De heldere keuzes van Servatius. Jaarverslag 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De heldere keuzes van Servatius. Jaarverslag 2012"

Transcriptie

1 De heldere keuzes van Servatius Jaarverslag 2012

2 Inhoudsopgave Titel Pagina Voorwoord 5 6 Financiën 38 1 Inleiding 6 2 Interne ontwikkelingen Solide financiële positie Risico s en risicobeheer Geconsolideerde Winst- en verliesrekening Geconsolideerde balans Liquiditeit en treasury Beleggingsactiviteiten Kasstromen en financieringsbehoefte naar de toekomst Verklaring inzake besteding middelen Governance 44 Organisatieschema Verslag Raad van Toezicht Het bestuur Beleidsdoelstellingen Interne risicobeheersings- en controlesystemen Externe accountant Visitatie Klachtencommissie Bijlage 1 Prestatieafspraken 2012 gemeente Maastricht 52 Bijlage 2 Prestatieafspraken 2012 Gemeente Eijsden-Margraten 56 2 jaarverslag 2012 Wat drijft ons? Voor wie is Servatius er? Onze projecten Naar een professionele organisatie Onze ondernemingsraad Nevenstructuur en verbindingen 3 Samenwerken met onze stakeholders Samenwerken met onze huurders Samenwerken met de gemeente Samenwerken met onze netwerkpartners 4 Beheer 18 Onze portefeuille Betaalbaar wonen in Maastricht en Eijsden-Margraten Commercieel en maatschappelijk vastgoed in Maastricht en Eijsden-Margraten Bijzondere doelgroepen Onderhoud van onze woningen Duurzaamheidsbeleid Leefbaarheid Sponsoring Vastgoed 32 Herijking portefeuillestrategie Nieuwbouw en sloop Wijkaanpak 4.0 Ontwikkelingen in de voorraad Verkoop Titel Pagina 43 De heldere keuzes van Servatius 3

3 Voorwoord Een nieuwe koers Het jaar 2012 stond voor Servatius vooral in het teken van de opbouw van de nieuwe organisatie, waaraan we op diverse manieren vorm en inhoud hebben gegeven. Om te beginnen is een nieuw ondernemingsplan vastgesteld, dat in alle geledingen is besproken en goed is ontvangen. Dit plan, getiteld De heldere keuzes van Servatius, vormt onze leidraad voor de toekomst. Daarnaast is het sociaal plan afgerond en is, in goede samenwerking met ondernemingsraad en vakbonden, gestart met de implementatie van de nieuwe structuur met maximaal 125 fte. Ook de invoering van ons nieuwe ERP-automatiseringssysteem komt steeds dichterbij. En de komst van de directeur Vastgoed maakte per 1 mei 2012 het managementteam compleet. Kortom, de organisatie is versterkt en wat belangrijker is, ook de dienstverlening aan onze huurders en andere stakeholders is verbeterd is dus een kentering ten goede. Maar we zijn ons bewust dat we er nog niet zijn. Gestaag vooruit Al met al een tijd waarin corporaties harder nodig zijn, maar ook meer onder vuur liggen. Wat de parlementaire enquête ons gaat brengen, zal de toekomst leren. Vooralsnog is het extern toezicht net als Servatius in opbouw. Intern blijven we opkomen voor de belangen van Maastricht, Eijsden- Margraten en onze huurders, waarmee we meer, vaker en structureel de dialoog aangaan. Somt lijkt het roeien tegen de stroom in, maar onze nieuwe koers ligt vast in lijn met de maatschappelijke vraag. We gaan gestaag vooruit. Met dit jaarverslag maken wij de activiteiten en prestaties van Servatius transparant. Niet alleen voor het ministerie, maar ook voor u als belanghouder. Wij zijn dan ook benieuwd naar uw reactie. Gert H. Weenink Directeur-bestuurder Servatius Wonen & Vastgoed Tegenwind van buitenaf Het politieke getij zit ons niet mee. Binnen de regeringsperiode Rutte hebben we te maken met de gevolgen van een Woonakkoord en is nog steeds veel onduidelijk. Zo is het huurbeleid, de kern van ons bestaan, vooruitgeschoven naar Prinsjesdag. De betaalbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit van onze woningen komt onder druk te staan. De (ver-)huurdersheffing dwingt ons om de huren te verhogen en onze ambitie, 500 miljoen voor verbetering en verduurzaming van onze woningvoorraad, ingrijpend naar beneden bij te stellen. De financieel-economische recessie blijft aanhouden en maakt enerzijds de verkoopopbrengsten lager en anderzijds de sociale nood hoger. 4 jaarverslag 2012 De heldere keuzes van Servatius 5

4 Hoofdstuk 1 Inleiding Kiezen voor de kern Na een turbulente periode van diverse reorganisaties, is Servatius in 2012 in een wat rustiger vaarwater beland. Met een nieuw ondernemingsplan hebben we een heldere koers ingezet, waarmee we focussen op de kerntaak van corporaties; het verhuren van kwalitatief goede en betaalbare woningen voor huishoudens in de sociale huursector. Dit betekent dat we een aantal zaken niet meer kunnen doen. Daarvoor maken we de huurder in eerste instantie zelf verantwoordelijk, eventueel samen met andere organisaties. Servatius heeft een turbulente periode achter de rug waarover genoeg is gesproken. Deze tijd laten we achter ons. Inmiddels varen we een nieuwe koers met het in 2012 vastgestelde ondernemingsplan De heldere keuzes van Servatius ( ). Een plan waarin we helderheid verschaffen over de ingezette koers en aangeven wat de gevolgen hiervan zijn voor huurders, medewerkers en andere betrokkenen. We bakenen op deze manier verantwoordelijkheden af en sturen verwachtingen. Verwachtingen van iedereen waarvoor wij werken, van iedereen die met ons werkt en iedereen die voor ons werkt. Onzekere toekomst Wat ons de komende jaren te wachten staat, is moeilijk te voorspellen. Kijk maar naar de afgelopen jaren met een veelheid aan veranderingen zoals de rijksmaatregelen voor de woningmarkt en het huurbeleid, het corporatiebestel en de consequenties van de economische recessie en de kredietcrisis. Op dit moment krijgen de maatregelen voorgesteld in het regeerakkoord van het recent aangetreden kabinet Rutte II steeds meer vorm. Maar hoe het speelveld van corporaties, gemeenten en andere belanghebbenden zich in de nabije toekomst ontwikkelt en met welke (financiële) mogelijkheden en onmogelijkheden de partijen te maken krijgen, is nog verre van zeker. We hebben nog de nodige uitdagingen voor de boeg. Kiezen voor de kern Om hierop te kunnen inspelen moet Servatius flexibel zijn, snel kunnen schakelen en keuzes maken richting de markt en de eigen organisatie. Dit betekent geen grote, risicovolle projecten meer onder handen nemen, maar werken aan de noodzakelijke kwaliteitsverbetering van onze bestaande sociale huurwoningen. Servatius maakt heldere keuzes. We willen ons beter focussen op de dingen die we doen. Om het recht voor z n raap te zeggen: we moeten gewoon ons vak weer gaan uitoefenen. Dit doen we door het aanbieden van betaalbare en kwalitatieve woningen. Kwalitatieve woningen Wij zorgen voor een schone, veilige, gezonde en complete woning in een plezierig wooncomplex. Wij staan klaar voor iedereen die is aangewezen op de sociale huursector. Betaalbare woningen In 2012 zijn de bedragen die huurders moeten betalen om te kunnen wonen sterk gestegen. Daarom zorgen wij ervoor dat de woonlasten van onze bewoners acceptabel zijn. Dit doen we door onze huren betaalbaar te houden en energiezuinige woningen te creëren, waardoor de stook- en energiekosten afnemen. Hoe financieren we dat? Investeren in woningen kost geld. Geld dat we op twee manieren kunnen verkrijgen. Door een deel van onze woningen en bedrijfsonroerend goed te verkopen en daarnaast onze leningen versneld af te lossen en door de huuropbrengsten te optimaliseren. Daardoor houden we onder de streep geld over om te investeren in onze huurwoningen. Met de verkoop van een deel van onze woningvoorraad zijn we al begonnen. Onze doelstelling is om in de periode 2012 tot 2017 naast bedrijfsonroerend goed ook complexgewijs te verkopen. Zo kunnen we in de toekomst blijven voldoen aan onze kerntaak: het bieden van kwalitatief passende woningen voor onze doelgroepen. En wat doen we niet meer? Geen Lambertuskerk, Calatravacampus, internationale projecten en bedrijfsonroerend goed meer. Het maken van heldere keuzes betekent dat we een aantal zaken moeten laten. We gaan ons ook niet langer intensief bezighouden met sociaal-economische pijlers, zoals werk, welzijn en zorg om de leefbaarheid in de wijk te verbeteren. De huurder zelf is hiervoor als eerste verantwoordelijk, eventueel samen met andere organisaties, zoals de gemeente en zorg- en welzijnsinstellingen. Meer voor minder In al ons handelen staat het belang van onze huurders centraal. Dat we minder financiële middelen tot onze beschikking hebben, moet niet leiden tot minder kwaliteit. Sterker nog, we willen meer voor minder : meer kwalitatieve woningen door renovatie en nieuwbouw meer betaalbare woningen door lagere energiekosten meer wooncomfort door renovatie meer duurzame woningen meer tevreden huurders 6 jaarverslag 2012 De heldere keuzes van Servatius 7

5 Hoofdstuk 2 Interne ontwikkelingen Naar een professionele organisatie Het nieuwe ondernemingsplan is een eerste aanzet om te komen tot een professionele organisatie. In 2012 hebben we gewerkt aan een verbeterprogramma om Servatius klaar te stomen voor het bereiken van de doelen die we nastreven. Naast de voorbereidingen voor een nieuwe applicatieomgeving, stond deze periode in het teken van de opleiding en ontwikkeling van onze medewerkers. Zij moeten onze ambities tenslotte waarmaken. In onze missie staat wat Servatius wil, hoe we dat willen bereiken en welke waarden en normen wij belangrijk vinden: Servatius staat dicht bij de huurders. We bieden passende en kwalitatief duurzame huisvesting met betaalbare woonlasten voor huishoudens die zijn aangewezen op de sociale huursector in Maastricht en Eijsden-Margraten. Onze huurders kunnen kiezen uit een divers woningaanbod en kunnen binnen ons woningaanbod doorgroeien. In buurten waar we veel woningen bezitten, stimuleren wij dat huurders samen met gemeente, welzijn- en zorgaanbieders de kwaliteit van wonen en leven verbeteren. De bewoners bepalen de buurt. Servatius biedt maatschappelijk verantwoord wonen en vastgoed. Wat drijft ons? Wij dragen de verantwoordelijkheid om onze huurders een thuis te geven. Thuis, in de meest letterlijke zin van een woning. Maar we moeten ook in figuurlijke zin thuis geven als huurders een beroep op ons doen. Dus we moeten altijd telefonisch bereikbaar zijn, afspraken nakomen en goed luisteren naar de wensen van bewoners. Op basis van deze doelstelling hebben wij drie kernwaarden geformuleerd: Betrokken Klantgericht en thuisgeven: wij weten wat er speelt. Servatius is een partner met een warm hart voor haar huurders. We staan dicht bij onze huurders, zijn betrouwbaar en vriendelijk. Onze medewerkers nemen hun eigen verantwoordelijkheid naar klanten, samenwerkingspartners en naar elkaar. De onderlinge samenwerking is open en eerlijk. We streven een cultuur na waarin collega s elkaar kunnen aanspreken op hun gedrag. Afspraak is afspraak. Verbindend Samenwerken, meedoen en co-creatie: wij werken niet solo, maar samen. Servatius zoekt continu de verbinding. We ondersteunen onze klanten en zijn gericht op hun zelfredzaamheid. Onze medewerkers werken actief samen om onze klanten optimaal van dienst te zijn. In de rol van aanjager verbinden we partners aan elkaar en staan open voor samenwerking. We betrekken huurdersvereniging Servaassleutel en onze bewonerscommissies bij ons beleid en zitten regelmatig met elkaar aan tafel om te spreken over hun behoeften en wensen, maar ook over ons beleid en de projecten die wij onder handen hebben. Tegelijkertijd checken we altijd of onze resultaten in lijn zijn met onze kerntaken en financiële mogelijkheden. Ondernemend Actiegericht, initiatief nemen, maar wel focussen en heldere keuzes maken. Servatius onderneemt met visie. Onze medewerkers zetten zich volledig in voor onze huurders en hebben altijd een helder doel voor ogen. We zijn resultaatgericht en creëren mogelijkheden in en rondom de woning. We streven naar maatschappelijk rendement, ondernemen met verstand en het maken van evenwichtige keuzes. Voor wie is Servatius er? Onze doelgroep is tweeledig: Primaire doelgoep Mensen met een inkomen tot Met andere woorden iedereen die is aangewezen op sociale woningbouw. Van studenten en starters tot senioren en andere bijzondere doelgroepen, zoals slachtoffers van huiselijk geweld of mensen met een verstandelijke of geestelijke beperking. Secundaire doelgroep Mensen met een middeninkomen. Zij komen niet meer in aanmerking voor een sociale huurwoning en zijn aangewezen op dure koopwoningen. Daarom zetten we onze te liberaliseren huurwoningen in én bieden onze bestaande woningen in sociale koop aan. De aanwezigheid van de middeninkomensgroep draagt bij aan gedifferentieerde wijken. Onze projecten Om onze bedrijfsvoering verder te verbeteren, heeft Servatius in 2012 gewerkt aan de volgende interne projecten. Naam Project Beleid & Strategie Opstellen ondernemingsplan Invoeren Balanced Score Card als sturingsintrument Opstellen portefeuilleplan Opstellen wijkvisies Formuleren complextactieken Actualiseren verkoopbeleid Actualiseren huurbeleid Opstellen duurzaamheidsbeleid Opstellen innovatiebeleid Opstellen strategisch communicatieplan Bedrijfsvoering Doorstart SlimFit (reorganisatie) Implementeren risicomanagement Invoeren nieuw informatiesysteem KWIS Opzetten cultuurtraject en actualiseren integriteitscode Invoeren werkkostenregeling & versobering secundaire arbeidsvoorwaarden Financiën Verbeteren AO/IC Transformeren vennootschapsstructuur Implementeren van de vernieuwde richtlijn voor de jaarverslaglegging (RJ-645) 8 jaarverslag 2012 De heldere keuzes van Servatius 9

6 We lichten er hier een aantal projecten uit. Sturen op resultaat In 2012 is gestart met het project Balanced Score Card (BSC), een instrument dat inzichtelijk maakt in hoeverre we onze strategische doelstellingen uit het ondernemingsplan behalen. Hiermee brengen we ook de prestaties van de dagelijkse operatie in kaart. De kracht van de BSC zit in de integrale benadering op strategisch, tactisch en operationeel niveau; voor alle onderdelen van Servatius is het mogelijk om te sturen op resultaat. In het kader van dit project krijgt ieder bedrijfsonderdeel zijn eigen dashboard. Het hoogste niveau is het bestuurlijke dashboard, met daarin een overzicht van de kritieke prestatie-indicatoren (KPI s) op strategisch niveau. Het bestuurlijke dashboard is in principe een opstelsom van de sector-dashboards. De sector-dashboards (Wonen, Vastgoed, Financiën en Staf) zijn gedetailleerder dan het bestuurlijke dashboard en bestaan uit KPI s op tactisch niveau. Deze bieden de leidinggevenden adequate management- en sturingsinformatie om de dagelijkse gang van zaken in goede banen te leiden. Omgaan met rendement en risico Servatius heeft een belangrijke maatschappelijke taak, maar moet als woonbedrijf ook verantwoord omgaan met rendement en risico. Dat vergt een professionele organisatie met een heldere visie en strategie waarin taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor iedereen duidelijk zijn. Een organisatie die zich voortdurend richt op verbetering. En waar alles efficiënt en effectief verloopt, waar een klantgerichte cultuur heerst en sprake is van goed werkgeverschap. Directeur Wonen Regisseur fysiek herstructurering Regisseur sociaal herstructurering Regisseur VVE Hoofd Klant en Wonen Hoofd Dagelijks Onderhoud Hoofd staf Front Office Verhuur Sociaal Beheer Opzichters Complexbeheer Afronding reorganisatie In 2012 is de reorganisatie afgerond. Veel medewerkers moesten hun oude functie verruilen voor een nieuwe. Voor medewerkers die niet opnieuw werden geplaatst en waarvan eind 2012 het dienstverband bij Servatius zou aflopen, is begin 2012 een outplacementtraject gestart met ondersteuning van een extern bureau. Uiteindelijk zijn van deze groep, die bij de start van het traject bestond uit 13 medewerkers, negen medewerkers elders een dienstverband aangegaan. De overige vier medewerkers hebben onze organisatie verlaten via een ontslagprocedure. Eind 2012 bedroeg het aantal fte s binnen Servatius 123,69. Om substantieel en structureel een reductie van personeelskosten te realiseren, zijn de secundaire arbeidsvoorwaarden aangepast richting CAO-niveau. Een aantal bedrijfseigen regelingen is vervallen of heeft plaatsgemaakt voor nieuw beleid, zoals het vervoersbeleid. Omgaan met nieuwe organisatiestructuur Vanaf juli 2012 werkt de organisatie formeel met een nieuwe organisatiestructuur. Dat was voor de medewerkers even wennen. Je werk op een andere manier doen, soms met andere collega s en op een andere werkplek vraagt om veel flexibiliteit. Daarnaast was het nieuwe automatiseringssysteem KWIS bijvoorbeeld nog niet operationeel, wat een snelle start bemoeilijkte. Op een aantal plekken in de organisatie is daarom extra externe capaciteit ingezet om deze tussenfase soepel te laten verlopen. Directeur-Bestuurder Directeur Financiën Manager HRM Specialist Financial accounting Treasurer Interne Controller Controller Wonen Controller Vastgoed Controller Algemeen Hoofd Financiële Administratie Hoofd Facilitaire Zaken Hoofd I&A Manager Vastgoed Beheerder BOG/VSH/SS Administratief medewerker BOG/VSH/SS Technische mederwerker niet-daeb VGO Je Thuis Huis 2011 FASE t/m Selectietraject 1 Selectietraject 1.1 Vraagstelling 1.2 Presentatie 1.3 Beoordeling 2012 FASE tot Afgesloten Lopend Nog te starten KWIS In 2015 willen we komen tot een efficiënter Servatiusapplicatielandschap. Een toekomstvisie die in diverse beleidsnota s over Informatisering en Automatisering (I&A) staat verwoord. Daarom heeft de directie in februari 2010 akkoord gegeven voor het invoeren van een nieuw informatiesysteem. Medio 2010 hebben we zeven leveranciers uitgenodigd om in september 2011 tot een voorlopige keuze te komen voor twee leveranciers. Begin 2012 zijn we een partnerschap aangegaan met DSA Vision. Om de betrokkenheid bij het project te vergroten, hebben we medewerkers gevraagd gezamenlijk een naam voor het systeem te bedenken. Daar is de naam KWIS uitgekomen, die staat voor Kwaliteit Wonen Informatie Systeem. Om het nieuwe systeem te kunnen implementeren moeten we vier fasen doorlopen. Bij de start van iedere fase organiseren we een bedrijfsbrede kick-off. Eind mei 2012 zijn we gestart met fase 3, de Blauwdruk fase. Een intensieve fase voor de organisatie die in september 2012 werd afgerond en waarin we hebben gewerkt aan nieuwe werkprocessen voor de primaire processen, een Programma van Eisen en een systeemblauwdruk voor de inrichting van KWIS. Het traject om de processen op QA-niveau te krijgen loopt momenteel naast de implementatiefase en is naar verwachting eind mei gereed. Naar een professionele organisatie Met het nieuwe ondernemingsplan zijn in 2012 de eerste stappen gezet naar een professionele organisatie. Met een verbeterprogramma wil de organisatie zich verder ontwikkelen tot een professionele organisatie, waarin kwaliteit, openheid en integriteit de drijfveren zijn, waarin we onze kernwaarden betrokken, verbindend en ondernemend koesteren en waarin taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor iedereen duidelijk zijn. Kwaliteit uit zich in samenwerking, langtermijngerichtheid en een innovatieve en creatieve houding. We willen sturen op resultaat van zowel prestaties (wat) als competenties (hoe). Goed werkgeverschap en goed leiderschap zijn daarbij essentieel. Dit betekent dat we moeten investeren in de kennis en kunde van onze medewerkers, door ze te begeleiden naar functies die passen bij hun mogelijkheden en talenten en te zorgen voor een cultuur waarin onze medewerkers veel professionele vrijheid en verantwoordelijkheid (kunnen) nemen én krijgen. We willen in omvang en competenties een FASE tot QA FASE tot Proeftuin Blauwdruk Realisatie 2 Proeftuin 2.1 Business Case 2.2 Referentiebezoek 2.3 Live demo 2.4 POC 2.5 Voorbereiding Soll 3 Blauwdruk 3.1 Back to Basic 3.2 PVE 3.3 AO/IC 3.4 Soll 3.5 Contract 3.6 Quality Assurance Realisatie 4.1 Inrichting 4.2 Testen 4.3 Conversie 4.4 Migratie en opleidng 4.5 Nazorg passende personeelsbezetting creëren met goede (secundaire) arbeidsvoorwaarden. In dat kader zijn de leidinggevenden medio 2012 gestart met individuele trajecten voor het vergroten van de persoonlijke effectiviteit en is het managementteam eind 2012 gestart met een ontwikkeltraject. Opleidingsplan Ook is in 2012 een opleidingsplan opgesteld om medewerkers in nieuwe functies te ondersteunen bij de juiste invulling en uitvoering van hun werkzaamheden. Daarnaast zijn collectieve opleidingen gestart om medewerkers te begeleiden bij de nieuwe manier van werken. Ten slotte zijn er organisatiebreed opleidingen georganiseerd om de kennis over bijvoorbeeld huurrecht te vergroten. In 2013 ontwikkelen we structureel opleidingsbeleid, waarmee we doorlopend invulling geven aan de ontwikkeling van onze medewerkers en organisatiebreed aan de professionele organisatie. Onze ondernemingsraad Voor de ondernemingsraad (OR) stond 2012 vooral in het teken van het afronden van de reorganisatie en een verdere professionalisering van Servatius. De OR is periodiek door de directie geïnformeerd over diverse zaken zoals het ondernemingsplan , de kwartaalrapportages en de stand van zaken rondom de reorganisatie. In dat laatste kader heeft in 2012 tweewekelijks overleg plaatsgevonden tussen de ondernemingsraad en de afdeling HRM. Met de directie werd ieder kwartaal overlegd over de reorganisatievorderingen. In 2012 bestond de OR uit de volgende leden: Roger van Drongelen (sector Wonen), voorzitter Frank Teschers (afdeling Staf), vicevoorzitter Trudie Pleumeekers (afdeling Staf), secretaris Hafid Bendaoud (sector Vastgoed) Wen Haagen (sector Wonen) Jos Hodiamont (sector Wonen) Sascha Walthouwer (sector Wonen) Hoofd Planmatig Onderhoud Hoofd VVE diensten 10 jaarverslag 2012 De heldere keuzes van Servatius 11

7 Advies en instemmingsaanvragen (WOR) 2012: In 2011 gaf de OR advies over het nieuwe ERP-systeem (KWIS) en wordt in 2013 periodiek bijgepraat over de stand van zaken. De OR heeft gereageerd op de adviesaanvraag vervoersbeleid. Er is instemming verleend aan het benoemen van een vertrouwenspersoon. Er is instemming verleend over het standaardiseren van de uitkering van periodieken conform het beoordelingssysteem. Er is instemming verleend aan het gewijzigd klachtenreglement. Er is geen instemming verleend aan het wijzigen van de franjedagen. Nevenstructuur en verbindingen Servatius beschikt van oudsher over een nevenstructuur. Naast de Toegelaten Instelling is er een aantal rechtspersonen waarin Servatius volledig of gedeeltelijke zeggenschap heeft. Transformatie nevenstructuur In 2010 heeft Servatius haar nevenstructuur geëvalueerd. Als uitgangspunt voor de inrichting van de nieuwe juridische structuur gold en geldt: alles in de Woningstichting Servatius, tenzij. Dit heeft ertoe geleid dat in 2010 de operationele activiteiten in de verbindingen zijn beperkt en overgedragen aan de Toegelaten Instelling. In 2012 hebben we als volgende stap besloten het aantal verbindingen terug te brengen. Concreet hield dit het volgende in: In de tweede helft van 2012 is Servatius Service & Onderhoud geliquideerd. In deze vennootschap zaten in 2011 en 2012 geen activiteiten meer. Stichting Beheer Registergoederen WS Servatius Stichting Woningburo Maastricht Woningstichting Servatius Servatius Ontwikkeling B.V. (100%) Als het fiscaal en juridisch verstandig is, brengen we het aantal verbindingen in 2013 verder terug. Doelstelling in relatie tot de prestatievelden De verschillende rechtspersonen in de juridische structuur van Servatius zijn ooit vanuit diverse motieven opgericht. Deze motieven werken door in de keuzes die we vandaag over deze rechtspersonen maken. We onderscheiden grofweg vijf categorieën: 1. Operationele vennootschappen Eind 2010 zijn de operationele activiteiten in de verbindingen beperkt en ondergebracht bij Woningstichting Servatius. Servatius vindt alleen de aard van de werkzaamheden onvoldoende om daarvoor een aparte rechtspersoon te hanteren. 2. Vennootschappen opgericht om risico s te spreiden Een aantal vennootschappen is oorspronkelijk opgericht om risico s te spreiden. Servatius heeft daarbij gebruikgemaakt van een holdingvennootschap en een werkmaatschappij. De combinatie van Servatius Ontwikkeling B.V. als holdingvennootschap met Servatius Participaties B.V. als werkmaatschappij is opgericht voor het aandeel van Servatius in het langjarige herstructureringsproject Manjefiek Malberg. Daarnaast bestaat de combinatie met de werkmaatschappij B.V. Ontwikkelingsmaatschappij Servatius (met deelnemingen in rechtspersonen met derden). 3. Belgische vennootschappen Om te voldoen aan de Belgische wetgeving heeft Servatius voor haar Belgische activiteiten twee vennootschappen opgericht: Servatius Holding Liège B.V.B.A. (holdingvennootschap) en Société Immobilière Servatius Liège C.V.B.A. (werkmaatschappij). Het vastgoed in Société Immobilière Servatius Liège C.V.B.A. is in de tweede helft 2012 verkocht waardoor het mogelijk werd de Belgische vennootschappen op te heffen in Servatius Vastgoed B.V. (100%) Bouw- en Exploitatiemaatschappij Campus Maastricht B.V. (100%) 4. Deelnemingen Servatius werkt in een aantal vennootschappen als medeaandeelhouder samen met andere partijen. In de meeste gevallen gaat het om projectontwikkelingen: de Exploitatiemaatschappij Malberg C.V. (grondexploitatie in de wijk Malberg), Beheermaatschappij Malberg B.V. (beherend vennoot van de Exploitatiemaatschappij Malberg C.V.), Wijkontwikkelingsmaatschappij Maastricht (W.O.M.) B.V. (ontwikkelen van het herstructureringsgebied Wyckerpoort) en Ontwikkelingsmaatschappij Poelveld Eijsden B.V. (exploiteren van het plangebied Poelveld in Eijsden). Partners in Maatwerk Zuid B.V. is een samenwerking voor het beheren van woonwagenstandplaatsen en huurwoonwagens. 5. Diversen In de juridische structuur van Servatius fungeren nog enkele entiteiten die niet (volledig) onder bovenstaande categorieën vallen. Servatius Vastgoed B.V. staat weliswaar op een lijn met de operationele vennootschappen, maar is met een andere reden opgericht (de doorzakoperatie ). Eind 2009 is het vastgoed teruggeleverd aan de Toegelaten Instelling. Bouw- en Exploitatiemaatschappij Campus Maastricht B.V. is specifiek opgericht voor de ontwikkeling van het project Campus. Eind 2009 is dit project stopgezet en de afhandeling hiervan vindt plaats binnen deze entiteit. Onder de Stichting Beheer Registergoederen Woningstichting Servatius is het economische eigendom van het voormalige hoofdkantoor van Servatius ondergebracht. Woningstichting Servatius participeert in de Stichting Woningburo Maastricht. De stichting stelt zich ten doel het bevorderen van een doelmatige en rechtvaardige verdeling van de zelfstandige huurwoningen van de deelnemers over de bij de stichting ingeschreven woningzoekenden.het stichtingbestuur bestaat uit de bestuurders van de drie Maastrichtse corporaties. Bestuurlijke betrokkenheid Servatius is medebestuurder van de verbindingen Partners in Maatwerk Zuid B.V., Wijkontwikkelingsmaatschappij Maastricht (W.O.M.) B.V., Exploitatiemaatschappij Malberg C.V., Beheermaatschappij Malberg B.V. en Ontwikkelingsmaatschappij Poelveld Eijsden B.V.. Van de overige verbindingen is Servatius, rechtstreeks of via haar dochtermaatschappijen, de enige bestuurder. Financiële situatie en omvang De entiteiten onder de categorie Deelnemingen worden geconsolideerd op basis van de netto vermogenswaarde, alle andere entiteiten zijn integraal geconsolideerd. De financiële situatie en omvang van de deelnemingen en verbindingen zijn als volgt. Rechtspersoon Eigen Reserves Aanvullende Bedrijfsopbrengsten vermogen financiering* Stichting Beheer Registergoederen Servatius Servatius Vastgoed B.V Servatius Participaties B.V Servatius Ontwikkeling B.V Bouw- en Exploitatiemaatschappij Campus Maastricht B.V B.V. Ontwikkelingsmaatschappij Servatius Servatius Holding Liège BVBA** Société Immobilière Servatius Liège CVBA** B.V. Ontwikkelingsmaatschappij Servatius (100%) Servatius Participaties B.V. (100%) Beheermaatschappij Malberg B.V. (25%) Ontwikkelings- Maatschappij Poelveld Eijsden B.V. (27,5%) Partners in Maatwerk Zuid B.V. (33,3%) Partners in Maatwerk Zuid B.V Wijkontwikkelingsmaatschappij Maastricht (W.O.M.) B.V , , , ,9% 0,01% 0,4% Exploitatiemaatschappij Malberg C.V. (24%) 60,33% Servatius Holding Liege B.V.B.A. (100%) Societe Immobiliere Servatius Liege C.V.B.A.(100%) Wijkontwikkelingsmaatschappij Maastricht B.V. (33,3%) 39,27% Exploitatiemaatschappij Malberg C.V Beheermaatschappij Malberg B.V Ontwikkelingsmaatschappij Poelveld Eijsden B.V Financiële situatie en omvang deelnemingen (bedragen in euro s) * Vanuit Woningstichting Servatius ** Op basis van Belgische grondslagen 12 jaarverslag 2012 De heldere keuzes van Servatius 13

8 Hoofdstuk 3 Samenwerken met onze stakeholders Samen staan we sterk Samen met diverse partners en netwerkorganisaties zorgen we ervoor dat het prettig wonen en leven is in Maastricht en Eijsden-Margraten. Samen bereik je tenslotte meer dan alleen. We zoeken dan ook continu naar verbinding om nieuwe doelen te bereiken. Doorgaans namen we ook de zorg voor sociale, economische en fysieke aspecten in de wijk voor onze rekening, maar kiezen voor onze kerntaken betekent dat we niet meer alles kunnen doen. Op basis van onze kerntaken maken we steeds de afweging hoe we invulling geven aan onze samenwerking met anderen. Dit doen we door duidelijke doelstellingen en resultaatafspraken vast te leggen. Servatius overlegt regelmatig met haar belanghebbenden. Door open en transparant te communiceren, moet duidelijk zijn wat we van elkaar verwachten. We creëren graag win-winsituaties, dat wil zeggen situaties waar beide partijen iets aan hebben. Zo hechten we veel waarde aan een goede samenwerking en (beleids)afstemming met onze collega-corporaties in en om Maastricht. We werken immers in en voor dezelfde woningmarkt. Waar het bijvoorbeeld gaat over de omvang van de sociale woningvoorraad, nemen we een evenredig deel van de opgave voor onze rekening. Met beide gemeenten maken we heldere en wederkerige prestatieafspraken op grond van gemeentelijke woonvisies die ook onze instemming hebben. Dichterbij huis werken we samen met onze huurdersvereniging Servaassleutel en haar bewonerscommissies. Onze insteek is om daarbij zoveel mogelijk aan te sluiten bij de eigen inzet en mogelijkheden van bewoners. Samenwerken met onze huurders Servatius gaat uit van de verantwoordelijkheid en kracht van de huurders zelf en verhoudt zich tot haar bewoners volgens het baas in eigen buurt -principe. Deze participatie van bewoners is noodzakelijk voor het creëren van een prettige woonomgeving. Het is als het ware een vorm van co-creatie: bewoners geven aan wat hun wensen en behoeften zijn en Servatius faciliteert de mogelijkheden om deze te realiseren. We vertrouwen op de zelfredzaamheid en eigen inbreng van onze huurders en zien verenigen en participeren als kernbegrippen. Wij streven ernaar dat onze huurders zich verenigen in een bewonerscommissie en in de huurdersvereniging. Met de laatste hebben we heldere structuurafspraken: erkende bewonerscommissies of (tijdelijke) complexcommissies positioneren we direct onder de huurderskoepel. Huurdersvereniging Servaassleutel Servatius hecht veel waarde aan een actieve en betrokken huurdersbelangenorganisatie. Er vindt dan ook regelmatig overleg plaats tussen het management van Servatius en het bestuur van Servaassleutel. Dit bestuur bestond gedurende 2012 uit: Wiel Passau (voorzitter) Simon Vels (secretaris) Henri Partouns (penningmeester) Harry Bulté (bestuurslid) Het bestuur krijgt ambtelijke ondersteuning van Nanny Pasmans (secretariaat) en Michel Dreuw (ambtelijk secretaris). Nieuwe samenwerkingsovereenkomst In 2012 is een samenwerkingsovereenkomst getekend, waarin afspraken staan over de wijze van samenwerking tussen Servatius en Servaassleutel. Ook is er gestart met het opzetten van bewonerscommissies nieuwe stijl, die aansluiten op de rayonindeling en de organisatiestructuur van Servatius. Daarnaast is een nieuw Reglement bewonerscommissies opgesteld dat is besproken met Servaassleutel en de bewonerscommissies. Servatius vindt het belangrijk om de goede verhoudingen te continueren. In 2012 hebben in dit verband meerdere bestuurlijke- en werkoverleggen plaatsgevonden, waaronder twee heisessies met Servaassleutel en een grote bijeenkomst met alle bewonerscommissies. Onderwerpen die de revue passeerden, zijn onder andere de organisatie- en beleidsontwikkeling, het ondernemingsplan, de begroting van Servatius, ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst, huurdersparticipatie, de relatie Servatius-Servaassleutel-bewonerscommissies-huurders, incassobeleid, complexverkopen en de jaarlijkse huurverhoging. Tijdens de jaarlijkse Servatiusdag op 13 mei zijn er, met ondersteuning van Servaassleutel, in ieder rayon initiatieven van huurders gerealiseerd om het woon- en leefgenot van onze huurders te verbeteren. Bewonerscommissies Servatius wil, in goed onderling overleg, naar een situatie waarin we samenwerken met huurdersvereniging Servaassleutel en bewonerscommissies, verdeeld over de vijf rayons. Servatius zal open en transparant met haar bewonerscommissies communiceren over de wederzijdse verwachtingen. Servaassleutel als koepel Momenteel zijn in ons werkgebied diverse bewonerscommissies actief, waarmee wij rechtstreeks contact hebben. Servatius wil met al haar huurders in gesprek komen en de huurdersparticipatie beter stroomlijnen. Zij ziet Servaassleutel als overkoepelend orgaan en aanspreekpunt. Servaassleutel Bewonerscommissie (1 per 600 VHE) Complexscommissie (tijdelijke) commissie: bijv. bij renovatie of herstructurering Huurder 14 jaarverslag 2012 De heldere keuzes van Servatius 15

herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ

herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ Voorwoord Voor u ligt het herijkte ondernemingsplan van SWZ. Dit is het antwoord op de vraag die we onszelf en onze belangrijkste stakeholder huurdersbelangenvereniging

Nadere informatie

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan 2017-2020 Inhoudsopgave: 1. Voorwoord 2. Hier staan we voor 3. Woningbezit 4. Huurders 5. Vitale wijken en buurten 6. Financiën 7. Organisatie Voorwoord samen werken

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters 1 inhoud ONZE VISIE 4 INHOUD ONZE MISSIE 4 ONZE DOELEN 5 1. KLANTGERICHT DIENSTVERLENEN 6 2. BETAALBARE WONINGEN

Nadere informatie

Groei is van belang. Ondernemingsplan

Groei is van belang. Ondernemingsplan Groei is van belang Ondernemingsplan 2017-2021 Waar staan we voor? Arcade: mensen en wonen Wij zijn een maatschappelijk betrokken, initiatiefrijke en sociale onderneming. Wij verhuren en beheren circa

Nadere informatie

Lokaal betrokken, regionaal verbonden

Lokaal betrokken, regionaal verbonden Lokaal betrokken, regionaal verbonden Beweeg de muis over de tekstblokken en klik Voorwoord Lokaal betrokken, regionaal verbonden Dat is de titel van het ondernemingsplan 2014-2018 van. Omdat dat is wat

Nadere informatie

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen!

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Samenvatting ondernemingsplan Samenvatting ondernemingsplan Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Dat is

Nadere informatie

Gewoon goed wonen! waar we voor staan! waar we voor gaan! Ondernemingsplan

Gewoon goed wonen! waar we voor staan! waar we voor gaan! Ondernemingsplan Gewoon goed wonen! Ondernemingsplan 2016-2020 waar we voor staan! waar we voor gaan! Woningbouwvereniging Hoek van Holland (WVH) heeft een nieuwe koers! Daar zijn we trots op. Wij laten u in deze samenvatting

Nadere informatie

Welkom. Stakeholdersdag. 27 mei 2015

Welkom. Stakeholdersdag. 27 mei 2015 Welkom Stakeholdersdag 27 mei 2015 Programma 12.45 uur Opening & voorstellen dagvoorzitter (Andries Greiner) door Truus Sweringa (directeur-bestuurder OFW) Terugblik Stakeholdersdag 2014 & Actualiteiten

Nadere informatie

Boxmeer Herzieningswetproof. Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016

Boxmeer Herzieningswetproof. Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016 Boxmeer Herzieningswetproof Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016 Programma Deel 1: Informatie: Woningwet en ontwikkelingen in de volkshuisvesting Deel 2: Discussie: Verkennen

Nadere informatie

voorwoord Jan de Vries, directeur-bestuurder

voorwoord Jan de Vries, directeur-bestuurder AMBITIE 2016 voorwoord Jan de Vries, directeur-bestuurder Aan het begin van 2016 blikken wij terug en kijken wij vooruit in dit DuoDoc. Voordat wij dat doen willen wij eerst iedereen bedanken. Het was

Nadere informatie

De hoofdlijn van 2016: betaalbaarheid, duurzaamheid en woonkwaliteit

De hoofdlijn van 2016: betaalbaarheid, duurzaamheid en woonkwaliteit 1 De hoofdlijn van 2016: betaalbaarheid, duurzaamheid en woonkwaliteit 2016 was het eerste jaar van ons Ondernemingsplan 2016-2020. Afgelopen jaar hebben we extra de aandacht gericht op de thema s betaalbaarheid,

Nadere informatie

Back to the future. Goed Wonen Special Woningwet 2015

Back to the future. Goed Wonen Special Woningwet 2015 Back to the future Goed Wonen Special Woningwet 2015 De Woningwet 2015 geeft duidelijke spelregels voor de sociale huursector. In deze special van Goed Wonen leggen we uit wat er verandert, wat we als

Nadere informatie

Activiteitenplan 2015 Woonstede in Woudenberg Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2015 in de gemeente Woudenberg

Activiteitenplan 2015 Woonstede in Woudenberg Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2015 in de gemeente Woudenberg Activiteitenplan 2015 Woonstede in Woudenberg Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2015 in de gemeente Woudenberg Woonstede presenteert hierbij op grond van artikel 25a van het Besluit Beheer

Nadere informatie

Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio. Maart 2014

Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio. Maart 2014 Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio Maart 2014 2 Preambule Gemeenten in de Stadsregio Amsterdam en de woningcorporaties, verenigd

Nadere informatie

Jaarplan, Begroting 2017 en Meerjarenprognose

Jaarplan, Begroting 2017 en Meerjarenprognose Jaarplan, Begroting 2017 en Meerjarenprognose 2017-2021 Goedgekeurd November 2016 Jaarplan 2017 1 Inleiding Voor het jaar 2017 presenteren we de begroting. Naast de cijfermatige opstelling, is er een toelichting

Nadere informatie

Samen terug naar de kern, het vervolg. Jaarverslag 2011

Samen terug naar de kern, het vervolg. Jaarverslag 2011 Samen terug naar de kern, het vervolg Jaarverslag 2011 Voorwoord - In 2011 heeft Servatius enorme stappen voorwaarts gezet. We zijn goed op weg naar een bedrijf dat zijn taken op een adequate en efficiënte

Nadere informatie

Welkom! Programma. 18 juni 2015. Welkom. Presentatie visitatierapport. Voor welke uitdagingen staan we? Kort filmpje. Borrel en informeel contact

Welkom! Programma. 18 juni 2015. Welkom. Presentatie visitatierapport. Voor welke uitdagingen staan we? Kort filmpje. Borrel en informeel contact Welkom! 1 Programma Welkom Presentatie visitatierapport Voor welke uitdagingen staan we? Kort filmpje Borrel en informeel contact 2 1 van bekend naar nieuw van naar 3 Waar gaat het naar toe? Verkleining

Nadere informatie

Woonruimteverdeling Maastricht. Stadsronde 5 september 2017

Woonruimteverdeling Maastricht. Stadsronde 5 september 2017 Woonruimteverdeling Maastricht Stadsronde 5 september 2017 Onderdelen 1. Beleidskader voor Woonruimteverdeling Maastricht (Lokale Woonagenda Maastricht) 2. Uitwerking in prestatieafspraken tussen huurdersbelangenverenigingen,

Nadere informatie

Investeren in groen en betaalbaar wonen

Investeren in groen en betaalbaar wonen Verkort Beleidsplan Het Gooi en Omstreken 2013-2018 Investeren in groen en betaalbaar wonen Ambities in 2017 In Baarn, Blaricum, Bunschoten, Gooise Meren, Hilversum en Wijdemeren Voorwoord Maarten van

Nadere informatie

Investeren in groen en betaalbaar wonen

Investeren in groen en betaalbaar wonen Beleidsplan van Het Gooi en Omstreken 2013-2018 Investeren in groen en betaalbaar wonen Activiteiten in 2013 In Baarn, Bunschoten, Blaricum, Bussum, Hilversum en Wijdemeren Investeren in groen en betaalbaar

Nadere informatie

In dit Werkplan 2017 wil het bestuur van STOK vier prioriteiten uitwerken;

In dit Werkplan 2017 wil het bestuur van STOK vier prioriteiten uitwerken; Werkplan STOK 2017 De prioriteiten van STOK STOK is de stedelijke organisatie van huurders bij de Utrechtse woningcorporatie Bo-Ex. Bewonerscommissies, actief op de wooncomplexen vormen de leden van vereniging.

Nadere informatie

Managementcontract 2013. Beatrijs Kortman, adviseur strategie Portaal Utrecht

Managementcontract 2013. Beatrijs Kortman, adviseur strategie Portaal Utrecht Managementcontract 2013 Beatrijs Kortman, adviseur strategie Portaal Utrecht Programma 2 Wat is het? Ondernemingsplan Managementcontract: 3 thema s - De wensen van de klant zijn de start - Goede en betaalbare

Nadere informatie

ACTIVITEITEN AMERSFOORT

ACTIVITEITEN AMERSFOORT ACTIVITEITEN AMERSFOORT Woningbezit naar woningtype Eengezinswoning Galerijflat Portiekflat Beneden-/ bovenwoning Totaal 5.462 3.588 3.119 598 12.767 Bovenstaand woningbezit is exclusief 540 onzelfstandige

Nadere informatie

Activiteitenplan 2015 Woonstede in Wageningen Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2015 in de gemeente Wageningen

Activiteitenplan 2015 Woonstede in Wageningen Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2015 in de gemeente Wageningen Activiteitenplan 2015 Woonstede in Wageningen Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2015 in de gemeente Wageningen Woonstede presenteert hierbij op grond van artikel 25a van het Besluit Beheer

Nadere informatie

Onderbouwing huur-inkomenstabellen per 01-07-2015

Onderbouwing huur-inkomenstabellen per 01-07-2015 Onderbouwing huur-inkomenstabellen per 01-07-2015 Datum: 10 juni 2015 Uitgangspunten voor de huur-inkomens tabellen a. De 95% toewijzingseis voor huishoudens met recht op huurtoeslag moet gehaald kunnen

Nadere informatie

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Petra Bassie petra.bassie@vng.nl Betaalbaarheid van het wonen - Rapport VNG - Belangrijkste inzichten & bestuurlijke

Nadere informatie

Tijd voor keuzes in Noord-Holland Noord

Tijd voor keuzes in Noord-Holland Noord Tijd voor keuzes in Noord-Holland Noord Samen kiezen voor een sterke woningmarkt Martin Hoiting/Rob Ravestein 14 oktober 2013 verandering in denken: één woningportefeuille welke woningen hebben we nodig

Nadere informatie

Wij zijn Brabantse Waard

Wij zijn Brabantse Waard Wij zijn Brabantse Waard Gastvrij wonen Inhoudsopgave 3 Wie is Brabantse Waard 4 Een organisatie met een transparante structuur 5 Onze missie en visie 5 Doelstellingen waarin de gast centraal staat 6 Onze

Nadere informatie

Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst

Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst Op 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet ingegaan. U leest hier wat deze nieuwe wet mogelijk voor u betekent. We hebben de

Nadere informatie

Beste netwerkpartner,

Beste netwerkpartner, Beste netwerkpartner, Vorig jaar, op 17 november tijdens onze belanghoudersbijeenkomst, spraken wij met u over de koers van Woningstichting Bergh. Centraal stonden de vragen of wij de juiste dingen doen

Nadere informatie

Samenvattend overzicht bod corporaties reactie gemeente

Samenvattend overzicht bod corporaties reactie gemeente Samenvattend overzicht bod corporaties reactie gemeente In deze bijlage wordt per thema aangegeven wat gezamenlijk en daarnaast wat afzonderlijk door de corporaties dan wel de gemeente (aanvullend) is

Nadere informatie

Koersplan Woningbouwvereniging Poortugaal. OP HOOF D L I JN EN OP WEG NAAR TOEKOMSTBESTENDIGE VERNIEUWING

Koersplan Woningbouwvereniging Poortugaal.  OP HOOF D L I JN EN OP WEG NAAR TOEKOMSTBESTENDIGE VERNIEUWING Koersplan 2017-2020 OP HOOF D L I JN EN Woningbouwvereniging Poortugaal www.wbvpoortugaal.nl OP WEG NAAR TOEKOMSTBESTENDIGE VERNIEUWING Wij bieden betaalbare huurwoningen met een passende kwaliteit. We

Nadere informatie

Prestatieafspraken Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders

Prestatieafspraken Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders Prestatieafspraken -2020 Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders Inleiding Per 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet van kracht geworden. Hoeksteen van deze hervorming is de lokale verankering

Nadere informatie

Advies. Bewoners Advies Groep. Begroting 2014

Advies. Bewoners Advies Groep. Begroting 2014 Advies Bewoners Advies Groep Begroting 2014 November 2013 Het advies in hoofdlijn: 1. De ambitie van Nijestee moet vooral gericht zijn op de kerntaken, goede en betaalbare huisvesting voor de doelgroep

Nadere informatie

Inleiding. Speerpunten. Speerpunt Wonen

Inleiding. Speerpunten. Speerpunt Wonen Jaarplan RWS 2014 Inhoud Inleiding...3 Speerpunten...3 Speerpunt Wonen...3 Betaalbare, goed verhuurbare en passende woningen aanbieden....3 Kwaliteit woningvoorraad differentiëren, meer keuzemogelijkheden

Nadere informatie

Ondernemingsplan Volksbelang Helmond. Veranderen en meebewegen

Ondernemingsplan Volksbelang Helmond. Veranderen en meebewegen Ondernemingsplan 2014-2016 Volksbelang Helmond Veranderen en meebewegen 2 Ondernemingsplan 2014-2016 Veranderen en meebewegen Volksbelang wil met veranderingen meebewegen en daar op een eigen en eigentijdse

Nadere informatie

Toekomstbestendig 2019

Toekomstbestendig 2019 Toekomstbestendig 2019 20 19 Missie TBV Wonen is een excellente woningcorporatie in Noord-Brabant, die zich richt op het huisvesten van mensen die daarbij een helpende hand kunnen gebruiken. Wij investeren

Nadere informatie

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Freya Mostert freija.mostert@vng.nl Betaalbaarheid van het wonen - Rapport VNG - Belangrijkste inzichten & bestuurlijke

Nadere informatie

Publicaties Stadsdeelbestuur 2010

Publicaties Stadsdeelbestuur 2010 Publicaties Stadsdeelbestuur 2010 Stadsdeelraad Vergaderstukken/raadsvoorstellen 28 september 2010-r Voorstel van Raadsleden Van Lissum en De Meij (VVD) over Effecten van Europese maatregel voor huishoudens

Nadere informatie

Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht

Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht Stand van zaken zomer 2014 Inleiding Op dit moment volstrekt zich een grote verandering binnen de sociale huursector. Dit is het gevolg van het huidige

Nadere informatie

Goed wonen = samen doen!

Goed wonen = samen doen! Goed wonen = samen doen! Beleidsplan Tablis Wonen 2016 2019 Participatiemaatschappij In Nederland leven we steeds meer in een participatiemaatschappij. We maken steeds meer gebruik van elkaars sterke punten

Nadere informatie

Wij verzoeken u ons uw advies te geven binnen de termijn van zes weken, dat wil zeggen uiterlijk op maandag 16 maart2015.

Wij verzoeken u ons uw advies te geven binnen de termijn van zes weken, dat wil zeggen uiterlijk op maandag 16 maart2015. Aan het bestuur van de Bewonersraad Rochdale Postbus 56659 1040AR Amsterdam Amsterdam, 2 februari 2015 Ons kenmerk: RvB/HvB/mdv/15.005 Onderwerp: Huurverhoging 2015 Geachte Bestuur, Hierbij ontvangt u

Nadere informatie

Volkshuisvestelijk uitvoerings-/activiteitenprogramma. De Huismeesters. voor gemeente Haren

Volkshuisvestelijk uitvoerings-/activiteitenprogramma. De Huismeesters. voor gemeente Haren 1 Volkshuisvestelijk uitvoerings-/activiteitenprogramma De Huismeesters voor gemeente Haren 2017 Ons bod Groningen, 16 juni 2016 2 Aanbod 2017 Voor u ligt het voorgestelde, volkshuisvestelijke uitvoerings-/activiteitenprogramma

Nadere informatie

Woningbezit per gemeente 140

Woningbezit per gemeente 140 Betaalbaarheid en in Fryslân 2016 HUURKLASSE Aantal 403,06 403,07 en 576,87 576,88 en 618,24 8,7 65 HUURPRIJS IN NIEUWBOUW Investering (x miljoen ) Woningbezit per gemeente 140 Schiermonnikoog WONINGVERBETERINGEN

Nadere informatie

Lefier in samenvatting jaarverslag. Samenvatting jaarverslag

Lefier in samenvatting jaarverslag. Samenvatting jaarverslag Lefier in 2014 samenvatting jaarverslag Samenvatting jaarverslag 2014 1 Lefier in 2014 samenvatting jaarverslag Wij zijn Lefier, een woningcorporatie in Noord-Nederland. Lefier staat midden in de samenleving

Nadere informatie

Prestatieafspraken Gemeente IJsselstein / / Gemeente *7/ IJsselstein Providesv

Prestatieafspraken Gemeente IJsselstein / / Gemeente *7/ IJsselstein Providesv ^ Gemeente *7/ IJsselstein Providesv Gemeente IJsselstein / / Gemeente IJsselstein - Provides - HVIJ lad 1 van 1 Gemeente IJsselstein Provides Woningwet 2015 In de nieuwe Woningwet (per 1 juli 2015 ingegaan)

Nadere informatie

Investeren in groen en betaalbaar wonen

Investeren in groen en betaalbaar wonen Beleidsplan Het Gooi en Omstreken 2013-2018 Investeren in groen en betaalbaar wonen Activiteiten in 2014 In Baarn, Bunschoten, Blaricum, Bussum, Hilversum en Wijdemeren Investeren in groen en betaalbaar

Nadere informatie

Wat werkelijk van waarde is Ondernemingsplan

Wat werkelijk van waarde is Ondernemingsplan Wat werkelijk van waarde is Ondernemingsplan 2016-2019 woningstichting Het Grootslag Wat is werkelijk van waarde? Inleiding De afgelopen jaren ging de corporatiesector een richting op die in tegenspraak

Nadere informatie

Belanghoudersbijeenkomst

Belanghoudersbijeenkomst V e r s l a g Belanghoudersbijeenkomst Donderdag 17 november was u met ruim 30 andere genodigden aanwezig bij de belanghoudersbijeenkomst van Woningstichting Bergh. Een bijeenkomst waarbij wij graag twee

Nadere informatie

Verkorte versie. wonen doen we samen

Verkorte versie. wonen doen we samen Verkorte versie ondernemingsplan Jaarverslag 2012013-2017 wonen doen we samen Inhoud 1 VOORWOORD...3 2 TOTSTANDKOMING...4 3 WIE ZIJN WIJ...5 3.1 Onze missie...5 3.2 Onze visie: Wonen doen we samen...5

Nadere informatie

Vivare Gemeente Renkum

Vivare Gemeente Renkum Samenvatting Vivare Gemeente Renkum Prestatieafspraken 2015-2018 Vivare en de gemeente Renkum werken samen aan voldoende goede huurwoningen op de juiste plek voor een juiste prijs. Meer dan voorheen moet

Nadere informatie

BELEIDS VISIE OKTOBER

BELEIDS VISIE OKTOBER BELEIDS VISIE OKTOBER 2017 ONS DOEL1.0 2ONZE OMGEVING ONZE TAAKOPVATTING Ons doel is om mensen met een laag inkomen een prettige woonsituatie te bieden. Woningstichting Tubbergen verhuurt betaalbare en

Nadere informatie

Veranderingen in de volkshuisvesting. 10 mei 2011

Veranderingen in de volkshuisvesting. 10 mei 2011 Veranderingen in de volkshuisvesting 10 mei 2011 Opbouw presentatie 1. Veranderingen en gevolgen 2. Betekenis voor PALT 3. Ontwikkelrichtingen De belangrijkste veranderingen 1. Regelgeving Staatssteunregeling

Nadere informatie

Woondebat Woerden, 11 december 2014. Karin Verdooren Directeur-bestuurder Eugene Menagé manager Strategie & Bestuursondersteuning

Woondebat Woerden, 11 december 2014. Karin Verdooren Directeur-bestuurder Eugene Menagé manager Strategie & Bestuursondersteuning Woondebat Woerden, 11 december 2014 Karin Verdooren Directeur-bestuurder Eugene Menagé manager Strategie & Bestuursondersteuning Inhoud Even kennismaken De Herzieningswet Koers GroenWest Gemeente en corporaties

Nadere informatie

Profielschets. Directeur-bestuurder Woningbouwvereniging Compaen

Profielschets. Directeur-bestuurder Woningbouwvereniging Compaen Profielschets Directeur-bestuurder Woningbouwvereniging Compaen ERLY the consulting company Opdrachtgever: Woningbouwvereniging Compaen Datum: juni 2015 Adviseur: drs. Lilian Vos Inleiding Woningbouwvereniging

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Een fijn huis

Jaarverslag 2014. Een fijn huis Een fijn huis Een goede woning is een basisbehoefte van ieder mens en een randvoorwaarde om deel te kunnen nemen aan de samenleving. In ons werkgebied, de noordvleugel van de Randstad, zijn veel mensen

Nadere informatie

Waar komen we vandaan? tiwos. Wat hebben we nodig? Thuis in de Buurt. Waar. staan we. Waar. voor? gaan we. voor? beleidsplan 2012-2016

Waar komen we vandaan? tiwos. Wat hebben we nodig? Thuis in de Buurt. Waar. staan we. Waar. voor? gaan we. voor? beleidsplan 2012-2016 Waar komen we vandaan? tiwos Wat hebben we nodig? Waar staan we voor? Waar gaan we voor? beleidsplan 2012-2016 Extern De meest relevante omgevingsfactoren: politiek De overheid trekt zich terug, bezuinigt

Nadere informatie

VISIE TOEZICHT & BESTUUR. van STICHTING MAASKANT WONEN

VISIE TOEZICHT & BESTUUR. van STICHTING MAASKANT WONEN VISIE op TOEZICHT & BESTUUR van STICHTING MAASKANT WONEN 1 ALGEMEEN Maaskant Wonen is een woningcorporatie met circa 1.850 woningen in beheer. We zijn actief in de gemeente Stein in de Westelijke Mijnstreek.

Nadere informatie

Wonen. Basisinspanning. Ambities. Kansen. Voorkomen

Wonen. Basisinspanning. Ambities. Kansen. Voorkomen Basisinspanning Een evenwichtige bevolkingsopbouw, die in 2025 gegroeid is naar minimaal 25.000 inwoners. Voor iedere (toekomstige) inwoner moet een woning beschikbaar zijn die past in zijn/haar leefsituatie.

Nadere informatie

Ontwikkelingen sector en Visie Thuisvester Presentatie Platform Wonen Regio West Brabant

Ontwikkelingen sector en Visie Thuisvester Presentatie Platform Wonen Regio West Brabant Platform Wonen Ontwikkelingen sector en Visie Thuisvester Presentatie Platform Wonen Regio West Brabant Donderdag 24 november 2016 Thuisvester Visie Tien keuzes strategische visie Woningwet: Belangrijkste

Nadere informatie

Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen

Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen A) WONINGWET: ALGEMEEN 1. Wat is de nieuwe Woningwet? De nieuwe Woningwet geeft nieuwe regels voor de sociale huursector. Met de herziening wil de overheid

Nadere informatie

Stookjerijk2015 Apeldoorn. Kansen huurdersparticipatie vanuit de nieuwe Woningwet. Vooroverleg met raadsleden, do 16 april, 19.00u

Stookjerijk2015 Apeldoorn. Kansen huurdersparticipatie vanuit de nieuwe Woningwet. Vooroverleg met raadsleden, do 16 april, 19.00u Stookjerijk2015 Apeldoorn Kansen huurdersparticipatie vanuit de nieuwe Woningwet Vooroverleg met raadsleden, do 16 april, 19.00u Onderdelen presentatie Doel Stookjerijk Beleid SER akkoord 2013 Actuele

Nadere informatie

de gemeenten in de regio Alkmaar Woonwaard, Kennemer Wonen, Van Alckmaer, Wooncompagnie en Ymere

de gemeenten in de regio Alkmaar Woonwaard, Kennemer Wonen, Van Alckmaer, Wooncompagnie en Ymere Alkmaar, juni 2014 Aan: Van: de gemeenten in de regio Alkmaar Woonwaard, Kennemer Wonen, Van Alckmaer, Wooncompagnie en Ymere Met deze notitie bieden wij u het rapport Betaalbaar Wonen in de regio Alkmaar

Nadere informatie

VOLKSHUISVESTING TOEN EN NU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Van sociale volkshuisvesting naar de woningcorporaties in 2014 is een grote stap.

VOLKSHUISVESTING TOEN EN NU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Van sociale volkshuisvesting naar de woningcorporaties in 2014 is een grote stap. Belanghoudersbijeenkomst 3 juni 2014 Blad 1. Op verzoek van Wonen Zuidwest Friesland aangaande een toelichting over de betaalbaarheid van het wonen willen wij dit toespitsen op onze corporaties en de veranderingen

Nadere informatie

Verdeling taken en bevoegdheden Raad van Commissarissen Bestuur Wonen Limburg

Verdeling taken en bevoegdheden Raad van Commissarissen Bestuur Wonen Limburg Bijlage B TBV-matrix Raad van Commissarissen Bestuur Wonen Limburg Toelichting TBV-matrix T = toezicht (dit gebeurt achteraf) = goedkeuren (dit gebeurt vooraf) B = besluit A = adviesbevoegdheid Verdeling

Nadere informatie

SAMEN BOUWEN VLAANDEREN

SAMEN BOUWEN VLAANDEREN aan ZEEUWS- VLAANDEREN Samen bouwen Dit is de gezamenlijke visie van Clavis, Woonstichting Hulst en Woongoed Zeeuws- Vlaanderen op de sociale volkshuisvesting in Zeeuws-Vlaanderen. Ons motto: samen bouwen.

Nadere informatie

VERSLAG BIJEENKOMST Hervormde Kerk Hollandscheveld

VERSLAG BIJEENKOMST Hervormde Kerk Hollandscheveld VERSLAG BIJEENKOMST Hervormde Kerk Hollandscheveld 12 november 2015 19.30 uur tot ca. 21.00 uur Aanwezig: Bestuur Huurdersvereniging Domesta Hoogeveen - Alya Assen - Karin Koers (Domesta) - Huurders: dhr.

Nadere informatie

B&W. Advies. Lokale Beleidsruimte 2010-2014. :5/(.l.. :tt^ Zoetermeer sfeeds ondernemend. 3i./s.:(.o. ^ ^ ^^ivi^^^^^ Co^'

B&W. Advies. Lokale Beleidsruimte 2010-2014. :5/(.l.. :tt^ Zoetermeer sfeeds ondernemend. 3i./s.:(.o. ^ ^ ^^ivi^^^^^ Co^' ^ ^ ^^ivi^^^^^ gemeente \ B&W DM-nr. 2010/9146 Advies 100312 Versie: 1 Co^' Aox^ a< Verantwoordelijk Portefeuille Weth. Dr. T.J. Haan Mede verantw. Gemeentesecretaris Hoofdafdeling Auteur Lokale Beleidsruimte

Nadere informatie

Prestatieafspraken 2016

Prestatieafspraken 2016 Prestatieafspraken 2016 Aanleiding De prestatieafspraken 2016 zijn een vertaling van het bod, waarin de corporaties aangeven door welke activiteiten zij een bijdrage leveren aan het realiseren van het

Nadere informatie

KWALITEITSPROFIEL RVC WONEN VIER- LINGSBEEK

KWALITEITSPROFIEL RVC WONEN VIER- LINGSBEEK KWALITEITSPROFIEL RVC WONEN VIER- LINGSBEEK ALGEMEEN Woningstichting Wonen Vierlingsbeek is een kleine woningcorporatie (ca. 500 vhe) met een sterke lokale binding. De stichting wordt bestuurd door een

Nadere informatie

Gevolgen passendheidstoets

Gevolgen passendheidstoets Gevolgen passendheidstoets Corporaties moeten jaarlijks 90% van de vrijkomende huurwoningen tot de vrije-sector toewijzen aan huishoudens met een inkomen tot de EU-grens. Vanaf 1 januari 2015 gaat er ook

Nadere informatie

J1,11!ILIKIJij.,131J1 G D Tf(V(Ce

J1,11!ILIKIJij.,131J1 G D Tf(V(Ce J1,11!ILIKIJij.,131J1 G D2 02.11.2015 0035 Tf(V(Ce Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Dordrecht Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Behandeld door: mevrouw C. Geenen-ter Hoeven Kenmerk:

Nadere informatie

BESTUURS- EN DIRECTIESTATUUT. FidesWonen

BESTUURS- EN DIRECTIESTATUUT. FidesWonen BESTUURS- EN DIRECTIESTATUUT FidesWonen Versie 1.0 Sommelsdijk, 24 april 2012 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte 1. Dit statuut is conform artikel 39 van de statuten vastgesteld en goedgekeurd in de

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist 1. Inleiding De RvC van de R.K. Woningbouwvereniging Zeist heeft drie taken: - toezicht houden op het bestuur en op de gang van zaken

Nadere informatie

Aedes-benchmark Duurzaamheid. Prestatieveld letter. Prestatieveld letter. Energetische prestatie. Energie-Index. CO2-uitstoot.

Aedes-benchmark Duurzaamheid. Prestatieveld letter. Prestatieveld letter. Energetische prestatie. Energie-Index. CO2-uitstoot. SAMENGEVAT Dit jaar presenteert Aedes voor de vierde keer de Aedes-benchmark. In deze corporatiemonitor vindt u op hoofdlijnen informatie over de samenstelling van de prestatievelden en de belangrijkste

Nadere informatie

Prestatieafspraken. Gemeente Assen Omnia Wonen Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen

Prestatieafspraken. Gemeente Assen Omnia Wonen Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen Prestatieafspraken Omnia Wonen Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen 2017 Prestatieafspraken Omnia Wonen Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen 2017 Omni~ Wonen S1ichl1ng Huurdersorganisalie Omnia

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Servatius op koers

Jaarverslag 2013. Servatius op koers Jaarverslag 2013 Servatius op koers 2 / Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Titel Pagina Titel Pagina Voorwoord 5 5 Financiën 38 1 Achtergrond & context > Een bewogen jaar > Waar staan we voor > Strategie en

Nadere informatie

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt platform woningcorporaties noord-holland noord Voorwoord Op 15 december 2011 is door ruim 20 corporaties uit de subregio s Noordkop, West-Friesland,

Nadere informatie

Ondernemingsplan jaar lokale kracht!

Ondernemingsplan jaar lokale kracht! Ondernemingsplan 2016-2020 100 jaar lokale kracht! Stichting Beter Wonen September 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 1 Inleiding 2 2 In- en externe analyse 3 2.1 Extern 3 Economie 3 Politiek 3 Maatschappij

Nadere informatie

BOD PRESTATIE-AFSPRAKEN 2016 - WONINGVERENIGING NEDERWEERT

BOD PRESTATIE-AFSPRAKEN 2016 - WONINGVERENIGING NEDERWEERT BOD PRESTATIE-AFSPRAKEN 2016 - WONINGVERENIGING NEDERWEERT 1. SOCIALE WONINGVOORRAAD: DIFFERENTIEREN WONINGAANBOD We hebben geconstateerd dat ons woningbezit te eenzijdig is opgebouwd, waarbij het vooral

Nadere informatie

B&W Vergadering. woningcorporaties Zaaknummer , , ) Commissie Commissiedatum Gemeenteraad

B&W Vergadering. woningcorporaties Zaaknummer , , ) Commissie Commissiedatum Gemeenteraad 2.2.8 Zienswijzen splitsingsvoorstel DAEB en niet-daeb woningcorporaties 1 Dossier 841 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 841 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 27 september 2016 Agendapunt 2.2.8

Nadere informatie

Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling

Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling Voor bezit van Habeko wonen in de kernen: Koudekerk aan den Rijn/Hazerswoude-Rijndijk, Hazerswoude-Dorp en Benthuizen datum:10 november 2014 Vastgesteld door het college

Nadere informatie

MEMO HERZIENING WONINGWET

MEMO HERZIENING WONINGWET MEMO HERZIENING WONINGWET Nieuwe corporatiebestel van kracht op 1 juli 2015 Op 17 maart 2015 heeft de Eerste Kamer unaniem ingestemd met de gewijzigde Woningwet 1 die tot doel heeft het functioneren van

Nadere informatie

Plan van aanpak realisatie taakstelling huisvesting statushouders in de regio Alkmaar

Plan van aanpak realisatie taakstelling huisvesting statushouders in de regio Alkmaar Plan van aanpak realisatie taakstelling huisvesting statushouders in de regio Alkmaar Aan: Van: Colleges van b en w Regio Alkmaar PORA Wonen 1 april Onderwerp: Plan van aanpak realisatie taakstelling huisvesting

Nadere informatie

Recente ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting. Raadscommisie Ruimte en Vastgoed 24 maart 2015 Gabrielle van Asseldonk

Recente ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting. Raadscommisie Ruimte en Vastgoed 24 maart 2015 Gabrielle van Asseldonk Recente ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting Raadscommisie Ruimte en Vastgoed 24 maart 2015 Gabrielle van Asseldonk Programma Recente ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting:

Nadere informatie

Adviesrapport Bewoners adviesgroep Doorstroming Oktober 2015

Adviesrapport Bewoners adviesgroep Doorstroming Oktober 2015 Oktober 2015 2 Advies in hoofdlijnen Het advies 1. Door de huren bij mutatie niet te verhogen door passend toe te wijzen, kan de doorstroming worden bevorderd indien dit vooral duidelijk wordt aangegeven,

Nadere informatie

Agenda van de vergadering in Het Rode Hert van 16 april 2015

Agenda van de vergadering in Het Rode Hert van 16 april 2015 Agenda van de vergadering in Het Rode Hert van 16 april 2015 Hierbij wordt u uitgenodigd voor de openbare vergadering in Het Rode Hert van 16 april 2015 Datum: donderdag 16 april 2015 Aanvang: 19:00 Traject

Nadere informatie

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 030-286 11 12 www.utrecht.nl /twitter @PaulusJansenSP Aan de leden van de commissie Stad en Ruimte Behandeld door B.J. Brijder Doorkiesnummer 030-28 64408

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2014 2017. Ambities blijven overeind door scherpe focus op kerntaken

Ondernemingsplan 2014 2017. Ambities blijven overeind door scherpe focus op kerntaken Ondernemingsplan 2014 2017 Ambities blijven overeind door scherpe focus op kerntaken Missie QuaWonen QuaWonen is dé woningcorporatie voor de Krimpenerwaard. Wij bieden goede huisvesting aan mensen die

Nadere informatie

Verantwoording 2014. De parlementaire enquêtecommissie komt met haar aanbevelingen

Verantwoording 2014. De parlementaire enquêtecommissie komt met haar aanbevelingen Verantwoording 2014 4 februari 2015 Bewonerscommissiedag 2015 Terugblik op 2014 De verhuurdersheffing is een feit De parlementaire enquêtecommissie komt met haar aanbevelingen Betaalbaarheid staat onder

Nadere informatie

5 Kwantitatief en kwalitatief regionaal woningbouwprogramma

5 Kwantitatief en kwalitatief regionaal woningbouwprogramma 5 Kwantitatief en kwalitatief regionaal woningbouwprogramma Het regionale woningbouwprogramma moet actueel blijven. Dynamiek is ook nodig omdat nu niet te voorspellen is wat er over een aantal jaar nodig

Nadere informatie

KENGETALLEN PORETEFEUILLE STRATEGIE

KENGETALLEN PORETEFEUILLE STRATEGIE In de loop van 2015 is door Eigen Haard een nieuwe Ondernemingsstrategie ontwikkelt en als uitwerking daarvan een nieuwe Portefeuille strategie. Over de Portefeuillestrategie is advies gevraagd aan Alert.

Nadere informatie

Prestatieafspraken 2016: Voor behoud van een beschikbare en betaalbare woningvoorraad

Prestatieafspraken 2016: Voor behoud van een beschikbare en betaalbare woningvoorraad Prestatieafspraken 2016: Voor behoud van een beschikbare en betaalbare woningvoorraad Prestatieafspraken gemeente Oegstgeest, woningcorporaties en huurdersorganisaties Gemeente Oegstgeest, de corporaties

Nadere informatie

DUODOC. resultaten 2014 ambitie 2015 ZO GEZEGD ZO GEDAAN

DUODOC. resultaten 2014 ambitie 2015 ZO GEZEGD ZO GEDAAN resultaten 2014 ambitie 2015 ZO GEZEGD ZO GEDAAN Zo gezegd, zo gedaan 2015 is het derde jaar van onze vijfjarige beleidsperiode. De eerste resultaten zijn gehaald. Wij hebben jaarlijks de doelgroep een

Nadere informatie

Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst

Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst Op 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet ingegaan. U leest hier wat deze nieuwe wet mogelijk voor u betekent. We hebben de

Nadere informatie

Verkiezingsmanifest Friese Huurdersorganisaties

Verkiezingsmanifest Friese Huurdersorganisaties Verkiezingsmanifest Friese Huurdersorganisaties Een handreiking voor politici t.a.v het volkshuisvestingsbeleid Zuidwest-Friesland 1 De huurdersorganisaties leggen de nadruk op de betaalbaarheid door:

Nadere informatie

Met deze brief sturen wij u de adviesaanvraag toe met betrekking tot de voorgenomen huurverhoging per 1 juli 2015. Aanvullend het volgende.

Met deze brief sturen wij u de adviesaanvraag toe met betrekking tot de voorgenomen huurverhoging per 1 juli 2015. Aanvullend het volgende. Postbus 140 5360 AC Grave www.mooiland.nl Handelsregister KvK 31036365 NL0034.24.650B01 De heer W. Spenke Pachterwaard 60 6846 ET Arnhem Onderwerp : adviesaanvraag huurverhoging 2015 Contactpersoon : Annelieke

Nadere informatie

Parallelsessie I&O thema Wonen. 16 juni 2016

Parallelsessie I&O thema Wonen. 16 juni 2016 Parallelsessie I&O thema Wonen 16 juni 2016 Welkom 1. Stand van zaken prestatieafspraken 2. Prestaties en toekomst Poort6 3. Lokale en regionale woningmarkt POORT6 www.poort6.nl Stand van zaken prestatieafspraken

Nadere informatie

Wonen in het Land van Heusden en Altena. Gemeenteraden en woningcorporaties 10 maart 2015

Wonen in het Land van Heusden en Altena. Gemeenteraden en woningcorporaties 10 maart 2015 Wonen in het Land van Heusden en Altena Gemeenteraden en woningcorporaties 10 maart 2015 Agenda P. van den Heuvel: De nieuwe Woningwet hoofdpunten W. Bijl: Regionale verankering in het Land van Heusden

Nadere informatie

RESULTATEN 2016

RESULTATEN 2016 DOELGROEPEN Inclusief de nieuwbouw verhuren wij in 2016 minimaal 225 huurwoningen. Gelukt door een combinatie van nieuwbouw en lokaal maatwerk o.a. gericht op doorstroom: 242 verhuringen. 70% van onze

Nadere informatie