Ondernemingsplan Volksbelang Helmond. Veranderen en meebewegen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ondernemingsplan Volksbelang Helmond. Veranderen en meebewegen"

Transcriptie

1 Ondernemingsplan Volksbelang Helmond Veranderen en meebewegen

2 2 Ondernemingsplan Veranderen en meebewegen

3 Volksbelang wil met veranderingen meebewegen en daar op een eigen en eigentijdse manier op inspelen Volksbelang Helmond 3

4 4 Ondernemingsplan

5 Inhoudsopgave VOORWOORD 7 1. ACTUELE ONTWIKKELINGEN 9 2. ZORGELOOS HUREN OPGAVEN, AMBITIES EN AANPAK TOT SLOT 23 Volksbelang Helmond 5

6 6 Ondernemingsplan De rol van woningcorporaties, als belangrijke motor voor de woningmarkt, verandert

7 Voorwoord Ontwikkelingen en veranderingen in onze samenleving volgen elkaar de laatste jaren in snel tempo op. De gezinsverdunning, ontgroening en vergrijzing van huishoudens en de multiculturele samenstelling van de samenleving vragen om een gerichte aanpak op de woningmarkt. Ook de rol van woningcorporaties, van oudsher een belangrijke motor voor de woningmarkt, verandert. De verhuurdersheffing en saneringsbijdrage beperken hun ruimte om te investeren in nieuwbouw en onderhoud aanzienlijk. Verwachtingen en mogelijkheden komen daarmee op gespannen voet te staan. Volksbelang wil met de veranderingen meebewegen en daarop op een eigen en eigentijdse manier inspelen. Dat vraagt om een duidelijke visie op de ontwikkelingen in de Helmondse samenleving en woningmarkt, om een weloverwogen koers en om duidelijke beleidskeuzes en prioriteiten. In dit ondernemingsplan hebben we onze visie uitgewerkt en beschreven welke koers we willen volgen en welke resultaten we willen behalen. We hebben dat in eerste instantie gedaan op basis van onze rol en verantwoordelijkheid als sociale volkshuisvester. Het is daarbij voor ons vanzelfsprekend dat we voor de uitvoering van onze plannen steeds de samenwerking blijven aangaan met de gemeente, collega-corporaties, maatschappelijke partners en natuurlijk onze huurders. Leon van Stiphout Waarnemend directeur Volksbelang Helmond 7

8 8 Ondernemingsplan

9 1 Actuele ontwikkelingen Volksbelang heeft geen onbeperkte vrijheid om activiteiten te ondernemen en te investeren in het woon- en leefklimaat binnen haar werkgebied. We zijn gehouden aan regels, richtlijnen en voorschriften. We hebben bovendien te maken met aanvullende overheidsmaatregelen en ontwikkelingen binnen de lokale en regionale woningmarkt. Deze zijn van invloed op onze beleidsruimte en onze mogelijkheden om activiteiten te ontplooien. Volksbelang Helmond 9

10 We focussen op de belangen van onze huurders en op de kwaliteit van de bestaande stad 10 Ondernemingsplan

11 Ontwikkelingen van buitenaf Helmondse uitdagingen Corporaties moeten sinds 1 januari 2013 een verhuurdersheffing betalen. Daarnaast moeten alle corporaties een bijdrage betalen voor de sanering van noodlijdende corporaties. Door de afdrachten houdt Volksbelang de komende jaren steeds minder financiële middelen over voor het realiseren van de benodigde nieuwbouw en de verdere verhoging van de kwaliteit van de bestaande voorraad. De overheid gaat er vanuit dat we de afdrachten compenseren door een inkomensafhankelijk huurbeleid, met extra huurverhogingen voor mensen met midden- en hogere inkomens, en door meer woningen te verkopen. Intussen hebben we te maken met een sterke toename van het aantal woningzoekenden. Het aantal eenpersoonshuishoudens neemt toe en mensen worden steeds ouder en willen langer zelfstandig blijven wonen. We houden er rekening mee dat, ondanks de eerste tekenen van herstel, de onzekerheid over de werking van de woningmarkt de komende periode nog aanhoudt. Bij Volksbelang zien we daarnaast de uitdagingen die we in Helmond nog hebben. Om die uitdagingen aan te gaan, moeten we kiezen voor die ontwikkelingen die we met onze organisatie en financiële mogelijkheden kunnen oppakken. Daarbij leggen we de focus op de belangen van onze huurders en woningzoekenden en op de kwaliteit van de bestaande stad. Op kwalitatief goede, bereikbare en betaalbare woningen in prettige en leefbare buurten en wijken. Onze prioriteit ligt daarbij op die buurten en wijken waar we onze woningen hebben. Onze beleidsrichting is mede gebaseerd op de gemeentelijke Woonvisie Volksbelang Helmond 11

12 12 Ondernemingsplan

13 2 Zorgeloos huren Volksbelang staat voor zorgeloos huren. Dit motto verwoordt kort en krachtig onze missie: Volksbelang is een betrokken volkshuisvester en maatschappelijke organisatie die zorgt voor goede en betaalbare woningen voor iedereen die daartoe om uiteenlopende redenen niet zonder actieve ondersteuning en bemiddeling in staat is. Zij weet wat er bij huurders en woningzoekenden speelt en draagt actief bij aan het behoud van prettig leefbare buurten en wijken. Daarvoor speelt zij voor bewoners een intermediaire rol tussen wonen, welzijn en zorg. Volksbelang Helmond 13

14 Volk jpeg 14 Ondernemingsplan

15 Visie Leefbaarheid We werken aan onze missie vanuit een duidelijke visie op onze activiteiten en doelen. Nadat we de afgelopen jaren veel nieuwbouw- en herstructureringsprojecten hebben gerealiseerd, leggen we de komende jaren het accent op het zorgvuldig beheren en verbeteren van de bestaande voorraad. Daarbij vinden we het van belang dat deze voorraad kwalitatief goed en betaalbaar blijft en dat huurders deze ook positief waarderen. Dit houdt in dat we ons met de mogelijkheden die ons binnen de regelgeving worden geboden nog meer gaan toeleggen op de leefbaarheid in de buurten en wijken waar onze woningen staan. Leefbaarheid hangt nauw samen met het welzijn van mensen. De zorg voor vitale en leefbare wijken is dan ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle organisaties die actief zijn op het vlak van wonen, zorg en welzijn. En uiteraard van de bewoners zelf. De basis voor succes ligt in het op een constructieve en respectvolle manier gezamenlijk optrekken en samenwerken met maatschappelijke partners en onze leden en huurders(organisaties). We vinden het van belang dat zij mee kunnen praten en invloed kunnen uitoefenen op het beleid van Volksbelang, maar ook op de concrete plannen en activiteiten in de buurten en wijken. We leveren betrouwbare service om de kwaliteit van onze bestaande woningvoorraad op peil te houden Kernwaarden Met een duidelijke en heldere manier van optreden onderscheiden we ons en zijn we herkenbaar voor onze klanten, maatschappelijke partners en belanghouders. Zij moeten ons daarop kunnen aanspreken, wanneer daarvoor aanleiding is. Om dat te bereiken, hanteren we de volgende kernwaarden: toegankelijk en laagdrempelig betrokken en betrouwbaar effectief en efficiënt zelfbewust Volksbelang Helmond 15

16 16 Ondernemingsplan

17 3 Opgaven, ambities Aan de hand van de opgaven die we in Helmond zien, hebben we onze ambities en aanpak uitgewerkt in de volgende zeven beleidsvelden: en aanpak Wat? Hoe? 1. Huisvesten van de doelgroep 2. Voorraadontwikkeling 3. Leefbaarheid 4. Wonen en zorg 5. Organisatie 6. Overleg met huurders 7. Continuïteit Volksbelang Helmond 17

18 1. Huisvesten van de doelgroep Als sociale volkshuisvester zijn we er in de eerste plaats voor huishoudens die om uiteenlopende redenen niet in staat zijn zelf in hun huisvesting te voorzien. Inkomen speelt hierbij een belangrijke rol. Huishoudens met een gezamenlijk bruto inkomen dat beneden de inkomensgrens voor toewijzing van sociale huurwoningen ligt, rekenen we dan ook tot onze primaire doelgroep. Voor deze doelgroep is het essentieel dat de sociale huurvoorraad bereikbaar en betaalbaar blijft. Initiatieven ten behoeve van huishoudens met een hoger gezamenlijk inkomen (in zowel de huur- als koopsector) zijn gericht op het beter laten functioneren van de woningvoorraad ten behoeve van de primaire doelgroep. De woningmarkt in Helmond lijkt in kwantitatief opzicht geen echt gespannen karakter te hebben. Wel constateren we dat woonlasten voor woningzoekenden een steeds belangrijkere factor vormen in de keuze voor hun huisvesting. Als gevolg van de vergrijzing, in combinatie met een veranderende wetgeving en de verdergaande scheiding van wonen en zorg, is er daarnaast een toenemende vraag naar passende huisvesting voor ouderen. Verder is er een aanzienlijke vraag naar woningen voor startende huishoudens. Wanneer het gaat om het ontwikkelen en realiseren van nieuwbouwplannen, moet het accent de komende jaren vooral op beide doelgroepen liggen. Hier ligt uiteraard niet uitsluitend een taak voor Volksbelang, maar ook voor de andere corporaties en ontwikkelaars in Helmond. Ons streven: We houden onze huurvoorraad betaalbaar voor de primaire doelgroep en houden gedurende de eerste drie jaar minimaal 90% van onze woningen als kernvoorraad onder de liberalisatiegrens. Jaarlijks wijzen we minimaal 90% van alle mutaties toe aan huishoudens uit de primaire doelgroep, maximaal 10% aan huishoudens uit de middengroep. We zorgen samen met de collega-corporaties binnen Helmond voor een evenredig aanbod levensloopbestendige woningen ten behoeve van de huisvesting van ouderen en voor een evenredig aanbod voor de huisvesting van starters. Samen met de collega-corporaties binnen Helmond nemen we een evenredig aandeel voor rekening in de huisvesting van bijzondere doelgroepen. Wanneer de huisvesting van huishoudens uit de bijzondere doelgroepen gecombineerd moet worden met actieve bemiddeling of begeleiding, bespreken we dat vooraf met betrokken instellingen en leggen we de afspraken hierover vast. 2. Voorraadontwikkeling Hoewel we de komende jaren blijven investeren in nieuwbouw en herstructurering, staan er voor Volksbelang geen grote herstructureringsen nieuwbouwopgaven meer op het programma. We gaan onze opgave de komende jaren sterk ombuigen van een kwantitatieve naar een kwalitatieve aanpak. Daarin komt het accent meer te liggen op het zorgvuldig beheren van onze bestaande voorraad, waarbij we ons meer richten op de woonkwaliteit en het wooncomfort, in combinatie met 18 Ondernemingsplan

19 de verbetering van duurzaamheid, veiligheid, energiezuinigheid en levensloopbestendigheid. Hierin moeten we keuzes maken en prioriteiten stellen. De keuzes, prioriteiten en fasering baseren we op ons strategisch voorraadbeleid (SVB), waarin we per complex onze beheerstrategie vastleggen. Ons streven: De keuzes en prioriteiten met betrekking tot de kwalitatieve aanpak van onze voorraad moeten gebaseerd zijn op actuele beheerstrategieën op complexniveau. We investeren structureel in een veilige, duurzame en energiezuinige woningvoorraad. We passen bouwmethoden, bouwmaterialen, technieken en installaties toe die daaraan aantoonbaar bijdragen. 3. Leefbaarheid Wonen is meer dan alleen het hebben van een dak boven je hoofd. Wonen is ook: deel uitmaken van een leefgemeenschap in een straat, buurt en wijk. Om daar prettig te kunnen wonen, moeten die straat, buurt en wijk aantrekkelijk en leefbaar zijn (heel, schoon en veilig) en moeten bewoners zich er op hun gemak voelen, elkaar respecteren en op een normale manier met elkaar omgaan. In buurten en wijken moet volgens ons ruimte bestaan voor verschillende woonculturen en voor een mix aan (sociaaleconomische) leefstijlen. Gedifferentieerd samengestelde buurten en wijken zijn in onze ogen aanzienlijk stabieler, dragen beter bij aan de sociale cohesie en zijn daardoor minder kwetsbaar. Ons streven: We opereren in onze buurten en wijken als knooppuntbedrijf. We stimuleren en ondersteunen de samenwerking tussen de bewoners en de diverse partijen, ten behoeve van het in stand houden en verbeteren van de leefbaarheid. Volksbelang investeert daarin ook zelf, zowel direct als indirect. In het kader van de leefbaarheid zetten we in op de totstandkoming van evenwichtige en sterke sociale structuren in de buurten en wijken waar we actief zijn. We ondersteunen dat door middel van een proef met bijzondere verhuringen, een gedifferentieerd huurbeleid en de verkoop van woningen. We dragen actief bij aan de totstandkoming of facilitering van voorzieningen op het vlak van maatschappelijk vastgoed in die buurten en wijken waar die voorzieningen een wezenlijke ondersteuning vormen voor de bevordering van de leefbaarheid, sociale cohesie en participatie van bewoners. 4. Wonen en zorg Helmond heeft in de afgelopen decennia een sterke bevolkingsgroei gekend en kent daardoor een relatief jonge bevolkingsopbouw. Toch krijgt Helmond, net als de rest van Nederland, te maken met een toenemende vergrijzing. Huidige en toekomstige generaties ouderen blijven over het algemeen langer gezond en zijn welvarender, actiever, ondernemender, onafhankelijker, meer zelfredzaam. Veel mensen kiezen ervoor langer zelfstandig te blijven wonen, bij voorkeur in een voor hen aantrekkelijke omgeving, in een rustige en veilige buurt in de nabijheid Volksbelang Helmond 19

20 van voorzieningen. Wanneer zij zorg nodig hebben, willen ze die zorg zo veel mogelijk in hun eigen woning ontvangen. We krijgen daarnaast te maken met het proces van de zogenaamde dubbele vergrijzing, waardoor het aantal ouderen boven de 75 jaar sterk zal toenemen. Ons streven: We voorzien samen met de collega-corporaties (door middel van nieuwbouw en aanpassingen van bestaande woningen) in een voldoende en betaalbaar aanbod van woningen die voor ouderen en voor zorgverlening geschikt zijn. Voor wat betreft nieuwbouw hanteren we levensloopbestendigheid als uitgangspunt. Voor wat betreft aanpassingen in de bestaande voorraad bieden we maatwerk, afhankelijk van de persoonlijke situatie van de bewoners (gebaseerd op een Wmo-indicatie) en van de technische en financiële haalbaarheid. Waar aanpassingen technisch of financieel niet haalbaar zijn, zullen we bewoners actief bemiddelen naar passende huisvesting. We vervullen een intermediaire en faciliterende rol in de totstandkoming van zorgarrangementen en vormen van dienstverlening voor ouderen. 5. Organisatie en samenwerking Meebewegen in een veranderende woningmarkt stelt andere eisen en verwachtingen aan het functioneren van onze organisatie. In een veranderende woningmarkt, waarin woningzoekenden meer keuzemogelijkheden hebben, zullen zij kritischer worden en hogere kwaliteitseisen gaan stellen. Niet alleen aan ons woningaanbod, maar ook aan onze service en dienstverlening. Daarnaast wordt er ook steeds kritischer gekeken naar onze rol als maatschappelijke organisatie. De regelgeving is aangescherpt, onder andere in de vorm van het versterken van het (externe) toezicht en het uitbreiden van de richtlijnen voor Governance. In de veranderende marktomstandigheden en maatschappelijke omgeving worden er ook andere eisen gesteld aan onze bedrijfsvoering. Volksbelang heeft een gedegen basis om alle bedrijfsprocessen op een goede en verantwoorde manier te kunnen oppakken en uitvoeren. We willen echter nog beter inspelen op veranderingen en actuele ontwikkelingen in de woningmarkt en ons daarin op basis van een klantgeoriënteerde opstelling en dienstverlening onderscheiden. Om goed te kunnen inspelen op de vraag vanuit de markt en daarvoor ook de juiste producten te kunnen ontwikkelen, gaan we sterker van buiten naar binnen denken en handelen. In de veranderende omstandigheden worden er ook andere eisen gesteld aan onze bedrijfsvoering Wat we op het gebied van wonen en leefbaarheid in Helmond willen bereiken, stemmen we zo veel mogelijk af met de gemeente en onze partners op het gebied van wonen, zorg en welzijn. We willen ervoor zorgen dat we de goede dingen doen en voorkomen dat we dingen dubbel doen. 20 Ondernemingsplan

21 Ons streven: Volksbelang ontwikkelt zich verder tot een eigentijdse en efficiënte organisatie en we stemmen onze rechtsvorm en bestuurlijke organisatie af op de richtlijnen van de Governancecode. We groeien uit tot een betrokken en professionele werkorganisatie, die oog heeft voor haar externe omgeving en markt- en klantgericht is en dat vanuit een commerciële instelling benadert. We hanteren klantoriëntatie en klantsturing als basisuitgangspunten voor onze bedrijfsvoering. Klanten ervaren Volksbelang als een betrokken en klantgerichte organisatie en waarderen de kwaliteit van onze producten en dienstverlening als positief. We zoeken waar nodig en mogelijk de samenwerking met de gemeente en onze overige partners op het gebied van wonen, zorg en welzijn om tot de juiste en breed gedragen resultaten te komen. 6. Overleg met huurders We blijven een organisatie die werkt voor en met haar huurders. We zetten het overleg met onze huurders op de diverse niveaus ongewijzigd voort. Voor het overleg op organisatieniveau geldt de Huurderbelangenvereniging Volksbelang (HBVV) voor ons als formele overlegpartner namens de huurders. Daarnaast vinden we het zeker zo belangrijk om regelmatig in gesprek te blijven met onze huurders over de kwaliteit van het wonen en de leefomgeving. Ons streven: We informeren onze huurders en betrekken ze actief bij ons beleid en onze plannen. De participatieovereenkomst vormt daarvoor het uitgangspunt. 7. Continuïteit Om de opgaven in Helmond en onze eigen ambities te kunnen blijven waarmaken, moeten we ervoor zorgen dat onze financiële huishouding gezond blijft. Naast de kosten voor onze reguliere bedrijfsvoering hebben we te maken met stevige uitgaven, die verband houden met diverse heffingen en bijdragen, maatschappelijke investeringen en de vennootschapsbelasting. De extra huuropbrengsten op basis van het inkomensafhankelijke huurbeleid wegen nauwelijks op tegen deze uitgaven. Daarom onderbouwen we onze lopende en voorgenomen plannen goed én beoordelen we kritisch of bepaalde activiteiten in relatie tot het behoud van ons financiële continuïteit nog wel tot onze kerntaken behoren. In die afweging zullen we keuzes maken en prioriteiten stellen in de diversiteit aan investeringen. Onze (financiële) inzet blijft primair gericht op het huisvesten van onze doelgroep in goede en betaalbare woningen in leefbare buurten en wijken. Ons streven: Volksbelang werkt door middel van zakelijkheid, efficiëntie en risicobeheersing aan het behoud van een gezonde financiële positie en continuïteit. Volksbelang Helmond 21

22 22 Ondernemingsplan We blijven alert op de actuele situatie en wat die van ons aan inzet vraagt

23 4 Tot slot In dit ondernemingsplan hebben we omschreven wat onze ambities zijn voor de komende jaren, wat we willen bereiken en hoe we dat denken te realiseren. Onze ambities en doelstellingen staan niet op zichzelf, maar maken deel uit van een groter geheel waarbinnen we aan de kwaliteit van het wonen en welzijn in Helmond werken. Dit plan vormt voor ons de belangrijkste basis waarop we onze beleidskeuzes maken en aan de hand waarvan we ons jaarlijks verantwoorden. Voor de ontwikkeling van ons ondernemingsplan zijn we in gesprek gegaan met samenwerkingspartners, directie, bestuur, medewerkers en de Huurdersbelangenvereniging Volksbelang. Door steeds met elkaar het overleg en de dialoog te blijven zoeken en met elkaar af te stemmen, blijven we alert op de actuele situatie en wat die van ons gezamenlijk aan inzet vraagt. Ons ondernemingsplan is dan ook geen statisch plan. We bewegen mee met de veranderingen. En wanneer zich nieuwe ontwikkelingen en situaties voordoen die leiden tot andere inzichten, stellen we onze doelen en plannen bij. Dat is een belangrijke voorwaarde om tot de best mogelijke resultaten te komen. Aan iedereen de uitdaging om daaraan een actieve en constructieve bijdrage te blijven leveren. Volksbelang Helmond 23

24 Bezoekadres: Molenstraat 83, Helmond Postadres: Postbus 276, 5700 AG Helmond T: E: Wanneer zich nieuwe ontwikkelingen voordoen, bewegen we mee

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan 2017-2020 Inhoudsopgave: 1. Voorwoord 2. Hier staan we voor 3. Woningbezit 4. Huurders 5. Vitale wijken en buurten 6. Financiën 7. Organisatie Voorwoord samen werken

Nadere informatie

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen!

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Samenvatting ondernemingsplan Samenvatting ondernemingsplan Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Dat is

Nadere informatie

Activiteitenoverzicht Midden-Groningen 2019

Activiteitenoverzicht Midden-Groningen 2019 ACTIVITEITENOVERZICHT 2019 MIDDEN-GRONINGEN juni 2018 1. INLEIDING Voor u ligt het activiteitenoverzicht 2019 van Actium aan de gemeente Midden-Groningen, met daarin de voorgenomen activiteiten van Actium

Nadere informatie

vitale buren maken vitale buurten DE STRATEGISCHE KOERS VAN DE VOORZORG

vitale buren maken vitale buurten DE STRATEGISCHE KOERS VAN DE VOORZORG vitale buren maken vitale buurten DE STRATEGISCHE KOERS VAN DE VOORZORG 2018-2028 oktober 2017 1 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD ONZE VISIE ONZE MISSIE p. 3 p. 5 p. 7 ONZE KERNWAARDEN p. 7 EEN ECHTE HEERLENSE

Nadere informatie

Lokaal betrokken, regionaal verbonden

Lokaal betrokken, regionaal verbonden Lokaal betrokken, regionaal verbonden Beweeg de muis over de tekstblokken en klik Voorwoord Lokaal betrokken, regionaal verbonden Dat is de titel van het ondernemingsplan 2014-2018 van. Omdat dat is wat

Nadere informatie

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt platform woningcorporaties noord-holland noord Voorwoord Op 15 december 2011 is door ruim 20 corporaties uit de subregio s Noordkop, West-Friesland,

Nadere informatie

SAMEN BOUWEN VLAANDEREN

SAMEN BOUWEN VLAANDEREN aan ZEEUWS- VLAANDEREN Samen bouwen Dit is de gezamenlijke visie van Clavis, Woonstichting Hulst en Woongoed Zeeuws- Vlaanderen op de sociale volkshuisvesting in Zeeuws-Vlaanderen. Ons motto: samen bouwen.

Nadere informatie

Gewoon goed. wonen WONINGSTICHTING BUITENLUST ONDERNEMINGSPLAN

Gewoon goed. wonen WONINGSTICHTING BUITENLUST ONDERNEMINGSPLAN Gewoon goed wonen WONINGSTICHTING BUITENLUST ONDERNEMINGSPLAN 2014-2018 2 WONINGSTICHTING BUITENLUST Hierbij presenteren wij met veel plezier ons ondernemingsplan 2014-2018 met als titel: GEWOON GOED WONEN

Nadere informatie

Thuis in de Drechtsteden inspelen op de sociale vraag & wonen en zorg. Erwin Zwijnenburg Woonkracht10 namens

Thuis in de Drechtsteden inspelen op de sociale vraag & wonen en zorg. Erwin Zwijnenburg Woonkracht10 namens Thuis in de Drechtsteden inspelen op de sociale vraag & wonen en zorg Erwin Zwijnenburg Woonkracht10 namens Het goede gesprek Hoe kunnen we sociale huurwoningen zo goed mogelijk inzetten? Hoe zorgen we

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters 1 inhoud ONZE VISIE 4 INHOUD ONZE MISSIE 4 ONZE DOELEN 5 1. KLANTGERICHT DIENSTVERLENEN 6 2. BETAALBARE WONINGEN

Nadere informatie

Collegebesluit Collegevergadering: 11 december 2018

Collegebesluit Collegevergadering: 11 december 2018 ONDERWERP Prestatieafspraken 2019 SAMENVATTING Gemeente, de Heemsteedse woningcorporaties Elan Wonen en Pre Wonen en hun huurdersorganisaties Bewonersraad Elan Wonen en Bewonerskern Pre streven een gemeenschappelijk

Nadere informatie

Investeren in groen en betaalbaar wonen

Investeren in groen en betaalbaar wonen Beleidsplan van Het Gooi en Omstreken 2013-2018 Investeren in groen en betaalbaar wonen Activiteiten in 2013 In Baarn, Bunschoten, Blaricum, Bussum, Hilversum en Wijdemeren Investeren in groen en betaalbaar

Nadere informatie

Wij zijn Brabantse Waard

Wij zijn Brabantse Waard Wij zijn Brabantse Waard Gastvrij wonen Inhoudsopgave 3 Wie is Brabantse Waard 4 Een organisatie met een transparante structuur 5 Onze missie en visie 5 Doelstellingen waarin de gast centraal staat 6 Onze

Nadere informatie

De hoofdlijn van 2016: betaalbaarheid, duurzaamheid en woonkwaliteit

De hoofdlijn van 2016: betaalbaarheid, duurzaamheid en woonkwaliteit 1 De hoofdlijn van 2016: betaalbaarheid, duurzaamheid en woonkwaliteit 2016 was het eerste jaar van ons Ondernemingsplan 2016-2020. Afgelopen jaar hebben we extra de aandacht gericht op de thema s betaalbaarheid,

Nadere informatie

SLEUTEL NAAR DE TOEKOMST

SLEUTEL NAAR DE TOEKOMST SLEUTEL NAAR DE TOEKOMST INLEIDING De wereld om ons heen is volop in beweging en aan corporaties worden steeds hogere eisen gesteld. Met het ondernemingsplan 2012-2016 spelen we in op deze ontwikkelingen.

Nadere informatie

Wat werkelijk van waarde is Ondernemingsplan

Wat werkelijk van waarde is Ondernemingsplan Wat werkelijk van waarde is Ondernemingsplan 2016-2019 woningstichting Het Grootslag Wat is werkelijk van waarde? Inleiding De afgelopen jaren ging de corporatiesector een richting op die in tegenspraak

Nadere informatie

Groei is van belang. Ondernemingsplan

Groei is van belang. Ondernemingsplan Groei is van belang Ondernemingsplan 2017-2021 Waar staan we voor? Arcade: mensen en wonen Wij zijn een maatschappelijk betrokken, initiatiefrijke en sociale onderneming. Wij verhuren en beheren circa

Nadere informatie

KoersWijzer. Woningstichting Leusden

KoersWijzer. Woningstichting Leusden KoersWijzer Woningstichting Leusden KoersWijzer Inleiding In deze koerswijzer staan quotes uit de gesprekken met onze huurders, en stakeholders. Deze quotes zijn te herkennen aan de gekleurde vakken.

Nadere informatie

WSN: Thuis in Nijkerk. Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014

WSN: Thuis in Nijkerk. Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014 WSN: Thuis in Nijkerk Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014 V O O R W O O R D Bertus Rakhorst over...geborgenheid Een goed en veilig thuis vormt een stevige basis van waaruit je je verder kunt

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN GOED WONEN GEMERT

ONDERNEMINGSPLAN GOED WONEN GEMERT SAMEN IN BEWEGING ONDERNEMINGSPLAN GOED WONEN GEMERT 2010-2015 september 2010 INHOUD Samen de uitdagingen aangaan 2 1. Onze visie, missie en kernwaarden 1.1 Onze visie 3 1.2 Onze missie 4 1.3 Onze kernwaarden

Nadere informatie

BETER WONEN VECHTDAL: DICHT ER BIJ

BETER WONEN VECHTDAL: DICHT ER BIJ BELEIDSVISIE BETER WONEN VECHTDAL 2016 BETER WONEN VECHTDAL: DICHT ER BIJ MISSIE: KERNWAARDEN: MOTTO: IN BONDGENOOTSCHAP EN BETROKKENHEID BIJ MENSEN EEN VEILIGE, VERTROUWDE EN DIERBARE WOON- EN LEEFOMGEVING

Nadere informatie

Ondernemingsstrategie Het begint met wonen

Ondernemingsstrategie Het begint met wonen Ondernemingsstrategie 2019-2022 Het begint met wonen Het begint met wonen Persoonlijke aandacht voor onze huurders, oog voor elkaar, focus op samen. Het is waar Openbaar Belang voor staat en wat ons als

Nadere informatie

Goed wonen = samen doen!

Goed wonen = samen doen! Goed wonen = samen doen! Beleidsplan Tablis Wonen 2016 2019 Participatiemaatschappij In Nederland leven we steeds meer in een participatiemaatschappij. We maken steeds meer gebruik van elkaars sterke punten

Nadere informatie

Visie op toezicht Raad van commissarissen WBO Wonen

Visie op toezicht Raad van commissarissen WBO Wonen Visie op toezicht Raad van commissarissen WBO Wonen Versie: september 2018 Vastgesteld door raad van commissarissen en bestuur: 19 november 2018 Inleiding Met de invoering van de Woningwet per 1 juli 2015

Nadere informatie

herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ

herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ Voorwoord Voor u ligt het herijkte ondernemingsplan van SWZ. Dit is het antwoord op de vraag die we onszelf en onze belangrijkste stakeholder huurdersbelangenvereniging

Nadere informatie

1. Klantrelatie. Ambitie Gerichter in verbinding, meer oog voor persoonlijke omstandigheden en oplossingen; zoveel mogelijk digitaal ondersteund.

1. Klantrelatie. Ambitie Gerichter in verbinding, meer oog voor persoonlijke omstandigheden en oplossingen; zoveel mogelijk digitaal ondersteund. 1. Klantrelatie Gerichter in verbinding, meer oog voor persoonlijke omstandigheden en oplossingen; zoveel mogelijk digitaal ondersteund. meer persoonlijke aandacht en maatwerk in onze dienstverlening.

Nadere informatie

SamenWonen! De koers van Het Gooi en Omstreken voor

SamenWonen! De koers van Het Gooi en Omstreken voor SamenWonen! De koers van Het Gooi en Omstreken voor 2019-2022 Wij zijn woningcorporatie Het Gooi en Omstreken Wij verhuren op dit moment ruim 8.300 woningen in Hilversum, Blaricum, Laren, Wijdemeren, Gooise

Nadere informatie

Managementcontract 2013. Beatrijs Kortman, adviseur strategie Portaal Utrecht

Managementcontract 2013. Beatrijs Kortman, adviseur strategie Portaal Utrecht Managementcontract 2013 Beatrijs Kortman, adviseur strategie Portaal Utrecht Programma 2 Wat is het? Ondernemingsplan Managementcontract: 3 thema s - De wensen van de klant zijn de start - Goede en betaalbare

Nadere informatie

Inhoud. Colofon. www.ssw.nl

Inhoud. Colofon. www.ssw.nl Colofon Redactie: Woonstichting SSW Vormgeving: Woonstichting SSW Tekst: Woonstichting SSW in samenwerking met Vannimwegen Fotografie: Lighthouse Productions/Dirk Verwoerd Amersfoort Woonstichting SSW

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma gemeente Brummen Kenmerk INT

Uitvoeringsprogramma gemeente Brummen Kenmerk INT Uitvoeringsprogramma 2016-2025 gemeente Brummen Kenmerk INT16.2900 Inhoud 1 Inleiding 1 2 Uitvoering per pijler 1 Pijler 1. Betaalbaarheid en beschikbaarheid 2 Pijler 2. Wonen, zorg en vergrijzing 5 Pijler

Nadere informatie

WONEN IN BEWEGING I N F O R M A T I E B R O C H U R E

WONEN IN BEWEGING I N F O R M A T I E B R O C H U R E WONEN IN BEWEGING I N F O R M A T I E B R O C H U R E Wonen in beweging De CWS is een woningcorporatie in beweging. Een professionele, klantgerichte organisatie die staat voor goed wonen in een aantrekkelijke

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2014 2017. Ambities blijven overeind door scherpe focus op kerntaken

Ondernemingsplan 2014 2017. Ambities blijven overeind door scherpe focus op kerntaken Ondernemingsplan 2014 2017 Ambities blijven overeind door scherpe focus op kerntaken Missie QuaWonen QuaWonen is dé woningcorporatie voor de Krimpenerwaard. Wij bieden goede huisvesting aan mensen die

Nadere informatie

De sociale huisvester in de dorpen. Uitvoeringsagenda

De sociale huisvester in de dorpen. Uitvoeringsagenda De sociale huisvester in de dorpen Uitvoeringsagenda 2019-2022 Uitvoeringsagenda 2019-2022 De sociale huisvester Wij staan voor goede en betaalbare woningen voor onze primaire doelgroep en huurders met

Nadere informatie

Tijd voor keuzes in Noord-Holland Noord

Tijd voor keuzes in Noord-Holland Noord Tijd voor keuzes in Noord-Holland Noord Samen kiezen voor een sterke woningmarkt Martin Hoiting/Rob Ravestein 14 oktober 2013 verandering in denken: één woningportefeuille welke woningen hebben we nodig

Nadere informatie

Gewoon goed wonen! waar we voor staan! waar we voor gaan! Ondernemingsplan

Gewoon goed wonen! waar we voor staan! waar we voor gaan! Ondernemingsplan Gewoon goed wonen! Ondernemingsplan 2016-2020 waar we voor staan! waar we voor gaan! Woningbouwvereniging Hoek van Holland (WVH) heeft een nieuwe koers! Daar zijn we trots op. Wij laten u in deze samenvatting

Nadere informatie

Route KOERS. Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken. gericht op oplossingen. samen met klanten en partners. met begrip voor hun situatie

Route KOERS. Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken. gericht op oplossingen. samen met klanten en partners. met begrip voor hun situatie KOERS 2018-2023 Route 23 Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken gericht op oplossingen Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken Poeldijk 2, 3621 CZ Breukelen Telefoon (0346) 25 94 90 E-mail info@vechtenomstreken.nl

Nadere informatie

WONEN VIERLINGSBEEK ONDERNEMINGSPLAN. Wie zijn we. Wat doen we

WONEN VIERLINGSBEEK ONDERNEMINGSPLAN. Wie zijn we. Wat doen we Waar staan we voor Afgestemd op de woonbehoeften per kern staat Wonen Vierlingsbeek voor kwalitatief goed en betaalbaar wonen. Vanuit het wonen leveren we in samenwerking met onze partners een actieve

Nadere informatie

THEMABIJEENKOMST WONEN. 29 juni 2015

THEMABIJEENKOMST WONEN. 29 juni 2015 THEMABIJEENKOMST WONEN 29 juni 2015 1. Opzet van de bijeenkomst Na een korte introductie van de voorzitter (wethouder Wolff) houdt woningcorporatie ZO Wonen een korte presentatie op hun visie en functie

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2018-2022 Missie: In ons nieuwe beleidsplan blijft de missie ongewijzigd. Het blijft de beste zin die precies uitdrukt wie wij willen zijn en hoe we willen werken. Rijnhart Wonen creëert kansen

Nadere informatie

Echt thuis. Ondernemingsplan 2011-2015

Echt thuis. Ondernemingsplan 2011-2015 Echt thuis Ondernemingsplan 2011-2015 2 INLEIDING Mooiland is een woningcorporatie met circa 27.000 woningen verspreid over ruim 150 gemeenten in heel Nederland. Daarmee zijn wij een van de twintig grootste

Nadere informatie

Samenvatting. dinsdag 10 juli Status - Intern

Samenvatting. dinsdag 10 juli Status - Intern Op koers 2018-2022 Samenvatting Dit is de samenvatting van de koers. Na de zomer vind je op onze website een online koers. Die vullen we de komende jaren aan met resultaten en plannen. Zodat ook jij onze

Nadere informatie

Activiteitenoverzicht gemeente Aa en Hunze 2019

Activiteitenoverzicht gemeente Aa en Hunze 2019 ACTIVITEITENOVERZICHT 2019 AA EN HUNZE juni 2018 1. INLEIDING Voor u ligt het activiteitenoverzicht 2019 van Actium aan de gemeente Aa en Hunze, met daarin de voorgenomen activiteiten van Actium in de

Nadere informatie

RWS Jaarplan

RWS Jaarplan RWS Jaarplan 2012-2013 Het jaarplan 2012-2013 vloeit voort uit het Ondernemingsplan 2012-2016. Het is een concrete uitwerking van wat we in 2013 doen om de lange termijn doelen van het ondernemingsplan

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding Missie en kernwaarden Ambitie en speerpunten Doorvertaling organisatie...6

Inhoudsopgave. 1. Inleiding Missie en kernwaarden Ambitie en speerpunten Doorvertaling organisatie...6 Strategisch kader 2013-2017 0 Inhoudsopgave 1. Inleiding...2 2. Missie en kernwaarden...3 3. Ambitie en speerpunten...5 4. Doorvertaling organisatie...6 1 1. Inleiding Ons vorige ondernemingsplan Wonen

Nadere informatie

Belanghoudersbijeenkomst

Belanghoudersbijeenkomst V e r s l a g Belanghoudersbijeenkomst Donderdag 17 november was u met ruim 30 andere genodigden aanwezig bij de belanghoudersbijeenkomst van Woningstichting Bergh. Een bijeenkomst waarbij wij graag twee

Nadere informatie

Woningstichting Maasvallei Maastricht Ondernemingsplan

Woningstichting Maasvallei Maastricht Ondernemingsplan Woningstichting Maasvallei Maastricht Ondernemingsplan 2017-2021 Samen sociaal innoveren 1. Voorwoord 5 2. Inleiding 6 2.1 Waarom dit document 2.2 In welke structuur past dit Ondernemingsplan? 3. De visie

Nadere informatie

Samenvatting. Meerjarenvisie Intermaris, voor jou(w) thuis

Samenvatting. Meerjarenvisie Intermaris, voor jou(w) thuis Samenvatting Meerjarenvisie 2019-2022 Intermaris, voor jou(w) thuis Meerjarenvisie 2019-2022 Samenvatting Intermaris, voor jou(w) thuis De bewoner is onze basis Iedereen is gelijk, maar niemand hetzelfde

Nadere informatie

Bijdrage 2018 WoonFriesland aan de woonvisie gemeente Leeuwarden

Bijdrage 2018 WoonFriesland aan de woonvisie gemeente Leeuwarden Bijdrage 2018 WoonFriesland aan de woonvisie gemeente Leeuwarden Samen werken aan goed en betaalbaar albaar wonen Goed en betaalbaar wonen in Leeuwarden Onze bijdrage 2018 aan uw woonvisie Gewoon dóen!

Nadere informatie

Profielschets. Directeur-bestuurder Woningstichting Putten

Profielschets. Directeur-bestuurder Woningstichting Putten Profielschets Directeur-bestuurder Woningstichting Putten ERLY the consulting company Opdrachtgever: Woningstichting Putten Datum: 21 oktober 2014 Adviseur: drs. Lilian Vos Inleiding Woningstichting Putten

Nadere informatie

(VER)BOUWEN AAN PLEZIERIG WONEN

(VER)BOUWEN AAN PLEZIERIG WONEN BODEGRAVEN NIEUWERBRUG Een flexibele en moderne organisatie Zorgen voor een passende woningvoorraad WAARDER REEUWIJK Reeuwijkse plassen DRIEBRUGGEN Plezierig wonen HOGEBRUG (VER)BOUWEN AAN PLEZIERIG WONEN

Nadere informatie

Visiedocument. Betrokken. Betrouwbaar. Vernieuwend.

Visiedocument. Betrokken. Betrouwbaar. Vernieuwend. Visiedocument Betrokken. Betrouwbaar. Vernieuwend. Onze visie en ambitie De ontwikkelingen in de corporatiewereld volgen elkaar in hoog tempo op. Om er een paar te noemen: de maatschappelijke discussie

Nadere informatie

Themabijeenkomst gemeente Valkenswaard 17 maart 2016

Themabijeenkomst gemeente Valkenswaard 17 maart 2016 Themabijeenkomst gemeente Valkenswaard 17 maart 2016 Programma 20.00 Welkom 20.05 Inleidingen Gevolgen Woningwet voor wonen in Valkenswaard Woningmarktontwikkelingen Valkenswaard Resultaten Woningbelang

Nadere informatie

Bijdrage 2018 WoonFriesland aan de woonvisie gemeente Ooststellingwerf. Samen werken aan goed en betaalbaar wonen

Bijdrage 2018 WoonFriesland aan de woonvisie gemeente Ooststellingwerf. Samen werken aan goed en betaalbaar wonen Bijdrage 2018 WoonFriesland aan de woonvisie gemeente Ooststellingwerf Samen werken aan goed en betaalbaar wonen Goed en betaalbaar wonen in Ooststellingwerf Onze bijdrage 2018 aan uw woonvisie Gewoon

Nadere informatie

Ondernemingsplan jaar lokale kracht!

Ondernemingsplan jaar lokale kracht! Ondernemingsplan 2016-2020 100 jaar lokale kracht! Stichting Beter Wonen September 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 1 Inleiding 2 2 In- en externe analyse 3 2.1 Extern 3 Economie 3 Politiek 3 Maatschappij

Nadere informatie

Onderwerp: Woonvisie Brielle en het onderzoek ontwikkeling woningvoorraad Brielle

Onderwerp: Woonvisie Brielle en het onderzoek ontwikkeling woningvoorraad Brielle Sector/stafafdeling: Portefeuillehouder: Grondgebied/RO Wethouder Schoon Ter behandeling in de vergadering van: de commissie grondgebied d.d. 31 oktober 2017 de Raad d.d. 21 november 2017 Onderwerp: Woonvisie

Nadere informatie

Mensen wonen het liefst bij Portaal. Ondernemingsplan

Mensen wonen het liefst bij Portaal. Ondernemingsplan Mensen wonen het liefst bij Portaal Ondernemingsplan 2012 2020 1 De sociale huisvesting heeft te maken met veel veranderingen. Daarom heeft Portaal een nieuw ondernemingsplan gemaakt, dat geldt voor de

Nadere informatie

Boxmeer Herzieningswetproof. Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016

Boxmeer Herzieningswetproof. Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016 Boxmeer Herzieningswetproof Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016 Programma Deel 1: Informatie: Woningwet en ontwikkelingen in de volkshuisvesting Deel 2: Discussie: Verkennen

Nadere informatie

Eerst zaaien dan oogsten Ondernemingsplan 2012-2016

Eerst zaaien dan oogsten Ondernemingsplan 2012-2016 Stichting Woonpartners Kasteel Traverse 1, Helmond Postbus 6006, 5700 ES Helmond telefoonnummer: 0492-508 800 fax: 0492-508 820 e-mail: info@woonpartners.nl www.woonpartners.nl Anticiperen op klantwaarde

Nadere informatie

VISIE TOEZICHT & BESTUUR. van STICHTING MAASKANT WONEN

VISIE TOEZICHT & BESTUUR. van STICHTING MAASKANT WONEN VISIE op TOEZICHT & BESTUUR van STICHTING MAASKANT WONEN 1 ALGEMEEN Maaskant Wonen is een woningcorporatie met circa 1.850 woningen in beheer. We zijn actief in de gemeente Stein in de Westelijke Mijnstreek.

Nadere informatie

Bijdrage 2018 WoonFriesland aan de woonvisie gemeente Smallingerland. Samen werken aan goed en betaalbaar wonen

Bijdrage 2018 WoonFriesland aan de woonvisie gemeente Smallingerland. Samen werken aan goed en betaalbaar wonen Bijdrage 2018 WoonFriesland aan de woonvisie gemeente Smallingerland Samen werken aan goed en betaalbaar wonen Goed en betaalbaar wonen in Smallingerland Onze bijdrage 2018 aan uw woonvisie Gewoon dóen!

Nadere informatie

Koers Uw huis, uw thuis! Onze missie. Onze kernwaarden. Voor wie? Ons werkgebied. Aantal woningen. Aantal bewoners

Koers Uw huis, uw thuis! Onze missie. Onze kernwaarden. Voor wie? Ons werkgebied. Aantal woningen. Aantal bewoners Koers 2018-2022 Uw huis, uw thuis! Onze missie Ieder mens heeft behoefte aan een veilige basis om in te wonen en een vertrouwde omgeving om in te leven. Daarom werken we met passie voor Barneveld en hart

Nadere informatie

Visie op besturen en toezicht houden

Visie op besturen en toezicht houden Visie op besturen en toezicht houden Vastgesteld door directeur-bestuurder en raad van commissarissen op 14 februari 2018 Inleiding De nieuwe woningwet die op 1 juli 2015 in werking is getreden en de nieuwe

Nadere informatie

het nieuwe Lefier wat verandert er voor u?

het nieuwe Lefier wat verandert er voor u? het nieuwe Lefier wat verandert er voor u? ruimte om te leven Lefier is een wooncorporatie in Noord-Nederland, met haar werkgebied in de gemeenten Borger-Odoorn, Emmen, Groningen, Hoogezand-Sappemeer en

Nadere informatie

wonen anno o n d e r n e m i n g s p l a n t o t e n m et nu - 1 -

wonen anno o n d e r n e m i n g s p l a n t o t e n m et nu - 1 - wonen anno nu ondernemingsplan 2016 tot en met 2019-1 - voorwoord - 2 - De wereld om ons heen is in beweging. Na zware jaren lijkt het dieptepunt van de economische crisis achter ons, maar het nieuwe evenwicht

Nadere informatie

We beginnen steeds met de vraag die we voorgelegd hebben. Daarna volgen grafieken die de uitkomsten helder in beeld brengen.

We beginnen steeds met de vraag die we voorgelegd hebben. Daarna volgen grafieken die de uitkomsten helder in beeld brengen. In maart 2015 vroegen wij in een enquête onze huurders, woningzoekenden, collega corporaties, gemeenten, medewerkers en via social media om mee te denken met ons beleid. In totaal hebben 3.700 deelnemers

Nadere informatie

Verkorte versie. wonen doen we samen

Verkorte versie. wonen doen we samen Verkorte versie ondernemingsplan Jaarverslag 2012013-2017 wonen doen we samen Inhoud 1 VOORWOORD...3 2 TOTSTANDKOMING...4 3 WIE ZIJN WIJ...5 3.1 Onze missie...5 3.2 Onze visie: Wonen doen we samen...5

Nadere informatie

Vooruit naar de oorsprong

Vooruit naar de oorsprong Vooruit naar de oorsprong strategisch kader 2014-2016 1 Strategisch kader in 12 puntjes 1 We zien goed en plezierig wonen als basis van bestaan 2 We bieden mensen met lagere inkomens goede, passende woonruimte

Nadere informatie

Welkom! Programma. 18 juni 2015. Welkom. Presentatie visitatierapport. Voor welke uitdagingen staan we? Kort filmpje. Borrel en informeel contact

Welkom! Programma. 18 juni 2015. Welkom. Presentatie visitatierapport. Voor welke uitdagingen staan we? Kort filmpje. Borrel en informeel contact Welkom! 1 Programma Welkom Presentatie visitatierapport Voor welke uitdagingen staan we? Kort filmpje Borrel en informeel contact 2 1 van bekend naar nieuw van naar 3 Waar gaat het naar toe? Verkleining

Nadere informatie

Juni 2018 Vragenlijst 13 Bedrijfsplan

Juni 2018 Vragenlijst 13 Bedrijfsplan Samenvatting uitslag digitaal klantenpanel Juni 2018 Vragenlijst 13 Bedrijfsplan 2019-2022 Response Er zijn 140 personen uitgenodigd om de vragenlijst in te vullen, hierop zijn 43 reacties gekomen. Toelichting

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2009-2013

Ondernemingsplan 2009-2013 Verbindingen leggen Samenwerken voor maatschappelijke prestaties Ondernemingsplan 2009-2013 vanaf 2010 1. Inleiding Verbindingen leggen om maatschappelijke opgaven te realiseren. Zo zien we onze opdracht

Nadere informatie

Wonen. Basisinspanning. Ambities. Kansen. Voorkomen

Wonen. Basisinspanning. Ambities. Kansen. Voorkomen Basisinspanning Een evenwichtige bevolkingsopbouw, die in 2025 gegroeid is naar minimaal 25.000 inwoners. Voor iedere (toekomstige) inwoner moet een woning beschikbaar zijn die past in zijn/haar leefsituatie.

Nadere informatie

Toekomstbestendig 2019

Toekomstbestendig 2019 Toekomstbestendig 2019 20 19 Missie TBV Wonen is een excellente woningcorporatie in Noord-Brabant, die zich richt op het huisvesten van mensen die daarbij een helpende hand kunnen gebruiken. Wij investeren

Nadere informatie

Lefier in samenvatting jaarverslag. Samenvatting jaarverslag

Lefier in samenvatting jaarverslag. Samenvatting jaarverslag Lefier in 2014 samenvatting jaarverslag Samenvatting jaarverslag 2014 1 Lefier in 2014 samenvatting jaarverslag Wij zijn Lefier, een woningcorporatie in Noord-Nederland. Lefier staat midden in de samenleving

Nadere informatie

Koersplan Woningbouwvereniging Poortugaal. OP HOOF D L I JN EN OP WEG NAAR TOEKOMSTBESTENDIGE VERNIEUWING

Koersplan Woningbouwvereniging Poortugaal.  OP HOOF D L I JN EN OP WEG NAAR TOEKOMSTBESTENDIGE VERNIEUWING Koersplan 2017-2020 OP HOOF D L I JN EN Woningbouwvereniging Poortugaal www.wbvpoortugaal.nl OP WEG NAAR TOEKOMSTBESTENDIGE VERNIEUWING Wij bieden betaalbare huurwoningen met een passende kwaliteit. We

Nadere informatie

kiezen voor evenwicht tussen jong & oud in Zandvoort

kiezen voor evenwicht tussen jong & oud in Zandvoort kiezen voor evenwicht tussen jong & oud in Zandvoort 5 Bijdragen aan een krachtige gemeenschap met ruimte voor evenwicht. Inhoud Woord vooraf 5 Richting, ruimte en resultaat Maatschappelijke omgeving 6

Nadere informatie

Dag Fenna, Wil jij dit met hen delen? Met vriendelijke groet, Bert van Rossum Directeur-bestuurder

Dag Fenna, Wil jij dit met hen delen? Met vriendelijke groet, Bert van Rossum Directeur-bestuurder Van: Bert van Rossum Verzonden: donderdag 21 juni 2018 09:05 Aan: Menke, Fenna CC: Schmitz, Jacqueline

Nadere informatie

ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE?

ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE? ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE? WWW.AEDES.NL MAART 2015 DE NIEUWE ONINGWET Vanaf 1 juli 2015 gelden nieuwe regels voor woningcorporaties. De invoering van de nieuwe Woningwet betekent dat ook

Nadere informatie

Met bewoners naar vitale wijken. Strategie SSW voor 2014 2019

Met bewoners naar vitale wijken. Strategie SSW voor 2014 2019 Met bewoners naar vitale wijken Strategie SSW voor 2014 2019 September 2014 Inhoudsopgave 1. Een eerlijk verhaal... 1 2. Wat is SSW... 2 2.1 Woningcorporatie 2 2.2 Wat zien wij in onze wereld 2 2.3 Grote

Nadere informatie

Ondernemersplan 3NE. 3NE onderweg naar langer wonen in welvaart en welzijn. 1. Wat wil 3NE betekenen a. Missie b. Visie c. Waarden en ambities

Ondernemersplan 3NE. 3NE onderweg naar langer wonen in welvaart en welzijn. 1. Wat wil 3NE betekenen a. Missie b. Visie c. Waarden en ambities Ondernemersplan 3NE 3NE onderweg naar langer wonen in welvaart en welzijn 1. Wat wil 3NE betekenen a. Missie b. Visie c. Waarden en ambities 2. De wereld waarin 3NE werkt a. Ontwikkelingen in de samenleving

Nadere informatie

Huurbeleid Mooiland. Terugblik op 2017 Vooruitblik op 2018

Huurbeleid Mooiland. Terugblik op 2017 Vooruitblik op 2018 Terugblik op 2017 Vooruitblik op 2018 Inhoud Inleiding Wat hebben we gedaan in 2017? Kerngebied Overig werkgebied Vooruitblik 2018 Vragen Inleiding Nieuwe strategie: volwaardige woningcorporatie We willen

Nadere informatie

Woonvisie. Steenwijkerland een samenvatting. Goed wonen komt met elkaar voor elkaar

Woonvisie. Steenwijkerland een samenvatting. Goed wonen komt met elkaar voor elkaar m e i 2 016 Woonvisie Steenwijkerland 2017 2021 een samenvatting Goed wonen komt met elkaar voor elkaar In Steenwijkerland is het goed wonen. En dat willen we zo houden. Hoe doen we dat? En, wat is daarvoor

Nadere informatie

Met bewoners naar vitale wijken VAN SSW 2014-20

Met bewoners naar vitale wijken VAN SSW 2014-20 Met bewoners naar vitale wijken STVISIE TOEKOM VAN SSW 19 2014-20 Met bewoners naar vitale wijken 1 Een eerlijk verhaal SSW helpt mensen met een smalle beurs in de gemeente De Bilt aan sociale woonruimte.

Nadere informatie

Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert

Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert Inleiding Goed Wonen Gemert staat als corporatie midden in de samenleving en opereert vanuit haar missie: Wij zijn een maatschappij gedreven organisatie.

Nadere informatie

Bouwen aan beloften. Woningbouwvereniging Alkemade. Bezoekadres De Lasso GV Roelofarendsveen. Postadres Postbus AD Roelofarendsveen

Bouwen aan beloften. Woningbouwvereniging Alkemade. Bezoekadres De Lasso GV Roelofarendsveen. Postadres Postbus AD Roelofarendsveen Bouwen aan beloften Woningbouwvereniging Alkemade Bezoekadres De Lasso 1 2371 GV Roelofarendsveen Postadres Postbus 150 2370 AD Roelofarendsveen T 071 331 50 00 F 071 331 71 44 www.wbv-alkemade.nl algemeen@wbv-alkemade.nl

Nadere informatie

Woonvisie Gemeenteraad Boxtel

Woonvisie Gemeenteraad Boxtel Woonvisie 2015-2025 Gemeenteraad Boxtel Aanleiding Woonvisie 2010-2014 afgerond Regionale agenda wonen Veranderde dynamiek op de woningmarkt Extramuralisering Woningwet 2015 2 Vorm van de woonvisie Visie

Nadere informatie

Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête

Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête Inleiding Als voorbereiding van haar strategisch plan 2015-2017 heeft Woontij een vragenlijst opgesteld waarmee input wordt gevraagd voor de te kiezen

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2017

Nieuwsbrief december 2017 HUURDERSVERENIGING "CROMSTRIJEN" Postbus 7304 3280AC Numansdorp. telefoon: 0186-655205 Internet: www.huurdersverenigingcromstrijen.nl E-mail: hvcromstrijen@kpnmail.nl Nieuwsbrief december 2017 Geachte

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2016. Lokaal, Klantgericht en Betrouwbaar

Beleidsplan 2012-2016. Lokaal, Klantgericht en Betrouwbaar Beleidsplan 2012-2016 Lokaal, Klantgericht en Betrouwbaar Colofon Beleidsplan 2012-2016 Woningstichting Sint Antonius van Padua Eindredactie Woningstichting Sint Antonius van Padua Realisatie Nestas communicatie,

Nadere informatie

Dit is onze nieuwe strategische koers!

Dit is onze nieuwe strategische koers! woongeluk Dit is onze nieuwe strategische koers! Hiermee geven wij invulling aan onze visie op wonen in Drenthe en Groningen en de rol die wij daarin innemen. Wij gaan het verschil maken! Niet gewoon ons

Nadere informatie

Startdocument regionale prestatieafspraken Bijlage 9

Startdocument regionale prestatieafspraken Bijlage 9 Startdocument regionale prestatieafspraken 2020-2023 Bijlage 9 Concept 2 april 2019 In dit document worden de bestuurlijke opdrachten geformuleerd voor drie werkgroepen in het traject regionale prestatieafspraken

Nadere informatie

venlo Raadsnotitie GEMEENTEBESTUUR Lokaal woonbeleid 5 H. Brauer

venlo Raadsnotitie GEMEENTEBESTUUR Lokaal woonbeleid 5 H. Brauer venlo Raadsnotitie GEMEENTEBESTUUR onderwerp Rn nummer 2016 Lokaal woonbeleid 5 collegevergadering d.d. 20 september 2016 raadsvergadering d.d. 12 oktober 2016 programma Wonen en Leefomgeving portefeuillehouder

Nadere informatie

Bijdrage 2018 WoonFriesland aan de woonvisie gemeente Tytsjerksteradiel. Samen werken aan goed en betaalbaar wonen

Bijdrage 2018 WoonFriesland aan de woonvisie gemeente Tytsjerksteradiel. Samen werken aan goed en betaalbaar wonen Bijdrage 2018 WoonFriesland aan de woonvisie gemeente Tytsjerksteradiel Samen werken aan goed en betaalbaar wonen Goed en betaalbaar wonen in Tytsjerksteradiel Onze bijdrage 2018 aan uw woonvisie Gewoon

Nadere informatie

Scheiden en splitsen: Samen op weg naar een passende voorraad

Scheiden en splitsen: Samen op weg naar een passende voorraad Scheiden en splitsen: Samen op weg naar een passende voorraad Workshop scheiden en splitsen Start Inleidende presentatie Ervaring van de corporatie: Ergin Borova, Vidomes Ervaring van gemeenten: Berend

Nadere informatie

KOERS. 1. Inleiding: samen meer betekenen

KOERS. 1. Inleiding: samen meer betekenen KOERS 1. Inleiding: samen meer betekenen Samen kunnen we meer doen voor bewoners. Daarom fuseren Woonstichting Etten- Leur en AlleeWonen. Beide corporaties zetten zich afzonderlijk al met hart, ziel en

Nadere informatie

Advies. Bewoners Advies Groep. Begroting 2014

Advies. Bewoners Advies Groep. Begroting 2014 Advies Bewoners Advies Groep Begroting 2014 November 2013 Het advies in hoofdlijn: 1. De ambitie van Nijestee moet vooral gericht zijn op de kerntaken, goede en betaalbare huisvesting voor de doelgroep

Nadere informatie

Herijkte strategische visie VOL OVERTUIGING OP WEG NAAR

Herijkte strategische visie VOL OVERTUIGING OP WEG NAAR Herijkte strategische visie VOL OVERTUIGING OP WEG NAAR 2015 Voorwoord Onze samenleving heeft te maken met een economische crisis. Op de Europese financiële markten blijft het onrustig, de woningmarkt

Nadere informatie

d. Bo-Ex zal senioren niet uitsluiten van een huurverhoging

d. Bo-Ex zal senioren niet uitsluiten van een huurverhoging Prestatieafspraken 2019 vergelijking uitgangspunten De blauwe tekst verwijst naar de schriftelijke reactie van Bo-Ex op de standpunten van STOK Huurmatiging a. 0% huurverhoging voor alle huurders a. Gematigde

Nadere informatie

Onze Wijk, Onze Woning, Uw T(Huis) Ondernemingsplan

Onze Wijk, Onze Woning, Uw T(Huis) Ondernemingsplan Onze Wijk, Onze Woning, Uw T(Huis) Ondernemingsplan 2018 2022 Inhoud 1 Onze Woning... 3 2 Missie, visie en kernwaarden... 3 3 Nieuw ondernemingsplan... 4 4 De randvoorwaarden... 5 5 Sterkte-zwakte-analyse...

Nadere informatie

Strategisch Voorraadbeleid Ons Doel 2015

Strategisch Voorraadbeleid Ons Doel 2015 SVB samenvatting voor HOOD: Strategisch Voorraadbeleid Ons Doel 2015 Wat is strategisch voorraadbeleid? Beleid waarin keuzes gemaakt worden over hoe wij met onze woningen ( de voorraad) om willen gaan

Nadere informatie

Doelgroepen TREND A variant

Doelgroepen TREND A variant Doelgroepen TREND A variant Kleidum Socrates 2013 Doelgroepen 3 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 1.1 Doelgroepen en Socrates... 5 1.2 Werkgebieden... 6 2 Doelgroepen en bereikbare voorraad... 7 2.1 Ontwikkeling

Nadere informatie