Integraal Veiligheidsbeleid Actieplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Integraal Veiligheidsbeleid Actieplan 2012-2013"

Transcriptie

1 Integraal Veiligheidsbeleid Actieplan Gouda veilig; dat doen we samen Gouda is in de afgelopen jaren veiliger geworden. Op bijna alle vlakken is de geregistreerde criminaliteit in Gouda gedaald. De misdaadmeter van het Algemeen Dagblad onderstreept dit beeld; in 2010 is Gouda van de 15de naar de 41ste positie gedaald. Echter, veiligheid blijft een voortdurend aandachtspunt. Burgemeester en Wethouders onderkennen dit ook en hebben besloten niet te bezuinigen op veiligheid. In Gouda willen we dat burgers elkaar kennen en naar elkaar omzien, dat inwoners zich veilig voelen en (al dan niet met de steun van professionals) bereid zijn gezamenlijk de veiligheid te bevorderen. In samenwerking met alle partners wordt hieraan gewerkt. Dit is de koers voor de komende jaren die in de Kadernota Gouds Veiligheidsbeleid door de gemeenteraad is vastgesteld en verder praktisch en meetbaar wordt uitwerkt in dit actieplan Voor de komende jaren is gekozen voor de volgende prioriteiten: 1. Focus op aanpak van jeugdoverlast en jongerenproblematiek, met name gericht op Marokkaans-Nederlandse jongens (in het bijzonder 8- tot 16-jarigen) 2. Specifieke inzet op geweld, woninginbraken en overvallen 1 3. Meer nadruk op preventie, leefbaarheid en sociale cohesie; focus op terugdringen gevoelens van onveiligheid 4. Versterking regierol gemeente Veiligheidsbeleid vraagt om actie Het actieplan is het tweede actieplan dat in het kader van de nota Gouds Veiligheidsbeleid is opgesteld. In dit beleidskader is vastgelegd dat tweejaarlijks een actieplan wordt opgesteld, geschreven op basis van de actuele ontwikkelingen, de effecten van de ingezette activiteiten en cijfers en trends. Dit actieplan is actiegericht en daarom vertaald naar een concreet acht puntenplan. Een meer uitgewerkte versie, is te lezen in de bijlage. Gouda wordt veiliger, veiligheidsbeleving blijft achter Veiligheid laat zich moeilijk in cijfers samenvatten omdat het meer is dan alleen feitelijke cijfers. De subjectieve veiligheidsbeleving bepaalt voor een belangrijk deel hoe mensen veiligheid beleven. Natuurlijk zijn er wel diverse bronnen die een beeld geven van de veiligheidscijfers. Zo zijn er politiegegevens, de Stadsmonitor, Leefbaarometer en de landelijke veiligheidsmonitor. In de landelijke veiligheidsmonitor zijn diverse monitoren samengebracht waardoor steden kunnen worden vergeleken. In de bijlage treft u een uitgebreidere beschrijving van gegevens van diverse bronnen aan. Samenvattend is in diverse ranglijsten over objectieve (feitelijke) veiligheid in Gouda te zien dat de afgelopen jaren de positie is verbeterd. Helaas blijft deze waardering van burgers voor de (subjectieve) veiligheidsbeleving achter op deze cijfers. De doelstellingen van het Goudse Veiligheidsbeleid zijn afgeleid van de bovengestelde prioriteiten. Dit betreft 1) de vermindering van het aantal overlastincidenten met jongeren, 2) vermindering van sociale overlast en fysieke verloedering, 3) minder overlast en criminaliteit door afname van het aantal jeugdgroepen in omvang en zwaarte, 4) minder overlast en criminaliteit door aanpak van multiproblem gezinnen, 5) afname geweld, 6) bevordering veiligheidsgevoel, 7) minder discriminatie en 8) bevordering leefbaarheid. In de periode is bij 5 van de 8 doelstellingen sprake van een positief resultaat, 3 doelstellingen zijn niet volledig gehaald. Een positief resultaat is bijvoorbeeld dat uit de inventarisatie van jeugdgroepen van september 2011 een forse reductie naar voren komt van het aantal jeugdgroepen. Van in totaal 26 groepen in 2010, naar 10 groepen in Deze prioriteit is gedeeltelijk nieuw. In de Kadernota en in het 1 e actieplan wordt geweld als speerpunt reeds genoemd, maar is deze geschaard onder de eerste prioriteit. Omdat de leeftijd van geweldplegers doorgaans hoger ligt dan 16 jaar, is in dit actieplan gekozen voor een indeling als apart herkenbare prioriteit. De cijfermatige ontwikkelingen geven ook aanleiding bij onze partners, met name de politie, om hier prioriteit aan te geven. 1

2 Het resultaat op de doelstelling om het aantal overlastincidenten met jongeren verder te laten dalen over de periode is te beschouwen als minimaal positief. De daling van 2010 ten opzichte van 2009 past in de beoogde doelstelling om te komen tot maximaal 800 meldingen in In 2011 zien we echter ten opzichte van 2010 een zeer lichte stijging. Dit zou er op kunnen duiden dat het aantal incidenten lijkt te stabiliseren rond de Dit kan verschillende oorzaken hebben. Wellicht geldt hier de wet van de afnemende meeropbrengsten (de daling gaat nu minder hard dan in de eerste jaren van de IVB aanpak) en de economische situatie kan hier ook een rol in spelen. Ook kan het zo zijn dat de toegenomen aandacht voor de jeugdproblematiek leidt tot een toenemende meldingsbereidheid bij de bevolking en registratie bij de politie (bijvoorbeeld in het kader van het stappenplan). Hoe het ook zij, voor de periode 2012 en 2013 geldt dat de einddoelstelling voor het terugdringen van jongerenoverlast overeind blijft. Tijdens de uitvoering zal worden bekeken of er extra inspanningen nodig zijn om de doelstelling te bereiken. Acht puntenplan In onderstaand acht puntenplan worden de highlights van het Actieplan benoemd: hoe gaan we de genoemde doelstellingen bereiken? Verdieping op deze punten is terug te vinden in het uitgewerkte actieplan dat als bijlage is toegevoegd. Punt 1: Uitvoeren van het stappenplan grenzen stellen De leefbaarheid staat in sommige delen van de stad onder druk door het gedrag van groepen en/ of individuen in de openbare ruimte. Zij nemen het niet zo nauw met de regels en veroorzaken daarmee soms ontoelaatbare overlast voor anderen. De gemeente pakt met de partners deze overlast stevig aan. Dit doen we onder andere via het door de gemeente, politie en veiligheidshuis ontwikkelde stappenplan grenzen stellen. De burgemeester heeft de bevoegdheid tot het opleggen van gebiedsverboden. Vanaf 2008 wordt dit instrument in Gouda steeds vaker toegepast, in nauwe samenwerking met de politie, om ernstige overlast aan te pakken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de Wet bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast. De politie zorgt dat er eenduidig wordt opgetreden bij constatering van overlastgevend gedrag. Er zijn 3 fasen: Fase 1: Bij een overlastovertreding wordt een bekeuring uitgeschreven. De overlastpleger en evt. zijn ouders/verzorgers krijgen een brief van de politie waarin zij geïnformeerd worden. Fase 2: Bij een tweede overlastovertreding krijgt de overlastpleger in kwestie een tweede bekeuring, gevolgd door een huisbezoek van de wijkagent. Doel van het huisbezoek is het gesprek aangaan met de overlastpleger en de verzorgers/ouders over het gedrag, te wijzen op een mogelijk gebiedsverbod als het gedrag niet wordt bijgesteld en om een beeld te krijgen van de thuissituatie (bij jongeren). Bij jongeren uit de geprioriteerde jeugdgroepen (Korte Akkeren, Oost, Plaswijck en Goverwelle) wordt altijd melding gedaan bij het Veiligheidshuis. De jongere krijgt van een van de partners van het veiligheidshuis een zorgtraject aangeboden, de ouders eventueel ook. Hiermee is het zorgtraject gewaarborgd in deze integrale aanpak. Fase 3: Als dezelfde overlastpleger nog een keer een overtreding begaat waarvoor een bekeuring wordt uitgeschreven vraagt de politie (wanneer voldaan wordt aan de gestelde criteria) aan de burgemeester om een gebiedsverbod op te leggen. De duur hiervan ligt gemiddeld op vier weken. Bij overtreding van het verbod begaat de overlastpleger een misdrijf. Bij overtreding van het verbod of bij herhaling van overlast na het verbod kan een nieuw gebiedsverbod worden opgelegd. Politie en Stadstoezicht zien beiden toe op naleving. Punt 2: Inzet stadsmarinier Sinds mei 2011 is de stadsmarinier actief: De stadsmarinier focust zich bovenal op de irritante overlast van met name Marokkaans-Nederlandse jongens in Gouda Oost en is voorlopig voor een periode van twee jaar aangesteld. De stadsmarinier werkt onder het motto: niet praten, maar poetsen. Er wordt 2

3 vanuit de ervaren problematiek gekeken naar verschillende aspecten (van huisvesting tot onderwijs en van politieoptreden tot gezinsaanpak). De eerste grootschalige actie van de stadsmarinier in 2011 was de aanpak van de overlastgevende groep aan de Marathonlaan. De hele groep is in kaart gebracht en met deze 28 jongens zijn individuele gesprekken gevoerd en er zijn individuele trajecten opgestart Voor 6 jongeren uit deze is een specifiek coachingstraject ingezet. Het jaar 2012 staat in het teken van de aanpak van de Klaagmuurgroep. Punt 3: Voortzetten groepsaanpak: iedereen in beeld en uit de anonimiteit Problematische jeugdgroepen worden jaarlijks gemonitord en ingedeeld volgens criteria in de categorie crimineel, overlastgevend of hinderlijk. De Driehoek prioriteert de groepen die aangepakt moeten worden. Dit zijn er 5 in De groepsaanpak en de individuele aanpak hangen nauw met elkaar samen. De individuele aanpak van de leden van de Marathonlaangroep werkte. Het aantal meldingen is afgenomen. Dit willen wij in ieder geval voor nog twee groepen doen in Gouda, bijv. de Klaagmuurgroep in Oost. De groep wordt ontrafeld, met de leden worden individuele gesprekken gevoerd en hen wordt individueel een traject aangeboden. Zowel vrijwillig als verplichtend. Hiermee worden de groepen niet alleen groepsgericht en gebiedsgericht aangepakt, maar ook persoonsgericht. De stadsmarinier draagt ook bij aan het uit de anonimiteit halen van de jongeren. Zijn aanpak richt zich onder andere op het probleem dat zo n 100 jongeren in Oost niet-geregistreerd zijn in het GBA, maar wel aanwezig zijn in de wijk. Samen met andere betrokken instanties wordt hier hard aan gewerkt. Binnen de gemeente zijn hier de afdelingen bij betrokken die zich bezighouden met veiligheid, sociale zekerheid en bevolkingsadministratie. Punt 4: Veiligheidshuis aan zet; spilfunctie in veiligheidsaanpak Het inzetten van persoonsgerichte activiteiten gebeurt in het veiligheidshuis. Het veiligheidshuis Gouda en omgeving is een huis waarin samenwerkende organisaties hun activiteiten op elkaar afstemmen en/of integreren. Het gaat hierbij om partijen die op enigerlei wijze betrokken zijn bij de preventie en repressie van criminaliteit en overlast en/of (na) zorg voor daders of slachtoffers. In het veiligheidshuis wordt preventie, repressie en (na)zorg op elkaar afgestemd en krijgen interventies vooral vorm door op een probleemgerichte wijze deze aspecten te integreren. Het gaat hier veelal om een persoonsgerichte benadering waarbij specifieke groepen daders zijn benoemt waarop de interventieactiviteiten zich richten. Door alle relevante informatie van verschillende partijen naast elkaar te leggen ontstaat een breder beeld over de doelgroep van het veiligheidshuis en wordt een sluitende keten gerealiseerd. De belangrijkste doelgroepen van het Veiligheidshuis zijn: risicojongeren, criminele jongeren, veelplegers en ex-gedetineerden. De samenwerking tussen de verschillende partijen ontwikkelt zich in de goede richting, maar er zijn wel regelmatig flinke hobbels te nemen, rondom organisatorische en juridische vraagstukken. In 2011 zijn jongeren en jong volwassenen uit de geprioriteerde jeugdgroepen intensief besproken in verschillende overleggen in het veiligheidshuis. Door interventies op elkaar af te stemmen en nieuwe mogelijkheden te zoeken, is geprobeerd de overlast en criminaliteit te reduceren. Hierbij is bijvoorbeeld ook extra ingezet op coaching van de jongeren door het jongerenwerk. In het najaar van 2011 is gestart met het voeren van gesprekken met jongeren en hun ouders in het veiligheidshuis als onderdeel van de aanpak Marathonlaan. In deze gesprekken is een duidelijke waarschuwing afgegeven en tegelijk gekeken naar zorgmogelijkheden. Het is belangrijk deze ontwikkeling verder vorm te geven in de komende jaren. Punt 5: Samenwerken aan toezicht Voor toezicht in de openbare ruimte zijn diverse partijen aan zet. Naast de burger en het bedrijfsleven is dit de overheid als centrale speler. De laatste jaren is veel geïnvesteerd in toezichthouders op straat, straatcoaches en cameratoezicht. Ook de politie investeert in het toezicht, door wijkagenten en surveillance wijkgericht in te zetten. Het bedrijfsleven neemt haar verantwoordelijkheid in toenemende mate door inzet van instrumenten als het Keurmerk Veilig Ondernemen en het Keurmerk Veilig Uitgaan. Zie voor de burger punt 7. Het is van groot belang dat alle toezichthouders bij de uitoefening van hun taak nauw samenwerken. Niet alleen omdat ze voor opvolging in bijvoorbeeld gevaarlijke situaties afhankelijk zijn van de politie, maar het is ook van belang dat de verschillende partijen dezelfde richting uit werken. Het is daarom essentieel dat de lijnen helder en kort zijn. Om deze reden is er aandacht voor zichtbare handhaving op straat (politie, stadstoezicht, straatcoaches). Deze aandacht komt tot uiting door meer informatie 3

4 gestuurd te gaan werken. Door zowel meldingen (politie, gemeente) als signalen uit de wijken (bijvoorbeeld via wijknetwerkoverleggen) te analyseren, kunnen trends worden ontdekt. Deze worden gebruikt om de inzet van de toezichthouders beter te richten. Daarnaast wordt ook bepaald welke strategie op de inzet wordt toegepast. Op deze manier kan er met de beschikbare capaciteit slagvaardig gereageerd worden op (overlast)problematiek in de wijken. Punt 6: Wijkgerichte aanpak Een verloederde openbare ruimte geeft mensen een onveilig gevoel. Een mooie openbare ruimte draagt bij aan de kwaliteit en veiligheid van de samenleving, omdat bewoners zich dan prettig voelen op straat. Iedereen moet zich op straat veilig kunnen voelen en niet bang zijn om 's avonds het huis uit te gaan. Gevoelens van onveiligheid in de openbare ruimte hebben de afgelopen jaren onrust veroorzaakt, ook in Gouda. Voor de bestrijding van de onveiligheid en de verbetering van de leefbaarheid heeft de gemeente samen met bewoners en andere partners een veelheid aan maatregelen genomen die het gevoel van onveiligheid tegen kunnen gaan. Centraal hierin staan de wijkjaarprogramma s. Voor de Goudse wijken is er een wijkjaarprogramma 2012 opgesteld samen met alle wijkaanpak partners. De wijkjaarprogramma s sluiten aan op de vastgestelde visie per wijk. Overigens leiden de maatregelen uit deze programma s niet altijd automatisch tot een veiliger gevoel. Het blijft immers lastig om onveiligheidsgevoelens te beïnvloeden, andere factoren beïnvloeden gevoelens ook. De wijkaanpak wordt op dit moment verder ontwikkeld. Bezuinigingen maar ook inhoudelijke evaluatie zullen met ingang van 2013 tot verandering leiden. In 2012 wordt het bestaande beleid voortgezet, al worden de budgetten per wijk wel met ruim een kwart gekort. Punt 7: Burger als actieve veiligheidspartner ondersteunen Werken aan veiligheid is niet iets wat de gemeente en haar veiligheidspartners alleen kunnen. De hulp van bewoners is nodig. Gouwenaars zijn in hoge mate zelf verantwoordelijk voor hun eigen omgeving. Zowel in preventieve zin (bijvoorbeeld geen waardevolle spullen in de auto laten liggen) als in actieve zin (bijvoorbeeld door politie te informeren over verdachte situaties). De Gouwenaar kent zijn eigen buurt ook het best. Via de wijkteams in de wijken worden er bewonersinitiatieven ingezet en gefaciliteerd. Met deze steun moeten bewoners zelf een actieve bijdrage leveren en verantwoordelijkheid nemen. Dit kan door deel te nemen aan Burgerget,het opzetten van een buurtpreventieteam, meldingen doen bij het MOG etc. Hiermee dragen ze bij aan het (blijvend) vergroten van de veiligheid en leefbaarheid in de buurten en wijken. Het waarborgen van de veiligheid hangt nauw samen met respect voor elkaar en de omgeving. Vandalisme, agressie, geluidsoverlast, straatvuil zijn voorbeelden van ongewenst gedrag. Mensen kunnen elkaar nog meer aanspreken op dit gedrag én meer rekening houden met belangen van anderen. Bewoners krijgen daadwerkelijk meer grip op de ontwikkelingen in hun directe leefomgeving, wanneer ze participeren en zelf initiatieven ondernemen voor meer binding en betrokkenheid in de buurt. Dit heeft invloed op hun veiligheidsbeleving: bewoners die meer grip op (de veiligheid en leefbaarheid in) hun buurt hebben, voelen zich in het algemeen veiliger dan anderen. Punt 8: Communicatie op maat inzetten Communicatie speelt in het veiligheidsbeleid een cruciale en centrale rol. De veiligheidsbeleving hangt deels af van hoe er over veiligheidsissues wordt gecommuniceerd. Verder speelt ook de perceptie van de inwoners een belangrijke rol in de veiligheidsbeleving. Wanneer communicatie, perceptie en de zichtbaarheid van veiligheidsbeleid onvoldoende in balans zijn, kan dit leiden tot onnodig negatieve beeldvorming bij de inwoners en dus een negatieve veiligheidsbeleving. Communicatie draagt op drie manieren bij aan het veiligheidsbeleid: als middel om het veiligheidsbeleid meer bekendheid te geven (communicatie over beleid), als instrument van het beleid om beleidsdoelen te halen (communicatie als beleid) en als procesinstrument om burgers meer te betrekken bij de beleidsvorming en uitvoering van het beleid (communicatie in het beleid). In nauwe samenwerking tussen de gemeente, politie en Openbaar Ministerie zetten we als volgt in op veiligheidscommunicatie: We treden proactief met nieuws en resultaten naar buiten. We informeren partijen snel en actief. We maken meer zelf nieuws. We zijn open over ons veiligheidsbeleid. Dat betekent dat we successen 4

5 delen maar ook open zijn over eventuele tegenslagen. We zijn aanspreekbaar op ons beleid en staan open voor discussie. We communiceren niet meer over plannen en voornemens maar over concrete acties en resultaten. We laten derden voor ons het verhaal vertellen (bijv. experts, partners, burgers etc.). Dit past goed in het uitgangspunt dat ontvangers meer openstaan voor zenders die dicht bij de doelgroep staan. We communiceren zoveel mogelijk op straat/buurt- of wijkniveau. Concluderend De laatste jaren is er hard gewerkt om te komen tot een veiliger Gouda. Om de doelstellingen te realiseren is er een integrale aanpak geformuleerd die zich kenmerkt door resultaatgerichtheid, de combinatie van preventie en repressie, een persoonsgerichte aanpak en een intensieve samenwerking tussen alle betrokken partijen. Dit betreft politie, Openbaar Ministerie, Veiligheidshuis, instanties van jeugdzorg, hulpverlening, Centra voor Jeugd en Gezin, welzijns- en onderwijsinstellingen, ondernemers, woningcorporaties, zelforganisaties en vrijwilligersorganisaties en natuurlijk individuele burgers. Samen maken we Gouda veilig! In de bijlagen is uitgebreid beschreven hoe de integrale aanpak eruit ziet. 5

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Veiligheidsbeleving Inzicht krijgen in de factoren die van invloed zijn op de veiligheidsbeleving bij de inwoners van Tweestromenland. Afhankelijk van

Nadere informatie

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid Taak en invloed gemeenteraad op de Integrale veiligheid 1 Definitie veiligheid Veiligheid is de mate van afwezigheid van potentiële oorzaken van een gevaarlijke situatie of de mate van aanwezigheid van

Nadere informatie

plan van aanpak Goudse Top60 aanpak datum: 24 april 2013 versie: 1.0

plan van aanpak Goudse Top60 aanpak datum: 24 april 2013 versie: 1.0 plan van aanpak Goudse Top60 aanpak datum: 24 april 2013 versie: 1.0 inhoudsopgave 1. voorwoord... 3 2. huidige situatie... 5 2.1 huidige aanpak en werkwijze... 5 2.2 huidige aanpak woninginbraken... 6

Nadere informatie

1. Aanleiding Op 16 juli heeft de gemeenteraad van Oss unaniem ingestemd met de motie van het CDA:

1. Aanleiding Op 16 juli heeft de gemeenteraad van Oss unaniem ingestemd met de motie van het CDA: Plan van aanpak Terugdringen jeugdoverlast in de Schadewijk 1. Aanleiding Op 16 juli heeft de gemeenteraad van Oss unaniem ingestemd met de motie van het CDA: Constaterende dat, - Er afgelopen jaar een

Nadere informatie

Wat is een Veiligheidshuis?

Wat is een Veiligheidshuis? Wat is een Veiligheidshuis? Uit landelijk Programmaplan (2011): Een Veiligheidshuis is een lokaal of regionaal samenwerkingsverband tussen verschillende partners gericht op integrale, operationele en persoons-

Nadere informatie

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Stad Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Periode januari t/m december 2014 Afdeling Veiligheid & Wijken januari 2015 Stad met een hart Veiligheidsbeeld Amersfoort januari december 2014 Voor u ligt het

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 6C Openbare orde en veiligheid Inleiding Wij willen het veiligheidsniveau voor de bewoners en bezoekers van Leiderdorp behouden in objectief en subjectief opzicht en waar mogelijk

Nadere informatie

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 030-286 10 00 Fax 030-286 12 24 www.utrecht.nl Commissie Mens en Samenleving Behandeld door Jet Smit, Tanja Heijkamp Doorkiesnummer 030-286 00 00 E-mail

Nadere informatie

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College 13 september 2011 Financieel

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College 13 september 2011 Financieel Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/11-00383 Directeur : drs. M.H.J. van Kruijsbergen Postreg.nr. Behandelend ambtenaar A.A. van der Wouden Datum: 1 september 2011 Afdeling Tel.nr 0345 636

Nadere informatie

Figuur 2 Middels Burgernet worden inwoners van Spijkenisse actief betrokken bij de veiligheid van hun leefomgeving

Figuur 2 Middels Burgernet worden inwoners van Spijkenisse actief betrokken bij de veiligheid van hun leefomgeving Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid Figuur 2 Middels Burgernet worden inwoners van Spijkenisse actief betrokken bij de veiligheid van hun leefomgeving 2.1 Wat hebben we bereikt? 2.1.1 Veiligheid In

Nadere informatie

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen.

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen. Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2015 2018 Veiligheid kent geen grenzen. Vergaderdatum 4 december 2014 Gemeenteblad 2014 / 77 Agendapunt 10 Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad

Nadere informatie

Notitie bij collegebrief RVR 2015

Notitie bij collegebrief RVR 2015 Notitie bij collegebrief RVR 2015 VVH - Openbare orde en Veiligheid Disclaimer: deze brief is ongetekend op persportal geplaatst. Aan deze versie kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen de ondertekende

Nadere informatie

Veiligheidscijfers Soest 2015 samenwerking loont

Veiligheidscijfers Soest 2015 samenwerking loont ontwikkeling 2015 tov 2014, gemeente ontwikkeling 2015 tov 2014, regio MNL januari t/m juni juli t/m december Veiligheidscijfers Soest 2015 samenwerking loont Januari 2016 - In 2015 is het aantal woninginbraken

Nadere informatie

Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe

Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe Algemene inleiding Voor u ligt een (cijfermatige) veiligheidsanalyse van de Gemeente Neder-Betuwe. Dit cijfermatige overzicht

Nadere informatie

Samenvatting en conclusies

Samenvatting en conclusies Eval uat i e Camer at oezi cht Gouda Ei ndr appor t Samenvatting en conclusies De gemeente Gouda is begin 2004 een proef gestart met cameratoezicht in de openbare ruimte op diverse locaties in de gemeente.

Nadere informatie

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Ter toelichting: Deze startnotitie vormde het statschot voor integraal veiligheidsbeleid voor de periode 2011-2014 1 Startnotitie

Nadere informatie

Jaarplan 2004 politie Geertruidenberg-Drimmelen

Jaarplan 2004 politie Geertruidenberg-Drimmelen Jaarplan 2004 politie Geertruidenberg-Drimmelen 1. Inleiding 1.1 Veiligheid op de politieke agenda Veiligheid staat in Nederland hoog op de politieke agenda. Ook binnen de politiek van de gemeente Geertruidenberg

Nadere informatie

Trendanalyse van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

Trendanalyse van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid Trendanalyse van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid Presentatie Raadsinformatieavond Utrecht 3 juni 2010 Ida Haisma 2-6-2010 Trendsignalement 2010 (1) Trendsignalement 2010 vraagt aandacht

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18 november 2014. : Burger en bestuur: Woensdrecht veilig

Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18 november 2014. : Burger en bestuur: Woensdrecht veilig Documentnummer:*2014.44554* Voorstel aan de Raad Onderwerp : Kadernota Integrale Veiligheid 2015-2018 Raadsvergadering : 18 december 2014 Agendapunt : Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18

Nadere informatie

Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland

Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland 2015-2018 Projectmatige aanpak prioriteiten Kadernota Integrale Veiligheid Peelland 2015-2018, versie 1-7-2015 Inleiding projectmatige aanpak

Nadere informatie

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid Veiligheid kernthema: De criminaliteitscijfers en de slachtoffercijfers laten over het algemeen een positief beeld zien voor Utrecht in. Ook de aangiftebereidheid van Utrechters is relatief hoog (29%).

Nadere informatie

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 030-286 10 00 Fax 030-286 12 24 www.utrecht.nl Commissie Mens en Samenleving Behandeld door Jet Smit, Sietske Jonkers Doorkiesnummer 030-286 00 00 E-mail

Nadere informatie

Bijlage 1 bij Privacyconvenant Beschrijving van Overleggen VHH Haaglanden

Bijlage 1 bij Privacyconvenant Beschrijving van Overleggen VHH Haaglanden Bijlage 1 bij Privacyconvenant Beschrijving van Overleggen VHH Haaglanden In 2013 heeft het Veiligheidshuis Haaglanden de nieuwe focuswerkwijze geïntroduceerd. Met de nieuwe werkwijze zetten we de capaciteit

Nadere informatie

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Periode januari t/m augustus 2014 Afdeling Veiligheid en Wijken September 2014 Stad met een hart Veiligheidsbeeld Amersfoort eerste acht maanden 2014 Voor u ligt het

Nadere informatie

NO DRUGS. Plan van aanpak drugsproblematiek

NO DRUGS. Plan van aanpak drugsproblematiek NO DRUGS Plan van aanpak drugsproblematiek Inleiding De gemeenten Bergen op Zoom en Roosendaal hebben het voornemen hun coffeeshops in 2009 te sluiten. Dit kan leiden tot negatieve effecten voor de illegale

Nadere informatie

rapportage op wijkniveau

rapportage op wijkniveau appendix bij Veiligheidsmonitor 2009 Veiligheidsmonitor 2009 rapportage op wijkniveau Het veiligheidsbeeld in en eerder van tien Goudse wijken: Binnenstad Nieuwe Park Korte Akkeren Bloemendaal Plaswijck

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp gemeente Haarlemmer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 29 628 Politie Nr. 417 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28

Nadere informatie

Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid Gemeente Sliedrecht

Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid Gemeente Sliedrecht Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid 2013 Gemeente Sliedrecht Inleiding. Het is gebruikelijk dat de gemeenteraad tegen het einde van het jaar de lokale prioriteiten en doelstellingen

Nadere informatie

Memo. aan. de leden van de Gemeenteraad Voortgang BuurtWhatsApp. van. Veiligheid en wijken. 5 januari 2017

Memo. aan. de leden van de Gemeenteraad Voortgang BuurtWhatsApp. van. Veiligheid en wijken. 5 januari 2017 Memo aan onderwerp van directie afdeling telefoon datum de leden van de Gemeenteraad Voortgang BuurtWhatsApp Veiligheid en wijken 5 januari 2017 Memo Hierbij treft u een kort memo aan over de voortgang

Nadere informatie

Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek

Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2015-2018 Gemeentebladnr: 2014/75 Verseon nr: 129454 Vergaderdatum: 18 december 2014 Agendapunt: Portefeuillehouder: Dhr. B. Link Steller: G. Salemink

Nadere informatie

Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020

Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020 Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020 - Veiligheidsanalyse - Prioritering - Kaderplan integrale veiligheid (4 jaar) - Uitvoeringsprogramma Jaarlijkse evaluatie Jaarlijks programma Tussentijds actualiseren

Nadere informatie

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Integrale veiligheid Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Inleiding In het integraal veiligheidsbeleid is vastgelegd dat er tweejaarlijks een operationeel integraal veiligheidsprogramma wordt opgesteld. Daar is

Nadere informatie

SOCIALE KRACHT BUNNIK 2017

SOCIALE KRACHT BUNNIK 2017 SOCIALE KRACHT BUNNIK 2017 Wat is de Monitor Sociale Kracht? Brede burgerpeiling over o.a. sociaal domein, leefbaarheid, veiligheid Belevingsonderzoek, naast cijferbronnen Gericht op: benutten wat er al

Nadere informatie

VOORBLAD RAADSVOORSTEL

VOORBLAD RAADSVOORSTEL VOORBLAD RAADSVOORSTEL ONDERWERP Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid Middelsee Gemeenten 2010-2014. VOORSTEL Wij stellen u voor bijgevoegde Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid Middelsee Gemeenten 2010-2014

Nadere informatie

Aanpak Marokkaans-Nederlandse probleemjongeren

Aanpak Marokkaans-Nederlandse probleemjongeren Aanpak Marokkaans-Nederlandse probleemjongeren -Concept- Inhoudsopgave 1. Algemeen A. Probleemanalyse (data t.a.v. criminaliteit, overlast, schooluitval en werkgelegenheid) B. Wijze waarop aanpak wordt

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk Bijlagen CC De gemeenteraad 30 januari Uitvoeringsprogramma integrale veiligheid De burgemeester 139126 1 Controller Directie Paraaf Datum

Nadere informatie

Datum 28 oktober 2013 Onderwerp Reactie op het SMV-onderzoek Burgers over Politie en Buitengewoon Opsporingsambtenaren

Datum 28 oktober 2013 Onderwerp Reactie op het SMV-onderzoek Burgers over Politie en Buitengewoon Opsporingsambtenaren 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Veiligheid analyse Leerdam, ontwikkelingen tussen

Veiligheid analyse Leerdam, ontwikkelingen tussen Veiligheid analyse Leerdam, ontwikkelingen tussen 2010-2013 Leerdam November 2014 1 Inleiding De nota integraal Veiligheidbeleid Leerdam 2011-2014 loopt af. Omdat er ondertussen een nieuw college is dat

Nadere informatie

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelBeleidskader integrale veiligheid 2014-2017

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelBeleidskader integrale veiligheid 2014-2017 gemeente Eindhoven Raadsnummer 13R5510 Inboeknummer 13bst01523 Beslisdatum B&W 27 augustus 2013 Dossiernummer 13.35.151 RaadsvoorstelBeleidskader integrale veiligheid 2014-2017 Inleiding Artikel 38b van

Nadere informatie

4.3 Veiligheidsbeleving

4.3 Veiligheidsbeleving 4.3 Veiligheidsbeleving Samenvatting: Het gevoel van veiligheid in het algemeen is sinds 2002 vrij constant. Iets meer dan één op de drie bewoners voelt zich vaak of soms onveilig. Het gevoel van onveiligheid

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: integraal veiligheids- en handhavingsbeleid BBV nr: 2014/367894

Raadsstuk. Onderwerp: integraal veiligheids- en handhavingsbeleid BBV nr: 2014/367894 Raadsstuk Onderwerp: integraal veiligheids- en handhavingsbeleid 2015-2018 BBV nr: 2014/367894 1. Inleiding Het bestaande Integraal veiligheids- en handhavingsbeleid (IVH) was door de raad vastgesteld

Nadere informatie

Veiligheid Vleuten-De Meern Wijkraadvergadering 16 maart Utrecht.nl

Veiligheid Vleuten-De Meern Wijkraadvergadering 16 maart Utrecht.nl Veiligheid Vleuten-De Meern 2014-2015 Wijkraadvergadering 16 maart 2015 Veiligheidscijfers stad Utrecht Ontwikkeling veiligheid in Utrecht geregistreerde criminaliteit 2011 2012 2013 2014 '11-'14 '13 -

Nadere informatie

Toezichthouders in de wijk

Toezichthouders in de wijk Toezichthouders in de wijk Hoe ervaren inwoners uit Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht de aanwezigheid van Toezichthouders? Inhoud: 1 Conclusies 2 Bekendheid 3 Effect 4 Waardering taken Hondengerelateerde

Nadere informatie

resultaten, knelpunten en condities

resultaten, knelpunten en condities Sturen op resultaat In de huidige discussies over de aanpak van maatschappelijke problemen staan resultaatgerichtheid en samenhang centraal. Het accent is verschoven van beleid naar uitvoering en van plan

Nadere informatie

Vervolgblad Informatienotitie Pagina 1. Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid

Vervolgblad Informatienotitie Pagina 1. Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid Pagina 1 Informatienotitie AAN VAN ONDERWERP Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid DATUM 9 september 2009 KOPIE AAN BIJLAGE REGISTRATIENUMMER 0906730 3 (methodiek kernbeleid

Nadere informatie

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN EVALUATIE UITVOERINGSPLAN 2012 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN EVALUATIE UITVOERINGSPLAN 2012 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN EVALUATIE UITVOERINGSPLAN 2012 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID versie 29-01-2013 Vastgesteld door de Stuurgroep Integrale Veiligheid SBS in december 2012 Inleiding: Naar aanleiding

Nadere informatie

Raadsvoorstel Integraal Veiligheidsbeleid Haarlemmermeer/ Prioriteiten meerjarenplan politie

Raadsvoorstel Integraal Veiligheidsbeleid Haarlemmermeer/ Prioriteiten meerjarenplan politie gemeente Haarlemmermeer onderwerp Portefeuillehouder Steller Collegevergadering Raadsvergadering Raadsvoorstel 2011.0000334 / Prioriteiten meerjarenplan politie drs. Th.L.N. Weterings Linda Bouw 11 januari

Nadere informatie

Toezicht- en Handhavingsplan 2016 Openbare Orde en Veiligheid Drank en Horecawet Gemeente Westvoorne

Toezicht- en Handhavingsplan 2016 Openbare Orde en Veiligheid Drank en Horecawet Gemeente Westvoorne Toezicht- en Handhavingsplan 2016 Openbare Orde en Veiligheid Drank en Horecawet Westvoorne 1. Inleiding Vanaf 1 oktober 2015 is binnen Westvoorne het steam actief. Door personele wisselingen en ziekte

Nadere informatie

Zie bijlage van het Veiligheidshuis.

Zie bijlage van het Veiligheidshuis. Beantwoording technische raadsvragen over de evaluatie van het veiligheidsbeleid l Fractie Vraag Antwoord 1 GL Waarom is wel gekozen om het benoemen van de problematiek rond Marokkanen te benadrukken in

Nadere informatie

Met toepassing van artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet, delen wij u het volgende mede.

Met toepassing van artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet, delen wij u het volgende mede. ^ ^ ^ H Datum Van Aan Kopie aan 5 SEP 2007 Het college van B&W De raads- en duoburgerleden Nr. Contactpersoon: Joost du Croix Email: J.J.DuCroix@bergenopzoom.nl Tel. 0164-277182 Onderwerp Veiligheidsindex

Nadere informatie

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Purmerend 2015. Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op @@ @@ 2015

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Purmerend 2015. Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op @@ @@ 2015 Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid Gemeente Purmerend 2015 Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op @@ @@ 2015 1 Voorwoord In 2013 werd naast het lokaal integraal veiligheidsplan

Nadere informatie

Gebiedsgericht werken in de veiligheidshuizen

Gebiedsgericht werken in de veiligheidshuizen Gebiedsgericht werken in de veiligheidshuizen De gebiedsgebonden aanpak van overlast en criminaliteit krijgt steeds meer aandacht bij gemeenten en ook door de veiligheidshuizen is deze manier van werken

Nadere informatie

Veiligheidssituatie in s-hertogenbosch vergeleken Afdeling Onderzoek & Statistiek, juni 2014

Veiligheidssituatie in s-hertogenbosch vergeleken Afdeling Onderzoek & Statistiek, juni 2014 Veiligheidssituatie in s-hertogenbosch vergeleken Afdeling Onderzoek & Statistiek, juni 2014 Veiligheidssituatie steeds beter De veiligheidssituatie in s-hertogenbosch verbetert. Dit bleek al uit de Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

Toespraak Annemarie Jorritsma Thema: Woninginbraken Bestuurdersdiner lokale veiligheid 29 oktober 2013

Toespraak Annemarie Jorritsma Thema: Woninginbraken Bestuurdersdiner lokale veiligheid 29 oktober 2013 Alleen het gesproken woord geldt Toespraak Annemarie Jorritsma Thema: Woninginbraken Bestuurdersdiner lokale veiligheid 29 oktober 2013 Dames en heren, Goed om met u in zo n groot gezelschap bijeen te

Nadere informatie

INTEGRALE VEILIGHEID

INTEGRALE VEILIGHEID INTEGRALE VEILIGHEID Presentatie onderdelen Reden voor het bezoek Bevoegdheden Burgemeester Integrale Veiligheid bij de gemeente Rol vanuit de raad op het gebied van Integrale Veiligheid Netwerken voor

Nadere informatie

Ons kenmerk L110/05.23786. Aantal bijlagen

Ons kenmerk L110/05.23786. Aantal bijlagen Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024) 329 29 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Datum 6-9-05 Datum

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Reg.nr. : 12. 0642 B&W verg. : 12 juni 2012 Onderwerp: Evaluatie project Veilig Uitgaan 1) Status In het licht van de actieve informatieplicht informeren wij U over de stand

Nadere informatie

Aanpak risicojeugd 18 tot 23 jaar in Amsterdam Nieuw-West

Aanpak risicojeugd 18 tot 23 jaar in Amsterdam Nieuw-West Inleiding Aanpak risicojeugd 18 tot 23 jaar in Amsterdam Nieuw-West Als portefeuillehouder Jeugd, zorg en welzijn in Amsterdam Nieuwe West wil ik heel bewust agenderen dat de groep jongeren of jongvolwassenen

Nadere informatie

Wijkveiligheidsprogramma Zuidwest 2015

Wijkveiligheidsprogramma Zuidwest 2015 Wijkveiligheidsprogramma Zuidwest 2015 1. Inleiding De zorg voor veiligheid is één van de kerntaken van de gemeente Utrecht. De gemeente heeft de regie op de lokale veiligheid, maar de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsrapportage. Gemeente Littenseradiel. Januari t/m december 2011

Integrale Veiligheidsrapportage. Gemeente Littenseradiel. Januari t/m december 2011 Integrale Veiligheidsrapportage Gemeente Littenseradiel Januari t/m december 2011 Gemeente Littenseradiel Openbaar Ministerie Politie Fryslân Integrale Veiligheidsrapportage gemeente Littenseradiel - januari

Nadere informatie

Nota ter actualisering van de Kadernota Integrale Veiligheid

Nota ter actualisering van de Kadernota Integrale Veiligheid Nota ter actualisering van de Kadernota Integrale Veiligheid 2009-2013 Waarom deze nota In 2009 heeft de gemeenteraad van gemeente Alkmaar de Kadernota Integrale Veiligheid 2009-2013 (hierna: kadernota)

Nadere informatie

Samenwerkingsconvenant tussen ketenpartners over Veiligheidshuis Gouda

Samenwerkingsconvenant tussen ketenpartners over Veiligheidshuis Gouda Samenwerkingsconvenant tussen ketenpartners over Veiligheidshuis Gouda De Convenantpartners; Gemeente Gouda Openbaar Ministerie Politie Hollands-Midden Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland Reclassering Nederland

Nadere informatie

Uitwerking Kadernota Jeugd

Uitwerking Kadernota Jeugd Bijlage I bij besluit van de raad van de gemeente Alphen aan den Rijn van 29 mei 2008, nr 2008/5681 (raadsbesluit 2008/35) Uitwerking Kadernota Jeugd Algemene inleiding Van de deelprogramma s 3 en 4 Jeugd

Nadere informatie

Zijn in het voorstel één of meer van de volgende aspecten van toepassing?

Zijn in het voorstel één of meer van de volgende aspecten van toepassing? Onderwerp Nummer voorstel Datum voorstel Portefeuillehouder( s) Contactpersoon Afdeling Contactpersoon Email Contactpersoon Telefoon Programmanummer en -naam : Vaststelling Kadernota Integrale Veiligheid

Nadere informatie

Kadernotitie Integraal Veiligheidsbeleid

Kadernotitie Integraal Veiligheidsbeleid Kadernotitie Integraal Veiligheidsbeleid Gemeente Heusden Inhoudsopgave Inleiding...3 Hoofdstuk 1 Integrale Veiligheid...4 1.1 Veiligheid... 4 1.2 Integraal Veiligheidsbeleid... 4 1.3 Regierol... 5 Hoofdstuk

Nadere informatie

Hoe kan de veiligheidsbeleving op de Sluisjesdijk worden verbeterd?

Hoe kan de veiligheidsbeleving op de Sluisjesdijk worden verbeterd? Hoe kan de veiligheidsbeleving op de Sluisjesdijk worden verbeterd? Klik om de ondertitelstijl van het model te bewerken Team A Joy van Huijssteeden Tommy van Remunt Milou Giesen Lotte van den Akker Priscilla

Nadere informatie

We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te

We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te Aanbevelingen Rekenkamer t.a.v. Drukte Amsterdam december 2016 Aanbevelingen We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te verbeteren. Vier aanbevelingen hebben betrekking op

Nadere informatie

Uitvoeringsplan (woning)inbraak

Uitvoeringsplan (woning)inbraak Prioriteit Uitvoeringsplan (woning)inbraak Inleiding In de Kadernota Integrale Veiligheid (KIV) 1 heeft de raad (woning)inbraak als een van de 6 prioriteiten voor 2012 benoemd. Hiertoe is dit uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

Voorlichtingsbijeenkomsten bewoners en jeugd Oostelijke eilanden Versie 3

Voorlichtingsbijeenkomsten bewoners en jeugd Oostelijke eilanden Versie 3 Voorlichtingsbijeenkomsten bewoners en jeugd Oostelijke eilanden Versie 3 Aanleiding Naar aanleiding van een aantal incidenten in de is er vanaf februari een stijgend gevoel van onveiligheid en zorg bij

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Vermogensdelicten 2 Geweld 4 Vernieling en overlast 6 Verdachten 8 Onveiligheidsgevoelens 9 Preventie 11 Oordeel over functioneren politie en gemeente m.b.t. veiligheid

Nadere informatie

De ontwikkeling van geweld in de Nederlandse samenleving VEEL MONITOREN, WEINIG EENDUIDIGHEID

De ontwikkeling van geweld in de Nederlandse samenleving VEEL MONITOREN, WEINIG EENDUIDIGHEID SECONDANT #1 MAART 2011 53 De ontwikkeling van geweld in de Nederlandse samenleving VEEL MONITOREN, WEINIG EENDUIDIGHEID door Maartje Timmermans en Miranda Witvliet De auteurs werken als onderzoeker bij

Nadere informatie

Vandaag Alert Morgen Veilig

Vandaag Alert Morgen Veilig Vandaag Alert Morgen Veilig Een plan ter vergroting van de veiligheid in Zwolle; met concrete acties en inzet van extra preventie, waakzaamheid en opsporing. Voorwoord De VVD Zwolle introduceert het plan

Nadere informatie

Jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in Groningen

Jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in Groningen FACTSHEET Jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in Groningen In deze factsheet worden trends en ontwikkelingen ten aanzien van de jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in de provincie Groningen behandeld.

Nadere informatie

Veiligheid in het primair onderwijs

Veiligheid in het primair onderwijs Veiligheid in het primair onderwijs 1 april 2009 Maarssen 8 april 2009 Amsterdam 9 april 2009 Den Haag 21 april 2009 Eindhoven 22 april 2009 Assen Marij Bosdriesz, Cecile Godefrooy, Marina Moerkens Programma

Nadere informatie

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013 Politie Eenheid Fact sheet nummer 4 februari 213 Veiligheidsmonitor -Amstelland 28-212 Deze fact sheet brengt de veiligheid in de regio -Amstelland tussen 28 en 212 in kaart. blijkt op verschillende indicatoren

Nadere informatie

7 speerpunten voor aanpak van winkelcriminaliteit

7 speerpunten voor aanpak van winkelcriminaliteit 7 speerpunten voor aanpak van winkelcriminaliteit ChristenUnie [NAAM GEMEENTE] Ruimte voor eigen tekst Foto Lijsttrekker Contactgegevens fractie Website datum Veilig Winkels 7 speerpunten voor aanpak van

Nadere informatie

Rapportage driehoeksmonitor Lokaal Criminaliteits- en Veiligheidsbeeld Basisteam Zaanstad

Rapportage driehoeksmonitor Lokaal Criminaliteits- en Veiligheidsbeeld Basisteam Zaanstad Rapportage driehoeksmonitor Lokaal Criminaliteits- en Veiligheidsbeeld Basisteam Zaanstad Gemeente Zaanstad Datum : 23 augustus 2016 Van : Leden driehoeksoverleg basisteam Zaanstad Aan : Gemeenteraad Zaanstad

Nadere informatie

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011 Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 28-211 Deze notitie brengt op basis van de Amsterdamse Veiligheidsmonitor de leefbaarheid en veiligheid in de regio Amsterdam-Amstelland tussen 28 en 211

Nadere informatie

Veiligheidsanalyse. m.b.t. integraal veiligheidsbeleid Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen

Veiligheidsanalyse. m.b.t. integraal veiligheidsbeleid Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen Veiligheidsanalyse m.b.t. integraal veiligheidsbeleid 2013-2016 Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen Agenda Gezamenlijk beleid met gemeente Geertruidenberg Toelichting Kernbeleid Veiligheid Werkwijze

Nadere informatie

Actieplan Veiligheid PvdA Arnhem

Actieplan Veiligheid PvdA Arnhem Actieplan Veiligheid PvdA Arnhem Zonder veiligheid geen leefbare stad. En vooral, geen sociale stad. De PvdA Arnhem staat pal voor Veilig over straat 1. Aanval op de overval. Zet in 0p alle effectieve

Nadere informatie

Onderwerp: Verlengen nota Lokaal gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011

Onderwerp: Verlengen nota Lokaal gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011 Raadsvergadering, 31 januari 2012 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Verlengen nota Lokaal gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011 Nr.: 483 Agendapunt: 11 Datum: 31 januari 2012 Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

Sociale veiligheid. De zorg voor een prettige en veilige reis

Sociale veiligheid. De zorg voor een prettige en veilige reis Sociale veiligheid De zorg voor een prettige en veilige reis Inleiding Elke dag spant NS zich in om het reizen met de trein en het verblijf op het station voor iedereen zo prettig en veilig mogelijk te

Nadere informatie

Sluitende aanpak. voor risico- en. probleemjongeren

Sluitende aanpak. voor risico- en. probleemjongeren Sluitende aanpak voor risico- en probleemjongeren Stad van jongeren Rotterdam is een stad van jongeren. Dat is een statistisch gegeven. Maar je ziet het ook als je op straat loopt. Overal jonge mensen

Nadere informatie

ONDERZOEK ONVEILIGHEIDSGEVOELENS EN OVERLAST

ONDERZOEK ONVEILIGHEIDSGEVOELENS EN OVERLAST ONDERZOEK ONVEILIGHEIDSGEVOELENS EN OVERLAST Utrecht, december 2012 door Marielle Jansen Referentie MJN Utrecht, 7 december 2012 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN VOORWOORD Onderzoek pagina 2/16 Inhoudsopgave

Nadere informatie

CONVENANT. Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in LELYSTAD

CONVENANT. Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in LELYSTAD CONVENANT Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in LELYSTAD Partijen komen het volgende overeen: De scholen zijn op grond van de Wet op de Arbeidsomstandigheden verantwoordelijk

Nadere informatie

Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid

Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid 2.1 Inleiding Openbare Orde en Veiligheid is een primaire taak van de lokale overheid. Samen met haar partners werkt de overheid aan een veilige en prettige leefomgeving.

Nadere informatie

Integrale gebiedscan gemeente Utrechtse Heuvelrug

Integrale gebiedscan gemeente Utrechtse Heuvelrug Integrale gebiedscan gemeente se Heuvelrug Colofon Uitgave Bureau Regionale Veiligheidsstrategie is een bureau van en voor de veiligheidspartners: de gemeenten, het Openbaar Ministerie en de politie van

Nadere informatie

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad Raadsvergadering, 29 januari 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 206 Agendapunt: 8 Datum: 11 december 2007 Onderwerp: Vaststelling speerpunten uit de conceptnota Lokaal Gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011

Nadere informatie

Aanpak Marokkaanse risicogroepen 2010-2012. Inleiding

Aanpak Marokkaanse risicogroepen 2010-2012. Inleiding Aanpak Marokkaanse risicogroepen 2010-2012 Inleiding In deze notitie worden de hoofdlijnen van beleid voor in eerste instantie 2010 aangegeven. De aanpak richt zich, zoals IMAR 2006-2009, op Marokkaanse

Nadere informatie

Samenvatting en conclusies

Samenvatting en conclusies Eval uat i e Camer at oezi cht Heer l en Ei ndr appor t Samenvatting en conclusies De gemeente Heerlen heeft eind 2003 als onderdeel van het plan "Operatie Hartslag" cameratoezicht ingevoerd op diverse

Nadere informatie

Eindexamen havo maatschappijwetenschappen 2013-I

Eindexamen havo maatschappijwetenschappen 2013-I Opgave 1 Persoonsgerichte aanpak van hooligans Bij deze opgave horen de teksten 1 tot en met 3. Inleiding De overheid richt zich al een aantal jaren op het bestrijden van overlast als onderdeel van het

Nadere informatie

Een specifiek middel om jeugdoverlast en fietsendiefstal te beperken is cameratoezicht.

Een specifiek middel om jeugdoverlast en fietsendiefstal te beperken is cameratoezicht. Nota Voor burgemeester en wethouders Datum vergadering: 05f"P;^W'^ Nummer: 14INT04379 Nota openbaar: Ja ui Minim mui min Onderwerp: Cameratoezicht rondom NS-station en het Componistenplein Advies:» De

Nadere informatie

Aanpak jeugdoverlast. Van inzet jeugdboa s tot een professionele ketenaanpak

Aanpak jeugdoverlast. Van inzet jeugdboa s tot een professionele ketenaanpak Aanpak jeugdoverlast Van inzet jeugdboa s tot een professionele ketenaanpak Inhoud Aanleiding Wat is een jeugdboa? Werkwijze jeugdboa s Ervaringen tot nu toe met jeugdboa s Successen aanpak jeugdgroepen

Nadere informatie

Raadsbesluit. Status Besluitvormend: Kadernota Oordeelvormend: Veiligheidsplan Besluitvormend: Veiligheidsfonds

Raadsbesluit. Status Besluitvormend: Kadernota Oordeelvormend: Veiligheidsplan Besluitvormend: Veiligheidsfonds Raadsbesluit Datum: 23-09-14 Onderwerp Integrale Veiligheid: - Kadernota Integrale Veiligheid Basisteam Meierij 2015-2018 - Ontwerp Regionaal Veiligheidsplan 2015-2018 - Veiligheidsfonds Oost-Brabant Status

Nadere informatie

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen RESULTATEN GEMEENTE OSS 2011 Soort onderzoek : Enquêteonderzoek bevolking 15+ Opdrachtgever : Stadsbeleid Maatschappelijke Ontwikkeling Opdrachtnemer : Team O&S,

Nadere informatie

Jaarplan Veiligheid 2018 met uitvoeringsprogramma s en verlengen kadernota Integrale Veiligheid (wensen en bedenkingen)

Jaarplan Veiligheid 2018 met uitvoeringsprogramma s en verlengen kadernota Integrale Veiligheid (wensen en bedenkingen) Jaarplan Veiligheid 2018 met uitvoeringsprogramma s en verlengen kadernota Integrale Veiligheid (wensen en bedenkingen) J. de Vegt De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050) 367

Nadere informatie

Burgemeester. De voorzitter van Commissie Bestuur. Zeer geachte mevrouw Michels-Spee,

Burgemeester. De voorzitter van Commissie Bestuur. Zeer geachte mevrouw Michels-Spee, Gemeente Den Haag Burgemeester Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag De voorzitter van Commissie Bestuur Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk BSD/2013.1553 RIS 269325 Doorkiesnummer 070-267 21 71

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Samenvatting 1 Vermogensdelicten 2 Geweldsdelicten 5 Vernieling en overlast 7 Verdachten 10 Onveiligheidsgevoelens 11 Preventie 13 Oordeel over functioneren politie

Nadere informatie