Klantprofiel en inventarisatiemodel collectief pensioen. Gegevens onderneming. Gegevens contactpersoon. Kennis en ervaring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Klantprofiel en inventarisatiemodel collectief pensioen. Gegevens onderneming. Gegevens contactpersoon. Kennis en ervaring"

Transcriptie

1 Gegevens onderneming Naam en adresgegevens Bedrijfsnaam Adres Postcode en plaats Contactgegevens Telefoonnummer Faxnummer adres Gegevens contactpersoon Contactpersoon onderneming Naam contactpersoon Kennis en ervaring Een financieel dienstverlener wint informatie in over de kennis en ervaring, doelstellingen, risicobereidheid en financiele positie voor zover dit redelijkerwijs relevant is voor het advies en draagt hij er zorg voor dat zijn advies, voor zover redelijkerwijs mogelijk, rekening houdt met deze ingewonnen informatie. Heeft u ervaring met pensioenen? [ ] Nee, geen enkele ervaring [ ] Ja, via eerdere pensioenregeling(en) voor de onderneming [ ] Ja, via eerdere pensioenregeling(en) als werknemer [ ] Ja, ik heb ervaring en weet exact hoe in elkaar zit Heeft u ervaring met pensioensystemen, beheer en dekkingen? [ ] Nee, geen enkele ervaring [ ] Ja, met beschikbare premieregelingen [ ] Ja, met middelloon- en/of eindloonregelingen [ ] Ja, met beide soorten pensioensystemen en pensioendekkingen Hoe is uw kennis van de sociale zekerheid waaronder WIA, WGA en ANW en het belastingregime in Nederland het beste te omschrijven? [ ] Slecht, ik heb geen enkele kennis genomen van de sociale zekerheid en het belastingregime in Nederland [ ] Matig, ik lees er wel eens iets over in de kranten [ ] Voldoende, ik heb ervaring met inkomen- en risicovoorzieningen vanuit de overheid voor werknemers [ ] Goed, ik heb een prima beeld van de mogelijkheden en onmogelijkheden van de sociale zekerheid en het belastingregime in Nederland Welke ervaring heeft u met beleggingen? [ ] Slecht, ik heb geen enkele kennis [ ] Matig, ik lees er wel eens iets over in de kranten [ ] Voldoende, ik weet ongeveer welke beleggingsmogelijkheden er zijn [ ] Goed, ik heb (veel) ervaring met beleggingen Inventarisatie Pagina 1

2 [ ] Perfect, ik heb een volledig beeld van de beleggingsmarkt Wat verstaat u onder garantie in het kader van een collectieve pensioenregeling? [ ] Een gegarandeerde uitkering op pensioendatum [ ] Een gegarandeerd kapitaal op de pensioendatum [ ] De zekerheid dat de premies worden betaald [ ] Een gegarandeerd rendement op de belegde premies [ ] De zekerheid dat het kapitaal op ieder moment nooit lager is dan de som van de ingelegde premies [ ] Anders, namelijk: De persoonlijke mening van de werkgever over zijn kennis en ervaring: Inventarisatie Pagina 2

3 Doelstellingen De pensioendoelstellingen van een werkgever zijn van essentieel belang voor het soort pensioenregeling, de pensioenvoorkeur en de uiteindelijke pensioentoezegging aan de werknemers. Een financieel dienstverlener dient grondig na te gaan wat de doelstelling van de werkgever is ten aanzien van het budget. Hoeveel ouderdomspensioen denkt u dat uw werknemers nodig hebben, wat is het ambitieniveau van de pensioenregeling? [ ] Tussen 70% en 100% van het laatst verdiende salaris [ ] Tussen 50% en 70% van het laatst verdiende salaris [ ] Tussen 25% en 50% van het laatst verdiende salaris Heeft u beeld van pensioentoezeggingen van aan u gelijkwaardige, concurrerende organisaties? [ ] Nee, geen beeld en niet gewenst [ ] Ja, maar niet relevant voor de doelstellingen [ ] Ja en nader onderzoek gewenst [ ] Toelichting: Als uw werknemers te weinig ouderdomspensioen hebben, wat is hiervan de invloed op de financiele positie? [ ] De invloed is zeer groot, daar het pensioen mogelijk de enige aanvulling is op de AOW-uitkering [ ] De invloed is groot, doch niet onoverkomelijk [ ] De invloed is naar verwachting beperkt, gezien opleidingsniveau en vermogensposities bij de werknemers Wat zijn de doelstellingen van de onderneming in het kader van een pensioenregeling? [ ] Het bedrijf wil een pensioenregeling dat het risico dekt van overlijden van uw werknemer [ ] Het bedrijf wil een pensioenregeling voor de werknemers voor zowel ouderdom- en nabestaandenpensioen [ ] Het bedrijf wil een aanvullende pensioenregeling [ ] Het bedrijf wil helemaal geen pensioenregeling [ ] Anders, namelijk: Wat vindt het bedrijf belangrijk in het kader van uw inkomensverzekeringen binnen de 2e pijler? [ ] De onderneming wil verzekeringen met goede voorwaarden en een redelijke premie [ ] De onderneming wil verzekeringen met een zo laag mogelijke premie [ ] De onderneming wil bij arbeidsongeschiktheid een (gedeeltelijke) aanvulling bieden op de loonkosten [ ] Anders, namelijk: Naar welk pensioensysteem gaat uw voorkeur uit? [ ] Een pensioenregeling op basis van eindloon (uitkeringsovereenkomst) [ ] Een pensioenregeling op basis van middelloon (uitkeringsovereenkomst) [ ] Een pensioenregeling op basis van beschikbare premies (premieovereenkomst) [ ] Een pensioenregeling op basis van een gegarandeerd kapitaal (kapitaalovereenkomst) Waarom heeft dit type pensioensysteem uw voorkeur? [ ] Die regeling pas het beste bij onze doelstellingen [ ] Ik heb meerdere voorkeuren Anders, namelijk: Inventarisatie Pagina 3

4 Risicobereidheid De mate van risico die een werkgever bereid is te nemen heeft invloed op de pensioenregeling. Niet alleen de risico's van premies maar ook de hoogte en het soort pensioentoezegging zijn van belang. Een financieel dienstverlener krijgt inzicht in het risico dat een werkgever wil lopen en vormt een oordeel over de draagkracht. Hoeveel ouderdomspensioen denkt u dat uw werknemers nodig hebben, wat is het ambitieniveau in de regeling? [ ] Het bedrijf wil volledige zekerheid over het te zijner tijd uit te keren bedrag [ ] Het bedrijf aanvaardt kleine /middelmatige /grote fluctuaties in het te zijner tijd uit te keren bedrag voor uw werknemers en u zelf [ ] Het bedrijf wil een pensioenverzekering met een beleggingscomponent [ ] Het bedrijf wil geen pensioenverzekering met een beleggingscomponent Hoeveel mag de waarde van de totale beleggingsportefeuille binnen het pensioen dalen in een slecht beleggingsjaar, zonder dat uw werknemers zich hierbij onprettig voelen? [ ] 0% [ ] 1 tot en met 5% [ ] 6 tot en met 10% [ ] Meer dan 10% [ ] Het bedrijf aanvaardt kleine /middelmatige /grote fluctuaties in het te zijner tijd uit te keren bedrag voor uw werknemers en u zelf Wat zijn de gevolgen voor uw werknemersbeleid als de regeling in de toekomst op een lager niveau moet worden voortgezet? [ ] Medewerkers zullen hier zeker mee akkoord gaan [ ] Een aantal medewerkers zouden mogelijk bezwaar aantekenen [ ] Geen enkele medewerker zal hieraan meewerken [ ] Mijn personeelsbeleid is hier op afgestemd [ ] Anders, namelijk: Bent u met betrekking tot de opbouw van het pensioen bereid risico te lopen? [ ] Werknemers moeten altijd exact weten hoeveel pensioen zij straks krijgen [ ] Exact is niet nodig, maar wel grote mate van nauwkeurigheid [ ] Een globale indicatie is voldoende Hoe staat u tegenover het beleggen van pensioengelden voor uw werknemers? [ ] Pensioengeld is bedoeld voor de verzorging, beleggen is dan geen optie [ ] Pensioengeld wordt gezien als een noodzakelijke aanvulling, dan kan er in zekere fondsen worden belegd (eventueel met garantie) [ ] Pensioen is lange termijn. Belegging kan hoger rendement opleveren (eventueel met garantie) Wenst u in het kader van risicobereidheid toekomstige premiestijgingen op te kunnen vangen? [ ] Neen, ik wens geen toekomstige premiestijgingen [ ] Ja, in beperkte mate [ ] Ja, er is voldoende financiele ruimte [ ] Toelichting: Inventarisatie Pagina 4

5 Financiële positie Op een financieel dienstverlener ligt de verplichting om zelfstandig een onderzoek in te stellen of de pensioenregeling voor een werkgever betaalbaar is op het moment van adviseren en (voor zover voorzienbaar) gedurende de looptijd. Hiertoe dient de huidige en toekomstige financiële positie van de onderneming goed in kaart te worden gebracht. Hoe zou het bedrijf haar eigen financiële kennis en ervaring inschatten? [ ] Slecht [ ] Matig [ ] Voldoende [ ] Goed [ ] Uitstekend [ ] Motivatie: Verwacht u in het kader van financieel draagvlak toekomstige premiestijgingen op te kunnen vangen? [ ] Neen, ik wens geen toekomstige premiestijgingen [ ] Ja, in beperkte mate [ ] Ja, er is voldoende financiële ruimte [ ] Toelichting: Bespreekt u de financiële pensioensituatie met uw accountant? [ ] Nee [ ] Ja, mijn accountant is: Inventarisatie Pagina 5

6 Bedrijfsprofiel Een financieel dienstverlener onderzoekt in hoeverre er sprake is van mogelijke BPF- en CAO-verplichtingen. Indien een pensioenproduct hiermee strijdig is dan is er per definitie sprake van geen passend advies. Hiernaast wordt de omvang van het personeelsbestand en de toekomstige ontwikkeling hiervan in het advies betrokken. Omschrijving van uw bedrijfsactiviteiten? Omschrijving vanuit Kamer van Koophandel? Omschrijving vanuit internetsite? Zijn er verschillende groepen werknemers aanwezig? [ ] Nee [ ] Ja, toelichting: Is er sprake van concernrelaties? [ ] Nee [ ] Ja, toelichting: Is er sprake van BPF-verplichtingen? [ ] Nee [ ] Ja, toelichting: Is er sprake van CAO-verplichtingen? [ ] Nee [ ] Ja, toelichting: Inventarisatie Pagina 6

7 Onderdeel ondernemingsraad? [ ] Nee [ ] Instemmingsrecht (waar personeelsbeloningen een arbeidsvoorwaarde betreft) [ ] Adviesrecht (personeel gerelateerde wijzigingen m.b.t. werkzaamheden) [ ] Personeelsvertegenwoordiging Gegevens omtrent uw personeelsbestand? - Loonsom personeel euro - Personeelsleden fulltime - Idem parttime Welke omzet, personeels- en/of salarisgroei verwacht u de komende 5 jaar? - Omzetgroei procent - Personeelsgroei procent - Salarisgroei procent De persoonlijke mening van de werkgever over het bedrijfsprofiel: Inventarisatie Pagina 7

8 Risicomanagement Een financieel dienstverlener brengt de risico's welke de werkgever loopt in beeld. Deze risico's kunnen op diverse manieren invloed hebben op de (hoogte van de) pensioentoezegging. Hierbij gaat het zowel om inzicht in welk risico de werkgever wil lopen, maar ook om een oordeel van de adviseur welk risico de werkgever kan dragen. Zijn er binnen uw onderneming impactvolle risico's op het gebied van strategische risico's? [ ] Groeiambities [ ] Impactvolle onverwachte groei/krimp [ ] Brancheontwikkelingen [ ] Overnamerisico's [ ] Concurrentie [ ] Toekomstige verplichtingen [ ] Toelichting: Zijn er binnen uw onderneming impactvolle risico's op het gebied van operationele risico's? [ ] Veiligheidskwesties [ ] Onverwachte bedrijfsonderbrekingen [ ] Afhankelijkheid derden [ ] Invulling sleutelposities en arbeidsverhoudingen [ ] Toelichting: Zijn er binnen uw onderneming impactvolle risico's op het gebied van financiele risico's? [ ] Financieringsverplichtingen [ ] Liquiditeitsrisico's [ ] Kredietrisico's [ ] Toelichting: Zijn er binnen uw onderneming impactvolle risico's op het gebied van compliance risico's? [ ] Overschrijdingen (overheids-)normen [ ] Juridische claims [ ] Arbeidsovereenkomsten [ ] Toelichting: De persoonlijke mening van de werkgever over de risico's binnen de onderneming: Inventarisatie Pagina 8

9 Kwantitatieve aspecten Een financieel dienstverlener vormt zich een beeld van de (huidige) pensioenlasten, eigen bijdragen en de oorspronkelijke uitgangspunten van een bestaande pensioenregeling. Hiertoe wordt onder andere nagegaan wat de doelstelling is ten aanzien van het budget van de pensioenregeling en de toekomstige betaalbaarheid. Korte beschrijving inhoud huidige pensioenregeling: Uitgangspunten van de huidige pensioenregeling: [ ] Totale werkgeverslast oude pensioenregeling euro [ ] % bijdrage werknemer pensioengrondslag procent [ ] % bijdrage werknemer pensioenpremie procent [ ] Gemiddelde loonsom onderneming euro [ ] Het totaal aantal deelnemers [ ] Gemiddelde leeftijd werknemers [ ] Gemiddelde diensttijd werknemers [ ] Verwachte ontwikkeling personeelsbestand, namelijk: Is er een maximum bedrag dat u wenst uit te geven aan de pensioenregeling? [ ] % van de loonsom, zijnde procent [ ] Vast bedrag, zijnde euro [ ] Fiscaal optimaal [ ] Nee Heeft u een bepaalde eigen bijdrage voor de werknemers in gedachte? [ ] % van de pensioengrondslag, zijnde procent [ ] % van de premie, zijnde procent [ ] Geen eigen bijdrage Welke toekomstige premiestijging kan de onderneming aan? Uitgangspunten van het pensioengevend salaris: [ ] Maandsalaris inclusief vakantiegeld [ ] Maandsalaris exclusief vakantiegeld [ ] Wel pensioenopbouw over variabel salaris [ ] Geen pensioenopbouw over variabel salaris Inventarisatie Pagina 9

10 [ ] Wel pensioenopbouw over vast tantieme [ ] Geen pensioenopbouw over vast tantieme [ ] Maximum pensioengevend salaris, zijnde euro Uitgangspunten van de aow-franchise: [ ] Minimale Witteveen franchise (10/7 gehuwd) [ ] Vast bedrag AOW-franchise, zijnde euro Kosten en risicopremies wenst u te financieren: [ ] Uit de premie inleg [ ] Apart naast de premie [ ] Een apart bedrag voor werkgever en werknemer [ ] Nader in te vullen De persoonlijke mening van de werkgever over de kwantitatieve aspecten van de pensioenregeling: Inventarisatie Pagina 10

11 Kwalitatieve aspecten (1) - pensioenvormen Een financieel dienstverlener gaat grondig na wat de doelstelling van de werkgever is ten aanzien van de kwaliteit van de pensioenregeling. Hiertoe dient de adviseur de doelstelling en het ambitieniveau van de werkgever te kennen over elke afzonderlijke dekkingsmogelijkheid die de pensioenregeling kent alsmede de mate van zekerheid hiervan. Ouderdomspensioen [ ] Pensioenleeftijd regeling [ ] Aanvangsleeftijd regeling [ ] Verplicht verzekerd [ ] Vrijwillig verzekerd Nabestaandenpensioen na pensioendatum [ ] % overgang ouderdomspensioen procent [ ] % opbouw per dienstjaar procent [ ] Verplicht verzekerd [ ] Vrijwillig verzekerd Nabestaandenpensioen voor pensioendatum [ ] % overgang ouderdomspensioen procent [ ] % opbouw per dienstjaar procent [ ] Opbouwbasis verzekerd [ ] Risicobasis verzekerd [ ] Verplicht verzekerd [ ] Vrijwillig verzekerd Wezenpensioen [ ] % overgang ouderdomspensioen procent [ ] % overgang nabestaandenpensioen procent [ ] % opbouw per dienstjaar procent [ ] Eindleeftijd wezenpensioen [ ] Afwijkend mits studerend [ ] Verplicht verzekerd [ ] Vrijwillig verzekerd Nabestaandenoverbruggingspensioen (ANW-hiaat) [ ] Vast bedrag verzekeren euro [ ] Fiscaal maximaal [ ] Verplicht verzekerd [ ] Vrijwillig verzekerd Arbeidsongeschiktheid [ ] Arbeidsongeschiktheidspensioen 70% salaris [ ] Arbeidsongeschiktheidspensioen 80% salaris [ ] Premievrijstelling op basis van 7 klassen [ ] Premievrijstelling op basis van 6 klassen [ ] Premievrijstelling op basis van 3 klassen [ ] Premievrijstelling gelijkblijvend [ ] Premievrijstelling staffelvolgend Inventarisatie Pagina 11

12 Doorbetaling bij ziekte [ ] WGA-hiaat [ ] WIA-excedent De persoonlijke mening van de werkgever over de pensioenvormen van de pensioenregeling: Inventarisatie Pagina 12

13 Kwalitatieve aspecten (2) - pensioendoelstelling Een financieel dienstverlener gaat grondig na wat de doelstelling van de werkgever is ten aanzien van de kwaliteit van de pensioenregeling. Hiertoe dient de adviseur de doelstelling en het ambitieniveau van de werkgever te kennen over elke afzonderlijke dekkingsmogelijkheid die de pensioenregeling kent alsmede de mate van zekerheid hiervan. Pensioendoelstelling werkgever? [ ] Beloningsgedachte [ ] Verzorgingsgedachte [ ] In hoeverre bent u destijds zelf betrokken geweest bij de totstandkoming van deze regeling: [ ] Waarom is destijds voor deze pensioentoezegging gekozen: Wat zijn uw (richt)doelstellingen met betrekking tot een uitkeringsovereenkomst (eindloon)? [ ] Eindloonregeling is geen onderdeel van de toezegging [ ] % opbouw ouderdomspensioen procent [ ] % opbouw nabestaandenpensioen procent Wat zijn uw (richt)doelstellingen met betrekking tot een uitkeringsovereenkomst (middelloon)? [ ] Middelloonregeling is geen onderdeel van de toezegging [ ] % opbouw ouderdomspensioen procent [ ] % opbouw nabestaandenpensioen procent Wat zijn uw (richt)doelstellingen met betrekking tot een zuivere premieovereenkomst (beschikbare premieregeling)? [ ] Beschikbare premieregeling is geen onderdeel van de toezegging [ ] Staffel 2 op basis van 4,0% rekenrente [ ] Staffel 2 op basis van 3,0% rekenrente [ ] Staffel 3 op basis van 4,0% rekenrente [ ] Staffel 3 op basis van 3,0% rekenrente [ ] Percentage van de staffel procent [ ] Gelijkblijvend percentage (staffel 2) procent [ ] Gelijkblijvend percentage (staffel 3) procent [ ] Toepassing bruto staffelbesluit (23 oktober 2007) [ ] Toepassing netto staffelbesluit (20 december 2009) [ ] Toepassing netto staffelbesluit (12 februari 2013) Wat zijn uw (richt)doelstellingen met betrekking tot een kapitaalovereenkomst (streefregeling)? [ ] Streefregeling is geen onderdeel van de toezegging [ ] Anders, namelijk: Is er sprake van een excedentregeling? [ ] Excedentregeling is geen onderdeel van de toezegging [ ] Tot een bepaald maximum [ ] Aanvulling op de basisregeling Inventarisatie Pagina 13

14 Wenst u aanvullende mogelijkheden ter optimalisatie van pensioen? [ ] Extra vrijwillige bijdrage van werknemer [ ] Extra nabestaandenpensioen voorliggende diensttijd [ ] Mogelijkheid van inkoop van dienstjaren [ ] Advisering aan deelnemers [ ] Waardeoverdracht [ ] Indexatiebeleid De persoonlijke mening van de werkgever over de pensioendoelstelling van de pensioenregeling: Inventarisatie Pagina 14

15 Overige pensioenaspecten Naast de kwantitatieve en kwalitatieve invulling van de pensioenregeling zijn een aantal andere zaken te benoemen welke van invloed zijn op de inrichting van de pensioenregeling en de keuze voor een pensioenuitvoerder. Aspecten zoals performance, carenzjaren, inloop- en uitlooprisico en collectieve waardeoverdracht spelen hierbij een rol. Wanneer is deze regeling gestart, wie is de uitvoerder en wat is de einddatum van de overeenkomst? [ ] Aanvang van de pensioentoezegging (dd-mm-jjjj) [ ] Start huidige uitvoeringsovereenkomst (dd-mm-jjjj) [ ] Einde huidige uitvoeringsovereenkomst (dd-mm-jjjj) [ ] Inhoud uitvoeringsovereenkomst en verzekeringsmaatschappij: Wat is goed of zou u graag verbeterd zien? [ ] Administratieve performance, namelijk: [ ] Rol pensioenadviseur/intermediair, namelijk: [ ] Informatievoorziening naar de medewerkers, namelijk: [ ] Kosten uitvoering pensioenregeling, namelijk: Is de werkgever bekend met begrip 'carenzjaren' en het begrip 'brandend huis bepaling'? [ ] De werkgever is hier wel mee bekend [ ] De werkgever is hier niet mee bekend [ ] Toelichting, namelijk: Is de werkgever bekend met het begrip 'inloop-' en 'uitlooprisico' van een bestaande en/of nieuwe pensioenovereenkomst? [ ] De werkgever is hier wel mee bekend [ ] De werkgever is hier niet mee bekend [ ] Toelichting, namelijk: Is de werkgever bekend met de uitgangspunten van een eventuele collectieve waardeoverdracht? [ ] De werkgever is hier wel mee bekend [ ] De werkgever is hier niet mee bekend [ ] Toelichting, namelijk: Voor wiens rekening komt volgens de werkgever een mogelijke toename van de lasten als gevolg van de afname van de rekenrente? [ ] De werkgever [ ] De werknemer [ ] Beide door middel van herziening pensioentoezegging Inventarisatie Pagina 15

16 Welk voorbeeldrendement wenst de werkgever bij indicaties opbouw pensioenkapitaal? [ ] Bruto rendement uitvoerder [ ] Netto rendement uitvoerder [ ] Historisch rendement [ ] Vast bruto percentage procent [ ] Vast netto percentage procent Welke beleggingsfondsen wenst de werkgever aan te bieden (beleggingskeuze altijd via klantprofiel pensioenuitvoerder)? [ ] Beleggingen niet van toepassing [ ] Beleggingsvrijheid, vrije keuze werknemer (informatief karakter) [ ] Life-cycle fondsen [ ] Vast bruto percentage [ ] Geen beleggingsvrijheid De persoonlijke mening van de werkgever over de overige aspecten binnen een pensioenregeling: Inventarisatie Pagina 16

17 Transparantie regeling Een pensioenregeling vergt ook (periodieke) nazorg om na te gaan in hoeverre de geadviseerde pensioenregeling in de toekomst nog aansluit bij de wensen en doelstelling van de werkgever. Hiernaast zal de pensioenregeling aan medewerkers moeten worden toegelicht en is inzicht in en transparantie van kosten een belangrijk onderdeel. De volgende onderwerpen zijn besproken: [ ] De onderneming wenst periodiek op de hoogte blijven van de relevante (pensioen)wet- en regelgeving [ ] U wenst een uitgebreide controle van alle pensioenjuridische stukken, reglementen, rekening-courant en overige verzekeringsovereenkomsten [ ] U wenst rechtstreeks de stukken van de pensioenuitvoerder te ontvangen zonder controle Voorlichting en (periodieke) communicatie aan de deelnemers: [ ] Groepspresentatie(s) [ ] Internetcommunicatie [ ] Overzicht arbeidsvoorwaarden [ ] Individuele gesprekken Heeft u volledig inzicht in de kosten van uitvoerder/adviseur/bemiddelaar? [ ] Ja [ ] Nee [ ] Gewenst inzicht in kosten verzekeraar [ ] Gewenst inzicht in advieskosten [ ] Gewenst inzicht in kosten beheer pensioenregeling De persoonlijke mening van de werkgever over de transparantie van een pensioenregeling: Inventarisatie Pagina 17

18 Prioritering regeling Op basis van de door de werkgever geformuleerde wensen en doelstellingen in combinatie met de financiele uitgangspunten en mogelijkheden zullen keuzes moeten worden gemaakt. Op basis van een prioritering wordt een afweging tussen keuzemogelijkheden gemaakt waarmee een financieel dienstverlener in het advies rekening houdt. Realiseert u zich de consequenties van uw doelstellingen en verwachtingen? [ ] Ja, ik realiseer mij de consequenties volledig [ ] Ja, ik realiseer mij de consequenties grotendeels [ ] Nee, ik realiseer mij de consequenties niet [ ] Een nadere advisering is gewenst op het gebied van: Toelichting door adviseur/werkgever op het gebied van: [ ] Toelichting omtrent langleven: [ ] Toelichting omtrent risico: [ ] Toelichting omtrent arbeidsongeschiktheid: In hoeverre wordt de doelstelling van een geadviseerde pensioenregeling gehaald en wat zijn de risico's op het niet realiseren? [ ] Ja, volledige realisatie, geen realisatierisico's [ ] Ja, gedeeltelijke realisatie, beperking doelstellingen: [ ] Ja, gedeeltelijke realisatie, realisatierisico's: [ ] Ja, gedeeltelijke realisatie, financiele risico's: [ ] Ja, gedeeltelijke realisatie, ondernemingsrisico's: [ ] Niet of gedeeltelijk: De persoonlijke mening van de werkgever over de prioritering binnen een pensioenregeling: Inventarisatie Pagina 18

19 Slotverklaring Tot slot Tijdens onze besprekingen kunnen er ongetwijfeld nieuwe aspecten naar voren komen. Die zullen wij uiteraard op dat moment op de juiste waarde schatten en meenemen bij het verdere vervolg. Voor gezien werkgever Idem adviseur Overige informatie Opmerking berekening Commentaar Inventarisatie opgesteld door Behandelaar Naam behandelaar Functie Kantoorgegevens Naam kantoor PSI Pensioenbeheer Correspondentie adres Postbus 778 Postcode en plaats 5000 AT TILBURG Contactgegevens adres Telefoonnummer (088) Inventarisatie Pagina 19

Klantprofiel en Inventarisatiemodel Pensioen - Werkgever

Klantprofiel en Inventarisatiemodel Pensioen - Werkgever Klantprofiel en Inventarisatiemodel Pensioen - Werkgever Bedrijfsprofiel Naam bedrijf : Contactpersoon : Adres : Postcode/vestigingsplaats : Telefoonnummer : Aantal werknemers : Sector en omschrijving

Nadere informatie

Inventarisatieformulier Collectieve pensioenregeling

Inventarisatieformulier Collectieve pensioenregeling Pagina 1 van 7 Inventarisatieformulier Collectieve pensioenregeling 1. Aanleiding adviesgesprek 1.1 Wat is de aanleiding voor werkgever om een afspraak te maken? 1.2 Wat verwacht werkgever van de pensioenadviseur?

Nadere informatie

Leidraad tweedepijler pensioenadvisering

Leidraad tweedepijler pensioenadvisering Leidraad tweedepijler pensioenadvisering Afevering 3: Wat voor pensioenregeling wil de werkgever? Het adviseren van een werkgever over een tweedepijler pensioenproduct van een verzekeraar (hierna pensioenproduct)

Nadere informatie

Rapport Klantprofiel en Wft intake collectief 2013/1

Rapport Klantprofiel en Wft intake collectief 2013/1 Rapport Klantprofiel en Wft intake collectief 2013/1 Bedrijfsnaam: Adres: Postcode: Plaats: Telefoonnummer algemeen: E-mail algemeen: Naam contactpersoon: Functie: Geslacht: Telefoonnummer: E-mail: Inleiding

Nadere informatie

Zo nee, bestaan er plannen om een Beroeps-, Bedrijfstak of ondernemingspensioenfonds op te starten?

Zo nee, bestaan er plannen om een Beroeps-, Bedrijfstak of ondernemingspensioenfonds op te starten? Collectief Pensioen Aanvullende bedrijfsgegevens Personeel Vul het excelbestand 'Personeelsgegevens' in. Opleidings- en denkniveau personeel Salarisgebouw en carrièrepatroon van toepassing? Zo ja, welke?

Nadere informatie

Klantprofiel en Wft intake individueel 2013/1

Klantprofiel en Wft intake individueel 2013/1 Klantprofiel en Wft intake individueel 2013/1 Bedrijfsnaam: Adres: Postcode: Plaats: Telefoonnummer algemeen: E-mail algemeen: Naam contactpersoon: Functie: Geslacht: Telefoonnummer: E-mail: Inleiding

Nadere informatie

KPS Kring van Pensioen-Specialisten

KPS Kring van Pensioen-Specialisten RICHTLIJN VOOR EEN INVENTARISATIEFORMULIER TER BEPALING VAN HET PENSIOENKLANTPROFIEL VAN EEN ONDERNEMING VOOR EEN PENSIOENREGELING T.B.V. ÉÉN OF MEERDERE WERKNEMERS Disclaimer: Dit inventarisatieformulier

Nadere informatie

Leidraad tweedepijler pensioenadvisering

Leidraad tweedepijler pensioenadvisering Leidraad tweedepijler pensioenadvisering Aflevering 4: Wat kan en wil de werkgever betalen voor een pensioenregeling? Het adviseren van een werkgever over een tweedepijler pensioenproduct van een verzekeraar

Nadere informatie

DGA pensioen opbouw. Zo ja, hoeveel. Zo ja, moet u hier verplicht aan deelnemen? Zo ja, geldt er voor u een dispensatie?

DGA pensioen opbouw. Zo ja, hoeveel. Zo ja, moet u hier verplicht aan deelnemen? Zo ja, geldt er voor u een dispensatie? Aanvullende bedrijfsgegevens Zijn er meerdere DGA s werkzaam in de BV waarin u werkzaam bent? Zo ja, hoeveel Zijn er andere personen werkzaam in de BV waarin u werkzaam bent? Zo ja, hoeveel Geldt er voor

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN. Algemeen

VEELGESTELDE VRAGEN. Algemeen Algemeen 1 Wat is een UPO? UPO staat voor Uniform Pensioenoverzicht. Het UPO geeft u inzicht in uw huidige en toekomstige financiële situatie (en de situatie voor uw eventuele nabestaanden) bij pensionering,

Nadere informatie

De beschikbare premieregeling: de feiten op een rij

De beschikbare premieregeling: de feiten op een rij De beschikbare premieregeling: de feiten op een rij 3 De beschikbare premieregeling In Nederland bestaan grofweg twee categorieën pensioenregelingen: beschikbare premieregelingen enerzijds en middelloon-

Nadere informatie

Veelgestelde vragen. Algemeen

Veelgestelde vragen. Algemeen Algemeen 1. Wat is een UPO? UPO staat voor Uniform Pensioenoverzicht. Het UPO geeft u inzicht in uw huidige en toekomstige financiºle situatie (en de situatie voor uw eventuele nabestaanden) bij pensionering,

Nadere informatie

Zwitserleven DGA Pensioen.

Zwitserleven DGA Pensioen. Zwitserleven DGA Pensioen. Het Zwitserleven DGA Pensioen is een individuele pensioenverzekering voor de Directeur Grootaandeelhouder (DGA). Het Zwitserleven DGA Pensioen heeft het karakter van een kapitaalovereenkomst

Nadere informatie

Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers?

Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers? Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers? De verlenging van uw contract U ontvangt voor de verlenging van de pensioenregeling voor uw werknemers een voorstel voor

Nadere informatie

Geen verandering voor u. U kunt de beleggingsmogelijkheden voor uw werknemers beperken.

Geen verandering voor u. U kunt de beleggingsmogelijkheden voor uw werknemers beperken. De verschillen tussen het Zwitserleven Privilege BedrijfsPensioen GarantieKapitaal met RendementsCorrectie en het Zwitserleven Exclusief Pensioen Voor een vernieuwde overeenkomst, met een ingangsdatum

Nadere informatie

Geen verandering voor u. U kunt de beleggingsmogelijkheden voor uw werknemers beperken.

Geen verandering voor u. U kunt de beleggingsmogelijkheden voor uw werknemers beperken. De verschillen tussen Vast en Zeker Kapiaal (V&Z) OverrenteAandeel Plus/AEX plus het resultaat op fictieve indexbeleggingen in de AEX-index en het Zwitserleven Exclusief Pensioen Voor een vernieuwde overeenkomst,

Nadere informatie

Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers?

Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers? Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers? De verlenging van uw contract U ontvangt voor de verlenging van de pensioenregeling voor uw werknemers een voorstel voor

Nadere informatie

Basiscursus collectief Pensioen. Wat je moet weten over een belangrijke arbeidsvoorwaarde

Basiscursus collectief Pensioen. Wat je moet weten over een belangrijke arbeidsvoorwaarde Basiscursus collectief Pensioen Wat je moet weten over een belangrijke arbeidsvoorwaarde 1 Onderwerpen Pensioen in Nederland Pensioen = loon Hoe wordt pensioen vastgesteld? Wat bepaalt de waarde van een

Nadere informatie

Veelgestelde vragen en antwoorden

Veelgestelde vragen en antwoorden Veelgestelde vragen en antwoorden Algemeen 1. Wat is een UPO? UPO staat voor Uniform Pensioenoverzicht. Het UPO geeft u inzicht in uw huidige en toekomstige financiºle situatie (en de situatie voor uw

Nadere informatie

ONDERDEEL Leven Zakelijk

ONDERDEEL Leven Zakelijk delta Iloyd ONDERWERP Delta Lloyd Levensverzekering NV ONDERDEEL Leven Zakelijk DATUM 27 mei 2014 UW REFERENTIE 34072 Honig en Honig T.a.v. W. Honig Postbus 336 1800 AH ALKMAAR Geachte heer / mevrouw Honig,

Nadere informatie

VRAGENLIJST KLANTPROFIEL INDIVIDUEEL

VRAGENLIJST KLANTPROFIEL INDIVIDUEEL VRAGENLIJST KLANTPROFIEL INDIVIDUEEL Klantprofiel Individueel Om tot een advies te komen voor een complex product zijn klantgegevens noodzakelijk en dienen wij een analyse te maken van uw persoonlijke

Nadere informatie

Klantprofiel en Wft intake DGA 2013/1a

Klantprofiel en Wft intake DGA 2013/1a Klantprofiel en Wft intake DGA 2013/1a Bedrijfsnaam: Adres: Postcode: Plaats: Telefoonnummer algemeen: E-mail algemeen: Naam contactpersoon: Functie: Geslacht: Telefoonnummer: E-mail: Inleiding Met genoegen

Nadere informatie

ONDERDEEL VAN EEN GEOLIEDE MACHINE

ONDERDEEL VAN EEN GEOLIEDE MACHINE ONDERDEEL VAN EEN GEOLIEDE MACHINE PENSIOENMANTEL BESCHIKBARE PREMIE 1 november 2013 UW KAPITAAL ZIJN UW MENSEN SPECIAAL VOOR WTG Cappital: een unieke pensioenregeling voor WTG De pensioenregeling bij

Nadere informatie

HET WERKNEMERS PENSIOEN

HET WERKNEMERS PENSIOEN HET WERKNEMERS PENSIOEN Productinformatie voor adviseurs en werkgevers Ingangsdatum 1 januari 2017 Overzichtelijke pensioenopbouw Blijvend lage kosten HET WERKNEMERS PENSIOEN In het Werknemers Pensioen

Nadere informatie

Allianz Netto Pensioen. Factsheet november 2014

Allianz Netto Pensioen. Factsheet november 2014 Allianz Netto Pensioen Factsheet november 2014 Allianz Netto Pensioen Per 1 januari 2015 gelden andere regels voor de opbouw van pensioen. Zo zijn de opbouwpercentages voor ouderdoms-, partner- en wezenpensioen

Nadere informatie

Het Werknemers Pensioen. Overzichtelijke pensioenopbouw. Blijvend lage kosten

Het Werknemers Pensioen. Overzichtelijke pensioenopbouw. Blijvend lage kosten Het Werknemers Pensioen Productinformatie voor adviseurs en werkgevers Ingangsdatum 1 januari 2018 Overzichtelijke pensioenopbouw Blijvend lage kosten Het Werknemers Pensioen In het Werknemers Pensioen

Nadere informatie

MIJN HEINZ PENSIOEN Algemene informatie

MIJN HEINZ PENSIOEN Algemene informatie MIJN HEINZ PENSIOEN Algemene informatie Arthur Theunissen, juni 2010 Deze slides zijn in juni 2010 gepresenteerd aan deelnemers aan de informatiesessies 3 modules: algemene informatie / Werking beschikbare

Nadere informatie

Pensioen Voorbeeldteksten laag 1 voor nettopensioenregeling VOORBEELDTEKST

Pensioen Voorbeeldteksten laag 1 voor nettopensioenregeling VOORBEELDTEKST Pensioen 1-2-3 Voorbeeldteksten laag 1 voor nettopensioenregeling Augustus 2016 Dit document bevat per icoon een voorbeeldtekst voor laag 1 van een Pensioen 1-2-3 voor een nettopensioenregeling. U mag

Nadere informatie

Klantprofiel. Naam klant : Voorletters : Voornaam : Titel : Postcode : Woonplaats : Geboortedatum : Geboorteplaats. Naam partner : Voorletters :

Klantprofiel. Naam klant : Voorletters : Voornaam : Titel : Postcode : Woonplaats : Geboortedatum : Geboorteplaats. Naam partner : Voorletters : Doelstelling klantprofiel: Om tot een advies te komen voor een complex product zijn klantgegevens noodzakelijk en dienen wij een analyse te maken van uw persoonlijke situatie. Vervolgens onderzoeken wij

Nadere informatie

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld?

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt

Nadere informatie

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet? U kunt vanaf 1 januari 2015 nettopensioen bij ons opbouwen. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in deze nettopensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan

Nadere informatie

Pensioen voor uw medewerkers

Pensioen voor uw medewerkers Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Pensioen voor uw medewerkers Allianz Design Pensioen Een goed pensioen voor uw medewerkers U wilt uw personeel goed belonen. Omdat ze het verdienen, omdat u hen

Nadere informatie

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Deze brochure is bedoeld voor alle medewerkers van Delta Lloyd die 18 jaar of ouder zijn en geeft je een goed overzicht van je pensioenregeling. Jouw Delta Lloyd Pensioen

Nadere informatie

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Stichting PENSIOENFONDS CAPGEMINI Nederland Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie

Nadere informatie

100K+/Netto Pensioen/Netto Lijfrente. Versie 19 januari 2015

100K+/Netto Pensioen/Netto Lijfrente. Versie 19 januari 2015 100K+/Netto Pensioen/Netto Lijfrente Versie 19 januari 2015 Wat is er veranderd per 1-1-2015? Voor 1-1-2015 gold er geen salarisbeperking waarover met pensioen op mocht bouwen. Vanaf 1-1-2015 is wetgeving

Nadere informatie

Bijlage I bij instemmingsverzoek BoMa Ondernemingsraad. Elementen van de per 1 januari 2015 voorgestelde pensioenregeling

Bijlage I bij instemmingsverzoek BoMa Ondernemingsraad. Elementen van de per 1 januari 2015 voorgestelde pensioenregeling Bijlage I bij instemmingsverzoek BoMa Ondernemingsraad Elementen van de per 1 januari 2015 voorgestelde pensioenregeling In bijlage I bij het instemmingsverzoek zijn de elementen van de met ingang van

Nadere informatie

Startbrief. 1. Algemeen. Waardeoverdracht. Informatie die u geeft. Wanneer bent u deelnemer in de Basisregeling?

Startbrief. 1. Algemeen. Waardeoverdracht. Informatie die u geeft. Wanneer bent u deelnemer in de Basisregeling? Startbrief Deze startbrief bestaat uit 3 delen: Algemeen, Basisregeling en Plusregeling. 1. Algemeen Uw werkgever: Tentoo Collective Freelance & Flex B.V. Uw pensioenuitvoerder: ABN AMRO Pensioenen Soort

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt vanaf pensioen bij ons op. Dit doet

Nadere informatie

Geen verandering voor u. U kunt de beleggingsmogelijkheden voor uw werknemers beperken.

Geen verandering voor u. U kunt de beleggingsmogelijkheden voor uw werknemers beperken. De verschillen tussen het Zwitserleven Privilege BedrijfsPensioen GarantieKapitaal met OverrenteAandeel en het Zwitserleven Exclusief Pensioen Voor een vernieuwde overeenkomst, met een ingangsdatum op

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt vanaf pensioen bij ons op. Dit doet

Nadere informatie

productbeschrijving prisma pensioen

productbeschrijving prisma pensioen productbeschrijving prisma pensioen Het Prisma Pensioen is een (collectieve) premieovereenkomst (PW) op basis van beleggingen (unit-linked). Het minimum aantal deelnemers is 5 en de minimum gemiddelde

Nadere informatie

Beschikbare premieregeling De premie

Beschikbare premieregeling De premie Uw werknemers bouwen op bij bpfbouw in de Pensioenregeling Bouwnijverheid. De regeling kent een maximum salaris. Dit maximum wordt jaarlijks vastgesteld en bedraagt op 1 januari 2013 55.348,13 (inclusief

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en

Nadere informatie

Netto pensioenregeling De netto pensioenregeling voor het pensioengevende salaris boven 96.544

Netto pensioenregeling De netto pensioenregeling voor het pensioengevende salaris boven 96.544 ABN AMRO Pensioenen Netto pensioenregeling De netto pensioenregeling voor het pensioengevende salaris boven 96.544 Sinds 1 januari 2015 is de fiscale regelgeving voor pensioenregelingen veranderd. Een

Nadere informatie

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

Handleiding Persoonlijk Pensioen Plan Collectief Online

Handleiding Persoonlijk Pensioen Plan Collectief Online XY 9074-1009 Vanaf 16 oktober 2009 kan voor het maken van offertes collectief alleen nog PPPc Online worden gebruikt. Hierbij is alle pensioenkennis in één applicatie gebundeld. In deze handleiding vindt

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Op dit Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid,

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Groeps Individueel PensioenPlan. Informatie voor de werkgever

Groeps Individueel PensioenPlan. Informatie voor de werkgever Groeps Individueel PensioenPlan Informatie voor de werkgever 2 BESTE PENSIOENVERZEKERAAR Als werkgever biedt u uw werknemers moderne arbeidsvoorwaarden. Een bewuste keuze, want aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Welkom. Informatiebijeenkomst Unisys Combi Pensioen

Welkom. Informatiebijeenkomst Unisys Combi Pensioen Welkom Informatiebijeenkomst Combi Pensioen Oktober November 2012 Programma 1. SPUN 2. High lights presentatie 3. Huidige pensioenregeling 4. Nieuwe pensioenregeling ( Combi pensioen) 5. Maatmannen 6.

Nadere informatie

Zwitserleven Exclusief Pensioen.

Zwitserleven Exclusief Pensioen. Zwitserleven Exclusief Pensioen. Productinformatie Zwitserleven Exclusief Pensioen Deze productinformatie is geldig voor overeenkomsten met een ingangsdatum vanaf 1 januari 2017. Zwitserleven heeft het

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

Bijlage I bij besluit CPP M inzake beschikbarepremieregelingen

Bijlage I bij besluit CPP M inzake beschikbarepremieregelingen Bijlage I bij besluit CPP2007-552M inzake beschikbare-premieregelingen 1 Bijlage I bij besluit CPP2007-552M inzake beschikbarepremieregelingen Aanwijzing als bedoeld in onderdeel 2.3 Staffels met uitgangspunten,

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan Collectief

Persoonlijk Pensioen Plan Collectief Pag. 1/5 P 01.7.54-1112 Brochure voor u als werkgever U wilt het pensioen voor uw werknemers graag goed regelen. Pensioen is voor hen een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Maar u wilt er zo min mogelijk omkijken

Nadere informatie

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld?

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt

Nadere informatie

Geen verandering voor u. U kunt de beleggingsmogelijkheden voor uw werknemers beperken.

Geen verandering voor u. U kunt de beleggingsmogelijkheden voor uw werknemers beperken. De verschillen tussen het Zwitserleven Privilege BedrijfsPensioen GarantieKapitaal met OverrenteAandeel en het Zwitserleven Exclusief Pensioen Voor een vernieuwde overeenkomst, met een ingangsdatum op

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan

Persoonlijk Pensioen Plan Persoonlijk Pensioen Plan Brochure voor u als werkgever Als werkgever hebt u behoefte aan een betaalbare pensioenregeling. Tegelijkertijd wilt u een regeling die past in een goed arbeidsvoorwaardenbeleid.

Nadere informatie

Zwitserleven Netto Pensioen.

Zwitserleven Netto Pensioen. Zwitserleven Netto Pensioen. De wetgeving over netto pensioen is op 16 september 2014 in het wetsvoorstel Verzamelwet Pensioenen 2014 opgenomen. Het product kan nog gewijzigd worden en in het uiterste

Nadere informatie

Verslag Mandema Update mei 2014

Verslag Mandema Update mei 2014 Verslag Mandema Update mei 2014 Terwijl de leden van de Eerste Kamer zich op 20 mei jl. bogen over de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen, kregen onze relaties te horen wat de consequenties

Nadere informatie

VRAGENLIJST KLANTPROFIEL

VRAGENLIJST KLANTPROFIEL VRAGENLIJST KLANTPROFIEL 1 Algemeen Volledige bedrijfsnaam Bezoekadres Postcode & plaats Postadres Postcode & plaats Telefoonnummer algemeen Faxnummer algemeen Website 2 contactpersonen Naam contactpersoon

Nadere informatie

Leidraad tweedepijler pensioenadvisering

Leidraad tweedepijler pensioenadvisering Leidraad tweedepijler pensioenadvisering Aflevering 10: Advisering van de werkgever over een passend pensioenproduct: samenvatting Het adviseren van een werkgever over een tweedepijler pensioenproduct

Nadere informatie

AANVULLENDE PENSIOENREGELING

AANVULLENDE PENSIOENREGELING AANVULLENDE PENSIOENREGELING Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Uw pensioen is onze zorg. Inleiding Voor u ligt de brochure over de aanvullende pensioenregelingen

Nadere informatie

Overzicht vragen gesteld tijdens inloopsessies met betrekking tot de nieuwe pensioenregeling

Overzicht vragen gesteld tijdens inloopsessies met betrekking tot de nieuwe pensioenregeling Overzicht vragen gesteld tijdens inloopsessies met betrekking tot de nieuwe pensioenregeling 1. Waarom wordt het nieuwe pensioenreglement pas later uitgereikt? Antwoord: De pensioenregeling is gebaseerd

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Delta Lloyd. U bouwt via pensioen bij ons op, zolang u in dienst bent bij deze werkgever. Dit geldt wanneer u 21 jaar of ouder bent. In dit Pensioen

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Welk pensioen kunt u verwachten?

Welk pensioen kunt u verwachten? Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3A Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering.

Nadere informatie

Voor pensioenopbouw boven de fiscaal gefaciliteerde salarisgrens

Voor pensioenopbouw boven de fiscaal gefaciliteerde salarisgrens Netto Werknemers Pensioen Productinformatie voor adviseurs en werkgevers Ingangsdatum 1 januari 2018 Voor pensioenopbouw boven de fiscaal Het Netto Werknemers Pensioen Het Netto Werknemers Pensioen van

Nadere informatie

Van gegarandeerd pensioen naar een pensioenspaarpot

Van gegarandeerd pensioen naar een pensioenspaarpot Van gegarandeerd pensioen naar een pensioenspaarpot Ons pensioenstelsel is van oudsher een stelsel dat voor werknemers zekerheden biedt. Met zekerheden wordt hier verstaan: de werknemer weet al ruim voor

Nadere informatie

Klantprofiel. Voornaam : Titel : Adres. Postcode : Woonplaats: Telefoon privé : Telefoon mobiel: Geboortedatum : Voornaam : Titel :

Klantprofiel. Voornaam : Titel : Adres. Postcode : Woonplaats: Telefoon privé : Telefoon mobiel: Geboortedatum : Voornaam : Titel : Klantprofiel Doelstelling klantprofiel: m tot een advies te komen voor een complex product zijn klantgegevens noodzakelijk en dienen wij een analyse te maken van uw persoonlijke situatie. Vervolgens onderzoeken

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Pensioen; voor jong en oud! Voor een goed pensioen moet je zelf iets doen!

Pensioen; voor jong en oud! Voor een goed pensioen moet je zelf iets doen! Pensioen; voor jong en oud! Voor een goed pensioen moet je zelf iets doen! Moet ik iets doen voor een goed pensioen? Pensioen is voor toch voor later? Tot wanneer moet ik eigenlijk werken? Heb ik dan genoeg

Nadere informatie

1. Uw gegevens. : P.O.M. Boekhoudt Geboortedatum : 7 januari 1971 Burgerservicenummer : 106960295

1. Uw gegevens. : P.O.M. Boekhoudt Geboortedatum : 7 januari 1971 Burgerservicenummer : 106960295 Inhoudsopgave 1. Uw gegevens... 1 2. Basisgegevens pensioenregeling... 2 3. Op welke pensioenen heeft u recht?... 3 4. Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid... 4 5. De kosten van uw pensioen...

Nadere informatie

Productbeschrijving Prisma Pensioen

Productbeschrijving Prisma Pensioen Productbeschrijving Prisma Pensioen januari 2012 Inhoud: Kenmerken Prisma Pensioen Inzichtelijke pensioenlasten Modern en efficiënt BASISVERZEKERINGEN Ouderdomspensioen en partnerpensioen na pensioendatum

Nadere informatie

Nieuwe inzichten over verantwoordelijkheden rond pensioenproducten

Nieuwe inzichten over verantwoordelijkheden rond pensioenproducten Nieuwe inzichten over verantwoordelijkheden rond pensioenproducten De actualiteit "Kamer komt terug van reces om pensioenen" "Pensioen is onzeker bezit geworden" 3 Afbakening verzekeraar/ uitvoerder bemiddelaar

Nadere informatie

Pensioen 1-2-3 Voorbeeldteksten laag 1 voor DC-regelingen VOORBEELDTEKST

Pensioen 1-2-3 Voorbeeldteksten laag 1 voor DC-regelingen VOORBEELDTEKST Pensioen 1-2-3 Voorbeeldteksten laag 1 voor DC-regelingen Oktober 2015 Dit document bevat per icoon een voorbeeldtekst voor laag 1 van een Pensioen 1-2-3 voor een DC-regeling. U mag de teksten redactioneel

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Allianz. Netto Pensioen. Dé pensioenoplossing voor werknemers die meer dan 100.

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Allianz. Netto Pensioen. Dé pensioenoplossing voor werknemers die meer dan 100. Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Allianz Netto Pensioen Dé pensioenoplossing voor werknemers die meer dan 100.000,- verdienen Dé pensioenoplossing bij een salaris boven 100.000,- Pensioen opbouwen

Nadere informatie

Pensioen 1-2-3 Voorbeeldteksten laag 1 voor DC-regelingen VOORBEELDTEKST

Pensioen 1-2-3 Voorbeeldteksten laag 1 voor DC-regelingen VOORBEELDTEKST Pensioen 1-2-3 Voorbeeldteksten laag 1 voor DC-regelingen Februari 2016 Dit document bevat per icoon een voorbeeldtekst voor laag 1 van een Pensioen 1-2-3 voor een DC-regeling. U mag de teksten redactioneel

Nadere informatie

De wijzigingen voor pensioen in 2014 en 2015 Wat kunt u doen? 1. Voorstelrondje 2. Korte uiteenzetting wijzigingen 3.

De wijzigingen voor pensioen in 2014 en 2015 Wat kunt u doen? 1. Voorstelrondje 2. Korte uiteenzetting wijzigingen 3. De wijzigingen voor pensioen in 2014 en 2015 Wat kunt u doen? 1. Voorstelrondje 2. Korte uiteenzetting wijzigingen 3. Tien stappenplan 2 De wijzigingen voor pensioen in 2014 en 2015 Wat kunt u doen? 1.

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat uw deelneming aan de beroepspensioenregeling is beëindigd.

Nadere informatie

Het Individueel Aanvullend Pensioen (IAP)

Het Individueel Aanvullend Pensioen (IAP) Het Individueel Aanvullend Pensioen (IAP) Waarom een Individueel Aanvullend Pensioen? Met ingang van 2006 is de wetgeving met betrekking tot VUT, prepensioen en levensloop aangepast. Als gevolg daarvan

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat uw deelneming aan de beroepspensioenregeling

Nadere informatie

NETTO WERKNEMERS PENSIOEN

NETTO WERKNEMERS PENSIOEN NETTO WERKNEMERS PENSIOEN Informatie voor adviseurs en werkgevers Versie: 1 januari 2016 Voor pensioen opbouw boven 100.000 salaris Het Netto Werknemers Pensioen van De Amersfoortse is een aanvullende

Nadere informatie

1 UW HUIDIGE SITUATIE

1 UW HUIDIGE SITUATIE 1 UW HUIDIGE SITUATIE Uw huidige, financiële situatie is het startpunt van een advies. Door een goede inventarisatie van uw huidige situatie krijgen wij inzicht in uw huidige, getroffen voorzieningen.

Nadere informatie

HET WERKNEMERS PENSIOEN

HET WERKNEMERS PENSIOEN HET WERKNEMERS PENSIOEN Productinformatie voor werkgevers Ingangsdatum 1 januari 2015 Het Werknemers Pensioen Overzichtelijke pensioenopbouw. Blijvend lage kosten. Het Werknemers Pensioen van De Amersfoortse

Nadere informatie

Afscheid van uw oude baan. Uw pensioen bij uitdiensttreding

Afscheid van uw oude baan. Uw pensioen bij uitdiensttreding Afscheid van uw oude baan Uw pensioen bij uitdiensttreding Uit dienst Verandert u van baan? Begint u voor uzelf? Of bent u werkloos geworden? In al deze gevallen verandert uw leven. U moet veel regelen.

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Delta Lloyd. U bouwt via pensioen bij ons op zolang u in dienst bent bij deze werkgever. Dit geldt wanneer u 21 jaar of ouder bent. In dit Pensioen

Nadere informatie

Het werknemers pensioen

Het werknemers pensioen Het werknemers pensioen Productinformatie voor de adviseur Het Werknemers Pensioen Overzichtelijke pensioenopbouw. Blijvend lage kosten. In het Werknemers Pensioen van De Amersfoortse kan de werknemer

Nadere informatie

UW MENSEN, UW kapitaal. Onderdeel van een geoliede machine. Pensioen in het kort PLAN YOUR FUTURE

UW MENSEN, UW kapitaal. Onderdeel van een geoliede machine. Pensioen in het kort PLAN YOUR FUTURE UW MENSEN, UW kapitaal Onderdeel van een geoliede machine Pensioen in het kort PLAN YOUR FUTURE Welkom bij Cappital! U bouwt via uw werkgever pensioenkapitaal op, om op uw pensioenleeftijd pensioen aan

Nadere informatie

Generali Pensioen. Informatie voor werkgevers

Generali Pensioen. Informatie voor werkgevers Generali Pensioen Informatie voor werkgevers Generali Pensioen I n h o u ds o p g av e Inleiding Inleiding 2 Het Generali Pensioen 3 Kenmerken van het Generali Pensioen 6 Wet- en regelgeving 7 Service

Nadere informatie

Hoe is uw Pensioen geregeld?

Hoe is uw Pensioen geregeld? Hoe is uw Pensioen geregeld? Welkom bij de Onderlinge s-gravenhage. U bouwt vanaf 01-06-2016 pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever . Elke werkgever heeft zijn eigen pensioenregeling.

Nadere informatie

Uitgangspunten nettopensioenregeling bpfbouw

Uitgangspunten nettopensioenregeling bpfbouw Uitgangspunten nettopensioenregeling bpfbouw Algemeen BpfBOUW biedt de nettopensioenregeling aan en voert deze samen met de BeterExcedent-regeling uit. De nettopensioenregeling is een premieovereenkomst

Nadere informatie

Belangenvereniging SPD De Pensioenwet vanaf 1 januari 2007

Belangenvereniging SPD De Pensioenwet vanaf 1 januari 2007 Belangenvereniging SPD De Pensioenwet vanaf 1 januari 2007 1 Het pensioenhuis van Nederland Derde verdieping Individuele voorzieningen verzekeraars (lijfrente) Tweede verdieping - pensioen werkgever -

Nadere informatie

Allianz Pensioen Wel degelijk. Factsheet 2014

Allianz Pensioen Wel degelijk. Factsheet 2014 Allianz Pensioen Wel degelijk Factsheet 2014 Allianz Pensioen Wel degelijk Het Allianz Pensioen staat voor gemak, deskundigheid en betaalbaarheid. Drie overtuigende argumenten om voor een pensioen en pensioenaanbieder

Nadere informatie

Wijziging CDC-regeling TBI

Wijziging CDC-regeling TBI Wijziging CDC-regeling TBI Voorlichtingssessie tijdens deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds TBI 18 november 2014 Copyright 2014 Sprenkels & Verschuren. Geen enkele reproductie van het document

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie