Jaarverantwoording 2010 FPC de Kijvelanden. de Kijvelanden forensisch psychiatrisch centrum

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverantwoording 2010 FPC de Kijvelanden. de Kijvelanden forensisch psychiatrisch centrum"

Transcriptie

1 Jaarverantwoording 2010 FPC de Kijvelanden de Kijvelanden forensisch psychiatrisch centrum

2 Bezoekadres Kijvelandsekade AB Poortugaal Postadres Postbus AC Rhoon Telefoon Fax Internet Identificatienummer NZA 1705 Nummer Kamer van Koophandel de Kijvelanden forensisch psychiatrisch centrum

3 Jaarverantwoording 2010 / Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 2 Profiel van de organisatie Algemene identificatiegegevens Structuur van de Kijvelanden - Rechtsvorm en voorzieningen - Organisatorische structuur en organogram - Besturingsmodel en segmentering - Toelatingen - Medezeggenschapstructuur Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Cliënten, productie, personeel en opbrengsten Werkgebieden Samenwerkingsrelaties 3 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap Normen voor goed bestuur Raad van Bestuur Raad van Toezicht - Uitoefening toezichthoudende taken - Jaarverslag 2010 activiteiten / aandachtspunten Bedrijfsvoering - Risicomanagement - Controlfuncties Patiëntenraden van FPC de Kijvelanden - Patiëntenraad van de Kijvelanden in het kader van de BVT - Patiëntenraad van het Dok in het kader van de WMCZ Ondernemingsraad 4 Beleid, inspanningen en prestaties Meerjarenbeleid van de Kijvelanden Algemeen beleid, speerpunten 2010 en resultaten van beleid in Interne speerpunten van beleid FPC de Kijvelanden - Topklinische zorg - INK/EFQM-traject - Informatie- en Communicatietechnologie - Zorglogistiek - Bouw FPK en FPA - Opleidingen - Functie Inkoop - Dienstverlening Delta Psychiatrisch Centrum - Brandveiligheid - Interculturalisatie Interne speerpunten van de poli- en dagkliniek het Dok - Uitbreidingen van het Dok en verhuizing het Dok Rotterdam - Zorgvernieuwing binnen het Dok - Ontwikkeling topklinische zorg Algemeen kwaliteitsbeleid - Kwaliteitsmanagementsysteem - Kwaliteit van informatie en registratie, gegegevensbeveiliging - Kwaliteit van gebouwen - Brandveiligheid

4 Jaarverantwoording 2010 / Inhoudsopgave Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten Kwaliteit van zorg - Scores op de prestatie-indicatoren Zichtbare Zorg - Onderzoek naar patiënttevredenheid in Meldingen incidenten Patiëntenzorg Klachten van patiënten in Kwaliteit ten aanzien van medewerkers Personeelsbeleid Kwaliteit van het werk Samenleving Financieel beleid Separate regeling voor particuliere FPC s Geleverde producten door FPC de Kijvelanden Realisatie speerpunten 2010 van DForZo - Realisatie speerpunten binnen de kliniek van de Kijvelanden - Realisatie speerpunten binnen de poli- en dagkliniek het Dok Realisatie doelstellingen op de prestatie-indicatoren DForZo Afspraken uitvoering kwaliteitsmanagement Realisatie aanbevelingen rapporten IGZ en ISt Certificatietrajecten 5 Jaarrekening Jaarrekening 2010 Bijlagen bij de Jaarverantwoording 2010 van FPC de Kijvelanden 67 Bijlage I Realisatie doelstellingen van de prestatie-indicatoren DForZo 74 Bijlage II Zichtbare Zorg prestatie-indicatoren 75 Bijlage III Arbo Jaarverslag Bijlage IV Overzicht publicaties en lezingen in 2010

5 Jaarverantwoording 2010 Inleiding

6 Jaarverantwoording 2010 / Inleiding 6 Bij de samenstelling van de voorliggende Jaarverantwoording heeft FPC de Kijvelanden als uitgangspunten gehanteerd te willen voldoen aan de wettelijke verantwoordingsplichten op diverse terreinen, maatschappelijke verantwoording afleggen over de organisatie en op transparante wijze inzicht geven in de geleverde zorg aan forensisch-psychiatrische patiënten. De zorg voor patiënten met forensischpsychiatrische problematiek, en met name die voor patiënten met een TBS-maatregel, staat maatschappelijk al enige tijd onder druk. In 2010 zijn, na jaren van groei in de TBS-sector, de gevolgen daarvan voelbaar geworden. De vermindering van het aantal opleggingen van de TBS-maatregel door de rechter en het toenemend aantal delictplegers dat weigert mee te werken aan psychologisch en psychiatrisch onderzoek, zijn de directe oorzaken van een verminderde behoefte aan TBS-capaciteit. Daarnaast zijn er onderliggende oorzaken, zoals de vermindering van het maatschappelijk draagvlak voor de TBSmaatregel, mede als gevolg van de toegenomen behandelduur en de vaak ongenuanceerde berichtgeving door de media bij incidenten, die een rol spelen. De vermindering van het maatschappelijk draagvlak voor de TBS-maatregel is inmiddels vertaald in regeringsbeleid door de opname van maatregelen in het regeer- en gedoogakkoord van het huidige kabinet. Het regeringsbeleid is gericht op vermindering van de instroom in de TBS, versobering van de longstayafdelingen en van de contracten met particuliere TBS-instellingen en GGZ-instellingen voor de behandeling van TBS-patiënten. Daarnaast zijn er signalen dat de staatssecretaris van Justitie meer bevoegdheden wil creëren om in te kunnen grijpen in de dagelijkse gang van zaken binnen TBS-klinieken. Deze ontwikkelingen dwingen instellingen die behandeling bieden aan deze doelgroep, om kritisch naar het eigen werkveld te kijken, verbeteringen aan te brengen waar nodig en vooral ook beter te communiceren welke bijdrage zij leveren aan beveiliging van de maatschappij door de behandeling van delictplegers met psychiatrische stoornissen. Door het Onderlinge Directeuren Overleg (ODO) en het Landelijk Beraad Hoogst Inhoudelijk Verantwoordelijken (LBHIV), waarbinnen de FPC s en FPK s bestuurlijk en/of directioneel zijn vertegenwoordigd, is in 2010 een gezamenlijke nota, onder de titel Forensische Zorg in Perspectief, opgesteld waarin een meerjarenperspectief voor hoog intensieve en hoog beveiligde forensische zorg wordt geschetst. Vanuit de invalshoeken beveiliging en zorgintensiviteit wordt in de nota een continuüm aan forensische zorg aangegeven waarbinnen maatwerk wordt geleverd dat afgestemd is op de behoefte aan een veilige samenleving en op de individuele problematiek en zorgbehoefte van forensischpsychiatrische patiënten. Ook binnen FPC de Kijvelanden zijn de gevolgen van de geschetste ontwikkelingen binnen de TBSsector voelbaar en is sprake van afbouw van TBScapaciteit. Dit heeft in 2010 echter niet geleid tot gedwongen ontslag van medewerkers. Door de inzet van medewerkers bij de voorbereiding van nieuwe initiatieven, zoals de ontwikkeling van een Forensisch Psychiatrische Kliniek (FPK) en een Forensisch Psychiatrische Afdeling (FPA), kon dit worden voorkomen. In de overbruggingsperiode naar de nieuwe situatie, waarin de FPK en FPA operationeel zijn, worden eigen middelen ingezet om de deskundige medewerkers van de Kijvelanden te behouden. Al eerder zijn door FPC de Kijvelanden trajecten uitgezet die gericht zijn op kwaliteitsverbetering van de behandeling en de bedrijfsvoering en op het ontplooien van nieuwe initiatieven om de behandelketen voor forensisch-psychiatrische

7 Jaarverantwoording 2010 / Inleiding 7 patiënten te dichten. In het meerjarenbeleid voor de periode zijn de verschillende trajecten uitgewerkt. Het streven naar excellentie geldt als uitdaging voor de toekomst met als hoofddoelstelling in 2012 een gecertificeerde instelling voor topklinische zorg voor forensischpsychiatrische patiënten te zijn. In 2010 zijn diverse activiteiten uitgevoerd ter verbetering van de bedrijfsvoering en het primaire proces, zoals onder andere de uitvoering van het INK/ EFQM verbetertraject, het op hoger niveau brengen van de Informatie- en Communicatietechnologie en de ontwikkeling van diverse control functies. Medio 2010 is het INK/EFQM verbetertraject afgerond met het behalen van het INK/EFQM verbetercertificaat met een score gelijkwaardig aan een driesterren erkenning door het EFQM. Op het gebied van de ICT-ontwikkeling zijn diverse applicaties in 2010 ingevoerd en is een strategisch ICT-beleid voor de toekomst geformuleerd. In dit kader wordt tevens nagedacht over het gebruik van moderne communicatiemiddelen om het Strategisch Management Team (SMT) zoveel mogelijk digitaal en met zo weinig mogelijk papier te laten functioneren en zodoende een werkwijze te ontwikkelen met een zo hoog mogelijke mate van flexibiliteit en bereikbaarheid van de leden van het SMT. In tijden van economische en politieke onzekerheid groeit de noodzaak voor organisaties om op goede wijze met bedrijfsrisico s om te gaan en gericht risicomanagement toe te passen. Dit geldt ook voor FPC de Kijvelanden, mede gezien de huidige externe ontwikkelingen. Het bestuur heeft in 2010 stappen gezet om voor de Kijvelanden te komen tot een helder risicoprofiel, duidelijke risicoverslaglegging en de ontwikkeling van kaders voor de afwegingen bij besluitvorming over strategische keuzes. In het kader van het meerjarenbeleid had de Kijvelanden reeds stappen gezet voor de ontwikkeling van verschillende control functies. In 2010 is deze ontwikkeling voortgezet en momenteel beschikt de Kijvelanden over vier control functies, de financial control, zorgcontrol, juridische control en procescontrol. De control functies blijken zeer waardevol voor het overzicht en de sturing van de organisatie en de uitbouw van deze functies wordt als een innovatief ontwikkelingstraject gezien. Zo betekent de zorgcontrol voor de behandeling van patiënten dat er zorgpaden worden uitgezet met mijlpalen die een directe vertaling hebben naar de bedrijfsvoering in verband met de noodzakelijke inzet van middelen om de uitgezette trajecten ook volgens plan te realiseren. De ontwikkeling van de zorgcontrol wordt in 2011 voortgezet en vraagt om forse investeringen op het gebied van de ICT. Voor de verdere ontwikkeling van het Elektronisch Patiëntendossier is besloten aan te sluiten bij de landelijke ontwikkelingen omdat de huidige leverancier gedane beloftes onvoldoende weet waar te maken. Op inhoudelijk gebied is geïnvesteerd in nieuwe initiatieven, behandelinnovatie en wetenschappelijk onderzoek ter ondersteuning van te ontwikkelen behandelprogramma s voor topklinische zorg. Gestart is met de ontwikkeling van een topklinische afdeling voor diagnostiek en de ontwikkeling van een topklinisch aanbod voor patiënten met Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). Om nog beter in te kunnen spelen op de noodzaak van wetenschappelijke ondersteuning van zorgprogramma s en het leveren van bijdragen aan de kwaliteitsondersteuning van de behandeling, is eind 2010 de herstructurering van de afdeling Onderzoek en Behandelinnovatie (OBI) van de Kijvelanden ingezet. Door deze afdeling worden tevens de certificeringstrajecten voor topklinische zorg uitgewerkt. Voor de samenwerking van de afdeling met de Universiteit Tilburg en de Erasmus Universiteit zijn werkplannen opgesteld. FPC de Kijvelanden

8 Jaarverantwoording 2010 / Inleiding 8 fungeert als academische werkplaats voor de Universiteit Tilburg. De nieuwe initiatieven van de Kijvelanden zijn gericht op het dichten van de behandelketen voor forensisch-psychiatrische patiënten om zodoende een breed en genuanceerd aanbod te realiseren in de regio. Naar verwachting wordt de nieuwbouw voor de FPK in augustus 2011 opgeleverd. Alle voorbereidingen voor de realisatie van de FPA zijn naar verwachting medio 2011 afgerond, waarna met de bouw wordt gestart. De plannen voor de ontwikkeling van een eigen RIBW zijn voorlopig opgeschort als gevolg van nog ontbrekend budget voor deze plannen bij het ministerie. In samenwerking met Bouman GGZ, Altrecht en Centrum Maliebaan wordt een Forensische Verslavingskliniek (FVK), met 24-plaatsen in Rotterdam en 24 plaatsen in Utrecht, opgericht. Eveneens passend in deze beleidslijn, zijn gesprekken gestart over de mogelijke inhuizing van een SGLVG-plus afdeling binnen de kliniek, in samenwerking met Ipse-De Bruggen. De poli- en dagkliniek het Dok heeft in 2010 een sterke groei gerealiseerd en heeft nieuwe vestigingen geopend in Dordrecht en Tilburg. Hierdoor is de toegankelijkheid binnen de regio voor ambulante forensische zorg aanzienlijk verbeterd. Door de groei van de ambulante sector is het tevens mogelijk geworden een eigen For-Fact team samen te stellen. In 2010 zijn eveneens de ambulante behandelactiviteiten in de penitentiaire instellingen in de regio hervat. De samenwerking met de ketenpartners in de regio, gericht op het dichten van de behandelketen voor forensisch-psychiatrische patiënten, is in 2010 voortgezet en uitgebreid met diverse nieuwe instellingen. Dit geldt zowel voor de kliniek als de poli- en dagkliniek van de Kijvelanden. De doorplaatsing van TBS-patiënten naar GGZ-instellingen voor een vervolgbehandeling, is in de tweede helft van 2010 gestagneerd, vooral als gevolg van onvoldoende financiering voor de inkoop van de duurdere GGZ-plaatsen. De toezegging van het ministerie voor Veiligheid en Justitie voor een compensatieregeling is in 2010 niet geëffectueerd. De samenwerking met Altrecht GGZ binnen FPC 2landen is in 2010 inspirerend en vruchtbaar geweest, mede in verband met de start van een gezamenlijke ontwikkeling van een innovatief behandelbeleid. In 2010 zijn de meeste dienstverleningscontracten met Delta Psychiatrisch Centrum ontbonden en vervangen door nieuwe contracten met externe dienstverleners. Dit proces is zeer goed verlopen, mede dankzij de uitstekende medewerking hierbij door Delta Psychiatrisch Centrum. Voor de ontwikkeling en uitvoering van ICTondersteuning en voor enkele facilitaire diensten zijn de dienstverleningscontracten met Delta Psychiatrisch Centrum verlengd. Ondanks de externe onzekerheden heeft FPC de Kijvelanden in 2010 een goed financieel resultaat weten te boeken. De financiële doelstellingen voor 2010 zijn gerealiseerd en de solvabiliteitspositie van de Kijvelanden is in 2010 uitstekend gebleven. Om de continuïteit van de zorgverlening door de Kijvelanden te waarborgen streeft de Kijvelanden de komende vijf jaar naar een vermogensomvang die als solide kan worden aangemerkt om als voldoende buffer te dienen voor de dekking van eventuele financiële risico s en mogelijkheid biedt om voor investeringen relatief goedkoop krediet aan te kunnen trekken. Voor de toekomst worden, naast de reeds geschetste politieke ontwikkelingen, ook veranderingen met betrekking tot de uitvoering van de forensische zorg voorzien op basis van de invoering van nieuwe wetgeving. De invoering van de Wet Forensische Zorg moet ervoor zorgen dat forensische patiënten de juiste zorg

9 Jaarverantwoording 2010 / Inleiding 9 in de juiste instelling krijgen en de aansluiting tussen het strafsysteem en de GGZ verbeterd wordt. Uit het wetsvoorstel blijkt vooralsnog een dirigistische kijk op de forensische sector. Het ministerie krijgt volgens het wetsvoorstel ook ruime bevoegdheden om in te grijpen in de dagelijkse gang van zaken binnen particuliere TBS-klinieken. Deze uitbreiding van bevoegdheden van de minister gaat zeer ver en kan er zelfs toe leiden dat het beheer van de private instellingen wordt overgenomen en het hoofd van de private instelling wordt geschorst of ontslagen onder nader omschreven omstandigheden. Deze ontwikkeling wordt als ongewenst en in strijd met het huidige arbeidsrecht geacht. Veranderingen in de zorg voor forensisch-psychiatrische patiënten is eveneens te verwachten op basis van de invoering van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg, waarvan het ontwerp in juni 2010 bij de Tweede Kamer is ingediend. De onzekerheden rondom de kabinetsformatie in 2010 en de gevolgen hiervan voor de opleggingen van een TBS-maatregel, hebben bij de medewerkers van de Kijvelanden voor onrust gezorgd in verband met onzekerheid over de continuïteit van hun werk. De uitwerking van het huidige kabinetsbeleid verloopt tot op heden positiever voor de TBS-sector dan aanvankelijk was voorzien. Ook de getoonde politieke wil, voortvloeiend uit een burgerinitiatief, om maatregelen te nemen tegen het ontlopen van een TBS-maatregel door delictplegers door te weigeren mee te werken aan psychiatrisch en psychologisch onderzoek, geeft een andere kijk op het kabinetsbeleid met betrekking tot de TBS. De concretisering van de getoonde wil zal echter nog de nodige tijdsinvestering vergen. Ondanks deze positieve signalen blijft de toekomst zorgelijk als het gaat om de noodzakelijke behandeling van delictplegers met psychiatrische stoornissen en de maatschappelijke en politieke beoordeling van de mogelijkheden voor de behandeling van deze patiënten en de hiermee geleverde bijdrage aan de beveiliging van de maatschappij. FPC de Kijvelanden blijft zich echter volledig inzetten voor de behandeling van deze doelgroep door de forensisch-psychiatrische behandeling op een zo hoog mogelijk niveau te brengen en ervoor te zorgen dat deze patiënten op een veilige manier terug kunnen keren naar de maatschappij. Het verslag en de verantwoording over de ondernomen activiteiten en gerealiseerde resultaten in 2010 moge hiervan een bewijs zijn.

10 Jaarverantwoording Uitgangspunten van de verslaglegging

11 Jaarverantwoording 2010 / Uitgangspunten van de verslaglegging 11 Uitgangspunten In de Jaarverantwoording wordt verslag gedaan van alle activiteiten van Forensisch Psychiatrisch Centrum de Kijvelanden (FPC de Kijvelanden) in het jaar Deze activiteiten betreffen de TBS-kliniek gevestigd in Poortugaal, de resocialisatieafdeling de Blink in Rotterdam en de forensisch-psychiatrische poli- en dagklinieken het Dok met vestigingen in Rotterdam, Breda, Dordrecht en Tilburg. FPC de Kijvelanden heeft in 2009, samen met Altrecht GGZ, ook een TBS-kliniek in Utrecht geopend, de FPC 2landen. Daar waar relevant wordt ook in deze Jaarverantwoording bij FPC 2landen stilgestaan. Het gevolgde format voor de Jaarverantwoording 2010 van de Kijvelanden is gebaseerd op het door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voorgeschreven format voor de Jaarverantwoording 2010 voor de forensische zorg. Dit document van het ministerie van VWS omvat eveneens alle wettelijk verplichte verantwoordingsvragen voor instellingen in de forensische zorg. Het ministerie voor Veiligheid en Justitie heeft besloten om zich voor de jaarverantwoording van instellingen bij wie dit ministerie zorg inkoopt, aan te sluiten bij het Jaardocument Forensische Zorg van het ministerie van VWS. FPC de Kijvelanden doet met de voorliggende Jaarverantwoording 2010 verslag van alle verleende zorg in 2010 en legt daarmee ook de wettelijk verplichte verantwoording af over diverse aspecten van de zorg aan alle zorginkopers die bij FPC de Kijvelanden forensische zorg hebben ingekocht. Met de verslaglegging in dit Jaardocument en de verstrekking van alle gevraagde gegevens, acht de Kijvelanden zich vrijgesteld van de afzonderlijke (wettelijke) verantwoordingsplichten. Het Jaardocument 2010 van de Kijvelanden bestaat uit 3 onderdelen: - maatschappelijk verslag (MV) - jaarrekening - kwantitatieve gegevens (DigiMV/Zichtbare Zorg). Voor het maatschappelijk verslag is op enkele onderdelen afgeweken van het gegeven format om doublures in de informatievoorziening te voorkomen. Daar waar dat aan de orde is worden verwijzingen gehanteerd naar hoofdstukken en pagina s waar over het gevraagde onderwerp reeds verslag is gedaan.

12 Jaarverantwoording Profiel van de organisatie

13 Jaarverantwoording 2010 / Profiel van de organisatie Algemene identificatiegegevens 2.2 Structuur van de Kijvelanden Zie het colofon op pagina 2 van dit Jaardocument. Rechtsvorm en voorzieningen FPC de Kijvelanden is een stichting die in 2010 beschikte over zes eigen vestigingen. De hoofdvestiging (de TBS-kliniek) is gevestigd in Poortugaal, gemeente Albrandswaard. Daarnaast beschikt de stichting over een resocialisatieafdeling voor TBS-gestelden (de Blink) in Rotterdam. Verder heeft de Kijvelanden een viertal vestigingen van de forensischpsychiatrische poli- en dagkliniek het Dok. Deze zijn gevestigd in Rotterdam, Breda, Dordrecht en Tilburg. De Kijvelanden beschikt sinds 2009 ook over een toelating voor de realisatie van een Forensisch Psychiatrische Afdeling (FPA) in het kader de Wet Bijzondere Opname Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ). In 2011 wordt het aantal vestigingen van de Kijvelanden uitgebreid met een Forensisch Psychiatrische afdeling (FPA) en een Forensisch Psychiatrische Kliniek (FPK). Beide nieuwe voorzieningen worden gevestigd in Poortugaal. Na een gezamenlijke inschrijving in 2008 op tender IV, betreffende de uitbreiding van tijdelijke TBS-capaciteit, en de gunning hiervan door het ministerie van Justitie, is door FPC de Kijvelanden met Altrecht GGZ de stichting FPC 2landen opgericht met het doel 55 TBS-plaatsen te exploiteren in Utrecht. FPC 2landen is een zelfstandige stichting die los staat van FPC de Kijvelanden en Altrecht GGZ. Sinds augustus 2009 is de kliniek van FPC 2landen operationeel. Organisatorische structuur en organogram FPC de Kijvelanden wordt bestuurd volgens het Raad van Toezichtmodel. Het Bestuur is beslissingsbevoegd en de Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het Bestuur, met de Zorgbrede Governancecode als richtsnoer. De Raad van Bestuur van FPC de Kijvelanden is éénhoofdig. Het primaire proces van de Kijvelanden wordt uitgevoerd in drie zorgketens: de Sociaaltherapeutische Keten, de Supportieve Keten en de Ambulante Keten. Op directie-, keten- en afdelingsniveau is sprake van duaal management met eindverantwoordelijken voor risicomanagement en behandeling en eindverantwoordelijken voor personeel en bedrijfsvoering. Zie voor de organisatorische structuur tevens het organogram op de volgende pagina.

14 Jaarverantwoording 2010 / Profiel van de organisatie 14 Organogram FPC de Kijvelanden Raad van Toezicht Raad van Bestuur Marketing- en Communicatiebureau Bestuursbureau OBI Ondernemingsraad Control Directie Personeel en Bedrijfsvoering Directie Risicomanagement en Behandeling Keten Supportief Keten Sociaal Therapeutisch Keten Ambulant Forensische poli- en dagkliniek Het Dok Directiebureau Maatschappelijk werk Psychologen Rotterdam, Breda, Dordrecht en Tilburg Werk-, leer- en sportcentrum Roosterbureau ICT Afdeling Jade en Olivijn (separeers) Maatschappelijk werk Psychologen Vaktherapeuten Behandelingsrapportage Diagnostisch- en Zorgprogramma P&O Afdeling Opaal en Karmijn Afdeling Onyx en Koraal Afdeling Robijn, Smaragd en Logeerunit Medische Dienst Financiën Facilitair Afdeling Amber/GGZ Afdeling Kobalt, Saffier en Aquamarijn Geestelijke verzorging Afdeling de Blink, ZW en ACT-team Inkoop

15 Jaarverantwoording 2010 / Profiel van de organisatie 15 Besturingsmodel en segmentering De Kijvelanden hanteert het INKmanagementmodel voor de sturing van de bedrijfsvoering op resultaten. Medio 2010 heeft de Kijvelanden het INK/EFQM-verbetercertificaat behaald met een driesterren erkenning door het EFQM. Voor de sturing van de kwaliteit van de processen worden de HKZ-normen gehanteerd. De sturing hierop is verankerd in de jaarcyclus van planning & control binnen de Kijvelanden. FPC de Kijvelanden vormt met al zijn voorzieningen één segment. Toelatingen De Kijvelanden beschikt over de volgende toelatingen: - persoonlijke verzorging - verpleging - ondersteunende begeleiding - activerende begeleiding - behandeling - verblijf op grond van AWBZ - verblijf en behandeling in het kader van de Wet Bijzondere Opname Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ). Medezeggenschapsstructuur Voor de patiënten en medewerkers worden wettelijke medezeggenschapstructuren in stand gehouden. kent een patiëntenraad conform de richtlijnen van deze wet. Zie tevens hoofdstuk 3.5, onder patiëntenraden van FPC de Kijvelanden, pagina 33. Medezeggenschap Medewerkers De ondernemingsraad (OR) van de Kijvelanden bestaat uit 9 leden. In de overlegvergaderingen van de OR met de bestuurder worden alle relevante ontwikkelingen van de organisatie besproken c.q. aan de OR ter advisering of instemming voorgelegd, conform de bepalingen van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). De OR legt jaarlijks verantwoording af in een eigen jaarverslag. Zie hoofdstuk 3.6, onder Ondernemingsraad, pagina 34. Medezeggenschap Patiënten De medezeggenschap van de patiënten van de Kijvelanden met een TBS-maatregel is vastgelegd in de Beginselenwet Verpleging Terbeschikkinggestelden (BVT). De Kijvelanden heeft voor deze categorie patiënten een patiëntenraad conform de BVT. Voor de patiënten die ambulant worden behandeld in de poli- en dagkliniek het Dok is de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorgsector (WMCZ) van toepassing. De poli- en dagkliniek het Dok

16 Jaarverantwoording 2010 / Profiel van de organisatie Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering De missie van FPC de Kijvelanden is vastgelegd in het Meerjarenbeleid en omvat de essentie van de kernactiviteiten van de Kijvelanden: FPC de Kijvelanden levert een gerichte bijdrage aan een veilige samenleving door het risico op delicten door onze patiënten te verminderen en onze patiënten te resocialiseren en te reïntegreren in de maatschappij. Daartoe biedt de Kijvelanden ambulante en klinische topzorg met als elementen: - preventie - beveiliging - risicomanagement en behandeling - resocialisatie en rehabilitatie - wetenschappelijk onderzoek - opleiding. Het motto voor de jaren luidt: FPC de Kijvelanden werkt aan een veilige samenleving. Een belangrijke ambitie van FPC de Kijvelanden voor de lopende beleidsperiode is het dichten van de behandelketen voor de patiënten. De Kijvelanden wil ervoor zorgen dat er geen hiaten ontstaan in de forensisch psychiatrische zorgverlening wanneer patiënten overgaan van de ene zorgvorm naar de andere. De Kijvelanden kiest ervoor om de zorgketen te dichten in samenwerking met de ketenpartners of door het opzetten van eigen activiteiten. Over de wijze waarop dat in 2010 is gebeurd, wordt verder in deze Jaarverantwoording verslag gedaan Patiënten/Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten De klinische forensisch-psychiatrische zorg van de Kijvelanden bestaat uit een beveiligings-, behandelings- en resocialisatietraject voor TBS-gestelden om hun terugkeer naar de maatschappij mogelijk te maken en omvat tevens scholing en arbeid voor deze patiënten. De patiëntenpopulatie betreft in de regel agressieve patiënten met een sterk ontregelend en milieuontwrichtend gedrag. De klinische patiëntenpopulatie betrof in het verslagjaar mannen met persoonlijkheidsstoornissen of psychotische stoornissen, eventueel gecombineerd met verslavingsproblematiek en/of somatische problematiek, en een IQ > 80. De ambulante behandeling van de poli- en dagkliniek het Dok richt zich op patiënten met psychische problematiek die door hun grensoverschrijdend gedrag met justitie in aanraking zijn gekomen of dreigen te komen.

17 Jaarverantwoording 2010 / Profiel van de organisatie 17 Tabel DigiMV Kerngegevens productie, capaciteit, personeel en opbrengsten de Kijvelanden Kerngegevens Cliënten Aantal cliënten in zorg/behandeling per einde verslagjaar Capaciteit Aantal beschikbare bedden/plaatsen per einde verslagjaar, inclusief kleinschalig wonen (voorheen beschermd wonen), inclusief deeltijdplaatsen en inclusief BOPZ-aanmerking Waarvan deeltijdplaatsen Waarvan kleinschalig wonen Productie Aantal in verslagjaar geopende DBC s (ontleend aan het instellingsinformatiesysteem, niet uit DIS) Aantal in verslagjaar gesloten DBC s (ontleend aan het instellingsinformatiesysteem, niet uit DIS) Aantal verzorgingsdagen, inclusief kleinschalig wonen, inclusief BOPZ in verslagjaar Waarvan verzorgingsdagen kleinschalig wonen Aantal deeltijdbehandelingen in verslagjaar Aantal ambulante contacten in verslagjaar Aantal dagen dagactiviteiten in verslagjaar Personeel Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar Aantal FTE personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten (in euro s) in verslagjaar Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Waarvan overige bedrijfsopbrengsten Aantal ,

18 Jaarverantwoording 2010 / Profiel van de organisatie 18 Kerngegevens TBS-plaatsen Bezettingsgraad patiënten gemiddeld over verslagjaar Instroom, voldoen aan het aantal overeengekomen eerste opnames Doorstroom vervolgvoorzieningen Uitstroom (zie voor vertrekcategorieën, bijlage I, pagina 72) Aantal ontvluchtingen TBS-gestelden Aantal overige onttrekkingen TBS-gestelden totaal Onttrekkingen vanaf het terrein buiten de externe beveiligingsring) Onttrekkingen tijdens toegestaan verblijf buiten de kliniek Bijzonder voorval Aantal gegronde klachten patiënten Aantal geweldplegingen tussen patiënten Aantal geweldplegingen tegen personeel Aantal recidive tijdens TBS Gemiddelde behandelduur Aantal/percentages 100,17% maanden Werkgebieden De opname van klinische patiënten verloopt op basis van toewijzing vanuit de landelijke wachtlijst voor behandeling van TBS-gestelden van het ministerie voor Veiligheid en Justitie. De poli- en dagkliniek het Dok van FPC de Kijvelanden was in 2010 werkzaam in de volgende regio s voor geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen (GHOR-regio s): - Rotterdam Rijnmond - Zuid-Holland Zuid - Midden en West Brabant (Breda).

19 Jaarverantwoording 2010 / Profiel van de organisatie Samenwerkingsrelaties De Kijvelanden richt zich op vijf hoofdgroepen waarmee de resultaten worden afgestemd en samenwerkingsrelaties in stand worden gehouden: 1. financiers 2. patiënten 3. samenwerkings- en ketenpartners 4. medewerkers 5. maatschappij. Financiers De Directie Forensische Zorg (DForZo) van het ministerie voor Veiligheid en Justitie en de Zorgverzekeraars zijn de hoofdfinanciers van FPC de Kijvelanden. Met deze financiers wordt jaarlijks overleg gevoerd over de inkoop en de randvoorwaarden voor de ingekochte forensische zorg voor het komende jaar en over de gerealiseerde resultaten van het afgelopen jaar. Het Jaarplan van de Kijvelanden en de offertes ten behoeve van de zorginkopers zijn de basisdocumenten voor de jaarlijkse afspraken met de financiers. De Jaarverantwoording forensische zorg is het basisdocument voor het overleg en de verantwoording over de gerealiseerde resultaten aan het ministerie van VWS en het ministerie voor Veiligheid en Justitie. Daarnaast legt de Kijvelanden periodiek verantwoording af aan het ministerie voor Veiligheid en Justitie door middel van viermaandelijkse rapportages en aan de zorgverzekeraars door middel van overleg. De invoering van de Zorgverzekeringswet en de (om)vorming van DForZo tot inkoper van forensische zorg in een strafrechtelijk kader, vooruitlopend op de invoering van Wet forensische zorg, hebben de particuliere FPC s getransformeerd tot risicodragende ondernemingen. Patiënten Bestuur, directie en behandelstaf bepalen het behandelklimaat van de patiënten van de Kijvelanden, dat zijn basis heeft in de in 2009 vastgelegde Behandelvisie. Het bestuur overlegt maandelijks met de patiëntenraad van de TBS-kliniek van de Kijvelanden over de randvoorwaarden voor de behandeling en het verblijf in de kliniek (zie tevens pagina 33). Het management van de Ambulante Keten voert het overleg met de patiëntenraad van het Dok. De Commissie van Toezicht ziet toe op de handhaving van de rechtspositie van de TBS-patiënten. In het kader van de vervolgbehandeling van patiënten in andere instellingen, vindt op behandelniveau intensief overleg en afstemming plaats met de instellingen waar de vervolgbehandeling plaatsvindt (zie hieronder bij samenwerkingspartners en ketenpartners). Samenwerkingspartners en ketenpartners De kliniek van de Kijvelanden heeft met diverse instellingen samenwerkings- en plaatsingsovereenkomsten, zoals met de Stichting Maatschappelijke Opvang Breda e.o., Psychiatrisch Centrum Delta, Forinth/Lentis, ASVZ, Stichting Flexibel Wonen Rotterdam Rijnmond, Parnassia BavoGroep, GGZ West Noord Brabant,

20 Jaarverantwoording 2010 / Profiel van de organisatie 20 GGZ Altrecht en Bouman GGZ. Voor de klinische patiënten wordt ook gebruik gemaakt van de begeleidings- en toeleidingsmogelijkheden van de samenwerkingspartners naar arbeid en externe dagactiviteiten. Sinds lange tijd wordt, op basis van een samenwerkingsovereenkomst, gebruik gemaakt van deze voorzieningen van Psychiatrisch Centrum Delta. In 2010 is in dit verband ook een overeenkomst afgesloten met de Stichting Pameijer, die in de Rotterdamse regio een breed scala aan arbeidsmogelijkheden en dagactiviteiten aanbiedt. De Kijvelanden werkt eveneens intensief samen met de Reclassering Nederland (RN) en de Verslavingsreclassering Bouman GGZ. De contactfunctionaris van RN neemt deel aan de behandelplanbesprekingen van de Blink en het Extramuraal Forensisch Team. Hierdoor verkrijgt RN in een vroegtijdig stadium inzicht in de patiënten die in het resocialisatietraject worden toegeleid naar een proefverlof. De Kijvelanden en RN hebben zitting in de klankbordgroep FPT (Forensisch Psychiatrisch Toezicht) van DForZo, die de testfase van deze nieuwe vorm van verlof en toezicht volgt en van advies voorziet. De poli- en dagkliniek het Dok heeft in het verleden en ook in 2010 nadrukkelijk de samenwerking met ketenpartners gezocht. Bestaande samenwerkingsverbanden met o.a. Bouman GGZ, Reclassering Nederland (RN), Reclassering Leger des Heils, Verslavingsreclassering Bouman GGZ, Stichting Mozaik, William Schrikker Stichting, Novadic Kentron, GGZ West Noord-Brabant, Bouman GGZ, Bavo Europoort, GGD Rotterdam, Breda en Spijkenisse, Veiligheidshuizen Rotterdam en Breda, Organisatie Opvang Voorzieningen Rotterdam, Openbaar Ministerie Rotterdam en Breda, Penitentiaire Inrichting Hoogvliet, organisaties voor de bestrijding van huiselijk geweld, Jeugdzorgorganisaties en met het Maatschappelijk werk, zijn in 2010 gecontinueerd. Nieuwe samenwerking is gestart met de Stromen/ Opmaat groep, AMW (Zwijndrecht/Dordrecht), Zuidwester, Maatschappelijke Dienstverlening NW (Vlaardingen, Maasluis en Schiedam), IMpregno en Valckenhorst. Het Dok heeft in een aantal samenwerkingsrelaties, zoals met RN en het Algemeen Maatschappelijk Werk, haar primaire proces mede afgestemd op de werkwijze van deze ketenpartners. Daarnaast wordt aan ketenpartners steeds vaker scholing aangeboden over agressie, daderprofielen en plegerhulpverlening. Diverse gemeenten, waaronder Albrandswaard, Breda, Dordrecht, Maasluis, Rotterdam, Spijkenisse, Schiedam, Tilburg, Vlaardingen en de deelgemeente Hoogvliet, zijn voor het Dok respectievelijk de Kijvelanden samenwerkingspartners waarmee eveneens afstemming noodzakelijk wordt geacht over beleidsvoornemens en resultaten. Met de politie van diverse gemeenten bestaan samenwerkingscontracten betreffende de bestrijding van huiselijk geweld. De afdeling Onderzoek & Behandelinnovatie (OBI) onderhoudt intensieve samenwerkingsrelaties met diverse universiteiten en onderzoekers van andere instellingen (zie tevens pagina 61 e.v.). De wetenschappelijke samenwerking met het forensisch-psychiatrische werkveld wordt vormgegeven door het uitwisselen en gemeenschappelijk vergaren van kennis en ervaring op het terrein van de forensische psychiatrie, alsook door de gemeenschappelijke ontwikkeling en academisering van de behandeling van forensisch-psychiatrische patiënten. Medewerkers FPC de Kijvelanden geeft op verschillende wijzen vorm aan de relatie met de medewerkers. Het

stabiel in een gedraaid perspectief

stabiel in een gedraaid perspectief stabiel in een gedraaid perspectief Jaarverslag 2011 LEESWIJZER Het jaardocument 2011 wordt voorafgegaan door een voorwoord van de directie en de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht heeft een eigen

Nadere informatie

Jaarverantwoording GGNet

Jaarverantwoording GGNet Jaarverantwoording GGNet 2011 Warnsveld, 10 mei 2012 Versie definitief Inhoudsopgave I Maatschappelijk verslag 1 Uitgangspunten van de verslaggeving...5 2 Profiel van de organisatie...5 2.1 Algemene identificatiegegevens...5

Nadere informatie

Psychotherapeutisch Centrum De Viersprong

Psychotherapeutisch Centrum De Viersprong Jaarverantwoording zorginstellingen 2010 Jaardocument Psychotherapeutisch Centrum De Viersprong Inhoudsopgave I Maatschappelijk verslag 3 1. Uitgangspunten van de verslaggeving. 4 2. Profiel van de organisatie..

Nadere informatie

Jaardocument Delta Psychiatrisch Centrum2010

Jaardocument Delta Psychiatrisch Centrum2010 Jaardocument Delta Psychiatrisch Centrum2010 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 1 1.1 Algemeen 1 1.2 Voorwoord raad van bestuur 2 1.3 Voorwoord raad van toezicht 2 Hoofdstuk

Nadere informatie

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Werkenaancliëntperspectief Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Voorwoord Raad van Bestuur Voor u ligt het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2013 van de Amarant Groep. Met dit Jaardocument

Nadere informatie

Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. Verslagjaar 2011

Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. Verslagjaar 2011 Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording Verslagjaar 2011 GGZ ingeest, partner VUmc Amsterdam, mei 2012 2 Voorwoord GGZ ingeest heeft 2011 afgesloten met een positief resultaat van 1,5 miljoen euro

Nadere informatie

Jaardocument GGz Centraal

Jaardocument GGz Centraal 2011 Jaardocument 1 INHOUDSOPGAVE Voorwoord...4 1 Uitgangspunten van de verslaggeving...5 2 Profiel van de organisatie...5 2.1 Algemene identificatiegegevens...5 2.2 Structuur van het concern...6 2.3 Kerngegevens...8

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2012 Victas

Maatschappelijk verslag 2012 Victas Maatschappelijk verslag 2012 Victas Utrecht, mei 2013 0 Inhoud Maatschappelijk verslag 2012 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 2 2 Profiel van de organisatie 3 2.1 Algemene identificatiegegevens 3

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG

MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2013 2 VICTAS / MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG / 2013 3 inhoud 1 UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING 4 2 PROFIEL VAN DE ORGANISATIE 5 2.1 Algemene identificatiegegevens 5 2.2

Nadere informatie

Grote en kleine verhalen in transitie

Grote en kleine verhalen in transitie Jaarverantwoording 2014 Grote en kleine verhalen in transitie Anders kijken, anders doen, anders zijn Leeuwarden, maart 2015 Voorwoord Voor u ligt de jaarverantwoording van Jeugdhulp Friesland over 2014.

Nadere informatie

Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep

Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep Inhoudsopgave VOORWOORD...4 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING...5 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE...6 2.1 ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS...6 2.2

Nadere informatie

Maatschappelijk Verslag

Maatschappelijk Verslag Maatschappelijk Verslag 2011 Onderdeel van het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2011 Mondriaan voor geestelijke gezondheid 2 Maatschappelijk Verslag 2011 Colofon Dit Maatschappelijk Verslag

Nadere informatie

Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen. (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl. www.boogh.nl Kvk 411 77 680

Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen. (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl. www.boogh.nl Kvk 411 77 680 Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl www.boogh.nl Kvk 411 77 680 Jaarverslag 2014 Inhoud jaarverslag 2014 1. Uitgangspunten van de verslaglegging 1 2. Profiel van de organisatie

Nadere informatie

1 Uitgangspunten van de verslaglegging 4

1 Uitgangspunten van de verslaglegging 4 Jaarverslag 2011 Inhoud Voorwoord 3 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 4 2 Profiel van de organisatie 5 2.1 Algemene identificatiegegevens 5 2.2 Structuur van de organisatie 5 2.3 Kerngegevens 5 2.4

Nadere informatie

Jaarverantwoording zorginstellingen. Jaardocument

Jaarverantwoording zorginstellingen. Jaardocument Jaarverantwoording zorginstellingen 2012 Jaardocument Inhoudsopgave 1 Uitgangspunten van de verslaggeving... 4 2 Profiel van de organisatie... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens... 4 2.2 Structuur van

Nadere informatie

Jaardocument 2006 Maatschappelijk verslag Gelre ziekenhuizen. Jaardocument 2006 Gelre ziekenhuizen

Jaardocument 2006 Maatschappelijk verslag Gelre ziekenhuizen. Jaardocument 2006 Gelre ziekenhuizen Jaardocument 2006 Gelre ziekenhuizen 1 Inhoud Maatschappelijk verslag... 3 Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaglegging... 3 Hoofdstuk 2 Profiel van de organisatie... 4 2.1. Algemene gegevens... 5

Nadere informatie

Jaardocument Zorg 2013. Stichting De Opbouw c.a. Herculesplein 267 3584 AA Utrecht Nederland

Jaardocument Zorg 2013. Stichting De Opbouw c.a. Herculesplein 267 3584 AA Utrecht Nederland Jaardocument Zorg 2013 Stichting De Opbouw c.a. Stichting De Opbouw c.a. Herculesplein 267 3584 AA Utrecht Nederland Voorwoord 3 Voorwoord 4 Voorwoord Met dit jaardocument willen we op een brede manier

Nadere informatie

Inhoudsopgave 3. 1 Voorwoord 5

Inhoudsopgave 3. 1 Voorwoord 5 u samen g j sa ouwbaar in dialoog betrouwbaar vernieuwend leerzaam vernieuwend leerzaam betrouwbaar betrouwbaar betrouwbaar betrouwbaar ondernemend gastvrij in dialoog ondernemend vernieuwend leerzaam

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 4. Financieel beleid... 35

Inhoudsopgave. 4. Financieel beleid... 35 Inhoudsopgave Voorwoord... 5 1. Bestuursverslag... 6 1.1 Uitgangspunten jaarverslag... 6 1.2 Profiel van de organisatie... 6 1.3 Structuur van het concern... 6 1.4 Kernactiviteiten... 7 1.5 Werkgebied...

Nadere informatie

2. Profiel van de organisatie... 5. 3. Missie, visie en kernwaarden... 11. 4. Bestuur, toezicht en medezeggenschap... 14

2. Profiel van de organisatie... 5. 3. Missie, visie en kernwaarden... 11. 4. Bestuur, toezicht en medezeggenschap... 14 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 4 2. Profiel van de organisatie... 5 2.1. Algemene identificatiegegevens... 5 2.2. Structuur van de organisatie... 5 2.2.1. Stichting Espria... 5 2.2.2. Stichting GGZ Drenthe...

Nadere informatie

Maatschappelijk Verslag 2008

Maatschappelijk Verslag 2008 Mondriaan voor geestelijke gezondheid Maatschappelijk Verslag 2008 2008 Onderdeel van het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2008 Inhoudsopgave Stichting Mondriaan 3 Voorwoord 5 Maatschappelijk

Nadere informatie

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag juni 2011 versie 1.0 Inhoudsopgave 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING... 3 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

Jaardocument 2010. Maatschappelijk verslag Vlietland Ziekenhuis

Jaardocument 2010. Maatschappelijk verslag Vlietland Ziekenhuis ardocument 2010 Maatschappelijk verslag Vlietland Ziekenhuis Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 7 Hoofdstuk 2 Profiel van de organisatie 8 2.1 Algemene gegevens 8 2.2 Structuur

Nadere informatie

Colofon. Jaardocument 2012 IrisZorg Arnhem. Oplage: 250 exemplaren

Colofon. Jaardocument 2012 IrisZorg Arnhem. Oplage: 250 exemplaren Colofon IrisZorg Arnhem Oplage: 250 exemplaren RVT 13.015 Stichting IrisZorg Arnhem, maart 2013 Vastgesteld door Raad van Bestuur d.d. 22 maart 2013 Goedgekeurd door Raad van Toezicht d.d. 27 maart 2013

Nadere informatie

Verbin- ding is plus. Jaarverslag 2008

Verbin- ding is plus. Jaarverslag 2008 Verbinding is plus. Jaarverslag 2008 academisch ziekenhuis Maastricht Jaarverslag 2008 Verbinding is plus. Inhoud Voorwoord 7 1 Verbinden 9 2 Visie en strategie azmove 13 Better health in a different world

Nadere informatie

Curium-LUMC, Academisch Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Curium-LUMC, Academisch Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie Jaardocument 2008 1. Voorwoord Voor u ligt het jaardocument over het boekjaar 2008 van de Stichting Curium-LUMC, academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie met vestigingen in Oegstgeest en Gouda.

Nadere informatie

visie document 2014 Betere zorg, veiliger samenleving

visie document 2014 Betere zorg, veiliger samenleving visie document 2014 Betere zorg, veiliger samenleving visiedocument forensische zorg ggz nederland inhoudsopgave Hoofdstuk 1 04 Vooraf: van goed naar beter Hoofdstuk 10 30 Regie in de keten Hoofdstuk 2

Nadere informatie

Jaardocument 2011 Stichting Diakonessenhuis

Jaardocument 2011 Stichting Diakonessenhuis Jaardocument 2011 Stichting Diakonessenhuis zorg met passie Jaardocument Stichting Diakonessenhuis 2011 maatschappelijk verslag voorwoord 1 Inhoud deel 1* Voorwoord Raad van Bestuur 4 Voorwoord Raad van

Nadere informatie

Jaarverantwoording 2013. Stichting Lievegoed te Bilthoven

Jaarverantwoording 2013. Stichting Lievegoed te Bilthoven Jaarverantwoording 2013 Stichting Lievegoed te Bilthoven INHOUDSOPGAVE JAARVERANTWOORDING Pagina Directieverslag bij de jaarrekening 2013 Verslag Raad van Toezicht Lievegoed over 2013 Jaarrekening 2013

Nadere informatie

Jaardocument 2012. Stichting Avenier Justitiële jeugdinrichting Gesloten jeugdzorg Open jeugdzorg

Jaardocument 2012. Stichting Avenier Justitiële jeugdinrichting Gesloten jeugdzorg Open jeugdzorg Jaardocument 2012 Stichting Avenier Justitiële jeugdinrichting Gesloten jeugdzorg Open jeugdzorg Inhoudsopgave Maatschappelijk verslag...3 Inleiding...3 1 Profiel van de organisatie...3 1.1 Missie, visie,

Nadere informatie