Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Heusden Ambities voor een veiliger Heusden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Heusden 2009 2013 Ambities voor een veiliger Heusden"

Transcriptie

1 College Onderwerp: V Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Heusden Ambities voor een veiliger Heusden Collegevoorstel Inleiding: Veiligheidsbeleid wordt ontwikkeld op zowel landelijk, provinciaal als lokaal niveau. De gemeenteraad heeft de eindverantwoordelijkheid voor het veiligheidsbeleid op lokaal niveau. Wij hebben een regiefunctie in de uitvoering daarvan. Dit ontslaat burgers, bedrijven, politie en andere partners niet van hun eigen verantwoordelijkheid voor onderdelen van dat Integraal Veiligheidsbeleid. Om onveiligheid, criminaliteit en overlast te kunnen verminderen is een combinatie van maatregelen noodzakelijk. Maatregelen om de kans op criminaliteit te verkleinen zijn niet in te zetten zonder samenhang met andere taakvelden zoals zorg, welzijn en ruimtelijke ordening. De gemeente vervult een essentiële rol in het versterken van de samenhang in het veiligheidsbeleid. Aan de vormgeving van deze rol wordt op verschillende wijze en in meer of mindere mate uitwerking gegeven. Het veiligheidsbeleid voor de gemeente Heusden tot 2013, in dat kader verwoord in de bijgaande Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid Gemeente Heusden , is hiertoe verwerkt in een voorstel voor de gemeenteraad. Feitelijke informatie: Deze Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid Gemeente Heusden vervangt de in het jaar 2005 vastgestelde Kadernotitie Integraal Veiligheidsbeleid. Afweging: De gemeente is verplicht een integraal veiligheidsbeleid te voeren. Het is derhalve van belang dat de gemeenteraad invulling geeft aan haar verantwoordelijkheid m.b.t. het gemeentelijke veiligheidsbeleid door een kadernota integrale veiligheid vast te stellen. Inzet van middelen: De verwachting is dat de implementatie van deze Nota door de betrokken teams budgetneutraal kan worden ingevuld. Advies: Wij stellen u voor bijgaand besluit vast te stellen. 1/2

2 College Onderwerp: V Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Heusden Ambities voor een veiliger Heusden BESLUIT Het college van Heusden heeft in de vergadering van 28 april 2009 besloten: In te stemmen met de Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Heusden en deze ter vaststelling voor te leggen aan de raad. namens het college van Heusden, de secretaris, mr. J.T.A.J. van der Ven 2/2

3 College Onderwerp: V Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Heusden Ambities voor een veiliger Heusden Raadsvoorstel Inleiding: Veiligheidsbeleid wordt ontwikkeld op zowel landelijk, provinciaal als lokaal niveau. Uw gemeenteraad heeft de eindverantwoordelijkheid voor het veiligheidsbeleid op lokaal niveau. Het college heeft de regiefunctie in de uitvoering daarvan. Dit ontslaat burgers, bedrijven, politie en andere partners overigens niet van hun eigen verantwoordelijkheid voor onderdelen van dat Veiligheidsbeleid. Om onveiligheid, criminaliteit en overlast te kunnen verminderen is een combinatie van maatregelen noodzakelijk. Maatregelen om de kans op criminaliteit te verkleinen zijn niet in te zetten zonder samenhang met andere taakvelden zoals zorg, welzijn en ruimtelijke ordening. De gemeente vervult een essentiële rol in het versterken van de samenhang in het veiligheidsbeleid. Aan de vormgeving van deze rol wordt op verschillende wijze en in meer of mindere mate uitwerking gegeven. Dit integrale karakter van ons bestaande veiligheidsbeleid komt tot nu toe nog te weinig tot uitdrukking. Dit geldt ook voor de wijze waarop wij onze regierol vervullen binnen het integrale veiligheidsbeleid. Er is daarom reden genoeg om ons bestaande veiligheidsbeleid verder te verankeren en de samenhang met flankerende beleidsterreinen te versterken. In aansluiting hierop leggen wij u de als bijlage bijgevoegde kaderstellende Nota Integraal Veiligheidsbeleid Gemeente Heusden , ter besluitvorming voor. Feitelijke informatie: De nota Integraal Veiligheidsbeleid (IVB) schetst de kaders voor de te realiseren ambities op veiligheidsgebied binnen onze gemeente tot en met het jaar Onder IVB verstaan we het systematisch en samenhangend werken aan het behoud en de verbetering van de sociale en fysieke veiligheid in al haar facetten onder gemeentelijke regie. De veiligheidsvelden Veilige woon- en leefomgeving, Bedrijvigheid en veiligheid, Jeugd en veiligheid, Fysieke veiligheid en Integriteit en veiligheid staan hierbij centraal. Per veiligheidsveld wordt een te realiseren ambitie geformuleerd en met inachtneming van de per veiligheidsveld te onderscheiden thema s, worden speerpunten van beleid geformuleerd. De ambities zijn zo veel mogelijk SMART 1 geformuleerd, zodat zowel tussentijds als aan het eind van de looptijd van deze kadernota de vinger aan de pols kan worden gehouden voor wat betreft de voortgang. Samenvattend komen de uitgesproken ambities op het volgende neer. Ten aanzien van de woon- en leefomgeving wordt ingezet op het vergroten van de leefbaarheid, het verhogen van de veiligheidsgevoelens en de aanpak van huiselijk geweld. Op het gebied van de bedrijvigheid staan het verminderen van het aantal bedrijfsinbraken en het voorkomen van vernielingen tijdens evenementen als de jaarwisseling centraal. Voor wat betreft de doelgroep jeugd worden de vermindering van overlast en het voorkomen van risicovol gedrag in de vorm van bijvoorbeeld schoolverzuim en alcoholmisbruik als ambitie geformuleerd. De ambitie op het gebied van de fysieke veiligheid binnen onze gemeente concentreert zich op het verhogen van de verkeersveiligheid en de organisatorische inbedding van de rampenbestrijding binnen de gemeentelijke organisatie. Op het gebied van integriteit en veiligheid staat tenslotte de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit centraal. De basis voor de geformuleerde ambities en speerpunten wordt gevormd door de veiligheidsanalyse zoals die in bijlage 1 van deze kadernota is opgenomen. Veel relevant 1 Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden. 1/3

4 College Onderwerp: V Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Heusden Ambities voor een veiliger Heusden cijfermateriaal dat met name voortkomt uit de gemeentelijke wijkatlas, waarvoor eind 2008 de gegevens werden verzameld en politiegegevens die nog niet in de wijkatlas zijn verwerkt, wordt daarin gepresenteerd. De gemeentelijke wijkatlas wordt medio 2009 officieel gepresenteerd. Met ingang van het jaar 2010 wordt deze kadernota jaarlijks geconcretiseerd in de vorm van een uitvoeringsprogramma. Afweging: Het hiervoor uitgesproken voornemen past volledig binnen het tussen de VNG en de rijksoverheid in juni 2007 gesloten Bestuursakkoord. Het onderwerp veiligheid speelt daarin een belangrijke rol. Daarin is onder meer afgesproken dat per 2008 de regierol van gemeenten op het gebied van veiligheid wettelijk wordt vastgelegd. Een wijziging van de Gemeentewet die voorziet in de verplichting voor gemeenten om periodiek een integraal veiligheidsplan op te stellen, is hiervoor in voorbereiding. Door middel van deze kadernota anticiperen we dus op deze wettelijke verplichting. Vervolgstappen: Een goede basis om jaarlijks voor nadere uitwerking te zorgen van de geformuleerde ambities en speerpunten wordt bereikt via onder meer het gemeentelijk uitvoeringsprogramma en het activiteitenplan van de politie. Het uitvoeringsprogramma wordt jaarlijks, na afstemming met de politie, geactualiseerd. Inzet van middelen: De verwachting is dat de implementatie van deze Nota door de betrokken teams budgetneutraal kan worden ingevuld. Advies: Wij stellen u voor bijgaand besluit vast te stellen. Het college van Heusden, de secretaris, mr. J.T.A.J. van der Ven de burgemeester, drs. H.P.T.M. Willems BIJLAGEN: Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid Gemeente Heusden Ambities voor een veiliger Heusden TER INZAGE: De stukken liggen ter inzage in de leeskamer, locatie Vlijmen. 2/3

5 College Onderwerp: V Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Heusden Ambities voor een veiliger Heusden BESLUIT De gemeenteraad van Heusden in zijn openbare vergadering van 16 juni 2009, gezien het voorstel van het college van 28 april 2009, doc.nr. V ; B e s l u i t : De Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Heusden vast te stellen. de griffier, de voorzitter, mw. drs. E.J.M. de Graaf drs. H.P.T.M. Willems 3/3

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68 Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Heusden Ambities voor een veiliger Heusden

69 Inhoudsopgave Samenvatting 1. Inleiding Bestuursakkoord Leeswijzer Veiligheid nader bekeken Definitie integraal veiligheidsbeleid Motto Uitgangspunten Veiligheidsvelden Partijen Organisatorische borging Veiligheidsanalyse Veilige woon- en leefomgeving Bedrijvigheid en veiligheid Jeugd en veiligheid Fysieke veiligheid Integriteit en veiligheid Beleidsvoornemens Integrale ketenaanpak Verantwoordelijkheden gemeenten en partners Verantwoordelijkheden gemeente Verantwoordelijkheden maatschappelijke partners Verantwoordelijkheden inwoners en ondernemers Ambitie en speerpunten veilige woon- en leefomgeving Versterken betrokkenheid inwoners Uitvoering Politie Keurmerk Veilig Wonen Aanpak en nazorg veelplegers Aanpak huiselijk geweld Ambitie en speerpunten bedrijvigheid en veiligheid Keurmerk veilig ondernemen Veilig uitgaan Aanpak overlast festiviteiten Ambitie en speerpunten jeugd en veiligheid Sluitende aanpak risicovol gedrag jongeren Aanpak voortijdig schoolverlaten Ambitie en speerpunten fysieke veiligheid Verkeersveiligheid, met name in woonwijken en rondom scholen Externe veiligheid Rampenbestrijding Ambitie en speerpunten integriteit en veiligheid Aanpak georganiseerde criminaliteit Uitvoeringstoets Bijlage 1 Veiligheidsanalyse Bijlage 2 Wijkatlas gemeente Heusden Bijlage 3 Veiligheidswijzer Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid 2009 t/m 2013 Ambities voor een veiliger Heusden

70 Samenvatting De voorliggende kadernota Integraal Veiligheidsbeleid Gemeente Heusden , schetst de kaders voor de te realiseren ambities op veiligheidsgebied binnen onze gemeente tot en met het jaar Onder IVB verstaan we het systematisch en samenhangend werken aan het behoud en de verbetering van de sociale en fysieke veiligheid in al haar facetten onder gemeentelijke regie. De veiligheidsvelden Veilige woon- en leefomgeving, Bedrijvigheid en veiligheid, Jeugd en veiligheid, Fysieke veiligheid en Integriteit en veiligheid staan hierbij centraal. Per veiligheidsveld wordt een te realiseren ambitie geformuleerd en met inachtneming van de per veiligheidsveld te onderscheiden thema s, worden speerpunten van beleid geformuleerd. De ambities zijn zo veel mogelijk SMART 1 geformuleerd, zodat zowel tussentijds als aan het eind van de looptijd van deze kadernota de vinger aan de pols kan worden gehouden voor wat betreft de voortgang. Samenvattend komen de uitgesproken ambities op het volgende neer. Ten aanzien van de woon- en leefomgeving wordt ingezet op het vergroten van de leefbaarheid, het verhogen van de veiligheidsgevoelens en de aanpak van huiselijk geweld. Op het gebied van de bedrijvigheid staan het verminderen van het aantal bedrijfsinbraken en het voorkomen van vernielingen tijdens evenementen als de jaarwisseling centraal. Voor wat betreft de doelgroep jeugd worden de vermindering van overlast en het voorkomen van risicovol gedrag in de vorm van bijvoorbeeld schoolverzuim en alcoholmisbruik als ambitie geformuleerd. De ambitie op het gebied van de fysieke veiligheid binnen onze gemeente concentreert zich op het verhogen van de verkeersveiligheid en de organisatorische inbedding van de rampenbestrijding binnen de gemeentelijke organisatie. Op het gebied van integriteit en veiligheid staat tenslotte de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit centraal. De basis voor de geformuleerde ambities en speerpunten wordt gevormd door de veiligheidsanalyse zoals die in bijlage 1 van deze kadernota is opgenomen. Veel relevant cijfermateriaal dat met name voortkomt uit de gemeentelijke wijkatlas en politiegegevens die nog niet in de wijkatlas zijn verwerkt, wordt daarin gepresenteerd. Met ingang van het jaar 2010 wordt deze kadernota jaarlijks geconcretiseerd in de vorm van een uitvoeringsprogramma. 1 Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden. Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid 2009 t/m 2013 Ambities voor een veiliger Heusden

71 1. Inleiding Integraal Veiligheidsbeleid is niet nieuw in onze gemeente. In december 2005 stelde de gemeenteraad de Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid vast met daarin een aantal speerpunten op het gebied van met name een veilige woon- en leefomgeving, jeugd en integriteit. Sindsdien is er veel beleid en uitvoering op dit gebied in gang gezet. We noemen onder meer het ontwikkelen van een integraal jeugdbeleid, de aanstelling van Bijzondere opsporingsambtenaren (Boa s) en het vaststellen van een beleidsregel in het kader van de Wet Bibob (Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur). We constateren evenwel ook dat het beoogde integrale karakter van dit bestaande veiligheidsbeleid tot nu toe te weinig tot uitdrukking komt. Dit geldt ook voor de wijze waarop wij onze regierol vervullen binnen het integrale veiligheidsbeleid. Redenen genoeg dus om ons bestaande veiligheidsbeleid verder te verankeren en de samenhang met flankerende beleidsterreinen te versterken. Via de voorliggende nota zijn daartoe de relevante beleidskaders geformuleerd. 1.2 Bestuursakkoord Het hiervoor uitgesproken voornemen past volledig binnen het tussen de VNG en de rijksoverheid in juni 2007 gesloten Bestuursakkoord. Het onderwerp veiligheid speelt daarin een belangrijke rol. Daarin is onder meer afgesproken dat per 2008 de regierol van gemeenten op het gebied van veiligheid wettelijk wordt vastgelegd. Een wijziging van de Gemeentewet die voorziet in de verplichting voor gemeenten om periodiek een integraal veiligheidsplan op te stellen, is hiervoor in voorbereiding. Door middel van deze kadernota anticiperen we dus op deze wettelijke verplichting. 1.3 Leeswijzer In dit inleidende hoofdstuk wordt met name ingegaan op de overwegingen om te komen tot een actualisering van het bestaande gemeentelijke veiligheidsbeleid. Hoofdstuk 2 werpt een nadere blik op het thema veiligheid. Welke definitie is van toepassing, welke uitgangspunten hanteren we, welke veiligheidsvelden onderscheiden we en met welke kernpartners hebben we te maken. In hoofdstuk 3 staat de veiligheidsanalyse centraal. Op basis van het beschikbare cijfermateriaal uit bijlage 1 bij deze nota, wordt de bestaande situatie per veiligheidsveld van een nadere analyse voorzien. Hoofdstuk 4 geeft in de vorm van voorgestelde beleidsvoornemens antwoord op de vraag welke ambities en speerpunten per veiligheidsveld de komende jaren centraal staan. Hoofdstuk 5 sluit tenslotte af met een uitvoeringstoets. Daarin wordt aangegeven op welke wijze naar verwachting de geformuleerde beleidskaders bij zullen dragen aan een verbetering van de uitvoeringspraktijk op het gebied van integrale veiligheid. Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid 2009 t/m Ambities voor een veiliger Heusden

72 2. Veiligheid nader bekeken In dit hoofdstuk wordt een nadere blik geworpen op het thema integrale veiligheid. Welke definitie hanteren we, met welke flankerende beleidsvelden hebben we te maken, welke doelen en uitgangspunten formuleren we, met welke partners hebben we te maken en hoe borgen we een en ander in organisatorisch opzicht. 2.1 Definitie integraal veiligheidsbeleid Onder integraal veiligheidsbeleid (verder IVB) verstaan wij het volgende. Systematisch en samenhangend werken aan behoud en verbetering van de sociale en fysieke veiligheid in al haar facetten onder gemeentelijke regie Bij sociale veiligheid gaat het om het gedrag van mensen tegenover andermans lichaam, persoonlijke integriteit, eerbaarheid, opvattingen, gewoonten en hun bezittingen. Werken aan sociale veiligheid heeft te maken met jeugdoverlast en vandalisme maar ook met inbraken, huiselijk geweld, autocriminaliteit en radicalisering. Bij fysieke veiligheid gaat het om zaken die een bedreiging (kunnen) vormen voor mens en dier. Het gaat om de veiligheidsrisico s veroorzaakt door gebouwen, verkeer, infectieziekten en om externe veiligheid. Externe veiligheid betreft hier het beheersen van risico's die voortvloeien uit de opslag, productie, het gebruik en vervoer van gevaarlijke stoffen. Werken aan fysieke veiligheid heeft dus vooral te maken met verkeersveiligheid, brandveiligheid en rampenbestrijding. IVB is dus méér dan het uitvoeren van taken op het gebied van openbare orde en veiligheid. Behalve om het onderscheid tussen sociale en fysieke veiligheid, gaat het ook om objectieve veiligheid (op feitelijke cijfers gebaseerd), subjectieve veiligheid (de veiligheidsbeleving) en om de handhaving daarvan. Veiligheid loopt daardoor als een rode draad door het totale gemeentelijke beleid en wordt daarom ook wel facetbeleid genoemd. In het schema hieronder brengen we dit via vijf veiligheidsvelden in beeld. De veiligheidsvelden komen in paragraaf 2.4 nader aan de orde. 1. Veilige woon- en leefomgeving. Flankerend beleid: integrale handhaving, huiselijk geweld, verslavingsbeleid, Wmo, brandweer, integraal jeugdbeleid, ruimtelijke ordening, bouwzaken, 3. Jeugd en veiligheid. Flankerend beleid: integraal jeugdbeleid, onderwijsbeleid, leerplicht, integrale handhaving. INTEGRAAL VEILIGHEIDS- BELEID (IVB) 5. Integriteit en veiligheid. Flankerend beleid: beleidsregel Bibob, integriteit lokaal bestuur en ambtelijke organisatie. 2. Bedrijvigheid en veiligheid. Flankerend beleid: integrale handhaving, horeca, brandweer, evenementen, recreatie en toerisme. 4. Fysieke veiligheid. Flankerend beleid: Verkeers- en vervoerbeleid, Integrale handhaving, milieubeleid, beleid brandweer en rampenbestrijding, Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid 2009 t/m Ambities voor een veiliger Heusden

73 2.2 Motto Veilig zijn en je veilig voelen zijn belangrijke pijlers in de gemeenschap van de Gemeente Heusden met zijn verschillende kernen, wijken en buurten. Iedereen die hier woont of werkt is hiervoor in eerste aanleg zelf verantwoordelijk. Daarnaast is er een gedeelde verantwoordelijkheid in samenwerkingsverbanden onder regie van de gemeente. Ons motto luidt daarom als volgt. Inwoners en medewerkers van gemeente, hulp- en dienstverlenende organisaties, bedrijven, scholen, politie, brandweer en overige organisaties, zijn ieder voor zich en gezamenlijk verantwoordelijk voor de veiligheid in de hele gemeente 2.3 Uitgangspunten Bij het werken aan verbetering en versterking van het IVB hanteren we de volgende uitgangspunten. 1. Inwoners, ondernemers en werknemers zijn in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van henzelf en hun omgeving. 2. De gemeente is regisseur van het gemeentelijk IVB. 3. Ons IVB is integraal en brengt de samenhang met flankerende beleidsterreinen tot uitdrukking. 4. We werken praktijkgericht en pragmatisch. 5. We spreken zoveel mogelijk af wat we doen en we doen zoveel mogelijk wat we afspreken. 6. We formuleren onze maatregelen zoveel mogelijk SMART, dat wil zeggen: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden. 2.4 Veiligheidsvelden In navolging van wat landelijk en in de ons omringende gemeenten meer en meer een werkbare indeling begint te worden, onderscheiden we de volgende veiligheidsvelden en daaraan gerelateerde thema's. 1. Veilige woon- en leefomgeving. Thema's: overlast, onveiligheidsgevoelens, huiselijk geweld en geweld op straat, woninginbraak en voertuigcriminaliteit, aanpak veelplegers, overlast alcohol en drugs, overige veel voorkomende criminaliteit. 2. Bedrijvigheid en veiligheid. Thema's: bedrijventerreinen en winkels, uitgaan / horeca, toerisme en recreatie, evenementen. 3. Jeugd en veiligheid. Thema's: overlastgevende jeugdgroepen, school & veiligheid, uitgaan en veiligheid, jeugd tot 12 jaar (12 minners) en jeugd vanaf 12 jaar (12 plussers). 4. Fysieke veiligheid. Thema's: verkeersveiligheid en veilige infrastructuur, brandveiligheid gebouwen, externe veiligheid, rampenbestrijding en risico's infectieziekten. 5. Integriteit en veiligheid. Thema's: georganiseerde criminaliteit en terrorisme, discriminatie en bestuurlijke integriteit. Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid 2009 t/m Ambities voor een veiliger Heusden

74 2.5 Partijen Voor een succesvol IVB is een goede samenwerking met relevante partners onontbeerlijk. De belangrijkste partijen in dit opzicht en hun rol in het kader van het IVB lichten we hieronder kort toe. Inwoners en ondernemers De inwoners en ondernemers in onze gemeente spelen een belangrijke rol in het bewaken van de veiligheid. Zij zijn meestal de eersten die problemen signaleren op het gebied van leefbaarheid en veiligheid binnen de samenleving en geven een en ander via meldingen en aangiften door aan de gemeente en de politie. Via wijkbezoeken, enquêtes en andere overlegvormen kunnen zij meedenken over het oplossen van veiligheidsproblemen. Gemeenteraad De gemeenteraad heeft een sturende en actieve rol binnen het IVB. In het duale stelsel stelt de gemeenteraad de kaders vast. Dit gebeurt door het aangeven van prioriteiten, het scheppen van randvoorwaarden en het beschikbaar stellen van de nodige financiën. Verder heeft de gemeenteraad tot taak het college, en in het voorkomende geval de burgemeester, te controleren op de aard en mate van uitvoering van het vastgestelde beleid. De burgemeester De burgemeester is verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid. De burgemeester geeft vorm aan de gemeentelijke regie. Dit houdt in: - het betrekken van wethouders bij het veiligheidsbeleid; - het betrekken van externe partners, onder andere het als voorzitter optreden van de lokale driehoek (overleg burgemeester, politie en openbaar ministerie); - draagvlak verkrijgen binnen de gemeenteraad; - het bestuurlijke coördineren en bewaken van de voortgang van projecten en de besluitvorming; - het lokaal aansturen van de politie. Het college Het college van burgemeester en wethouders is in het duale stelsel verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid en legt hierover verantwoording af aan de gemeenteraad. Ambtenaar Openbare Orde & Veiligheid De ambtenaar Openbare Orde & Veiligheid draagt zorg voor de coördinatie en het initiëren van zaken op het gebied van veiligheid die spelen binnen de gemeente. Deze ambtenaar is aanspreekpunt voor interne en externe partners. Hij krijgt of zoekt de informatie die nodig is voor het analyseren van veiligheidsvelden en om deze om te zetten naar beleidsvorming. Hij is verantwoordelijk voor het stimuleren en het op de voet volgen van de uitvoering van het beleid. Daarbij komen ook de projecten die lopen op het gebied van veiligheid. Hij werkt hierbij nauw samen met: - de ambtenaar die is belast met rampenbestrijding; - de ambtenaar die is belast met externe veiligheid; - de medewerkers van brandweer en politie; Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid 2009 t/m Ambities voor een veiliger Heusden

75 - de collega's die zijn belast met onderwerpen uit het meerjaren uitvoeringsprogramma zoals dat jaarlijks uit deze beleidskaders voortvloeit. In paragraaf 2.6 wordt nader op dit uitvoeringsprogramma ingegaan. Politie De politie houdt nauwlettend de ontwikkelingen op het gebied van veiligheid in de gaten, voert daarbij de afspraken uit en houdt toezicht op de praktijk om dit vervolgens terug te koppelen naar het bestuur. De kerntaken van de politie zijn gericht op opsporing en handhaving. Het Activiteitenprogramma van de politie wordt mede gevoed door de beleidsuitgangspunten van het IVB het daaruit voortvloeiende uitvoeringsprogramma. Openbaar Ministerie (OM) Ook het Openbaar Ministerie is een belangrijke partner in het veiligheidsbeleid. De belangrijkste taken van het OM zijn het opsporen en vervolgen van strafbare feiten. De officier van justitie voor onze regio neemt deel in het hiervoor genoemde driehoeksoverleg. Brandweer Op veiligheidsgebied is de brandweer een onmisbare schakel bij het voorkomen en bestrijden van ongevallen, branden en rampen. De brandweer fungeert ook als een adviseur op het gebied van het opstellen van bestemmingsplannen, structuurplannen, bouwplannen en de organisatie van grote evenementen. Veiligheidshuis 's-hertogenbosch Dit is een samenwerkingsverband gericht op de aanpak van veelplegers, overlastveroorzakende jeugd, huiselijk geweld, gebiedsgebonden criminaliteit en overlast binnen een gemeente, maar ook met meerdere gemeenten. Door de samenwerking tussen verschillende betrokken (hulp)organisaties vanuit één locatie, kan informatie eerder verspreid worden en kunnen er eerder beslissingen over de meest gewenste aanpak worden genomen. De aansluiting tussen preventie, repressie en nazorg wordt hierin verder verbreed. GGD en RAV De Gemeenschappelijke Gezondheids Dienst (GGD) Hart voor Brabant en de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Brabant Midden-West-Noord zijn de vertegenwoordigers van respectievelijk de witte en de rode kolom op veiligheidsgebied. Het betreft in beide gevallen een intergemeentelijk samenwerkingsverband op basis van een gemeenschappelijke regeling. De GGD wordt op basis van de Wet publieke gezondheid in stand gehouden voor met name activiteiten op het gebied van de preventieve gezondheidszorg. De RAV draagt in het voorkomende geval zorg voor spoed- en minder spoedeisend vervoer per ambulance. Provincie Zeker op het gebied van het beheersen van de risico s ten aanzien van het thema externe veiligheid speelt de provinciale overheid een belangrijke rol. Met subsidie van het ministerie van VROM voert de provincie het externe veiligheidsprogramma Brabant Veiliger uit. Van 2004 t/m 2010 werken gemeenten, brandweer, milieudiensten en andere hulpverleners aan tal van projecten en activiteiten, gericht op de opslag en het vervoer van gevaarlijke stoffen. Een belangrijk Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid 2009 t/m Ambities voor een veiliger Heusden

76 doel van het programma is om de samenwerking tussen deze partners te versterken en activiteiten zo goed mogelijk af te stemmen. De Provincie heeft hierin de regierol. Daarnaast beheert de provincie de Brabantse Risicokaart die de risico s in de omgeving toont. In de voorbereiding op de rampenbestrijding is de provincie een belangrijke schakel tussen gemeenten en Rijk. Bovendien heeft de commissaris van de koningin coördinerende bevoegdheden die bij incidenten of orde verstoringen van meer dan plaatselijke betekenis kunnen worden ingezet. Overige partners Een integrale aanpak op het gebied van veiligheid is een belangrijk uitgangspunt. Daarbij spelen veel externe partners een rol. Naast de hiervoor genoemde partners moeten we hierbij ook denken aan woningcorporaties zoals Woonveste, welzijnsorganisaties zoals Sphinx, Bureau Halt, Bureau Jeugdzorg, het regionaal steunpunt huiselijk geweld, Maatschappelijk werk Juvans, etc. 2.6 Organisatorische borging Dynamisch beleidsterrein Het beleidsterrein integrale veiligheid is een dynamisch terrein dat de gemeente noopt tot alertheid bij nieuwe ontwikkelingen, zowel bij de (rijks)overheid als bij de veiligheidspartners. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de ontwikkelingen rondom de congruentie van veiligheidsregio s (gelijke grenzen samenwerkingsverbanden politie, brandweer en GGD), nieuwe wetgeving zoals de bestuurlijke boete en de tijdelijke uithuisplaatsing in geval van (dreigend) huiselijk geweld. Voortdurende informatie-uitwisseling, overleg en afstemming met de partners in de veiligheidsketen is daarbij van essentieel belang. De dynamiek van het beleidsterrein vormt één van de argumenten voor een betere organisatorische borging van het IVB. Interne en externe afstemming Afstemming is van groot belang, men dient elkaar te ontmoeten, elkaar aan te spreken en van elkaar te leren. Er moet geen veelvoud aan overleggen ontstaan, de bestaande overlegvormen dienen optimaal benut te worden. In onze gemeente is de voorbereiding gestart voor een Veiligheidscluster. Vanuit dit cluster gaat de coördinatie van het integrale veiligheidsbeleid plaatsvinden. Externe afstemming vindt plaats in de diverse regionale en subregionale overlegverbanden zoals het regionale overleg van de ambtenaren IVB, het overleg van de ambtenaren rampenbestrijding, het lokale driehoeksoverleg, de brandweer, etc. Politieke en bestuurlijke inbedding Zoals vermeld, is de burgemeester de portefeuillehouder IVB. Ieder collegelid is verder zelf verantwoordelijk voor het veiligheidsbeleid binnen zijn eigen portefeuille en passend binnen het vastgestelde IVB. Op deze manier is er sprake van integrale verantwoordelijkheid van het college. In het kader van het dualisme krijgt de gemeenteraad in het voortraject volop de ruimte zijn ambities en speerpunten kenbaar te maken. De voorliggende nota schetst daartoe de kaders. Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid 2009 t/m Ambities voor een veiliger Heusden

77 Het college werkt deze beleidskaders uit in een meerjaren uitvoeringsprogramma en legt jaarlijks, op basis van een evaluatie, verantwoording daarover af. De gemeenteraad voert zijn controlerende taak uit om te toetsen of de uitvoering daadwerkelijk binnen de afgesproken kaders heeft plaatsgevonden. De burgemeester legt overigens ook naar de inwoners verantwoording af over het gevoerde beleid via het Burgerjaarverslag. Planning en Control De voorliggende kadernota heeft een looptijd van vier jaar. Het uitvoeringsprogramma wordt jaarlijks opgesteld en uitgevoerd. Het eerste uitvoeringsprogramma heeft betrekking op het jaar Over het uitvoeringsprogramma wordt jaarlijks gerapporteerd aan de gemeenteraad. Een deel van de activiteiten dat jaarlijks door relevante partners zoals de politie wordt uitgevoerd, vindt nu ook al onder gemeentelijke regie plaats. Met ingang van 2010 krijgen deze activiteiten een plaats in het uitvoeringsprogramma. Communicatie Het is ondoenlijk alle soorten van communicatie op het gebied van IVB per deelfacet zowel intern als extern te benoemen. Ieder veiligheidsveld heeft immers zijn eigen manier van communiceren. Over bijvoorbeeld hangjeugd communiceert men anders dan over asociaal verkeersgedrag. De inwoners worden ook actiever dan voorheen betrokken bij het veiligheidsbeleid. Tweejaarlijks vindt er een inwonersenquête plaats, waarin onder andere vragen worden gesteld over leefbaarheid en veiligheid. De eerste enquête is in de tweede helft van 2008 afgenomen en wordt verwerkt in de vorm van een gemeentelijke wijkatlas. De gegevens uit deze wijkatlas hebben een belangrijke rol gespeeld bij de veiligheidsanalyse zoals die in het volgende hoofdstuk aan de orde is. Verder is veiligheid ook een vast onderdeel in het overleg over het projectplan Oudheusden, de horecaondernemers en andere vaste overlegverbanden. De inwoners dienen te worden geïnformeerd over de risico's/calamiteiten in hun gemeente in een nog te ontwikkelingen risico-communicatieplan en via de reeds bestaande provinciale risicokaart. Financiën Wij hebben ervoor gekozen de gelden voor veiligheid te integreren in de diverse productgroepen binnen de gemeentebegroting. In het uitvoeringsprogramma komen uiteraard de specifieke kosten van de uit te voeren maatregelen in beeld. Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid 2009 t/m Ambities voor een veiliger Heusden

Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Heusden 2009 2013 Ambities voor een veiliger Heusden

Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Heusden 2009 2013 Ambities voor een veiliger Heusden Raadsvoorstel V200801244 Onderwerp: Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Heusden 2009 2013 Ambities voor een veiliger Heusden Raadsvoorstel Inleiding: Veiligheidsbeleid wordt ontwikkeld op zowel

Nadere informatie

Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Heusden 2009 2013. Ambities voor een veiliger Heusden

Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Heusden 2009 2013. Ambities voor een veiliger Heusden Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Heusden 2009 2013 Inhoudsopgave Samenvatting 1. Inleiding... 1 1.2 Bestuursakkoord... 1 1.3 Leeswijzer... 1 2. Veiligheid nader bekeken... 2 2.1 Definitie

Nadere informatie

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen.

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen. Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2015 2018 Veiligheid kent geen grenzen. Vergaderdatum 4 december 2014 Gemeenteblad 2014 / 77 Agendapunt 10 Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad

Nadere informatie

Gemeente Uden INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID 2011-2013

Gemeente Uden INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID 2011-2013 2010 Gemeente Uden INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID 2011-2013 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Waarom deze nota?...3 1.2 Bestuursakkoord...3 1.3 Lokaal coalitieakkoord...3 1.3 Leeswijzer...3 2. Wat is veiligheid?...

Nadere informatie

Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek

Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2015-2018 Gemeentebladnr: 2014/75 Verseon nr: 129454 Vergaderdatum: 18 december 2014 Agendapunt: Portefeuillehouder: Dhr. B. Link Steller: G. Salemink

Nadere informatie

VOORBLAD RAADSVOORSTEL

VOORBLAD RAADSVOORSTEL VOORBLAD RAADSVOORSTEL ONDERWERP Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid Middelsee Gemeenten 2010-2014. VOORSTEL Wij stellen u voor bijgevoegde Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid Middelsee Gemeenten 2010-2014

Nadere informatie

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Integrale veiligheid Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Inleiding In het integraal veiligheidsbeleid is vastgelegd dat er tweejaarlijks een operationeel integraal veiligheidsprogramma wordt opgesteld. Daar is

Nadere informatie

Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18 november 2014. : Burger en bestuur: Woensdrecht veilig

Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18 november 2014. : Burger en bestuur: Woensdrecht veilig Documentnummer:*2014.44554* Voorstel aan de Raad Onderwerp : Kadernota Integrale Veiligheid 2015-2018 Raadsvergadering : 18 december 2014 Agendapunt : Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18

Nadere informatie

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Ter toelichting: Deze startnotitie vormde het statschot voor integraal veiligheidsbeleid voor de periode 2011-2014 1 Startnotitie

Nadere informatie

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid Taak en invloed gemeenteraad op de Integrale veiligheid 1 Definitie veiligheid Veiligheid is de mate van afwezigheid van potentiële oorzaken van een gevaarlijke situatie of de mate van aanwezigheid van

Nadere informatie

Het IV beleid is geen nieuw verschijnsel in de gemeente Boxmeer. Het vorige IV nota dateert van 2006-2010.

Het IV beleid is geen nieuw verschijnsel in de gemeente Boxmeer. Het vorige IV nota dateert van 2006-2010. O-BOC/2012/2100 1) Waarom deze nota? Deze nota is tot stand gekomen in samenwerking met de gemeenten van het huidige politiedistrict Maas en Leijgraaf ( gemeenten Land van Cuijk, Boekel,Uden,Veghel en

Nadere informatie

Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland

Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland 2015-2018 Projectmatige aanpak prioriteiten Kadernota Integrale Veiligheid Peelland 2015-2018, versie 1-7-2015 Inleiding projectmatige aanpak

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsrapportage. Gemeente Littenseradiel. Januari t/m december 2011

Integrale Veiligheidsrapportage. Gemeente Littenseradiel. Januari t/m december 2011 Integrale Veiligheidsrapportage Gemeente Littenseradiel Januari t/m december 2011 Gemeente Littenseradiel Openbaar Ministerie Politie Fryslân Integrale Veiligheidsrapportage gemeente Littenseradiel - januari

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 6C Openbare orde en veiligheid Inleiding Wij willen het veiligheidsniveau voor de bewoners en bezoekers van Leiderdorp behouden in objectief en subjectief opzicht en waar mogelijk

Nadere informatie

O O *

O O * O14.001831 O14.001831* Beleidstraject Kadernota Veiligheid 2015-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Inhoudelijk proces... 4 3. Tijdpad... 7 2/7 O14.001831 1. Inleiding Met de presentatie van het Coalitieakkoord

Nadere informatie

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College 13 september 2011 Financieel

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College 13 september 2011 Financieel Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/11-00383 Directeur : drs. M.H.J. van Kruijsbergen Postreg.nr. Behandelend ambtenaar A.A. van der Wouden Datum: 1 september 2011 Afdeling Tel.nr 0345 636

Nadere informatie

Veiligheidsanalyse. m.b.t. integraal veiligheidsbeleid Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen

Veiligheidsanalyse. m.b.t. integraal veiligheidsbeleid Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen Veiligheidsanalyse m.b.t. integraal veiligheidsbeleid 2013-2016 Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen Agenda Gezamenlijk beleid met gemeente Geertruidenberg Toelichting Kernbeleid Veiligheid Werkwijze

Nadere informatie

Kadernotitie Integraal Veiligheidsbeleid

Kadernotitie Integraal Veiligheidsbeleid Kadernotitie Integraal Veiligheidsbeleid Gemeente Heusden Inhoudsopgave Inleiding...3 Hoofdstuk 1 Integrale Veiligheid...4 1.1 Veiligheid... 4 1.2 Integraal Veiligheidsbeleid... 4 1.3 Regierol... 5 Hoofdstuk

Nadere informatie

Jaarplan 2004 politie Geertruidenberg-Drimmelen

Jaarplan 2004 politie Geertruidenberg-Drimmelen Jaarplan 2004 politie Geertruidenberg-Drimmelen 1. Inleiding 1.1 Veiligheid op de politieke agenda Veiligheid staat in Nederland hoog op de politieke agenda. Ook binnen de politiek van de gemeente Geertruidenberg

Nadere informatie

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN EVALUATIE UITVOERINGSPLAN 2012 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN EVALUATIE UITVOERINGSPLAN 2012 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN EVALUATIE UITVOERINGSPLAN 2012 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID versie 29-01-2013 Vastgesteld door de Stuurgroep Integrale Veiligheid SBS in december 2012 Inleiding: Naar aanleiding

Nadere informatie

Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020

Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020 Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020 - Veiligheidsanalyse - Prioritering - Kaderplan integrale veiligheid (4 jaar) - Uitvoeringsprogramma Jaarlijkse evaluatie Jaarlijks programma Tussentijds actualiseren

Nadere informatie

Vervolgblad Informatienotitie Pagina 1. Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid

Vervolgblad Informatienotitie Pagina 1. Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid Pagina 1 Informatienotitie AAN VAN ONDERWERP Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid DATUM 9 september 2009 KOPIE AAN BIJLAGE REGISTRATIENUMMER 0906730 3 (methodiek kernbeleid

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk Bijlagen CC De gemeenteraad 30 januari Uitvoeringsprogramma integrale veiligheid De burgemeester 139126 1 Controller Directie Paraaf Datum

Nadere informatie

Veiligheid. Integrale Veiligheid. Rampenbestrijding

Veiligheid. Integrale Veiligheid. Rampenbestrijding Integrale Veiligheid en Rampenbestrijding 1 Van beleid naar uitvoering 2 Integrale veiligheid Integrale veiligheid Landelijke Methode Kernbeleid Veiligheid 5 Landelijke veiligheidsvelden: Veilige woon

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Integrale veiligheid 2012

Uitvoeringsprogramma Integrale veiligheid 2012 Uitvoeringsprogramma Integrale veiligheid 2012 Veilige woon- en leefomgeving CRANENDONCK Jeugd en veiligheid CRANENDONCK Bedrijvigheid en veiligheid CRANENDONCK Fysieke en Externe veiligheid CRANENDONCK

Nadere informatie

Raadsvoorstel Integraal Veiligheidsbeleid Haarlemmermeer/ Prioriteiten meerjarenplan politie

Raadsvoorstel Integraal Veiligheidsbeleid Haarlemmermeer/ Prioriteiten meerjarenplan politie gemeente Haarlemmermeer onderwerp Portefeuillehouder Steller Collegevergadering Raadsvergadering Raadsvoorstel 2011.0000334 / Prioriteiten meerjarenplan politie drs. Th.L.N. Weterings Linda Bouw 11 januari

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND Nummer 5 van 2012 PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND Besluit tot wijziging van hoofdstuk 12 (subsidie integrale veiligheid) van het Algemeen Subsidiebesluit Zeeland 2007 en aanpassing van het beleidskader Integrale

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp. Status. Voorstel. Inleiding. Beoogd effect. Ag. nr.: Reg. nr.: Datum:

Raadsvoorstel. Onderwerp. Status. Voorstel. Inleiding. Beoogd effect. Ag. nr.: Reg. nr.: Datum: Datum: 27-11-12 Onderwerp Regionaal beleidsplan 2013-2014 regionale eenheid politie Oost-Brabant Status Besluitvormend Voorstel In te stemmen met de vijf beleidsprioriteiten zoals zijn opgenomen in het

Nadere informatie

Kadernota. Integrale Veiligheid WM 2015-2018. "Veiligheid kent geen grenzen"

Kadernota. Integrale Veiligheid WM 2015-2018. Veiligheid kent geen grenzen Kadernota Integrale Veiligheid WM 2015-2018 "Veiligheid kent geen grenzen" 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Integraal Veiligheidsbeleid... 3 1.2 Afbakening... 3 1.3 Structuur... 4 1.4 Proces... 4

Nadere informatie

Startnotitie. Integraal Veiligheidsbeleid Gemeente Sliedrecht. Gewijzigde versie d.d. 6 mei 2013 (zie vetgedrukte tekst)

Startnotitie. Integraal Veiligheidsbeleid Gemeente Sliedrecht. Gewijzigde versie d.d. 6 mei 2013 (zie vetgedrukte tekst) Startnotitie Integraal Veiligheidsbeleid 2014-2018 Gemeente Sliedrecht Gewijzigde versie d.d. 6 mei 2013 (zie vetgedrukte tekst) Portefeuillehouder: Burgemeester A.P.J. van Hemmen Ambtelijk opdrachtgever:

Nadere informatie

: Instellen van gemeenschappelijke regeling 'Veiligheidsregio Brabant-Noord"

: Instellen van gemeenschappelijke regeling 'Veiligheidsregio Brabant-Noord RAADSVOORSTEL Onderwerp : Instellen van gemeenschappelijke regeling 'Veiligheidsregio Brabant-Noord" Inleiding Momenteel kent de hulpverleningsdienst Brabant-Noord twee gemeenschappelijke regelingen, namelijk

Nadere informatie

Veiligheidsavond Leiderdorp

Veiligheidsavond Leiderdorp Veiligheidsavond Leiderdorp voor raadsleden juni 2013 Programma 20:05 20:20 --> Gemeente 20:20 20:35 --> Politie 20:35 20:50 --> Brandweer 20:50 21:30 --> Interactief deel Leiderdorp en Veiligheid Team

Nadere informatie

KADERNOTA INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID 2011 T/M 2014 Versie: 20 december 2010

KADERNOTA INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID 2011 T/M 2014 Versie: 20 december 2010 2011-2014 District Maas en Leijgraaf Gemeente Grave KADERNOTA INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID 2011 T/M 2014 Versie: 20 december 2010 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Waarom deze nota?... 3 1.2 Flankerend beleid...

Nadere informatie

Raadsbesluit. Status Besluitvormend: Kadernota Oordeelvormend: Veiligheidsplan Besluitvormend: Veiligheidsfonds

Raadsbesluit. Status Besluitvormend: Kadernota Oordeelvormend: Veiligheidsplan Besluitvormend: Veiligheidsfonds Raadsbesluit Datum: 23-09-14 Onderwerp Integrale Veiligheid: - Kadernota Integrale Veiligheid Basisteam Meierij 2015-2018 - Ontwerp Regionaal Veiligheidsplan 2015-2018 - Veiligheidsfonds Oost-Brabant Status

Nadere informatie

Aan de commissie: Algemeen bestuur en middelen Datum vergadering: 22 maart 2007 Agendapunt: Aan de Raad. Made, 13 februari 2007

Aan de commissie: Algemeen bestuur en middelen Datum vergadering: 22 maart 2007 Agendapunt: Aan de Raad. Made, 13 februari 2007 Aan de Raad Made, 13 februari 2007 Aan de commissie: Algemeen bestuur en middelen Datum vergadering: 22 maart 2007 Agendapunt: Raadsvergadering: 12 april 2007 Onderwerp: Diagnose Integrale Veiligheid gemeente

Nadere informatie

Nota ter actualisering van de Kadernota Integrale Veiligheid

Nota ter actualisering van de Kadernota Integrale Veiligheid Nota ter actualisering van de Kadernota Integrale Veiligheid 2009-2013 Waarom deze nota In 2009 heeft de gemeenteraad van gemeente Alkmaar de Kadernota Integrale Veiligheid 2009-2013 (hierna: kadernota)

Nadere informatie

*Z001F59E44 9* Leiderdorp, 16 september 2014. Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018

*Z001F59E44 9* Leiderdorp, 16 september 2014. Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Leiderdorp, 16 september 2014 Aan de raad. Beslispunten 1. Akkoord gaan met

Nadere informatie

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Veiligheidsbeleving Inzicht krijgen in de factoren die van invloed zijn op de veiligheidsbeleving bij de inwoners van Tweestromenland. Afhankelijk van

Nadere informatie

Veiligheidsj aarplan 2012 Teylingen

Veiligheidsj aarplan 2012 Teylingen sj aarplan 2012 mtm, n " is van ons allemaar is een breed beleidsveld. Het omvat niet alleen het beperken van overlast, de aanpak van alcohol- en drugsproblematiek, de bestuurlijke aanpak van criminaliteit,

Nadere informatie

PROGRAMMA 8: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

PROGRAMMA 8: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID PROGRAMMA 8: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID Portefeuillehouder: B. Visser Programmacoördinator: V.J.M. van Arkel 8.1 Missie Het programma Openbare Orde en Veiligheid richt zich op een veilig Scherpenzeel

Nadere informatie

INTEGRALE VEILIGHEID

INTEGRALE VEILIGHEID INTEGRALE VEILIGHEID Presentatie onderdelen Reden voor het bezoek Bevoegdheden Burgemeester Integrale Veiligheid bij de gemeente Rol vanuit de raad op het gebied van Integrale Veiligheid Netwerken voor

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: integraal veiligheids- en handhavingsbeleid BBV nr: 2014/367894

Raadsstuk. Onderwerp: integraal veiligheids- en handhavingsbeleid BBV nr: 2014/367894 Raadsstuk Onderwerp: integraal veiligheids- en handhavingsbeleid 2015-2018 BBV nr: 2014/367894 1. Inleiding Het bestaande Integraal veiligheids- en handhavingsbeleid (IVH) was door de raad vastgesteld

Nadere informatie

Aansluiting bij het Veiligheidshuis 's-hertogenbosch en omstreken.

Aansluiting bij het Veiligheidshuis 's-hertogenbosch en omstreken. Collegevoorstel Inleiding Sinds 2005 is in s-hertogenbosch gestart met de ontwikkeling van een Veiligheidshuis. In de afgelopen jaren is een sterk netwerk van ongeveer 20 partners ontstaan dat zich inzet

Nadere informatie

INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID 2011-2014

INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID 2011-2014 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID 2011-2014 Gemeente Echt-Susteren, 6 juli 2011 Vastgesteld college van B&W: 19 juli 2011 Vastgesteld gemeenteraad: 29 september 2011 Portefeuillehouder: Burgemeester Hessels

Nadere informatie

Deel I. Integraal Veiligheidsplan 2011-2014. Gemeente Bronckhorst

Deel I. Integraal Veiligheidsplan 2011-2014. Gemeente Bronckhorst Deel I Integraal Veiligheidsplan 2011-2014 Gemeente Bronckhorst Pagina 1 van 15 Inhoudsopgave Samenvatting.. 3 Hoofdstuk 1. Aanleiding..5 Hoofdstuk 2. Doel en uitgangspunten...7 Hoofdstuk 3. Definitie

Nadere informatie

Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe

Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe Algemene inleiding Voor u ligt een (cijfermatige) veiligheidsanalyse van de Gemeente Neder-Betuwe. Dit cijfermatige overzicht

Nadere informatie

: Voorstel inzake kaderstellende discussie Zorgloket

: Voorstel inzake kaderstellende discussie Zorgloket Raad : 10 december 2002 Agendanr. : 5 Doc.nr : B200217584 Afdeling: : Educatie en Welzijn RAADSVOORSTEL Onderwerp : Voorstel inzake kaderstellende discussie Zorgloket Voorgeschiedenis De realisatie van

Nadere informatie

VEILIGHEID. Integraal Veiligheidsplan UITVOERINGSKADER 2014

VEILIGHEID. Integraal Veiligheidsplan UITVOERINGSKADER 2014 VEILIGHEID Integraal Veiligheidsplan 2012-2015 UITVOERINGSKADER 2014 Integrale Veiligheid Veiligheidsketen Proactie Preventie Preparatie Repressie Nazorg het nemen van maatregelen om structurele oorzaken

Nadere informatie

Aan de commissie: Algemeen bestuur en middelen Datum vergadering: 14 februari 2008 Agendapunt : 6. Aan de Raad. Made, 22 januari 2008

Aan de commissie: Algemeen bestuur en middelen Datum vergadering: 14 februari 2008 Agendapunt : 6. Aan de Raad. Made, 22 januari 2008 Aan de Raad Made, 22 januari 2008 Aan de commissie: Algemeen bestuur en middelen Datum vergadering: 14 februari 2008 Agendapunt : 6 Raadsvergadering: 6 maart 2008 Onderwerp: Korpsnavigator Midden en West

Nadere informatie

+Z} IJsselstein. Raadsvoorstel. Agendapunt 10. Aanderaadvandegemeente IJsselstein. Datum: 19 januari 2010 Blad: 1van 5. Economische Zaken.

+Z} IJsselstein. Raadsvoorstel. Agendapunt 10. Aanderaadvandegemeente IJsselstein. Datum: 19 januari 2010 Blad: 1van 5. Economische Zaken. Gemeente +Z} Agendapunt 10 Aanderaadvandegemeente Raadsstuknummer: 2010/12111 programma: Economische Zaken cluster: Samenleving portefeuillehouder: ing. F.J.L.M. Cremer informatiebij: Marleen Kalden, afdeling

Nadere informatie

Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening ten behoeve van inzet cameratoezicht

Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening ten behoeve van inzet cameratoezicht Gemeenteblad nr. 490336 Officiële uitgave van de gemeente Midden-Drenthe d.d. 10 december 2015 Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening ten behoeve van inzet cameratoezicht Raadsbesluit

Nadere informatie

Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding

Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding CVDR Officiële uitgave van Leek. Nr. CVDR54284_1 1 juni 2016 Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding De raad van de gemeente Leek; gelet op: - artikel 1, tweede lid, artikel 12

Nadere informatie

Convenant Veiligheid in rn om de school Gemeente Hengelo

Convenant Veiligheid in rn om de school Gemeente Hengelo Convenant Veiligheid in rn om de school Gemeente Hengelo Hengelo, 21 oktober 2010 1. Doelstelling Dit convenant heeft tot doel om een eenduidig en sluitend stelsel van afspraken te maken ten behoeve van

Nadere informatie

'Van gedogen naar samen handhaven' was, even als vorig jaar, het motto waarmee de jaarwisseling in Heusden in banen is geleid.

'Van gedogen naar samen handhaven' was, even als vorig jaar, het motto waarmee de jaarwisseling in Heusden in banen is geleid. Zaaknummer: BVRC13 Onderwerp Evaluatie jaarwisseling 2011-2012 Collegevoorstel Inleiding De Jaarwisseling 2011-2012 ligt inmiddels al weer achter ons. Via dit voorstel informeren wij u over de voorbereiding,

Nadere informatie

Raadsnota. Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 29 september 2014 Agenda nr: 12 Onderwerp: programmalijnen Integraal Veiligheids Plan en concept beleidsplan Politie Limburg 2015-2018 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting

Nadere informatie

CONVENANT VEILIGE SCHOOL. Voortgezet onderwijs

CONVENANT VEILIGE SCHOOL. Voortgezet onderwijs CONVENANT VEILIGE SCHOOL Voortgezet onderwijs Gemeente Vlaardingen en Lentiz Onderwijs Groep Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam St. Sint Jozefmavo Politie Rotterdam-Rijnmond 2 Ondergetekenden 1.

Nadere informatie

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998 Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Coevorden Officiële naam regeling Verordening brandveiligheid

Nadere informatie

Voorstel. Uitgangspunten regiovisie. De regiovisie gaat uit van de volgende uitgangspunten:

Voorstel. Uitgangspunten regiovisie. De regiovisie gaat uit van de volgende uitgangspunten: Voorstel Cluster : samenleving Nummer : 5 Portefeuillehouder : Linda van der Deen Datum vergadering : 20 april 2015 Onderwerp : Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling Inleiding Als gevolg van

Nadere informatie

Onderwerp Convenant Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Regio Brabant Noord

Onderwerp Convenant Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Regio Brabant Noord Onderwerp Convenant Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Regio Brabant Noord 2012-2015 Status Informerend Voorstel Kennis te nemen van ondertekening van het convenant Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Nadere informatie

: Verlenging cameratoezicht bedrijventerrein Dombosch I en II

: Verlenging cameratoezicht bedrijventerrein Dombosch I en II AANGEPAST Raadsvoorstel Aan : Raad van Geertruidenberg Raadsvergadering : 19 december 2013 Agendanummer : 08 Datum burgemeester : 13 november 2013 besluit Onderwerp : Verlenging cameratoezicht bedrijventerrein

Nadere informatie

Onderwerp: Veiligheidsmonitor 2010-2012

Onderwerp: Veiligheidsmonitor 2010-2012 College V200900258 Onderwerp: Veiligheidsmonitor 2010-2012 Samenvatting: Inleiding: Met de komst van de Wijkatlas is een belangrijke stap gezet in het gestructureerd verzamelen, bundelen en publiceren

Nadere informatie

Zijn in het voorstel één of meer van de volgende aspecten van toepassing?

Zijn in het voorstel één of meer van de volgende aspecten van toepassing? Onderwerp Nummer voorstel Datum voorstel Portefeuillehouder( s) Contactpersoon Afdeling Contactpersoon Email Contactpersoon Telefoon Programmanummer en -naam : Vaststelling Kadernota Integrale Veiligheid

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : 18 november 2014 Agendanummer : 8 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : drs. J.F.N. Cornelisse : Veiligheid, Vergunningen en Handhaving : Eveline Plomp Voorstel

Nadere informatie

Jaarplan Veiligheid 2018 met uitvoeringsprogramma s en verlengen kadernota Integrale Veiligheid (wensen en bedenkingen)

Jaarplan Veiligheid 2018 met uitvoeringsprogramma s en verlengen kadernota Integrale Veiligheid (wensen en bedenkingen) Jaarplan Veiligheid 2018 met uitvoeringsprogramma s en verlengen kadernota Integrale Veiligheid (wensen en bedenkingen) J. de Vegt De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050) 367

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Aan de raad van de gemeente Lingewaard 11 Aan de raad van de gemeente Lingewaard *14RDS00129* 14RDS00129 Onderwerp Regiovisie - aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2015-2019 regio Arnhem & Achterhoek 1 Samenvatting Met dit voorstel

Nadere informatie

Beschikking. Beleidsregel sociale veiligheid Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking. Beleidsregel sociale veiligheid Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl www.brabant.nl Bank ING 67.45.60.043 Postbank 1070176 Onderwerp Beleidsregel

Nadere informatie

Samengevat is er geen concrete aanleiding om vuurwerkvrije zones aan te wijzen.

Samengevat is er geen concrete aanleiding om vuurwerkvrije zones aan te wijzen. Zaaknummer 00484357 Onderwerp vuurwerkvrije zones en regels carbidschieten 2016 Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis Op 22 december 2015 besloot de raad geen regels over carbidschieten in de Algemene

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 59172 Datum : 10 juni 2014 Programma : Welzijn Volksgezondheid Blad : 1 van 5 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder: mw.

Nadere informatie

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad Raadsvergadering, 29 januari 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 206 Agendapunt: 8 Datum: 11 december 2007 Onderwerp: Vaststelling speerpunten uit de conceptnota Lokaal Gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsbeleid Deel 2, Veiligheid in Bronckhorst

Integraal Veiligheidsbeleid Deel 2, Veiligheid in Bronckhorst Integraal Veiligheidsbeleid 2016-2019 Deel 2, Veiligheid in Bronckhorst Gemeente Oude IJsselstreek Gemeente Doetinchem Gemeente Montferland Gemeente Bronckhorst Samen blijven werken aan veiligheid Inhoudsopgave

Nadere informatie

Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid

Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid 2.1 Inleiding Openbare Orde en Veiligheid is een primaire taak van de lokale overheid. Samen met haar partners werkt de overheid aan een veilige en prettige leefomgeving.

Nadere informatie

11 Stiens, 21 oktober 2014

11 Stiens, 21 oktober 2014 11 Stiens, 21 oktober 2014 Raadsvergadering: 13 november 2014 Voorstelnummer: 2014/ 74 Portefeuillehouder: Cees Vos Behandelend ambtenaar: Jitske Bosch E-mail: j.bosch@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr. :

Nadere informatie

Gemeente Woerden: Veiligheid

Gemeente Woerden: Veiligheid Gemeente Woerden: Veiligheid / 29-11-2007 / P.1 / 29-11-2007 / P.1 Gemeente Woerden: Veiligheid Onderzoeksrapportage Amsterdam, november 2007 Projectnummer K1441 Auteurs

Nadere informatie

3.4 Programma Veiligheid en Handhaving

3.4 Programma Veiligheid en Handhaving 3.4 Programma Veiligheid en Aandeel Veiligheid en op totale lasten Verkeersveiligheid Veiligheid en 6% Fysieke veiligheid 3% Geweld en criminaliteit In het programma Veiligheid willen we de objectieve

Nadere informatie

: Vaststellen conceptbeleidskader Wet maatschappelijke ondersteuning.

: Vaststellen conceptbeleidskader Wet maatschappelijke ondersteuning. RAADSVOORSTEL Onderwerp : Vaststellen conceptbeleidskader Wet maatschappelijke ondersteuning. ToelichtingMet ingang van 1 januari 2007 treedt naar alle waarschijnlijkheid de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Brandweer Haaglanden Bestuurlijke aansturing en Contouren brandweerorganisatie

Brandweer Haaglanden Bestuurlijke aansturing en Contouren brandweerorganisatie C O N C E P T R A A D S V O O R S T E L Veiligheidregio Haaglanden Brandweer Haaglanden Bijlage 5.3 C O N C E P T R A A D S V O O R S T E L Brandweer Haaglanden Bestuurlijke aansturing en Contouren brandweerorganisatie

Nadere informatie

Startnotitie Integraal Veiligheidsbeleid Gemeente Goeree-Overflakkee Participerend veiligheidsbeleid

Startnotitie Integraal Veiligheidsbeleid Gemeente Goeree-Overflakkee Participerend veiligheidsbeleid Startnotitie Integraal Veiligheidsbeleid Gemeente Goeree-Overflakkee Participerend veiligheidsbeleid Steller : Beleidsadviseur Integrale veiligheid Datum : 1 maart 2013 Versie : 1.0 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Toezicht- en Handhavingsplan 2016 Openbare Orde en Veiligheid Drank en Horecawet Gemeente Westvoorne

Toezicht- en Handhavingsplan 2016 Openbare Orde en Veiligheid Drank en Horecawet Gemeente Westvoorne Toezicht- en Handhavingsplan 2016 Openbare Orde en Veiligheid Drank en Horecawet Westvoorne 1. Inleiding Vanaf 1 oktober 2015 is binnen Westvoorne het steam actief. Door personele wisselingen en ziekte

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 april 2007, bijlage nr. : 24-2007;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 april 2007, bijlage nr. : 24-2007; 07.0003314 De raad van de gemeente Son en Breugel; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 april 2007, bijlage nr. : 24-2007; gelet op artikel 1, tweede lid, en artikel

Nadere informatie

Deze notitie beperkt zicht sec tot het creëren van de functie BOA openbare ruimte (OR).

Deze notitie beperkt zicht sec tot het creëren van de functie BOA openbare ruimte (OR). Raad: Beslissing: Voorstel aan de raad Raadsvergadering : 3 juni 2010 Portefeuillehouder : Frans Ronnes Behandeld door : Ad Priems Registratienummer : 219 Onderwerp : Het inzetten van een BOA (Buitengewone

Nadere informatie

Plaatsingsmogelijkheden windturbines in de gemeente Heusden

Plaatsingsmogelijkheden windturbines in de gemeente Heusden College V200900553 Samenvatting: Het college stemt in met de kadernotitie "Plaatsingsmogelijkheden windturbines in de gemeente Heusden" en legt deze ter vaststelling voor aan de raad. Met de kadernotitie

Nadere informatie

Veiligheid(sbeeld) gemeente Goirle

Veiligheid(sbeeld) gemeente Goirle Veiligheid(sbeeld) gemeente Goirle Beleid - Coffeeshopbeleid (nul-optie) - Gemeentelijk handhavingsbeleid - BIBOB beleid - Damocles beleid - Integraal veiligheidsbeleid Beleid BIBOB beleid - Wet Bevordering

Nadere informatie

Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid Gemeente Sliedrecht

Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid Gemeente Sliedrecht Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid 2013 Gemeente Sliedrecht Inleiding. Het is gebruikelijk dat de gemeenteraad tegen het einde van het jaar de lokale prioriteiten en doelstellingen

Nadere informatie

Integrale Veiligheidszorg in Twente

Integrale Veiligheidszorg in Twente Integrale Veiligheidszorg in Twente -Achtergrond -Werkwijze & organisatie Platform IVZ -Actieplan IVZ 2009-2010 - Evaluatietraject -Resultaten Platform IVZ -Vervolg samenwerking in Twente Platform IVZ

Nadere informatie

Het Buurt Informatie Netwerk (BIN) biedt kaders om deze afstemming en samenwerking vorm te geven.

Het Buurt Informatie Netwerk (BIN) biedt kaders om deze afstemming en samenwerking vorm te geven. College Onderwerp: V200900347 Buurt Informatie Netwerk Oudheusden Collegevoorstel Inleiding: Veiligheid en je veilig voelen bepaalt in hoge mate het welzijn en welbevinden van bewoners in de wijk. Samenwerken

Nadere informatie

Samen Voor Een Veilig Lingewaal 2012

Samen Voor Een Veilig Lingewaal 2012 Gemeente Lingewaal Samen Voor Een Veilig Lingewaal 2012 Evaluatie Februari 2013 Integrale Veiligheid en Rampenbestrijding (IVR) Samen voor een veilig Lingewaal 2012, evaluatie 0. Inhoudsopgave Pagina 0.

Nadere informatie

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Beemster 2013

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Beemster 2013 Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid Gemeente Beemster 2013 Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 6 augustus 2013 1 Voorwoord Beemster moet veilig zijn en veilig voelen.

Nadere informatie

QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK

QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK 1 (2007/28317) QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK 1. ONDERZOEKSVRAGEN 1. Kan de raad met de programmabegroting beoordelen of de voorgenomen beleidsmaatregelen doeltreffend

Nadere informatie

Hollands Midden District Rijn- en Veenstreek. Veiligheidsthema s integraal districtsjaarplan 2011

Hollands Midden District Rijn- en Veenstreek. Veiligheidsthema s integraal districtsjaarplan 2011 Hollands Midden District Rijn- en Veenstreek Veiligheidsthema s integraal districtsjaarplan 2011 Voor het jaar 2011 wordt voor het eerst een integraal districtsjaarplan veiligheid voor het gebied Rijn-

Nadere informatie

agendanummer afdeling Simpelveld VI- Burgerzaken 24 juli 2008

agendanummer afdeling Simpelveld VI- Burgerzaken 24 juli 2008 Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VI Burgerzaken 24 juli 2008 onderwerp AntiDiscriminatieVoorziening Limburg Inleiding Zoals nu bekend gaat vanuit het Ministerie van VROM een wettelijke regeling

Nadere informatie

CONVENANT. Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in LELYSTAD

CONVENANT. Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in LELYSTAD CONVENANT Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in LELYSTAD Partijen komen het volgende overeen: De scholen zijn op grond van de Wet op de Arbeidsomstandigheden verantwoordelijk

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Inzet van Middelen. Zaaknummer: OWZDB28. nazorg ex-gedetineerden

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Inzet van Middelen. Zaaknummer: OWZDB28. nazorg ex-gedetineerden Zaaknummer: OWZDB28 Onderwerp nazorg ex-gedetineerden Collegevoorstel Inleiding In juni 2011 heeft u besloten voor een aantal taken aan te sluiten bij het Bureau Nazorg s-hertogenbosch voor de nazorg van

Nadere informatie

agendanummer afdeling Simpelveld VII- IBR 15 december 2015 Integraal Veiligheidsbeleid 54925

agendanummer afdeling Simpelveld VII- IBR 15 december 2015 Integraal Veiligheidsbeleid 54925 Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VII- IBR 15 december 2015 onderwerp Integraal Veiligheidsbeleid 54925 zaakkenmerk Inleiding De huidige nota integrale veiligheid van de gemeente Simpelveld

Nadere informatie

Startnotitie integraal veiligheidsbeleid gemeenten Drimmelen en Geertruidenberg

Startnotitie integraal veiligheidsbeleid gemeenten Drimmelen en Geertruidenberg Startnotitie integraal veiligheidsbeleid gemeenten Drimmelen en 2013-2016 Samen staan we sterk Opgesteld door: Dhr. M. van t Zand, mevr. R. Verschuuren, dhr. R. de Gans (AOV-ers) Datum: 15 augustus 2012

Nadere informatie

SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013

SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013 SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013 In het Slotdocument van het VGS-congres 2013 Gemeentesecretaris in Veiligheid staat een leidraad voor

Nadere informatie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 18 december 2012 bestemd voor de gemeenteraad nummer: 2012_BW_00428 Onderwerp Regionaal beleidsplan 2013-2014, politie eenheid

Nadere informatie

Veiligheidsprogramma 2015

Veiligheidsprogramma 2015 Veiligheidsprogramma 2015 Gemeente Baarn Programma 1 dienstverlening 10 februari 2015 Veiligheidsprogramma 2015 1 Inleiding De basis voor dit veiligheidsprogramma is het Integraal Veiligheidsplan 2015-2018

Nadere informatie

Dit voorstel geeft invulling aan de wettelijke verplichting genoemd onder punt 2.

Dit voorstel geeft invulling aan de wettelijke verplichting genoemd onder punt 2. RAADSVOORSTEL Datum: 23 december 2014 Nummer: Onderwerp: Vaststellen preventie- en handhavingsplan alcohol 2015-2017 Voorgesteld raadsbesluit: Het preventie- en handhavingsplan alcohol 2015-2017 vast te

Nadere informatie

HET VOORTGEZET ONDERWIJS

HET VOORTGEZET ONDERWIJS Partijen overwegen het volgende: CONVENANT DE VEILIGE SCHOOL HET VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeente Krimpen aan den IJssel De gemeente Krimpen aan den IJssel is verantwoordelijk voor de coördinatie en uitvoering

Nadere informatie

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : 1. Raadsbesluit 2. Notitie inzake BOA s

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : 1. Raadsbesluit 2. Notitie inzake BOA s Aan de Raad Made, 1 april 2008 Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Raadsvergadering: 29 mei 2008 Nummer raadsnota: 10 Onderwerp: Buitengewoon Opsporings Ambtenaren Portefeuillehouder: Bijlagen:

Nadere informatie