VOORTGANGSINVENTARISATIE APRIL 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VOORTGANGSINVENTARISATIE APRIL 2015"

Transcriptie

1 VOORTGANGSINVENTARISATIE APRIL 2015 Telefoonnummer: adres: In deze voortgangsinventarisatie wordt gevraagd naar de gemeentelijke situatie op 15 april Algemeen deel Deel waardepeildatum 1 januari 2012 Deel waardepeildatum 1 januari 2013 Deel waardepeildatum 1 januari 2014 Deel waardepeildatum 1 januari

2 Algemeen deel Vraag 0 1 a. Totaal aantal objecten binnen de gemeente Vraag 1 2 a. Tot en met welke maand zijn de kadastrale mutaties volledig verwerkt? [maand] 3 c. Wanneer heeft u voor het laatst de aansluiting van de WOZ-administratie op de [datum] Basisregistratie Kadaster onderzocht bijvoorbeeld aan de hand van het beoordelingsprotocol? 4 d Is hiervan een vastlegging beschikbaar? [ja/nee] 5 e. Wat is de totale kadastrale oppervlakte van de gemeente volgens het gemeentelijk kadastraal systeem (GKS)? 6 f. Wat is de totale grondoppervlakte van alle WOZ-objecten die aan de afnemers worden geleverd? 7 g. Wat is de totale kadastrale oppervlakte van de percelen / WOZ-objecten die niet aan de afnemers worden geleverd? 8 h. Wat is de totale oppervlakte van de gemeente (bijvoorbeeld gemeten in een kaart of volgens het CBS)? [oppervlakte] m 2 [oppervlakte] m 2 [oppervlakte] m 2 [oppervlakte] m 2 Vraag 2 9 b. Tot en met welke maand zijn de objectkenmerken van de bij bouwactiviteiten betrokken objecten, waarvan de bouw (volgens de BAG) is afgerond, in de WOZadministratie verwerkt? 10 Wanneer heeft u voor het laatst een beoordeling gemaakt van de juistheid en volledigheid van de registratie van de primaire objectkenmerken bijvoorbeeld aan de hand van het beoordelingsprotocol objectkenmerken? 11 Wat was volgens deze laatste door u uitgevoerde beoordeling het percentage WOZobjecten, waarbij één of meer primaire objectkenmerken niet of niet juist was geregistreerd? 12 Wanneer heeft u voor het laatst een beoordeling gemaakt van de juistheid en volledigheid van de registratie van de secundaire objectkenmerken bijvoorbeeld aan de hand van het beoordelingsprotocol objectkenmerken? 13 Wat was volgens deze laatste door u uitgevoerde beoordeling het percentage WOZobjecten, waarbij één of meer secundaire objectkenmerken niet of niet juist was geregistreerd? 14 Is er een vastlegging beschikbaar van de bij vraag 10 en 12 uitgevoerde beoordelingen? 15 Bij hoeveel objecten heeft u de primaire en/of secundaire objectkenmerken gecontroleerd in de periode vanaf 1 januari 2014 tot 15 april 2015? Heeft u een verklaring waarom u het afgelopen jaar minder dan 20% van de objecten heeft gecontroleerd (gezien de eis dat elk object tenminste eenmaal in de vijf jaar wordt gecontroleerd)? 16 Bij hoeveel objecten heeft u de primaire en/of secundaire objectkenmerken gecontroleerd in de periode vanaf 1 januari 2009 tot 15 april 2015? Heeft u verklaring waarom u in deze periode niet alle objecten heeft gecontroleerd? [maand] [maand] [percentage] [maand] [percentage] ja/nee [tekst] [tekst] 2

3 17 Voor hoeveel procent van de actieve verblijfsobjecten in de BAG is het [percentage] BAG-id in de WOZ-administratie gekoppeld aan één of meer WOZdeelobjecten? 18 Voor hoeveel procent van de actieve panden zonder verblijfobject in de BAG [percentage) is het BAG-id in de WOZ-administratie gekoppeld aan één of meer WOZdeelobjecten? 19 Op welke wijze heeft u de BAG-WOZ koppeling gecontroleerd? [meerkeuze. meerdere antwoorden]* 20 Vanaf welke datum is voor tenminste 90% van actieve verblijfsobjecten en [datum] tenminste 90% van de actieve panden zonder verblijfsobject het BAG-id in de WOZ-administratie gekoppeld aan één of meer WOZ-deelobjecten? *Keuzemogelijkheden: 1. i-spiegel KING; 2. query's WOZ-applicatie; 3. specifieke BAG-WOZ applicatie; 4. anders, nl. Vraag 3-I 21 a. Tot en met welke maand zijn verkooptransacties (bron Kadaster) verwerkt? [maand] 22 b. Tot en met welke maand zijn de marktgegevens woningen geanalyseerd? [maand] 23 Heeft u nog een toelichting op of op- en/of aanmerkingen bij de door u gegeven antwoorden? Zo ja welke? 3

4 Waardepeildatum 1 januari 2012 Vraag 7 Woningen Niet-woningen 24 f Voor hoeveel WOZ-objecten is een beroepsprocedure tegen de beschikking met waardepeildatum 1 januari 2012 gestart? 25 Voor hoeveel WOZ-objecten is een beroepsprocedure tegen de beschikking met waardepeildatum 1 januari gestart door een "no-cure-no-pay-bedrijf"? 26 g. i Voor hoeveel WOZ-objecten is nog een beroepsprocedure tegen de beschikking met waardepeildatum 1 januari 2012 in behandeling? 27 Voor hoeveel WOZ-objecten is nog een beroepsprocedure, gestart door een "no-cure-no-pay-bedrijf", tegen de beschikking met waardepeildatum 1 januari 2012 in behandeling? 28 e. i Voor hoeveel van deze WOZ-objecten is het beroep geheel of gedeeltelijk gehonoreerd (door tegemoetkoming, overeenstemming of uitspraak door de rechter)? 29 Voor hoeveel van deze WOZ-objecten is het beroep, gestart door een "no-cure-no-pay-bedrijf" geheel of gedeeltelijk gehonoreerd? 30 Welk bedrag aan vergoeding van proceskosten is door uw gemeente (of samenwerkingsverband) uitgekeerd aan belanghebbenden en/of gemachtigden (in het kader van beroepsprocedures naar waardepeildatum 1 januari 2012? [bedrag] 31 Heeft u nog een toelichting op of op- en/of aanmerkingen bij de door u gegeven antwoorden? Zo ja welke? Waardepeildatum 1 januari 2013 Vraag 6 Woningen Niet-woningen 32 b. i Voor hoeveel WOZ-objecten moeten nog beschikkingen met waardepeildatum 1 januari 2013 worden verzonden? Heeft u verklaring waarom er nog beschikkingen voor deze waardepeildatum verzonden moeten worden? 33 ii Met welke dagtekening wordt naar verwachting het restant WOZ-beschikkingen verzonden? [datum] Vraag 7 Woningen Niet-woningen 34 b. Voor hoeveel WOZ-objecten zijn tot en met 15 april 2015 één of meer bezwaarschriften tegen beschikkingen met waardepeildatum 1 januari 2013 ontvangen? (EXCLUSIEF AMBTSHALVE VERANDERINGEN) 35 c. i Voor hoeveel WOZ-objecten moet nog een bezwaar tegen de beschikking met waardepeildatum 1 januari 2013 worden 4

5 afgehandeld? Heeft u verklaring waarom niet alle bezwaarschriften met betrekking tot deze waardepeildatum zijn afgehandeld? 36 Voor hoeveel WOZ-objecten moest op 1 januari 2015 nog een bezwaar worden afgehandeld? 37 d. i Voor hoeveel van deze WOZ-objecten was het bezwaar na 15 november 2014 ingediend? 38 Voor hoeveel van deze WOZ-objecten was het bezwaar ingediend op basis van "no cure no pay"? 39 Waren er externe redenen waarom voor deze WOZ-objecten het bezwaarschrift niet tijdig was afgerond? [tekst] [meerkeuze. meerdere antwoorden]* 40 Zijn er interne organisatorische oorzaken voor deze achterstanden aan te wijzen? [meerkeuze. meerdere antwoorden]** 41 Welke redenen waren het meest van invloed op de vertraging bij het afhandelen van de bezwaren? [meerkeuze: interne/ externe/ beide] 42 Is met belanghebbenden gecommuniceerd over het na [meerkeuze]*** 1 januari afronden van de WOZ-bezwaarschriften? 43 In hoeveel gevallen hebben belanghebbenden een beroep gedaan op de Wet Dwangsom? 44 Is met de afnemers gecommuniceerd over het relatief laat [meerkeuze]**** afronden van de WOZ-bezwaarschriften? 45 Welke maatregelen zijn er genomen om de afhandeling van de [tekst] WOZ-bezwaarschriften in 2015 te versnellen? 46 Verwacht u dat er op 1 januari 2016 voor minder WOZobjecten [meerkeuze]***** de termijn voor afhandelen van het bezwaar wordt overschreden dan op 1 januari 2015? 47 ii Voor hoeveel WOZ-objecten was de afhandeling van een bezwaar tegen de WOZ-beschikking met waardepeildatum 1 januari 2013 binnen 6 maanden afgerond (verschil tussen datum uitspraak en datum bezwaarschrift)? 48 iii Wat was de gemiddelde duur van de afhandeling van een [dagen] [dagen] bezwaar tegen de WOZ-beschikking met waardepeildatum 1 januari 2013 (verschil tussen datum uitspraak en datum bezwaarschrift)? 49 e. i Voor hoeveel WOZ-objecten is inmiddels uitspraak gedaan op een bezwaarschrift? 50 ii beschikking gehandhaafd; (Stuf-WOZ code "status beschikking" = 11) 51 iii waarde veranderd; (Stuf-WOZ code "status beschikking" = 12) iv beschikking vernietigd; (Stuf-WOZ code "status beschikking" = 02) 52 - vernietigd in verband met verkeerde belanghebbende 53 - vernietigd in verband met verkeerde afbakening 54 - vernietigd om andere reden 55 v anders 56 Voor hoeveel WOZ-objecten is de waarde ambtshalve veranderd in verband met de afhandeling van een "informele reactie" of in verband met "domino-effect"? 57 vi Voor hoeveel WOZ-objecten is de waarde verhoogd na bezwaar (of andersoortige reactie van belanghebbenden)? 58 vii Wat was de totale waarde van de WOZ-objecten, waarvan de waarde is veranderd na bezwaar (vraag 51) en ambtshalve verandering (vraag 56), zoals deze oorspronkelijk was [waarde] [waarde] 5

6 beschikt? (LEES ) 59 viii Wat was de totale waarde van de WOZ-objecten, waarvan de [waarde] [waarde] waarde is veranderd na bezwaar (vraag 51) en ambtshalve verandering (vraag 56), zoals deze geldt na de uitspraak op bezwaar? (LEES ) 60 f. Voor hoeveel WOZ-objecten is op 15 april 2015 een beroepsprocedure tegen de beschikking met waardepeildatum 1 januari 2013 gestart? 61 g. Voor hoeveel WOZ-objecten is nog een beroepsprocedure tegen de beschikking met waardepeildatum 1 januari 2013 in behandeling? *Keuzemogelijkheden: 1. Motivering (pro forma) bezwaar pas laat beschikbaar; 2. Afspraak maken voor horen leidt tot vertraging; 3. Uitspraak afhankelijk beroepsprocedure eerder jaar; 4. Anders, nl. **Keuzemogelijkheden: 1 Te weinig capaciteit eigen personeel; 2 Beperkte inzetbaarheid door ziekte etc. 3. Reorganisatie etc. 4.- Geen mogelijkheid/middelen om extern personeel in te huren; 5. Anders, nl. *** Keuzemogelijkheden: 1 Ja, uitstel is gebeurd in onderling overleg, 2 Ja, belanghebbende/gemachtigde heeft een brief gekregen, 3. Ja, anders, namelijk:; 4. Nee, waarom heeft u geen contact opgenomen? **** Keuzemogelijkheden: 1 Ja, op welke wijze heeft u contact gehad?; 2. Nee, waarom heeft u geen contact opgenomen? ***** Keuzemogelijkheden: 1 Ja; 2. Nee, waarom niet? Vragen no-cure-no-pay bedrijven Woningen Niet-woningen 62 Voor hoeveel WOZ-objecten is het WOZ-bezwaarschrift ingediend door een "no-cure-no-pay-bedrijf? 63 Zijn er ook bezwaren op basis van "no cure no pay" ingediend namens grote belastingplichtigen zoals woningcorporaties etc.? 64 Voor hoeveel van deze WOZ-objecten (vraag 62) zijn deze WOZ-bezwaarschriften door u geheel of gedeeltelijk gehonoreerd? 65 Voor hoeveel WOZ-objecten moet nog een bezwaar, ingediend door een "no-cure-no-pay-bedrijf, tegen de beschikking met waardepeildatum 1 januari 2013 worden afgehandeld? 66 Welk bedrag is door uw gemeente (of samenwerkingsverband) als gevolg van deze gehonoreerde WOZbezwaarschriften vergoed aan belanghebbenden en/of gemachtigden? 67 Voor hoeveel WOZ-objecten is tot en met 15 april 2014 een beroepsprocedure tegen de beschikking met waardepeildatum 1 januari 2013 gestart door een "no-cure-no-pay-bedrijf"? 68 Welk bedrag aan vergoeding van proceskosten is door uw gemeente (of samenwerkingsverband) uitgekeerd aan belanghebbenden en/of gemachtigden als gevolg van gehonoreerde beroepsschriften? [ja/nee] [bedrag] [bedrag] 69 Heeft u nog een toelichting op of op- en/of aanmerkingen bij de door u gegeven antwoorden? Zo ja, welke? 6

7 Waardepeildatum 1 januari 2014 Vraag 6 70 a. i Voor hoeveel WOZ-objecten zijn tot en met 15 april 2015 beschikkingen met waardepeildatum 1 januari 2014 verzonden? 71 ii Wat was de dagtekening van de (grootste groep) WOZbeschikkingen / OZB-aanslagen? 72 b. i Voor hoeveel WOZ-objecten moeten nog beschikkingen met waardepeildatum 1 januari 2014 worden verzonden? 73 ii Met welke dagtekening wordt naar verwachting het restant WOZ-beschikkingen verzonden? 74 c. Hoeveel geschriften/aanslagbiljetten (enveloppen) met één of meer beschikkingen met waardepeildatum 1 januari 2014 zijn tot en met 15 april 2015 verzonden? Woningen Niet-woningen [datum] [datum] Vraag 7 75 a. i Hoeveel bezwaarschriften tegen één of meer beschikkingen met waardepeildatum 1 januari 2014.zijn tot en met 15 april 2015 ontvangen? 76 ii Hoeveel hiervan zijn inmiddels afgehandeld (inclusief ingetrokken)? 77 iii Wanneer zijn, volgens de huidige planning van de gemeente, de bezwaarschriften tegen de initiële WOZ-beschikkingen afgehandeld? Woningen 78 b. Voor hoeveel WOZ-objecten zijn tot en met 15 april 2015 één of meer bezwaarschriften tegen beschikkingen met waardepeildatum 1 januari 2014 ontvangen? [maand] Niet-woningen Vragen no-cure-no-pay bedrijven 79 Hoeveel bezwaarschriften zijn ingediend door gemachtigden die naar verwachting werken op basis van no cure no pay? 80 Voor hoeveel WOZ-objecten is dit jaar in uw gemeente een WOZ-bezwaarschrift ingediend door een "no-cure-no-paybedrijf? Vraag 8 81 a. i Op welke datum is het bestand met gegevens per 1 januari 2015 aan de afnemers geleverd? Belastingdienst Waterschap(pen) CBS [datum] [datum] [datum] 82 Heeft u nog een toelichting op of op- en/of aanmerkingen bij de door u gegeven antwoorden? Zo ja, welke? 7

8 Informele contacten 83 Heeft u voorafgaand aan het formeel vaststellen van de WOZ-waarden belanghebbenden de mogelijkheid geboden om de objectkenmerken en/of getaxeerde waarde te controleren? 84 Op welke momenten van het WOZ-proces heeft u doorgaans informeel contact met belanghebbenden? [ja, via een persoonlijke internetpagina kon men objectkenmerken controleren (nog geen getaxeerde waarde getoond); ja, via persoonlijke internetpagina kon men objectkenmerken controleren, waarbij ook voorlopige getaxeerde waarde werd getoond, ja belanghebbenden hebben massaal formulier gekregen om gegevens te controleren, ja, anders, zie toelichting, nee] [meerkeuze. meerdere antwoorden, aantal]* 85 Op welke wijze heeft u doorgaans informeel contact met belanghebbenden? [meerkeuze. meerdere antwoorden, aantal]** 86 Heeft u de mogelijkheid van informeel contact expliciet onder de aandacht gebracht van belanghebbenden of geschiedt dit alleen in incidentele gevallen op initiatief van belanghebbende? [meerkeuze] * Keuzemogelijkheden: 1. voor verzenden beschikkingen, bijvoorbeeld voormelding, Doorbraak in dienstverlening, zoals "model Tilburg"; 2. na verzenden, voor indienen bezwaarschrift; 3.tijdens de behandeling van het bezwaarschrift; 4.na uitspraak bezwaarschrift, voor indienen beroep; 5. in de beroepsfase; 6.anders nl:. ** Keuzemogelijkheden: 1. reacties op voormeldingen (kan ook digitaal); 2. telefonisch contact; 3. bezoek; 4. persoonlijke (niet-standaard); 5. voorlichtingsbijeenkomst; 6. anders nl:. 87 Heeft u nog een toelichting op of op- en/of aanmerkingen bij de door u gegeven antwoorden? Zo ja, welke? 8

9 Waardepeildatum 1 januari 2015 Vraag 3-I 88 d. i Wat is de verwachting voor de gemiddelde verandering van de waarde tussen [percentage] de peildatum 1 januari 2014 en 1 januari 2015 van alle woningen? 89 ii Het bovengenoemde percentage is berekend op basis van: [bron]* * Bronnen: 1. vastgestelde/gefiatteerde waarde voor alle woningen; 2. door gemeente gecontroleerde taxaties (alle woningen); 3. aangeleverde taxaties (alle woningen); 4. door extern bureau gecontroleerde taxaties (alle woningen); 5. berekende modelwaarden voor alle woningen; 6. berekende modelwaarden verkochte woningen/referentie panden; 7. marktanalyse; 8. landelijke taxatiewijzers; 9. externe indexcijfers; 10 combinatie van bronnen; 11 niet van toepassing. Vraag 3-II 90 c. Wat is de verwachting voor de gemiddelde verandering van de waarde van [percentage] niet-woningen tussen de peildatum 1 januari 2014 en 1 januari 2015? 91 Het bovengenoemde percentage is berekend op basis van: [bron]* ** Bronnen: 1. vastgestelde/gefiatteerde waarde voor alle niet- woningen; 2. door gemeente gecontroleerde taxaties (alle niet- woningen); 3. aangeleverde taxaties (alle niet- woningen); 4. door extern bureau gecontroleerde taxaties (alle niet- woningen); 5. berekende modelwaarden voor alle nietwoningen; 6. berekende modelwaarden verkochte niet-woningen/referentie panden; 7. marktanalyse; 8. landelijke taxatiewijzers; 9. externe indexcijfers; 10 combinatie van bronnen; 11 niet van toepassing. Vraag 9 92 a i Welk systeem van geautomatiseerde ondersteuning voor de waardebepaling [systeem]. van woningen wordt gebruikt? 93 ii Welk systeem van geautomatiseerde ondersteuning voor de waardebepaling [systeem] van niet-woningen wordt gebruikt? 94 iii Welk automatiseringssysteem voor het beheer van de WOZ-administratie [systeem] wordt gebruikt? 95 b. i Wordt (een gedeelte van) de uitvoering van de Wet WOZ uitbesteed? [ja/gedeeltelijk/nee, gemeente voert taxaties zelf uit/nee, uitbesteding moet nog geschieden/nog niet bekend of uitbesteding dan wel inhuur plaatsvindt] 96 ii a Welk bureau is/wordt ingehuurd voor de ondersteuning van de waardebepaling [bureau] van woningen? 97 ii b Welk bureau is/wordt ingehuurd voor de ondersteuning van de waardebepaling [bureau] van de niet-woningen? 98 c i Is er een wijziging voorzien in de wijze van ondersteuning bij de uitvoering [ja/nee] van de waardebepaling naar de waardepeildatum 1 januari 2015 t.o.v. de wijze van ondersteuning naar de waardepeildatum 1 januari 2014? 99 ii Hanteert u voor de uitvoering van de waardebepaling naar de waardepeildatum 1 januari 2015 dezelfde planning als bij de waardebepaling naar de waardepeildatum 1 januari 2014? [ja/nee] 100 Gaat u in 2016 de WOZ-beschikkingen/aanslagbiljetten verzenden via de Berichtenbox van mijnoverheid? 101 Heeft u nog een toelichting op of op- en/of aanmerkingen bij de door u gegeven antwoorden: [ja, net als in 2015; ja voorbereiding zijn in gang gezet; nog geen definitief besluit genomen; nee] 9

10 Evaluatie 102 Hoeveel tijd heeft het invullen van deze vragenlijst gekost? 103 Heeft u nog suggesties voor het verbeteren van de vragenlijsten? Zo ja, welke? 104 Heeft u nog behoefte aan een nadere toelichting op één of meer van de gegeven antwoorden of op de huidige stand van zaken bij de uitvoering van de Wet WOZ in uw gemeente? Zo ja, welke? 10

1 0a Het totaal aantal WOZ-objecten per 1 januari van het lopende jaar in de gemeente dat wordt gevraagd, is het aantal objecten:

1 0a Het totaal aantal WOZ-objecten per 1 januari van het lopende jaar in de gemeente dat wordt gevraagd, is het aantal objecten: Nummer Toelichting Waarderingsinstructie 1 0a Het totaal aantal WOZ-objecten per 1 januari van het lopende jaar in de gemeente dat wordt gevraagd, is het aantal objecten: Inclusief - geblokkeerde objecten;

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Oordeel uitvoering van de Wet WOZ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Gemeente/

1. Inleiding. 2. Oordeel uitvoering van de Wet WOZ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Rotterdam uitvoeringsorganisatie: Datum: 18 september 2014 Datum rapport: 21 november 2014 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van

Nadere informatie

Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Datum: 3 september 2008. Datum rapport: 8 september 2008

Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Datum: 3 september 2008. Datum rapport: 8 september 2008 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente: Nijmegen Datum: 3 september 2008 Datum rapport: 8 september 2008 Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van de ter plaatse die de Waarderingskamer

Nadere informatie

Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Datum: 28 mei en 16 juli 2009. Datum rapport: 3 augustus 2009

Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Datum: 28 mei en 16 juli 2009. Datum rapport: 3 augustus 2009 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente: Utrechtse Heuvelrug Datum: 28 mei en 16 juli 2009 Datum rapport: 3 augustus 2009 Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van de inspectie

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Gorinchem uitvoeringsorganisatie: Datum: 18 juli 2013. Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Gorinchem uitvoeringsorganisatie: Datum: 18 juli 2013. Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Gorinchem uitvoeringsorganisatie: Datum: 18 juli 2013 Datum rapport: 21 augustus 2013 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Sittard-Geleen uitvoeringsorganisatie: Datum: 5 juli Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Sittard-Geleen uitvoeringsorganisatie: Datum: 5 juli Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Sittard-Geleen uitvoeringsorganisatie: Datum: 5 juli 2012 Datum rapport: 13 augustus 2012 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Drimmelen uitvoeringsorganisatie: Datum: 12 juli Gemeente/ Datum rapport: 18 juli 2012

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Drimmelen uitvoeringsorganisatie: Datum: 12 juli Gemeente/ Datum rapport: 18 juli 2012 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Drimmelen uitvoeringsorganisatie: Datum: 12 juli 2012 Datum rapport: 18 juli 2012 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek naar

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Pekela/de Kompanjie uitvoeringsorganisatie: Datum: 10 oktober 2017.

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Pekela/de Kompanjie uitvoeringsorganisatie: Datum: 10 oktober 2017. WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Pekela/de Kompanjie uitvoeringsorganisatie: Datum: 10 oktober 2017 Datum rapport: 11 oktober 2017 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons

Nadere informatie

5 mei 2017 (definitief)

5 mei 2017 (definitief) WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Hilvarenbeek uitvoeringsorganisatie: Datum: 30 maart 2017 Datum rapport: 24 april 2017 (concept) 5 mei 2017 (definitief) 1. Inleiding Dit rapport van

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Oisterwijk/Tilburg uitvoeringsorganisatie: Datum: 12 juli Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Oisterwijk/Tilburg uitvoeringsorganisatie: Datum: 12 juli Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Oisterwijk/Tilburg uitvoeringsorganisatie: Datum: 12 juli 2012 Datum rapport: 16 juli 2012 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Hilversum uitvoeringsorganisatie: Datum: 20 juni Gemeente/ Datum rapport: 11 juli 2017

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Hilversum uitvoeringsorganisatie: Datum: 20 juni Gemeente/ Datum rapport: 11 juli 2017 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Hilversum uitvoeringsorganisatie: Datum: 20 juni 2017 Datum rapport: 11 juli 2017 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek naar

Nadere informatie

23 mei 2017 geactualiseerd op 19 juni 2017 (concept) 7 augustus 2017 (definitief)

23 mei 2017 geactualiseerd op 19 juni 2017 (concept) 7 augustus 2017 (definitief) WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Sint Anthonis uitvoeringsorganisatie: Datum: 23 mei 2017 en 19 juni 2017 Datum rapport: 23 mei 2017 geactualiseerd op 19 juni 2017 (concept) 7 augustus 2017 (definitief)

Nadere informatie

ons kenmerk bijlage(n) datum NH 1 31 mei 2013

ons kenmerk bijlage(n) datum NH 1 31 mei 2013 WAARDERINGSKAMER Gemeente Oegstgeest p/a Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland T.a.v. mevrouw drs. E.T.M. van Kesteren Postbus 1141 2302 BC LEIDEN ons kenmerk bijlage(n) datum 13.1673 NH 1 31 mei 2013 betreft:

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Gemert-Bakel uitvoeringsorganisatie: Datum: 10 oktober Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Gemert-Bakel uitvoeringsorganisatie: Datum: 10 oktober Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Gemert-Bakel uitvoeringsorganisatie: Datum: 10 oktober 2012 Datum rapport: 31 oktober 2012 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Tytsjerksteradiel uitvoeringsorganisatie: Datum: 26 september 2012.

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Tytsjerksteradiel uitvoeringsorganisatie: Datum: 26 september 2012. WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Tytsjerksteradiel uitvoeringsorganisatie: Datum: 26 september 2012 Datum rapport: 22 oktober 2012 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons

Nadere informatie

25 april 2017 (definitief)

25 april 2017 (definitief) WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Arnhem uitvoeringsorganisatie: Datum: 23 maart 2017 Datum rapport: 5 april 2017 (concept) 25 april 2017 (definitief) 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is

Nadere informatie

4 mei 2017 (definitief)

4 mei 2017 (definitief) WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Pijnacker-Nootdorp uitvoeringsorganisatie: Datum: 19 april 2017 Datum rapport: 24 april 2017 (concept) 4 mei 2017 (definitief) 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Stadskanaal uitvoeringsorganisatie: Datum: 11 april Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Stadskanaal uitvoeringsorganisatie: Datum: 11 april Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Stadskanaal uitvoeringsorganisatie: Datum: 11 april 2017 Datum rapport: 12 april 2017 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Goirle/TogNederland uitvoeringsorganisatie: Datum: 22 augustus 2012.

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Goirle/TogNederland uitvoeringsorganisatie: Datum: 22 augustus 2012. WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Goirle/TogNederland uitvoeringsorganisatie: Datum: 22 augustus 2012 Datum rapport: 22 september 2012 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Alphen-Chaam/BWB uitvoeringsorganisatie: Datum: 19 juli Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Alphen-Chaam/BWB uitvoeringsorganisatie: Datum: 19 juli Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Alphen-Chaam/BWB uitvoeringsorganisatie: Datum: 19 juli 2012 Datum rapport: 27 juli 2012 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Geldrop-Mierlo uitvoeringsorganisatie: Datum: 2 oktober 2014. Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Geldrop-Mierlo uitvoeringsorganisatie: Datum: 2 oktober 2014. Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Geldrop-Mierlo uitvoeringsorganisatie: Datum: 2 oktober 2014 Datum rapport: 14 oktober 2014 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Gennep uitvoeringsorganisatie: Datum: 1 augustus Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Gennep uitvoeringsorganisatie: Datum: 1 augustus Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Gennep uitvoeringsorganisatie: Datum: 1 augustus 2012 Datum rapport: 6 september 2012 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Vlissingen uitvoeringsorganisatie: Datum: 29 augustus Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Vlissingen uitvoeringsorganisatie: Datum: 29 augustus Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Vlissingen uitvoeringsorganisatie: Datum: 29 augustus 2013 Datum rapport: 11 september 2013 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Pijnacker-Nootdorp uitvoeringsorganisatie: Datum: 16 mei Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Pijnacker-Nootdorp uitvoeringsorganisatie: Datum: 16 mei Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Pijnacker-Nootdorp uitvoeringsorganisatie: Datum: 16 mei 2018 Datum rapport: 28 mei 2018 1. Inleiding De Waarderingskamer houdt toezicht op de uitvoering van de

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Zoetermeer. Gemeente/ uitvoeringsorganisatie: Inspectie uitgevoerd door: Datum: 4 oktober 2012

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Zoetermeer. Gemeente/ uitvoeringsorganisatie: Inspectie uitgevoerd door: Datum: 4 oktober 2012 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ uitvoeringsorganisatie: Inspectie uitgevoerd door: Zoetermeer Ivo Lechner Datum: 4 oktober 2012 Datum rapport: 2 november 2012 Gesprek gevoerd met: Naam: A. de

Nadere informatie

26 oktober 2017 (definitief)

26 oktober 2017 (definitief) WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Edam-Volendam uitvoeringsorganisatie: Datum: 22 september 2017 Datum rapport: 26 september 2017 (concept) 26 oktober 2017 (definitief) 1. Inleiding Dit rapport

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Oldenzaal uitvoeringsorganisatie: Datum: 3 oktober Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Oldenzaal uitvoeringsorganisatie: Datum: 3 oktober Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Oldenzaal uitvoeringsorganisatie: Datum: 3 oktober 2012 Datum rapport: 24 oktober 2012 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Waterland uitvoeringsorganisatie: Datum: 11 september Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Waterland uitvoeringsorganisatie: Datum: 11 september Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Waterland uitvoeringsorganisatie: Datum: 11 september 2012 Datum rapport: 16 oktober 2012 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

bijlage(n) 1 Onlangs hebben wij onderzoek gedaan naar de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) in uw gemeente.

bijlage(n) 1 Onlangs hebben wij onderzoek gedaan naar de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) in uw gemeente. WAARDERINGSKAMER Gemeente Heerhugowaard T.a.v. mevrouw J. Dijkstra Postbus 390 1700 AJ HEERHUGOWAARD *B201213314* ONTVANGEN 1 1 SEP 2Q12 ons kenmerk 12.2665 IL bijlage(n) 1 betreft: Voortgang uitvoering

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Krimpen aan den IJssel uitvoeringsorganisatie: Datum: 5 oktober 2012.

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Krimpen aan den IJssel uitvoeringsorganisatie: Datum: 5 oktober 2012. WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Krimpen aan den IJssel uitvoeringsorganisatie: Datum: 5 oktober 2012 Datum rapport: 26 oktober 2012 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Westvoorne uitvoeringsorganisatie: Datum: 12 november Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Westvoorne uitvoeringsorganisatie: Datum: 12 november Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Westvoorne uitvoeringsorganisatie: Datum: 12 november 2018 Datum rapport: 4 december 2018 1. Inleiding De Waarderingskamer houdt toezicht op de uitvoering van

Nadere informatie

SV Bel Walcheren en Schouwen-Duiveland uitvoeringsorganisatie: Datum: 5 oktober 2017

SV Bel Walcheren en Schouwen-Duiveland uitvoeringsorganisatie: Datum: 5 oktober 2017 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ SV Bel Walcheren en Schouwen-Duiveland uitvoeringsorganisatie: Datum: 5 oktober 2017 Datum rapport: 15 november 2017 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Munitax uitvoeringsorganisatie: Datum: 31 augustus Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Munitax uitvoeringsorganisatie: Datum: 31 augustus Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Munitax uitvoeringsorganisatie: Datum: 31 augustus 2017 Datum rapport: 15 september 2017 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Enkhuizen uitvoeringsorganisatie: Datum: 29 juni Gemeente/ Datum rapport: 14 juli 2016

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Enkhuizen uitvoeringsorganisatie: Datum: 29 juni Gemeente/ Datum rapport: 14 juli 2016 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Enkhuizen uitvoeringsorganisatie: Datum: 29 juni 2016 Datum rapport: 14 juli 2016 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek naar

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Sluis uitvoeringsorganisatie: Datum: 28 maart 2013. Gemeente/ Datum rapport: 15 mei 2013

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Sluis uitvoeringsorganisatie: Datum: 28 maart 2013. Gemeente/ Datum rapport: 15 mei 2013 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Sluis uitvoeringsorganisatie: Datum: 28 maart 2013 Datum rapport: 15 mei 2013 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Woudrichem uitvoeringsorganisatie: Datum: 17 juli Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Woudrichem uitvoeringsorganisatie: Datum: 17 juli Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Woudrichem uitvoeringsorganisatie: Datum: 17 juli 2012 Datum rapport: 13 augustus 2012 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

BENCHMARK WOZ-KOSTEN 2012-2013

BENCHMARK WOZ-KOSTEN 2012-2013 pagina 1 van 9 1211214 WAARDERINGSKAMER BENCHMARK WOZKOSTEN 212213 Het samenwerkingsverband Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid in cijfers Dit rapport laat diverse gegevens over de uitvoering van de

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Loppersum/Groningen uitvoeringsorganisatie: Datum: 25 september 2012.

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Loppersum/Groningen uitvoeringsorganisatie: Datum: 25 september 2012. WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Loppersum/Groningen uitvoeringsorganisatie: Datum: 25 september 2012 Datum rapport: 19 oktober 2012 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Vlaardingen uitvoeringsorganisatie: Datum: 10 april Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Vlaardingen uitvoeringsorganisatie: Datum: 10 april Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Vlaardingen uitvoeringsorganisatie: Datum: 10 april 2012 Datum rapport: 25 april 2012 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

Onderzoek naar termijnoverschrijding bij afhandeling WOZ-bezwaren

Onderzoek naar termijnoverschrijding bij afhandeling WOZ-bezwaren WAARDERINGSKAMER Onderzoek naar termijnoverschrijding bij afhandeling WOZ-bezwaren Een onderzoek naar overschrijding van de jaargrens bij de afhandeling van WOZ-bezwaarschriften 18 juli 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Purmerend uitvoeringsorganisatie: Datum: 10 april Gemeente/ Datum rapport: 21 mei 2013

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Purmerend uitvoeringsorganisatie: Datum: 10 april Gemeente/ Datum rapport: 21 mei 2013 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Purmerend uitvoeringsorganisatie: Datum: 10 april 2013 Datum rapport: 21 mei 2013 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Texel uitvoeringsorganisatie: Datum: 10 februari Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Texel uitvoeringsorganisatie: Datum: 10 februari Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Texel uitvoeringsorganisatie: Datum: 10 februari 2016 Datum rapport: 22 februari 2016 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Vaals uitvoeringsorganisatie: Datum: 13 juni Gemeente/ Datum rapport: 25 juni 2013

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Vaals uitvoeringsorganisatie: Datum: 13 juni Gemeente/ Datum rapport: 25 juni 2013 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Vaals uitvoeringsorganisatie: Datum: 13 juni 2013 Datum rapport: 25 juni 2013 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Velsen uitvoeringsorganisatie: Datum: 29 september Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Velsen uitvoeringsorganisatie: Datum: 29 september Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Velsen uitvoeringsorganisatie: Datum: 29 september 2015 Datum rapport: 9 november 2015 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons

Nadere informatie

De burger aan de knoppen

De burger aan de knoppen De burger aan de knoppen WOZ-administratie: uitgangspunten en eisen Welke rollen kan de burger hebben? Lessons learned Ruud Kathmann Waarderingskamer 18 juni 2015 Dataland WOZ WAARDERINGSKAMER Waarderingsinstructie

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Lingewaard/uitvoering WOZ werkzaamheden door gemeente Arnhem. Datum: 25 april 2013

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Lingewaard/uitvoering WOZ werkzaamheden door gemeente Arnhem. Datum: 25 april 2013 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente: Lingewaard/uitvoering WOZ werkzaamheden door gemeente Arnhem Datum: 25 april 2013 Datum rapport: 1 juli 2013 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Someren uitvoeringsorganisatie: Datum: 27 juni Gemeente/ Datum rapport: 5 juli 2013

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Someren uitvoeringsorganisatie: Datum: 27 juni Gemeente/ Datum rapport: 5 juli 2013 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Someren uitvoeringsorganisatie: Datum: 27 juni 2013 Datum rapport: 5 juli 2013 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Amstelveen uitvoeringsorganisatie: Datum: 4 juli Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Amstelveen uitvoeringsorganisatie: Datum: 4 juli Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Amstelveen uitvoeringsorganisatie: Datum: 4 juli 2013 Datum rapport: 23 september 2013 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER RAPPORT. Betreft: Datum: 1 februari 2012. Onderzoek invloed "no-cure-no-pay-bezwaren" op uitvoering Wet WOZ

WAARDERINGSKAMER RAPPORT. Betreft: Datum: 1 februari 2012. Onderzoek invloed no-cure-no-pay-bezwaren op uitvoering Wet WOZ WAARDERINGSKAMER RAPPORT Betreft: Onderzoek invloed "no-cure-no-pay-bezwaren" op uitvoering Wet WOZ Datum: 1 februari 2012 1 1. Inleiding De Waarderingskamer heeft in opdracht van de staatssecretaris van

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Son en Breugel uitvoeringsorganisatie: Datum: 29 augustus Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Son en Breugel uitvoeringsorganisatie: Datum: 29 augustus Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Son en Breugel uitvoeringsorganisatie: Datum: 29 augustus 2013 Datum rapport: 23 september 2013 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Vianen uitvoeringsorganisatie: Datum: 10 juli Gemeente/ Datum rapport: 14 juli 2014

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Vianen uitvoeringsorganisatie: Datum: 10 juli Gemeente/ Datum rapport: 14 juli 2014 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Vianen uitvoeringsorganisatie: Datum: 10 juli 2014 Datum rapport: 14 juli 2014 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

22 september 2016 (definitief)

22 september 2016 (definitief) WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Geldrop-Mierlo/Dienst Dommelvallei uitvoeringsorganisatie: Datum: 25 augustus 2016 Datum rapport: 28 augustus 2016 (concept) 22 september 2016 (definitief) 1.

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Doesburg uitvoeringsorganisatie: Datum: 1 mei Gemeente/ Datum rapport: 2 mei 2014

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Doesburg uitvoeringsorganisatie: Datum: 1 mei Gemeente/ Datum rapport: 2 mei 2014 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Doesburg uitvoeringsorganisatie: Datum: 1 mei 2014 Datum rapport: 2 mei 2014 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek naar de

Nadere informatie

2 mei 2016 (definitief)

2 mei 2016 (definitief) WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Almere uitvoeringsorganisatie: Datum: 11 april 2016 Datum rapport: 11 april 2016 (concept) 2 mei 2016 (definitief) 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Zwolle uitvoeringsorganisatie: Datum: 21 september Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Zwolle uitvoeringsorganisatie: Datum: 21 september Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Zwolle uitvoeringsorganisatie: Datum: 21 september 2015 Datum rapport: 9 november 2015 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons

Nadere informatie

7 november 2016 (definitief)

7 november 2016 (definitief) RAPPORT VAN EN Gemeente/ Apeldoorn/Tribuut uitvoeringsorganisatie: Datum: 28 september 2016 Datum rapport: 3 oktober 2016 (concept) 7 november 2016 (definitief) 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Cranendonck uitvoeringsorganisatie: Datum: 20 november Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Cranendonck uitvoeringsorganisatie: Datum: 20 november Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Cranendonck uitvoeringsorganisatie: Datum: 20 november 2014 Datum rapport: 24 november 2014 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Hardenberg uitvoeringsorganisatie: Datum: 20 mei Gemeente/ Datum rapport: 23 mei 2016

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Hardenberg uitvoeringsorganisatie: Datum: 20 mei Gemeente/ Datum rapport: 23 mei 2016 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Hardenberg uitvoeringsorganisatie: Datum: 20 mei 2016 Datum rapport: 23 mei 2016 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek naar

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Zoetermeer. Gemeente/ uitvoeringsorganisatie: Datum: 25 mei Datum rapport: 22 juni 2016

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Zoetermeer. Gemeente/ uitvoeringsorganisatie: Datum: 25 mei Datum rapport: 22 juni 2016 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ uitvoeringsorganisatie: Zoetermeer Datum: 25 mei 2016 Datum rapport: 22 juni 2016 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek naar

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Son en Breugel uitvoeringsorganisatie: Datum: 24 april Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Son en Breugel uitvoeringsorganisatie: Datum: 24 april Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Son en Breugel uitvoeringsorganisatie: Datum: 24 april 2013 Datum rapport: 2 mei 2013 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Mill en St. Hubert/ Werkorganisatie Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Mill en St. Hubert/ Werkorganisatie Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ uitvoeringsorganisatie: Datum: 27 september 2016 Mill en St. Hubert/ Werkorganisatie Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert Datum rapport: 7 oktober 2016 1. Inleiding

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Enkhuizen uitvoeringsorganisatie: Datum: 2 juni Gemeente/ Datum rapport: 14 juli 2014

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Enkhuizen uitvoeringsorganisatie: Datum: 2 juni Gemeente/ Datum rapport: 14 juli 2014 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Enkhuizen uitvoeringsorganisatie: Datum: 2 juni 2014 Datum rapport: 14 juli 2014 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Zoetermeer uitvoeringsorganisatie: Datum: 4 juli Gemeente/ Datum rapport: 11 juli 2014

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Zoetermeer uitvoeringsorganisatie: Datum: 4 juli Gemeente/ Datum rapport: 11 juli 2014 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Zoetermeer uitvoeringsorganisatie: Datum: 4 juli 2014 Datum rapport: 11 juli 2014 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek naar

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Midden-Drenthe uitvoeringsorganisatie: Datum: 16 april Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Midden-Drenthe uitvoeringsorganisatie: Datum: 16 april Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Midden-Drenthe uitvoeringsorganisatie: Datum: 16 april 2014 Datum rapport: 24 april 2014 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Valkenswaard uitvoeringsorganisatie: Datum: 16 september Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Valkenswaard uitvoeringsorganisatie: Datum: 16 september Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Valkenswaard uitvoeringsorganisatie: Datum: 16 september 2015 Datum rapport: 22 september 2015 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Terschelling uitvoeringsorganisatie: Datum: 24 september Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Terschelling uitvoeringsorganisatie: Datum: 24 september Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Terschelling uitvoeringsorganisatie: Datum: 24 september 2015 Datum rapport: 7 oktober 2015 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van

Nadere informatie

Beoordelingsprotocol objectkenmerken

Beoordelingsprotocol objectkenmerken WAARDERINGSKAMER NOTITIE Betreft: Beoordelingsprotocol objectkenmerken Datum: 7 februari 2014 Bijlage(n): - BEOORDELINGSPROTOCOL OBJECTKENMERKEN Inleiding De juiste registratie van alle gegevens over een

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Venray uitvoeringsorganisatie: Datum: 1 augustus Gemeente/ Datum rapport: 4 augustus 2014

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Venray uitvoeringsorganisatie: Datum: 1 augustus Gemeente/ Datum rapport: 4 augustus 2014 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Venray uitvoeringsorganisatie: Datum: 1 augustus 2014 Datum rapport: 4 augustus 2014 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) is een samenwerkingsverband op het gebied van belastingen tussen:

De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) is een samenwerkingsverband op het gebied van belastingen tussen: WOZ-informatieavond Wat is de BSGR? Wet WOZ (Waardebepaling Onroerende Zaken) Waardebepaling Waarderingskamer Bestandsoptimalisatie Bezwaar/Beroep Contact De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR)

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Krimpen aan den IJssel uitvoeringsorganisatie: Datum: 13 mei 2014.

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Krimpen aan den IJssel uitvoeringsorganisatie: Datum: 13 mei 2014. WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Krimpen aan den IJssel uitvoeringsorganisatie: Datum: 13 mei 2014 Datum rapport: 23 mei 2014 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Lisse uitvoeringsorganisatie: Datum: 16 september Gemeente/ Datum rapport: 3 oktober 2016

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Lisse uitvoeringsorganisatie: Datum: 16 september Gemeente/ Datum rapport: 3 oktober 2016 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Lisse uitvoeringsorganisatie: Datum: 16 september 2016 Datum rapport: 3 oktober 2016 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. BsGW uitvoeringsorganisatie: Datum: 21 mei Gemeente/ Datum rapport: 24 juni 2015

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. BsGW uitvoeringsorganisatie: Datum: 21 mei Gemeente/ Datum rapport: 24 juni 2015 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ BsGW uitvoeringsorganisatie: Datum: 21 mei 2015 Datum rapport: 24 juni 2015 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Utrechtse Heuvelrug uitvoeringsorganisatie: Datum: 2 april Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Utrechtse Heuvelrug uitvoeringsorganisatie: Datum: 2 april Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Utrechtse Heuvelrug uitvoeringsorganisatie: Datum: 2 april 2015 Datum rapport: 18 mei 2015 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Bernheze uitvoeringsorganisatie: Datum: 13 juli Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Bernheze uitvoeringsorganisatie: Datum: 13 juli Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Bernheze uitvoeringsorganisatie: Datum: 13 juli 2015 Datum rapport: 14 september 2015 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Eersel uitvoeringsorganisatie: Datum: 14 april Gemeente/ Datum rapport: 14 april 2015

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Eersel uitvoeringsorganisatie: Datum: 14 april Gemeente/ Datum rapport: 14 april 2015 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Eersel uitvoeringsorganisatie: Datum: 14 april 2015 Datum rapport: 14 april 2015 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

Wijdemeren. Dhr. M. Nieuwpoort Dhr. R. van Leeuwen Dhr. T. van der Vinne

Wijdemeren. Dhr. M. Nieuwpoort Dhr. R. van Leeuwen Dhr. T. van der Vinne WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ uitvoeringsorganisatie: Inspectie uitgevoerd door: Wijdemeren Dhr. I. Lechner Datum: 20 september 2018 Datum rapport: 5 oktober 2018 Gesprek gevoerd met:

Nadere informatie

Informatieavond Oegstgeest

Informatieavond Oegstgeest Informatieavond Oegstgeest Wat is de BSGR? Wet WOZ (Waardebepaling Onroerende Zaken) Aanslag en beschikking Waardebepaling en aanverwante zaken Waarderingskamer Oegstgeest cijfers Waarderingskamer 2015

Nadere informatie

Processen en juridische aspecten LV WOZ

Processen en juridische aspecten LV WOZ Processen en juridische aspecten LV WOZ LV WOZ Inlichtingen Peter van den Heuij T 070-3427816 p.p.a.heuij@minfin.nl Datum 23 mei 2011 Auteur Ruud Kathmann Bijlage: Inleiding Voor de aanbesteding van de

Nadere informatie

Evaluatie bezwaren 2017

Evaluatie bezwaren 2017 Evaluatie bezwaren 2017 Inhoudsopgave 1 Ontwikkeling bezwaren afgelopen jaren 4 1.1 Inleiding 4 1.2 Vergelijking bezwaren 2015, 2016 en 2017 4 2 Bezwaarschriften 2017 6 2.1 Totaal afgehandelde bezwaarschriften

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER Krimpen aan den IJssel

WAARDERINGSKAMER Krimpen aan den IJssel WAARDERINGSKAMER Krimpen aan den IJssel ZKE Gemeente Krimpen aan den IJssel T.a.v. de heer B. Karman Postbus 200 2920 AE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL ons kenmerk bijlage(n) datum 16.1804 IL 10 juni 2016 betreft:

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Epe/Gemeente Apeldoorn uitvoeringsorganisatie: Datum: 18 december 2014.

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Epe/Gemeente Apeldoorn uitvoeringsorganisatie: Datum: 18 december 2014. WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Epe/Gemeente Apeldoorn uitvoeringsorganisatie: Datum: 18 december 2014 Datum rapport: 2 februari 2015 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave

Nadere informatie

Fractie Heusden Één. Rekening houden met bezwaren van het voorgaand jaar

Fractie Heusden Één. Rekening houden met bezwaren van het voorgaand jaar Fractie Heusden Één Ons kenmerk: Uw brief van: 7 april 2008 Behandeld door: Dhr. E.F. Roosenboom Doorkiesnummer: (073) 513 17 89 E-mailadres: info@heusden.nl Onderwerp: OZB-aanslagen/WOZ-beschikkingen

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. BsGW uitvoeringsorganisatie: Datum: 12 juni Gemeente/ Datum rapport: 9 juli 2014

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. BsGW uitvoeringsorganisatie: Datum: 12 juni Gemeente/ Datum rapport: 9 juli 2014 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ BsGW uitvoeringsorganisatie: Datum: 12 juni 2014 Datum rapport: 9 juli 2014 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

Waarderingsinstructie jaarlijkse waardebepaling

Waarderingsinstructie jaarlijkse waardebepaling WAARDERINGSKAMER Waarderingsinstructie jaarlijkse waardebepaling Richtlijnen voor de uitvoering van de Wet WOZ Tekst vastgesteld op: 9 december 2005 WAARDERINGSINSTRUCTIE JAARLIJKSE WAARDEBEPALING COLOFON

Nadere informatie

Veelgestelde vragen. Veel gestelde vragen over de WOZ.

Veelgestelde vragen. Veel gestelde vragen over de WOZ. Veelgestelde vragen Veel gestelde vragen over de WOZ. 1. Wat is de Wet WOZ? 2. Wat is een WOZ-beschikking? 3. Hoe is de waarde op de beschikking tot stand gekomen? 4. Hoe worden de grenzen van mijn object

Nadere informatie

Nr _ -hun - Afd.hoofd: fzlli^h^ Gevraagde beslissing: gemeente \ Barneveld. Aan het college van burgemeester en wethouders

Nr _ -hun - Afd.hoofd: fzlli^h^ Gevraagde beslissing: gemeente \ Barneveld. Aan het college van burgemeester en wethouders gemeente \ Barneveld Nr. 584515 Aan het college van burgemeester en wethouders Onderwerp: Voortgang uitvoering Wet WOZ Gevraagde beslissing: 1. het rapport van bevindingen van de onlangs gehouden inspectie

Nadere informatie

Welkom op de Themamiddag Modernisering WOZ en voormeldingen dinsdag 26 juni 2012

Welkom op de Themamiddag Modernisering WOZ en voormeldingen dinsdag 26 juni 2012 Welkom op de Themamiddag Modernisering WOZ en voormeldingen dinsdag 26 juni 2012 Programma 13.00-13.15 uur Opening en inleiding 13.15-14.00 uur Ervaringen met voormeldingen WOZ gemeenten Borne en Tilburg

Nadere informatie

PRESENTATIE WOZ KAART

PRESENTATIE WOZ KAART PRESENTATIE WOZ KAART 1) Ontwikkeling Vanaf 1 juli 2011 moet de BAG-gegevens opslag in de WOZ administratie worden gebruikt. De WOZ-objecten worden afgeleid van het BAG-adres. In de toekomst worden de

Nadere informatie

Hoe wordt de WOZ-waarde vastgesteld?

Hoe wordt de WOZ-waarde vastgesteld? In dit document vindt u antwoorden op onderstaande vragen 1. Hoe wordt de WOZ-waarde vastgesteld? 2. Waarvoor wordt de WOZ-waarde gebruikt? 3. Taxatieverslag 4. Hoe wordt de waarde van mijn pand vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK VOLLEDIGHEID OPPERVLAKTE IN WOZ-ADMINISTRATIE

RAPPORT ONDERZOEK VOLLEDIGHEID OPPERVLAKTE IN WOZ-ADMINISTRATIE WAARDERINGSKAMER RAPPORT ONDERZOEK VOLLEDIGHEID OPPERVLAKTE IN WOZ-ADMINISTRATIE Gemeente: Geertruidenberg Datum: 21 oktober 2016 Datum rapport: 22 december 2016 Inleiding Op 21 oktober 2016 hebben wij

Nadere informatie

DRAAIBOEK AANSLUITEN DOOR GEMEENTEN OP DE LV WOZ. VERSIE d.d. 08-07-2015

DRAAIBOEK AANSLUITEN DOOR GEMEENTEN OP DE LV WOZ. VERSIE d.d. 08-07-2015 DRAAIBOEK AANSLUITEN DOOR GEMEENTEN OP DE LV WOZ VERSIE d.d. 08-07-2015 INLEIDING De Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (Basisregistratie WOZ) is onderdeel van het overheidsstelsel van basisregistraties.

Nadere informatie

Wat is uw huis waard? DE WAARDE VAN UW ONROERENDE ZAAK

Wat is uw huis waard? DE WAARDE VAN UW ONROERENDE ZAAK Wat is uw huis waard? BELASTING 2005 DE WAARDE VAN UW ONROERENDE ZAAK inleiding Als eigenaar of gebruiker van een woning of een bedrijfspand betaalt u onroerende zaakbelasting, kortweg OZB. De hoogte van

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEIT VAN DE TAXATIES. Inspectie uitgevoerd door: Datum: 26 augustus 2015

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEIT VAN DE TAXATIES. Inspectie uitgevoerd door: Datum: 26 augustus 2015 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEIT VAN DE TAXATIES Gemeente: Inspectie uitgevoerd door: Oldebroek Dhr. J. Smit Datum: 26 augustus 2015 Datum rapport: 14 oktober 2015 Gesprek

Nadere informatie

: Verantwoording hertaxtie Wet WOZ en kostenverrekening ten behoeve van WOZ-periode 1 januari 2001 tot en met 31 december 2004

: Verantwoording hertaxtie Wet WOZ en kostenverrekening ten behoeve van WOZ-periode 1 januari 2001 tot en met 31 december 2004 Commissie : ABZ 2 juni 2003 Agendanr. : 7 Doc.nr : B200306212 Afdeling: : Financiën COMMISSIEVOORSTEL Onderwerp : Verantwoording hertaxtie Wet WOZ en kostenverrekening ten behoeve van WOZ-periode 1 januari

Nadere informatie

WAARDERINGSINSTRUCTIE. Interactie. Systemen

WAARDERINGSINSTRUCTIE. Interactie. Systemen WAARDERINGSINSTRUCTIE Interactie Woningen Nietwoningen Systemen Gegevensbeheer Vakbekwaamheid Inleiding Inleiding De Waarderingsinstructie bevat richtlijnen voor de uitvoering van de Wet waardering onroerende

Nadere informatie

Gemeentelijk WOZ-rapport

Gemeentelijk WOZ-rapport Gemeentelijk WOZ-rapport Adres Adres 8 en woonplaats KLEISTAD Gemeente Wijk Centrum Vogelenbuurt Bouwkundig Objectstatus Object in gebruik Bouwjaar(klasse) 1978 Inhoud (m3) 340 bruto Gebruiksoppervlak

Nadere informatie

BENCHMARK WOZ-KOSTEN 2010-2011

BENCHMARK WOZ-KOSTEN 2010-2011 BENCHMARK WOZ-KOSTEN 2010-2011 WAARDERINGSKAMER Inleiding Dit rapport laat diverse gegevens over de uitvoering van de Wet WOZ op landelijk niveau zien. Hierbij zijn de gegevens over 2011 vergeleken met

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Stuf-TAX versie 4. Datum: 1 juli 2006 Bijlage(n): 3

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Stuf-TAX versie 4. Datum: 1 juli 2006 Bijlage(n): 3 WAARDERINGSKAMER NOTITIE Betreft: Stuf-TAX versie 4 Datum: 1 juli 2006 Bijlage(n): 3 1. Inleiding Met ingang van 1 januari 2006 zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd in de definitie van het uitwisselingsformaat

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Uitbreiding codelijst in domein 65.22 en commentaar 65.23. Datum: 27 maart 2007 Bijlage(n): 2

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Uitbreiding codelijst in domein 65.22 en commentaar 65.23. Datum: 27 maart 2007 Bijlage(n): 2 WAARDERINGSKAMER NOTITIE Betreft: Uitbreiding codelijst in domein 65.22 en commentaar 65.23 Datum: 27 maart 2007 Bijlage(n): 2 1. Inleiding In het Gegevenswoordenboek WOZ zijn in het domein van het gegevensnummer

Nadere informatie