Voorstel begrotingswijziging. november 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorstel begrotingswijziging. november 2015"

Transcriptie

1 Voorstel swijziging

2 2 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Soorten swijzigingen... 4 Samenvatting swijzigingen... 4 Indeling programma... 6 Programma 1: Heffen... 7 Programma 2: Invorderen... 8 Programma 3: Informatie & Inning... 9 Programma 4: Waarderen...10 Programma 5: Bezwaar & Beroep...11 Programma 6: Front Office...12 Programma 7: Directie en bedrijfsvoering...13 Algemene dekkingsmiddelen...14 Deelnemersbijdragen

3 3 Inleiding Voor u ligt het voorstel voor de swijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland. De aan deze swijziging ten grondslag liggende meerjaren is vastgesteld door het dagelijks bestuur en vervolgens ter inzage gegeven aan het algemeen bestuur. Hierna is de ontwerp aan de raden c.q. de verenigde vergadering van de deelnemers voorgelegd, waarbij hen gevraagd is hun zienswijzen ten aanzien van het beleid van de BSGR kenbaar te maken. Tenslotte is de definitieve programma en het programmaplan met inachtneming van mogelijke zienswijzen van de deelnemers definitief door het algemeen bestuur in haar vergadering van 16 juni 2014 vastgesteld. De vastgestelde en de zienswijzen zijn ter kennisname van Provinciale Staten van Noord- en Zuid Holland gebracht. Op 17 heeft het algemeen bestuur de swijziging vastgesteld. In de onderliggende swijziging worden wijzigingen in ramingen van enkele sposten voorgelegd. Met name worden hogere uitgaven verwacht met betrekking tot het flankerend beleid, de proces-, gerechts- en griffiekosten en eenmalige kosten van het implementatietraject inzake de overgang van provider ICT infrastructuur van Servicepunt71 naar Centric. Het implementatietraject van de ICT infrastructuur is inclusief de inrichting van de nieuwe telefonie, printers, alsmede de implementatie van de Digikoppeling adapter. De Digikoppeling is noodzakelijk om aan de wettelijke eisen in het kader van de basisregistraties te kunnen voldoen, het toepassen van Digikoppeling maakt gegevensuitwisseling tussen overheidsorganisaties mogelijk. Daarnaast worden er hogere inkomsten geraamd met betrekking tot de bij de belastingdebiteuren in rekening gebrachte invorderingskosten.

4 4 Soorten swijzigingen De huidige afspraken binnen BSGR zijn dat alle swijzigingen door het bestuur moeten worden vastgesteld die een beleidseffect en/of een financieel effect hebben. Hieronder wordt verstaan: - Beleidseffect: er is een wijziging van het beoogde resultaat of beoogde effect. - Financieel effect: dit valt uiteen in drie soorten: - Er is een effect op het volume van het programma (maar dit is budgettair neutraal: de baten en lasten stijgen of dalen in gelijke mate), - Er is geen evenwicht in het effect van de baten of lasten waardoor het saldo van de stijgt of daalt. - Er is sprake van mutaties in reserves of voorzieningen. Samenvatting swijzigingen Er wordt in geen integrale swijziging doorgevoerd. Ten behoeve van de rechtmatigheid worden er wijziging in de raming van enkele posten voorgelegd. De BSGR verwacht bij de volgende budgetten een soverschrijding: Flankerend beleid; Het budget voor deze post voor 2015 is bij de swijziging van opgehoogd naar 363K. Alsnog heeft een additionele uitgave plaats moeten vinden binnen het flankerend beleid, waardoor er een extra onttrekking van de reserve Flankerend Beleid is benodigd. De kosten flankerend beleid 2015 worden daarmee geraamd op 381K. De overschrijding ad 81K (ten opzichte van de oorspronkelijke raming ad 300K) wordt ten laste gebracht van de bestemmingsreserve 2016, die hierdoor waarschijnlijk reeds nu een tekort gaat vertonen. Bij de bestemming van het jaarrekeningresultaat zal worden voorgesteld een additioneel bedrag aan de bestemmingsreserve 2016 toe te voegen. Proces-, gerechts- en griffiekosten; De proces-, gerechts- en griffiekosten gaan naar verwachting over de prognose van september ad 150K heen. De proceskosten betreffen een open einde -regeling en worden op dit moment geraamd op circa 180K voor geheel Inhuur deurwaarders; De kosten van de inhuur van deurwaarders voor de buitengebieden worden voor 2015 hoger geraamd, doordat dossiers van voorgaand jaar abusievelijk pas in 2015 naar het deurwaarderskantoor zijn verzonden. De kosten zijn daarmee incidenteel hoger en worden nu geraamd op 70K, een verhoging van de raming met 25K. De invorderingsopbrengsten. De invorderingsopbrengsten waren in september geraamd op 1.500K. Inmiddels is de verwachting dat er een bedrag aan invorderingsopbrengsten over geheel 2015 gerealiseerd gaat worden van 1.800K. Momenteel loopt het implementatietraject inzake de migratie van de ICT infrastructuur, alsmede de nieuwe telefonie en de printers. Tevens vindt de implementatie van de Digikoppeling adapter plaats, welke is benodigd voor onder meer de koppeling met de basisregistraties. De eenmalige kosten van het implementatietraject bedragen ongeveer 225K (exclusief hardware die geactiveerd wordt) en worden in 2015 ten laste van de exploitatie gebracht. De reguliere jaarlijkse kosten van de ICT infrastructuur, inclusief de kosten van telefonie en printers, zullen ten opzichte van het sjaar 2015, uit hoofde van de aanbesteding, met ongeveer 150K dalen. Feitelijk is de daling nog hoger omdat ook de kosten van de in te richten Digikoppeling, die er nu nog niet is, meegenomen zijn.

5 5 In onderstaande tabel wordt opgesomd welke impact de swijzigingen hebben op de diverse economische categorieën: Personeelslasten Flankerend beleid Overige goederen en diensten Kapitaallasten Automatisering Huisvesting Onvoorzien Projectkosten (ICT) Inrichting nieuwe ICT infrastructuur incl. telefonie en d Project opwerken Kadastraal Restant activiteiten BAG-WOZ en LV-WOZ Totaal Bijdragen deelnemers Invorderingsopbrengsten Saldo financieringsfunctie Totaal Resultaat voor bestemming Onttrekkingen Resultaat na bestemming

6 6 Indeling programma In de zijn de werkzaamheden van de Belastingsamenwerking vanaf 1 augustus 2015 verdeeld over de volgende programma s: programma 1 heffen programma 2 invorderen programma 3 informatie & inning programma 4 waarderen programma 5 bezwaar & beroep programma 6 front office programma 7 directie en bedrijfsvoering Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de algemene dekkingsmiddelen en de post onvoorzien. Voor een nadere uitwerking van het voorstel swijziging wordt per programma een toelichting verstrekt.

7 7 Programma 1: Heffen Het programma Heffen omvat het tijdig, correct en volledig opleggen van zowel subject- als objectgebonden aanslagen waterschapslasten en gemeentelijke belastingen. Dit is inclusief de vergaring en verwerking van de daartoe benodigde gegevens vanuit interne en externe bronnen (onder andere Basisregistraties en de door de gemeenten en het waterschap aan te leveren belastinggrondslagen). Vanaf augustus 2015 worden ook alle activiteiten met betrekking tot het behandelen en afdoen van bezwaren tegen plicht en maatstaf binnen het programma Heffen uitgevoerd. Personeelslasten Overige goederen en diensten Projectkosten (ICT) Project opwerken Kadastraal Totaal Bijdragen deelnemers Totaal Resultaat voor bestemming Onttrekkingen Resultaat na bestemming Ten opzichte van de gewijzigde worden er geen verdere wijzigingen geraamd.

8 8 Programma 2: Invorderen Het programma omvatte tot 1 augustus 2015 het gehele proces van doelgerichte acties om de opgelegde aanslagen in te vorderen: binnengekomen belastinggelden werden ingeboekt, in voorkomende gevallen werd automatisch dan wel na beoordeling kwijtschelding verleend en zo nodig werden belastingplichtigen gemaand tot betalen. De aanmaningen konden uitmonden in een traject van dwanginvordering. De Belastingsamenwerking verzorgde het gehele invorderingsproces, inclusief de dwanginvordering, grotendeels zelf. Alleen voor de buitengebieden werden deurwaarders ingehuurd. Vanaf 1 augustus 2015 is de afdeling Invorderen samengevoegd met de afdeling Front office tot de nieuwe afdeling Informatie & Inning. De hiervoor genoemde taakgebieden gaan over naar de nieuwe afdeling. Personeelslasten Overige goederen en diensten Totaal Bijdragen deelnemers Invorderingsopbrengsten Totaal Resultaat voor bestemming Onttrekkingen Resultaat na bestemming Ten opzichte van de gewijzigde worden er geen verdere wijzigingen geraamd.

9 9 Programma 3: Informatie & Inning Het programma omvat vanaf 1 augustus 2015 het gehele proces van doelgerichte acties om de opgelegde aanslagen in te vorderen: binnengekomen belastinggelden worden ingeboekt, in voorkomende gevallen wordt automatisch dan wel na beoordeling kwijtschelding verleend en zo nodig worden belastingplichtigen gemaand tot betalen. De aanmaningen kunnen uitmonden in een traject van dwanginvordering. De Belastingsamenwerking verzorgt het gehele invorderingsproces, inclusief de dwanginvordering, grotendeels zelf. Alleen voor de buitengebieden worden deurwaarders ingehuurd. Het programma bevat daarnaast de klantencontacten in de vorm van telefoonbeantwoording, verwerken van correspondentie en balie- en receptiewerkzaamheden. Daarnaast vervult de afdeling een rol in de verwerking van de betalingsgegevens. Ook worden de kostenbezwaren en de beroepen kwijtschelding hier afgehandeld. september Personeelslasten Overige goederen en diensten Totaal Bijdragen deelnemers Invorderingsopbrengsten Totaal Resultaat voor bestemming Onttrekkingen Resultaat na bestemming De overige goederen en diensten betreffen drukwerk, porti & verzendkosten, inhuur deurwaarders buitengebieden en kosten scannen. De kosten van de inhuur van deurwaarders voor de buitengebieden worden voor 2015 hoger geraamd, doordat dossiers van voorgaand jaar abusievelijk pas in 2015 naar het deurwaarderskantoor zijn verzonden. De kosten zijn daarmee incidenteel hoger en worden nu geraamd op 70K, een verhoging van de raming met 25K. De invorderingsopbrengsten zijn bij de swijziging van geraamd voor een bedrag van 1.500K. De verwachting is dat in 2015 de invorderingsopbrengsten 1.800K zullen bedragen. Tot 1 augustus 2015 is bij de voormalige afdeling Invorderen (zie programma 2) reeds 815K ontvangen. Bij de afdeling Informatie & Inning wordt derhalve nog een bedrag van 985 geraamd. Voorstel swijzigingen Voorstel wijziging voor programma Informatie & Inning Financiele impact op programma Aanpassen Overige goederen en diensten 25 Aanpassen Invorderingsopbrengsten -300 Aanpassen Bijdragen deelnemers 275

10 10 Programma 4: Waarderen De Belastingsamenwerking voert voor haar deelnemers de Wet waardering onroerende zaken (de WOZ) uit. Dit omvat het beheer van gegevens van objecten, benodigd om tot een jaarlijkse waardebepaling en waardevaststelling van die objecten te komen en deze gegevens en waarden beschikbaar te stellen aan de interne processen en externe afnemers. Onder het gegevensbeheer vallen ook het onderhouden van de relaties tussen de WOZ en andere Basisregistraties (bijvoorbeeld de basisregistratie BAG bij de gemeenten). De BSGR voert het WOZ proces inclusief de taxaties grotendeels in eigen beheer uit. De uitvoering van de activiteiten dient plaats te vinden conform het toetsingskader en de richtlijnen van de Waarderingskamer. Vanaf augustus 2015 worden ook alle activiteiten met betrekking tot het behandelen en afdoen van waardebezwaren/woz bezwaren, daaruit voortvloeiende ingebrekestellingen alsmede het voeren van verweer tegen alle voorkomende ingediende beroepsschriften formeel binnen de afdeling WOZ uitgevoerd. Personeelslasten Overige goederen en diensten Restant activiteiten BAG-WOZ en LV-WOZ Totaal Bijdragen deelnemers Totaal Resultaat voor bestemming Onttrekkingen Resultaat na bestemming Vanaf 1 augustus 2015 zijn onder de overige goederen en diensten tevens de proces-, gerechts- en griffiekosten met betrekking tot de WOZ-bezwaren ad 49K opgenomen. Naar verwachting gaan deze kosten over de totaalprognose van september ad 150K heen. De proceskosten betreffen een open einde -regeling en worden op dit moment geraamd op circa 180K voor geheel Voorstel swijzigingen Voorstel wijziging voor programma Waarderen Financiele impact op programma Aanpassen Overige goederen en diensten 30 Aanpassen Bijdragen deelnemers -30

11 11 Programma 5: Bezwaar & Beroep Binnen het programma Bezwaar & Beroep vielen tot en met 31 juli 2015 de activiteiten met betrekking tot het behandelen en afdoen van bezwaren tegen aanslagen en ingediende beroepschriften. Daarnaast werden ingebrekestellingen gericht tegen het feit dat nog geen besluit was genomen op een eerder ingediend bezwaar- of verzoekschrift behandeld en afgedaan. Tenslotte werd verweer gevoerd indien een belanghebbende beroep had aangetekend tegen een eerder gedane uitspraak dan wel werd in voorkomende gevallen zelf beroep aangetekend. De afdeling is per 1 augustus 2015 opgeheven. De taken van de afdelingen zijn overgegaan naar de afdelingen Waarderen, Heffen en Informatie & Inning. Personeelslasten Overige goederen en diensten *) Totaal Bijdragen deelnemers Totaal Resultaat voor bestemming Onttrekkingen Resultaat na bestemming *) Dit betreft de proces-, gerechts- en griffiekosten tot 1 augustus Ten opzichte van de gewijzigde worden er geen verdere wijzigingen geraamd.

12 12 Programma 6: Front Office Het programma bevatte tot en met 31 juli 2015 de klantencontacten in de vorm van telefoonbeantwoording, verwerken van correspondentie en balie- en receptiewerkzaamheden. Daarnaast vervulde de afdeling Front office een rol in de verwerking van de betalingsgegevens. Vanaf 1 augustus 2015 is de afdeling Front office samengevoegd met de afdeling Invorderen tot de nieuwe afdeling Informatie & Inning. De hiervoor genoemde taakgebieden gaan over naar de nieuwe afdeling. Personeelslasten Overige goederen en diensten Totaal Bijdragen deelnemers Totaal Resultaat voor bestemming Onttrekkingen Resultaat na bestemming Ten opzichte van de gewijzigde worden er geen verdere wijzigingen geraamd.

13 13 Programma 7: Directie en bedrijfsvoering De directie, de staf en alle ondersteunende activiteiten ten behoeve van de primaire programma s zijn binnen dit programma ondergebracht. Hieronder vallen de taken met betrekking tot interne controle werkzaamheden, management informatie, de financiële administratie, communicatie en de P&O werkzaamheden, alsmede bestuur & beleid. Personeelslasten Kapitaallasten Automatisering Huisvesting Overige goederen en diensten Inrichting nieuwe ICT infrastructuur incl. telefonie en digikoppeling Totaal Bijdragen deelnemers Totaal Resultaat voor bestemming Onttrekkingen Resultaat na bestemming In het kader van de overgang van Servicepunt71 naar Centric inzake de ICT infrastructuur worden er in het laatste kwartaal van 2015 eenmalige implementatiekosten verwacht van 225K. De daadwerkelijke overgang vindt naar verwachting plaats in het weekend van 5 en 6 december De eenmalige implementatiekosten worden in 2015 ten laste van de exploitatie gebracht. Bij de inrichting van de nieuwe ICT infrastructuur worden de telefonie, printers en de implementatie van de Digikoppeling meegenomen. De jaarlijkse kosten zullen vanaf sjaar 2016, uit hoofde van de aanbesteding, ongeveer 150K minder gaan bedragen (inclusief Digikoppeling en activering hardware). De exitkosten inzake de overgang van Servicepunt71 worden verantwoord binnen het budget voor de automatisering. Voorstel swijzigingen Voorstel wijziging voor programma Directie & Bedrijfsvoering Financiele impact op programma Aanpassen inrichting nieuwe ICT infrastructuur incl. telefonie en digikoppeling 225 Aanpassen Bijdragen deelnemers -225

14 14 Algemene dekkingsmiddelen Naast de raming van baten en lasten per programma, schrijft het Besluit en Verantwoording (BBV), in artikel 8, ook voor dat er een overzicht Algemene dekkingsmiddelen en een bedrag Onvoorzien opgenomen moet worden. Deze posten zijn niet direct aan een van de voorgaande programma s verbonden. Daarnaast komen de financieringslasten en baten in dit programma tot uitdrukking, alsmede de post flankerend beleid conform de swijziging van 26 maart Onvoorzien Flankerend beleid Totaal Bijdragen deelnemers Saldo financieringsfunctie Totaal Resultaat voor bestemming Onttrekkingen Resultaat na bestemming Voor het sjaar 2015 is vanuit de bestemmingsreserve flankerend beleid een bedrag van 363K beschikbaar gesteld. Voor het sjaar 2015 is er nog een extra onttrekking van de reserve Flankerend Beleid benodigd van 18K. De kosten flankerend beleid 2015 worden daarmee geraamd op 381K. De overschrijding wordt ten laste gebracht van de bestemmingsreserve 2016, die hierdoor waarschijnlijk een tekort gaat vertonen. Bij de bestemming van het jaarrekeningresultaat zal worden voorgesteld een additioneel bedrag aan de bestemmingsreserve 2016 toe te voegen. De vermindering van de post Bijdragen deelnemers voor dit programma is voornamelijk gelegen in het feit dat de invorderingsopbrengsten hoger geraamd worden. De bijdrage deelnemers voor het programma Informatie & Inning wordt conform de gehanteerde systematiek dientengevolge verlaagd. Daartegenover wordt bij de Directie & Bedrijfsvoering, vanwege de geraamde implementatiekosten van de ICT infrastructuur een verhoging van de dekking vanuit de bijdragen deelnemers begroot. Per saldo wordt de dekking vanuit de bijdrage deelnemers bij het programma Algemene Dekkingsmiddelen 20K hoger geraamd. Voorstel swijzigingen Voorstel wijziging voor programma Algemene dekkingsmiddelen Financiele impact op programma Aanpassen Flankerend beleid 18 Aanpassen bijdrage deelnemers -20 Aanpassen onttrekking bestemmingsreserve -18

15 15 Deelnemersbijdragen 2015 Bijdragen deelnemers 2015 Rijnland Gouda Leiden Oegstgeest Voorschoten Wassenaar Katwijk Bodegraven- Reeuwijk Zoeterwoude Oude bijdrage deelnemers aan standaardpakket Vermindering bijdrage gemeenten vanwege budgetfinanciering Nieuwe bijdrage deelnemers aan standaardpakket Kosten uitvoering pluspakket Bijdrage deelnemers aan pluspakket TOTAAL BIJDRAGEN DEELNEMERS

Voorstel begrotingswijziging d.d. maart 2014

Voorstel begrotingswijziging d.d. maart 2014 Voorstel begrotingswijziging d.d. 2 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Soorten begrotingswijzigingen... 4 Samenvatting begrotingswijzigingen... 4 Indeling programmabegroting... 5 Programma 1: Heffen... 6 Programma

Nadere informatie

Voorstel begrotingswijziging d.d. november 2016

Voorstel begrotingswijziging d.d. november 2016 Voorstel swijziging 2016 d.d. november 2016 2 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Soorten swijzigingen... 4 Samenvatting swijzigingen... 4 Indeling programma... 6 Programma 1: Heffen... 7 Programma 2: Informatie

Nadere informatie

Inleiding... 3 Opbouw meerjarenbegroting... 4 Indeling programmabegroting... 4 Beleidsbegroting Inleiding... 26

Inleiding... 3 Opbouw meerjarenbegroting... 4 Indeling programmabegroting... 4 Beleidsbegroting Inleiding... 26 Begroting 2016-2019 2 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Opbouw meerjarenbegroting... 4 Indeling programmabegroting... 4 Beleidsbegroting... 4 Inleiding... 6 Strategische ontwikkelingen... 6 Financieel beleid...

Nadere informatie

3-maandsrapportage 2014. Bedrijfsvoering

3-maandsrapportage 2014. Bedrijfsvoering 3-maandsrapportage 2014 Bedrijfsvoering 3-maandsrapportage 2014 bedrijfsvoering 1 1. Inleiding 2 2. Analyse financieel resultaat eerste kwartaal 2014 3 2.1 Personele lasten 3 2.2 Flankerend beleid 3 2.3

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.15.0625 B.15.0625 Landgraaf, 1 april 2015 ONDERWERP: Zienswijze ontwerp begroting 2016 BsGW Raadsvoorstelnummer: 24 PROGRAMMA

Nadere informatie

Opbouw meerjarenbegroting

Opbouw meerjarenbegroting Begroting 2014-2017 2 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Indeling programmabegroting... 4 Beleidsbegroting... 4 Programmaplan... 6 Inleiding... 6 Strategische ontwikkelingen... 6 Korte termijn doelstellingen

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden

Gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden Gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden 1 e begrotingswijziging Vaststelling door het Algemeen Bestuur: 29 maart 14 december 2016 Inleiding Aanleiding De primitieve

Nadere informatie

Toelichting begroting 2014

Toelichting begroting 2014 Toelichting begroting 2014 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting heeft Hefpunt zichzelf het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2014 op het niveau te houden zoals

Nadere informatie

Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling

Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling Voorjaarsnota 2014 1 Voorjaarsnota 2014 Inleiding Deze voorjaarsrapportage is opgesteld vanuit de werkelijke financiële mutaties tot en

Nadere informatie

Toelichting begroting 2015

Toelichting begroting 2015 Toelichting begroting 2015 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting is het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2015 op het niveau te houden zoals is geraamd voor

Nadere informatie

B2014/u186 Portefeuillehouder/Aandachtsveldhouder W. Stegeman M.J.L.A. Langeslag- Linssen Opsteller/indiener

B2014/u186 Portefeuillehouder/Aandachtsveldhouder W. Stegeman M.J.L.A. Langeslag- Linssen Opsteller/indiener Voorstel Algemeen bestuur Vergaderdatum 2 juli 2014 Onderwerp Begroting 2015 en meerjarenraming 2016-2018 GBLT Agendapunt 11 Kenmerk B2014/u186 Portefeuillehouder/Aandachtsveldhouder W. Stegeman M.J.L.A.

Nadere informatie

Heffing & Invordering 10. H&I

Heffing & Invordering 10. H&I Heffing & Invordering 10. H&I Eindterm 10.01. Algemeen De examenkandidaat kan de plaats van de gemeentelijke heffingen omschrijven binnen de inkomstenbronnen van de gemeente en kent de bestedingen door

Nadere informatie

Opbouw meerjarenbegroting

Opbouw meerjarenbegroting Begroting 2015-2018 2 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Indeling programmabegroting... 4 Beleidsbegroting... 4 Programmaplan... 6 Inleiding... 6 Strategische ontwikkelingen... 6 Financieel beleid... 6 Programma

Nadere informatie

7-maandsrapportage 2016

7-maandsrapportage 2016 7-maandsrapportage 2016 7-maandsrapportage 2016 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Analyse financieel resultaat tot en met juli 2016 3 2.1 Personele lasten 3 2.2 Flankerend beleid 3 2.3 Overige goederen

Nadere informatie

Rapportage 3 e kwartaal 2015 Exploitatie Hefpunt

Rapportage 3 e kwartaal 2015 Exploitatie Hefpunt Rapportage 3 e kwartaal 2015 Exploitatie Hefpunt 1. Algemeen De prognose van de bijdrage van de waterschappen voor 2015 wordt 382.000 lager geraamd dan waar in de begroting van 2015 mee rekening was gehouden.

Nadere informatie

Bijgaande doen wij ter kennisname toekomen de jaarafsluiting 2012, belastingen 2012 van de gemeente Wormerland. a ge

Bijgaande doen wij ter kennisname toekomen de jaarafsluiting 2012, belastingen 2012 van de gemeente Wormerland. a ge GESCAND OP Gemeente Wormerland ill 2 7 KART 2013 Gomeente Wormeriand Aan de leden van de gemeenteraad van de gemeente Wormerland Datum : 21 maart 2013 Uw brief van Uw kenmerk Ons nummer : 13-003839 Behandeld

Nadere informatie

ONTWERPBEGROTING VAN DE BELASTINGSAMENWERKING GOUWE-RIJNLAND

ONTWERPBEGROTING VAN DE BELASTINGSAMENWERKING GOUWE-RIJNLAND ONTWERPBEGROTING VAN DE BELASTINGSAMENWERKING GOUWE-RIJNLAND (BSGR ontwerp - vs AB.doc) BSGR ontwerp - vs AB.doc BSGR ontwerp - vs AB.doc 2 BSGR ontwerp - vs AB.doc 1. inleiding en leeswijzer 5 2. programmaplan

Nadere informatie

IBML Financieel technische vragen begroting 2017

IBML Financieel technische vragen begroting 2017 IBML Financieel technische vragen begroting 2017 Pag. 3 Herprioritering van groot onderhoud levert op korte termijn niet voldoende investeringsruimte op. Vraag 1: Welk bedrag is wel op korte termijn beschikbaar?

Nadere informatie

Voorjaarsnota 2015. SVHW Rijksstraatweg 3b Postbus 7059 3286 ZH Klaaswaal www.svhw.nl (0186) 57 72 00. Versie 1.0 Datum 17 juni 2015 Pagina 1 van 10

Voorjaarsnota 2015. SVHW Rijksstraatweg 3b Postbus 7059 3286 ZH Klaaswaal www.svhw.nl (0186) 57 72 00. Versie 1.0 Datum 17 juni 2015 Pagina 1 van 10 SVHW Rijksstraatweg 3b Postbus 7059 3286 ZH Klaaswaal www.svhw.nl (0186) 57 72 00 Datum 17 juni 2015 Pagina 1 van 10 Versie historie Versie Datum Status Auteur Controle Paraaf 0.1. 4-6-2015 Eerste concept

Nadere informatie

Rapportage 1 e kwartaal 2015 Exploitatie Hefpunt

Rapportage 1 e kwartaal 2015 Exploitatie Hefpunt Rapportage 1 e kwartaal 2015 Exploitatie Hefpunt 1. Algemeen De prognose van de bijdrage van de waterschappen voor 2015 wordt 399.000 lager geraamd dan waar in de begroting van 2015 mee rekening was gehouden.

Nadere informatie

7-maandsrapportage Bedrijfsvoering

7-maandsrapportage Bedrijfsvoering 7-maandsrapportage 2014 Bedrijfsvoering 7-maandsrapportage 2014 bedrijfsvoering 1 1. Inleiding 2 2. Analyse financieel resultaat tot en met juli 2014 3 2.1 Personele lasten 3 2.2 Flankerend beleid 3 2.3

Nadere informatie

Algemeen bestuur Verslag - concept

Algemeen bestuur Verslag - concept Algemeen bestuur Verslag - concept Pagina 1/7 Conceptverslag van de vergadering van het algemeen bestuur van de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland d.d. 11 september 2014 Aanwezig E.P. Beimers, Voorschoten

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 25 juni 2013 NUMMER : WM/MFI/NKu/7725 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

Toelichting begroting 2016

Toelichting begroting 2016 Toelichting begroting 2016 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting is het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2016 op het niveau te houden zoals is geraamd voor

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 24 juni 2014 NUMMER : WM/MFI/NKu/8247 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

Rapportage 3 e kwartaal 2016 Exploitatie Hefpunt

Rapportage 3 e kwartaal 2016 Exploitatie Hefpunt Rapportage 3 e kwartaal 2016 Exploitatie Hefpunt 1. Algemeen Ten opzichte van de begroting De bijdrage van de waterschappen voor 2016 komt uit op het bedrag waar in de begroting van 2016 rekening mee was

Nadere informatie

Ontwerpbegroting 2011

Ontwerpbegroting 2011 Ontwerpbegroting 2011 Toelichting Stichting openbaar onderwijs Baasis Bezoekadres: Stationsweg 3 9471 GJ Zuidlaren Opgesteld door: Onderwijs Service Groep Borgstee 11 9403 TS Assen November 2010 Versie

Nadere informatie

Voorstel aan het AB * * Van Dagelijks Bestuur Corsanr. porten/ Onderwerp Werkbegroting 2015; 1e begrotingswijziging 2015

Voorstel aan het AB * * Van Dagelijks Bestuur Corsanr. porten/ Onderwerp Werkbegroting 2015; 1e begrotingswijziging 2015 FPC Algemeen Fout! Ongeldige bestandsnaam. Voorstel aan het AB Van Dagelijks Bestuur Corsanr. porten/2015.05769 Onderwerp Werkbegroting 2015; 1e begrotingswijziging 2015 Agendapuntnr. 11 AB-vergadering

Nadere informatie

Rapportage 2 e kwartaal 2016 Exploitatie Hefpunt

Rapportage 2 e kwartaal 2016 Exploitatie Hefpunt Rapportage 2 e kwartaal 2016 Exploitatie Hefpunt 1. Algemeen Ten opzichte van de begroting De bijdrage van de waterschappen voor 2016 wordt 66.000 lager geraamd dan waar in de begroting van 2016 rekening

Nadere informatie

Algemeen bestuur Verslag - concept

Algemeen bestuur Verslag - concept Algemeen bestuur Verslag - concept Conceptverslag van de vergadering van het algemeen bestuur van de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland d.d. 26 maart 2015 Aanwezig E.P. Beimers, Voorschoten (voorzitter)

Nadere informatie

Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting

Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting Den Haag 28 juni 2012 Inleiding Dit document bevat jaarcijfers van Avalex over het boekjaar 2011. Het bevat een balans

Nadere informatie

Rapportage 1 e kwartaal 2017 Exploitatie Hefpunt

Rapportage 1 e kwartaal 2017 Exploitatie Hefpunt Rapportage 1 e kwartaal 2017 Exploitatie Hefpunt 1. Algemeen De prognose van de bijdrage van de waterschappen voor 2017 wordt circa 203.000 hoger geraamd dan waar in de begroting van 2017 mee rekening

Nadere informatie

Naam van de regeling: Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW)

Naam van de regeling: Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW) CONCEPTZIENSWIJZEN GR-BEGROTINGEN 2016 Naam van de regeling: Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW) 1. Wat heeft de GR gedaan met de zienswijze bij de vorige begroting?

Nadere informatie

Begroting GBT

Begroting GBT BEGROTING GBT 2011 INHOUDSOPGAVE INLEIDING...3 1 HOOFDLIJNEN BEGROTING 2011...4 2 TOELICHTING OP DE BEGROTING 2011...5 2.1 Uitgangspunten begroting...5 2.2 Loon- en prijsontwikkelingen...5 2.3 Perspectief...5

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling. Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid

Gemeenschappelijke regeling. Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid Corsanummer: 2011011790 Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid Bloemendaal GtmatnU Spaarnwoud gemeente HEEMSTEDE Gemeente Zandvoort Gemeenschappelijke regeling Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid 2011

Nadere informatie

De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2016 van NOC*NSF

De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2016 van NOC*NSF AGENDAPUNT 3.b. Notitie Ter besluitvorming aan van Algemene Vergadering NOC*NSF Bestuur NOC*NSF betreft Begroting NOC*NSF 2016 datum behandeling 16 november 2015 gevraagd besluit De Algemene Vergadering

Nadere informatie

Exclusief kwijtschelding/ oninbaar. Watersysteem Zuiveren

Exclusief kwijtschelding/ oninbaar. Watersysteem Zuiveren TARIEVENNOTA 2017 1. Inleiding Het Beleidsjaarplan 2017 naar programma s sluit met een totaal aan lasten van 74.797.100. Aan baten is een bedrag geraamd van 15.344.400. Het saldo bedraagt derhalve 59.452.700.

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 57 50 00 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE

Doorkiesnummer : (0495) 57 50 00 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE Meijer, Jacco FIN S3 RAD: RAD150701 woensdag 1 juli 2015 BW: BW150526 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 1 juli 2015 Portefeuillehouder : H.A. Litjens Behandelend ambtenaar : Jacco

Nadere informatie

ADVIES STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN JAARSTUKKEN 2010 GGD

ADVIES STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN JAARSTUKKEN 2010 GGD ADVIES STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN JAARSTUKKEN 2010 GGD Algemeen: Uit bijgevoegde checklist blijkt dat de jaarrekening 2010 GGD, op een detail na, voldoet aan het BBV. Het saldo van baten en

Nadere informatie

In deze memo gaan we achtereenvolgens in op de volgende onderwerpen: Berekening structureel financieel effect en terugverdientijd UHR.

In deze memo gaan we achtereenvolgens in op de volgende onderwerpen: Berekening structureel financieel effect en terugverdientijd UHR. Aan Jos Zon (gemeente Utrechtse Heuvelrug) en Arnold Geytenbeek (BghU) Van ANG/ Berenschot Datum 12 mei 2015 Betreft Resultaat Quick Scan financiële consequenties toetreding UHR tot BghU Status Concept/

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE BEGROTINGSWIJZIGING 2013 III VAN DE RDOG HOLLANDS MIDDEN

ADMINISTRATIEVE BEGROTINGSWIJZIGING 2013 III VAN DE RDOG HOLLANDS MIDDEN ADMINISTRATIEVE BEGROTINGSWIJZIGING 2013 III VAN DE RDOG HOLLANDS MIDDEN 1 colofon Auteur(s): directie en leidinggevenden van de RDOG Datum: oktober 2013 Uitgever: RDOG Hollands Midden Postbus 121 2300

Nadere informatie

1. Onderwerp Jaarstukken 2013 van Holland Rijnland

1. Onderwerp Jaarstukken 2013 van Holland Rijnland In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten

Nadere informatie

: Verantwoording hertaxtie Wet WOZ en kostenverrekening ten behoeve van WOZ-periode 1 januari 2001 tot en met 31 december 2004

: Verantwoording hertaxtie Wet WOZ en kostenverrekening ten behoeve van WOZ-periode 1 januari 2001 tot en met 31 december 2004 Commissie : ABZ 2 juni 2003 Agendanr. : 7 Doc.nr : B200306212 Afdeling: : Financiën COMMISSIEVOORSTEL Onderwerp : Verantwoording hertaxtie Wet WOZ en kostenverrekening ten behoeve van WOZ-periode 1 januari

Nadere informatie

25 april 2017 (definitief)

25 april 2017 (definitief) WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Arnhem uitvoeringsorganisatie: Datum: 23 maart 2017 Datum rapport: 5 april 2017 (concept) 25 april 2017 (definitief) 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is

Nadere informatie

Raadsvoorstel met betrekking tot een Digitaal Informatie Systeem dienst. Werk, Zorg en Inkomen

Raadsvoorstel met betrekking tot een Digitaal Informatie Systeem dienst. Werk, Zorg en Inkomen gemeente Eindhoven Dienst Werk, Zorg en Inkomen Raadsnummer ox.xax.oox Inboeknummer oajoxabrz Beslisdatum B&W az augustus 2002 Dossiernummer 235.352 Raadsvoorstel met betrekking tot een Digitaal Informatie

Nadere informatie

Algemeen bestuur Verslag - concept

Algemeen bestuur Verslag - concept Algemeen bestuur Verslag - concept Conceptverslag van de vergadering van het algemeen bestuur van de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland d.d. 18 juni 2015 Aanwezig E.P. Beimers, Voorschoten (voorzitter)

Nadere informatie

Ontwikkelingen, Prestaties (wat gaan we doen) en financiële consequenties per product

Ontwikkelingen, Prestaties (wat gaan we doen) en financiële consequenties per product Programma 11 Overzicht algemene dekkingsmiddelen Burgemeester W.J.F.M. van Beek Ontwikkelingen, Prestaties (wat gaan we doen) en financiële consequenties per product Product 11.01 Beleggingen en Treasury

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Zoetermeer. Gemeente/ uitvoeringsorganisatie: Datum: 25 mei Datum rapport: 22 juni 2016

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Zoetermeer. Gemeente/ uitvoeringsorganisatie: Datum: 25 mei Datum rapport: 22 juni 2016 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ uitvoeringsorganisatie: Zoetermeer Datum: 25 mei 2016 Datum rapport: 22 juni 2016 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek naar

Nadere informatie

Activa 1-1-2012 31-12-2012 Passiva 1-1-2012 31-12-2012

Activa 1-1-2012 31-12-2012 Passiva 1-1-2012 31-12-2012 Bijlage 1 Jaarrekening 2012 ICT meldkamerbeheer Algemeen Onderstaand wordt de 4e jaarrekening ICT meldkamerbeheer aangeboden. Het betreft de multidisciplinaire jaarrekening 2012. De aansturing van ICT

Nadere informatie

Memo informeel contact WOZ gemeenten 2016

Memo informeel contact WOZ gemeenten 2016 Memo informeel contact WOZ gemeenten 2016 Steller Leiden B. Diepstraten, E. van Niekerk, R. Vroonland 26 november 2015 Onderwerp Voorstel informatieverstrekking WOZ bij gemeenten 2016 Inleiding In de vergadering

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. 1) Status

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. 1) Status Raadsvoorstel Agendanr. : Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord Reg.nr. : B&W verg.. : Cie_verg. : Raadsverg.. : 1) Status Ter uitvoering van het bepaalde

Nadere informatie

Duurzaam wonen en ondernemen

Duurzaam wonen en ondernemen Bestuursrapportage 2013 Programma (bedragen in ) 2013 Structureel 2014 Structureel 2015 Structureel 2016 Structureel 2017 Structureel Omschrijving Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Stadskanaal uitvoeringsorganisatie: Datum: 11 april Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Stadskanaal uitvoeringsorganisatie: Datum: 11 april Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Stadskanaal uitvoeringsorganisatie: Datum: 11 april 2017 Datum rapport: 12 april 2017 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

GEME. VeiligheidsRegio 2 0 NOV Zeeland. AfdeHng(e Afdoen/advies Kennisnemsr»;i «, r t h. Ontwerp- 4 e begrotingswijziging 2013

GEME. VeiligheidsRegio 2 0 NOV Zeeland. AfdeHng(e Afdoen/advies Kennisnemsr»;i «, r t h. Ontwerp- 4 e begrotingswijziging 2013 GEME 2013.15824 2 0 NOV. 2013 VeiligheidsRegio Zeeland AfdeHng(e Afdoen/advies Kennisnemsr»;i «, r t h. Ontwerp 4 e begrotingswijziging 2013 Inleiding Onlangs heeft u de 3 e begrotingswijziging 2013, met

Nadere informatie

22 september 2016 (definitief)

22 september 2016 (definitief) WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Geldrop-Mierlo/Dienst Dommelvallei uitvoeringsorganisatie: Datum: 25 augustus 2016 Datum rapport: 28 augustus 2016 (concept) 22 september 2016 (definitief) 1.

Nadere informatie

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur Tussentijdse rapportage januari tot en met Algemeen Bestuur Inleiding Voor u ligt de Tussentijdse rapportage. Deze rapportage biedt inzicht in de financiële resultaten van Holland Rijnland over de periode

Nadere informatie

De begroting 2014 en hierin opgenomen meerjarenraming naar 2015 en verder is opgenomen in bijlage 1.

De begroting 2014 en hierin opgenomen meerjarenraming naar 2015 en verder is opgenomen in bijlage 1. Casus aanbesteding P&C software Vraagstelling: Werk deze casus uit met als uitgangspunten: Zoveel mogelijk geautomatiseerd binnen de door u geoffreerde software; Zo min mogelijke handmatige handelingen;

Nadere informatie

Onderwerp Begroting FUMO 2017

Onderwerp Begroting FUMO 2017 Onderwerp Begroting FUMO 2017 Portefeuillehouder Siebenga Datum collegebesluit 12 april 2016 Opsteller mevrouw M.N. de Vries Registratie GF16.20039 Agendapunt 7 Voorstel 1. De zienswijze zoals verwoord

Nadere informatie

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar:

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar: Advies aan burgemeester en wethouders gemeente Simpelveld Datum advies: 6 mei 2015 Financiële consequenties: Afdeling: Bedrijfsvoering Zaakkenmerk: 47584 Openbare besluitenlijst: ja Behandelend ambtenaar:

Nadere informatie

Financiële begroting 2015 samengevat

Financiële begroting 2015 samengevat Financiële begroting 2015 samengevat Begrotingscyclus Het beleid en de financiën van de provincie komen op een aantal momenten in het jaar provinciebreed aan de orde. Dit wordt ook wel de begrotings- of

Nadere informatie

VOORTGANGSINVENTARISATIE APRIL 2015

VOORTGANGSINVENTARISATIE APRIL 2015 VOORTGANGSINVENTARISATIE APRIL 2015 Telefoonnummer: Emailadres: In deze voortgangsinventarisatie wordt gevraagd naar de gemeentelijke situatie op 15 april 2015. Algemeen deel Deel waardepeildatum 1 januari

Nadere informatie

Raadsvergadering

Raadsvergadering RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 21-01-2016 16-007 Wijziging tarieven onroerende zaakbelastingen 2016 en Procedure vaststellen tarieven onroerende zaakbelastingen voor komende jaren. Aan de raad,

Nadere informatie

Advies. Jaarverslag Gemeenschappelijke Regeling Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN)

Advies. Jaarverslag Gemeenschappelijke Regeling Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN) Advies Jaarverslag 2013 Gemeenschappelijke Regeling Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN) Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Peggy van Gemert April 2014 1

Nadere informatie

2 mei 2016 (definitief)

2 mei 2016 (definitief) WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Almere uitvoeringsorganisatie: Datum: 11 april 2016 Datum rapport: 11 april 2016 (concept) 2 mei 2016 (definitief) 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Oordeel uitvoering van de Wet WOZ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Gemeente/

1. Inleiding. 2. Oordeel uitvoering van de Wet WOZ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Rotterdam uitvoeringsorganisatie: Datum: 18 september 2014 Datum rapport: 21 november 2014 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van

Nadere informatie

7 november 2016 (definitief)

7 november 2016 (definitief) RAPPORT VAN EN Gemeente/ Apeldoorn/Tribuut uitvoeringsorganisatie: Datum: 28 september 2016 Datum rapport: 3 oktober 2016 (concept) 7 november 2016 (definitief) 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 12 oktober 2010 Nummer voorstel: 2010/98

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 12 oktober 2010 Nummer voorstel: 2010/98 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 12 oktober 2010 Nummer voorstel: 2010/98 Voor raadsvergadering d.d.: 26-10-2010 Agendapunt: 10

Nadere informatie

Conform afspraak ontvangt u hierbij de tussentijdse rapportage over de realisatie van de begroting BSR over de maanden januari t/m maart 2014.

Conform afspraak ontvangt u hierbij de tussentijdse rapportage over de realisatie van de begroting BSR over de maanden januari t/m maart 2014. Memo aan Dagelijks bestuur BSR t.a.v Vergadering 14 mei van G.M. Scholtus/B. van Oort datum 29 april onderwerp Marap 1 e kwartaal BeIastingsamenwerking Rivierenland De Blomboogerd 1 Postbus 18 4000 AA

Nadere informatie

Onderwerp : Voorstel uitbesteding werkzaamheden herwaardering t.b.v. WOZ-periode 1 januari 2005 tm. 31 december 2008

Onderwerp : Voorstel uitbesteding werkzaamheden herwaardering t.b.v. WOZ-periode 1 januari 2005 tm. 31 december 2008 Agendanr. : Doc.nr : B200218544 Afdeling: : Financiën en Informatisering & Automatisering B&W-VOORSTEL Onderwerp : Voorstel uitbesteding werkzaamheden herwaardering t.b.v. WOZ-periode 1 januari 2005 tm.

Nadere informatie

B1303722. 28 november 2013 7. Datum: Agendapunt nr: Aan de Verenigde Vergadering. Burap 2-2013

B1303722. 28 november 2013 7. Datum: Agendapunt nr: Aan de Verenigde Vergadering. Burap 2-2013 Datum: Agendapunt nr: 28 november 2013 7. B1303722 Aan de Verenigde Vergadering Burap 2-2013 Aard voorstel Besluitvormend voorstel met investerinq Aantal Bijlagen 2 Voorstel behandeld door Datum Verenigde

Nadere informatie

Ontwerpbegroting Concept = is nog in bewerking

Ontwerpbegroting Concept = is nog in bewerking Concept = is nog in bewerking Colofon De Rekenkamer Oost-Nederland is een onafhankelijk orgaan dat onderzoek doet naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het gevoerde bestuur van

Nadere informatie

b e s l u i t : 1 Inleidende bepaling 2 Begroting en verantwoording Nr: 07-104a De raad van de gemeente Barneveld;

b e s l u i t : 1 Inleidende bepaling 2 Begroting en verantwoording Nr: 07-104a De raad van de gemeente Barneveld; Nr: 07-104a De raad van de gemeente Barneveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. 07-104; gelet op artikel 212 van de Gemeentewet; overwegende dat de verordening op de uitgangspunten

Nadere informatie

BEGROTING 2014. (incl. meerjarenraming 2015-2018) HEFPUNT

BEGROTING 2014. (incl. meerjarenraming 2015-2018) HEFPUNT BEGROTING 2014 (incl. meerjarenraming 2015-2018) HEFPUNT Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Algemeen 1.2 Indeling begroting 2. Beleidsbegroting 2.1 Algemeen 2.2 Risico s 2.3 Programma 2.3.1 Bestandsbeheer

Nadere informatie

EVALUATIE GEMEENTEBELASTINGEN KENNEMERLAND ZUID. Korte inhoud voorstel

EVALUATIE GEMEENTEBELASTINGEN KENNEMERLAND ZUID. Korte inhoud voorstel MID10/011 EVALUATIE GEMEENTEBELASTINGEN KENNEMERLAND ZUID Korte inhoud voorstel In opdracht van de stuurgroep is door het bureau Haute Equipe een evaluatierapport opgesteld, over het functioneren van het

Nadere informatie

Regeling Financieel Beheer Belastingsamenwerking Gouwe- Rijnland

Regeling Financieel Beheer Belastingsamenwerking Gouwe- Rijnland Regeling Financieel Beheer Belastingsamenwerking Gouwe- Rijnland Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Gouwe-Rijnland (BSGR), gelet op: Artikel 212 van de Gemeentewet; Het Waterschapsbesluit;

Nadere informatie

DATUM BEHANDELING IN D&H 21 [Tiei 2013

DATUM BEHANDELING IN D&H 21 [Tiei 2013 DATUM VERGADERING 27 juľ1i 2013 BDLAGE(N) 2 AGENDAPUNTNUMMER ļ DATUM BEHANDELING IN D&H 21 [Tiei 2013 commissie 0 Water (10 juni 2013) 0 WWV (11 juni 2013) 0 MBH (12 juni 2013) AAN DE VERENIGDE VERGADERING

Nadere informatie

Begroting (inclusief 1 e begrotingswijziging 2016) 15 juli 2016

Begroting (inclusief 1 e begrotingswijziging 2016) 15 juli 2016 Begroting 2017 (inclusief 1 e begrotingswijziging 2016) 15 juli 2016 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 1 e begrotingswijziging 2016 6 3 Beleidsbegroting 2017 9 3.1 Onderzoeksprogramma s 9 3.2 Paragrafen

Nadere informatie

LIJST VAN BESLUITEN GEMEENTERAAD OEGSTGEEST genomen in de vergadering van de raad van 20 december 2012

LIJST VAN BESLUITEN GEMEENTERAAD OEGSTGEEST genomen in de vergadering van de raad van 20 december 2012 LIJST VAN BESLUITEN GEMEENTERAAD OEGSTGEEST genomen in de vergadering van de raad van 20 december 2012 Agenda 4 -- Notulen van de begrotingsraadsvergadering van 8 november 2012. de notulen van de begrotingsraadsvergadering

Nadere informatie

De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) is een samenwerkingsverband op het gebied van belastingen tussen:

De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) is een samenwerkingsverband op het gebied van belastingen tussen: WOZ-informatieavond Wat is de BSGR? Wet WOZ (Waardebepaling Onroerende Zaken) Waardebepaling Waarderingskamer Bestandsoptimalisatie Bezwaar/Beroep Contact De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR)

Nadere informatie

afdeling: iedere organisatorische eenheid binnen de omgevingsdienst met een eigen rechtstreekse verantwoordelijkheid

afdeling: iedere organisatorische eenheid binnen de omgevingsdienst met een eigen rechtstreekse verantwoordelijkheid o Financiële verordening Omgevingsdienst Veluwe IJssel Het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Veluwe IJssel, gelet op artikel 212 van de Gemeentewet; gelet op artikel 216 van de Provinciewet; gelet

Nadere informatie

PROGRAMMA 5 - BEDRIJFSVOERING

PROGRAMMA 5 - BEDRIJFSVOERING PROGRAMMA 5 - BEDRIJFSVOERING ALGEMEEN Omschrijving Het programma omvat het functioneren van de gemeentelijke organisatie. De bedrijfsvoering is ondersteunend aan en mede bepalend voor de kwaliteit van

Nadere informatie

1. Inleiding Samenvatting: Begroting Financiële tussenstand Toelichting op Financiële Tussenstand...

1. Inleiding Samenvatting: Begroting Financiële tussenstand Toelichting op Financiële Tussenstand... Financiële Najaarsrapportage 2014 Inhoud 1. Inleiding.... 2 2. Samenvatting:... 3 3. Begroting... 5 4. Financiële tussenstand... 6 5. Toelichting op Financiële Tussenstand... 7 LASTEN... 7 1. Personeelskosten

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. Relevante kaders Waterschapswet Waterschapsbesluit. Lelystad, 7 mei 2013. het college van Dijkgraaf en Heemraden,

ALGEMENE VERGADERING. Relevante kaders Waterschapswet Waterschapsbesluit. Lelystad, 7 mei 2013. het college van Dijkgraaf en Heemraden, VERGADERDATUM SECTOR/AFDELING 28 mei 2013 SMO / Financiën STUKDATUM NAAM STELLER 16 april 2013 B.C. Donker ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT ONDERWERP 6b Jaarverslag en jaarrekening 2012 PROGRAMMA Bedrijfsvoering

Nadere informatie

Najaarsnota 2015 A.B. 15/50. SVHW Rijksstraatweg 3b Postbus ZH Klaaswaal (0186)

Najaarsnota 2015 A.B. 15/50. SVHW Rijksstraatweg 3b Postbus ZH Klaaswaal  (0186) A.B. 15/50 Najaarsnota 2015 SVHW Rijksstraatweg 3b Postbus 7059 3286 ZH Klaaswaal www.svhw.nl (0186) 57 72 00 30 oktober 2015 Pagina 1 van 12 Versie historie Versie Datum Status Auteur Controle Paraaf

Nadere informatie

Jaarrekening Regeling gemeenschappelijk belastingkantoor Beuningen.

Jaarrekening Regeling gemeenschappelijk belastingkantoor Beuningen. Jaarrekening 2015 Regeling gemeenschappelijk belastingkantoor Beuningen. Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Resultatenrekening 2015... 4 2.1 Jaarrekening 2015... 4 2.2 Verschillenanalyse... 5 2.3 Eindafrekening...

Nadere informatie

[V Heerhugowaard Stad van kansen. Financiële stukken 2012, 2013 en 2014 Recreatieschap Geestmerambacht

[V Heerhugowaard Stad van kansen. Financiële stukken 2012, 2013 en 2014 Recreatieschap Geestmerambacht [V Heerhugowaard Stad van kansen ļ Raadvergadering 7 Besluip p í-íii-źfl Agendanr.: 10 Voorstelnr.: RB2013079 Onderwerp: Financiële stukken 2012, 2013 en 2014 Recreatieschap Geestmerambacht Aan de Raad,

Nadere informatie

1 e wijziging Begroting 2013

1 e wijziging Begroting 2013 1 e wijziging Begroting 2013 na toetreding van de gemeente Delft Regionale Belasting Groep Begroting 2013, 1 e wijziging na toetreding gemeente Delft - Regionale Belasting Groep pagina 1 van 12 Inhoudsopgave

Nadere informatie

VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR NATUUR EN RECREATIESCHAP IJSSELMONDE

VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR NATUUR EN RECREATIESCHAP IJSSELMONDE AB 3 JULI 2015 IJM/2015-518979893 VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR NATUUR EN RECREATIESCHAP IJSSELMONDE Onderwerp : Jaarstukken 2014 Kenmerk : IJM/ 2015-518979893 Bijlagen : -3- Besluitdatum : 3 juli 2015 Voorbereid

Nadere informatie

Onderwerp: Jaarrekening 2006 en begroting 2008 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Nummer:

Onderwerp: Jaarrekening 2006 en begroting 2008 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Nummer: Gemeente Boxmeer Onderwerp: Jaarrekening 2006 en begroting 2008 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Nummer: AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 29 mei 2007 Aanleiding Ter uitvoering van het

Nadere informatie

Beoogd effect Een adequate, professionele en efficiënte organisatie voor de gemeentelijke informatie- en communicatietechnologie.

Beoogd effect Een adequate, professionele en efficiënte organisatie voor de gemeentelijke informatie- en communicatietechnologie. Portefeuillehouder Datum raadsvergadering A.J. Gerritsen 26 januari 2012 Datum voorstel 13 december 2011 Agendapunt Onderwerp Samenwerking op het vlak van automatisering De raad wordt voorgesteld te besluiten:

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Goirle/TogNederland uitvoeringsorganisatie: Datum: 22 augustus 2012.

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Goirle/TogNederland uitvoeringsorganisatie: Datum: 22 augustus 2012. WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Goirle/TogNederland uitvoeringsorganisatie: Datum: 22 augustus 2012 Datum rapport: 22 september 2012 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van

Nadere informatie

Zienswijzen gemeenteraden ontwerpbegroting 2016 VRBZO

Zienswijzen gemeenteraden ontwerpbegroting 2016 VRBZO Zienswijzen gemeenteraden ontwerpbegroting 2016 VRBZO Overzicht zienswijzen gemeenteraden op de ontwerpbegroting 2016 van VRBZO en suggesties daarbij voor behandeling en respons aan de raden. Bij de gemeentenaam

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Jaarrekening 2015 Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Zoetermeer, juni 2016 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2015 Staat van baten en lasten 2015 Toelichting grondslagen 1 2

Nadere informatie

De raad van de gemeente Geldermalsen; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 april 2016 nummer 010, besluit:

De raad van de gemeente Geldermalsen; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 april 2016 nummer 010, besluit: Gemeente[Įn3 Geldermalsen De raad van de gemeente Geldermalsen; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 april 2016 nummer 010, besluit: 1. Onder voorbehoud goedkeurende

Nadere informatie

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel *Z01633AB306* documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel Onderwerp : Jaarrekening 2015 en begroting 2017 ODBN Datum college : 21 juni 2016 Portefeuillehouder : G.M.P. Stoffels Afdeling

Nadere informatie

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Mill en St. Hubert/ Werkorganisatie Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Mill en St. Hubert/ Werkorganisatie Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ uitvoeringsorganisatie: Datum: 27 september 2016 Mill en St. Hubert/ Werkorganisatie Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert Datum rapport: 7 oktober 2016 1. Inleiding

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2005/5989

Raadsvoorstel 2005/5989 Raadsvoorstel 2005/5989 Onderwerp Aanvullende kosten Belastingen voortvloeiende uit de Wet WOZ Portefeuillehouder R.J.H. van der Riet Steller ing. B. van der Kwast Collegevergadering 22 maart 2005/5989

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Lisse uitvoeringsorganisatie: Datum: 16 september Gemeente/ Datum rapport: 3 oktober 2016

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Lisse uitvoeringsorganisatie: Datum: 16 september Gemeente/ Datum rapport: 3 oktober 2016 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Lisse uitvoeringsorganisatie: Datum: 16 september 2016 Datum rapport: 3 oktober 2016 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

rtage Verzoek om een uitdraai van product rijwielstallingen van 2015 en uitleg hierbij

rtage Verzoek om een uitdraai van product rijwielstallingen van 2015 en uitleg hierbij Vragen auditcommissie 16 september 2 e bestuursrapportage rtage 2015. Nr Omschrijving 1 Verzoek om een uitdraai van product 214-00 rijwielstallingen van 2015 en uitleg hierbij 2 Meer uitleg bij product

Nadere informatie