Jaarverantwoording 2012 FPC de Kijvelanden. de Kijvelanden forensisch psychiatrisch centrum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverantwoording 2012 FPC de Kijvelanden. de Kijvelanden forensisch psychiatrisch centrum"

Transcriptie

1 Jaarverantwoording 2012 FPC de Kijvelanden de Kijvelanden forensisch psychiatrisch centrum

2 Bezoekadres Kijvelandsekade AB Poortugaal Postadres Postbus AC Rhoon Telefoon Fax Internet Identificatienummer NZA Nummer Kamer van Koophandel de Kijvelanden forensisch psychiatrisch centrum

3 Jaarverantwoording 2012 / Inhoudsopgave Inhoudsopgave Leeswijzer 5 Inleiding 7 1 Profiel van de Kijvelanden Organisatiestructuur Kernactiviteiten Bestuur en toezicht Normen voor goed bestuur en toezicht: governance Raad van Bestuur Raad van Toezicht Verslag 2012 Raad van Toezicht Medezeggenschap Patiëntenraden Ondernemingsraad Commissie van Toezicht Samenwerkingsrelaties van de Kijvelanden Bedrijfsvoering in de Kijvelanden Risicomanagement Controlfuncties 29 2 Beleid, inspanningen en prestaties 31 in het verslagjaar 2.1 Meerjarenbeleid van FPC de Kijvelanden Bouwen van de forensisch-psychiatrische keten Tbs-kliniek Het Dok FPK F-RIBW FPA FVK Behandeling patiënten SGLVG Continuïteit van zorg Kwaliteit van behandeling: effectiviteit en vermindering 40 recidive INK/EFQM Audits en certificatie Onderzoek en behandelinnovatie (KARID) Invoering ROM Patiëntveiligheid en uitbouw VIM Vroegsignalering Kwali-tijd voor zorg (Productive Mental Health Ward) Onderzoek patiënttevredenheid Klachten van patiënten in Kwaliteit van de organisatie Kwaliteit van informatie en registratie, 46 gegevensbeveiliging Kwaliteit van gebouwen en brandveiligheid Kwaliteit ten aanzien van medewerkers: 48 strategisch HR-beleid ICT Duurzaam ondernemen en milieubeleid Relatie met samenleving en belanghebbenden 51

4 Jaarverantwoording 2012 / Inhoudsopgave 3 Financieel beleid Toelichting behaalde omzet en resultaten Financiële positie Gebeurtenissen na balansdatum Toekomstige investeringen en financieringsbehoefte Toekomstige verwachtingen ontwikkeling opbrengsten Toekomstige verwachtingen personeelsbezetting Realisatie doelstellingen op de prestatie-indicatoren 56 DForZo Bijlagen bij de Jaarverantwoording van 57 FPC de Kijvelanden Bijlage I Realisatie doelstellingen van de prestatie- 58 indicatoren 2012 Bijlage II Arbo Jaarverslag Bijlage III Overzicht publicaties en lezingen in Jaarrekening

5 Jaarverantwoording 2012 Leeswijzer

6 Jaarverantwoording 2012 / Leeswijzer 6 In deze Jaarverantwoording 2012 geeft FPC de Kijvelanden beleid en activiteiten in het jaar 2012 weer en laat de organisatie zien hoe zij uitvoering geeft aan wetgeving. De Kijvelanden voldoet hiermee aan de plicht zich te verantwoorden ten opzichte van haar financiers en de maatschappij. Dit Jaardocument 2012 van FPC de Kijvelanden bestaat uit vier onderdelen: - Profiel van de organisatie: alle informatie over structuur, bestuur, medezeggenschap, samenwerking en bedrijfsvoering; - Beleid, inspanningen en prestaties in het verslagjaar; - Financieel beleid: omzet en resultaten, investeringen en verwachtingen; - Jaarrekening: het financieel eindverslag van de Kijvelanden over Daarnaast legt de Kijvelanden jaarlijks gegevens vast in Digi MV.

7 Jaarverantwoording 2012 Inleiding

8 Jaarverantwoording 2012 / Inleiding 8 Het meerjarenbeleid van FPC de Kijvelanden voor de periode had als motto Op weg naar excellentie. Het was erop gericht om transparante, geborgde forensisch-psychiatrische zorg aan patiënten te kunnen leveren. In 2012 volgde de Kijvelanden de twee lijnen uit het meerjarenbeleid. Als eerste het leveren van betere zorg in een veilige omgeving. Dat is wat de samenleving van ons vraagt en waar de Kijvelanden zich elk jaar opnieuw in wil verbeteren. Daarnaast willen wij de zorg zo organiseren dat wij (ook in samenwerking met anderen) een complete keten van zorg kunnen bieden, met zo min mogelijk drempels tussen zorgvormen, met optimale doorstroommogelijkheden en met een beveiligingsniveau dat aansluit op de behoeften per zorgvorm. Zo kunnen wij patiënten op die plaats behandelen die het best past bij hun psychiatrisch beeld en bij hun vorderingen richting hernieuwde deelname aan de samenleving; dit alles met de focus op recidivevermindering. Naast de initiatieven waarover u in deze jaarverantwoording meer leest, spreekt de Kijvelanden met de besturen van Altrecht en de Parnassiagroep over de mogelijke vorming van een Randstedelijk forensisch concern met Palier en Aventurijn. Tegelijkertijd heeft de Kijvelanden in 2012 het vizier uiteraard gericht op de komende jaren. Er is nieuw meerjarenbeleid geformuleerd (onder de titel Richting de excellente organisatie ) en de voorbereidingen zijn getroffen voor de uitvoering in de periode Betere zorg in een veilige omgeving Sturing kwaliteit van behandeling en organisatie In 2011 is de Kijvelanden gestart met het inzetten van een analysetool van TEN HAVE Change Management (zie het proefschrift van W. ten Have Weg van verandering). Doel is om de volgende INK-verbeterslag te kunnen maken en ervoor te zorgen dat de Kijvelanden eind 2013 in control is en blijft. Na het behalen van de INK/EFQM drie sterrenonderscheiding in 2010, is in 2012 een incontrol meting volgens de methode TEN HAVE uitgevoerd, als voorbereiding op het streven naar een INK/EFQM vier sterren-onderscheiding in Werken langs deze lijn betekent dat de Kijvelanden de consistentie en samenhang in de organisatie steeds verder ziet groeien. Een tweede effect dat de Kijvelanden kon waarnemen van deze veranderingen is dat de efficiency toeneemt. Daardoor is de organisatie in staat geweest om een uitstekend financieel resultaat te boeken in De verandertrajecten raken alle niveaus van de organisatie: van de strategie (ketenvorming) tot en met structuuraanpassingen en het gedrag van de medewerkers. De Kijvelanden hecht eraan om deze veranderingen in dialoog tussen bestuur, management, medewerkers en patiënten door te voeren. In 2012 werkte de Kijvelanden stevig door aan transparantie en voorspelbaarheid van de aangeboden behandelingen, klinisch en ambulant. Wij maakten de behandelingen beter meetbaar in de tijdgebonden doelen die wij stellen. De Kijvelanden is in 2012 gestart met de implementatie van een business-intelligence tool. Daarmee kunnen wij de resultaten op de prestatie-indicatoren en bijbehorende normen op elk moment inzichtelijk maken. De Kijvelanden wilde daarnaast voor haar patiënten het aantal vrijheidsbeperkende maatregelen terugdringen, de patiënttevredenheid bij onvrijwillig opgenomen patiënten vergroten en de veiligheid van medewerkers verbeteren. Wij zetten daarvoor de evidencebased methode Vroegsignalering in. Kern van deze methode is aandacht voor het vroegtijdig

9 Jaarverantwoording 2012 / Inleiding 9 signaleren van risicovolle situaties en het adequaat interveniëren daarop. Een bijzondere maatregel die wij in maart 2012 hebben genomen is het (onder voorwaarden) betalen van de eigen bijdrage voor patiënten van het Dok. Daarmee namen wij de drempel weg voor patiënten om zich ambulant te laten behandelen voor hun psychiatrische problemen. De eigen bijdrage was voor ons een maatschappelijk onaanvaardbare blokkade voor mensen om hulp te zoeken. Deze maatregel hebben wij op 1 januari 2013 beëindigd. Wetenschappelijk onderzoek Wetenschappelijk onderzoek is al jaren een speerpunt voor de Kijvelanden. Onderzoek door de onderzoeksafdeling Kijvelanden Academy for Research and Innovation Development (KARID) leidt tot continue verbetering van de zorg in onze kliniek en polikliniek en in de behandelcentra van collega-organisaties. De Kijvelanden werkt op het gebied van wetenschappelijk onderzoek nauw samen met de Erasmus Universiteit en de Universiteit van Tilburg. Onderzoek dat de Kijvelanden in 2012 uitvoerde, ondersteunt onder andere de verbetering van de zorgpaden en de ontwikkeling van de topklinische afdelingen Integrale Diagnostiek en de ADHD-poli. Daarnaast integreren wij Routine Outcome Monitoring (ROM) in de behandeling. Daarmee realiseren wij een belangrijk doel, namelijk het inzichtelijk maken van de resultaten van behandeling, via meting met wetenschappelijk gevalideerde meetinstrumenten. Completering van de keten forensischpsychiatrisch zorg Dichten van de keten De Kijvelanden streeft al enige jaren naar het compleet maken van de keten van zorg in de forensische psychiatrie. In 2012 hebben wij een variëteit aan activiteiten ondernomen om dat te realiseren. Naast de bestaande tbs-kliniek en de poli- en dagklinieken het Dok ontwikkelden wij een Forensisch Psychiatrische Kliniek (FPK) en een Forensisch Psychiatrische Afdeling (FPA), zetten wij een Forensische Verslavingskliniek (FVK) op, samen met Bouman GGZ, verzorgden wij opnamemogelijkheden voor forensische patiënten met een lichte verstandelijke beperking (samen met Ipse de Bruggen) en konden wij onze eerste cliënten verwelkomen in een woonvoorziening (F-RIBW). Ambulantiseren Daarnaast is de Kijvelanden in 2012 bezig geweest om zorg te verschuiven naar ambulante behandelvormen. Dit is, naast effectieve zorgpaden, een van de belangrijke maatregelen om de behandelduur terug te brengen. Wij hebben de organisatiestructuur van de bestaande poliklinieken aangepast. Tot slot, in november 2012 hebben het ministerie van Veiligheid en Justitie en GGZ Nederland overeenstemming bereikt over het budget voor de forensische zorg voor Dat is een zeer belangrijke stap voor de sector. Volgend jaar zal 17 miljoen euro worden bezuinigd op de forensische zorg. Dit akkoord slaat de brug naar de invoering van prestatiebekostiging in de forensische zorg. De Kijvelanden streeft er naar om de inhoudelijke visie (en dus de borging van kwaliteit en veiligheid) naast alle efficiency-maatregelen overeind te houden. Dat betekent dus niet de kaasschaaf hanteren, maar duidelijke keuzes maken die leiden tot kwalitatief hoogstaande en veilige forensische zorg, voor medewerkers, patiënten en voor de samenleving. De Kijvelanden kijkt op dit moment met groeiende zorg naar de toekomst: de steeds

10 Jaarverantwoording 2012 / Inleiding 10 verder toenemende administratieve last, de veranderende regelgeving, nieuwe bezuinigingen en het gebrek aan kennis en begrip in de politiek en de samenleving voor psychiatrische problemen die ten grondslag kunnen liggen aan delicten. Het vraagt van de Kijvelanden enorme inspanning om bij deze ontwikkelingen de kwaliteit van de forensische zorg op peil te houden. Het is te danken aan de grote inzet van medewerkers en overige betrokkenen bij onze organisatie dat er in het verslagjaar zo veel gerealiseerd is. M.A. Polak, Psychiater / voorzitter raad van bestuur

11 Jaarverantwoording Profiel van de Kijvelanden

12 Jaarverantwoording 2012 / Profiel van de Kijvelanden Organisatiestructuur Rechtsvorm en locaties FPC de Kijvelanden is een particuliere stichting met (in het verslagjaar) een zevental vestigingen: - een Forensisch Psychiatrisch Centrum (tbskliniek) te Poortugaal, tevens hoofdlocatie - een Forensisch Psychiatrische Kliniek (FPK) te Poortugaal - een resocialisatieafdeling voor tbs-gestelden (de Blink) in Rotterdam. - vier vestigingen van de het Dok, forensischpsychiatrische poli- en dagklinieken in Rotterdam, Breda, Dordrecht en Tilburg. de directie, de ketens en op afdelingsniveau eindverantwoordelijken voor risicomanagement en behandeling en eindverantwoordelijken voor personeel en bedrijfsvoering. Daarnaast zette de Kijvelanden in 2012 een Forensische Verslavingskliniek (FVK) op (samen met Bouman GGZ) en creëerde opnamemogelijkheden voor forensische patiënten met een lichte verstandelijke beperking (met Ipse de Bruggen). Organisatiestructuur in 2012 en organogram De stichting FPC de Kijvelanden wordt bestuurd volgens het Raad van Toezichtmodel. De Raad van Bestuur is beslissingsbevoegd en de Raad van Toezicht houdt toezicht op het besturen door de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht vervult de werkgeversrol voor de Raad van Bestuur. In het management kende de Kijvelanden in het verslagjaar een duale structuur met in

13 Jaarverantwoording 2012 / Profiel van de Kijvelanden 13 Organogram FPC de Kijvelanden Raad van Toezicht Raad van Bestuur Ondernemingsraad Marketing- en Communicatiebureau Bestuursbureau KARID - Onderzoek en behandelinnovatie Control Zorg control, financial control, juridische control, proces control Directie Niet-patiëntgebonden ondersteunende diensten Keten Supportief Maatschappelijk werk Psychologen Keten Sociaal Therapeutisch Maatschappelijk werk Psychologen - Vaktherapeuten Keten Ambulant Forensisch poli- en dagklinieken het Dok Hoofdvestiging Rotterdam Bouwketen FPK-FPA Patiëntgebonden ondersteunende diensten Directiebureau Afdeling Opaal Afdeling Onyx Vestiging Breda Werk-, leer- en sportcentrum Roosterbureau ICT Afdeling Olivijn/separeer Afdeling Saffier Afdeling Jade Vestiging Dordrecht Vestiging Tilburg Behandelingsrapportage Diagnostisch- en Zorgprogramma HRM Afdeling Karmijn Afdeling Robijn Medische Dienst Financiën Afdeling Amber + GGZ Afdeling Kobalt Geestelijke verzorging Facilitair Portiersloge Resocialisatie-unit de Blink ACT-Team FVK

14 Jaarverantwoording 2012 / Profiel van de Kijvelanden Kernactiviteiten De Kijvelanden werkt met het INK-managementmodel bij de sturing van de organisatie en heeft een INK/EFQM-verbetercertificaat met een driesterrenerkenning van de European Foundation for Quality Management. De Kijvelanden is sedert november 2005 HKZ-gecertificeerd. De sturing op de bedrijfs- en zorgprocessen is verankerd in de jaarcyclus van planning en control van de Kijvelanden. Zie ook paragraaf Audits en certificatie. Segmentering en toelatingen FPC de Kijvelanden vormt één segment en heeft de volgende toelatingen: - persoonlijke verzorging; - verpleging; - ondersteunende begeleiding; - activerende begeleiding; - behandeling; - verblijf op grond van AWBZ; - verblijf en behandeling in het kader van de Wet Bijzondere Opname Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ). Werkgebied De opname van tbs-patiënten verloopt op basis van toewijzing vanuit de landelijke wachtlijst voor behandeling van tbs-gestelden van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Patiënten van de FPK worden landelijk verwezen vanuit Psychiatrisch Medisch Overleg (PMO) van het gevangeniswezen en hebben een indicatiestelling door het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie (NIFP). De poli- en dagkliniek het Dok was in 2012 werkzaam in de volgende regio s voor geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen (GHOR-regio s): - Rotterdam Rijnmond; - Zuid-Holland Zuid; - Midden en West Brabant (Breda). Missie De kernactiviteiten van FPC de Kijvelanden komen voort uit de missie, zoals verwoord in het meerjarenbeleidsplan Op weg naar excellentie : FPC de Kijvelanden levert een gerichte bijdrage aan een veilige samenleving door het risico op delicten door onze patiënten te verminderen en onze patiënten te resocialiseren en te re-integreren in de maatschappij. Daartoe biedt de Kijvelanden ambulante en klinische topzorg met als elementen: - preventie - beveiliging - risicomanagement en behandeling - resocialisatie en rehabilitatie - wetenschappelijk onderzoek - opleiding Nadere typering De Kijvelanden levert: - klinische forensisch-psychiatrische zorg aan tbsgestelden. Deze zorg bestaat uit een beveiligings-, behandelings- en resocialisatietraject met als doel terugkeer van de patiënt naar de maatschappij mogelijk te maken. Deze patiëntenpopulatie bestaat voor het grootste deel uit mensen met een sterk ontregelend en milieuontwrichtend gedrag: mannen met persoonlijkheidsstoornissen of psychotische stoornissen, vaak gecombineerd met verslavingsproblematiek en/of somatische

15 Jaarverantwoording 2012 / Profiel van de Kijvelanden 15 problematiek, en een IQ > 80; - klinisch forensisch psychiatrische zorg aan detentieongeschikte patiënten en overige forensisch-psychiatrische titels. De doelgroep van de FPK kenmerkt zich door meervoudige, veelal complexe problematiek, bestaande uit ernstige psychiatrische problemen, persoonlijkheids- en/ of verslavingsproblemen. Vaak zijn de patiënten niet eerder in behandeling geweest. - ambulante behandeling van de poli- en dagkliniek het Dok van patiënten met psychische problematiek die door hun grensoverschrijdend gedrag met justitie in aanraking zijn gekomen of dreigen te komen. - behandeling en begeleiding in een beschermd wonen-setting: klinische forensischpsychiatrische zorg aan patiënten, plaatsing binnen proefverlof of voorwaardelijke beëindiging van de dwangverpleging, als voorwaarde van een tbs met voorwaarden of als onderdeel van een voorwaardelijke straf. - behandeling en begeleiding (onder inhoudelijke verantwoordelijkheid van Bouman GGZ) in de FVK onder de titels reclasseringstoezicht bij een voorwaardelijk strafdeel (art. 14 Sr), detentievervangende behandeling (art en 43.3 PBW) en enkele andere varianten (schorsing voorlopige hechtenis, art. 80 Sv of voorwaardelijke beëindiging tbs). 1.3 Bestuur en toezicht Normen voor goed bestuur en toezicht: governance De Kijvelanden heeft een governanceprotocol met daarin opgenomen de pas toe en leg uit - regel en de reglementen voor de Raad van Toezicht, Raad van Bestuur en de Auditcommissie. Uitgangspunt van het governanceprotocol is de Zorgbrede Governancecode 2010, van de brancheorganisaties in de zorg. De Kijvelanden maakt twee aanvullingen op de Zorgbrede Governancecode 2010: - in het reglement van de Raad van Toezicht van de Kijvelanden is bepaald dat bij een vacature door de Raad in principe openbaar wordt geworven. Gezien het zeer specifieke karakter van het werkveld van de Kijvelanden acht de Raad van Toezicht het van belang om bij iedere vacature een aparte afweging te maken over de wijze van invulling. - één lid van de Raad van Toezicht van de Kijvelanden is tevens lid van de Raad van Toezicht van FPC 2landen. Dat is een kwaliteitseis die vastgelegd is in de statuten van deze stichting. Het verzorgingsgebied van FPC 2landen is geheel Nederland, evenals dat van de Kijvelanden. FPC 2landen is een zelfstandige stichting die juridisch los staat van de oprichtende stichtingen Altrecht en de Kijvelanden. De leden van beide Raden van Toezicht werken zonder last of ruggespraak.

16 Jaarverantwoording 2012 / Profiel van de Kijvelanden Raad van Bestuur Samenstelling Raad van Bestuur in 2012 Naam Bestuursfunctie M/V Nevenfuncties M. A. Polak, psychiater Voorzitter Raad van Bestuur m Lid Raad van Bestuur FPC 2Landen Voorzitter Raad van Toezicht Sinaï Centrum Lid Raad van Toezicht EFP Onafhankelijkheid van de Raad van Bestuur en bezoldiging De bezoldiging van de bestuurder wordt jaarlijks vastgesteld door de Raad van Toezicht en is gebaseerd op de NVZD-normen. De bezoldiging wordt openbaar gemaakt volgens de regels van de jaarverslaglegging en in het kader van de Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens (WOPT). In het verslagjaar is naar het oordeel van de Raad van Toezicht geen sprake geweest van belangenverstrengeling of persoonlijke bevoordeling van de Raad van Bestuur.

17 Jaarverantwoording 2012 / Profiel van de Kijvelanden Raad van Toezicht Samenstelling Raad van Toezicht in 2012 Naam Functie in de RvT Aandachtsgebied Termijn Maatschappelijke functie/nevenfuncties Mevrouw J.C. Huizinga - Heringa Voorzitter Beleid 1 Voorzitter International Governing Board Delta International Voorzitter stuurgroep Dynamic Tydal Power Lid Governing Board UNESCO-IHE Lid Raad van Advies voor Corporate Responsibility Essent De heer T. H. Que Wnd. voorzitter Beleid behandeling 2 Lid Raad van Toezicht FPC 2Landen lid audit commissie beveiliging Lid Raad van Commissarissen Caparis vanaf september Financiën en control Zelfstandig gevestigd psychiater, adviseur, interim 2012 manager en trainer. Voorzitter bestuur Vrienden Phoenix Lid Raad van bestuur Q-Care-Net De heer prof. dr. Em. M. W. Lid, lid audit Kwaliteit en veiligheid 1 Zelfstandig gevestigd psychiater Hengeveld commissie tot en Plaatsvervangend lid-geneeskundige van het met maart 2012 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te s-gravenhage Voorzitter redactie MGv, medium voor ggz en verslavingszorg Bestuurslid Vereniging tegen de Kwakzalverij Lid Raad van Toezicht Riagg Rijnmond, Rotterdam

18 Jaarverantwoording 2012 / Profiel van de Kijvelanden 18 Vervolg samenstelling Raad van Toezicht in 2012 Naam Functie in de RvT Aandachtsgebied Termijn Maatschappelijke functie/nevenfuncties De heer mr. G. Knobbout Lid Beleid algemeen 1 Raadsheer Gerechtshof te s-gravenhage De heer drs. W.L. Moerman Lid en Financiën en control 1 Lid College van Toezicht Pensioenfonds DSM Lid audit commissie Nederland Voorzitter Visitatiecommissie Pensioenfonds NS Voorzitter Visitatiecommissie Pensioenfonds Openbaar Vervoer Lid Raad van Commissarissen NV Westerscheldetunnel Lid Kernteam commissarissenopleiding Erasmus Universiteit Manager Programma voor publieke aandeelhouders Erasmus Universiteit Lid Verantwoordingsorgaan Pensioenfonds Robeco Mevrouw drs. E. C. Pronker Lid Personeel en organisatie 2 Zelfstandig managementadviseur

19 Jaarverantwoording 2012 / Profiel van de Kijvelanden 19 Onafhankelijkheid van de Raad van Toezicht, deskundigheidsbevordering, vacatures en bezoldiging Twee leden van de Raad van Toezicht beschikken over zorginhoudelijke kennis en ervaring. Op 1 januari 2012 zijn als leden van de Raad van Toezicht toegetreden: - de heer W.L. Moerman - de heer G. Knobbout In de vergadering van 11 juni 2012 is de voorzitter, mevrouw J.C. Huizinga-Heringa, benoemd. Met haar aantreden is de raad in 2012 weer op volle sterkte gekomen. In verband met de ontwikkelingen op het gebied van de strategische verkenningen is besloten de zittingstermijn van mevrouw Pronker eenmalig met één jaar te verlengen. Omdat zij op voordracht van de ondernemingsraad is benoemd, is dit met de OR afgestemd. Nevenfuncties worden in de jaarverantwoording vermeld. De bezoldiging van de leden van de raad geschiedt conform de norm van de NVTZ, met een bijstelling naar beneden Verslag 2012 Raad van Toezicht Centraal in zijn toezichthoudende taak staan voor de raad: het interne beheers- en controlsysteem, de zorgverlening, jaarplan en begroting, jaarverslag en jaarrekening en het meerjarenbeleid. Ook liet de raad zich in het verslagjaar uitgebreid informeren over onttrekkingen en incidenten. Daarnaast is de aandacht van de raad in 2012 gericht geweest op een aantal hoofdthema s: de capaciteitsontwikkeling en financiering tbs, de organisatieverandering(en) en de strategische samenwerking. Capaciteitsontwikkeling en financiering tbs Net als in het voorgaande verslagjaar heeft de raad in 2012 met bezorgdheid stilgestaan bij het dalend aantal tbs-opleggingen door de rechterlijke macht en de gevolgen daarvan voor de Kijvelanden. Een andere ontwikkeling die de aandacht van de raad heeft, is de financiering van de tbs-bedden in Daarin is een cumulatie zichtbaar van financiële maatregelen van het Rijk die een gezonde bedrijfsvoering in de tbs-sector en binnen de Kijvelanden bemoeilijkt. Het is de Kijvelanden desondanks gelukt een gedegen financiële positie te houden, door een proactieve houding van het bestuur om waar mogelijk tijdig new business binnen te halen, door sterk op inkomsten en uitgaven te sturen, door de organisatie efficiënt(er) in te richten en door te sturen op mensen en middelen. De raad spreekt daarvoor zijn waardering uit. Organisatieverandering De raad heeft kennisgenomen van de methodiek in control komen en blijven van TEN HAVE Change Management die als basis heeft gediend van de organisatieverandering Koersen op organisatieverandering. De organisatieverandering is met de raad doorgesproken. De raad is van oordeel dat het veranderingstraject tegemoet komt aan de behoefte van bestuur en management aan verdere kwaliteitsverbetering van de organisatie, en aan de noodzaak om de bezuinigingstaakstelling van 4,2 miljoen in 2013 te realiseren. Met het sociaal plan en aanvullende mobiliteit bevorderende maatregelen is er naar het oordeel van de raad sprake van goede zorg voor het personeel. Daarnaast brengen de projecten Herziening Zorgprocessen en Kwali-tijd voor zorg verbeteringen en veranderingen teweeg in de zorg aan patiënten en in de organisatie van het werk. De bijdrage van de medewerkers in deze projecten spreekt de raad aan.

20 Jaarverantwoording 2012 / Profiel van de Kijvelanden 20 Strategische verkenningen Dit onderwerp is een terugkerend agendapunt geweest. De raad heeft het bestuur toestemming gegeven voor de gesprekken met de besturen van Altrecht en de Parnassiagroep over de mogelijke vorming van een Randstedelijk forensisch concern. Omdat de strategische verkenningen de toekomst van de Kijvelanden direct raken, heeft de raad een extern adviseur geraadpleegd. De raad heeft gevraagd om een helder overzicht van voor- en nadelen voor de Kijvelanden, met doelstellingen, met een planning en evaluatiemomenten en met een financiële onderbouwing. Dit alles zal in 2013 de grondslag vormen voor een definitief oordeel van de raad over de inhoud, vorm en voortgang van de strategische samenwerking. Meerjarenbeleidsplan De raad heeft in december het nieuwe Meerjarenbeleidsplan vastgesteld. De raad is enthousiast over het concept meerjarenbeleid dat op de valreep van 2013 kon worden vastgesteld. Interne beheers- en controlesystemen, zorgcontrol Het interne beheers- en controlesysteem van de Kijvelanden is de planning- en controlcyclus. In de jaarkalender van de planning- en controlcyclus is de rol van de Raad van Toezicht in de besluitvormingsstructuur geborgd. De raad heeft daarnaast een eigen jaarlijkse activiteitenkalender en werkplan waarin de doelen en activiteiten van de raad en de terugkerende besluitvorming vermeld staan. Met ingang van 2012 is er een informatieprotocol met daarin de items die in het jaar door het bestuur aan de raad moeten worden voorgelegd ter informatie of ter goedkeuring. Door dit informatieprotocol is in 2012 ook het nieuwe Toezichtkader Bestuurlijke Verantwoordelijkheid voor Kwaliteit en Veiligheid van de Inspectie voor Gezondheidszorg (verder) verankerd. De raad heeft de acties op het gebied van het toezicht door de raad op de zorgverlening in de Kijvelanden met de inhoudelijk portefeuillehouder besproken. De raad heeft in de junivergadering zijn instemming met deze aanvullingen op het informatieprotocol gegeven. De zorgcontroller en de inhoudelijk portefeuille houder van de raad vormen samen een zorginhoudelijke commissie die de ontwikkelingen in de zorg bespreekt en volgt. De auditcommissie en de Raad van Toezicht zijn tevreden over de interne financiële beheersing. De Auditcommissie heeft in 2012 twee keer vergaderd. Beoordeling functioneren bestuur De Raad van Toezicht heeft voor de honorering en beoordeling van het bestuur een renumeratiecommissie. Deze commissie houdt het jaarlijkse functioneringsgesprek met de bestuurder. De raad heeft zich gebogen over de Wet normering topinkomens die in 2012 door de Staten Generaal is aanvaard en heeft advies bij de NVTZ (Nederlandse vereniging van toezichthouders in de zorg) ingewonnen. Overleg met de externe accountant Met de accountant is in 2012 twee keer overlegd. In de maartvergadering over de controle van het afgelopen jaar, een toelichting op de managementletter en het accountantsverslag. In de novembervergadering over de managementletter van de interimcontrole en de uitkomsten van Healthcare controlweb. Overige activiteiten Net als voorgaande jaren hebben leden van de Raad van Toezicht werkbezoeken afgelegd aan de organisatie, heeft een delegatie van de raad een overlegvergadering van de Ondernemingsraad bijgewoond. Een delegatie van de Ondernemingsraad heeft een tegenbezoek gebracht aan de vergadering van de raad. De raad heeft in 2012 zes keer met

21 Jaarverantwoording 2012 / Profiel van de Kijvelanden Medezeggenschap het bestuur vergaderd en één keer zonder, in een interne vergadering. De voorzitter van de Raad van Toezicht heeft een deel van de managementconferentie in augustus bijgewoond Patiëntenraden De patiëntenraad van de tbs-kliniek van de Kijvelanden Afdelingsvertegenwoordigers van de patiënten wisselen maandelijks met de bestuurder/directie van gedachten over zaken die te maken hebben met het woon- en werkklimaat in de kliniek en regels en afspraken die nodig zijn om het verblijf zo goed mogelijk te laten verlopen. In 2012 is op constructieve wijze van gedachten gewisseld over onderwerpen als: digitale televisie, verlaging zak- en kleedgeld, aanleg nieuwe grasmat voor het voetbalveld, start internetcafé, verlofbegeleiding en de veranderingen ten gevolge van de reorganisatie. De medezeggenschap van de patiënten binnen de Kijvelanden met een tbs-maatregel is gebaseerd op de Beginselenwet Verpleging Terbeschikkinggestelden (BVT). Dok blijft het moeilijk patiënten te interesseren voor deelname aan een patiëntenraad. Het streven is om in 2013 voor de niet tbs-zorg (overige forensische zorg) die de Kijvelanden levert één gezamenlijke patiëntenraad te vormen. De patiëntenraad van de FPK Voor de patiënten binnen de FPK is de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorgsector (WMCZ) van toepassing. Vooruitlopend op de installatie van de patiëntenraad voor de overige forensische zorg is er overleg gevoerd met de zittende populatie waarin diverse onderwerpen op het gebied van beleid en bedrijfsvoering de revue passeerden. De patiëntenraad van de poli- en dagkliniek het Dok Voor de patiënten van de poli- en dagkliniek het Dok is de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorgsector (WMCZ) van toepassing. De patiëntenraad krijgt ondersteuning van de staf en heeft faciliteiten om te vergaderen. Door het ambulante karakter van de behandeling van het

Jaarverantwoording 2010 FPC de Kijvelanden. de Kijvelanden forensisch psychiatrisch centrum

Jaarverantwoording 2010 FPC de Kijvelanden. de Kijvelanden forensisch psychiatrisch centrum Jaarverantwoording 2010 FPC de Kijvelanden de Kijvelanden forensisch psychiatrisch centrum Bezoekadres Kijvelandsekade 1 3172 AB Poortugaal Postadres Postbus 900 3160 AC Rhoon Telefoon 010 503 12 12 Fax

Nadere informatie

Forensisch Psychiatrisch Centrum de Kijvelanden. Over TBS

Forensisch Psychiatrisch Centrum de Kijvelanden. Over TBS Forensisch Psychiatrisch Centrum de Kijvelanden Over TBS In deze folder vertellen wij u graag meer over Forensisch Psychiatrisch Centrum de Kijvelanden en in het bijzonder over tbs. De Kijvelanden behandelt

Nadere informatie

Wie zijn onze patiënten?

Wie zijn onze patiënten? In deze folder vertellen wij u graag wat meer over Forensisch Psychiatrisch Centrum de Kijvelanden. De Kijvelanden behandelt mensen met een psychiatrische stoornis. De rechter heeft hen tbs met bevel tot

Nadere informatie

Aan: Zorgaanbieders DB(B)C Afzender: Projectorganisatie DB(B)C

Aan: Zorgaanbieders DB(B)C Afzender: Projectorganisatie DB(B)C Aan: Zorgaanbieders DB(B)C Afzender: Projectorganisatie DB(B)C Betreft: Wijzigingen Spelregels DB(B)C per 1 nuari 2011 Datum: 17 augustus 2010 1. Inleiding De Spelregels DB(B)C-registratie voor de forensische

Nadere informatie

Een stap verder in forensische en intensieve zorg

Een stap verder in forensische en intensieve zorg Een stap verder in forensische en intensieve zorg Palier bundelt intensieve en forensische zorg. Het is zorg die net een stapje verder gaat. Dat vraagt om een intensieve aanpak. Want onze doelgroep kampt

Nadere informatie

Op weg naar beter. Een continu veranderproces. Machiel Polak psychiater/ Raad van Bestuur de Kijvelanden en FPC 2 Landen

Op weg naar beter. Een continu veranderproces. Machiel Polak psychiater/ Raad van Bestuur de Kijvelanden en FPC 2 Landen Op weg naar beter Een continu veranderproces Machiel Polak psychiater/ Raad van Bestuur de Kijvelanden en FPC 2 Landen 7 juni 2012 EFP jubileumcongres The future of forensic care: solutions worth sharing

Nadere informatie

Inkoop Forensische Zorg 2013. Informatiebijeenkomst

Inkoop Forensische Zorg 2013. Informatiebijeenkomst Inkoop Forensische Zorg 2013 Informatiebijeenkomst 6 september 2012 Inhoud presentatie 1. Korte schets FZ 2013 2. Offertetraject 3. Rol Nza 4. Belang van IFZO 5. Financiering/bekostiging 6. Gestelde vragen

Nadere informatie

Informatie Piet Roordakliniek. Tactus

Informatie Piet Roordakliniek. Tactus Informatie Tactus Behandelaanbod Forensische Verslavingskliniek De is een forensische verslavingskliniek en biedt behandeling aan cliënten die veelvuldig met justitie in aanraking zijn gekomen, langdurig

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

Uitvoeringsregels Forensische Zorg DBBC s 2013

Uitvoeringsregels Forensische Zorg DBBC s 2013 Uitvoeringsregels Forensische Zorg DBBC s 2013 Versie 1.0 Datum 19 februari 2013 Status Vastgesteld Colofon Afzendgegevens Directie Forensische Zorg Stafbureau Schedeldoekshaven 101 2511 EM Den Haag Postbus

Nadere informatie

Prestatie-indicatoren forensische psychiatrie. Eindrapportage

Prestatie-indicatoren forensische psychiatrie. Eindrapportage Prestatie-indicatoren forensische psychiatrie Eindrapportage verslagjaar 2012 1 Inhoud Inleiding... 3 Doelstelling... 3 Eindrapportage... 3 Leeswijzer... 4 Informatie indicator... 4 Grafiek met uitkomsten...

Nadere informatie

PATIËNTEN STROMEN DOOR TRANSFORE. Tinie Hendriks Sanne Geul Yvonne Bouman

PATIËNTEN STROMEN DOOR TRANSFORE. Tinie Hendriks Sanne Geul Yvonne Bouman PATIËNTEN STROMEN DOOR TRANSFORE Tinie Hendriks Sanne Geul Yvonne Bouman OPBOUW PRESENTATIE 1 Wat is Transfore 2 Forensisch Circuit Oost Nederland (FCON) 3 Patientenstromen Transfore 4 Conclusies TRANSFORE:

Nadere informatie

December 2013. Hoofdlijnen Meerjarenbeleid (2013-2015) De Brug Midden-Nederland

December 2013. Hoofdlijnen Meerjarenbeleid (2013-2015) De Brug Midden-Nederland December 2013 Hoofdlijnen Meerjarenbeleid (2013-2015) De Brug Midden-Nederland Inhoud Hoofdlijnen Meerjarenbeleid (2013-2015) De Brug Midden-Nederland... 3 Financiën... 3 Omzetgroei... 3 Geldwerving*...

Nadere informatie

Factsheet Fivoor 2016

Factsheet Fivoor 2016 Factsheet Fivoor 2016 Fivoor is het samenwerkingsverband van Palier (onderdeel van de Parnassia Groep), Aventurijn (onderdeel Altrecht GGZ) en FPC de Kijvelanden. Ook FPC Gent maakt deel uit van Fivoor.

Nadere informatie

Factsheet Fivoor 2017

Factsheet Fivoor 2017 Factsheet Fivoor 2017 Fivoor is het samenwerkingsverband van Palier (onderdeel van de Parnassia Groep), Aventurijn (onderdeel Altrecht GGZ) en FPC de Kijvelanden. Ook FPC Gent maakt deel uit van Fivoor.

Nadere informatie

Reclassering Nederland. hoofd Personeel & Organisatie en Financiën

Reclassering Nederland. hoofd Personeel & Organisatie en Financiën Reclassering Nederland hoofd Personeel & Organisatie en Financiën Profiel 'hoofd Personeel & Organisatie en Financiën' bij Reclassering Nederland te Utrecht Algemeen Reclassering Nederland is een onafhankelijke

Nadere informatie

Datum 10 juni 2015 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over tbs ers die langer op de kamer zitten wegens bezuinigingen bij de Pompekliniek

Datum 10 juni 2015 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over tbs ers die langer op de kamer zitten wegens bezuinigingen bij de Pompekliniek 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Vier zorgprogramma s ingezet vanuit het veiligheidshuis. [ontwikkeld door Palier]

Vier zorgprogramma s ingezet vanuit het veiligheidshuis. [ontwikkeld door Palier] Vier zorgprogramma s ingezet vanuit het veiligheidshuis [ontwikkeld door Palier] Palier, enkele kenmerken Begonnen als Forensische & Intensieve zorg Parnassia (2004). Omvang nu 175 bedden nu 513 medewerkers

Nadere informatie

Buitengewoon Delta. algemene informatie

Buitengewoon Delta. algemene informatie Buitengewoon Delta algemene informatie Buitengewoon Delta Delta Psychiatrisch Centrum is gespecialiseerd in diagnostiek, behandeling en begeleiding van mensen met een psychische of psychiatrische aandoening.

Nadere informatie

Gezondheidszorgvisie DJI DJI

Gezondheidszorgvisie DJI DJI Gezondheidszorgvisie DJI DJI 2 / G E Z O N D H E I D S Z O R G V I S I E D J I Inleiding In het rapport Van Dinter (1995) [1] en het rapport Zorg achter tralies (augustus 1999) [2], zijn indertijd diverse

Nadere informatie

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE PROFIEL @ VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE voor meer informatie over de functie: dhr. mr. E.G. Martinus, Bestuurssecretaris, telefoon (088) 878 98 03 of 06 207 441 66 ORGANISATIE

Nadere informatie

Jaarverantwoording 2008 FPC de Kijvelanden. de Kijvelanden forensisch psychiatrisch centrum

Jaarverantwoording 2008 FPC de Kijvelanden. de Kijvelanden forensisch psychiatrisch centrum Jaarverantwoording 2008 FPC de Kijvelanden de Kijvelanden forensisch psychiatrisch centrum Telefoonnummer Identificatienummer NZA Nummer Kamer van Koophandel Emailadres Internetpagina Naam de Kijvelanden,

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

Datum 30 juni 2016 Onderwerp Inzet en verlenging van de maatregel van terbeschikkingstelling met verpleging van overheidswege

Datum 30 juni 2016 Onderwerp Inzet en verlenging van de maatregel van terbeschikkingstelling met verpleging van overheidswege 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Wat biedt Fivoor? Voor wie? Wat is het resultaat? Wat betekent Fivoor?

Wat biedt Fivoor? Voor wie? Wat is het resultaat? Wat betekent Fivoor? Factsheet is de fusieorganisatie van Palier (onderdeel van de Parnassia Groep), Aventurijn (onderdeel Altrecht GGZ) en FPC de Kijvelanden. Ook FPC Gent en FPC Antwerpen maken deel uit van. = + + Wat biedt?

Nadere informatie

Zorginkoop 2016 17 september 2015

Zorginkoop 2016 17 september 2015 Zorginkoop 2016 17 september 2015 Inhoud 1. Inleiding + vooruitblik 2. Kaders forensische zorg 2016 3. Afschaffen herschikking en herijking 2016 4. Meerjarenbeleid en implicaties inkoopbeleid 2016 5. Inkoopbeleid

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT

JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT 2 JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT Inhoudsopgave 1. Samenstelling Raad van Toezicht... 3 2. Rooster van aan- en aftreden... 3 3. Hoofd- en nevenfuncties van de leden

Nadere informatie

Jaarplan 2011 ketenproject. Samenwerking VG en GGZ in Groningen en Friesland

Jaarplan 2011 ketenproject. Samenwerking VG en GGZ in Groningen en Friesland Jaarplan 2011 ketenproject Samenwerking VG en GGZ in Groningen en Friesland A. Doelgroep en thema van de ketensamenwerking De Swaai, centrum voor verstandelijke beperking en psychiatrie, een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Jaarverantwoording 2013 FPC de Kijvelanden. de Kijvelanden forensisch psychiatrisch centrum

Jaarverantwoording 2013 FPC de Kijvelanden. de Kijvelanden forensisch psychiatrisch centrum Jaarverantwoording 2013 FPC de Kijvelanden de Kijvelanden forensisch psychiatrisch centrum Bezoekadres Kijvelandsekade 1 3172 AB Poortugaal Postadres Postbus 900 3160 AC Rhoon Telefoon 010 503 12 12 Fax

Nadere informatie

Jaarverslag 2006 1 Uitgangspunten van de verslaglegging. de Kijvelanden instelling voor forensische psychiatrie

Jaarverslag 2006 1 Uitgangspunten van de verslaglegging. de Kijvelanden instelling voor forensische psychiatrie Jaarverslag 2006 1 Uitgangspunten van de verslaglegging de Kijvelanden instelling voor forensische psychiatrie Jaarverslag 2006 / 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 2 In het Jaardocument Maatschappelijke

Nadere informatie

Themadag LOOT/LOMOZ. Wat betekenen de ontwikkelingen voor de Geestelijke Gezondheidszorg. 19 juni 2013 Marianne van Duijn

Themadag LOOT/LOMOZ. Wat betekenen de ontwikkelingen voor de Geestelijke Gezondheidszorg. 19 juni 2013 Marianne van Duijn Themadag LOOT/LOMOZ Wat betekenen de ontwikkelingen voor de Geestelijke Gezondheidszorg 19 juni 2013 Marianne van Duijn Inhoud Veranderingen Consequenties voor de patiënt Consequenties voor organisatie

Nadere informatie

Beveiliging Forensisch Psychiatrische Afdelingen. Inspectiebericht Themaonderzoek

Beveiliging Forensisch Psychiatrische Afdelingen. Inspectiebericht Themaonderzoek Beveiliging Forensisch Psychiatrische Afdelingen Inspectiebericht Themaonderzoek Beveiliging Forensisch Psychiatrische Afdelingen Inspectiebericht Themaonderzoek September 2009 Inspectie voor de Sanctietoepassing

Nadere informatie

Forensisch Beschermd Wonen Het Hoogeland. informatie voor verwijzers

Forensisch Beschermd Wonen Het Hoogeland. informatie voor verwijzers Forensisch Beschermd Wonen Het Hoogeland informatie voor verwijzers Forensisch Beschermd Wonen Het Hoogeland Informatie voor verwijzers Forensisch Beschermd Wonen Het Hoogeland biedt in een open setting

Nadere informatie

Aanmelding, intake en diagnostiek. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Aanmelding, intake en diagnostiek. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Aanmelding, intake en diagnostiek Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Aanmelding, intake en diagnostiek Inleiding In deze brochure geven wij u informatie over de aanmelding, de intake

Nadere informatie

Profielschets Twee leden Raad van Commissarissen Argos Zorggroep

Profielschets Twee leden Raad van Commissarissen Argos Zorggroep Profielschets Twee leden Raad van Commissarissen Argos Zorggroep 1. Over Argos Zorggroep Argos Zorggroep biedt deskundige zorg, behandeling en gezelligheid aan ouderen. Dit doen zij in één van de huizen

Nadere informatie

1 2012 Jaaroverzicht

1 2012 Jaaroverzicht 1 2012 Jaaroverzicht 2 De Hoop jaaroverzicht 2012 De Hoop is een evangelische hulpverleningsinstelling voor psychiatrische problemen en verslavingsproblemen bij volwassenen, jeugdigen en kinderen. Daarnaast

Nadere informatie

De vernieuwing van de forensische zorg in een strafrechtelijk kader Uitgangspunten, uitwerking en invoering

De vernieuwing van de forensische zorg in een strafrechtelijk kader Uitgangspunten, uitwerking en invoering De vernieuwing van de forensische zorg in een strafrechtelijk kader Uitgangspunten, uitwerking en invoering 1. Inleiding Dit document bevat in de eerste plaats een beschrijving van de wijze waarop de forensische

Nadere informatie

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model.

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. 1. Wat is het INK-model? Het INK-model is afgeleid van de European Foundation for Quality Management (EFQM). Het EFQM stelt zich ten doel Europese bedrijven

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh

Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh Februari 2017 Cliëntenraad In maart 1999 is in Revalidatiecentrum Roessingh een Cliëntenraad (CRR) ingesteld door de Raad van Bestuur op grond

Nadere informatie

Profiel. Vanboeijen. Twee leden raad van toezicht

Profiel. Vanboeijen. Twee leden raad van toezicht Profiel Vanboeijen Twee leden raad van toezicht 1 Vanboeijen Twee leden raad van toezicht Organisatie Vanboeijen biedt overwegend in Drenthe zorg en ondersteuning aan ruim 700 kinderen, jongeren, volwassenen

Nadere informatie

Transitie jeugdzorg informatieavond gemeenteraden BAR

Transitie jeugdzorg informatieavond gemeenteraden BAR Transitie jeugdzorg informatieavond gemeenteraden BAR Ronald Buijs, directeur Kind- en jeugdpsychiatrie Yulius Ireza Versteeg, programmamanager transitie jeugdzorg Yulius 1 Opzet presentatie Kind- en jeugdpsychiatrie

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Begeleiding Zorgverlening binnen aan patiënten

Samenwerkingsovereenkomst <naam ziekenhuis> <naam TBS instelling> Begeleiding Zorgverlening binnen <naam ziekenhuis> aan patiënten Samenwerkingsovereenkomst tussen stichting en inzake begeleiding zorgverlening binnen aan patiënten 1 Samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

4.1 Forensische zorg Zorg als bedoeld in artikel 2 van het Interimbesluit forensische zorg. 1

4.1 Forensische zorg Zorg als bedoeld in artikel 2 van het Interimbesluit forensische zorg. 1 REGELING Verplichte informatieverstrekking zorgaanbieders van forensische zorg Ingevolge artikel 62 en 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de navolgende

Nadere informatie

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Functieprofiel Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Stichting De Waalboog Nijmegen 17 mei 2017 1 Stichting De Waalboog Stichting De Waalboog is één van de grote Nijmeegse

Nadere informatie

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT 1. Taken en verantwoordelijkheden 1. Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de Stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht.

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14 en 15 van de

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie 14 juni 2017

Ministerie van Veiligheid en Justitie 14 juni 2017 Ministerie van Veiligheid en Justitie 14 juni 2017 1 Waar gaan we het over hebben? Aanleiding & Doel Ontwikkelingen Veranderlijnen en agenda Omgevingsadvies, wasdah? Wat gaan we doen? 3 Waarom en -toe?

Nadere informatie

Jaarverslag. Raad van Toezicht. De Riethorst Stromenland 2016

Jaarverslag. Raad van Toezicht. De Riethorst Stromenland 2016 Jaarverslag Raad van Toezicht De Riethorst Stromenland 2016 De Riethorst Stromenland, Raad van Toezicht Auteur: Secretaris Raad van Toezicht, Monique Miseré Raamsdonksveer, juni 2017 Inleiding De Riethorst

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE Vastgesteld door het bestuur op: 4 juni 2014 Goedgekeurd door de raad van toezicht op: 4 juni 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen

Nadere informatie

IrisZorg. verslavingszorg. en maatschappelijke opvang. dicht bij mensen, ver in zorg

IrisZorg. verslavingszorg. en maatschappelijke opvang. dicht bij mensen, ver in zorg IrisZorg verslavingszorg en maatschappelijke opvang dicht bij mensen, ver in zorg > IrisZorg: dicht bij mensen, ver in zorg Bij IrisZorg kan iedereen rekenen op de deskundigheid en betrokkenheid van onze

Nadere informatie

Datum 12 maart 2012 Onderwerp antwoorden op de vragen van lid Kooiman (SP) over de financiering van Multi Systeem Therapie

Datum 12 maart 2012 Onderwerp antwoorden op de vragen van lid Kooiman (SP) over de financiering van Multi Systeem Therapie 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

Profielschets leden Raad van Toezicht. November 2015. Profielschets leden raad van toezicht Novadic-Kentron

Profielschets leden Raad van Toezicht. November 2015. Profielschets leden raad van toezicht Novadic-Kentron Profielschets leden Raad van Toezicht November 2015 1 Organisatie is dè gespecialiseerde instelling voor verslavingszorg in Brabant. ondersteunt iedereen die last heeft van een verslaving, of vragen heeft

Nadere informatie

Welkom. Introductie GGZ Delfland Iris Bandhoe en Ron Sponselee Raad van Bestuur

Welkom. Introductie GGZ Delfland Iris Bandhoe en Ron Sponselee Raad van Bestuur Welkom Introductie GGZ Delfland Iris Bandhoe en Ron Sponselee Raad van Bestuur Historie GGZ Delfland HJorLocatie GGZ Delfland Tekstvak 3 Jorisweg in vogelvlucht 4 DE RIDDERmeerjarenbeleid i Een nieuwe

Nadere informatie

Factsheet Fivoor 2017

Factsheet Fivoor 2017 Factsheet Fivoor 2017 Fivoor is het samenwerkingsverband van Palier (onderdeel van de Parnassia Groep), Aventurijn (onderdeel Altrecht GGZ) en FPC de Kijvelanden. Ook FPC Gent maakt deel uit van Fivoor.

Nadere informatie

Prestatie-indicatoren forensische psychiatrie. Eindrapportage

Prestatie-indicatoren forensische psychiatrie. Eindrapportage Prestatie-indicatoren forensische psychiatrie Eindrapportage Verslagjaar 2013 1 2 Inhoud 1. Inleiding... 4 1.1 Doelstelling... 4 1.2 Eindrapportage... 4 1.3 Aanlevering data verslagjaar 2013... 5 1.4 Welke

Nadere informatie

Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis

Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis BIJLAGE A Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis Dit profiel is vastgesteld op 28 mei 2013 op grond van het bepaalde in artikel 3.1 van het reglement van de raad van toezicht. 1. Profiel raad

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) Maart 2016 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Kennemerland

Nadere informatie

DEEL I PRESENTATIE Marktconsultatie forensische zorg 8 juni 2017

DEEL I PRESENTATIE Marktconsultatie forensische zorg 8 juni 2017 DEEL I PRESENTATIE Marktconsultatie Forensische zorg Vergroten van de bekendheid met forensische zorg onder gemeenten 8 juni 2017 Agenda bijeenkomst 13.30 13.45 Introductie en kennismaking 13.45 14.00

Nadere informatie

De Rooyse Wissel. Koplopers in de zorg

De Rooyse Wissel. Koplopers in de zorg De Rooyse Wissel 104 Koplopers in de zorg Gehandicaptenzorg GGZ Jeugdzorg Maatschappelijke Ondersteuning Ouderenzorg Ziekenhuizen en klinieken Ondersteunende organisaties Misschien wel de aller-moeilijkste

Nadere informatie

VRAAG & ANTWOORD. Wat is het bestuurlijk ketenberaad (BKB)? BKB, LKB, directie strafrechtketen September 2016 WELKE DEELNEMERS ZITTEN IN HET BKB?

VRAAG & ANTWOORD. Wat is het bestuurlijk ketenberaad (BKB)? BKB, LKB, directie strafrechtketen September 2016 WELKE DEELNEMERS ZITTEN IN HET BKB? VRAAG & ANTWOORD BKB, LKB, directie strafrechtketen September 2016 In oktober 2015 is besloten de opgebouwde samenwerking tussen de ketenorganisaties in de strafrechtketen te bestendigen en een duurzaam

Nadere informatie

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Profielschets lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Liemerije Liemerije is sinds 1976 het

Nadere informatie

Raad voor de rechtshandhaving. JAARPLAN en BEGROTING 2015

Raad voor de rechtshandhaving. JAARPLAN en BEGROTING 2015 Raad voor de rechtshandhaving JAARPLAN en BEGROTING 2015 De hieronder genoemde inspecties worden in de landen Curaçao, Sint Maarten en de BESeilanden uitgevoerd. Aanpak van de bestrijding van ATRAKO s

Nadere informatie

Prestatie-indicatoren forensische psychiatrie verslagjaar 2013

Prestatie-indicatoren forensische psychiatrie verslagjaar 2013 Prestatie-indicatoren forensische psychiatrie verslagjaar 2013 Versie 1.0 Status: Vastgesteld Pagina 1 van 18 Colofon Afzendgegevens Directie Forensische Zorg Turfmarkt 147 2511 DP Postbus 30132 Den Haag

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur RSZK

Reglement Raad van Bestuur RSZK Reglement Raad van Bestuur RSZK Pagina 1 van 5 REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR REGIONALE STICHTING ZORGCENTRA DE KEMPEN Inleiding De raad van bestuur RSZK volgt in het besturen de Governancecode Zorg 2017.

Nadere informatie

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren Bestuursreglement Woningstichting Heteren Status: Definitief, 11 februari 2014 Bestuursreglement Woningstichting Heteren 1 Doel en reikwijdte 1. Dit reglement is vastgesteld door het bestuur op 4 februari

Nadere informatie

FACT IDRIS. Idris is een onderdeel van de Amarant Groep

FACT IDRIS. Idris is een onderdeel van de Amarant Groep FACT IDRIS Idris is een onderdeel van de Amarant Groep Iedereen is Behandeling en begeleiding voor cliënten met een LVB in combinatie met complexe problematiek Specialistische behandeling Kinderen, jeugdigen

Nadere informatie

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Profielschets lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Liemerije Liemerije is sinds 1976 het adres voor ouderenzorg in

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. Dit Reglement is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen van Telegraaf Media Groep N.V. op 17 september 2013. 1. Inleiding De Auditcommissie is een

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK AMHK. BJZ Drenthe. GGD Drenthe. Mei 2013

PLAN VAN AANPAK AMHK. BJZ Drenthe. GGD Drenthe. Mei 2013 PLAN VAN AANPAK AMHK STAPPEN VOOR REALISATIE VAN HET ADVIES EN MELDPUNT HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING IN DRENTHE OP 1 JANUARI 2015 BJZ Drenthe & GGD Drenthe Mei 2013 OPDRACHT EN UITWERKING Opdracht:

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

Profiel. Laurentius Ziekenhuis Roermond. Leden raad van toezicht

Profiel. Laurentius Ziekenhuis Roermond. Leden raad van toezicht Profiel Laurentius Ziekenhuis Roermond Leden raad van toezicht Laurentius Ziekenhuis Roermond Leden raad van toezicht Organisatie Het Laurentius Ziekenhuis Roermond is een vooruitstrevend en vooraanstaand

Nadere informatie

Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland

Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland Informatie over de organisatie Carintreggeland is een vitale, sociaal maatschappelijke onderneming op het gebied van Wonen, Welzijn en Zorg met als

Nadere informatie

ACCCOUNTANTSPROTOCOL GENORMEERDE PRESTATIE- INDICATOREN FORENSISCHE PSYCHIATRIE 2017

ACCCOUNTANTSPROTOCOL GENORMEERDE PRESTATIE- INDICATOREN FORENSISCHE PSYCHIATRIE 2017 Dienst Justitiële Inrichtingen Ministerie van Justitie en Veiligheid 1 ACCCOUNTANTSPROTOCOL GENORMEERDE PRESTATIE- INDICATOREN FORENSISCHE PSYCHIATRIE 2017 Dit accountantsprotocol is op maat gemaakt voor

Nadere informatie

af over het gevoerde beleid en de door de Raad van Bestuur in dat kader verrichte werkzaamheden.

af over het gevoerde beleid en de door de Raad van Bestuur in dat kader verrichte werkzaamheden. sdw REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR DEFINITIES Cliëntenraad: het door de stichting ingestelde orgaan dat binnen de doelstellingen van de stichting in het bijzonder de gemeenschappelijke belangen van de cliënten

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015

Nadere informatie

Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert

Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert Inleiding Goed Wonen Gemert staat als corporatie midden in de samenleving en opereert vanuit haar missie: Wij zijn een maatschappij gedreven organisatie.

Nadere informatie

Bijlage 1: wetteksten met toelichting cliënten- en burgerparticipatie

Bijlage 1: wetteksten met toelichting cliënten- en burgerparticipatie In deze informatie-set vindt u voorbeelden van documenten en profielen die door Wmo Adviesraden zijn gebruikt in het Plan van aanpak bij de omvorming naar een brede Adviesraad Sociaal Domein of Participatieraad.

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V.

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V. REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V. Artikel 1. Definities - Governancecode: de Zorgbrede Governancecode 2010 of een daarvoor in de plaats tredende regeling; - Raad van Bestuur: de

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad BovenIJ Ziekenhuis

Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad BovenIJ Ziekenhuis Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad BovenIJ Ziekenhuis Partijen: stichting BovenIJ Ziekenhuis te Amsterdam ten deze vertegenwoordigd door de heer mr. R.R.M. Berendsen, nader te noemen: de directie En

Nadere informatie

Jaarverslag Professionaliseren en versterken van de ketens

Jaarverslag Professionaliseren en versterken van de ketens Jaarverslag 2012 Professionaliseren en versterken van de ketens Inleiding H et Veiligheidshuis is dé plek waar veiligheid, zorg en bestuur samen komen rond complexe problematiek. Het is een netwerksamenwerking

Nadere informatie

De NZa gebruikt de genoemde gegevens om tijdens de transitieperiode het transitiebedrag per zorgaanbieder vast te stellen.

De NZa gebruikt de genoemde gegevens om tijdens de transitieperiode het transitiebedrag per zorgaanbieder vast te stellen. REGELING Regeling Verplichte aanlevering budget- en DBBC omzet Ingevolge artikel 62 en 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de navolgende regeling

Nadere informatie

COMMISSIE VAN TOEZICHT BIJ P.I. ALPHEN AAN DEN RIJN JAARVERSLAG 2015

COMMISSIE VAN TOEZICHT BIJ P.I. ALPHEN AAN DEN RIJN JAARVERSLAG 2015 COMMISSIE VAN TOEZICHT BIJ P.I. ALPHEN AAN DEN RIJN JAARVERSLAG 2015 De inrichting De Penitentiaire Inrichting Alphen aan den Rijn bestaat sinds 1 juli 2014 uit twee locaties: de locatie Maatschapslaan

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/FZ-0003

BELEIDSREGEL BR/FZ-0003 BELEIDSREGEL ZZP-TARIFERING EN TARIEVEN EXTRAMURALE PARAMETERS IN DE FORENSISCHE ZORG Ingevolge artikel 57 eerste lid onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) juncto artikel 6 van

Nadere informatie

Mondriaan. Mondriaan. in vogelvlucht. Mondriaan. voor geestelijke gezondheid

Mondriaan. Mondriaan. in vogelvlucht. Mondriaan. voor geestelijke gezondheid in vogelvlucht voor geestelijke gezondheid Colofon Tekst Concernstaf i.s.m. Afdeling Communicatie is an institute for mental health care in Limburg and is spread over more than fifty sites. This enables

Nadere informatie

Lid Raad van Toezicht GGZ Westelijk Noord-Brabant Bestuurlijke ervaring in een complexe omgeving, bij voorkeur zorgorganisatie

Lid Raad van Toezicht GGZ Westelijk Noord-Brabant Bestuurlijke ervaring in een complexe omgeving, bij voorkeur zorgorganisatie Lid Raad van Toezicht GGZ Westelijk Noord-Brabant Bestuurlijke ervaring in een complexe omgeving, bij voorkeur zorgorganisatie Korte schets profiel Binnen de Raad van Toezicht van Geestelijke GezondheidsZorg

Nadere informatie

Forensisch Psychiatrisch Toezicht; Evaluatie van de testfase van een vernieuwde vorm van toezicht op tbs-gestelden

Forensisch Psychiatrisch Toezicht; Evaluatie van de testfase van een vernieuwde vorm van toezicht op tbs-gestelden Samenvatting Forensisch Psychiatrisch Toezicht; Evaluatie van de testfase van een vernieuwde vorm van toezicht op tbs-gestelden Forensisch Psychiatrisch Toezicht In 2006 deed de commissie Visser, de tijdelijke

Nadere informatie

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Ieder lid van de Raad van Toezicht beschikt over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn specifieke taak, binnen de Raad van

Nadere informatie

Juridische basiskennis over de maatregel TBS, oplegging en verlenging

Juridische basiskennis over de maatregel TBS, oplegging en verlenging TBS voor Dummies Juridische basiskennis over de maatregel TBS, oplegging en verlenging Auteur: Miriam van der Mark, advocaat-generaal en lid van de Kerngroep Forum TBS Algemeen De terbeschikkingstelling

Nadere informatie

Achtergronddocument Specifieke groepen binnen de GGZ

Achtergronddocument Specifieke groepen binnen de GGZ Achtergronddocument Specifieke groepen binnen de GGZ Specifieke groepen binnen de GGZ 1 2 Achtergronddocument bij advies Hoogspecialistische GGZ 1 Inleiding In dit achtergronddocument bespreekt de commissie

Nadere informatie

Profiel. Vanboeijen. Lid raad van toezicht

Profiel. Vanboeijen. Lid raad van toezicht Profiel Vanboeijen Lid raad van toezicht Vanboeijen Lid raad van toezicht Organisatie Vanboeijen biedt overwegend in Drenthe zorg en ondersteuning aan ruim 700 kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Diabetes Fonds

Reglement Raad van Toezicht. Diabetes Fonds Diabetes Fonds Amersfoort, 1 september 2006 Stichting Diabetes Fonds Preambule In dit reglement wordt de positie van de Raad van Toezicht van de Stichting Diabetes Fonds (hierna te noemen: stichting) omschreven

Nadere informatie

Nieuwsbrief forensische zorg

Nieuwsbrief forensische zorg Nieuwsbrief forensische zorg Nummer 3, 26 september 2014 Inhoud Algemeen Overleg TBS d.d. 10 september 2014 Publicatie gids PI forensische psychiatrie 2015 Overdracht uitvoering plaatsingstaak van NIFP

Nadere informatie

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Artikel 1. Begripsbepalingen De RvC De vennootschap De Statuten De RvC van Commissarissen zoals bedoeld in artikel 16 e.v. van de statuten van Twente Milieu N.V

Nadere informatie

Externe brochure : toelichting

Externe brochure : toelichting Externe brochure : toelichting Doel: profilering Veldzicht Doelgroep: stakeholders Veldzicht Optionele uitwerking: boekje centrum voor transculturele psychiatrie VAARDIG EN VEILIG VERDER HELPEN In Veldzicht

Nadere informatie

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft met inachtneming van de paragrafen 4.2 en 4.4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft met inachtneming van de paragrafen 4.2 en 4.4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), TARIEFBESCHIKKING FORENSISCHE ZORG Kenmerk Datum vaststelling Datum inwerkingtreding 24 november 2017 1 januari 2018 Volgnr. Geldig tot en met 01 31 december 2018 De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft

Nadere informatie

Incidentonderzoek FPC de Kijvelanden. Plan van aanpak incidentonderzoek

Incidentonderzoek FPC de Kijvelanden. Plan van aanpak incidentonderzoek Incidentonderzoek FPC de Kijvelanden Plan van aanpak incidentonderzoek 1 Aanleiding 3 2 Onderzoeksvragen 4 3 Onderzoeksmethode 6 4 Afstemming met andere onderzoeken naar het incident 8 Bijlage I Afkortingen

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 18 december 2009 Betreft ziekenhuisverplaatste zorg

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 18 december 2009 Betreft ziekenhuisverplaatste zorg > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie