INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID 2008-2010"

Transcriptie

1 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID Gemeente Echt-Susteren, 30 juni 2008 Vastgesteld college van B&W: 15 juli 2008 Vastgesteld gemeenteraad: 25 september 2008 Portefeuillehouder: dhr. D.A.M. Akkermans Beleidsmedewerker Integrale Veiligheid: dhr. E. Jansen

2 1. VOORWOORD Veiligheid is een belangrijk thema in onze huidige samenleving. Het is een veelomvattend begrip met een veelheid van deelterreinen. Belangrijke onderwerpen zijn bijvoorbeeld criminaliteit, rampenbestrijding en overlast. De neemt veiligheid serieus door middel van het opstellen van dit integraal veiligheidsbeleid. Deze nota geeft tevens invulling aan de regierol die wij als lokale overheid moeten vervullen. Doelstelling van deze nota is het vormgeven aan de integrale aanpak van veiligheid in Echt- Susteren. Dit integraal veiligheidsbeleid geeft de mogelijkheid om weloverwogen keuzes te maken en geeft duidelijkheid over de doelen en inspanningen die nodig zijn om de veiligheidssituatie te optimaliseren. Aan de hand van dit integraal veiligheidsbeleid kunnen wij inen extern communiceren binnen welk kader, met welke financiële middelen, wij met veiligheid bezig zijn. Aangezien veiligheid een veelomvattend begrip is, zijn ook veel partijen nodig om de veiligheid te waarborgen. Bij het opstellen van deze nota zijn in- en externe veiligheidspartners (burgers, politie, brandweer, gemeentelijke afdelingen, etc.) vanaf het eerste moment betrokken. Samenwerken is hierbij belangrijk om te voorkomen dat de inspanning van de ene partij door een gemis in de aansluiting op een andere partij verloren gaat. Kortom, onze prioriteiten zijn ook de prioriteiten van onze veiligheidspartners waarmee we samenwerken. De kan niet worden gekenmerkt als een onveilige woon- of leefomgeving. Met dit integraal veiligheidsbeleid wil de voorkomen dat de veiligheidssituatie verslechtert en wil zij daar waar mogelijk de veiligheidssituatie in Echt- Susteren verder optimaliseren. Het integraal veiligheidsbeleid vormt tevens het kader om eventuele toekomstige veiligheidsproblemen adequaat op te pakken. Het integraal veiligheidsbeleid (kadernota + actieprogramma) heeft een doorlooptijd tot en met Eind 2010 zal de veiligheidssituatie integraal geanalyseerd en geëvalueerd worden. Hierover zal aan de gemeenteraad gerapporteerd worden. De analyse en evaluatie maakt het mogelijk om bij te sturen waar dat nodig is. De uitkomsten van de evaluatie vormen de input voor het actieprogramma voor de volgende jaren. 2

3 2. INHOUD 1. VOORWOORD 2 2. INHOUD 3 3. LEESWIJZER 4 4. KADERNOTA Visie en doelstellingen Veiligheidsvelden Prioriteiten Partners in veiligheid Politiek-bestuurlijke inbedding Ambtelijke organisatie Strategisch, tactisch en operationeel overleg Plan-do-check-act-cyclus Financiële consequenties Prioriteiten nieuwe projecten/activiteiten ACTIEPLAN Veilige woon- en leefomgeving bedrijvigheid en veiligheid Jeugd en veiligheid fysieke veiligheid integriteit en veiligheid 28 Bijlage I uitwerking bestaande projecten/activiteiten 29 Veilige woon- en leefomgeving 29 Bedrijvigheid en veiligheid 34 Jeugd en veiligheid 37 Fysieke veiligheid 41 Integriteit en veiligheid 45 Bijlage II uitwerking nieuwe projecten/activiteiten 46 Veilige woon- en leefomgeving 46 Bedrijvigheid en veiligheid 50 Jeugd en veiligheid 52 Fysieke veiligheid 56 Integriteit en veiligheid 61 Bijlage III cijfermatig overzicht aangifte/incidenten politie 62 Bijlage IV communicatie 65 3

4 3. LEESWIJZER Voor u ligt het Integraal Veiligheidsbeleid van de. De basis voor het ontwikkelen van het Integraal Veiligheidsbeleid werd gelegd tijdens de vergadering van de commissie e Zaken, d.d. 23 april Bij de ontwikkeling van het Integraal Veiligheidsbeleid heeft de de methode Kernbeleid Veiligheid van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gevolgd. Het Integraal Veiligheidsbeleid bestaat uit een Kadernota en een Actieplan (+ bijlagen). In de Kadernota van het Integraal Veiligheidsbeleid wordt duidelijk gemaakt wat Integraal Veiligheidsbeleid precies inhoudt en wordt het kader geschetst op basis waarvan deze nota ontwikkeld is. De nota bevat de visie, doelstellingen, ambities en prioriteiten op het gebied van integrale veiligheid en gaat in op de organisatorische borging van de veiligheidsprojecten/-activiteiten. Het Actieplan bestaat uit een uitwerking van de volgende vijf veiligheidsvelden: Veilige woon- en leefomgeving; Bedrijvigheid en veiligheid; Jeugd en veiligheid; Fysieke veiligheid; Integriteit en veiligheid. Per veiligheidsveld is, op hoofdlijnen, de veiligheidssituatie binnen onze gemeente weergegeven. Deze situatie is in beeld gebracht aan de hand van bevolkingonderzoeken, cijfers van o.a. gemeente, politie en brandweer en de in 2007 georganiseerde hoorzittingen. Tevens wordt in het actieplan per veiligheidveld zowel de algemene doelstelling, voor 2010, als de doelstelling uit de programmabegroting 2008 beschreven. Vervolgens wordt puntsgewijs een overzicht gegeven van bestaande projecten/activiteiten en worden nieuwe voorstellen gedaan in relatie tot het veiligheidsveld. Deze nieuwe voorstellen zijn genummerd en staan in volgorde van prioritering. Het nieuwe voorstel genummerd met cijfer 1 heeft de hoogste prioriteit en zo verder. In bijlage I (uitwerking bestaande projecten/activiteiten) van deze nota zijn alle bestaande projecten/activiteiten aan de hand van schema 1 uitgewerkt. Schema 1: voorbeeld uitwerking projecten/activiteiten. Voorbeeld schema bestaand project/activiteit Indeling thema volgens methode Kernbeleid Veiligheid van de VNG. Korte uitleg over het project. en/of wethouder. Ambtenaar of externe (veiligheids)partner. Korte uitleg aanleiding inzet van het project. Externe veiligheidspartners. Relevante nota s over het project. De te leveren producten, diensten of activiteiten om de doelen te behalen. De informatiebron van de outputindicatoren. De doorlooptijd van het project of de activiteit. Door wie en wanneer er wordt geëvalueerd. 4

5 Gemeentelijke bijdrage aan het project en vanuit welk gemeentelijk budget. In bijlage II (uitwerking nieuwe projecten/activiteiten) van deze nota zijn alle nieuwe projecten/activiteiten, die wij gerealiseerd willen hebben in 2010, aan de hand van schema 2 uitgewerkt. Schema 2: voorbeeld uitwerking nieuw project/activiteiten. Cijfermatig wordt de prioriteit aangegeven en het voorbeeld nieuw project/activiteit Indeling thema volgens methode Kernbeleid Veiligheid van de VNG. Korte uitleg over het nieuw te entameren project. en/of wethouder. Ambtenaar of externe (veiligheids)partner. Korte uitleg aanleiding inzet van het project. Externe veiligheidspartners. Relevante nota s over het project. De te leveren producten, diensten of activiteiten om de doelen te behalen. De informatiebron van de outputindicatoren. De doorlooptijd van het project of de activiteit. Door wie en wanneer er wordt geëvalueerd. Gemeentelijke bijdrage aan het project en vanuit welk gemeentelijk budget. Bijlage III (cijfermatig overzicht aangifte/incidenten politie) geeft een overzicht van alle aangifte/incidenten die van 2004 t/m 2007 geregistreerd zijn bij de politie Limburg Noord. Bijlage IV (communicatie) beschrijving van de communicatiestrategie en welke instrumenten daarbij gehanteerd worden. 5

6 4. KADERNOTA Visie en doelstellingen Integrale veiligheid in Echt-Susteren betekent samen werken aan de verbetering van de lokale veiligheid, onder regie van de gemeente en met een samenhangend pakket van activiteiten of maatregelen. Een samenhangend pakket van activiteiten bestaat uit preventieve en repressieve activiteiten. Hierbij werken private partijen (inwoners, ondernemers, woningbouwcorporaties) en publieke partijen (gemeente, politie, welzijnsinstellingen, hulpverleningsinstanties, scholen etc.) samen aan het verbeteren van de veiligheid. De gemeente is regisseur op het gebied van integrale veiligheid. Dit betekent dat de gemeente signalen oppikt, partners bij elkaar brengt en enthousiasmeert, het proces coördineert, afspraken en activiteiten inventariseert, op elkaar afstemt en monitort en de effecten daarvan evalueert. Om de regierol op een adequate manier in te kunnen vullen stelt de, vanuit het coalitieprogramma, collegeprogramma en programmabegroting, een kadernota Integraal Veiligheidsbeleid vast en een actieplan Integraal Veiligheidsbeleid (zie schema 3). Schema 3: Integraal Veiligheidsbeleid binnen de. Coalitieprogramma Collegeprogramma samen verder Programmabegroting 2008 Integraal veiligheidsbeleid Kadernota Actieplan In het coalitieprogramma voor de raadsperiode is veiligheid en leefbaarheid een van de thema s. Er wordt hoofdzakelijk ingezet op integraal werken aan veiligheid en de belangrijke rol die de burger hierin kan vervullen. Het Collegeprogramma van de, Samen Verder, legt o.a. de nadruk op de relatie met de burger, waarbij de burger zeggenschap en invloed moet krijgen op het gemeentelijke beleid. De algemene beleidspunten binnen het programma veiligheid en leefbaarheid zijn het structureel overleg tussen burgers en overheid(kerngericht) en het SMART in kaart brengen van veiligheid door middel van een Integraal Veiligheidsplan. 6

7 In de programmabegroting 2008, vastgesteld door de gemeenteraad op 8 november 2007, zijn de doelstellingen genoemd om de veiligheid in Echt-Susteren in 2008 te verhogen. Het gaat hierbij om de volgende door de gemeenteraad vastgestelde doelstellingen (zie schema 4). Schema 4: doelstelling programmabegroting 2008 Integraal Veiligheidsbeleid Rampenbestrijding Brandweer Vergroting van zowel de objectieve als de subjectieve veiligheid; veiligheid moet voelbaar zijn voor iedereen; bewoners én bezoekers voelen zich prettig in Echt-Susteren; Versterking van zowel de sociale als de fysieke kwaliteit (vanuit veiligheidsen leefbaarheidsoptiek) van kernen; bij sociale kwaliteit gaat het onder meer om sociale cohesie (sociale netwerken); bij fysieke kwaliteit gaat het om de inrichting van de wijken en om aandacht voor de zogenaamde kleine ergernissen ; Bewustwording om gevolg te geven aan de eigen verantwoordelijkheid door alle partijen; het gaat daarbij om instellingen/organisaties maar ook om ondernemers en bewoners; alle partijen kunnen en moeten actief bijdragen aan de veiligheid en leefbaarheid; Grotere zelfredzaamheid van bewoners; er dient sprake te zijn van een actievere betrokkenheid van bewoners bij veiligheid en leefbaarheid. Ingrijpen aan de voorkant van onveiligheid; de mogelijkheden van proactie en preventie dienen optimaal benut te worden, opdat onveiligheid zoveel mogelijk voorkomen wordt; aan de schakels van de veiligheidsketen dient alle recht te worden gedaan. Het voorkomen c.q. beperken van rampen en grootschalige incidenten; Een volledig opgeleide en beoefende rampbestrijdingsorganisatie; De optimale bescherming bieden aan mensen, dieren, goederen en het milieu in situaties van rampen, grootschalige incidenten en andere buitengewone omstandigheden; Zelfredzaamheid van burgers bevorderen. Garanderen dat er voldoende materieel en personeel beschikbaar is om op een adequate manier een incident te bestrijden; Zorgen dat het brandweerpersoneel (oproepkrachten) voldoende is opgeleid, getraind en geoefend om veilig en verantwoord te kunnen werken; Het daadwerkelijke optreden bij calamiteiten om grote materiële schade en persoonlijk letsel te beperken; Het voorkomen van incidenten (beperken van de kans op) door te adviseren op het gebied van fysieke veiligheid, externe veiligheid en brandveiligheid; en controles uit te oefenen op de naleving hiervan; Indien een incident toch ontstaat dit beheersbaar te houden door van te voren aangebrachte voorzieningen en maatregelen; Het opstellen en actueel houden van bereikbaarheidskaarten, aanvalsplannen en uitrukprocedures voor de repressieve dienst. 7

8 4.2 Veiligheidsvelden De gaat uit van een integrale benadering van veiligheid, die is ontleend aan de methode Kernbeleid Veiligheid van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Deze benadering gaat in op zowel fysieke en sociale veiligheid, als subjectieve en objectieve veiligheid. Vijf verschillende veiligheidsvelden worden onderscheiden: veilige woon- en leefomgeving, bedrijvigheid en veiligheid, jeugd en veiligheid, fysieke veiligheid en integriteit en veiligheid. Uit een inventarisatie van het beleid dat de tot op heden heeft gevoerd, is gebleken dat binnen deze vijf veiligheidsvelden in totaal de volgende 20 veiligheidsthema s kunnen worden onderscheiden (zie schema 5): Schema 5: Veiligheidsthema s. Veiligheidsvelden Veilige woon- en leefomgeving Bedrijvigheid en veiligheid Jeugd en veiligheid Fysieke veiligheid Integriteit en veiligheid Veiligheidsthema s overlast onveiligheidsgevoelens (huiselijk) geweld / criminaliteit woninginbraak drugs- en alcoholoverlast uitgaan/horeca/prostitutie bedrijventerreinen evenementen recreatie overlastgevende jeugd(groepen) criminele jeugdgroepen alcohol en drugs individuele (criminele) jongeren veilig in en om de school verkeersveiligheid brandveiligheid risico s gevaarlijke stoffen rampenbestrijding georganiseerde criminaliteit polarisatie en radicalisering integriteit van het lokaal bestuur Aan de hand van gegevens van politie, brandweer, gemeentelijke afdelingen en bevolkingsonderzoeken is de actuele veiligheidssituatie van de in kaart gebracht. De gegevens zijn geanalyseerd. In deel II van deze nota zijn de hoofdpunten uit de analyse beschreven. Tevens is in deel II + bijlage beschreven welke acties de gemeente Echt- Susteren uitvoert om de veiligheidssituatie te verbeteren. Kijkend naar de analyse van de actuele veiligheidssituatie kunnen we concluderen dat er binnen bepaalde thema s, door de uitvoering van de huidige veiligheidsprojecten, positieve ontwikkelingen hebben plaatsgevonden en dat op andere thema s nog (extra) werk is te verrichten. Nieuwe veiligheidsprojecten om de hiaten binnen onze huidige aanpak in te vullen zijn tevens meegenomen in deel II + bijlage. 8

9 4.3 Prioriteiten Voor het Integraal Veiligheidsbeleid van de zijn de volgende prioriteiten, in overleg met betrokken partners, benoemd: Versterking gebiedsgericht werken; Veiligheid in- en rond scholen; Overlast door jeugd/jeugdcriminaliteit; Openbare orde problematiek Bovenstestraat en omgeving; Drugsgerelateerde criminaliteit en overlast; Handhaving verkeersovertredingen/hardrijden. Deze prioriteiten krijgen extra aandacht de komende jaren. Met betrekking tot de prioriteit en zal in samenspraak met politie zal extra aandacht worden besteed aan communicatie en het project blauw in de wijk. Bij de prioriteiten zullen o.a. het nieuw te sluiten convenant Veilige School gebruikt worden om samen met onze partners de veiligheid in- en rond scholen de komende jaren te verbeteren. Overlast jeugd zal vooral in ons Jeugdoverleg Echt-Susteren worden opgepakt. In dit overleg worden afspraken gemaakt en projecten gestart om op actuele problemen van Jeugdgroepen in te springen. Verder zal het Veiligheidshuis en het project Kiezen voor Kansen een belangrijke rol gaan vervullen bij de individuele aanpak van jongeren. Inzake openbare orde problematiek Bovenstestraat en omgeving zal de komende jaren het Horecaconvenant drastisch wijzigen om door middel van nieuwe afspraken de huidige problematiek een halt toe te roepen. Drugsgerelateerde criminaliteit en overlast zal vooral bovenlokaal worden opgepakt door middel van een projectmatige aanpak. Bij handhaving verkeersovertredingen/hardrijden zal door middel van communicatie, handhaving, inrichting van wegen getracht worden het aantal verkeersovertredingen terug te dringen. 4.4 Partners in veiligheid Naast het in samenspraak vormen van het gemeentelijk veiligheidsbeleid is de samenwerking tussen partijen die aan het beleid uitvoering geven een belangrijke voorwaarde voor een effectief veiligheidsbeleid. Het is namelijk niet alleen de gemeente die verantwoordelijk is voor de veiligheid. Veiligheid is ook een zaak van politie, bewoners, ondernemers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. In onderstaand tabel zijn de belangrijkste partners in het vormenen uitvoeren van het veiligheidsbeleid benoemd (zie schema 6 en 7). Schema 6: Positie partners binnen Integraal Veiligheidsbeleid Inwoners/ ondernemers Echt- Susteren Gemeente: -Gemeenteraad -College B&W -Directieteam -Afdelingen Externe Partners: -SWE -Bureau Halt -Woningcorporaties -Maatschappelijk werk -etc. Stuurgroep Integrale veiligheid Beleidsmedewerker Integrale veiligheid Openbaar Ministerie Politie: -Politie Limburg Noord -Politie BE Echt-Susteren/Roerdalen Brandweer: -Regionale Brandweer -GHOR -Brandweer Echt-Susteren 9

10 Schema 7: Partners Integraal Veiligheidsbeleid Partner Gemeente Beleidsmedewerker Integrale Veiligheid Brandweer Afdelingen gemeente Echt-Susteren Rol Integraal Veiligheidsbeleid Het voeren van een veiligheidsbeleid is van oorsprong een kerntaak van de overheid. De overheid is eerstverantwoordelijke voor de veiligheidszorg in het publieke domein. De rijksoverheid stelt daarvoor richtlijnen op, terwijl de lokale overheid, die als bestuurslaag het dichtst bij de burger staat, eerstverantwoordelijke is voor de ontwikkeling en uitvoering van een adequaat veiligheidsbeleid. Het lokale bestuur heeft bij uitstek een spilfunctie tussen enerzijds de vraag van burgers en de mogelijkheden gericht beleid te maken. Juist de gemeente heeft in veel gevallen de mogelijkheid een coördinerende, regisserende, sturende of controlerende rol te vervullen. In de eerste plaats zijn veiligheidsinbreuken het eerst merkbaar op gemeentelijk niveau. Daarnaast is de gemeente(raad) in staat prioriteiten te stellen, randvoorwaarden te scheppen en aan te sturen. Verder kan een gemeente dwingende regels opleggen, op basis waarvan kan worden opgetreden. De burgemeester is wettelijk belast met de handhaving van de openbare orde en is daarvoor politiek verantwoordelijk. Hij heeft het opperbevel bij rampen, branden of grootschalige ongevallen en is gezagsdrager op het terrein van de handhaving van de openbare orde en veiligheid en hulpverlening. In relatie tot zijn wettelijke taken vervult hij in de gemeente Echt-Susteren ook de coördinerende rol (d.m.v. de Stuurgroep Integrale Veiligheid) binnen het veiligheidsbeleid. Hierdoor kan hij ingrijpen wanneer de integraliteit onder druk staat, afspraken niet worden nagekomen of een bijdrage van een gemeentelijke afdeling verlangd wordt. Immers, binnen het openbare orde- en veiligheidsbeleid is vaak sprake van een onderwerp waarbij meerdere portefeuillehouders binnen het college betrokken zijn. Ieder vanuit zijn of haar verantwoordelijkheid voor een bepaald beleidsveld. De regie en sturing van het politiekorps geschiedt hoofdzakelijk vanuit het Regionaal College. Hierin zijn het openbaar ministerie, politie en de gemeenten (burgemeesters) vertegenwoordigd. Ook heeft de burgemeester van Echt-Susteren zitting in het regionaal portefeuillehouderoverleg Veiligheid (regionale Brandweer en GHOR). Ten behoeve van de districtelijke afstemming met politie en OM neemt de burgemeester zitting in het districtelijk driehoeksoverleg Midden- Limburg. De beleidsmedewerker integrale veiligheid vertegenwoordigt het gemeentelijk Integraal Veiligheidsbeleid en is ondersteuner van het bestuur. De medewerker fungeert zowel voor veel interne partijen als voor externe organisaties als aanspreekpunt op het gebied van veiligheid. De medewerker integrale veiligheid is belast met het verkrijgen en analyseren van relevante informatie en het vertalen van de informatie in beleid. Vervolgens is hij verantwoordelijk voor het stimuleren en volgen van de voortgang van de uitvoering van het beleid. Hij is de aanjager van de diverse projecten in de gemeente, die gericht zijn op veiligheid en leefbaarheid. Tenslotte is de Beleidsmedewerker Integrale Veiligheid beleidsmatig verantwoordelijk voor de rampenbestrijding. Omdat de activiteiten van de brandweer de gehele veiligheidsketen bestrijken, van pro-actie tot nazorg, is zij een belangrijke factor in het lokaal veiligheidsbeleid. De brandweer is, samen met de politie en ambulancediensten, 24 uur per dag paraat om hulp te bieden. Preventie van branden, ongevallen en rampen is een essentieel onderdeel van veiligheidsbeleid. Hierin is de brandweer een belangrijke partner binnen de gemeente. Veiligheidsbeleid krijgt pas concrete invulling binnen de diverse facetten van het gemeentelijk handelen. Of het nu welzijn, onderwijs, ruimtelijke ordening, sociale zaken, bouwen, milieu of openbare werken betreft: er moet, met name in de pro-actieve en preventieve sfeer, aandacht zijn voor veiligheidsaspecten in de breedste zin. Naast de politie vormen gemeentelijke toezichthouders een belangrijke categorie functionarissen in de integrale veiligheidszorg. 10

11 Inwoners Echt-Susteren Politie Limburg Noord Openbaar Ministerie SWE Overige externe partners Stuurgroep Integrale Veiligheid Burgers zijn belangrijke partners in de integrale gemeentelijke veiligheidszorg. Zij hebben niet alleen recht op veiligheid maar ook de verantwoordelijkheid om de veiligheid te waarborgen. Zij kunnen waarden en normen uitdragen en de openbare ruimte beschermen. Daarnaast signaleren zij vaak bepaalde problemen op het terrein van veiligheid en leefbaarheid. Bewoners zullen als partner binnen het veiligheidsbeleid structureel geconsulteerd worden. De overheid mag als enige legaal geweld gebruiken. Dit ligt in uitvoerende zin, naast defensie, bij de politie. Verder heeft de politie ervaring met alle onderdelen van veiligheidszorg. En met het hele traject van de veiligheidsketen, van pro-actie tot nazorg. De politie is van oudsher de belangrijkste veiligheidspartner van de gemeente. Het gebiedsgebonden werken bij de politie sluit goed aan bij integrale gemeentelijke veiligheidszorg, omdat beide voor een belangrijk deel zijn gebaseerd op dezelfde uitgangspunten. In samenspraak met de gemeente worden jaarlijks, in de lijn van het Integraal Veiligheidsbeleid, de lokale speerpunten voor de politie bepaald. Het Openbaar Ministerie is ook een partner in het gemeentelijk veiligheidsbeleid. Hoewel het OM zich van oudsher richt op de opsporing en vervolging van strafbare feiten, is de laatste jaren de preventieve invalshoek van steeds groter belang geworden. Daarmee samenhangend wordt ook het belang van bestuurlijk overleg, bijv. door middel van het districtelijke driehoeksoverleg, steeds meer onderkend. Stichting Welzijn Echt (SWE) is een belangrijke externe partner. Het is een organisatie die vele diensten levert zoals opbouwwerk, jeugd- en jongerenwerk, ouderenbeleid, etc.. Binnen het Integraal Veiligheidsbeleid kunnen deze diensten worden ingezet om de leefbaarheid en veiligheid te vergroten. Een integrale aanpak is alleen mogelijk als er sprake is van samenwerking met betrokken instanties, zoals woningbouwverenigingen, horecabedrijven, maatschappelijke instellingen en bedrijven. Deze instellingen zijn op bepaalde onderdelen van het veiligheidsbeleid direct betrokken en deskundig. Samenwerken is één van de vereisten van het integraal werken. Het komt nog te vaak voor dat zowel binnen als buiten de gemeentelijke organisatie langs elkaar heen gewerkt wordt. Om dit te voorkomen zal er regelmatig overleg moeten plaatsvinden tussen de belangrijkste deelnemers aan het IVB (, Chef basiseenheid politie Echt-Susteren/Roerdalen, Brandweercommandant Echt-Susteren en Beleidsmedewerker Integrale Veiligheid). Het structureel overleg is nodig om de samenwerking te garanderen en het integraal karakter vorm te geven. Hiervoor is de stuurgroep Integrale Veiligheid in 2004 opgericht. 11

12 4.5 Politiek-bestuurlijke inbedding De burgemeester is wettelijk belast met de handhaving van de openbare orde en veiligheid en draagt daarvoor bestuurlijke verantwoordelijkheid. Hij heeft het bevel bij grootschalig optreden en draagt het gezag op het terrein van handhaving van de openbare orde en veiligheid en hulpverlening. In relatie tot zijn wettelijke taken heeft de burgemeester ook een belangrijke rol in de (bestuurlijke) coördinatie van het Integraal Veiligheidsbeleid. Het Integraal Veiligheidsbeleid staat niet alleen. Het verhogen van veiligheid hangt ook sterk samen met andere gemeentelijke beleidsvelden, zoals het jeugdbeleid, horecabeleid, sportstimuleringsbeleid, integratiebeleid, prostitutiebeleid en dergelijke. De gemeentelijke beleidsvelden vormen als het ware een puzzel, waarbij elk puzzelstukje een beleidsveld bevat. Wanneer er stukjes van de puzzel ontbreken, komen er gaten in de puzzel. Het is van belang de (gemeentelijke) puzzel compleet te houden. Dit is een verantwoordelijkheid van het totale college van B&W. Ook voor het beleidsveld integrale veiligheid geldt, dat op de verschillende projecten/activiteiten of de burgemeester of de betreffende wethouder portefeuillehouder is. De gemeenteraad stelt de kaders vast en beoordeelt de resultaten en het rendement van de inzet van middelen voor het Integraal Veiligheidsbeleid én voor beleidsvelden die daarmee een duidelijke relatie hebben, zoals het jeugdbeleid, horecabeleid, sportstimuleringsbeleid, integratiebeleid, prostitutiebeleid en dergelijke. 4.6 Ambtelijke organisatie Gemeentelijke afdelingen en sectoren en externe partners voeren met name zelf projecten/activiteiten op het gebied van veiligheid uit. Andere ambtenaren dan de beleidsmedewerker integrale veiligheid houden zich bezig met bijvoorbeeld de uitvoering van aanpak van overlastgevende jeugdgroepen, het ontwikkelen van veilige nieuwbouwwijken, het verlenen van vergunningen rond gevaarlijke stoffen, de uitvoering van verkeersmaatregelen en dergelijke. De beleidsmedewerker integrale veiligheid valt onder de afdeling e en Juridische Zaken en vormt de spil van de uitvoering van het veiligheidsbeleid. De beleidsmedewerker integrale veiligheid houdt het overzicht, stuurt eventueel bij, bewaakt de resultaten en geeft feedback. Deze afstemming kan bilateraal, maar ook via werkgroepen plaatsvinden. Van een aantal projecten is de beleidsmedewerker integrale veiligheid zelf de trekker. 4.7 Strategisch, tactisch en operationeel overleg De maakt deel uit van het politiedistrict Midden-Limburg, dat weer een onderdeel is van de politieregio Limburg-Noord. De burgemeester van Echt-Susteren neemt deel aan de vergaderingen van het Regionaal College van de Politie Limburg-Noord en het Districtelijk Driehoeksoverleg. De burgemeester neemt tevens deel aan het Portefeuillehouderoverleg Veiligheid van de Veiligheidsregio. Periodiek is er in Echt-Susteren een Stuurgroep Integrale Veiligheid, bestaande uit de burgemeester van Echt-Susteren, de brandweercommandant, de chef van de basiseenheid Echt-Susteren/Roerdalen en de beleidsmedewerker integrale veiligheid. Naast deze overleggen op strategisch en tactisch niveau, bestaan er in Echt-Susteren verschillende (operationeel en themagerichte) werkgroepen, zoals de werkgroepen Jeugdoverleg Echt-Susteren, Integraal handhavingsoverleg, Verkeersoverleg, etc. 12

13 4.8 Plan-do-check-act-cyclus Op 24 april 2003 heeft de gemeenteraad de nota Integraal Veiligheidsbeleid Echt-Susteren vastgesteld. In deze nota stonden concrete acties met bijbehorend tijdpad beschreven op 6 deelgebieden: overall Integraal Veiligheidsbeleid, sociale veiligheid, leefbaarheid, verkeersveiligheid, externe veiligheid en handhaving & toezicht. In 2004 en 2006 is de actuele stand van zaken in kaart gebracht m.b.t. de uitvoering van de activiteiten uit de nota Integraal Veiligheidsbeleid en nieuw geëntameerde activiteiten. In 2007 is de gestart met het herijken van het veiligheidsbeleid en hiermee de implementatie van de handreiking Kernbeleid Veiligheid van de VNG. In 2007 is de actuele veiligheidssituatie geanalyseerd. O.a. politiegegevens, enquêteren van bewoners, gespreken met burgers, ervaringen van in- en externe partners hebben als input voor de analyse gefungeerd. In deze analyse is gekeken naar de aard, omvang, ontwikkeling en spreiding van overlastincidenten, vermogensincidenten (diefstallen), geweldsincidenten en onveiligheidsgevoelens centraal (sociale veiligheid) en worden de verkeersveiligheid, brandveiligheid, risico s van gevaarlijke stoffen en (natuur)rampen in beeld gebracht (fysieke veiligheid). In het actieplan komen de belangrijkste punten uit deze analyse terug. Tweejaarlijks wordt het Actieplan Integraal Veiligheidsbeleid opgesteld (plan) en uitgevoerd (do). Op basis van de tweejaarlijkse veiligheidsanalyse en evaluatie van het Integraal Veiligheidsbeleid (check) wordt het actieplan bijgesteld (act). De raad kan op basis van de veiligheidsanalyse en de evaluatie tweejaarlijks nieuwe acties vaststellen. De raad kan hierdoor uitvoering geven aan de controlerende taak en beoordelen of het college binnen de kaders van het vastgestelde beleid heeft gehandeld en de gemaakte afspraken is nagekomen. Zie voor de plan-do-check-act-cyclus schema 8. Veiligheid is dynamisch, te allen tijde zal binnen het gestelde kader van het veiligheidsbeleid moeten worden ingesprongen op ontwikkelingen en zullen binnen de tweejaarlijkse cyclus bestaande acties eventueel moeten worden bijgesteld en/of nieuwe projecten worden geëntameerd. Deze zaken zullen vanzelfsprekend worden meegenomen in de tweejaarlijkse evaluatie. Schema 8: Plan-do-check-act-cyclus van het Integraal Veiligheidsbeleid Stuurgroep Integrale Veiligheid maakt Integraal veiligheidsbeleid (plan) Stuurgroep Integrale Veiligheid coördineert uitvoering integraal veiligheidsbeleid (do) Stuurgoep Integrale Veiligheid stelt integraal veiligheidsbeleid bij (act) Stuurgroep Integrale Veiligheid maakt een Veiligheidsanalyse en evaluatie integraal veiligheidsbeleid (check) 13

14 4.9 Financiële consequenties Eind 2007 begin 2008 is de veiligheidssituatie binnen de in kaart gebracht en geanalyseerd. Een dergelijke veiligheidsanalyse is nodig om te komen tot effectief Integraal Veiligheidsbeleid. Uit deze veiligheidsanalyse blijkt dat Echt-Susteren zich op een groot aantal van de veiligheidsthema s positief ontwikkelt door de uitvoering van veiligheidsprojecten en dat op andere thema s nog (extra) werk is te verrichten. In de programmabegroting 2008, vastgesteld door de gemeenteraad op 8 november 2007, zijn de doelstellingen genoemd om de veiligheid in Echt-Susteren te verhogen. Om met de uitvoering van de projecten/activiteiten de doelstellingen en ambities op het gebied van integrale veiligheid waar te maken is budget nodig. De financiële consequenties van de bestaande projecten/activiteiten zijn structureel opgenomen in de begroting. Tevens is ook al een deel van de nieuwe projecten/activiteiten meegenomen in de begroting. Het huidige reguliere budget veiligheid is echter onvoldoende om alle ambities uit het Actieplan uit te voeren en/of op te starten. Extra (structureel) budget is dan ook nodig om de doelstellingen en ambities de komende jaren waar te maken Prioriteiten nieuwe projecten/activiteiten In de raadsvergadering, d.d. 25 september 2008, is het Integraal Veiligheidsbeleid , door de gemeenteraad van Echt-Susteren, vastgesteld. De gemeenteraad heeft in haar vergadering aangegeven, binnen het kader van de in deze nota opgenomen prioriteiten (paragraaf 4.3), de volgende nieuwe projecten/activiteiten voorrang te geven bij de uitvoering van het Actieplan : 1. Brieven aan ouders overlastgevende jeugd; 2. Outreachende verslavingspreventie bovenbouw basisscholen; 3. Buurtbemiddeling; 4. Lasergun; 5. Aanpak verkeersproblematiek basisscholen. 14

15 5. ACTIEPLAN Het Actieplan geeft aan door middel van welke projecten/activiteiten wij Echt-Susteren veiliger willen maken. Het actieplan is ingedeeld in vijf hoofdstukken (vijf veiligheidsvelden). Per veiligheidsveld worden de volgende onderwerpen beschreven: Inhoudelijke beschrijving veiligheidsveld Volgens de methodiek van het Kernbeleid Veiligheid, zoals ontwikkeld door de VNG, omvat Integraal Veiligheidsbeleid 5 veiligheidsvelden. Binnen deze velden zijn weer diverse veiligheidsthema s te onderscheiden. Per veiligheidveld wordt aangegeven welke thema s binnen de van toepassing zijn. Belangrijkste uitkomsten uit de Veiligheidsanalyse Door middel van de veiligheidsscan, gegevens van gemeentelijke afdelingen en externe partners, wijkscans politie, politiecijfers en hoorzittingen is de actuele veiligheidssituatie in kaart gebracht. De belangrijkste uitkomsten van de analyse van deze cijfers zijn per veiligheidsveld beschreven. Het cijfermatig overzicht van het aantal aangifte/incidenten, geregistreerd in het politiesysteem (2004 t/m 2007) staan vermeld in bijlage III. Doel uit programmabegroting 2008 Weergave van de doelstelling uit de programmabegroting die betrekking hebben op het betreffende veiligheidsveld. Doel actieplan tot het jaar 2010 Weergave van de doelen voor het jaar 2010 die betrekking hebben op het betreffende veiligheidsveld. Overzicht bestaande projecten/activiteiten Puntsgewijze weergave van bestaande projecten/activiteiten die een relatie hebben met het betreffende veiligheidsveld. In bijlage I van deze nota zijn alle bestaande projecten/ activiteiten uitgewerkt. Nieuwe projecten/activiteiten Puntsgewijze weergave van nieuw te entameren projecten in die een relatie hebben met het betreffende veiligheidsveld. Aan de hand van de volgorde van de puntsgewijze weergave wordt de prioriteit aangegeven. Cijfer 1 heeft de hoogste prioriteit en zo verder. In bijlage II van deze nota zijn alle nieuw te entameren projecten/activiteiten uitgewerkt. Door middel van het vaststellen van het Integraal Veiligheidsbeleid , door de gemeenteraad, wordt het kader gesteld voor de uitvoering van het veiligheidsbeleid. Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling en uitvoering. Kortom, deze nieuwe projecten/activiteiten zullen separaat ter besluitvorming aan het college van burgemeester en wethouders/gemeenteraad worden voorgelegd. 15

16 5.1 Veilige woon- en leefomgeving Inhoudelijke beschrijving veiligheidsveld Het gaat hierbij om thema s als overlast en sociale leefbaarheid van buurten maar ook om vergrijpen als inbraak en diefstal uit auto; de leefbaarheid en veiligheid in wijken en buurten kunnen op uiteenlopende manieren bedreigd worden; niet zelden liggen daar dieperliggende processen aan ten grondslag die bijvoorbeeld verband houden met verhuisbewegingen en demografische verandering; veiligheidsthema s binnen deze categorie hangen nauw samen met de fundamentele kwaliteit van het wonen in de gemeente en de ontwikkelingen daarin. Het veiligheidsveld `veilige woon- en leefomgeving bestaat uit vijf thema s: Overlast; Onveiligheidsgevoelens; (Huiselijk) geweld / criminaliteit; Woninginbraak; Drugs- en alcoholoverlast. Deze thema s en de daarbij behorende projecten/activiteiten komen dan ook in dit hoofdstuk aan de orde. Belangrijkste uitkomsten uit de Veiligheidsanalyse Overlast Vele sociaal-maatschappelijke problemen vinden er van oudsher in Echt-Centrum plaats, vooral in Echt-Noord. Hierbij moet gedacht worden aan: relatieproblemen en burenproblemen in enge en ruime zin. Een probleem in Koningsbosch zijn de onderlinge verhoudingen tussen sommige burgers. Door deze negatieve verhoudingen (onder andere veroorzaakt door burenruzies) worden er bij de politie veel meldingen gedaan omtrent bedreiging, overlast, pesterijen. Sommige ruzies lopen zelfs uit op mishandeling. Deze problemen zijn moeilijk controleerbaar. Hondenpoep wordt in de al jaren als het grootste probleem in het leefmilieu ervaren. De helft van de inwoners van Echt-Susteren geeft aan hier overlast van te ondervinden. In de directe omgeving van een woonwagencentrum in Susteren is milieuvervuiling een groot probleem. Op het gehele centrum en in de direct omgeving van het centrum ligt een grote hoeveelheid aan zwerfafval. Door het uiterlijk van het woonwagenkamp vinden ook andere personen het normaal dat aldaar afval gedumpt kan worden. Onveiligheidsgevoelens Ui de laatste veiligheidsscan kwam naar voren dat binnen de 61% zich zelden tot nooit onveilig voelt, 28% voelt zich soms onveilig en 11% voelt zich regelmatig tot nooit onveilig. Aan de hand van de veiligheidsscan is gebleken dat de lokale wijkagent/gebiedsmentor in de afgelopen jaren bekender is geworden onder de bevolking. Een groot deel van de inwoners is echter nog steeds niet bekend met de lokale wijkagent/gebiedsmentor. (Huiselijk) geweld / criminaliteit / woninginbraak Uit de criminaliteitsbeleidanalyse (CBA) van de politie blijkt dat in 2006 binnen de regio Limburg- Noord geweldsincidenten zijn geregistreerd. In vergelijking met het jaar 2003 is dit een stijging van 17%. Absoluut gezien zijn bedreiging en mishandeling de meest voorkomende delicten binnen deze categorie. Beide delicten vertonen in 2006 ten opzichte van 2003 een stijging van respectievelijk 25% en 13%. Procentueel is het aantal geregistreerde geweldsincidenten betreffende het delict straatroof het meest toegenomen, namelijk 28%. Wat 16

17 de middelgrote gemeenten binnen onze regio betreft wordt een relatief omvangrijke registratie waargenomen in de. Een zelfde beeld kan worden geschetst voor het aandeel bedreigingen. In het weekend worden deze delicten meer geregistreerd dan door de week. Verder blijkt uit de CBA dat in 2006 binnen de regio Limburg-Noord vermogensincidenten zijn geregistreerd. Er is sprake van een afname (- 11%) van vermogensincidenten voor de periode Het aantal geregistreerde incidenten met betrekking tot woninginbraken vertoont, in tegenstelling tot de overige specifieke delictsoorten, als enige een toename van 22% in 2006 ten opzichte van het jaar Ook het aantal incidenten betreffende inbraken in garages, schuren en tuinhuisjes laat een substantiële stijging van maar liefst 46% zien. Behalve in de vier grotere steden komen vermogensincidenten veelvuldig voor in de gemeente Echt- Susteren. Criminaliteit in het in Susteren gelegen industriegebied, de in aanbouw zijnde wijk In de Mehre en Susteren Noord. De criminaliteit bestaat voornamelijk uit inbraken in woningen, bedrijven en uit andere objecten zoals garages, schuren en tuinhuisjes. Als men de cijfers bekijkt is hier een stijgende lijn zichtbaar met betrekking tot het aantal inbraken in vergelijking met het gemiddelde over de afgelopen drie jaar. Binnen het voormalig politiedistrict Roermond hebben alle gemeenten deelgenomen aan het Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW). Dit project heeft als doel, om door middel van het geven van gratis preventieadviezen, bewoners zelf te motiveren de woning zodanig aan te passen waardoor de kans op woninginbraak zal verminderen. Inwoners van de hebben hier ten opzichte van andere gemeenten binnen het district weinig gebruik van gemaakt. Drugs- en alcoholoverlast Uit cijfers van DOT (Districtelijk Overlast Team) Midden-Limburg blijkt dat in de gemeente Echt- Susteren in hennepkwekerijen zijn opgerold. Dit is een toename ten opzichte van het voorgaande jaar. Zowel inzake overlast van/door dronkenschap als overlast van/door drugs is een lichte stijging waar te nemen de laatste jaren. Doel uit programmabegroting 2008 Vergroting van zowel de objectieve als de subjectieve veiligheid; veiligheid moet voelbaar zijn voor iedereen; bewoners én bezoekers voelen zich prettig in Echt-Susteren; Versterking van zowel de sociale als de fysieke kwaliteit (vanuit veiligheids- en leefbaarheidsoptiek) van kernen; bij sociale kwaliteit gaat het onder meer om sociale cohesie (sociale netwerken); bij fysieke kwaliteit gaat het om de inrichting van de wijken en om aandacht voor de zogenaamde kleine ergernissen ; Bewustwording om gevolg te geven aan de eigen verantwoordelijkheid door alle partijen; het gaat daarbij om instellingen/organisaties maar ook om ondernemers en bewoners; alle partijen kunnen en moeten actief bijdragen aan de veiligheid en leefbaarheid; Grotere zelfredzaamheid van bewoners; er dient sprake te zijn van een actievere betrokkenheid van bewoners bij veiligheid en leefbaarheid; Ingrijpen aan de voorkant van onveiligheid; de mogelijkheden van pro-actie en preventie dienen optimaal benut te worden, opdat onveiligheid zoveel mogelijk voorkomen wordt; aan de schakels van de veiligheidsketen dient alle recht te worden gedaan; Terugdringen van criminaliteit door een ketenaanpak van veel- en meerplegers. Doel actieplan tot het jaar 2010 Verminderen van het aantal aangiften en meldingen bij de politie. Hierbij moet opgemerkt worden dat de politie de aangiftebereidheid van de bewoners juist wil vergroten. Dit kan een toename van het aantal aangiften tot gevolg hebben. In de veiligheidsanalyse 2010 zal dit bekeken moeten worden; Het vergoten van de sociale cohesie, mensen betrekken bij (veiligheids)problemen in de eigen woonkern; 17

18 Het vergroten van de objectieve en subjectieve veiligheid door het gericht inzetten van functioneel toezicht; Het ontwikkelen van een instrument aan de hand waarvan structureel de veiligheid binnen de gemeten kan worden; In 2010 moet meer dan 2/3 van de inwoners zich zelden tot nooit onveilig voelen binnen de ; Aan de hand van een gerichte aanpak (verbeteren voorzieningen, uitbreiden handhaving) tegen hondenpoepoverlast de overlast verminderen. Overzicht bestaande projecten/activiteiten (zie bijlage I) Integraal handhavingsoverleg; Cursus politie voor burgers; Opsporen verdachten; Kernenbeleid; Wijkscans; Inzet BOA s stadstoezicht; PKVW nieuwbouw en bestaande bouw; Scoren met sporen; Leefbaarheid woonwagencentra; Toezicht NS-station Echt; Deregulering APV. Nieuwe projecten/activiteiten (zie bijlage II). Aan de hand van de volgorde van de uit te voeren projecten/activiteiten (zie onderstaande opsomming) wordt de prioriteit aangegeven. Cijfer 1 heeft de hoogste prioriteit en zo verder. 1. Buurtbemiddeling; 2. Veiligheidshuis; 3. Communicatie veiligheid; 4. Veiligheidsmonitor; 5. Wijkagentenoverleg; 6. Huisverbod; 7. Veiligheidsanalist; 8. e boete; 9. Overlast hondenpoep. 18

19 5.2 bedrijvigheid en veiligheid Inhoudelijke beschrijving veiligheidsveld Ondernemers kunnen slachtoffer zijn van onveiligheid (bedrijfsinbraken, overvallen) maar ook door hun bedrijvigheid een aanleiding of katalysator van onveiligheid vormen (horeca, kampeerterreinen). Het veiligheidsveld `veilige woon- en leefomgeving bestaat uit vier thema s: Uitgaan/horeca/prostitutie; Bedrijventerreinen; Evenementen; Recreatie. Deze thema s en de daarbij behorende projecten/activiteiten komen dan ook in dit hoofdstuk aan de orde. Belangrijkste uitkomsten uit de Veiligheidsanalyse Uitgaan/horeca In het uitgaansgebied van Echt ontstaan met regelmaat problemen. De problemen bestaan uit vernielingen, (geluids)overlast en geweld. De problemen vinden in het weekend plaats en dan hoofdzakelijk van zaterdag op zondag nacht. De problemen manifesteren zich niet alleen in het uitgaansgebied maar ook op de uitgaansroutes. Verder zijn er problemen doordat na het sluitingsuur van de horecagelgenheden het uitgaanspubliek huiswaarts gaat en er geen openbaar vervoer meer is. De taxicentrales kunnen het aanbod niet aan, wat tot gevolg heeft dat diverse groepen, vooral jongeren zich nog lang na het sluitingsuur in het centrum ophouden en voor problemen zorgen. Door middel van de uitvoering van gemaakte afspraken tussen betrokken partijen, gebundeld in het horecaconvenant, wordt al geruime tijd, met succes, tegen deze problemen opgetreden. Bedrijventerreinen Naar aanleiding van een enquête, gehouden op bedrijventerrein de Berk (Keurmerk Veilig Ondernemen), blijkt dat de ondernemers diefstal en inbraak, beheer en onderhoud en brandveiligheid de belangrijkste veiligheidsthema s vinden. De politie geeft echter aan dat geen van de thema s feitelijk echte problemen opleveren. Volgens de gemeente liggen pijnpunten bij parkeren en barricaderen van wegen door autohandelaren door het parkeren bij de groenstroken. Bijna de helft van de ondernemers geeft dan ook aan dat er behoefte is aan meer parkeerplaatsen voor vrachtverkeer. Verder wordt naar aanleiding van de enquête aangegeven dat het kruispunt Voltaweg en Galvaniweg onveilig is, er wordt te hard gereden. Evenementen Er vinden in de geen vaste periodieke grote risicovolle evenementen plaats. Incidenteel vindt er een schuttersfeest plaats waarbij mogelijk meer dan 1000 bezoekers kunnen worden verwacht. Recreatie Problemen inzake recreatie en veiligheid doen zich voornamelijk voor in een vakantiepark in Susteren. Deze problemen worden hoofdzakelijk veroorzaakt door jongeren in de zomermaanden. De problemen die zich hebben voorgedaan hadden betrekking op jongeren die zonder toegangskaartjes de camping op te komen door hekwerk kapot te knippen of over hekwerk te klimmen. De jeugd maakte onder invloed van alcohol/drugs problemen met de overige bezoekers van de camping. Verder waren er problemen wanneer de plaatselijke jeugd zich in het café op de camping ophield en daar onder invloed van alcohol de orde verstoorde. Ook zijn er jeugdigen aangehouden, omdat ze inbraken in caravans en schuurtjes op de camping. Tevens waren op de camping meerdere personen uit het buitenland aanwezig die tijdelijk in Nederland werkzaam waren en die in het verleden verschillende uiteenlopende strafbare feiten hebben gepleegd. Deze personen kwamen voornamelijk uit Polen, Ierland en 19

20 andere Europese landen. Er is niet bekend of er nog steeds personen op de camping aanwezig zijn welke zich bezighouden met strafbare feiten. Doel uit programmabegroting 2008 Bewustwording om gevolg te geven aan de eigen verantwoordelijkheid door alle partijen; het gaat daarbij om instellingen/organisaties maar ook om ondernemers en bewoners; alle partijen kunnen en moeten actief bijdragen aan de veiligheid en leefbaarheid; Grotere zelfredzaamheid van bewoners; er dient sprake te zijn van een actievere betrokkenheid van bewoners bij veiligheid en leefbaarheid; Ingrijpen aan de voorkant van onveiligheid; de mogelijkheden van pro-actie en preventie dienen optimaal benut te worden, opdat onveiligheid zoveel mogelijk voorkomen wordt; aan de schakels van de veiligheidsketen dient alle recht te worden gedaan. Doel actieplan tot het jaar 2010 Binnen het horecaconvenant Echt-centrum nieuwe afspraken maken met deelnemende partijen, gebruik maken van gebiedsontzegging en fysieke maatregelen nemen; Inzicht en transparantie ontwikkelen in de risico s en op een integrale wijze de risico s en maatregelen/voorwaarden beschrijven die moeten leiden tot het verantwoord en beheersbaar laten plaatsvinden van (grote)evenementen. Overzicht bestaande projecten/activiteiten (zie bijlage I) Horecaconvenant; Multidisciplinaire aanpak vergunningverlening evenementen; Handhaving evenementenvergunning; Prostitutiebeleid; Drugs-/coffeeshopbeleid; Keurmerk Veilig Ondernemen bedrijventerrein de Berk. Nieuwe (zie bijlage II) Aan de hand van de volgorde van de uit te voeren projecten/activiteiten (zie onderstaande opsomming) wordt de prioriteit aangegeven. Cijfer 1 heeft de hoogste prioriteit en zo verder. 1. Herijking horecaconvenant; 2. Risicoanalyse bij evenementen; 3. Evenementenbeleid. 20

INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID 2011-2014

INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID 2011-2014 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID 2011-2014 Gemeente Echt-Susteren, 6 juli 2011 Vastgesteld college van B&W: 19 juli 2011 Vastgesteld gemeenteraad: 29 september 2011 Portefeuillehouder: Burgemeester Hessels

Nadere informatie

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Integrale veiligheid Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Inleiding In het integraal veiligheidsbeleid is vastgelegd dat er tweejaarlijks een operationeel integraal veiligheidsprogramma wordt opgesteld. Daar is

Nadere informatie

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen.

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen. Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2015 2018 Veiligheid kent geen grenzen. Vergaderdatum 4 december 2014 Gemeenteblad 2014 / 77 Agendapunt 10 Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad

Nadere informatie

O O *

O O * O14.001831 O14.001831* Beleidstraject Kadernota Veiligheid 2015-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Inhoudelijk proces... 4 3. Tijdpad... 7 2/7 O14.001831 1. Inleiding Met de presentatie van het Coalitieakkoord

Nadere informatie

Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek

Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2015-2018 Gemeentebladnr: 2014/75 Verseon nr: 129454 Vergaderdatum: 18 december 2014 Agendapunt: Portefeuillehouder: Dhr. B. Link Steller: G. Salemink

Nadere informatie

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid Taak en invloed gemeenteraad op de Integrale veiligheid 1 Definitie veiligheid Veiligheid is de mate van afwezigheid van potentiële oorzaken van een gevaarlijke situatie of de mate van aanwezigheid van

Nadere informatie

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Ter toelichting: Deze startnotitie vormde het statschot voor integraal veiligheidsbeleid voor de periode 2011-2014 1 Startnotitie

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 6C Openbare orde en veiligheid Inleiding Wij willen het veiligheidsniveau voor de bewoners en bezoekers van Leiderdorp behouden in objectief en subjectief opzicht en waar mogelijk

Nadere informatie

Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18 november 2014. : Burger en bestuur: Woensdrecht veilig

Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18 november 2014. : Burger en bestuur: Woensdrecht veilig Documentnummer:*2014.44554* Voorstel aan de Raad Onderwerp : Kadernota Integrale Veiligheid 2015-2018 Raadsvergadering : 18 december 2014 Agendapunt : Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18

Nadere informatie

Veiligheidsanalyse. m.b.t. integraal veiligheidsbeleid Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen

Veiligheidsanalyse. m.b.t. integraal veiligheidsbeleid Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen Veiligheidsanalyse m.b.t. integraal veiligheidsbeleid 2013-2016 Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen Agenda Gezamenlijk beleid met gemeente Geertruidenberg Toelichting Kernbeleid Veiligheid Werkwijze

Nadere informatie

Veiligheid. Integrale Veiligheid. Rampenbestrijding

Veiligheid. Integrale Veiligheid. Rampenbestrijding Integrale Veiligheid en Rampenbestrijding 1 Van beleid naar uitvoering 2 Integrale veiligheid Integrale veiligheid Landelijke Methode Kernbeleid Veiligheid 5 Landelijke veiligheidsvelden: Veilige woon

Nadere informatie

VOORBLAD RAADSVOORSTEL

VOORBLAD RAADSVOORSTEL VOORBLAD RAADSVOORSTEL ONDERWERP Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid Middelsee Gemeenten 2010-2014. VOORSTEL Wij stellen u voor bijgevoegde Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid Middelsee Gemeenten 2010-2014

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsrapportage. Gemeente Littenseradiel. Januari t/m december 2011

Integrale Veiligheidsrapportage. Gemeente Littenseradiel. Januari t/m december 2011 Integrale Veiligheidsrapportage Gemeente Littenseradiel Januari t/m december 2011 Gemeente Littenseradiel Openbaar Ministerie Politie Fryslân Integrale Veiligheidsrapportage gemeente Littenseradiel - januari

Nadere informatie

Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe

Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe Algemene inleiding Voor u ligt een (cijfermatige) veiligheidsanalyse van de Gemeente Neder-Betuwe. Dit cijfermatige overzicht

Nadere informatie

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College 13 september 2011 Financieel

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College 13 september 2011 Financieel Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/11-00383 Directeur : drs. M.H.J. van Kruijsbergen Postreg.nr. Behandelend ambtenaar A.A. van der Wouden Datum: 1 september 2011 Afdeling Tel.nr 0345 636

Nadere informatie

Raadsvoorstel Integraal Veiligheidsbeleid Haarlemmermeer/ Prioriteiten meerjarenplan politie

Raadsvoorstel Integraal Veiligheidsbeleid Haarlemmermeer/ Prioriteiten meerjarenplan politie gemeente Haarlemmermeer onderwerp Portefeuillehouder Steller Collegevergadering Raadsvergadering Raadsvoorstel 2011.0000334 / Prioriteiten meerjarenplan politie drs. Th.L.N. Weterings Linda Bouw 11 januari

Nadere informatie

Kadernotitie Integraal Veiligheidsbeleid

Kadernotitie Integraal Veiligheidsbeleid Kadernotitie Integraal Veiligheidsbeleid Gemeente Heusden Inhoudsopgave Inleiding...3 Hoofdstuk 1 Integrale Veiligheid...4 1.1 Veiligheid... 4 1.2 Integraal Veiligheidsbeleid... 4 1.3 Regierol... 5 Hoofdstuk

Nadere informatie

Aan de commissie: Algemeen bestuur en middelen Datum vergadering: 22 maart 2007 Agendapunt: Aan de Raad. Made, 13 februari 2007

Aan de commissie: Algemeen bestuur en middelen Datum vergadering: 22 maart 2007 Agendapunt: Aan de Raad. Made, 13 februari 2007 Aan de Raad Made, 13 februari 2007 Aan de commissie: Algemeen bestuur en middelen Datum vergadering: 22 maart 2007 Agendapunt: Raadsvergadering: 12 april 2007 Onderwerp: Diagnose Integrale Veiligheid gemeente

Nadere informatie

Het IV beleid is geen nieuw verschijnsel in de gemeente Boxmeer. Het vorige IV nota dateert van 2006-2010.

Het IV beleid is geen nieuw verschijnsel in de gemeente Boxmeer. Het vorige IV nota dateert van 2006-2010. O-BOC/2012/2100 1) Waarom deze nota? Deze nota is tot stand gekomen in samenwerking met de gemeenten van het huidige politiedistrict Maas en Leijgraaf ( gemeenten Land van Cuijk, Boekel,Uden,Veghel en

Nadere informatie

Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020

Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020 Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020 - Veiligheidsanalyse - Prioritering - Kaderplan integrale veiligheid (4 jaar) - Uitvoeringsprogramma Jaarlijkse evaluatie Jaarlijks programma Tussentijds actualiseren

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Integrale veiligheid 2012

Uitvoeringsprogramma Integrale veiligheid 2012 Uitvoeringsprogramma Integrale veiligheid 2012 Veilige woon- en leefomgeving CRANENDONCK Jeugd en veiligheid CRANENDONCK Bedrijvigheid en veiligheid CRANENDONCK Fysieke en Externe veiligheid CRANENDONCK

Nadere informatie

Kadernota. Integrale Veiligheid WM 2015-2018. "Veiligheid kent geen grenzen"

Kadernota. Integrale Veiligheid WM 2015-2018. Veiligheid kent geen grenzen Kadernota Integrale Veiligheid WM 2015-2018 "Veiligheid kent geen grenzen" 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Integraal Veiligheidsbeleid... 3 1.2 Afbakening... 3 1.3 Structuur... 4 1.4 Proces... 4

Nadere informatie

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid Veiligheid kernthema: De criminaliteitscijfers en de slachtoffercijfers laten over het algemeen een positief beeld zien voor Utrecht in. Ook de aangiftebereidheid van Utrechters is relatief hoog (29%).

Nadere informatie

Veiligheidsavond Leiderdorp

Veiligheidsavond Leiderdorp Veiligheidsavond Leiderdorp voor raadsleden juni 2013 Programma 20:05 20:20 --> Gemeente 20:20 20:35 --> Politie 20:35 20:50 --> Brandweer 20:50 21:30 --> Interactief deel Leiderdorp en Veiligheid Team

Nadere informatie

INTERN MEMO. Prioritering

INTERN MEMO. Prioritering INTERN MEMO Van : J.W. van der Vijver DMS nr: 11.08721 Aan : Gemeenteraad Datum : 18 oktober 2011 Onderwerp : Addendum Kadernota Integrale Veiligheid Gemeente Oegstgeest 2011-2014 c.c. : Tijdens de commissie

Nadere informatie

Veiligheidsj aarplan 2012 Teylingen

Veiligheidsj aarplan 2012 Teylingen sj aarplan 2012 mtm, n " is van ons allemaar is een breed beleidsveld. Het omvat niet alleen het beperken van overlast, de aanpak van alcohol- en drugsproblematiek, de bestuurlijke aanpak van criminaliteit,

Nadere informatie

Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland

Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland 2015-2018 Projectmatige aanpak prioriteiten Kadernota Integrale Veiligheid Peelland 2015-2018, versie 1-7-2015 Inleiding projectmatige aanpak

Nadere informatie

Nota ter actualisering van de Kadernota Integrale Veiligheid

Nota ter actualisering van de Kadernota Integrale Veiligheid Nota ter actualisering van de Kadernota Integrale Veiligheid 2009-2013 Waarom deze nota In 2009 heeft de gemeenteraad van gemeente Alkmaar de Kadernota Integrale Veiligheid 2009-2013 (hierna: kadernota)

Nadere informatie

Deel I. Integraal Veiligheidsplan 2011-2014. Gemeente Bronckhorst

Deel I. Integraal Veiligheidsplan 2011-2014. Gemeente Bronckhorst Deel I Integraal Veiligheidsplan 2011-2014 Gemeente Bronckhorst Pagina 1 van 15 Inhoudsopgave Samenvatting.. 3 Hoofdstuk 1. Aanleiding..5 Hoofdstuk 2. Doel en uitgangspunten...7 Hoofdstuk 3. Definitie

Nadere informatie

Vervolgblad Informatienotitie Pagina 1. Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid

Vervolgblad Informatienotitie Pagina 1. Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid Pagina 1 Informatienotitie AAN VAN ONDERWERP Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid DATUM 9 september 2009 KOPIE AAN BIJLAGE REGISTRATIENUMMER 0906730 3 (methodiek kernbeleid

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk Bijlagen CC De gemeenteraad 30 januari Uitvoeringsprogramma integrale veiligheid De burgemeester 139126 1 Controller Directie Paraaf Datum

Nadere informatie

Jaarplan 2004 politie Geertruidenberg-Drimmelen

Jaarplan 2004 politie Geertruidenberg-Drimmelen Jaarplan 2004 politie Geertruidenberg-Drimmelen 1. Inleiding 1.1 Veiligheid op de politieke agenda Veiligheid staat in Nederland hoog op de politieke agenda. Ook binnen de politiek van de gemeente Geertruidenberg

Nadere informatie

Gemeente Uden INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID 2011-2013

Gemeente Uden INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID 2011-2013 2010 Gemeente Uden INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID 2011-2013 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Waarom deze nota?...3 1.2 Bestuursakkoord...3 1.3 Lokaal coalitieakkoord...3 1.3 Leeswijzer...3 2. Wat is veiligheid?...

Nadere informatie

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Veiligheidsbeleving Inzicht krijgen in de factoren die van invloed zijn op de veiligheidsbeleving bij de inwoners van Tweestromenland. Afhankelijk van

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: integraal veiligheids- en handhavingsbeleid BBV nr: 2014/367894

Raadsstuk. Onderwerp: integraal veiligheids- en handhavingsbeleid BBV nr: 2014/367894 Raadsstuk Onderwerp: integraal veiligheids- en handhavingsbeleid 2015-2018 BBV nr: 2014/367894 1. Inleiding Het bestaande Integraal veiligheids- en handhavingsbeleid (IVH) was door de raad vastgesteld

Nadere informatie

INTEGRALE VEILIGHEID

INTEGRALE VEILIGHEID INTEGRALE VEILIGHEID Presentatie onderdelen Reden voor het bezoek Bevoegdheden Burgemeester Integrale Veiligheid bij de gemeente Rol vanuit de raad op het gebied van Integrale Veiligheid Netwerken voor

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND Nummer 5 van 2012 PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND Besluit tot wijziging van hoofdstuk 12 (subsidie integrale veiligheid) van het Algemeen Subsidiebesluit Zeeland 2007 en aanpassing van het beleidskader Integrale

Nadere informatie

agendanummer afdeling Simpelveld VII- IBR 15 december 2015 Integraal Veiligheidsbeleid 54925

agendanummer afdeling Simpelveld VII- IBR 15 december 2015 Integraal Veiligheidsbeleid 54925 Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VII- IBR 15 december 2015 onderwerp Integraal Veiligheidsbeleid 54925 zaakkenmerk Inleiding De huidige nota integrale veiligheid van de gemeente Simpelveld

Nadere informatie

Politierapportage. Eenheid Noord-Nederland. District Fryslân. Basiseenheid A5 Sneek. Samenvatting 2015

Politierapportage. Eenheid Noord-Nederland. District Fryslân. Basiseenheid A5 Sneek. Samenvatting 2015 Politierapportage Eenheid Noord-Nederland District Fryslân Basiseenheid A5 Sneek Gemeenten Súdwest Fryslân, De Fryske Marren en Littenseradiel Samenvatting 2015 Voorwoord Voor u ligt de samenvatting van

Nadere informatie

Startnotitie Integrale veiligheid Gemeente Drimmelen

Startnotitie Integrale veiligheid Gemeente Drimmelen Versie : 1.2 Datum : 28 maart 2007 Samengesteld door : Marcel van 't Zand, Amy van Groesen, Jessica de Bresser pagina 2 van 3 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Uitgangspunten(Probleemsteling en doelstelling)

Nadere informatie

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998 Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Coevorden Officiële naam regeling Verordening brandveiligheid

Nadere informatie

Evaluatie proef met cameratoezicht in Sliedrecht

Evaluatie proef met cameratoezicht in Sliedrecht Evaluatie proef met cameratoezicht in Sliedrecht Aanleiding Sinds 21 december 2007 zijn in Sliedrecht camera s opgehangen die tot doel hebben beelden van de betreffende locatie te registreren. Bij de besluitvorming

Nadere informatie

Raadsnota. Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 29 september 2014 Agenda nr: 12 Onderwerp: programmalijnen Integraal Veiligheids Plan en concept beleidsplan Politie Limburg 2015-2018 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting

Nadere informatie

Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid Gemeente Sliedrecht

Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid Gemeente Sliedrecht Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid 2013 Gemeente Sliedrecht Inleiding. Het is gebruikelijk dat de gemeenteraad tegen het einde van het jaar de lokale prioriteiten en doelstellingen

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. 2. Voorstel

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. 2. Voorstel Raadsvoorstel Agenda nr.4 Onderwerp: Prioriteiten Kadernota Integrale Veiligheid 2015-2018 Soort: Besluitvormend Opsteller: T.L.M. van Houts - van Dijk Portefeuillehouder: A.P.M. Veltman Zaaknummer: SOM/2014/009989

Nadere informatie

Hollands Midden District Rijn- en Veenstreek. Veiligheidsthema s integraal districtsjaarplan 2011

Hollands Midden District Rijn- en Veenstreek. Veiligheidsthema s integraal districtsjaarplan 2011 Hollands Midden District Rijn- en Veenstreek Veiligheidsthema s integraal districtsjaarplan 2011 Voor het jaar 2011 wordt voor het eerst een integraal districtsjaarplan veiligheid voor het gebied Rijn-

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsbeleid Deel 2, Veiligheid in Bronckhorst

Integraal Veiligheidsbeleid Deel 2, Veiligheid in Bronckhorst Integraal Veiligheidsbeleid 2016-2019 Deel 2, Veiligheid in Bronckhorst Gemeente Oude IJsselstreek Gemeente Doetinchem Gemeente Montferland Gemeente Bronckhorst Samen blijven werken aan veiligheid Inhoudsopgave

Nadere informatie

3.4 Programma Veiligheid en Handhaving

3.4 Programma Veiligheid en Handhaving 3.4 Programma Veiligheid en Aandeel Veiligheid en op totale lasten Verkeersveiligheid Veiligheid en 6% Fysieke veiligheid 3% Geweld en criminaliteit In het programma Veiligheid willen we de objectieve

Nadere informatie

Analyse cijfers prioriteiten Veiligheid 2012 t/m 2016

Analyse cijfers prioriteiten Veiligheid 2012 t/m 2016 Analyse cijfers prioriteiten Veiligheid 2012 t/m 2016 Delict / periode 2012 2013 2014 2015 2016 Streefwaarde MJP 2018*** Burenruzie 83 77 83 83 86 Geen Stabiel Incidenten Huiselijke geweld* Opmerking/analyse

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 98/2011 Datum : 31 mei 2011 B&W datum : 14 juni 2011 Portefeuillehouder : G. Berghoef Onderwerp : Gebiedsscan Aalten en teamplan 2011 politie Aalten Aanleiding Jaarlijks

Nadere informatie

Veiligheidscijfers Soest 2015 samenwerking loont

Veiligheidscijfers Soest 2015 samenwerking loont ontwikkeling 2015 tov 2014, gemeente ontwikkeling 2015 tov 2014, regio MNL januari t/m juni juli t/m december Veiligheidscijfers Soest 2015 samenwerking loont Januari 2016 - In 2015 is het aantal woninginbraken

Nadere informatie

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Beemster 2013

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Beemster 2013 Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid Gemeente Beemster 2013 Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 6 augustus 2013 1 Voorwoord Beemster moet veilig zijn en veilig voelen.

Nadere informatie

VEILIGHEID. Integraal Veiligheidsplan UITVOERINGSKADER 2014

VEILIGHEID. Integraal Veiligheidsplan UITVOERINGSKADER 2014 VEILIGHEID Integraal Veiligheidsplan 2012-2015 UITVOERINGSKADER 2014 Integrale Veiligheid Veiligheidsketen Proactie Preventie Preparatie Repressie Nazorg het nemen van maatregelen om structurele oorzaken

Nadere informatie

Toezicht- en Handhavingsplan 2016 Openbare Orde en Veiligheid Drank en Horecawet Gemeente Westvoorne

Toezicht- en Handhavingsplan 2016 Openbare Orde en Veiligheid Drank en Horecawet Gemeente Westvoorne Toezicht- en Handhavingsplan 2016 Openbare Orde en Veiligheid Drank en Horecawet Westvoorne 1. Inleiding Vanaf 1 oktober 2015 is binnen Westvoorne het steam actief. Door personele wisselingen en ziekte

Nadere informatie

CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTAD UTRECHT PROCESEVALUATIE

CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTAD UTRECHT PROCESEVALUATIE CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTADUTRECHT PROCESEVALUATIE CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTAD UTRECHT PROCESEVALUATIE J. Snippe, M. Hoorn, B. Bieleman INTRAVAL Groningen-Rotterdam 4. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : 18 november 2014 Agendanummer : 8 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : drs. J.F.N. Cornelisse : Veiligheid, Vergunningen en Handhaving : Eveline Plomp Voorstel

Nadere informatie

veiligheid door samenwerken Boa s in de openbare ruimte Een inleiding www.hetccv.nl/boa

veiligheid door samenwerken Boa s in de openbare ruimte Een inleiding www.hetccv.nl/boa veiligheid door samenwerken Boa s in de openbare ruimte Een inleiding www.hetccv.nl/boa Buitengewoon opsporings ambtenaren (boa s) spelen een steeds belangrijkere rol in de openbare ruimte. Zij dragen

Nadere informatie

Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding

Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding CVDR Officiële uitgave van Leek. Nr. CVDR54284_1 1 juni 2016 Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding De raad van de gemeente Leek; gelet op: - artikel 1, tweede lid, artikel 12

Nadere informatie

Aan de commissie: Algemeen bestuur en middelen Datum vergadering: 14 februari 2008 Agendapunt : 6. Aan de Raad. Made, 22 januari 2008

Aan de commissie: Algemeen bestuur en middelen Datum vergadering: 14 februari 2008 Agendapunt : 6. Aan de Raad. Made, 22 januari 2008 Aan de Raad Made, 22 januari 2008 Aan de commissie: Algemeen bestuur en middelen Datum vergadering: 14 februari 2008 Agendapunt : 6 Raadsvergadering: 6 maart 2008 Onderwerp: Korpsnavigator Midden en West

Nadere informatie

Criminaliteitscijfers 2012 en gebiedsscan criminaliteit & overlast - update 2013

Criminaliteitscijfers 2012 en gebiedsscan criminaliteit & overlast - update 2013 Bijlage 3 Criminaliteitscijfers 2012 en gebiedsscan criminaliteit & overlast - update 2013 Criminaliteitscijfers Hieronder wordt in een beknopt overzicht weergegeven hoeveel delicten er hebben plaatsgevonden

Nadere informatie

Nulmeting regionale brandweer Zuidoost-Brabant taakinhoudelijk deel (taakvervulling volgens PVPP)

Nulmeting regionale brandweer Zuidoost-Brabant taakinhoudelijk deel (taakvervulling volgens PVPP) Nulmeting regionale brandweer Zuidoost-Brabant taakinhoudelijk deel (taakvervulling volgens PVPP) versie november 2002 Gemeente: Ingevuld 1 door + functie: Telefoon: email: Definitie pro-actie: Pro-actie

Nadere informatie

Integrale Veiligheidszorg in Twente

Integrale Veiligheidszorg in Twente Integrale Veiligheidszorg in Twente -Achtergrond -Werkwijze & organisatie Platform IVZ -Actieplan IVZ 2009-2010 - Evaluatietraject -Resultaten Platform IVZ -Vervolg samenwerking in Twente Platform IVZ

Nadere informatie

*Z001F59E44 9* Leiderdorp, 16 september 2014. Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018

*Z001F59E44 9* Leiderdorp, 16 september 2014. Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Leiderdorp, 16 september 2014 Aan de raad. Beslispunten 1. Akkoord gaan met

Nadere informatie

Veiligheidsprogramma 2015

Veiligheidsprogramma 2015 Veiligheidsprogramma 2015 Gemeente Baarn Programma 1 dienstverlening 10 februari 2015 Veiligheidsprogramma 2015 1 Inleiding De basis voor dit veiligheidsprogramma is het Integraal Veiligheidsplan 2015-2018

Nadere informatie

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Stad Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Periode januari t/m december 2014 Afdeling Veiligheid & Wijken januari 2015 Stad met een hart Veiligheidsbeeld Amersfoort januari december 2014 Voor u ligt het

Nadere informatie

Raadsbesluit. Status Besluitvormend: Kadernota Oordeelvormend: Veiligheidsplan Besluitvormend: Veiligheidsfonds

Raadsbesluit. Status Besluitvormend: Kadernota Oordeelvormend: Veiligheidsplan Besluitvormend: Veiligheidsfonds Raadsbesluit Datum: 23-09-14 Onderwerp Integrale Veiligheid: - Kadernota Integrale Veiligheid Basisteam Meierij 2015-2018 - Ontwerp Regionaal Veiligheidsplan 2015-2018 - Veiligheidsfonds Oost-Brabant Status

Nadere informatie

1. Aanleiding Op 16 juli heeft de gemeenteraad van Oss unaniem ingestemd met de motie van het CDA:

1. Aanleiding Op 16 juli heeft de gemeenteraad van Oss unaniem ingestemd met de motie van het CDA: Plan van aanpak Terugdringen jeugdoverlast in de Schadewijk 1. Aanleiding Op 16 juli heeft de gemeenteraad van Oss unaniem ingestemd met de motie van het CDA: Constaterende dat, - Er afgelopen jaar een

Nadere informatie

Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid

Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid 2.1 Inleiding Openbare Orde en Veiligheid is een primaire taak van de lokale overheid. Samen met haar partners werkt de overheid aan een veilige en prettige leefomgeving.

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp gemeente Haarlemmer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

Zijn in het voorstel één of meer van de volgende aspecten van toepassing?

Zijn in het voorstel één of meer van de volgende aspecten van toepassing? Onderwerp Nummer voorstel Datum voorstel Portefeuillehouder( s) Contactpersoon Afdeling Contactpersoon Email Contactpersoon Telefoon Programmanummer en -naam : Vaststelling Kadernota Integrale Veiligheid

Nadere informatie

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN EVALUATIE UITVOERINGSPLAN 2012 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN EVALUATIE UITVOERINGSPLAN 2012 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN EVALUATIE UITVOERINGSPLAN 2012 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID versie 29-01-2013 Vastgesteld door de Stuurgroep Integrale Veiligheid SBS in december 2012 Inleiding: Naar aanleiding

Nadere informatie

Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Heusden 2009 2013 Ambities voor een veiliger Heusden

Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Heusden 2009 2013 Ambities voor een veiliger Heusden Raadsvoorstel V200801244 Onderwerp: Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Heusden 2009 2013 Ambities voor een veiliger Heusden Raadsvoorstel Inleiding: Veiligheidsbeleid wordt ontwikkeld op zowel

Nadere informatie

PROGRAMMA 8: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

PROGRAMMA 8: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID PROGRAMMA 8: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID Portefeuillehouder: J.J.H. Colijn-de Raat Programmacoördinator: V.J.M. van Arkel 8.1 Missie Het programma Openbare Orde en Veiligheid richt zich op een veilig Scherpenzeel

Nadere informatie

Startnotitie. Integraal Veiligheidsbeleid Gemeente Sliedrecht. Gewijzigde versie d.d. 6 mei 2013 (zie vetgedrukte tekst)

Startnotitie. Integraal Veiligheidsbeleid Gemeente Sliedrecht. Gewijzigde versie d.d. 6 mei 2013 (zie vetgedrukte tekst) Startnotitie Integraal Veiligheidsbeleid 2014-2018 Gemeente Sliedrecht Gewijzigde versie d.d. 6 mei 2013 (zie vetgedrukte tekst) Portefeuillehouder: Burgemeester A.P.J. van Hemmen Ambtelijk opdrachtgever:

Nadere informatie

Samen Voor Een Veilig Lingewaal 2012

Samen Voor Een Veilig Lingewaal 2012 Gemeente Lingewaal Samen Voor Een Veilig Lingewaal 2012 Evaluatie Februari 2013 Integrale Veiligheid en Rampenbestrijding (IVR) Samen voor een veilig Lingewaal 2012, evaluatie 0. Inhoudsopgave Pagina 0.

Nadere informatie

KADERNOTA INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID 2011 T/M 2014 Versie: 20 december 2010

KADERNOTA INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID 2011 T/M 2014 Versie: 20 december 2010 2011-2014 District Maas en Leijgraaf Gemeente Grave KADERNOTA INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID 2011 T/M 2014 Versie: 20 december 2010 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Waarom deze nota?... 3 1.2 Flankerend beleid...

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsbeleid

Integraal Veiligheidsbeleid Integraal Veiligheidsbeleid 2010-2013 Veiligheid, onze zorg, uw zorg! Deel 1 Beleidsdeel Vastgesteld d.d. 1 INHOUDSOPGAVE Leeswijzer 4 Deel 1 : Het beleidsdeel 4 Deel 2 : Het uitvoeringsplan 4 1. Inleiding

Nadere informatie

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : 1. Raadsbesluit 2. Notitie inzake BOA s

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : 1. Raadsbesluit 2. Notitie inzake BOA s Aan de Raad Made, 1 april 2008 Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Raadsvergadering: 29 mei 2008 Nummer raadsnota: 10 Onderwerp: Buitengewoon Opsporings Ambtenaren Portefeuillehouder: Bijlagen:

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsbeleid 2013 2016

Integraal Veiligheidsbeleid 2013 2016 Gemeente Gilze en Rijen Integraal Veiligheidsbeleid 2013 2016 De burger als participant in veiligheid Behandeldatum college van B&W: 29 mei 2012 Behandeldatum commissie middelen: 18 juni 2012 Vaststelling

Nadere informatie

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Purmerend 2015. Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op @@ @@ 2015

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Purmerend 2015. Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op @@ @@ 2015 Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid Gemeente Purmerend 2015 Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op @@ @@ 2015 1 Voorwoord In 2013 werd naast het lokaal integraal veiligheidsplan

Nadere informatie

Keurmerk Veilig Ondernemen Auditrapport

Keurmerk Veilig Ondernemen Auditrapport Keurmerk Veilig Ondernemen Auditrapport Bedrijventerreinen Weitzelpoort, Almeloseweg Oost, Oosteinde en Gasterlanden in Vriezenveen en Westerhaar (gemeente Twenterand) 4 juni 2013 19 maart 2013 Kiwa Fire

Nadere informatie

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad Raadsvergadering, 29 januari 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 206 Agendapunt: 8 Datum: 11 december 2007 Onderwerp: Vaststelling speerpunten uit de conceptnota Lokaal Gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011

Nadere informatie

GEMEENTE ONDERBANKEN

GEMEENTE ONDERBANKEN RAADSVOORSTEL GEMEENTE ONDERBANKEN Onderwerp: Concept beleidsplan politie regionale eenheid Limburg 2015-2018. Gemeentebladnummer : 2014/61 Behandelend ambtenaar : LEMANS, PATRICK Agendapunt : Portefeuille

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 30-10-2012 Onderwerp: Veiligheidsstrategie - Meerjarenbeleidsplan 2013-2014 Conceptbesluit: Het college neemt kennis van het concept

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Reg.nr. : 12. 0642 B&W verg. : 12 juni 2012 Onderwerp: Evaluatie project Veilig Uitgaan 1) Status In het licht van de actieve informatieplicht informeren wij U over de stand

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Vermogensdelicten 2 Geweld 4 Vernieling en overlast 6 Verdachten 8 Onveiligheidsgevoelens 9 Preventie 11 Oordeel over functioneren politie en gemeente m.b.t. veiligheid

Nadere informatie

Startnotitie. Integraal Veilgheid Beleidsplan (IVB)

Startnotitie. Integraal Veilgheid Beleidsplan (IVB) Startnotitie Integraal Veilgheid Beleidsplan (IVB) Gemeente Eemsmond 2013-2016 1 Inhoudsopgave Startnotitie Integraal Veiligheid Beleidsplan Gemeente Eemsmond 2013-2016 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Uitgangspunten...

Nadere informatie

Startnotitie Integraal Veiligheidsbeleid Gemeente Goeree-Overflakkee Participerend veiligheidsbeleid

Startnotitie Integraal Veiligheidsbeleid Gemeente Goeree-Overflakkee Participerend veiligheidsbeleid Startnotitie Integraal Veiligheidsbeleid Gemeente Goeree-Overflakkee Participerend veiligheidsbeleid Steller : Beleidsadviseur Integrale veiligheid Datum : 1 maart 2013 Versie : 1.0 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Heusden 2009 2013 Ambities voor een veiliger Heusden

Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Heusden 2009 2013 Ambities voor een veiliger Heusden College Onderwerp: V200801244 Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Heusden 2009 2013 Ambities voor een veiliger Heusden Collegevoorstel Inleiding: Veiligheidsbeleid wordt ontwikkeld op zowel

Nadere informatie

Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening ten behoeve van inzet cameratoezicht

Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening ten behoeve van inzet cameratoezicht Gemeenteblad nr. 490336 Officiële uitgave van de gemeente Midden-Drenthe d.d. 10 december 2015 Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening ten behoeve van inzet cameratoezicht Raadsbesluit

Nadere informatie

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 15 januari 2004

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 15 januari 2004 No: 5.4/260204 Onderwerp: Verordening brandveiligheid en hulpverlening De Raad van de gemeente Noordenveld; - gelet op artikel 1, tweede lid, en artikel 12 van de brandweerwet 1985 - gelet op artikel 8,

Nadere informatie

Startnotitie Integraal Veiligheidsbeleid Naar een Integraal Veiligheidsbeleid

Startnotitie Integraal Veiligheidsbeleid Naar een Integraal Veiligheidsbeleid Startnotitie Integraal Veiligheidsbeleid 2013 2016 Naar een Integraal Veiligheidsbeleid 5 Inhoudsopgave 1 Aanleiding beleidsontwikkeling 3 1.1 Aangekondigde wijziging Gemeentewet 3 1.2 Kernbeleid Veiligheid

Nadere informatie

Startnotitie integraal veiligheidsbeleid gemeenten Drimmelen en Geertruidenberg

Startnotitie integraal veiligheidsbeleid gemeenten Drimmelen en Geertruidenberg Startnotitie integraal veiligheidsbeleid gemeenten Drimmelen en 2013-2016 Samen staan we sterk Opgesteld door: Dhr. M. van t Zand, mevr. R. Verschuuren, dhr. R. de Gans (AOV-ers) Datum: 15 augustus 2012

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsplan kadernota

Integraal Veiligheidsplan kadernota Integraal Veiligheidsplan 2013 2016 kadernota Vlaardingen, 27 november 2012 Nr. 538851 1 1. Samenvatting Veiligheid behoort tot de klassieke taken van de overheid. De gemeente speelt hierin een belangrijke

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Op 8 december 2008 is het rapport van de visitatiecommissie Fijnaut c.s. getiteld

gemeente Eindhoven Op 8 december 2008 is het rapport van de visitatiecommissie Fijnaut c.s. getiteld gemeente Eindhoven Retouradres Postbus gorso, 56oo RB Eindhoven Commissie BEZ Behandeld door mr. M. Schavemaker Telefoon (o4o) 238 22 76 Uvv brief van Uvv kenmerk Ons kenmerk OOV 3o januari zoog Betreft

Nadere informatie

Integrale veiligheidsaanpak Den Helder & Texel. Rob Out

Integrale veiligheidsaanpak Den Helder & Texel. Rob Out Integrale veiligheidsaanpak Den Helder & Texel Rob Out Samen werken aan veiligheid Integrale aanpak van operationele veiligheidsthema's door gemeenten, Openbaar Ministerie en politie (en overige partners)

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsplan Gemeente Baarn Samen voor meer veiligheid

Integraal Veiligheidsplan Gemeente Baarn Samen voor meer veiligheid Integraal Veiligheidsplan Gemeente Baarn Samen voor meer veiligheid gemeente Baarn Programma 1 dienstverlening 29 januari 2015 Burgemeester en wethouders, 10 februari 2015 Gemeenteraad, 25 maart 2015 1

Nadere informatie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 18 december 2012 bestemd voor de gemeenteraad nummer: 2012_BW_00428 Onderwerp Regionaal beleidsplan 2013-2014, politie eenheid

Nadere informatie

Horeca-interventiedraaiboek. Afdeling Ruimte

Horeca-interventiedraaiboek. Afdeling Ruimte Horeca-interventiedraaiboek Afdeling Ruimte Inleiding Voor u ligt het horeca-interventiedraaiboek. In dit stuk staat beschreven hoe en door wie overtredingen door (horeca-)s worden opgemerkt en welke maatregelen

Nadere informatie

Prioriteiten in veiligheid 2013

Prioriteiten in veiligheid 2013 Prioriteiten in veiligheid 2013 In opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten BMC Onderzoek Maart 2013 Jasper van Gaalen Volkan Atalay Projectnummer: 107423 Correspondentienummer: DH-1303-3246

Nadere informatie