De vernieuwing van de forensische zorg in een strafrechtelijk kader Uitgangspunten, uitwerking en invoering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De vernieuwing van de forensische zorg in een strafrechtelijk kader Uitgangspunten, uitwerking en invoering"

Transcriptie

1 De vernieuwing van de forensische zorg in een strafrechtelijk kader Uitgangspunten, uitwerking en invoering 1. Inleiding Dit document bevat in de eerste plaats een beschrijving van de wijze waarop de forensische zorg in een strafrechtelijk kader vanaf 1 januari 2009 door de minister van Justitie zal worden ingekocht en van het proces van indicatiestelling voor het verlenen van deze zorg. Daarbij worden in de paragrafen 2 en 3 achtereenvolgens de uitgangspunten en de uitwerking op hoofdlijnen van deze beide onderdelen van het nieuwe stelsel weergegeven. In paragraaf 4 worden de concrete veranderingen benoemd die vanaf 1 januari 2008 in het domein van de forensische zorg in een strafrechtelijk kader zullen worden gerealiseerd. In het jaar 2008 wordt, nadat met de budgetoverdracht naar Justitie in 2007 daarin de eerste stappen zijn gezet, de implementatie van de veranderingen verder vorm gegeven. In paragraaf 5 wordt tenslotte kort ingegaan op de voorwaarden voor een succesvolle implementatie van de vernieuwingen in de forensische zorg. Onderstaand sturingsmodel geeft een schematisch beeld van de werkwijze vanaf 1 januari De lijnen in het model geven de relaties tussen de verschillende onderdelen in de werkwijze aan, waarbij er tevens verschillende tussenverbanden bestaan tussen de onderdelen. Het onderdeel Plaatsing uit het model vindt plaats door, of onder verantwoordelijkheid van Justitie. Omdat dit gebeurt op basis van afgesloten contracten met de zorginstellingen, is van tevoren bekend waar welke zorg beschikbaar is, zodat patiënten sneller geplaatst kunnen worden. Sturingsmodel vanaf 1 januari 2009: samenhang instrumenten forensische zorg Indicatiestelling op? Plaatsing op individuele basis individuele basis door, of onder verantwoordelijkheid door onafhankelijke partij van het ministerie van Justitie?? Financiering op? Inkoop bij de instelling landelijk niveau door het ministerie van Justitie a.d.h.v. DB(B)C s 2. De Inkoopfunctie Inkoopfunctie De vormgeving van de inkoopfunctie binnen de forensische zorg in een strafrechtelijk kader berust op de volgende uitgangspunten: Inkoop door het ministerie van Justitie: een nieuwe directie forensische zorg (DFZ) van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) wordt verantwoordelijk voor de inkoop van forensische zorg. Forensische zorg: onder forensische zorg wordt in dit verband verstaan alle geestelijke gezondheidszorg (waaronder verslavingszorg) en verstandelijk gehandicaptenzorg aan 1

2 mensen met een strafrechtelijke titel. Het betreft niet de forensische zorg die geleverd wordt in het kader van het jeugdstrafrecht. Inkoopbeleid: in het inkoopbeleid is vastgelegd binnen welk financiële en wettelijke kaders de zorginkoop dient te worden gerealiseerd. Ook zijn de doelstellingen vastgelegd die met de inkoop worden beoogd. Belangrijke doelstellingen betreffen onder meer het verminderen van recidive door de inkoop van effectieve behandelprogramma s, het verminderen van schaarste, het verminderen van de verkeerde beddenproblematiek en het vergroten van de door- en uitstroom. Inkoop, tenzij: er is een toetsingskader ontwikkeld om de keuze voor in- en uitbesteding van zorg tijdens detentie te standaardiseren. Uitgangspunt van de inkoop van forensische zorg in detentie is het principe inkoop, tenzij In het in- en uitbestedingkader is bepaald op basis van welke overwegingen zorg door Justitie zelf dient te worden geleverd. Wanneer blijkt dat er vanuit het oogpunt van maatschappelijke veiligheid of vergeldingsoogpunt geen overplaatsing naar de GGz kan plaatsvinden, zal de zorg door Justitie zelf worden geleverd. Hierbij speelt onder meer het Openbaar Ministerie een belangrijke rol. Als deze zorg in de GGz kan worden gerealiseerd dan zal deze zorg worden ingekocht. Onafhankelijk markttoezicht: het Ministerie van Justitie staat positief tegenover een onafhankelijk markttoezicht Vraagoriëntatie: in het nieuwe stelsel staat de vraag centraal: op basis van geaggregeerde informatie ten aanzien van de geïndiceerde zorg en beveiliging wordt forensische zorg ingekocht. Patiënten worden geplaatst in een instelling die de geïndiceerde (de gevraagde) zorg- en beveiliging kan leveren. Contract als basis voor de inkoop: via het contract tussen de zorginkoper van Justitie en de zorgaanbieder dien Justitie haar doelstellingen te realiseren. In het kader van deze contracten worden afspraken gemaakt over onder meer de kwaliteit, de hoeveelheid en de prijs van de ingekochte zorg.de inkoop van forensische zorg zal op termijn plaatsvinden op basis van diagnose behandeling en beveiligingscombinaties (DBBC). Toekomstige behoefte aan forensische capaciteit: de omvang van in te kopen forensische zorg wordt mede bepaald aan de hand van prognose van verwachte behoefte. De toekomstige behoefte wordt bepaald aan de hand van een prognosemodel. Tijdige bijstelling van het financieel kader ten behoeve van de zorginkoop vindt aan de hand van voornoemd prognosemodel plaats. Deze uitgangspunten zijn als volgt naar het toekomstige zorginkoopproces vertaald. De directie forensische zorg (DFZ) betreft een reorganisatie van de huidige sectordirectie TBS van de Dienst Justitiële Inrichtingen. De nieuwe directie is vanaf 1 januari 2008 verantwoordelijk voor de inkoop van alle geestelijke gezondheidszorg (waaronder verslavingszorg) en verstandelijk gehandicaptenzorg aan mensen met een strafrechtelijke titel. Het betreft op dit moment 21 strafrechtelijke titels waarvan de titel TBS met dwangverpleging er één is. Wanneer de Directie Forensische Zorg de forensische zorg in een strafrechtelijk kader inkoopt is zij bij de uitvoering van het inkoopbeleid allereerst gehouden aan de relevante wetgeving. Ten aanzien van de in de AWBZ bestaande contracteerverplichting is vastgelegd dat Justitie deze naar analogie zal toepassen voor de thans bestaande contracten tussen 2

3 zorgkantoren en zorgaanbieders. Zeker is dat de zorgvraag in de komende jaren zal toenemen. Ten aanzien van gedetineerden tijdens detentie bestaat er een groeiende vraag naar capaciteit voor het leveren van geestelijke gezondheidszorg. Er is een uitbreiding van 700 plaatsen voorzien ten behoeve van zorg aan psychiatrisch gestoorde gedetineerden. Een deel van deze plaatsen wordt gerealiseerd binnen de forensische GGz. Een ander deel zal binnen het gevangeniswezen dienen te worden gerealiseerd. Ook hierbij zouden instellingen voor GGz, verslavingszorg of verstandelijk gehandicaptenzorg een bijdrage kunnen leveren. Daarnaast zijn extra middelen beschikbaar voor uitbreiding van het aantal plaatsen ten behoeve van justitieel verslavingsbeleid. De extra forensische zorg zal conform de daarvoor bestaande regelgeving door middel van aanbestedingsprocedures worden ingekocht bij zorginstellingen. Om alle zorgaanbieders in dit inkoopproces een gelijke uitgangspositie te geven zal onafhankelijk toezicht hierop ofwel de rol van markttoezichthouder in het nieuwe stelsel door Justitie goed geregeld worden. De eisen die worden gesteld aan de marktwerking op het terrein van de geestelijke gezondheidszorg gelden ook voor het justitiële domein. Over de inrichting van dit toezicht zijn nog geen besluiten genomen. Justitie koopt de zorg zoals gezegd in op basis van het principe Inkoop, tenzij. Dit uitgangspunt houdt direct verband met één van de hoofddoelstellingen van het project, namelijk het realiseren van een naadloze aansluiting tussen curatieve en penitentiaire instellingen. De tenuitvoerlegging van strafrechtelijke vonnissen waarbij zorg wordt opgelegd (waaronder ook beslissingen van het Openbaar Ministerie vallen) wordt door de regie van Justitie op die zorginkoop aanzienlijk verbeterd. Het tenzij-principe speelt vooral in het gevangeniswezen (GW). Het uitgangspunt voor de inkooporganisatie is dat ook deze zorg (door Justitie) wordt ingekocht, tenzij. De voorwaarden voor dat tenzij worden zo scherp mogelijk afgebakend aan de hand van een daarvoor ontwikkeld toetsingskader. Dat houdt in dat Justitie steeds nadrukkelijk kijkt naar de mogelijkheden van de GGZ om de gewenste zorg te leveren. Justitie levert de zorg (zoveel mogelijk) zelf, wanneer: De GGZ de gevraagde zorg (nog) niet kan leveren; Het Openbaar Ministerie (OM) negatief oordeelt over overplaatsing naar de GGZ, bijvoorbeeld omdat er gevaar bestaat voor de maatschappelijke veiligheid en/of er niet tegemoet wordt gekomen aan het vergeldingsperspectief. Het nieuwe stelsel is vraaggericht: de zorg en beveiliging die de patiënt nodig heeft, bepaalt waar hij/zij wordt geplaatst en daarmee bij welke inrichting of instelling die zorg en beveiliging wordt ingekocht. Zowel de omvang als de kwaliteit van de zorg zullen op basis van geïnventariseerde bestaande of toekomstige behoeften door Justitie worden ingekocht. Om de kwaliteit van de geleverde forensische zorg inzichtelijk te maken, is een set prestatieindicatoren opgesteld. Hiertoe is aangesloten bij de set indicatoren die ontwikkeld is voor de kwaliteit van de (reguliere) geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg, die in het kader van het project Zorgbrede Transparantie is ontwikkeld. Uit deze set is een selectie gemaakt en er zijn indicatoren toegevoegd die kenmerkend zijn voor het forensische aspect van de zorg binnen een strafrechtelijk kader. Alle zorgaanbieders die conform de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) een forensische toelating hebben, rapporteren voor hun forensische afdeling(en) op deze prestatie-indicatoren. Voor de overige afdelingen rapporteren zij op de basisset voor de geestelijke gezondheidszorg en de verslavingszorg. 3

4 De prestatie-indicatoren voor de kwaliteit van de forensische zorg zijn niet van toepassing op de verstandelijke gehandicaptenzorg. De instellingen hebben specifiek op de gehandicaptenzorg gerichte prestatie-indicatoren. In het Visiedocument Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg zijn twaalf kwaliteitsthema s opgenomen. 3. Indicatiestelling De vormgeving van de indicatiestelling binnen de forensische zorg in een strafrechtelijk kader berust op de uitgangspunten: De indicatiestelling vindt plaats onafhankelijk van de financier en de zorgaanbieders door autonome professionals die geen belang of bindtenis hebben met de bekostiging of uitvoering van de forensische zorg De deskundigheid van de indicatiestelling wordt gewaarborgd doordat de professionals gebruik maken van landelijk vastgestelde, gevalideerde instrumenten De beoordeling is integraal doordat alle relevante aspecten van een psychiatrische stoornis, verslaving en verstandelijke handicap bij de indicatiestelling worden betrokken De indicatiestelling moet, in aansluiting op de tijdsplanning van de strafrechtelijke procedures, tijdig tot stand komen. De inrichting van het indicatiestellingproces moet efficiënt zijn. Bureaucratie en onnodige extra kosten moeten worden vermeden Deze uitgangspunten zijn als volgt naar het toekomstige indicatiestellingproces vertaald. De regie op het proces van indicatiestelling zal aan het Nederlandse Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP) worden opgedragen. Het NIFP bewaakt daartoe de uniforme toepassing van het indicatiestellinginstrument, draagt zorg voor een effectief afstemmingsoverleg tussen de bij de indicatiestelling betrokken organisaties en verzamelt de voor de inkooporganisatie van Justitie noodzakelijke informatie. De uitvoering van de indicatiestelling berust bij het NIFP, de reclasseringsorganisaties en de psycho-medische overleggen (PMO s) van de penitentiaire inrichtingen. Daarbij is een tweedeling gemaakt tussen de indicatiestelling voor klinische zorgtrajecten, die in beginsel door het NIFP wordt uitgevoerd en die voor ambulante trajecten, waarmee de reclasseringsorganisaties of de PMO s belast zullen worden. Hiermee wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de huidige praktijk van de indicatiestelling en zorgtoeleiding. Bij de indicatiestelling wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de diagnostische informatie die al over de problematiek van de patiënt beschikbaar is. Deze wordt in een landelijk gehanteerd instrument verwerkt en vertaald naar een voor de betrokken justitiabele noodzakelijke combinatie van beveiliging en zorg. Het vernieuwde indicatiestellingproces zal in 2008 gefaseerd worden ingevoerd. Zowel het proces als het instrument zal eerst gedurende een aantal maanden op een beperkt aantal locaties worden getest, het eerst bij de klinische trajecten, vervolgens ook bij de ambulante trajecten. Deze testfase zal naar verwachting nog tot een aantal bijstellingen in het proces en het instrument leiden. Daarna zal de indicatiestelling nieuwe stijl landelijk worden ingevoerd. Volgens de huidige planning zal deze invoering op 1 januari 2009 zijn afgerond. In afwachting van de vernieuwde indicatiestelling in 2009 zal de door de Officier van Justitie of de rechter vastgestelde strafrechtelijke titel als bekostigingsgrondslag dienen voor de onder 4

5 de verantwoordelijkheid van Justitie te verlenen zorg. Daarmee wordt deze in het jaar 2008 afdoende afgebakend van de zorg die binnen het zorgstelsel krachtens de Zorgverzekeringswet of de AWBZ wordt gefinancierd. Voor zover zich in deze overgangsfase afgrenzingproblematiek zal voordoen, zullen over de oplossing daarvan met de zorgverzekeraars en zorgkantoren goede afspraken worden gemaakt. Uitgangspunt daarbij is dat de geestelijke gezondheidszorg en de verstandelijke gehandicaptenzorg door Justitie worden betaald. Somatische zorg aan patiënten met een voorwaardelijke titel zal uiteraard bij de zorgverzekeraars en de zorgkantoren worden gedeclareerd. 4. Veranderingen per 1 januari 2008 In deze paragraaf worden de concrete veranderingen die per 1 januari 2008 zullen optreden beschreven aan de hand van het navolgende onderscheid in doelgroep: TBS met dwangverpleging Geestelijke gezondheidszorg (waaronder verslavingszorg en verstandelijk gehandicaptenzorg) aan gedetineerden Voorwaardelijke sanctiemodaliteiten TBS met dwangverpleging De TBS met dwangverpleging wordt uitgevoerd in de bestaande forensisch psychiatrische centra (FPC s). Tijdens de TBS met dwangverpleging bestaat de mogelijkheid dat de patiënt in het kader van transmuraal verlof buiten de gesloten inrichting verblijft. Zodoende kan overplaatsing plaatsvinden naar een minder of niet beveiligde voorziening. Dit kan ook plaatsvinden in het kader van TBS proefverlof, echter in dat geval dient de reclassering toezicht te houden op de gestelde voorwaarden aan het proefverlof. De zorg voor Tbsgestelden valt al onder de verantwoordelijkheid van Justitie. Justitie zorgt voor de inkoop, plaatsing en bekostiging van deze zorg. Voorheen verliep de financiering van zorg tijdens proefverlof vanuit het AFBZ. Werkwijze vanaf 1 januari 2008: Met de niet justitiële FPC s (Hoeve Boschoord en de drie forensisch psychiatrische klinieken) wordt een contract gesloten wat onder meer ziet op de inkoop van TBS plaatsen. Voorheen bestond geen financiële relatie tussen het Ministerie van Justitie en deze zorginstellingen. Deze instellingen zijn verzocht een productievoorstel in te dienen. Met de particuliere justitiële FPC s worden in 2008 op basis van de reeds bestaande systematiek productieafspraken voor 2008 gemaakt. Voor TBS met dwangverpleging worden in 2008 geen wijzigingen doorgevoerd ten aanzien van de wijze waarop indicatiestelling plaatsvindt. Plaatsing van tbs gestelden geschiedt door de DJI. Voor TBS met dwangverpleging geldt dat vanaf 1 januari 2008 gestart zal worden met het registreren van DBBC s. Inkoop, bekostiging en verantwoording vindt in 2008 nog niet plaats op basis van de DBBC s. 5

6 Geestelijke gezondheidszorg (waaronder verslavingszorg) aan gedetineerden Geestelijke gezondheidszorg aan gedetineerden omvat de bijzondere zorgvoorzieningen in detentie zoals bijzondere begeleidingsafdelingen. Het betreft onder meer de Forensische Observatie en Begeleiding Afdeling, de Individuele Begeleiding Afdelingen en de Forensische Schakel Units. Daarnaast wordt GGz geboden in speciale zorg en behandelprogramma s die in de penitentiaire setting worden gevolgd. Deze programma s kunnen door de penitentiaire instelling zelf verzorgd worden maar kunnen ook door reguliere GGz-aanbieders geleverd worden binnen het gevangeniswezen als ambulante zorgprogramma s. Voorheen werd de door GGz aanbieders geleverde zorg in het gevangeniswezen vanuit het AFBZ gefinancierd. Op basis van de Penitentiaire beginselenwet bestaan mogelijkheden om gedetineerden tijdens de detentie over te plaatsen naar bijvoorbeeld een GGz instelling om daar psychiatrische zorg te krijgen. Patiënten met een artikel 37 Sr. zijn volledig ontoerekeningsvatbaar gebleken. Uitvoering van de strafrechtelijke titel dient te geschieden in de GGz. Voorheen werd deze zorg gefinancierd vanuit het AFBZ. Werkwijze vanaf 1 januari 2008: Binnen het Gevangeniswezen zal getest gaan worden met de vernieuwde werkwijze ten aanzien van indicatiestelling. In 2008 is voor bekostiging van de forensische zorg aan gedetineerden door het Ministerie van Justitie nog geen indicatiestelling conform de vernieuwde werkwijze noodzakelijk. Gebruik zal worden gemaakt van bestaande procedures ter vaststelling van de zorg- en beveiligingsbehoefte. Overplaatsing van gedetineerden naar een klinische setting binnen de GGZ verloopt vanaf 1 januari via het NIFP zodat eenduidig wachtlijstbeheer mogelijk wordt. Vanaf 1 januari 2008 dient ook de forensische zorg geleverd aan gedetineerden te worden geregistreerd conform de DBBC systematiek. De DJI verzorgt in 2008 de inkoop van geestelijke gezondheidszorg (waaronder verslavingszorg) en verstandelijk gehandicaptenzorg aan gedetineerden. Deze forensische zorg wordt geleverd door zorginstellingen in het Gevangeniswezen. In de afspraken tussen DJI en de zorgaanbieder wordt een verbijzondering gemaakt van de forensische zorg die geleverd wordt door de ambulante zorgaanbieders in een penitentiaire instelling. Voorwaardelijke sanctiemodaliteiten In het kader van voorwaardelijke sanctiemodaliteiten kan zowel intramurale als ambulante zorg geleverd worden die wordt aangeboden door verschillende instellingen voor GGz (inclusief beschermde woonvormen), verslavingszorg en verstandelijk gehandicaptenzorg. Het gaat voornamelijk om voorwaardelijke sanctiemodaliteiten waarbij overwegend sprake is van drang in plaats van dwang. De patiënten ondergaan de behandeling op vrijwillige basis. Hun rechtspositie is bovendien overeenkomend. Er bestaat echter wel een stok achter de deur aangezien het Openbaar Ministerie bij het zich niet aan de voorwaarden houden een passende sanctiemodaliteit kan vorderen. Werkwijze vanaf 1 januari 2008: De DJI verzorgt in 2008 de inkoop van geestelijke gezondheidszorg (waaronder verslavingszorg) en verstandelijk gehandicaptenzorg aan mensen met een strafrechtelijke titel. 6

7 Alle instellingen voor verslavingszorg, verstandelijk gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg die in 2006 en/of 2007 zorg hebben geleverd aan mensen met een strafrechtelijke titel zullen worden gecontracteerd. Contracteren vindt plaats conform de binnen de AWBZ geldende contracteerverplichting. Voor voorwaardelijke sancties geldt dat er in 2008 in formele zin geen wijzigingen worden doorgevoerd ten aanzien van de indicatiestellingprocedure. Bestaande procedures blijven intact totdat de voorgestelde werkwijze beproefd is gedurende een testfase. Gezien de planning voor de invoering van deze vernieuwde werkwijze is thans het streven om het indicatiebesluit nieuwe stijl vanaf 1 januari 2009 als bekostigingsgrondslag te laten dienen voor alle nieuw gestelde indicaties. Zorgtoeleiding en plaatsing van patiënten met een voorwaardelijke sanctiemodaliteit naar een klinische setting binnen de GGz en VG verloopt vanaf 1 januari via het NIFP zodat eenduidig wachtlijstbeheer mogelijk wordt. Daartoe zal in een aantal gevallen overdracht van het dossier tussen reclassering en het NIFP dienen plaats te vinden. Overigens geldt voor de verslavingszorg een uitzondering; de verslavingsreclassering zal in 2008 de zorgtoeleiding blijven verzorgen naar de klinische verslavingszorg. Ten aanzien van de ambulante zorgtrajecten worden in 2008 geen wijzigingen doorgevoerd. Alle zorginstellingen dienen vanaf 1 januari 2008 conform de DBBC systematiek te registreren. Inkoop, bekostiging en verantwoording vindt in 2008 nog niet plaats op basis van de DBBC s. 7

8 5. Voorwaarden voor de implementatie De omvang en complexiteit van het invoeringstraject van de vernieuwing van de forensische zorg vereisen in de eerste plaats een eenduidige en heldere communicatie met alle betrokkenen. In het lopende inkoopproces wordt daaraan veel aandacht besteed. Zo is het inkoopproces op 8 oktober jl. gestart met een, ook met de brancheorganisatie afgestemde, uitvoerige inkoophandleiding. Op 8 november jl. is een uitgebreide set antwoorden op aan de inkooporganisatie gestelde vragen aan de zorgaanbieders toegezonden. Vanaf 1 januari 2008 zal er bij de Directie Forensische Zorg een helpdesk operationeel zijn. Deze helpdesk dient uitsluitsel te geven over het bestaan van een strafrechtelijke basis als bekostigingsgrondslag voor Gedurende het gehele jaar 2008 zal een daartoe in te stellen implementatieplatform de knelpunten die tijdens de invoering blijken op te treden bepreken en de oplossing daarvan bewaken. In dit platform zullen alle bij de overdracht van de forensische zorg in een strafrechtelijk kader betrokken organisaties vertegenwoordigd zijn. Project Vernieuwing Forensische Zorg Den Haag, november

Datum 27 juni 2016 Onderwerp Aanbieding onderzoeksrapport over forensische zorgtrajecten in het gevangeniswezen

Datum 27 juni 2016 Onderwerp Aanbieding onderzoeksrapport over forensische zorgtrajecten in het gevangeniswezen 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

DEEL I PRESENTATIE Marktconsultatie forensische zorg 8 juni 2017

DEEL I PRESENTATIE Marktconsultatie forensische zorg 8 juni 2017 DEEL I PRESENTATIE Marktconsultatie Forensische zorg Vergroten van de bekendheid met forensische zorg onder gemeenten 8 juni 2017 Agenda bijeenkomst 13.30 13.45 Introductie en kennismaking 13.45 14.00

Nadere informatie

Inkoop Forensische Zorg 2015

Inkoop Forensische Zorg 2015 Inkoop Forensische Zorg 2015 11 september 2014 Inhoud 1. Kaders forensische zorg 2. Inkoopbeleid 3. Nieuw initiatief 4. Inkoopproces en planning 5. Indicatiestelling en plaatsing Vragen 2 1. Kaders Forensische

Nadere informatie

Beveiliging Forensisch Psychiatrische Afdelingen. Inspectiebericht Themaonderzoek

Beveiliging Forensisch Psychiatrische Afdelingen. Inspectiebericht Themaonderzoek Beveiliging Forensisch Psychiatrische Afdelingen Inspectiebericht Themaonderzoek Beveiliging Forensisch Psychiatrische Afdelingen Inspectiebericht Themaonderzoek September 2009 Inspectie voor de Sanctietoepassing

Nadere informatie

Zorginkoop 2016 17 september 2015

Zorginkoop 2016 17 september 2015 Zorginkoop 2016 17 september 2015 Inhoud 1. Inleiding + vooruitblik 2. Kaders forensische zorg 2016 3. Afschaffen herschikking en herijking 2016 4. Meerjarenbeleid en implicaties inkoopbeleid 2016 5. Inkoopbeleid

Nadere informatie

Aan: Zorgaanbieders DB(B)C Afzender: Projectorganisatie DB(B)C

Aan: Zorgaanbieders DB(B)C Afzender: Projectorganisatie DB(B)C Aan: Zorgaanbieders DB(B)C Afzender: Projectorganisatie DB(B)C Betreft: Wijzigingen Spelregels DB(B)C per 1 nuari 2011 Datum: 17 augustus 2010 1. Inleiding De Spelregels DB(B)C-registratie voor de forensische

Nadere informatie

Uitvoeringsprotocol Forensische Zorg 2011

Uitvoeringsprotocol Forensische Zorg 2011 Uitvoeringsprotocol Forensische Zorg 2011 Praktische handreiking werkwijze 2011 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Inleiding 7 Leeswijzer 9 Hoofdstuk 1. Forensische zorg 13 1.1 Wat is forensische zorg? 14

Nadere informatie

Nieuwsbrief forensische zorg

Nieuwsbrief forensische zorg Nieuwsbrief forensische zorg Nummer 3, 26 september 2014 Inhoud Algemeen Overleg TBS d.d. 10 september 2014 Publicatie gids PI forensische psychiatrie 2015 Overdracht uitvoering plaatsingstaak van NIFP

Nadere informatie

De NZa gebruikt de genoemde gegevens om tijdens de transitieperiode het transitiebedrag per zorgaanbieder vast te stellen.

De NZa gebruikt de genoemde gegevens om tijdens de transitieperiode het transitiebedrag per zorgaanbieder vast te stellen. REGELING Regeling Verplichte aanlevering budget- en DBBC omzet Ingevolge artikel 62 en 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de navolgende regeling

Nadere informatie

Gezondheidszorgvisie DJI DJI

Gezondheidszorgvisie DJI DJI Gezondheidszorgvisie DJI DJI 2 / G E Z O N D H E I D S Z O R G V I S I E D J I Inleiding In het rapport Van Dinter (1995) [1] en het rapport Zorg achter tralies (augustus 1999) [2], zijn indertijd diverse

Nadere informatie

Advies Marktordening forensische zorg

Advies Marktordening forensische zorg Advies Marktordening forensische zorg Toezicht en regulering april 2010 Inhoud Vooraf 5 1. Advies 7 1.1 Aanleiding 7 1.2 Risico s waarop het advies zich richt 7 1.3 Gedragsadvies 8 1.4 Structuuradvies

Nadere informatie

Beleidskader indicatiestelling forensisch psychiatrische zorg

Beleidskader indicatiestelling forensisch psychiatrische zorg a Beleidskader indicatiestelling forensisch zorg Den Haag, 13 december 2007 Ministerie van Justitie/Vernieuwing Forensische Zorg. Status: vastgesteld expertmodel, werking wordt in de loop van 2008 getest

Nadere informatie

Marktscan Forensische zorg met strafrechtelijke titel

Marktscan Forensische zorg met strafrechtelijke titel Marktscan Forensische zorg met strafrechtelijke titel Weergave van de markt 2008-2012 juni 2012 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 9 1.1 Aanleiding 9 1.2 Totstandkoming marktscan 9

Nadere informatie

AANWIJZING CONTROLEPROTOCOL PRODUCTIEVERANTWOORDINGEN FORENSISCHE ZORG 2011

AANWIJZING CONTROLEPROTOCOL PRODUCTIEVERANTWOORDINGEN FORENSISCHE ZORG 2011 1 AANWIJZING CONTROLEPROTOCOL PRODUCTIEVERANTWOORDINGEN FORENSISCHE ZORG 2011 Inhoud 1. Algemeen 2. Inhoud van het accountantsonderzoek 3. Controleverklaring 4. Forensische Zorgtitels (Strafrechtelijke

Nadere informatie

Marktscan en Beleidsbrief Forensische zorg in strafrechtelijk kader 2013

Marktscan en Beleidsbrief Forensische zorg in strafrechtelijk kader 2013 Marktscan en Beleidsbrief Forensische zorg in strafrechtelijk kader 2013 Weergave van de markt 2009-2012 september 2013 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 13 1.1 Aanleiding 13 1.2 Totstandkoming

Nadere informatie

Vernieuwing = Verbetering? De Wet Forensische Zorg naar aanleiding van het project Vernieuwing Forensische Zorg

Vernieuwing = Verbetering? De Wet Forensische Zorg naar aanleiding van het project Vernieuwing Forensische Zorg Vernieuwing = Verbetering? De Wet Forensische Zorg naar aanleiding van het project Vernieuwing Forensische Zorg Gerrianne José Leeuwis 1 juli 2011 Vernieuwing = Verbetering? De Wet Forensische Zorg naar

Nadere informatie

Datum 12 maart 2012 Onderwerp antwoorden op de vragen van lid Kooiman (SP) over de financiering van Multi Systeem Therapie

Datum 12 maart 2012 Onderwerp antwoorden op de vragen van lid Kooiman (SP) over de financiering van Multi Systeem Therapie 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

Overeenkomst Verdiepingsdiagnostiek. Contractduur : 1 januari december 2014 Onderwerp : Overeenkomst Verdiepingsdiagnostiek

Overeenkomst Verdiepingsdiagnostiek. Contractduur : 1 januari december 2014 Onderwerp : Overeenkomst Verdiepingsdiagnostiek Overeenkomst Verdiepingsdiagnostiek Contractduur : 1 januari 2013-31 december 2014 Onderwerp : Overeenkomst Verdiepingsdiagnostiek De ondergetekenden: 1. De Staat der Nederlanden, Ministerie van Veiligheid

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directoraat-Generaal Jeugd en Sanctietoepassing Turfmarkt 147 2511

Nadere informatie

ACCCOUNTANTSPROTOCOL GENORMEERDE PRESTATIE- INDICATOREN FORENSISCHE PSYCHIATRIE 2017

ACCCOUNTANTSPROTOCOL GENORMEERDE PRESTATIE- INDICATOREN FORENSISCHE PSYCHIATRIE 2017 Dienst Justitiële Inrichtingen Ministerie van Justitie en Veiligheid 1 ACCCOUNTANTSPROTOCOL GENORMEERDE PRESTATIE- INDICATOREN FORENSISCHE PSYCHIATRIE 2017 Dit accountantsprotocol is op maat gemaakt voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 398 Vaststelling van een Wet forensische zorg en daarmee verband houdende wijzigingen in diverse andere wetten (Wet forensische zorg) Nr. 3

Nadere informatie

Forensisch Beschermd Wonen Het Hoogeland. informatie voor verwijzers

Forensisch Beschermd Wonen Het Hoogeland. informatie voor verwijzers Forensisch Beschermd Wonen Het Hoogeland informatie voor verwijzers Forensisch Beschermd Wonen Het Hoogeland Informatie voor verwijzers Forensisch Beschermd Wonen Het Hoogeland biedt in een open setting

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

4.1 Forensische zorg Zorg als bedoeld in artikel 2 van het Interimbesluit forensische zorg. 1

4.1 Forensische zorg Zorg als bedoeld in artikel 2 van het Interimbesluit forensische zorg. 1 REGELING Verplichte informatieverstrekking zorgaanbieders van forensische zorg Ingevolge artikel 62 en 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de navolgende

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties

Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties ϕ1 Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Directie Sanctie- en Preventiebeleid Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG vra2007just-23 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Binnen de vaste commissie voor Justitie hebben enkele fracties de behoefte over de brief van de staatssecretaris van Justitie d.d. 15 november 2007 inzake

Nadere informatie

Meerjarenbeleid inkoop forensische zorg 2014-2017. Datum 16 augustus 2013

Meerjarenbeleid inkoop forensische zorg 2014-2017. Datum 16 augustus 2013 Meerjarenbeleid inkoop forensische zorg 2014-2017 Datum 16 augustus 2013 Colofon Afzendgegevens Dienst Justitiële Inrichtingen Directie Forensische Zorg Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 30132 2500

Nadere informatie

Forensisch Psychiatrisch Toezicht; Evaluatie van de testfase van een vernieuwde vorm van toezicht op tbs-gestelden

Forensisch Psychiatrisch Toezicht; Evaluatie van de testfase van een vernieuwde vorm van toezicht op tbs-gestelden Samenvatting Forensisch Psychiatrisch Toezicht; Evaluatie van de testfase van een vernieuwde vorm van toezicht op tbs-gestelden Forensisch Psychiatrisch Toezicht In 2006 deed de commissie Visser, de tijdelijke

Nadere informatie

Datum 30 juni 2016 Onderwerp Inzet en verlenging van de maatregel van terbeschikkingstelling met verpleging van overheidswege

Datum 30 juni 2016 Onderwerp Inzet en verlenging van de maatregel van terbeschikkingstelling met verpleging van overheidswege 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Frequently Asked Questions (FAQ) aan IFZ

Frequently Asked Questions (FAQ) aan IFZ Frequently Asked Questions (FAQ) aan IFZ Staat uw vraag er niet bij of heeft u aanvullende vragen? Neem dan contact met ons op. 1. Wie kan een indicatie aanvragen bij NIFP/IFZ? - De 3 Reclasseringsorganisaties

Nadere informatie

Inkoop Forensische Zorg 2013. Informatiebijeenkomst

Inkoop Forensische Zorg 2013. Informatiebijeenkomst Inkoop Forensische Zorg 2013 Informatiebijeenkomst 6 september 2012 Inhoud presentatie 1. Korte schets FZ 2013 2. Offertetraject 3. Rol Nza 4. Belang van IFZO 5. Financiering/bekostiging 6. Gestelde vragen

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/FZ-0003

BELEIDSREGEL BR/FZ-0003 BELEIDSREGEL ZZP-TARIFERING EN TARIEVEN EXTRAMURALE PARAMETERS IN DE FORENSISCHE ZORG Ingevolge artikel 57 eerste lid onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) juncto artikel 6 van

Nadere informatie

Ministerie van VWS, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Federatie Opvang, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, RIBW Alliantie, NIFP en

Ministerie van VWS, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Federatie Opvang, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, RIBW Alliantie, NIFP en Notitie Aan LS Datum Bijlage(n) 27 november 2014 Van Doorkiesnummer Rianne Kasander 033 4608960 Onderwerp Ons kenmerk werkgroep Continuïteit van Zorg door de (forensische) zorgketen Aanleiding Continuïteit

Nadere informatie

Informatie Piet Roordakliniek. Tactus

Informatie Piet Roordakliniek. Tactus Informatie Tactus Behandelaanbod Forensische Verslavingskliniek De is een forensische verslavingskliniek en biedt behandeling aan cliënten die veelvuldig met justitie in aanraking zijn gekomen, langdurig

Nadere informatie

Selectiecriteria voor plaatsing in het Penitentiair Psychiatrisch Centrum

Selectiecriteria voor plaatsing in het Penitentiair Psychiatrisch Centrum Selectiecriteria voor plaatsing in het Penitentiair Psychiatrisch Centrum Wijziging van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing gedetineerden Advies d.d. 8 juni 2009 1 2 Samenvatting De Raad stemt

Nadere informatie

Productievoorstel justitiële FPC s 2017

Productievoorstel justitiële FPC s 2017 Productievoorstel justitiële FPC s 2017 Inkoop 2017 Datum 15 augustus 2016 Status definitief Colofon Afzendgegevens Divisie Forensische Zorg en Justitiële Jeugdinrichtingen (ForZo/JJI) Turfmarkt 147 2511

Nadere informatie

Uitgangspunten Zorginkoop Forensische Zorg 2011. Datum 18 juni 2010

Uitgangspunten Zorginkoop Forensische Zorg 2011. Datum 18 juni 2010 Uitgangspunten Zorginkoop Forensische Zorg 2011 Datum 18 juni 2010 Status Definitief Colofon Afzendgegevens Dienst Justitiële Inrichtingen Directie Forensische Zorg Schedeldoekshaven 101 2511 EM Den Haag

Nadere informatie

Datum 22 mei 2017 Onderwerp Beleidsreactie AEF rapport inzake passende zorg voor gevaarlijke patiënten

Datum 22 mei 2017 Onderwerp Beleidsreactie AEF rapport inzake passende zorg voor gevaarlijke patiënten > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-Generaal Straffen en Beschermen Directie Sanctietoepassing

Nadere informatie

Aanbieders forensische zorg. Datum 30 mei 2016 Onderwerp Procedure Incidentele Budgetophoging (IBO) Geachte heer/mevrouw,

Aanbieders forensische zorg. Datum 30 mei 2016 Onderwerp Procedure Incidentele Budgetophoging (IBO) Geachte heer/mevrouw, 1 > Retouradres Postbus 30132 2500 GC Den Haag Aanbieders forensische zorg Divisie Forensische Zorg en Justitiële Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 30132 2500 GC Den Haag www.dji.nl Contactpersoon

Nadere informatie

Handboek. Forensische Zorg

Handboek. Forensische Zorg Handboek Forensische Zorg Handboek Forensische Zorg 2 Handboek Forensische Zorg Handboek Forensiche Zorg 3 Inhoudsopgave Deel 1 Hoofdstuk 1. Forensische Zorg 13 Hoofdstuk 2. Ketenproces forensische zorg

Nadere informatie

Handleiding Financiering en Registratie 2013 Forensische Zorg. Datum 1 augustus 2012 Status

Handleiding Financiering en Registratie 2013 Forensische Zorg. Datum 1 augustus 2012 Status Handleiding Financiering en Registratie 2013 Forensische Zorg Datum 1 augustus 2012 Status Colofon Afzendgegevens Directie Forensische Zorg Kwantitatieve en Financiële Analyse Schedeldoekshaven 101 2511

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen. Handleiding Zorginkoop 2011

Nota van Inlichtingen. Handleiding Zorginkoop 2011 Nota van Inlichtingen Handleiding Zorginkoop 2011 1 Beoordelingskader Bij het beoordelingskader voor het ophogen van het startbudget wordt niet aangegeven hoe de aangeleverde informatie wordt beoordeeld

Nadere informatie

Uitvoeringsregels Forensische Zorg DBBC s 2013

Uitvoeringsregels Forensische Zorg DBBC s 2013 Uitvoeringsregels Forensische Zorg DBBC s 2013 Versie 1.0 Datum 19 februari 2013 Status Vastgesteld Colofon Afzendgegevens Directie Forensische Zorg Stafbureau Schedeldoekshaven 101 2511 EM Den Haag Postbus

Nadere informatie

Nieuwsbrief forensische zorg Nr 4, oktober 2012

Nieuwsbrief forensische zorg Nr 4, oktober 2012 Nr 4, oktober 2012 Nieuwsbrief forensische zorg Nr 4, oktober 2012 Inhoud Voorwoord Convenant Ambulant fpt tussen GGZ Nederland en 3RO Festival Forensische Zorg Inkoop 2013 Voorwoord In deze editie van

Nadere informatie

90.000. Dit is DJI 15.000. 5x2x2½ 34% - 66% Juni 2016. In cijfers en feiten. gebaseerd op 2015

90.000. Dit is DJI 15.000. 5x2x2½ 34% - 66% Juni 2016. In cijfers en feiten. gebaseerd op 2015 90.000 34% - 66% 97 36 1 15.000 36 245 2015 10.000.000 5x2x2½ Dit is DJI In cijfers en feiten gebaseerd op 2015 Juni 2016 In 2015 werden door de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) dagelijks meer dan

Nadere informatie

Prestatie-indicatoren forensische psychiatrie verslagjaar 2013

Prestatie-indicatoren forensische psychiatrie verslagjaar 2013 Prestatie-indicatoren forensische psychiatrie verslagjaar 2013 Versie 1.0 Status: Vastgesteld Pagina 1 van 18 Colofon Afzendgegevens Directie Forensische Zorg Turfmarkt 147 2511 DP Postbus 30132 Den Haag

Nadere informatie

Regeling Declaratiebepalingen prestaties ZZP s en extramurale parameters FZ, NR/FZ-002

Regeling Declaratiebepalingen prestaties ZZP s en extramurale parameters FZ, NR/FZ-002 Regeling Declaratiebepalingen prestaties ZZP s en extramurale parameters FZ, Ingevolge de artikelen 36, 37 en 38, tweede lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 009 00 98 Vaststelling van een Wet forensische zorg en daarmee verband houdende wijzigingen in diverse andere wetten (Wet forensische zorg) Nr. 4 ADVIES RAAD

Nadere informatie

Nieuwsbrief forensische zorg

Nieuwsbrief forensische zorg Nieuwsbrief forensische zorg Nummer 3, 1 oktober 2015 Inhoud Nieuwe organisatie DJI Festival Forensische Zorg Van herschikking naar Incidentele Budgetophoging Nieuwe organisatie DJI Op 1 oktober 2015 start

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/FZ-0001

BELEIDSREGEL BR/FZ-0001 BELEIDSREGEL OVERGANG NAAR DBBC-BEKOSTIGING IN DE FORENSISCHE ZORG Ingevolge artikel 57 eerste lid onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) juncto artikel 6 van het Besluit uitbreiding

Nadere informatie

Achtergronddocument Specifieke groepen binnen de GGZ

Achtergronddocument Specifieke groepen binnen de GGZ Achtergronddocument Specifieke groepen binnen de GGZ Specifieke groepen binnen de GGZ 1 2 Achtergronddocument bij advies Hoogspecialistische GGZ 1 Inleiding In dit achtergronddocument bespreekt de commissie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 628 Forensische zorg Nr. 2 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT EN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan

Nadere informatie

Juridische basiskennis over de maatregel TBS, oplegging en verlenging

Juridische basiskennis over de maatregel TBS, oplegging en verlenging TBS voor Dummies Juridische basiskennis over de maatregel TBS, oplegging en verlenging Auteur: Miriam van der Mark, advocaat-generaal en lid van de Kerngroep Forum TBS Algemeen De terbeschikkingstelling

Nadere informatie

Bijlage 3 - Programma van Eisen

Bijlage 3 - Programma van Eisen Bijlage 3 - Programma van Eisen Hieronder vindt u de paragrafen 3.1 t/m 3.4 met het Programma van Eisen per perceel. De onderdelen van dit Programma van Eisen voor de percelen waarop u niet wenst in te

Nadere informatie

Raad voor de rechtshandhaving. JAARPLAN en BEGROTING 2015

Raad voor de rechtshandhaving. JAARPLAN en BEGROTING 2015 Raad voor de rechtshandhaving JAARPLAN en BEGROTING 2015 De hieronder genoemde inspecties worden in de landen Curaçao, Sint Maarten en de BESeilanden uitgevoerd. Aanpak van de bestrijding van ATRAKO s

Nadere informatie

90.000. Dit is DJI 15.000. 5x2x2½ 11.600.000 34% - 66% Juli 2014. In cijfers en feiten. gebaseerd op 2013

90.000. Dit is DJI 15.000. 5x2x2½ 11.600.000 34% - 66% Juli 2014. In cijfers en feiten. gebaseerd op 2013 90.000 34% - 66% 105 35 1 15.000 35 262 2013 11.600.000 5x2x2½ Dit is DJI In cijfers en feiten gebaseerd op 2013 Juli 2014 In 2013 werden door de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) dagelijks meer dan

Nadere informatie

Samenvatting. Achtergrond en doelstelling

Samenvatting. Achtergrond en doelstelling Samenvatting Achtergrond en doelstelling 01 Binnen het Nederlandse strafrecht heeft de terbeschikkingstelling (hierna: tbs) een bijzondere positie. Binnen een Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) krijgt

Nadere informatie

Evaluatie testfase indicatiestelling forensische zorg. Mieke Komen Bram van Dijk

Evaluatie testfase indicatiestelling forensische zorg. Mieke Komen Bram van Dijk Evaluatie testfase indicatiestelling forensische zorg Mieke Komen Bram van Dijk Evaluatie testfase indicatiestelling forensische zorg Amsterdam, 16 juni 2009 Mieke Komen Bram van Dijk DSP groep BV Van

Nadere informatie

Forensische zorgtrajecten in het gevangeniswezen (samenvatting)

Forensische zorgtrajecten in het gevangeniswezen (samenvatting) Forensische zorgtrajecten in het gevangeniswezen (samenvatting) Onderzoek in zes penitentiaire inrichtingen naar signalering, indicatiestelling en plaatsing Willemijn Roorda Wendy Buysse SAMENVATTING Forensische

Nadere informatie

Handboek. Forensische Zorg

Handboek. Forensische Zorg Handboek Forensische Zorg Editie 2, september 2013 Inhoudsopgave 1 Forensische zorg 10 1.1 Wat is forensische zorg? 11 1.2 Afbakening forensische zorg 13 1.3 Juridisch kader 14 2 Ketenprocessen forensische

Nadere informatie

DERDE NOTA VAN WIJZIGING. Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

DERDE NOTA VAN WIJZIGING. Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 32 399 Wijziging van het voorstel van wet, houdende regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg) DERDE NOTA

Nadere informatie

Marktconsultatie Forensische Zorg

Marktconsultatie Forensische Zorg Marktconsultatie Forensische Zorg Openbaar Ministerie 2016 Datum donderdag 24 november 2016 Status definitief Afzendgegevens Divisie Forensische Zorg en Justitiële Jeugdinrichtingen (ForZo/JJI) Turfmarkt

Nadere informatie

Evaluatie pilot zorgcontinuïteit

Evaluatie pilot zorgcontinuïteit Evaluatie pilot zorgcontinuïteit Ketensamenwerking in Rotterdam SAMENVATTING Significant B.V. Thorbeckelaan 91 3771 ED Barneveld T 0342 40 52 40 KvK 39081506 info@significant.nl www.significant.nl Ministerie

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst. Inkoop 2018

Informatiebijeenkomst. Inkoop 2018 Informatiebijeenkomst Inkoop 2018 7 september 2017 Agenda Tijd Item 13.30 14.30 Inhoud aanbesteding 14.30 15.00 Koffiepauze & einde vragen indienen 15.00 16.30 Vragenronde 16.30 17.30 Borrel 2 Informatie

Nadere informatie

De uitvoering van het jeugdstrafrecht

De uitvoering van het jeugdstrafrecht Stelselwijziging Jeugd Factsheet De uitvoering van het jeugdstrafrecht Na inwerkingtreding van de Jeugdwet De uitvoering van het jeugdstrafrecht 1 De uitvoering van het jeugdstrafrecht 2 Inleiding Deze

Nadere informatie

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 V&V en GZ Disclaimer De documenten opgesteld door het zorgkantoor ten behoeve van de inkoop van langdurige zorg 2015 zijn onder voorbehoud van wijzigend beleid

Nadere informatie

Invoering normatieve inventariscomponent (nic) in de forensische zorg

Invoering normatieve inventariscomponent (nic) in de forensische zorg BELEIDSREGEL Invoering normatieve inventariscomponent (nic) in de forensische zorg Ingevolge artikel 6 van het Besluit uitbreiding en beperking werkingssfeer Wet marktordening gezondheidszorg (Bub Wmg)

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2011 2012 32 398 Vaststelling van een Wet forensische zorg en daarmee verband houdende wijzigingen in diverse andere wetten (Wet forensische zorg) A BRIEF

Nadere informatie

3. Afbakening prestaties ZZP s en extramurale parameters FZ

3. Afbakening prestaties ZZP s en extramurale parameters FZ REGELING Regeling Declaratiebepalingen prestaties ZZP s en extramurale parameters FZ Ingevolge de artikelen 36, 37 en 38, tweede lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse

Nadere informatie

o Page 1 of 1 GRIFFIE EERSTE KAMER Van: Dianne van der Veen NR. (Ç 6 Verzonden: donderdag 28 februari :33 Aan: RUB.

o Page 1 of 1 GRIFFIE EERSTE KAMER Van: Dianne van der Veen NR. (Ç 6 Verzonden: donderdag 28 februari :33 Aan: RUB. Page 1 of 1 GRIFFIE EERSTE KAMER Van: Dianne van der Veen [DvanderVeen@vgn.nl] NR. (Ç 6 Verzonden: donderdag 28 februari 2013 16:33 Aan: EK-postbus; Dooren, mr. W.AJM. (Kim) van Onderwerp: Brief VGN voorbereiding

Nadere informatie

NIFP ZORG IN DETENTIE. - Basiszorg. - Behandelaanbod NIFP. - Expertise FORENSISCHE INDICATIESTELLING BEST PRACTICE

NIFP ZORG IN DETENTIE. - Basiszorg. - Behandelaanbod NIFP. - Expertise FORENSISCHE INDICATIESTELLING BEST PRACTICE JANUARI 2008 T HEMANUMMER FORENSISCHE ZORG NIFP M A G A Z I N E ZORG IN DETENTIE - Basiszorg - Behandelaanbod NIFP - Expertise FORENSISCHE INDICATIESTELLING BEST PRACTICE SAMENWERKING MET RECLASSERING

Nadere informatie

Wegwijzer naar de AWBZ

Wegwijzer naar de AWBZ Wegwijzer naar de AWBZ Kinderen met een psychiatrische stoornis hebben soms veel zorg nodig. Als dat bij uw kind het geval is, dan kunt u gebruikmaken van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Deze

Nadere informatie

Programma Continuïteit van zorg

Programma Continuïteit van zorg Programma Continuïteit van zorg Overzichtsdocument van knelpunten, oplossingsrichtingen en concrete uitwerkingen in de bekostiging van aansluitende zorg voor patiënten na de strafrechtelijke titelperiode

Nadere informatie

Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang

Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang Amersfoort, maart 2015 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Respons en achtergrondkenmerken 3 Inkoop 4 Administratieve lasten en kwaliteitseisen 5 Gevolgen

Nadere informatie

Vier zorgprogramma s ingezet vanuit het veiligheidshuis. [ontwikkeld door Palier]

Vier zorgprogramma s ingezet vanuit het veiligheidshuis. [ontwikkeld door Palier] Vier zorgprogramma s ingezet vanuit het veiligheidshuis [ontwikkeld door Palier] Palier, enkele kenmerken Begonnen als Forensische & Intensieve zorg Parnassia (2004). Omvang nu 175 bedden nu 513 medewerkers

Nadere informatie

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014 DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN Raadsvoorstellen 2014 Presentatie: 11-12 12-20132013 Planning raadsbesluiten Beleidskader (nieuwe Wmo en Jeugdwet): januari 2014 Transitiearrangement Zorg voor Jeugd: :

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 398 Vaststelling van een Wet forensische zorg en daarmee verband houdende wijzigingen in diverse andere wetten (Wet forensische zorg) Nr. 2

Nadere informatie

Datum: 07-06-2010 Status: Definitief. Uitvoeringsregel Prestaties Zorgzwaartepakketten en ambulante begeleiding Forensische Zorg

Datum: 07-06-2010 Status: Definitief. Uitvoeringsregel Prestaties Zorgzwaartepakketten en ambulante begeleiding Forensische Zorg Datum: 07-06-2010 Status: Definitief Uitvoeringsregel Prestaties Zorgzwaartepakketten en ambulante begeleiding Forensische Zorg Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Achtergrond... 3 3. Domein forensische

Nadere informatie

Nieuwsbrief forensische zorg Nr 2, mei 2014

Nieuwsbrief forensische zorg Nr 2, mei 2014 Nr 2, mei 2014 Nieuwsbrief forensische zorg Nr 2, mei 2014 Inhoud Invoer Wet forensische zorg uitgesteld Project IDU forensische zorg Doorstroming Werkwijze productieverantwoording 2013 Media-aandacht

Nadere informatie

Overzicht geprogrammeerde onderzoeken update april 2016

Overzicht geprogrammeerde onderzoeken update april 2016 Overzicht geprogrammeerde en update april 2016 Legenda Pijler Thema A Insluiten A1 Veilig & zorgvuldig insluiten A2 Detentielandschap A3 Inzet technologie B Herstellen B1 Meer voor slachtoffers C Voorkomen

Nadere informatie

Een stap verder in forensische en intensieve zorg

Een stap verder in forensische en intensieve zorg Een stap verder in forensische en intensieve zorg Palier bundelt intensieve en forensische zorg. Het is zorg die net een stapje verder gaat. Dat vraagt om een intensieve aanpak. Want onze doelgroep kampt

Nadere informatie

Plan van aanpak. Terbeschikkingstelling. Forensische zorg in strafrechtelijk kader DERDE VOORTGANGSRAPPORTAGE. September 2008

Plan van aanpak. Terbeschikkingstelling. Forensische zorg in strafrechtelijk kader DERDE VOORTGANGSRAPPORTAGE. September 2008 Plan van aanpak Terbeschikkingstelling en Forensische zorg in strafrechtelijk kader DERDE VOORTGANGSRAPPORTAGE September 2008 1 Inhoudsopgave DEEL I: TERBESCHIKKINGSTELLING A. Uitstroom 1. Voorwaardelijke

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 29 452 Tenuitvoerlegging van de tbs-maatregel Nr. 187 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Marktscan en beleidsbrief Forensische zorg in strafrechtelijk kader 2014

Marktscan en beleidsbrief Forensische zorg in strafrechtelijk kader 2014 Marktscan en beleidsbrief Forensische zorg in strafrechtelijk kader 2014 Weergave van de markt 2010-2013 januari 2015 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 11 1.1 Totstandkoming marktscan

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2511 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Correspondentie

Nadere informatie

Wie zijn onze patiënten?

Wie zijn onze patiënten? In deze folder vertellen wij u graag wat meer over Forensisch Psychiatrisch Centrum de Kijvelanden. De Kijvelanden behandelt mensen met een psychiatrische stoornis. De rechter heeft hen tbs met bevel tot

Nadere informatie

Inkoopplan Forensische Zorg 2013. Datum 18 juni 2012

Inkoopplan Forensische Zorg 2013. Datum 18 juni 2012 Inkoopplan Forensische Zorg 2013 Datum 18 juni 2012 Colofon Afzendgegevens Dienst Justitiële Inrichtingen Directie Forensische Zorg Schedeldoekshaven 101 2511 EM Den Haag Postbus 30132 2500 GC Den Haag

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gehoord de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gehoord de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 62589 23 november 2016 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 15 november 2016, kenmerk 1041780-157772-MEVA,

Nadere informatie

Uitgangspunten Inkoop Forensische Zorg 2012. Datum 1 juni 2011

Uitgangspunten Inkoop Forensische Zorg 2012. Datum 1 juni 2011 Uitgangspunten Inkoop Forensische Zorg 2012 Datum 1 juni 2011 Status Definitief Colofon Afzendgegevens Dienst Justitiële Inrichtingen Directie Forensische Zorg Schedeldoekshaven 101 2511 EM Den Haag Postbus

Nadere informatie

B E L A N G E N B E H A R T I G I N G L E D E N O M / Z M K W A L I T E I T R E C H T S P R A A K. Advies

B E L A N G E N B E H A R T I G I N G L E D E N O M / Z M K W A L I T E I T R E C H T S P R A A K. Advies Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak Advies inzake Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met de maatregel van terbeschikkingstelling

Nadere informatie

Forensische-zorgwijzer

Forensische-zorgwijzer Forensische-zorgwijzer Klinische zorg Verblijfszorg Ambulante zorg Stapelzorg Vrijheidsbenemende of vrijheidsbeperkende maatregelen. Geen vrijheidsbeperkende maatregelen. Verblijf, begeleiding en bescherming.

Nadere informatie

Incidentonderzoek FPC de Kijvelanden. Plan van aanpak incidentonderzoek

Incidentonderzoek FPC de Kijvelanden. Plan van aanpak incidentonderzoek Incidentonderzoek FPC de Kijvelanden Plan van aanpak incidentonderzoek 1 Aanleiding 3 2 Onderzoeksvragen 4 3 Onderzoeksmethode 6 4 Afstemming met andere onderzoeken naar het incident 8 Bijlage I Afkortingen

Nadere informatie

Toelichting aanvraag wijziging bestaande toelating

Toelichting aanvraag wijziging bestaande toelating Postadres: Postbus 16114 2500 BC DEN HAAG T 070 340 51 78 F 070 340 71 23 www.wtzi.nl infowtzi@minvws.nl Deze toelichting hoort bij het formulier waarmee een aanvraag voor een wijziging van een bestaande

Nadere informatie

Toelichting aanvraag nieuwe toelating

Toelichting aanvraag nieuwe toelating Deze toelichting hoort bij het formulier waarmee een aanvraag voor een nieuwe instelling in het kader van de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) wordt ingediend. Nieuwe zorgaanbieders De Inspectie voor

Nadere informatie

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Opening Anneke Augustinus Manager Care Zorgkantoor Zorg en Zekerheid Foto: website Activite Waarom vandaag? Delen kennis en ervaringen zodat: Het zorgkantoor voldoende

Nadere informatie

Datum 8 maart 2016 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over het bericht 'twee keer per dag vergeet justitie een verdachte op te halen'.

Datum 8 maart 2016 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over het bericht 'twee keer per dag vergeet justitie een verdachte op te halen'. 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Boete en detentie Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

Bestuurlijk akkoord GGZ en gemeenten

Bestuurlijk akkoord GGZ en gemeenten Bestuurlijk akkoord GGZ en gemeenten Veronique Esman Directeur Curatieve Zorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 21 november 2013 Inhoud 1. Akkoorden curatieve zorg 1. Akkoorden curatieve

Nadere informatie

3) Verslag van de vergadering van 29 september 2014, zie bijlage 1 (16:05 uur)

3) Verslag van de vergadering van 29 september 2014, zie bijlage 1 (16:05 uur) Agenda voor de vergadering van het Platform Zelfredzaam Datum: Locatie: 12 januari 2015 van 16:00 uur tot uiterlijk 19:00 uur (voor een eenvoudige maaltijd wordt gezorgd) Kulturhus Lienden Koningin Beatrixplein

Nadere informatie

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 29689 Herziening Zorgstelsel 25424 Geestelijke gezondheidszorg Nr. 599 Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk

Nadere informatie