Jaarplan de Kijvelanden forensisch psychiatrisch centrum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarplan 2008. de Kijvelanden forensisch psychiatrisch centrum"

Transcriptie

1 Jaarplan 2008 de Kijvelanden forensisch psychiatrisch centrum

2 Jaarplan 2008 / Inhoudsopgave pag. 1. Inleiding en interne speerpunten Inleiding Interne speerpunten 2. Voorstel managementafspraken Te leveren producten: productie- en plaatsingsafspraken Budget / Subsidie Doelstellingen per prestatie-indicator Speerpunt DJI Brandveiligheid 3. Begroting Algemeen Begroting 2008

3 Jaarplan Inleiding en interne speerpunten 2008 de Kijvelanden forensisch psychiatrisch centrum

4 Jaarplan 2008 / 1 Inleiding en interne speerpunten Inleiding In hoofdstuk 1 wordt een globale schets gegeven van de voornaamste ontwikkelingen en speerpunten van beleid in 2008 voor de Kijvelanden. In deze schets zijn de onderwerpen geordend op basis van het INK-managementmodel. De aangegeven speerpunten van beleid worden nader uitgewerkt in het interne Jaarplan 2008 van de Kijvelanden. Voor het speerpunt van DJI voor 2008, de brandveiligheid, wordt nog gewacht op de aanschrijving van Justitie. Zodra deze ontvangen is wordt het onderdeel brandveiligheid (hoofdstuk 2.4) aangepast op basis van de kaders die vanuit het Ministerie van Justitie zijn aangegeven. Door DJI is een methodiek ontwikkeld voor het combineren van bestaande besturingsinstrumenten (Planning & Control, INK-kwaliteitsmanagement en competentiemanagement) in een overzichtelijk jaarplan. De toepassing van deze zogenaamde A3-methodiek is voor het Jaarplan 2008 nog niet verplicht gesteld. De Kijvelanden heeft voor het Jaarplan 2008 deels voldaan aan de gestelde eisen in de A-3-methodiek. In 2008 wordt de P & C cyclus van de Kijvelanden volledig afgestemd op de A3-methodiek zodat in 2008 deze methodiek kan worden toegepast. Voor het Jaarplan 2008 is voldaan aan de A3-systematiek met uitzondering van de invulling van normen en activiteiten.

5 Jaarplan 2008 / 1 Inleiding en interne speerpunten Interne speerpunten De speerpunten van beleid van de Kijvelanden voor 2008 betreffen deels de voortzetting van ingezette trajecten voor de geformuleerde speerpunten voor 2007 op het terrein van het personeelsbeleid, behandelinnovatie en risicomanagement, netwerkontwikkeling en samenwerking. De invoeringstrajecten voor de speerpunten 2007 zijn anders gefaseerd als gevolg van de maatregelen die noodzakelijk waren na de incidenten die zich eind 2006 hebben voorgedaan. Een deel van deze maatregelen betrof reeds ingezet beleid. Aan de uitvoering van deze maatregelen is prioriteit gegeven in Naast voortzetting van de in gang gezette trajecten in 2007 worden in 2008 nieuwe ontwikkelingen opgepakt zoals o.a. het opzetten van een forensischpsychiatrische afdeling (FPA), operationalisering van de erkenning voor BOPZ-bedden, uitbreiding van de forensisch-psychiatrische poliklinieken en ontwikkeling van nieuwe ICT-toepassingen voor de sturing van algemene processen en behandelprocessen in het bijzonder. Deze initiatieven worden in het Jaarplan nader toegelicht. De strategie van de Kijvelanden blijft gericht op samenwerking met andere instellingen. De samenwerking binnen het consortium waarin de Kijvelanden, Altrecht, Oostvaarderskliniek, Centrum Maliebaan en Bouman GGZ participeren wordt verdiept en verschillende samenwerkingsinitiatieven zijn in ontwikkeling. Binnen het consortium worden plannen ontwikkeld voor uitbreiding van de forensisch-psychiatrische poliklinieken, naast de in februari 2007 in gebruik genomen polikliniek Het Dok in Breda. Bij verdere uitbreiding van de forensisch-psychiatrische poliklinieken wordt overwogen deze onder te brengen in een aparte rechtspersoon. Op het terrein van de verslavingszorg is een intentieverklaring getekend door de Kijvelanden, Oostvaarderskliniek, Altrecht, Bouman GGZ en Centrum Maliebaan voor de ontwikkeling van een forensisch-psychiatrische verslavingskliniek in Almere. Dit initiatief wordt in een aparte rechtspersoon ondergebracht. In samenwerking met de Divisie Ortho- en Forensische Psychiatrie van Altrecht heeft de Kijvelanden een plan ontwikkeld voor de uitbreiding van TBS-capaciteit in het kader van de aanbesteding tijdelijke TBS-capaciteit (Tender IV) van het Ministerie van Justitie. Dit plan betreft de realisatie van 55 TBS-plaatsen in Utrecht, waaronder 15 plaatsen voor patiënten met IQ < 80. Dit plan is door de Minister van Justitie gegund aan

6 Jaarplan 2008 / 1 Inleiding en interne speerpunten 6 Altrecht en de Kijvelanden en in 2008 worden de noodzakelijke voorbereidingen getroffen om met de instroom op deze Tender IV plaatsen met ingang van te kunnen starten. Voor de exploitatie van deze voorziening in Utrecht wordt een aparte rechtspersoon in het leven geroepen waarin de Kijvelanden en Altrecht participeren. Er vinden tevens gesprekken plaats tussen de Kijvelanden en Altrecht/OFP om de mogelijkheden voor een fusie in 2008 te onderzoeken. De samenwerking van de Kijvelanden met Bouman GGZ en met de Hartelborgt, een instelling voor Jeugdzorg in de regio Rotterdam, wordt in 2008 geïntensiveerd. In 2008 worden plannen ontwikkeld en concrete stappen gezet voor de bouw van een Forensisch-Psychiatrische Afdeling (FPA). Nu Delta Psychiatrisch Centrum heeft besloten geen forensisch-psychiatrische zorg te ontwikkelen komt de weg vrij om in de directe nabijheid van de kliniek van de Kijvelanden een FPA te starten. Voorzien wordt dat met de bouw hiervan in 2008 / 2009 kan worden gestart, na afronding van de plannen en het verkrijgen van de noodzakelijke vergunningen. Mede door de te realiseren initiatieven op korte termijn in samenwerking met andere instellingen binnen het consortium, en de strategie van de Kijvelanden om deze initiatieven in de toekomst uit te breiden, wordt bezinning op het huidige besturingsmodel van de Kijvelanden noodzakelijk. Ook ontwikkelingen in de patiëntenzorg vragen om bezinning op de huidige besturingsstructuur. Op korte termijn wordt gestart met een traject dat moet leiden tot een nieuw besturingsmodel voor de Kijvelanden dat afgestemd is op sturing en beheersing van nieuwe initiatieven, mede in samenwerking met andere instellingen, en op de hoge eisen die worden gesteld aan de organisatie en resultaten van de behandeling van de patiënten. Ontschotting binnen de patiëntenzorg is al langer punt van aandacht binnen de Kijvelanden en het slechten van muren tussen afdelingen die direct betrokken zijn bij de patiëntenzorg zal mede een leidraad zijn bij de ontwikkeling van een nieuw besturingsmodel. In 2008 moet het nieuwe besturingsmodel operationeel zijn, mede in verband met de samenwerking met Altrecht/OFP en de nieuwe voorziening in Utrecht, die met ingang van van start gaat. De samenwerking met de Erasmus Universiteit, de Radboud Universiteit, de Universiteit Utrecht en het Erasmus MC op het gebied van onderzoek wordt in 2008 gecontinueerd (zie tevens pagina 10). Daarnaast werkt de Kijvelanden samen met universiteiten bij de opleiding van psychiaters en klinische psychologen. De Kijvelanden heeft in 2008 zeven opleidingsplaatsen voor GZ psychologen, twee opleidingsplaatsen voor klinische psychologen en biedt stagemogelijkheden voor een opleiding in de forensische psychiatrie voor psychiaters in opleiding. De Kijvelanden heeft in 2007 voor het bieden van deze stagemogelijkheid door het MSRC (Medische Specialisten Registratiecommissie) erkenning verkregen. In de relatie met de gemeente Rotterdam blijft de Kijvelanden zich ook in 2008 opstellen als dienstverlener bij de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning door de gemeente Rotterdam. Inmiddels zijn er voornemens geformuleerd om het reeds vanaf eind 2006 lopende project inzake het ambulante crisisteam (ACT-project), in het kader van de integrale bemoeizorg, in 2008 te continueren. Verbetering van de kwaliteit van algemene processen en behandelprocessen blijft een strategisch aandachtspunt van belang. Het op het INK-model gebaseerde kwaliteitmanagementsysteem van de Kijvelanden is de basis voor continue verbetering van bedrijfsprocessen en resultaten. Verbetering van de implementatie en werking van het kwaliteitssysteem blijft een aandachtspunt. In 2008 wordt extra aandacht besteed aan de borging van processen, procesmanagement en het verdere ontwikkelen van het huidige procesmanagementmodel. In 2008 vindt tevens de driejaarlijkse toetsing plaats van alle HKZ-gecertificeerde processen binnen de organisatie.

7 Jaarplan 2008 / 1 Inleiding en interne speerpunten 7 De meest optimale vorm van leiderschap is en blijft aandachtspunt binnen de Kijvelanden. De kern van leiderschap wordt gezien als voorbeeldgedrag en het uitbouwen van leidinggeven naar leiderschap, dit wil zeggen van technische, inhoudelijke sturing naar inspiratie, samenwerking en betrokkenheid. In 2007 is een management developmentprogramma gestart voor de ontwikkeling van leidinggevenden die in 2008 doorloopt. Met dit programma wordt beoogd leidinggevenden handvatten te bieden voor het inhoud geven aan leiderschap en voorbeeldgedrag, helderheid creëren in integraal management in de praktijk, stimuleren van resultaatgericht werken, slagvaardige besluitvorming en kennisdeling. Werken aan ontwikkeling van talent in de organisatie en dit behouden en versterken zijn belangrijk voor het behalen van de gestelde organisatiedoelen. De belangen van de medewerkers worden in 2008 vorm gegeven vanuit het Human Resources Managementbureau (HRM-bureau), dat in 2007 is gevormd. In 2008 is het personeelsbeleid, evenals in 2007 een belangrijk speerpunt van beleid. De uitgangspunten voor het personeelsbeleid in 2007 zijn ook in 2008 van kracht. Ook in 2008 is het opleidingsbudget van de Kijvelanden 4% van de loonsom. Belangrijke thema s van het personeelsbeleid zijn leiderschap, werving en behoud van medewerkers, ontwikkeling van innovatief en lerend vermogen, competentiemanagement en bereiken van een plaats in de top 50 van goede werkgevers in de non profit sector. De in het meerjarenbeleid geformuleerde doelstellingen als doelgerichte en planmatige ontwikkeling van de medewerkers met kansen voor ontplooiing en hoge veiligheidsnormen voor de medewerkers in de werksituatie, worden met de uitwerking van de thema s voor het personeelsbeleid in 2008 verder vorm gegeven. Daarnaast worden de resultaten van het in 2007 gehouden onderzoek naar medewerkers tevredenheid meegenomen in het personeelsbeleid voor Door het HRM-bureau is na de start prioriteit gegeven aan het afstemmen van alle beschikbare HRM-instrumenten op de situatie en wensen binnen de Kijvelanden. In 2008 zal de werkwijze van het HRM-bureau op alle onderdelen verankerd zijn in de organisatie. Daardoor zullen de randvoorwaarden voor verlaging van het ziekteverzuim en terugdringing van ongewenst verloop onder de medewerkers aanzienlijk verbeterd zijn. In 2008 wordt dan ook een verbetering van de resultaten op deze terreinen verwacht. Op basis van de gerealiseerde resultaten en de voortgang in de gestelde prioriteiten wordt beoordeeld of certificering op het terrein van Human Resources Management in 2008 wordt nagestreefd. De resultaten van de in 2007 uitgevoerde Risico Inventarisatie & Evaluatie worden vertaald naar speerpunten van beleid op het terrein van de arbeidsomstandigheden. In 2007 wordt in de Kijvelanden een cultuurproject gestart. Aan de hand van thema s, die afgeleid worden van de bestaande gedragscode, worden onderwerpen betreffende het gedrag van medewerkers bespreekbaar gemaakt. Dit traject loopt parallel met en wordt afgestemd met het managementdevelopmenttraject.

8 Jaarplan 2008 / 1 Inleiding en interne speerpunten 8 Het management van middelen is in 2008 toegespitst op handhaving van een gezonde financiële huishouding, ontwikkeling van nieuwe ICT-toepassingen, ingebruikneming van nieuwe ruimtes op de hoofdlocatie, waaronder een nieuwe patiëntenafdeling, werkhallen en kantoorruimtes, herinrichting van de uitvoering van ondersteunende diensten en academisering en innovatie van de behandelpraktijk. Handhaving van de huidige gezonde financiële situatie wordt ook in 2008 nagestreefd. Voorziene risico s voor 2008 betreffen de wijze van omgaan met de kapitaallasten die voortvloeien uit de nieuwe initiatieven, zoals de nieuwe voorziening in Utrecht (Tender IV) en de bouw van de FPA. Daarnaast zijn de financiële gevolgen van het gaan werken met Diagnose Behandel en Beveiliging Combinaties (DBBC s) in de toekomst nog niet geheel duidelijk. Op basis van de geïnventariseerde risico s worden in 2008 de noodzakelijke maatregelen doorgevoerd. Het beleid van de Kijvelanden met betrekking tot het realiseren van een brede financiële basis wordt in 2008 verder ingevuld. Begonnen is met de voorbereidingen voor de exploitatie van de toegekende BOPZ-bedden in Deze bedden zullen worden ingezet als achtervangmogelijkheid voor psychiatrische patiënten. Ook zijn de voorbereidingen gestart voor de bouw van een FPA. In 2008 worden plannen ontwikkeld voor het breder inzetten van ICT-mogelijkheden voor de sturing en beheersing van algemene processen en behandelprocessen. ICT-mogelijkheden zullen breder ingezet worden voor de sturing en beheersing van algemene processen en behandelprocessen. De belangrijkste zijn het verder in gebruik nemen van het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD), het in gebruik nemen van het Elektronisch Voorschrijf Systeem (EVS) voor geneesmiddelen en het maken van plannen voor de invoering van een documentmanagementsysteem. Gestreefd wordt naar het volledig elektronisch verlopen van het verzenden, het opslaan en raadplegen van gegevens van/over algemene processen en behandelprocessen. In oktober 2007 gaat de Kijvelanden deelnemen aan een pilot van DJI op het gebied van electronic monitoring van patiënten. In deze pilot wordt onderzocht op welke wijze het volgen van patiënten met elektronische hulpmiddelen kan bijdragen aan de behandeling van patiënten. Zowel patiënten met begeleid als onbegeleid verlof komen in aanmerking voor deelname aan de pilot. Deelname aan de pilot is op vrijwillige basis en moet geïndiceerd worden in een behandelplanbespreking. De pilot loopt tot juli Eind 2007 worden de nieuwe werkhallen, nieuwe kantoorruimtes en de patiëntenlocaties voor Tender III in gebruik genomen. Door het beschikbaar komen van de nieuwe werkhallen kan in 2008 een betere integratie van het aanbod Arbeid & Onderwijs in de behandeling van de patiënten tot stand worden gebracht. Dit betekent een intensivering van de dagbestedingactiviteiten en werk en onderwijs voor alle patiënten. Na beëindiging van het samenwerkingscontract met Delta Psychiatrisch Centrum worden de ondersteunende diensten die in dit contract waren ondergebracht heringericht en uitbesteed. Deze omvangrijke operatie zal in 2008 zijn beslag krijgen. De randvoorwaarden voor deze ondersteunende diensten en de mogelijkheden voor uitbesteding zijn volop in onderzoek. Het onderbrengen van ondersteunende diensten bij Altrecht is hiervan een mogelijkheid en wordt onderdeel van de fusiebesprekingen met Altrecht. Binnen de afdeling Onderzoek & Behandelinnovatie is met ingang van 1 juli 2007 een behandelinnovator aangesteld. Deze functionaris richt zich op de evaluatie van zorgprogramma s, afstemming van de zorgprogramma s op de interne vraag en het doorvoeren van innovaties in de behandeling van de patiënten. De koppeling tussen wetenschappelijk onderzoek en de klinische behandelpraktijk wordt door de afdeling zowel gebaseerd op interne als externe onderzoeksresultaten. Door de volledige inrichting van de afdeling Onderzoek

9 Jaarplan 2008 / 1 Inleiding en interne speerpunten 9 & Behandelinnovatie in 2007 kan in 2008 volop geprofiteerd worden van de mogelijkheden om de wetenschappelijke basis van de behandelpraktijk te verstevigen. Een eerste project in 2008 is onderzoek naar de mogelijkheden voor herziening van de verslavingsaanpak in de patiëntenzorg. De speerpunten van beleid in 2008 op het terrein van management van processen betreffen de beheersing van risico s binnen alle bedrijfsprocessen, implementatie van de behandelvisie en continue verbetering van de kwaliteit van de bedrijfsvoering en de kwaliteit van de behandeling van de patiënten. Op grond van de WTZi en Zorgbrede Governancecode dient er meer aandacht besteed te worden aan risicobeheersing. Begin 2007 heeft Price Waterhouse Coopers een onderzoek uitgevoerd naar de stand van de interne beheersing van risico s (Healthcare Control Web) in de Kijvelanden. In 2007 is gestart met workshops waarin voor alle onderdelen van de bedrijfsvoering de risico s zijn geïnventariseerd en de aanwezige mogelijkheden om aan deze risico s het hoofd te bieden. De geïnventariseerde risico s betroffen juridische, financiële en algemene risico s voor alle onderdelen van de bedrijfsvoering (inclusief het primaire proces). Daarnaast is er een workshop gehouden waarin de risico s op strategisch niveau in kaart zijn gebracht. Op basis van de uitgevoerde scans zijn, waar nodig, aanvullende maatregelen benoemd die in 2008 volledig doorgevoerd worden. De fasering van het traject voor de themagerichte implementatie van de behandelvisie dat in 2007 is ingezet, is aangepast als gevolg van de incidenten die zich eind 2006 hebben voorgedaan. Naar aanleiding van deze incidenten is uitgebreid intern en extern onderzoek verricht. In het kader van de uitwerking van incidentrapporten en op basis van onderzoeksresultaten zijn organisatiebreed aanbevelingen geformuleerd om dergelijke incidenten te voorkomen. Deze aanbevelingen zijn meegenomen in het ingezette proces voor de implementatie van de behandelvisie. Dit heeft geleid tot een aangepaste fasering van dit proces maar ook tot versterking van het primaire proces inzake incidentafwikkeling, beklagzaken, verlof, geweldsinstructies en kwaliteit van rapporteren. De implementatie van de behandelvisie wordt in 2008 afgerond. De continue aandacht voor verbetering van de kwaliteit op alle onderdelen van de bedrijfsvoering en de behandeling van de patiënten zal ook in 2008 nadrukkelijk aan de orde zijn. Het managen van de processen wordt ondersteund door het kwaliteitsmanagementsysteem van de Kijvelanden. Dit systeem zorgt voor een periodieke herziening van procesitems en biedt medewerkers de mogelijkheid processen waar nodig te verbeteren. In 2008 vindt de driejaarlijkse toetsing plaats van alle HKZgecertificeerde processen. Het ingevoerde INK-besturingsmodel wordt waar nodig verbeterd en afgestemd op de nieuwe ontwikkelingen. De huidige set van gehanteerde prestatie-indicatoren wordt herzien en getoetst

10 Jaarplan 2008 / 1 Inleiding en interne speerpunten 10 op praktische hanteerbaarheid. Het Ministerie van Justitie heeft besloten om met ingang van de verslaglegging over 2007 aan te sluiten bij de eisen voor het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording, zoals deze zijn geformuleerd door het Ministerie van Volksgezondheid in het kader van de WTZi. Dit betekent o.a. dat de voor de GGZ geformuleerde prestatie-indicatoren ook voor de Kijvelanden van kracht worden. Vanuit de Kijvelanden wordt deelgenomen aan de landelijke projectgroep die zorg draagt voor de afstemming van de kwaliteitseisen die gesteld zijn aan de geestelijke gezondheidszorg met die van forensisch-psychiatrische zorg binnen de vigerende wettelijke kaders van het Ministerie van Justitie. De resultaten van deze projectgroep worden nog in 2007 verwacht waarna gestart zal worden met de invoering van nieuwe prestatie-indicatoren voor de kwaliteit van de patiëntenzorg. Voor 2008 is als speerpunt voor de verbetering van de kwaliteit van de behandeling van patiënten benoemd de integratie van het totale behandelaanbod in de behandelprocessen van patiënten. Bij de inhoud en organisatie van het aanbod wordt onderscheid aangebracht in het aanbod aan: individuele en groepstherapie, arbeid, onderwijs, sport en recreatie en zorgprogramma s In 2008 gaat gewerkt worden vanuit een vast programma-aanbod, waarbij de organisatie van het aanbod de indeling in twee behandelmilieus volgt. De bestaande zorgprogramma s maken onderdeel uit van een vast gestructureerd aanbod. De zorgprogramma s worden in nauw overleg met de wensen (en indicatiestelling) vanuit de behandel verantwoordelijken én met input en ondersteuning vanuit de afdeling Onderzoek & Innovatie geëvalueerd, zodat zij zoveel als mogelijk evidence based zijn en voldoen aan de state of the art. Op maatschappelijk gebied wil de Kijvelanden in 2008 bijdragen aan verdere academisering en innovatie binnen de forensische psychiatrie, samenwerking tussen instellingen ten behoeve van de zorg voor forensisch-psychiatrische patiënten en verbetering van het imago van de forensischpsychiatrische sector. Door de afdeling Onderzoek & Behandelinnovatie van de Kijvelanden wordt ingezet op onderzoek en innovatie ten behoeve van de forensische psychiatrie in zijn totaliteit. In de praktijk betekent dit o.a.deelname aan en opzetten van landelijk onderzoek, informatieverspreiding over onderzoeksresultaten door publicaties, lezingen en deelname aan nationale en internationale congressen en symposia en samenwerking met universiteiten op het gebied van onderzoek. Zo zal in 2008 de samenwerking met onderzoekers van het De Erasmus Universiteit Rotterdam en van het Erasmus Medisch Centrum, afdeling psychiatrie, gecontinueerd en geïntensiveerd worden. Wat betreft de samenwerking met de afdeling psychiatrie van het Erasmus MC, gaat het in de komende jaren onder andere om het uitvoeren van een promotieonderzoek naar de psychofysiologische kenmerken (o.a. oogknipperreflexen) van patiënten met hoge psychopathiescores en antisociale persoonlijkheidsstoornissen. Voor dit onderzoek is door de

11 Jaarplan 2008 / 1 Inleiding en interne speerpunten 11 Kijvelanden reeds eerder een psychofysiologische laboratorium gefinancierd dat eind 2007 in de Kijvelanden wordt ingericht. De begeleiding en uitvoering van dit onderzoek in 2008 betreft een samenwerkingsproject tussen onderzoekers van de Kijvelanden en van het Erasmus MC. Daarnaast wordt de al langer lopende samenwerking met de Radboud Universiteit in 2008 gecontinueerd. Hetzelfde geldt voor de internationale samenwerking op het terrein van multicentered en cross-culturele studies naar de oorzaken en preventie van agressief gedrag onder psychiatrische patiënten met een onderzoeksgroep van de City University te Londen. Het hoofd onderzoek van de Kijvelanden is tevens als visiting professor aan deze Londense Universiteit verbonden. Het gezamenlijke onderzoek met de Universiteit Utrecht naar de effecten van een triptaan in de behandeling van ernstig agressief gedrag wordt in 2008 voortgezet. Samenwerking met andere instellingen is een hoofdthema binnen de strategie van de Kijvelanden (zie tevens pagina 5). Deze samenwerking betreft de ontwikkeling van nieuwe initiatieven op het terrein van de behandeling van forensischpsychiatrische patiënten, het beschikbaar stellen van expertise aan andere instellingen en maatschappelijke organisaties en samenwerking op het terrein van onderzoek en innovatie binnen de forensische psychiatrie in het algemeen. Dit beleid van de Kijvelanden heeft reeds tot diverse resultaten geleid en wordt ook in 2008 gecontinueerd. In de media wordt meestal op negatieve wijze aandacht besteed aan de TBS-sector en aan de Kijvelanden naar aanleiding van incidenten. Hierbij wordt vaak volledig voorbijgegaan aan de kern en de maatschappelijke betekenis van de sector in de zorg voor forensisch-psychiatrische patiënten. Voor de patiënten en de medewerkers in deze sector heeft deze benadering in de media negatieve gevolgen. Voor de patiënten wordt het opbouwen van een maatschappelijke positie na behandeling hierdoor bemoeilijkt. Ook het behoud van gekwalificeerde medewerkers kan onder druk komen bij voortdurende negatieve publicaties over de sector. De Kijvelanden heeft contacten gelegd op universitair niveau voor de ontwikkeling van een strategisch communicatiebeleid. Op basis van dit beleid wil de Kijvelanden activiteiten ontplooien die bijdragen aan een positiever imago van de sector, waarbij de maatschappelijke betekenis van de sector voor de behandeling van forensischpsychiatrische problematiek en de mogelijkheden van de sector als interessante werkgever beter voor het voetlicht komen. De speerpunten van de forensisch-psychiatrische poli- en dagkliniek Het Dok voor 2008 betreffen afstemming van het aanbod op de vraag, gerichte aanbieding van de huidige expertise, uitbreiding van de samenwerking met de kliniek van de Kijvelanden en de ontwikkeling van een heldere managementstructuur. Marktgericht werken is in 2008 een belangrijk aandachtspunt binnen Het Dok. Om een optimale verhouding tussen kwaliteit en kostprijs van producten en diensten tot stand te brengen worden o.a. effectmetingen uitgevoerd rondom diverse behandelmodules. Op basis van marktonderzoek wordt de aanwezige expertise gerichter ingezet en verder ontwikkeld op basis van gebleken vragen in de markt. Het Dok heeft trajecten ontwikkeld om het aanbod naar andere locaties in het land uit te breiden, waaronder in Utrecht, Breda, Almere en Amsterdam. Waar mogelijk worden initiatieven ontwikkeld met andere instellingen en organisaties. Het Dok profileert zich als een echte ketenorganisatie en zal in 2008 een onderzoek doen naar de tevredenheid van zijn ketenpartners over de samenwerking en dienstverlening door Het Dok. Intern wordt de managementstructuur van Het Dok nader geëxpliciteerd. De in 2007 gestarte patiëntenraad zal in 2008 meer status krijgen en worden betrokken bij diverse processen die van belang zijn voor de patiënten van Het Dok.

12 Jaarplan Voorstel managementafspraken 2008 In dit hoofdstuk zijn de voorstellen van De Kijvelanden met betrekking tot de managementafspraken voor 2008 weergegeven. Deze voorstellen betreffen de te leveren producten, de budget/subsidie voor 2008, de doelstellingen op de prestatieindicatoren en de afspraken over de uitvoering van het kwaliteitsmanagement. de Kijvelanden forensisch psychiatrisch centrum

13 Jaarplan 2008 / 2 Voorstel managementafspraken Te leveren producten: productie- en plaatsingsafspraken Productieafspraken Producttype Productie Preklinische interventie 25 Eerste opnames 33 Forensisch-psychiatrisch toezicht 3 Capaciteit per Capaciteit per Gemiddelde capaciteit Doorstroomplaatsen Verblijfplaatsen Tijdelijke verblijfplaatsen - Tijdelijke plaatsen Tender I Tijdelijke plaatsen Tender II Tijdelijke plaatsen Tender III Tijdelijke plaatsen noodcapaciteit Tender II Tijdelijke plaatsen noodcapaciteit Totaal Plaatsingsafspraken 2008 De gewenste situatie voor De Kijvelanden betreffende categorieën van patiënten voor de eerste opnames is: Mannen 33 Vrouwen 0 Persoonlijkheidsgestoorden 23 Psychotici 10 IQ > IQ < 80 0 Extreem beheers- / vluchtgevaarlijke patiënten maximaal 6 Longstay-basis/longstay-intensief 0

14 Jaarplan 2008 / 2 Voorstel managementafspraken Budget / Subsidie Voor de berekening van de integrale bijdrage/subsidie wordt verwezen naar hoofdstuk 3 van dit Jaarplan. De componenten van de integrale bijdrage/subsidie 2008 bedragen: Bijdrage o.b.v. normprijzen Bovennormatieve bijdrage Totaal

15 Jaarplan 2008 / 2 Voorstel managementafspraken Doelstellingen per prestatie-indicator 1. Bezetting Bezettingsgraad patiënten Resultaatgebied INK Eindresultaten SH / SBF Kerndepartement Doelmatige besteding van middelen Patiënten Ongestoorde tenuitvoerlegging Samenwerkingspartners Juiste capaciteit naar behoefte Opgave voorgaande jaren * 100% 100% 97 % 97,8 % Norm 100% van de contractueel overeengekomen capaciteit, in het kader van te formuleren doelstelling in het jaarplan Streefwaarde % Toelichting * Gegevens tot en met augustus Door de verschillende bouwactiviteiten is de bezetting tot op heden in 2007 nog onder de 100 % gebleven. 2. Instroom Instroom, voldoen aan het aantal afgesproken eerste opnames Resultaatgebied INK Eindresultaten; Waardering door maatschappij SH / SBF Toereikende capaciteit Opgave voorgaande jaren * Norm Geen afwijkingen t.o.v. afspraken met de kliniek Streefwaarde Toelichting * Gegevens tot en met augustus Met de ingebruikname dit jaar van de nieuwe afdeling Onyx wordt een uitbreiding met 20 opnames verwacht.

16 Jaarplan 2008 / 2 Voorstel managementafspraken Doorstroom Doorstroom naar vervolgvoorzieningen Resultaatgebied INK Eindresultaten; waarderingklanten SH / SBF Kerndepartement Effectieve besteding van middelen Patiënten Bijdrage aan toekomstperspectief Samenwerkingspartners Juiste capaciteit naar behoefte Opgave voorgaande jaren * a) plaatsing naar transmurale voor ziening van de kliniek b) plaatsing in GGZ-voorziening, FPA, APZ, RIBW c) overige bestemming Norm Nader te bepalen per kliniek Streefwaarde 2008 a) 15 b) 17 c) 0 Toelichting * Betreft gegevens tot en met augustus 2007.

17 Jaarplan 2008 / 2 Voorstel managementafspraken Uitstroom Uitstroom per vertrekcategorie Resultaatgebied INK Eindresultaten; waardering klanten SH / SBF Kerndepartement Effectieve besteding van middelen Patiënten Bijdrage aan toekomstperspectief Samenwerkingspartners Juiste capaciteit naar behoefte Opgave voorgaande jaren * a) beëindiging TBS-maatregel, conform verlengingsadvies kliniek b) beëindiging TBS-maatregel, contrair verlengingsadvies kliniek c) voorwaardelijke beëindiging TBS-maatregel d) proefverloven die geleid hebben tot (voorwaardelijke) beëindiging TBS-maatregel e) saldo (a+b+c)-d f) overplaatsing naar andere Tbs-kliniek g) overplaatsing naar andere justitiële voorziening h)aantal te starten proefverloven i) ingetrokken proefverloven j) saldo h-i Norm Stijgend trendcijfer per kliniek. Het stijgende trendcijfer geldt niet voor de contraire beëindigingen. Streefwaarde 2008 a) 2 b) 0 c) 4 d) 0 e) 6 f) 5 g) 2h) 7 i) 0 j) 7 Toelichting * Gegevens tot en met augustus 2007

18 Jaarplan 2008 / 2 Voorstel managementafspraken Ontvluchting Aantal ontvluchtingen TBS-gestelden Resultaatgebied INK Eindresultaten en waardering maatschappij SH / SBF Kerndepartement Effectieve besteding van middelen, adequate crisisbeheersing Maatschappij: Ongestoorde tenuitvoerlegging Opgave voorgaande jaren * Norm 0 Streefwaarde Toelichting * Opgave betreft gegevens tot en met augustus Onttrekkingen Aantal overige onttrekkingen TBS-gestelden Resultaatgebied INK Eindresultaten en waardering maatschappij SH / SBF Kerndepartement Effectieve besteding van middelen, adequate crisisbeheersing Maatschappij Ongestoorde tenuitvoerlegging Opgave voorgaande jaren * a) vanaf het terrein buiten de externe beveiligingsring is weggelopen / zich heeft onttrokken aan toezicht b) zich tijdens toegestaan verblijf buiten de kliniek, bijv. proefverlof heeft onttrokken Norm Dalend trendcijfer Streefwaarde 2008 a) 0 b) 0 Toelichting * Opgave betreft gegevens tot en met augustus 2007

19 Jaarplan 2008 / 2 Voorstel managementafspraken Voorval Bijzonder voorval Resultaatgebied INK Eindresultaten; waardering klanten SH / SBF Kerndepartement Adequate crisisbeheersing Patiënten Veilige omgeving patiënt Opgave voorgaande jaren * a) natuurlijke dood b) suïcide c) overig onnatuurlijke dood d) ernstige geweldsincidenten in of buiten de kliniek niet geregistreerd onder geweld tegen patiënten en personeel e) elk ander incident in of buiten de kliniek van ernstige, politiek- of publiciteitsgevoelige aard Norm Dalend of stabiel trendcijfer. Streefwaarde 2008 a) 0 b) 0 c) 0 d) 0 e) 0 Toelichting * Betreft gegevens tot en met augustus Klachten Aantal gegronde klachten patiënten Resultaatgebied INK Waardering maatschappij; waardering klanten SH / SBF Maatschappij Ongestoorde tenuitvoerlegging Patiënt Veilige omgeving, respectvolle bejegening Opgave voorgaande jaren * Norm Dalend trendcijfer Streefwaarde Toelichting * Gegevens tot en met augustus 2007.

20 Jaarplan 2008 / 2 Voorstel managementafspraken Geweld Aantal geweldplegingen tussen patiënten Resultaatgebied INK Eindresultaten en waardering klanten SH / SBF Patiënten Veilige omgeving Maatschappij Ongestoorde tenuitvoerlegging Kerndepartement Adequate crisisbeheersing Opgave voorgaande jaren * Norm Dalend trendcijfer Streefwaarde Toelichting * Opgave betreft gegevens tot en met augustus Geweld Aantal geweldplegingen tegen personeel Resultaatgebied INK SH / SBF Personeel Veiligheid personeel Maatschappij Ongestoorde tenuitvoerlegging Kerndepartement Adequate crisisbeheersing Opgave voorgaande jaren * Norm Inrichtingsnorm in overleg tussen algemeen en sectordirecteur Streefwaarde Toelichting * Opgave betreft gegevens tot en met augustus 2007.

Definities prestatie-indicatoren van DJI 2011 voor FPC (particuliere inrichtingen)

Definities prestatie-indicatoren van DJI 2011 voor FPC (particuliere inrichtingen) Definities prestatie-indicatoren van DJI 2011 voor FPC (particuliere inrichtingen) Prestatie-indicatoren DForZo 2011 voor particuliere FPC FPC Frequentie Prestatie-indicatoren (relevant) uit informatieprotocol

Nadere informatie

Wie zijn onze patiënten?

Wie zijn onze patiënten? In deze folder vertellen wij u graag wat meer over Forensisch Psychiatrisch Centrum de Kijvelanden. De Kijvelanden behandelt mensen met een psychiatrische stoornis. De rechter heeft hen tbs met bevel tot

Nadere informatie

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model.

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. 1. Wat is het INK-model? Het INK-model is afgeleid van de European Foundation for Quality Management (EFQM). Het EFQM stelt zich ten doel Europese bedrijven

Nadere informatie

Forensisch Psychiatrisch Centrum de Kijvelanden. Over TBS

Forensisch Psychiatrisch Centrum de Kijvelanden. Over TBS Forensisch Psychiatrisch Centrum de Kijvelanden Over TBS In deze folder vertellen wij u graag meer over Forensisch Psychiatrisch Centrum de Kijvelanden en in het bijzonder over tbs. De Kijvelanden behandelt

Nadere informatie

Op weg naar beter. Een continu veranderproces. Machiel Polak psychiater/ Raad van Bestuur de Kijvelanden en FPC 2 Landen

Op weg naar beter. Een continu veranderproces. Machiel Polak psychiater/ Raad van Bestuur de Kijvelanden en FPC 2 Landen Op weg naar beter Een continu veranderproces Machiel Polak psychiater/ Raad van Bestuur de Kijvelanden en FPC 2 Landen 7 juni 2012 EFP jubileumcongres The future of forensic care: solutions worth sharing

Nadere informatie

Jaarverantwoording 2008 FPC de Kijvelanden. de Kijvelanden forensisch psychiatrisch centrum

Jaarverantwoording 2008 FPC de Kijvelanden. de Kijvelanden forensisch psychiatrisch centrum Jaarverantwoording 2008 FPC de Kijvelanden de Kijvelanden forensisch psychiatrisch centrum Telefoonnummer Identificatienummer NZA Nummer Kamer van Koophandel Emailadres Internetpagina Naam de Kijvelanden,

Nadere informatie

PATIËNTEN STROMEN DOOR TRANSFORE. Tinie Hendriks Sanne Geul Yvonne Bouman

PATIËNTEN STROMEN DOOR TRANSFORE. Tinie Hendriks Sanne Geul Yvonne Bouman PATIËNTEN STROMEN DOOR TRANSFORE Tinie Hendriks Sanne Geul Yvonne Bouman OPBOUW PRESENTATIE 1 Wat is Transfore 2 Forensisch Circuit Oost Nederland (FCON) 3 Patientenstromen Transfore 4 Conclusies TRANSFORE:

Nadere informatie

Beveiliging Forensisch Psychiatrische Afdelingen. Inspectiebericht Themaonderzoek

Beveiliging Forensisch Psychiatrische Afdelingen. Inspectiebericht Themaonderzoek Beveiliging Forensisch Psychiatrische Afdelingen Inspectiebericht Themaonderzoek Beveiliging Forensisch Psychiatrische Afdelingen Inspectiebericht Themaonderzoek September 2009 Inspectie voor de Sanctietoepassing

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Doel Voorbereiden en uitvoeren van het beleid van in het algemeen en van de eigen service in het bijzonder, alsmede het leidinggeven aan de werkzaamheden

Nadere informatie

Jaarrekening per 31 december 2008. de Kijvelanden forensisch psychiatrisch centrum

Jaarrekening per 31 december 2008. de Kijvelanden forensisch psychiatrisch centrum Jaarrekening per 31 december 2008 de Kijvelanden forensisch psychiatrisch centrum 2 Jaarrekening 2008 3 Balans per 31 december 2008 4 Resultatenrekening over 2008 5 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Jaarverslag 2006 1 Uitgangspunten van de verslaglegging. de Kijvelanden instelling voor forensische psychiatrie

Jaarverslag 2006 1 Uitgangspunten van de verslaglegging. de Kijvelanden instelling voor forensische psychiatrie Jaarverslag 2006 1 Uitgangspunten van de verslaglegging de Kijvelanden instelling voor forensische psychiatrie Jaarverslag 2006 / 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 2 In het Jaardocument Maatschappelijke

Nadere informatie

Inkoop Forensische Zorg 2013. Informatiebijeenkomst

Inkoop Forensische Zorg 2013. Informatiebijeenkomst Inkoop Forensische Zorg 2013 Informatiebijeenkomst 6 september 2012 Inhoud presentatie 1. Korte schets FZ 2013 2. Offertetraject 3. Rol Nza 4. Belang van IFZO 5. Financiering/bekostiging 6. Gestelde vragen

Nadere informatie

Inkoop Forensische Zorg 2015

Inkoop Forensische Zorg 2015 Inkoop Forensische Zorg 2015 11 september 2014 Inhoud 1. Kaders forensische zorg 2. Inkoopbeleid 3. Nieuw initiatief 4. Inkoopproces en planning 5. Indicatiestelling en plaatsing Vragen 2 1. Kaders Forensische

Nadere informatie

Vier zorgprogramma s ingezet vanuit het veiligheidshuis. [ontwikkeld door Palier]

Vier zorgprogramma s ingezet vanuit het veiligheidshuis. [ontwikkeld door Palier] Vier zorgprogramma s ingezet vanuit het veiligheidshuis [ontwikkeld door Palier] Palier, enkele kenmerken Begonnen als Forensische & Intensieve zorg Parnassia (2004). Omvang nu 175 bedden nu 513 medewerkers

Nadere informatie

Missie We zijn een maatschappelijke vastgoedonderneming, die met en voor bewoners samenwerkt aan krachtige wijken met toekomstwaarde.

Missie We zijn een maatschappelijke vastgoedonderneming, die met en voor bewoners samenwerkt aan krachtige wijken met toekomstwaarde. Governance handboek Besturingsmodel Havensteder Inleiding Het besturingsmodel van woningcorporatie Havensteder maakt de verbanden zichtbaar tussen missie, visie en strategie. En de daarvan afgeleide doelstellingen,

Nadere informatie

De vernieuwing van de forensische zorg in een strafrechtelijk kader Uitgangspunten, uitwerking en invoering

De vernieuwing van de forensische zorg in een strafrechtelijk kader Uitgangspunten, uitwerking en invoering De vernieuwing van de forensische zorg in een strafrechtelijk kader Uitgangspunten, uitwerking en invoering 1. Inleiding Dit document bevat in de eerste plaats een beschrijving van de wijze waarop de forensische

Nadere informatie

Nieuwsbrief forensische zorg

Nieuwsbrief forensische zorg Nieuwsbrief forensische zorg Nummer 3, 26 september 2014 Inhoud Algemeen Overleg TBS d.d. 10 september 2014 Publicatie gids PI forensische psychiatrie 2015 Overdracht uitvoering plaatsingstaak van NIFP

Nadere informatie

Forensisch Psychiatrisch Toezicht; Evaluatie van de testfase van een vernieuwde vorm van toezicht op tbs-gestelden

Forensisch Psychiatrisch Toezicht; Evaluatie van de testfase van een vernieuwde vorm van toezicht op tbs-gestelden Samenvatting Forensisch Psychiatrisch Toezicht; Evaluatie van de testfase van een vernieuwde vorm van toezicht op tbs-gestelden Forensisch Psychiatrisch Toezicht In 2006 deed de commissie Visser, de tijdelijke

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Uitvoeringsregels Forensische Zorg DBBC s 2013

Uitvoeringsregels Forensische Zorg DBBC s 2013 Uitvoeringsregels Forensische Zorg DBBC s 2013 Versie 1.0 Datum 19 februari 2013 Status Vastgesteld Colofon Afzendgegevens Directie Forensische Zorg Stafbureau Schedeldoekshaven 101 2511 EM Den Haag Postbus

Nadere informatie

Zorginkoop 2016 17 september 2015

Zorginkoop 2016 17 september 2015 Zorginkoop 2016 17 september 2015 Inhoud 1. Inleiding + vooruitblik 2. Kaders forensische zorg 2016 3. Afschaffen herschikking en herijking 2016 4. Meerjarenbeleid en implicaties inkoopbeleid 2016 5. Inkoopbeleid

Nadere informatie

Incidentonderzoek FPC de Kijvelanden. Plan van aanpak incidentonderzoek

Incidentonderzoek FPC de Kijvelanden. Plan van aanpak incidentonderzoek Incidentonderzoek FPC de Kijvelanden Plan van aanpak incidentonderzoek 1 Aanleiding 3 2 Onderzoeksvragen 4 3 Onderzoeksmethode 6 4 Afstemming met andere onderzoeken naar het incident 8 Bijlage I Afkortingen

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

Jaarplan 2011 ketenproject. Samenwerking VG en GGZ in Groningen en Friesland

Jaarplan 2011 ketenproject. Samenwerking VG en GGZ in Groningen en Friesland Jaarplan 2011 ketenproject Samenwerking VG en GGZ in Groningen en Friesland A. Doelgroep en thema van de ketensamenwerking De Swaai, centrum voor verstandelijke beperking en psychiatrie, een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant

Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant Dienst Personeel & Organisatie Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant Maart 2013 Dienst P&O Jaarverslag Dienst P&O 2012 Pagina 1 Voorwoord Voor de Dienst P&O was 2012 een bewogen

Nadere informatie

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN EEN NIEUW SOORT ONDERNEMERSCHAP RESULTAAT KOERS VISIE PERSOONLIJK LEIDERSCHAP MEERWAARDE & RENDEMENT WAARDEN BEWUST WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN ANNO 2013 Waarden Bewust Ondernemen

Nadere informatie

Bijlage 10 Overzicht acties kwaliteitsmanagementsysteem

Bijlage 10 Overzicht acties kwaliteitsmanagementsysteem Bijlage 10 Overzicht acties kwaliteitsmanagementsysteem Onderstaand wordt een suggestie gedaan voor de ontwikkeling van een kwaliteitsmanagement (KMS) in vier jaar. Daarbij is rekening gehouden met de

Nadere informatie

Raadsvoorstel met betrekking tot een Digitaal Informatie Systeem dienst. Werk, Zorg en Inkomen

Raadsvoorstel met betrekking tot een Digitaal Informatie Systeem dienst. Werk, Zorg en Inkomen gemeente Eindhoven Dienst Werk, Zorg en Inkomen Raadsnummer ox.xax.oox Inboeknummer oajoxabrz Beslisdatum B&W az augustus 2002 Dossiernummer 235.352 Raadsvoorstel met betrekking tot een Digitaal Informatie

Nadere informatie

VRAGEN NR. 84. Haarlem, 26 september Onderwerp: Vragen van D. Graatsma (SP).

VRAGEN NR. 84. Haarlem, 26 september Onderwerp: Vragen van D. Graatsma (SP). VRAGEN NR. 84 Haarlem, 26 september 2006 Onderwerp: Vragen van D. Graatsma (SP). De voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland deelt u overeenkomstig het bepaalde in artikel 45 van het Reglement

Nadere informatie

Hoofd Vastgoed & Huisvesting UMC Utrecht

Hoofd Vastgoed & Huisvesting UMC Utrecht Hoofd Vastgoed & Huisvesting UMC Utrecht Organisatie UMC Utrecht Het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht) is een internationaal toonaangevend universitair medisch centrum waarin kennis over

Nadere informatie

Perceelbeschrijving Beschermd wonen

Perceelbeschrijving Beschermd wonen Perceelbeschrijving Beschermd wonen Inhoud 1. Beschermd wonen... 3 1.1 Gevraagd product... 3 1.2 Eisen aan aanbieder... 4 1.3 Basisprotocol... 5 Pagina 2 van 5 1. Beschermd wonen 1.1 Gevraagd product De

Nadere informatie

EFQM model theoretisch kader

EFQM model theoretisch kader EFQM model theoretisch kader Versie 1.0 2000-2009, Biloxi Business Professionals BV 1. EFQM model EFQM staat voor European Foundation for Quality Management. Deze instelling is in 1988 door een aantal

Nadere informatie

Workshop HR-scan. Naar een duurzaam HRM beleid

Workshop HR-scan. Naar een duurzaam HRM beleid Workshop HR-scan Naar een duurzaam HRM beleid Inhoud Voorstelling Wat is Human Resources? Overzicht bestaande tools Waarom de HRM Cockpit? Doel van de HRM Cockpit Opbouw van het model De HRM Cockpit Aan

Nadere informatie

Onderwerp: Borging en coördinatie van Triple P na 2014

Onderwerp: Borging en coördinatie van Triple P na 2014 Onderwerp: Borging en coördinatie van Triple P na 2014 Inleiding Bij de start van de regionale invoering van Triple P in 2010 1 als integrale werkmethodiek bij opvoedingsondersteuning hebben gemeenten

Nadere informatie

Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten

Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten Eric Polman HIMSS 2010, Atlanta 1 4 maart 2010 Agenda en doelstelling 1. Introductie 2. ICT in de zorg: kenmerken huidige

Nadere informatie

Naam: Organisatieplan Streetcornerwork en Stichting Volksbond Amsterdam

Naam: Organisatieplan Streetcornerwork en Stichting Volksbond Amsterdam Jaarplan 2016 Naam: Organisatieplan Streetcornerwork en Stichting Volksbond Amsterdam Actuele Beschrijving Algemeen 2016 zal in het teken staan van de fusie van Streetcornerwork (SCW) en de Stichting Volksbond

Nadere informatie

VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND. 31 augustus 2013

VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND. 31 augustus 2013 VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND 31 augustus 2013 CONTEXT Delfland wordt de komende jaren geconfronteerd met een groeiende interne en externe vraag naar (innovatieve)

Nadere informatie

Voortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's

Voortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's Aan Veiligheidsberaad Van DB Veiligheidsberaad Datum 17 september Voortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's Context en aanleiding Tijdens het Veiligheidsberaad

Nadere informatie

Jaarverantwoording 2010 FPC de Kijvelanden. de Kijvelanden forensisch psychiatrisch centrum

Jaarverantwoording 2010 FPC de Kijvelanden. de Kijvelanden forensisch psychiatrisch centrum Jaarverantwoording 2010 FPC de Kijvelanden de Kijvelanden forensisch psychiatrisch centrum Bezoekadres Kijvelandsekade 1 3172 AB Poortugaal Postadres Postbus 900 3160 AC Rhoon Telefoon 010 503 12 12 Fax

Nadere informatie

JAARPLAN 2016 EEN ZICHTBAAR FUNDAMENT

JAARPLAN 2016 EEN ZICHTBAAR FUNDAMENT Agendapunt 8 JAARPLAN 2016 EEN ZICHTBAAR FUNDAMENT Implementatie meerjarenbeleidsplan 2014-2016 Bouwen aan de toekomst van onze sport Vizier op de toekomst, focus op het fundament Augustus 2015 Agendapunt

Nadere informatie

Planning & Control 2012 Handleiding Forensisch Psychiatrische Centra Rijksinrichtingen. Datum 15 augustus 2011

Planning & Control 2012 Handleiding Forensisch Psychiatrische Centra Rijksinrichtingen. Datum 15 augustus 2011 Planning & Control 2012 Handleiding Forensisch Psychiatrische Centra Rijksinrichtingen Datum 15 augustus 2011 Status Definitief Colofon Afzendgegevens Directie Forensische Zorg Schedeldoekshaven 101 2511

Nadere informatie

NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG

NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG Opgesteld door: G.Z-H In opdracht van: Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg Postbus 341 3100 AH Schiedam Tel.: 010-2981010 Fax: 010-2981020

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Aan de raad van de gemeente Lingewaard 6 Aan de raad van de gemeente Lingewaard *14RDS00194* 14RDS00194 Onderwerp Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen 2014-2017 1 Samenvatting In deze nieuwe Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen

Nadere informatie

TBS-PLAATSEN IN PENITENTIAIRE INRICHTINGEN. Managementsamenvatting

TBS-PLAATSEN IN PENITENTIAIRE INRICHTINGEN. Managementsamenvatting TBS-PLAATSEN IN PENITENTIAIRE INRICHTINGEN Managementsamenvatting MANAGEMENTSAMENVATTING Aanleiding De tbs-sector kent sinds jaren een capaciteitstekort. Vanwege dit tekort wacht een aanzienlijk aantal

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement dd. Functie tactisch manager Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub dd Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

Aan: Zorgaanbieders DB(B)C Afzender: Projectorganisatie DB(B)C

Aan: Zorgaanbieders DB(B)C Afzender: Projectorganisatie DB(B)C Aan: Zorgaanbieders DB(B)C Afzender: Projectorganisatie DB(B)C Betreft: Wijzigingen Spelregels DB(B)C per 1 nuari 2011 Datum: 17 augustus 2010 1. Inleiding De Spelregels DB(B)C-registratie voor de forensische

Nadere informatie

s-gravenhage, 14 januari 2000 De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E. Borst-Eilers

s-gravenhage, 14 januari 2000 De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E. Borst-Eilers Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal s-gravenhage, 14 januari 2000 Onderwerp: Beleidsvisie landelijk kennis/behandelcentrum eetstoornissen Hierbij doe ik u een mijn «beleidsvisie voor

Nadere informatie

Externe brochure : toelichting

Externe brochure : toelichting Externe brochure : toelichting Doel: profilering Veldzicht Doelgroep: stakeholders Veldzicht Optionele uitwerking: boekje centrum voor transculturele psychiatrie VAARDIG EN VEILIG VERDER HELPEN In Veldzicht

Nadere informatie

Studiedag VZI Risicomanagement Toepassing van gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen Kees van Putten, DEKRA Solutions B.V.

Studiedag VZI Risicomanagement Toepassing van gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen Kees van Putten, DEKRA Solutions B.V. Studiedag VZI Risicomanagement Toepassing van gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen Kees van Putten, DEKRA Solutions B.V. Een kwaliteitsmanagementsysteem helpt bij de beheersing van risico s Want

Nadere informatie

Leidraad jaarverslag Kwaliteitsimpuls 2015

Leidraad jaarverslag Kwaliteitsimpuls 2015 Leidraad jaarverslag Kwaliteitsimpuls 2015 Deze leidraad is door de NVZ beschikbaar gesteld als onderdeel van de afspraken bij de subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Personeel Ziekenhuiszorg December 2015

Nadere informatie

NIFP OPLEIDING RAPPORTEUR NIFP. Verdiep en vergroot uw kennis van de forensische diagnostiek!

NIFP OPLEIDING RAPPORTEUR NIFP. Verdiep en vergroot uw kennis van de forensische diagnostiek! OPLEIDING RAPPORTEUR NIFP Verdiep en vergroot uw kennis van de forensische diagnostiek! Jaargang 2009-2010 NIFP NEDERLANDS INSTITUUT VOOR FORENSISCHE PSYCHIATRIE EN PSYCHOLOGIE Een forensisch psychiater

Nadere informatie

Checklist voor controle (audit) NEN 4000

Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Rigaweg 26, 9723 TH Groningen T: (050) 54 45 112 // F: (050) 54 45 110 E: info@precare.nl // www.precare.nl Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Nalooplijst hoofdstuk 4 Elementen in de beheersing van

Nadere informatie

Gezondheidszorgvisie DJI DJI

Gezondheidszorgvisie DJI DJI Gezondheidszorgvisie DJI DJI 2 / G E Z O N D H E I D S Z O R G V I S I E D J I Inleiding In het rapport Van Dinter (1995) [1] en het rapport Zorg achter tralies (augustus 1999) [2], zijn indertijd diverse

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement cc. Functie strategisch manager Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub cc Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

Samenvatting. Achtergrond en doelstelling

Samenvatting. Achtergrond en doelstelling Samenvatting Achtergrond en doelstelling 01 Binnen het Nederlandse strafrecht heeft de terbeschikkingstelling (hierna: tbs) een bijzondere positie. Binnen een Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) krijgt

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Wmo-beleid

Uitvoeringsplan Wmo-beleid Uitvoeringsplan Wmo-beleid 2016-2019 In onderstaand overzicht is per inwonergroep aangegeven welke nieuwe activiteiten worden ondernomen om de in het Wmo-beleidsplan opgenomen doelstellingen te realiseren.

Nadere informatie

Inhoudsopgave Ontwerpbesluit pag. 3 Toelichting pag. 5 Bijlage(n): 1

Inhoudsopgave Ontwerpbesluit pag. 3 Toelichting pag. 5 Bijlage(n): 1 S T A T E N V O O R S T E L Datum : 17 juli 2007 Nummer PS : PS2007WMC01 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : WMC Registratienummer : 2007MEC001224i Portefeuillehouder : mevr. Dekker Titel : Ondersteuning

Nadere informatie

Planning & Control 2011 Handleiding Forensisch Psychiatrische Centra Rijksinrichtingen. Datum 16 augustus 2010

Planning & Control 2011 Handleiding Forensisch Psychiatrische Centra Rijksinrichtingen. Datum 16 augustus 2010 Planning & Control 2011 Handleiding Forensisch Psychiatrische Centra Rijksinrichtingen Datum 16 augustus 2010 Colofon Afzendgegevens Directie Forensische Zorg Schedeldoekshaven 101 2511 EM Den Haag Postbus

Nadere informatie

GEMEENTE NUTH Raad: 16 december 2014 Agendapunt: RTG: 2 december 2014

GEMEENTE NUTH Raad: 16 december 2014 Agendapunt: RTG: 2 december 2014 Reg.nr:Z.08126 / Int.07935 Pagina 1 van 5 GEMEENTE NUTH Raad: 16 december 2014 Agendapunt: RTG: 2 december 2014 AAN DE RAAD Onderwerp: Centrumregeling regionale samenwerking Parkstad opvang en beschermd

Nadere informatie

Het kwaliteitsmodel voor overheidsorganisaties

Het kwaliteitsmodel voor overheidsorganisaties Het kwaliteitsmodel voor overheidsorganisaties Organisatie-ontwikkeling door integrale kwaliteitszorg Presentatie NMKG / 22-11-2001 Het kwaliteitsmodel voor overheidsorganisaties. Afgeleide van het INK-model

Nadere informatie

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg Versie 2012 Inleiding 201 Nederlands Normalisatie Instituut. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

HealthRatio Integrated Planning

HealthRatio Integrated Planning HealthRatio Integrated Planning HIP is de alles in één oplossing voor uw besturing: Begroten, plannen, prognosticeren en rapportage Financieel, Productie en Middelen (FTE, OK, Bedden) Geïntegreerde kostprijscalculatie

Nadere informatie

Passend onderwijs en kwaliteitsbeleid

Passend onderwijs en kwaliteitsbeleid Passend onderwijs en kwaliteitsbeleid Lia van Meegen Kwaliteitsbeleid Wettelijk kader: inspectie Kwaliteitsbeleid op twee niveaus: Niveau van het swv Niveau afzonderlijke besturen en scholen Kwaliteitszorg

Nadere informatie

Behandelvisie _ pagina 1. Behandelvisie oktober 2009

Behandelvisie _ pagina 1. Behandelvisie oktober 2009 Behandelvisie _ pagina 1 Behandelvisie oktober 2009 Inhoud De behandelvisie > Inleiding 5 > Doelgroep 7 > Context van de behandeling 9 > Theoretisch kader van de behandeling 11 > Cure, care en control

Nadere informatie

Planning & Control 2011 Handleiding Forensisch Psychiatrische Centra Particuliere FPC. Datum 16 augustus 2010

Planning & Control 2011 Handleiding Forensisch Psychiatrische Centra Particuliere FPC. Datum 16 augustus 2010 Planning & Control 2011 Handleiding Forensisch Psychiatrische Centra Particuliere FPC Datum 16 augustus 2010 Colofon Afzendgegevens Directie Forensische Zorg Schedeldoekshaven 101 2511 EM Den Haag Postbus

Nadere informatie

HR in control. In 7 stappen de inzet van Human Capital optimaal. Dominica Diensten

HR in control. In 7 stappen de inzet van Human Capital optimaal. Dominica Diensten HR in control In 7 stappen de inzet van Human Capital optimaal. Doel en stappen In 7 stappen de personeels- en organisatieontwikkeling afgestemd. Handvatten voor: Opleidingsbehoefte Performancemanagement,

Nadere informatie

BIJLAGE 2 Format jaarplan zorgaanbieders Format jaarplan zorgaanbieders Zuid-Holland, Haaglanden en stadsregio Rotterdam

BIJLAGE 2 Format jaarplan zorgaanbieders Format jaarplan zorgaanbieders Zuid-Holland, Haaglanden en stadsregio Rotterdam BIJLAGE 2 Format jaarplan zorgaanbieders Format jaarplan zorgaanbieders Zuid-Holland, Haaglanden en stadsregio Rotterdam Jaarplan 20.. Deel I: Algemeen 1.1 Algemeen beleid /visie

Nadere informatie

FACTSHEET DSW Zorginkoop 2015, GGZ-instellingen

FACTSHEET DSW Zorginkoop 2015, GGZ-instellingen FACTSHEET DSW Zorginkoop 2015, GGZ-instellingen Inleiding Onderhavige factsheet bevat de hoofdpunten uit ons Zorginkoopbeleid 2015 - curatieve GGZ voor GGZ-instellingen. Let op; deze factsheet bevat een

Nadere informatie

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Plan van Aanpak Format Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Inhoudsopgave 1 Naar een inclusieve arbeidsorganisatie met functiecreatie. 1 2 Plan van aanpak pilot functiecreatie... 2 3 Projectstructuur

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten

Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten Eric Polman HIMSS 2010, Atlanta 1 4 maart 2010 Agenda en doelstelling 1. Even voorstellen: M&I/Partners 2. ICT in de zorg:

Nadere informatie

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD Het bestuur Artikel 1 Conform artikel 5 lid 1 van de statuten wordt het bestuur van de stichting gevormd door de directeur. De directeur is belast

Nadere informatie

gegevens over de eerste vier maanden wordt een prognose gegeven voor 2015.

gegevens over de eerste vier maanden wordt een prognose gegeven voor 2015. Agendapunt voor de vergadering 29juni2015 van het algemeen bestuur RUD Drenthe Datum:.26-05-2014 Opsteller: T. de Boer / G. Schepers Johan Vogelaar, directeur RUD Drenthe Openbaar Advies van de raad van

Nadere informatie

Subsidiebeleid Stichting Zorg en Zekerheid

Subsidiebeleid Stichting Zorg en Zekerheid SUBSIDIEBELEID 2014 oktober 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Thema s... 4 2.1 Preventie... 4 2.2 Ouderenzorg... 5 2.3 Mantelzorg/vrijwilligerswerk... 5 2.4 Daarnaast kunnen projectvoorstellen ingestuurd

Nadere informatie

Klantprofilering. Objectieve meting voortgang en resultaten trajecten

Klantprofilering. Objectieve meting voortgang en resultaten trajecten Klantprofilering Objectieve meting voortgang en resultaten trajecten Concept projectvoorstel, versie 0.4 26 oktober2004 Documenthistorie Versie/Status Datum Wijzigingen Auteur 0.1 16/06/2004 B.G. Langedijk

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

Quick scan Ambulant begeleid wonen 22 mei 2006

Quick scan Ambulant begeleid wonen 22 mei 2006 Quick scan Ambulant begeleid wonen 22 mei 2006 Rapport n.a.v. het onderzoek van de Inspectie jeugdzorg bij Jeugdformaat (Nieuwe Parklaan) Inspectie jeugdzorg 30 mei 2006 Inleiding De Inspectie jeugdzorg

Nadere informatie

II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING

II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING 2. VERSTEVIGING VAN RISICOMANAGEMENT Van belang is een goed samenspel tussen het bestuur, de raad van commissarissen en de auditcommissie, evenals goede communicatie met

Nadere informatie

Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur

Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur Griffie Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur Datum commissievergadering : 14 september 2007 DIS-stuknummer : 1326254 Behandelend ambtenaar : W. Hoven Directie/afdeling : SCO/Programma Jeugdzorg Nummer commissiestuk

Nadere informatie

Beschrijving DCTF Werkgroep Workflow

Beschrijving DCTF Werkgroep Workflow Beschrijving DCTF Werkgroep Workflow Fase 1: Identificatie en selectie van een issue waarvoor mogelijk een werkgroep dient te worden opgericht 1. Het DB zet een portfolio management op ten aanzien van

Nadere informatie

Informatiemanager. Doel. Context

Informatiemanager. Doel. Context Informatiemanager Doel Ontwikkelen, in stand houden, evalueren, aanpassen en regisseren van het informatiemanagement, de digitale informatievoorziening en de ICT-facilitering van de instelling en/of de

Nadere informatie

Afwijking Prognose vs Begroting

Afwijking Prognose vs Begroting Halfjaarbericht 2016 De ontwikkelingen van de prognose 2016 ten opzichte van de gewijzigde begroting 2016. Paragraaf financieel Samenvatting - belangrijkste ontwikkelingen Puntsgewijs wordt de ontwikkeling

Nadere informatie

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid?

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid? EmployabilityDriver Waarom een strategische discussie over employability beleid? We weten al een tijd dat door vergrijzing en ontgroening de druk op de arbeidsmarkt toeneemt. Het wordt steeds belangrijker

Nadere informatie

Informatiefolder voor patiënten

Informatiefolder voor patiënten Informatiefolder voor patiënten 2 INLEIDING FPC Gent is een nieuw opgestart forensisch psychiatrisch centrum voor patiënten met een interneringsmaatregel. Deze folder zal u voorzien van algemene informatie

Nadere informatie

Utrecht, februari Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Medical Zorg te Utrecht op 24 oktober 2016

Utrecht, februari Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Medical Zorg te Utrecht op 24 oktober 2016 Utrecht, februari 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Medical Zorg te Utrecht op 24 oktober 2016 1 Inleiding Op 24 oktober 2016 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie)

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Personeel, Beleid en Communicatie

Functiebeschrijving Manager Personeel, Beleid en Communicatie Functiebeschrijving Manager Personeel, Beleid en Communicatie Versie 0.10 LIMOR: Het copyright, kopijrecht en auteursrecht zij expliciet voorbehouden aan LIMOR Ter beschikking stellen aan derden kan slechts

Nadere informatie

Call. Implementatie zorgprogramma Slaapstraat

Call. Implementatie zorgprogramma Slaapstraat Call Implementatie zorgprogramma Slaapstraat 1 INLEIDING 1.1 Aanleiding en positie van de call binnen de Hersenstichting. De Hersenstichting zet alles op alles om hersenen gezond te houden, hersenaandoeningen

Nadere informatie

Energie management Actieplan

Energie management Actieplan Energie management Actieplan Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Auteur: Mariëlle de Gans - Hekman Datum: 30 september 2015 Versie: 1.0 Status: Concept Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Doelstellingen...

Nadere informatie

Vooronderzoek Registratiepraktijk tbs

Vooronderzoek Registratiepraktijk tbs Vooronderzoek Registratiepraktijk tbs Significant Thorbeckelaan 91 3771 ED Barneveld +31 342 40 52 40 KvK 3908 1506 info@significant.nl www.significant.nl Ministerie van Veiligheid en Justitie/WODC Barneveld,

Nadere informatie

Algemeen Bestuur SK Dagelijks Bestuur SK Betreft: Kadernota Begroting 2016 en Meerjarenraming Datum: 5 maart 2015

Algemeen Bestuur SK Dagelijks Bestuur SK Betreft: Kadernota Begroting 2016 en Meerjarenraming Datum: 5 maart 2015 Aan: Van: Algemeen Bestuur SK Dagelijks Bestuur SK Betreft: Kadernota Begroting 2016 en Meerjarenraming 2017-2019 Datum: 5 maart 2015 Inleiding Met deze nota worden de uitgangspunten van de begroting 2016

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijk. Zorg voor. zorgen dat

Kennis van de Overheid. Maatschappelijk. Zorg voor. zorgen dat Kennis van de Overheid Maatschappelijk Zorg voor zorgen dat De decentralisaties voor elkaar In het maatschappelijk domein krijgt de gemeente forse extra verantwoordelijkheden voor jeugd, mensen met een

Nadere informatie

VERKOOPINFORMATIE 9 LOCATIES STICHTING MONDRIAAN

VERKOOPINFORMATIE 9 LOCATIES STICHTING MONDRIAAN VERKOOPINFORMATIE 9 LOCATIES STICHTING MONDRIAAN ABZV B.V. 2 JANUARI 2015 1 INLEIDING Stichting Mondriaan (verder te noemen Mondriaan ), een instelling voor geestelijke gezondheidszorg in Limburg, biedt

Nadere informatie

Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg

Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg definitieve versie maart 2015 1 1. Inleiding In oktober 2014 heeft het bestuur van Ambulancezorg Nederland de indicatorenset ambulancezorg vastgesteld. Hiermee

Nadere informatie

Hoofd Werken & Leren, Vrije Tijd & Dagbesteding

Hoofd Werken & Leren, Vrije Tijd & Dagbesteding Hoofd Werken & Leren, Vrije Tijd & Dagbesteding Ministerie van Veiligheid en Justitie, Dienst Justitiële Inrichtingen Functieomschrijving Wij zijn op zoek naar een hoofd voor de afdeling die kennis heeft

Nadere informatie

Wie heeft eigenlijk de touwtjes in handen? Cliëntsturing binnen Dagbesteding SP

Wie heeft eigenlijk de touwtjes in handen? Cliëntsturing binnen Dagbesteding SP Wie heeft eigenlijk de touwtjes in handen? Cliëntsturing binnen Dagbesteding SP Vereenvoudiging van het visiedocument Cliëntsturing van Pameijer. Aan deze vereenvoudiging kunnen geen rechten worden ontleend.

Nadere informatie

De HRM Cockpit. Naar een duurzaam HRM beleid

De HRM Cockpit. Naar een duurzaam HRM beleid De HRM Cockpit Naar een duurzaam HRM beleid Inhoud Voorstelling Wat is Human Resources? Waarom de HRM Cockpit? Doel van de HRM Cockpit Opbouw van het model De HRM Cockpit Aan de slag: case Voorstelling

Nadere informatie

Nadere regels subsidie lokaal innovatiefonds gemeente Renkum 2015 en 2016

Nadere regels subsidie lokaal innovatiefonds gemeente Renkum 2015 en 2016 Nadere regels subsidie lokaal innovatiefonds gemeente Renkum 05 en 06 Inleiding Met de invoering van de nieuwe Wmo, de Jeugdwet en de P-wet is de gemeente verantwoordelijk geworden voor zorg en samenhang

Nadere informatie

BELEIDSREGEL KWALITEITSEISEN VERGUNNINGVERLENING, TOEZICHT EN HANDHAVING DEN HAAG 2017

BELEIDSREGEL KWALITEITSEISEN VERGUNNINGVERLENING, TOEZICHT EN HANDHAVING DEN HAAG 2017 RIS296472 BELEIDSREGEL KWALITEITSEISEN VERGUNNINGVERLENING, TOEZICHT EN HANDHAVING DEN HAAG 2017 Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag, de burgemeester van Den Haag, ieder voor zover

Nadere informatie