Bijlage 1 bij Privacyconvenant Beschrijving van Overleggen VHH Haaglanden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage 1 bij Privacyconvenant Beschrijving van Overleggen VHH Haaglanden"

Transcriptie

1 Bijlage 1 bij Privacyconvenant Beschrijving van Overleggen VHH Haaglanden In 2013 heeft het Veiligheidshuis Haaglanden de nieuwe focuswerkwijze geïntroduceerd. Met de nieuwe werkwijze zetten we de capaciteit van de ketenpartners efficiënter in, kunnen we complexe casuïstiek intensiever bespreken en gaan we nog zorgvuldiger dan voorheen om met privacygegevens. Deze winst behalen we in de screening tijdens het zogenoemde weegoverleg. De ketenpartners bespreken tijdens dit overleg op welke manier het Veiligheidshuis het beste met de melding om kan gaan. Eén van de mogelijke uitkomsten is een intensieve bespreking in het focusoverleg. Het focusoverleg heeft als het doel een sluitende aanpak te realiseren waarin de zorgketen, de strafketen en de bestuurlijke keten effectief samenwerken om criminaliteit en overlast veroorzaakt door personen in de regio Haaglanden te beperken en daardoor de leefbaarheid van de burgers te verbeteren en de samenleving te beschermen. Als het weegoverleg heeft besloten om betrokkene te bespreken, hebben de professionals het algemene doel van de focusoverleggen al concreter ingevuld voor de situatie van betrokkene. Pas na de weging door de professionals en de concretisering van het doel van bespreking worden de personen geregistreerd in het informatiesysteem van het Veiligheidshuis en wordt er een dossier opgebouwd. De informatie die ten behoeve van de weging wordt vastgelegd, is zeer beperkt. Ook voor de groepsoverleggen in het Veiligheidshuis geldt dat niet zonder afweging hele groepen worden besproken. Groepen die aan de orde komen, zijn geanalyseerd volgens de BEKE-methodiek en geprioriteerd door het districtscollege. Voor bespreking van groepsleden voert de politie een tactische daderanalyse uit. Aan de hand van deze informatie bepaalt de gemeentelijke regisseur in overleg met de politie welke leden van de groep in het Veiligheidshuis besproken worden. Ook deze keuze is gekoppeld aan een duidelijke doelstelling (zie groepsoverleg). 1

2 Het werkproces van het Veiligheidshuis is in onderstaand schema weergegeven. Beleggen bij (een) partner(s) Antwoord/advisering Actuele melding Informatieverzoek Hulpvraag Infocentrum + Procesregisseur + (melder) Wegen Beslissing Focusoverleg Monitoren casus Afsluiten casus GCOS Maatwerk Afspraken Plan van aanpak Monitoren Verwijzen naar een ander platform 2

3 1 Weegoverleg De actieve deelnemers aan het overleg Leger des heils Bureau Jeugdzorg Politie Openbaar Ministerie Palier BV. Reclassering Nederland Informatiecentrum Procesregisseur De passieve deelnemers aan het overleg Dienst Justitiële Inrichtingen Steunpunt Huiselijk Geweld Bureau Nazorg Raad voor de Kinderbescherming Gemeenten Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker- Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland, Zoetermeer De partners en partijen die deelnemen aan het weegoverleg zijn bekend met de hun rol. De actieve deelnemers verzamelen informatie en lichten deze mondeling toe op het overleg. De passieve deelnemers zijn niet bij het overleg aanwezig en leveren relevante informatie aan bij het informatiecentrum. De partners en partijen die deelnemen aan het focusoverleg hebben kennisgenomen van het Samenwerkings- en Privacy convenant Veiligheidshuis Haaglanden en onderschrijven dit convenant als basis voor de samenwerking en de invulling en uitvoering van het overleg. De doelgroep De weegploeg doet de screening van personen die gemeld worden bij het Veiligheidshuis. Het doel van het overleg Het screenen van gemelde personen uit de regio Haaglanden Een integraal beeld verkrijgen over de casus Op basis van de informatie van alle ketenpartners een weloverwogen beslissing maken waar de casus te beleggen en wie bij een eventueel casusoverleg uit te nodigen. Hierdoor wordt de casus belegd waar deze, gezien de probleemleefgebieden, het best bij past. Hierdoor vergroot men de snelheid van de doorlooptijd tussen een melding en de interventies. De persoonsgegevens die worden vastgelegd In het bestand dat wordt aangemaakt voor de screening van betrokkene worden de volgende persoonsgegevens vastgelegd: a. Naam-, adres- en woonplaatsgegevens van het adres van de casus b. Geboortedatum van de personen op het adres van de casus c. BSN- nummer 3

4 d. Risico indicatie/doelgroep In het bestand dat wordt aangemaakt bij bespreking van betrokkene in het overleg worden in ieder geval de volgende persoonsgegevens vastgelegd: a. Naam-, adres- en woonplaatsgegevens b. Geboortedatum c. BSN-nummer d. Risico indicatie/doelgroep 4

5 2 Focusoverleg Deelnemers focus volwassenen Gemeenten Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker- Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland, Zoetermeer Openbaar Ministerie Politie Reclassering Nederland Palier BV. Leger des Heils Dienst Justitiële Inrichtingen Bureau nazorg Den Haag Stichting huiselijk geweld Bureau jeugdzorg (zo nodig) Deelnemers focus jeugd Gemeenten Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker- Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland, Zoetermeer Openbaar Ministerie Politie Bureau jeugdzorg Stichting huiselijk geweld Raad voor de Kinderbescherming De partners en partijen die deelnemen aan het focusoverleg hebben kennisgenomen van het Samenwerkings- en Privacy convenant Veiligheidshuis Haaglanden en onderschrijven dit convenant als basis voor de samenwerkingen de invulling en uitvoering van het overleg. De doelgroep In het focusoverleg worden de volgende doelgroepen (en aanstormend talent) besproken: Er is een onderscheid tussen het focus jeugd en het focus volwassenen. Alle personen worden eerst gewogen in het weegoverleg om te bepalen of deze door gaan naar het focusoverleg. Focus jeugd: Is de jeugd tot 18 jaar of als zij na hun 18e jaar nog in beeld zijn bij bureau jeugdzorg. Deze worden aangeleverd via actuele meldingen door partners. Ook wordt de focus jeugd lijst besproken. Focus volwassenen: Volwassenen vanaf 18 jaar. Namen worden aangeleverd via actuele meldingen. Professionals doen een actuele melding als zij zorgen hebben over een betrokkene op twee van de drie domeinen zorg, straf en openbare orde en de professionals deze zorgen niet alleen kunnen aanpakken. Verder worden mensen besproken uit geprioriteerde doelgroepen zoals mensen van de lijst met de zeer actieve veelplegers, stelselmatige daders en voorgeleidingslijsten. Deze personen worden na een focusoverleg gemonitord en voor zo ver nodig op afspraak of op seintje van partners weer opnieuw geagendeerd voor het focusoverleg. 5

6 Als heragendering niet noodzakelijk is, wordt een casus in het centraal informatiesysteem zo snel mogelijk, maar in ieder geval na een jaar afgesloten. Het doel van het overleg Het focusoverleg heeft als het doel een sluitende aanpak te realiseren waarin de zorgketen, de strafketen en de bestuurlijke keten effectief samenwerken om criminaliteit en overlast veroorzaakt door personen in de regio Haaglanden te beperken en daardoor de leefbaarheid van de burgers te verbeteren en de samenleving te beschermen. Dit gebeurt door: Een integrale en samenhangende probleemanalyse te formuleren waarbij de historie op het gebied van zorg en straf in beeld wordt gebracht voor zover deze relevant is voor een plan van aanpak. Een samenhangende, gecoördineerde en concrete persoonsgerichte of systeemgerichte aanpak bieden waarbij betrokken partijen optimaal samenwerken. Een integrale benadering waarin zowel aandacht is voor (preventieve) zorg en interventies als strafrechtelijke vervolging. Het niet langer plegen van delicten staat centraal. Het verlenen van de voor het individu en/of zijn omgeving benodigde ondersteuning en hulpverlening om (verdere) overlast en criminaliteit te voorkomen; Het aanvaarden van hulpverlening wordt van essentieel belang geacht voor het voorkomen, dan wel verminderen van recidive. Een goede handhaving van de openbare orde en daarmee de overlast veroorzaakt door het individu en /of zijn omgeving tot een minimum te beperken. Signalering van ontwikkelingen in relatie tot de doelgroep waar op beleidsniveau aandacht aan gegeven moet worden. De persoonsgegevens die worden vastgelegd In GCOS worden in ieder geval de volgende Persoonsgegevens vastgelegd: a. Naam-, adres- en woonplaatsgegevens b. Geboortedatum en -plaats c. BSN- nummer, GBA-nummer en andere administratieve gegevens d. Strafvorderlijke gegevens e. Gegevens omtrent omstandigheden in verband met werk, inkomen, huisvesting en schulden; f. Gegevens omtrent woonsituatie, gezinssituatie en leefsituatie g. Gegevens omtrent activiteiten/omstandigheden die het risico op criminaliteit en overlast kunnen vergroten of verkleinen h. Gegevens omtrent schoolsituatie i. Detentiegegevens j. Gegevens omtrent door de deelnemers genomen maatregelen. k. Politiegegevens l. Geestelijk en lichamelijke gezondheid m. Gegevens omtrent de hulpverlening van het individu dan wel zijn of haar systeem 6

7 3 Groepsaanpak overleg Het veiligheidshuis kan een rol spelen in de aanpak van criminele groepen. De beschrijving op de volgende pagina gaat over het totale proces waarbij het OM de regierol speelt voor wat betreft de strafrechtelijke handhaving en de Gemeente de regierol voor de overallaanpak van de jeugdgroepen. De gemeente bepaalt zelf of ze de groep lokaal willen aanpakken of dat ze de persoonsgebonden aanpak van de groepsleden in het veiligheidshuis willen doen. Nadat de politie de Tactische Dadergroep Analyse (beschrijving van de samenstelling van de groep) heeft afgerond, start het veiligheidshuis (onder voorzitterschap van de gemeente) de persoonsgebonden aanpak van de geselecteerde groepsleden. Het informatiecentrum werkt intensief samen met de gemeente en de partners om de individuele plannen op te stellen en de uitvoering daarvan te bewaken. De gemeente is de linking pin tussen de aanpak van de locatie, de acties richting de groep als geheel en de aanpak in het veiligheidshuis. 7

8 De deelnemers aan het overleg De gemeente waar de criminele groep actief is. Openbaar Ministerie Politie Reclassering Nederland Palier BV Dienst Justitiële Inrichtingen Bureau Nazorg Den Haag Leger des Heils Stichting huiselijk geweld Bureau jeugdzorg De partners en partijen die deelnemen aan het focusoverleg hebben kennisgenomen van het Samenwerkings- en Privacyconvenant Veiligheidshuis Haaglanden en onderschrijven dit convenant als basis voor de samenwerking en de invulling en uitvoering van het overleg. Het groepsoverleg in het Veiligheidshuis Haaglanden vormt onderdeel van een grotere aanpak onder regie van de gemeente in kwestie. De doelgroep In dit overleg worden personen besproken die in een criminele of overlast gevende groep zit. Deze groepen worden vastgesteld volgens de Beke-systematiek 1. De lokale driehoek prioriteert de groepen en bepaalt welke aanpak ingezet wordt. Het doel van de aanpak Meldingen over groepen en overlast verzamelen en een integrale en samenhangende probleemanalyse formuleren over de groep. De integrale probleemanalyse koppelen aan een integrale aanpak van de problematische groep. Een samenhangende, gecoördineerde en concrete aanpak bieden aan de individuen in de groep (en zo nodig hun gezin) waarbij betrokken partijen optimaal samenwerken. Doel van het overleg op het Veiligheidshuis is: het verlenen van de voor de groep benodigde ondersteuning en hulpverlening om (verdere) overlast en criminaliteit te voorkomen. Het indien nodig formuleren en uitvoeren van een locatie/gebiedsgerichte aanpak. Een goede handhaving van de openbare orde en daarmee de overlast en criminaliteit veroorzaakt door de groep tot een minimum te beperken. Signalering van ontwikkelingen in relatie tot de doelgroep waar op beleidsniveau aandacht aan gegeven moet worden 1 door middel van de vragenlijst worden problematische jeugdgroepen in kaart gebracht en onderverdeeld in hinderlijk, overlastgevend of crimineel. 8

9 Daarbij worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: De vragenlijst van Beke wordt gehanteerd. De shortlist wordt vier keer per jaar opgesteld door de wijkagenten. (Bij meldingen van nieuwe groepen gedurende het jaar wordt dezelfde routing opgestart, zodat geen vertraging ontstaat bij de aanpak. Dit wordt in de Beke-methodiek het dagelijks shortlisten genoemd) Aan de hand van de Beke-inventarisatie wordt een advies betreffende de prioritering opgesteld door de coördinator groepsaanpak (in samenwerking met partners). Dit advies wordt voorgelegd voor besluitvorming aan de driehoek. Daar wordt bepaald welke groepen met voorrang worden opgepakt (waardoor mankracht vanuit de organisaties gegarandeerd kan worden). Het inventariseren en in beeld brengen van de individuele groepsleden van de groepen geschiedt aan de voorkant van het proces. Dit is noodzakelijk om tot een evenwichtige prioriteitstelling te komen. Het opstellen van een plan van aanpak betreffende een geprioriteerde problematische groep wordt centraal uitgevoerd door de ketenpartners in het overleg groepsaanpak. De uitvoering van de plannen ligt op het niveau van de wijken. Hiermee wordt het maken en monitoren van de plannen helder gescheiden van de uitvoering. De medewerker van de betreffende gemeente (tevens voorzitter) heeft de verantwoordelijkheid voor het opstellen van het plan van aanpak van de individuen in de groep. Justitiële trajecten bij criminele jongeren geschieden onder regie van het OM en niet justitiële trajecten onder regie van de gemeente. De coördinator groepsaanpak neemt de eindbeslissing over de vraag of er daadwerkelijk sprake is van een problematische jeugdgroep, in het geven van het advies aan de driehoek en de te nemen maatregelen die in het plan van aanpak worden opgenomen. De persoonsgegevens die worden vastgelegd In GCOS worden in ieder geval de volgende Persoonsgegevens vastgelegd: a. Naam-, adres- en woonplaatsgegevens b. Geboortedatum en -plaats c. BSN- nummer, GBA-nummer en andere administratieve gegevens d. Strafvorderlijke gegevens e. Gegevens omtrent omstandigheden in verband met werk, inkomen, huisvesting en schulden f. Gegevens omtrent woonsituatie, gezinssituatie en leefsituatie g. Gegevens omtrent activiteiten/omstandigheden die het risico op criminaliteit en overlast kunnen vergroten of verkleinen h. Gegevens omtrent schoolsituatie i. Detentiegegevens j. Gegevens omtrent door de deelnemers genomen maatregelen. k. Politiegegevens 9

Samenwerkingsovereenkomst kernpartners Veiligheidshuis Haaglanden

Samenwerkingsovereenkomst kernpartners Veiligheidshuis Haaglanden Samenwerkingsovereenkomst kernpartners Veiligheidshuis Haaglanden De Kernpartners: Gemeente Den Haag Gemeente Delft Gemeente Zoetermeer Gemeente Leidschendam-Voorburg Gemeente Westland Gemeente Pijnacker-Nootdorp

Nadere informatie

Wat is een Veiligheidshuis?

Wat is een Veiligheidshuis? Wat is een Veiligheidshuis? Uit landelijk Programmaplan (2011): Een Veiligheidshuis is een lokaal of regionaal samenwerkingsverband tussen verschillende partners gericht op integrale, operationele en persoons-

Nadere informatie

Bijlage 1 bij Samenwerkingsovereenkomst kernpartners Veiligheidshuis Haaglanden: Beschrijving Veiligheidshuis Haaglanden

Bijlage 1 bij Samenwerkingsovereenkomst kernpartners Veiligheidshuis Haaglanden: Beschrijving Veiligheidshuis Haaglanden Bijlage 1 bij Samenwerkingsovereenkomst kernpartners Veiligheidshuis Haaglanden: Beschrijving Veiligheidshuis Haaglanden Inhoudsopgave 1. De oprichting van het Veiligheidshuis... 3 1.1 Het Regionaal Veiligheidshuis

Nadere informatie

Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant

Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant Ontwikkeling 2002 start Veiligheidshuis accent strafrechtketen 2004 betrokkenheid gemeente onderzoek Fijnaut sociale veiligheid breed draagvlak 2008 start Zorghuis

Nadere informatie

Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant

Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant Ontwikkeling 2002 start Veiligheidshuis accent strafrechtketen 2004 betrokkenheid gemeente onderzoek Fijnaut sociale veiligheid breed draagvlak 2008 start Zorghuis

Nadere informatie

Veiligheidshuis West-Veluwe Vallei

Veiligheidshuis West-Veluwe Vallei Veiligheidshuis West-Veluwe Vallei Presentatie door Paul Beekman, ketenmanager, op 18 november 2010 2009 Veiligheidshuis West-Veluwe Valei pagina 1 van xx Inhoud van de presentatie. Landelijke ontwikkelingen;

Nadere informatie

Samenwerkingsconvenant tussen ketenpartners over Veiligheidshuis Gouda

Samenwerkingsconvenant tussen ketenpartners over Veiligheidshuis Gouda Samenwerkingsconvenant tussen ketenpartners over Veiligheidshuis Gouda De Convenantpartners; Gemeente Gouda Openbaar Ministerie Politie Hollands-Midden Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland Reclassering Nederland

Nadere informatie

jaarplan 2015 HAAGLANDEN

jaarplan 2015 HAAGLANDEN HAAGLANDEN jaarplan 2015 voor de gemeenten Den Haag, Delft, Zoetermeer, Westland, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Wassenaar, Midden-Delfland en Pijnacker-Nootdorp 2 Inhoudsopgave Inleiding 5 Deel I: Speerpunten

Nadere informatie

Jaarrapportage 2013-2014. Veiligheidshuis Midden-Limburg

Jaarrapportage 2013-2014. Veiligheidshuis Midden-Limburg Jaarrapportage 2013-2014 Veiligheidshuis Midden-Limburg Jaarrapportage 2013-2014 Veiligheidshuis Midden-Limburg Dit project is mede mogelijk gemaakt door de Provincie Limburg Veiligheidshuis Midden-Limburg,

Nadere informatie

Regionale samenwerking in een Veiligheidshuis Ommen 5 februari 2009

Regionale samenwerking in een Veiligheidshuis Ommen 5 februari 2009 Regionale samenwerking in een Veiligheidshuis Ommen 5 februari 2009 Ervaringen uit de praktijk Korte introductie over het Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf. Regionalisering: De theorie. Regionalisering:

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Hoofdstuk I: Inleiding en context 5

Inhoudsopgave. Hoofdstuk I: Inleiding en context 5 Inhoudsopgave Hoofdstuk I: Inleiding en context 5 1.1 Wat doet het Veiligheidshuis? 5 1.2 De partners 5 1.3 Belangrijke ontwikkelingen in de organisatie 6 1.4 De belangrijkste resultaten in 2013 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Jaarverslag Professionaliseren en versterken van de ketens

Jaarverslag Professionaliseren en versterken van de ketens Jaarverslag 2012 Professionaliseren en versterken van de ketens Inleiding H et Veiligheidshuis is dé plek waar veiligheid, zorg en bestuur samen komen rond complexe problematiek. Het is een netwerksamenwerking

Nadere informatie

Jaarplan 2014 December 2013

Jaarplan 2014 December 2013 Jaarplan 2014 December 2013 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Deel I: Het Veiligheidshuis Haaglanden: wat doen we en hoe werkt het?... 4 1. Algemeen... 4 1.1 Een Veiligheidshuis voor heel Haaglanden... 4

Nadere informatie

Informatiesystemen. Directie Veiligheid. 23 november 2009 NGI

Informatiesystemen. Directie Veiligheid. 23 november 2009 NGI 23 november 2009 NGI Informatiesystemen Directie Veiligheid Informatiesystemen Directie Veiligheid Kennis- en informatiesystemen 1. Introductie Directie Veiligheid 2. Voorbeeld beleidsinformatiesysteem

Nadere informatie

Werkprocesbeschrijving. aanpak problematische jeugdgroepen

Werkprocesbeschrijving. aanpak problematische jeugdgroepen Werkprocesbeschrijving aanpak problematische jeugdgroepen Inleiding Werkprocesbeschrijving Toelichting werkprocesbeschrijving Rollen ketenpartners Matrix t.b.v. verdiepende analyse leden problematische

Nadere informatie

Jaarverslag Kamer Delft 2015

Jaarverslag Kamer Delft 2015 Jaarverslag Kamer Delft 2015 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag Veiligheidshuis Kamer Delft 2015. Een jaarlijkse rapportage aan de stuurgroep Kamer Delft, de driehoek-plus 1, maakt onderdeel uit van

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 5 Deel I: Het Veiligheidshuis Haaglanden: wat doen we en hoe werkt het? Algemeen 17

Inhoudsopgave. Inleiding 5 Deel I: Het Veiligheidshuis Haaglanden: wat doen we en hoe werkt het? Algemeen 17 Inhoudsopgave Inleiding 5 Deel I: Het Veiligheidshuis Haaglanden: wat doen we en hoe werkt het? 6 1. Algemeen 7 1.1 Een Veiligheidshuis voor heel Haaglanden 7 1.2 De functie van het Veiligheidshuis 7 1.3

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst partners Kamer Delft

Samenwerkingsovereenkomst partners Kamer Delft Samenwerkingsovereenkomst partners Kamer Delft Definitief 29 juni 2015 1928733 De partners: Gemeente Delft Openbaar Ministerie Politie Eenheid Den Haag Reclassering Nederland Palier BV Raad voor de Kinderbescherming

Nadere informatie

Districtelijk Veiligheidshuis Heerlen

Districtelijk Veiligheidshuis Heerlen Districtelijk Veiligheidshuis Heerlen door persoonsgerichte aanpak naar gedragsverandering Emile Curfs Plv Manager veiligheidshuis www.veiligheidshuisheerlen.nl Veiligheidshuis: Het Veiligheidshuis is

Nadere informatie

raadsvoorstel voorstel

raadsvoorstel voorstel raadsvoorstel zaak/onderwerp Z-14-04129 / Aansluiting Veiligheidshuis portefeuillehouder J.B. Waaijer afdeling Bestuur en Strategie opgesteld door D. Pronk datum/voorstel nr 28 oktober 2014 / CB-14-584

Nadere informatie

Onze koers in Jaarplan Veiligheidshuis Haaglanden

Onze koers in Jaarplan Veiligheidshuis Haaglanden Onze koers in 2016 Jaarplan Veiligheidshuis Haaglanden Onze koers in 2016 Jaarplan Veiligheidshuis Haaglanden Hier vindt u het jaarplan 2016. Dit jaarplan bestaat uit 3 onderdelen. In deel I wordt beschreven

Nadere informatie

Jaarverslag Veiligheidshuis Leiden 2011

Jaarverslag Veiligheidshuis Leiden 2011 Jaarverslag Veiligheidshuis Leiden 2011 Definitieve versie 12 januari 2012 jaarverslag Veiligheidshuis Leiden 2011 1 1. Inleiding 2. Landelijke ontwikkelingen 2.1 Doorontwikkeling Veiligheidshuizen 3 Interregionale

Nadere informatie

VEILIGHEIDSHUIS KERKRADE

VEILIGHEIDSHUIS KERKRADE VEILIGHEIDSHUIS KERKRADE toelichting op werkwijze en resultaten in 2010 ten behoeve van gemeente Gulpen-Wittem ronde tafel 17 maart 2011 inhoud van deze presentatie wat doet het Veiligheidshuis Kerkrade?

Nadere informatie

Uitkomsten verbeterpunten toezichtonderzoek Bergen op Zoom

Uitkomsten verbeterpunten toezichtonderzoek Bergen op Zoom Uitkomsten verbeterpunten toezichtonderzoek Bergen op Zoom Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie Juni 2015 Samenwerkend Toezicht Jeugd (STJ) verstaat onder een gezin met geringe sociale redzaamheid een

Nadere informatie

voor de gemeenten: Den Haag, Delft, Zoetermeer, Westland, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Wassenaar, Midden-Delfland en Pijnacker-Nootdorp

voor de gemeenten: Den Haag, Delft, Zoetermeer, Westland, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Wassenaar, Midden-Delfland en Pijnacker-Nootdorp HAAGLANDEN jaarverslag 2014 voor de gemeenten: Den Haag, Delft, Zoetermeer, Westland, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Wassenaar, Midden-Delfland en Pijnacker-Nootdorp Inleiding Het jaarverslag 2014 is

Nadere informatie

netwerkdag 28 november 2013

netwerkdag 28 november 2013 netwerkdag 28 november 2013 Bewoners Marconistraat Reclassering Nederland Bouman Reclassering HALT De Waag Stadsmarinier HIC VHRR: 19 gemeenten; 1,2 miljoen inwoners ZSM / ZSM-plus: Rotterdam-Rijnmond

Nadere informatie

e.o. Jaarverslag 2011 Veiligheidshuis Leiden jaarverslag-veiligheidshuis-leiden.indd 1

e.o. Jaarverslag 2011 Veiligheidshuis Leiden jaarverslag-veiligheidshuis-leiden.indd 1 uis h s eid h g li vei e.o. 1 1 en 0 2 d i g e a L l is rs u e h v s r d a i a e J h g i l Vei en d i le Jaarverslag 2011 Veiligheidshuis Leiden jaarverslag-veiligheidshuis-leiden.indd 1 09-03-2012 10:46:57

Nadere informatie

Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie. Beschrijving

Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie. Beschrijving Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

MODELPRIVACYCONVENANT VEILIGHEIDSHUIZEN

MODELPRIVACYCONVENANT VEILIGHEIDSHUIZEN MODELPRIVACYCONVENANT VEILIGHEIDSHUIZEN PARTIJEN: Regionaal politiekorps [..] Raad voor de Kinderbescherming, vestiging [..] HALT Instelling reclassering (Deel)gemeente Bureau Jeugdzorg Openbaar Ministerie

Nadere informatie

Veiligheidshuis Rivierenland Verbindt en brengt samen. Presentatie Veiligheidshuis Rivierenland Raadsleden

Veiligheidshuis Rivierenland Verbindt en brengt samen. Presentatie Veiligheidshuis Rivierenland Raadsleden Veiligheidshuis Rivierenland Verbindt en brengt samen Inhoud kort verloop hoe werkt het Veiligheidshuis/organigram doelstelling/doelgroepen/partners financiële vertaling kaders feiten per gemeente casus

Nadere informatie

SAMEN VOOR PERSPECTIEF VEILIGHEIDSHUIS WEST VELUWE VALLEI EN REGIO ARNHEM INFORMATIE VOOR PARTNERS VEILIGHEIDSHUIS REGIO ARNHEM VEILIGHEIDSHUIS

SAMEN VOOR PERSPECTIEF VEILIGHEIDSHUIS WEST VELUWE VALLEI EN REGIO ARNHEM INFORMATIE VOOR PARTNERS VEILIGHEIDSHUIS REGIO ARNHEM VEILIGHEIDSHUIS WEST VELUWE VALLEI EN REGIO ARNHEM INFORMATIE VOOR PARTNERS SAMEN VOOR PERSPECTIEF WEST VELUWE VALLEI REGIO ARNHEM SAMEN VOOR PERSPECTIEF WAAROM EEN? We geloven erin dat we samen, met een combinatie van

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Veiligheidshuis Den Haag/Haaglanden. Jaarplan 2013

Veiligheidshuis Den Haag/Haaglanden. Jaarplan 2013 Veiligheidshuis Den Haag/Haaglanden Jaarplan 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding en context 1.1 Inleiding 1.2 Landelijke uitgangspunten Veiligheidshuizen 1.3 Missie en visie van het Veiligheidshuis

Nadere informatie

Integrale aanpak uitbuiting. Integrale (programmatische) aanpak van mensenhandel in NoordHolland Noord

Integrale aanpak uitbuiting. Integrale (programmatische) aanpak van mensenhandel in NoordHolland Noord Integrale aanpak uitbuiting Integrale (programmatische) aanpak van mensenhandel in NoordHolland Noord Traject integrale aanpak uitbuiting In de periode 2009 2011 zijn in de integrale (programmatische)

Nadere informatie

Privacyconvenant kernpartners. Veiligheidshuis Haaglanden

Privacyconvenant kernpartners. Veiligheidshuis Haaglanden Privacyconvenant kernpartners Veiligheidshuis Haaglanden Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 I Algemene bepalingen... 3 1. Definities... 3 II Samenwerking... 3 2. Het Veiligheidshuis... 3 3. Het Overleg en

Nadere informatie

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 030-286 10 00 Fax 030-286 12 24 www.utrecht.nl Commissie Mens en Samenleving Behandeld door Jet Smit, Tanja Heijkamp Doorkiesnummer 030-286 00 00 E-mail

Nadere informatie

Samenvatting plan van aanpak. Actieprogramma Risicojeugd en Jeugdgroepen

Samenvatting plan van aanpak. Actieprogramma Risicojeugd en Jeugdgroepen Samenvatting plan van aanpak Actieprogramma Risicojeugd en Jeugdgroepen Burgers moeten zich veilig kunnen voelen op straten en in wijken. Politie en justitie moeten daadkrachtig en gezaghebbend kunnen

Nadere informatie

Aanpak: Integrale Aanpak. Beschrijving

Aanpak: Integrale Aanpak. Beschrijving Aanpak: Integrale Aanpak De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Mondriaan

Nadere informatie

veiligheidshuis district Sittard gemeenten Sittard-Geleen, Stein, Beek en Schinnen Samenvatting

veiligheidshuis district Sittard gemeenten Sittard-Geleen, Stein, Beek en Schinnen Samenvatting veiligheidshuis district Sittard gemeenten Sittard-Geleen, Stein, Beek en Schinnen Samenvatting Jaarrapportage 2010 1 Bijna 60% meer trajecten gerealiseerd dan afgesproken Veiligheidshuis op stoom in 2010

Nadere informatie

CONCEPT Werkplan 2017/2018 Veiligheidshuis Regio Utrecht

CONCEPT Werkplan 2017/2018 Veiligheidshuis Regio Utrecht CONCEPT Werkplan 2017/2018 Veiligheidshuis Regio Utrecht PARTIJEN: Gemeente Amersfoort Gemeente Baarn Gemeente Bunnik Gemeente Bunschoten Gemeente De Bilt Gemeente De Ronde Venen Gemeente Eemnes Gemeente

Nadere informatie

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Periode januari t/m augustus 2014 Afdeling Veiligheid en Wijken September 2014 Stad met een hart Veiligheidsbeeld Amersfoort eerste acht maanden 2014 Voor u ligt het

Nadere informatie

1. Aanleiding Op 16 juli heeft de gemeenteraad van Oss unaniem ingestemd met de motie van het CDA:

1. Aanleiding Op 16 juli heeft de gemeenteraad van Oss unaniem ingestemd met de motie van het CDA: Plan van aanpak Terugdringen jeugdoverlast in de Schadewijk 1. Aanleiding Op 16 juli heeft de gemeenteraad van Oss unaniem ingestemd met de motie van het CDA: Constaterende dat, - Er afgelopen jaar een

Nadere informatie

Feiten & Achtergronden. Aanpak veelplegers. December 2006/F&A 6806

Feiten & Achtergronden. Aanpak veelplegers. December 2006/F&A 6806 Aanpak veelplegers December 2006/F&A 6806 Ministerie van Justitie Directie Voorlichting Schedeldoekshaven 100 Postbus 20301 2500 EH Den Haag T 070 370 68 50 F 070 370 75 94 E voorlichting@minjus.nl http://www.justitie.nl

Nadere informatie

Samenwerken aan een veilige en leefbare regio. www.veiligheidshuiszhz.nl

Samenwerken aan een veilige en leefbare regio. www.veiligheidshuiszhz.nl Samenwerken aan een veilige en leefbare regio www.veiligheidshuiszhz.nl Het Veiligheidshuis samenwerken aan een veilige en leefbare regio Veiligheid en het gevoel veilig te zijn, zijn essentieel voor het

Nadere informatie

Bij beantwoording de datum en ons kenmerk vermelden. Wilt u slechts één zaak in uw brief behandelen. Onderwerp Actieprogramma criminele jeugdgroepen

Bij beantwoording de datum en ons kenmerk vermelden. Wilt u slechts één zaak in uw brief behandelen. Onderwerp Actieprogramma criminele jeugdgroepen Ministerie van Veiligheid en Justitie Cc : frt~.2eml~jy 4k 152 S > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 2511

Nadere informatie

Riedsútstel. Underwerp Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. Foech ried/kolleezje: Raad: kaderstellend

Riedsútstel. Underwerp Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. Foech ried/kolleezje: Raad: kaderstellend Riedsútstel Ried : 11 december 2014 Status : Opiniërend/Besluitvormend Eardere behandeling : Werkgroep 3D d.d. 3 december 2014 Agindapunt : 18 Portefúljehâlder : mw. G. Postma Amtner : mw. C. Zondag Taheakke

Nadere informatie

2015 in beeld. Verbinden Versterken Zichtbaar maken

2015 in beeld. Verbinden Versterken Zichtbaar maken 2015 in beeld Verbinden Versterken Zichtbaar maken Verbinden Versterken Zichtbaar maken Dit jaaroverzicht geeft u een beeld van ons unieke werk in 2015, waarin we hebben geïnvesteerd in het verbinden van

Nadere informatie

Voorwaardelijke interventie Gezinnen. (VIG) Voorwaardelijke hulpverlening aan Multi-problemgezinnen met verschillende vormen van drang & dwang. Werkwijze vrijwillige hulpverlening Eigen verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Postbus 20301 2500 EA DEN HAAG Onderwerp Voortgang aanpak criminele jeugdgroepen 1. Inleiding De

Nadere informatie

BIJLAGE JAARVERSLAG 2012

BIJLAGE JAARVERSLAG 2012 BIJLAGE JAARVERSLAG 2012 VEILIGHEIDSHUIS REGIO ALKMAAR VEILIGHEIDSHUIS DEN HELDER/ KOP VAN NOORD-HOLLAND VEILIGHEIDSHUIS WEST-FRIESLAND MAART 2013 Inhoudsopgave Alle casussen...3 Thema: Individueel Casus

Nadere informatie

Uitkomsten toezichtonderzoek Gouda

Uitkomsten toezichtonderzoek Gouda Uitkomsten toezichtonderzoek Gouda Toezichtonderzoek op beleidsniveau naar de verantwoorde zorg en ondersteuning van gezinnen met geringe sociale redzaamheid September 2013 Samenwerkend Toezicht Jeugd

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Veiligheidshuis Twente

Jaarplan 2015 Veiligheidshuis Twente Jaarplan 2015 Veiligheidshuis Twente 1 1. Inleiding : van Borging naar doorontwikkeling. Het Veiligheidshuis Twente heeft in april 2014 een nieuwe manager gekregen die de opdracht meekreeg om op de ingeslagen

Nadere informatie

Bijlage 7 behorende bij SOKVHF 2017 en 2018; inzet gemeenten en (keten)partners

Bijlage 7 behorende bij SOKVHF 2017 en 2018; inzet gemeenten en (keten)partners Bijlage 7 behorende bij SOKVHF 2017 en 2018; inzet gemeenten en (keten)partners 1 Generieke inzet ten behoeve van maatwerken Alle gemeenten en ketenpartners nemen deel aan maatwerkoverleggen en vaardigen,

Nadere informatie

Kadernota. Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf

Kadernota. Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf Kadernota 2015 Jaarlijks wordt door de gemeenschappelijke regelingen en organisaties die aanverwant zijn een toekomstperspectief gepresenteerd aan de betrokken gemeenten en deze nota gaat in op de ontwikkelingen

Nadere informatie

Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden. Regionalisering Veiligheidshuis Hollands Midden

Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden. Regionalisering Veiligheidshuis Hollands Midden A.2 1. Algemeen Onderwerp: Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden Regionalisering Veiligheidshuis Hollands Midden Opgesteld door: Janneke van der Zalm (Ketenmanager Veiligheidshuis) Voorstel t.b.v.

Nadere informatie

Veilig Centrum Jeugd en Gezin Lelystad. Lelystad. hoofdstad provincie Flevoland inwoners ( ) 31% jongeren tot en met 23 jaar

Veilig Centrum Jeugd en Gezin Lelystad. Lelystad. hoofdstad provincie Flevoland inwoners ( ) 31% jongeren tot en met 23 jaar Lelystad hoofdstad provincie Flevoland 75.120 inwoners (1-1-2011) 31% jongeren tot en met 23 jaar Historie netwerkorganisatie Sinds 1999 netwerkorganisatie Breakpoint Wijk- en stedelijke overleggen Advisering

Nadere informatie

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Stad Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Periode januari t/m december 2014 Afdeling Veiligheid & Wijken januari 2015 Stad met een hart Veiligheidsbeeld Amersfoort januari december 2014 Voor u ligt het

Nadere informatie

Jaarplan 2015. Veiligheidshuis Midden-Limburg. Continueren wat goed is, verbeteren waar nodig!!!

Jaarplan 2015. Veiligheidshuis Midden-Limburg. Continueren wat goed is, verbeteren waar nodig!!! Jaarplan 2015 Veiligheidshuis Midden-Limburg Continueren wat goed is, verbeteren waar nodig!!! Jaarplan 2015 Veiligheidshuis Midden-Limburg Continueren wat goed is, verbeteren waar nodig!!! Dit project

Nadere informatie

Jaarrapportage 2009. Veiligheidshuis Midden-Limburg

Jaarrapportage 2009. Veiligheidshuis Midden-Limburg Jaarrapportage 2009 Veiligheidshuis Midden-Limburg Jaarrapportage 2009 Veiligheidshuis Midden-Limburg Dit project is mede mogelijk gemaakt door de Provincie Limburg Veiligheidshuis Midden-Limburg, versie

Nadere informatie

ZSM en Betekenisvol afdoen

ZSM en Betekenisvol afdoen ZSM en Betekenisvol afdoen Welkom Pim Janssen Politieliaison / HOvJ ZSM Projectleider Leeratelier/ Context duo Marc Hoekstra Projectleider ZSM Noord-Holland 22-05-2017 ZSM en betekenisvol afdoen 2 Inhoud

Nadere informatie

Uitkomsten toezichtonderzoek Bergen op Zoom

Uitkomsten toezichtonderzoek Bergen op Zoom Uitkomsten toezichtonderzoek Bergen op Zoom Toezichtonderzoek op beleidsniveau naar de verantwoorde zorg en ondersteuning van gezinnen met geringe sociale redzaamheid November 2013 Samenwerkend Toezicht

Nadere informatie

Onze koers in Jaarplan Veiligheidshuis Haaglanden

Onze koers in Jaarplan Veiligheidshuis Haaglanden Onze koers in 2017 Jaarplan Veiligheidshuis Haaglanden Onze koers in 2017 Jaarplan Veiligheidshuis Haaglanden Jaarplan Veiligheidshuis Haaglanden 2017 Voor u ligt het jaarplan 2017. Samen met onze partners

Nadere informatie

Jaarplan Namens Ketenregiegroep en Bestuurlijke regiegroep. Marije van Barlingen Hoogendoorn manager

Jaarplan Namens Ketenregiegroep en Bestuurlijke regiegroep. Marije van Barlingen Hoogendoorn manager Jaarplan 2016 Namens Ketenregiegroep en Bestuurlijke regiegroep Marije van Barlingen Hoogendoorn manager Inhoud 1 Inleiding 3 2 Opzet en werkwijze 4 3 Focus en doelstellingen in 2016 Jeugd Volwassenen

Nadere informatie

De Leeuwarder privacyaanpak: doen wat nodig is. Tea Bouma Fettje Nolles

De Leeuwarder privacyaanpak: doen wat nodig is. Tea Bouma Fettje Nolles De Leeuwarder privacyaanpak: doen wat nodig is Tea Bouma Fettje Nolles Wijkaanpak Leeuwarden Eerste frontlijnteam in 2008 In 2014 naar 7 wijkteams, 2 pilots jeugd- en gezinsteam, 1 scholenteam en 1 dorpenteam

Nadere informatie

Project Bestuurlijke Informatie Justitiabelen (BIJ ) Procesbeschrijving Pilot BIJ

Project Bestuurlijke Informatie Justitiabelen (BIJ ) Procesbeschrijving Pilot BIJ NAAR EEN VEILIGER SAMENLEVING Project Bestuurlijke Informatie Justitiabelen (BIJ ) Procesbeschrijving Pilot BIJ versiegeschiedenis versie datum Auteur geadresseerden Aanpassingen Versie 0.10 14 oktober

Nadere informatie

Aansluiting Veiligheidshuizen-ZSM

Aansluiting Veiligheidshuizen-ZSM Aansluiting Veiligheidshuizen-ZSM Stand van zaken april/mei 2014 Uitvraag op verzoek van de regioburgemeesters Inhoud Inleiding 2 Werken volgens het Landelijk Kader 3 Wordt er gewerkt volgens het Landelijk

Nadere informatie

Voorstel. Uitgangspunten regiovisie. De regiovisie gaat uit van de volgende uitgangspunten:

Voorstel. Uitgangspunten regiovisie. De regiovisie gaat uit van de volgende uitgangspunten: Voorstel Cluster : samenleving Nummer : 5 Portefeuillehouder : Linda van der Deen Datum vergadering : 20 april 2015 Onderwerp : Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling Inleiding Als gevolg van

Nadere informatie

Convenant Integrale Aanpak Huiselijk Geweld Den Haag

Convenant Integrale Aanpak Huiselijk Geweld Den Haag Convenant Integrale Aanpak Huiselijk Geweld Den Haag Ondergetekenden - (naam + functie), namens Gemeente Den Haag -, namens Regiopolitie Haaglanden, -, namens Algemeen Maatschappelijk Werk Den Haag, bestaande

Nadere informatie

Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen. Beschrijving

Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen. Beschrijving Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Gebiedsgericht werken in de veiligheidshuizen

Gebiedsgericht werken in de veiligheidshuizen Gebiedsgericht werken in de veiligheidshuizen De gebiedsgebonden aanpak van overlast en criminaliteit krijgt steeds meer aandacht bij gemeenten en ook door de veiligheidshuizen is deze manier van werken

Nadere informatie

Organisatieschets Veiligheidshuis Gouda

Organisatieschets Veiligheidshuis Gouda rapport notitie Organisatieschets Veiligheidshuis Gouda Organisatieschets veiligheidshuis Gouda.doc afdeling VeH Gouda, 23 april 2009 inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Sluitende keten...3 3. Profiel gericht

Nadere informatie

Verbeterplan Veilig Thuis Hollands Midden n.a.v. inspectierapport nov en stand van zaken op 1 maart 2016.

Verbeterplan Veilig Thuis Hollands Midden n.a.v. inspectierapport nov en stand van zaken op 1 maart 2016. Verbeterplan Veilig Thuis Hollands Midden n.a.v. inspectierapport nov. 2015 en stand van zaken op 1 maart 2016. Inleiding In oktober 2015 hebben de inspecties onderzoek gedaan bij Veilig Thuis Hollands

Nadere informatie

Actieprogramma Risicojeugd en Jeugdgroepen

Actieprogramma Risicojeugd en Jeugdgroepen Actieprogramma Risicojeugd en Jeugdgroepen Regiocoördinatoren De aanpak van risicojeugd en jeugdgroepen is een prioriteit van mijn ministerie, de gemeenten, het Openbaar Ministerie (OM) en de politie.

Nadere informatie

Aanpak: WIJ Eindhoven. Beschrijving

Aanpak: WIJ Eindhoven. Beschrijving Aanpak: WIJ Eindhoven De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Lumens Groep

Nadere informatie

Convenant Stedelijke Aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Gemeente Rotterdam

Convenant Stedelijke Aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Gemeente Rotterdam Convenant Stedelijke Aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Gemeente Rotterdam Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rotterdam in zijn hoedanigheid van regisseur van de stedelijke

Nadere informatie

Plan van aanpak naar aanleiding van het Rapport. De kwaliteit van Stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland Stap 2

Plan van aanpak naar aanleiding van het Rapport. De kwaliteit van Stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland Stap 2 Plan van aanpak naar aanleiding van het Rapport De kwaliteit van Stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland Stap 2 Door de inspectie Jeugdzorg en de Gezondheidszorg. Apeldoorn 26 april 2017 1 Aanleiding

Nadere informatie

Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen. Informatiemanagement en privacy 21 november 2011

Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen. Informatiemanagement en privacy 21 november 2011 Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen Informatiemanagement en privacy 21 november 2011 Presentatie Privacy Binnen het programma doorontwikkeling veiligheidshuizen is Privacy een belangrijk onderwerp.

Nadere informatie

Uitkomsten toezichtonderzoek Deventer

Uitkomsten toezichtonderzoek Deventer Uitkomsten toezichtonderzoek Deventer Toezichtonderzoek op beleidsniveau naar de verantwoorde zorg en ondersteuning van gezinnen met geringe sociale redzaamheid Oktober 2013 Samenwerkend Toezicht Jeugd

Nadere informatie

Leidraad Aanpak. problematische jeugdgroepen

Leidraad Aanpak. problematische jeugdgroepen Leidraad Aanpak problematische jeugdgroepen Inleiding Werkprocesbeschrijving (stroomschema) Werkprocesbeschrijving (tekst) Werkprocesbeschrijving (tabel) Matrix t.b.v. verdiepende analyse leden problematische

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Inzet van Middelen. Zaaknummer: OWZDB28. nazorg ex-gedetineerden

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Inzet van Middelen. Zaaknummer: OWZDB28. nazorg ex-gedetineerden Zaaknummer: OWZDB28 Onderwerp nazorg ex-gedetineerden Collegevoorstel Inleiding In juni 2011 heeft u besloten voor een aantal taken aan te sluiten bij het Bureau Nazorg s-hertogenbosch voor de nazorg van

Nadere informatie

Eerder en Dichtbij. Projectplan

Eerder en Dichtbij. Projectplan Eerder en Dichtbij Projectplan Bussum, augustus september 2012 1. Inleiding De pilot Eerder en Dichtbij is een verlening van de eerste pilot Meer preventie minder zorg. Het doel van de pilot was oorspronkelijk

Nadere informatie

Sluitende aanpak. voor risico- en. probleemjongeren

Sluitende aanpak. voor risico- en. probleemjongeren Sluitende aanpak voor risico- en probleemjongeren Stad van jongeren Rotterdam is een stad van jongeren. Dat is een statistisch gegeven. Maar je ziet het ook als je op straat loopt. Overal jonge mensen

Nadere informatie

Raadsinformatieavond. Gemeente Woerden. Bert Roemeling Petrie Velthof. 12 februari 2015

Raadsinformatieavond. Gemeente Woerden. Bert Roemeling Petrie Velthof. 12 februari 2015 Raadsinformatieavond Gemeente Woerden Bert Roemeling Petrie Velthof 12 februari 2015 Programma Functioneren Basisteam De Copen Taak & functie wijkagent Persoonsgerichte aanpak Politie(criminaliteits)jaarcijfers

Nadere informatie

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving Aanpak: Bijzondere Zorg Team Namens de gemeente Deventer hebben drie netwerkpartners de vragenlijst gezamenlijk ingevuld. Dit zijn Dimence GGZ, Tactus verslavingszorg, en Iriszorg maatschappelijke opvang.

Nadere informatie

Convenant Ketenaanpak Eergerelateerd Geweld Twente

Convenant Ketenaanpak Eergerelateerd Geweld Twente Convenant Ketenaanpak Eergerelateerd Geweld Twente Samenwerkingsafspraken ten behoeve van de preventieve - en de veiligheidsaanpak van (potentiële) slachtoffers van eergerelateerd geweld in Twente. Vanuit

Nadere informatie

Onderdelen van het Convenant Veiligheidshuis Twente

Onderdelen van het Convenant Veiligheidshuis Twente Onderdelen van het Convenant eiligheidshuis Twente De Onderdelen Lokale zorg- en veiligheidsstructuur De lokale zorg- en veiligheidsstructuur is geen onderdeel van dit convenant, maar wordt door middel

Nadere informatie

Position paper. Position Paper Toekomst Veiligheidshuizen

Position paper. Position Paper Toekomst Veiligheidshuizen Position paper Position Paper Toekomst Veiligheidshuizen Samenvatting: Hét Veiligheidshuis bestaat niet Veiligheidshuizen zijn er in verschillende soorten en maten. Verschillende initiatieven en samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

Het werkproces van het regieteam Complexe multiprobleemgezinnen

Het werkproces van het regieteam Complexe multiprobleemgezinnen Het werkproces van het regieteam Complexe multiprobleemgezinnen 1. Inleiding In deze notitie beschrijven we de verschillende fasen in het werkproces van het regieteam complexe multiprobleemgezinnen (regieteam

Nadere informatie

Aanpak: GRIP-aanpak. Beschrijving

Aanpak: GRIP-aanpak. Beschrijving Aanpak: GRIP-aanpak De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Bureau Jeugdzorg

Nadere informatie

VEILIGHEIDSHUIS IJSSELLAND

VEILIGHEIDSHUIS IJSSELLAND VEILIGHEIDSHUIS IJSSELLAND Veiligheidshuis IJsselland, notitie versie 4.0, 12 december 2007 1 1. Inleiding Landelijk worden op veel plaatsen veiligheidshuizen ingericht. In de meeste gevallen gaat het

Nadere informatie

Aanpak: Multiprobleemgezinnen. Beschrijving

Aanpak: Multiprobleemgezinnen. Beschrijving Aanpak: Multiprobleemgezinnen De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: GGD

Nadere informatie

Activiteitenplan Programma Doorontwikkeling Veiligheidshuizen 2012-2013

Activiteitenplan Programma Doorontwikkeling Veiligheidshuizen 2012-2013 plan Programma Doorontwikkeling Veiligheidshuizen 2012-2013 Inleiding Om op lokaal en regionaal niveau overlast en criminaliteit effectiever en efficiënter te kunnen bestrijden is samenwerking van vele

Nadere informatie

Inleiding. Hoofdlijnen

Inleiding. Hoofdlijnen Toelichting privacyreglement Aanpak jeugd(groeps)overlast gemeente Arnhem Inleiding Het privacyreglement is een bijlage bij het nog op te stellen convenant Aanpak jeugd(groeps)overlast gemeente Arnhem.

Nadere informatie

VOORBLAD RAADSVOORSTEL

VOORBLAD RAADSVOORSTEL VOORBLAD RAADSVOORSTEL ONDERWERP Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid Middelsee Gemeenten 2010-2014. VOORSTEL Wij stellen u voor bijgevoegde Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid Middelsee Gemeenten 2010-2014

Nadere informatie

RAAMWERK PGA (Persoonsgerichte Aanpak)

RAAMWERK PGA (Persoonsgerichte Aanpak) RAAMWERK PGA (Persoonsgerichte Aanpak) Oost Brabant Op basis van de pilot in Eindhoven, Helmond en Oss Handvatten voor lokale vormgeving PGA juni 2015 Opsteller: drs. Josien van Bommel In opdracht van

Nadere informatie

Aanpak: 1 Gezin 1 Plan Nieuw Den Helder. Beschrijving

Aanpak: 1 Gezin 1 Plan Nieuw Den Helder. Beschrijving Aanpak: 1 Gezin 1 Plan Nieuw Den Helder De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014. Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid

Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014. Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014 Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid Raadscarrousel Drechtsteden 2 oktober 2012 Opbouw presentatie 1. Maatschappelijke Zorg (Wmo prestatievelden 7, 8 en

Nadere informatie

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014

Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014 Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014 Dit calamiteitenprotocol Wmo/Jeugdwet bevat proces- en communicatieafspraken wanneer zich een calamiteit of geweldsincident voordoet

Nadere informatie

VEILIG THUIS GELDERLAND ZUID. Probleemanalyse en afspraken Verkorte memo t.b.v. portefeuillehouders. 2 juli 2015

VEILIG THUIS GELDERLAND ZUID. Probleemanalyse en afspraken Verkorte memo t.b.v. portefeuillehouders. 2 juli 2015 VEILIG THUIS GELDERLAND ZUID Probleemanalyse en afspraken Verkorte memo t.b.v. portefeuillehouders 2 juli 2015 Uitgave GGD Gelderland-Zuid Datum 2 juli 2015 1 2 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is Veilig

Nadere informatie