productbeschrijving prisma pensioen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "productbeschrijving prisma pensioen"

Transcriptie

1 productbeschrijving prisma pensioen Het Prisma Pensioen is een (collectieve) premieovereenkomst (PW) op basis van beleggingen (unit-linked). Het minimum aantal deelnemers is 5 en de minimum gemiddelde premie per deelnemer per jaar is 900,-. Kenmerken prisma pensioen De belangrijkste kenmerken van het Prisma Pensioen kunnen als volgt worden samengevat: Toegang tot eigen adviseurs portaal Altijd online inzicht in uitstaande offertes en lopende regelingen Duidelijke en begrijpelijke communicatie naar de werkgever en de werknemer Gemak, tijdsbesparing en helderheid dankzij online pensioencommunicatie en online archief Inzichtelijke pensioenlasten Lage en beheersbare kosten Behalve beheerkosten geen kostenonttrekkingen aan OP-kapitaal Geen aan- en verkoopkosten beleggingsfondsen Geen switchkosten Geen kosten bij inkomende waardeoverdrachten Lage kosten bij uitgaande waardeoverdrachten 100% investering van de ouderdomspensioenpremies Diverse beleggingsmogelijkheden met een goede balans tussen rendement en risico Lage beheerkosten door gebruikmaking van indextrackers Flexibiliteit voor de werknemers om hun pensioen aan te passen aan individuele wensen Inzichtelijke pensioenlasten De premie ten behoeve van het ouderdomspensioen van de werknemer wordt volledig (100%) geïnvesteerd. Uitsluitend de beheerkosten worden ten laste van het OP-kapitaal gebracht. Er worden geen aan- of verkoopkosten gerekend. Premies ten behoeve van de overige dekkingen en kosten worden apart en inzichtelijk in rekening gebracht en komen nooit ten laste van het pensioenkapitaal. Mutatiekosten - echtscheiding - uitgaande waarde-overdracht Ten laste van werkgever Ten laste van werknemer Negatieve risicopremie Beheerkosten Legal & General Totale pensioenlasten Risicopremies Vrijwillige eigen bijdrage Risicopremies 100% pensioenkapitaal PVA-premie PVA-premie Modern en efficiënt Het Prisma Pensioen is een moderne pensioenregeling die niet alleen de werkgever en werknemer veel te bieden heeft. Ook u als adviseur heeft het Prisma Pensioen veel te bieden. Zo is bij de ontwikkeling veel aandacht uitgegaan naar een efficiënte en foutloze verwerking van de pensioenadministratie.

2 BASISVERZEKERINGEN Ouderdomspensioen en partnerpensioen na pensioendatum (OP) Ten behoeve van het OP wordt op basis van de netto staffel II een pensioenkapitaal opgebouwd. De werkgever kan vervolgens kiezen voor: - Een netto staffel op basis van een rekenrente van 4% of 3%; - een percentage van de gekozen staffel. Voor de opbouw van het OP-kapitaal zijn twee tarieven beschikbaar: 0% restitutie bij overlijden (in combinatie met Partner- en Wezenpensioen op basis van een uitkeringsovereenkomst en verzekerd op risicobasis (eindloon)); 90% restitutie bij overlijden (waarbij de uitkering moet worden gebruikt voor de aankoop van een Partner- en/of Wezenpensioen en de werkgever restbegunstigde is). Voor bepaling van de pensioengrondslag wordt in Prisma Pensioen gerekend met de AOW-franchise van 10/7 van de AOW waar gehuwden zelfstandig recht op hebben. Er kan ook gekozen worden voor 10/7 van de AOW waar een alleenstaande recht op heeft, of voor een vrij bedrag. Dit vrije bedrag is ten minste gelijk aan het fiscale minimum. Naar keuze van de werkgever kan de werknemer worden verplicht een eigen bijdrage te betalen voor de premie voor het OP. Maar de verplichte eigen bijdrage kan niet hoger zijn dan 65% van de totale premie. Vrijwillige eigen bijdrage In Prisma Pensioen kunnen deelnemers vrijwillig periodiek minimaal 300,- per jaar extra inleggen voor het OP. Legal & General houdt in de gaten dat de vrijwillige eigen bijdrage niet uitgaat boven het fiscale maximum. Daarnaast is het mogelijk om jaarlijks een eenmalige eigen bijdrage te doen van minimaal 500,- (max. 2 keer per jaar). Wij vragen van de pensioenadviseur in dat geval een berekening waaruit blijkt dat de eenmalige eigen bijdrage niet uitgaat boven het fiscale maximum. Partner- en wezenpensioen (PP en Wzp) Het PP en Wzp kan naar keuze worden verzekerd als: premieovereenkomst (bij overlijden komt 90% van het pensioenkapitaal tot uitkering voor de aankoop van het nabestaandenpensioen. De werkgever is restbegunstigde); of uitkeringsovereenkomst (bij overlijden vervalt het pensioenkapitaal (0%-dekking) en komt een PP en Wzp tot uitkering als de deelnemer een partner en/of kinderen heeft). Het PP en Wzp is verzekerd op risicobasis en gebaseerd op een eindloondefinitie. Voorwaarden: - Bij aanvang van deelname aan de regeling mag het verzekerde PP niet meer bedragen dan ,-. - Het verzekerde Wzp mag niet meer dan ,- per kind bedragen. - Daarnaast mag de hoogte van het PP en Wzp niet meer dan 20% stijgen ten opzichte van het voorgaande jaar. - Het PP en Wzp kan naar keuze met 3% na-indexatie (onvoorwaardelijke toeslag) worden verzekerd. Het Wzp wordt verzekerd voor maximaal 5 kinderen. Heeft een deelnemer meer dan 5 kinderen dan wordt het Wzp van 5 kinderen evenredig verdeeld over alle kinderen. Het recht op Wzp eindigt op de 21-jarige leeftijd van het kind. Tenzij het kind dan recht op studiefinanciering heeft. In dat geval loopt het recht door tot leeftijd 27 van het kind of totdat het recht op studiefinanciering eindigt. Volle wezen hebben recht op een dubbel Wzp. Binnen Prisma Pensioen kan de werkgever ervoor kiezen de werknemers een verplichte eigen bijdrage te laten betalen. Deze bijdrage kan worden bepaald op basis van een percentage van de pensioengrondslag of een percentage van de premie. Bij uit dienst treden van de deelnemer vervalt het PP en Wzp op basis van een uitkeringsovereenkomst en wordt dit omgezet in een PP en Wzp op basis van 90%-restitutie.

3 Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid (PVA) Binnen Prisma Pensioen kan de PVA naar keuze worden meeverzekerd. Legal & General volgt in beginsel het oordeel van het UWV (conform WIA) voor de mate van arbeidsongeschiktheid van een deelnemer. Het UWV hanteert het criterium gangbare arbeid. De wachttijd bedraagt 104 weken. De PVA wordt uitsluitend staffelvolgend verzekerd. Over de premie voor Anw-hiaatpensioen en de vrijwillige eigen bijdrage kan geen PVA worden meeverzekerd. Binnen Prisma Pensioen kan de werkgever ervoor kiezen de premie voor PVA deels ten laste van de werknemers te brengen voor zover de deelnemer verplichte eigen bijdragen betaalt. De hoogte van de premie voor PVA is afhankelijk van de verhouding tussen beroepsgroep A en beroepsgroep B van het deelnemersbestand en varieert afhankelijk van deze verhouding in beginsel tussen een premieopslag van 4% en 4,5%. De verzekering van PVA en het recht op PVA eindigen op 65-jarige leeftijd van de deelnemer. Klasse Mate van AO < 35% 35 45% 45 55% 55 65% 65 80% % Vrijstellingspercentage 0 40% 50% 60% 80% 100% AANVULLENDE VERZEKERINGEN Anw-hiaatpensioen Binnen Prisma Pensioen kan gekozen worden voor een Anw-hiaatpensioen. De hoogte daarvan is gelijk aan de Wettelijke Anw-uitkering inclusief vakantiegeld. Bij het verzekeren van het Anw-hiaatpensioen kunnen de volgende keuzes worden gemaakt: In plaats van 100% kan ook 75% of 50% van de wettelijke Anw worden verzekerd; De uitkeringen kunnen met 3% na-indexatie (onvoorwaardelijke toeslag) of zonder toeslag worden verzekerd; De werkgever kan voor de werkgeversbijdrage van de premie kiezen tussen een percentage van 100% van de premie tot 0% van de premie. Kiest de werkgever voor een werkgeversbijdrage van minder dan 100% dan kunnen de werknemers individueel kiezen voor het wel of niet verzekeren van het Anw-hiaat en voor de hoogte van het Anw-hiaatpensioen binnen de door de werkgever bepaalde maxima. De verzekering van het Anw-hiaatpensioen en het recht op uitkeringen eindigen op de 65-jarige leeftijd van de partner van de deelnemer. Tarieven Het Prisma Pensioen kent geen gemengde tarieven. Er worden uitsluitend aparte verzekeringen aangeboden waarbij de premie voor iedere verzekering inzichtelijk wordt gemaakt. Ouderdomspensioen Kapitalen ten behoeve van het ouderdomspensioen worden te allen tijde sekseneutraal berekend en opgebouwd. Wezenpensioen Voor het wezenpensioen wordt een doorsnee tarief toegepast. De omslagpremie is onbepaald. Partnerpensioen Betaalt de werkgever de volledige premie voor het partnerpensioen en/of het Anwhiaatpensioen dan is het verzekerings-tarief gebaseerd op sekseafhankelijke (1-jarige) risicotarieven. Betaalt de werknemer een verplichte eigen bijdrage voor het partnerpensioen of een eigen bijdrage voor het Anw-hiaat-pensioen dan zijn de verzekeringstarieven gebaseerd op sekseneutrale (gelijkblijvende) risicotarieven.

4 BELEGGINGEN Binnen het Prisma Pensioen worden 2 beleggingsmethoden aangeboden namelijk: 1. Beheerd Beleggen 2. Beleggen met beleggingsvrijheid. Beleggingsvrijheid houdt in dat werknemers naast Beheerd Beleggen Neutraal ook kunnen beleggen in Beheerd Beleggen Behoudend en Beheerd Beleggen Ambitieus of dat zij naast Beheerd beleggen ook zelf individuele fondsen kunnen kiezen. 1. Beheerd Beleggen Bij Beheerd Beleggen wordt belegd in indexfondsen (aandelen, obligaties). De (fondsbeheer)kosten van indexfondsen zijn relatief laag. Binnen Beheerd beleggen heeft Legal & General twee fondscombinaties (Wereldwijd en Europa) beschikbaar waaruit de werkgever een keuze kan maken. Deze fondscombinaties zijn samengesteld uit toonaangevende indexfondsen. De premies van alle deelnemers worden in de door de werkgever gekozen fondscombinatie belegd. De beleggingsmethode van Beheerd Beleggen Neutraal is gebaseerd op de lifecycle systematiek. Naarmate de deelnemer de pensioengerechtigde leeftijd nadert, zorgt Legal & General er voor dat de beleggingen van de deelnemer steeds minder risicovol worden belegd. De beleggingen van de deelnemer worden 2 keer per jaar getoetst en indien nodig geherbalanceerd of geheralloceerd. In de laatste jaren voor de pensioendatum wordt volledig belegd in langlopende obligaties (inkooptariefgericht beleggen). 2. Beleggen met beleggingsvrijheid Binnen Prisma Pensioen kan de werkgever de deelnemers toestaan om Beheerd te beleggen op basis van een persoonlijk risicoprofiel. Voor deelnemers die daar gebruik van willen maken wordt dan digitaal een klantprofiel vastgesteld. Het profiel kan leiden tot drie beleggingsprofielen: Behoudend, Neutraal en Ambitieus. Legal & General zorgt ervoor dat de premies van de individuele deelnemer steeds worden belegd in de Beheerd Beleggen variant die past bij het persoonlijke profiel van de deelnemer. De werkgever kan de deelnemers ook toestaan volledig vrij te beleggen. Voor de deelnemers die daar gebruik van willen maken, wordt dan ook digitaal een klantprofiel vastgesteld. Legal & General adviseert de deelnemer dan welke beleggingsmix (de verhouding tussen de beleggingscategorieën aandelen, obligaties en geldmarkt) past bij dat klantprofiel. Daarna kan de deelnemer zelf fondsen kiezen uit de verschillende beleggingscategorieën. Legal & General adviseert de deelnemer niet over de keuze van de individuele fondsen. Als de deelnemer daar advies over wil verwijzen wij de deelnemer naar de werkgever of de pensioenadviseur. Bij vrij beleggen is de deelnemer zelf verantwoordelijk voor een goede balans tussen risico en rendement in zijn beleggingsmix. Legal & General zal de beleggingen niet actief herbalanceren of heralloceren. Wel wordt de deelnemer door Legal & General jaarlijks geadviseerd of zijn beleggingsmix nog in overeenstemming is met zijn klantprofiel. Kosten Kosten werkgever Jaarlijkse kosten Deze kosten worden jaarlijks in dezelfde termijnen als de premiebetaling via de rekening courant in rekening gebracht bij de werkgever. - Uitvoeringskosten per deelnemer 70,- - Kosten bijsparen per deelnemer 25,- - Kosten vrij beleggen per deelnemer 50,- Mutatiekosten Voor de volgende mutaties worden via de rekening courant kosten in rekening gebracht bij de werkgever. - Inkomende waardeoverdracht 0,- per deelnemer - Uitgaande waardeoverdracht 75,- per deelnemer - Premievrijmaking 0,- per deelnemer - Scheiding/pensioenverevening 150,- per deelnemer Kosten werknemer Jaarlijkse kosten Deze kosten worden maandelijks ten laste van de beleggingen van de deelnemer gebracht. - Beheerkosten Legal & General 0,5% p/j Indien van toepassing: - Extra beheerkosten Vrij beleggen 0,2% p/j Aan- en verkoopkosten Bij aankoop en/of verkoop van participaties worden in geen enkel geval aan- en/of verkoopkosten gerekend. Ook worden bij een eventuele fondsswitch geen kosten in rekening gebracht. Ook niet i.v.m. herbalanceren en/of heralloceren beleggingen. Fondsbeheerkosten De hoogte van de fondsbeheerkosten (TER) is fondsafhankelijk en is opgenomen in de Fondseninformatie Prisma Pensioen.

5 Medische waarborgen Het Prisma Pensioen is uitsluitend beschikbaar voor werknemers die onder de Wet Medische Keuringen vallen. Er worden daarom alleen medische waarborgen gevraagd als een deelnemer gebruik maakt van een keuzemogelijkheid binnen Prisma Pensioen waardoor het verzekerde risico voor Legal & General wordt verzwaard. Voor deelname aan de risicoverzekeringen geldt geen wachttijd. Maar risico s zijn niet verzekerd als de werkgever een deelnemer niet binnen drie maanden na de datum waarop de deelnemer voor het eerst kwalificeert via Legal Online Pensioenen heeft aangemeld bij de Legal & General. Bij te late aanmelding start de risicoverzekering pas op het moment van aanmelden. Medische acceptatie Voor het Prisma Pensioen gelden enkele acceptatievoorwaarden. Een deelnemer heeft geen recht op nabestaandenpensioen of premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid als de deelnemer binnen 12 maanden na deelname aan de pensioenregeling overlijdt of (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt raakt, terwijl de ziekte of het gebrek al bij aanvang van de verzekering bestond, en het overlijden of de (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid daar het gevolg van is. Op de periode van 12 maanden wordt de periode in mindering gebracht waarin de deelnemer bij een andere pensioenuitvoerder of arbeidsongeschiktheidsverzekeraar aansluitend een gelijke dekking had. Legal & General volgt hiermee het Van Leeuwen Convenant. In- en uitlooprisico bij aanvang en einde van de uitvoeringsovereenkomst Het zogenoemde inlooprisico is niet verzekerd binnen het Prisma Pensioen. Deelnemers die binnen 4 weken na ondertekening van de uitvoeringsovereenkomst arbeidsongeschikt raken, zijn niet verzekerd voor PVA. Het uitlooprisico is wel verzekerd voor deelnemers die bij beëindiging van de uitvoeringsovereenkomst (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt zijn. Precontractuele dekking Moet de pensioenverzekering ingaan met terugwerkende kracht, dan kan de werkgever kosteloos een pre-contractuele dekking krijgen voor het partner- en wezenpensioen dat is opgenomen in de pensioenregeling. Deze dekking gaat in op de offertedatum en geldt tot de datum waarop Legal & General de pensioenregeling accepteert, maar maximaal 90 dagen. Voor meer informatie en het aanvragen van deze dekking kunt u contact opnemen met uw accountmanager. Rekening courant Alle premies en kosten worden verrekend via een rekening courant met de werkgever. Er wordt geen rentevergoeding gegeven over het credit saldo of het debet saldo. Bij overschrijding van de betalingstermijn behoudt Legal & General zich wel het recht voor om in uitzonderlijke gevallen debetrente in rekening te brengen. Prisma in het kort Minimum aantal deelnemers Deelname Premiestaffel OP Partner- en wezenpensioen (rente) Vaststelling premie/aanspraken Maximering pensioengrondslag Parttime Minimum premie Minimum bijspaarpremie Minimum extra storting Maximum PP-rente bij aanvang Maximum WzP-rente bij aanvang Verhoging rentedekkingen Indexatie Contractsduur Opzegtermijn Premie-incasso Belegging premie Indexatie kosten 5 100% werknemersbestand Staffel II, 4% of 3% rekenrente o.b.v. eindloondefinitie Jaarlijks per 1-1 Mogelijk Gerekend wordt met de gewogen deeltijdfactor voor partner- en wezenpensioen (rente) 900,- gemiddeld per deelnemer 300,- per jaar 500, , ,- Max. 20% per jaar Rentedekkingen kunnen met 3% na- indexatie worden verzekerd of zonder na-indexatie 5 jaar 2 maanden voor einde contract Uitsluitend via rekening courant o.b.v. assumed payment kosten worden geïndexeerd op basis van de loonindex (per contractvervaldatum) Hoewel Legal & General de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht heeft genomen bij de samenstelling van deze brochure, kan Legal & General niet garanderen dat de in deze brochure vervatte informatie altijd volledig juist, compleet en actueel is. Legal & General aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enige schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de in deze brochure verstrekte informatie. Legal & General actualiseert de brochures regelmatig. De nieuwe brochures komen in dat geval in plaats van de oude brochures. Legal & General is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam. mei 2013 vs 1

U VINDT HET BELANGRIJK DAT UW WERKNEMERS EEN GOEDE PENSIOENREGELING HEBBEN

U VINDT HET BELANGRIJK DAT UW WERKNEMERS EEN GOEDE PENSIOENREGELING HEBBEN PRISMA PENSIOEN INFORMATIE VOOR DE WERKGEVER U VINDT HET BELANGRIJK DAT UW WERKNEMERS EEN GOEDE PENSIOENREGELING HEBBEN Uit onderzoek (GfK, 2011) blijkt dat pensioen wordt gezien als de belangrijkste secundaire

Nadere informatie

Prisma Pensioen Informatie voor de werkgever

Prisma Pensioen Informatie voor de werkgever Prisma Pensioen Informatie voor de werkgever Robert Jan de Koning, 38 jaar Werknemers staan nog al eens aan mijn bureau met vragen over hun pensioen. Ik ben daar best veel tijd aan kwijt. Het is mijn vak

Nadere informatie

PRISMA PENSIOEN Zo duidelijk kan de toekomst zijn

PRISMA PENSIOEN Zo duidelijk kan de toekomst zijn PRISMA PENSIOEN Zo duidelijk kan de toekomst zijn INHOUD Algemene kenmerken Tarieven Beleggingsaanbod Portaal Contact WAAROM COLLECTIEF PENSIOEN VAN LEGAL & GENERAL? Prisma Pensioen Combinatie van het

Nadere informatie

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Toelichting. Allianz Advantage Pensioen

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Toelichting. Allianz Advantage Pensioen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Toelichting Allianz Advantage Pensioen 2 Inhoud 1 Allianz Nederland 5 4 De kosten en verzekeringstarieven 19 1.1 Allianz Nederland Levensverzekering N.V. 5 4.1

Nadere informatie

Prisma Pensioen Informatie voor de werknemer

Prisma Pensioen Informatie voor de werknemer Prisma Pensioen Informatie voor de werknemer Noor ten Have, 35 jaar Ik moet eerlijk zeggen dat ik tot voor kort niet eens wist wat voor soort pensioen ik heb. Ik heb me er wel eens in verdiept maar de

Nadere informatie

HET WERKNEMERS PENSIOEN

HET WERKNEMERS PENSIOEN HET WERKNEMERS PENSIOEN Productinformatie voor werkgevers Ingangsdatum 1 januari 2015 Het Werknemers Pensioen Overzichtelijke pensioenopbouw. Blijvend lage kosten. Het Werknemers Pensioen van De Amersfoortse

Nadere informatie

Pensioen Continu Plan

Pensioen Continu Plan Pensioen Continu Plan Oudedags- en partnervoorziening voor het salaris boven 100.000 Brochure voor u als werkgever Vanaf 1 januari 2015 is het binnen uw pensioenregeling niet meer mogelijk om fiscaal gefaciliteerd

Nadere informatie

Groeps Individueel PensioenPlan. Informatie voor de werkgever

Groeps Individueel PensioenPlan. Informatie voor de werkgever Groeps Individueel PensioenPlan Informatie voor de werkgever 2 BESTE PENSIOENVERZEKERAAR Als werkgever biedt u uw werknemers moderne arbeidsvoorwaarden. Een bewuste keuze, want aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan Collectief

Persoonlijk Pensioen Plan Collectief Pag. 1/5 P 01.7.54-1112 Brochure voor u als werkgever U wilt het pensioen voor uw werknemers graag goed regelen. Pensioen is voor hen een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Maar u wilt er zo min mogelijk omkijken

Nadere informatie

van Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.

van Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. PENSIOENREGLEMENT-II 2010 aanvullende regeling NN Prestatie Pensioen van Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. voor de pensioenregeling van gevestigd te Roermond Toelichting bij pensioenbegrippen

Nadere informatie

Beschikbare Premieregeling. BASF Nederland B.V., Construction Chemicals (Locatie Oosterhout)

Beschikbare Premieregeling. BASF Nederland B.V., Construction Chemicals (Locatie Oosterhout) Beschikbare Premieregeling BASF Nederland B.V., Construction Chemicals (Locatie Oosterhout) Welkom bij Stichting BASF Pensioenfonds, het pensioenfonds voor werknemers van BASF Nederland B.V., Construction

Nadere informatie

Getronics Pensioen. Pensioenregeling in het kort

Getronics Pensioen. Pensioenregeling in het kort Getronics Pensioen Pensioenregeling in het kort Inleiding Pensioen is een onderwerp waarmee de meeste mensen zich pas bezighouden als het pensioen in zicht komt. Toch is het belangrijk dat u nu al goed

Nadere informatie

Klantprofiel en Wft intake DGA 2013/1a

Klantprofiel en Wft intake DGA 2013/1a Klantprofiel en Wft intake DGA 2013/1a Bedrijfsnaam: Adres: Postcode: Plaats: Telefoonnummer algemeen: E-mail algemeen: Naam contactpersoon: Functie: Geslacht: Telefoonnummer: E-mail: Inleiding Met genoegen

Nadere informatie

Aegon PPI B.V. Pensioenreglement PL 67 Staffel 3% 1 januari 2014. [Type text]

Aegon PPI B.V. Pensioenreglement PL 67 Staffel 3% 1 januari 2014. [Type text] Aegon PPI B.V. Pensioenreglement PL 67 Staffel 3% 1 januari 2014 [Type text] Vooraf In dit pensioenreglement leest u uw pensioenregeling van uw werkgever. Het pensioenreglement regelt ook de relatie tussen

Nadere informatie

INLEIDING 3 BASISMODULE 4 AANVULLENDE MODULE 7 PLOEGENTOESLAG MODULE 10 HET NABESTAANDENPENSIOEN 11 PENSIOEN BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID 14

INLEIDING 3 BASISMODULE 4 AANVULLENDE MODULE 7 PLOEGENTOESLAG MODULE 10 HET NABESTAANDENPENSIOEN 11 PENSIOEN BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID 14 december 2007 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 BASISMODULE 4 AANVULLENDE MODULE 7 PLOEGENTOESLAG MODULE 10 HET NABESTAANDENPENSIOEN 11 PENSIOEN BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID 14 KEUZES BIJ PENSIONERING 15 WERKEN EN

Nadere informatie

PENSIOENBROCHURE. Pensioensparen

PENSIOENBROCHURE. Pensioensparen PENSIOENBROCHURE Pensioensparen Pensioenbrochure Pensioensparen Waarom deze brochure? Deze brochure geeft antwoord op de vraag hoe u kunt sparen voor extra pensioen. En wat er met het gespaarde pensioenspaarkapitaal

Nadere informatie

Informatie over de Pensioenverzekering. Uw voorbereiding op ons advies

Informatie over de Pensioenverzekering. Uw voorbereiding op ons advies Informatie over de Pensioenverzekering. Uw voorbereiding op ons advies Inhoud 1. Inleiding. 3 2. Het wettelijk kader en uw mogelijkheden. 4 3. Uw voorbereiding op ons advies. 8 4. Wat u moet weten over

Nadere informatie

Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers. Laat aan duidelijkheid niets te wensen over

Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers. Laat aan duidelijkheid niets te wensen over Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers Laat aan duidelijkheid niets te wensen over Samenwerking als basis Als werkgever wilt u volledig inzicht in de kosten hebben en tegelijk zorgen voor tevreden

Nadere informatie

Eenvoudig goed. Een pensioen op basis van beleggen. Essentie Pensioen

Eenvoudig goed. Een pensioen op basis van beleggen. Essentie Pensioen Eenvoudig goed. Een pensioen op basis van beleggen. Essentie Pensioen Eenvoudig goed Zoals elke werkgever denkt u na over de toekomst. Van uw bedrijf. En van uw werknemers. Logisch dat u ook een pensioenregeling

Nadere informatie

van Stichting Pensioenfonds TBI, voor de pensioenregeling van de aan TBI Holdings B.V. gelieerde ondernemingen zoals in de statuten omschreven.

van Stichting Pensioenfonds TBI, voor de pensioenregeling van de aan TBI Holdings B.V. gelieerde ondernemingen zoals in de statuten omschreven. PENSIOENREGLEMENT 2008 NN Prestatiepensioen excedent-regeling van Stichting Pensioenfonds TBI, voor de pensioenregeling van de aan TBI Holdings B.V. gelieerde ondernemingen zoals in de statuten omschreven.

Nadere informatie

Pensioenreglement 2014: vrijwillige beschikbare premieregeling Stichting Notarieel Pensioenfonds

Pensioenreglement 2014: vrijwillige beschikbare premieregeling Stichting Notarieel Pensioenfonds Pensioenreglement 2014: vrijwillige beschikbare premieregeling Stichting Notarieel Pensioenfonds VOORWOORD Per 1 januari 2014 kent de Stichting Notarieel Pensioenfonds voor notarissen, toegevoegd notarissen

Nadere informatie

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad. pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad in vraag & antwoord kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.com 2 inleiding Stichting Pensioenfonds Randstad Telefoon

Nadere informatie

de rechtspersoonlijkheid bezittende Betaald Voetbal Organisaties (BVO) in Nederland

de rechtspersoonlijkheid bezittende Betaald Voetbal Organisaties (BVO) in Nederland PENSIOENREGLEMENT 2012 NN Prestatie Pensioen van Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. voor de pensioenregeling van Toelichting bij pensioenbegrippen afkoop arbeidsongeschiktheid beleggingsverzekering

Nadere informatie

Uw pensioen in het kort

Uw pensioen in het kort Uw pensioen in het kort Pensioenregeling 2011 geldend voor werknemers voor wie op 31 juli 2011 het pensioenreglement 2008 N van toepassing is dan wel in dienst getreden op of na 1 augustus 2011 1 Deze

Nadere informatie

Pensioen. Gids Productfiscaliteiten 2015 HOOFDSTUK 6

Pensioen. Gids Productfiscaliteiten 2015 HOOFDSTUK 6 Gids Productfiscaliteiten 2015 HOOFDSTUK 6 6.1 6.2 soorten 6.3 stelsels 6.4 uitvoerder 6.5 Opbouwfase 6.6 Uitkeringsfase 6.7 Bijzondere onderwerpen 6.8 en echtscheiding 6.9 Directeur-grootaandeelhouder

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan

Persoonlijk Pensioen Plan Persoonlijk Pensioen Plan Juli 2015 Algemeen Modulaire pensioenregeling op basis van beschikbare premie Duidelijk in kosten en tarief met een nettostaffel (zie p. 5) Bij waardeoverdracht vindt geen verrekening

Nadere informatie

Fiscale feiten en cijfers, voor een goed pensioenadvies. Uitgave 2012

Fiscale feiten en cijfers, voor een goed pensioenadvies. Uitgave 2012 Fiscale feiten en cijfers, voor een goed pensioenadvies Uitgave 2012 Pag. 1 Pensioenregelingen - Fiscale feiten en cijfers 2012 Pensioen Inhoud Pensioen 2 Maximale opbouwpercentages uitkeringsovereenkomsten

Nadere informatie

Pensioenbeleggen. Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV

Pensioenbeleggen. Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV Pensioenbeleggen Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV 1 2 Inleiding In deze brochure vind je informatie over Individueel Pensioenbeleggen (IPB) bij Pensioenfonds UWV. Deze informatie is alleen van

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Premieovereenkomst Dit overzicht van uw pensioenaanspraken ontvangt u uit hoofde van uw deelneming in de regeling van de Stichting Voorzieningsfonds Getronics. Deze

Nadere informatie

Pensioenregeling in heldere taal.

Pensioenregeling in heldere taal. Pensioenregeling in heldere taal. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, vermenigvuldigd of gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van de uitgever en/of andere auteursrechthebbenden. Stichting

Nadere informatie