Planning & Control 2012 Handleiding Forensisch Psychiatrische Centra Rijksinrichtingen. Datum 15 augustus 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Planning & Control 2012 Handleiding Forensisch Psychiatrische Centra Rijksinrichtingen. Datum 15 augustus 2011"

Transcriptie

1 Planning & Control 2012 Handleiding Forensisch Psychiatrische Centra Rijksinrichtingen Datum 15 augustus 2011 Status Definitief

2

3 Colofon Afzendgegevens Directie Forensische Zorg Schedeldoekshaven EM Den Haag Postbus GC Den Haag Contactpersoon Directie Forensische Zorg T F minjus.nl Ons kenmerk /11 Auteurs Dienst Justitiële Inrichtingen Directie Forensische Zorg Pagina 3 van 48

4

5 Inhoud Colofon 3 Inleiding 9 1 Sturingsrelatie rijks-fpc s Besturingsmodel en Planning & Controlcyclus DJI Onderdelen van de P&C-cyclus 11 2 Speerpunten en ontwikkelingen TBS Speerpunten TBS Recidivevermindering Ketensamenwerking en continuïteit van zorg Kwaliteitsverbetering van de geboden zorg Ontwikkelingen tbs 14 Wet Forensische zorg Capaciteitsontwikkelingen Financiering transmurale plaatsen 16 Longstay en longcare 16 3 Jaarplan Structuur jaarplan Prestatie-indicatoren Toelichting op de speerpunten en ontwikkelingen A3 onderdelen 21 Missie en visie Succesbepalende factoren 22 A3 Resultaatgebieden A3 Organisatiegebieden Afspraken prestatie-indicatoren 24 Onderlegger Toelichting managementafsprakenbrief 24 Productieafspraken Plaatsingsafspraken 25 Leegstandsregeling Budget Van concept- managementafsprakenbrief naar vastgestelde managementcontract Begroting Diagnose behandel en beveiligingscombinaties (DB(B)C) Inkoopkader Uitvoeringsregels DB(B)C s Bevoorschotting Relevante documenten Bijlagen jaarplan 30 4 Voortgangsrapportages Viermaandsrapportage 33 Planning managementgesprekken A3-managementgesprekken vooruitkijkend A3-managementgesprek terugkijkend e Viermaandsrapportage / jaarverslag Inleiding 34 A3-jaarverslag 35 Pagina 5 van 48

6 4.3.3 Onderdelen conform viermaandsrapportage 35 5 Financieel jaarverslag Structuur financieel jaarverslag 37 Opstellen van het financiële verslag Financieel jaarverslag 37 Bijlagen Managementparagraaf 41 Doelstelling in control verklaring Werking en opbouw managementparagraaf 41 Relatie managementparagraaf met de reguliere P&C-cyclus Individueel Niet in control Geaggregeerd Niet in control Op concernniveau Niet in control Managementparagraaf DJI decentraal via intranet 43 Bijlage 1 Bijlage 2 Checklist DB(B)C 45 Formats en P&C-documenten op intranet 46 Bijlage 3 Afkortingen 47 Bijlage 4 Informatienummers 48 Pagina 6 van 48

7 Planning & Control 2012, Handleiding Forensisch Psychiatrische Centra, Rijksinrichtingen 15 augustus 2011 Data Planning- & controlcyclus 2012 DForZo Aanleveren bij 15 augustus 3 oktober 3 oktober 3 oktober november december februari 16 mei 16 mei - 17 juni 15 september 15 september - 14 oktober november 15 december 1 februari 1 augustus 16 januari februari 2011 Planfase directeur Forensische Zorg zendt aanbiedingsbrief en handleiding P&C 2012 aan FPC FPC zendt aan directeur Forensische Zorg jaarplan 2012 digitaal en in 5-voud FPC dient inventarisatie huisvestingsvoorzieningen in bij directeur Forensische Zorg FPC dient inkoopplan in bij de sectie Inkoop en Europese aanbesteding directeur Forensische Zorg en het FPC bespreken jaarplan 2012 directeur Forensische Zorg stelt de managementafsprakenbrief op en verzendt dit aan het FPC 2012 Uitvoerings-/controlfase FPC voert A3-managementgesprek vooruitkijkend met directeur Forensische Zorg op onderwerpen uit organisatiegebieden uit het lokale A3 jaarplan (tevens 3e viermaandsrapportage 2011) FPC dient 1e viermaandsrapportage in bij directeur Forensische Zorg directeur Forensische Zorg voert managementgesprek terugkijkend met FPC n.a.v. 1e viermaandsrapportage (gecombineerd met het jaarverslag 2011) FPC dient 2e viermaandsrapportage in bij directeur Forensische Zorg directeur Forensische Zorg voert managementgesprek terugkijkend met FPC n.a.v. 2e viermaandsrapportage FPC voert managementgesprek met directeur Forensische Zorg terugkijkend en vooruitkijkend op onderwerpen uit organisatiegebieden uit het lokale A3 jaarplan (gecombineerd met jaarplangesprek 2013) FPC dient in control statement (managementparagraaf) in bij de directeur Forensische Zorg 2012 DB(B)C FPC levert (conform uitvoeringsregels DB(B)C's) het Onderhanden werk overzicht aan van de DB(B)C s die op nog niet zijn afgesloten. FPC levert (conform uitvoeringsregels DB(B)C s) het Onderhanden werk overzicht aan van de DB(B)C s die op nog niet zijn afgesloten. Verslagleggingfase 2013 FPC dient 3e viermaandsrapportage/jaarverslag in bij directeur Forensische Zorg managementgesprek 3e viermaandsrapportage/jaarverslag maart FPC dient financiële verantwoording 2012 in Secretariaat DForZo Secretariaat DForZo en afdeling Huisvesting (CBV) sectie IE&A ( Secretariaat DForZo Secretariaat DForZo Secretariaat DForZo Secretariaat DForZo Secretariaat DForZo Secretariaat DForZo Secretariaat DForZo; Accountbeheer Pagina 7 van 48

8 Planning & Control 2012, Handleiding Forensisch Psychiatrische Centra, Rijksinrichtingen 15 augustus 2011 mei-juni <15 augustus directeur Forensische Zorg voert terugkijkend managementgesprek n.a.v. jaarverslag 2011 met FPC (tevens 1e viermaandsrapportage 2012) directeur Forensische Zorg zendt afrekening 2011 toe aan FPC Pagina 8 van 48

9 Planning & Control 2012, Handleiding Forensisch Psychiatrische Centra, Rijksinrichtingen 15 augustus 2011 Inleiding De minister van Veiligheid en Justitie is verantwoordelijk voor forensische zorg in een strafrechtelijk kader en heeft deze verantwoordelijkheid belegd bij de directie Forensische Zorg (DForZo) van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Voor de uitvoering van deze verantwoordelijkheid maakt DForZo afspraken met zorgaanbieders in de geestelijke gezondheidszorg, de gehandicaptenzorg en de opvang over forensische zorg. Met de Forensisch Psychiatrische Centra (FPC s) worden op basis van een subsidierelatie afspraken gemaakt voor de tbs met dwangverpleging. Voor andere strafrechtelijke zorgtitels worden op basis van contracten afspraken gemaakt. Hiertoe stelt DForZo jaarlijks drie handleidingen op: de Handleiding Planning & Control 2012 Forensisch Psychiatrische Centra (particuliere inrichtingen); de Handleiding Planning & Control 2012 Forensisch Psychiatrische Centra (rijksinrichtingen); de Handleiding inkoop forensische zorg Voor u ligt de Handleiding Planning & Control 2012 Forensisch Psychiatrische Centra (rijksinrichtingen). In deze handleiding wordt beschreven op welke wijze u het jaarplan van uw FPC dient op te stellen en op welke wijze u zich in 2013 hierover dient te verantwoorden. Deze handleiding is mede gebaseerd op de nota Uitgangspunten zorginkoop forensische zorginkoop 2012 waarin de ontwikkelingen en knelpunten in de forensische zorg zijn beschreven. Opbouw handleiding In deze handleiding worden de geldende P&C-cyclus, A3- besturingsmethodiek en managementparagraaf beschreven. Ook wordt ingegaan op de speerpunten voor en de ontwikkelingen in de tbs. Daarnaast worden de onderdelen van de P&C-cyclus, zoals het jaarplan, de viermaandsrapportages, de DB(B)C s en het jaarverslag behandeld. De definities van prestatie-indicatoren, de in te vullen formats inclusief de bijbehorende toelichtingen en algemene teksten zoals financiële kaderregelingen en de financiële begrippenlijst worden gepubliceerd op De formats voor de voortgangsrapportages zijn vanaf april 2012 beschikbaar en de formats en toelichting voor het jaarverslag ten slotte vanaf december Pagina 9 van 48

10

11 Planning & Control 2012, Handleiding Forensisch Psychiatrische Centra, Rijksinrichtingen 15 augustus Sturingsrelatie rijks-fpc s 1.1 Besturingsmodel en Planning & Controlcyclus DJI In het kader van de P&C cyclus wordt bij DJI een aantal (kern-)begrippen gehanteerd. Naast Planning en Control zijn dat: outputsturing; competentiemanagement; het INK-managementmodel; de A3-methodiek. Om de sturing en verantwoording binnen DJI te operationaliseren is eerder outputsturing ingevoerd, wordt competentiemanagement ingezet en wordt ook het INK-managementmodel toegepast. Het in samenhang hanteren van deze drie besturingsprincipes is de A3-methodiek. Dit instrumentarium heeft als doel de organisatie te ondersteunen in het behalen van de geformuleerde doelstellingen. En hoewel de doelstellingen gelijk blijven, kunnen verschillen in sturingsrelatie binnen DJI (rijks, particulier of inkoop) wel reden zijn voor een verschil in het (verplicht) te hanteren instrumentarium. Voor uitgebreide documentatie over het gehanteerde P&Cinstrumentarium, wordt u verwezen naar de volgende documentatie: De brochure Besturingsmodel DJI en de P&C-cyclus ; A3-gidsen, o.a. Gids voor toepassing van de A3-methodiek, Gids voor toepassing van het A3-managementgesprek, Gids voor A3- digitaal. Deze gidsen zijn beschikbaar via intranet; Het boek Coachen op gedrag en resultaat. Hiervoor kunt u terecht bij de afdeling Managementontwikkeling van CP&O. 1.2 Onderdelen van de P&C-cyclus Om te komen tot sturing en verantwoording wordt tussen managementlagen een P&C-cyclus uitgevoerd. Elke P&C-cyclus is in technisch opzicht vooral logistiek, gebaseerd op de PDCA-principes uit de Deming-circle: plan (planvorming), do (realisatie), check (control en controle) en act (analyse op gegevens uit check als input voor een nieuw plan). Binnen de P&C-cyclus van DJI, worden de volgende onderdelen onderscheiden: Jaarplan (met als onderdeel het managementcontract); Controlrapportages (twee- en/of viermaandsrapportages); Jaarverslag; Managementparagraaf. Pas door de keuze van besturingsprincipes en -instrumentarium (zoals hiervoor beschreven) krijgt de P&C-cyclus kleur. De P&C-cyclus kan ook worden getypeerd als het (vooraf) bepalen en bij contract afspreken van prestaties op (jaar-) activiteiten en het systematisch volgen, bewaken, monitoren en beheersen van de uitvoering met behulp van vooraf vastgestelde methoden. Goed beschouwd maakt de managementparagraaf geen deel uit van de P&C-cyclus, maar komt hij voort uit de departementale begrotings- en verantwoordingscyclus. Gezien de samenhang met de P&C-cyclus, is er Pagina 11 van 48

12 Planning & Control 2012, Handleiding Forensisch Psychiatrische Centra, Rijksinrichtingen 15 augustus 2011 binnen DJI voor gekozen om de managementparagraaf wel in de handleidingen P&C op te nemen en wordt in deze handleiding het proces van de managementparagraaf en de relatie met de P&C-cyclus uiteengezet. Naast de hierboven genoemde onderdelen van de P&C-cyclus worden tegelijkertijd met het jaarplan andere informatiedocumenten (zoals huisvestingsvoorzieningen) gevraagd. Deze zijn geen onderdeel van de P&C-cyclus, maar om praktische redenen loopt de informatievoorziening hieromtrent wel gelijk met de P&C-cyclus. Pagina 12 van 48

13 Planning & Control 2012, Handleiding Forensisch Psychiatrische Centra, Rijksinrichtingen 15 augustus Speerpunten en ontwikkelingen TBS 2.1 Speerpunten TBS Recidivevermindering Het primaire doel van zorg binnen een strafrechtelijk kader is het voorkomen van (strafrechtelijke) recidive. DForZo beschouwt het voorkomen van recidive als een resultaat van basiszorg in combinatie met behandeling gericht op risicofactoren. Een aantal jaren geleden is gestart met het ontwikkelen van een systeem dat FPC s de mogelijkheid geeft om feedback te krijgen op de behandeling in de vorm van informatie over recidive op cliëntniveau van ex-tbs gestelden. Met behulp van die informatie kan de behandeling en beoordeling van het delictrisico door de kliniek worden geëvalueerd, wat indien wenselijk tot aanpassing van de werkwijze kan leiden. De gegevens kunnen tevens geanonimiseerd gebruikt worden voor forensisch wetenschappelijk onderzoek. Op termijn kan onderzoek bijdragen aan de evaluatie van behandelingen en aan het verkrijgen van meer inzicht in recidives en de omstandigheden waarin deze plaatsvinden. Vanaf 1 januari 2012 zal een structurele terugkoppeling van ernstige recidive van ex-tbs-gestelden tot vijf jaar na afloop van de titel naar de laatste FPC waar de tbs-gestelde verbleef mogelijk zijn. Het voornemen is de terugkoppeling van recidive rechtstreeks te laten verlopen van de Justitiële Informatie Dienst (JustID) aan het desbetreffende FPC Ketensamenwerking en continuïteit van zorg DForZo acht het van belang dat alle betrokken partijen bij een forensisch zorgtraject hun interventies op elkaar afstemmen, gezamenlijk de voortgang van de behandeling monitoren en informatie uitwisselen over de naleving van eventuele bijzondere voorwaarden. Hiernaast vindt DForZo het belangrijk dat hulpverlenings- en zorgtrajecten (indien nodig) worden gecontinueerd wanneer een strafrechtelijke titel wordt opgelegd, of deze afloopt. Om bovenstaande doelen te bereiken, dienen de FPC s afspraken te maken met ketenpartners over de continuïteit van zorg (tijdens en na afloop van strafrechtelijke titel), informatie-uitwisseling tussen ketenpartners en crisissituaties Kwaliteitsverbetering van de geboden zorg DForZo ziet kwaliteitsverbetering van de forensische zorg als een belangrijk middel om de recidive terug te dringen en de maatschappelijke veiligheid te vergroten. DForZo ziet het als haar taak om initiatieven van zorgaanbieders op het gebied van innovatie en onderzoek naar de effectiviteit van forensische zorg te stimuleren. Hiertoe zijn in 2011 innovatiebudgetten toegekend voor de periode De wijze waarop het innovatiebudget uitgezet is en de toekenning van het budget heeft plaatsgevonden in overleg met de drie brancheorganisaties die de instellingen vertegenwoordigen waarmee DForZo een inkooprelatie heeft, te weten Pagina 13 van 48

14 Planning & Control 2012, Handleiding Forensisch Psychiatrische Centra, Rijksinrichtingen 15 augustus 2011 de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, Federatie Opvang en GGz Nederland. Aan een van de leden van de Federatie Opvang is het innovatievoorstel goedgekeurd over Critical Time Intervention als innovatieve methodiek ter voorkoming van recidive bij (ex) gedetineerden die na detentie (begeleid) zelfstandig gaan wonen Aan de leden van de VGN zijn twee voorstellen goedgekeurd. Het betreft het voorstel Forensische (F) ACT voor LVB en het voorstel Overgangsvoorziening voor justitiabelen met drievoudige diagnose. In samenspraak met haar leden heeft GGz Nederland aangegeven het innovatiebudget te willen inzetten ten behoeve van een kwaliteitsprogramma voor het forensische veld, het zogenaamde Kwaliteitsprogramma Forensische Zorg. In het kwaliteitsprogramma zal door de instellingen gezamenlijk, gedurende een meerjarig traject, verder worden gewerkt aan het vergroten van de wetenschappelijke onderbouwing, de zogenaamde evidence base, van de forensische behandeling. Daarnaast ziet het programma er op toe dat resultaten van forensische zorg inzichtelijk worden gemaakt. Belangrijke uitkomstmaten van het programma zullen recidivevermindering en afname van delictrisico zijn. Net als in voorgaande jaren contracteert DForZo uitsluitend zorgaanbieders met een WTZi-toelating waarop de Kwaliteitswet zorginstellingen en/of de Wet BIG van toepassing is. Hiermee wordt tevens geregeld dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg toezicht kan houden op de kwaliteit van zorg. Tevens dienen zorgaanbieders te beschikken over een nationaal en/of internationaal erkend kwaliteitssysteem, dat onafhankelijk wordt getoetst. 2.2 Ontwikkelingen tbs Wet Forensische zorg Als gevolg van het Wetsvoorstel Forensische Zorg dat momenteel ter bespreking in de Tweede Kamer ligt, verandert de relatie tussen DForZo en de FPC s van een subsidierelatie naar een inkooprelatie. De inkooprelatie zal bestaan uit reguliere inkoopcontracten en tendercontracten. Deze overgang wordt geleidelijk vorm gegeven. Als eerste stap zal DForZo de overeenkomsten met de FPC s voor 1 januari 2012 opzeggen. Vervolgens wordt per FPC een plan opgesteld om de vaste capaciteit om te zetten naar capaciteit gebaseerd op contractuele afspraken Capaciteitsontwikkelingen De verwachte capaciteitsontwikkeling in de tbs toont een dalende trend. Dit betekent dat Tender III-capaciteit, die afloopt op 1 januari 2013, niet opnieuw volledig wordt uitgezet. De omvang van het opnieuw in te kopen deel van de huidige Tender III-capaciteit wordt in hoge mate bepaald door de behoefte aan specifieke tbs-capaciteit voor longstaygestelden en tbs-gestelden met een verstandelijke beperking. Pagina 14 van 48

15 Planning & Control 2012, Handleiding Forensisch Psychiatrische Centra, Rijksinrichtingen 15 augustus 2011 Tender III omvat veel van de huidige longstay-capaciteit. De capaciteitsprognose voor dit segment laat een afname zien. Dit is in hoge mate het gevolg van de uitvoering van het beleidskader longstay forensische zorg. In het bijzonder gaat het hierbij om de effecten van de driejaarlijkse herbeoordeling van de noodzaak van verblijf in de longstay. De herbeoordelingen leiden tot meer doorstroom naar de tbsbehandeling en de langdurige forensisch psychiatrische zorg 1 (LFPZ). Voor 1 januari 2012 worden alle FPC s geïnformeerd over de besluitvorming over Tender III. Reservecapaciteit De huidige capaciteitsontwikkeling leidt momenteel tot een overschot aan TBS-capaciteit. De capaciteit kan echter weer aantrekken in de toekomst. Om tijdig in te kunnen spelen op deze fluctuaties in de capaciteitsbehoefte is reservecapaciteit gecreëerd. Bij het afstoten van overcapaciteit bestaat echter het risico dat in de toekomst niet tijdig kan worden geanticipeerd op een eventuele toename in het aanbod van patiënten. DForZo wil hierop anticiperen door FPC s de mogelijkheid te bieden om een gedeelte van de operationele capaciteit af te bouwen en onder bepaalde voorwaarden om te zetten in reservecapaciteit. DForZo wil vanaf januari 2012 met de FPC s afspraken maken over reservecapaciteit. De belangrijkste voorwaarden zijn dat het FPC de capaciteit beschikbaar houdt voor tbs-gestelden en binnen maximaal zes maanden weer operationeel kan maken. Daarnaast bestaat de vergoeding voor de reserve capaciteit uit maximaal het lage vaste bedtarief, vergoeding voor de normatieve m2 (zoals energie, jaarlijkse instandhoudingsbedrag en investeringsbedrag inventaris) en de kapitaallasten voor de aangewezen reservecapaciteit. Het aantal plaatsen reservecapaciteit dat wordt aangewezen is beperkt. Hierdoor is DForZo genoodzaakt de opgegeven reservecapaciteit conform een beoordelingskader te beoordelen en te verdelen. De uitwerking van dit beoordelingskader wordt zo spoedig mogelijk na het verschijnen van de handleiding separaat gecommuniceerd aan de FPC s en FPK s. De reservecapaciteit zal geen deel uitmaken van de offerte in DB(B)C s en zal dan ook niet conform de DB(B)C systematiek kunnen worden gefinancierd. Vergoeding zal op basis van maandelijkse bevoorschotting plaatsvinden. 1 Zorgprogramma langdurige forensisch psychiatrische zorg (EFP, 2009). Hierin worden de verschillende varianten van LFPZ beschreven. Enerzijds de tbs-variant die longstay heet. Anderzijds de GGZ-varianten waarbij de beveiliging van de maatschappij eveneens een grote rol speelt, maar waar het er ook om gaat de patiënten te helpen in de toekomst een zo gewoon mogelijk leven te laten leiden. Pagina 15 van 48

16 Planning & Control 2012, Handleiding Forensisch Psychiatrische Centra, Rijksinrichtingen 15 augustus 2011 Andere forensische zorgtitels in FPC s DForZo maakt het voor FPC s mogelijk de TBS-capaciteit in te zetten voor andere forensische zorgtitels. Momenteel kan dit alleen worden toegepast bij reeds toegekende uitbreiding van hoogbeveiligde forensische zorg. Indien in de toekomst de vraag naar dit type zorg toeneemt, kunnen de FPC s in aanmerking komen voor de realisatie ervan. Om andere forensische zorgtitels te kunnen opnemen dient de aanwijzing als inrichting voor de verpleging van ter beschikking gestelden voor deze capaciteit (tijdelijk) te worden ingetrokken. Zodoende ontstaan binnen het FPC verschillende afdelingen met elk een verschillende rechtspositionele regeling. Op deze manier worden patiënten die onder de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) vallen strikt gescheiden van patiënten die onder de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ) vallen. DForZo stelt de scheiding van deze groepen patiënten als strikte voorwaarde voor het aanwenden van de capaciteit in uw FPC voor andere strafrechtelijke titels. Indien er sprake is van een uitbreiding van hoogbeveiligde forensische zorg, zal DForZo nadere randvoorwaarden stellen aan de gescheiden huisvesting, de beveiliging, de personele bezetting, de opleiding van personeel, de financiële consequenties en de periode waarbinnen de capaciteit weer omgezet moet kunnen worden naar TBS-capaciteit Financiering transmurale plaatsen In de Handleiding inkoop forensische zorg 2011 is het voornemen van DForZo beschreven om de zorg en behandeling van tbs-gestelden tijdens de transmurale fase rechtstreeks in te kopen bij de instelling waar de patiënt verblijft. Ter voorbereiding hiervan loopt in 2011 en begin 2012 een pilot. Hierin maakt DForZo met de transmurale voorziening afspraken over de bekostiging van het verblijf. Met het FPC worden afspraken gemaakt over de activiteiten die zij in deze fase verricht. Op basis van de resultaten van deze pilot vindt in 2012 besluitvorming plaats Longstay en longcare In mei 2009 is het zorgprogramma Langdurige forensisch psychiatrische zorg (LFPZ) gepubliceerd. Hierin worden verschillende varianten van LFPZ beschreven. Enerzijds de TBS-variant die longstay forensische zorg heet. Anderzijds de GGz-variant die GGz-longcare heet. Hierbij speelt de beveiliging van de maatschappij eveneens een grote rol, maar gaat het er ook om gaat de patiënten te helpen in de toekomst een zo gewoon mogelijk leven te laten leiden. Op basis van het beleidskader longstay forensische zorg worden momenteel de driejaarlijkse herbeoordelingen van TBS-gestelden uitgevoerd. TBS-gestelden die drie jaar of een veelvoud daarvan de longstay-status hebben, hebben recht op de herbeoordeling van hun longstay-status. De verwachting is dat voor 20% van de huidige Pagina 16 van 48

17 Planning & Control 2012, Handleiding Forensisch Psychiatrische Centra, Rijksinrichtingen 15 augustus 2011 longstay-populatie 2 de herbeoordeling leidt tot de conclusie dat de longstay-status kan worden opgeheven. Vervolgens kunnen deze TBSgestelden doorstromen naar de GGz-longcare. Dit is een tijdelijk verblijf in een gemiddeld beveiligde inrichting met psychiatrische behandeling. Het doel van dit verblijf is binnen vier jaar door te stromen naar een afdeling voor langdurig zorgafhankelijke psychiatrische patiënten in de reguliere (forensische) GGZ of een beschermde woonvorm. Met het volgende wordt het verzoek aan u ingeleid. Voor de huidige longstay-populatie is tevens de verwachting dat van 30% de longstaystatus wordt gehandhaafd, maar dat zij binnen de TBS kunnen verblijven op een afdeling voor langdurig zorgafhankelijke psychiatrische patiënten met een lage behoefte aan structurerende beveiliging. Dit is de TBS-longcare. Indien u hiertoe een voorstel wilt doen, kunt u in het jaarplan aangeven op welke wijze binnen de bestaande TBS-capaciteit kan worden voorzien in een afdeling voor TBS-longcare. Naar verwachting betreft het 12 plaatsen TBS-longcare. Afhankelijk van de effecten van uitvoering van de driejaarlijkse herbeoordeling kan dit aantal wijzigen binnen de bestaande TBS-capacteit. De geldende tarieven voor longstay zijn van toepassing op het zorgaanbod. Het gaat dus niet om GGzcapaciteit, maar om TBS-capaciteit. De doelgroep wordt onder andere gekenmerkt door: Een longstay-status met de indicatie dat zij een lage behoefte aan structurerende beveiliging hebben; Psychotische stoornissen; Verstandelijke beperking of autistische stoornissen; Psychiatrische- en bejegeningsproblematiek. Relevant voor het TBS-longcare zorgaanbod is: Resocialisatie binnen afzienbare tijd is niet aan de orde; Gebouwelijke voorzieningen en mogelijkheden op het terrein van de instelling moeten vrijheden op het terrein en begeleid verlof mogelijk maken; De zorg wordt geleverd conform het behandelplan; Risicotaxatie en risicomanagement worden uitgevoerd; De doelgroep behoeft een supportief sociotherapeutisch milieu; Geschiktheid van het zorgaanbod wordt per casus besproken met de longstay-afdeling van het FPC op basis van de inschatting van de zorgzwaarte en risicomanagement. 2 De huidige longstay-capaciteit omvat 202 plaatsen in 2011 Pagina 17 van 48

18

19 3 Jaarplan In het jaarplan doet het FPC voorstellen voor afspraken in U wordt verzocht het jaarplan voor 3 oktober 2011 digitaal en in vijfvoud per post te versturen naar: Ministerie van Veiligheid en Justitie Directie Forensische Zorg t.a.v. dhr. G.V.M. van Gemert Postbus GC in Den Haag In november vindt een gesprek plaats tussen u en DForZo waarin uw jaarplan wordt besproken. De afspraken die in dit gesprek worden gemaakt vinden hun weerslag in de managementafsprakenbrief en het verslag van het jaarplangesprek. 3.1 Structuur jaarplan Het jaarplan van uw FPC dient de volgende onderdelen te omvatten: Inleiding A3-jaarplan Toelichting managementafsprakenbrief: a Te leveren producten b voorstel productie- en plaatsingsafspraken c Budget d Speerpunten e Doelstelling prestatie-indicatoren Begroting Voorstel Diagnose behandel en beveiligingscombinaties (DB(B)C) Bijlagen: I. Inventarisatie huisvestingsvoorzieningen II. Meerjarig investeringsplan DForZo zal het bij het opstellen van het jaarplan te hanteren format Financiële overzichten DForZo Rijks 2012 tijdig op DJI-intranet plaatsen. 3.2 Prestatie-indicatoren Bij het opstellen van het A3-jaarplan zijn de prestatie-indicatoren van groot belang. In deze paragraaf worden de twee sets prestatie-indicatoren beschreven die voor de rijks-fpc s worden gehanteerd: prestatie-indicatoren van DJI; prestatie-indicatoren voor de forensische zorg van Zichtbare Zorg. Hieronder worden de voor rijks-fpc s van toepassing zijnde prestatie-indicatoren van DJI weergegeven. U rapporteert over deze prestatie-indicatoren in uw viermaandsrapportage en in uw jaarverslag. (Zie hoofdstuk 5 en 6 van deze handleiding). DForZo verzoekt u in uw jaarplan een doelstelling op te nemen per indicator. Deze doelstelling is de af te spreken score van een prestatie-indicator voor De doelstelling kan afwijken van andere FPC s en andere jaren. U wordt verzocht de doelstelling te relateren aan de scores van de afgelopen jaren en deze toe te lichten. In het A3 neemt u alleen die indicatoren op waarop u in het jaarplan gaat sturen. Voor deze prestatie-indicatoren, de stuurindicatoren, zijn zowel de norm als de Pagina 19 van 48

20 doelstelling van toepassing. Voor de resterende prestatie-indicatoren (verantwoordingsindicatoren) is alleen de norm van toepassing. Alle prestatie-indicatoren dienen waar van toepassing op basis van MITS en MIP/TBS te kunnen worden vastgesteld. Ten tijde van het opstellen van deze handleiding is DForZo samen met het LBHIV (Landelijk Beraad Hoogst Inhoudelijk Verantwoordelijken) bezig om veranderingen aan te brengen in de registratie van incidenten in MITS met als doel een meer eenduidige en gelijke registratie bij de FPC s. Dit kan leiden tot aanpassing van de definities van enkele prestatie-indicatoren uit onderstaande tabel. Naar alle waarschijnlijkheid betreft het geweldsincidenten, ontvluchtingen, onttrekkingen, bijzondere voorvallen en aantal recidives. Het uitgangspunt is dat de registraties in MITS en in de prestatie-indicatoren op elkaar worden aangesloten. U wordt schriftelijk op de hoogte gesteld van het resultaat. Prestatie-indicatoren DForZo 2012 Rijks FPC s FPC Frequentie Prestatie-indicatoren (relevant) uit informatieprotocol bestuursdepartement 1 Bezettingsgraad X 3 2 Ontvluchtingen X 3 3 Overige onttrekkingen X 3 4 Aantal geweldsincidenten onderling X 3 5 Aantal geweldsincidenten tegen personeel X 3 6 Gegronde klachten X 3 7 Arbeidsverzuim personeel X 3 8 Gemiddelde behandelduur X 1 DJI-brede prestatie-indicatoren 9 Integriteit personeel X 3 10 Functioneringsgesprekken X 3 11 GVM is periodiek geactualiseerd en naar DForZo verzonden X 3 12 Mobiliteit (in- en uitstroom) van personeel X 3 DForZo-sectorale prestatie-indicatoren voor TBS 13 Instroom, voldoen aan aantal afgesproken te vergoeden eerste opnames X 3 14 Doorstroom X 3 15 Uitstroom per vertrekcategorie per FPC X 3 16 Bijzonder voorval X 3 17 Aantal recidive tijdens uitvoering TBS maatregel X 1 18 Mobiliteit personeel X 1 19 Financieel jaarresultaat FPC X 1 Voor de achtergrondinformatie over de systematiek van de prestatie-indicatoren wordt verwezen naar de uitgave Besturingsmodel DJI en de P&C-cyclus, te vinden op het DJI-intranet. Tevens vindt u op het DJI-intranet bovenstaande prestatieindicatoren voorzien van de bijbehorende definities. Ook in 2012 zullen de Rijksklinieken niet aansluiten bij het jaardocument maatschappelijke verantwoording (VWS), omwille van de hiërarchische relatie met Pagina 20 van 48

21 het ministerie van Veiligheid en Justitie. Echter, de prestatie-indicatoren voor de forensische zorg afkomstig uit Zichtbare Zorg dienen wel aangeleverd te worden. Meer informatie over deze prestatie-indicatoren Zichtbare Zorg kunt u vinden op Prestatie-indicatoren doelmatigheid In het regeerakkoord is een passage opgenomen over versobering van de TBS. Aan de versobering wordt invulling gegeven door de doelmatigheid van de behandeling inzichtelijk te maken. Hiertoe worden in overleg met het veld prestatie-indicatoren opgesteld. Het uitgangspunt hierbij is dat zoveel mogelijk wordt uitgegaan van bestaande informatiebronnen. Er is met vertegenwoordigers van het veld overeenstemming over potentieel geschikte prestatie-indicatoren. In de tweede helft van 2011 worden deze indicatoren getest. Begin 2012 wordt u nader geïnformeerd over de uitkomsten van deze testfase Toelichting op de speerpunten en ontwikkelingen In het A3-jaarplan van het FPC dienen de in hoofdstuk 2 genoemde speerpunten en ontwikkelingen tot uitdrukking te komen, door de hiermee samenhangende (voorgeschreven) prestatie-indicatoren en voorgenomen acties een plek te geven in het A3-jaarplan van de FPC. In dit onderdeel van het jaarplan gaat u in op de speerpunten zoals genoemd in hoofdstuk 2 van deze handleiding. Daarnaast stellen wij op prijs als u ingaat op eventuele interne speerpunten van uw FPC. DForZo verzoekt u deze speerpunten op de volgende aspecten te beoordelen: huidige situatie; gesignaleerde knelpunten per najaar 2011; te ondernemen activiteiten in A3 onderdelen Het A3-jaarplan is een overzichtelijke weergave van de beoogde resultaten die het FPC voor het komende jaar als doel heeft gesteld en de hiervoor benodigde activiteiten, op basis van het INK-managementmodel. Een dergelijk ingevuld A3- format (A3-jaarplan) dient u in het jaarplan van het FPC op te nemen. De voor- (en achterzijde) van het jaarplan dienen te bestaan uit een A3-overzicht. Een voorbeeld van een A3-jaarverslag is op het intranet te vinden. De voorpagina is een uitvouwbaar A3 jaarplan voor het komende jaar (2012). De achterpagina is een uitvouwbaar A3 jaarplan van het huidige jaar (2011). Het A3-jaarplan toont de missie/visie en de succesbepalende factoren (SBF-en) van het FPC. De resultaten staan (onder meer als prestatie-indicatoren) genoemd in de vier resultaatgebieden: medewerkers, klanten en leveranciers, maatschappij en bestuur en financiers. De inspanningen (activiteiten) staan in de vijf organisatiegebieden: leiderschap, management van medewerkers, strategie en beleid, management van middelen en management van processen. Het aandacht schenken aan de samenhang tussen inspanningen op de organisatiegebieden en de daarmee beoogde resultaten op de resultaatgebieden is essentieel. Het gaat erom dat hierin een balans ontstaat. Om de verbanden aan te geven tussen succesbepalende factoren, prestatieindicatoren en activiteiten wordt met kleuren gewerkt. Er wordt per resultaatgebied één kleur gebruikt die wordt doorgetrokken voor de SBF en de bijbehorende prestatie-indicatoren en de daartoe te ondernemen activiteiten. Zo worden de rode Pagina 21 van 48

22 draden vanuit missie/visie, succesbepalende factoren, prestatie-indicatoren en activiteiten in één oogopslag en in samenhang door middel van kleuren inzichtelijk gemaakt Missie en visie De missie en visie van DJI zijn richtinggevend bij het opstellen van het A3-jaarplan. Deze missie en visie zijn te vinden op intranet Succesbepalende factoren Bij het invullen van de succesbepalende factoren per FPC dient te worden uitgegaan van de 16 DJI-brede succesbepalende factoren. Dat betekent niet dat de FPC s de onderstaande succesbepalende factoren letterlijk in het A3-jaarplan hoeven op te nemen. Eigen formuleringen zijn mogelijk en ook kan een FPC eventuele eigen succesbepalende factoren toevoegen. Geadviseerd wordt echter zoveel mogelijk gebruik te maken van de reeds geformuleerde succesbepalende factoren en terughoudend te zijn met het formuleren van teveel succesbepalende factoren. Vervolgens dienen de SBF-en gekoppeld te worden aan prestatie-indicatoren. Vereist is dat alle prestatie-indicatoren in het A3-jaarplan worden opgenomen. Voor het onderscheid tussen prestatie-indicatoren en succes bepalende factoren verwijzen wij u naar de begrippenlijst. Succesbepalende factoren (SBF-en) per INK-veld: Bestuursdepartement/DJI (INK-veId 9: bestuur en financiers) 1. Effectieve en doelmatige besteding van middelen 2. Heldere en open verantwoording over beleid en uitvoering 3. Adequate crisisbeheersing Maatschappij (INK-veld 8: maatschappij) 1. Ongestoorde tenuitvoerlegging (doeltreffend en doelmatig) 2. Bijdrage aan aanvaardbaar maatschappelijk bestaan 3. Toereikende capaciteit 4. Heldere en open verantwoording over beleid en uitvoering Personeel (INK-veld 7: medewerkers) 1. Veiligheid personeel (fysiek, psychisch, werkomstandigheden) 2. Inzicht in eigen resultaten 3. Inzicht in en hantering van (eigen) taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden Justitiabelen (INK-veld 6: klanten en partners) 1. Veilige omgeving (lichamelijke en geestelijke zorg) 2. Respectvolle bejegening 3. Bijdrage aan toekomstperspectief Samenwerkingspartners (INK-veld 6: klanten en partners) 1. Juiste capaciteit naar behoefte 2. Programmatische samenwerking in de vorm van erkende programma s op het gebied van wonen, werken en dagbesteding 3. Effectiviteit van opvang, behandeling en detentie Pagina 22 van 48

23 3.2.5 A3 Resultaatgebieden De opsteller van het A3 jaarplan is vrij in het invullen van de resultaatgebieden. Wel moet rekening worden gehouden met de acties in het kader van de speerpunten en de hiermee samenhangende prestatie-indicatoren per resultaatgebied. Binnen de A3-methodiek wordt een viertal resultaatsgebieden onderscheiden. De resultaten die de algemeen directeur van het FPC wil realiseren dienen in deze gebieden opgenomen te worden en meetbaar te worden gemaakt middels prestatieindicatoren. In overleg met de directeur Forensische Zorg wordt vastgesteld welke aanvullende prestatie-indicatoren uiteindelijk worden opgenomen in de resultaatgebieden. Toelichting op resultaatgebieden: Bestuur en financiers (INK-veld 9) In dit resultaatgebied gaat het om zowel financiële als operationele resultaten. De organisatie moet zich afvragen in hoeverre zij haar doelstellingen (financieel en operationeel) weet te realiseren en voldoet aan de verwachtingen van (financieel) belanghebbenden. Waardering van de maatschappij (INK-veld 8) In dit resultaatgebied gaat het om wat de organisatie doet voor de maatschappij en hoe dat wordt ervaren door de maatschappij. Waardering van medewerkers (INK-veld 7) In dit resultaatgebied gaat het om de tevredenheid van de medewerkers. Waardering van klanten en partners (INK-veld 6) In dit resultaatgebied gaat het er om of de klant tevreden is over het geleverde eindresultaat en de manier waarop het eindresultaat tot stand is gekomen. In het A3-format voor het jaarplan dient per indicator een voorstel voor een jaarafspraak te worden opgenomen A3 Organisatiegebieden De FPC s zijn vrij in het invullen van de organisatiegebieden. Wel moet rekening worden gehouden met de acties in het kader van de gedefinieerde speerpunten. In het A3-format voor het jaarplan dienen per organisatiegebied eventuele voorgenomen acties te worden opgenomen. Dit dient op basis van onderstaande INK-velden te worden ingevuld. Het ingevulde schema met toelichting bij de beschreven actie(s) dient aan het A3 jaarplan te worden toegevoegd. Management van processen (INK-veld 5) In dit veld gaat het om de manier waarop geprobeerd wordt zowel de interne als externe processen continu te verbeteren. Management van middelen (INK-veld 4) In dit veld gaat het om de wijze waarop met de middelen (financiën, materialen, informatie, gebouwen, etc.) van de organisatie wordt omgegaan. Management van medewerkers (INK-veld 3) In dit veld gaat het om het volledig benutten van het potentieel aan kennis en kunde binnen de organisatie. Pagina 23 van 48

24 Strategie en beleid (INK-veld 2) In dit veld gaat het om hoe de organisatie door continu te verbeteren een excellente organisatie kan worden. Leiderschap (INK-veld 1) In dit veld gaat het om de houding en het gedrag van alle mensen binnen de organisatie die een richtinggevende verantwoordelijkheid hebben Afspraken prestatie-indicatoren In 3.2 en op intranet is een overzicht opgenomen van de voor de rijks-fpc s geldende prestatie-indicatoren. De prestatie-indicatoren die decentraal zijn ontwikkeld kunnen door de decentrale manager naar eigen inzicht worden opgenomen in het eigen A3-jaarplan. Deze prestatie-indicatoren zullen worden besproken met de directeur Forensische Zorg Onderlegger Omdat de activiteiten in de organisatievelden kort en bondig zijn, maar nog te abstract beschreven worden, is het voor de uitvoering van belang dat deze activiteiten SMART worden vertaald. Dit gebeurt in de onderlegger voor de organisatievelden. Hier wordt per SBF beschreven welk resultaat de activiteit moet opleveren (prestatie-indicator), wie verantwoordelijk is, wanneer de activiteit moet zijn afgerond en welke randvoorwaarden nodig zijn. Zo krijgen de jaarplan activiteiten handen en voeten en worden ze uitvoerbaar voor het team. Een format voor de onderlegger is opgenomen op intranet. 3.3 Toelichting managementafsprakenbrief In het verlengde van het jaarplan stelt de FPC-directeur de conceptmanagementafsprakenbrief op, waarin hij aangeeft op welke wijze hij de doelstellingen en de resultaten in het jaarplan denkt te realiseren. De managementafsprakenbrief bevat de managementafspraken voor een planjaar tussen de directeur Forensische Zorg en de FPC-directeur. De managementafspraken betreffen de prestaties respectievelijk de inspanningen die in het jaar door de inrichting moeten worden geleverd. In deze paragraaf leest u hoe u een voorstel opstelt voor producten, budget en speerpunten. De toegevoegde waarde van het managementafsprakenbrief ten opzichte van het A3-jaarplan, is dat na afloop van het A3 jaarplan gesprek: belangrijke thema s zijn doorvertaald in managementafspraken waarop de directeur Forensische Zorg stuurt resp. door de FPC-directeur wordt verantwoord; P x Q-productieafspraken zijn verbijzonderd naar te onderscheiden producttypes, en naar de bijbehorende budgetten; de prestatieafspraken op alle stuurindicatoren zijn vastgelegd; doelstellingen op alle prestatie-indicatoren zijn vastgelegd in het kader van de verantwoording; managementafspraken op speerpunten zijn vastgelegd, die mogelijk niet in de A3-jaarplannen van de sector en de inrichting zijn opgenomen. Het ingediende jaarplan is samen met de (concept) managementafsprakenbrief input voor het A3-jaarplangesprek met de directeur Forensische Zorg. De invulling van de met u overeengekomen aanpassingen van het managementafsprakenbrief wordt verzorgd door DForZo. Pagina 24 van 48

25 Het managementafsprakenbrief omvat een aantal onderwerpen die hierna worden toegelicht. Een voorbeeld van het managementafsprakenbrief met de genoemde onderwerpen vind u op intranet. Te leveren producten In deze paragraaf vindt u informatie die betrokken dient te worden bij het opstellen van een voorstel voor productie- en plaatsingsafspraken Productieafspraken In uw jaarplan doet u een voorstel voor de in het planjaar te leveren productie per producttype. Graag verneemt de directie Forensische Zorg van u de door u gewenste verhouding tussen de volgende parameters: risicointerventie-patiënten en longstay patiënten (absolute aantallen); longstay-basis/longstay-intensief (o.b.v. LAP plaatsingsadvies en plaatsingsbesluit van de Minister); aantal tijdelijke tbs-plaatsen -III en/of IV; indien van toepassing: aantal tijdelijke tbs-plaatsen tender II. Ten aanzien van uw vaste capaciteit ontvangt u ten behoeve van de budgetbepaling van DForZo de verhouding tussen doorstroom- en verblijfsplaatsen. U ontvangt een overzicht van alle tbs-gestelden die langer dan zes jaar in de tbs verblijven (peildatum 1 september 2011). U geeft het totaal aantal plaatsen voor de te leveren capaciteit aan per en per Vervolgens berekent u de gewogen gemiddelde capaciteit over 2012 (berekening op dagbasis). Hierbij houdt u rekening met de periode waarin u een eventuele capaciteitsuitbreiding of -inkrimping van het betreffende product verwacht. Indien u wijzigingen verwacht in de capaciteit per (ten opzichte van het lopende jaar) en per (ten opzichte van ) verzoekt DForZo u een toelichting te maken waarin u aangeeft waarom u deze wijziging verwacht Plaatsingsafspraken Voor het bepalen van het aantal eerste opnames verwijst de DForZo u naar de definitie van een eerste opname. Deze kunt u vinden in de betreffende NZAbeleidsregel. Bij het opstellen van uw voorstel is het belangrijk om een specifieke analyse en voorspelling te maken van uw verwachte uitstroom, zo mogelijk op patiëntniveau. Naast het aantal (eerste) opnames verzoekt DForZo u aan te geven wat voor uw FPC de verhouding is tussen: man/vrouw persoonlijkheidsgestoorden psychotici IQ< 80 De plaatsing van tbs-gestelden geschiedt conform de aselecte plaatsingssystematiek. Binnen de doelgroepen van patiënten met een psychotische stoornis, persoonlijkheidsstoornis en zwakbegaafdheid worden patiënten aselect geplaatst. Hiernaast wordt rekening gehouden met de bezettingsgraad van de FPC s. FPC s met een bezettingsgraad van minder dan 95 procent worden geprioriteerd bij de toewijzing van nieuwe opnames. Volledigheidshalve wordt vermeld dat gezien de beperkte wachtlijst DForZo uiterste flexibiliteit van de FPC s verlangt bij het opnemen van tbs-gestelden. Pagina 25 van 48

26 3.3.3 Leegstandsregeling Vanwege de geschetste capaciteitsontwikkelingen in de tbs, is de leegstandsregeling ook in 2012 van toepassing. In deze paragraaf wordt de afrekensystematiek van deze regeling beschreven. Nacalculatie op basis van gerealiseerde productie De productieafspraken worden nagecalculeerd, indien er geen sprake is van onvoldoende toeleiding. Dit houdt in dat het budget wordt verminderd als de gerealiseerde totale productie lager ligt dan de afgesproken totale productie die in het budget is opgenomen. In een formule wordt de vermindering van het budget als volgt berekend: (1 -/- (gerealiseerde productie / afgesproken totale productie)) * (budget conform P x Q). Een hoger gerealiseerde totale productie dan overeengekomen, dient vooraf afgestemd te worden en zal, na schriftelijke instemming van de directeur Forensische Zorg, tot aanpassing van het budget leiden. In beginsel wordt een hogere productie alleen afgesproken in het kader van uitbreiding tijdelijke tendercapaciteit. Met betrekking tot de nacalculatie op de tijdelijke capaciteitsuitbreiding geldt het volgende. Indien de gerealiseerde productie minder is dan de in totaal afgesproken productie zal het niet geproduceerde deel van het budget terugvloeien naar DForZo. Bij het eventuele terugvloeien van budget wordt eerst gerekend met P*Q - budget indien van toepassing van de tijdelijke capaciteit -IV, vervolgens indien van toepassing van de tijdelijke capaciteit -III, vervolgens indien van toepassing van de tijdelijke capaciteit -II en vervolgens indien van toepassing van de reguliere capaciteit. Voorwaarden leegstandsregeling in 2012 Volgens de leegstandsregeling wordt zoals hierboven beschreven, eerst de P*Q op de laatst afgesproken en goedgekeurde tender in mindering gebracht. Aan de leegstandsregeling worden de volgende voorwaarden verbonden: 1 nadrukkelijk wordt gewezen op het gegeven dat expliciet gekeken zal worden of er afwijzingen van patiënten hebben plaatsgevonden. Naast het gegeven dat patiënten niet meer mogen worden geweigerd zal ook de beoordelingstermijn van langer dan vier weken niet worden toegestaan. Daarnaast dienen de FPC s na het verstrijken van de beoordelingstermijn de patiënt binnen afzienbare tijd moeten opnemen, uiterlijk binnen 14 dagen. Indien deze termijnen worden overschreden, kan geen aanspraak worden gemaakt op de leegstandsregeling. 2 indien er sprake is van een wachtlijst gedurende 2012, dan zal de reguliere kortingsregeling worden toegepast gedurende het bestaan van die wachtlijst. Hierbij wordt de onderproductie niet veroorzaakt door het ontbreken van toeleiding van patiënten vanuit DForZo; 3 indien er ondanks de meer flexibele plaatsingsafspraken sprake is van onderproductie als gevolg van het ontbreken van toeleiding van patiënten vanuit DForZo, wordt niet de gehele P*Q op het budget in mindering gebracht. Vergoeding leegstandsregeling Indien sprake is van een leegstandsvergoeding worden de volgende kosten vergoed: 1 de kosten inzake de huisvesting (kapitaallasten, RGD-huur, energie, OZB); 2 hierbij zal DForZo het tarief voor de vaste bedprijs niet in mindering brengen op het budget. DForZo vergoed in alle gevallen de hoge bedprijs TBS/FPK. Pagina 26 van 48

27 De kosten van instandhouding, inventaris en de geoormerkte kosten die separaat worden afgerekend worden buiten beschouwing gelaten Budget Het budget zal worden vastgesteld bij de managementafsprakenbrief, op basis van de door u opgestelde en met u besproken begroting (zie 3.4) Van concept- managementafsprakenbrief naar vastgestelde managementcontract Na het gesprek met de directeur Forensische Zorg worden de nader gemaakte afspraken verwerkt in het definitieve managementcontract. 3.4 Begroting Bij dit onderdeel worden richtlijnen en financiële overzichten gegeven voor het opstellen van de begroting van uw FPC. De onderdelen van de begroting zijn: 1 een onderbouwde raming van het vermoedelijk beloop in 2012; 2 een raming van baten en lasten, bestaande uit: a een berekening van de integrale bijdrage op basis van de verwachte productie gekoppeld aan de meest recente tarieven zoals opgenomen in de meest recente verstuurde budgetbrief van uw fpc, de eventuele door u aangeboden tarieven voor tijdelijke capaciteit uitbreidingen en aangevraagde (boven)normatieve toeslagen en toevoegingen; b een specificatie van de bovennormatieve toeslagen en toevoegingen voor beleidsintensivering en /of bijzondere omstandigheden per hoofdkostensoort; c een berekening van de bovennormatieve toevoeging i.v.m. afschrijvingskosten initiële investeringen huisvesting/infra; 3 een onderbouwde raming van de totale integrale uitgaven en ontvangsten voor het begrotingsjaar. De begroting dient te bestaan uit onderbouwde ramingen. Per onderdeel van de begroting betekent dit: cijfermatig(e) overzicht(en) met de uitkomsten van de ramingen; toelichtingen met een duidelijke onderbouwing van de ramingen. Zonder een onderbouwing van de ramingen is het financiële gedeelte van het jaarplan niet volledig. De financiële overzichten kunnen van worden gedownload. Pagina 27 van 48

28 3.5 Diagnose behandel en beveiligingscombinaties (DB(B)C) In deze paragraaf wordt beschreven op welke wijze de DB(B)C-systematiek in 2012 wordt toegepast en wat u in uw jaarplan hierover dient op te nemen. Bijlage 1 is de checklist DB(B)C s die u dient mee te sturen met uw jaarplan Inkoopkader In 2012 wordt voor het tweede jaar ingekocht op basis van DB(B)C s. De basis hiervoor is de DB(B)C-productstructuur De DB(B)C s zijn de basis van de facturatie van forensische zorg, waarbij de productieafspraak in budgetparameters (voorheen NZa parameters genoemd) bepalend is voor het budget Ter ondersteuning van de inkoop op basis van DB(B)C s en het inkoopgesprek is de Inen verkoopgids DB(B)C s 2012 opgesteld. De inkoop 2012 heeft tevens tot doel meer inzicht te krijgen in de DB(B)C s die worden geleverd in het kader van forensische zorg. Met andere woorden, welke hoofdbehandelgroepen worden geboden en hoe zijn binnen deze behandelgroepen de verschillende productgroepen verdeeld? Tevens willen wij met u nagaan in hoeverre de gepresenteerde profielen aansluiten bij uw instelling. U dient bij uw jaarplan een ingevuld productiesheet DB(B)C in te dienen. Hierin kunt u aangeven hoe u tot dit productievoorstel bent gekomen. U wordt verzocht dit inhoudelijk te onderbouwen en hierbij, waar mogelijk, een verbinding te maken met uw behandelaanbod. Dit geldt zowel voor de behandelgroepen als voor het verblijf (inclusief de te verwachten verblijfsoorten). Tevens wordt u verzocht voor een behandelgroep extra informatie aan te leveren. U kunt hierbij kiezen uit de behandelgroep aan een middel gebonden stoornissen of de behandelgroep met de diagnose persoonlijkheidstoornissen. Voor deze behandelgroepen is gekozen omdat dit de meest voorkomende zijn. U wordt gevraagd voor de toegelichte behandelgroep een vergelijking te maken met de zorgprofielen in de In- en verkoopgids DB(B)C s Deze zorgprofielen geven de belangrijkste kenmerken en activiteiten per behandelgroep weer. Graag verneemt DForZo in welke mate het betreffende profiel van toepassing is op uw organisatie voor de volgende aspecten: bijbehorende nevendiagnoses; welk aandeel hebben deze productgroepen in het totaal van uw DB(B)C s; in welke mate is er sprake van afwijkingen ten aanzien van: de gemiddelde uren directe én indirecte patiëntenzorg; de belangrijkste activiteiten; de gemiddelde mix van de beroepsbeoefenaren; het gemiddeld aantal verblijfsdagen; waardoor kunnen eventuele afwijkingen worden verklaard; in hoeverre is het niet-gereguleerde tarief toereikend voor uw kosten, zowel van de behandeling als het verblijf. Daarnaast wordt u gevraagd om voor een aantal cliënten de behandeltrajecten in kaart te brengen (maximaal vijf). Hierbij wordt gedacht aan het in kaart brengen van de duur van de behandeling van een cliënt in een bepaalde productgroep met de eventueel verschillende verblijfsoorten waarin de cliënt gedurende het behandeltraject verblijft. Dit vormt de basis om op den duur een schatting te kunnen maken van onder meer de kosten voor een bepaald behandeltraject binnen een bepaalde productgroep. Pagina 28 van 48

Planning & Control 2012 Handleiding Forensisch Psychiatrische Centra Particuliere inrichtingen. Datum 15 augustus 2011

Planning & Control 2012 Handleiding Forensisch Psychiatrische Centra Particuliere inrichtingen. Datum 15 augustus 2011 Planning & Control 2012 Handleiding Forensisch Psychiatrische Centra Particuliere inrichtingen Datum 15 augustus 2011 Status Definitief Colofon Afzendgegevens Directie Forensische Zorg Schedeldoekshaven

Nadere informatie

Planning & Control 2011 Handleiding Forensisch Psychiatrische Centra Rijksinrichtingen. Datum 16 augustus 2010

Planning & Control 2011 Handleiding Forensisch Psychiatrische Centra Rijksinrichtingen. Datum 16 augustus 2010 Planning & Control 2011 Handleiding Forensisch Psychiatrische Centra Rijksinrichtingen Datum 16 augustus 2010 Colofon Afzendgegevens Directie Forensische Zorg Schedeldoekshaven 101 2511 EM Den Haag Postbus

Nadere informatie

Planning & Control 2011 Handleiding Forensisch Psychiatrische Centra Particuliere FPC. Datum 16 augustus 2010

Planning & Control 2011 Handleiding Forensisch Psychiatrische Centra Particuliere FPC. Datum 16 augustus 2010 Planning & Control 2011 Handleiding Forensisch Psychiatrische Centra Particuliere FPC Datum 16 augustus 2010 Colofon Afzendgegevens Directie Forensische Zorg Schedeldoekshaven 101 2511 EM Den Haag Postbus

Nadere informatie

Uitvoeringsregels Forensische Zorg DBBC s 2013

Uitvoeringsregels Forensische Zorg DBBC s 2013 Uitvoeringsregels Forensische Zorg DBBC s 2013 Versie 1.0 Datum 19 februari 2013 Status Vastgesteld Colofon Afzendgegevens Directie Forensische Zorg Stafbureau Schedeldoekshaven 101 2511 EM Den Haag Postbus

Nadere informatie

Inkoop Forensische Zorg 2013. Informatiebijeenkomst

Inkoop Forensische Zorg 2013. Informatiebijeenkomst Inkoop Forensische Zorg 2013 Informatiebijeenkomst 6 september 2012 Inhoud presentatie 1. Korte schets FZ 2013 2. Offertetraject 3. Rol Nza 4. Belang van IFZO 5. Financiering/bekostiging 6. Gestelde vragen

Nadere informatie

Planning & Control 2013 Handleiding Forensisch Psychiatrische Centra (Particuliere inrichtingen) Datum 1 augustus 2012

Planning & Control 2013 Handleiding Forensisch Psychiatrische Centra (Particuliere inrichtingen) Datum 1 augustus 2012 Planning & Control 2013 Handleiding Forensisch Psychiatrische Centra (Particuliere inrichtingen) Datum 1 Status Definitief Colofon Afzendgegevens Directie Forensische Zorg Zorginkoop Schedeldoekshaven

Nadere informatie

Planning & Control 2014 Handleiding Forensisch Psychiatrische Centra (Rijksinrichtingen) Datum 20 september 2013

Planning & Control 2014 Handleiding Forensisch Psychiatrische Centra (Rijksinrichtingen) Datum 20 september 2013 Planning & Control 2014 Handleiding Forensisch Psychiatrische Centra (Rijksinrichtingen) Datum 20 september 2013 Planning & Control 2014: Handleiding Forensisch Psychiatrische Centra (Rijksinrichtingen),

Nadere informatie

Planning & Control 2014 Handleiding Forensisch Psychiatrische Centra (Particuliere inrichtingen) Datum 20 september 2013

Planning & Control 2014 Handleiding Forensisch Psychiatrische Centra (Particuliere inrichtingen) Datum 20 september 2013 Planning & Control 2014 Handleiding Forensisch Psychiatrische Centra (Particuliere inrichtingen) Datum 20 september 2013 Planning & Control 2014: Handleiding Forensisch Psychiatrische Centra (Particuliere

Nadere informatie

Zorginkoop 2016 17 september 2015

Zorginkoop 2016 17 september 2015 Zorginkoop 2016 17 september 2015 Inhoud 1. Inleiding + vooruitblik 2. Kaders forensische zorg 2016 3. Afschaffen herschikking en herijking 2016 4. Meerjarenbeleid en implicaties inkoopbeleid 2016 5. Inkoopbeleid

Nadere informatie

Inkoop Forensische Zorg 2015

Inkoop Forensische Zorg 2015 Inkoop Forensische Zorg 2015 11 september 2014 Inhoud 1. Kaders forensische zorg 2. Inkoopbeleid 3. Nieuw initiatief 4. Inkoopproces en planning 5. Indicatiestelling en plaatsing Vragen 2 1. Kaders Forensische

Nadere informatie

Productievoorstel justitiële FPC s 2017

Productievoorstel justitiële FPC s 2017 Productievoorstel justitiële FPC s 2017 Inkoop 2017 Datum 15 augustus 2016 Status definitief Colofon Afzendgegevens Divisie Forensische Zorg en Justitiële Jeugdinrichtingen (ForZo/JJI) Turfmarkt 147 2511

Nadere informatie

De NZa gebruikt de genoemde gegevens om tijdens de transitieperiode het transitiebedrag per zorgaanbieder vast te stellen.

De NZa gebruikt de genoemde gegevens om tijdens de transitieperiode het transitiebedrag per zorgaanbieder vast te stellen. REGELING Regeling Verplichte aanlevering budget- en DBBC omzet Ingevolge artikel 62 en 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de navolgende regeling

Nadere informatie

Beveiliging Forensisch Psychiatrische Afdelingen. Inspectiebericht Themaonderzoek

Beveiliging Forensisch Psychiatrische Afdelingen. Inspectiebericht Themaonderzoek Beveiliging Forensisch Psychiatrische Afdelingen Inspectiebericht Themaonderzoek Beveiliging Forensisch Psychiatrische Afdelingen Inspectiebericht Themaonderzoek September 2009 Inspectie voor de Sanctietoepassing

Nadere informatie

Handleiding Planning & Control Rijks 2015 Voor justitiële rijks FPC's. Datum 22 augustus 2014 Status Definitief

Handleiding Planning & Control Rijks 2015 Voor justitiële rijks FPC's. Datum 22 augustus 2014 Status Definitief Handleiding Planning & Control Rijks 2015 Voor justitiële rijks FPC's Datum 22 augustus 2014 Status Definitief Colofon Afzendgegevens Directie Forensische Zorg Zorginkoop Turfmarkt 147 2511 EM Den Haag

Nadere informatie

Aanbieders forensische zorg. Datum 30 mei 2016 Onderwerp Procedure Incidentele Budgetophoging (IBO) Geachte heer/mevrouw,

Aanbieders forensische zorg. Datum 30 mei 2016 Onderwerp Procedure Incidentele Budgetophoging (IBO) Geachte heer/mevrouw, 1 > Retouradres Postbus 30132 2500 GC Den Haag Aanbieders forensische zorg Divisie Forensische Zorg en Justitiële Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 30132 2500 GC Den Haag www.dji.nl Contactpersoon

Nadere informatie

4.1 Forensische zorg Zorg als bedoeld in artikel 2 van het Interimbesluit forensische zorg. 1

4.1 Forensische zorg Zorg als bedoeld in artikel 2 van het Interimbesluit forensische zorg. 1 REGELING Verplichte informatieverstrekking zorgaanbieders van forensische zorg Ingevolge artikel 62 en 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de navolgende

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van VWS DLZ Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T

Nadere informatie

Planmatige aanpak contracteren en evalueren. Menzis, AnderZorg en Azivo

Planmatige aanpak contracteren en evalueren. Menzis, AnderZorg en Azivo Planmatige aanpak contracteren en evalueren Menzis, AnderZorg en Azivo Versie definitief 05 oktober 2012 Ook in 2013 en 2014 wil Menzis gerichter en frequenter monitoren in hoeverre de doelstellingen,

Nadere informatie

Aan: Zorgaanbieders DB(B)C Afzender: Projectorganisatie DB(B)C

Aan: Zorgaanbieders DB(B)C Afzender: Projectorganisatie DB(B)C Aan: Zorgaanbieders DB(B)C Afzender: Projectorganisatie DB(B)C Betreft: Wijzigingen Spelregels DB(B)C per 1 nuari 2011 Datum: 17 augustus 2010 1. Inleiding De Spelregels DB(B)C-registratie voor de forensische

Nadere informatie

Prestatie-indicatoren forensische psychiatrie verslagjaar 2013

Prestatie-indicatoren forensische psychiatrie verslagjaar 2013 Prestatie-indicatoren forensische psychiatrie verslagjaar 2013 Versie 1.0 Status: Vastgesteld Pagina 1 van 18 Colofon Afzendgegevens Directie Forensische Zorg Turfmarkt 147 2511 DP Postbus 30132 Den Haag

Nadere informatie

Datum 10 juni 2015 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over tbs ers die langer op de kamer zitten wegens bezuinigingen bij de Pompekliniek

Datum 10 juni 2015 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over tbs ers die langer op de kamer zitten wegens bezuinigingen bij de Pompekliniek 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Nieuwsbrief forensische zorg Nr 3, juni 2012

Nieuwsbrief forensische zorg Nr 3, juni 2012 Nr 3, juni 2012 Nieuwsbrief forensische zorg Nr 3, juni 2012 Inhoud Voorwoord Inkoop 2013 5 jaar Festival Forensische Zorg Algemeen Overleg TBS Bijeenkomst Ifzo voor Forensische Zorgaanbieders Herschikking

Nadere informatie

Aanwijzing Controleprotocol Forensische Zorg 2011

Aanwijzing Controleprotocol Forensische Zorg 2011 Forensische Zorg 2011 Gefactureerde DB(B)C s 2011 en in 2011 afgesloten maar nog niet gefactureerde DB(B)C s Inhoud 1. Inleiding 2. Accountantsonderzoek 3. Procedures van onderzoeken 4. Inhoud van het

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/FZ-0003

BELEIDSREGEL BR/FZ-0003 BELEIDSREGEL ZZP-TARIFERING EN TARIEVEN EXTRAMURALE PARAMETERS IN DE FORENSISCHE ZORG Ingevolge artikel 57 eerste lid onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) juncto artikel 6 van

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk directie Zorgmarkten Care Care/AWBZ/11/10c 11D

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk directie Zorgmarkten Care Care/AWBZ/11/10c 11D Aan de besturen van AWBZ-instellingen en de zorgkantoren Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer

Nadere informatie

- Gezamenlijke visie - Algemeen of specifiek - Doelstelling vastgelegd - Doel SMART geformuleerd

- Gezamenlijke visie - Algemeen of specifiek - Doelstelling vastgelegd - Doel SMART geformuleerd Toetsingskader Verantwoorde zorg voor delictplegers met ernstige psychische en/of psychiatrische klachten (Netwerkniveau / Managementniveau); concept, 23 maart 2010 Aspect 1: Doelconvergentie De mate waarin

Nadere informatie

DEEL I PRESENTATIE Marktconsultatie forensische zorg 8 juni 2017

DEEL I PRESENTATIE Marktconsultatie forensische zorg 8 juni 2017 DEEL I PRESENTATIE Marktconsultatie Forensische zorg Vergroten van de bekendheid met forensische zorg onder gemeenten 8 juni 2017 Agenda bijeenkomst 13.30 13.45 Introductie en kennismaking 13.45 14.00

Nadere informatie

Forensische Zorg. Inkoop 2014

Forensische Zorg. Inkoop 2014 Forensische Zorg Inkoop 2014 3 oktober 2013 Inhoud Korte schets forensische zorg Offerte traject Inkoopgesprekken DBBC offerte/ ZZP offerte Financiering/ bekostiging Nieuwe initiatieven/ nieuwe aanbieders

Nadere informatie

Gezondheidszorgvisie DJI DJI

Gezondheidszorgvisie DJI DJI Gezondheidszorgvisie DJI DJI 2 / G E Z O N D H E I D S Z O R G V I S I E D J I Inleiding In het rapport Van Dinter (1995) [1] en het rapport Zorg achter tralies (augustus 1999) [2], zijn indertijd diverse

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/FZ-0001

BELEIDSREGEL BR/FZ-0001 BELEIDSREGEL OVERGANG NAAR DBBC-BEKOSTIGING IN DE FORENSISCHE ZORG Ingevolge artikel 57 eerste lid onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) juncto artikel 6 van het Besluit uitbreiding

Nadere informatie

Nieuwsbrief forensische zorg Nr 4, oktober 2012

Nieuwsbrief forensische zorg Nr 4, oktober 2012 Nr 4, oktober 2012 Nieuwsbrief forensische zorg Nr 4, oktober 2012 Inhoud Voorwoord Convenant Ambulant fpt tussen GGZ Nederland en 3RO Festival Forensische Zorg Inkoop 2013 Voorwoord In deze editie van

Nadere informatie

Nieuwsbrief forensische zorg

Nieuwsbrief forensische zorg Nieuwsbrief forensische zorg Nummer 3, 26 september 2014 Inhoud Algemeen Overleg TBS d.d. 10 september 2014 Publicatie gids PI forensische psychiatrie 2015 Overdracht uitvoering plaatsingstaak van NIFP

Nadere informatie

Uitvraag Vrouwenopvang

Uitvraag Vrouwenopvang Uitvraag Vrouwenopvang 2018-2019 Beleidsambities Een veilig thuis 2015-2020 In de regiovisie Een veilig thuis 2015-2020 zijn de beleidskaders voor de periode 2015-2020 vastgelegd. De inzet van het beleid

Nadere informatie

Invoering normatieve inventariscomponent (nic) in de forensische zorg

Invoering normatieve inventariscomponent (nic) in de forensische zorg BELEIDSREGEL Invoering normatieve inventariscomponent (nic) in de forensische zorg Ingevolge artikel 6 van het Besluit uitbreiding en beperking werkingssfeer Wet marktordening gezondheidszorg (Bub Wmg)

Nadere informatie

Perceelbeschrijving Beschermd wonen

Perceelbeschrijving Beschermd wonen Perceelbeschrijving Beschermd wonen Inhoud 1. Beschermd wonen... 3 1.1 Gevraagd product... 3 1.2 Eisen aan aanbieder... 4 1.3 Basisprotocol... 5 Pagina 2 van 5 1. Beschermd wonen 1.1 Gevraagd product De

Nadere informatie

Offerteaanvraag Forensische Zorg 2014. Datum 20 september 2013 Status Definitief

Offerteaanvraag Forensische Zorg 2014. Datum 20 september 2013 Status Definitief Offerteaanvraag Forensische Zorg 2014 Datum 20 september 2013 Status Definitief Colofon Afzendgegevens Directie Forensische Zorg Zorginkoop Turfmarkt 147 2511 EM Den Haag Postbus 30132 2500 GC Den Haag

Nadere informatie

Samenvatting. Achtergrond en doelstelling

Samenvatting. Achtergrond en doelstelling Samenvatting Achtergrond en doelstelling 01 Binnen het Nederlandse strafrecht heeft de terbeschikkingstelling (hierna: tbs) een bijzondere positie. Binnen een Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) krijgt

Nadere informatie

Incidentonderzoek FPC de Kijvelanden. Plan van aanpak incidentonderzoek

Incidentonderzoek FPC de Kijvelanden. Plan van aanpak incidentonderzoek Incidentonderzoek FPC de Kijvelanden Plan van aanpak incidentonderzoek 1 Aanleiding 3 2 Onderzoeksvragen 4 3 Onderzoeksmethode 6 4 Afstemming met andere onderzoeken naar het incident 8 Bijlage I Afkortingen

Nadere informatie

de Nederlandse Zorgautoriteit dhr mr. T.W. Langejan Postbus 3017 3502 GA UTRECHT Datum Betreft voorlopige contracteerruimte 2014

de Nederlandse Zorgautoriteit dhr mr. T.W. Langejan Postbus 3017 3502 GA UTRECHT Datum Betreft voorlopige contracteerruimte 2014 > Retouradres VWS, Postbus 20350, 2550EJ DEN HAAG de Nederlandse Zorgautoriteit dhr mr. T.W. Langejan Postbus 3017 3502 GA UTRECHT Directie Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag T 070 340 79 11 F

Nadere informatie

Nieuwsbrief forensische zorg

Nieuwsbrief forensische zorg Nieuwsbrief forensische zorg Nummer 3, 1 oktober 2015 Inhoud Nieuwe organisatie DJI Festival Forensische Zorg Van herschikking naar Incidentele Budgetophoging Nieuwe organisatie DJI Op 1 oktober 2015 start

Nadere informatie

De vernieuwing van de forensische zorg in een strafrechtelijk kader Uitgangspunten, uitwerking en invoering

De vernieuwing van de forensische zorg in een strafrechtelijk kader Uitgangspunten, uitwerking en invoering De vernieuwing van de forensische zorg in een strafrechtelijk kader Uitgangspunten, uitwerking en invoering 1. Inleiding Dit document bevat in de eerste plaats een beschrijving van de wijze waarop de forensische

Nadere informatie

Wie zijn onze patiënten?

Wie zijn onze patiënten? In deze folder vertellen wij u graag wat meer over Forensisch Psychiatrisch Centrum de Kijvelanden. De Kijvelanden behandelt mensen met een psychiatrische stoornis. De rechter heeft hen tbs met bevel tot

Nadere informatie

Team Zorginkoop (071) Zorgkantoor

Team Zorginkoop (071) Zorgkantoor Zuid-Holland Noord Amstelland en de Meerlanden Postbus 400 2300 AK Leiden Tel. 071-5 825 911 www.zorgkantoor-zorgenzekerheid.nl Datum Ons kenmerk Uw kenmerk 7 juli 2015 20150629 MV - Behandeld door Doorkiesnummer

Nadere informatie

Quick scan Ambulant begeleid wonen 22 mei 2006

Quick scan Ambulant begeleid wonen 22 mei 2006 Quick scan Ambulant begeleid wonen 22 mei 2006 Rapport n.a.v. het onderzoek van de Inspectie jeugdzorg bij Jeugdformaat (Nieuwe Parklaan) Inspectie jeugdzorg 30 mei 2006 Inleiding De Inspectie jeugdzorg

Nadere informatie

Deze regeling is van toepassing op zorgkantoren als bedoeld in artikel 1.1.1. van de Wet langdurige zorg (Wlz).

Deze regeling is van toepassing op zorgkantoren als bedoeld in artikel 1.1.1. van de Wet langdurige zorg (Wlz). Bijlage 26 bij circulaire Care/AWBZ/14/10c REGELING Informatieverstrekking monitoring uitgaven Persoonsgebonden budget en individueel aangepaste Wlz-hulpmiddelen : Ingevolge artikel 62 en 68 van de Wet

Nadere informatie

NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG

NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG Opgesteld door: G.Z-H In opdracht van: Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg Postbus 341 3100 AH Schiedam Tel.: 010-2981010 Fax: 010-2981020

Nadere informatie

Handleiding Financiering en Registratie 2014 Forensische Zorg. Datum 20 september 2013 Status Definitief

Handleiding Financiering en Registratie 2014 Forensische Zorg. Datum 20 september 2013 Status Definitief Handleiding Financiering en Registratie 2014 Forensische Zorg Datum 20 september 2013 Status Definitief DEFINITIEF Handleiding Financiering en Registratie 2014 20 september 2013 Colofon Afzendgegevens

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen behorende bij. Zorginkoopdocument 2016 Wlz SECTOR GZ

Nota van Inlichtingen behorende bij. Zorginkoopdocument 2016 Wlz SECTOR GZ Nota van Inlichtingen behorende bij Zorginkoopdocument 2016 Wlz SECTOR GZ Publicatiedatum: 1 juli 2016 1 Voorbehouden, tegenstrijdigheden, rechtsmiddelen en vervaltermijn Dit document met alle bijbehorende

Nadere informatie

TBS-PLAATSEN IN PENITENTIAIRE INRICHTINGEN. Managementsamenvatting

TBS-PLAATSEN IN PENITENTIAIRE INRICHTINGEN. Managementsamenvatting TBS-PLAATSEN IN PENITENTIAIRE INRICHTINGEN Managementsamenvatting MANAGEMENTSAMENVATTING Aanleiding De tbs-sector kent sinds jaren een capaciteitstekort. Vanwege dit tekort wacht een aanzienlijk aantal

Nadere informatie

Forensisch Psychiatrisch Centrum de Kijvelanden. Over TBS

Forensisch Psychiatrisch Centrum de Kijvelanden. Over TBS Forensisch Psychiatrisch Centrum de Kijvelanden Over TBS In deze folder vertellen wij u graag meer over Forensisch Psychiatrisch Centrum de Kijvelanden en in het bijzonder over tbs. De Kijvelanden behandelt

Nadere informatie

Meerjarenbeleid inkoop forensische zorg 2014-2017. Datum 16 augustus 2013

Meerjarenbeleid inkoop forensische zorg 2014-2017. Datum 16 augustus 2013 Meerjarenbeleid inkoop forensische zorg 2014-2017 Datum 16 augustus 2013 Colofon Afzendgegevens Dienst Justitiële Inrichtingen Directie Forensische Zorg Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 30132 2500

Nadere informatie

De Beleidsregel nacalculatie bevat het beleid van de NZa met betrekking tot de beoordeling en afhandeling van de nacalculatie.

De Beleidsregel nacalculatie bevat het beleid van de NZa met betrekking tot de beoordeling en afhandeling van de nacalculatie. Bijlage 1 bij circulaire Care/AWBZ/10/17c BELEIDSREGEL NACALCULATIE Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Toelichting bij het Zorginkoopdocument Wlz 2017 sector GGZ en Overeenkomst 2017 sector GGZ n.a.v. de vragen gesteld voor de Nota van Inlichtingen:

Toelichting bij het Zorginkoopdocument Wlz 2017 sector GGZ en Overeenkomst 2017 sector GGZ n.a.v. de vragen gesteld voor de Nota van Inlichtingen: Toelichting bij het Zorginkoopdocument Wlz sector GGZ en Overeenkomst sector GGZ n.a.v. de vragen gesteld voor de Nota van Inlichtingen: Indien een vraag betrekking had op tekst die letterlijk terug te

Nadere informatie

Vooruitblik afrekening 2014 en verder

Vooruitblik afrekening 2014 en verder Vooruitblik afrekening 2014 en verder 19 maart 2015 Vooruitblik Afrekening 2014 en verder Onderwerpen Proces opleveren Controleverklaring 2014 + Controleprotocol 2014 Proces verbeteren opleveren gegevens

Nadere informatie

a. Hebben de professionals die rondom een cliënt samenwerken hetzelfde doel voor (eigen werkgebied overstijgend)?

a. Hebben de professionals die rondom een cliënt samenwerken hetzelfde doel voor (eigen werkgebied overstijgend)? Toetsingskader Verantwoorde zorg voor delictplegers met ernstige psychische en/of psychiatrische klachten (Cliëntniveau / Uitvoerend niveau); concept, 23 maart 2010 Aspect 1: Doelconvergentie De mate waarin

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen. Handleiding Zorginkoop 2011

Nota van Inlichtingen. Handleiding Zorginkoop 2011 Nota van Inlichtingen Handleiding Zorginkoop 2011 1 Beoordelingskader Bij het beoordelingskader voor het ophogen van het startbudget wordt niet aangegeven hoe de aangeleverde informatie wordt beoordeeld

Nadere informatie

Inkoopplan Forensische Zorg 2013. Datum 18 juni 2012

Inkoopplan Forensische Zorg 2013. Datum 18 juni 2012 Inkoopplan Forensische Zorg 2013 Datum 18 juni 2012 Colofon Afzendgegevens Dienst Justitiële Inrichtingen Directie Forensische Zorg Schedeldoekshaven 101 2511 EM Den Haag Postbus 30132 2500 GC Den Haag

Nadere informatie

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft met inachtneming van de paragrafen 4.2 en 4.4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft met inachtneming van de paragrafen 4.2 en 4.4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), TARIEFBESCHIKKING FORENSISCHE ZORG Kenmerk Datum vaststelling Datum inwerkingtreding 24 november 2017 1 januari 2018 Volgnr. Geldig tot en met 01 31 december 2018 De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft

Nadere informatie

Datum 27 juni 2016 Onderwerp Aanbieding onderzoeksrapport over forensische zorgtrajecten in het gevangeniswezen

Datum 27 juni 2016 Onderwerp Aanbieding onderzoeksrapport over forensische zorgtrajecten in het gevangeniswezen 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

De NZa berekent de totale contracteerruimte voor 2014 met inachtneming van de volgende punten:

De NZa berekent de totale contracteerruimte voor 2014 met inachtneming van de volgende punten: > Retouradres Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Kenmerk

Nadere informatie

Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap. Inleiding

Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap. Inleiding Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap Inleiding In het omgevingsrecht worden regels gesteld waar de overheden zich aan moeten houden bij het uitvoeren van vergunningverlening,

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5059

BELEIDSREGEL BR/CU-5059 BELEIDSREGEL Voorschotten en rentevergoeding onderhanden DBC's GGZ Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Nacalculatie 2014. Indien van toepassing - Specificatie opgave zorginfrastructuur

Nacalculatie 2014. Indien van toepassing - Specificatie opgave zorginfrastructuur Nacalculatie 2014 De deadline voor indiening van de volledige nacalculatie is door de NZa vastgesteld vóór 1 juni 2015. Om tijdige indiening van de nacalculatieformulieren 2014 bij de NZa te kunnen bewerkstelligen,

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2011 2012 32 398 Vaststelling van een Wet forensische zorg en daarmee verband houdende wijzigingen in diverse andere wetten (Wet forensische zorg) A BRIEF

Nadere informatie

Huishoudelijke Hulp Toelage in Leeuwarden: de Himmelsjek

Huishoudelijke Hulp Toelage in Leeuwarden: de Himmelsjek Notitie Huishoudelijke Hulp Toelage in Leeuwarden: de Himmelsjek Inleiding Op 17 februari 2015 is de notitie Huishoudelijke Hulp Toelage in Leeuwarden: de Himmelsjek, door het college vastgesteld. Op 23

Nadere informatie

d. Met deze beleidsregel vervalt Artikel 9.4 lid b van de beleidsregel Extramurale zorg CA-289 (2008).

d. Met deze beleidsregel vervalt Artikel 9.4 lid b van de beleidsregel Extramurale zorg CA-289 (2008). Bijlage bij circulaire Care/AWBZ/09/22c Beleidsregel Lumpsum Zintuiglijk Gehandicapten 2009 1. Algemeen Kenmerk a. Deze beleidsregel is van toepassing op de zorg of dienst als omschreven bij of krachtens

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk directie Zorgmarkten Care 0900 770 70 70 vragencare@nza.nl CARE/AWBZ/12/01c 12D0000176

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk directie Zorgmarkten Care 0900 770 70 70 vragencare@nza.nl CARE/AWBZ/12/01c 12D0000176 Aan de besturen van AWBZ-instellingen en de zorgkantoren Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk Directie Regulering /

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk Directie Regulering / Ministerie van Veiligheid en Justitie De heer dr. K.H.D.M. Dijkhoff Postbus 20301 2500 EH S-GRAVENHAGE Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 56469 6 oktober 2017 Beleidskader bijdrageregeling begeleiden van ex-gedetineerden voor wonen en werken 2018 1. Inleiding

Nadere informatie

BIJLAGE 2 Format jaarplan zorgaanbieders Format jaarplan zorgaanbieders Zuid-Holland, Haaglanden en stadsregio Rotterdam

BIJLAGE 2 Format jaarplan zorgaanbieders Format jaarplan zorgaanbieders Zuid-Holland, Haaglanden en stadsregio Rotterdam BIJLAGE 2 Format jaarplan zorgaanbieders Format jaarplan zorgaanbieders Zuid-Holland, Haaglanden en stadsregio Rotterdam Jaarplan 20.. Deel I: Algemeen 1.1 Algemeen beleid /visie

Nadere informatie

Platformtaak volgens gemeente

Platformtaak volgens gemeente Oplegvel 1. Onderwerp Wijziging bekostigingssystematiek ambulante jeugdhulp individueel per 1-1-2018 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland Platformtaak volgens gemeente 3. Regionaal belang

Nadere informatie

Monitoring uitgaven Persoonsgebonden budget en individueel aangepaste Wlz-hulpmiddelen CA-NR-1653 132215/0187436

Monitoring uitgaven Persoonsgebonden budget en individueel aangepaste Wlz-hulpmiddelen CA-NR-1653 132215/0187436 Bijlage 25 bij circulaire Care/Wlz/15/07c REGELING Monitoring uitgaven Persoonsgebonden budget en individueel aangepaste Wlz-hulpmiddelen : Ingevolge artikel 62 en 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

Uitgangspunten Inkoop Forensische Zorg 2012. Datum 1 juni 2011

Uitgangspunten Inkoop Forensische Zorg 2012. Datum 1 juni 2011 Uitgangspunten Inkoop Forensische Zorg 2012 Datum 1 juni 2011 Status Definitief Colofon Afzendgegevens Dienst Justitiële Inrichtingen Directie Forensische Zorg Schedeldoekshaven 101 2511 EM Den Haag Postbus

Nadere informatie

Het formulier 'Budget 2005 en voorlopige nacalculatie 2004' is vanaf heden te downloaden van onze website (www.ctg-zaio.nl) 1.

Het formulier 'Budget 2005 en voorlopige nacalculatie 2004' is vanaf heden te downloaden van onze website (www.ctg-zaio.nl) 1. Aan de besturen van de AWBZ-instellingen sector V&V en de zorgkantoren Utrecht, 14 januari 2005 Uw brief van: Uw kenmerk: Ons kenmerk: CSTS/CWIT/ihot/CARE/650/05/1c Behandeld door: mevr. C.F.C. Steennis

Nadere informatie

Transitiemodel voor gebudgetteerde zorgaanbieders van gespecialiseerde curatieve ggz Kenmerk

Transitiemodel voor gebudgetteerde zorgaanbieders van gespecialiseerde curatieve ggz Kenmerk Transitiemodel voor gebudgetteerde zorgaanbieders van gespecialiseerde curatieve ggz 2015-2017 Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

Nadere informatie

Geachte voorzitter, RIS Aan de leden van de Commissie Samenleving. Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten. Beleid

Geachte voorzitter, RIS Aan de leden van de Commissie Samenleving. Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten. Beleid Typ teksttyp teksttyp tekst drs. K.P. Klein Wethouder van Stedelijke Economie, Zorg en Havens 030 Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag Aan de leden van de Commissie Samenleving r- RIS296071 Contactpersoon

Nadere informatie

Wlz Zorginkoopbeleid 2016. drs. Ineke Wever, manager Zorg ZN

Wlz Zorginkoopbeleid 2016. drs. Ineke Wever, manager Zorg ZN Wlz Zorginkoopbeleid 2016 drs. Ineke Wever, manager Zorg ZN Wlz 01-01-2015 De Wlz is sinds 1 januari 2015 een feit. Met de invoering van deze wet staan drie onderling samenhangende doelstellingen centraal:

Nadere informatie

HKZ-norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein versie 2015

HKZ-norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein versie 2015 HKZ-norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein versie 2015 Versiebeheer Datum Activiteit Versie 27 februari Niveau 1 losgekoppeld van overige niveaus 0.1 5 maart 2015 Input projectoverleg

Nadere informatie

: G.A. Beeksma / (023) / holland.nl. : Prestatieplannen (reeds in bezit) Motie 14 2 (reeds in bezit)

: G.A. Beeksma / (023) / holland.nl. : Prestatieplannen (reeds in bezit) Motie 14 2 (reeds in bezit) Nota PS-commissie Vergaderdatum : 27 april 2005 Commissie voor : Sociale Infrastructuur Agendapunt nr. : B agenda, punt 5 Commissienr. : 2005 16393 Onderwerp : Prestatieplannen steunfuncties 2005 Opsteller/telefoon/e-mail-adres

Nadere informatie

Toelichting bij Verordening maatschappelijke ondersteuning Utrecht 2015

Toelichting bij Verordening maatschappelijke ondersteuning Utrecht 2015 Toelichting bij Verordening maatschappelijke ondersteuning Utrecht 2015 Inleiding De wet bepaald dat de gemeente een verordening dient vast te stellen ten behoeve van de uitvoering van het door de gemeenteraad

Nadere informatie

Monitoring uitgaven Persoonsgebonden budget en individueel aangepaste Wlz-hulpmiddelen

Monitoring uitgaven Persoonsgebonden budget en individueel aangepaste Wlz-hulpmiddelen Bijlage 10 bij circulaire Care/Wlz/15/14c REGELING Monitoring uitgaven Persoonsgebonden budget en individueel aangepaste Wlz-hulpmiddelen 2016 : 0161964/0224061 Ingevolge de artikelen 62 en 68 van de Wet

Nadere informatie

Belangrijke wijzigingen HKZ-normen

Belangrijke wijzigingen HKZ-normen Belangrijke wijzigingen HKZ-normen door wijzigingen in ISO 9001:2015 Om welke HKZ-normen gaat het: Belangrijke wijzigingen HKZ-normen Op 15 september 2015 is de nieuwe ISO 9001:2015 gepubliceerd. Een groot

Nadere informatie

Kwaliteitskader Complementaire Zorg Utrecht, 19 juni 2014

Kwaliteitskader Complementaire Zorg Utrecht, 19 juni 2014 Partner for progress Kwaliteitskader Complementaire Zorg Utrecht, 19 juni 2014 Even voorstellen - Drs. Petra van Mastrigt - Ing. Gerard Crone - Drs. Willy Limpens Kiwa Nederland B.V. Visie Kiwa B.V.: Kiwa

Nadere informatie

Uitgangspunten Zorginkoop Forensische Zorg 2011. Datum 18 juni 2010

Uitgangspunten Zorginkoop Forensische Zorg 2011. Datum 18 juni 2010 Uitgangspunten Zorginkoop Forensische Zorg 2011 Datum 18 juni 2010 Status Definitief Colofon Afzendgegevens Dienst Justitiële Inrichtingen Directie Forensische Zorg Schedeldoekshaven 101 2511 EM Den Haag

Nadere informatie

Belangrijke wijzigingen HKZ-normen

Belangrijke wijzigingen HKZ-normen Belangrijke wijzigingen HKZ-normen door wijzigingen in ISO 9001:2015 Belangrijke wijzigingen HKZ-normen Op 15 september 2015 is de nieuwe ISO 9001:2015 gepubliceerd. Een groot aantal HKZ-normen is ISO-compatibel.

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk directie Zorgmarkten Care Care/Wlz/15/06c /

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk directie Zorgmarkten Care Care/Wlz/15/06c / Aan de besturen van Wlz instellingen en de zorgkantoren Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer

Nadere informatie

Datum 12 maart 2012 Onderwerp antwoorden op de vragen van lid Kooiman (SP) over de financiering van Multi Systeem Therapie

Datum 12 maart 2012 Onderwerp antwoorden op de vragen van lid Kooiman (SP) over de financiering van Multi Systeem Therapie 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

REGELING CA/NR-100.045

REGELING CA/NR-100.045 Bijlage 1 bij ACON/khes/Care/AWBZ/06/23c REGELING Aanlevering en verspreiding scoregegevens zorgzwaartepakketten (ZZP's) ten behoeve van de Nederlandse Zorgautoriteit Gelet op artikel 68, eerste lid, Wet

Nadere informatie

Jaarplan 2008. de Kijvelanden forensisch psychiatrisch centrum

Jaarplan 2008. de Kijvelanden forensisch psychiatrisch centrum Jaarplan 2008 de Kijvelanden forensisch psychiatrisch centrum Jaarplan 2008 / Inhoudsopgave pag. 1. Inleiding en interne speerpunten 2008 4 1.1 Inleiding 5 1.2 Interne speerpunten 2. Voorstel managementafspraken

Nadere informatie

Meldingen regeling algemeen

Meldingen regeling algemeen 1 van 1 Doelstelling: Willen leren van meldingen en signalen ( dit kunnen meldingen zijn ) om de processen te optimaliseren en de zorg voor de patiënten op een zo hoog mogelijk niveau te houden of te brengen.

Nadere informatie

Regeling Declaratiebepalingen prestaties ZZP s en extramurale parameters FZ, NR/FZ-002

Regeling Declaratiebepalingen prestaties ZZP s en extramurale parameters FZ, NR/FZ-002 Regeling Declaratiebepalingen prestaties ZZP s en extramurale parameters FZ, Ingevolge de artikelen 36, 37 en 38, tweede lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Monitoring. Meetbare effecten van beleid. Hoofdlijnen. Bestuurlijk contracteren

Monitoring. Meetbare effecten van beleid. Hoofdlijnen. Bestuurlijk contracteren Monitoring De concretisering van beleid wordt in beeld gebracht en zo veel mogelijk gemeten om tijdig bij te kunnen sturen. Wanneer beleid ingezet wordt dient de outcome (effecten en resultaten) gemeten

Nadere informatie

Handleiding Financiering en Registratie 2013 Forensische Zorg. Datum 1 augustus 2012 Status

Handleiding Financiering en Registratie 2013 Forensische Zorg. Datum 1 augustus 2012 Status Handleiding Financiering en Registratie 2013 Forensische Zorg Datum 1 augustus 2012 Status Colofon Afzendgegevens Directie Forensische Zorg Kwantitatieve en Financiële Analyse Schedeldoekshaven 101 2511

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

In deze circulaire worden de belangrijkste wijzigingen in een aantal beleidsregels en in één regeling voor 2012 en 2013 toegelicht.

In deze circulaire worden de belangrijkste wijzigingen in een aantal beleidsregels en in één regeling voor 2012 en 2013 toegelicht. Aan de besturen van AWBZ-zorgaanbieders en de zorgkantoren Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer

Nadere informatie

Informatie Piet Roordakliniek. Tactus

Informatie Piet Roordakliniek. Tactus Informatie Tactus Behandelaanbod Forensische Verslavingskliniek De is een forensische verslavingskliniek en biedt behandeling aan cliënten die veelvuldig met justitie in aanraking zijn gekomen, langdurig

Nadere informatie

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van de paragrafen 4.2 en 4.4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van de paragrafen 4.2 en 4.4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), TARIEFBESCHIKKING FORENSISCHE ZORG Kenmerk Datum vaststelling Datum inwerkingtreding TB/REG-17601-01 27 juni 2016 1 januari 2017 Volgnr. Geldig tot en met 01 31 december 2017 De Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

AANWIJZING CONTROLEPROTOCOL PRODUCTIEVERANTWOORDINGEN FORENSISCHE ZORG 2011

AANWIJZING CONTROLEPROTOCOL PRODUCTIEVERANTWOORDINGEN FORENSISCHE ZORG 2011 1 AANWIJZING CONTROLEPROTOCOL PRODUCTIEVERANTWOORDINGEN FORENSISCHE ZORG 2011 Inhoud 1. Algemeen 2. Inhoud van het accountantsonderzoek 3. Controleverklaring 4. Forensische Zorgtitels (Strafrechtelijke

Nadere informatie

Overeenkomst Verdiepingsdiagnostiek. Contractduur : 1 januari december 2014 Onderwerp : Overeenkomst Verdiepingsdiagnostiek

Overeenkomst Verdiepingsdiagnostiek. Contractduur : 1 januari december 2014 Onderwerp : Overeenkomst Verdiepingsdiagnostiek Overeenkomst Verdiepingsdiagnostiek Contractduur : 1 januari 2013-31 december 2014 Onderwerp : Overeenkomst Verdiepingsdiagnostiek De ondergetekenden: 1. De Staat der Nederlanden, Ministerie van Veiligheid

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen behorende bij. Zorginkoopdocument 2017 Wlz SECTOR GGZ

Nota van Inlichtingen behorende bij. Zorginkoopdocument 2017 Wlz SECTOR GGZ Nota van Inlichtingen behorende bij Zorginkoopdocument 2017 Wlz SECTOR GGZ Publicatiedatum: 1 juli 2016 1 Voorbehouden, tegenstrijdigheden, rechtsmiddelen en vervaltermijn Dit document met alle bijbehorende

Nadere informatie