Jaarplan de Kijvelanden forensisch psychiatrisch centrum

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarplan 2008. de Kijvelanden forensisch psychiatrisch centrum"

Transcriptie

1 Jaarplan 2008 de Kijvelanden forensisch psychiatrisch centrum

2 Jaarplan 2008 / Inhoudsopgave pag. 1. Inleiding en interne speerpunten Inleiding Interne speerpunten 2. Voorstel managementafspraken Te leveren producten: productie- en plaatsingsafspraken Budget / Subsidie Doelstellingen per prestatie-indicator Speerpunt DJI Brandveiligheid 3. Begroting Algemeen Begroting 2008

3 Jaarplan Inleiding en interne speerpunten 2008 de Kijvelanden forensisch psychiatrisch centrum

4 Jaarplan 2008 / 1 Inleiding en interne speerpunten Inleiding In hoofdstuk 1 wordt een globale schets gegeven van de voornaamste ontwikkelingen en speerpunten van beleid in 2008 voor de Kijvelanden. In deze schets zijn de onderwerpen geordend op basis van het INK-managementmodel. De aangegeven speerpunten van beleid worden nader uitgewerkt in het interne Jaarplan 2008 van de Kijvelanden. Voor het speerpunt van DJI voor 2008, de brandveiligheid, wordt nog gewacht op de aanschrijving van Justitie. Zodra deze ontvangen is wordt het onderdeel brandveiligheid (hoofdstuk 2.4) aangepast op basis van de kaders die vanuit het Ministerie van Justitie zijn aangegeven. Door DJI is een methodiek ontwikkeld voor het combineren van bestaande besturingsinstrumenten (Planning & Control, INK-kwaliteitsmanagement en competentiemanagement) in een overzichtelijk jaarplan. De toepassing van deze zogenaamde A3-methodiek is voor het Jaarplan 2008 nog niet verplicht gesteld. De Kijvelanden heeft voor het Jaarplan 2008 deels voldaan aan de gestelde eisen in de A-3-methodiek. In 2008 wordt de P & C cyclus van de Kijvelanden volledig afgestemd op de A3-methodiek zodat in 2008 deze methodiek kan worden toegepast. Voor het Jaarplan 2008 is voldaan aan de A3-systematiek met uitzondering van de invulling van normen en activiteiten.

5 Jaarplan 2008 / 1 Inleiding en interne speerpunten Interne speerpunten De speerpunten van beleid van de Kijvelanden voor 2008 betreffen deels de voortzetting van ingezette trajecten voor de geformuleerde speerpunten voor 2007 op het terrein van het personeelsbeleid, behandelinnovatie en risicomanagement, netwerkontwikkeling en samenwerking. De invoeringstrajecten voor de speerpunten 2007 zijn anders gefaseerd als gevolg van de maatregelen die noodzakelijk waren na de incidenten die zich eind 2006 hebben voorgedaan. Een deel van deze maatregelen betrof reeds ingezet beleid. Aan de uitvoering van deze maatregelen is prioriteit gegeven in Naast voortzetting van de in gang gezette trajecten in 2007 worden in 2008 nieuwe ontwikkelingen opgepakt zoals o.a. het opzetten van een forensischpsychiatrische afdeling (FPA), operationalisering van de erkenning voor BOPZ-bedden, uitbreiding van de forensisch-psychiatrische poliklinieken en ontwikkeling van nieuwe ICT-toepassingen voor de sturing van algemene processen en behandelprocessen in het bijzonder. Deze initiatieven worden in het Jaarplan nader toegelicht. De strategie van de Kijvelanden blijft gericht op samenwerking met andere instellingen. De samenwerking binnen het consortium waarin de Kijvelanden, Altrecht, Oostvaarderskliniek, Centrum Maliebaan en Bouman GGZ participeren wordt verdiept en verschillende samenwerkingsinitiatieven zijn in ontwikkeling. Binnen het consortium worden plannen ontwikkeld voor uitbreiding van de forensisch-psychiatrische poliklinieken, naast de in februari 2007 in gebruik genomen polikliniek Het Dok in Breda. Bij verdere uitbreiding van de forensisch-psychiatrische poliklinieken wordt overwogen deze onder te brengen in een aparte rechtspersoon. Op het terrein van de verslavingszorg is een intentieverklaring getekend door de Kijvelanden, Oostvaarderskliniek, Altrecht, Bouman GGZ en Centrum Maliebaan voor de ontwikkeling van een forensisch-psychiatrische verslavingskliniek in Almere. Dit initiatief wordt in een aparte rechtspersoon ondergebracht. In samenwerking met de Divisie Ortho- en Forensische Psychiatrie van Altrecht heeft de Kijvelanden een plan ontwikkeld voor de uitbreiding van TBS-capaciteit in het kader van de aanbesteding tijdelijke TBS-capaciteit (Tender IV) van het Ministerie van Justitie. Dit plan betreft de realisatie van 55 TBS-plaatsen in Utrecht, waaronder 15 plaatsen voor patiënten met IQ < 80. Dit plan is door de Minister van Justitie gegund aan

6 Jaarplan 2008 / 1 Inleiding en interne speerpunten 6 Altrecht en de Kijvelanden en in 2008 worden de noodzakelijke voorbereidingen getroffen om met de instroom op deze Tender IV plaatsen met ingang van te kunnen starten. Voor de exploitatie van deze voorziening in Utrecht wordt een aparte rechtspersoon in het leven geroepen waarin de Kijvelanden en Altrecht participeren. Er vinden tevens gesprekken plaats tussen de Kijvelanden en Altrecht/OFP om de mogelijkheden voor een fusie in 2008 te onderzoeken. De samenwerking van de Kijvelanden met Bouman GGZ en met de Hartelborgt, een instelling voor Jeugdzorg in de regio Rotterdam, wordt in 2008 geïntensiveerd. In 2008 worden plannen ontwikkeld en concrete stappen gezet voor de bouw van een Forensisch-Psychiatrische Afdeling (FPA). Nu Delta Psychiatrisch Centrum heeft besloten geen forensisch-psychiatrische zorg te ontwikkelen komt de weg vrij om in de directe nabijheid van de kliniek van de Kijvelanden een FPA te starten. Voorzien wordt dat met de bouw hiervan in 2008 / 2009 kan worden gestart, na afronding van de plannen en het verkrijgen van de noodzakelijke vergunningen. Mede door de te realiseren initiatieven op korte termijn in samenwerking met andere instellingen binnen het consortium, en de strategie van de Kijvelanden om deze initiatieven in de toekomst uit te breiden, wordt bezinning op het huidige besturingsmodel van de Kijvelanden noodzakelijk. Ook ontwikkelingen in de patiëntenzorg vragen om bezinning op de huidige besturingsstructuur. Op korte termijn wordt gestart met een traject dat moet leiden tot een nieuw besturingsmodel voor de Kijvelanden dat afgestemd is op sturing en beheersing van nieuwe initiatieven, mede in samenwerking met andere instellingen, en op de hoge eisen die worden gesteld aan de organisatie en resultaten van de behandeling van de patiënten. Ontschotting binnen de patiëntenzorg is al langer punt van aandacht binnen de Kijvelanden en het slechten van muren tussen afdelingen die direct betrokken zijn bij de patiëntenzorg zal mede een leidraad zijn bij de ontwikkeling van een nieuw besturingsmodel. In 2008 moet het nieuwe besturingsmodel operationeel zijn, mede in verband met de samenwerking met Altrecht/OFP en de nieuwe voorziening in Utrecht, die met ingang van van start gaat. De samenwerking met de Erasmus Universiteit, de Radboud Universiteit, de Universiteit Utrecht en het Erasmus MC op het gebied van onderzoek wordt in 2008 gecontinueerd (zie tevens pagina 10). Daarnaast werkt de Kijvelanden samen met universiteiten bij de opleiding van psychiaters en klinische psychologen. De Kijvelanden heeft in 2008 zeven opleidingsplaatsen voor GZ psychologen, twee opleidingsplaatsen voor klinische psychologen en biedt stagemogelijkheden voor een opleiding in de forensische psychiatrie voor psychiaters in opleiding. De Kijvelanden heeft in 2007 voor het bieden van deze stagemogelijkheid door het MSRC (Medische Specialisten Registratiecommissie) erkenning verkregen. In de relatie met de gemeente Rotterdam blijft de Kijvelanden zich ook in 2008 opstellen als dienstverlener bij de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning door de gemeente Rotterdam. Inmiddels zijn er voornemens geformuleerd om het reeds vanaf eind 2006 lopende project inzake het ambulante crisisteam (ACT-project), in het kader van de integrale bemoeizorg, in 2008 te continueren. Verbetering van de kwaliteit van algemene processen en behandelprocessen blijft een strategisch aandachtspunt van belang. Het op het INK-model gebaseerde kwaliteitmanagementsysteem van de Kijvelanden is de basis voor continue verbetering van bedrijfsprocessen en resultaten. Verbetering van de implementatie en werking van het kwaliteitssysteem blijft een aandachtspunt. In 2008 wordt extra aandacht besteed aan de borging van processen, procesmanagement en het verdere ontwikkelen van het huidige procesmanagementmodel. In 2008 vindt tevens de driejaarlijkse toetsing plaats van alle HKZ-gecertificeerde processen binnen de organisatie.

7 Jaarplan 2008 / 1 Inleiding en interne speerpunten 7 De meest optimale vorm van leiderschap is en blijft aandachtspunt binnen de Kijvelanden. De kern van leiderschap wordt gezien als voorbeeldgedrag en het uitbouwen van leidinggeven naar leiderschap, dit wil zeggen van technische, inhoudelijke sturing naar inspiratie, samenwerking en betrokkenheid. In 2007 is een management developmentprogramma gestart voor de ontwikkeling van leidinggevenden die in 2008 doorloopt. Met dit programma wordt beoogd leidinggevenden handvatten te bieden voor het inhoud geven aan leiderschap en voorbeeldgedrag, helderheid creëren in integraal management in de praktijk, stimuleren van resultaatgericht werken, slagvaardige besluitvorming en kennisdeling. Werken aan ontwikkeling van talent in de organisatie en dit behouden en versterken zijn belangrijk voor het behalen van de gestelde organisatiedoelen. De belangen van de medewerkers worden in 2008 vorm gegeven vanuit het Human Resources Managementbureau (HRM-bureau), dat in 2007 is gevormd. In 2008 is het personeelsbeleid, evenals in 2007 een belangrijk speerpunt van beleid. De uitgangspunten voor het personeelsbeleid in 2007 zijn ook in 2008 van kracht. Ook in 2008 is het opleidingsbudget van de Kijvelanden 4% van de loonsom. Belangrijke thema s van het personeelsbeleid zijn leiderschap, werving en behoud van medewerkers, ontwikkeling van innovatief en lerend vermogen, competentiemanagement en bereiken van een plaats in de top 50 van goede werkgevers in de non profit sector. De in het meerjarenbeleid geformuleerde doelstellingen als doelgerichte en planmatige ontwikkeling van de medewerkers met kansen voor ontplooiing en hoge veiligheidsnormen voor de medewerkers in de werksituatie, worden met de uitwerking van de thema s voor het personeelsbeleid in 2008 verder vorm gegeven. Daarnaast worden de resultaten van het in 2007 gehouden onderzoek naar medewerkers tevredenheid meegenomen in het personeelsbeleid voor Door het HRM-bureau is na de start prioriteit gegeven aan het afstemmen van alle beschikbare HRM-instrumenten op de situatie en wensen binnen de Kijvelanden. In 2008 zal de werkwijze van het HRM-bureau op alle onderdelen verankerd zijn in de organisatie. Daardoor zullen de randvoorwaarden voor verlaging van het ziekteverzuim en terugdringing van ongewenst verloop onder de medewerkers aanzienlijk verbeterd zijn. In 2008 wordt dan ook een verbetering van de resultaten op deze terreinen verwacht. Op basis van de gerealiseerde resultaten en de voortgang in de gestelde prioriteiten wordt beoordeeld of certificering op het terrein van Human Resources Management in 2008 wordt nagestreefd. De resultaten van de in 2007 uitgevoerde Risico Inventarisatie & Evaluatie worden vertaald naar speerpunten van beleid op het terrein van de arbeidsomstandigheden. In 2007 wordt in de Kijvelanden een cultuurproject gestart. Aan de hand van thema s, die afgeleid worden van de bestaande gedragscode, worden onderwerpen betreffende het gedrag van medewerkers bespreekbaar gemaakt. Dit traject loopt parallel met en wordt afgestemd met het managementdevelopmenttraject.

8 Jaarplan 2008 / 1 Inleiding en interne speerpunten 8 Het management van middelen is in 2008 toegespitst op handhaving van een gezonde financiële huishouding, ontwikkeling van nieuwe ICT-toepassingen, ingebruikneming van nieuwe ruimtes op de hoofdlocatie, waaronder een nieuwe patiëntenafdeling, werkhallen en kantoorruimtes, herinrichting van de uitvoering van ondersteunende diensten en academisering en innovatie van de behandelpraktijk. Handhaving van de huidige gezonde financiële situatie wordt ook in 2008 nagestreefd. Voorziene risico s voor 2008 betreffen de wijze van omgaan met de kapitaallasten die voortvloeien uit de nieuwe initiatieven, zoals de nieuwe voorziening in Utrecht (Tender IV) en de bouw van de FPA. Daarnaast zijn de financiële gevolgen van het gaan werken met Diagnose Behandel en Beveiliging Combinaties (DBBC s) in de toekomst nog niet geheel duidelijk. Op basis van de geïnventariseerde risico s worden in 2008 de noodzakelijke maatregelen doorgevoerd. Het beleid van de Kijvelanden met betrekking tot het realiseren van een brede financiële basis wordt in 2008 verder ingevuld. Begonnen is met de voorbereidingen voor de exploitatie van de toegekende BOPZ-bedden in Deze bedden zullen worden ingezet als achtervangmogelijkheid voor psychiatrische patiënten. Ook zijn de voorbereidingen gestart voor de bouw van een FPA. In 2008 worden plannen ontwikkeld voor het breder inzetten van ICT-mogelijkheden voor de sturing en beheersing van algemene processen en behandelprocessen. ICT-mogelijkheden zullen breder ingezet worden voor de sturing en beheersing van algemene processen en behandelprocessen. De belangrijkste zijn het verder in gebruik nemen van het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD), het in gebruik nemen van het Elektronisch Voorschrijf Systeem (EVS) voor geneesmiddelen en het maken van plannen voor de invoering van een documentmanagementsysteem. Gestreefd wordt naar het volledig elektronisch verlopen van het verzenden, het opslaan en raadplegen van gegevens van/over algemene processen en behandelprocessen. In oktober 2007 gaat de Kijvelanden deelnemen aan een pilot van DJI op het gebied van electronic monitoring van patiënten. In deze pilot wordt onderzocht op welke wijze het volgen van patiënten met elektronische hulpmiddelen kan bijdragen aan de behandeling van patiënten. Zowel patiënten met begeleid als onbegeleid verlof komen in aanmerking voor deelname aan de pilot. Deelname aan de pilot is op vrijwillige basis en moet geïndiceerd worden in een behandelplanbespreking. De pilot loopt tot juli Eind 2007 worden de nieuwe werkhallen, nieuwe kantoorruimtes en de patiëntenlocaties voor Tender III in gebruik genomen. Door het beschikbaar komen van de nieuwe werkhallen kan in 2008 een betere integratie van het aanbod Arbeid & Onderwijs in de behandeling van de patiënten tot stand worden gebracht. Dit betekent een intensivering van de dagbestedingactiviteiten en werk en onderwijs voor alle patiënten. Na beëindiging van het samenwerkingscontract met Delta Psychiatrisch Centrum worden de ondersteunende diensten die in dit contract waren ondergebracht heringericht en uitbesteed. Deze omvangrijke operatie zal in 2008 zijn beslag krijgen. De randvoorwaarden voor deze ondersteunende diensten en de mogelijkheden voor uitbesteding zijn volop in onderzoek. Het onderbrengen van ondersteunende diensten bij Altrecht is hiervan een mogelijkheid en wordt onderdeel van de fusiebesprekingen met Altrecht. Binnen de afdeling Onderzoek & Behandelinnovatie is met ingang van 1 juli 2007 een behandelinnovator aangesteld. Deze functionaris richt zich op de evaluatie van zorgprogramma s, afstemming van de zorgprogramma s op de interne vraag en het doorvoeren van innovaties in de behandeling van de patiënten. De koppeling tussen wetenschappelijk onderzoek en de klinische behandelpraktijk wordt door de afdeling zowel gebaseerd op interne als externe onderzoeksresultaten. Door de volledige inrichting van de afdeling Onderzoek

9 Jaarplan 2008 / 1 Inleiding en interne speerpunten 9 & Behandelinnovatie in 2007 kan in 2008 volop geprofiteerd worden van de mogelijkheden om de wetenschappelijke basis van de behandelpraktijk te verstevigen. Een eerste project in 2008 is onderzoek naar de mogelijkheden voor herziening van de verslavingsaanpak in de patiëntenzorg. De speerpunten van beleid in 2008 op het terrein van management van processen betreffen de beheersing van risico s binnen alle bedrijfsprocessen, implementatie van de behandelvisie en continue verbetering van de kwaliteit van de bedrijfsvoering en de kwaliteit van de behandeling van de patiënten. Op grond van de WTZi en Zorgbrede Governancecode dient er meer aandacht besteed te worden aan risicobeheersing. Begin 2007 heeft Price Waterhouse Coopers een onderzoek uitgevoerd naar de stand van de interne beheersing van risico s (Healthcare Control Web) in de Kijvelanden. In 2007 is gestart met workshops waarin voor alle onderdelen van de bedrijfsvoering de risico s zijn geïnventariseerd en de aanwezige mogelijkheden om aan deze risico s het hoofd te bieden. De geïnventariseerde risico s betroffen juridische, financiële en algemene risico s voor alle onderdelen van de bedrijfsvoering (inclusief het primaire proces). Daarnaast is er een workshop gehouden waarin de risico s op strategisch niveau in kaart zijn gebracht. Op basis van de uitgevoerde scans zijn, waar nodig, aanvullende maatregelen benoemd die in 2008 volledig doorgevoerd worden. De fasering van het traject voor de themagerichte implementatie van de behandelvisie dat in 2007 is ingezet, is aangepast als gevolg van de incidenten die zich eind 2006 hebben voorgedaan. Naar aanleiding van deze incidenten is uitgebreid intern en extern onderzoek verricht. In het kader van de uitwerking van incidentrapporten en op basis van onderzoeksresultaten zijn organisatiebreed aanbevelingen geformuleerd om dergelijke incidenten te voorkomen. Deze aanbevelingen zijn meegenomen in het ingezette proces voor de implementatie van de behandelvisie. Dit heeft geleid tot een aangepaste fasering van dit proces maar ook tot versterking van het primaire proces inzake incidentafwikkeling, beklagzaken, verlof, geweldsinstructies en kwaliteit van rapporteren. De implementatie van de behandelvisie wordt in 2008 afgerond. De continue aandacht voor verbetering van de kwaliteit op alle onderdelen van de bedrijfsvoering en de behandeling van de patiënten zal ook in 2008 nadrukkelijk aan de orde zijn. Het managen van de processen wordt ondersteund door het kwaliteitsmanagementsysteem van de Kijvelanden. Dit systeem zorgt voor een periodieke herziening van procesitems en biedt medewerkers de mogelijkheid processen waar nodig te verbeteren. In 2008 vindt de driejaarlijkse toetsing plaats van alle HKZgecertificeerde processen. Het ingevoerde INK-besturingsmodel wordt waar nodig verbeterd en afgestemd op de nieuwe ontwikkelingen. De huidige set van gehanteerde prestatie-indicatoren wordt herzien en getoetst

10 Jaarplan 2008 / 1 Inleiding en interne speerpunten 10 op praktische hanteerbaarheid. Het Ministerie van Justitie heeft besloten om met ingang van de verslaglegging over 2007 aan te sluiten bij de eisen voor het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording, zoals deze zijn geformuleerd door het Ministerie van Volksgezondheid in het kader van de WTZi. Dit betekent o.a. dat de voor de GGZ geformuleerde prestatie-indicatoren ook voor de Kijvelanden van kracht worden. Vanuit de Kijvelanden wordt deelgenomen aan de landelijke projectgroep die zorg draagt voor de afstemming van de kwaliteitseisen die gesteld zijn aan de geestelijke gezondheidszorg met die van forensisch-psychiatrische zorg binnen de vigerende wettelijke kaders van het Ministerie van Justitie. De resultaten van deze projectgroep worden nog in 2007 verwacht waarna gestart zal worden met de invoering van nieuwe prestatie-indicatoren voor de kwaliteit van de patiëntenzorg. Voor 2008 is als speerpunt voor de verbetering van de kwaliteit van de behandeling van patiënten benoemd de integratie van het totale behandelaanbod in de behandelprocessen van patiënten. Bij de inhoud en organisatie van het aanbod wordt onderscheid aangebracht in het aanbod aan: individuele en groepstherapie, arbeid, onderwijs, sport en recreatie en zorgprogramma s In 2008 gaat gewerkt worden vanuit een vast programma-aanbod, waarbij de organisatie van het aanbod de indeling in twee behandelmilieus volgt. De bestaande zorgprogramma s maken onderdeel uit van een vast gestructureerd aanbod. De zorgprogramma s worden in nauw overleg met de wensen (en indicatiestelling) vanuit de behandel verantwoordelijken én met input en ondersteuning vanuit de afdeling Onderzoek & Innovatie geëvalueerd, zodat zij zoveel als mogelijk evidence based zijn en voldoen aan de state of the art. Op maatschappelijk gebied wil de Kijvelanden in 2008 bijdragen aan verdere academisering en innovatie binnen de forensische psychiatrie, samenwerking tussen instellingen ten behoeve van de zorg voor forensisch-psychiatrische patiënten en verbetering van het imago van de forensischpsychiatrische sector. Door de afdeling Onderzoek & Behandelinnovatie van de Kijvelanden wordt ingezet op onderzoek en innovatie ten behoeve van de forensische psychiatrie in zijn totaliteit. In de praktijk betekent dit o.a.deelname aan en opzetten van landelijk onderzoek, informatieverspreiding over onderzoeksresultaten door publicaties, lezingen en deelname aan nationale en internationale congressen en symposia en samenwerking met universiteiten op het gebied van onderzoek. Zo zal in 2008 de samenwerking met onderzoekers van het De Erasmus Universiteit Rotterdam en van het Erasmus Medisch Centrum, afdeling psychiatrie, gecontinueerd en geïntensiveerd worden. Wat betreft de samenwerking met de afdeling psychiatrie van het Erasmus MC, gaat het in de komende jaren onder andere om het uitvoeren van een promotieonderzoek naar de psychofysiologische kenmerken (o.a. oogknipperreflexen) van patiënten met hoge psychopathiescores en antisociale persoonlijkheidsstoornissen. Voor dit onderzoek is door de

11 Jaarplan 2008 / 1 Inleiding en interne speerpunten 11 Kijvelanden reeds eerder een psychofysiologische laboratorium gefinancierd dat eind 2007 in de Kijvelanden wordt ingericht. De begeleiding en uitvoering van dit onderzoek in 2008 betreft een samenwerkingsproject tussen onderzoekers van de Kijvelanden en van het Erasmus MC. Daarnaast wordt de al langer lopende samenwerking met de Radboud Universiteit in 2008 gecontinueerd. Hetzelfde geldt voor de internationale samenwerking op het terrein van multicentered en cross-culturele studies naar de oorzaken en preventie van agressief gedrag onder psychiatrische patiënten met een onderzoeksgroep van de City University te Londen. Het hoofd onderzoek van de Kijvelanden is tevens als visiting professor aan deze Londense Universiteit verbonden. Het gezamenlijke onderzoek met de Universiteit Utrecht naar de effecten van een triptaan in de behandeling van ernstig agressief gedrag wordt in 2008 voortgezet. Samenwerking met andere instellingen is een hoofdthema binnen de strategie van de Kijvelanden (zie tevens pagina 5). Deze samenwerking betreft de ontwikkeling van nieuwe initiatieven op het terrein van de behandeling van forensischpsychiatrische patiënten, het beschikbaar stellen van expertise aan andere instellingen en maatschappelijke organisaties en samenwerking op het terrein van onderzoek en innovatie binnen de forensische psychiatrie in het algemeen. Dit beleid van de Kijvelanden heeft reeds tot diverse resultaten geleid en wordt ook in 2008 gecontinueerd. In de media wordt meestal op negatieve wijze aandacht besteed aan de TBS-sector en aan de Kijvelanden naar aanleiding van incidenten. Hierbij wordt vaak volledig voorbijgegaan aan de kern en de maatschappelijke betekenis van de sector in de zorg voor forensisch-psychiatrische patiënten. Voor de patiënten en de medewerkers in deze sector heeft deze benadering in de media negatieve gevolgen. Voor de patiënten wordt het opbouwen van een maatschappelijke positie na behandeling hierdoor bemoeilijkt. Ook het behoud van gekwalificeerde medewerkers kan onder druk komen bij voortdurende negatieve publicaties over de sector. De Kijvelanden heeft contacten gelegd op universitair niveau voor de ontwikkeling van een strategisch communicatiebeleid. Op basis van dit beleid wil de Kijvelanden activiteiten ontplooien die bijdragen aan een positiever imago van de sector, waarbij de maatschappelijke betekenis van de sector voor de behandeling van forensischpsychiatrische problematiek en de mogelijkheden van de sector als interessante werkgever beter voor het voetlicht komen. De speerpunten van de forensisch-psychiatrische poli- en dagkliniek Het Dok voor 2008 betreffen afstemming van het aanbod op de vraag, gerichte aanbieding van de huidige expertise, uitbreiding van de samenwerking met de kliniek van de Kijvelanden en de ontwikkeling van een heldere managementstructuur. Marktgericht werken is in 2008 een belangrijk aandachtspunt binnen Het Dok. Om een optimale verhouding tussen kwaliteit en kostprijs van producten en diensten tot stand te brengen worden o.a. effectmetingen uitgevoerd rondom diverse behandelmodules. Op basis van marktonderzoek wordt de aanwezige expertise gerichter ingezet en verder ontwikkeld op basis van gebleken vragen in de markt. Het Dok heeft trajecten ontwikkeld om het aanbod naar andere locaties in het land uit te breiden, waaronder in Utrecht, Breda, Almere en Amsterdam. Waar mogelijk worden initiatieven ontwikkeld met andere instellingen en organisaties. Het Dok profileert zich als een echte ketenorganisatie en zal in 2008 een onderzoek doen naar de tevredenheid van zijn ketenpartners over de samenwerking en dienstverlening door Het Dok. Intern wordt de managementstructuur van Het Dok nader geëxpliciteerd. De in 2007 gestarte patiëntenraad zal in 2008 meer status krijgen en worden betrokken bij diverse processen die van belang zijn voor de patiënten van Het Dok.

12 Jaarplan Voorstel managementafspraken 2008 In dit hoofdstuk zijn de voorstellen van De Kijvelanden met betrekking tot de managementafspraken voor 2008 weergegeven. Deze voorstellen betreffen de te leveren producten, de budget/subsidie voor 2008, de doelstellingen op de prestatieindicatoren en de afspraken over de uitvoering van het kwaliteitsmanagement. de Kijvelanden forensisch psychiatrisch centrum

13 Jaarplan 2008 / 2 Voorstel managementafspraken Te leveren producten: productie- en plaatsingsafspraken Productieafspraken Producttype Productie Preklinische interventie 25 Eerste opnames 33 Forensisch-psychiatrisch toezicht 3 Capaciteit per Capaciteit per Gemiddelde capaciteit Doorstroomplaatsen Verblijfplaatsen Tijdelijke verblijfplaatsen - Tijdelijke plaatsen Tender I Tijdelijke plaatsen Tender II Tijdelijke plaatsen Tender III Tijdelijke plaatsen noodcapaciteit Tender II Tijdelijke plaatsen noodcapaciteit Totaal Plaatsingsafspraken 2008 De gewenste situatie voor De Kijvelanden betreffende categorieën van patiënten voor de eerste opnames is: Mannen 33 Vrouwen 0 Persoonlijkheidsgestoorden 23 Psychotici 10 IQ > IQ < 80 0 Extreem beheers- / vluchtgevaarlijke patiënten maximaal 6 Longstay-basis/longstay-intensief 0

14 Jaarplan 2008 / 2 Voorstel managementafspraken Budget / Subsidie Voor de berekening van de integrale bijdrage/subsidie wordt verwezen naar hoofdstuk 3 van dit Jaarplan. De componenten van de integrale bijdrage/subsidie 2008 bedragen: Bijdrage o.b.v. normprijzen Bovennormatieve bijdrage Totaal

15 Jaarplan 2008 / 2 Voorstel managementafspraken Doelstellingen per prestatie-indicator 1. Bezetting Bezettingsgraad patiënten Resultaatgebied INK Eindresultaten SH / SBF Kerndepartement Doelmatige besteding van middelen Patiënten Ongestoorde tenuitvoerlegging Samenwerkingspartners Juiste capaciteit naar behoefte Opgave voorgaande jaren * 100% 100% 97 % 97,8 % Norm 100% van de contractueel overeengekomen capaciteit, in het kader van te formuleren doelstelling in het jaarplan Streefwaarde % Toelichting * Gegevens tot en met augustus Door de verschillende bouwactiviteiten is de bezetting tot op heden in 2007 nog onder de 100 % gebleven. 2. Instroom Instroom, voldoen aan het aantal afgesproken eerste opnames Resultaatgebied INK Eindresultaten; Waardering door maatschappij SH / SBF Toereikende capaciteit Opgave voorgaande jaren * Norm Geen afwijkingen t.o.v. afspraken met de kliniek Streefwaarde Toelichting * Gegevens tot en met augustus Met de ingebruikname dit jaar van de nieuwe afdeling Onyx wordt een uitbreiding met 20 opnames verwacht.

16 Jaarplan 2008 / 2 Voorstel managementafspraken Doorstroom Doorstroom naar vervolgvoorzieningen Resultaatgebied INK Eindresultaten; waarderingklanten SH / SBF Kerndepartement Effectieve besteding van middelen Patiënten Bijdrage aan toekomstperspectief Samenwerkingspartners Juiste capaciteit naar behoefte Opgave voorgaande jaren * a) plaatsing naar transmurale voor ziening van de kliniek b) plaatsing in GGZ-voorziening, FPA, APZ, RIBW c) overige bestemming Norm Nader te bepalen per kliniek Streefwaarde 2008 a) 15 b) 17 c) 0 Toelichting * Betreft gegevens tot en met augustus 2007.

17 Jaarplan 2008 / 2 Voorstel managementafspraken Uitstroom Uitstroom per vertrekcategorie Resultaatgebied INK Eindresultaten; waardering klanten SH / SBF Kerndepartement Effectieve besteding van middelen Patiënten Bijdrage aan toekomstperspectief Samenwerkingspartners Juiste capaciteit naar behoefte Opgave voorgaande jaren * a) beëindiging TBS-maatregel, conform verlengingsadvies kliniek b) beëindiging TBS-maatregel, contrair verlengingsadvies kliniek c) voorwaardelijke beëindiging TBS-maatregel d) proefverloven die geleid hebben tot (voorwaardelijke) beëindiging TBS-maatregel e) saldo (a+b+c)-d f) overplaatsing naar andere Tbs-kliniek g) overplaatsing naar andere justitiële voorziening h)aantal te starten proefverloven i) ingetrokken proefverloven j) saldo h-i Norm Stijgend trendcijfer per kliniek. Het stijgende trendcijfer geldt niet voor de contraire beëindigingen. Streefwaarde 2008 a) 2 b) 0 c) 4 d) 0 e) 6 f) 5 g) 2h) 7 i) 0 j) 7 Toelichting * Gegevens tot en met augustus 2007

18 Jaarplan 2008 / 2 Voorstel managementafspraken Ontvluchting Aantal ontvluchtingen TBS-gestelden Resultaatgebied INK Eindresultaten en waardering maatschappij SH / SBF Kerndepartement Effectieve besteding van middelen, adequate crisisbeheersing Maatschappij: Ongestoorde tenuitvoerlegging Opgave voorgaande jaren * Norm 0 Streefwaarde Toelichting * Opgave betreft gegevens tot en met augustus Onttrekkingen Aantal overige onttrekkingen TBS-gestelden Resultaatgebied INK Eindresultaten en waardering maatschappij SH / SBF Kerndepartement Effectieve besteding van middelen, adequate crisisbeheersing Maatschappij Ongestoorde tenuitvoerlegging Opgave voorgaande jaren * a) vanaf het terrein buiten de externe beveiligingsring is weggelopen / zich heeft onttrokken aan toezicht b) zich tijdens toegestaan verblijf buiten de kliniek, bijv. proefverlof heeft onttrokken Norm Dalend trendcijfer Streefwaarde 2008 a) 0 b) 0 Toelichting * Opgave betreft gegevens tot en met augustus 2007

19 Jaarplan 2008 / 2 Voorstel managementafspraken Voorval Bijzonder voorval Resultaatgebied INK Eindresultaten; waardering klanten SH / SBF Kerndepartement Adequate crisisbeheersing Patiënten Veilige omgeving patiënt Opgave voorgaande jaren * a) natuurlijke dood b) suïcide c) overig onnatuurlijke dood d) ernstige geweldsincidenten in of buiten de kliniek niet geregistreerd onder geweld tegen patiënten en personeel e) elk ander incident in of buiten de kliniek van ernstige, politiek- of publiciteitsgevoelige aard Norm Dalend of stabiel trendcijfer. Streefwaarde 2008 a) 0 b) 0 c) 0 d) 0 e) 0 Toelichting * Betreft gegevens tot en met augustus Klachten Aantal gegronde klachten patiënten Resultaatgebied INK Waardering maatschappij; waardering klanten SH / SBF Maatschappij Ongestoorde tenuitvoerlegging Patiënt Veilige omgeving, respectvolle bejegening Opgave voorgaande jaren * Norm Dalend trendcijfer Streefwaarde Toelichting * Gegevens tot en met augustus 2007.

20 Jaarplan 2008 / 2 Voorstel managementafspraken Geweld Aantal geweldplegingen tussen patiënten Resultaatgebied INK Eindresultaten en waardering klanten SH / SBF Patiënten Veilige omgeving Maatschappij Ongestoorde tenuitvoerlegging Kerndepartement Adequate crisisbeheersing Opgave voorgaande jaren * Norm Dalend trendcijfer Streefwaarde Toelichting * Opgave betreft gegevens tot en met augustus Geweld Aantal geweldplegingen tegen personeel Resultaatgebied INK SH / SBF Personeel Veiligheid personeel Maatschappij Ongestoorde tenuitvoerlegging Kerndepartement Adequate crisisbeheersing Opgave voorgaande jaren * Norm Inrichtingsnorm in overleg tussen algemeen en sectordirecteur Streefwaarde Toelichting * Opgave betreft gegevens tot en met augustus 2007.

Jaarverantwoording 2010 FPC de Kijvelanden. de Kijvelanden forensisch psychiatrisch centrum

Jaarverantwoording 2010 FPC de Kijvelanden. de Kijvelanden forensisch psychiatrisch centrum Jaarverantwoording 2010 FPC de Kijvelanden de Kijvelanden forensisch psychiatrisch centrum Bezoekadres Kijvelandsekade 1 3172 AB Poortugaal Postadres Postbus 900 3160 AC Rhoon Telefoon 010 503 12 12 Fax

Nadere informatie

stabiel in een gedraaid perspectief

stabiel in een gedraaid perspectief stabiel in een gedraaid perspectief Jaarverslag 2011 LEESWIJZER Het jaardocument 2011 wordt voorafgegaan door een voorwoord van de directie en de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht heeft een eigen

Nadere informatie

1 Inleiding... 2 2 Management samenvatting: EFP 2015 in grote lijn... 3 3 Management en toezicht... 6. 3.1 Leiderschap... 6 3.2 Medewerkers...

1 Inleiding... 2 2 Management samenvatting: EFP 2015 in grote lijn... 3 3 Management en toezicht... 6. 3.1 Leiderschap... 6 3.2 Medewerkers... Jaarplan 2015 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Management samenvatting: EFP 2015 in grote lijn... 3 3 Management en toezicht... 6 3.1 Leiderschap... 6 3.2 Medewerkers... 6 3.2.1 Organogram... 7 3.3 Financiën...

Nadere informatie

Beheerplan 2015 Nationale Politie

Beheerplan 2015 Nationale Politie Beheerplan 2015 Nationale Politie Datum: 27 augustus 2014 Inhoudsopgave 1 INLEIDING 4 1.1 Algemeen 4 1.2 Prioriteiten taakuitvoering 4 1.3 Realisatieplan NP 6 2 STERKTEBELEID 7 2.1 Sterkteverdeling en

Nadere informatie

Curium-LUMC, Academisch Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Curium-LUMC, Academisch Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie Jaardocument 2008 1. Voorwoord Voor u ligt het jaardocument over het boekjaar 2008 van de Stichting Curium-LUMC, academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie met vestigingen in Oegstgeest en Gouda.

Nadere informatie

2 e Bestuursrapportage 2013 (periode januari - augustus) Servicepunt71

2 e Bestuursrapportage 2013 (periode januari - augustus) Servicepunt71 2 e Bestuursrapportage (periode januari - augustus) Servicepunt71 Auteur: Servicepunt71 Tweelingstraat 4 Postbus 171 / 2300AD / Leiden Onderwerp: 2 e bestuursrapportage Aantal pag s: 48 Datum: Versie:

Nadere informatie

1 e Bestuursrapportage 2013 (periode januari - april) Servicepunt71

1 e Bestuursrapportage 2013 (periode januari - april) Servicepunt71 1 e Bestuursrapportage (periode januari - april) Servicepunt71 Auteur: Servicepunt71 Tweelingstraat 4 Postbus 171 / 2300AD / Leiden Onderwerp: 1 e bestuursrapportage Aantal pag s: 38 Datum: donderdag 27

Nadere informatie

visie document 2014 Betere zorg, veiliger samenleving

visie document 2014 Betere zorg, veiliger samenleving visie document 2014 Betere zorg, veiliger samenleving visiedocument forensische zorg ggz nederland inhoudsopgave Hoofdstuk 1 04 Vooraf: van goed naar beter Hoofdstuk 10 30 Regie in de keten Hoofdstuk 2

Nadere informatie

In veel managementliteratuur wordt aandacht besteed aan succesvol leiderschap.

In veel managementliteratuur wordt aandacht besteed aan succesvol leiderschap. One paper strategy: leiderschap in Planning & Control? De Dienst Justitiële Inrichtingen implementeert een one paper strategy in haar gehele organisatie. De zogeheten A3-methodiek is integraal onderdeel

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

BEDRIJFSPLAN 2009. Begroting 2009 en 1e wijziging

BEDRIJFSPLAN 2009. Begroting 2009 en 1e wijziging BEDRIJFSPLAN 2009 Begroting 2009 en 1e wijziging Oosterhout 14 november 2008 INHOUDSOPGAVE 1. VERDER BOUWEN OP EEN NIEUW FUNDAMENT...3 2. WAT WILLEN WE BEREIKEN IN 2009?... 5 2.1 Mensontwikkeling verder

Nadere informatie

Strategisch Meerjarenbeleid

Strategisch Meerjarenbeleid Strategisch Meerjarenbeleid 2013 2016 Colofon Scribent: Nelleke Vogel Documenteigenaar: Bestuurder Bestemd voor: Geheel Atlant Zorggroep Datum besluit: Februari 2015 Evaluatiedatum: Januari 2016 Versie:

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2012 Victas

Maatschappelijk verslag 2012 Victas Maatschappelijk verslag 2012 Victas Utrecht, mei 2013 0 Inhoud Maatschappelijk verslag 2012 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 2 2 Profiel van de organisatie 3 2.1 Algemene identificatiegegevens 3

Nadere informatie

JAARPLAN 2005 OCK HET SPALIER

JAARPLAN 2005 OCK HET SPALIER JAARPLAN 2005 OCK HET SPALIER Santpoort-Noord December 2004 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 2. De visie geëxpliciteerd 2 3. Een nieuwe organisatiestructuur 4 4. Jaarplan, algemeen deel 7 4.1 Beleidsprioriteiten

Nadere informatie

Sociale Verzekeringsbank Meerjarenplanning 2007 t/m 2011

Sociale Verzekeringsbank Meerjarenplanning 2007 t/m 2011 Sociale Verzekeringsbank Meerjarenplanning 2007 t/m 2011 Meerjarenbeleidsplan Meerjarenkostenraming Jaarplan 2007 Begroting 2007 Amstelveen, september 2006 De Meerjarenplanning 2007 t/m 2011 is op 27 september

Nadere informatie

UWV achtmaandenverslag 2008

UWV achtmaandenverslag 2008 UWV achtmaandenverslag 2008 Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen Amsterdam, oktober 2008 UWV is gecertificeerd volgens de norm ISO 9001: 2000. Inhoud 1. VOORWOORD... 3 2. KLANT... 4 2.1 Algemeen...4

Nadere informatie

Voorwoord Raad van Bestuur... 2. 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4

Voorwoord Raad van Bestuur... 2. 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4 Jaardocument Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Bestuur... 2 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4 2 Profiel van de Organisatie... 6 2.1 Algemene identificatiegegevens... 7 2.2 Structuur van het concern...

Nadere informatie

5.3. Bescherming tegen overstromingen (programmaonderdeel 3.2)...74 5.4. Grondwaterbeheer (programmaonderdeel 3.3)...74 5.5.

5.3. Bescherming tegen overstromingen (programmaonderdeel 3.2)...74 5.4. Grondwaterbeheer (programmaonderdeel 3.3)...74 5.5. Inhoudsopgave I. Inleiding programmabegroting...4 I.1. Programmabegroting...4 I.2. Leeswijzer en nieuwe indeling...6 I.3. Beleidskaders provincie Flevoland... 11 II. Jaarplan 2008...13 A. Programmaplan...13

Nadere informatie

Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. Verslagjaar 2011

Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. Verslagjaar 2011 Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording Verslagjaar 2011 GGZ ingeest, partner VUmc Amsterdam, mei 2012 2 Voorwoord GGZ ingeest heeft 2011 afgesloten met een positief resultaat van 1,5 miljoen euro

Nadere informatie

Psychotherapeutisch Centrum De Viersprong

Psychotherapeutisch Centrum De Viersprong Jaarverantwoording zorginstellingen 2010 Jaardocument Psychotherapeutisch Centrum De Viersprong Inhoudsopgave I Maatschappelijk verslag 3 1. Uitgangspunten van de verslaggeving. 4 2. Profiel van de organisatie..

Nadere informatie

Programmabegroting 2009-2012

Programmabegroting 2009-2012 Programmabegroting 2009-2012 Cluster Centrale Staf, Vakteam Strategie & Control 1 Uitgave Gemeente Delft, augustus 2008 Druk Den Haag Media Groep Informatie Gemeente Delft, vakteam Strategie & Control,

Nadere informatie

Jaardocument Delta Psychiatrisch Centrum2010

Jaardocument Delta Psychiatrisch Centrum2010 Jaardocument Delta Psychiatrisch Centrum2010 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 1 1.1 Algemeen 1 1.2 Voorwoord raad van bestuur 2 1.3 Voorwoord raad van toezicht 2 Hoofdstuk

Nadere informatie

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad,

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad, PROGRAMMABEGROTING 2012 1.1 Aanbiedingsbrief Bussum, oktober 2011 Aan de gemeenteraad, Het college van burgemeester en wethouders biedt u hierbij de Programmabegroting 2012 aan. In deze begroting hebben

Nadere informatie

Colofon. Jaardocument 2012 IrisZorg Arnhem. Oplage: 250 exemplaren

Colofon. Jaardocument 2012 IrisZorg Arnhem. Oplage: 250 exemplaren Colofon IrisZorg Arnhem Oplage: 250 exemplaren RVT 13.015 Stichting IrisZorg Arnhem, maart 2013 Vastgesteld door Raad van Bestuur d.d. 22 maart 2013 Goedgekeurd door Raad van Toezicht d.d. 27 maart 2013

Nadere informatie

Maastricht Universitair Medisch Centrum+ Jaarverslag 2009

Maastricht Universitair Medisch Centrum+ Jaarverslag 2009 Maastricht Universitair Medisch Centrum+ Jaarverslag 2009 Inhoud Voorwoord 7 1 Zorgketens 11 2 Visie en strategie 17 3 Organisatie azm Algemene identificatiegegevens 21 Juridische structuur 21 Organisatiestructuur

Nadere informatie

Langdurige Forensisch Psychiatrische Zorg

Langdurige Forensisch Psychiatrische Zorg Langdurige Forensisch Psychiatrische Zorg Landelijk zorgprogramma voor patiënten binnen de langdurige forensische psychiatrie Versie 2.0 Laatst gewijzigd: 21-11-2014 1 Versiebeheer Versie Datum Wijziging

Nadere informatie

2. Profiel van de organisatie... 5. 3. Missie, visie en kernwaarden... 11. 4. Bestuur, toezicht en medezeggenschap... 14

2. Profiel van de organisatie... 5. 3. Missie, visie en kernwaarden... 11. 4. Bestuur, toezicht en medezeggenschap... 14 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 4 2. Profiel van de organisatie... 5 2.1. Algemene identificatiegegevens... 5 2.2. Structuur van de organisatie... 5 2.2.1. Stichting Espria... 5 2.2.2. Stichting GGZ Drenthe...

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Jaarverslag 2014 1 Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Inhoud Voorwoord raad van bestuur 3 Kerncijfers 4 Omgeving 6 Belanghebbendendialoog 7 Duurzame prioriteiten 7 Strategie 8 Visie

Nadere informatie

Jaardocument 2013. ViaReva, revalidatiegeneeskunde Arnhemseweg 11, 7331 BA Apeldoorn www.viareva.nl

Jaardocument 2013. ViaReva, revalidatiegeneeskunde Arnhemseweg 11, 7331 BA Apeldoorn www.viareva.nl Jaardocument 2013 ViaReva, revalidatiegeneeskunde Arnhemseweg 11, 7331 BA Apeldoorn www.viareva.nl 1 INHOUDSOPGAVE 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 3 Pagina 2. Profiel van de organisatie 2.1 Algemene

Nadere informatie

KENNIS VOOR DE SAMENLEVING

KENNIS VOOR DE SAMENLEVING KENNIS VOOR DE SAMENLEVING Voortgangsrapportage 2006 Implementatie Kabinetstandpunt Brugfunctie TNO/GTI s 11 december 2006 R:\Spa\Vraagsturing TNO-GTI's\Kabinetsrapportage_2006.doc- 1 - Inhoudsopgave 1

Nadere informatie