Jaarverantwoording 2012 FPC de Kijvelanden. de Kijvelanden forensisch psychiatrisch centrum

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverantwoording 2012 FPC de Kijvelanden. de Kijvelanden forensisch psychiatrisch centrum"

Transcriptie

1 Jaarverantwoording 2012 FPC de Kijvelanden de Kijvelanden forensisch psychiatrisch centrum

2 Bezoekadres Kijvelandsekade AB Poortugaal Postadres Postbus AC Rhoon Telefoon Fax Internet Identificatienummer NZA Nummer Kamer van Koophandel de Kijvelanden forensisch psychiatrisch centrum

3 Jaarverantwoording 2012 / Inhoudsopgave Inhoudsopgave Leeswijzer 5 Inleiding 7 1 Profiel van de Kijvelanden Organisatiestructuur Kernactiviteiten Bestuur en toezicht Normen voor goed bestuur en toezicht: governance Raad van Bestuur Raad van Toezicht Verslag 2012 Raad van Toezicht Medezeggenschap Patiëntenraden Ondernemingsraad Commissie van Toezicht Samenwerkingsrelaties van de Kijvelanden Bedrijfsvoering in de Kijvelanden Risicomanagement Controlfuncties 29 2 Beleid, inspanningen en prestaties 31 in het verslagjaar 2.1 Meerjarenbeleid van FPC de Kijvelanden Bouwen van de forensisch-psychiatrische keten Tbs-kliniek Het Dok FPK F-RIBW FPA FVK Behandeling patiënten SGLVG Continuïteit van zorg Kwaliteit van behandeling: effectiviteit en vermindering 40 recidive INK/EFQM Audits en certificatie Onderzoek en behandelinnovatie (KARID) Invoering ROM Patiëntveiligheid en uitbouw VIM Vroegsignalering Kwali-tijd voor zorg (Productive Mental Health Ward) Onderzoek patiënttevredenheid Klachten van patiënten in Kwaliteit van de organisatie Kwaliteit van informatie en registratie, 46 gegevensbeveiliging Kwaliteit van gebouwen en brandveiligheid Kwaliteit ten aanzien van medewerkers: 48 strategisch HR-beleid ICT Duurzaam ondernemen en milieubeleid Relatie met samenleving en belanghebbenden 51

4 Jaarverantwoording 2012 / Inhoudsopgave 3 Financieel beleid Toelichting behaalde omzet en resultaten Financiële positie Gebeurtenissen na balansdatum Toekomstige investeringen en financieringsbehoefte Toekomstige verwachtingen ontwikkeling opbrengsten Toekomstige verwachtingen personeelsbezetting Realisatie doelstellingen op de prestatie-indicatoren 56 DForZo Bijlagen bij de Jaarverantwoording van 57 FPC de Kijvelanden Bijlage I Realisatie doelstellingen van de prestatie- 58 indicatoren 2012 Bijlage II Arbo Jaarverslag Bijlage III Overzicht publicaties en lezingen in Jaarrekening

5 Jaarverantwoording 2012 Leeswijzer

6 Jaarverantwoording 2012 / Leeswijzer 6 In deze Jaarverantwoording 2012 geeft FPC de Kijvelanden beleid en activiteiten in het jaar 2012 weer en laat de organisatie zien hoe zij uitvoering geeft aan wetgeving. De Kijvelanden voldoet hiermee aan de plicht zich te verantwoorden ten opzichte van haar financiers en de maatschappij. Dit Jaardocument 2012 van FPC de Kijvelanden bestaat uit vier onderdelen: - Profiel van de organisatie: alle informatie over structuur, bestuur, medezeggenschap, samenwerking en bedrijfsvoering; - Beleid, inspanningen en prestaties in het verslagjaar; - Financieel beleid: omzet en resultaten, investeringen en verwachtingen; - Jaarrekening: het financieel eindverslag van de Kijvelanden over Daarnaast legt de Kijvelanden jaarlijks gegevens vast in Digi MV.

7 Jaarverantwoording 2012 Inleiding

8 Jaarverantwoording 2012 / Inleiding 8 Het meerjarenbeleid van FPC de Kijvelanden voor de periode had als motto Op weg naar excellentie. Het was erop gericht om transparante, geborgde forensisch-psychiatrische zorg aan patiënten te kunnen leveren. In 2012 volgde de Kijvelanden de twee lijnen uit het meerjarenbeleid. Als eerste het leveren van betere zorg in een veilige omgeving. Dat is wat de samenleving van ons vraagt en waar de Kijvelanden zich elk jaar opnieuw in wil verbeteren. Daarnaast willen wij de zorg zo organiseren dat wij (ook in samenwerking met anderen) een complete keten van zorg kunnen bieden, met zo min mogelijk drempels tussen zorgvormen, met optimale doorstroommogelijkheden en met een beveiligingsniveau dat aansluit op de behoeften per zorgvorm. Zo kunnen wij patiënten op die plaats behandelen die het best past bij hun psychiatrisch beeld en bij hun vorderingen richting hernieuwde deelname aan de samenleving; dit alles met de focus op recidivevermindering. Naast de initiatieven waarover u in deze jaarverantwoording meer leest, spreekt de Kijvelanden met de besturen van Altrecht en de Parnassiagroep over de mogelijke vorming van een Randstedelijk forensisch concern met Palier en Aventurijn. Tegelijkertijd heeft de Kijvelanden in 2012 het vizier uiteraard gericht op de komende jaren. Er is nieuw meerjarenbeleid geformuleerd (onder de titel Richting de excellente organisatie ) en de voorbereidingen zijn getroffen voor de uitvoering in de periode Betere zorg in een veilige omgeving Sturing kwaliteit van behandeling en organisatie In 2011 is de Kijvelanden gestart met het inzetten van een analysetool van TEN HAVE Change Management (zie het proefschrift van W. ten Have Weg van verandering). Doel is om de volgende INK-verbeterslag te kunnen maken en ervoor te zorgen dat de Kijvelanden eind 2013 in control is en blijft. Na het behalen van de INK/EFQM drie sterrenonderscheiding in 2010, is in 2012 een incontrol meting volgens de methode TEN HAVE uitgevoerd, als voorbereiding op het streven naar een INK/EFQM vier sterren-onderscheiding in Werken langs deze lijn betekent dat de Kijvelanden de consistentie en samenhang in de organisatie steeds verder ziet groeien. Een tweede effect dat de Kijvelanden kon waarnemen van deze veranderingen is dat de efficiency toeneemt. Daardoor is de organisatie in staat geweest om een uitstekend financieel resultaat te boeken in De verandertrajecten raken alle niveaus van de organisatie: van de strategie (ketenvorming) tot en met structuuraanpassingen en het gedrag van de medewerkers. De Kijvelanden hecht eraan om deze veranderingen in dialoog tussen bestuur, management, medewerkers en patiënten door te voeren. In 2012 werkte de Kijvelanden stevig door aan transparantie en voorspelbaarheid van de aangeboden behandelingen, klinisch en ambulant. Wij maakten de behandelingen beter meetbaar in de tijdgebonden doelen die wij stellen. De Kijvelanden is in 2012 gestart met de implementatie van een business-intelligence tool. Daarmee kunnen wij de resultaten op de prestatie-indicatoren en bijbehorende normen op elk moment inzichtelijk maken. De Kijvelanden wilde daarnaast voor haar patiënten het aantal vrijheidsbeperkende maatregelen terugdringen, de patiënttevredenheid bij onvrijwillig opgenomen patiënten vergroten en de veiligheid van medewerkers verbeteren. Wij zetten daarvoor de evidencebased methode Vroegsignalering in. Kern van deze methode is aandacht voor het vroegtijdig

9 Jaarverantwoording 2012 / Inleiding 9 signaleren van risicovolle situaties en het adequaat interveniëren daarop. Een bijzondere maatregel die wij in maart 2012 hebben genomen is het (onder voorwaarden) betalen van de eigen bijdrage voor patiënten van het Dok. Daarmee namen wij de drempel weg voor patiënten om zich ambulant te laten behandelen voor hun psychiatrische problemen. De eigen bijdrage was voor ons een maatschappelijk onaanvaardbare blokkade voor mensen om hulp te zoeken. Deze maatregel hebben wij op 1 januari 2013 beëindigd. Wetenschappelijk onderzoek Wetenschappelijk onderzoek is al jaren een speerpunt voor de Kijvelanden. Onderzoek door de onderzoeksafdeling Kijvelanden Academy for Research and Innovation Development (KARID) leidt tot continue verbetering van de zorg in onze kliniek en polikliniek en in de behandelcentra van collega-organisaties. De Kijvelanden werkt op het gebied van wetenschappelijk onderzoek nauw samen met de Erasmus Universiteit en de Universiteit van Tilburg. Onderzoek dat de Kijvelanden in 2012 uitvoerde, ondersteunt onder andere de verbetering van de zorgpaden en de ontwikkeling van de topklinische afdelingen Integrale Diagnostiek en de ADHD-poli. Daarnaast integreren wij Routine Outcome Monitoring (ROM) in de behandeling. Daarmee realiseren wij een belangrijk doel, namelijk het inzichtelijk maken van de resultaten van behandeling, via meting met wetenschappelijk gevalideerde meetinstrumenten. Completering van de keten forensischpsychiatrisch zorg Dichten van de keten De Kijvelanden streeft al enige jaren naar het compleet maken van de keten van zorg in de forensische psychiatrie. In 2012 hebben wij een variëteit aan activiteiten ondernomen om dat te realiseren. Naast de bestaande tbs-kliniek en de poli- en dagklinieken het Dok ontwikkelden wij een Forensisch Psychiatrische Kliniek (FPK) en een Forensisch Psychiatrische Afdeling (FPA), zetten wij een Forensische Verslavingskliniek (FVK) op, samen met Bouman GGZ, verzorgden wij opnamemogelijkheden voor forensische patiënten met een lichte verstandelijke beperking (samen met Ipse de Bruggen) en konden wij onze eerste cliënten verwelkomen in een woonvoorziening (F-RIBW). Ambulantiseren Daarnaast is de Kijvelanden in 2012 bezig geweest om zorg te verschuiven naar ambulante behandelvormen. Dit is, naast effectieve zorgpaden, een van de belangrijke maatregelen om de behandelduur terug te brengen. Wij hebben de organisatiestructuur van de bestaande poliklinieken aangepast. Tot slot, in november 2012 hebben het ministerie van Veiligheid en Justitie en GGZ Nederland overeenstemming bereikt over het budget voor de forensische zorg voor Dat is een zeer belangrijke stap voor de sector. Volgend jaar zal 17 miljoen euro worden bezuinigd op de forensische zorg. Dit akkoord slaat de brug naar de invoering van prestatiebekostiging in de forensische zorg. De Kijvelanden streeft er naar om de inhoudelijke visie (en dus de borging van kwaliteit en veiligheid) naast alle efficiency-maatregelen overeind te houden. Dat betekent dus niet de kaasschaaf hanteren, maar duidelijke keuzes maken die leiden tot kwalitatief hoogstaande en veilige forensische zorg, voor medewerkers, patiënten en voor de samenleving. De Kijvelanden kijkt op dit moment met groeiende zorg naar de toekomst: de steeds

10 Jaarverantwoording 2012 / Inleiding 10 verder toenemende administratieve last, de veranderende regelgeving, nieuwe bezuinigingen en het gebrek aan kennis en begrip in de politiek en de samenleving voor psychiatrische problemen die ten grondslag kunnen liggen aan delicten. Het vraagt van de Kijvelanden enorme inspanning om bij deze ontwikkelingen de kwaliteit van de forensische zorg op peil te houden. Het is te danken aan de grote inzet van medewerkers en overige betrokkenen bij onze organisatie dat er in het verslagjaar zo veel gerealiseerd is. M.A. Polak, Psychiater / voorzitter raad van bestuur

11 Jaarverantwoording Profiel van de Kijvelanden

12 Jaarverantwoording 2012 / Profiel van de Kijvelanden Organisatiestructuur Rechtsvorm en locaties FPC de Kijvelanden is een particuliere stichting met (in het verslagjaar) een zevental vestigingen: - een Forensisch Psychiatrisch Centrum (tbskliniek) te Poortugaal, tevens hoofdlocatie - een Forensisch Psychiatrische Kliniek (FPK) te Poortugaal - een resocialisatieafdeling voor tbs-gestelden (de Blink) in Rotterdam. - vier vestigingen van de het Dok, forensischpsychiatrische poli- en dagklinieken in Rotterdam, Breda, Dordrecht en Tilburg. de directie, de ketens en op afdelingsniveau eindverantwoordelijken voor risicomanagement en behandeling en eindverantwoordelijken voor personeel en bedrijfsvoering. Daarnaast zette de Kijvelanden in 2012 een Forensische Verslavingskliniek (FVK) op (samen met Bouman GGZ) en creëerde opnamemogelijkheden voor forensische patiënten met een lichte verstandelijke beperking (met Ipse de Bruggen). Organisatiestructuur in 2012 en organogram De stichting FPC de Kijvelanden wordt bestuurd volgens het Raad van Toezichtmodel. De Raad van Bestuur is beslissingsbevoegd en de Raad van Toezicht houdt toezicht op het besturen door de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht vervult de werkgeversrol voor de Raad van Bestuur. In het management kende de Kijvelanden in het verslagjaar een duale structuur met in

13 Jaarverantwoording 2012 / Profiel van de Kijvelanden 13 Organogram FPC de Kijvelanden Raad van Toezicht Raad van Bestuur Ondernemingsraad Marketing- en Communicatiebureau Bestuursbureau KARID - Onderzoek en behandelinnovatie Control Zorg control, financial control, juridische control, proces control Directie Niet-patiëntgebonden ondersteunende diensten Keten Supportief Maatschappelijk werk Psychologen Keten Sociaal Therapeutisch Maatschappelijk werk Psychologen - Vaktherapeuten Keten Ambulant Forensisch poli- en dagklinieken het Dok Hoofdvestiging Rotterdam Bouwketen FPK-FPA Patiëntgebonden ondersteunende diensten Directiebureau Afdeling Opaal Afdeling Onyx Vestiging Breda Werk-, leer- en sportcentrum Roosterbureau ICT Afdeling Olivijn/separeer Afdeling Saffier Afdeling Jade Vestiging Dordrecht Vestiging Tilburg Behandelingsrapportage Diagnostisch- en Zorgprogramma HRM Afdeling Karmijn Afdeling Robijn Medische Dienst Financiën Afdeling Amber + GGZ Afdeling Kobalt Geestelijke verzorging Facilitair Portiersloge Resocialisatie-unit de Blink ACT-Team FVK

14 Jaarverantwoording 2012 / Profiel van de Kijvelanden Kernactiviteiten De Kijvelanden werkt met het INK-managementmodel bij de sturing van de organisatie en heeft een INK/EFQM-verbetercertificaat met een driesterrenerkenning van de European Foundation for Quality Management. De Kijvelanden is sedert november 2005 HKZ-gecertificeerd. De sturing op de bedrijfs- en zorgprocessen is verankerd in de jaarcyclus van planning en control van de Kijvelanden. Zie ook paragraaf Audits en certificatie. Segmentering en toelatingen FPC de Kijvelanden vormt één segment en heeft de volgende toelatingen: - persoonlijke verzorging; - verpleging; - ondersteunende begeleiding; - activerende begeleiding; - behandeling; - verblijf op grond van AWBZ; - verblijf en behandeling in het kader van de Wet Bijzondere Opname Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ). Werkgebied De opname van tbs-patiënten verloopt op basis van toewijzing vanuit de landelijke wachtlijst voor behandeling van tbs-gestelden van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Patiënten van de FPK worden landelijk verwezen vanuit Psychiatrisch Medisch Overleg (PMO) van het gevangeniswezen en hebben een indicatiestelling door het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie (NIFP). De poli- en dagkliniek het Dok was in 2012 werkzaam in de volgende regio s voor geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen (GHOR-regio s): - Rotterdam Rijnmond; - Zuid-Holland Zuid; - Midden en West Brabant (Breda). Missie De kernactiviteiten van FPC de Kijvelanden komen voort uit de missie, zoals verwoord in het meerjarenbeleidsplan Op weg naar excellentie : FPC de Kijvelanden levert een gerichte bijdrage aan een veilige samenleving door het risico op delicten door onze patiënten te verminderen en onze patiënten te resocialiseren en te re-integreren in de maatschappij. Daartoe biedt de Kijvelanden ambulante en klinische topzorg met als elementen: - preventie - beveiliging - risicomanagement en behandeling - resocialisatie en rehabilitatie - wetenschappelijk onderzoek - opleiding Nadere typering De Kijvelanden levert: - klinische forensisch-psychiatrische zorg aan tbsgestelden. Deze zorg bestaat uit een beveiligings-, behandelings- en resocialisatietraject met als doel terugkeer van de patiënt naar de maatschappij mogelijk te maken. Deze patiëntenpopulatie bestaat voor het grootste deel uit mensen met een sterk ontregelend en milieuontwrichtend gedrag: mannen met persoonlijkheidsstoornissen of psychotische stoornissen, vaak gecombineerd met verslavingsproblematiek en/of somatische

15 Jaarverantwoording 2012 / Profiel van de Kijvelanden 15 problematiek, en een IQ > 80; - klinisch forensisch psychiatrische zorg aan detentieongeschikte patiënten en overige forensisch-psychiatrische titels. De doelgroep van de FPK kenmerkt zich door meervoudige, veelal complexe problematiek, bestaande uit ernstige psychiatrische problemen, persoonlijkheids- en/ of verslavingsproblemen. Vaak zijn de patiënten niet eerder in behandeling geweest. - ambulante behandeling van de poli- en dagkliniek het Dok van patiënten met psychische problematiek die door hun grensoverschrijdend gedrag met justitie in aanraking zijn gekomen of dreigen te komen. - behandeling en begeleiding in een beschermd wonen-setting: klinische forensischpsychiatrische zorg aan patiënten, plaatsing binnen proefverlof of voorwaardelijke beëindiging van de dwangverpleging, als voorwaarde van een tbs met voorwaarden of als onderdeel van een voorwaardelijke straf. - behandeling en begeleiding (onder inhoudelijke verantwoordelijkheid van Bouman GGZ) in de FVK onder de titels reclasseringstoezicht bij een voorwaardelijk strafdeel (art. 14 Sr), detentievervangende behandeling (art en 43.3 PBW) en enkele andere varianten (schorsing voorlopige hechtenis, art. 80 Sv of voorwaardelijke beëindiging tbs). 1.3 Bestuur en toezicht Normen voor goed bestuur en toezicht: governance De Kijvelanden heeft een governanceprotocol met daarin opgenomen de pas toe en leg uit - regel en de reglementen voor de Raad van Toezicht, Raad van Bestuur en de Auditcommissie. Uitgangspunt van het governanceprotocol is de Zorgbrede Governancecode 2010, van de brancheorganisaties in de zorg. De Kijvelanden maakt twee aanvullingen op de Zorgbrede Governancecode 2010: - in het reglement van de Raad van Toezicht van de Kijvelanden is bepaald dat bij een vacature door de Raad in principe openbaar wordt geworven. Gezien het zeer specifieke karakter van het werkveld van de Kijvelanden acht de Raad van Toezicht het van belang om bij iedere vacature een aparte afweging te maken over de wijze van invulling. - één lid van de Raad van Toezicht van de Kijvelanden is tevens lid van de Raad van Toezicht van FPC 2landen. Dat is een kwaliteitseis die vastgelegd is in de statuten van deze stichting. Het verzorgingsgebied van FPC 2landen is geheel Nederland, evenals dat van de Kijvelanden. FPC 2landen is een zelfstandige stichting die juridisch los staat van de oprichtende stichtingen Altrecht en de Kijvelanden. De leden van beide Raden van Toezicht werken zonder last of ruggespraak.

16 Jaarverantwoording 2012 / Profiel van de Kijvelanden Raad van Bestuur Samenstelling Raad van Bestuur in 2012 Naam Bestuursfunctie M/V Nevenfuncties M. A. Polak, psychiater Voorzitter Raad van Bestuur m Lid Raad van Bestuur FPC 2Landen Voorzitter Raad van Toezicht Sinaï Centrum Lid Raad van Toezicht EFP Onafhankelijkheid van de Raad van Bestuur en bezoldiging De bezoldiging van de bestuurder wordt jaarlijks vastgesteld door de Raad van Toezicht en is gebaseerd op de NVZD-normen. De bezoldiging wordt openbaar gemaakt volgens de regels van de jaarverslaglegging en in het kader van de Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens (WOPT). In het verslagjaar is naar het oordeel van de Raad van Toezicht geen sprake geweest van belangenverstrengeling of persoonlijke bevoordeling van de Raad van Bestuur.

17 Jaarverantwoording 2012 / Profiel van de Kijvelanden Raad van Toezicht Samenstelling Raad van Toezicht in 2012 Naam Functie in de RvT Aandachtsgebied Termijn Maatschappelijke functie/nevenfuncties Mevrouw J.C. Huizinga - Heringa Voorzitter Beleid 1 Voorzitter International Governing Board Delta International Voorzitter stuurgroep Dynamic Tydal Power Lid Governing Board UNESCO-IHE Lid Raad van Advies voor Corporate Responsibility Essent De heer T. H. Que Wnd. voorzitter Beleid behandeling 2 Lid Raad van Toezicht FPC 2Landen lid audit commissie beveiliging Lid Raad van Commissarissen Caparis vanaf september Financiën en control Zelfstandig gevestigd psychiater, adviseur, interim 2012 manager en trainer. Voorzitter bestuur Vrienden Phoenix Lid Raad van bestuur Q-Care-Net De heer prof. dr. Em. M. W. Lid, lid audit Kwaliteit en veiligheid 1 Zelfstandig gevestigd psychiater Hengeveld commissie tot en Plaatsvervangend lid-geneeskundige van het met maart 2012 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te s-gravenhage Voorzitter redactie MGv, medium voor ggz en verslavingszorg Bestuurslid Vereniging tegen de Kwakzalverij Lid Raad van Toezicht Riagg Rijnmond, Rotterdam

18 Jaarverantwoording 2012 / Profiel van de Kijvelanden 18 Vervolg samenstelling Raad van Toezicht in 2012 Naam Functie in de RvT Aandachtsgebied Termijn Maatschappelijke functie/nevenfuncties De heer mr. G. Knobbout Lid Beleid algemeen 1 Raadsheer Gerechtshof te s-gravenhage De heer drs. W.L. Moerman Lid en Financiën en control 1 Lid College van Toezicht Pensioenfonds DSM Lid audit commissie Nederland Voorzitter Visitatiecommissie Pensioenfonds NS Voorzitter Visitatiecommissie Pensioenfonds Openbaar Vervoer Lid Raad van Commissarissen NV Westerscheldetunnel Lid Kernteam commissarissenopleiding Erasmus Universiteit Manager Programma voor publieke aandeelhouders Erasmus Universiteit Lid Verantwoordingsorgaan Pensioenfonds Robeco Mevrouw drs. E. C. Pronker Lid Personeel en organisatie 2 Zelfstandig managementadviseur

19 Jaarverantwoording 2012 / Profiel van de Kijvelanden 19 Onafhankelijkheid van de Raad van Toezicht, deskundigheidsbevordering, vacatures en bezoldiging Twee leden van de Raad van Toezicht beschikken over zorginhoudelijke kennis en ervaring. Op 1 januari 2012 zijn als leden van de Raad van Toezicht toegetreden: - de heer W.L. Moerman - de heer G. Knobbout In de vergadering van 11 juni 2012 is de voorzitter, mevrouw J.C. Huizinga-Heringa, benoemd. Met haar aantreden is de raad in 2012 weer op volle sterkte gekomen. In verband met de ontwikkelingen op het gebied van de strategische verkenningen is besloten de zittingstermijn van mevrouw Pronker eenmalig met één jaar te verlengen. Omdat zij op voordracht van de ondernemingsraad is benoemd, is dit met de OR afgestemd. Nevenfuncties worden in de jaarverantwoording vermeld. De bezoldiging van de leden van de raad geschiedt conform de norm van de NVTZ, met een bijstelling naar beneden Verslag 2012 Raad van Toezicht Centraal in zijn toezichthoudende taak staan voor de raad: het interne beheers- en controlsysteem, de zorgverlening, jaarplan en begroting, jaarverslag en jaarrekening en het meerjarenbeleid. Ook liet de raad zich in het verslagjaar uitgebreid informeren over onttrekkingen en incidenten. Daarnaast is de aandacht van de raad in 2012 gericht geweest op een aantal hoofdthema s: de capaciteitsontwikkeling en financiering tbs, de organisatieverandering(en) en de strategische samenwerking. Capaciteitsontwikkeling en financiering tbs Net als in het voorgaande verslagjaar heeft de raad in 2012 met bezorgdheid stilgestaan bij het dalend aantal tbs-opleggingen door de rechterlijke macht en de gevolgen daarvan voor de Kijvelanden. Een andere ontwikkeling die de aandacht van de raad heeft, is de financiering van de tbs-bedden in Daarin is een cumulatie zichtbaar van financiële maatregelen van het Rijk die een gezonde bedrijfsvoering in de tbs-sector en binnen de Kijvelanden bemoeilijkt. Het is de Kijvelanden desondanks gelukt een gedegen financiële positie te houden, door een proactieve houding van het bestuur om waar mogelijk tijdig new business binnen te halen, door sterk op inkomsten en uitgaven te sturen, door de organisatie efficiënt(er) in te richten en door te sturen op mensen en middelen. De raad spreekt daarvoor zijn waardering uit. Organisatieverandering De raad heeft kennisgenomen van de methodiek in control komen en blijven van TEN HAVE Change Management die als basis heeft gediend van de organisatieverandering Koersen op organisatieverandering. De organisatieverandering is met de raad doorgesproken. De raad is van oordeel dat het veranderingstraject tegemoet komt aan de behoefte van bestuur en management aan verdere kwaliteitsverbetering van de organisatie, en aan de noodzaak om de bezuinigingstaakstelling van 4,2 miljoen in 2013 te realiseren. Met het sociaal plan en aanvullende mobiliteit bevorderende maatregelen is er naar het oordeel van de raad sprake van goede zorg voor het personeel. Daarnaast brengen de projecten Herziening Zorgprocessen en Kwali-tijd voor zorg verbeteringen en veranderingen teweeg in de zorg aan patiënten en in de organisatie van het werk. De bijdrage van de medewerkers in deze projecten spreekt de raad aan.

20 Jaarverantwoording 2012 / Profiel van de Kijvelanden 20 Strategische verkenningen Dit onderwerp is een terugkerend agendapunt geweest. De raad heeft het bestuur toestemming gegeven voor de gesprekken met de besturen van Altrecht en de Parnassiagroep over de mogelijke vorming van een Randstedelijk forensisch concern. Omdat de strategische verkenningen de toekomst van de Kijvelanden direct raken, heeft de raad een extern adviseur geraadpleegd. De raad heeft gevraagd om een helder overzicht van voor- en nadelen voor de Kijvelanden, met doelstellingen, met een planning en evaluatiemomenten en met een financiële onderbouwing. Dit alles zal in 2013 de grondslag vormen voor een definitief oordeel van de raad over de inhoud, vorm en voortgang van de strategische samenwerking. Meerjarenbeleidsplan De raad heeft in december het nieuwe Meerjarenbeleidsplan vastgesteld. De raad is enthousiast over het concept meerjarenbeleid dat op de valreep van 2013 kon worden vastgesteld. Interne beheers- en controlesystemen, zorgcontrol Het interne beheers- en controlesysteem van de Kijvelanden is de planning- en controlcyclus. In de jaarkalender van de planning- en controlcyclus is de rol van de Raad van Toezicht in de besluitvormingsstructuur geborgd. De raad heeft daarnaast een eigen jaarlijkse activiteitenkalender en werkplan waarin de doelen en activiteiten van de raad en de terugkerende besluitvorming vermeld staan. Met ingang van 2012 is er een informatieprotocol met daarin de items die in het jaar door het bestuur aan de raad moeten worden voorgelegd ter informatie of ter goedkeuring. Door dit informatieprotocol is in 2012 ook het nieuwe Toezichtkader Bestuurlijke Verantwoordelijkheid voor Kwaliteit en Veiligheid van de Inspectie voor Gezondheidszorg (verder) verankerd. De raad heeft de acties op het gebied van het toezicht door de raad op de zorgverlening in de Kijvelanden met de inhoudelijk portefeuillehouder besproken. De raad heeft in de junivergadering zijn instemming met deze aanvullingen op het informatieprotocol gegeven. De zorgcontroller en de inhoudelijk portefeuille houder van de raad vormen samen een zorginhoudelijke commissie die de ontwikkelingen in de zorg bespreekt en volgt. De auditcommissie en de Raad van Toezicht zijn tevreden over de interne financiële beheersing. De Auditcommissie heeft in 2012 twee keer vergaderd. Beoordeling functioneren bestuur De Raad van Toezicht heeft voor de honorering en beoordeling van het bestuur een renumeratiecommissie. Deze commissie houdt het jaarlijkse functioneringsgesprek met de bestuurder. De raad heeft zich gebogen over de Wet normering topinkomens die in 2012 door de Staten Generaal is aanvaard en heeft advies bij de NVTZ (Nederlandse vereniging van toezichthouders in de zorg) ingewonnen. Overleg met de externe accountant Met de accountant is in 2012 twee keer overlegd. In de maartvergadering over de controle van het afgelopen jaar, een toelichting op de managementletter en het accountantsverslag. In de novembervergadering over de managementletter van de interimcontrole en de uitkomsten van Healthcare controlweb. Overige activiteiten Net als voorgaande jaren hebben leden van de Raad van Toezicht werkbezoeken afgelegd aan de organisatie, heeft een delegatie van de raad een overlegvergadering van de Ondernemingsraad bijgewoond. Een delegatie van de Ondernemingsraad heeft een tegenbezoek gebracht aan de vergadering van de raad. De raad heeft in 2012 zes keer met

21 Jaarverantwoording 2012 / Profiel van de Kijvelanden Medezeggenschap het bestuur vergaderd en één keer zonder, in een interne vergadering. De voorzitter van de Raad van Toezicht heeft een deel van de managementconferentie in augustus bijgewoond Patiëntenraden De patiëntenraad van de tbs-kliniek van de Kijvelanden Afdelingsvertegenwoordigers van de patiënten wisselen maandelijks met de bestuurder/directie van gedachten over zaken die te maken hebben met het woon- en werkklimaat in de kliniek en regels en afspraken die nodig zijn om het verblijf zo goed mogelijk te laten verlopen. In 2012 is op constructieve wijze van gedachten gewisseld over onderwerpen als: digitale televisie, verlaging zak- en kleedgeld, aanleg nieuwe grasmat voor het voetbalveld, start internetcafé, verlofbegeleiding en de veranderingen ten gevolge van de reorganisatie. De medezeggenschap van de patiënten binnen de Kijvelanden met een tbs-maatregel is gebaseerd op de Beginselenwet Verpleging Terbeschikkinggestelden (BVT). Dok blijft het moeilijk patiënten te interesseren voor deelname aan een patiëntenraad. Het streven is om in 2013 voor de niet tbs-zorg (overige forensische zorg) die de Kijvelanden levert één gezamenlijke patiëntenraad te vormen. De patiëntenraad van de FPK Voor de patiënten binnen de FPK is de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorgsector (WMCZ) van toepassing. Vooruitlopend op de installatie van de patiëntenraad voor de overige forensische zorg is er overleg gevoerd met de zittende populatie waarin diverse onderwerpen op het gebied van beleid en bedrijfsvoering de revue passeerden. De patiëntenraad van de poli- en dagkliniek het Dok Voor de patiënten van de poli- en dagkliniek het Dok is de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorgsector (WMCZ) van toepassing. De patiëntenraad krijgt ondersteuning van de staf en heeft faciliteiten om te vergaderen. Door het ambulante karakter van de behandeling van het

Jaarverantwoording 2010 FPC de Kijvelanden. de Kijvelanden forensisch psychiatrisch centrum

Jaarverantwoording 2010 FPC de Kijvelanden. de Kijvelanden forensisch psychiatrisch centrum Jaarverantwoording 2010 FPC de Kijvelanden de Kijvelanden forensisch psychiatrisch centrum Bezoekadres Kijvelandsekade 1 3172 AB Poortugaal Postadres Postbus 900 3160 AC Rhoon Telefoon 010 503 12 12 Fax

Nadere informatie

stabiel in een gedraaid perspectief

stabiel in een gedraaid perspectief stabiel in een gedraaid perspectief Jaarverslag 2011 LEESWIJZER Het jaardocument 2011 wordt voorafgegaan door een voorwoord van de directie en de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht heeft een eigen

Nadere informatie

Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. Verslagjaar 2011

Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. Verslagjaar 2011 Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording Verslagjaar 2011 GGZ ingeest, partner VUmc Amsterdam, mei 2012 2 Voorwoord GGZ ingeest heeft 2011 afgesloten met een positief resultaat van 1,5 miljoen euro

Nadere informatie

Jaarverantwoording GGNet

Jaarverantwoording GGNet Jaarverantwoording GGNet 2011 Warnsveld, 10 mei 2012 Versie definitief Inhoudsopgave I Maatschappelijk verslag 1 Uitgangspunten van de verslaggeving...5 2 Profiel van de organisatie...5 2.1 Algemene identificatiegegevens...5

Nadere informatie

Psychotherapeutisch Centrum De Viersprong

Psychotherapeutisch Centrum De Viersprong Jaarverantwoording zorginstellingen 2010 Jaardocument Psychotherapeutisch Centrum De Viersprong Inhoudsopgave I Maatschappelijk verslag 3 1. Uitgangspunten van de verslaggeving. 4 2. Profiel van de organisatie..

Nadere informatie

Voorwoord Raad van Bestuur... 2. 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4

Voorwoord Raad van Bestuur... 2. 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4 Jaardocument Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Bestuur... 2 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4 2 Profiel van de Organisatie... 6 2.1 Algemene identificatiegegevens... 7 2.2 Structuur van het concern...

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2012 Victas

Maatschappelijk verslag 2012 Victas Maatschappelijk verslag 2012 Victas Utrecht, mei 2013 0 Inhoud Maatschappelijk verslag 2012 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 2 2 Profiel van de organisatie 3 2.1 Algemene identificatiegegevens 3

Nadere informatie

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Werkenaancliëntperspectief Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Voorwoord Raad van Bestuur Voor u ligt het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2013 van de Amarant Groep. Met dit Jaardocument

Nadere informatie

Jaardocument Delta Psychiatrisch Centrum2010

Jaardocument Delta Psychiatrisch Centrum2010 Jaardocument Delta Psychiatrisch Centrum2010 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 1 1.1 Algemeen 1 1.2 Voorwoord raad van bestuur 2 1.3 Voorwoord raad van toezicht 2 Hoofdstuk

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG

MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2013 2 VICTAS / MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG / 2013 3 inhoud 1 UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING 4 2 PROFIEL VAN DE ORGANISATIE 5 2.1 Algemene identificatiegegevens 5 2.2

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Jaarverslag 2014 1 Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Inhoud Voorwoord raad van bestuur 3 Kerncijfers 4 Omgeving 6 Belanghebbendendialoog 7 Duurzame prioriteiten 7 Strategie 8 Visie

Nadere informatie

Grote en kleine verhalen in transitie

Grote en kleine verhalen in transitie Jaarverantwoording 2014 Grote en kleine verhalen in transitie Anders kijken, anders doen, anders zijn Leeuwarden, maart 2015 Voorwoord Voor u ligt de jaarverantwoording van Jeugdhulp Friesland over 2014.

Nadere informatie

Jaardocument GGz Centraal

Jaardocument GGz Centraal 2011 Jaardocument 1 INHOUDSOPGAVE Voorwoord...4 1 Uitgangspunten van de verslaggeving...5 2 Profiel van de organisatie...5 2.1 Algemene identificatiegegevens...5 2.2 Structuur van het concern...6 2.3 Kerngegevens...8

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Betrokken medewerkers scoren een top 10-notering in AD Ziekenhuis Top 100. Daar zijn we trots op!

Jaarverslag 2012 Betrokken medewerkers scoren een top 10-notering in AD Ziekenhuis Top 100. Daar zijn we trots op! www.beatrixziekenhuis.nl Jaarverslag 2012 Betrokken medewerkers scoren een top 10-notering in AD Ziekenhuis Top 100. Daar zijn we trots op! 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2012 Rivas Zorggroep 1. Uitgangspunten

Nadere informatie

Jaardocument 2012. Stichting Avenier Justitiële jeugdinrichting Gesloten jeugdzorg Open jeugdzorg

Jaardocument 2012. Stichting Avenier Justitiële jeugdinrichting Gesloten jeugdzorg Open jeugdzorg Jaardocument 2012 Stichting Avenier Justitiële jeugdinrichting Gesloten jeugdzorg Open jeugdzorg Inhoudsopgave Maatschappelijk verslag...3 Inleiding...3 1 Profiel van de organisatie...3 1.1 Missie, visie,

Nadere informatie

visie document 2014 Betere zorg, veiliger samenleving

visie document 2014 Betere zorg, veiliger samenleving visie document 2014 Betere zorg, veiliger samenleving visiedocument forensische zorg ggz nederland inhoudsopgave Hoofdstuk 1 04 Vooraf: van goed naar beter Hoofdstuk 10 30 Regie in de keten Hoofdstuk 2

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 4. Financieel beleid... 35

Inhoudsopgave. 4. Financieel beleid... 35 Inhoudsopgave Voorwoord... 5 1. Bestuursverslag... 6 1.1 Uitgangspunten jaarverslag... 6 1.2 Profiel van de organisatie... 6 1.3 Structuur van het concern... 6 1.4 Kernactiviteiten... 7 1.5 Werkgebied...

Nadere informatie

2. Profiel van de organisatie... 5. 3. Missie, visie en kernwaarden... 11. 4. Bestuur, toezicht en medezeggenschap... 14

2. Profiel van de organisatie... 5. 3. Missie, visie en kernwaarden... 11. 4. Bestuur, toezicht en medezeggenschap... 14 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 4 2. Profiel van de organisatie... 5 2.1. Algemene identificatiegegevens... 5 2.2. Structuur van de organisatie... 5 2.2.1. Stichting Espria... 5 2.2.2. Stichting GGZ Drenthe...

Nadere informatie

Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep

Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep Inhoudsopgave VOORWOORD...4 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING...5 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE...6 2.1 ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS...6 2.2

Nadere informatie

1 Uitgangspunten van de verslaglegging 4

1 Uitgangspunten van de verslaglegging 4 Jaarverslag 2011 Inhoud Voorwoord 3 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 4 2 Profiel van de organisatie 5 2.1 Algemene identificatiegegevens 5 2.2 Structuur van de organisatie 5 2.3 Kerngegevens 5 2.4

Nadere informatie

Maatschappelijk Verslag

Maatschappelijk Verslag Maatschappelijk Verslag 2011 Onderdeel van het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2011 Mondriaan voor geestelijke gezondheid 2 Maatschappelijk Verslag 2011 Colofon Dit Maatschappelijk Verslag

Nadere informatie

Jaarverantwoording 2013. Stichting Lievegoed te Bilthoven

Jaarverantwoording 2013. Stichting Lievegoed te Bilthoven Jaarverantwoording 2013 Stichting Lievegoed te Bilthoven INHOUDSOPGAVE JAARVERANTWOORDING Pagina Directieverslag bij de jaarrekening 2013 Verslag Raad van Toezicht Lievegoed over 2013 Jaarrekening 2013

Nadere informatie

Maatschappelijk Verslag 2008

Maatschappelijk Verslag 2008 Mondriaan voor geestelijke gezondheid Maatschappelijk Verslag 2008 2008 Onderdeel van het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2008 Inhoudsopgave Stichting Mondriaan 3 Voorwoord 5 Maatschappelijk

Nadere informatie

Jaardocument 2006 Maatschappelijk verslag Gelre ziekenhuizen. Jaardocument 2006 Gelre ziekenhuizen

Jaardocument 2006 Maatschappelijk verslag Gelre ziekenhuizen. Jaardocument 2006 Gelre ziekenhuizen Jaardocument 2006 Gelre ziekenhuizen 1 Inhoud Maatschappelijk verslag... 3 Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaglegging... 3 Hoofdstuk 2 Profiel van de organisatie... 4 2.1. Algemene gegevens... 5

Nadere informatie

Inhoudsopgave 3. 1 Voorwoord 5

Inhoudsopgave 3. 1 Voorwoord 5 u samen g j sa ouwbaar in dialoog betrouwbaar vernieuwend leerzaam vernieuwend leerzaam betrouwbaar betrouwbaar betrouwbaar betrouwbaar ondernemend gastvrij in dialoog ondernemend vernieuwend leerzaam

Nadere informatie

1 Inleiding... 2 2 Management samenvatting: EFP 2015 in grote lijn... 3 3 Management en toezicht... 6. 3.1 Leiderschap... 6 3.2 Medewerkers...

1 Inleiding... 2 2 Management samenvatting: EFP 2015 in grote lijn... 3 3 Management en toezicht... 6. 3.1 Leiderschap... 6 3.2 Medewerkers... Jaarplan 2015 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Management samenvatting: EFP 2015 in grote lijn... 3 3 Management en toezicht... 6 3.1 Leiderschap... 6 3.2 Medewerkers... 6 3.2.1 Organogram... 7 3.3 Financiën...

Nadere informatie

Jaarverantwoording zorginstellingen. Jaardocument

Jaarverantwoording zorginstellingen. Jaardocument Jaarverantwoording zorginstellingen 2012 Jaardocument Inhoudsopgave 1 Uitgangspunten van de verslaggeving... 4 2 Profiel van de organisatie... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens... 4 2.2 Structuur van

Nadere informatie

Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen. (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl. www.boogh.nl Kvk 411 77 680

Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen. (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl. www.boogh.nl Kvk 411 77 680 Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl www.boogh.nl Kvk 411 77 680 Jaarverslag 2014 Inhoud jaarverslag 2014 1. Uitgangspunten van de verslaglegging 1 2. Profiel van de organisatie

Nadere informatie

Maatschappelijk Verslag

Maatschappelijk Verslag Maatschappelijk Verslag 2010 Onderdeel van het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2010 Mondriaan voor geestelijke gezondheid 2 Maatschappelijk Verslag 2010 Colofon Dit Maatschappelijk Verslag

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Universitair Medisch Centrum Groningen

Jaarverslag 2013. Universitair Medisch Centrum Groningen Jaarverslag 2013 Universitair Medisch Centrum Groningen Jaarverslag 2013 Universitair Medisch Centrum Groningen Inhoud Woord vooraf Verslag van de Raad van Toezicht Invulling van het toezicht in 2013 Terugblikken

Nadere informatie