Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden"

Transcriptie

1 Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon Fax Commissie Mens en Samenleving Behandeld door Jet Smit, Tanja Heijkamp Doorkiesnummer Onderwerp Voortgang aanpak jeugdgroepen Bijlage(n) geen 2014 Uw kenmerk Verzonden Uw brief van Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden Geachte leden van de commissie Mens en Samenleving, De totale criminaliteit is in 2014 met 1% gedaald ten opzichte van Op de prioriteiten in de aanpak, te weten woninginbraak, autokraak en geweld, scoort Utrecht in 2014 positief ten opzichte van Op deze prioriteiten uit het Integraal veiligheidsplan zijn onze doelen gehaald. Wij gaan er vanuit dat onze aanpak jeugdgroepen een belangrijk onderdeel van onze veiligheidsaanpak - hieraan een bijdrage heeft geleverd. In deze brief krijgt u een bericht over de voortgang en resultaten over heel Inleiding Utrecht is een jonge stad. Bijna een op de vijf inwoners is jonger dan 18 jaar. Nog eens een vijfde van de Utrechters behoort tot de leeftijdsgroep 18 tot 26 jaar. Met het overgrote deel van deze jongeren gaat het goed. Voor een klein deel van de Utrechtse jongeren geldt dat niet. Ze hebben problemen en / of veroorzaken problemen. Jeugd hoort op straat, zeker in een grote stad als Utrecht. Maar er zijn ook groepen jongeren die op straat onacceptabel gedrag vertonen en hinderlijk, overlastgevend of crimineel zijn. Dat varieert van vernielingen en luidruchtig rondhangen, tot provoceren en lichte en zware vormen van criminaliteit. Uitgangspunten van de ketenpartners bij de aanpak van jeugdgroepen zijn: Jeugd hoort op straat, zeker in een grote stad; Maar: wij tolereren hinderlijk, overlastgevend en crimineel gedrag niet; Jongeren hebben een toekomst; wij schrijven niemand af. Dus: grenzen stellen én perspectief bieden. De aanpak jeugdgroepen; korte toelichting op de werkwijze Voor alle groepen wordt een plan van aanpak gemaakt, met daarin inzet gericht op het individu, de groep als geheel en op de omgeving. Er wordt ingezet op het actief betrekken van ouders en bewoners. De individuele aanpak bestaat uit twee onderdelen: de kopstukkenaanpak en een aanpak gericht op zorg, hulp en begeleiding. De aanpak vindt plaats onder regie van de gebiedsmanagers veiligheid in samenwerking met het jongerenwerk, de politie en het openbaar ministerie. Korte terugblik op 2014: minder groepen en minder jongeren in die groepen Utrecht telt na het shortlisten in mei 2014 in totaal 14 problematische jeugdgroepen (vijf hinderlijke, vijf overlastgevende en vier criminele groepen. Eind 2014 zijn er twee groepen afgevallen en is er een groep bijgekomen. In mei 2013 werden er in Utrecht in totaal 21 groepen geshortlist. In de groepen zitten in 2014 in totaal 199 jongeren. In 2013 waren dat er 288. Voor alle groepen is een plan van aanpak in uitvoering, met daarin een aanpak gericht op het individu, een aanpak gericht op de groep als geheel en op het domein. Het percentage bewoners dat aangeeft in de buurt vaak overlast te ervaren van groepen jongeren bedraagt in Utrecht al jaren ongeveer 20%. In 2014 gaf 22% van de bewoners aan (vaak) overlast te

2 ervaren. In 2013 was dit 19% en in 2012 was dit 21%. We zien dat de ervaren jeugdoverlast, ondanks de goede resultaten van de aanpak (minder groepen, minder jongeren in die groepen) nog niet evenredig daalt. Het beeld van de professionals uit de wijken is dat het rustig is en er weinig incidenten zijn. Ook is de zwaarte van de gemelde overlast afgenomen. 1. Individuele aanpak De individuele aanpak bestaat uit twee onderdelen: de kopstukkenaanpak en een aanpak gericht op zorg, hulp en begeleiding. Jongeren uit de aanpak jeugdgroepen maken gebruik van trajecten van aanbieders van hulpverlening en dagbesteding. In de individuele aanpak hebben we in 2014 aandacht besteed aan het verder vormgeven van de rol van de buurtteams in de aanpak van jeugdgroepen en dit zal ook in 2015 een belangrijk aandachtspunt zijn. 1.a Kopstukkenaanpak Er wordt met een stevige repressieve aanpak extra ingezet op de negatieve sleutelfiguren uit de criminele en overlastgevende groepen, zodat hun invloed op de groep wegvalt of afneemt en het overlastgevend of crimineel gedrag wordt doorbroken. Uitgangspunt is dat er drie kopstukken per groep aangepakt worden. Omdat er minder groepen zijn, is er ruimte om, waar dat nodig is, per groep meer kopstukken te kunnen aanpakken. Om het gedrag van de jongere te veranderen wordt breed gekeken naar mogelijkheden van strafrecht, bestuurs- en civiele maatregelen of waar nodig zorg en begeleiding. Politie en OM hebben extra capaciteit vrijgemaakt voor de kopstukkenaanpak. Als sluitstuk zijn er door het OM afspraken gemaakt met de Rechtbank om maandelijks een kopstukkenzitting te houden. Op deze zitting kunnen alle zaken m.b.t. deze jongere worden aangebracht; minder- en meerderjarigen, overtredingen en misdrijven, met uitzondering van zaken die voor een meervoudige kamer moeten voorkomen. Hieronder volgen de belangrijkste resultaten van de kopstukkenaanpak: Er zijn 61 plannen van aanpak voor de kopstukken gemaakt. Het eerste half jaar waren dat er 42 en in het tweede half jaar 29 waarvan er nog 10 overeenkomen met de eerste periode van Er zijn 32 plannen van aanpak afgesloten, omdat de jeugdgroep, waarin de jongere actief was niet meer op straat aanwezig was, de jongere niet meer actief was in de groep, verhuisd was of langdurig in detentie zat. In 2014 heeft de politie 154 aanhoudingen verricht van kopstukken voor misdrijven en/of overtredingen. Een aantal kopstukken is meerdere keren aangehouden. Er zijn 102 justitiële interventies gepleegd op de kopstukken. Dat betekent dat er een dossier is ingestuurd naar het OM waarin een beslissing is genomen: het merendeel gaat het om een dagvaarding waardoor een kopstuk voor de rechter moet komen, in sommige gevallen gaat het om een OM-strafbeschikking, een voeging (bij een andere zaak ondergebracht) of een sepot. 70 keer hebben kopstukken op een zitting gestaan in Hiervan is het merendeel op een kopstukkenzitting geweest. Een aantal kopstukken is meer dan 1 keer op zitting geweest. Er zijn 18 gevangenisstraffen opgelegd, met een gemiddelde lengte van 58 dagen. Ook is er 23 keer een werkstraf opgelegd, die gemiddeld 58 uur duurde. Daarnaast zijn er ook verschillende vormen van verplichte begeleiding of voorwaarden opgelegd, zoals (jeugd) reclasseringsmaatregel, contact- gebiedsverboden), elektronisch toezicht en andere bijzondere voorwaarden. De focus op de kopstukken heeft resultaat in de wijken. Focus op de kopstukken heeft invloed op de hele groep. Doordat kopstukken lang uit beeld blijven door bijvoorbeeld detentie of omdat ze begeleiding accepteren, vallen groepen uit elkaar. De overlast wordt minder of minder heftig en groepen verdwijnen soms totaal. Voor één kopstuk is een gebiedsverbod in het kader van de overlastwet ingezet. Daarnaast loopt het alcoholverbod dat in 2013 in een winkelcentrum is ingesteld vanwege aanhoudende overlast van een groep jongeren die elkaar daar ontmoeten en daarbij veel alcohol drinken door. 2/5

3 Het afgelopen jaar is besloten de kopstukkenaanpak te integreren in een vernieuwde persoonsgerichte aanpak in het Veiligheidshuis Regio Utrecht, de Top X aanpak. Deze start per 2015 en behelst een nog intensievere aanpak van onder meer kopstukken waarin zowel zorg als drang en dwang kunnen worden ingezet. 1.b Aanpak gericht op zorg, hulp en begeleiding Voor de overige groepsleden uit de jeugdgroepen is er waar nodig een individuele aanpak ingezet gericht op zorg, hulp en begeleiding. Het jongerenwerk zet in op laagdrempelig contact en biedt coaching en individuele begeleiding. Als een integraal plan van aanpak gemaakt moet worden dan kunnen jongeren worden aangemeld bij het Gemeentelijke Casusoverleg (GCO). Omdat er minder groepen zijn, is er waar dat nodig is, per groep meer ruimte voor een individuele aanpak gericht op zorg, hulp en begeleiding. We zien dat de goede samenwerking met de begeleiders vanuit JoU, politie en hulpverlening in de wijk maakt dat er minder jongeren worden aangemeld in het gemeentelijk casusoverleg. Hieronder volgen de belangrijkste resultaten: Gemiddeld 56% van de jongeren uit jeugdgroepen is individueel begeleid door het jongerenwerk. Meestal gaat het om kortdurende begeleiding van jongeren om hen een steuntje in de rug te geven, maar ook bijvoorbeeld begeleiding richting school, vrije tijdsbesteding, bijbaan, werk of hulpverlening. Het jongerenwerk heeft o.a. 23 jongeren toegeleid naar een bijbaan, 16 naar opleiding/school, 12 naar een leerwerktraject/dagbesteding of sociale zaken en ook werd er 10 keer toegeleid naar hulpverlening zoals het buurtteam/jes030. Vanuit het Gemeentelijke Casusoverleg zijn 62 casussen afgesloten. Voor 44 was dit het geval omdat de doelstellingen (geheel of grotendeels) zijn behaald. Dit zijn doelstellingen gericht op bijvoorbeeld het verkrijgen van een vrije tijdsbesteding, verminderen van middelengebruik en verminderen van overlast. In 14 gevallen bleek geen integrale aanpak nodig/of werd vrijwillige hulp niet geaccepteerd. Drie casussen zijn doorgeleid naar het Veiligheidshuis omdat de medewerking werd geweigerd en er wel ernstige zorgen waren in combinatie met strafbare feiten. Het jongerenwerk heeft steeds meer individuele contacten met die jongeren waar zorgen over zijn en met hun ouders. In de individuele begeleiding pakken jongeren samen met de jongerenwerker problemen zelf aan, pakken jongeren de regie en werken aan hun toekomstperspectief. De inzet op individuen wordt beter gekoppeld aan het gedrag op straat en steeds meer ouders worden betrokken bij de zorgen die er zijn rond hun kinderen. Ook hiervan zien de partijen in de wijk terug dat jongeren minder in groepen aanwezig zijn en overlast vermindert. 2. Aanpak op het terrein van de groep als geheel en op de omgeving Voor alle 14 groepen is er een integraal plan van aanpak opgesteld met maatregelen gericht op de groep als geheel en op de omgeving. Voorbeelden van maatregelen zijn activiteiten vanuit het jongerenwerk, aanpassingen van de omgeving zoals verlichting of het plaatsen of juist weghalen van bankjes, het inzetten van cameratoezicht etc. Er worden afspraken gemaakt over inzet van het jongerenwerk op de groep en de inzet gericht op handhaving vanuit politie en toezichthouders. In dit plan van aanpak is bijzondere aandacht voor het betrekken van ouders, bewoners en ondernemers. Naar aanleiding van de shortlist zijn alle jongeren die gezien worden in een geshortliste jeugdgroep hierover geïnformeerd door middel van een brief. Ook ouders van thuiswonende jongeren zijn geïnformeerd. In veel gevallen is de brief aanleiding geweest voor het voeren van gesprekken met ouders. Het jongerenwerk heeft in 2014 zo'n 208 oudergesprekken gevoerd. Ook vanuit de politie en gemeente worden ouders actief benaderd. Het jongerenwerk heeft 84% van de jongeren in de geshortliste jeugdgroepen in beeld. Er zijn 129 bewoners aanwezig geweest en actief betrokken bij de aanpak door middel van bijeenkomsten in de wijken. 112 jongeren zijn actief geweest in nieuwe initiatieven voor hun buurt, bijvoorbeeld tijdens een maandelijkse prikactie (schoonmaken), in de organisatie van een bingo voor de buurt, door deelname aan een koffieochtend voor bewoners en partners of het organiseren van een voetbaltoernooi voor kinderen. 3/5

4 3. Projectmatig opsporingsonderzoek In het najaar van 2013 is er een projectmatig opsporingsonderzoek opgestart naar twee groepen in Utrecht. Er zijn tot nu toe zeven aanhoudingen verricht. Het betreft hier een nog lopend strafrechtelijk onderzoek. 4. Ontwikkeling in ervaren overlast De Aanpak Jeugdgroepen levert een bijdrage aan de doelstelling van de gemeente om de (ervaren) jeugdoverlast te laten dalen. Ook gaan we er vanuit dat de aanpak effect heeft op de criminaliteitscijfers. Er zijn daarnaast verschillende bronnen die ons een beeld geven van de (ervaren) overlast in de stad: de Inwonersenquête, de rapportages en beoordeling van professionals in de wijken, het aantal meldingen jeugdoverlast bij de politie en meldingen bij de gemeente. Inwonersenquête: De gemeente Utrecht voert jaarlijks de Inwonersenquête uit. De Inwonersenquête bestaat uit vragen over onderwerpen zoals veiligheid, openbare ruimte, milieu, wonen, participatie en cultuur. Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van wat Utrechters vinden, wordt een steekproef getrokken van mensen uit de gemeentelijke basisadministratie (GBA) van de gemeente Utrecht. In 2014 gaven 22% van de bewoners aan vaak overlast te ervaren. De ambitieuze doelstelling uit het Integraal Veiligheidsplan 2014 om de (vaak) ervaren jeugdoverlast te laten dalen naar 14% is helaas niet gehaald. In onderstaande tabel is te zien dat het aantal bewoners dat vaak overlast ervaart de afgelopen jaren rond de 20% schommelt. In 2009 was er een positieve uitschieter naar 14%. In het IVP is de doelstelling op 17% gesteld, we merken dat dit percentage lastig te beïnvloeden is. Vaak jongerenoverlast in de buurt ervaren meldingen jeugdoverlast gemeente en politie Het aantal meldingen over jeugdoverlast bij gemeente laat een lichte daling zien, van 410 in 2012 naar 330 in 2013 naar 259 in De meldingen bij politie waren in 2013 enorm gedaald met 19% ten opzichte van Dit jaar zien we een lichte stijging met 8%. De daling ten opzichte van 2012 is nog 11%. Deze meldingen zijn niet allemaal te koppelen aan de jeugdgroepen. - Beeld van professionals uit de wijken: 2014 was redelijk rustig Op basis van rapportages van professionals in de wijken is het beeld over de stad Utrecht is dat het rustig is geweest wat betreft jeugdoverlast. Een aantal van de geshortliste groepen is nauwelijks zichtbaar of overlastgevend aanwezig geweest op straat en we verwachten dat deze volgend jaar niet meer op de shortlist zullen voorkomen. De zwaarte van de gemelde overlast is volgens de professionals afgenomen. Helaas veroorzaakt een deel van de groepen nog wel overlast en zijn er nog situaties waarbij bewoners (ernstige) overlast ervaren door jeugdgroepen. Deze ontwikkelingen houden onze aandacht en inzet. 5. Vervolg De afgelopen jaren hebben we al veel bereikt in de aanpak jeugdgroepen. De aanpak van jeugdgroepen blijft een aanpak die een lange adem vergt. We zetten de ingezette koers dan ook voort. De inzet op terrein van zowel repressie en strafrecht als op terrein van preventieve inzet van het jongerenwerk, het bieden van kansen, zorg en begeleiding moet vastgehouden worden. Eind juni 2015 verschijnt er een nieuwe shortlist waaruit het aantal groepen en het aantal jongeren in die groepen blijkt. In 2015 vindt er een pilot plaats met een nieuw instrument voor de shortlist. Het betreft hier een landelijke pilot waaraan Utrecht ook deel zal nemen. Tevens treffen we voorbereidingen om dit goed te implementeren als dit instrument beschikbaar komt. U wordt volgend jaar geïnformeerd over de 4/5

5 voortgang van dit instrument en het beeld dat dit oplevert voor de stad. Verder wordt in samenwerking met de buurtteams gewerkt aan snelle signalering en toeleiding van jongeren vanuit de individuele aanpak. In 2015 worden de kopstukken uit de individuele aanpak verder geïntegreerd in de persoonsgerichte aanpak TOP X. De aanpak jeugdgroepen maakt onderdeel uit van één van de prioriteiten van het IVP; het thema Jeugdoverlast en criminaliteit. In het kader van repressie werken we o.a. nauw samen met de politie en het openbaar ministerie. In het kader van preventie investeren we als gemeente veel in het jongerenwerk breed en de buurtteams (die inzetten op laagdrempelige jeugdhulp die zoveel mogelijk 'aan de voorkant' plaats vindt). In preventief opzicht kan echter ook gedacht worden aan bijvoorbeeld HALTlessen op school en toeleiding naar werk of school van risicojongeren. Wij informeren u volgend jaar met een integrale brief die naast de aanpak jeugdgroepen ook in beeld brengt op welke manier we nog meer inzetten op het verminderen van jeugdcriminaliteit en jeugdoverlast. Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Utrecht, De secretaris, De burgemeester, 5/5

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 030-286 10 00 Fax 030-286 12 24 www.utrecht.nl Commissie Mens en Samenleving Behandeld door Jet Smit, Sietske Jonkers Doorkiesnummer 030-286 00 00 E-mail

Nadere informatie

Wat is een Veiligheidshuis?

Wat is een Veiligheidshuis? Wat is een Veiligheidshuis? Uit landelijk Programmaplan (2011): Een Veiligheidshuis is een lokaal of regionaal samenwerkingsverband tussen verschillende partners gericht op integrale, operationele en persoons-

Nadere informatie

Aanpak Jeugdgroepen. Chillen op straat? Ok! Maar overlast nee!

Aanpak Jeugdgroepen. Chillen op straat? Ok! Maar overlast nee! Aanpak Jeugdgroepen Interne nieuwsbrief eerste kwartaal 2013 Chillen op straat? Ok! Maar overlast nee! Voorwoord De aanpak jeugdgroepen is werk in uitvoering. En voor een deel ook training on the job.

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050)

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050) Stand van zaken aanpak problematische jeugdgroepen L.T. Rozema De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050) 367 61 95-6460666 - Geachte heer, mevrouw, In de raadscommissie Financiën

Nadere informatie

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid Taak en invloed gemeenteraad op de Integrale veiligheid 1 Definitie veiligheid Veiligheid is de mate van afwezigheid van potentiële oorzaken van een gevaarlijke situatie of de mate van aanwezigheid van

Nadere informatie

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Stad Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Periode januari t/m december 2014 Afdeling Veiligheid & Wijken januari 2015 Stad met een hart Veiligheidsbeeld Amersfoort januari december 2014 Voor u ligt het

Nadere informatie

Tijdens de informatiebijeenkomst d.d. 12 februari 2015 heeft de politie een toelichting gegeven op deze politie(criminaliteits)cijfers.

Tijdens de informatiebijeenkomst d.d. 12 februari 2015 heeft de politie een toelichting gegeven op deze politie(criminaliteits)cijfers. RAADSINFORMATIEBRIEF 15R.00078 Cr gemeente WOERDEN Van college van burgemeester en wethouders Datum 17 februari 2015 Portefeuillehouder(s) : Burgemeester V.J.H. Molkenboer Portefeuille(s) : Openbare orde

Nadere informatie

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Periode januari t/m augustus 2014 Afdeling Veiligheid en Wijken September 2014 Stad met een hart Veiligheidsbeeld Amersfoort eerste acht maanden 2014 Voor u ligt het

Nadere informatie

Veiligheidscijfers Soest 2015 samenwerking loont

Veiligheidscijfers Soest 2015 samenwerking loont ontwikkeling 2015 tov 2014, gemeente ontwikkeling 2015 tov 2014, regio MNL januari t/m juni juli t/m december Veiligheidscijfers Soest 2015 samenwerking loont Januari 2016 - In 2015 is het aantal woninginbraken

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Postbus 20301 2500 EA DEN HAAG Onderwerp Voortgang aanpak criminele jeugdgroepen 1. Inleiding De

Nadere informatie

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid Veiligheid kernthema: De criminaliteitscijfers en de slachtoffercijfers laten over het algemeen een positief beeld zien voor Utrecht in. Ook de aangiftebereidheid van Utrechters is relatief hoog (29%).

Nadere informatie

Actieprogramma Risicojeugd en Jeugdgroepen

Actieprogramma Risicojeugd en Jeugdgroepen Actieprogramma Risicojeugd en Jeugdgroepen Regiocoördinatoren De aanpak van risicojeugd en jeugdgroepen is een prioriteit van mijn ministerie, de gemeenten, het Openbaar Ministerie (OM) en de politie.

Nadere informatie

1. Aanleiding Op 16 juli heeft de gemeenteraad van Oss unaniem ingestemd met de motie van het CDA:

1. Aanleiding Op 16 juli heeft de gemeenteraad van Oss unaniem ingestemd met de motie van het CDA: Plan van aanpak Terugdringen jeugdoverlast in de Schadewijk 1. Aanleiding Op 16 juli heeft de gemeenteraad van Oss unaniem ingestemd met de motie van het CDA: Constaterende dat, - Er afgelopen jaar een

Nadere informatie

Gemeente Rotterdam. Handleiding. voor de. aanpak van. jeugdgroepen

Gemeente Rotterdam. Handleiding. voor de. aanpak van. jeugdgroepen Gemeente Rotterdam Handleiding voor de aanpak van jeugdgroepen 2 Soms scheuren ze op hun scooters over stoepen en pleinen Inleiding Jongeren - we hebben het hier over jongeren tussen 12 en 24 jaar - zijn

Nadere informatie

tabel 2-1: Beleidsinstrumenten per veiligheidsveld Woon-/ Bedrijvigheid Jeugd leefomgeving Instrument Integriteit Overig

tabel 2-1: Beleidsinstrumenten per veiligheidsveld Woon-/ Bedrijvigheid Jeugd leefomgeving Instrument Integriteit Overig tabel 2-1: Beleidsinstrumenten per veiligheidsveld Instrument Woon-/ Bedrijvigheid Jeugd leefomgeving Integriteit Overig 1. Bureau Halt x 2. Burgernet x 3. Gemeentelijke cameratoezicht x 4. Maatregelen

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Eindevaluatie aanpak problematische jeugdgroepen Steller L.T. Rozema De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 61 95 Bijlage(n) 2 Ons kenmerk 6986814 Datum

Nadere informatie

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Veiligheidsbeleving Inzicht krijgen in de factoren die van invloed zijn op de veiligheidsbeleving bij de inwoners van Tweestromenland. Afhankelijk van

Nadere informatie

Werkprocesbeschrijving. Beke aanpak. Hellevoetsluis

Werkprocesbeschrijving. Beke aanpak. Hellevoetsluis BIJLAGE V Werkprocesbeschrijving Beke aanpak Hellevoetsluis Loes van Zuilen en Annelies Hoogenes Augustus 2007 1 Inhoudspagina 1. Inleiding 2. Uitgangspunten - Doelstelling Beke aanpak - Doelgroep 3. Definities

Nadere informatie

Aanvulling PGA voor Problematische Jeugdgroepen versie update AVG, tekst mr. Lydia Janssen

Aanvulling PGA voor Problematische Jeugdgroepen versie update AVG, tekst mr. Lydia Janssen Een gezamenlijk besluit Aanvulling Privacyreglement Lokale Persoonsgerichte aanpak Midden-Nederland in verband met de integrale aanpak van problematisch groepsgedrag. Aanleiding voor deze aanvulling Kenmerkend

Nadere informatie

ONTWIKKELING JEUGDOVERLAST

ONTWIKKELING JEUGDOVERLAST ONTWIKKELING JEUGDOVERLAST ONTWIKKELING JEUGDOVERLAST IN DE 22 GEMEENTEN VAN HET SAMENWERKINGSVERBAND AANPAK MAROKKAANS- NEDERLANDSE RISICOJONGEREN Deelrapportage gemeente Eindhoven Colofon Van Montfoort/INTRAVAL

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 6C Openbare orde en veiligheid Inleiding Wij willen het veiligheidsniveau voor de bewoners en bezoekers van Leiderdorp behouden in objectief en subjectief opzicht en waar mogelijk

Nadere informatie

locatiegebonden groepsgebonden dagelijks af en toe incidenteel in de avonduren s nachts in het weekend door de week wisselend per seizoen

locatiegebonden groepsgebonden dagelijks af en toe incidenteel in de avonduren s nachts in het weekend door de week wisselend per seizoen PLAN VAN AANPAK JEUGDGROEPEN Naam hotspot / jeugdgroep Datum 1. INVENTARISATIE GROEP Bullets kenmerken die van toepassingen zijn: meerdere opties mogelijk 1.1. OVERLAST Aard geluidsoverlast vernielingen

Nadere informatie

maatschappijwetenschappen vwo 2015-II

maatschappijwetenschappen vwo 2015-II Opgave 2 Rondhangen Bij deze opgave horen de teksten 2 en 3 en tabel 1. Inleiding De Kamer ontvangt elk jaar een rapportage van de minister van Justitie over de voortgang van de aanpak van problematische

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater 17R.00072

RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater 17R.00072 Gemeente Qiulewater RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater 17R.00072 Van college van burgemeester en wethouders Datum : 21 februari 2017 Portefeuillehouder(s) : Burgemeester Verhoeve Portefeuille(s) : Openbare

Nadere informatie

Veiligheid in Leusden. We kijken even terug naar 2018.maar vooral vooruit!

Veiligheid in Leusden. We kijken even terug naar 2018.maar vooral vooruit! Veiligheid in Leusden We kijken even terug naar 2018.maar vooral vooruit! Wat gebeurde er de afgelopen tijd in de wereld baas Mark Zuckerberg getuigt in het Amerikaanse Congres te Washington, nadat naar

Nadere informatie

Bijlage 1 bij Privacyconvenant Beschrijving van Overleggen VHH Haaglanden

Bijlage 1 bij Privacyconvenant Beschrijving van Overleggen VHH Haaglanden Bijlage 1 bij Privacyconvenant Beschrijving van Overleggen VHH Haaglanden In 2013 heeft het Veiligheidshuis Haaglanden de nieuwe focuswerkwijze geïntroduceerd. Met de nieuwe werkwijze zetten we de capaciteit

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN. Aantal invullen Ons kenmerk

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN. Aantal invullen Ons kenmerk Onderwerp Stand van zaken aanpak problematische jeugdgroepen Steller L.T. Rozema De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 61 95 Bijlage(n) Aantal invullen Ons kenmerk

Nadere informatie

Project overlastgevende jeugd

Project overlastgevende jeugd Project overlastgevende jeugd Waarom overlastgevende jeugd? Alle zes de Peelgemeenten prioriteren de aanpak van jeugdoverlast voor de komende vier jaar. Niet per definitie omwille van zorgelijke ontwikkelingen

Nadere informatie

Van: M. van Wijk Tel nr: Nummer: 17A.00868

Van: M. van Wijk Tel nr: Nummer: 17A.00868 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: M. van Wijk Tel nr: 06-35113527 Nummer: 17A.00868 Datum: 22 augustus 2017 Team: OOV Tekenstukken: Ja Bijlagen: 1 Afschrift aan: Marjolein

Nadere informatie

Margret van Wijk, Frank Pleket. Advies: In te stemmen met de beantwoording in bijgaande RIB en deze aan de raad te sturen.

Margret van Wijk, Frank Pleket. Advies: In te stemmen met de beantwoording in bijgaande RIB en deze aan de raad te sturen. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & BEANTWOORDING ARTIKEL 40 VRAGEN Van: D. Loman Tel nr: 8301 Nummer: 17A.00124 Datum: 7 februari 2017 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

Werkgroep Begroten en Verantwoorden. Programma 1 Leefbaarheid en Veiligheid

Werkgroep Begroten en Verantwoorden. Programma 1 Leefbaarheid en Veiligheid Werkgroep Begroten en Verantwoorden Programma 1 Leefbaarheid en Veiligheid Jaarrekening 2016 Waarom doen we dit? 1. Verbeteren informatie- en controlepositie, 2. Samen in plaats van ieder voor zich, 3.

Nadere informatie

Toezichthouders in de wijk

Toezichthouders in de wijk Toezichthouders in de wijk Hoe ervaren inwoners uit Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht de aanwezigheid van Toezichthouders? Inhoud: 1 Conclusies 2 Bekendheid 3 Effect 4 Waardering taken Hondengerelateerde

Nadere informatie

Wijkveiligheidsprogramma Zuidwest 2015

Wijkveiligheidsprogramma Zuidwest 2015 Wijkveiligheidsprogramma Zuidwest 2015 1. Inleiding De zorg voor veiligheid is één van de kerntaken van de gemeente Utrecht. De gemeente heeft de regie op de lokale veiligheid, maar de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Informatiesystemen. Directie Veiligheid. 23 november 2009 NGI

Informatiesystemen. Directie Veiligheid. 23 november 2009 NGI 23 november 2009 NGI Informatiesystemen Directie Veiligheid Informatiesystemen Directie Veiligheid Kennis- en informatiesystemen 1. Introductie Directie Veiligheid 2. Voorbeeld beleidsinformatiesysteem

Nadere informatie

Stichting Aanpak Overlast Amsterdam. Plan van Aanpak 2012

Stichting Aanpak Overlast Amsterdam. Plan van Aanpak 2012 Stichting Aanpak Overlast Amsterdam Plan van Aanpak 2012 12 december 2011 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Organisatie...5 Aansturing Positionering Uitgangspunten 3. Aanpak...7 Inzet in 2012 Resultaatafspraken

Nadere informatie

Jaarverslag Professionaliseren en versterken van de ketens

Jaarverslag Professionaliseren en versterken van de ketens Jaarverslag 2012 Professionaliseren en versterken van de ketens Inleiding H et Veiligheidshuis is dé plek waar veiligheid, zorg en bestuur samen komen rond complexe problematiek. Het is een netwerksamenwerking

Nadere informatie

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College 13 september 2011 Financieel

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College 13 september 2011 Financieel Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/11-00383 Directeur : drs. M.H.J. van Kruijsbergen Postreg.nr. Behandelend ambtenaar A.A. van der Wouden Datum: 1 september 2011 Afdeling Tel.nr 0345 636

Nadere informatie

Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg

Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg Juni 2014 Waarom een visie? Al sinds het bestaan van het vak jongerenwerk is er onduidelijkheid over wat jongerenwerk precies inhoudt. Hierover is doorgaans geen

Nadere informatie

Notitie bij collegebrief RVR 2015

Notitie bij collegebrief RVR 2015 Notitie bij collegebrief RVR 2015 VVH - Openbare orde en Veiligheid Disclaimer: deze brief is ongetekend op persportal geplaatst. Aan deze versie kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen de ondertekende

Nadere informatie

Veiligheid Vleuten-De Meern Wijkraadvergadering 16 maart Utrecht.nl

Veiligheid Vleuten-De Meern Wijkraadvergadering 16 maart Utrecht.nl Veiligheid Vleuten-De Meern 2014-2015 Wijkraadvergadering 16 maart 2015 Veiligheidscijfers stad Utrecht Ontwikkeling veiligheid in Utrecht geregistreerde criminaliteit 2011 2012 2013 2014 '11-'14 '13 -

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Contactpersoon

Nadere informatie

Samenvatting en conclusies

Samenvatting en conclusies Eval uat i e Camer at oezi cht Gouda Ei ndr appor t Samenvatting en conclusies De gemeente Gouda is begin 2004 een proef gestart met cameratoezicht in de openbare ruimte op diverse locaties in de gemeente.

Nadere informatie

Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020

Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020 Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020 - Veiligheidsanalyse - Prioritering - Kaderplan integrale veiligheid (4 jaar) - Uitvoeringsprogramma Jaarlijkse evaluatie Jaarlijks programma Tussentijds actualiseren

Nadere informatie

Van: M. van Milligen Tel nr: Nummer: 17A.00002

Van: M. van Milligen Tel nr: Nummer: 17A.00002 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: M. van Milligen Tel nr: Nummer: 17A.00002 Datum: 31 januari 2017 Team: Openbare Orde en Veiligheid Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift

Nadere informatie

Inleiding. Hoofdlijnen

Inleiding. Hoofdlijnen Toelichting privacyreglement Aanpak jeugd(groeps)overlast gemeente Arnhem Inleiding Het privacyreglement is een bijlage bij het nog op te stellen convenant Aanpak jeugd(groeps)overlast gemeente Arnhem.

Nadere informatie

12 JUNI 2015 GEMEENTE OUDE IJSSELSTREEK VOORTGANGSRAPPORTAGE. Voortgang aanpak jongeren overlast AANPAK OP DOMEIN GROEP EN INDIVIDUEEL PREVENTIE

12 JUNI 2015 GEMEENTE OUDE IJSSELSTREEK VOORTGANGSRAPPORTAGE. Voortgang aanpak jongeren overlast AANPAK OP DOMEIN GROEP EN INDIVIDUEEL PREVENTIE Voortgang aanpak jongeren overlast AANPAK OP DOMEIN GROEP EN INDIVIDUEEL PREVENTIE Hangplekken Hangplekken zijn van alle tijden; de behoefte om vrienden te ontmoeten, samen wat te kletsen en te lachen

Nadere informatie

Convenant Uitvoeringsoverleg Veiligheid en Zorg Zaaknummer Documentnummer DOC Versie. Leeuwen, M.E. van; Vugs, I.H.C.

Convenant Uitvoeringsoverleg Veiligheid en Zorg Zaaknummer Documentnummer DOC Versie. Leeuwen, M.E. van; Vugs, I.H.C. B&W-voorstel Onderwerp Convenant Uitvoeringsoverleg Veiligheid en Zorg Zaaknummer -2016-001074 Documentnummer DOC-2016-007902 Versie Auteur Lisa Koswal Msc. l.koswal@zoetermeer.nl 079-3460000 Gemeentesecretaris

Nadere informatie

Prioritering Beleidskader Veiligheid Veiligheidsanalyse 2018

Prioritering Beleidskader Veiligheid Veiligheidsanalyse 2018 Prioritering Beleidskader Veiligheid 2019-2022 Veiligheidsanalyse 2018 Veiligheidsketen proactie nazorg preventie repressie preparatie 2 Waar gaat beleidskader Veiligheid over? Doelstelling Veilige stad

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsbeleid Actieplan 2012-2013

Integraal Veiligheidsbeleid Actieplan 2012-2013 Integraal Veiligheidsbeleid Actieplan 2012-2013 Gouda veilig; dat doen we samen Gouda is in de afgelopen jaren veiliger geworden. Op bijna alle vlakken is de geregistreerde criminaliteit in Gouda gedaald.

Nadere informatie

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad 2013

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad 2013 Gemeente Amersfoort BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad 2013 DOCS.nr. 4539980 Nummer 204 Vragen van het raadslid Schulten en van Wegen (BPA) inzake Woninginbraken,

Nadere informatie

Via deze raadsinformatiebrief bieden wij de politie(criminaliteits)cijfers 2016 en de duiding er van ter kennisname aan.

Via deze raadsinformatiebrief bieden wij de politie(criminaliteits)cijfers 2016 en de duiding er van ter kennisname aan. RAADSINFORMATIEBRIEF 17R.00004 gemeente WOERDEN Van college van burgemeester en wethouders Datum 7 februari 2017 Portefeuillehouder(s) : Burgemeester Molkenboer Portefeuille(s) : Openbare Orde en Veiligheid

Nadere informatie

Actieplan Veiligheid 2018

Actieplan Veiligheid 2018 Actieplan Veiligheid 2018 1. Inleiding Een veilige woonomgeving is een behoefte van al onze inwoners. Het voorkomen en terugdringen van overlast, criminaliteit en onveilige situaties blijft dan ook prioriteit.

Nadere informatie

Rapportage driehoeksmonitor Lokaal Criminaliteits- en Veiligheidsbeeld Basisteam Zaanstad

Rapportage driehoeksmonitor Lokaal Criminaliteits- en Veiligheidsbeeld Basisteam Zaanstad Rapportage driehoeksmonitor Lokaal Criminaliteits- en Veiligheidsbeeld Basisteam Zaanstad Gemeente Zaanstad Datum : 23 augustus 2016 Van : Leden driehoeksoverleg basisteam Zaanstad Aan : Gemeenteraad Zaanstad

Nadere informatie

Integraal veiligheidsbeleid

Integraal veiligheidsbeleid Integraal veiligheidsbeleid 2017-2021 Gemeente Ooststellingwerf 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2.1 Trends en ontwikkelingen... 4 3. Integraal veiligheidsbeleid 2017-2021... 5 3.1. Gemeentelijke missie en visie...

Nadere informatie

Plaatsingsbesluit cameratoezicht Banne Centrum

Plaatsingsbesluit cameratoezicht Banne Centrum Gemeente Amsterdam Burgemeester Gemeenteblad Bm Bm-besluit Jaar Afdeling 2016 3B Nummer Publicatiedatum Onderwerp Plaatsingsbesluit cameratoezicht Banne Centrum De burgemeester van Amsterdam Overwegende:

Nadere informatie

Vernieuwend Werken per

Vernieuwend Werken per Vernieuwend Werken per 01-01-2018 Basisteam Ommelanden-Oost Resultaat door een integrale aanpak Veiligheid is niet alleen een zaak van de politie Wij zijn een partner in de aanpak van veiligheid en overlast

Nadere informatie

Speciale Halt-afdoening

Speciale Halt-afdoening Speciale Halt-afdoening Thema middag Helder op straat (HOS) 26 januari 2012 Liesbeth vanden Boeynants Directeur Halt ZWN Halt Zuid-West Nederland o Werkgebied 39 gemeenten; 2 politieregio s o 21 medewerkers;

Nadere informatie

Problematische Jeugdgroepen in Nederland

Problematische Jeugdgroepen in Nederland Problematische Jeugdgroepen in Nederland Omvang en aard in het najaar van 2014 Samenvatting 1. Zie bijlage 1 van deze rapportage voor de indeling van de politie-eenheden. De politie gebruikt de shortlist

Nadere informatie

Bij beantwoording de datum en ons kenmerk vermelden. Wilt u slechts één zaak in uw brief behandelen. Onderwerp Actieprogramma criminele jeugdgroepen

Bij beantwoording de datum en ons kenmerk vermelden. Wilt u slechts één zaak in uw brief behandelen. Onderwerp Actieprogramma criminele jeugdgroepen Ministerie van Veiligheid en Justitie Cc : frt~.2eml~jy 4k 152 S > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 2511

Nadere informatie

» * gemeente WOERDEN. Onderwerp: Gemeentelijk veiligheidsbeeld 2017 (geregistreerde criminaliteitscijfers en duiding).

» * gemeente WOERDEN. Onderwerp: Gemeentelijk veiligheidsbeeld 2017 (geregistreerde criminaliteitscijfers en duiding). RAADSINFORMATIEBRIEF 18R.00033» * gemeente WOERDEN 18R.00033 Van college van burgemeester en wethouders Datum 6 februari 2018 Portefeuillehouder(s) : Burgemeester V. Molkenboer Portefeuille(s) : Openbare

Nadere informatie

Versie 18-2-2013. Plan van aanpak Jeugdrisicogroep

Versie 18-2-2013. Plan van aanpak Jeugdrisicogroep Versie 18-2-2013 Plan van aanpak Jeugdrisicogroep Voorwoord In 2010 is gebleken dat er een criminele jeugdgroep in Weert actief was. Omdat ook landelijk duidelijk werd dat dit type jeugdgroepen voor steeds

Nadere informatie

Jongeren. Experimenteren Zijn onzeker Overzien risico s niet of nauwelijks Kunnen moeilijk nee zeggen Voelen druk van buitenaf Willen indruk maken

Jongeren. Experimenteren Zijn onzeker Overzien risico s niet of nauwelijks Kunnen moeilijk nee zeggen Voelen druk van buitenaf Willen indruk maken Ontstaan Straathandel Niet alleen voor toeristen en personen die zich niet wilden laten registreren Ook jongeren werden aangesproken op straat Niet enkel wiet Ook andere drugs Jongeren Experimenteren

Nadere informatie

Rhenen. ontwikkeling in de periode januari-jun 2018 t.o.v. januari-jun 2017

Rhenen. ontwikkeling in de periode januari-jun 2018 t.o.v. januari-jun 2017 Rhenen Algemeen: In de eerste zes maanden van 2018 is het totaal aantal geregistreerde misdrijven in Rhenen met -2% gedaald ten opzichte van 2017. De daling is minder sterk dan de gemiddelde ontwikkeling

Nadere informatie

Jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in Groningen

Jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in Groningen FACTSHEET Jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in Groningen In deze factsheet worden trends en ontwikkelingen ten aanzien van de jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in de provincie Groningen behandeld.

Nadere informatie

Raadsfractie D66 t.a.v. mevrouw Dekker, de heren Van Leeuwen en Rijssenbeek

Raadsfractie D66 t.a.v. mevrouw Dekker, de heren Van Leeuwen en Rijssenbeek Retouradres Postbus 511, 2003PB Haarlem Raadsfractie D66 t.a.v. mevrouw Dekker, de heren Van Leeuwen en Rijssenbeek I I Datum 9 september 2014 Ons kenmerk 2014/327774 Contactpersoon S. van Doome-Jurada

Nadere informatie

Van: M. Elberse Tel.nr.: Nummer: 14A.00705

Van: M. Elberse Tel.nr.: Nummer: 14A.00705 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: M. Elberse Tel.nr.: 06-35113527 Nummer: 14A.00705 Datum: 7 oktober 2014 Team: Jeugd, Leefbaarheid en Veiligheid Tekenstukken: Ja Bijlagen:

Nadere informatie

Politie en Veiligheidsregio Twente

Politie en Veiligheidsregio Twente Introductie Wilma van Raalte Veiligheidsregio Twente Programmamanager CO24 Politie en Veiligheidsregio Twente Brede taakopvatting: rampen en grootschalige incidenten, maar ook: samenwerken in het (sociaal)

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater 18R.00822

RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater 18R.00822 TjjSŕÛ Gemeente Çf^C5 Oudewater RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater 18R.00822 Van : College van burgemeester en wethouders Datum : 18 december 2018 Portefeuillehouder(s) : Wethouder W.J.P. Kok Portefeuille(s)

Nadere informatie

40 secondant #1 februari 2010. Illustratie: Hans Sprangers

40 secondant #1 februari 2010. Illustratie: Hans Sprangers 40 secondant #1 februari 2010 Illustratie: Hans Sprangers Hoe zorg je dat mensen zich buiten weer veilig voelen en jongeren ook hun gang kunnen gaan, zonder overlast te veroorzaken? Aanpak Jongeren op

Nadere informatie

1. De mobiele Jop (MJOP) 1.2 Plaatsing van de mobiele Joppen:

1. De mobiele Jop (MJOP) 1.2 Plaatsing van de mobiele Joppen: Eindevaluatie Mobiele Joppen Papesteeg en Park Groenedijk Juli 2015 1. De mobiele Jop (MJOP) De gemeente Tiel beschikt over twee mobiele joppen (MJOP) die in kunnen worden gezet op plaatsen waar noodzakelijke

Nadere informatie

Raadsvoorstel veiligheidsanalyse en inzet jeugdmarshall en jeugdboa's Zaakid van. Roode, A

Raadsvoorstel veiligheidsanalyse en inzet jeugdmarshall en jeugdboa's Zaakid van. Roode, A Raadsvoorstel Onderwerp Raadsvoorstel veiligheidsanalyse en inzet jeugdmarshall en jeugdboa's Zaakid 63738413 Versie Auteur van. Roode, A 79-46889 a.m.van.roode@zoetermeer.nl Gemeentesecretaris Directeur

Nadere informatie

Project jeugd Hillegom

Project jeugd Hillegom Project jeugd Hillegom Annelotte Hoepman Beleidsmedewerker Jeugd(zorg) en Veiligheid bij HLT samen 14 juni 2018 1 Inhoud Aanleiding en doel aanpak Opzet project Jeugd Hillegom Samenwerking met het Veiligheidshuis

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Integraal Veiligheidsbeleid 2018

Uitvoeringsprogramma Integraal Veiligheidsbeleid 2018 Uitvoeringsprogramma Integraal Veiligheidsbeleid 2018 Toelichting Hoofdstukindeling is conform nummering Uitvoeringsprogramma Integraal Veiligheidsbeleid 2016. In de kolom uitvoering wordt de aanpak/voortgang

Nadere informatie

Daling totale criminaliteit ten opzichte van 2012 en 2011, opsporing boekt resultaat

Daling totale criminaliteit ten opzichte van 2012 en 2011, opsporing boekt resultaat Daling totale criminaliteit ten opzichte van 2012 en 2011, opsporing boekt resultaat Datum : 22-01-2014 1. Algemeen Onderstaand cijfermateriaal betreft een aanvulling op de reeds gepresenteerde criminaliteitscijfers

Nadere informatie

Samenvatting plan van aanpak. Actieprogramma Risicojeugd en Jeugdgroepen

Samenvatting plan van aanpak. Actieprogramma Risicojeugd en Jeugdgroepen Samenvatting plan van aanpak Actieprogramma Risicojeugd en Jeugdgroepen Burgers moeten zich veilig kunnen voelen op straten en in wijken. Politie en justitie moeten daadkrachtig en gezaghebbend kunnen

Nadere informatie

Convenant. Integrale aanpak van VEELPLEGERS. in de gemeente Arnhem

Convenant. Integrale aanpak van VEELPLEGERS. in de gemeente Arnhem Convenant Integrale aanpak van VEELPLEGERS in de gemeente Arnhem Partners Gemeente Arnhem Arrondissementsparket Arnhem Reclassering Nederland De Grift Leger des Heils Regiopolitie Gelderland Midden versie

Nadere informatie

14 01 Gemeente Delft

14 01 Gemeente Delft Veiligheid Advies 14 01 Gemeente Delft bezoekadres: Stationsplein 1 2611 BV Delft IBAN NL21 BNGH 0285 0017 87 t.n.v. gemeente Delft Retouradres : Postbus 78, 2600 ME Delft Aan de leden van de gemeenteraad

Nadere informatie

Met toepassing van artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet, delen wij u het volgende mede.

Met toepassing van artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet, delen wij u het volgende mede. ^ ^ ^ H Datum Van Aan Kopie aan 5 SEP 2007 Het college van B&W De raads- en duoburgerleden Nr. Contactpersoon: Joost du Croix Email: J.J.DuCroix@bergenopzoom.nl Tel. 0164-277182 Onderwerp Veiligheidsindex

Nadere informatie

Trendanalyse van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

Trendanalyse van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid Trendanalyse van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid Presentatie Raadsinformatieavond Utrecht 3 juni 2010 Ida Haisma 2-6-2010 Trendsignalement 2010 (1) Trendsignalement 2010 vraagt aandacht

Nadere informatie

Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe

Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe Algemene inleiding Voor u ligt een (cijfermatige) veiligheidsanalyse van de Gemeente Neder-Betuwe. Dit cijfermatige overzicht

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater 19R.00060

RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater 19R.00060 RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater 19R.00060 Van : College van burgemeester en wethouders Datum : 5 februari 2019 Portefeuillehouder(s) : Burgemeester Portefeuille(s) : Openbare orde en veiligheid Contactpersoon

Nadere informatie

Wijkveiligheidsprogramma Zuidwest

Wijkveiligheidsprogramma Zuidwest Wijkveiligheidsprogramma Zuidwest 2018 1. Inleiding Dit is het wijkveiligheidsplan voor Zuidwest 2018. Het is een korte samenvatting van de uitgangspunten en kaders voor ons werk, een overzicht van de

Nadere informatie

Datum 22 september 2011 Onderwerp Beantwoording Kamervragen over terreur van Marokkaanse jongeren in Helmond

Datum 22 september 2011 Onderwerp Beantwoording Kamervragen over terreur van Marokkaanse jongeren in Helmond 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

Veiligheidshuis Regio Utrecht. Jaarverslag Veiligheidshuis Regio Utrecht

Veiligheidshuis Regio Utrecht. Jaarverslag Veiligheidshuis Regio Utrecht Veiligheidshuis Regio Utrecht Jaarverslag - 2016 Veiligheidshuis Regio Utrecht april 2017 Het Veiligheidshuis Regio Utrecht (VHRU) - dat zijn we samen - Het VHRU is een samenwerkingsverband waarin gemeenten,

Nadere informatie

Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie. Beschrijving

Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie. Beschrijving Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Criminaliteitscijfers 2012 en gebiedsscan criminaliteit & overlast - update 2013

Criminaliteitscijfers 2012 en gebiedsscan criminaliteit & overlast - update 2013 Bijlage 3 Criminaliteitscijfers 2012 en gebiedsscan criminaliteit & overlast - update 2013 Criminaliteitscijfers Hieronder wordt in een beknopt overzicht weergegeven hoeveel delicten er hebben plaatsgevonden

Nadere informatie

Problematische Jeugdgroepen in Nederland

Problematische Jeugdgroepen in Nederland Problematische Jeugdgroepen in Nederland Omvang en aard in het najaar van 2013 Afbakening van de analyse In deze rapportage te beschouwen als een landelijke monitor wordt een beeld gegeven van de aantallen

Nadere informatie

Veiligheid analyse Leerdam, ontwikkelingen tussen

Veiligheid analyse Leerdam, ontwikkelingen tussen Veiligheid analyse Leerdam, ontwikkelingen tussen 2010-2013 Leerdam November 2014 1 Inleiding De nota integraal Veiligheidbeleid Leerdam 2011-2014 loopt af. Omdat er ondertussen een nieuw college is dat

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : 18 november 2014 Agendanummer : 8 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : drs. J.F.N. Cornelisse : Veiligheid, Vergunningen en Handhaving : Eveline Plomp Voorstel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 28 684 Naar een veiliger samenleving Nr. 229 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE EN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKS- RELATIES

Nadere informatie

Aanpak jeugdoverlast. Van inzet jeugdboa s tot een professionele ketenaanpak

Aanpak jeugdoverlast. Van inzet jeugdboa s tot een professionele ketenaanpak Aanpak jeugdoverlast Van inzet jeugdboa s tot een professionele ketenaanpak Inhoud Aanleiding Wat is een jeugdboa? Werkwijze jeugdboa s Ervaringen tot nu toe met jeugdboa s Successen aanpak jeugdgroepen

Nadere informatie

CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTAD UTRECHT PROCESEVALUATIE

CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTAD UTRECHT PROCESEVALUATIE CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTADUTRECHT PROCESEVALUATIE CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTAD UTRECHT PROCESEVALUATIE J. Snippe, M. Hoorn, B. Bieleman INTRAVAL Groningen-Rotterdam 4. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Nadere informatie

INTEGRALE VEILIGHEID

INTEGRALE VEILIGHEID INTEGRALE VEILIGHEID Presentatie onderdelen Reden voor het bezoek Bevoegdheden Burgemeester Integrale Veiligheid bij de gemeente Rol vanuit de raad op het gebied van Integrale Veiligheid Netwerken voor

Nadere informatie

de veiligheid in de dorpen te behouden en waar mogelijk te versterken en overlast tegen te gaan.

de veiligheid in de dorpen te behouden en waar mogelijk te versterken en overlast tegen te gaan. Prestatieafspraken Jongeren(opbouw)werk 2012 In de kaders staan de doelstellingen van de productgroepen zoals de gemeente Geldermalsen die kent in het kader van de WMO. Per kader zijn de relevante doelstellingen

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Project : Toeleiding naar scholing en werk van jongeren met een Roma achtergrond in Lelystad. Aanleiding

Plan van Aanpak. Project : Toeleiding naar scholing en werk van jongeren met een Roma achtergrond in Lelystad. Aanleiding Plan van Aanpak Project : Toeleiding naar scholing en werk van jongeren met een Roma achtergrond in Lelystad. Aanleiding De gemeente Lelystad heeft in juni 2013 een plan gemaakt inzake de aanpak van multiproblematiek

Nadere informatie

SAMENVATTING. Inleiding

SAMENVATTING. Inleiding SAMENVATTING Inleiding De Wet tijdelijk huisverbod (Wth) is op 1 januari 2009 in werking getreden. Met een huisverbod kan een (potentiële) pleger van huiselijk geweld tien dagen uit huis worden geplaatst.

Nadere informatie

Veiligheid in de lokale veiligheidsketen

Veiligheid in de lokale veiligheidsketen Veiligheid in de lokale veiligheidsketen Swing project 18-04-2016 Miriam Doeser, Reclassering Nederland Sijta de vries, Samen Veilig Midden-Nederland Swing perspectief Focus project:? Vanuit verschillende

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsbeleid Deel 2, Veiligheid in Bronckhorst

Integraal Veiligheidsbeleid Deel 2, Veiligheid in Bronckhorst Integraal Veiligheidsbeleid 2016-2019 Deel 2, Veiligheid in Bronckhorst Gemeente Oude IJsselstreek Gemeente Doetinchem Gemeente Montferland Gemeente Bronckhorst Samen blijven werken aan veiligheid Inhoudsopgave

Nadere informatie

VEILIGHEIDSHUIS IJSSELLAND INFORMATIE VOOR PARTNERS VERBINDT STRAF EN ZORG

VEILIGHEIDSHUIS IJSSELLAND INFORMATIE VOOR PARTNERS VERBINDT STRAF EN ZORG VEILIGHEIDSHUIS IJSSELLAND INFORMATIE VOOR PARTNERS VERBINDT STRAF EN ZORG Kansen om op hun eigen (lage) zelfredzaamheidsniveau mee te kunnen doen en te participeren in de samenleving. Als het nodig is,

Nadere informatie