susteren. Veiligheidsvelden Veilige woon- en leefomgeving Veiligheidsthema s overlast onveiligheidsgevoelens (huiselijk) geweld / criminaliteit woninginbraak drugs- en alcoholoverlast Bedrijvigheid en veiligheid uitgaan/horeca/prostitutie bedrijventerreinen evenementen recreatie Jeugd en veiligheid overlastgevende jeugd(groepen) criminele jeugdgroepen alcohol en drugs individuele (criminele) jongeren veilig in en om de school Fysieke veiligheid verkeersveiligheid brandveiligheid risico s gevaarlijke stoffen rampenbestrijding Integriteit en veiligheid georganiseerde criminaliteit polarisatie en radicalisering integriteit van het lokaal bestuur 7. PLAN-DO-CHECK-ACT-CYCLUS Op 28 september 2008 heeft de gemeenteraad de nota Integraal Veiligheidsbeleid (plan) Echt-Susteren vastgesteld. In deze nota stonden concrete acties met bijbehorend tijdpad beschreven aan de hand van de vijf veiligheidsvelden. De acties zijn de afgelopen periode uitgevoerd (do). In 2011 is de veiligheidsituatie van de gemeente Echt-Susteren geanalyseerd en is het veiligheidsbeleid geëvalueerd (check). O.a. politiegegevens, enquêteren van bewoners, gespreken met burgers, ervaringen van in- en externe partners hebben als input voor de analyse/evaluatie gefungeerd. In deze analyse/evaluatie is gekeken naar de aard, omvang, ontwikkeling en spreiding van overlastincidenten, vermogensincidenten (diefstallen), geweldsincidenten en onveiligheidsgevoelens centraal (sociale veiligheid) en worden de verkeersveiligheid, brandveiligheid, risico s van gevaarlijke stoffen en (natuur)rampen in beeld gebracht (fysieke veiligheid). Een samenvatting van de veiligheidsanalyse & evaluatie van het integraal veiligheidsbeleid is in het bijgevoegde uitvoeringsplan opgenomen. Op basis van o.a. deze veiligheidsanalyse & evaluatie is het nieuwe integraal veiligheidsbeleid opgesteld met het uitvoeringsplan (act). Door te (blijven) werken volgens deze cyclus Integraal veiligheidsbeleid

10 kan de gemeenteraad uitvoering geven aan de controlerende taak en beoordelen of het college binnen de kaders van het vastgestelde beleid heeft gehandeld en de gemaakte afspraken is nagekomen. Zie voor de plan-do-check-act-cyclus schema 4. Veiligheid is dynamisch, te allen tijde zal binnen het gestelde kader van het veiligheidsbeleid moeten worden ingesprongen op ontwikkelingen en zullen binnen de cyclus bestaande acties eventueel moeten worden bijgesteld en/of nieuwe projecten worden geëntameerd. Schema 4: Plan-do-check-act-cyclus van het Integraal Veiligheidsbeleid Stuurgroep Integrale Veiligheid maakt Integraal veiligheidsbeleid (plan) Stuurgroep Integrale Veiligheid coördineert uitvoering integraal veiligheidsbeleid (do) Stuurgoep Integrale Veiligheid stelt integraal veiligheidsbeleid bij (act) Stuurgroep Integrale Veiligheid maakt een Veiligheidsanalyse en evaluatie integraal veiligheidsbeleid (check) 8. SPEERPUNTEN De integrale aanpak die de gemeente voorstaat om te komen tot een veiliger samenleving kenmerkt zich door resultaatgerichtheid, de combinatie van preventie en repressie, een persoonsgerichte aanpak en een intensieve samenwerking tussen alle betrokken partijen, waaronder politie, Openbaar Ministerie, instanties van jeugdzorg, hulpverlening, welzijns- en onderwijsinstellingen, ondernemers, woningcorporaties en natuurlijk burgers. Veiligheid is een hot item, maar ook een containerbegrip. Alles lijkt met alles samen te hangen. Je kan het zo smal of ruim maken als je maar wilt. Op basis van de veiligheidsanalyse & evaluatie van het integraal veiligheidsbeleid worden daarom een aantal centrale speerpunten gesteld die verder worden uitgewerkt in het uitvoeringsplan. Voor de periode zijn de volgende speerpunten vastgesteld: Huiselijk geweld Aanpak notoire overlastveroorzakers/veel- en meerplegers Jeugdoverlast Overlast tussen bewoners Drugsoverlast/georganiseerde criminaliteit Gebiedsgebonden politiezorg/blauw in de wijk Integraal veiligheidsbeleid

11 9. COMMUNICATIE Een integrale aanpak van veiligheid vereist een integrale aanpak van de communicatie die daarbij hoort. De rol van communicatie bij het voor het voetlicht brengen van veiligheidsbeleid is belangrijk. Dit vooral omdat de mogelijke effecten van het veiligheidsbeleid tot uiting komen in de veiligheidsbeleving van de inwoners van de gemeente. Actieve communicatie kan een positief effect hebben op de veiligheidsgevoelens van burgers: communicatie gaat over feiten én over beeldvorming. We beginnen gelukkig niet bij nul. Het overheersende beeld op het gebied van veiligheid, zo blijkt uit de laatste veiligheidsmonitor, is positief. Uitgangspunten bij veiligheidscommunicatie De uitgangspunten van de veiligheidscommunicatie door de gemeente zijn: 1. Realistische invalshoek; 2. Integrale aanpak, gedeelde verantwoordelijkheid; 3. Herhaling van de kernboodschap; 4. Bij concreet zichtbare investeringen: altijd communicatie. Doelstellingen veiligheidscommunicatie De specifieke communicatiedoelstellingen van dit integraal veiligheidsbeleid zijn: A. Betrouwbaar informeren De bevolking, bedrijven en externe partners van de gemeente worden betrouwbaar geïnformeerd over concrete veiligheidsissues die zich (kunnen) voordoen. We geven praktische informatie over veiligheidsrisico s in de eigen woonomgeving, bijvoorbeeld door aan de risicokaart van de provincie bekendheid te geven. Daarnaast geven we informatie over het bredere veiligheidsbeleid, zoals over de verdeling van verantwoordelijkheden tussen gemeente, politie, brandweer, burgers, bedrijven en instellingen. Dit gebeurt door het plaatsen van deze beleidsnota op de website van de gemeente. Voor de informatietaak zetten we verder verschillende middelen in, zoals de gemeentegids, de gemeentelijke website en lokale media. B. Betrekken burgers en externe partners Het is voor inwoners en bedrijven in Echt-Susteren mogelijk om bij de gemeente, brandweer en politie aan de bel te trekken wanneer men een onveilige situatie signaleert of ervaart. Hiervoor staan we open, zo blijkt uit de diverse overlegvormen met burgers en externe partners. Maar ook op een actievere manier willen we burgers en bedrijven betrekken bij veiligheid. Van algemene en passieve informatie (hoe is de gemeente Echt-Susteren voorbereid op rampen?) naar specifieke en actieve informatie (hoe gaan we de overlast van een bepaalde jeugdgroep tegen?). Zo kan bijvoorbeeld de periodieke rampenoefening ruimhartiger in de publiciteit worden gebracht, kan aandacht besteed worden aan het sluiten van een nieuw horecaconvenant, de spelregels bij evenementen, de aanpak van overlast van jeugdgroepen etc. Maar ook het verbeteren van contacten tussen hangjongeren en omwonenden is een communicatievorm. Bekendheid en betrokkenheid vormen een eerste stap op weg naar beter gevoel van veiligheid. C. De perceptie van veiligheid verbeteren Of burgers zich veilig voelen wordt grotendeels bepaald door perceptie. Duidelijk zijn over veiligheidsrisico s is in dit verband een eerste vereiste. Echter, alleen het benoemen van risico s werkt onveiligheidsgevoel in de hand. Zodra er een context wordt geboden en een handelingsperspectief, dan wordt het risico een stuk hanteerbaarder. Een voorbeeld hiervan is de al genoemde nieuwe denk vooruit campagne van de rijksoverheid voor het geval dat de sirene gaat: burgers kunnen zichzelf op een eventuele crisis voorbereiden. Een tweede factor die de perceptie van veiligheid bevordert, is (snel) te reageren wanneer er daadwerkelijk iets gebeurt. Vandaar de opkomstnormen bij politie, ambulancezorg en brandweer. Maar voor de gemeente geldt hetzelfde: een losliggende stoeptegel moet binnen de toegezegde termijn worden verholpen. Dat draagt er aan bij aan de beleving dat de gemeente een betrouwbare afzender van informatie is. Voor communicatie betekent dit ook dat we goede resultaten op het gebied van veiligheid stelselmatig moeten communiceren. Integraal veiligheidsbeleid

12 10. FINANCIËLE CONSEQUENTIES Om de Rijksbegroting weer op orde te brengen, kondigde de rijksoverheid begin 2010 een forse bezuiniging (circa 1,8 miljard euro) op het Gemeentefonds aan. Voor onze gemeente zou dat kunnen betekenen dat de jaarlijkse Algemene Uitkering die wij uit dat fonds krijgen afneemt met een bedrag oplopend tot ongeveer 3,5 miljoen (ongeveer 5% van onze begroting) in Zo n grote afname van de jaarlijks te besteden middelen kunnen we niet zomaar opvangen in onze begroting. Daarvoor moeten we gerichte maatregelen nemen en keuzes maken, temeer omdat ook verwacht wordt dat de kwaliteit van onze dienstverlening op peil blijft. Die maatregelen en keuzes houden in dat we een aantal zaken goedkoper, anders, minder of niet meer moeten doen. Kortom, we krijgen allemaal op enig moment en op enige manier met de ombuigingen te maken. Dit onderschrijft het belang van het inzichtelijk maken van (lokale) veiligheidsproblemen van waaruit noodzakelijke speerpunten kunnen worden gesteld. De activiteiten en maatregelen die vervolgens moeten worden uitgevoerd kosten geld. In het uitvoeringsplan, worden de activiteiten/inspanningen benoemd die een bijdrage leveren aan het beoogde doel van het veiligheidsbeleid: Het vergroten van de veiligheid en leefbaarheid in Echt-Susteren. Per activiteit/inspanning is bij de toelichting ook de financiële component weergegeven. Door het rubriceren van alle veiligheidsgerelateerde onderwerpen wordt tevens een totaalbeeld verkregen van de activiteiten/inspanningen met de hieraan verbonden consequenties. Een aantal van de vermelde activiteiten/maatregelen is met alleen inzet van capaciteit en zonder extra financiële middelen te realiseren. Andere zijn reeds voorzien van een financiële dekking. Dit houdt in dat de kosten van de implementatie van het uitvoeringsprogramma grotendeels gedekt kunnen worden uit de bestaande veiligheidsbudgetten. Daar waar de dekking nog niet is geregeld, is een voorlopige raming van de kosten opgenomen. Het valt niet uit te sluiten dat vanwege schaarse financiële middelen uiteindelijk keuzes gemaakt moeten worden, of dat prestaties getemporiseerd gaan worden. De financiële borging vindt feitelijk plaats bij de vaststelling van de programmabegroting in de aankomende jaren. Integraal veiligheidsbeleid

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen.

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen. Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2015 2018 Veiligheid kent geen grenzen. Vergaderdatum 4 december 2014 Gemeenteblad 2014 / 77 Agendapunt 10 Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad

Nadere informatie

Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek

Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2015-2018 Gemeentebladnr: 2014/75 Verseon nr: 129454 Vergaderdatum: 18 december 2014 Agendapunt: Portefeuillehouder: Dhr. B. Link Steller: G. Salemink

Nadere informatie

VOORBLAD RAADSVOORSTEL

VOORBLAD RAADSVOORSTEL VOORBLAD RAADSVOORSTEL ONDERWERP Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid Middelsee Gemeenten 2010-2014. VOORSTEL Wij stellen u voor bijgevoegde Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid Middelsee Gemeenten 2010-2014

Nadere informatie

O O *

O O * O14.001831 O14.001831* Beleidstraject Kadernota Veiligheid 2015-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Inhoudelijk proces... 4 3. Tijdpad... 7 2/7 O14.001831 1. Inleiding Met de presentatie van het Coalitieakkoord

Nadere informatie

Vervolgblad Informatienotitie Pagina 1. Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid

Vervolgblad Informatienotitie Pagina 1. Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid Pagina 1 Informatienotitie AAN VAN ONDERWERP Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid DATUM 9 september 2009 KOPIE AAN BIJLAGE REGISTRATIENUMMER 0906730 3 (methodiek kernbeleid

Nadere informatie

Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18 november 2014. : Burger en bestuur: Woensdrecht veilig

Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18 november 2014. : Burger en bestuur: Woensdrecht veilig Documentnummer:*2014.44554* Voorstel aan de Raad Onderwerp : Kadernota Integrale Veiligheid 2015-2018 Raadsvergadering : 18 december 2014 Agendapunt : Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18

Nadere informatie

Het IV beleid is geen nieuw verschijnsel in de gemeente Boxmeer. Het vorige IV nota dateert van 2006-2010.

Het IV beleid is geen nieuw verschijnsel in de gemeente Boxmeer. Het vorige IV nota dateert van 2006-2010. O-BOC/2012/2100 1) Waarom deze nota? Deze nota is tot stand gekomen in samenwerking met de gemeenten van het huidige politiedistrict Maas en Leijgraaf ( gemeenten Land van Cuijk, Boekel,Uden,Veghel en

Nadere informatie

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Ter toelichting: Deze startnotitie vormde het statschot voor integraal veiligheidsbeleid voor de periode 2011-2014 1 Startnotitie

Nadere informatie

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Integrale veiligheid Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Inleiding In het integraal veiligheidsbeleid is vastgelegd dat er tweejaarlijks een operationeel integraal veiligheidsprogramma wordt opgesteld. Daar is

Nadere informatie

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid Taak en invloed gemeenteraad op de Integrale veiligheid 1 Definitie veiligheid Veiligheid is de mate van afwezigheid van potentiële oorzaken van een gevaarlijke situatie of de mate van aanwezigheid van

Nadere informatie

Gemeente Uden INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID 2011-2013

Gemeente Uden INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID 2011-2013 2010 Gemeente Uden INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID 2011-2013 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Waarom deze nota?...3 1.2 Bestuursakkoord...3 1.3 Lokaal coalitieakkoord...3 1.3 Leeswijzer...3 2. Wat is veiligheid?...

Nadere informatie

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College 13 september 2011 Financieel

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College 13 september 2011 Financieel Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/11-00383 Directeur : drs. M.H.J. van Kruijsbergen Postreg.nr. Behandelend ambtenaar A.A. van der Wouden Datum: 1 september 2011 Afdeling Tel.nr 0345 636

Nadere informatie

*Z001F59E44 9* Leiderdorp, 16 september 2014. Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018

*Z001F59E44 9* Leiderdorp, 16 september 2014. Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Leiderdorp, 16 september 2014 Aan de raad. Beslispunten 1. Akkoord gaan met

Nadere informatie

Deel I. Integraal Veiligheidsplan 2011-2014. Gemeente Bronckhorst

Deel I. Integraal Veiligheidsplan 2011-2014. Gemeente Bronckhorst Deel I Integraal Veiligheidsplan 2011-2014 Gemeente Bronckhorst Pagina 1 van 15 Inhoudsopgave Samenvatting.. 3 Hoofdstuk 1. Aanleiding..5 Hoofdstuk 2. Doel en uitgangspunten...7 Hoofdstuk 3. Definitie

Nadere informatie

Kadernota. Integrale Veiligheid WM 2015-2018. "Veiligheid kent geen grenzen"

Kadernota. Integrale Veiligheid WM 2015-2018. Veiligheid kent geen grenzen Kadernota Integrale Veiligheid WM 2015-2018 "Veiligheid kent geen grenzen" 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Integraal Veiligheidsbeleid... 3 1.2 Afbakening... 3 1.3 Structuur... 4 1.4 Proces... 4

Nadere informatie

Raadsvoorstel Integraal Veiligheidsbeleid Haarlemmermeer/ Prioriteiten meerjarenplan politie

Raadsvoorstel Integraal Veiligheidsbeleid Haarlemmermeer/ Prioriteiten meerjarenplan politie gemeente Haarlemmermeer onderwerp Portefeuillehouder Steller Collegevergadering Raadsvergadering Raadsvoorstel 2011.0000334 / Prioriteiten meerjarenplan politie drs. Th.L.N. Weterings Linda Bouw 11 januari

Nadere informatie

Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020

Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020 Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020 - Veiligheidsanalyse - Prioritering - Kaderplan integrale veiligheid (4 jaar) - Uitvoeringsprogramma Jaarlijkse evaluatie Jaarlijks programma Tussentijds actualiseren

Nadere informatie

Nota ter actualisering van de Kadernota Integrale Veiligheid

Nota ter actualisering van de Kadernota Integrale Veiligheid Nota ter actualisering van de Kadernota Integrale Veiligheid 2009-2013 Waarom deze nota In 2009 heeft de gemeenteraad van gemeente Alkmaar de Kadernota Integrale Veiligheid 2009-2013 (hierna: kadernota)

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND Nummer 5 van 2012 PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND Besluit tot wijziging van hoofdstuk 12 (subsidie integrale veiligheid) van het Algemeen Subsidiebesluit Zeeland 2007 en aanpassing van het beleidskader Integrale

Nadere informatie

Kadernotitie Integraal Veiligheidsbeleid

Kadernotitie Integraal Veiligheidsbeleid Kadernotitie Integraal Veiligheidsbeleid Gemeente Heusden Inhoudsopgave Inleiding...3 Hoofdstuk 1 Integrale Veiligheid...4 1.1 Veiligheid... 4 1.2 Integraal Veiligheidsbeleid... 4 1.3 Regierol... 5 Hoofdstuk

Nadere informatie

Startnotitie Integraal Veiligheidsbeleid Gemeente Goeree-Overflakkee Participerend veiligheidsbeleid

Startnotitie Integraal Veiligheidsbeleid Gemeente Goeree-Overflakkee Participerend veiligheidsbeleid Startnotitie Integraal Veiligheidsbeleid Gemeente Goeree-Overflakkee Participerend veiligheidsbeleid Steller : Beleidsadviseur Integrale veiligheid Datum : 1 maart 2013 Versie : 1.0 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsrapportage. Gemeente Littenseradiel. Januari t/m december 2011

Integrale Veiligheidsrapportage. Gemeente Littenseradiel. Januari t/m december 2011 Integrale Veiligheidsrapportage Gemeente Littenseradiel Januari t/m december 2011 Gemeente Littenseradiel Openbaar Ministerie Politie Fryslân Integrale Veiligheidsrapportage gemeente Littenseradiel - januari

Nadere informatie

Jaarplan 2004 politie Geertruidenberg-Drimmelen

Jaarplan 2004 politie Geertruidenberg-Drimmelen Jaarplan 2004 politie Geertruidenberg-Drimmelen 1. Inleiding 1.1 Veiligheid op de politieke agenda Veiligheid staat in Nederland hoog op de politieke agenda. Ook binnen de politiek van de gemeente Geertruidenberg

Nadere informatie

Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland

Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland 2015-2018 Projectmatige aanpak prioriteiten Kadernota Integrale Veiligheid Peelland 2015-2018, versie 1-7-2015 Inleiding projectmatige aanpak

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk Bijlagen CC De gemeenteraad 30 januari Uitvoeringsprogramma integrale veiligheid De burgemeester 139126 1 Controller Directie Paraaf Datum

Nadere informatie

INTEGRALE VEILIGHEID

INTEGRALE VEILIGHEID INTEGRALE VEILIGHEID Presentatie onderdelen Reden voor het bezoek Bevoegdheden Burgemeester Integrale Veiligheid bij de gemeente Rol vanuit de raad op het gebied van Integrale Veiligheid Netwerken voor

Nadere informatie

Startnotitie Integraal Veiligheidsbeleid Naar een Integraal Veiligheidsbeleid

Startnotitie Integraal Veiligheidsbeleid Naar een Integraal Veiligheidsbeleid Startnotitie Integraal Veiligheidsbeleid 2013 2016 Naar een Integraal Veiligheidsbeleid 5 Inhoudsopgave 1 Aanleiding beleidsontwikkeling 3 1.1 Aangekondigde wijziging Gemeentewet 3 1.2 Kernbeleid Veiligheid

Nadere informatie

Raadsbesluit. Status Besluitvormend: Kadernota Oordeelvormend: Veiligheidsplan Besluitvormend: Veiligheidsfonds

Raadsbesluit. Status Besluitvormend: Kadernota Oordeelvormend: Veiligheidsplan Besluitvormend: Veiligheidsfonds Raadsbesluit Datum: 23-09-14 Onderwerp Integrale Veiligheid: - Kadernota Integrale Veiligheid Basisteam Meierij 2015-2018 - Ontwerp Regionaal Veiligheidsplan 2015-2018 - Veiligheidsfonds Oost-Brabant Status

Nadere informatie

QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK

QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK 1 (2007/28317) QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK 1. ONDERZOEKSVRAGEN 1. Kan de raad met de programmabegroting beoordelen of de voorgenomen beleidsmaatregelen doeltreffend

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Integrale veiligheid 2012

Uitvoeringsprogramma Integrale veiligheid 2012 Uitvoeringsprogramma Integrale veiligheid 2012 Veilige woon- en leefomgeving CRANENDONCK Jeugd en veiligheid CRANENDONCK Bedrijvigheid en veiligheid CRANENDONCK Fysieke en Externe veiligheid CRANENDONCK

Nadere informatie

Integrale Veiligheidszorg in Twente

Integrale Veiligheidszorg in Twente Integrale Veiligheidszorg in Twente -Achtergrond -Werkwijze & organisatie Platform IVZ -Actieplan IVZ 2009-2010 - Evaluatietraject -Resultaten Platform IVZ -Vervolg samenwerking in Twente Platform IVZ

Nadere informatie

Aan de commissie: Algemeen bestuur en middelen Datum vergadering: 14 februari 2008 Agendapunt : 6. Aan de Raad. Made, 22 januari 2008

Aan de commissie: Algemeen bestuur en middelen Datum vergadering: 14 februari 2008 Agendapunt : 6. Aan de Raad. Made, 22 januari 2008 Aan de Raad Made, 22 januari 2008 Aan de commissie: Algemeen bestuur en middelen Datum vergadering: 14 februari 2008 Agendapunt : 6 Raadsvergadering: 6 maart 2008 Onderwerp: Korpsnavigator Midden en West

Nadere informatie

Veiligheidsavond Leiderdorp

Veiligheidsavond Leiderdorp Veiligheidsavond Leiderdorp voor raadsleden juni 2013 Programma 20:05 20:20 --> Gemeente 20:20 20:35 --> Politie 20:35 20:50 --> Brandweer 20:50 21:30 --> Interactief deel Leiderdorp en Veiligheid Team

Nadere informatie

INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID 2008-2010

INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID 2008-2010 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID 2008-2010 Gemeente Echt-Susteren, 30 juni 2008 Vastgesteld college van B&W: 15 juli 2008 Vastgesteld gemeenteraad: 25 september 2008 Portefeuillehouder: dhr. D.A.M. Akkermans

Nadere informatie

Startnotitie. Integraal Veiligheidsbeleid Gemeente Sliedrecht. Gewijzigde versie d.d. 6 mei 2013 (zie vetgedrukte tekst)

Startnotitie. Integraal Veiligheidsbeleid Gemeente Sliedrecht. Gewijzigde versie d.d. 6 mei 2013 (zie vetgedrukte tekst) Startnotitie Integraal Veiligheidsbeleid 2014-2018 Gemeente Sliedrecht Gewijzigde versie d.d. 6 mei 2013 (zie vetgedrukte tekst) Portefeuillehouder: Burgemeester A.P.J. van Hemmen Ambtelijk opdrachtgever:

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : 18 november 2014 Agendanummer : 8 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : drs. J.F.N. Cornelisse : Veiligheid, Vergunningen en Handhaving : Eveline Plomp Voorstel

Nadere informatie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 18 december 2012 bestemd voor de gemeenteraad nummer: 2012_BW_00428 Onderwerp Regionaal beleidsplan 2013-2014, politie eenheid

Nadere informatie

agendanummer afdeling Simpelveld VII- IBR 15 december 2015 Integraal Veiligheidsbeleid 54925

agendanummer afdeling Simpelveld VII- IBR 15 december 2015 Integraal Veiligheidsbeleid 54925 Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VII- IBR 15 december 2015 onderwerp Integraal Veiligheidsbeleid 54925 zaakkenmerk Inleiding De huidige nota integrale veiligheid van de gemeente Simpelveld

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsbeleid 2013 2016

Integraal Veiligheidsbeleid 2013 2016 Gemeente Gilze en Rijen Integraal Veiligheidsbeleid 2013 2016 De burger als participant in veiligheid Behandeldatum college van B&W: 29 mei 2012 Behandeldatum commissie middelen: 18 juni 2012 Vaststelling

Nadere informatie

Startnotitie integraal veiligheidsbeleid 2010-2014 gemeente Tynaarlo. Veilig zijn en veilig blijven

Startnotitie integraal veiligheidsbeleid 2010-2014 gemeente Tynaarlo. Veilig zijn en veilig blijven Startnotitie integraal veiligheidsbeleid 2010-2014 gemeente Tynaarlo. Veilig zijn en veilig blijven Inleiding Per 1 januari 2008 is de gemeentelijke regierol in de Gemeentewet vastgelegd. Gemeenten hebben

Nadere informatie

Raadsnota. Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 29 september 2014 Agenda nr: 12 Onderwerp: programmalijnen Integraal Veiligheids Plan en concept beleidsplan Politie Limburg 2015-2018 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting

Nadere informatie

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad Raadsvergadering, 29 januari 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 206 Agendapunt: 8 Datum: 11 december 2007 Onderwerp: Vaststelling speerpunten uit de conceptnota Lokaal Gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011

Nadere informatie

KADERNOTA INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID 2011 T/M 2014 Versie: 20 december 2010

KADERNOTA INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID 2011 T/M 2014 Versie: 20 december 2010 2011-2014 District Maas en Leijgraaf Gemeente Grave KADERNOTA INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID 2011 T/M 2014 Versie: 20 december 2010 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Waarom deze nota?... 3 1.2 Flankerend beleid...

Nadere informatie

Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening ten behoeve van inzet cameratoezicht

Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening ten behoeve van inzet cameratoezicht Gemeenteblad nr. 490336 Officiële uitgave van de gemeente Midden-Drenthe d.d. 10 december 2015 Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening ten behoeve van inzet cameratoezicht Raadsbesluit

Nadere informatie

Voorstel Gemeenteraad VII- G

Voorstel Gemeenteraad VII- G Voorstel Gemeenteraad VII- G Onderwerp Integraal Veiligheidsplan Enschede 2013-2016 Portefeuillehouder Peter den Oudsten agendaletter (G)) Programma Concernstaf-Bestuur en Veiligheid Aangeboden aan Raad

Nadere informatie

Startnotitie. Integraal Veilgheid Beleidsplan (IVB)

Startnotitie. Integraal Veilgheid Beleidsplan (IVB) Startnotitie Integraal Veilgheid Beleidsplan (IVB) Gemeente Eemsmond 2013-2016 1 Inhoudsopgave Startnotitie Integraal Veiligheid Beleidsplan Gemeente Eemsmond 2013-2016 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Uitgangspunten...

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: integraal veiligheids- en handhavingsbeleid BBV nr: 2014/367894

Raadsstuk. Onderwerp: integraal veiligheids- en handhavingsbeleid BBV nr: 2014/367894 Raadsstuk Onderwerp: integraal veiligheids- en handhavingsbeleid 2015-2018 BBV nr: 2014/367894 1. Inleiding Het bestaande Integraal veiligheids- en handhavingsbeleid (IVH) was door de raad vastgesteld

Nadere informatie

Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Heusden 2009 2013 Ambities voor een veiliger Heusden

Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Heusden 2009 2013 Ambities voor een veiliger Heusden Raadsvoorstel V200801244 Onderwerp: Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Heusden 2009 2013 Ambities voor een veiliger Heusden Raadsvoorstel Inleiding: Veiligheidsbeleid wordt ontwikkeld op zowel

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 6C Openbare orde en veiligheid Inleiding Wij willen het veiligheidsniveau voor de bewoners en bezoekers van Leiderdorp behouden in objectief en subjectief opzicht en waar mogelijk

Nadere informatie

Veiligheidsanalyse. m.b.t. integraal veiligheidsbeleid Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen

Veiligheidsanalyse. m.b.t. integraal veiligheidsbeleid Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen Veiligheidsanalyse m.b.t. integraal veiligheidsbeleid 2013-2016 Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen Agenda Gezamenlijk beleid met gemeente Geertruidenberg Toelichting Kernbeleid Veiligheid Werkwijze

Nadere informatie

Herziening van het Integraal Veiligheidbeleid PLAN VAN AANPAK

Herziening van het Integraal Veiligheidbeleid PLAN VAN AANPAK Herziening van het Integraal Veiligheidbeleid PLAN VAN AANPAK 17 november 2014 1 2 1. INLEIDING De nota integraal Veiligheidbeleid Leerdam 2011-2014 loopt af. Omdat er ondertussen een nieuw college is

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsbeleid Horst aan de Maas Deel 1: Kadernota. Vasthouden aan veiligheid

Integraal Veiligheidsbeleid Horst aan de Maas Deel 1: Kadernota. Vasthouden aan veiligheid Integraal Veiligheidsbeleid Horst aan de Maas 2012-2015 Deel 1: Kadernota Vasthouden aan veiligheid Integraal Veiligheidsbeleid Horst aan de Maas 2012-2015 Deel 1: Kadernota 2012-2015 Inhoud Voorwoord...

Nadere informatie

Startnotitie integraal veiligheidsbeleid gemeenten Drimmelen en Geertruidenberg

Startnotitie integraal veiligheidsbeleid gemeenten Drimmelen en Geertruidenberg Startnotitie integraal veiligheidsbeleid gemeenten Drimmelen en 2013-2016 Samen staan we sterk Opgesteld door: Dhr. M. van t Zand, mevr. R. Verschuuren, dhr. R. de Gans (AOV-ers) Datum: 15 augustus 2012

Nadere informatie

Aan de commissie: Algemeen bestuur en middelen Datum vergadering: 22 maart 2007 Agendapunt: Aan de Raad. Made, 13 februari 2007

Aan de commissie: Algemeen bestuur en middelen Datum vergadering: 22 maart 2007 Agendapunt: Aan de Raad. Made, 13 februari 2007 Aan de Raad Made, 13 februari 2007 Aan de commissie: Algemeen bestuur en middelen Datum vergadering: 22 maart 2007 Agendapunt: Raadsvergadering: 12 april 2007 Onderwerp: Diagnose Integrale Veiligheid gemeente

Nadere informatie

Startnotitie Integrale veiligheid Gemeente Drimmelen

Startnotitie Integrale veiligheid Gemeente Drimmelen Versie : 1.2 Datum : 28 maart 2007 Samengesteld door : Marcel van 't Zand, Amy van Groesen, Jessica de Bresser pagina 2 van 3 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Uitgangspunten(Probleemsteling en doelstelling)

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsbeleid Actieplan 2012-2013

Integraal Veiligheidsbeleid Actieplan 2012-2013 Integraal Veiligheidsbeleid Actieplan 2012-2013 Gouda veilig; dat doen we samen Gouda is in de afgelopen jaren veiliger geworden. Op bijna alle vlakken is de geregistreerde criminaliteit in Gouda gedaald.

Nadere informatie

Kadernota Integraal Veiligheidsplan Processchema

Kadernota Integraal Veiligheidsplan Processchema Gemeente Nieuwkoop afdeling Vergunningen, Voorzieningen en Handhaving Kadernota Integraal Veiligheidsplan Processchema ( Planning: Stappenplan / Plan van Aanpak,: Tijd / Tijdschema ) Inleiding Veiligheid

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Aan de raad van de gemeente Lingewaard 11 Aan de raad van de gemeente Lingewaard *14RDS00129* 14RDS00129 Onderwerp Regiovisie - aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2015-2019 regio Arnhem & Achterhoek 1 Samenvatting Met dit voorstel

Nadere informatie

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Veiligheidsbeleving Inzicht krijgen in de factoren die van invloed zijn op de veiligheidsbeleving bij de inwoners van Tweestromenland. Afhankelijk van

Nadere informatie

Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Heusden 2009 2013 Ambities voor een veiliger Heusden

Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Heusden 2009 2013 Ambities voor een veiliger Heusden College Onderwerp: V200801244 Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Heusden 2009 2013 Ambities voor een veiliger Heusden Collegevoorstel Inleiding: Veiligheidsbeleid wordt ontwikkeld op zowel

Nadere informatie

Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding

Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding CVDR Officiële uitgave van Leek. Nr. CVDR54284_1 1 juni 2016 Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding De raad van de gemeente Leek; gelet op: - artikel 1, tweede lid, artikel 12

Nadere informatie

Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit

Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit Informatie over het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) -1- Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit 3 Bestuurlijke aanpak

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. 2. Voorstel

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. 2. Voorstel Raadsvoorstel Agenda nr.4 Onderwerp: Prioriteiten Kadernota Integrale Veiligheid 2015-2018 Soort: Besluitvormend Opsteller: T.L.M. van Houts - van Dijk Portefeuillehouder: A.P.M. Veltman Zaaknummer: SOM/2014/009989

Nadere informatie

Uitwerking Kadernota Jeugd

Uitwerking Kadernota Jeugd Bijlage I bij besluit van de raad van de gemeente Alphen aan den Rijn van 29 mei 2008, nr 2008/5681 (raadsbesluit 2008/35) Uitwerking Kadernota Jeugd Algemene inleiding Van de deelprogramma s 3 en 4 Jeugd

Nadere informatie

Zijn in het voorstel één of meer van de volgende aspecten van toepassing?

Zijn in het voorstel één of meer van de volgende aspecten van toepassing? Onderwerp Nummer voorstel Datum voorstel Portefeuillehouder( s) Contactpersoon Afdeling Contactpersoon Email Contactpersoon Telefoon Programmanummer en -naam : Vaststelling Kadernota Integrale Veiligheid

Nadere informatie

Commissie ABA Valkenburg

Commissie ABA Valkenburg Commissie ABA Valkenburg Inhoud Criminaliteit en leefbaarheid Woninginbraken Diefstal uit en vanaf motorvoertuigen Diefstal van auto s Overlast i.v.m. alcohol en drugs Overlast jeugd Nadere toelichting

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp. Status. Voorstel. Inleiding. Beoogd effect. Ag. nr.: Reg. nr.: Datum:

Raadsvoorstel. Onderwerp. Status. Voorstel. Inleiding. Beoogd effect. Ag. nr.: Reg. nr.: Datum: Datum: 27-11-12 Onderwerp Regionaal beleidsplan 2013-2014 regionale eenheid politie Oost-Brabant Status Besluitvormend Voorstel In te stemmen met de vijf beleidsprioriteiten zoals zijn opgenomen in het

Nadere informatie

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Purmerend 2015. Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op @@ @@ 2015

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Purmerend 2015. Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op @@ @@ 2015 Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid Gemeente Purmerend 2015 Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op @@ @@ 2015 1 Voorwoord In 2013 werd naast het lokaal integraal veiligheidsplan

Nadere informatie

INTERN MEMO. Prioritering

INTERN MEMO. Prioritering INTERN MEMO Van : J.W. van der Vijver DMS nr: 11.08721 Aan : Gemeenteraad Datum : 18 oktober 2011 Onderwerp : Addendum Kadernota Integrale Veiligheid Gemeente Oegstgeest 2011-2014 c.c. : Tijdens de commissie

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Op 8 december 2008 is het rapport van de visitatiecommissie Fijnaut c.s. getiteld

gemeente Eindhoven Op 8 december 2008 is het rapport van de visitatiecommissie Fijnaut c.s. getiteld gemeente Eindhoven Retouradres Postbus gorso, 56oo RB Eindhoven Commissie BEZ Behandeld door mr. M. Schavemaker Telefoon (o4o) 238 22 76 Uvv brief van Uvv kenmerk Ons kenmerk OOV 3o januari zoog Betreft

Nadere informatie

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Beemster 2013

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Beemster 2013 Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid Gemeente Beemster 2013 Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 6 augustus 2013 1 Voorwoord Beemster moet veilig zijn en veilig voelen.

Nadere informatie

1. Aanleiding Op 16 juli heeft de gemeenteraad van Oss unaniem ingestemd met de motie van het CDA:

1. Aanleiding Op 16 juli heeft de gemeenteraad van Oss unaniem ingestemd met de motie van het CDA: Plan van aanpak Terugdringen jeugdoverlast in de Schadewijk 1. Aanleiding Op 16 juli heeft de gemeenteraad van Oss unaniem ingestemd met de motie van het CDA: Constaterende dat, - Er afgelopen jaar een

Nadere informatie

COLLEGEBERICHT AAN DE RAAD Van : Burgemeester en Wethouders Reg. nr. : 4533853 Aan : Gemeenteraad Datum : 06-11-2013 Portefeuillehouder : B.J. Lubbinge, van Eijk, v. Muilekom ONDERWERP Planning programma

Nadere informatie

Integrale Veiligheid Uitvoeringsprogramma 2012 Samen werken aan veiligheid in Hof van Twente

Integrale Veiligheid Uitvoeringsprogramma 2012 Samen werken aan veiligheid in Hof van Twente Integrale Veiligheid Uitvoeringsprogramma 2012 Samen werken aan veiligheid in Hof van Twente Inleiding Hoofdstuk 1 Veilige woon- en leefomgeving 1.1 Preventie (schuur)inbraken 1.2 Burgernet 1.3 Zorgconvenanten

Nadere informatie

Kadernota Integrale Veiligheid 2012-2016. Veiligheid in Balans

Kadernota Integrale Veiligheid 2012-2016. Veiligheid in Balans Kadernota Integrale Veiligheid 2012-2016 Veiligheid in Balans Voorwoord Voor u ligt de kadernota Integrale Veiligheid 2012-2016 Veiligheid in Balans van de gemeente Bergen op Zoom. De gemeente heeft veiligheid

Nadere informatie

Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Heusden 2009 2013. Ambities voor een veiliger Heusden

Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Heusden 2009 2013. Ambities voor een veiliger Heusden Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Heusden 2009 2013 Inhoudsopgave Samenvatting 1. Inleiding... 1 1.2 Bestuursakkoord... 1 1.3 Leeswijzer... 1 2. Veiligheid nader bekeken... 2 2.1 Definitie

Nadere informatie

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelBeleidskader integrale veiligheid 2014-2017

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelBeleidskader integrale veiligheid 2014-2017 gemeente Eindhoven Raadsnummer 13R5510 Inboeknummer 13bst01523 Beslisdatum B&W 27 augustus 2013 Dossiernummer 13.35.151 RaadsvoorstelBeleidskader integrale veiligheid 2014-2017 Inleiding Artikel 38b van

Nadere informatie

Veiligheidsj aarplan 2012 Teylingen

Veiligheidsj aarplan 2012 Teylingen sj aarplan 2012 mtm, n " is van ons allemaar is een breed beleidsveld. Het omvat niet alleen het beperken van overlast, de aanpak van alcohol- en drugsproblematiek, de bestuurlijke aanpak van criminaliteit,

Nadere informatie

PROGRAMMA 8: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

PROGRAMMA 8: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID PROGRAMMA 8: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID Portefeuillehouder: J.J.H. Colijn-de Raat Programmacoördinator: V.J.M. van Arkel 8.1 Missie Het programma Openbare Orde en Veiligheid richt zich op een veilig Scherpenzeel

Nadere informatie

CONVENANT. Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in LELYSTAD

CONVENANT. Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in LELYSTAD CONVENANT Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in LELYSTAD Partijen komen het volgende overeen: De scholen zijn op grond van de Wet op de Arbeidsomstandigheden verantwoordelijk

Nadere informatie

Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid Gemeente Sliedrecht

Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid Gemeente Sliedrecht Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid 2013 Gemeente Sliedrecht Inleiding. Het is gebruikelijk dat de gemeenteraad tegen het einde van het jaar de lokale prioriteiten en doelstellingen

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2014/47

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2014/47 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 2-9-2014 Nummer voorstel: 2014/47 Voor raadsvergadering d.d.: 16-09-2014 Agendapunt: Onderwerp:

Nadere informatie

Weten wat er speelt. De informatiepositie van burgemeesters met betrekking tot sociale veiligheid. Melle Schol. november 2013

Weten wat er speelt. De informatiepositie van burgemeesters met betrekking tot sociale veiligheid. Melle Schol. november 2013 Weten wat er speelt De informatiepositie van burgemeesters met betrekking tot sociale veiligheid Melle Schol november 2013 Achtergrond Diverse bevoegdheden en verantwoordelijkheden burgemeesters op gebied

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK INTEGRAAL VEILIGHEIDSPLAN HEERHUGOWAARD

PLAN VAN AANPAK INTEGRAAL VEILIGHEIDSPLAN HEERHUGOWAARD PLAN VAN AANPAK INTEGRAAL VEILIGHEIDSPLAN HEERHUGOWAARD 2013-2017 1 INTEGRAAL VEILIGHEIDSPLAN HEERHUGOWAARD De burger die zich veilig voelt! De crimineel die na detentie niet recidiveert. De veelpleger

Nadere informatie

3.4 Programma Veiligheid en Handhaving

3.4 Programma Veiligheid en Handhaving 3.4 Programma Veiligheid en Aandeel Veiligheid en op totale lasten Verkeersveiligheid Veiligheid en 6% Fysieke veiligheid 3% Geweld en criminaliteit In het programma Veiligheid willen we de objectieve

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Datum 20 december 2011 Onderwerp Raadsbrief: Sociale structuurvisie Categorie B Verseonnummer 668763 / 681097 Portefeuillehouder De heer Rensen en de heer

Nadere informatie

veiligheid door samenwerken Boa s in de openbare ruimte Een inleiding www.hetccv.nl/boa

veiligheid door samenwerken Boa s in de openbare ruimte Een inleiding www.hetccv.nl/boa veiligheid door samenwerken Boa s in de openbare ruimte Een inleiding www.hetccv.nl/boa Buitengewoon opsporings ambtenaren (boa s) spelen een steeds belangrijkere rol in de openbare ruimte. Zij dragen

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : Agendanummer : Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : H.J.M. Schrijver : Beleid en Projecten : E.J. (Eric) van Tatenhove Voorstel aan de raad Onderwerp : Gefaseerde

Nadere informatie

Hollands Midden District Rijn- en Veenstreek. Veiligheidsthema s integraal districtsjaarplan 2011

Hollands Midden District Rijn- en Veenstreek. Veiligheidsthema s integraal districtsjaarplan 2011 Hollands Midden District Rijn- en Veenstreek Veiligheidsthema s integraal districtsjaarplan 2011 Voor het jaar 2011 wordt voor het eerst een integraal districtsjaarplan veiligheid voor het gebied Rijn-

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014

Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014 Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014 Dit calamiteitenprotocol Wmo/Jeugdwet bevat proces- en communicatieafspraken wanneer zich een calamiteit of geweldsincident voordoet

Nadere informatie

VEILIGHEID. Integraal Veiligheidsplan UITVOERINGSKADER 2014

VEILIGHEID. Integraal Veiligheidsplan UITVOERINGSKADER 2014 VEILIGHEID Integraal Veiligheidsplan 2012-2015 UITVOERINGSKADER 2014 Integrale Veiligheid Veiligheidsketen Proactie Preventie Preparatie Repressie Nazorg het nemen van maatregelen om structurele oorzaken

Nadere informatie

Toespraak Annemarie Jorritsma Thema: Woninginbraken Bestuurdersdiner lokale veiligheid 29 oktober 2013

Toespraak Annemarie Jorritsma Thema: Woninginbraken Bestuurdersdiner lokale veiligheid 29 oktober 2013 Alleen het gesproken woord geldt Toespraak Annemarie Jorritsma Thema: Woninginbraken Bestuurdersdiner lokale veiligheid 29 oktober 2013 Dames en heren, Goed om met u in zo n groot gezelschap bijeen te

Nadere informatie

Oplegnotitie Startnotitie integraal veiligheidsbeleid Registratiekenmerk Gemeenteblad nr. 48

Oplegnotitie Startnotitie integraal veiligheidsbeleid Registratiekenmerk Gemeenteblad nr. 48 gemeente li SVlgnSSW^ SP Oplegnotitie Startnotitie integraal veiligheidsbeleid 2016-2020. Registratiekenmerk 588403 Gemeenteblad nr. 48 Rol van de raad De raad krijgt dit voorstel voorgelegd omdat het

Nadere informatie

Benchmark Sturen op veiligheid 2011 BENCHMARK STUREN OP VEILIGHEID

Benchmark Sturen op veiligheid 2011 BENCHMARK STUREN OP VEILIGHEID Benchmark Sturen op veiligheid 2011 BENCHMARK STUREN OP VEILIGHEID Hoe effectief is uw veiligheidsbeleid? Hoe kunt u goed sturen op prestaties? Hoe sterk is uw interne organisatie rond veiligheid? Hoe

Nadere informatie

Gemeentewet 151C: Doel is het handhaven van de openbare Orde

Gemeentewet 151C: Doel is het handhaven van de openbare Orde Gemeentewet 151C: Doel is het handhaven van de openbare Orde Artikel 151c Gemeentewet is volledig gericht op de bevoegdheden voor gemeenten als deze cameratoezicht wil toepassen. De interpretatie van dit

Nadere informatie

DE INRICHTING VAN HET BELEIDSTERREIN PREVENTIE IN DE REGIO GRONINGEN DE PRODUCTEN

DE INRICHTING VAN HET BELEIDSTERREIN PREVENTIE IN DE REGIO GRONINGEN DE PRODUCTEN HULPVERLENINGSDIENST GRONINGEN BRANDWEER STAD EN REGIO GRONINGEN DE INRICHTING VAN HET BELEIDSTERREIN PREVENTIE IN DE REGIO GRONINGEN DE PRODUCTEN Opstellers : Mike de Laat, Jan Timmer en Roelf Knoop Datum

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet. Aan de raad, Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet. Aan de raad, Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 19 december 2013 13-118 Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet Aan de raad, Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet Gevraagde beslissing 1. Het Beleidsplan

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding p. 3

Inhoudsopgave. Inleiding p. 3 Inhoudsopgave Inleiding p. 3 Strategisch kader p. 4. Aanleiding p. 4.2 Strategische doelstellingen p. 4.3 Uitgangspunten p. 5.4 Strategische partners p. 5 2 Veiligheid in de drie Altena gemeenten p. 6

Nadere informatie

Veiligheid. Integrale Veiligheid. Rampenbestrijding

Veiligheid. Integrale Veiligheid. Rampenbestrijding Integrale Veiligheid en Rampenbestrijding 1 Van beleid naar uitvoering 2 Integrale veiligheid Integrale veiligheid Landelijke Methode Kernbeleid Veiligheid 5 Landelijke veiligheidsvelden: Veilige woon

Nadere informatie

Veilig verder Integraal veiligheidsbeleid gemeente Steenbergen 2012-2016

Veilig verder Integraal veiligheidsbeleid gemeente Steenbergen 2012-2016 Veilig verder Integraal veiligheidsbeleid gemeente Steenbergen 2012-2016 2 Inhoudsopgave Blz. Voorwoord 5 Leeswijzer 6 Deel 1 Vooraf 7 Hoofdstuk 1 Kader 9 1.1 Inleiding 9 1.2 Beleidskader 9 1.3 Startnotitie

Nadere informatie