Voor u ligt de Kadernota 2015 met betrekking tot de bedrijfsvoering van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voor u ligt de Kadernota 2015 met betrekking tot de bedrijfsvoering van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR)."

Transcriptie

1 Kadernota 2015

2 Inhoud 1. Inleiding Algemene ontwikkelingen Strategie Schaalvergroting Management informatie & ISAE DigiD beveiligingsassessment Aanbestedingen Ontwikkelingen in en effecten van basisregistraties De programma s Heffen Invorderen Waarderen Bezwaar, Beroep en Beleid Front Office Directie en Bedrijfsvoering Financiële uitgangspunten begroting

3 1. Inleiding Voor u ligt de Kadernota 2015 met betrekking tot de bedrijfsvoering van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR). De BSGR is in juli 2009 formeel in werking getreden en is een samenwerkingsverband van het Hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Katwijk, Leiden, Oegstgeest, Voorschoten, Wassenaar en Zoeterwoude. De activiteiten richten zich op beleidsadvisering, heffing en invordering van belastingen, alsmede de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken. Het doel van de onderliggende kadernota is om de uitgangspunten voor de begrotingswijziging 2015 en de meerjarenbegroting weer te geven. Tevens worden in de kadernota de algemene ontwikkelingen en de ontwikkelingen per programma, zoals die op dit moment bekend zijn voor 2015 en verder, beschreven. Een bijkomend voordeel om in november met een kadernota te komen, vooruitlopend op de Programmabegroting 2016, is dat de deelnemende gemeenten al veel vroeger in het traject met hun zienswijzen kunnen komen, zodat gedurende het begrotingstraject hiermee rekening kan worden gehouden. De uniforme taakstelling voor de gemeenschappelijke regelingen, als aandeel in de neergang van het Gemeentefonds, wordt elk jaar door de bestuurlijke klankbordgroep Financiële kaderstelling namens de gemeenten in de regio Hollands-Midden vastgesteld. Voor de periode is, in aansluiting bij de financiële kaderstellingen voor de begrotingen zoals deze op 29 oktober 2014 door de bestuurlijke klankbordgroep is vastgesteld, de taakstelling vanaf 2016 bepaald op 0,34% ten opzichte van Daarnaast bedraagt de indexering van 2016 ten opzichte van ,59%. Per saldo betekent dit dat de bijdrage van de deelnemers over het begrotingsjaar 2016 met 0,25% verhoogd zal worden. De begroting 2016 zal daarmee afwijken van de jaarschijf 2016 in de (meerjaren)begroting In hoofdstuk 2 worden de algemene ontwikkelingen geschetst, waarna in hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de ontwikkelingen per programma. Tenslotte worden in hoofdstuk 4 de financiële uitgangspunten, zoals de indexeringen en taakstellingen, weergegeven 3

4 2. Algemene ontwikkelingen 2.1 Strategie Op basis van plateauplanning stonden de afgelopen jaren vooral in het teken van het op orde brengen van de harde fundamenten van de organisatie: bestanden, AO/IC, planning en control, werkvoorraden en noodzakelijke (wettelijke) projecten. Dit heeft in 2014 geleid tot een zeer sterke reductie van werkvoorraden en het verkrijgen van het ISAE3402 certificaat, een kwaliteitskeurmerk voor de validiteit en betrouwbaarheid van de processen. Tot op heden is BSGR de enige belastingorganisatie in Nederland die in het bezit is van deze certificering. Voor de komende jaren zal behoud van deze certificering centraal staan. Immers, ieder jaar zal opnieuw moeten worden getoetst of de BSGR aan de hoge standaarden van deze certificering blijft voldoen. Certificering is daarmee een belangrijk unique selling point in de aansluiting van nieuwe deelnemers bij de BSGR. Aansluiten van nieuwe deelnemers is mede van belang om de forse financiële taakstellingen, waar de BSGR als uitvoeringsorganisatie mee wordt geconfronteerd, te bewerkstelligen. Zonder grote nieuwe deelnemer(s) zal realisatie van deze taakstellingen lastig zijn en zal een reductie van arbeidsplaatsen het gevolg zijn. Door middel van flankerend beleid en van werk naar werk trajecten zal in geval van boventalligheid worden beoogd onvrijwillige werkloosheid te voorkomen. 2.2 Schaalvergroting De afgelopen jaren is een trend gaande waarin niet alleen gemeenten en waterschappen onderling (horizontale samenwerking) maar ook meer en meer gemeenten en waterschappen gezamenlijk (verticale samenwerking) elkaar vinden in op te richten belastingsamenwerkingsverbanden. De verwachting is dat de komende jaren ook bestaande belastingsamenwerkingsverbanden elkaar meer zullen (moeten) gaan vinden om minder kwetsbaar en goedkoper te kunnen acteren op de zogenaamde staf- en overheadtaken en kosten. Samenwerkingsverbanden zijn immers ontstaan om het primaire belastingproces minder kwetsbaar en efficiënter te maken, een kwetsbaarheid van stafen overheaddiensten is hiervoor in de plaats gekomen. Zo zijn recent de belastingtaken van een tweetal samenwerkingsverbanden in Limburg samengevoegd. Belastingsamenwerking Gemeente en Waterschappen (BsGW) omvat daarmee nu het overgrote deel van de provincie Limburg. Verdere schaalvergroting en daarmee verlaging van kosten is echter alleen een begaanbare weg als de mogelijkheid bestaat tot een verdergaande harmonisatie en standaardisering van beleid, grondslagen en maatstaven. Groei waarbij differentiatie verder toeneemt, leidt veelal tot kostenstijging en vermindering van de beheersbaarheid en reductie van de kwaliteit: de inrichting van het systeem verwordt tot een lappendeken en de eisen die aan medewerkers worden gesteld lopen onevenredig hoog op. Binnen het Algemeen Bestuur is onlangs afgesproken dat een nadere verkenning gaat plaatsvinden naar vormen van standaardisatie en harmonisatie van belastingsoorten. In een strategische bijeenkomst ultimo januari 2015 zal dit punt nader worden uitgewerkt. In deze strategische sessie zal tevens wederom worden gekeken naar groeimogelijkheden en samenwerkingsrelaties voor de komende jaren. Het adviesbureau Kokx en De Voogd heeft eerder in opdracht van de BSGR een strategische scan uitgevoerd naar potentiële groeimogelijkheden en samenwerkingsrelaties gericht op de komende jaren. Aan de hand van de resultaten van deze scan worden en zijn er contacten gelegd met mogelijke toekomstige partners. De eerdere verwachting dat per 1 januari 2016 een grote nieuwe deelnemer zal toetreden lijkt inmiddels te moeten worden getemperd gezien de beperkte tijd die ons nog rest tot 1 januari Het eind 2013 in gang gezette kostprijstraject blijkt omvangrijker en complexer dan aanvankelijk gedacht. Belangrijke reden hiervoor is dat cijfers die gebruikt moeten worden voor het model tot op heden jaar 2013-cijfers zijn en daarmee niet representatief voor een breed gebruik van het kostprijsmodel. Immers het jaar 2013 was het laatste implementatiejaar en stond vooral in het teken 4

5 van het wegwerken van forse achterstanden. Nadrukkelijk wordt geadviseerd het model voorlopig uitsluitend te gebruiken voor het verbeteren van de interne efficiency en eventueel voor nieuwe toetreders. Voor een breder gebruik van het model wordt ten zeerste geadviseerd de cijfers van een aantal meer representatieve jaren te monitoren teneinde valide en betrouwbare resultaten te kunnen garanderen. 2.3 Management informatie & ISAE De BSGR hanteert een gestructureerd risicomanagement model (te weten de stappen: identificatie, analyse en beoordeling, beheersing van risico s en structurele inpassing in het beleid). Deze ontwikkeling wordt onder andere vormgegeven in het ISAE project en het project ter verbetering van de managementinformatie. Het resultaat van de ISAE werkzaamheden heeft in september 2013 geresulteerd in het ISAE3402 type 1 rapport. In dit rapport is een oordeel gegeven omtrent de opzet en het bestaan van de geïdentificeerde beheersmaatregelen met als peildatum 1 augustus Als vervolg op het type 1 rapport is begin 2014 de werking van de in opzet aanwezige controlemaatregelen getoetst wat in april 2014 heeft geleid tot de ISAE type 2 verklaring. De ISAE3402 type 2 verklaring kende een negental beperkingen. Deze beperkingen binnen enkele processen hadden betrekking op gebruikersaccounts die zowel konden muteren als fiatteren en op enkele niet-persoonsgebonden accounts waarmee handelingen waren uitgevoerd die alleen door daartoe geautoriseerde medewerkers mochten worden uitgevoerd. Met betrekking tot de door de accountant geconstateerde gebreken zijn vervolgens door de BSGR maatregelen genomen om deze te herstellen. Dit moet er toe leiden dat er in februari 2015 een schoon ISAE3402 type 2 rapport verschijnt over de periode 16 juli 2014 tot en met 15 januari Het ISAE3402-raamwerk voor 2014 is naar aanleiding van de hiervoor genoemde verbeteracties aangepast en afgestemd met de deelnemers. Het raamwerk zal jaarlijks getoetst moeten worden om de ISAE3402 certificering te behouden. Inmiddels blijkt uit de interim controle de dato oktober 2014 dat van de negen genoemde beperkingen er nog slechts één beperking resteert. Het doel is om, voor wat betreft de accountantscontrole van de Rapportage Belastingen, uiteindelijk te volstaan met de ISAE3402 type 2 verklaring in plaats van zowel de assurance-verklaring als het ISAE3402 type 2 rapport. Op het moment dat hiertoe besloten wordt, zal het ISAE3402-raamwerk wederom aangepast worden, zodat het raamwerk ook maatregelen en controles bevat die momenteel getoetst worden vanuit de werkzaamheden van de accountant ten behoeve van de assuranceverklaring. In de tweede helft van 2014 is er gewerkt aan het opzetten van een webbased managementinformatiesysteem. Het doel is dat de applicatie in het laatste kwartaal van 2014 ter beschikking komt voor de deelnemende partijen in de BSGR. Met behulp van de applicatie heeft de gebruiker diverse actuele informatie ter beschikking op een hoog aggregatieniveau via een datawarehouse met de mogelijkheid om via downdrillen naar de informatie op een laag detailniveau te gaan. 2.4 DigiD beveiligingsassessment Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de maatregel afgekondigd dat alle overheden en samenwerkingsverbanden jaarlijks een ICT-beveiligingsassessment DigiD moeten uitvoeren. Om zo de veiligheid van koppelingen met DigiD, hét digitale authenticatiemiddel voor de overheid en dienstverleners met een publieke taak, te borgen, en het vertrouwen van burgers in het digitaal regelen van hun zaken via DigiD te behouden. Ook in 2014 zal het DigiD beveiligingsassessment plaats moeten vinden. In afwijking van vorig jaar wordt er dit jaar gebruik gemaakt van een Third Party Mededeling (TPM) verklaring van BakerWare, de hostingpartij van onze digitale balie en portal, waardoor er een verlaging van de auditkosten op zal treden. De TPM-verklaring leidt daarnaast tot minder belasting van de eigen capaciteit aangezien er op aanzienlijk minder eisen getoetst hoeft te worden bij de BSGR zelf. De opdracht voor het bij de BSGR te houden beveiligingsassessment is net als in 2013 verstrekt aan de onafhankelijke auditor BKBO. De onafhankelijk auditor zal uiterlijk voor 31 december 2014 de definitieve rapportage opstellen. 5

6 2.5 Aanbestedingen Eind 2015 lopen er bij de BSGR een aantal overeenkomsten met leveranciers af. Enkele van de overeenkomsten hebben een optie tot een stilzwijgende verlenging. Om van een dergelijke optie gebruik te kunnen maken zijn er, zeker ingeval er sprake zou zijn van een Europese aanbesteding, voorwaarden aan verbonden. De overeenkomsten met betrekking tot de belastingapplicatie en de technische (ICT-)infrastructuur lopen beide eind 2015 af. Beide overeenkomsten bieden de mogelijkheid tot een stilzwijgende verlenging. Conform de aanbestedingsregels dient de overeenkomst met betrekking tot de technisc he infrastructuur in principe (Europees) te worden aanbesteed. De overeenkomst met Centric kan verlengd worden zonder aanbestedingsprocedure. De Europese aanbestedingsprocedure met betrekking tot de technische infrastructuur zal in het laatste kwartaal van 2014 worden opgestart, zodat eind tweede, begin derde kwartaal, 2015 de gunning kan plaatsvinden. Eind 2015 eindigt eveneens de overeenkomst met de huisbankier BNG. Het betalingsverkeer zal in 2015 derhalve eveneens aanbesteed moeten worden. Gezien de hoogte van de jaarlijkse kosten van het betalingsverkeer zal ook hier sprake zijn van een Europees aanbestedingstraject. Ook de overeenkomst met de controlerend accountant loopt binnenkort af. Dit houdt in dat in de loop van 2015 ook de controle van de jaarstukken en van deelverantwoordingen van de BSGR zullen worden aanbesteed. Waarschijnlijk zal ook dit een Europese aanbesteding betreffen. 2.6 Ontwikkelingen in en effecten van basisregistraties Het kabinet Rutte II wil een versnelde realisatie van de plannen voor effectieve inzet van basisregistraties, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen adressen en personen. Cruciaal hierbij is de betrouwbaarheid van de vastgelegde gegevens. Voor de bronhouders (vooral gemeenten) van de gegevens betekent dit extra maatregelen voor het op peil houden van de betrouwbaarheid. Voor gebruikers, zoals de BSGR, betekent het een voortdurende controle en in voorkomende gevallen terugmelding van geconstateerde afwijkingen. Bronhouders en afnemers/gebruikers van basisregistraties worden daarbij verantwoordelijk voor het op peil houden van de kwaliteit van de gegevens, de gegevensuitwisseling en de naleving van privacyprotocollen. Aanvankelijk werd gedacht dat het jaar 2014 voor wat betreft de basisregistraties voor de BSGR gedomineerd zou worden door de invoering van de Landelijke Voorziening WOZ (LV WOZ). De LV WOZ moet ervoor zorgen dat zoveel mogelijk afnemers van de WOZ actuele gegevens krijgen vanuit een centrale voorziening. Omdat de BSGR de WOZ gegevens beheert van de deelnemende gemeenten zal ook de BSGR aansluiting moeten krijgen op de LV WOZ. De bestaande belastingsoftware (Key2GH) is inmiddels geslaagd voor de conformiteitstoets. Centric, de leverancier van de belastingsoftware bij de BSGR, heeft het streven om in eerste instantie gemeenten aan te sluiten en pas daarna de samenwerkingsverbanden. De verwachting is dat de samenwerkingsverbanden die gebruik maken van het softwarepakket van Centric op z n vroegst in de loop van 2015 aangesloten worden. Nadat de eerste gemeente die gebruik maakt van het softwarepakket aangesloten is, wordt een vervolgplanning gemaakt. Ter voorbereiding op de aansluiting op de Landelijke Voorziening WOZ (LV WOZ) wordt het koppelingsniveau BAG-WOZ verder geoptimaliseerd. Tevens wordt er een beheersplan BAG-WOZ opgesteld. Het project zal in het vierde kwartaal en het eerste halfjaar van 2015 worden uitgevoerd met als pilotgemeente de gemeente Gouda. Met de ervaringen vanuit de pilot worden ook de overige deelnemers in het project betrokken. Voor het Nationaal Handelsregister (NHR) en de basisregistratie Kadaster (BRK) zijn vanaf andere vormen van financiering gekomen. Voor het NHR is dit een zogenaamde inputfinanciering. Het is nog niet geheel duidelijk wat de financiële gevolgen voor de BSGR zullen zijn, maar vrijwel zeker is dat met betrekking tot de NHR de kosten zullen verminderen. Voor de BRK bestaat in feite reeds sinds 2012 een budgetfinancieringsregeling voor de waterschappen. De budgetfinanciering voor gemeenten zal voor de BSGR dan ook geen effect hebben. 6

7 3. De programma s 3.1 Heffen Terugkijkend op 2014 kan worden gesteld dat projectmatig een aantal zaken zijn geautomatiseerd, die eerder onbelicht zijn gebleven. Te noemen zijn bijvoorbeeld de digitale aangifte voor de toeristenbelasting en de precario. Ook de processen voor leegstand en bedrijven zijn geredesigned. De aangifte voor de bedrijven is in 2014 feitelijk afgerond. Er rest nu nog een (groot) stuk van het automatisch binnenhalen, beëindigen, en verhuizen van bedrijven. In 2014 was er het voornemen om de diverse basisregistraties te koppelen en een automatische verwerking plaats te laten vinden. Zo zijn er de LV WOZ, de NHR en de BRK die met nieuwe processen en betere terugmeldvoorzieningen verwacht werden in Zover is het helaas nog niet. Wel zijn in 2014 de interne controles op volledigheid en juistheid verder verscherpt en met name de diverse stopcodes, waardoor aanslagen niet de deur uit gingen, opgepakt. Hierdoor is de aanslagoplegging over oude jaren veel eerder klaar dan voorheen het geval was. Ook in 2015 zal hier weer veel aandacht aan gegeven gaan worden. Wat krijgt nu in 2015 voorrang? Uiteraard wordt ingezet op verdergaande automatisering. Het herhaalwerk zal langzaam verdwijnen, meer analytisch vermogen zal gevraagd worden. Maar het meest belangrijk is dat goed aangesloten kan worden op de basisregistraties en de landelijke voorzieningen. Hier is in ieder geval een digikoppeling voor benodigd. De aanbesteding hiervoor is momenteel in volle gang. Naar alle verwachting kan dit eind eerste kwartaal de lucht in. In het derde kwartaal zullen dan als het goed is de basisregistraties geïmplementeerd kunnen worden. In dit traject zal met name Applicatiebeheer betrokken zijn. Naast deze nieuwe zaken is van nadrukkelijk belang dat het reguliere proces van aanslag opleggen optimaal verloopt. Hiertoe worden steeds betere controles ontwikkeld; niet alleen gericht op een zo hoog mogelijke opbrengst in de eerste maanden van het jaar, maar ook op volledigheid en kwaliteit. Wel zij gezegd dat door de druk op de budgetten verdere verbeterslagen onder druk komen te staan. In 2014 is de financiering voor het NHR en de BRK gewijzigd. Hierdoor gaat vrijwel zeker voor het NHR minder betaald worden dan nu het geval is. Omdat sommige (niet digitale) informatie nog wel betaald moet worden (bijvoorbeeld papieren uittreksels) is nog niet duidelijk wat in 2015 het budget zal moeten gaan worden. Voorstel is dan ook het budget voor 2015 en verder niet te verlagen en dit geld te steken in het op orde brengen van de kwaliteit van de NHR gegevens in het belastingsysteem. In het bedrijvenbestand ligt immers, met name door de suboptimale kwaliteit van de KvK gegevens, nog geld op straat. Ook de financiering van de BRK wijzigt. De waterschappen kenden reeds budgetfinanciering, de gemeenten pas vanaf 1 april Omdat door de BSGR al gebruik werd gemaakt van de gegevens die door het waterschap werden ontvangen, heeft dit voor de BSGR geen effect. De BSGR betaalde al en zal blijven betalen voor de kopiebestanden. Hierdoor zal de budgetfinanciering voor de gemeenten geen (grote) invloed hebben op het benodigde budget voor de BSGR. Vooruitlopend op een reorganisatie in 2015 zijn de werkzaamheden van Bezwaar en Beroep, met name de plichts- en maatstafbezwaren, alsook de medewerkers die zich met deze taken bezighouden, per 1 november 2014 (uit hoofde van aanstelling in algemene dienst) ondergebracht bij de afdeling Heffen. De werkzaamheden zullen volledig geïntegreerd worden in de bestaande taken. Iedere medewerker van Heffen, met uitzondering van applicatiebeheer, zal te maken krijgen met de bezwaarafhandeling. Dit zal voor de medewerkers van Heffen geen grote invloed hebben op hun dagelijkse werk. Het afhandelen van bezwaren zal slechts een beperkt deel van de functie-uitoefening van de medewerker Heffen gaan worden. Voor de medewerkers van Bezwaar en Beroep die naar de afdeling Heffen komen, zal het wel grote impact hebben op hun werkzaamheden. Zij krijgen naast het afhandelen van bezwaren te maken met het hele pallet van werkzaamheden van Heffen. Wellicht ten overvloede zij gememoreerd dat ook bij Heffen door onder andere inzet van flankerend beleid getracht wordt een betere match te maken tussen medewerkers en functies: voldoende opgeleid op de eigen functie, op een andere plaats binnen de organisatie of, als dat beter past, op een plek buiten de organisatie. Handwerk verdwijnt om plaats te maken voor hoogwaardiger werk. Er worden simpelweg andere competenties gevraagd van medewerkers. 7

8 3.2 Invorderen De economie komt langzaam weer uit de crisis, helaas is dit nog niet te merken bij het invorderen van belastinggelden. Het aantal verstuurde aanmaningen laat een stijging zien, echter dit is ook mede beïnvloed doordat er vanaf 2014 geen herinneringen meer verstuurd worden. Bij de verstuurde dwangbevelen is een stijging van 25% te zien. Ook de hernieuwde bevelen laten een stijging zien van 20%. Voor wat betreft de beslagopdrachten is er sprake van een stijging van 10%. Bij de kwijtscheldingsverzoeken is een stijging van 8% te zien en de aanvragen voor onvermogen zijn met 15% gestegen. De vraag is daarmee gerechtvaardigd of de lichte opleving van de economie ook daadwerkelijk voor alle bevolkingsgroepen geldt. Voor de afdeling Invorderen betekent meer werk met minder mensen een toenemende druk op vereenvoudiging van de processen. Het nadrukkelijk promoten van het digitale kwijtscheldingsformulier kan de werkdruk enigszins verlichten. Immers gegevens worden daarmee rechtstreeks en automatisch in het belastingsysteem verwerkt. Ook voor onvermogen worden de digitale toepassingen in het systeem bij de BSGR uitgebreid, dusdanig dat instanties digitaal een voorstel kunnen doen op welke manier en voor welk bedrag er een regeling getroffen kan worden voor burgers die met de wettelijke schuldsanering te maken hebben en die een belastingschuld hebben bij de BSGR. Daarnaast wordt tevens landelijk gewerkt, via de NVVK (Vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren) aan een centrale database waarin instanties gegevens kunnen inzien en een voorstel kunnen doen voor burgers die in de schuldhulpverlening zitten. Jaarlijks komen er vele verzoeken om betalingsregelingen binnen bij de BSGR zowel telefonisch als schriftelijk. Er wordt een uitbreiding in het digitale loket op de website gemaakt waarbij burgers onder bepaalde voorwaarden zelf een betalingsregeling kunnen aanmaken. Het communiceren van deze mogelijkheid zal ook het komende jaar aandacht behoeven. Dit zal gedaan worden door een aanpassing in de tekst van het keuzemenu ingeval men telefonisch contact opneemt en door het duidelijk op het aanslagbiljet en andere correspondentie aan te geven. 3.3 Waarderen In de kadernota van 2014 heeft de afdeling WOZ een aantal ambitieuze doelstellingen uitgesproken die noodzakelijk zijn om de gestelde taakstellingen in de toekomst te kunnen realiseren. Ook in 2015 zal er volop aandacht moeten zijn voor optimalisatie van werkprocessen, zowel binnen de afdeling als daarbuiten. Hier blijft ook een belangrijke rol vastgelegd voor de samenwerking met diverse afdelingen binnen de deelnemende gemeenten; uitwisseling van informatie leidt tot effectievere processen bij beide organisaties. De doelmatige(re) aanlevering van gegevens, welke bijdragen aan het gezamenlijke doel van juiste WOZ-waarden maar met name ook tijdige aanslagoplegging conform de richtlijnen van de Waarderingskamer, blijft in het kader van efficiëntere werkprocessen een speerpunt voor Op het gebied van mutatie-bijhouding in relatie tot dossieronderzoek (onder andere bouwtekeningen) zijn in 2014 goede en concrete afspraken gemaakt met de afdelingen Bouwen en Wonen van diverse deelnemende gemeenten. Hier zijn bij een aantal deelnemers mooie stappen gemaakt; het streven is om in 2015 en gelijk niveau van gegevensuitwisseling op dit gebied binnen alle deelnemende gemeenten gerealiseerd te hebben. De kwaliteit van uitlevering alsmede de tijdigheid van uitlevering is hierin maatgevend. Alleen bij een optimale bereidwilligheid tot een goede samenwerking tussen BSGR en alle deelnemers op dit vlak zal de meest efficiënte uitvoering van dit procesonderdeel bereikt kunnen worden. De procedures met betrekking tot de reguliere processen mutatiebijwerking/onderzoeken en afhandeling WOZ-bezwaren zijn in 2014 doelmatiger opgezet waarbij via kortere en minder stappen tot een vergelijkbaar resultaat kon worden gekomen, In 2015 zullen deze verder worden geoptimaliseerd en zullen nieuwe inzichten in de procedures tot uitdrukking worden gebracht. Voor de procedure mutatiebijwerking/onderzoeken zal in 2015 worden ingestoken op verdere automatisering van de aansluiting naar diverse andere reguliere processen; onder andere 8

9 geautomatiseerde koppeling naar de processen Permanente Marktanalyse en Vraagprijsanalyse. In het licht van de taakstellingen voor 2015 en 2016 in relatie tot de structurele en continue uitwisselingsstroom van gegevens van BAG-mutaties in het totale WOZ proces vanaf 2015 zal het een uitdaging worden om zonder kwaliteitsverlies en langere totale doorlooptijd (door een toename van het aantal mutaties) deze processen goed te laten verlopen. Er zal met betrekking tot de procedure afhandeling WOZ-bezwaren speciale aandacht zijn voor een optimale procedure bij de afhandeling van de bezwaarschriften van no-cure-no-pay bureaus teneinde de kostenvergoeding zoveel mogelijk te beperken. Voor de tijdige afhandeling van de bezwaarschriften, zowel om aansluiting te houden bij de richtlijnen van de Waarderingskamer als voor een efficiënt proces Herwaardering, zullen ook in 2015 door de piekbelasting in de maanden april tot en met juli/augustus financiële middelen beschikbaar moeten zijn. In 2015 zullen we in de bezwaarfase, afhankelijk van de besluitvorming in de Tweede Kamer, waarschijnlijk ook te maken gaan krijgen met de effecten van de modernisering van het WoningWaarderingsSysteem (WWS) welke een toename van het aantal bezwaarschriften tot gevolg heeft. In paragraaf 3.4 Bezwaar, Beroep en Beleid wordt hierop uitgebreider ingegaan. De optimalisatie van de primaire en secundaire objectkenmerken (norm van de Waarderingskamer: 20% per jaar) zal vanaf 2015 als regulier onderdeel van het proces Herwaarderen worden geïntegreerd. De afgelopen maanden zijn gebruikt om een deels geautomatiseerde vorm van aanschrijving aan burgers op te zetten waarbij de doelstelling is om de extra verwerkingswerkzaamheden tot een minimum te reduceren en zodoende de bestaande processen niet extra te belasten maar juist als verrijking van de gegevens te laten dienen. Een goede en actuele set van gegevens vormt het uitgangspunt voor een kwalitatief zo goed mogelijke Herwaardering met een zo gering mogelijk aantal bezwaarschriften gericht op objectkenmerken tot gevolg. Evaluatie vanuit de bezwaarschriften 2014 vormt de basis voor het aanschrijvingsproces. Het project BAG-WOZ koppeling, wat vanaf het vierde kwartaal 2014 doorlopend naar het eerste halfjaar van 2015 zal worden uitgevoerd, zal in 2015 moeten zijn uitgegroeid tot een proces Uitwisseling BAG-WOZ (aansluiting op de landelijke basisregistraties). In samenwerking met de gemeente Gouda als pilot gemeente zullen de fases van synchronisatie adresregistraties, relateren van WOZ deelobjecten aan BAG verblijfsobjecten alsmede de uitvalverwerking worden doorlopen waarbij ondersteuning door een externe partij met name in het laatste traject zal worden ingezet. Deze werkzaamheden zullen in november 2014 aanvangen. Met de ervaringen die vanuit deze pilot gemeente zullen worden meegenomen, bijvoorbeeld op het gebied van verschillen in interpretatie en begripsvorming tussen de basisregistratie van de BAG en de WOZ, zal een blauwdruk volgen waarmee het project over de overige deelnemende gemeenten zoveel mogelijk uniform zal worden uitgerold. Een deel van de benodigde additionele middelen welke voor 2014 ter beschikking zijn gesteld zal niet eerder dan in 2015 uitgeput kunnen worden. De aansluiting op de LV WOZ zal naar verwachting niet eerder dan tweede helft 2015/begin 2016 gerealiseerd kunnen gaan worden. Het pakket van Centric heeft inmiddels de conformiteitstoets doorstaan en er is vanuit Centric de keuze gemaakt om eerst de (kleinere) gemeenten en daarna de complexere samenwerkingsverbanden te gaan aansluiten. De gemeente Amersfoort is als pilot - koplopergemeente aangewezen; er wordt voor de samenwerkingsverbanden een andere manier van converteren ontwikkeld in verband met performance-problematiek. Inmiddels is het in het pakket van Centric mogelijk om een aansluiting te maken tussen de WOZ- en de BAG administratie middels opname van het pand ID in de applicatie van Centric; dit zal in het project BAG-WOZ koppeling worden meegenomen (einde 2014/eerste helft 2015). In 2015 worden alle voorbereidende werkzaamheden welke in 2014 nog niet zijn gerealiseerd of niet gerealiseerd konden worden, uitgevoerd. Aan het criterium dat voor de aansluiting op de LV WOZ tenminste 90% van de verblijfsobjecten in de BAG gekoppeld is aan een of meer WOZ-objecten wordt voor nagenoeg alle deelnemende gemeenten voldaan; voor een optimaal gebruik zal gestreefd moeten worden naar een koppelingspercentage van 95-98%. Om deze aansluiting te kunnen realiseren zullen in 2015 additionele middelen nodig zijn; deze middelen zijn in 2014 niet aangewend en het nadrukkelijke verzoek is dan ook deze middelen over te hevelen naar Alhoewel de formele reorganisatie nog niet in gang is gezet, zal vanaf eind 2014 informeel al invulling gegeven worden aan het plaatsen van medewerkers op andere afdelingen. In de tekst van de afdeling 9

10 Bezwaar en Beroep wordt hierop verder ingegaan. Door uitvoering van het project Afhandeling Bezwaren 2014 was afgelopen jaar op de afdeling WOZ de voorloper hiervan al zichtbaar. De wijziging in organisatiestructuur, waarbij het uitgangspunt wordt dat er processturing gaat plaatsvinden, sluit aan bij het hierbij reeds ingeslagen pad. Wel is duidelijk dat er in het kader van de taakstellingen voor 2015 en 2016 een steeds groter beroep moet worden gedaan op (nieuwe) competenties van de medewerkers op de afdeling: analytisch vermogen en taak -specifieke kennis en vaardigheden (bouwkundig- en ruimtelijk inzicht) zullen een steeds grotere rol van betekenis gaan spelen om zowel op kwalitatief als kwantitatief niveau te kunnen presteren. De verwachting is dat niet alle medewerkers van Waarderen deze slag kunnen gaan maken dan wel over voldoende bouwkundig en ruimtelijk inzicht beschikken. Flankerend beleid zal hiertoe worden ingezet. 3.4 Bezwaar, Beroep en Beleid De afdeling Bezwaar, Beroep en Beleid staat aan de vooravond van een grote verandering. In het kader van de organisatie ontwikkeling is besloten om medio 2015 de huidige organisatie opz et te wijzigen in een organisatie bestaande uit drie afdelingen. De afdeling Bezwaar, Beroep en Beleid vormt in die opzet geen afzonderlijke afdeling meer. Alhoewel de formele reorganisatie nog niet in gang is gezet, is informeel inmiddels wel de stap gezet om vooruitlopend daarop de medewerkers van de afdeling Bezwaar, Beroep en Beleid te stationeren binnen de afdelingen die in de toekomst gaan ontstaan. Dit is mede ingegeven door het feit dat: de afdeling in de loop van 2014 als gevolg van de taakstellende bezuinigingsopdracht ( ) qua bezetting is ingekrompen van 17,2 fte (1 januari 2014) naar 13,75 fte (31 december 2014); een deel van de medewerkers van de afdeling in het kader van het project afhandelen WOZ bezwaren 2014 zijn gestationeerd bij de afdeling WOZ circa 7,5 fte (zie hierna); het afdelingshoofd met ingang van 1 januari 2015 de functie van adviseur bestuur en beleid gaat vervullen, zodat met ingang van die datum de directe aansturing door een afdelingshoofd ontbreekt. In 2014 hebben een drietal acties plaatsgevonden om het aantal openstaande dossiers van de zogenaamde GH bezwaren (bezwaren gericht tegen de plicht en de heffingsmaatstaf) terug te dringen. Voor de bezwaardossiers die voor 1 januari 2014 zijn ingeboekt is het project wegwerken achterstanden GH-bezwaren opgezet en uitgevoerd. Eind 2013/begin 2014 is de workflow procedure van de afhandeling van de GH bezwaren aangepast. In 2014 is voor de afhandeling van deze bezwaarschriften (in samenspraak met de afdeling Heffen) een traject van Lean-sessies doorlopen. Een en ander heeft er in geresulteerd dat zowel het aantal openstaande dossiers aangaande deze bezwaarschriften aanzienlijk is teruggelopen als mede ook de gemiddelde doorlooptijd van afhandeling van deze bezwaardossiers. Als gevolg van een steeds verdere bestandoptimalisatie zal het percentage juist opgelegde aanslagen toenemen. Hierdoor neemt ook het aantal (gegronde) GH-bezwaren verder af. Daarnaast zal komend jaar, in samenspraak met het bestuur, nader worden bezien in hoeverre het mogelijk is om de heffingsmaatstaven van diverse verordeningen op meer gestandaardiseerde en eenvoudigere gegevens te baseren, bijvoorbeeld op de informatie uit basisadministraties, welke gegevens slechts voor een eenduidige uitleg vatbaar zijn. In 2014 is in samenspraak met de afdeling WOZ het project Afhandelen WOZ bezwaren 2014 opgezet. Naast de aanpassing van de workflow procedure van de bezwaarschriftafhandeling zijn de juridische medewerkers en de taxateurs ook fysiek naast elkaar geplaatst. Dit heeft er toe geleid dat de doorlooptijd van afhandeling van deze bezwaarschriften flink is teruggelopen. Het feit dat het aantal bezwaarde objecten ten opzichte van 2013 met de helft is afgenomen, heeft daarbij ook een rol gespeeld. Het aantal bezwaarschriften dat in 2014 is ingediend door de zogenaamde no-cure-no-pay bureaus is, in tegenstelling tot de eerdere verwachtingen daaromtrent, flink in omvang afgenomen. Of deze trend zich ook gaat voorzetten in 2015 is nog niet zeker; daarbij kunnen nog een aantal belangrijke factoren een cruciale rol gaan spelen: 10

11 Het is de bedoeling dat op 1 juli 2015 een vereenvoudiging van het woningwaardering stelsel in werking treedt (wetsvoorstel is op 17 oktober 2014 aan de Eerste en Tweede Kamer toegezonden). Het woningwaarderingstelsel is bedoeld om door middel van een puntenstelsel te komen tot een maximale huurprijs voor een huurwoning en maakt onderdeel uit van de hervormingen van de woningmarkt. Binnen de vereenvoudiging van het stelsel krijgt de WOZwaarde een belangrijke rol. Beoogd wordt om de WOZ-waarde voor 25% mede bepalend te laten zijn voor de hoogte van de maximale huur. Dat betekent dat huurders weer een belang krijgen bij de WOZ-waarde. Dat zou kunnen betekenen dat er weer een WOZ-beschikking moet worden gezonden aan huurders. De VNG heeft aangegeven dat zij het breder gebruik van de WOZ-waarde toejuichen. Zij geven wel aan dat dit voor de gemeenten extra kosten met zich mee zal brengen en dat zij ervan uitgaan dat deze extra kosten worden gecompenseerd door toevoeging van een bedrag aan de algemene uitkering van het Gemeentefonds. Onze verwachting is dan dat deze gelden ten gunste van de BSGR worden doorgesluisd. Uitblijven van de invoering van de Wet openbaarheid WOZ gegevens. Deze wet zou met de invoering van de Landelijke voorziening WOZ worden ingevoerd; waarbij gelijktijdig mogelijk een aanpassing zou plaatsvinden van het Besluit proceskosten wet WOZ (aanscherping van kostencriteria casu quo bedragen). Nu het er niet naar uitziet dat de LV WOZ met ingang van 1 januari 2015 wordt ingevoerd en er mogelijk per die datum al wel een uitbreiding van de toepassing van de WOZ-waarde zal gaan plaatsvinden, bestaat er een reële kans dat in 2015 het aantal door no cure-no- pay bureaus in gediende bezwaarschriften weer zal toenemen. Er ligt voor hen dan weer een hele nieuwe markt braak: de huurders. In de afgelopen twee jaar is er in het kader van de WOZ enige ervaring opgedaan met het op informele wijze voorkomen van bezwaarschriften in de pilot Voorschoten. Gebleken is dat de inzet die benodigd zou zijn voor de inzet van deze wijze van informeel contact met de belanghebbenden voor het gehele gemeentelijke verzorgingsgebied een niet realistisch beslag zal leggen op de personele inzet. Daarom wordt er nog nader bezien (in samenspraak met de gemeentelijke deelnemers) op welke wijze het informele contact met de belanghebbenden in 2015 vorm gegeven gaat worden. Zoals in de Kadernota 2014 is aangegeven, is in de loop van 2014 een behoorlijke toename van het aantal (oneigenlijke) Wob-verzoeken opgetreden, welke met name waren gericht op het verkrijgen van een dwangsom. Op basis van een uitspraak van de Raad van State kon een aanzienlijk deel van deze verzoeken zonder al te grote inspanning worden afgedaan. De verwachting was dat voor 1 januari 2015 het aanhangige wetsvoorstel ten aanzien van de ontkoppeling tussen de dwangsom en de Wob zou zijn omgezet in wetgeving, zodat het aantal (oneigenlijke) Wob-verzoeken verder zou afnemen. Helaas wordt geconstateerd dat er op dit vlak momenteel weinig voortgang wordt geboekt. Was voor 2014 nog de verwachting dat door de economisch verslechterde situatie het aantal beroepen op afwijzingen van kwijtscheldingsverzoeken substantieel zou toenemen, in praktijk is gebleken dat dit aantal in zich op het niveau van 2013 stabiliseerde. Alhoewel er sprake is van een licht herstel van de economie wordt wel verwacht dat het aantal beroepszaken inzake de kwijtschelding in 2015 minimaal op het niveau van 2013/2014 zal blijven. Door het met ingang van 2014 achterwege laten van een betalingsherinnering is het aantal ingediende bezwaren tegen de invorderingskosten wel meer dan verdubbeld. De verwachting is dat dit zich in de komende jaren weer zal stabiliseren naarmate belanghebbenden gewend raken aan het feit dat zij ook door de overheid niet langer kosteloos worden herinnerd aan hun betalingsachterstand. 1 Nb. opgemerkt wordt dat een deel van de ingeboekte kwijtscheldingsberoepen een gevolg is van geautomatiseerd afgewezen kwijtscheldingsverzoeken. In dat geval kan de oorzaak van het beroep ook zijn gelegen in het ontbreken van verplicht aan te leveren stukken, benodigd voor een juiste beoordeling van een kwijtscheldingsverzoek. 11

12 3.5 Front Office Ten behoeve van klantcontact is in het tweede kwartaal dit jaar een werkgroep gestart om met behulp van de Lean-methodiek de klantcontacten te stroomlijnen. Uitgangspunt hierbij was first time right : direct de goede medewerker aan de telefoon die het juiste antwoord geeft. Tot op heden scoorde BSGR erg hoog (servicenorm 98%) in het snel opnemen van de telefoon (binnen 20 seconden). Gevolg was wel dat veelvuldig doorverbonden werd. Uit onderzoek blijkt dat klanten liever langer wachten en vervolgens direct het juiste antwoord krijgen dan dat snel opgenomen en veelvuldig doorverbonden wordt. In de praktijk betekent dit dat de back office afdelingen meer eerstelijns telefoon beantwoording gaan doen dan nu het geval is. Er zal een verschuiving plaats vinden van de eerstelijns beantwoording van de front office naar de back office afdelingen. Het samenvoegen in 2015 van de afdeling Front Office en de afdeling Invorderen (voor welke afdeling zeer veel telefoonverkeer bestemd is) speelt hier op in. Op basis van de eerste ervaringen zal in 2015 dan ook met de deelnemers worden bekeken of, en zo ja hoe, de DVO hier op moet worden afgestemd. In navolging van vele andere overheidsorganisaties zullen ook de baliebezoeken beter worden gestroomlijnd. Insteek is dat vanaf medio 2015 bezoeken uitsluitend op afspraak zijn. Voordeel is dat de klant niet hoeft te wachten, de medewerker die het bezoek ontvangt zich beter heeft kunnen voorbereiden en niet ad hoc uit zijn werk hoeft te worden gehaald. Dit komt de kwaliteit van het contact ten goede. Uiteraard zal de BSGR ruim van tevoren hier bekendheid aan geven door middel van haar communicatie-uitingen. Tevens zal worden bekeken of de openingstijden van de BSGR aanpassing behoeven, dusdanig dat deze beter aansluiten op enerzijds het telefoonaanbod, anderzijds de bezetting, mede ook in het licht van de taakstellingen voor de komende jaren. Onderdeel van de aanbesteding van de infrastructuur in 2015 is tevens de telefonie. Ingezet zal worden op state of the art toepassingen en adequate managementinformatie. 3.6 Directie en Bedrijfsvoering Financiën De managementletter van de accountant over de interim controle in september 2014 geeft aan dat er veel verbeteringen geïnitieerd en gerealiseerd zijn ten opzichte van Naar aanleiding van de opmerkingen in de managementletter van oktober 2014 zal er eind 2014 en in 2015 de nodige aandacht uitgaan naar het beschrijven van het personeelsproces en het inkoop- en aanbestedingsproces en daarnaast aan het zichtbaar maken van de controlewerkzaamheden en het hierover rapporteren binnen de BSGR. Vanwege de geringe omvang van de organisatie wordt er vanaf 2015 op een praktische manier met de verbijzonderde interne controle omgegaan. Omdat bepaalde controlemaatregelen door de controller zelf worden uitgevoerd is het, volgens de accountant, niet mogelijk om de verbijzonderde interne controle maatregelen te verrichten binnen de BSGR. Doordat een van de administrateurs gedurende 2015 met pensioen zal gaan en de functie, gegeven de taakstelling, niet meer zal worden ingevuld, zal de voorgaande situatie worden gecontinueerd aangezien de controller bij afwezigheid van de administrateur de werkzaamheden van de administrateur zal moeten kunnen overnemen. Hoe het issue van het niet kunnen verrichten van de verbijzonderde interne controle op te lossen, zal in samenspraak met de accountant worden bekeken. In het laatste halfjaar van 2014 is er veel aandacht uitgegaan naar de managementinformatievoorziening voor de deelnemende gemeenten en het hoogheemraadschap via een webbased applicatie. In het komende jaar zal met name de interne managementinformatievoorziening en de interne controle verder worden geoptimaliseerd. In de loop van 2015 dienen er enkele Europese aanbestedingen plaats te vinden. Het gaat hierbij om de ICT infrastructuur, de accountantscontrole en het betalingsverkeer. Momenteel is de ICT ondergebracht bij Servicepunt71. Het contract loopt af per ultimo Volgens de wetgeving inzake (Europese) aanbestedingen dient de ICT infrastructuur Europees te worden aanbesteed. 12

13 Het betalingsverkeer is momenteel ondergebracht bij de huisbankier BNG. Ook dit contract dient, gezien de jaarlijkse kosten, Europees te worden aanbesteed. Ditzelfde zal waarschijnlijk ook gelden voor de accountantscontrole. Personeelsontwikkeling Na enkele jaren van crisis lijkt het weer iets beter te gaan met Nederland, maar voor de overheid leiden omvangrijke bezuinigingen tot banenverlies. Voor de BSGR geldt dat, naast de reeds forse gerealiseerde besparingen de afgelopen jaren, als gevolg van de ingrijpende taakstellingen voor de komende jaren, oplopend tot 15% in 2018, het personeelsbeleid hierop aangepast moet worden en maatregelen onontkoombaar zijn. Het ingezette traject naar een meer zakelijke en bedrijfsmatige cultuur waarin flexibiliteit, inzetbaarheid en productiviteit belangrijke aspecten zijn, wordt vervolgd. Met medewerkers die niet in staat zijn de ontwikkelingen op het gebied van de te verrichten werkzaamheden bij te benen, worden afspraken gemaakt in het kader van flankerend beleid. Door het inzetten van maatregelen als begeleiding of loonsuppletie kan gezocht worden naar alternatieven buiten de organisatie. Deze maatregelen zijn nodig om de organisatie kwalitatief op een hoger plan te brengen. Het budget voor 2014 wordt meer dan benut; voor 2015 lopen ook al trajecten. Uit intern onderzoek blijkt dat de kosten van het afhandelen van bezwaren zodanig hoog zijn dat de positie van de afdeling Bezwaar en Beroep heroverwogen moet worden. Om deze kosten terug te brengen naar een aanvaardbaar niveau zal een reorganisatie doorgevoerd moeten worden, waarbij het uitgangspunt is dat de afdeling Bezwaar en Beroep komt te vervallen en de werkzaamheden worden ondergebracht bij de afdelingen Waarderen (WOZ), Heffen en Invorderen. Tevens zullen de afdelingen Invorderen en Front Office worden samengevoegd om overlappende taken en processen zoveel mogelijk te vermijden. Voor de BSGR ligt er een enorme uitdaging om de reorganisatie en de taakstelling in elkaar te passen en de continuïteit en daarmee de werkgelegenheid voor de medewerkers zoveel mogelijk te waarborgen. De verwachting is dat nadat de adviesaanvraag is goedgekeurd begin volgend jaar de plaatsingsprocedure in overleg met het GO wordt afgestemd. Het te volgen traject zal naar verwachting medio 2015 afgerond worden met een definitieve plaatsing. Uiteraard wordt getracht eventuele boventalligheid zoveel mogelijk te vermijden door natuurlijk verloop al dan niet in combinatie met flankerend beleid. Binnen de formatie worden eventuele vacatures intern ingevuld, tenzij het om een specifieke, unieke functie gaat, waarvoor in dat geval in principe een tijdelijke aanstelling van een jaar kan worden aangeboden. Het feit dat als gevolg van bezuinigingen en reorganisatie er geen of zeer beperkte instroom zal zijn, leidt tot verdere vergrijzing. Flexibiliteit en inzetbaarheid komen mogelijk nog meer onder druk te staan. De cao onderhandelingen hebben gevolgen voor onze loonkosten in de komende jaren. Wij zullen hier binnen de beschikbare budgetten rekening mee moeten houden en dat kan consequenties hebben voor het aantal fte s; meer loon binnen eenzelfde budgetruimte leidt onvermijdelijk tot minder fte. Net als iedere andere organisatie heeft ook de BSGR te maken met gewijzigde wetgeving. Vanaf 2015 zal de zogenaamde Werkkostenregeling (WKR) ingevoerd worden. De definitieve invulling hiervan wordt binnenkort met het GO besproken. De gevolgen van de Wet werk en zekerheid kunnen er voor de BSGR toe leiden dat door de beperking van het aantal tijdelijke aanstellingen de flexibiliteit in relatie tot de bezuinigingen nog meer onder druk staat terwijl deze flexibele schil al uitermate gering is. Daarnaast zal, als werkgevers in de periode niet gaan voldoen aan de targets van de Participatiewet, een quotumverplichting worden ingevoerd. Per niet ingevulde arbeidsplaats door mensen met een arbeidsbeperking of bijstandsuitkering wordt dan een heffingsbedrag in rekening gebracht. Hieraan voldoen wordt voor de BSGR heel lastig in combinatie met het feit dat de BSGR reeds te maken heeft met een taakstelling en al flankerend beleid wordt ingezet voor medewerkers die in de toekomst moeilijk of niet inzetbaar zijn. 13

14 4. Financiële uitgangspunten begroting 2016 Voor de begroting 2016 en de meerjarenbegroting volgt de BSGR de financiële kaderstelling zoals deze is vastgesteld door het bestuurlijk overleg financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen van gemeenten in de regio Hollands-Midden. De financiële kaders zien er voor de jaren als volgt uit: De indexering van de bijdrage 2016 ten opzichte van 2015 bedraagt 0,59%. De taakstelling in de periode bedraagt 0,34% vanaf 2016 ten opzichte van Met de taakstelling vanaf 2016 van 0,34% ten opzichte van 2015 is de neergang in de jaarschijf 2016 verwerkt. Vanaf 2017 worden op basis van de huidige circulaires geen nieuwe taakstellingen voorzien. Met betrekking tot de rekenrente wordt een percentage van 3% gehanteerd. Dit percentage wordt gehanteerd voor de toegerekende rente op kapitaal. Maximaliseren van de algemene reserve tot 3% van de totaal begrote lasten conform het besluit van het Algemeen Bestuur op 19 juni Dit is in tegenstelling tot de Financiële kaderstelling voor gemeenschappelijke regelingen in de regio Hollands-Midden voor de begroting Opnemen van een paragraaf in de begroting en de jaarrekening over de toepassing en de naleving van het financieel kader. Indien sprake is van nieuwe wettelijke eisen/taken dan wel uitbreiding van de vraagsturing door deelnemers zullen de financiële consequenties/investeringen hier tijdig en gedetailleerd van in kaart moeten worden gebracht indien de insteek is additionele financiële middelen beschikbaar gesteld te krijgen. De uitgangspunten in de brief van 31 oktober 2014 van de bestuurlijke klankbordgroep financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen van gemeenten in de regio Hollands -Midden hebben vervolgens voor de begroting de volgende consequenties: Financiële kaderstelling taakstelling -0,34% indexatie 0,59% 0,50% 0,50% 0,50% per saldo 0,25% 0,50% 0,50% 0,50% 14

Voorstel begrotingswijziging d.d. maart 2014

Voorstel begrotingswijziging d.d. maart 2014 Voorstel begrotingswijziging d.d. 2 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Soorten begrotingswijzigingen... 4 Samenvatting begrotingswijzigingen... 4 Indeling programmabegroting... 5 Programma 1: Heffen... 6 Programma

Nadere informatie

Voorstel begrotingswijziging. november 2015

Voorstel begrotingswijziging. november 2015 Voorstel swijziging 2 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Soorten swijzigingen... 4 Samenvatting swijzigingen... 4 Indeling programma... 6 Programma 1: Heffen... 7 Programma 2: Invorderen... 8 Programma 3: Informatie

Nadere informatie

Naam van de regeling: Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW)

Naam van de regeling: Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW) CONCEPTZIENSWIJZEN GR-BEGROTINGEN 2016 Naam van de regeling: Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW) 1. Wat heeft de GR gedaan met de zienswijze bij de vorige begroting?

Nadere informatie

Onderzoek naar termijnoverschrijding bij afhandeling WOZ-bezwaren

Onderzoek naar termijnoverschrijding bij afhandeling WOZ-bezwaren WAARDERINGSKAMER Onderzoek naar termijnoverschrijding bij afhandeling WOZ-bezwaren Een onderzoek naar overschrijding van de jaargrens bij de afhandeling van WOZ-bezwaarschriften 18 juli 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Beantwoording van vragen uit vergaderingen van het dagelijks bestuur, de commissies en het algemeen bestuur

Beantwoording van vragen uit vergaderingen van het dagelijks bestuur, de commissies en het algemeen bestuur DB-vergadering 09-07-2013 Beantwoording van vragen uit vergaderingen van het dagelijks bestuur, de commissies en het algemeen bestuur vraag van uit de vergadering van dagelijks bestuur dagelijks bestuur

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.15.0625 B.15.0625 Landgraaf, 1 april 2015 ONDERWERP: Zienswijze ontwerp begroting 2016 BsGW Raadsvoorstelnummer: 24 PROGRAMMA

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Oordeel uitvoering van de Wet WOZ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Gemeente/

1. Inleiding. 2. Oordeel uitvoering van de Wet WOZ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Rotterdam uitvoeringsorganisatie: Datum: 18 september 2014 Datum rapport: 21 november 2014 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van

Nadere informatie

VOORTGANGSINVENTARISATIE APRIL 2015

VOORTGANGSINVENTARISATIE APRIL 2015 VOORTGANGSINVENTARISATIE APRIL 2015 Telefoonnummer: Emailadres: In deze voortgangsinventarisatie wordt gevraagd naar de gemeentelijke situatie op 15 april 2015. Algemeen deel Deel waardepeildatum 1 januari

Nadere informatie

DRAAIBOEK AANSLUITEN DOOR GEMEENTEN OP DE LV WOZ. VERSIE d.d. 08-07-2015

DRAAIBOEK AANSLUITEN DOOR GEMEENTEN OP DE LV WOZ. VERSIE d.d. 08-07-2015 DRAAIBOEK AANSLUITEN DOOR GEMEENTEN OP DE LV WOZ VERSIE d.d. 08-07-2015 INLEIDING De Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (Basisregistratie WOZ) is onderdeel van het overheidsstelsel van basisregistraties.

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 557 Besluit van 6 november 2012 tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit kostenverrekening en gegevensuitwisseling Wet waardering onroerende

Nadere informatie

Algemeen bestuur Verslag - concept

Algemeen bestuur Verslag - concept Algemeen bestuur Verslag - concept Pagina 1/5 Conceptverslag van de vergadering van het algemeen bestuur van de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland d.d. 11 februari 2013 Aanwezig R.C.L. Strijk, Leiden

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Gennep uitvoeringsorganisatie: Datum: 1 augustus Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Gennep uitvoeringsorganisatie: Datum: 1 augustus Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Gennep uitvoeringsorganisatie: Datum: 1 augustus 2012 Datum rapport: 6 september 2012 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag Regio Gooi en Vechtstreek

Sociaal jaarverslag Regio Gooi en Vechtstreek Sociaal jaarverslag 2014 Regio Gooi en Vechtstreek Aantallen en fte s In 2014 is er binnen de Regio een daling te zien in het aantal medewerkers. Er is echter geen afname van het aantal fte ten opzichte

Nadere informatie

Voorjaarsnota 2015. SVHW Rijksstraatweg 3b Postbus 7059 3286 ZH Klaaswaal www.svhw.nl (0186) 57 72 00. Versie 1.0 Datum 17 juni 2015 Pagina 1 van 10

Voorjaarsnota 2015. SVHW Rijksstraatweg 3b Postbus 7059 3286 ZH Klaaswaal www.svhw.nl (0186) 57 72 00. Versie 1.0 Datum 17 juni 2015 Pagina 1 van 10 SVHW Rijksstraatweg 3b Postbus 7059 3286 ZH Klaaswaal www.svhw.nl (0186) 57 72 00 Datum 17 juni 2015 Pagina 1 van 10 Versie historie Versie Datum Status Auteur Controle Paraaf 0.1. 4-6-2015 Eerste concept

Nadere informatie

Algemeen bestuur Verslag - concept

Algemeen bestuur Verslag - concept Algemeen bestuur Verslag - concept Pagina 1/7 Conceptverslag van de vergadering van het algemeen bestuur van de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland d.d. 11 september 2014 Aanwezig E.P. Beimers, Voorschoten

Nadere informatie

NOTA VOOR DE RAAD. c > Datum: 24 april 2015

NOTA VOOR DE RAAD. c > Datum: 24 april 2015 .2 re E u C o ō ĵ in C d- I WW w gemeente QoSterhOUt c c > NOTA VOOR DE RAAD Datum: 24 april 2015 Nummer raadsnota: BI.0150161 Onderwerp: Ontwerpbegroting 2016-2019 en jaarrekening 2014 van de Belastingsamenwerking

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Gorinchem uitvoeringsorganisatie: Datum: 18 juli 2013. Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Gorinchem uitvoeringsorganisatie: Datum: 18 juli 2013. Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Gorinchem uitvoeringsorganisatie: Datum: 18 juli 2013 Datum rapport: 21 augustus 2013 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER RAPPORT. Betreft: Datum: 1 februari 2012. Onderzoek invloed "no-cure-no-pay-bezwaren" op uitvoering Wet WOZ

WAARDERINGSKAMER RAPPORT. Betreft: Datum: 1 februari 2012. Onderzoek invloed no-cure-no-pay-bezwaren op uitvoering Wet WOZ WAARDERINGSKAMER RAPPORT Betreft: Onderzoek invloed "no-cure-no-pay-bezwaren" op uitvoering Wet WOZ Datum: 1 februari 2012 1 1. Inleiding De Waarderingskamer heeft in opdracht van de staatssecretaris van

Nadere informatie

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden 1. Inleiding Ten tijde van het schrijven van de kadernota 2016 wordt nog volop gewerkt aan de uitwerking van het proces Kracht#15. Voor het besluitvormingsproces dient de Kadernota 2016 in januari 2015

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2005/5989

Raadsvoorstel 2005/5989 Raadsvoorstel 2005/5989 Onderwerp Aanvullende kosten Belastingen voortvloeiende uit de Wet WOZ Portefeuillehouder R.J.H. van der Riet Steller ing. B. van der Kwast Collegevergadering 22 maart 2005/5989

Nadere informatie

Vergadernotitie voor de Drechtraad van 18 juni 2008

Vergadernotitie voor de Drechtraad van 18 juni 2008 bijlage 10 Vergadernotitie voor de Drechtraad van 18 juni 2008 Onderwerp Begrotingswijziging 2008 Service Centrum Drechtsteden agendapunt 10 datum 19 mei 2008 steller J. van Dijk doorkiesnummer 078 6398513

Nadere informatie

Voorstel begrotingswijziging d.d. november 2016

Voorstel begrotingswijziging d.d. november 2016 Voorstel swijziging 2016 d.d. november 2016 2 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Soorten swijzigingen... 4 Samenvatting swijzigingen... 4 Indeling programma... 6 Programma 1: Heffen... 7 Programma 2: Informatie

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr. + dossiernr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr. + dossiernr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 08 0075 Rv. nr. + dossiernr.: 08.0075 B&W-besluit d.d.: 12-08-2008 B&W-besluit nr.: 08.0795 Naam programma +onderdeel: Bestuur en dienstverlening - Belastingen Onderwerp: Regionale samenwerking

Nadere informatie

De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) is een samenwerkingsverband op het gebied van belastingen tussen:

De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) is een samenwerkingsverband op het gebied van belastingen tussen: WOZ-informatieavond Wat is de BSGR? Wet WOZ (Waardebepaling Onroerende Zaken) Waardebepaling Waarderingskamer Bestandsoptimalisatie Bezwaar/Beroep Contact De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR)

Nadere informatie

Processen en juridische aspecten LV WOZ

Processen en juridische aspecten LV WOZ Processen en juridische aspecten LV WOZ LV WOZ Inlichtingen Peter van den Heuij T 070-3427816 p.p.a.heuij@minfin.nl Datum 23 mei 2011 Auteur Ruud Kathmann Bijlage: Inleiding Voor de aanbesteding van de

Nadere informatie

25 april 2017 (definitief)

25 april 2017 (definitief) WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Arnhem uitvoeringsorganisatie: Datum: 23 maart 2017 Datum rapport: 5 april 2017 (concept) 25 april 2017 (definitief) 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is

Nadere informatie

3-maandsrapportage 2014. Bedrijfsvoering

3-maandsrapportage 2014. Bedrijfsvoering 3-maandsrapportage 2014 Bedrijfsvoering 3-maandsrapportage 2014 bedrijfsvoering 1 1. Inleiding 2 2. Analyse financieel resultaat eerste kwartaal 2014 3 2.1 Personele lasten 3 2.2 Flankerend beleid 3 2.3

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Stadskanaal uitvoeringsorganisatie: Datum: 11 april Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Stadskanaal uitvoeringsorganisatie: Datum: 11 april Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Stadskanaal uitvoeringsorganisatie: Datum: 11 april 2017 Datum rapport: 12 april 2017 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

Mogelijkheid tot samenwerking met andere overheden voor belastingen en invordering

Mogelijkheid tot samenwerking met andere overheden voor belastingen en invordering Mogelijkheid tot samenwerking met andere overheden voor belastingen en invordering Beleidsveld: Heffingen en Invordering Vergaderdatum: 12 juli 2007 Aard voorstel: Informerend Agendapunt: IV.3 Kenmerk

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Tytsjerksteradiel uitvoeringsorganisatie: Datum: 26 september 2012.

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Tytsjerksteradiel uitvoeringsorganisatie: Datum: 26 september 2012. WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Tytsjerksteradiel uitvoeringsorganisatie: Datum: 26 september 2012 Datum rapport: 22 oktober 2012 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons

Nadere informatie

Onderwerp Tussentijdse rapportage samenwerking belastingen Lisse/Noordwijk - Besluitvormend

Onderwerp Tussentijdse rapportage samenwerking belastingen Lisse/Noordwijk - Besluitvormend BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 8 oktober 2013 nummer: 2013_BW_00620 Onderwerp Tussentijdse rapportage samenwerking belastingen Lisse/Noordwijk - vormend Beknopte samenvatting Verkenningsfase van het

Nadere informatie

bijlage(n) 1 Onlangs hebben wij onderzoek gedaan naar de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) in uw gemeente.

bijlage(n) 1 Onlangs hebben wij onderzoek gedaan naar de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) in uw gemeente. WAARDERINGSKAMER Gemeente Heerhugowaard T.a.v. mevrouw J. Dijkstra Postbus 390 1700 AJ HEERHUGOWAARD *B201213314* ONTVANGEN 1 1 SEP 2Q12 ons kenmerk 12.2665 IL bijlage(n) 1 betreft: Voortgang uitvoering

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Lisse uitvoeringsorganisatie: Datum: 16 september Gemeente/ Datum rapport: 3 oktober 2016

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Lisse uitvoeringsorganisatie: Datum: 16 september Gemeente/ Datum rapport: 3 oktober 2016 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Lisse uitvoeringsorganisatie: Datum: 16 september 2016 Datum rapport: 3 oktober 2016 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Woudrichem uitvoeringsorganisatie: Datum: 17 juli Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Woudrichem uitvoeringsorganisatie: Datum: 17 juli Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Woudrichem uitvoeringsorganisatie: Datum: 17 juli 2012 Datum rapport: 13 augustus 2012 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

7 november 2016 (definitief)

7 november 2016 (definitief) RAPPORT VAN EN Gemeente/ Apeldoorn/Tribuut uitvoeringsorganisatie: Datum: 28 september 2016 Datum rapport: 3 oktober 2016 (concept) 7 november 2016 (definitief) 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER LV WOZ en andere ontwikkelingen. Caspar Remmers Waarderingskamer

WAARDERINGSKAMER LV WOZ en andere ontwikkelingen. Caspar Remmers Waarderingskamer LV WOZ en andere ontwikkelingen Caspar Remmers Waarderingskamer 1 Vier ontwikkelingen WAARDERINGSKAMER? 2 Hoe werkt de WOZ? WAARDERINGSKAMER Beschikking/ taxatieverslag BAG Kadaster Bezwaren WOZ Terugmelding

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Sluis uitvoeringsorganisatie: Datum: 28 maart 2013. Gemeente/ Datum rapport: 15 mei 2013

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Sluis uitvoeringsorganisatie: Datum: 28 maart 2013. Gemeente/ Datum rapport: 15 mei 2013 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Sluis uitvoeringsorganisatie: Datum: 28 maart 2013 Datum rapport: 15 mei 2013 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Zwolle uitvoeringsorganisatie: Datum: 21 september Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Zwolle uitvoeringsorganisatie: Datum: 21 september Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Zwolle uitvoeringsorganisatie: Datum: 21 september 2015 Datum rapport: 9 november 2015 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons

Nadere informatie

Heffing & Invordering 10. H&I

Heffing & Invordering 10. H&I Heffing & Invordering 10. H&I Eindterm 10.01. Algemeen De examenkandidaat kan de plaats van de gemeentelijke heffingen omschrijven binnen de inkomstenbronnen van de gemeente en kent de bestedingen door

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Kwaliteitsbeheersing WOZ. Mijn gemeente

Plan van Aanpak. Kwaliteitsbeheersing WOZ. Mijn gemeente Kwaliteitsbeheersing WOZ Mijn gemeente Plan van Aanpak Om de kwaliteit van objectkenmerken te bewaken zou jaarlijks circa 20% van de woningen nader beoordeeld moeten worden. Hierbij zijn met name de secundaire

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 29 maart Steller adres Onderwerp

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 29 maart Steller  adres Onderwerp Kerkplein 2 T (0343) 56 56 00 Postbus 200 F (0343) 41 57 60 3940 AE Doorn E info@heuvelrug.nl Raadsinformatiebrief B&W vergadering 29 maart 2016 Steller E-mailadres Onderwerp : A.F.M.E. Marinus : adrie.marinus@heuvelrug.nl

Nadere informatie

Voorstel aan college van Burgemeester en Wethouders

Voorstel aan college van Burgemeester en Wethouders Openbaar Registratienummer: 212560 Datum voorstel: 13 mei 2016 Niet openbaar Portefeuillehouder: De heer P. Lucassen Afdeling: BV Finance & Control Agendapunt 2 Onderwerp/Titel: Verslag interne controle

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122 Gemeente Bussum Vaststellen tarieven onroerende-zaakbelastingen 2012 Brinklaan 35 Postbus 6000

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Zoetermeer. Gemeente/ uitvoeringsorganisatie: Inspectie uitgevoerd door: Datum: 4 oktober 2012

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Zoetermeer. Gemeente/ uitvoeringsorganisatie: Inspectie uitgevoerd door: Datum: 4 oktober 2012 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ uitvoeringsorganisatie: Inspectie uitgevoerd door: Zoetermeer Ivo Lechner Datum: 4 oktober 2012 Datum rapport: 2 november 2012 Gesprek gevoerd met: Naam: A. de

Nadere informatie

Bijlage 1 Eindrapportage College onderzoeksprogramma 2012 (COP)

Bijlage 1 Eindrapportage College onderzoeksprogramma 2012 (COP) Bijlage 1 Eindrapportage College onderzoeksprogramma 2012 (COP) Concerncontrol, augustus 2013 Het is eind 2011 vastgesteld door het college. In het COP is een drietal onderzoeken benoemd, te weten: Begraafrechten

Nadere informatie

Aansluiten op de Landelijke Voorziening WOZ

Aansluiten op de Landelijke Voorziening WOZ Notitie Aan De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Cc Staatssecretaris van Financiën Van Geert Jansen Datum augustus 2016 Aansluiten op de Landelijke Voorziening WOZ Op 9 december 2015

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Sittard-Geleen uitvoeringsorganisatie: Datum: 5 juli Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Sittard-Geleen uitvoeringsorganisatie: Datum: 5 juli Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Sittard-Geleen uitvoeringsorganisatie: Datum: 5 juli 2012 Datum rapport: 13 augustus 2012 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

7-maandsrapportage Bedrijfsvoering

7-maandsrapportage Bedrijfsvoering 7-maandsrapportage 2014 Bedrijfsvoering 7-maandsrapportage 2014 bedrijfsvoering 1 1. Inleiding 2 2. Analyse financieel resultaat tot en met juli 2014 3 2.1 Personele lasten 3 2.2 Flankerend beleid 3 2.3

Nadere informatie

EVALUATIE GEMEENTEBELASTINGEN KENNEMERLAND ZUID. Korte inhoud voorstel

EVALUATIE GEMEENTEBELASTINGEN KENNEMERLAND ZUID. Korte inhoud voorstel MID10/011 EVALUATIE GEMEENTEBELASTINGEN KENNEMERLAND ZUID Korte inhoud voorstel In opdracht van de stuurgroep is door het bureau Haute Equipe een evaluatierapport opgesteld, over het functioneren van het

Nadere informatie

Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente

Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente Waar hieronder wordt gesproken over partijen is bedoeld: gemeenten, provincies, waterschappen en rijksdiensten

Nadere informatie

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T Registratienummer raad 1108973 Datum: Behandeld door: 3 December 2013 griffie Afdeling/Team: Griffie / Onderwerp: digitalisering raad Samenvatting:

Nadere informatie

Resultaten WOZbezwaarfase

Resultaten WOZbezwaarfase Resultaten WOZfase 2013 1 1. Inleiding De jaarlijkse verzending van de belastingaanslagen en WOZ-beschikkingen kan worden gezien als één van de grootste communicatiemomenten van onze gemeente met de burgers.

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225

Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225 Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225 Raadsvergadering van 28 en 31 oktober 2013 Agendanummer 11 Aan Onderwerp: de gemeenteraad. Krediet Basisregistratie Grootschalige Topografie

Nadere informatie

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Gemeenteraad Heerenveen HEERENVEEN uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Onderwerp: Jaarrekening 2014 en 1e kwartaalrapportage 2015 Caparis NV Geachte raad, Jaarrekening

Nadere informatie

Fractie Heusden Één. Rekening houden met bezwaren van het voorgaand jaar

Fractie Heusden Één. Rekening houden met bezwaren van het voorgaand jaar Fractie Heusden Één Ons kenmerk: Uw brief van: 7 april 2008 Behandeld door: Dhr. E.F. Roosenboom Doorkiesnummer: (073) 513 17 89 E-mailadres: info@heusden.nl Onderwerp: OZB-aanslagen/WOZ-beschikkingen

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Vlaardingen uitvoeringsorganisatie: Datum: 10 april Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Vlaardingen uitvoeringsorganisatie: Datum: 10 april Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Vlaardingen uitvoeringsorganisatie: Datum: 10 april 2012 Datum rapport: 25 april 2012 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

ons kenmerk bijlage(n) datum NH 1 31 mei 2013

ons kenmerk bijlage(n) datum NH 1 31 mei 2013 WAARDERINGSKAMER Gemeente Oegstgeest p/a Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland T.a.v. mevrouw drs. E.T.M. van Kesteren Postbus 1141 2302 BC LEIDEN ons kenmerk bijlage(n) datum 13.1673 NH 1 31 mei 2013 betreft:

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Goirle/TogNederland uitvoeringsorganisatie: Datum: 22 augustus 2012.

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Goirle/TogNederland uitvoeringsorganisatie: Datum: 22 augustus 2012. WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Goirle/TogNederland uitvoeringsorganisatie: Datum: 22 augustus 2012 Datum rapport: 22 september 2012 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van

Nadere informatie

Gebreken in nieuw factureringssysteem van Waternet Gemeente Amsterdam Waternet

Gebreken in nieuw factureringssysteem van Waternet Gemeente Amsterdam Waternet Rapport Gemeentelijke Ombudsman Gebreken in nieuw factureringssysteem van Waternet Gemeente Amsterdam Waternet 23 oktober 2008 RA0830570 Samenvatting In de maanden mei - augustus 2008 ontvangt de ombudsman

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Texel uitvoeringsorganisatie: Datum: 10 februari Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Texel uitvoeringsorganisatie: Datum: 10 februari Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Texel uitvoeringsorganisatie: Datum: 10 februari 2016 Datum rapport: 22 februari 2016 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons

Nadere informatie

Raadsvoorstel2008/19954

Raadsvoorstel2008/19954 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel2008/19954 Onderwerp Jaarstukken 2007 Portefeuillehouder J.J. Nobel steiler C. M. Bakker Collegevergadering 20 mei 2008 Raadsvergadering 26 juni 2008 1. Samenvatting

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Velsen uitvoeringsorganisatie: Datum: 29 september Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Velsen uitvoeringsorganisatie: Datum: 29 september Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Velsen uitvoeringsorganisatie: Datum: 29 september 2015 Datum rapport: 9 november 2015 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons

Nadere informatie

B&W Vergadering. 2. Het college heeft besloten in te stemmen met bijbehorend raadsvoorstel en concept raadsbesluit.

B&W Vergadering. 2. Het college heeft besloten in te stemmen met bijbehorend raadsvoorstel en concept raadsbesluit. 2.1.9 Kadernota 2018 ICT NML en Visie ICT NML 1 Dossier 1825 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 1825 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 6 juni 2017 Agendapunt 2.1.9 Omschrijving Kadernota 2018 ICT

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Amstelveen uitvoeringsorganisatie: Datum: 4 juli Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Amstelveen uitvoeringsorganisatie: Datum: 4 juli Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Amstelveen uitvoeringsorganisatie: Datum: 4 juli 2013 Datum rapport: 23 september 2013 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Gemert-Bakel uitvoeringsorganisatie: Datum: 10 oktober Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Gemert-Bakel uitvoeringsorganisatie: Datum: 10 oktober Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Gemert-Bakel uitvoeringsorganisatie: Datum: 10 oktober 2012 Datum rapport: 31 oktober 2012 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling. Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid

Gemeenschappelijke regeling. Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid Corsanummer: 2011011790 Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid Bloemendaal GtmatnU Spaarnwoud gemeente HEEMSTEDE Gemeente Zandvoort Gemeenschappelijke regeling Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid 2011

Nadere informatie

Nadere kennismaking met de BghU. 9 mei 2016, Arnold Geytenbeek

Nadere kennismaking met de BghU. 9 mei 2016, Arnold Geytenbeek Nadere kennismaking met de BghU 9 mei 2016, Arnold Geytenbeek Pagina Agenda - Korte introductie BghU - Kengetallen BghU - Contacten met burgers, klachten etc. - Bestuurlijke sturing - Bedrijfsvoering BghU

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Valkenswaard uitvoeringsorganisatie: Datum: 16 september Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Valkenswaard uitvoeringsorganisatie: Datum: 16 september Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Valkenswaard uitvoeringsorganisatie: Datum: 16 september 2015 Datum rapport: 22 september 2015 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave

Nadere informatie

Memo informeel contact WOZ gemeenten 2016

Memo informeel contact WOZ gemeenten 2016 Memo informeel contact WOZ gemeenten 2016 Steller Leiden B. Diepstraten, E. van Niekerk, R. Vroonland 26 november 2015 Onderwerp Voorstel informatieverstrekking WOZ bij gemeenten 2016 Inleiding In de vergadering

Nadere informatie

Beoordelingsprotocol objectkenmerken

Beoordelingsprotocol objectkenmerken WAARDERINGSKAMER NOTITIE Betreft: Beoordelingsprotocol objectkenmerken Datum: 7 februari 2014 Bijlage(n): - BEOORDELINGSPROTOCOL OBJECTKENMERKEN Inleiding De juiste registratie van alle gegevens over een

Nadere informatie

Cocensus. Samenwerkingsorganisatie Gemeentelijke belastingen

Cocensus. Samenwerkingsorganisatie Gemeentelijke belastingen Cocensus Samenwerkingsorganisatie Gemeentelijke belastingen Deelnemers aan de GR Haarlem 2007 Haarlemmermeer 2007 Hillegom 2009 Beverwijk 2010 Wormerland 2012 Oostzaan 2012 Alkmaar 2014 Heerhugowaard 2014

Nadere informatie

Deelplan IC Belastingen 2015. Gemeente Lingewaard

Deelplan IC Belastingen 2015. Gemeente Lingewaard Deelplan IC Belastingen 2015 Gemeente Lingewaard Inhoudsopgave 1. Aanleiding 2 2. Structureel / incidenteel 2 3. Opdrachtgever 2 4. Opdrachtnemer 2 5. Relevante wet- en regelgeving 2 6. Rapportage 3 7.

Nadere informatie

P r o v i n c i e F l e v o l a n d

P r o v i n c i e F l e v o l a n d Onderwerp Reorganisatie Wegen en Verkeer Registratienummer: CBE03.079 Samenvatting Op 18 maart 2003 heeft het college van Gedeputeerde Staten besloten de afdeling Wegen en Verkeer te reorganiseren. Het

Nadere informatie

SERVICECODE AMSTERDAM

SERVICECODE AMSTERDAM SERVICECODE AMSTERDAM Inleiding Stadsdeel Zuidoost heeft de ambitie om tot de top drie van stadsdelen met de beste publieke dienstverlening van Amsterdam te horen. Aan deze ambitie wil het stadsdeel vorm

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Alphen-Chaam/BWB uitvoeringsorganisatie: Datum: 19 juli Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Alphen-Chaam/BWB uitvoeringsorganisatie: Datum: 19 juli Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Alphen-Chaam/BWB uitvoeringsorganisatie: Datum: 19 juli 2012 Datum rapport: 27 juli 2012 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

A.B.15/10. Onderwerp: Kaderstelling meerjarenbegroting 2016

A.B.15/10. Onderwerp: Kaderstelling meerjarenbegroting 2016 A.B.15/10 Onderwerp: Kaderstelling meerjarenbegroting 2016 Inleiding SVHW dient voor 2016 een meerjarenbegroting op te stellen. De eerste stap van het begrotingsproces is de vaststelling van de kaders

Nadere informatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Jaarverslag burgerbrieven April Inleiding

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Jaarverslag burgerbrieven April Inleiding Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Jaarverslag burgerbrieven 2009 April 2010 Inleiding Sinds 2003 heeft de Nationale ombudsman bijzondere aandacht besteed aan de beantwoording van burgerbrieven

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Oisterwijk/Tilburg uitvoeringsorganisatie: Datum: 12 juli Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Oisterwijk/Tilburg uitvoeringsorganisatie: Datum: 12 juli Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Oisterwijk/Tilburg uitvoeringsorganisatie: Datum: 12 juli 2012 Datum rapport: 16 juli 2012 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief commissies

Aanbiedingsbrief commissies Aanbiedingsbrief commissies Van College Voor Commissie Bestuur en Middelen Datum 11 april 2013 Onderwerp Openingstijden en werken op afspraak. Registratienummer 13.007350 Ter kennisneming. Onderwerp Openingstijden

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SOCIALE RECHERCHE IJSSEL-VECHTSTREEK

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SOCIALE RECHERCHE IJSSEL-VECHTSTREEK GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SOCIALE RECHERCHE IJSSEL-VECHTSTREEK Gemeenschappelijke regeling inzake de samenwerking op het terrein van het voorkomen en opsporen van fraude met de sociale zekerheidsregelingen,

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Mill en St. Hubert/ Werkorganisatie Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Mill en St. Hubert/ Werkorganisatie Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ uitvoeringsorganisatie: Datum: 27 september 2016 Mill en St. Hubert/ Werkorganisatie Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert Datum rapport: 7 oktober 2016 1. Inleiding

Nadere informatie

De colleges van de gemeenten Lisse, Noordwijk en Teylingen, een ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

De colleges van de gemeenten Lisse, Noordwijk en Teylingen, een ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN BOLLENSTREEK De colleges van de gemeenten Lisse, Noordwijk en Teylingen, een ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; overwegende dat: - zij

Nadere informatie

Informatieavond Oegstgeest

Informatieavond Oegstgeest Informatieavond Oegstgeest Wat is de BSGR? Wet WOZ (Waardebepaling Onroerende Zaken) Aanslag en beschikking Waardebepaling en aanverwante zaken Waarderingskamer Oegstgeest cijfers Waarderingskamer 2015

Nadere informatie

Plan van aanpak ter verbetering van het voorschottenbeheer

Plan van aanpak ter verbetering van het voorschottenbeheer Bijlage Voortgangsrapportage verbetering voorschottenbeheer: Plan van aanpak, vastgesteld door de Minister van Buitenlandse Zaken op 8 mei 2007 Plan van aanpak ter verbetering van het voorschottenbeheer

Nadere informatie

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost.

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. gemeente Eindhoven 17R7206 Raadsnummer Inboeknummer 17bst00423 B&W beslisdatum 04 april 2017 Dossiernummer 17.14.151 Raadsvoorstel Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. Inleiding

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Bernheze uitvoeringsorganisatie: Datum: 13 juli Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Bernheze uitvoeringsorganisatie: Datum: 13 juli Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Bernheze uitvoeringsorganisatie: Datum: 13 juli 2015 Datum rapport: 14 september 2015 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons

Nadere informatie

1

1 1 http://rekenkamer.rotterdam.nl/onderzoeken/onderzoeksopzet-dienstverlening-en-personele-krimp/ 1 2 2 Leidraad Invordering 2008, behorend bij het uitvoeringsbesluit Invorderingswet 1990. 3 4 5 3 Voor

Nadere informatie

Beslispunten in te stemmen met de ontwerpbegroting van Servicepunt71 en het Algemeen Bestuur van Servicepunt71 overeenkomstig te informeren.

Beslispunten in te stemmen met de ontwerpbegroting van Servicepunt71 en het Algemeen Bestuur van Servicepunt71 overeenkomstig te informeren. OPENBAAR Adviseur: F.P.M. Smit (DIR, tst. 870) Portefeuillehouder: E. van Oortmerssen - Schutte 11.08196 1 ADVIESNOTA Raadsvergadering d.d. 27 oktober 2011 Voorstel nr. 103/11 Programma en product 5.8

Nadere informatie

CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA

CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA BIJLAGE CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA De documenten waarnaar wordt verwezen zijn opgesteld met inachtneming van de kabinetsrichtlijnen voor grote ICT-projecten.

Nadere informatie

Toelichting begroting 2015

Toelichting begroting 2015 Toelichting begroting 2015 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting is het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2015 op het niveau te houden zoals is geraamd voor

Nadere informatie

22 september 2016 (definitief)

22 september 2016 (definitief) WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Geldrop-Mierlo/Dienst Dommelvallei uitvoeringsorganisatie: Datum: 25 augustus 2016 Datum rapport: 28 augustus 2016 (concept) 22 september 2016 (definitief) 1.

Nadere informatie

Deze rapportage is opgedeeld in een rapportage over de opbrengsten van de voorgaande jaren en de opbrengst in het huidige belastingjaar.

Deze rapportage is opgedeeld in een rapportage over de opbrengsten van de voorgaande jaren en de opbrengst in het huidige belastingjaar. Rapportage 2013 HEA 1. Algemeen Deze rapportage is opgedeeld in een rapportage over de opbrengsten van de voorgaande jaren en de opbrengst in het huidige belastingjaar. In de tabellen worden de netto belastingopbrengsten

Nadere informatie

Datum 31 maart 2016 contactpersoon. 13 apr 2016/0005

Datum 31 maart 2016 contactpersoon. 13 apr 2016/0005 Datum 31 maart 2016 contactpersoon M. Heijlnk Aan de raden van de 26 VRU-gemeenten door tussenkomst van de colleges van burgemeesters en wethouders Concerncontroller a.i. Archimedeslaan 6 3584 BA Utrecht

Nadere informatie

Algemeen bestuur Verslag - concept

Algemeen bestuur Verslag - concept Algemeen bestuur Verslag - concept Conceptverslag van de vergadering van het algemeen bestuur van de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland d.d. 26 maart 2015 Aanwezig E.P. Beimers, Voorschoten (voorzitter)

Nadere informatie

Verantwoordingsrapportage

Verantwoordingsrapportage Verantwoordingsrapportage Beheer en Bestuur Basisregistratie Grootschalige Topografie Bronhouder ZZ-ICTU-1 Datum vaststelling rapportage: Datum dagelijks bestuur vaststelling: Datum agendering algemeen

Nadere informatie

Opbouw meerjarenbegroting

Opbouw meerjarenbegroting Begroting 2015-2018 2 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Indeling programmabegroting... 4 Beleidsbegroting... 4 Programmaplan... 6 Inleiding... 6 Strategische ontwikkelingen... 6 Financieel beleid... 6 Programma

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling: Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Brabant Middenwest-Noord.

Gemeenschappelijke regeling: Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Brabant Middenwest-Noord. SJABLOON VOOR ZIENSWIJZEN BIJ GR-BEGROTINGEN WEST-BRABANT Dit sjabloon wordt ingevuld door de betrokken vakambtenaren en financieel adviseurs en gevoegd bij het door het college aan de raad voor te leggen

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders 9 maart Steller Documentnummer Afdeling. R. van Wijk 15I Samenleving

Burgemeester en Wethouders 9 maart Steller Documentnummer Afdeling. R. van Wijk 15I Samenleving Burgemeester en Wethouders Steller Documentnummer Afdeling R. van Wijk 15I0002878 Samenleving Doorkiesnummer Communicatie Portefeuillehouder 036 5229564 Nee G.M. Dijksterhuis Kabinet Memo bijgevoegd Te

Nadere informatie

Sector : I Nr. : 10/63.13 Onderwerp : Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân

Sector : I Nr. : 10/63.13 Onderwerp : Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : I Nr. : 10/63.13 Onderwerp : Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Ferwert, 11 december 2013 Op meerdere

Nadere informatie