INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID 2008-2010"

Transcriptie

1 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID Gemeente Echt-Susteren, 30 juni 2008 Vastgesteld college van B&W: 15 juli 2008 Vastgesteld gemeenteraad: 25 september 2008 Portefeuillehouder: dhr. D.A.M. Akkermans Beleidsmedewerker Integrale Veiligheid: dhr. E. Jansen

2 1. VOORWOORD Veiligheid is een belangrijk thema in onze huidige samenleving. Het is een veelomvattend begrip met een veelheid van deelterreinen. Belangrijke onderwerpen zijn bijvoorbeeld criminaliteit, rampenbestrijding en overlast. De neemt veiligheid serieus door middel van het opstellen van dit integraal veiligheidsbeleid. Deze nota geeft tevens invulling aan de regierol die wij als lokale overheid moeten vervullen. Doelstelling van deze nota is het vormgeven aan de integrale aanpak van veiligheid in Echt- Susteren. Dit integraal veiligheidsbeleid geeft de mogelijkheid om weloverwogen keuzes te maken en geeft duidelijkheid over de doelen en inspanningen die nodig zijn om de veiligheidssituatie te optimaliseren. Aan de hand van dit integraal veiligheidsbeleid kunnen wij inen extern communiceren binnen welk kader, met welke financiële middelen, wij met veiligheid bezig zijn. Aangezien veiligheid een veelomvattend begrip is, zijn ook veel partijen nodig om de veiligheid te waarborgen. Bij het opstellen van deze nota zijn in- en externe veiligheidspartners (burgers, politie, brandweer, gemeentelijke afdelingen, etc.) vanaf het eerste moment betrokken. Samenwerken is hierbij belangrijk om te voorkomen dat de inspanning van de ene partij door een gemis in de aansluiting op een andere partij verloren gaat. Kortom, onze prioriteiten zijn ook de prioriteiten van onze veiligheidspartners waarmee we samenwerken. De kan niet worden gekenmerkt als een onveilige woon- of leefomgeving. Met dit integraal veiligheidsbeleid wil de voorkomen dat de veiligheidssituatie verslechtert en wil zij daar waar mogelijk de veiligheidssituatie in Echt- Susteren verder optimaliseren. Het integraal veiligheidsbeleid vormt tevens het kader om eventuele toekomstige veiligheidsproblemen adequaat op te pakken. Het integraal veiligheidsbeleid (kadernota + actieprogramma) heeft een doorlooptijd tot en met Eind 2010 zal de veiligheidssituatie integraal geanalyseerd en geëvalueerd worden. Hierover zal aan de gemeenteraad gerapporteerd worden. De analyse en evaluatie maakt het mogelijk om bij te sturen waar dat nodig is. De uitkomsten van de evaluatie vormen de input voor het actieprogramma voor de volgende jaren. 2

3 2. INHOUD 1. VOORWOORD 2 2. INHOUD 3 3. LEESWIJZER 4 4. KADERNOTA Visie en doelstellingen Veiligheidsvelden Prioriteiten Partners in veiligheid Politiek-bestuurlijke inbedding Ambtelijke organisatie Strategisch, tactisch en operationeel overleg Plan-do-check-act-cyclus Financiële consequenties Prioriteiten nieuwe projecten/activiteiten ACTIEPLAN Veilige woon- en leefomgeving bedrijvigheid en veiligheid Jeugd en veiligheid fysieke veiligheid integriteit en veiligheid 28 Bijlage I uitwerking bestaande projecten/activiteiten 29 Veilige woon- en leefomgeving 29 Bedrijvigheid en veiligheid 34 Jeugd en veiligheid 37 Fysieke veiligheid 41 Integriteit en veiligheid 45 Bijlage II uitwerking nieuwe projecten/activiteiten 46 Veilige woon- en leefomgeving 46 Bedrijvigheid en veiligheid 50 Jeugd en veiligheid 52 Fysieke veiligheid 56 Integriteit en veiligheid 61 Bijlage III cijfermatig overzicht aangifte/incidenten politie 62 Bijlage IV communicatie 65 3

4 3. LEESWIJZER Voor u ligt het Integraal Veiligheidsbeleid van de. De basis voor het ontwikkelen van het Integraal Veiligheidsbeleid werd gelegd tijdens de vergadering van de commissie e Zaken, d.d. 23 april Bij de ontwikkeling van het Integraal Veiligheidsbeleid heeft de de methode Kernbeleid Veiligheid van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gevolgd. Het Integraal Veiligheidsbeleid bestaat uit een Kadernota en een Actieplan (+ bijlagen). In de Kadernota van het Integraal Veiligheidsbeleid wordt duidelijk gemaakt wat Integraal Veiligheidsbeleid precies inhoudt en wordt het kader geschetst op basis waarvan deze nota ontwikkeld is. De nota bevat de visie, doelstellingen, ambities en prioriteiten op het gebied van integrale veiligheid en gaat in op de organisatorische borging van de veiligheidsprojecten/-activiteiten. Het Actieplan bestaat uit een uitwerking van de volgende vijf veiligheidsvelden: Veilige woon- en leefomgeving; Bedrijvigheid en veiligheid; Jeugd en veiligheid; Fysieke veiligheid; Integriteit en veiligheid. Per veiligheidsveld is, op hoofdlijnen, de veiligheidssituatie binnen onze gemeente weergegeven. Deze situatie is in beeld gebracht aan de hand van bevolkingonderzoeken, cijfers van o.a. gemeente, politie en brandweer en de in 2007 georganiseerde hoorzittingen. Tevens wordt in het actieplan per veiligheidveld zowel de algemene doelstelling, voor 2010, als de doelstelling uit de programmabegroting 2008 beschreven. Vervolgens wordt puntsgewijs een overzicht gegeven van bestaande projecten/activiteiten en worden nieuwe voorstellen gedaan in relatie tot het veiligheidsveld. Deze nieuwe voorstellen zijn genummerd en staan in volgorde van prioritering. Het nieuwe voorstel genummerd met cijfer 1 heeft de hoogste prioriteit en zo verder. In bijlage I (uitwerking bestaande projecten/activiteiten) van deze nota zijn alle bestaande projecten/activiteiten aan de hand van schema 1 uitgewerkt. Schema 1: voorbeeld uitwerking projecten/activiteiten. Voorbeeld schema bestaand project/activiteit Indeling thema volgens methode Kernbeleid Veiligheid van de VNG. Korte uitleg over het project. en/of wethouder. Ambtenaar of externe (veiligheids)partner. Korte uitleg aanleiding inzet van het project. Externe veiligheidspartners. Relevante nota s over het project. De te leveren producten, diensten of activiteiten om de doelen te behalen. De informatiebron van de outputindicatoren. De doorlooptijd van het project of de activiteit. Door wie en wanneer er wordt geëvalueerd. 4

5 Gemeentelijke bijdrage aan het project en vanuit welk gemeentelijk budget. In bijlage II (uitwerking nieuwe projecten/activiteiten) van deze nota zijn alle nieuwe projecten/activiteiten, die wij gerealiseerd willen hebben in 2010, aan de hand van schema 2 uitgewerkt. Schema 2: voorbeeld uitwerking nieuw project/activiteiten. Cijfermatig wordt de prioriteit aangegeven en het voorbeeld nieuw project/activiteit Indeling thema volgens methode Kernbeleid Veiligheid van de VNG. Korte uitleg over het nieuw te entameren project. en/of wethouder. Ambtenaar of externe (veiligheids)partner. Korte uitleg aanleiding inzet van het project. Externe veiligheidspartners. Relevante nota s over het project. De te leveren producten, diensten of activiteiten om de doelen te behalen. De informatiebron van de outputindicatoren. De doorlooptijd van het project of de activiteit. Door wie en wanneer er wordt geëvalueerd. Gemeentelijke bijdrage aan het project en vanuit welk gemeentelijk budget. Bijlage III (cijfermatig overzicht aangifte/incidenten politie) geeft een overzicht van alle aangifte/incidenten die van 2004 t/m 2007 geregistreerd zijn bij de politie Limburg Noord. Bijlage IV (communicatie) beschrijving van de communicatiestrategie en welke instrumenten daarbij gehanteerd worden. 5

6 4. KADERNOTA Visie en doelstellingen Integrale veiligheid in Echt-Susteren betekent samen werken aan de verbetering van de lokale veiligheid, onder regie van de gemeente en met een samenhangend pakket van activiteiten of maatregelen. Een samenhangend pakket van activiteiten bestaat uit preventieve en repressieve activiteiten. Hierbij werken private partijen (inwoners, ondernemers, woningbouwcorporaties) en publieke partijen (gemeente, politie, welzijnsinstellingen, hulpverleningsinstanties, scholen etc.) samen aan het verbeteren van de veiligheid. De gemeente is regisseur op het gebied van integrale veiligheid. Dit betekent dat de gemeente signalen oppikt, partners bij elkaar brengt en enthousiasmeert, het proces coördineert, afspraken en activiteiten inventariseert, op elkaar afstemt en monitort en de effecten daarvan evalueert. Om de regierol op een adequate manier in te kunnen vullen stelt de, vanuit het coalitieprogramma, collegeprogramma en programmabegroting, een kadernota Integraal Veiligheidsbeleid vast en een actieplan Integraal Veiligheidsbeleid (zie schema 3). Schema 3: Integraal Veiligheidsbeleid binnen de. Coalitieprogramma Collegeprogramma samen verder Programmabegroting 2008 Integraal veiligheidsbeleid Kadernota Actieplan In het coalitieprogramma voor de raadsperiode is veiligheid en leefbaarheid een van de thema s. Er wordt hoofdzakelijk ingezet op integraal werken aan veiligheid en de belangrijke rol die de burger hierin kan vervullen. Het Collegeprogramma van de, Samen Verder, legt o.a. de nadruk op de relatie met de burger, waarbij de burger zeggenschap en invloed moet krijgen op het gemeentelijke beleid. De algemene beleidspunten binnen het programma veiligheid en leefbaarheid zijn het structureel overleg tussen burgers en overheid(kerngericht) en het SMART in kaart brengen van veiligheid door middel van een Integraal Veiligheidsplan. 6

7 In de programmabegroting 2008, vastgesteld door de gemeenteraad op 8 november 2007, zijn de doelstellingen genoemd om de veiligheid in Echt-Susteren in 2008 te verhogen. Het gaat hierbij om de volgende door de gemeenteraad vastgestelde doelstellingen (zie schema 4). Schema 4: doelstelling programmabegroting 2008 Integraal Veiligheidsbeleid Rampenbestrijding Brandweer Vergroting van zowel de objectieve als de subjectieve veiligheid; veiligheid moet voelbaar zijn voor iedereen; bewoners én bezoekers voelen zich prettig in Echt-Susteren; Versterking van zowel de sociale als de fysieke kwaliteit (vanuit veiligheidsen leefbaarheidsoptiek) van kernen; bij sociale kwaliteit gaat het onder meer om sociale cohesie (sociale netwerken); bij fysieke kwaliteit gaat het om de inrichting van de wijken en om aandacht voor de zogenaamde kleine ergernissen ; Bewustwording om gevolg te geven aan de eigen verantwoordelijkheid door alle partijen; het gaat daarbij om instellingen/organisaties maar ook om ondernemers en bewoners; alle partijen kunnen en moeten actief bijdragen aan de veiligheid en leefbaarheid; Grotere zelfredzaamheid van bewoners; er dient sprake te zijn van een actievere betrokkenheid van bewoners bij veiligheid en leefbaarheid. Ingrijpen aan de voorkant van onveiligheid; de mogelijkheden van proactie en preventie dienen optimaal benut te worden, opdat onveiligheid zoveel mogelijk voorkomen wordt; aan de schakels van de veiligheidsketen dient alle recht te worden gedaan. Het voorkomen c.q. beperken van rampen en grootschalige incidenten; Een volledig opgeleide en beoefende rampbestrijdingsorganisatie; De optimale bescherming bieden aan mensen, dieren, goederen en het milieu in situaties van rampen, grootschalige incidenten en andere buitengewone omstandigheden; Zelfredzaamheid van burgers bevorderen. Garanderen dat er voldoende materieel en personeel beschikbaar is om op een adequate manier een incident te bestrijden; Zorgen dat het brandweerpersoneel (oproepkrachten) voldoende is opgeleid, getraind en geoefend om veilig en verantwoord te kunnen werken; Het daadwerkelijke optreden bij calamiteiten om grote materiële schade en persoonlijk letsel te beperken; Het voorkomen van incidenten (beperken van de kans op) door te adviseren op het gebied van fysieke veiligheid, externe veiligheid en brandveiligheid; en controles uit te oefenen op de naleving hiervan; Indien een incident toch ontstaat dit beheersbaar te houden door van te voren aangebrachte voorzieningen en maatregelen; Het opstellen en actueel houden van bereikbaarheidskaarten, aanvalsplannen en uitrukprocedures voor de repressieve dienst. 7

8 4.2 Veiligheidsvelden De gaat uit van een integrale benadering van veiligheid, die is ontleend aan de methode Kernbeleid Veiligheid van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Deze benadering gaat in op zowel fysieke en sociale veiligheid, als subjectieve en objectieve veiligheid. Vijf verschillende veiligheidsvelden worden onderscheiden: veilige woon- en leefomgeving, bedrijvigheid en veiligheid, jeugd en veiligheid, fysieke veiligheid en integriteit en veiligheid. Uit een inventarisatie van het beleid dat de tot op heden heeft gevoerd, is gebleken dat binnen deze vijf veiligheidsvelden in totaal de volgende 20 veiligheidsthema s kunnen worden onderscheiden (zie schema 5): Schema 5: Veiligheidsthema s. Veiligheidsvelden Veilige woon- en leefomgeving Bedrijvigheid en veiligheid Jeugd en veiligheid Fysieke veiligheid Integriteit en veiligheid Veiligheidsthema s overlast onveiligheidsgevoelens (huiselijk) geweld / criminaliteit woninginbraak drugs- en alcoholoverlast uitgaan/horeca/prostitutie bedrijventerreinen evenementen recreatie overlastgevende jeugd(groepen) criminele jeugdgroepen alcohol en drugs individuele (criminele) jongeren veilig in en om de school verkeersveiligheid brandveiligheid risico s gevaarlijke stoffen rampenbestrijding georganiseerde criminaliteit polarisatie en radicalisering integriteit van het lokaal bestuur Aan de hand van gegevens van politie, brandweer, gemeentelijke afdelingen en bevolkingsonderzoeken is de actuele veiligheidssituatie van de in kaart gebracht. De gegevens zijn geanalyseerd. In deel II van deze nota zijn de hoofdpunten uit de analyse beschreven. Tevens is in deel II + bijlage beschreven welke acties de gemeente Echt- Susteren uitvoert om de veiligheidssituatie te verbeteren. Kijkend naar de analyse van de actuele veiligheidssituatie kunnen we concluderen dat er binnen bepaalde thema s, door de uitvoering van de huidige veiligheidsprojecten, positieve ontwikkelingen hebben plaatsgevonden en dat op andere thema s nog (extra) werk is te verrichten. Nieuwe veiligheidsprojecten om de hiaten binnen onze huidige aanpak in te vullen zijn tevens meegenomen in deel II + bijlage. 8

9 4.3 Prioriteiten Voor het Integraal Veiligheidsbeleid van de zijn de volgende prioriteiten, in overleg met betrokken partners, benoemd: Versterking gebiedsgericht werken; Veiligheid in- en rond scholen; Overlast door jeugd/jeugdcriminaliteit; Openbare orde problematiek Bovenstestraat en omgeving; Drugsgerelateerde criminaliteit en overlast; Handhaving verkeersovertredingen/hardrijden. Deze prioriteiten krijgen extra aandacht de komende jaren. Met betrekking tot de prioriteit en zal in samenspraak met politie zal extra aandacht worden besteed aan communicatie en het project blauw in de wijk. Bij de prioriteiten zullen o.a. het nieuw te sluiten convenant Veilige School gebruikt worden om samen met onze partners de veiligheid in- en rond scholen de komende jaren te verbeteren. Overlast jeugd zal vooral in ons Jeugdoverleg Echt-Susteren worden opgepakt. In dit overleg worden afspraken gemaakt en projecten gestart om op actuele problemen van Jeugdgroepen in te springen. Verder zal het Veiligheidshuis en het project Kiezen voor Kansen een belangrijke rol gaan vervullen bij de individuele aanpak van jongeren. Inzake openbare orde problematiek Bovenstestraat en omgeving zal de komende jaren het Horecaconvenant drastisch wijzigen om door middel van nieuwe afspraken de huidige problematiek een halt toe te roepen. Drugsgerelateerde criminaliteit en overlast zal vooral bovenlokaal worden opgepakt door middel van een projectmatige aanpak. Bij handhaving verkeersovertredingen/hardrijden zal door middel van communicatie, handhaving, inrichting van wegen getracht worden het aantal verkeersovertredingen terug te dringen. 4.4 Partners in veiligheid Naast het in samenspraak vormen van het gemeentelijk veiligheidsbeleid is de samenwerking tussen partijen die aan het beleid uitvoering geven een belangrijke voorwaarde voor een effectief veiligheidsbeleid. Het is namelijk niet alleen de gemeente die verantwoordelijk is voor de veiligheid. Veiligheid is ook een zaak van politie, bewoners, ondernemers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. In onderstaand tabel zijn de belangrijkste partners in het vormenen uitvoeren van het veiligheidsbeleid benoemd (zie schema 6 en 7). Schema 6: Positie partners binnen Integraal Veiligheidsbeleid Inwoners/ ondernemers Echt- Susteren Gemeente: -Gemeenteraad -College B&W -Directieteam -Afdelingen Externe Partners: -SWE -Bureau Halt -Woningcorporaties -Maatschappelijk werk -etc. Stuurgroep Integrale veiligheid Beleidsmedewerker Integrale veiligheid Openbaar Ministerie Politie: -Politie Limburg Noord -Politie BE Echt-Susteren/Roerdalen Brandweer: -Regionale Brandweer -GHOR -Brandweer Echt-Susteren 9

10 Schema 7: Partners Integraal Veiligheidsbeleid Partner Gemeente Beleidsmedewerker Integrale Veiligheid Brandweer Afdelingen gemeente Echt-Susteren Rol Integraal Veiligheidsbeleid Het voeren van een veiligheidsbeleid is van oorsprong een kerntaak van de overheid. De overheid is eerstverantwoordelijke voor de veiligheidszorg in het publieke domein. De rijksoverheid stelt daarvoor richtlijnen op, terwijl de lokale overheid, die als bestuurslaag het dichtst bij de burger staat, eerstverantwoordelijke is voor de ontwikkeling en uitvoering van een adequaat veiligheidsbeleid. Het lokale bestuur heeft bij uitstek een spilfunctie tussen enerzijds de vraag van burgers en de mogelijkheden gericht beleid te maken. Juist de gemeente heeft in veel gevallen de mogelijkheid een coördinerende, regisserende, sturende of controlerende rol te vervullen. In de eerste plaats zijn veiligheidsinbreuken het eerst merkbaar op gemeentelijk niveau. Daarnaast is de gemeente(raad) in staat prioriteiten te stellen, randvoorwaarden te scheppen en aan te sturen. Verder kan een gemeente dwingende regels opleggen, op basis waarvan kan worden opgetreden. De burgemeester is wettelijk belast met de handhaving van de openbare orde en is daarvoor politiek verantwoordelijk. Hij heeft het opperbevel bij rampen, branden of grootschalige ongevallen en is gezagsdrager op het terrein van de handhaving van de openbare orde en veiligheid en hulpverlening. In relatie tot zijn wettelijke taken vervult hij in de gemeente Echt-Susteren ook de coördinerende rol (d.m.v. de Stuurgroep Integrale Veiligheid) binnen het veiligheidsbeleid. Hierdoor kan hij ingrijpen wanneer de integraliteit onder druk staat, afspraken niet worden nagekomen of een bijdrage van een gemeentelijke afdeling verlangd wordt. Immers, binnen het openbare orde- en veiligheidsbeleid is vaak sprake van een onderwerp waarbij meerdere portefeuillehouders binnen het college betrokken zijn. Ieder vanuit zijn of haar verantwoordelijkheid voor een bepaald beleidsveld. De regie en sturing van het politiekorps geschiedt hoofdzakelijk vanuit het Regionaal College. Hierin zijn het openbaar ministerie, politie en de gemeenten (burgemeesters) vertegenwoordigd. Ook heeft de burgemeester van Echt-Susteren zitting in het regionaal portefeuillehouderoverleg Veiligheid (regionale Brandweer en GHOR). Ten behoeve van de districtelijke afstemming met politie en OM neemt de burgemeester zitting in het districtelijk driehoeksoverleg Midden- Limburg. De beleidsmedewerker integrale veiligheid vertegenwoordigt het gemeentelijk Integraal Veiligheidsbeleid en is ondersteuner van het bestuur. De medewerker fungeert zowel voor veel interne partijen als voor externe organisaties als aanspreekpunt op het gebied van veiligheid. De medewerker integrale veiligheid is belast met het verkrijgen en analyseren van relevante informatie en het vertalen van de informatie in beleid. Vervolgens is hij verantwoordelijk voor het stimuleren en volgen van de voortgang van de uitvoering van het beleid. Hij is de aanjager van de diverse projecten in de gemeente, die gericht zijn op veiligheid en leefbaarheid. Tenslotte is de Beleidsmedewerker Integrale Veiligheid beleidsmatig verantwoordelijk voor de rampenbestrijding. Omdat de activiteiten van de brandweer de gehele veiligheidsketen bestrijken, van pro-actie tot nazorg, is zij een belangrijke factor in het lokaal veiligheidsbeleid. De brandweer is, samen met de politie en ambulancediensten, 24 uur per dag paraat om hulp te bieden. Preventie van branden, ongevallen en rampen is een essentieel onderdeel van veiligheidsbeleid. Hierin is de brandweer een belangrijke partner binnen de gemeente. Veiligheidsbeleid krijgt pas concrete invulling binnen de diverse facetten van het gemeentelijk handelen. Of het nu welzijn, onderwijs, ruimtelijke ordening, sociale zaken, bouwen, milieu of openbare werken betreft: er moet, met name in de pro-actieve en preventieve sfeer, aandacht zijn voor veiligheidsaspecten in de breedste zin. Naast de politie vormen gemeentelijke toezichthouders een belangrijke categorie functionarissen in de integrale veiligheidszorg. 10

11 Inwoners Echt-Susteren Politie Limburg Noord Openbaar Ministerie SWE Overige externe partners Stuurgroep Integrale Veiligheid Burgers zijn belangrijke partners in de integrale gemeentelijke veiligheidszorg. Zij hebben niet alleen recht op veiligheid maar ook de verantwoordelijkheid om de veiligheid te waarborgen. Zij kunnen waarden en normen uitdragen en de openbare ruimte beschermen. Daarnaast signaleren zij vaak bepaalde problemen op het terrein van veiligheid en leefbaarheid. Bewoners zullen als partner binnen het veiligheidsbeleid structureel geconsulteerd worden. De overheid mag als enige legaal geweld gebruiken. Dit ligt in uitvoerende zin, naast defensie, bij de politie. Verder heeft de politie ervaring met alle onderdelen van veiligheidszorg. En met het hele traject van de veiligheidsketen, van pro-actie tot nazorg. De politie is van oudsher de belangrijkste veiligheidspartner van de gemeente. Het gebiedsgebonden werken bij de politie sluit goed aan bij integrale gemeentelijke veiligheidszorg, omdat beide voor een belangrijk deel zijn gebaseerd op dezelfde uitgangspunten. In samenspraak met de gemeente worden jaarlijks, in de lijn van het Integraal Veiligheidsbeleid, de lokale speerpunten voor de politie bepaald. Het Openbaar Ministerie is ook een partner in het gemeentelijk veiligheidsbeleid. Hoewel het OM zich van oudsher richt op de opsporing en vervolging van strafbare feiten, is de laatste jaren de preventieve invalshoek van steeds groter belang geworden. Daarmee samenhangend wordt ook het belang van bestuurlijk overleg, bijv. door middel van het districtelijke driehoeksoverleg, steeds meer onderkend. Stichting Welzijn Echt (SWE) is een belangrijke externe partner. Het is een organisatie die vele diensten levert zoals opbouwwerk, jeugd- en jongerenwerk, ouderenbeleid, etc.. Binnen het Integraal Veiligheidsbeleid kunnen deze diensten worden ingezet om de leefbaarheid en veiligheid te vergroten. Een integrale aanpak is alleen mogelijk als er sprake is van samenwerking met betrokken instanties, zoals woningbouwverenigingen, horecabedrijven, maatschappelijke instellingen en bedrijven. Deze instellingen zijn op bepaalde onderdelen van het veiligheidsbeleid direct betrokken en deskundig. Samenwerken is één van de vereisten van het integraal werken. Het komt nog te vaak voor dat zowel binnen als buiten de gemeentelijke organisatie langs elkaar heen gewerkt wordt. Om dit te voorkomen zal er regelmatig overleg moeten plaatsvinden tussen de belangrijkste deelnemers aan het IVB (, Chef basiseenheid politie Echt-Susteren/Roerdalen, Brandweercommandant Echt-Susteren en Beleidsmedewerker Integrale Veiligheid). Het structureel overleg is nodig om de samenwerking te garanderen en het integraal karakter vorm te geven. Hiervoor is de stuurgroep Integrale Veiligheid in 2004 opgericht. 11

12 4.5 Politiek-bestuurlijke inbedding De burgemeester is wettelijk belast met de handhaving van de openbare orde en veiligheid en draagt daarvoor bestuurlijke verantwoordelijkheid. Hij heeft het bevel bij grootschalig optreden en draagt het gezag op het terrein van handhaving van de openbare orde en veiligheid en hulpverlening. In relatie tot zijn wettelijke taken heeft de burgemeester ook een belangrijke rol in de (bestuurlijke) coördinatie van het Integraal Veiligheidsbeleid. Het Integraal Veiligheidsbeleid staat niet alleen. Het verhogen van veiligheid hangt ook sterk samen met andere gemeentelijke beleidsvelden, zoals het jeugdbeleid, horecabeleid, sportstimuleringsbeleid, integratiebeleid, prostitutiebeleid en dergelijke. De gemeentelijke beleidsvelden vormen als het ware een puzzel, waarbij elk puzzelstukje een beleidsveld bevat. Wanneer er stukjes van de puzzel ontbreken, komen er gaten in de puzzel. Het is van belang de (gemeentelijke) puzzel compleet te houden. Dit is een verantwoordelijkheid van het totale college van B&W. Ook voor het beleidsveld integrale veiligheid geldt, dat op de verschillende projecten/activiteiten of de burgemeester of de betreffende wethouder portefeuillehouder is. De gemeenteraad stelt de kaders vast en beoordeelt de resultaten en het rendement van de inzet van middelen voor het Integraal Veiligheidsbeleid én voor beleidsvelden die daarmee een duidelijke relatie hebben, zoals het jeugdbeleid, horecabeleid, sportstimuleringsbeleid, integratiebeleid, prostitutiebeleid en dergelijke. 4.6 Ambtelijke organisatie Gemeentelijke afdelingen en sectoren en externe partners voeren met name zelf projecten/activiteiten op het gebied van veiligheid uit. Andere ambtenaren dan de beleidsmedewerker integrale veiligheid houden zich bezig met bijvoorbeeld de uitvoering van aanpak van overlastgevende jeugdgroepen, het ontwikkelen van veilige nieuwbouwwijken, het verlenen van vergunningen rond gevaarlijke stoffen, de uitvoering van verkeersmaatregelen en dergelijke. De beleidsmedewerker integrale veiligheid valt onder de afdeling e en Juridische Zaken en vormt de spil van de uitvoering van het veiligheidsbeleid. De beleidsmedewerker integrale veiligheid houdt het overzicht, stuurt eventueel bij, bewaakt de resultaten en geeft feedback. Deze afstemming kan bilateraal, maar ook via werkgroepen plaatsvinden. Van een aantal projecten is de beleidsmedewerker integrale veiligheid zelf de trekker. 4.7 Strategisch, tactisch en operationeel overleg De maakt deel uit van het politiedistrict Midden-Limburg, dat weer een onderdeel is van de politieregio Limburg-Noord. De burgemeester van Echt-Susteren neemt deel aan de vergaderingen van het Regionaal College van de Politie Limburg-Noord en het Districtelijk Driehoeksoverleg. De burgemeester neemt tevens deel aan het Portefeuillehouderoverleg Veiligheid van de Veiligheidsregio. Periodiek is er in Echt-Susteren een Stuurgroep Integrale Veiligheid, bestaande uit de burgemeester van Echt-Susteren, de brandweercommandant, de chef van de basiseenheid Echt-Susteren/Roerdalen en de beleidsmedewerker integrale veiligheid. Naast deze overleggen op strategisch en tactisch niveau, bestaan er in Echt-Susteren verschillende (operationeel en themagerichte) werkgroepen, zoals de werkgroepen Jeugdoverleg Echt-Susteren, Integraal handhavingsoverleg, Verkeersoverleg, etc. 12

13 4.8 Plan-do-check-act-cyclus Op 24 april 2003 heeft de gemeenteraad de nota Integraal Veiligheidsbeleid Echt-Susteren vastgesteld. In deze nota stonden concrete acties met bijbehorend tijdpad beschreven op 6 deelgebieden: overall Integraal Veiligheidsbeleid, sociale veiligheid, leefbaarheid, verkeersveiligheid, externe veiligheid en handhaving & toezicht. In 2004 en 2006 is de actuele stand van zaken in kaart gebracht m.b.t. de uitvoering van de activiteiten uit de nota Integraal Veiligheidsbeleid en nieuw geëntameerde activiteiten. In 2007 is de gestart met het herijken van het veiligheidsbeleid en hiermee de implementatie van de handreiking Kernbeleid Veiligheid van de VNG. In 2007 is de actuele veiligheidssituatie geanalyseerd. O.a. politiegegevens, enquêteren van bewoners, gespreken met burgers, ervaringen van in- en externe partners hebben als input voor de analyse gefungeerd. In deze analyse is gekeken naar de aard, omvang, ontwikkeling en spreiding van overlastincidenten, vermogensincidenten (diefstallen), geweldsincidenten en onveiligheidsgevoelens centraal (sociale veiligheid) en worden de verkeersveiligheid, brandveiligheid, risico s van gevaarlijke stoffen en (natuur)rampen in beeld gebracht (fysieke veiligheid). In het actieplan komen de belangrijkste punten uit deze analyse terug. Tweejaarlijks wordt het Actieplan Integraal Veiligheidsbeleid opgesteld (plan) en uitgevoerd (do). Op basis van de tweejaarlijkse veiligheidsanalyse en evaluatie van het Integraal Veiligheidsbeleid (check) wordt het actieplan bijgesteld (act). De raad kan op basis van de veiligheidsanalyse en de evaluatie tweejaarlijks nieuwe acties vaststellen. De raad kan hierdoor uitvoering geven aan de controlerende taak en beoordelen of het college binnen de kaders van het vastgestelde beleid heeft gehandeld en de gemaakte afspraken is nagekomen. Zie voor de plan-do-check-act-cyclus schema 8. Veiligheid is dynamisch, te allen tijde zal binnen het gestelde kader van het veiligheidsbeleid moeten worden ingesprongen op ontwikkelingen en zullen binnen de tweejaarlijkse cyclus bestaande acties eventueel moeten worden bijgesteld en/of nieuwe projecten worden geëntameerd. Deze zaken zullen vanzelfsprekend worden meegenomen in de tweejaarlijkse evaluatie. Schema 8: Plan-do-check-act-cyclus van het Integraal Veiligheidsbeleid Stuurgroep Integrale Veiligheid maakt Integraal veiligheidsbeleid (plan) Stuurgroep Integrale Veiligheid coördineert uitvoering integraal veiligheidsbeleid (do) Stuurgoep Integrale Veiligheid stelt integraal veiligheidsbeleid bij (act) Stuurgroep Integrale Veiligheid maakt een Veiligheidsanalyse en evaluatie integraal veiligheidsbeleid (check) 13

14 4.9 Financiële consequenties Eind 2007 begin 2008 is de veiligheidssituatie binnen de in kaart gebracht en geanalyseerd. Een dergelijke veiligheidsanalyse is nodig om te komen tot effectief Integraal Veiligheidsbeleid. Uit deze veiligheidsanalyse blijkt dat Echt-Susteren zich op een groot aantal van de veiligheidsthema s positief ontwikkelt door de uitvoering van veiligheidsprojecten en dat op andere thema s nog (extra) werk is te verrichten. In de programmabegroting 2008, vastgesteld door de gemeenteraad op 8 november 2007, zijn de doelstellingen genoemd om de veiligheid in Echt-Susteren te verhogen. Om met de uitvoering van de projecten/activiteiten de doelstellingen en ambities op het gebied van integrale veiligheid waar te maken is budget nodig. De financiële consequenties van de bestaande projecten/activiteiten zijn structureel opgenomen in de begroting. Tevens is ook al een deel van de nieuwe projecten/activiteiten meegenomen in de begroting. Het huidige reguliere budget veiligheid is echter onvoldoende om alle ambities uit het Actieplan uit te voeren en/of op te starten. Extra (structureel) budget is dan ook nodig om de doelstellingen en ambities de komende jaren waar te maken Prioriteiten nieuwe projecten/activiteiten In de raadsvergadering, d.d. 25 september 2008, is het Integraal Veiligheidsbeleid , door de gemeenteraad van Echt-Susteren, vastgesteld. De gemeenteraad heeft in haar vergadering aangegeven, binnen het kader van de in deze nota opgenomen prioriteiten (paragraaf 4.3), de volgende nieuwe projecten/activiteiten voorrang te geven bij de uitvoering van het Actieplan : 1. Brieven aan ouders overlastgevende jeugd; 2. Outreachende verslavingspreventie bovenbouw basisscholen; 3. Buurtbemiddeling; 4. Lasergun; 5. Aanpak verkeersproblematiek basisscholen. 14

Publieke Veiligheid DE KADERS. Het meerjaren veiligheidsplan 2012 2014 van de gemeente Wijdemeren

Publieke Veiligheid DE KADERS. Het meerjaren veiligheidsplan 2012 2014 van de gemeente Wijdemeren Publieke Veiligheid DE KADERS Het meerjaren veiligheidsplan 2012 2014 van de gemeente Wijdemeren Loosdrecht, 12 juli 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. 2. Begripsbepalingen 3. 3. Kaders 5. 4. Veiligheidsanalyse

Nadere informatie

Kadernota integrale veiligheid

Kadernota integrale veiligheid Kadernota integrale veiligheid Leiderdorp 2006-2009 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Leeswijzer... 3 Samenvatting... 4 Inleiding... 6 Aanleiding...6 Hoofdstuk 1 Strategische visie... 8 1.1 Wat is veiligheid?...8

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsbeleid 2012-2014

Integraal Veiligheidsbeleid 2012-2014 Integraal Veiligheidsbeleid 2012-2014 Samen Werken aan een Veilig en Leefbaar Kampen..! Opdrachtgever Gemeente Kampen Eenheid Publieksdienstverlening De heer drs. H. Last Postbus 5009 8260 GA Kampen Datum

Nadere informatie

Nota Integraal veiligheidsbeleid gemeente Winsum 2012 2016

Nota Integraal veiligheidsbeleid gemeente Winsum 2012 2016 Nota Integraal veiligheidsbeleid gemeente Winsum 2012 2016 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Inleiding blz. 3 Hoofdstuk 2 Visie, missie, doelstellingen en ketenaanpak blz. 4 Hoofdstuk 3 uitgangspunten van beleid,

Nadere informatie

Integraal veiligheidsbeleid 2013 2014 gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Integraal veiligheidsbeleid 2013 2014 gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Integraal veiligheidsbeleid 2013 2014 gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Openbare Orde & Veiligheid December 2012 Voorwoord Voor u ligt het Integraal Veiligheidsbeleid

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsplan. Houten 2011-2015

Integraal Veiligheidsplan. Houten 2011-2015 Integraal Veiligheidsplan Houten 2011-2015 Samenvatting Missie/Visie Houten is een veilige gemeente. We willen het niveau van veiligheid dat we nu hebben bereikt graag vasthouden en waar mogelijk verhogen.

Nadere informatie

Kadernota Integrale Veiligheid 2015-2018

Kadernota Integrale Veiligheid 2015-2018 Kadernota Integrale Veiligheid 2015-2018 Kadernota Integrale Veiligheid 2015-2018 Samen werken aan een veilig Woudenberg Ambtelijke opdrachtnemer: Bestuurlijke opdrachtgever: Kimm Hendriks, Beleidsmedewerker

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsbeleid 2013 2016

Integraal Veiligheidsbeleid 2013 2016 Gemeente Gilze en Rijen Integraal Veiligheidsbeleid 2013 2016 De burger als participant in veiligheid Behandeldatum college van B&W: 29 mei 2012 Behandeldatum commissie middelen: 18 juni 2012 Vaststelling

Nadere informatie

Integraal veiligheidsbeleid 2015 2018 gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Integraal veiligheidsbeleid 2015 2018 gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Integraal veiligheidsbeleid 2015 2018 gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Openbare Orde & Veiligheid, afdeling BOB Voorwoord De gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Nadere informatie

Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan Barneveld 2015-2018

Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan Barneveld 2015-2018 Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan Barneveld 2015-2018 1 Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan Barneveld 2015-2018 2 Samenvatting Voor u ligt het nieuwe Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan Barneveld

Nadere informatie

Kadernota Samen werken aan een veilig Hof van Twente 20132016

Kadernota Samen werken aan een veilig Hof van Twente 20132016 Kadernota Samen werken aan een veilig Hof van Twente 20132016 Hof van Twente December 2012 Veiligheid bereikt men niet door muren te bouwen, maar door deuren te openen. Aldus Urho Kaleva Kekkonen 1 Bijlagen:

Nadere informatie

Veiligheidsplan Coevorden 2012-2016

Veiligheidsplan Coevorden 2012-2016 Veiligheidsplan Coevorden 2012-2016 Voorwoord Veiligheid is een van de eerste behoeften van de mens. De taak van de overheid om voor veiligheid in onze omgeving te zorgen, is dan ook van alle tijden. Opvattingen

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsplan. Gemeente Leusden 2011-2015

Integraal Veiligheidsplan. Gemeente Leusden 2011-2015 Integraal Veiligheidsplan Gemeente Leusden 2011-2015 Inhoudsopgave IVP 1 Inleiding 2 Organisatie en strategische partners 3 Analyse veiligheidsbeeld gemeente Leusden 2006-2010 4 Prioriteiten en Ambities

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsplan 2013-2016 gemeente Enschede. Veiligheid als gedeelde verantwoordelijkheid

Integraal Veiligheidsplan 2013-2016 gemeente Enschede. Veiligheid als gedeelde verantwoordelijkheid Integraal Veiligheidsplan 2013-2016 gemeente Enschede Veiligheid als gedeelde verantwoordelijkheid Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1. Aanleiding 1.2. Regierol gemeente 1.3. Totstandkoming IVP Enschede 1.4.

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsplan Gemeente Oudewater Integraal Veiligheidsplan Gemeente Oudewater 2011-2014 2011-2014

Integraal Veiligheidsplan Gemeente Oudewater Integraal Veiligheidsplan Gemeente Oudewater 2011-2014 2011-2014 Integraal Veiligheidsplan Gemeente Oudewater Integraal Veiligheidsplan Gemeente Oudewater 2011-2014 2011-2014 *ZF652437F5F* Samenvatting Inwoners van Oudewater behoren zich veilig te voelen in hun woonplaats.

Nadere informatie

Kadernota Veiligheid 2013-2016 ARNHEM VEILIGER

Kadernota Veiligheid 2013-2016 ARNHEM VEILIGER 2013-2016 ARNHEM VEILIGER 2013-2016 ARNHEM VEILIGER Vastgesteld d.d. 18 maart 2013 Zaaknummer: 2012-12-00769 Documentnummer: 2012.0.143.255 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding...

Nadere informatie

Nota integrale veiligheid Drimmelen 2008-2011

Nota integrale veiligheid Drimmelen 2008-2011 "Eén enkele reden waarom je iets doet is meer waard dan honderd redenen waarom je iets niet doet." Versie : 1.5 concept Datum : 4 december 2007 Samengesteld door : M.E. van 't Zand pagina 2 van 35 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Kadernota Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2017

Kadernota Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2017 Kadernota Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2017 Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2017 Gemeente Velsen IVB 2015-2017 1 Inhoudsopgave pagina 1. Achtergrond 3 1.1 Functie van het Integraal Veiligheidsbeleid

Nadere informatie

Veiligheidsplan 2014. Integraal veiligheidsbeleid gemeente Stadskanaal

Veiligheidsplan 2014. Integraal veiligheidsbeleid gemeente Stadskanaal Veiligheidsplan 2014 Integraal veiligheidsbeleid gemeente Stadskanaal Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 1.1 toelichting op veranderingen... 3 2 Zorg en veiligheid: organisatie en kaders... 6 2.1 Centrum voor

Nadere informatie

Gemeente Heerhugowaard. Integraal Veiligheidsplan 2014-2018

Gemeente Heerhugowaard. Integraal Veiligheidsplan 2014-2018 Gemeente Heerhugowaard Integraal Veiligheidsplan 2014-2018 Voorwoord Samenvatting Veiligheid in Heerhugowaard: Een opgave voor ons allen Veiligheid is een kerntaak van de overheid. Honderd procent veiligheid

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad. : Veiligheid. Katwijk, 26 april 2012. Inleiding

Aan de gemeenteraad. : Veiligheid. Katwijk, 26 april 2012. Inleiding Aan de gemeenteraad Zaaknummer : -024728 Programma : Veiligheid Onderwerp : Veiligheidsbeleid Katwijk 2012-2016. Katwijk, 26 april 2012. Inleiding De zorg voor de veiligheid in de gemeente is een verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Meerjarenplan integrale veiligheid 2011-2014. Gemeente Oosterhout. December 2010

Meerjarenplan integrale veiligheid 2011-2014. Gemeente Oosterhout. December 2010 Meerjarenplan integrale veiligheid -2014 Gemeente Oosterhout December 2010 Vier speerpunten: 1. Jeugd en overlast / jeugdcriminaliteit 2. Drugscriminaliteit en overlast 3. Veelplegers en lastpakken 4.

Nadere informatie

Samen. werken. aan. veiligheid

Samen. werken. aan. veiligheid concept d.d. 07-07-2014 Samen werken aan veiligheid Integraal veiligheidsplan gemeente Meppel periode 2015-2018 INHOUDSOPGAVE Blz. 1. Inleiding 2. Leeswijzer 3. Aanleiding 4. Beleidsopdracht 5. Doelstelling

Nadere informatie

Samen werken aan veiligheid en vertrouwen

Samen werken aan veiligheid en vertrouwen Samen werken aan veiligheid en vertrouwen Regionaal Beleidsplan 2013-2014 eenheid Den Haag Versie 1.1, januari 2013 Op 9 januari 2013 vastgesteld door de burgemeesters en hoofdofficier van justitie in

Nadere informatie

Samen werken aan veiligheid. Integraal veiligheidsplan gemeente Bunnik 2014-2018

Samen werken aan veiligheid. Integraal veiligheidsplan gemeente Bunnik 2014-2018 Samen werken aan veiligheid Integraal veiligheidsplan gemeente Bunnik 2014-2018 Versie 17 oktober 2013 Colofon: Vastgesteld door de raad op XXX Dit Integraal Veiligheidsplan is opgesteld in samenwerking

Nadere informatie

Uitvoeringsplan integrale veiligheid 2012-2013. Gemeente Bussum

Uitvoeringsplan integrale veiligheid 2012-2013. Gemeente Bussum Uitvoeringsplan integrale veiligheid 2012-2013 Gemeente Bussum Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 3 2 Terugblik op de afgelopen periode... 4 2.1 Wat zijn de ontwikkelingen?... 4 2.2 Hoe werd

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wij streven er naar dat bewoners, ondernemers en bezoekers in Haarlemmermeer veilig zijn en zich veilig voelen.

Wat willen we bereiken? Wij streven er naar dat bewoners, ondernemers en bezoekers in Haarlemmermeer veilig zijn en zich veilig voelen. gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Uitvoeringsprogramma Veiligheid, Toezicht en Handhaving 2015 Portefeuilehouder drs. Theo Weterings Collegevergadering 16 decem bef 2014 inlichtingen Ron van

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsplan 2014-2017

Integraal Veiligheidsplan 2014-2017 Behoort bij raadsbesluit d.d. 26 september tot vaststelling van het Integraal Veiligheidsplan 2014-2017. Integraal Veiligheidsplan 2014-2017 Gemeente De Bilt Augustus 2013 Stip op de horizon Inwoners voelen

Nadere informatie

Colofon. Projectgroep ontwikkeling Integraal Veiligheidsplan De Kempen 2015-2018 René van den Kerkhof Hans Spooren Saskia Terwindt Jeroen Tuns

Colofon. Projectgroep ontwikkeling Integraal Veiligheidsplan De Kempen 2015-2018 René van den Kerkhof Hans Spooren Saskia Terwindt Jeroen Tuns Colofon Het Integraal Veiligheidsplan De Kempen 2015-2018 is gezamenlijk tot stand gebracht door de gemeenten Bergeijk, Best, Bladel, Eersel, Oirschot, Reusel-De Mierden, Veldhoven en Waalre in samenwerking

Nadere informatie

Uitvoeringskader 2014

Uitvoeringskader 2014 Uitvoeringskader 2014 Gemeente Papendrecht Integraal Veiligheidsplan 2012-2015, tot stand gekomen door samenwerking tussen: INHOUD Inleiding Hoofdstuk 1 Partners Hoofdstuk 2 Uitvoeringskader 2014 2.a Uitgangspunten

Nadere informatie