De heldere keuzes van Servatius. Jaarverslag 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De heldere keuzes van Servatius. Jaarverslag 2012"

Transcriptie

1 De heldere keuzes van Servatius Jaarverslag 2012

2 Inhoudsopgave Titel Pagina Voorwoord 5 6 Financiën 38 1 Inleiding 6 2 Interne ontwikkelingen Solide financiële positie Risico s en risicobeheer Geconsolideerde Winst- en verliesrekening Geconsolideerde balans Liquiditeit en treasury Beleggingsactiviteiten Kasstromen en financieringsbehoefte naar de toekomst Verklaring inzake besteding middelen Governance 44 Organisatieschema Verslag Raad van Toezicht Het bestuur Beleidsdoelstellingen Interne risicobeheersings- en controlesystemen Externe accountant Visitatie Klachtencommissie Bijlage 1 Prestatieafspraken 2012 gemeente Maastricht 52 Bijlage 2 Prestatieafspraken 2012 Gemeente Eijsden-Margraten 56 2 jaarverslag 2012 Wat drijft ons? Voor wie is Servatius er? Onze projecten Naar een professionele organisatie Onze ondernemingsraad Nevenstructuur en verbindingen 3 Samenwerken met onze stakeholders Samenwerken met onze huurders Samenwerken met de gemeente Samenwerken met onze netwerkpartners 4 Beheer 18 Onze portefeuille Betaalbaar wonen in Maastricht en Eijsden-Margraten Commercieel en maatschappelijk vastgoed in Maastricht en Eijsden-Margraten Bijzondere doelgroepen Onderhoud van onze woningen Duurzaamheidsbeleid Leefbaarheid Sponsoring Vastgoed 32 Herijking portefeuillestrategie Nieuwbouw en sloop Wijkaanpak 4.0 Ontwikkelingen in de voorraad Verkoop Titel Pagina 43 De heldere keuzes van Servatius 3

3 Voorwoord Een nieuwe koers Het jaar 2012 stond voor Servatius vooral in het teken van de opbouw van de nieuwe organisatie, waaraan we op diverse manieren vorm en inhoud hebben gegeven. Om te beginnen is een nieuw ondernemingsplan vastgesteld, dat in alle geledingen is besproken en goed is ontvangen. Dit plan, getiteld De heldere keuzes van Servatius, vormt onze leidraad voor de toekomst. Daarnaast is het sociaal plan afgerond en is, in goede samenwerking met ondernemingsraad en vakbonden, gestart met de implementatie van de nieuwe structuur met maximaal 125 fte. Ook de invoering van ons nieuwe ERP-automatiseringssysteem komt steeds dichterbij. En de komst van de directeur Vastgoed maakte per 1 mei 2012 het managementteam compleet. Kortom, de organisatie is versterkt en wat belangrijker is, ook de dienstverlening aan onze huurders en andere stakeholders is verbeterd is dus een kentering ten goede. Maar we zijn ons bewust dat we er nog niet zijn. Gestaag vooruit Al met al een tijd waarin corporaties harder nodig zijn, maar ook meer onder vuur liggen. Wat de parlementaire enquête ons gaat brengen, zal de toekomst leren. Vooralsnog is het extern toezicht net als Servatius in opbouw. Intern blijven we opkomen voor de belangen van Maastricht, Eijsden- Margraten en onze huurders, waarmee we meer, vaker en structureel de dialoog aangaan. Somt lijkt het roeien tegen de stroom in, maar onze nieuwe koers ligt vast in lijn met de maatschappelijke vraag. We gaan gestaag vooruit. Met dit jaarverslag maken wij de activiteiten en prestaties van Servatius transparant. Niet alleen voor het ministerie, maar ook voor u als belanghouder. Wij zijn dan ook benieuwd naar uw reactie. Gert H. Weenink Directeur-bestuurder Servatius Wonen & Vastgoed Tegenwind van buitenaf Het politieke getij zit ons niet mee. Binnen de regeringsperiode Rutte hebben we te maken met de gevolgen van een Woonakkoord en is nog steeds veel onduidelijk. Zo is het huurbeleid, de kern van ons bestaan, vooruitgeschoven naar Prinsjesdag. De betaalbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit van onze woningen komt onder druk te staan. De (ver-)huurdersheffing dwingt ons om de huren te verhogen en onze ambitie, 500 miljoen voor verbetering en verduurzaming van onze woningvoorraad, ingrijpend naar beneden bij te stellen. De financieel-economische recessie blijft aanhouden en maakt enerzijds de verkoopopbrengsten lager en anderzijds de sociale nood hoger. 4 jaarverslag 2012 De heldere keuzes van Servatius 5

4 Hoofdstuk 1 Inleiding Kiezen voor de kern Na een turbulente periode van diverse reorganisaties, is Servatius in 2012 in een wat rustiger vaarwater beland. Met een nieuw ondernemingsplan hebben we een heldere koers ingezet, waarmee we focussen op de kerntaak van corporaties; het verhuren van kwalitatief goede en betaalbare woningen voor huishoudens in de sociale huursector. Dit betekent dat we een aantal zaken niet meer kunnen doen. Daarvoor maken we de huurder in eerste instantie zelf verantwoordelijk, eventueel samen met andere organisaties. Servatius heeft een turbulente periode achter de rug waarover genoeg is gesproken. Deze tijd laten we achter ons. Inmiddels varen we een nieuwe koers met het in 2012 vastgestelde ondernemingsplan De heldere keuzes van Servatius ( ). Een plan waarin we helderheid verschaffen over de ingezette koers en aangeven wat de gevolgen hiervan zijn voor huurders, medewerkers en andere betrokkenen. We bakenen op deze manier verantwoordelijkheden af en sturen verwachtingen. Verwachtingen van iedereen waarvoor wij werken, van iedereen die met ons werkt en iedereen die voor ons werkt. Onzekere toekomst Wat ons de komende jaren te wachten staat, is moeilijk te voorspellen. Kijk maar naar de afgelopen jaren met een veelheid aan veranderingen zoals de rijksmaatregelen voor de woningmarkt en het huurbeleid, het corporatiebestel en de consequenties van de economische recessie en de kredietcrisis. Op dit moment krijgen de maatregelen voorgesteld in het regeerakkoord van het recent aangetreden kabinet Rutte II steeds meer vorm. Maar hoe het speelveld van corporaties, gemeenten en andere belanghebbenden zich in de nabije toekomst ontwikkelt en met welke (financiële) mogelijkheden en onmogelijkheden de partijen te maken krijgen, is nog verre van zeker. We hebben nog de nodige uitdagingen voor de boeg. Kiezen voor de kern Om hierop te kunnen inspelen moet Servatius flexibel zijn, snel kunnen schakelen en keuzes maken richting de markt en de eigen organisatie. Dit betekent geen grote, risicovolle projecten meer onder handen nemen, maar werken aan de noodzakelijke kwaliteitsverbetering van onze bestaande sociale huurwoningen. Servatius maakt heldere keuzes. We willen ons beter focussen op de dingen die we doen. Om het recht voor z n raap te zeggen: we moeten gewoon ons vak weer gaan uitoefenen. Dit doen we door het aanbieden van betaalbare en kwalitatieve woningen. Kwalitatieve woningen Wij zorgen voor een schone, veilige, gezonde en complete woning in een plezierig wooncomplex. Wij staan klaar voor iedereen die is aangewezen op de sociale huursector. Betaalbare woningen In 2012 zijn de bedragen die huurders moeten betalen om te kunnen wonen sterk gestegen. Daarom zorgen wij ervoor dat de woonlasten van onze bewoners acceptabel zijn. Dit doen we door onze huren betaalbaar te houden en energiezuinige woningen te creëren, waardoor de stook- en energiekosten afnemen. Hoe financieren we dat? Investeren in woningen kost geld. Geld dat we op twee manieren kunnen verkrijgen. Door een deel van onze woningen en bedrijfsonroerend goed te verkopen en daarnaast onze leningen versneld af te lossen en door de huuropbrengsten te optimaliseren. Daardoor houden we onder de streep geld over om te investeren in onze huurwoningen. Met de verkoop van een deel van onze woningvoorraad zijn we al begonnen. Onze doelstelling is om in de periode 2012 tot 2017 naast bedrijfsonroerend goed ook complexgewijs te verkopen. Zo kunnen we in de toekomst blijven voldoen aan onze kerntaak: het bieden van kwalitatief passende woningen voor onze doelgroepen. En wat doen we niet meer? Geen Lambertuskerk, Calatravacampus, internationale projecten en bedrijfsonroerend goed meer. Het maken van heldere keuzes betekent dat we een aantal zaken moeten laten. We gaan ons ook niet langer intensief bezighouden met sociaal-economische pijlers, zoals werk, welzijn en zorg om de leefbaarheid in de wijk te verbeteren. De huurder zelf is hiervoor als eerste verantwoordelijk, eventueel samen met andere organisaties, zoals de gemeente en zorg- en welzijnsinstellingen. Meer voor minder In al ons handelen staat het belang van onze huurders centraal. Dat we minder financiële middelen tot onze beschikking hebben, moet niet leiden tot minder kwaliteit. Sterker nog, we willen meer voor minder : meer kwalitatieve woningen door renovatie en nieuwbouw meer betaalbare woningen door lagere energiekosten meer wooncomfort door renovatie meer duurzame woningen meer tevreden huurders 6 jaarverslag 2012 De heldere keuzes van Servatius 7

5 Hoofdstuk 2 Interne ontwikkelingen Naar een professionele organisatie Het nieuwe ondernemingsplan is een eerste aanzet om te komen tot een professionele organisatie. In 2012 hebben we gewerkt aan een verbeterprogramma om Servatius klaar te stomen voor het bereiken van de doelen die we nastreven. Naast de voorbereidingen voor een nieuwe applicatieomgeving, stond deze periode in het teken van de opleiding en ontwikkeling van onze medewerkers. Zij moeten onze ambities tenslotte waarmaken. In onze missie staat wat Servatius wil, hoe we dat willen bereiken en welke waarden en normen wij belangrijk vinden: Servatius staat dicht bij de huurders. We bieden passende en kwalitatief duurzame huisvesting met betaalbare woonlasten voor huishoudens die zijn aangewezen op de sociale huursector in Maastricht en Eijsden-Margraten. Onze huurders kunnen kiezen uit een divers woningaanbod en kunnen binnen ons woningaanbod doorgroeien. In buurten waar we veel woningen bezitten, stimuleren wij dat huurders samen met gemeente, welzijn- en zorgaanbieders de kwaliteit van wonen en leven verbeteren. De bewoners bepalen de buurt. Servatius biedt maatschappelijk verantwoord wonen en vastgoed. Wat drijft ons? Wij dragen de verantwoordelijkheid om onze huurders een thuis te geven. Thuis, in de meest letterlijke zin van een woning. Maar we moeten ook in figuurlijke zin thuis geven als huurders een beroep op ons doen. Dus we moeten altijd telefonisch bereikbaar zijn, afspraken nakomen en goed luisteren naar de wensen van bewoners. Op basis van deze doelstelling hebben wij drie kernwaarden geformuleerd: Betrokken Klantgericht en thuisgeven: wij weten wat er speelt. Servatius is een partner met een warm hart voor haar huurders. We staan dicht bij onze huurders, zijn betrouwbaar en vriendelijk. Onze medewerkers nemen hun eigen verantwoordelijkheid naar klanten, samenwerkingspartners en naar elkaar. De onderlinge samenwerking is open en eerlijk. We streven een cultuur na waarin collega s elkaar kunnen aanspreken op hun gedrag. Afspraak is afspraak. Verbindend Samenwerken, meedoen en co-creatie: wij werken niet solo, maar samen. Servatius zoekt continu de verbinding. We ondersteunen onze klanten en zijn gericht op hun zelfredzaamheid. Onze medewerkers werken actief samen om onze klanten optimaal van dienst te zijn. In de rol van aanjager verbinden we partners aan elkaar en staan open voor samenwerking. We betrekken huurdersvereniging Servaassleutel en onze bewonerscommissies bij ons beleid en zitten regelmatig met elkaar aan tafel om te spreken over hun behoeften en wensen, maar ook over ons beleid en de projecten die wij onder handen hebben. Tegelijkertijd checken we altijd of onze resultaten in lijn zijn met onze kerntaken en financiële mogelijkheden. Ondernemend Actiegericht, initiatief nemen, maar wel focussen en heldere keuzes maken. Servatius onderneemt met visie. Onze medewerkers zetten zich volledig in voor onze huurders en hebben altijd een helder doel voor ogen. We zijn resultaatgericht en creëren mogelijkheden in en rondom de woning. We streven naar maatschappelijk rendement, ondernemen met verstand en het maken van evenwichtige keuzes. Voor wie is Servatius er? Onze doelgroep is tweeledig: Primaire doelgoep Mensen met een inkomen tot Met andere woorden iedereen die is aangewezen op sociale woningbouw. Van studenten en starters tot senioren en andere bijzondere doelgroepen, zoals slachtoffers van huiselijk geweld of mensen met een verstandelijke of geestelijke beperking. Secundaire doelgroep Mensen met een middeninkomen. Zij komen niet meer in aanmerking voor een sociale huurwoning en zijn aangewezen op dure koopwoningen. Daarom zetten we onze te liberaliseren huurwoningen in én bieden onze bestaande woningen in sociale koop aan. De aanwezigheid van de middeninkomensgroep draagt bij aan gedifferentieerde wijken. Onze projecten Om onze bedrijfsvoering verder te verbeteren, heeft Servatius in 2012 gewerkt aan de volgende interne projecten. Naam Project Beleid & Strategie Opstellen ondernemingsplan Invoeren Balanced Score Card als sturingsintrument Opstellen portefeuilleplan Opstellen wijkvisies Formuleren complextactieken Actualiseren verkoopbeleid Actualiseren huurbeleid Opstellen duurzaamheidsbeleid Opstellen innovatiebeleid Opstellen strategisch communicatieplan Bedrijfsvoering Doorstart SlimFit (reorganisatie) Implementeren risicomanagement Invoeren nieuw informatiesysteem KWIS Opzetten cultuurtraject en actualiseren integriteitscode Invoeren werkkostenregeling & versobering secundaire arbeidsvoorwaarden Financiën Verbeteren AO/IC Transformeren vennootschapsstructuur Implementeren van de vernieuwde richtlijn voor de jaarverslaglegging (RJ-645) 8 jaarverslag 2012 De heldere keuzes van Servatius 9

6 We lichten er hier een aantal projecten uit. Sturen op resultaat In 2012 is gestart met het project Balanced Score Card (BSC), een instrument dat inzichtelijk maakt in hoeverre we onze strategische doelstellingen uit het ondernemingsplan behalen. Hiermee brengen we ook de prestaties van de dagelijkse operatie in kaart. De kracht van de BSC zit in de integrale benadering op strategisch, tactisch en operationeel niveau; voor alle onderdelen van Servatius is het mogelijk om te sturen op resultaat. In het kader van dit project krijgt ieder bedrijfsonderdeel zijn eigen dashboard. Het hoogste niveau is het bestuurlijke dashboard, met daarin een overzicht van de kritieke prestatie-indicatoren (KPI s) op strategisch niveau. Het bestuurlijke dashboard is in principe een opstelsom van de sector-dashboards. De sector-dashboards (Wonen, Vastgoed, Financiën en Staf) zijn gedetailleerder dan het bestuurlijke dashboard en bestaan uit KPI s op tactisch niveau. Deze bieden de leidinggevenden adequate management- en sturingsinformatie om de dagelijkse gang van zaken in goede banen te leiden. Omgaan met rendement en risico Servatius heeft een belangrijke maatschappelijke taak, maar moet als woonbedrijf ook verantwoord omgaan met rendement en risico. Dat vergt een professionele organisatie met een heldere visie en strategie waarin taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor iedereen duidelijk zijn. Een organisatie die zich voortdurend richt op verbetering. En waar alles efficiënt en effectief verloopt, waar een klantgerichte cultuur heerst en sprake is van goed werkgeverschap. Directeur Wonen Regisseur fysiek herstructurering Regisseur sociaal herstructurering Regisseur VVE Hoofd Klant en Wonen Hoofd Dagelijks Onderhoud Hoofd staf Front Office Verhuur Sociaal Beheer Opzichters Complexbeheer Afronding reorganisatie In 2012 is de reorganisatie afgerond. Veel medewerkers moesten hun oude functie verruilen voor een nieuwe. Voor medewerkers die niet opnieuw werden geplaatst en waarvan eind 2012 het dienstverband bij Servatius zou aflopen, is begin 2012 een outplacementtraject gestart met ondersteuning van een extern bureau. Uiteindelijk zijn van deze groep, die bij de start van het traject bestond uit 13 medewerkers, negen medewerkers elders een dienstverband aangegaan. De overige vier medewerkers hebben onze organisatie verlaten via een ontslagprocedure. Eind 2012 bedroeg het aantal fte s binnen Servatius 123,69. Om substantieel en structureel een reductie van personeelskosten te realiseren, zijn de secundaire arbeidsvoorwaarden aangepast richting CAO-niveau. Een aantal bedrijfseigen regelingen is vervallen of heeft plaatsgemaakt voor nieuw beleid, zoals het vervoersbeleid. Omgaan met nieuwe organisatiestructuur Vanaf juli 2012 werkt de organisatie formeel met een nieuwe organisatiestructuur. Dat was voor de medewerkers even wennen. Je werk op een andere manier doen, soms met andere collega s en op een andere werkplek vraagt om veel flexibiliteit. Daarnaast was het nieuwe automatiseringssysteem KWIS bijvoorbeeld nog niet operationeel, wat een snelle start bemoeilijkte. Op een aantal plekken in de organisatie is daarom extra externe capaciteit ingezet om deze tussenfase soepel te laten verlopen. Directeur-Bestuurder Directeur Financiën Manager HRM Specialist Financial accounting Treasurer Interne Controller Controller Wonen Controller Vastgoed Controller Algemeen Hoofd Financiële Administratie Hoofd Facilitaire Zaken Hoofd I&A Manager Vastgoed Beheerder BOG/VSH/SS Administratief medewerker BOG/VSH/SS Technische mederwerker niet-daeb VGO Je Thuis Huis 2011 FASE t/m Selectietraject 1 Selectietraject 1.1 Vraagstelling 1.2 Presentatie 1.3 Beoordeling 2012 FASE tot Afgesloten Lopend Nog te starten KWIS In 2015 willen we komen tot een efficiënter Servatiusapplicatielandschap. Een toekomstvisie die in diverse beleidsnota s over Informatisering en Automatisering (I&A) staat verwoord. Daarom heeft de directie in februari 2010 akkoord gegeven voor het invoeren van een nieuw informatiesysteem. Medio 2010 hebben we zeven leveranciers uitgenodigd om in september 2011 tot een voorlopige keuze te komen voor twee leveranciers. Begin 2012 zijn we een partnerschap aangegaan met DSA Vision. Om de betrokkenheid bij het project te vergroten, hebben we medewerkers gevraagd gezamenlijk een naam voor het systeem te bedenken. Daar is de naam KWIS uitgekomen, die staat voor Kwaliteit Wonen Informatie Systeem. Om het nieuwe systeem te kunnen implementeren moeten we vier fasen doorlopen. Bij de start van iedere fase organiseren we een bedrijfsbrede kick-off. Eind mei 2012 zijn we gestart met fase 3, de Blauwdruk fase. Een intensieve fase voor de organisatie die in september 2012 werd afgerond en waarin we hebben gewerkt aan nieuwe werkprocessen voor de primaire processen, een Programma van Eisen en een systeemblauwdruk voor de inrichting van KWIS. Het traject om de processen op QA-niveau te krijgen loopt momenteel naast de implementatiefase en is naar verwachting eind mei gereed. Naar een professionele organisatie Met het nieuwe ondernemingsplan zijn in 2012 de eerste stappen gezet naar een professionele organisatie. Met een verbeterprogramma wil de organisatie zich verder ontwikkelen tot een professionele organisatie, waarin kwaliteit, openheid en integriteit de drijfveren zijn, waarin we onze kernwaarden betrokken, verbindend en ondernemend koesteren en waarin taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor iedereen duidelijk zijn. Kwaliteit uit zich in samenwerking, langtermijngerichtheid en een innovatieve en creatieve houding. We willen sturen op resultaat van zowel prestaties (wat) als competenties (hoe). Goed werkgeverschap en goed leiderschap zijn daarbij essentieel. Dit betekent dat we moeten investeren in de kennis en kunde van onze medewerkers, door ze te begeleiden naar functies die passen bij hun mogelijkheden en talenten en te zorgen voor een cultuur waarin onze medewerkers veel professionele vrijheid en verantwoordelijkheid (kunnen) nemen én krijgen. We willen in omvang en competenties een FASE tot QA FASE tot Proeftuin Blauwdruk Realisatie 2 Proeftuin 2.1 Business Case 2.2 Referentiebezoek 2.3 Live demo 2.4 POC 2.5 Voorbereiding Soll 3 Blauwdruk 3.1 Back to Basic 3.2 PVE 3.3 AO/IC 3.4 Soll 3.5 Contract 3.6 Quality Assurance Realisatie 4.1 Inrichting 4.2 Testen 4.3 Conversie 4.4 Migratie en opleidng 4.5 Nazorg passende personeelsbezetting creëren met goede (secundaire) arbeidsvoorwaarden. In dat kader zijn de leidinggevenden medio 2012 gestart met individuele trajecten voor het vergroten van de persoonlijke effectiviteit en is het managementteam eind 2012 gestart met een ontwikkeltraject. Opleidingsplan Ook is in 2012 een opleidingsplan opgesteld om medewerkers in nieuwe functies te ondersteunen bij de juiste invulling en uitvoering van hun werkzaamheden. Daarnaast zijn collectieve opleidingen gestart om medewerkers te begeleiden bij de nieuwe manier van werken. Ten slotte zijn er organisatiebreed opleidingen georganiseerd om de kennis over bijvoorbeeld huurrecht te vergroten. In 2013 ontwikkelen we structureel opleidingsbeleid, waarmee we doorlopend invulling geven aan de ontwikkeling van onze medewerkers en organisatiebreed aan de professionele organisatie. Onze ondernemingsraad Voor de ondernemingsraad (OR) stond 2012 vooral in het teken van het afronden van de reorganisatie en een verdere professionalisering van Servatius. De OR is periodiek door de directie geïnformeerd over diverse zaken zoals het ondernemingsplan , de kwartaalrapportages en de stand van zaken rondom de reorganisatie. In dat laatste kader heeft in 2012 tweewekelijks overleg plaatsgevonden tussen de ondernemingsraad en de afdeling HRM. Met de directie werd ieder kwartaal overlegd over de reorganisatievorderingen. In 2012 bestond de OR uit de volgende leden: Roger van Drongelen (sector Wonen), voorzitter Frank Teschers (afdeling Staf), vicevoorzitter Trudie Pleumeekers (afdeling Staf), secretaris Hafid Bendaoud (sector Vastgoed) Wen Haagen (sector Wonen) Jos Hodiamont (sector Wonen) Sascha Walthouwer (sector Wonen) Hoofd Planmatig Onderhoud Hoofd VVE diensten 10 jaarverslag 2012 De heldere keuzes van Servatius 11

7 Advies en instemmingsaanvragen (WOR) 2012: In 2011 gaf de OR advies over het nieuwe ERP-systeem (KWIS) en wordt in 2013 periodiek bijgepraat over de stand van zaken. De OR heeft gereageerd op de adviesaanvraag vervoersbeleid. Er is instemming verleend aan het benoemen van een vertrouwenspersoon. Er is instemming verleend over het standaardiseren van de uitkering van periodieken conform het beoordelingssysteem. Er is instemming verleend aan het gewijzigd klachtenreglement. Er is geen instemming verleend aan het wijzigen van de franjedagen. Nevenstructuur en verbindingen Servatius beschikt van oudsher over een nevenstructuur. Naast de Toegelaten Instelling is er een aantal rechtspersonen waarin Servatius volledig of gedeeltelijke zeggenschap heeft. Transformatie nevenstructuur In 2010 heeft Servatius haar nevenstructuur geëvalueerd. Als uitgangspunt voor de inrichting van de nieuwe juridische structuur gold en geldt: alles in de Woningstichting Servatius, tenzij. Dit heeft ertoe geleid dat in 2010 de operationele activiteiten in de verbindingen zijn beperkt en overgedragen aan de Toegelaten Instelling. In 2012 hebben we als volgende stap besloten het aantal verbindingen terug te brengen. Concreet hield dit het volgende in: In de tweede helft van 2012 is Servatius Service & Onderhoud geliquideerd. In deze vennootschap zaten in 2011 en 2012 geen activiteiten meer. Stichting Beheer Registergoederen WS Servatius Stichting Woningburo Maastricht Woningstichting Servatius Servatius Ontwikkeling B.V. (100%) Als het fiscaal en juridisch verstandig is, brengen we het aantal verbindingen in 2013 verder terug. Doelstelling in relatie tot de prestatievelden De verschillende rechtspersonen in de juridische structuur van Servatius zijn ooit vanuit diverse motieven opgericht. Deze motieven werken door in de keuzes die we vandaag over deze rechtspersonen maken. We onderscheiden grofweg vijf categorieën: 1. Operationele vennootschappen Eind 2010 zijn de operationele activiteiten in de verbindingen beperkt en ondergebracht bij Woningstichting Servatius. Servatius vindt alleen de aard van de werkzaamheden onvoldoende om daarvoor een aparte rechtspersoon te hanteren. 2. Vennootschappen opgericht om risico s te spreiden Een aantal vennootschappen is oorspronkelijk opgericht om risico s te spreiden. Servatius heeft daarbij gebruikgemaakt van een holdingvennootschap en een werkmaatschappij. De combinatie van Servatius Ontwikkeling B.V. als holdingvennootschap met Servatius Participaties B.V. als werkmaatschappij is opgericht voor het aandeel van Servatius in het langjarige herstructureringsproject Manjefiek Malberg. Daarnaast bestaat de combinatie met de werkmaatschappij B.V. Ontwikkelingsmaatschappij Servatius (met deelnemingen in rechtspersonen met derden). 3. Belgische vennootschappen Om te voldoen aan de Belgische wetgeving heeft Servatius voor haar Belgische activiteiten twee vennootschappen opgericht: Servatius Holding Liège B.V.B.A. (holdingvennootschap) en Société Immobilière Servatius Liège C.V.B.A. (werkmaatschappij). Het vastgoed in Société Immobilière Servatius Liège C.V.B.A. is in de tweede helft 2012 verkocht waardoor het mogelijk werd de Belgische vennootschappen op te heffen in Servatius Vastgoed B.V. (100%) Bouw- en Exploitatiemaatschappij Campus Maastricht B.V. (100%) 4. Deelnemingen Servatius werkt in een aantal vennootschappen als medeaandeelhouder samen met andere partijen. In de meeste gevallen gaat het om projectontwikkelingen: de Exploitatiemaatschappij Malberg C.V. (grondexploitatie in de wijk Malberg), Beheermaatschappij Malberg B.V. (beherend vennoot van de Exploitatiemaatschappij Malberg C.V.), Wijkontwikkelingsmaatschappij Maastricht (W.O.M.) B.V. (ontwikkelen van het herstructureringsgebied Wyckerpoort) en Ontwikkelingsmaatschappij Poelveld Eijsden B.V. (exploiteren van het plangebied Poelveld in Eijsden). Partners in Maatwerk Zuid B.V. is een samenwerking voor het beheren van woonwagenstandplaatsen en huurwoonwagens. 5. Diversen In de juridische structuur van Servatius fungeren nog enkele entiteiten die niet (volledig) onder bovenstaande categorieën vallen. Servatius Vastgoed B.V. staat weliswaar op een lijn met de operationele vennootschappen, maar is met een andere reden opgericht (de doorzakoperatie ). Eind 2009 is het vastgoed teruggeleverd aan de Toegelaten Instelling. Bouw- en Exploitatiemaatschappij Campus Maastricht B.V. is specifiek opgericht voor de ontwikkeling van het project Campus. Eind 2009 is dit project stopgezet en de afhandeling hiervan vindt plaats binnen deze entiteit. Onder de Stichting Beheer Registergoederen Woningstichting Servatius is het economische eigendom van het voormalige hoofdkantoor van Servatius ondergebracht. Woningstichting Servatius participeert in de Stichting Woningburo Maastricht. De stichting stelt zich ten doel het bevorderen van een doelmatige en rechtvaardige verdeling van de zelfstandige huurwoningen van de deelnemers over de bij de stichting ingeschreven woningzoekenden.het stichtingbestuur bestaat uit de bestuurders van de drie Maastrichtse corporaties. Bestuurlijke betrokkenheid Servatius is medebestuurder van de verbindingen Partners in Maatwerk Zuid B.V., Wijkontwikkelingsmaatschappij Maastricht (W.O.M.) B.V., Exploitatiemaatschappij Malberg C.V., Beheermaatschappij Malberg B.V. en Ontwikkelingsmaatschappij Poelveld Eijsden B.V.. Van de overige verbindingen is Servatius, rechtstreeks of via haar dochtermaatschappijen, de enige bestuurder. Financiële situatie en omvang De entiteiten onder de categorie Deelnemingen worden geconsolideerd op basis van de netto vermogenswaarde, alle andere entiteiten zijn integraal geconsolideerd. De financiële situatie en omvang van de deelnemingen en verbindingen zijn als volgt. Rechtspersoon Eigen Reserves Aanvullende Bedrijfsopbrengsten vermogen financiering* Stichting Beheer Registergoederen Servatius Servatius Vastgoed B.V Servatius Participaties B.V Servatius Ontwikkeling B.V Bouw- en Exploitatiemaatschappij Campus Maastricht B.V B.V. Ontwikkelingsmaatschappij Servatius Servatius Holding Liège BVBA** Société Immobilière Servatius Liège CVBA** B.V. Ontwikkelingsmaatschappij Servatius (100%) Servatius Participaties B.V. (100%) Beheermaatschappij Malberg B.V. (25%) Ontwikkelings- Maatschappij Poelveld Eijsden B.V. (27,5%) Partners in Maatwerk Zuid B.V. (33,3%) Partners in Maatwerk Zuid B.V Wijkontwikkelingsmaatschappij Maastricht (W.O.M.) B.V , , , ,9% 0,01% 0,4% Exploitatiemaatschappij Malberg C.V. (24%) 60,33% Servatius Holding Liege B.V.B.A. (100%) Societe Immobiliere Servatius Liege C.V.B.A.(100%) Wijkontwikkelingsmaatschappij Maastricht B.V. (33,3%) 39,27% Exploitatiemaatschappij Malberg C.V Beheermaatschappij Malberg B.V Ontwikkelingsmaatschappij Poelveld Eijsden B.V Financiële situatie en omvang deelnemingen (bedragen in euro s) * Vanuit Woningstichting Servatius ** Op basis van Belgische grondslagen 12 jaarverslag 2012 De heldere keuzes van Servatius 13

8 Hoofdstuk 3 Samenwerken met onze stakeholders Samen staan we sterk Samen met diverse partners en netwerkorganisaties zorgen we ervoor dat het prettig wonen en leven is in Maastricht en Eijsden-Margraten. Samen bereik je tenslotte meer dan alleen. We zoeken dan ook continu naar verbinding om nieuwe doelen te bereiken. Doorgaans namen we ook de zorg voor sociale, economische en fysieke aspecten in de wijk voor onze rekening, maar kiezen voor onze kerntaken betekent dat we niet meer alles kunnen doen. Op basis van onze kerntaken maken we steeds de afweging hoe we invulling geven aan onze samenwerking met anderen. Dit doen we door duidelijke doelstellingen en resultaatafspraken vast te leggen. Servatius overlegt regelmatig met haar belanghebbenden. Door open en transparant te communiceren, moet duidelijk zijn wat we van elkaar verwachten. We creëren graag win-winsituaties, dat wil zeggen situaties waar beide partijen iets aan hebben. Zo hechten we veel waarde aan een goede samenwerking en (beleids)afstemming met onze collega-corporaties in en om Maastricht. We werken immers in en voor dezelfde woningmarkt. Waar het bijvoorbeeld gaat over de omvang van de sociale woningvoorraad, nemen we een evenredig deel van de opgave voor onze rekening. Met beide gemeenten maken we heldere en wederkerige prestatieafspraken op grond van gemeentelijke woonvisies die ook onze instemming hebben. Dichterbij huis werken we samen met onze huurdersvereniging Servaassleutel en haar bewonerscommissies. Onze insteek is om daarbij zoveel mogelijk aan te sluiten bij de eigen inzet en mogelijkheden van bewoners. Samenwerken met onze huurders Servatius gaat uit van de verantwoordelijkheid en kracht van de huurders zelf en verhoudt zich tot haar bewoners volgens het baas in eigen buurt -principe. Deze participatie van bewoners is noodzakelijk voor het creëren van een prettige woonomgeving. Het is als het ware een vorm van co-creatie: bewoners geven aan wat hun wensen en behoeften zijn en Servatius faciliteert de mogelijkheden om deze te realiseren. We vertrouwen op de zelfredzaamheid en eigen inbreng van onze huurders en zien verenigen en participeren als kernbegrippen. Wij streven ernaar dat onze huurders zich verenigen in een bewonerscommissie en in de huurdersvereniging. Met de laatste hebben we heldere structuurafspraken: erkende bewonerscommissies of (tijdelijke) complexcommissies positioneren we direct onder de huurderskoepel. Huurdersvereniging Servaassleutel Servatius hecht veel waarde aan een actieve en betrokken huurdersbelangenorganisatie. Er vindt dan ook regelmatig overleg plaats tussen het management van Servatius en het bestuur van Servaassleutel. Dit bestuur bestond gedurende 2012 uit: Wiel Passau (voorzitter) Simon Vels (secretaris) Henri Partouns (penningmeester) Harry Bulté (bestuurslid) Het bestuur krijgt ambtelijke ondersteuning van Nanny Pasmans (secretariaat) en Michel Dreuw (ambtelijk secretaris). Nieuwe samenwerkingsovereenkomst In 2012 is een samenwerkingsovereenkomst getekend, waarin afspraken staan over de wijze van samenwerking tussen Servatius en Servaassleutel. Ook is er gestart met het opzetten van bewonerscommissies nieuwe stijl, die aansluiten op de rayonindeling en de organisatiestructuur van Servatius. Daarnaast is een nieuw Reglement bewonerscommissies opgesteld dat is besproken met Servaassleutel en de bewonerscommissies. Servatius vindt het belangrijk om de goede verhoudingen te continueren. In 2012 hebben in dit verband meerdere bestuurlijke- en werkoverleggen plaatsgevonden, waaronder twee heisessies met Servaassleutel en een grote bijeenkomst met alle bewonerscommissies. Onderwerpen die de revue passeerden, zijn onder andere de organisatie- en beleidsontwikkeling, het ondernemingsplan, de begroting van Servatius, ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst, huurdersparticipatie, de relatie Servatius-Servaassleutel-bewonerscommissies-huurders, incassobeleid, complexverkopen en de jaarlijkse huurverhoging. Tijdens de jaarlijkse Servatiusdag op 13 mei zijn er, met ondersteuning van Servaassleutel, in ieder rayon initiatieven van huurders gerealiseerd om het woon- en leefgenot van onze huurders te verbeteren. Bewonerscommissies Servatius wil, in goed onderling overleg, naar een situatie waarin we samenwerken met huurdersvereniging Servaassleutel en bewonerscommissies, verdeeld over de vijf rayons. Servatius zal open en transparant met haar bewonerscommissies communiceren over de wederzijdse verwachtingen. Servaassleutel als koepel Momenteel zijn in ons werkgebied diverse bewonerscommissies actief, waarmee wij rechtstreeks contact hebben. Servatius wil met al haar huurders in gesprek komen en de huurdersparticipatie beter stroomlijnen. Zij ziet Servaassleutel als overkoepelend orgaan en aanspreekpunt. Servaassleutel Bewonerscommissie (1 per 600 VHE) Complexscommissie (tijdelijke) commissie: bijv. bij renovatie of herstructurering Huurder 14 jaarverslag 2012 De heldere keuzes van Servatius 15

PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014

PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014 PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014 Inhoud 1. Bestuursverslag... 2 2. Over Mooiland... 5 2.1 Waar wij voor gaan... 6 2.2 Transformatie woningvoorraad... 7 3. Werken aan woonplezier... 10 3.1Goede basis...

Nadere informatie

Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening 2014 2

Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening 2014 2 Voorwoord... 3 Jaarverslag 2014... 4 Verslag van het bestuur... 5 Koers... 5 Goede Governance... 6 Nieuwe statuten... 6 Financieel Herstelplan... 7 Personeel en Organisatie... 7 Strategisch Vastgoed Beleid...

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. 17 mei 2013

Jaarverslag 2012. 17 mei 2013 1 Jaarverslag 2012 17 mei 2013 Volkshuisvestingsverslag 2 3 Inhoud Volkshuisvestingsverslag Kengetallen 4 Voorwoord van de bestuurder 6 Bestuursverslag 9 In 2015 12 1 Betaalbaar wonen in leefbare wijken

Nadere informatie

Project Koeberg Meppel, in Koedijkslanden werken we aan de vernieuwing van het centrum van de wijk. We zorgen samen met de gemeente, zorginstellingen

Project Koeberg Meppel, in Koedijkslanden werken we aan de vernieuwing van het centrum van de wijk. We zorgen samen met de gemeente, zorginstellingen Project Koeberg Meppel, in Koedijkslanden werken we aan de vernieuwing van het centrum van de wijk. We zorgen samen met de gemeente, zorginstellingen en een investeringsmaatschappij voor een beter voorzieningenniveau

Nadere informatie

Een jaar van kiezen en delen. Jaarverslag 2012

Een jaar van kiezen en delen. Jaarverslag 2012 Een jaar van kiezen en delen Jaarverslag 2012 Datum: 23 mei 2013 Inhoudsopgave Voorwoord Ons toekomstperspectief... 4 1 Midden in de samenleving... 6 1.1 Woningcorporaties in de schijnwerpers... 6 1.2

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Jaarverslag 2013. de Woonmensen/SJA. De Woonmensen/SJA

Jaarverslag 2013. Jaarverslag 2013. de Woonmensen/SJA. De Woonmensen/SJA Jaarverslag 2013 de Woonmensen/SJA 1 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2013 van woningcorporatie de Woonmensen. Het geeft een beeld van onze activiteiten en prestaties in een tijd waarin de corporatiesector

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Inhoudsopgave. Bewegen naar de toekomst. Voorwoord. 1. Visie en Missie. 2. Bedienen. 3. Verdienen

Jaarverslag 2013. Inhoudsopgave. Bewegen naar de toekomst. Voorwoord. 1. Visie en Missie. 2. Bedienen. 3. Verdienen Jaarverslag 2013 Bewegen naar de toekomst Inhoudsopgave Voorwoord 1. Visie en Missie 2. Bedienen 2.1 Klanten 2.1.1 Focus op toetreders a. Doelgroepen b. Maatwerk in wonen 2.1.2 Tijdelijke bijdrage aan

Nadere informatie

jaarverslag 2014 Voorwoord 3

jaarverslag 2014 Voorwoord 3 Inhoud Voorwoord 3 1. Wij staan bewust midden in de samenleving 5 1.1 De wereld om eens heen verandert en wij veranderen mee 5 1.2 Wij blijven trouw aan onze missie 7 1.3 Met beide benen in Montferland

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl

Jaarverslag 2009 Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl Jaarverslag 2009 Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl 1 . 2 Inhoudsopgave 1 Koers Woonbedrijf... 7 2 Onze klanten... 9 2.1 Onze dienstverlening... 9 2.2 Woonruimteverhuurbeleid... 9 2.3 Bijzondere doelgroepen...

Nadere informatie

De foto s in het jaarverslag laten zien hoe wij onze visie in 2014 hebben uitgedragen.

De foto s in het jaarverslag laten zien hoe wij onze visie in 2014 hebben uitgedragen. Jaarverslag 2014 [VISIE] HEEMwonen is een hybride organisatie die zich inzet voor de maatschappij, de huurder ziet als klant, de wijk als vertrekpunt en een invloedrijke positie heeft in de regio. Handelend

Nadere informatie

WERKPLAN. woningstichting Het Grootslag OP EIGEN KRACHT WERKPLAN EN BEGROTING. Wervershoof Werkplan 2014

WERKPLAN. woningstichting Het Grootslag OP EIGEN KRACHT WERKPLAN EN BEGROTING. Wervershoof Werkplan 2014 WERKPLAN woningstichting Het Grootslag OP EIGEN KRACHT WERKPLAN EN BEGROTING 2 0 1 4 woningstichting Het Grootslag Wervershoof Werkplan 2014 INHOUD 1. VOORWOORD... 2 2. STRATEGISCHE UITGANGSPUNTEN... 9

Nadere informatie

Jaarverslag Rochdale 2014

Jaarverslag Rochdale 2014 Jaarverslag 2014 Jaarverslag Rochdale 2014 Kerngegevens Eenheden in bezit (in aantallen) 2014 2013 2012 Sociale huurwoningen 35.735 36.006 39.860 Vrije sectorhuurwoningen* 2.474* 2.471 1.653 Bedrijfsruimten

Nadere informatie

Een (t)huis als basis

Een (t)huis als basis Een (t)huis als basis Ondernemingsplan 2014-2016 2 Een (t)huis als basis Een (t)huis als basis l inhoudsopgave Inhoudsopgave Samenvatting 4 Voorwoord 5 Waar wij voor staan 6 1. Kwaliteit van de woningen

Nadere informatie

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 Welkom bij WVH Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 September 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Inleiding 2 2 Kernwaarden WVH 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Kernwaarden 4 3 WVH: onze missie 5 3.1 Inleiding

Nadere informatie

WERKEN AAN DUURZAAM WONEN: DE KEUZES GECONCRETISEERD

WERKEN AAN DUURZAAM WONEN: DE KEUZES GECONCRETISEERD WERKEN AAN DUURZAAM WONEN: DE KEUZES GECONCRETISEERD Jaarverslag 2014 COLOFON Oost Flevoland Woondiensten Postbus 89, 8250 AB Dronten De Noord 47 Dronten T: 0321-38 55 00 F: 0321-31 77 33 E: woondiensten@ofw.nl

Nadere informatie

Eigentijds betrokken partner in zicht. Jaarverslag 2013

Eigentijds betrokken partner in zicht. Jaarverslag 2013 Eigentijds betrokken partner in zicht Jaarverslag 2013 Eigentijds betrokken partner in zicht 2013, het vierde jaar van ons beleidsplan Mensen wensen wonen. In 2014 loopt het beleidsplan af. We zijn al

Nadere informatie

Jaarverslag Nijestee 2014

Jaarverslag Nijestee 2014 Volkshuisvestingsverslag Verantwoording bestuur 4 Jaarverslag Nijestee 214 1 Wonen in Groningen 7 1.1 Lokale samenwerking 7 1.2 Herziening Woningwet 7 1.3 Missie, doelen en strategie 7 1.4 Meetbare resultaten

Nadere informatie

Jaarstukken 2014 Jaarverslag Jaarrekening Overige gegevens

Jaarstukken 2014 Jaarverslag Jaarrekening Overige gegevens Jaarstukken 2014 Jaarverslag Jaarrekening Overige gegevens INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG INHOUDSOPGAVE... 4 INLEIDING... 5 JAARREKENING 2014...46 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING...51 ENKELVOUDIGE JAARREKENING...96

Nadere informatie

De Goede Woning Sleutelbloemstraat 26, Apeldoorn Postbus 468, 7300 AL Apeldoorn Telefoon: 055 369 69 69 Internet: www.degoedewoning.

De Goede Woning Sleutelbloemstraat 26, Apeldoorn Postbus 468, 7300 AL Apeldoorn Telefoon: 055 369 69 69 Internet: www.degoedewoning. De Goede Woning Sleutelbloemstraat 26, Apeldoorn Postbus 468, 7300 AL Apeldoorn Telefoon: 055 369 69 69 Internet: www.degoedewoning.nl E-mail: info@degoedewoning.nl 2 De Goede Woning Jaarverslag 2011 3

Nadere informatie

jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden

jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden Voorwoord Lefier heeft 2014 goed doorstaan. Daar zijn we trots op, omdat er extreem veel veranderde. De Tweede Kamer stelde opnieuw vast wat

Nadere informatie

1 Het strategisch kader 1.1 Omgevingsanalyse: kansen en risico s 5 1.2 Interne analyse: sterkten en zwakten 6 1.3 Strategische keuze 7

1 Het strategisch kader 1.1 Omgevingsanalyse: kansen en risico s 5 1.2 Interne analyse: sterkten en zwakten 6 1.3 Strategische keuze 7 Ondernemingsplan 2012 2015 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1 Het strategisch kader 1.1 Omgevingsanalyse: kansen en risico s 5 1.2 Interne analyse: sterkten en zwakten 6 1.3 Strategische keuze 7 2 Uitbreiding

Nadere informatie

Balanceren tussen wendbaarheid en koersvastheid

Balanceren tussen wendbaarheid en koersvastheid Balanceren tussen wendbaarheid en koersvastheid Jaarverslag Wonen Meerssen 2014 Colofon Jaarverslag 2014 Wonen Meerssen Eindredactie Wonen Meerssen Realisatie Wonen Meerssen Ontwerp Wonen Meerssen Fotografie

Nadere informatie

ruimte maken voor maatschappelijke prestaties

ruimte maken voor maatschappelijke prestaties ruimte maken voor maatschappelijke prestaties jaarverslag 2013 voorwoord ruimte voor maatschappelijke prestaties In dit jaarverslag leest u hoe wooncorporatie Lefier zich in 2013 heeft ingespannen voor

Nadere informatie

ZVH Jaarverslag 2008

ZVH Jaarverslag 2008 Jaarverslag 2008 ZVH Jaarverslag 2008 Inhoudsopgave Voorwoord.............................................................. 3 Verslag van de organisatie... 4 Gesprek met de directeur-bestuurder Frank van

Nadere informatie

Vidomes jaarverslag 2011. Heldere keuzes maken

Vidomes jaarverslag 2011. Heldere keuzes maken Vidomes jaarverslag 2011 Heldere keuzes maken Inhoudsopgave Voorwoord... 6 Leeswijzer van dit jaarverslag... 7 1. Strategische Visie 2011-2015... 8 2. Betaalbare woningen... 9 2.1 Wij wijzen onze woningen

Nadere informatie

Jaarverslag GroenWest 2010 volkshuisvestingsverslag en jaarrekening

Jaarverslag GroenWest 2010 volkshuisvestingsverslag en jaarrekening Jaarverslag GroenWest 2010 volkshuisvestingsverslag en jaarrekening Mijdrecht, Vleuten, Woerden, mei 2011 2 Algemene informatie Stichting GroenWest Naam toegelaten instelling Stichting GroenWest Gemeente

Nadere informatie

Jaarverslag over het boekjaar 2013

Jaarverslag over het boekjaar 2013 Jaarverslag over het boekjaar 2013 Naam toegelaten instelling : Stichting R&B Wonen Gemeente waarin instelling is gevestigd : Gemeente Borsele Statutair werkgebied : De Bevelanden Primair werkgebied :

Nadere informatie

24 april 2013. Jaarverslag Mitros 2012

24 april 2013. Jaarverslag Mitros 2012 24 april 2013 Jaarverslag Mitros 2012 Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Deel I Waardevol Wonen in 2012... 6 1. Resultaten 2012... 7 1.1 Koers en resultaten... 7 1.2 Mens... 7 1.3 Wijk... 8 1.4 Stenen... 8 1.5

Nadere informatie

Begroting 2015 27 november 2014

Begroting 2015 27 november 2014 o Begroting 2015 27 november 2014 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Lokale opgave 4 1.1 Nieuwe set afspraken met gemeente en collega-corporaties 1.2 Portfoliobeleid 1.3 Nieuwbouw in 2015-2017 1.4 Betaalbaar

Nadere informatie

Bedrijfsplan 2014 Vastgesteld door directeur-bestuurder d.d. 11 december 2013

Bedrijfsplan 2014 Vastgesteld door directeur-bestuurder d.d. 11 december 2013 Bedrijfsplan 2014 Vastgesteld door directeur-bestuurder d.d. 11 december 2013 2 Inhoudsopgave: Voorwoord 5 Blz. 1. Bedrijfsplan 2014 6 1.1. Bedrijfsjaarplan: intern instrument 6 1.2. Bedrijfsjaarplan:

Nadere informatie