Jaarverantwoording 2010 FPC de Kijvelanden. de Kijvelanden forensisch psychiatrisch centrum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverantwoording 2010 FPC de Kijvelanden. de Kijvelanden forensisch psychiatrisch centrum"

Transcriptie

1 Jaarverantwoording 2010 FPC de Kijvelanden de Kijvelanden forensisch psychiatrisch centrum

2 Bezoekadres Kijvelandsekade AB Poortugaal Postadres Postbus AC Rhoon Telefoon Fax Internet Identificatienummer NZA 1705 Nummer Kamer van Koophandel de Kijvelanden forensisch psychiatrisch centrum

3 Jaarverantwoording 2010 / Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 2 Profiel van de organisatie Algemene identificatiegegevens Structuur van de Kijvelanden - Rechtsvorm en voorzieningen - Organisatorische structuur en organogram - Besturingsmodel en segmentering - Toelatingen - Medezeggenschapstructuur Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Cliënten, productie, personeel en opbrengsten Werkgebieden Samenwerkingsrelaties 3 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap Normen voor goed bestuur Raad van Bestuur Raad van Toezicht - Uitoefening toezichthoudende taken - Jaarverslag 2010 activiteiten / aandachtspunten Bedrijfsvoering - Risicomanagement - Controlfuncties Patiëntenraden van FPC de Kijvelanden - Patiëntenraad van de Kijvelanden in het kader van de BVT - Patiëntenraad van het Dok in het kader van de WMCZ Ondernemingsraad 4 Beleid, inspanningen en prestaties Meerjarenbeleid van de Kijvelanden Algemeen beleid, speerpunten 2010 en resultaten van beleid in Interne speerpunten van beleid FPC de Kijvelanden - Topklinische zorg - INK/EFQM-traject - Informatie- en Communicatietechnologie - Zorglogistiek - Bouw FPK en FPA - Opleidingen - Functie Inkoop - Dienstverlening Delta Psychiatrisch Centrum - Brandveiligheid - Interculturalisatie Interne speerpunten van de poli- en dagkliniek het Dok - Uitbreidingen van het Dok en verhuizing het Dok Rotterdam - Zorgvernieuwing binnen het Dok - Ontwikkeling topklinische zorg Algemeen kwaliteitsbeleid - Kwaliteitsmanagementsysteem - Kwaliteit van informatie en registratie, gegegevensbeveiliging - Kwaliteit van gebouwen - Brandveiligheid

4 Jaarverantwoording 2010 / Inhoudsopgave Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten Kwaliteit van zorg - Scores op de prestatie-indicatoren Zichtbare Zorg - Onderzoek naar patiënttevredenheid in Meldingen incidenten Patiëntenzorg Klachten van patiënten in Kwaliteit ten aanzien van medewerkers Personeelsbeleid Kwaliteit van het werk Samenleving Financieel beleid Separate regeling voor particuliere FPC s Geleverde producten door FPC de Kijvelanden Realisatie speerpunten 2010 van DForZo - Realisatie speerpunten binnen de kliniek van de Kijvelanden - Realisatie speerpunten binnen de poli- en dagkliniek het Dok Realisatie doelstellingen op de prestatie-indicatoren DForZo Afspraken uitvoering kwaliteitsmanagement Realisatie aanbevelingen rapporten IGZ en ISt Certificatietrajecten 5 Jaarrekening Jaarrekening 2010 Bijlagen bij de Jaarverantwoording 2010 van FPC de Kijvelanden 67 Bijlage I Realisatie doelstellingen van de prestatie-indicatoren DForZo 74 Bijlage II Zichtbare Zorg prestatie-indicatoren 75 Bijlage III Arbo Jaarverslag Bijlage IV Overzicht publicaties en lezingen in 2010

5 Jaarverantwoording 2010 Inleiding

6 Jaarverantwoording 2010 / Inleiding 6 Bij de samenstelling van de voorliggende Jaarverantwoording heeft FPC de Kijvelanden als uitgangspunten gehanteerd te willen voldoen aan de wettelijke verantwoordingsplichten op diverse terreinen, maatschappelijke verantwoording afleggen over de organisatie en op transparante wijze inzicht geven in de geleverde zorg aan forensisch-psychiatrische patiënten. De zorg voor patiënten met forensischpsychiatrische problematiek, en met name die voor patiënten met een TBS-maatregel, staat maatschappelijk al enige tijd onder druk. In 2010 zijn, na jaren van groei in de TBS-sector, de gevolgen daarvan voelbaar geworden. De vermindering van het aantal opleggingen van de TBS-maatregel door de rechter en het toenemend aantal delictplegers dat weigert mee te werken aan psychologisch en psychiatrisch onderzoek, zijn de directe oorzaken van een verminderde behoefte aan TBS-capaciteit. Daarnaast zijn er onderliggende oorzaken, zoals de vermindering van het maatschappelijk draagvlak voor de TBSmaatregel, mede als gevolg van de toegenomen behandelduur en de vaak ongenuanceerde berichtgeving door de media bij incidenten, die een rol spelen. De vermindering van het maatschappelijk draagvlak voor de TBS-maatregel is inmiddels vertaald in regeringsbeleid door de opname van maatregelen in het regeer- en gedoogakkoord van het huidige kabinet. Het regeringsbeleid is gericht op vermindering van de instroom in de TBS, versobering van de longstayafdelingen en van de contracten met particuliere TBS-instellingen en GGZ-instellingen voor de behandeling van TBS-patiënten. Daarnaast zijn er signalen dat de staatssecretaris van Justitie meer bevoegdheden wil creëren om in te kunnen grijpen in de dagelijkse gang van zaken binnen TBS-klinieken. Deze ontwikkelingen dwingen instellingen die behandeling bieden aan deze doelgroep, om kritisch naar het eigen werkveld te kijken, verbeteringen aan te brengen waar nodig en vooral ook beter te communiceren welke bijdrage zij leveren aan beveiliging van de maatschappij door de behandeling van delictplegers met psychiatrische stoornissen. Door het Onderlinge Directeuren Overleg (ODO) en het Landelijk Beraad Hoogst Inhoudelijk Verantwoordelijken (LBHIV), waarbinnen de FPC s en FPK s bestuurlijk en/of directioneel zijn vertegenwoordigd, is in 2010 een gezamenlijke nota, onder de titel Forensische Zorg in Perspectief, opgesteld waarin een meerjarenperspectief voor hoog intensieve en hoog beveiligde forensische zorg wordt geschetst. Vanuit de invalshoeken beveiliging en zorgintensiviteit wordt in de nota een continuüm aan forensische zorg aangegeven waarbinnen maatwerk wordt geleverd dat afgestemd is op de behoefte aan een veilige samenleving en op de individuele problematiek en zorgbehoefte van forensischpsychiatrische patiënten. Ook binnen FPC de Kijvelanden zijn de gevolgen van de geschetste ontwikkelingen binnen de TBSsector voelbaar en is sprake van afbouw van TBScapaciteit. Dit heeft in 2010 echter niet geleid tot gedwongen ontslag van medewerkers. Door de inzet van medewerkers bij de voorbereiding van nieuwe initiatieven, zoals de ontwikkeling van een Forensisch Psychiatrische Kliniek (FPK) en een Forensisch Psychiatrische Afdeling (FPA), kon dit worden voorkomen. In de overbruggingsperiode naar de nieuwe situatie, waarin de FPK en FPA operationeel zijn, worden eigen middelen ingezet om de deskundige medewerkers van de Kijvelanden te behouden. Al eerder zijn door FPC de Kijvelanden trajecten uitgezet die gericht zijn op kwaliteitsverbetering van de behandeling en de bedrijfsvoering en op het ontplooien van nieuwe initiatieven om de behandelketen voor forensisch-psychiatrische

7 Jaarverantwoording 2010 / Inleiding 7 patiënten te dichten. In het meerjarenbeleid voor de periode zijn de verschillende trajecten uitgewerkt. Het streven naar excellentie geldt als uitdaging voor de toekomst met als hoofddoelstelling in 2012 een gecertificeerde instelling voor topklinische zorg voor forensischpsychiatrische patiënten te zijn. In 2010 zijn diverse activiteiten uitgevoerd ter verbetering van de bedrijfsvoering en het primaire proces, zoals onder andere de uitvoering van het INK/ EFQM verbetertraject, het op hoger niveau brengen van de Informatie- en Communicatietechnologie en de ontwikkeling van diverse control functies. Medio 2010 is het INK/EFQM verbetertraject afgerond met het behalen van het INK/EFQM verbetercertificaat met een score gelijkwaardig aan een driesterren erkenning door het EFQM. Op het gebied van de ICT-ontwikkeling zijn diverse applicaties in 2010 ingevoerd en is een strategisch ICT-beleid voor de toekomst geformuleerd. In dit kader wordt tevens nagedacht over het gebruik van moderne communicatiemiddelen om het Strategisch Management Team (SMT) zoveel mogelijk digitaal en met zo weinig mogelijk papier te laten functioneren en zodoende een werkwijze te ontwikkelen met een zo hoog mogelijke mate van flexibiliteit en bereikbaarheid van de leden van het SMT. In tijden van economische en politieke onzekerheid groeit de noodzaak voor organisaties om op goede wijze met bedrijfsrisico s om te gaan en gericht risicomanagement toe te passen. Dit geldt ook voor FPC de Kijvelanden, mede gezien de huidige externe ontwikkelingen. Het bestuur heeft in 2010 stappen gezet om voor de Kijvelanden te komen tot een helder risicoprofiel, duidelijke risicoverslaglegging en de ontwikkeling van kaders voor de afwegingen bij besluitvorming over strategische keuzes. In het kader van het meerjarenbeleid had de Kijvelanden reeds stappen gezet voor de ontwikkeling van verschillende control functies. In 2010 is deze ontwikkeling voortgezet en momenteel beschikt de Kijvelanden over vier control functies, de financial control, zorgcontrol, juridische control en procescontrol. De control functies blijken zeer waardevol voor het overzicht en de sturing van de organisatie en de uitbouw van deze functies wordt als een innovatief ontwikkelingstraject gezien. Zo betekent de zorgcontrol voor de behandeling van patiënten dat er zorgpaden worden uitgezet met mijlpalen die een directe vertaling hebben naar de bedrijfsvoering in verband met de noodzakelijke inzet van middelen om de uitgezette trajecten ook volgens plan te realiseren. De ontwikkeling van de zorgcontrol wordt in 2011 voortgezet en vraagt om forse investeringen op het gebied van de ICT. Voor de verdere ontwikkeling van het Elektronisch Patiëntendossier is besloten aan te sluiten bij de landelijke ontwikkelingen omdat de huidige leverancier gedane beloftes onvoldoende weet waar te maken. Op inhoudelijk gebied is geïnvesteerd in nieuwe initiatieven, behandelinnovatie en wetenschappelijk onderzoek ter ondersteuning van te ontwikkelen behandelprogramma s voor topklinische zorg. Gestart is met de ontwikkeling van een topklinische afdeling voor diagnostiek en de ontwikkeling van een topklinisch aanbod voor patiënten met Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). Om nog beter in te kunnen spelen op de noodzaak van wetenschappelijke ondersteuning van zorgprogramma s en het leveren van bijdragen aan de kwaliteitsondersteuning van de behandeling, is eind 2010 de herstructurering van de afdeling Onderzoek en Behandelinnovatie (OBI) van de Kijvelanden ingezet. Door deze afdeling worden tevens de certificeringstrajecten voor topklinische zorg uitgewerkt. Voor de samenwerking van de afdeling met de Universiteit Tilburg en de Erasmus Universiteit zijn werkplannen opgesteld. FPC de Kijvelanden

8 Jaarverantwoording 2010 / Inleiding 8 fungeert als academische werkplaats voor de Universiteit Tilburg. De nieuwe initiatieven van de Kijvelanden zijn gericht op het dichten van de behandelketen voor forensisch-psychiatrische patiënten om zodoende een breed en genuanceerd aanbod te realiseren in de regio. Naar verwachting wordt de nieuwbouw voor de FPK in augustus 2011 opgeleverd. Alle voorbereidingen voor de realisatie van de FPA zijn naar verwachting medio 2011 afgerond, waarna met de bouw wordt gestart. De plannen voor de ontwikkeling van een eigen RIBW zijn voorlopig opgeschort als gevolg van nog ontbrekend budget voor deze plannen bij het ministerie. In samenwerking met Bouman GGZ, Altrecht en Centrum Maliebaan wordt een Forensische Verslavingskliniek (FVK), met 24-plaatsen in Rotterdam en 24 plaatsen in Utrecht, opgericht. Eveneens passend in deze beleidslijn, zijn gesprekken gestart over de mogelijke inhuizing van een SGLVG-plus afdeling binnen de kliniek, in samenwerking met Ipse-De Bruggen. De poli- en dagkliniek het Dok heeft in 2010 een sterke groei gerealiseerd en heeft nieuwe vestigingen geopend in Dordrecht en Tilburg. Hierdoor is de toegankelijkheid binnen de regio voor ambulante forensische zorg aanzienlijk verbeterd. Door de groei van de ambulante sector is het tevens mogelijk geworden een eigen For-Fact team samen te stellen. In 2010 zijn eveneens de ambulante behandelactiviteiten in de penitentiaire instellingen in de regio hervat. De samenwerking met de ketenpartners in de regio, gericht op het dichten van de behandelketen voor forensisch-psychiatrische patiënten, is in 2010 voortgezet en uitgebreid met diverse nieuwe instellingen. Dit geldt zowel voor de kliniek als de poli- en dagkliniek van de Kijvelanden. De doorplaatsing van TBS-patiënten naar GGZ-instellingen voor een vervolgbehandeling, is in de tweede helft van 2010 gestagneerd, vooral als gevolg van onvoldoende financiering voor de inkoop van de duurdere GGZ-plaatsen. De toezegging van het ministerie voor Veiligheid en Justitie voor een compensatieregeling is in 2010 niet geëffectueerd. De samenwerking met Altrecht GGZ binnen FPC 2landen is in 2010 inspirerend en vruchtbaar geweest, mede in verband met de start van een gezamenlijke ontwikkeling van een innovatief behandelbeleid. In 2010 zijn de meeste dienstverleningscontracten met Delta Psychiatrisch Centrum ontbonden en vervangen door nieuwe contracten met externe dienstverleners. Dit proces is zeer goed verlopen, mede dankzij de uitstekende medewerking hierbij door Delta Psychiatrisch Centrum. Voor de ontwikkeling en uitvoering van ICTondersteuning en voor enkele facilitaire diensten zijn de dienstverleningscontracten met Delta Psychiatrisch Centrum verlengd. Ondanks de externe onzekerheden heeft FPC de Kijvelanden in 2010 een goed financieel resultaat weten te boeken. De financiële doelstellingen voor 2010 zijn gerealiseerd en de solvabiliteitspositie van de Kijvelanden is in 2010 uitstekend gebleven. Om de continuïteit van de zorgverlening door de Kijvelanden te waarborgen streeft de Kijvelanden de komende vijf jaar naar een vermogensomvang die als solide kan worden aangemerkt om als voldoende buffer te dienen voor de dekking van eventuele financiële risico s en mogelijkheid biedt om voor investeringen relatief goedkoop krediet aan te kunnen trekken. Voor de toekomst worden, naast de reeds geschetste politieke ontwikkelingen, ook veranderingen met betrekking tot de uitvoering van de forensische zorg voorzien op basis van de invoering van nieuwe wetgeving. De invoering van de Wet Forensische Zorg moet ervoor zorgen dat forensische patiënten de juiste zorg

9 Jaarverantwoording 2010 / Inleiding 9 in de juiste instelling krijgen en de aansluiting tussen het strafsysteem en de GGZ verbeterd wordt. Uit het wetsvoorstel blijkt vooralsnog een dirigistische kijk op de forensische sector. Het ministerie krijgt volgens het wetsvoorstel ook ruime bevoegdheden om in te grijpen in de dagelijkse gang van zaken binnen particuliere TBS-klinieken. Deze uitbreiding van bevoegdheden van de minister gaat zeer ver en kan er zelfs toe leiden dat het beheer van de private instellingen wordt overgenomen en het hoofd van de private instelling wordt geschorst of ontslagen onder nader omschreven omstandigheden. Deze ontwikkeling wordt als ongewenst en in strijd met het huidige arbeidsrecht geacht. Veranderingen in de zorg voor forensisch-psychiatrische patiënten is eveneens te verwachten op basis van de invoering van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg, waarvan het ontwerp in juni 2010 bij de Tweede Kamer is ingediend. De onzekerheden rondom de kabinetsformatie in 2010 en de gevolgen hiervan voor de opleggingen van een TBS-maatregel, hebben bij de medewerkers van de Kijvelanden voor onrust gezorgd in verband met onzekerheid over de continuïteit van hun werk. De uitwerking van het huidige kabinetsbeleid verloopt tot op heden positiever voor de TBS-sector dan aanvankelijk was voorzien. Ook de getoonde politieke wil, voortvloeiend uit een burgerinitiatief, om maatregelen te nemen tegen het ontlopen van een TBS-maatregel door delictplegers door te weigeren mee te werken aan psychiatrisch en psychologisch onderzoek, geeft een andere kijk op het kabinetsbeleid met betrekking tot de TBS. De concretisering van de getoonde wil zal echter nog de nodige tijdsinvestering vergen. Ondanks deze positieve signalen blijft de toekomst zorgelijk als het gaat om de noodzakelijke behandeling van delictplegers met psychiatrische stoornissen en de maatschappelijke en politieke beoordeling van de mogelijkheden voor de behandeling van deze patiënten en de hiermee geleverde bijdrage aan de beveiliging van de maatschappij. FPC de Kijvelanden blijft zich echter volledig inzetten voor de behandeling van deze doelgroep door de forensisch-psychiatrische behandeling op een zo hoog mogelijk niveau te brengen en ervoor te zorgen dat deze patiënten op een veilige manier terug kunnen keren naar de maatschappij. Het verslag en de verantwoording over de ondernomen activiteiten en gerealiseerde resultaten in 2010 moge hiervan een bewijs zijn.

10 Jaarverantwoording Uitgangspunten van de verslaglegging

11 Jaarverantwoording 2010 / Uitgangspunten van de verslaglegging 11 Uitgangspunten In de Jaarverantwoording wordt verslag gedaan van alle activiteiten van Forensisch Psychiatrisch Centrum de Kijvelanden (FPC de Kijvelanden) in het jaar Deze activiteiten betreffen de TBS-kliniek gevestigd in Poortugaal, de resocialisatieafdeling de Blink in Rotterdam en de forensisch-psychiatrische poli- en dagklinieken het Dok met vestigingen in Rotterdam, Breda, Dordrecht en Tilburg. FPC de Kijvelanden heeft in 2009, samen met Altrecht GGZ, ook een TBS-kliniek in Utrecht geopend, de FPC 2landen. Daar waar relevant wordt ook in deze Jaarverantwoording bij FPC 2landen stilgestaan. Het gevolgde format voor de Jaarverantwoording 2010 van de Kijvelanden is gebaseerd op het door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voorgeschreven format voor de Jaarverantwoording 2010 voor de forensische zorg. Dit document van het ministerie van VWS omvat eveneens alle wettelijk verplichte verantwoordingsvragen voor instellingen in de forensische zorg. Het ministerie voor Veiligheid en Justitie heeft besloten om zich voor de jaarverantwoording van instellingen bij wie dit ministerie zorg inkoopt, aan te sluiten bij het Jaardocument Forensische Zorg van het ministerie van VWS. FPC de Kijvelanden doet met de voorliggende Jaarverantwoording 2010 verslag van alle verleende zorg in 2010 en legt daarmee ook de wettelijk verplichte verantwoording af over diverse aspecten van de zorg aan alle zorginkopers die bij FPC de Kijvelanden forensische zorg hebben ingekocht. Met de verslaglegging in dit Jaardocument en de verstrekking van alle gevraagde gegevens, acht de Kijvelanden zich vrijgesteld van de afzonderlijke (wettelijke) verantwoordingsplichten. Het Jaardocument 2010 van de Kijvelanden bestaat uit 3 onderdelen: - maatschappelijk verslag (MV) - jaarrekening - kwantitatieve gegevens (DigiMV/Zichtbare Zorg). Voor het maatschappelijk verslag is op enkele onderdelen afgeweken van het gegeven format om doublures in de informatievoorziening te voorkomen. Daar waar dat aan de orde is worden verwijzingen gehanteerd naar hoofdstukken en pagina s waar over het gevraagde onderwerp reeds verslag is gedaan.

12 Jaarverantwoording Profiel van de organisatie

13 Jaarverantwoording 2010 / Profiel van de organisatie Algemene identificatiegegevens 2.2 Structuur van de Kijvelanden Zie het colofon op pagina 2 van dit Jaardocument. Rechtsvorm en voorzieningen FPC de Kijvelanden is een stichting die in 2010 beschikte over zes eigen vestigingen. De hoofdvestiging (de TBS-kliniek) is gevestigd in Poortugaal, gemeente Albrandswaard. Daarnaast beschikt de stichting over een resocialisatieafdeling voor TBS-gestelden (de Blink) in Rotterdam. Verder heeft de Kijvelanden een viertal vestigingen van de forensischpsychiatrische poli- en dagkliniek het Dok. Deze zijn gevestigd in Rotterdam, Breda, Dordrecht en Tilburg. De Kijvelanden beschikt sinds 2009 ook over een toelating voor de realisatie van een Forensisch Psychiatrische Afdeling (FPA) in het kader de Wet Bijzondere Opname Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ). In 2011 wordt het aantal vestigingen van de Kijvelanden uitgebreid met een Forensisch Psychiatrische afdeling (FPA) en een Forensisch Psychiatrische Kliniek (FPK). Beide nieuwe voorzieningen worden gevestigd in Poortugaal. Na een gezamenlijke inschrijving in 2008 op tender IV, betreffende de uitbreiding van tijdelijke TBS-capaciteit, en de gunning hiervan door het ministerie van Justitie, is door FPC de Kijvelanden met Altrecht GGZ de stichting FPC 2landen opgericht met het doel 55 TBS-plaatsen te exploiteren in Utrecht. FPC 2landen is een zelfstandige stichting die los staat van FPC de Kijvelanden en Altrecht GGZ. Sinds augustus 2009 is de kliniek van FPC 2landen operationeel. Organisatorische structuur en organogram FPC de Kijvelanden wordt bestuurd volgens het Raad van Toezichtmodel. Het Bestuur is beslissingsbevoegd en de Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het Bestuur, met de Zorgbrede Governancecode als richtsnoer. De Raad van Bestuur van FPC de Kijvelanden is éénhoofdig. Het primaire proces van de Kijvelanden wordt uitgevoerd in drie zorgketens: de Sociaaltherapeutische Keten, de Supportieve Keten en de Ambulante Keten. Op directie-, keten- en afdelingsniveau is sprake van duaal management met eindverantwoordelijken voor risicomanagement en behandeling en eindverantwoordelijken voor personeel en bedrijfsvoering. Zie voor de organisatorische structuur tevens het organogram op de volgende pagina.

14 Jaarverantwoording 2010 / Profiel van de organisatie 14 Organogram FPC de Kijvelanden Raad van Toezicht Raad van Bestuur Marketing- en Communicatiebureau Bestuursbureau OBI Ondernemingsraad Control Directie Personeel en Bedrijfsvoering Directie Risicomanagement en Behandeling Keten Supportief Keten Sociaal Therapeutisch Keten Ambulant Forensische poli- en dagkliniek Het Dok Directiebureau Maatschappelijk werk Psychologen Rotterdam, Breda, Dordrecht en Tilburg Werk-, leer- en sportcentrum Roosterbureau ICT Afdeling Jade en Olivijn (separeers) Maatschappelijk werk Psychologen Vaktherapeuten Behandelingsrapportage Diagnostisch- en Zorgprogramma P&O Afdeling Opaal en Karmijn Afdeling Onyx en Koraal Afdeling Robijn, Smaragd en Logeerunit Medische Dienst Financiën Facilitair Afdeling Amber/GGZ Afdeling Kobalt, Saffier en Aquamarijn Geestelijke verzorging Afdeling de Blink, ZW en ACT-team Inkoop

15 Jaarverantwoording 2010 / Profiel van de organisatie 15 Besturingsmodel en segmentering De Kijvelanden hanteert het INKmanagementmodel voor de sturing van de bedrijfsvoering op resultaten. Medio 2010 heeft de Kijvelanden het INK/EFQM-verbetercertificaat behaald met een driesterren erkenning door het EFQM. Voor de sturing van de kwaliteit van de processen worden de HKZ-normen gehanteerd. De sturing hierop is verankerd in de jaarcyclus van planning & control binnen de Kijvelanden. FPC de Kijvelanden vormt met al zijn voorzieningen één segment. Toelatingen De Kijvelanden beschikt over de volgende toelatingen: - persoonlijke verzorging - verpleging - ondersteunende begeleiding - activerende begeleiding - behandeling - verblijf op grond van AWBZ - verblijf en behandeling in het kader van de Wet Bijzondere Opname Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ). Medezeggenschapsstructuur Voor de patiënten en medewerkers worden wettelijke medezeggenschapstructuren in stand gehouden. kent een patiëntenraad conform de richtlijnen van deze wet. Zie tevens hoofdstuk 3.5, onder patiëntenraden van FPC de Kijvelanden, pagina 33. Medezeggenschap Medewerkers De ondernemingsraad (OR) van de Kijvelanden bestaat uit 9 leden. In de overlegvergaderingen van de OR met de bestuurder worden alle relevante ontwikkelingen van de organisatie besproken c.q. aan de OR ter advisering of instemming voorgelegd, conform de bepalingen van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). De OR legt jaarlijks verantwoording af in een eigen jaarverslag. Zie hoofdstuk 3.6, onder Ondernemingsraad, pagina 34. Medezeggenschap Patiënten De medezeggenschap van de patiënten van de Kijvelanden met een TBS-maatregel is vastgelegd in de Beginselenwet Verpleging Terbeschikkinggestelden (BVT). De Kijvelanden heeft voor deze categorie patiënten een patiëntenraad conform de BVT. Voor de patiënten die ambulant worden behandeld in de poli- en dagkliniek het Dok is de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorgsector (WMCZ) van toepassing. De poli- en dagkliniek het Dok

16 Jaarverantwoording 2010 / Profiel van de organisatie Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering De missie van FPC de Kijvelanden is vastgelegd in het Meerjarenbeleid en omvat de essentie van de kernactiviteiten van de Kijvelanden: FPC de Kijvelanden levert een gerichte bijdrage aan een veilige samenleving door het risico op delicten door onze patiënten te verminderen en onze patiënten te resocialiseren en te reïntegreren in de maatschappij. Daartoe biedt de Kijvelanden ambulante en klinische topzorg met als elementen: - preventie - beveiliging - risicomanagement en behandeling - resocialisatie en rehabilitatie - wetenschappelijk onderzoek - opleiding. Het motto voor de jaren luidt: FPC de Kijvelanden werkt aan een veilige samenleving. Een belangrijke ambitie van FPC de Kijvelanden voor de lopende beleidsperiode is het dichten van de behandelketen voor de patiënten. De Kijvelanden wil ervoor zorgen dat er geen hiaten ontstaan in de forensisch psychiatrische zorgverlening wanneer patiënten overgaan van de ene zorgvorm naar de andere. De Kijvelanden kiest ervoor om de zorgketen te dichten in samenwerking met de ketenpartners of door het opzetten van eigen activiteiten. Over de wijze waarop dat in 2010 is gebeurd, wordt verder in deze Jaarverantwoording verslag gedaan Patiënten/Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten De klinische forensisch-psychiatrische zorg van de Kijvelanden bestaat uit een beveiligings-, behandelings- en resocialisatietraject voor TBS-gestelden om hun terugkeer naar de maatschappij mogelijk te maken en omvat tevens scholing en arbeid voor deze patiënten. De patiëntenpopulatie betreft in de regel agressieve patiënten met een sterk ontregelend en milieuontwrichtend gedrag. De klinische patiëntenpopulatie betrof in het verslagjaar mannen met persoonlijkheidsstoornissen of psychotische stoornissen, eventueel gecombineerd met verslavingsproblematiek en/of somatische problematiek, en een IQ > 80. De ambulante behandeling van de poli- en dagkliniek het Dok richt zich op patiënten met psychische problematiek die door hun grensoverschrijdend gedrag met justitie in aanraking zijn gekomen of dreigen te komen.

17 Jaarverantwoording 2010 / Profiel van de organisatie 17 Tabel DigiMV Kerngegevens productie, capaciteit, personeel en opbrengsten de Kijvelanden Kerngegevens Cliënten Aantal cliënten in zorg/behandeling per einde verslagjaar Capaciteit Aantal beschikbare bedden/plaatsen per einde verslagjaar, inclusief kleinschalig wonen (voorheen beschermd wonen), inclusief deeltijdplaatsen en inclusief BOPZ-aanmerking Waarvan deeltijdplaatsen Waarvan kleinschalig wonen Productie Aantal in verslagjaar geopende DBC s (ontleend aan het instellingsinformatiesysteem, niet uit DIS) Aantal in verslagjaar gesloten DBC s (ontleend aan het instellingsinformatiesysteem, niet uit DIS) Aantal verzorgingsdagen, inclusief kleinschalig wonen, inclusief BOPZ in verslagjaar Waarvan verzorgingsdagen kleinschalig wonen Aantal deeltijdbehandelingen in verslagjaar Aantal ambulante contacten in verslagjaar Aantal dagen dagactiviteiten in verslagjaar Personeel Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar Aantal FTE personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten (in euro s) in verslagjaar Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Waarvan overige bedrijfsopbrengsten Aantal ,

18 Jaarverantwoording 2010 / Profiel van de organisatie 18 Kerngegevens TBS-plaatsen Bezettingsgraad patiënten gemiddeld over verslagjaar Instroom, voldoen aan het aantal overeengekomen eerste opnames Doorstroom vervolgvoorzieningen Uitstroom (zie voor vertrekcategorieën, bijlage I, pagina 72) Aantal ontvluchtingen TBS-gestelden Aantal overige onttrekkingen TBS-gestelden totaal Onttrekkingen vanaf het terrein buiten de externe beveiligingsring) Onttrekkingen tijdens toegestaan verblijf buiten de kliniek Bijzonder voorval Aantal gegronde klachten patiënten Aantal geweldplegingen tussen patiënten Aantal geweldplegingen tegen personeel Aantal recidive tijdens TBS Gemiddelde behandelduur Aantal/percentages 100,17% maanden Werkgebieden De opname van klinische patiënten verloopt op basis van toewijzing vanuit de landelijke wachtlijst voor behandeling van TBS-gestelden van het ministerie voor Veiligheid en Justitie. De poli- en dagkliniek het Dok van FPC de Kijvelanden was in 2010 werkzaam in de volgende regio s voor geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen (GHOR-regio s): - Rotterdam Rijnmond - Zuid-Holland Zuid - Midden en West Brabant (Breda).

19 Jaarverantwoording 2010 / Profiel van de organisatie Samenwerkingsrelaties De Kijvelanden richt zich op vijf hoofdgroepen waarmee de resultaten worden afgestemd en samenwerkingsrelaties in stand worden gehouden: 1. financiers 2. patiënten 3. samenwerkings- en ketenpartners 4. medewerkers 5. maatschappij. Financiers De Directie Forensische Zorg (DForZo) van het ministerie voor Veiligheid en Justitie en de Zorgverzekeraars zijn de hoofdfinanciers van FPC de Kijvelanden. Met deze financiers wordt jaarlijks overleg gevoerd over de inkoop en de randvoorwaarden voor de ingekochte forensische zorg voor het komende jaar en over de gerealiseerde resultaten van het afgelopen jaar. Het Jaarplan van de Kijvelanden en de offertes ten behoeve van de zorginkopers zijn de basisdocumenten voor de jaarlijkse afspraken met de financiers. De Jaarverantwoording forensische zorg is het basisdocument voor het overleg en de verantwoording over de gerealiseerde resultaten aan het ministerie van VWS en het ministerie voor Veiligheid en Justitie. Daarnaast legt de Kijvelanden periodiek verantwoording af aan het ministerie voor Veiligheid en Justitie door middel van viermaandelijkse rapportages en aan de zorgverzekeraars door middel van overleg. De invoering van de Zorgverzekeringswet en de (om)vorming van DForZo tot inkoper van forensische zorg in een strafrechtelijk kader, vooruitlopend op de invoering van Wet forensische zorg, hebben de particuliere FPC s getransformeerd tot risicodragende ondernemingen. Patiënten Bestuur, directie en behandelstaf bepalen het behandelklimaat van de patiënten van de Kijvelanden, dat zijn basis heeft in de in 2009 vastgelegde Behandelvisie. Het bestuur overlegt maandelijks met de patiëntenraad van de TBS-kliniek van de Kijvelanden over de randvoorwaarden voor de behandeling en het verblijf in de kliniek (zie tevens pagina 33). Het management van de Ambulante Keten voert het overleg met de patiëntenraad van het Dok. De Commissie van Toezicht ziet toe op de handhaving van de rechtspositie van de TBS-patiënten. In het kader van de vervolgbehandeling van patiënten in andere instellingen, vindt op behandelniveau intensief overleg en afstemming plaats met de instellingen waar de vervolgbehandeling plaatsvindt (zie hieronder bij samenwerkingspartners en ketenpartners). Samenwerkingspartners en ketenpartners De kliniek van de Kijvelanden heeft met diverse instellingen samenwerkings- en plaatsingsovereenkomsten, zoals met de Stichting Maatschappelijke Opvang Breda e.o., Psychiatrisch Centrum Delta, Forinth/Lentis, ASVZ, Stichting Flexibel Wonen Rotterdam Rijnmond, Parnassia BavoGroep, GGZ West Noord Brabant,

20 Jaarverantwoording 2010 / Profiel van de organisatie 20 GGZ Altrecht en Bouman GGZ. Voor de klinische patiënten wordt ook gebruik gemaakt van de begeleidings- en toeleidingsmogelijkheden van de samenwerkingspartners naar arbeid en externe dagactiviteiten. Sinds lange tijd wordt, op basis van een samenwerkingsovereenkomst, gebruik gemaakt van deze voorzieningen van Psychiatrisch Centrum Delta. In 2010 is in dit verband ook een overeenkomst afgesloten met de Stichting Pameijer, die in de Rotterdamse regio een breed scala aan arbeidsmogelijkheden en dagactiviteiten aanbiedt. De Kijvelanden werkt eveneens intensief samen met de Reclassering Nederland (RN) en de Verslavingsreclassering Bouman GGZ. De contactfunctionaris van RN neemt deel aan de behandelplanbesprekingen van de Blink en het Extramuraal Forensisch Team. Hierdoor verkrijgt RN in een vroegtijdig stadium inzicht in de patiënten die in het resocialisatietraject worden toegeleid naar een proefverlof. De Kijvelanden en RN hebben zitting in de klankbordgroep FPT (Forensisch Psychiatrisch Toezicht) van DForZo, die de testfase van deze nieuwe vorm van verlof en toezicht volgt en van advies voorziet. De poli- en dagkliniek het Dok heeft in het verleden en ook in 2010 nadrukkelijk de samenwerking met ketenpartners gezocht. Bestaande samenwerkingsverbanden met o.a. Bouman GGZ, Reclassering Nederland (RN), Reclassering Leger des Heils, Verslavingsreclassering Bouman GGZ, Stichting Mozaik, William Schrikker Stichting, Novadic Kentron, GGZ West Noord-Brabant, Bouman GGZ, Bavo Europoort, GGD Rotterdam, Breda en Spijkenisse, Veiligheidshuizen Rotterdam en Breda, Organisatie Opvang Voorzieningen Rotterdam, Openbaar Ministerie Rotterdam en Breda, Penitentiaire Inrichting Hoogvliet, organisaties voor de bestrijding van huiselijk geweld, Jeugdzorgorganisaties en met het Maatschappelijk werk, zijn in 2010 gecontinueerd. Nieuwe samenwerking is gestart met de Stromen/ Opmaat groep, AMW (Zwijndrecht/Dordrecht), Zuidwester, Maatschappelijke Dienstverlening NW (Vlaardingen, Maasluis en Schiedam), IMpregno en Valckenhorst. Het Dok heeft in een aantal samenwerkingsrelaties, zoals met RN en het Algemeen Maatschappelijk Werk, haar primaire proces mede afgestemd op de werkwijze van deze ketenpartners. Daarnaast wordt aan ketenpartners steeds vaker scholing aangeboden over agressie, daderprofielen en plegerhulpverlening. Diverse gemeenten, waaronder Albrandswaard, Breda, Dordrecht, Maasluis, Rotterdam, Spijkenisse, Schiedam, Tilburg, Vlaardingen en de deelgemeente Hoogvliet, zijn voor het Dok respectievelijk de Kijvelanden samenwerkingspartners waarmee eveneens afstemming noodzakelijk wordt geacht over beleidsvoornemens en resultaten. Met de politie van diverse gemeenten bestaan samenwerkingscontracten betreffende de bestrijding van huiselijk geweld. De afdeling Onderzoek & Behandelinnovatie (OBI) onderhoudt intensieve samenwerkingsrelaties met diverse universiteiten en onderzoekers van andere instellingen (zie tevens pagina 61 e.v.). De wetenschappelijke samenwerking met het forensisch-psychiatrische werkveld wordt vormgegeven door het uitwisselen en gemeenschappelijk vergaren van kennis en ervaring op het terrein van de forensische psychiatrie, alsook door de gemeenschappelijke ontwikkeling en academisering van de behandeling van forensisch-psychiatrische patiënten. Medewerkers FPC de Kijvelanden geeft op verschillende wijzen vorm aan de relatie met de medewerkers. Het

Forensisch Psychiatrisch Centrum de Kijvelanden. Over TBS

Forensisch Psychiatrisch Centrum de Kijvelanden. Over TBS Forensisch Psychiatrisch Centrum de Kijvelanden Over TBS In deze folder vertellen wij u graag meer over Forensisch Psychiatrisch Centrum de Kijvelanden en in het bijzonder over tbs. De Kijvelanden behandelt

Nadere informatie

Jaarverantwoording 2008 FPC de Kijvelanden. de Kijvelanden forensisch psychiatrisch centrum

Jaarverantwoording 2008 FPC de Kijvelanden. de Kijvelanden forensisch psychiatrisch centrum Jaarverantwoording 2008 FPC de Kijvelanden de Kijvelanden forensisch psychiatrisch centrum Telefoonnummer Identificatienummer NZA Nummer Kamer van Koophandel Emailadres Internetpagina Naam de Kijvelanden,

Nadere informatie

Wie zijn onze patiënten?

Wie zijn onze patiënten? In deze folder vertellen wij u graag wat meer over Forensisch Psychiatrisch Centrum de Kijvelanden. De Kijvelanden behandelt mensen met een psychiatrische stoornis. De rechter heeft hen tbs met bevel tot

Nadere informatie

Jaarverslag 2006 1 Uitgangspunten van de verslaglegging. de Kijvelanden instelling voor forensische psychiatrie

Jaarverslag 2006 1 Uitgangspunten van de verslaglegging. de Kijvelanden instelling voor forensische psychiatrie Jaarverslag 2006 1 Uitgangspunten van de verslaglegging de Kijvelanden instelling voor forensische psychiatrie Jaarverslag 2006 / 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 2 In het Jaardocument Maatschappelijke

Nadere informatie

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE PROFIEL @ VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE voor meer informatie over de functie: dhr. mr. E.G. Martinus, Bestuurssecretaris, telefoon (088) 878 98 03 of 06 207 441 66 ORGANISATIE

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

Jaarverantwoording 2012 FPC de Kijvelanden. de Kijvelanden forensisch psychiatrisch centrum

Jaarverantwoording 2012 FPC de Kijvelanden. de Kijvelanden forensisch psychiatrisch centrum Jaarverantwoording 2012 FPC de Kijvelanden de Kijvelanden forensisch psychiatrisch centrum Bezoekadres Kijvelandsekade 1 3172 AB Poortugaal Postadres Postbus 900 3160 AC Rhoon Telefoon 010 503 12 12 Fax

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE Vastgesteld door het bestuur op: 4 juni 2014 Goedgekeurd door de raad van toezicht op: 4 juni 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen

Nadere informatie

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT 1. Taken en verantwoordelijkheden 1. Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de Stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht.

Nadere informatie

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

Profielschets Twee leden Raad van Commissarissen Argos Zorggroep

Profielschets Twee leden Raad van Commissarissen Argos Zorggroep Profielschets Twee leden Raad van Commissarissen Argos Zorggroep 1. Over Argos Zorggroep Argos Zorggroep biedt deskundige zorg, behandeling en gezelligheid aan ouderen. Dit doen zij in één van de huizen

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner Beleidsplan Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode 2012 2016 De cliënt als partner 1 Inleiding De cliënt als partner In de afgelopen beleidsperiode heeft er in het Martini Ziekenhuis een verandering van

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

Directiereglement Waarborgfonds voor de Zorgsector

Directiereglement Waarborgfonds voor de Zorgsector Directiereglement Waarborgfonds voor de Zorgsector Inleiding De Stichting Waarborgfonds voor de Zorgsector (hierna aangeduid als: 'WFZ') wordt bestuurd door een eenhoofdige directie (hierna aangeduid als:

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V.

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V. REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V. Artikel 1. Definities - Governancecode: de Zorgbrede Governancecode 2010 of een daarvoor in de plaats tredende regeling; - Raad van Bestuur: de

Nadere informatie

Profiel. Vanboeijen. Twee leden raad van toezicht

Profiel. Vanboeijen. Twee leden raad van toezicht Profiel Vanboeijen Twee leden raad van toezicht 1 Vanboeijen Twee leden raad van toezicht Organisatie Vanboeijen biedt overwegend in Drenthe zorg en ondersteuning aan ruim 700 kinderen, jongeren, volwassenen

Nadere informatie

Factsheet Fivoor 2016

Factsheet Fivoor 2016 Factsheet Fivoor 2016 Fivoor is het samenwerkingsverband van Palier (onderdeel van de Parnassia Groep), Aventurijn (onderdeel Altrecht GGZ) en FPC de Kijvelanden. Ook FPC Gent maakt deel uit van Fivoor.

Nadere informatie

KENNISBANK - ORGANISATIE

KENNISBANK - ORGANISATIE KENNISBANK - ORGANISATIE MODEL DIRECTIEREGLEMENT STICHTING MEER DAN VOETBAL Samenvatting Het bestuur stelt een profiel voor de directie op, waarin de omvang van de directie en de vereiste kwaliteiten van

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Beveiliging Forensisch Psychiatrische Afdelingen. Inspectiebericht Themaonderzoek

Beveiliging Forensisch Psychiatrische Afdelingen. Inspectiebericht Themaonderzoek Beveiliging Forensisch Psychiatrische Afdelingen Inspectiebericht Themaonderzoek Beveiliging Forensisch Psychiatrische Afdelingen Inspectiebericht Themaonderzoek September 2009 Inspectie voor de Sanctietoepassing

Nadere informatie

Wat biedt Fivoor? Voor wie? Wat is het resultaat? Wat betekent Fivoor?

Wat biedt Fivoor? Voor wie? Wat is het resultaat? Wat betekent Fivoor? Factsheet is de fusieorganisatie van Palier (onderdeel van de Parnassia Groep), Aventurijn (onderdeel Altrecht GGZ) en FPC de Kijvelanden. Ook FPC Gent en FPC Antwerpen maken deel uit van. = + + Wat biedt?

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel. 0521 59 49 44 Email: info@talentwesterveld.nl Website: www.talentwesterveld.nl REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Werkveld: Organisatie Beleidslijn:

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU

Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU Van jou JoU Pieterstraat 1 3512 JT Utrecht 030-2361919 info@jou-utrecht.nl www.jou-utrecht.nl Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU Reglement 1. Dit reglement dient ter aanvulling op de statuten van

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Februari 2017 1 1. Inleiding Ingrado is een landelijke opererende vereniging waarvan de gemeenten en de RMC-regio s lid zijn. Binnen die gemeenten en regio s zijn

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Bestuur (Beleid)

Reglement voor de Raad van Bestuur (Beleid) De Raad van Bestuur van de stichting Van Neynselgroep, gevestigd te s-hertogenbosch, besluit, met inachtneming van de statuten van de stichting zoals gewijzigd bij akte tot statutenwijziging op 28 december

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie Financiën

Reglement Auditcommissie Financiën Bijlage A (bij Reglement Werkwijze Raad van Commissarissen Stichting Mitros) Reglement Auditcommissie Financiën Gezien door de Directie d.d. 30 augustus 2016 Vastgesteld door RvC d.d. 14 september 2016

Nadere informatie

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Ieder lid van de Raad van Toezicht beschikt over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn specifieke taak, binnen de Raad van

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) Maart 2016 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Kennemerland

Nadere informatie

Op weg naar beter. Een continu veranderproces. Machiel Polak psychiater/ Raad van Bestuur de Kijvelanden en FPC 2 Landen

Op weg naar beter. Een continu veranderproces. Machiel Polak psychiater/ Raad van Bestuur de Kijvelanden en FPC 2 Landen Op weg naar beter Een continu veranderproces Machiel Polak psychiater/ Raad van Bestuur de Kijvelanden en FPC 2 Landen 7 juni 2012 EFP jubileumcongres The future of forensic care: solutions worth sharing

Nadere informatie

Datum 8 mei 2015 Onderwerp Antwoorden kamervragen over het bericht dat de politie steeds vaker te maken krijgt met verwarde en overspannen mensen

Datum 8 mei 2015 Onderwerp Antwoorden kamervragen over het bericht dat de politie steeds vaker te maken krijgt met verwarde en overspannen mensen 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Profielschets lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Liemerije Liemerije is sinds 1976 het adres voor ouderenzorg in

Nadere informatie

Factsheet Fivoor 2017

Factsheet Fivoor 2017 Factsheet Fivoor 2017 Fivoor is het samenwerkingsverband van Palier (onderdeel van de Parnassia Groep), Aventurijn (onderdeel Altrecht GGZ) en FPC de Kijvelanden. Ook FPC Gent maakt deel uit van Fivoor.

Nadere informatie

Incidentonderzoek FPC de Kijvelanden. Plan van aanpak incidentonderzoek

Incidentonderzoek FPC de Kijvelanden. Plan van aanpak incidentonderzoek Incidentonderzoek FPC de Kijvelanden Plan van aanpak incidentonderzoek 1 Aanleiding 3 2 Onderzoeksvragen 4 3 Onderzoeksmethode 6 4 Afstemming met andere onderzoeken naar het incident 8 Bijlage I Afkortingen

Nadere informatie

Positionering in de onderwijssector

Positionering in de onderwijssector Positionering in de onderwijssector INHOUDSOPGAVE 1. Strategie en ambitie... 3 2. Succesfactor... 4 2.1. Algemeen... 4 2.2. Betrokken aanpak... 4 2.3. Deskundigheid... 5 2.4. Vaste teams... 5 3. Kennis

Nadere informatie

Factsheet Fivoor 2017

Factsheet Fivoor 2017 Factsheet Fivoor 2017 Fivoor is het samenwerkingsverband van Palier (onderdeel van de Parnassia Groep), Aventurijn (onderdeel Altrecht GGZ) en FPC de Kijvelanden. Ook FPC Gent maakt deel uit van Fivoor.

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh

Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh Februari 2017 Cliëntenraad In maart 1999 is in Revalidatiecentrum Roessingh een Cliëntenraad (CRR) ingesteld door de Raad van Bestuur op grond

Nadere informatie

Datum Onderwerp Referentie Bijlage(n) Doorkiesnummer 24 juni 2016 Reactie op consultatie. VS Tekstsuggesties T

Datum Onderwerp Referentie Bijlage(n) Doorkiesnummer 24 juni 2016 Reactie op consultatie. VS Tekstsuggesties T Brancheorganisaties Zorg T.a.v. mr. Yvonne C.M.T. van Rooy Postbus 9696 3506 GR Utrecht Datum Onderwerp Referentie Bijlage(n) Doorkiesnummer 24 juni 2016 Reactie op consultatie Zorgbrede VS Tekstsuggesties

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Datum 10 juni 2015 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over tbs ers die langer op de kamer zitten wegens bezuinigingen bij de Pompekliniek

Datum 10 juni 2015 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over tbs ers die langer op de kamer zitten wegens bezuinigingen bij de Pompekliniek 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

PATIËNTEN STROMEN DOOR TRANSFORE. Tinie Hendriks Sanne Geul Yvonne Bouman

PATIËNTEN STROMEN DOOR TRANSFORE. Tinie Hendriks Sanne Geul Yvonne Bouman PATIËNTEN STROMEN DOOR TRANSFORE Tinie Hendriks Sanne Geul Yvonne Bouman OPBOUW PRESENTATIE 1 Wat is Transfore 2 Forensisch Circuit Oost Nederland (FCON) 3 Patientenstromen Transfore 4 Conclusies TRANSFORE:

Nadere informatie

Gezondheidszorgvisie DJI DJI

Gezondheidszorgvisie DJI DJI Gezondheidszorgvisie DJI DJI 2 / G E Z O N D H E I D S Z O R G V I S I E D J I Inleiding In het rapport Van Dinter (1995) [1] en het rapport Zorg achter tralies (augustus 1999) [2], zijn indertijd diverse

Nadere informatie

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Profielschets lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Liemerije Liemerije is sinds 1976 het

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur

Reglement Raad van Bestuur Reglement Raad van Bestuur De Riethorst Stromenland, Raamsdonksveer, januari 2017 Inleiding Het reglement van de Raad van Bestuur is opgesteld op grond van de statuten van de Stichting De Riethorst Stromenland.

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Dit reglement is op grond van artikel 8.3 het reglement van de Raad van Commissarissen vastgesteld door middel van een besluit van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Profiel. Vanboeijen. Lid raad van toezicht

Profiel. Vanboeijen. Lid raad van toezicht Profiel Vanboeijen Lid raad van toezicht Vanboeijen Lid raad van toezicht Organisatie Vanboeijen biedt overwegend in Drenthe zorg en ondersteuning aan ruim 700 kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14 en 15 van de

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel.

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel. Bijlage Code Cultural Goverance: Principes en uitwerkingen Nummer Principe De organen van de culturele instelling zijn verantwoordelijk voor de keuze van het besturingsmodel en de naleving van deze code.

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM 25 april 2012 pagina 2 Artikel 1 Doelstelling De Auditcommissie maakt onderdeel uit van de Raad van Commissarissen van de Stichting

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

Lid Raad van Toezicht GGZ Westelijk Noord-Brabant Bestuurlijke ervaring in een complexe omgeving, bij voorkeur zorgorganisatie

Lid Raad van Toezicht GGZ Westelijk Noord-Brabant Bestuurlijke ervaring in een complexe omgeving, bij voorkeur zorgorganisatie Lid Raad van Toezicht GGZ Westelijk Noord-Brabant Bestuurlijke ervaring in een complexe omgeving, bij voorkeur zorgorganisatie Korte schets profiel Binnen de Raad van Toezicht van Geestelijke GezondheidsZorg

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Begeleiding Zorgverlening binnen aan patiënten

Samenwerkingsovereenkomst <naam ziekenhuis> <naam TBS instelling> Begeleiding Zorgverlening binnen <naam ziekenhuis> aan patiënten Samenwerkingsovereenkomst tussen stichting en inzake begeleiding zorgverlening binnen aan patiënten 1 Samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Artikel 1. Begripsbepalingen De RvC De vennootschap De Statuten De RvC van Commissarissen zoals bedoeld in artikel 16 e.v. van de statuten van Twente Milieu N.V

Nadere informatie

Nieuwsbrief forensische zorg

Nieuwsbrief forensische zorg Nieuwsbrief forensische zorg Nummer 3, 26 september 2014 Inhoud Algemeen Overleg TBS d.d. 10 september 2014 Publicatie gids PI forensische psychiatrie 2015 Overdracht uitvoering plaatsingstaak van NIFP

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport > Retouradres Postbus 2680 3500 GR Utrecht OMS, NVZ St. Jacobsstraat 16 3511 OS Utrecht Postbus 2680 3500 GR Utrecht T

Nadere informatie

Naar een Raad van Toezicht. Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland

Naar een Raad van Toezicht. Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland Naar een Raad van Toezicht Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland April 2011 0 Inhoud Naar een Raad van Toezicht... 0 1. Waarom een Raad van Toezicht- model?... 2 2.

Nadere informatie

Prestatie-indicatoren forensische psychiatrie. Eindrapportage

Prestatie-indicatoren forensische psychiatrie. Eindrapportage Prestatie-indicatoren forensische psychiatrie Eindrapportage verslagjaar 2012 1 Inhoud Inleiding... 3 Doelstelling... 3 Eindrapportage... 3 Leeswijzer... 4 Informatie indicator... 4 Grafiek met uitkomsten...

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA Cultural Governance in Theater Dakota Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Cultuuranker Escamp op: 26 november 2012 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur RSZK

Reglement Raad van Bestuur RSZK Reglement Raad van Bestuur RSZK Pagina 1 van 5 REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR REGIONALE STICHTING ZORGCENTRA DE KEMPEN Inleiding De raad van bestuur RSZK volgt in het besturen de Governancecode Zorg 2017.

Nadere informatie

Profielschets Voorzitter Raad van Toezicht (m/v) Nieuwe Eindhovense Opvang Stichting (Neos)

Profielschets Voorzitter Raad van Toezicht (m/v) Nieuwe Eindhovense Opvang Stichting (Neos) Profielschets Voorzitter Raad van Toezicht (m/v) Nieuwe Eindhovense Opvang Stichting (Neos) Voor onze opdrachtgever de Nieuwe Eindhovense Opvang Stichting (Neos) in Eindhoven e.o. komen wij graag in contact

Nadere informatie

Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert

Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert Inleiding Goed Wonen Gemert staat als corporatie midden in de samenleving en opereert vanuit haar missie: Wij zijn een maatschappij gedreven organisatie.

Nadere informatie

II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING

II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING 2. VERSTEVIGING VAN RISICOMANAGEMENT Van belang is een goed samenspel tussen het bestuur, de raad van commissarissen en de auditcommissie, evenals goede communicatie met

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie. Veluwonen

Reglement Auditcommissie. Veluwonen Reglement Auditcommissie Veluwonen Versie 2017-01 - januari 2017 INHOUDSOPGAVE 1 Vaststelling en reikwijdte van het reglement 2 Samenstelling van de commissie 3 Taken en bevoegdheden 4 Relatie tot de externe

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht 13 december 2016 1/6 Inhoudsopgave Artikel 1 Gedragsregels voor de raad 3 Artikel 2 Functies van het toezicht 3 Artikel 3 Samenstelling van de raad

Nadere informatie

Wie heeft eigenlijk de touwtjes in handen? Cliëntsturing binnen Dagbesteding SP

Wie heeft eigenlijk de touwtjes in handen? Cliëntsturing binnen Dagbesteding SP Wie heeft eigenlijk de touwtjes in handen? Cliëntsturing binnen Dagbesteding SP Vereenvoudiging van het visiedocument Cliëntsturing van Pameijer. Aan deze vereenvoudiging kunnen geen rechten worden ontleend.

Nadere informatie

TBS uit de gratie. K.P.M.A. Muis L. van der Geest

TBS uit de gratie. K.P.M.A. Muis L. van der Geest K.P.M.A. Muis L. van der Geest Samenvatting en conclusies in hoofdpunten In 2008 en 2009 is er sprake van een opvallende daling van het aantal tbs-opleggingen met bevel tot verpleging. Het is onwaarschijnlijk

Nadere informatie

Profielschets leden Raad van Toezicht. November 2015. Profielschets leden raad van toezicht Novadic-Kentron

Profielschets leden Raad van Toezicht. November 2015. Profielschets leden raad van toezicht Novadic-Kentron Profielschets leden Raad van Toezicht November 2015 1 Organisatie is dè gespecialiseerde instelling voor verslavingszorg in Brabant. ondersteunt iedereen die last heeft van een verslaving, of vragen heeft

Nadere informatie

Uitvraag Vrouwenopvang

Uitvraag Vrouwenopvang Uitvraag Vrouwenopvang 2018-2019 Beleidsambities Een veilig thuis 2015-2020 In de regiovisie Een veilig thuis 2015-2020 zijn de beleidskaders voor de periode 2015-2020 vastgelegd. De inzet van het beleid

Nadere informatie

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren Bestuursreglement Woningstichting Heteren Status: Definitief, 11 februari 2014 Bestuursreglement Woningstichting Heteren 1 Doel en reikwijdte 1. Dit reglement is vastgesteld door het bestuur op 4 februari

Nadere informatie

Juridische basiskennis over de maatregel TBS, oplegging en verlenging

Juridische basiskennis over de maatregel TBS, oplegging en verlenging TBS voor Dummies Juridische basiskennis over de maatregel TBS, oplegging en verlenging Auteur: Miriam van der Mark, advocaat-generaal en lid van de Kerngroep Forum TBS Algemeen De terbeschikkingstelling

Nadere informatie

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT In de zelfevaluatie Raad van Toezicht worden de volgende onderwerpen besproken, met behulp van een vragenlijst: De mate waarin de Raad van Toezicht

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT

JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT 2 JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT Inhoudsopgave 1. Samenstelling Raad van Toezicht... 3 2. Rooster van aan- en aftreden... 3 3. Hoofd- en nevenfuncties van de leden

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van Toezicht

Toezichtkader Raad van Toezicht Toezichtkader Raad van Toezicht 1 Toezichtkader Raad van Toezicht dr. Aletta Jacobs College De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht, dat wil zeggen toezicht op alle aspecten van de stichting en de

Nadere informatie

Datum 30 juni 2016 Onderwerp Inzet en verlenging van de maatregel van terbeschikkingstelling met verpleging van overheidswege

Datum 30 juni 2016 Onderwerp Inzet en verlenging van de maatregel van terbeschikkingstelling met verpleging van overheidswege 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA Profiel Raad van Toezicht Stichting de Woonmensen/ KWZA KP 14 november 2012 1 Inleiding Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is, dat deze bestaat uit generalisten die gezamenlijk een

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT DE WAALBOOG

BESTUURSREGLEMENT DE WAALBOOG BESTUURSREGLEMENT DE WAALBOOG De raad van bestuur van de Stichting De Waalboog, zorg, welzijn en wonen, gevestigd te Nijmegen, in aanmerking nemend de in het rapport Zorgbrede Governancecode 2010 opgenomen

Nadere informatie

Voorlegger. LR1603.Voorlegger invulling vacature(s) Landelijk Bestuur

Voorlegger. LR1603.Voorlegger invulling vacature(s) Landelijk Bestuur Voorlegger Onderwerp Verantwoordelijke Aanleiding Korte inhoud Voorgesteld besluit Procedure vacature(s) landelijk bestuur Landelijk bestuur Er is per direct een vacature ontstaan door het vertrek van

Nadere informatie

ONVZ past dit principe toe. Het principe is uitgewerkt in het reglement van de raad van bestuur.

ONVZ past dit principe toe. Het principe is uitgewerkt in het reglement van de raad van bestuur. Raad van bestuur Samenstelling en deskundigheid Samenstelling 3.1.1. De raad van bestuur is zodanig samengesteld, dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. Complementariteit, collegiaal bestuur en

Nadere informatie

December 2013. Hoofdlijnen Meerjarenbeleid (2013-2015) De Brug Midden-Nederland

December 2013. Hoofdlijnen Meerjarenbeleid (2013-2015) De Brug Midden-Nederland December 2013 Hoofdlijnen Meerjarenbeleid (2013-2015) De Brug Midden-Nederland Inhoud Hoofdlijnen Meerjarenbeleid (2013-2015) De Brug Midden-Nederland... 3 Financiën... 3 Omzetgroei... 3 Geldwerving*...

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Nadere informatie

Directiestatuut Domijn

Directiestatuut Domijn Directiestatuut Domijn 4 mei 2012 Diskisnr.: 1972042 Inhoudsopgave 1. Directiestatuut Domijn 3 1.1. Inleiding 3 1.2. Doel van de functies 3 1.3. Plaats in de organisatie 4 1.4. Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING GENDERTALENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING GENDERTALENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING GENDERTALENT Vastgesteld door de Raad van Oprichters op: 11 februari 2017. ARTIKEL 1 DIES NATALIS De Dies Natalis van Stichting GenderTalent is 26 juni 2016. ARTIKEL 2

Nadere informatie

Profielschets Raad van Toezicht. juni 14

Profielschets Raad van Toezicht. juni 14 Profielschets Raad van Toezicht juni 14 : De Raad van Toezicht van de stichting Caransscoop is het in de statuten verankerd orgaan dat belast is met het intern toezicht op het beleid van de Bestuurder

Nadere informatie

Buitengewoon Delta. algemene informatie

Buitengewoon Delta. algemene informatie Buitengewoon Delta algemene informatie Buitengewoon Delta Delta Psychiatrisch Centrum is gespecialiseerd in diagnostiek, behandeling en begeleiding van mensen met een psychische of psychiatrische aandoening.

Nadere informatie

Inkoop Forensische Zorg 2015

Inkoop Forensische Zorg 2015 Inkoop Forensische Zorg 2015 11 september 2014 Inhoud 1. Kaders forensische zorg 2. Inkoopbeleid 3. Nieuw initiatief 4. Inkoopproces en planning 5. Indicatiestelling en plaatsing Vragen 2 1. Kaders Forensische

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het huishoudelijk reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de statuten van

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties

Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Ministerie van Justitie j1 Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Directie Sanctie- en Preventiebeleid Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Inkoop Forensische Zorg 2013. Informatiebijeenkomst

Inkoop Forensische Zorg 2013. Informatiebijeenkomst Inkoop Forensische Zorg 2013 Informatiebijeenkomst 6 september 2012 Inhoud presentatie 1. Korte schets FZ 2013 2. Offertetraject 3. Rol Nza 4. Belang van IFZO 5. Financiering/bekostiging 6. Gestelde vragen

Nadere informatie

Voorlichtingsbijeenkomst Beschermd Wonen Beijum

Voorlichtingsbijeenkomst Beschermd Wonen Beijum Voorlichtingsbijeenkomst Beschermd Wonen Beijum 14 september 2015 Op 14 september 2015 vond er voor de wijkbewoners een voorlichtingsbijeenkomst plaats in De Bron in Beijum over de ontwikkelingen bij de

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist 1. Inleiding De RvC van de R.K. Woningbouwvereniging Zeist heeft drie taken: - toezicht houden op het bestuur en op de gang van zaken

Nadere informatie

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT INLEIDING Sinds 24 oktober 2011 is het Raad van Toezichtmodel bij de Meerwaarde operationeel. De dagelijkse leiding is vanaf die datum in handen van een eenhoofdig

Nadere informatie

Profiel leden Stichtingsbestuur, Algemeen

Profiel leden Stichtingsbestuur, Algemeen MEMO Aan: Van: Voorzitter Stichtingsbestuur Legal Affairs Datum: 28 maart 2014 Onderwerp: Profielschetsen SB, Concept 3 Voor de invulling van de toezichthoudende functie van het Stichtingsbestuur van TiU

Nadere informatie

Meerjarenbeleid 2010-2012 _ pagina 1. Excellentie als uitdaging Meerjarenbeleid 2010-2012

Meerjarenbeleid 2010-2012 _ pagina 1. Excellentie als uitdaging Meerjarenbeleid 2010-2012 Meerjarenbeleid 2010-2012 _ pagina 1 Excellentie als uitdaging Meerjarenbeleid 2010-2012 Inhoud 1. Excellentie als uitdaging 5 2. Analyse van de omgeving en de organisatie 7 3. Visie en missie van de Kijvelanden

Nadere informatie

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Functieprofiel Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Stichting De Waalboog Nijmegen 17 mei 2017 1 Stichting De Waalboog Stichting De Waalboog is één van de grote Nijmeegse

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING SBO DE VLIEGER. Januari 2015

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING SBO DE VLIEGER. Januari 2015 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING SBO DE VLIEGER Januari 2015 POSITIONERING RAAD VAN TOEZICHT IN DE STICHTING ARTIKEL 1 De statuten van de stichting voorzien een structuur met twee organen: het bestuur

Nadere informatie

De facilitator begeleidt het horizontale beraad conform vastgestelde stappen:

De facilitator begeleidt het horizontale beraad conform vastgestelde stappen: Dialoog met externe belanghebbenden Stichting Zuidwester is een maatschappelijke organisatie die de dialoog met belanghebbenden een zodanige invulling geeft dat deze het mogelijk maakt om de ondersteuningsbehoefte

Nadere informatie