UPDATE. Inleiding. In dit nummer: Organisatiestructuur en bevoegdheden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UPDATE. Inleiding. In dit nummer: Organisatiestructuur en bevoegdheden"

Transcriptie

1 Markt CH Etten-Leur T: (076) UPDATE E: W: KvK December 2012 Inleiding Beste relatie, Voor u ligt alweer de laatste Update van dit jaar. In deze update besteden we aandacht aan de flex-bv en onderdelen uit het belastingplan Het belastingplan 2013 blijft onderwerp van discussie. We presenteren de plannen zoals deze actueel zijn tot halverwege december Mocht u vragen hebben betreffende deze update, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Met vriendelijke groet, Terry Bogers en Trudy Dam De Flex-BV Per 1 oktober 2012 is de wet Wet vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht (flex-bv) in werking getreden. De wetgeving heeft even op zich laten wachten. De reden van de wetswijziging was de behoefte aan meer vrijheid en minder formaliteiten bij de oprichting van een BV. Ook sluit, door het aannemen van deze wet, de rechtsvorm beter aan bij het huidige tijdsbeeld en de ontwikkelingen in andere landen binnen de EU. Een misverstand is dat de nieuwe wetgeving alleen geldt voor nieuwe BV s, opgericht op en na 1 oktober De wetgeving is ook van toepassing op de reeds bestaande BV s. In de periode van de totstandkoming van de wet werd ook het wetsvoorstel opgemaakt voor de nieuwe ondernemingsvormen, genaamd personenvennootschappen. Dit wetsvoorstel gaat definitief niet door. De hoofdlijnen van de wijzigingen van de flex-bv betreffen: Wijziging van organisatiestructuur en bevoegdheden; Nieuw systeem van kapitaals- en crediteurenbescherming. Organisatiestructuur en bevoegdheden Afwijkende stem- en winstrechten In het oude recht had elke aandeelhouder het recht om 1 stem per aandeel uit te brengen. Vanaf 1 oktober is het mogelijk om aandelen uit te geven met een beperkt stemrecht. Ook is het mogelijk om aandelen uit te geven met een meervoudig stemrecht. Dit laatste houdt in dat er op één aandeel, meerdere stemmen uitgebracht kunnen worden. Afwijkende stemrechten moeten in de statuten en het aandeelhoudersregister vastgelegd worden. Voorbeelden van afwijkende stemrechten zijn: een aflopend stemrecht, maximum aantal stemmen per aandeelhouder. Wijzigingen in het stemrecht gelden voor alle besluiten van de AvA (algemene vergadering van aandeelhouders). Er kan geen differentiatie worden aangebracht naar soort besluit. Tevens is het mogelijk om stemrechtloze aandelen uit te geven. Deze aandelen hebben uiteraard wel een winstrecht. De aandeelhouders van stemrechtloze aandelen hebben ter bescherming van de rechten altijd wél een instemmingsrecht bij de volgende besluiten: uitgifte van nieuwe aandelen, een wijziging in stemrechten en iedere statutenwijziging, waarbij nadeel wordt toegebracht aan de houder van stemrechtloze aandelen. Tevens hebben deze aandeelhouders instemmingsrecht in geval bij een winstuitkering wordt afgeweken van de statutaire regeling. Een houder van een stemrechtloos aandeel is dus niet rechtenloos. Aan stemrechtloze aandelen is altijd een vergaderrecht verbonden. Een vergaderrecht wil niets anders zeggen dan dat de aandeelhouders van stemrechtloze aandelen opgeroepen moeten worden en aanwezig mogen zijn bij elke vergadering van de AvA. In dit nummer: Flex-BV pg. 1 Maatregelen woningmarkt pg. 3 Overige fiscale maatregelen pg. 5 Aanpassing btw-vrijstelling medische diensten pg. 6 Update December 2012 pagina 1

2 Voor 1 oktober 2012 werd het resultaat verdeeld op basis van het nominale bedrag aan aandelen. Het was niet mogelijk om een aandeelhouder geheel uit te sluiten van de winstdeling. In de flex-bv kan gekozen worden voor aandelen zonder of met beperkte winstrechten. Dit moet wel plaatsvinden via een statutenwijziging. Invoering van deze aandelen vereist de instemming van de aandeelhouder(s) die hun rechten ingeperkt zien worden. Een tweede voorwaarde is dat de aandelen per soort worden uitgegeven of een aanduiding krijgen. Verwacht wordt dat deze aandelen met name gebruikt zullen worden bij werknemersparticipatie en de bedrijfsopvolging binnen een familiebedrijf. Aandelen kunnen niet stemrechtloos én winstrechtloos zijn! En er rust altijd een vergaderrecht op aandelen. De wijziging van de stemrechten kan nadere gevolgen hebben voor de fiscale positie van de vennootschap, maar ook van de aandeelhouder. Houdt een aandeelhouder meer dan 5% van de stemrechten in een vennootschap, dan is een aanmerkelijk belang aanwezig. Een aanmerkelijk belang wordt belast in box 2 van de inkomstenbelasting. Winstrechten doen niet ter zake. Het opbouwen van een pensioenvoorziening in eigen beheer kan alleen plaatsvinden bij minimaal 10% van de stemrechten. Een fiscale eenheid tussen verschillende vennootschappen is alleen mogelijk bij 95% van de stemrechten. Een wijziging van de stemrechten kan dus verregaande gevolgen hebben. Blokkeringsregeling Tot 1 oktober moest een aandeelhouder die haar aandelen wenste te verkopen, de aandelen verplicht eerst aanbieden aan de mede-aandeelhouder(s). Afwijkingen van deze blokkeringsregeling konden alleen vastgelegd worden in een aandeelhoudersovereenkomst. Met de komst van de flex-bv kunnen, in de statuten, afwijkende afspraken worden gemaakt. Zo kan er ook gekozen worden voor een open BV (geen blokkeringsregeling). De aandelen worden dan vrij overdraagbaar aan derden. Flexibele inrichting statuten De inrichting van de statuten kan flexibeler worden. Afspraken die voorheen buiten de statuten werden gemaakt in de aandeelhoudersovereenkomst kunnen nu ook in de statuten worden opgenomen. De aandeelhoudersovereenkomst is een interne overeenkomst tussen de verschillende aandeelhouders, niet notarieel vastgelegd. De statuten hebben een externe werking jegens derden en tussen aandeelhouders onderling. Een aandeelhoudersovereenkomst heeft enkel een interne werking tussen aandeelhouders. Statuten kunnen namelijk door derden bij de KvK worden opgevraagd. Naast harde afspraken kunnen ook andere zaken, zoals specifieke kwaliteitseisen, bevoegdheden en/of verantwoordelijkheden van bestuursleden of verplichtingen van de aandeelhouder(s) benoemd worden in de statuten. Om te voorkomen dat statuten steeds moeten worden aangepast, is het mogelijk om in de statuten te verwijzen naar de aandeelhoudersovereenkomst waarin specifieke zaken nader worden uitgewerkt. De aandeelhoudersovereenkomst krijgt door een dergelijke verwijzing ook een externe werking. Kapitaals- en crediteurenbescherming Om een BV op te richten was voorheen een zak geld nodig van , vergezeld van een bankverklaring. Dit minimumkapitaal en dus ook de bankverklaring is komen te vervallen. Daarnaast is de verhouding tussen het maatschappelijke en geplaatste kapitaal (5:1) afgeschaft. Wanneer een onderneming (natuurlijk persoon) wordt ingebracht in een BV was een accountantsverklaring noodzakelijk. Ook deze accountantsverklaring bij inbreng is vervallen. Het minimumkapitaal, de bankverklaring en de inbrengvereisten maakten onderdeel uit van de kapitaals- en crediteurenbescherming. Daar staat tegenover dat het bestuur in de nieuwe wetgeving een grotere verantwoordelijkheid heeft gekregen. Het bestuur zal in het vervolg de haalbaarheid van bepaalde transacties moeten beoordelen. Denk hierbij aan uitkering van winst en/of reserves (dividend), maar ook inkoop van aandelen en terugbetaling op aandelen. Tot 1 oktober kon de AvA besluiten uitkeringen te doen als het eigen vermogen groter was dan het gestorte en opgevraagde deel van het eigen vermogen, vermeerderd met de wettelijke en statutaire reserves (balanstest). Vanaf 1 oktober zijn er twee belangrijke eisen toegevoegd. Het besluit van de AvA moet goedgekeurd worden door het bestuur. Het bestuur kan het besluit dus tegenhouden. Naast de balanstest wordt de vennootschap aan een tweede test onderworpen, te weten de uitkeringstest. Bij de uitkeringstest wordt beoordeeld of de onderneming voldoende financiële ruimte heeft om na het doen van een uitkering, te kunnen blijven voldoen aan de opeisbare schulden. In de memorie van toelichting worden de opeisbare schulden gedefinieerd als het kunnen voldoen aan de schulden tot één jaar na uitkering. Het bestuur is dus verantwoordelijk voor het goedkeuren van de door de AvA besloten dividenduitkering door het uitvoeren van de balanstest en de uitkeringstest op basis van prognoses. Het bestuur mag hierbij geen rekening houden met stille reserves. Wel moet rekening gehouden worden met eventuele solvabiliteitseisen van banken, toekomstige verplichtingen met betrekking tot investeringen en aflossingen. Ook dient bij een pensioen in eigen beheer uitgegaan worden van de commerciële Update December 2012 pagina 2

3 verplichting, die veelal veel hoger ligt dan de fiscale verplichting. Het bestuur doet er goed aan de balanstest en uitkeringstest gedegen uit te voeren en vast te leggen. Indien de vennootschap binnen 1 jaar na uitkering failliet gaat, kunnen de onterecht gedane dividenduitkeringen namelijk verhaald worden op de bestuursleden. Conclusie De (flex)bv is eenvoudiger op te richten, flexibeler in te richten, maar complexer bij het doen van uitkeringen aan de aandeelhouder(s). De nieuwe wetgeving inzake de flex-bv betreffen wijzigingen in Boek 2, titel 9 BW en zijn dus ook van toepassing op reeds bestaande BV s. De aanwezige statuten van de vennootschap blijven echter van toepassing, mits deze in strijd zijn met de wetgeving. Het is natuurlijk altijd mogelijk om de statuten van vennootschappen te wijzigen conform de mogelijkheden die de huidige wetgeving biedt. Een voorbeeld: het gestort minimumkapitaal van is niet in strijd met de nieuwe wetgeving maar wel nog zo benoemd in de statuten, ingericht volgens oud recht. Terugbetaling is alleen mogelijk als de statuten worden aangepast, mits dit natuurlijk mogelijk is volgens de balans- en uitkeringstest. Dat de wetgeving niet stil blijft staan, blijkt uit de ontwikkelingen die nog gaande zijn. De belangrijkste voorstellen die nog lopen zijn de mogelijke afschaffing van de verklaring van geen bezwaar (bij oprichting van de vennootschap) en de oprichting van een eenvoudige BV zonder tussenkomst van een notaris. Wij houden u op de hoogte. Maatregelen woningmarkt De overheid heeft een aantal maatregelen ingevoerd ten aanzien van de woningmarkt: De overdrachtsbelasting voor woningen wordt permanent 2%; De invoering van de Loan-to-Value ratio; Herziening fiscale behandeling van de eigen woning. Loan-to-Value ratio Loan-to-Value betekent de verhouding tussen de hoogte van een lening en de marktwaarde van de woning. Bij een Loan-to-Value ratio van 100% mag maximaal nog 100% van de waarde van de woning worden gefinancierd met een lening. Met de invoering van deze maatregel wil de overheid kopers beschermen tegen het overfinancieren van de eigen woning. Er komt een overgangsregeling, waarbij alleen voor 2013 een Loan-to-Value ratio wordt ingevoerd van 106%. De ratio wordt de daaropvolgende 6 jaar in gelijke stappen afgebouwd naar 100%. De maatregel is alleen van toepassing op nieuw af te sluiten hypothecaire financieringen. Herziening fiscale behandeling van de eigen woning Wat gaat er veranderen? De hypotheekrente blijft aftrekbaar, maar vanaf 1 januari 2013 moeten nieuwe hypotheken in maximaal 360 maanden (30 jaar) volledig en ten minste annuïtair worden afgelost om in aanmerking te komen voor de hypotheekrenteaftrek. De vrijstelling voor kapitaalsverzekeringen eigen woning (KEW), de spaarrekening eigen woning (SEW) en het beleggingsrecht eigen woning (BEW) worden afgeschaft met ingang van 1 januari Bij een aflossingsvrije lening vervalt het recht op aftrek. Ook als gelijktijdig wordt gespaard voor de (gedeeltelijke) aflossing na maximaal 30 jaar. De bijleenregeling blijft bestaan. Er komt een overgangsrecht voor bestaande leningen. De eigenwoningschuld De renteaftrek eigen woning geldt alleen voor een eigenwoningschuld. Een eigenwoningschuld moet voldoen aan een aantal voorwaarden: de schuld moet zijn aangegaan in verband met een eigen woning (1); contractueel bestaat er een verplichting om de lening ten minste annuïtair in maximaal 360 maanden af te lossen (de aflossingseis) (2); de aflossingsverplichting moet ook daadwerkelijk worden nageleefd (3); er moet voldaan worden een de verplichting tot informatieverstrekking (4). Wordt niet voldaan aan bovenstaande voorwaarden dan kwalificeert de lening niet als een eigenwoningschuld en is de rente niet aftrekbaar. De lening is dan een lening in box 3. (2) De aflossingseis De aflossing van een eigenwoningschuld dient tenminste op annuïteitenbasis plaats te vinden. Bij aflossing op basis van annuïteiten wordt steeds een gelijk bedrag betaald ter aflossing en rente. De rentecomponent is in beginsel groter dan het aflossingsdeel. Aan het einde van de looptijd zal juist de aflossingscomponent groter zijn. De fiscus zal jaarlijks per 31 december de restantschuld toetsen. Dit wordt gedaan op basis van de informatie, die ontvangen is van bancaire instellingen. Andere toetsmomenten zijn: bij verkoop van de eigen woning, bij wijziging van de maandelijkse rentevoet of bij het oversluiten van de lening. In geval van een rentewijziging dient een nieuwe annuïteit Update December 2012 pagina 3

4 te worden berekend op basis van de stand van de schuld direct voorafgaand aan de rentewijziging, het nieuwe rentepercentage en het restant van de looptijd. (3) naleving aflossingseis Als blijkt dat niet of te weinig is afgelost kwalificeert de lening niet meer als eigenwoningschuld (EWS) en is de rente niet meer aftrekbaar, tenzij de achterstand incidenteel is. Als in het eerste jaar de schuld op 31 december te hoog is, maar in het tweede jaar niet, dan heeft dit nog geen consequenties voor de renteaftrek in het eerste jaar en verder. De wetgever heeft een aantal uitzonderingen geformuleerd op de aflossingseis, waarop de belastingplichtige beroep kan doen. De belastingplichtige moet dit wel aannemelijk kunnen maken. een onbedoelde fout in de betaling of berekening van het aflossingsbedrag die door de belastingplichtige in jaar 3 wordt opgelost; er sprake is van tijdelijke betalingsproblemen en de belastingplichtige, komt uiterlijk 1 januari van jaar 3 met de schuldeiser een nieuw annuïtair aflosschema overeen voor de openstaande schuld, inclusief betalingsachterstand voor de resterende looptijd van de lening; als de belastingplichtige vervolgens het nieuwe annuïteitenschema niet kan betalen moet hij uiterlijk voor 31 december van jaar 5 een nieuw aflossingsschema vastleggen. Kan de belastingplichtige de betalingsachterstanden niet aannemelijk maken of lukt het niet om een nieuw aflosschema overeen te komen, dan verliest de lening de status van een eigenwoningschuld voor de rest van de looptijd. Voorbeeld: A heeft een eigen woning maar raakt in 2018 werkeloos, waardoor hij/zij een betalingsachterstand oploopt. Zijn/haar EWS op 31 december 2018 is De betalingsachterstand heeft in 2018 (jaar 1) nog geen gevolgen. A heeft theoretisch de mogelijkheid om in 2019 (jaar 2) de betalingsachterstand in te lopen. Dit lukt echter niet, waardoor de EWS op 31 december 2019 nog steeds is. A dient in 2020 (jaar 3) het betalingsprobleem als oorzaak voor de achterstand aannemelijk te maken en een nieuw aflosschema af te spreken voor het bedrag van en de resterende looptijd van de lening vanaf 1 januari Als hij/zij vervolgens aannemelijk kan maken dat hij/zij de aflossingsbedragen bij het nieuwe aflosschema niet kan betalen moet hij/zij uiterlijk 31 december 2022 (jaar 5) een nieuw aflosschema vastleggen voor de restantschuld en de resterende looptijd van de lening. (4) informatieplicht bij schulden bij nietadministratieplichtigen Het komt voor dat belastingplichtigen bij familieleden of een eigen BV geld lenen ten behoeve van de eigen woning. In dat geval dient de belastingplichtige uiterlijk op het moment van het doen van aangifte, maar vóór 31 december van het kalenderjaar volgend op het kalenderjaar, waarin de schuld tot stand is gekomen, daarvan mededeling te doen aan de fiscus. Wijzigingen in de overeenkomst dienen uiterlijk 1 Update December 2012 pagina 4 maand na afloop van het kalenderjaar van de wijziging digitaal doorgegeven te worden. Op deze manier wordt het mogelijk gemaakt dat de fiscus de aflossingseis van de lening kan blijven toetsen. Wordt niet voldaan aan de informatieplicht, dan wordt de lening niet gekwalificeerd als eigenwoningschuld en is de rente niet aftrekbaar. Deze informatieplicht geldt vooralsnog alleen voor nieuwe leningen aangegaan op, of na 1 januari De aflossingsstand Om te voorkomen dat bij tussentijds huren tussen verkoop en aankoop van een woning de oude schuld wordt afgeschud en een volledig nieuwe termijn van 360 maanden gaat lopen, wordt de aflossingsstand geïntroduceerd. Deze aflossingsstand houdt niets anders in dan een vastlegging van de stand van de schuld inclusief de nog resterende termijn. De aflossingsstand wordt door de fiscus bij beschikking vastgesteld. Overgangsrecht eigenwoning schuld Voor op 31 december 2012 bestaande eigenwoningschulden blijft de renteaftrek bestaan volgens het huidige recht. Bestaande leningen blijven kwalificeren als eigenwoningschuld ook na afloop van de rentevastperiode, bij oversluiten van de lening of bij aankoop van een nieuwe lening. De bestaande leningen worden wel verlaagd door aflossingen na 31 december 2012 en de bijleenregeling. Voorbeeld: A heeft een eigenwoningschuld van ; deze is aflossingsvrij. Hij/zij verkoopt zijn/haar huidige woning voor en koopt een nieuwe woning voor De eigenwoningreserve bedraagt ( minus ). De maximale eigenwoningschuld voor de nieuwe woning bedraagt ( minus ). De nieuwe lening bestaat uit de bestaande schuld van , die valt onder het overgangsrecht (geen aflossingsverplichtingen) en een nieuwe schuld van waarvoor aflossingseisen gelden. Een aantal situaties zijn nader omschreven en uitgewerkt in het overgangsrecht: als de woning is verkocht in 2012 en pas in 2013 een nieuwe woning wordt gekocht blijft voor de hoogte van de eigenwoningschuld bij verkoop het overgangsregime gelden. Let op: deze overgangsregeling is alleen van toepassing op de aankoop van een nieuwe woning in Wordt pas in 2014 een nieuwe woning gekocht, dan zal deze lening geheel vallen onder de het nieuwe recht. in geval van een koop(aanneem)overeenkomst gesloten in 2012, waarbij de levering van de woning plaatsvindt in 2013 zal de lening worden aangemerkt als een eigenwoningschuld, waarvoor het overgangsregime geldt. het overgangsregime is ook van toepassing op leningen aangegaan voor de aankoop van een duurdere woning of voor aangegane onderhouds- of verbeteringsverplichtingen. heeft een belastingplichtige op 31 december 2012 twee

5 eigen woningen dan zal de schuld op de overblijvende eigen woning gelden als de bestaande eigenwoningschuld, waarvoor het overgangsregime geldt. Overgangsrecht KEW, BEW en SEW De vrijstelling voor kapitaalsverzekeringen eigen woning (KEW), de spaarrekening eigen woning (SEW) en het beleggingsrecht eigen woning (BEW) wordt afgeschaft met ingang van 1 januari Voor op 31 december 2012 bestaande polissen onder het huidige regime van box 1 blijft de vrijstelling bij uitkering gehandhaafd, mits wordt voldaan aan de voorwaarden. Ook als deze polissen worden omgezet in een nieuwe polis, zonder verhoging van het kapitaal of de contractueel over te maken bedragen. Huidige kapitaalverzekeringen, spaarrekeningen en beleggingsrechten die deel uitmaken van de rendementsgrondslag in box 3 mogen nog tot 1 april 2013 omgezet worden in een onder het overgangsrecht vallende verzekering in box 1. Dit wil zeggen verplichte aflossing van de eigenwoningschuld bij uitkering van de verzekering. Verlenging tijdelijke maatregelen2010 en 2011 Een aantal van in 2010 en 2011 getroffen maatregelen ter tijdelijke ondersteuning van de woningmarkt worden verlengd met 1 jaar tot 1 januari 2014, namelijk: de terugkeer na tijdelijke verhuur van de woning naar box 1 mogelijk; het termijn voor aftrek van dubbele rentelasten blijft 3 jaar. Tijdelijke regeling restschulden Een restschuld bij verkoop van de eigen woning behoort onder de huidige regels in box 3. Door de tijdelijke maatregel is het mogelijk om de rente betaald op restschulden die ontstaan in de periode van 29 oktober 2012 tot en met 31 december 2017 tijdelijk voor een periode van 5 jaar in aftrek te nemen in box 1. Deze restschuldfaciliteit zal derhalve vanaf 1 januari 2023 verdwijnen. Er is een amendement aangenomen op grond waarvan de maximale termijn wellicht verlengd wordt van 5 jaar naar 10 jaar. Op dit moment is echter nog niet bekend of dit amendement wetgeving zal worden. Aanvullende maatregelen voor 2014 en verder In het regeerakkoord is opgenomen dat de maximale aftrek van rente op leningen ten behoeve van de eigen woning zal worden verlaagd in 28 jaar van maximaal 52% naar 38%. De maatregel zal onderdeel uitmaken van het belastingplan Overige fiscale maatregelen Beperking scholingsuitgaven Vanaf 2013 zijn aftrekbare scholingskosten limitatief opgesomd in de wet. Vanaf 2013 is het enkel nog mogelijk om lesgelden, cursusgelden en collegegelden in aftrek te nemen. Dit geldt ook voor de door de onderwijsinstelling verplicht gestelde leermiddelen en beschermingsmiddelen, met uitzondering van computers en randapparatuur. Overgangsregeling levensloopregeling Door het niet invoeren van de vitaliteitsregeling is het niet mogelijk om de levensloopaanspraken in te brengen in vitaliteitssparen. Daarom is de volgende overgangsregeling voor bestaande levensloopaanspraken van kracht: aanspraken van meer dan 3.000: deze mogen bestedingsvrij worden opgenomen in 2013, waarbij 80% van de aanspraak zal worden belast tegen het progressieve tarief. Wordt niet de gehele aanspraak opgenomen in 2013 dan mag jaarlijks bestedingsvrij een deel worden opgenomen. De grondslag voor heffing is dan de volle 100%. aanspraken tot vallen in 2013 bestedingsvrij, waarbij 80% van de aanspraak in de belastingheffing zal worden betrokken. Beperking aftrek ziektekosten Vanaf 2013 zijn de eigen bijdragen ingevolge de Zorgverzekeringswet niet meer aftrekbaar. Daarnaast worden bepaalde uitgaven uitgesloten. Vooralsnog zijn ivf-behandelingen beperkt aftrekbaar en worden hulpmiddelen voor mobiliteit, zoals een rollator of krukken niet meer aftrekbaar. Update December 2012 pagina 5

6 Aanpassing btw-vrijstelling voor medische diensten Met het Lente-akkoord is eindelijk duidelijkheid verkregen omtrent de btw-vrijstelling voor medische diensten. Het wetsvoorstel dient in te gaan op 1 januari Huidige wetgeving De medische vrijstelling is alleen van toepassing op de gezondheidskundige verzorging van de mens die, gelet op de beroepsopleiding van de zorgverleners, voldoende kwaliteitsniveau heeft. Daarbij dient steeds het beginsel van de fiscale neutraliteit in acht te worden genomen. Dit beginsel bepaalt dat ondernemers die vergelijkbare diensten verrichten gelijk worden behandeld. Historie De voorgestelde aanpassing maakte eerder deel uit van de belastingplannen 2008 en Daarbij werd voorgesteld de medische btw-vrijstelling terug te brengen tot alleen medische diensten van BIG-geregistreerde beroepsuitoefenaars. Beide keren is dit voorstel gesneuveld. Vervolgens is per 1 juli 2009 gepaald dat de vrijstelling kan voortvloeien hetzij uit vermelding in het BIG-register, hetzij door vermelding in een nog op te stellen VWS-register van gelijkgestelden. Het stellen van nadere regels voor beroepen die buiten het kader van de Wet BIG vallen en oprichting van dit VWSregister, gaat echter in tegen het terughoudende beleid van de overheid, inzake het regelen van beroepen in de zorg. Een tweede BIG-register (VWS-register) zou onterecht een kwaliteitsgarantie van de zorgverleners kunnen suggereren. Daarnaast zou dit register omvangrijke uitvoeringslasten met zich meebrengen. Om voorgaande redenen is besloten om het VWS-register niet meer tot stand te brengen en alleen nog aan te sluiten bij het BIG-register. Gevolg Met ingang van 1 januari 2013 zal de btw-vrijstelling voor zorgverleners beperkt worden tot de gezondheidskundige verzorging van de mens waarbij: de specifieke zorgverlening is omschreven in de Wet BIG; de zorg wordt verleend door een Wet BIGberoepsbeoefenaar; de verleende zorg ook behoort tot de specifieke deskundigheid van de beroepsbeoefenaar zoals omschreven in het BIG-register. Als gevolg van de aanpassing komen enkele vrijgestelde diensten van BIG- beroepsbeoefenaren onder de heffing van de omzetbelasting te vallen. Het betreft hierbij bijvoorbeeld complementaire diensten door huisartsen en fysiotherapeuten op het gebied van acupunctuur of osteopathie. Deze zorg wordt niet omschreven in de Wet BIG. Voor een aantal beroepen die niet worden beschreven in de Wet BIG zoals chiropractoren en pedagogen eindigt de vrijstelling. De vrijstelling voor psychologische diensten wordt beperkt tot Update December 2012 pagina 6 alleen gezondheidszorgpsychologen (GZ-psychologen). Voor enkele differentiaties die met betrekking tot opleidingsduur en niveau gelijkwaardig zijn aan die van een GZ-psycholoog blijft de btw-vrijstelling gelden op grond van het fiscale neutraliteitsbeginsel, namelijk de kinder- en jeugdpsycholoog (inclusief specialist), de psycholoog arbeid en gezondheid en de orthopedagoog-generalist. PGB Bovenstaande aanpassing heeft geen invloed op de vrijstelling voor (thuis)zorg op grond van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Zorg die wordt verleend aan iemand die een indicatiebesluit heeft op grond van de AWBZ blijft vrijgesteld ongeacht de hoedanigheid van de zorgverlener. De verleende zorg moet dan wel binnen het indicatiebesluit vallen voor wat betreft het aantal uren, de periode waarvoor de zorg is toegewezen en de omschrijving van die zorg. Het komt voor dat een cliënt zelf zorg inkoopt. Als die extra uren worden verleend binnen de periode én het dezelfde periode betreft als de geïndiceerde zorg, is de vrijstelling ook daarop van toepassing. Bronvermelding: Ministerie van Financiën. Register Belastingadviseurs Hoewel uiterste zorg is besteed aan de inhoud kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor de juistheid en volledigheid van de verstrekte gegevens.

Vragen en antwoorden Intermediairdagen 2012 sessie Inkomstenbelasting

Vragen en antwoorden Intermediairdagen 2012 sessie Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden Intermediairdagen 2012 sessie Inkomstenbelasting Eigenwoningschuld Vraag 1: Kan een eigenwoningschuld vrijwillig in box 3 worden geplaatst? Nee, dat is niet mogelijk. Een schuld aangegaan

Nadere informatie

KPMG Meijburg & Co ABCD. Invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht

KPMG Meijburg & Co ABCD. Invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht Invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht Op 12 juni 2012 heeft de Eerste Kamer de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht en de Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering

Nadere informatie

Cliëntenseminar. 27 november 2012 Kunsthal Rotterdam. Bas Dieleman Bas Pijnaker Jules de Beer

Cliëntenseminar. 27 november 2012 Kunsthal Rotterdam. Bas Dieleman Bas Pijnaker Jules de Beer Cliëntenseminar 27 november 2012 Kunsthal Rotterdam Bas Dieleman Bas Pijnaker Jules de Beer Agenda Overzicht Belastingplannen Uw relatie met de fiscus nu en in de toekomst Uw eigen woning Uw pensioen in

Nadere informatie

Flex-BV: nieuwe kansen, en hoe nu verder? De juridische en fiscale gevolgen van het nieuwe BV-recht

Flex-BV: nieuwe kansen, en hoe nu verder? De juridische en fiscale gevolgen van het nieuwe BV-recht Flex-BV: nieuwe kansen, en hoe nu verder? De juridische en fiscale gevolgen van het nieuwe BV-recht BV's die na 1 oktober 2012 opgericht worden, zullen meteen met de wijzigingen van de Flex-BV geconfronteerd

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 405 Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met de herziening van de fiscale behandeling van de eigen

Nadere informatie

Flex-bv: nieuwe kansen en bedreigingen Het belang van de vennootschap staat voorop! 23 juli 2014

Flex-bv: nieuwe kansen en bedreigingen Het belang van de vennootschap staat voorop! 23 juli 2014 Flex-bv: nieuwe kansen en bedreigingen Het belang van de vennootschap staat voorop! 1 Het belang van de vennootschap staat voorop! Sinds 1 oktober 2012 is het bv-recht ingrijpend gewijzigd. De regels zijn

Nadere informatie

Wet Flex-BV in vogelvlucht

Wet Flex-BV in vogelvlucht Wet Flex-BV in vogelvlucht Van Wim Eikendal en Janou Briaire Plaats/Datum Maastricht, 20 juni 2012 Op 1 oktober 2012 treedt de wetgeving inzake de vereenvoudiging en flexibilisering van het BV-recht in

Nadere informatie

Aanstaande wijzigingen in de fiscale afhandeling van hypotheekrenteaftrek per 01-01-2013

Aanstaande wijzigingen in de fiscale afhandeling van hypotheekrenteaftrek per 01-01-2013 Aanstaande wijzigingen in de fiscale afhandeling van hypotheekrenteaftrek per 01-01-2013 Op basis van de vandaag beschikbare kennis delen wij met u de aanstaande wijzigingen in de fiscale afhandeling van

Nadere informatie

Belastingplan 2013: Wet herziening fiscale behandeling eigen woning

Belastingplan 2013: Wet herziening fiscale behandeling eigen woning Regelingen en voorzieningen CODE 3.2.3.30 verwachte wijzigingen Belastingplan 2013: Wet herziening fiscale behandeling eigen woning bronnen Informatieblad Woningmarkt 18.9.2012 Vragen en antwoorden over

Nadere informatie

Highlights van de Flex BV

Highlights van de Flex BV Highlights van de Flex BV Dag van de Limburgse Financial 26 september 2012 Peter Brouns en Remco Rosbeek Waarom nieuwe BV-wetgeving? Vereenvoudiging van het BV-recht Afschaffing van als nodeloos ervaren

Nadere informatie

Alles wat u moet weten over de Wet Flex-BV

Alles wat u moet weten over de Wet Flex-BV Special Flex BV Alles wat u moet weten over de Wet Flex-BV Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Oprichten van een nieuwe BV is eenvoudiger 4 3. Meer vrijheid van inrichting 4 4. Kapitaal- en crediteurenbescherming

Nadere informatie

De flexibilisering van het B.V. recht

De flexibilisering van het B.V. recht Seminar De flexibilisering van het B.V. recht 6 juni 2012 Dagvoorzitter: Kees Goeman Sprekers: Dirk School Lisan Vermeer Govert Vorstenbosch Sirik Goeman 1 www.bgadvocaten.nl Bogaerts & Groenen advocaten

Nadere informatie

Inkomstenbelasting. Kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning en beleggingsrecht eigen woning. Overgangsrecht KEW.

Inkomstenbelasting. Kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning en beleggingsrecht eigen woning. Overgangsrecht KEW. Inkomstenbelasting. Kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning en beleggingsrecht eigen woning. Overgangsrecht KEW. Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Besluit van 27 juni

Nadere informatie

Uw hypotheek en de belasting in 2014

Uw hypotheek en de belasting in 2014 Uw hypotheek en de belasting in 2014 Hier vindt u een toelichting op het jaaroverzicht van uw BLG Hypotheek. Ook leest u hier de belangrijkste fiscale regels die in 2014 gelden voor de eigen woning, hypotheek,

Nadere informatie

Informatiewijzer Jaaropgave 2015 Uw hypotheek en de belasting in 2015

Informatiewijzer Jaaropgave 2015 Uw hypotheek en de belasting in 2015 Particulier Hypotheken Informatiewijzer Jaaropgave 2015 Uw hypotheek en de belasting in 2015 U heeft de jaaropgave van uw hypotheek van RegioBank over 2015 ontvangen. In deze informatiewijzer geven we

Nadere informatie

Flex B.V. 3 oktober mr. S.A. (Sjirk) Bijma mr. A.J.V. (Alexander) Tierolff

Flex B.V. 3 oktober mr. S.A. (Sjirk) Bijma mr. A.J.V. (Alexander) Tierolff Flex B.V. 3 oktober 2012 mr. S.A. (Sjirk) Bijma mr. A.J.V. (Alexander) Tierolff Programma Bijma: - achtergrond en uitgangspunten - kapitaal(bescherming), aandelen, blokkeringsregeling, statutaire verplichtingen

Nadere informatie

Uw hypotheek en de belasting in 2015

Uw hypotheek en de belasting in 2015 Uw hypotheek en de belasting in 2015 Hieronder vindt u een toelichting op het jaaroverzicht van uw BLG Hypotheek. Ook leest u hier de belangrijkste fiscale regels die in 2015 gelden voor een eigen woning,

Nadere informatie

Actualiteiten rond de eigen woning

Actualiteiten rond de eigen woning Vakblad Financiële Planning, Actualiteiten rond de eigen woning Klik hier om het document te openen in een browser venster Vindplaats: VFP 2013/4 Bijgewerkt tot: 10-01-2013 Auteur: Drs. J.E. van den Berg

Nadere informatie

Je hypotheek en de belasting in 2015

Je hypotheek en de belasting in 2015 8.4360.0 (24-12-2013) Je hypotheek en de belasting in 2015 Hier vind je een toelichting op het jaaroverzicht van je SNS Hypotheek. Ook lees je hier de belangrijkste fiscale regels die in 2015 gelden voor

Nadere informatie

DE FLEX-BV KORT & BONDIG

DE FLEX-BV KORT & BONDIG DE FLEX-BV KORT & BONDIG Marxman Advocaten B.V. Sectie Ondernemingen Inleiding & Indeling Met ingang van 1 oktober 2012 treedt de Wet vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht (hierna: de Flexwet ) in

Nadere informatie

Kleiner wonen: Mr. Kees Roest FB

Kleiner wonen: Mr. Kees Roest FB Kleiner wonen: kopen of huren? Inleiding Kopen of huren. Is deze vraag nu actueel of van alle dag? Vergelijk koophuis en huur huis, maar wel appels en appels, peren met peren vergelijken Kopen Voor en

Nadere informatie

Inkomstenbelasting. 16 december 2013. Intermediairdagen.nl

Inkomstenbelasting. 16 december 2013. Intermediairdagen.nl Intermediairdagen 2013 Inkomstenbelasting 201113 De eigen woning Eigenwoningregeling Schenkvrijstelling Eigenwoningschuld 2013 Schuld aangegaan in verband met eigen woning Contractueel verplicht ten minste

Nadere informatie

VRAGEN WONINGMARKT / KOPEN VAN EEN WONING NOVEMBER 2012

VRAGEN WONINGMARKT / KOPEN VAN EEN WONING NOVEMBER 2012 VRAGEN WONINGMARKT / KOPEN VAN EEN WONING NOVEMBER 2012 ALGEMEEN 1. Wat gaat er veranderen voor de koper van een huis? 2. Wanneer gaan de verschillende maatregelen in? 3. Op welke wijze wordt aflossing

Nadere informatie

Flex B.V. Programma. Waarom de flex B.V.? 05-06-2012. 30 mei 2012. mr. S.A. (Sjirk) Bijma mr. A.J.V. (Alexander) Tierolff

Flex B.V. Programma. Waarom de flex B.V.? 05-06-2012. 30 mei 2012. mr. S.A. (Sjirk) Bijma mr. A.J.V. (Alexander) Tierolff Flex B.V. 30 mei 2012 mr. S.A. (Sjirk) Bijma mr. A.J.V. (Alexander) Tierolff Bijma: Tierolff: Programma - achtergrond en uitgangspunten - kapitaal(bescherming), aandelen, blokkeringsregeling, statutaire

Nadere informatie

Flex-BV. 1. Inleiding en conclusie

Flex-BV. 1. Inleiding en conclusie Flex-BV 1. Inleiding en conclusie Alweer vijf jaar geleden, namelijk op 31 mei 2007, werd het wetsvoorstel Vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht (31 058) ingediend bij de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel

Nadere informatie

NOTARISKANTOOR ZWANIKKEN Blad: 1-16 Vijverlaan 21-6881 HL Velp tel.: 026-361 79 21 fax : 026-363 51 38 FLEX BV

NOTARISKANTOOR ZWANIKKEN Blad: 1-16 Vijverlaan 21-6881 HL Velp tel.: 026-361 79 21 fax : 026-363 51 38 FLEX BV NOTARISKANTOOR ZWANIKKEN Blad: 1-16 Vijverlaan 21-6881 HL Velp tel.: 026-361 79 21 fax : 026-363 51 38 M:\ONDERNEMING\BV\FLEXBV\BROCHURE FLEXBV.DOC FLEX BV ALLROUND KANTOOR VOOR PARTICULIER EN ONDERNEMER

Nadere informatie

Flexibilisering BV-recht. Najaar 2012

Flexibilisering BV-recht. Najaar 2012 Flexibilisering BV-recht Najaar 2012 2 Inleiding Vanaf 1 oktober 2012 kunt u sneller en eenvoudiger een BV oprichten en heeft u meer vrijheid om uw bedrijf naar uw eigen wensen in te richten. De wet Flexibilisering

Nadere informatie

Inleiding. Vennootschapsrecht

Inleiding. Vennootschapsrecht Inleiding Het heeft lang geduurd, maar het is er dan toch van gekomen. Anders dan voor de maatschap en de vennootschap onder firma waar na jaren van voorbereiding de nieuwe regeling een roemloos einde

Nadere informatie

Kapitaalverzekeringen en de eigen woning

Kapitaalverzekeringen en de eigen woning Kapitaalverzekeringen en de eigen woning De Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW), Spaarrekening Eigen Woning (SEW) en Beleggingsrecht Eigen Woning (BEW) Met een KEW, SEW en BEW kunt u onder bepaalde

Nadere informatie

De nieuwe Flex-BV. September 2012

De nieuwe Flex-BV. September 2012 De nieuwe Flex-BV September 2012 mr J. Brouwer De auteur heeft grote zorgvuldigheid betracht in het weergeven van delen uit het geldende recht. Evenwel is noch de auteur noch Boers Advocaten aansprakelijk

Nadere informatie

C E I F E R N I E U W S B R I E F S P E C I A L B V - N V S E P T E M B E R 2 0 1 2 P

C E I F E R N I E U W S B R I E F S P E C I A L B V - N V S E P T E M B E R 2 0 1 2 P SPECIAL BV-NV September 2012 Inleiding Het heeft lang geduurd, maar het is er dan toch van gekomen. Anders dan voor de maatschap en de vennootschap onder firma waar na jaren van voorbereiding de nieuwe

Nadere informatie

Kennisgroep Verzekeringsproducten. Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW 21 maart 2013

Kennisgroep Verzekeringsproducten. Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW 21 maart 2013 Kennisgroep Verzekeringsproducten Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW 21 maart 2013 Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW KENNISGROEP VERZEKERINGSPRODUCTEN

Nadere informatie

Flex-bv: nieuwe kansen, en hoe verder? De juridische en fiscale gevolgen van het nieuwe bv-recht

Flex-bv: nieuwe kansen, en hoe verder? De juridische en fiscale gevolgen van het nieuwe bv-recht Flex-bv: nieuwe kansen, en hoe verder? De juridische en fiscale gevolgen van het nieuwe bv-recht 2012 Inhoudsopgave Inleiding 3 Juridische gevolgen 4 Winstrechtloze en stemrechtloze aandelen 5 Fiscale

Nadere informatie

Wat zijn de voorgestelde veranderingen voor hypotheken?

Wat zijn de voorgestelde veranderingen voor hypotheken? Wat zijn de voorgestelde veranderingen voor hypotheken? LET OP! Onderstaande informatie is gebaseerd op de gepubliceerde stukken per 3 december 2012. Het verdere wetgevingsproces dat de voorstellen uit

Nadere informatie

VRAGEN WONINGMARKT / KOPEN VAN EEN WONING VERSIE 10 APRIL 2013

VRAGEN WONINGMARKT / KOPEN VAN EEN WONING VERSIE 10 APRIL 2013 VRAGEN WONINGMARKT / KOPEN VAN EEN WONING VERSIE 10 APRIL 2013 ALGEMEEN 1. Wat gaat er veranderen voor de koper van een huis? 2. Wanneer gaan de verschillende maatregelen in? 3. Op welke wijze wordt aflossing

Nadere informatie

Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW

Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW 1 KENNISGROEP VERZEKERINGSPRODUCTEN 26 april 2013 Inleiding De Kennisgroep Verzekeringsproducten heeft na afstemming met het ministerie van

Nadere informatie

Wat u als ondernemer hoort te weten omtrent de Flex B.V.

Wat u als ondernemer hoort te weten omtrent de Flex B.V. Wat u als ondernemer hoort te weten omtrent de Flex B.V. Sprekers Mr. M.J.G. Kleine Punte Notariskantoor Sprang-Capelle Raadhuisplein 4a Sprang-Capelle J.F. Hettema Hettema Interim Controlling www.hettemainterimcontrolling.nl

Nadere informatie

2) Wanneer gaan de verschillende maatregelen in? Per 1 januari 2013

2) Wanneer gaan de verschillende maatregelen in? Per 1 januari 2013 Oktober 2012 Nieuws hypotheekrenteaftrek Zoals het er nu voorstaat zal er vanaf 2013 alleen aftrek worden genoten voor hypotheekrente bij minimaal een annuïtaire aflossing. Op dit moment mag je nog de

Nadere informatie

Eindejaarsspecial tips eigen woning

Eindejaarsspecial tips eigen woning Eindejaarsspecial tips eigen woning Nog snel inspelen op beperking hypotheekrenteaftrek? De wet kent maar een beperkt aantal uitzonderingen waarin - bij een tijdelijk aflossingstekort - het recht op hypotheekrenteaftrek

Nadere informatie

25.De flexibele BV; oprichting, aandelen zonder stemrecht en zonder winstrecht

25.De flexibele BV; oprichting, aandelen zonder stemrecht en zonder winstrecht 25 25.De flexibele BV; oprichting, aandelen zonder stemrecht en zonder winstrecht In het voorstel van Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht worden onder andere de vereisten voor de oprichting

Nadere informatie

1 Belastingplannen 2016

1 Belastingplannen 2016 1 Belastingplannen 2016 1.1 Inkomstenbelasting 1.1.1 Belastingverlaging in de tweede en derde belastingschijf Het tarief in de tweede en derde belastingschijf in de inkomstenbelasting/ premie volksverzekeringen

Nadere informatie

Toelichting bij het jaaroverzicht van je hypotheek

Toelichting bij het jaaroverzicht van je hypotheek Toelichting bij het jaaroverzicht van je hypotheek Februari 2017 Hieronder vind je een toelichting bij het jaaroverzicht van je hypotheek. Ook lees je meer over de belangrijkste fiscale regels die in 2016

Nadere informatie

Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW

Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW KENNISGROEP VERZEKERINGSPRODUCTEN 31 juli 2013 INLEIDING De Kennisgroep Verzekeringsproducten heeft na afstemming met het ministerie van

Nadere informatie

Gevolgen invoering van de Flex-BV wetgeving per 1 oktober De statuten moeten het maatschappelijk kapitaal vermelden.

Gevolgen invoering van de Flex-BV wetgeving per 1 oktober De statuten moeten het maatschappelijk kapitaal vermelden. blad -1- Gevolgen invoering van de Flex-BV wetgeving per 1 oktober 2012 Onderwerp Huidige situatie Wijzigingen Flex B.V. Maatschappelijk en minimum kapitaal 1. De statuten moeten het maatschappelijk kapitaal

Nadere informatie

Flex BV. Stan Commissaris Jolande van Loon. Rotterdam 17 november 2011

Flex BV. Stan Commissaris Jolande van Loon. Rotterdam 17 november 2011 Flex BV Stan Commissaris Jolande van Loon Rotterdam 17 november 2011 Onderwerpen - Inleiding - Stemrechtloze / winstrechtloze aandelen - Uitkeringstest en accountantsverklaring - Positie bestuur - Certificering

Nadere informatie

28 oktober 2010 Modernisering van het Nederlandse ondernemingsrecht / presentatie 28 oktober 2010 Ellen Timmer

28 oktober 2010 Modernisering van het Nederlandse ondernemingsrecht / presentatie 28 oktober 2010 Ellen Timmer Modernisering van het Nederlandse ondernemingsrecht (o.a. flex) 28 oktober 2010 door ( Rotterdam Ellen Timmer (kantoor Belangrijke veranderingen in het Nederlandse ondernemingsrecht, onder meer: flexibilisering

Nadere informatie

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012 Je hypotheek en de belasting in 2012 Hier vind je een toelichting op het jaaroverzicht van je SNS Hypotheek. Ook lees je hier de belangrijkste fiscale regels die in 2012 gelden voor de eigen woning, hypotheek,

Nadere informatie

De 10 belangrijkste aandachtpunten:

De 10 belangrijkste aandachtpunten: Per 1 oktober 2012 wordt de wetgeving voor BV s ingrijpend vernieuwd. In deze brief informeren wij u over de belangrijkste wijzigingen uit de Wet vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht (de zogenaamde

Nadere informatie

Toelichting jaaropgave hypotheken

Toelichting jaaropgave hypotheken Toelichting jaaropgave hypotheken U heeft de jaaropgave(n) van uw hypotheek over 2014 ontvangen. Maar welke informatie vindt u eigenlijk op deze jaaropgave? En hoe zit het met de aftrek van de hypotheekrente?

Nadere informatie

Flex-bv: nieuwe kansen, en hoe verder?

Flex-bv: nieuwe kansen, en hoe verder? Flex-bv: nieuwe kansen, en hoe verder? De juridische en fiscale gevolgen van het nieuwe bv-recht Sneller en eenvoudiger een bv oprichten en meer vrijheid om uw bedrijf naar eigen wensen in te richten.

Nadere informatie

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013?

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Voor alle op 31 december 2012 bestaande hypotheken blijven de oude hypotheekregels van kracht. Oversluiten van een bestaande schuld

Nadere informatie

Voorbeeld gebaseerd op een goede adviespraktijk m.b.t. bruto/netto berekening: man, 44 jaar en vrouw, 40 jaar Verstrekte hypotheek in 2006 195.

Voorbeeld gebaseerd op een goede adviespraktijk m.b.t. bruto/netto berekening: man, 44 jaar en vrouw, 40 jaar Verstrekte hypotheek in 2006 195. Casussen fiscaliteit In dit document biedt de AFM u als financiële dienstverleners enkele uitgewerkte praktijkvoorbeelden aan die de AFM heeft aangetroffen bij haar onderzoek. Er zijn voorbeelden die in

Nadere informatie

Uitnodiging. HLB OndernemersCafé 7 november 2011. Ondernemend, net als u. www.hlb-van-daal.nl

Uitnodiging. HLB OndernemersCafé 7 november 2011. Ondernemend, net als u. www.hlb-van-daal.nl Uitnodiging HLB OndernemersCafé 7 november 2011 Ondernemend, net als u Nieuw bv-recht: Welke kansen biedt het u? Op 1 oktober 2012 wordt een geheel nieuwe wettelijke regeling voor de bv van kracht, de

Nadere informatie

A D V O C A T E N. Aan de Wet bestuur en toezicht zal op een later tijdstip nog uitgebreid aandacht worden besteed.

A D V O C A T E N. Aan de Wet bestuur en toezicht zal op een later tijdstip nog uitgebreid aandacht worden besteed. De Flex Wet in a nutshell Op 1 oktober jl. is het veel besproken wetsvoorstel vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht ( Flex Wet ) dan eindelijk in werking getreden. Daarnaast zal op 1 januari 2013

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag 2511 DP Uw kenmerk

Nadere informatie

Nu kiezen voor zekerheid. Straks wonen tegen aantrekkelijke maandlasten. Fiscaal Voortzetten. in de BankSpaar Plus Hypotheek

Nu kiezen voor zekerheid. Straks wonen tegen aantrekkelijke maandlasten. Fiscaal Voortzetten. in de BankSpaar Plus Hypotheek Nu kiezen voor zekerheid Straks wonen tegen aantrekkelijke maandlasten Fiscaal Voortzetten in de BankSpaar Plus Hypotheek Nationale-Nederlanden maakt Fiscaal Voortzetten in de BankSpaar Plus Hypotheek

Nadere informatie

Je hypotheek en de belasting in 2016

Je hypotheek en de belasting in 2016 8.4360.0 (24-12-2013) Je hypotheek en de belasting in 2016 Hier vind je een toelichting op het jaaroverzicht van je SNS Hypotheek. Ook lees je hier de belangrijkste fiscale regels die in 2016 gelden voor

Nadere informatie

Flex-bv: nieuwe kansen, en hoe verder? De juridische en fiscale gevolgen van het nieuwe bv-recht

Flex-bv: nieuwe kansen, en hoe verder? De juridische en fiscale gevolgen van het nieuwe bv-recht Flex-bv: nieuwe kansen, en hoe verder? De juridische en fiscale gevolgen van het nieuwe bv-recht De juridische en fiscale gevolgen van het nieuwe bv-recht Sneller en eenvoudiger een bv oprichten en meer

Nadere informatie

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 33 405 Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met de herziening van de fiscale behandeling van de eigen woning (Wet herziening fiscale behandeling eigen woning)

Nadere informatie

Informatiewijzer Jaaropgave 2016 Uw hypotheek en de belasting in 2016

Informatiewijzer Jaaropgave 2016 Uw hypotheek en de belasting in 2016 Particulier Hypotheken Informatiewijzer Jaaropgave 2016 Uw hypotheek en de belasting in 2016 U heeft de jaaropgave van uw hypotheek van RegioBank over 2016 ontvangen. In deze informatiewijzer geven we

Nadere informatie

Inhoud. Gebruikte begrippen en afkortingen 3. A Inleiding 3. B BHW-kapitaalverzekeringen 4. C De KEW, de SEW en het BEW 5

Inhoud. Gebruikte begrippen en afkortingen 3. A Inleiding 3. B BHW-kapitaalverzekeringen 4. C De KEW, de SEW en het BEW 5 Belastingdienst Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over gewijzigd fiscaal beleid en wetgeving met betrekking tot de KEW, SEW, BEW en BHW-kapitaalverzekering per 1 januari 2013, 1 januari 2017 en 1

Nadere informatie

Je hypotheek en de belasting in 2017

Je hypotheek en de belasting in 2017 8.4360.0 (24-12-2013) Je hypotheek en de belasting in 2017 Hier vind je een toelichting op het jaaroverzicht van je SNS Hypotheek. Ook lees je hier de belangrijkste fiscale regels die in 2017 gelden voor

Nadere informatie

Casus 1. EW en verkoop, 3.111, lid 2. Aanstaande EW, 3.111, lid 3

Casus 1. EW en verkoop, 3.111, lid 2. Aanstaande EW, 3.111, lid 3 De eigen woning Algemeen en actualiteit Echtscheiding Bijleenregeling Kapitaalverzekering 1 1 Helga van Bijnen Programma Algemeen inkomsten eigen woning Echtscheiding en eigen woning Bijleenregeling Kapitaalverzekering

Nadere informatie

de Kredieter Hypotheken & financiële planning

de Kredieter Hypotheken & financiële planning de Kredieter Hypotheken & financiële planning de Kredieter Martin van de Biezen Erkend hypotheek adviseur / Gecertificeerd financieel planner Specialisatie: Hypotheken & financiële planning vdbiezen@kredieter.nl

Nadere informatie

New rules New choices New opportunities. Flex BV Joint Ventures

New rules New choices New opportunities. Flex BV Joint Ventures New rules New choices New opportunities Flex BV Joint Ventures Geen noodzaak tot wijzigingen wel kansen voor nieuwe joint ventures New rules New choices New opportunities Inleiding Per 1 oktober 2012 wordt

Nadere informatie

Overzicht bepalingen in huidige statuten die conflicteren met de Flexwet

Overzicht bepalingen in huidige statuten die conflicteren met de Flexwet A. Kapitaal en kapitaalbescherming Inbreng op aandelen anders dan in geld Artikel 2:204b BW Overeenkomstig de oude wetgeving is bepaald dat wanneer er inbreng op aandelen anders dan in geld wordt overeengekomen,

Nadere informatie

Kennisgroep Verzekeringsproducten. Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW 1 maart 2013

Kennisgroep Verzekeringsproducten. Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW 1 maart 2013 Kennisgroep Verzekeringsproducten Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW 1 maart 2013 Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW EN BEW KENNISGROEP VERZEKERINGSPRODUCTEN

Nadere informatie

Een bv was nog nooit zo interessant Hoe overstappen naar een flex-bv u nieuwe kansen biedt. WHITEPAPER

Een bv was nog nooit zo interessant Hoe overstappen naar een flex-bv u nieuwe kansen biedt. WHITEPAPER Een bv was nog nooit zo interessant Hoe overstappen naar een flex-bv u nieuwe kansen biedt. WHITEPAPER Gemaakt door: info@tavernemeun.nl www.tavernemeun.nl 0318-518810 Introductie van de flex-bv Per 1

Nadere informatie

Eigen woning in Strop of paradijs? advieswijzer

Eigen woning in Strop of paradijs? advieswijzer Eigen woning in 2017 Strop of paradijs? advieswijzer In deze advieswijzer: Voor de eigen woning gelden stringente fiscale regels. Een lening voor de eigen woning moet bijvoorbeeld aan aflossingseisen voldoen

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot de Gecombineerde Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de"vergadering") van Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. (de "Vennootschap")

Nadere informatie

Nieuwsbrief Wet maatregelen woningmarkt 2014 18 september 2013

Nieuwsbrief Wet maatregelen woningmarkt 2014 18 september 2013 Nieuwsbrief Wet maatregelen woningmarkt 014 18 september 013 Wetsvoorstel Wet maatregelen woningmarkt 014 Het wetsvoorstel met maatregelen voor de woningmarkt 014 maakt geen onderdeel uit van het Belastingpakket

Nadere informatie

DOEL NIEUWE BV-RECHT

DOEL NIEUWE BV-RECHT ONDERWERPEN Doel nieuwe BV-recht FLEX BV Belangrijke wijzigingen nieuwe BV-recht Moet ik mijn statuten aanpassen? Is de BV iets voor mij? Wat kan de notaris voor mij betekenen? Wat kan ik zelf doen? DOEL

Nadere informatie

Eigen woning Strop of paradijs?

Eigen woning Strop of paradijs? De fiscale regels met betrekking tot de eigen woning zijn niet eenvoudiger geworden Eigen woning Strop of paradijs? Het zal u niet zijn ontgaan. Vanaf 2013 gelden nieuwe regels met betrekking tot uw eigen

Nadere informatie

Verdiepende special Exit tijdklemmen voor KEW, SEW en BEW. En nu?

Verdiepende special Exit tijdklemmen voor KEW, SEW en BEW. En nu? Verdiepende special Exit tijdklemmen voor KEW, SEW en BEW. En nu? Editie maart 2017 Op dit moment gelden strenge wettelijke voorwaarden bij de toepassing van de uitkeringsvrijstellingen voor een kapitaalverzekering

Nadere informatie

De eigen woning. Programma. Wat is een Eigen Woning, 3.111, lid 1. Algemeen Echtscheiding Bijleenregeling & Kapitaalverzekering

De eigen woning. Programma. Wat is een Eigen Woning, 3.111, lid 1. Algemeen Echtscheiding Bijleenregeling & Kapitaalverzekering De eigen woning Algemeen Echtscheiding Bijleenregeling & Kapitaalverzekering 1 1 Helga van Bijnen Programma Algemeen inkomsten eigen woning Echtscheiding en eigen woning Bijleen-regeling Kapitaalverzekering

Nadere informatie

PE Plus Hypothecair Krediet oefenexamen

PE Plus Hypothecair Krediet oefenexamen PE Plus Hypothecair Krediet Kennis Vraag 1 Fiona (32 jaar) verkoopt op 1 maart 2015 haar eigen woning. Ze houdt een restschuld over van 20.000,00. Tot wanneer is de rente over deze restschuld uiterlijk

Nadere informatie

Hoe in 2017 optimaal geld uit uw BV halen? DEEL 9 DEEL 9. Lenen van de BV

Hoe in 2017 optimaal geld uit uw BV halen? DEEL 9 DEEL 9. Lenen van de BV Hoe in 2017 optimaal geld uit uw BV halen? DEEL 9 DEEL 9 Lenen van de BV HOOFDSTUK 1: BEGRIP Wat bedoelen we hier met lenen? Met lenen bedoelen we, dat u geld of andere goederen ter beschikking krijgt

Nadere informatie

Om de bijleenregeling uit te leggen worden de volgende termen gebruikt:

Om de bijleenregeling uit te leggen worden de volgende termen gebruikt: De bijleenregeling: Deze regeling is in werking getreden per 1 januari 2004. Door deze regeling wordt het voor huiseigenaren ongunstig om de overwaarde te gaan gebruiken voor andere zaken dan de financiering

Nadere informatie

Informatieblad 06-07-14. Eigen woning in 2014

Informatieblad 06-07-14. Eigen woning in 2014 Informatieblad 06-07-14 Eigen woning in 2014 Vanaf 2013 gelden nieuwe regels met betrekking tot uw eigen woning. Een nieuwe lening voor de eigen woning moet aan aflossingseisen voldoen om voor renteaftrek

Nadere informatie

Flex BV. Inhoudsopgave

Flex BV. Inhoudsopgave Ò±» Ú» ó¾ª ç ±µ ±¾» îðïî Þ «Ê µ»½ ²»µ ÎÞ Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Reikwijdte publicatie... 4 1.2 Historisch perspectief... 4 1.3 Samenwerking met Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants

Nadere informatie

Toelichting bij de fiscale jaaropgave 2015

Toelichting bij de fiscale jaaropgave 2015 Toelichting bij de fiscale jaaropgave 2015 Toelichting bij de fiscale jaaropgave 2015 U heeft de fiscale jaaropgave van uw hypotheek bij WestlandUtrecht Bank ontvangen. Hierin staan de fiscale gegevens

Nadere informatie

Nieuwsbrief Fiscaal Juridisch Adviesbureau Informatiebulletin over de eigen woning en inkomensvoorzieningen

Nieuwsbrief Fiscaal Juridisch Adviesbureau Informatiebulletin over de eigen woning en inkomensvoorzieningen Nieuwsbrief Fiscaal Juridisch Adviesbureau Informatiebulletin over de eigen woning en inkomensvoorzieningen Nummer 145a Prinsjesdag 2015 Inhoud Prinsjesdag 2015 Inleiding 1 Belastingplan 2016 Aanpassing

Nadere informatie

34553 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2017)

34553 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2017) 34553 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2017) TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 1 Artikel I, onderdeel P,

Nadere informatie

Verantwoord lenen bij Delta Lloyd

Verantwoord lenen bij Delta Lloyd Verantwoord lenen bij Delta Lloyd Beste klant, De huizenprijzen zijn de laatste jaren flink gedaald. Daardoor houden steeds meer mensen na verkoop van de woning een restschuld over. Als de verkoopopbrengst

Nadere informatie

PE Plus Hypothecair Krediet oefenexamen

PE Plus Hypothecair Krediet oefenexamen PE Plus Hypothecair Krediet Kennis Vraag 1 Marloes heeft sinds medio 2013 een eigenwoningschuld bij haar vader. Doordat ze het annuïtaire aflossingsschema verkeerd heeft geïnterpreteerd, heeft ze op 31

Nadere informatie

De familiebank - vanaf 2013

De familiebank - vanaf 2013 De familiebank - vanaf 2013 Inleiding Sinds 01-01-2013 moet iedere nieuwe lening t.b.v. de eigenwoning worden afgelost, met uitzondering van situaties die vallen onder het overgangsrecht. Omdat banken

Nadere informatie

Administratiekantoor Koch & Zn. - Fiscale tips Aftrek lijfrentepremie in 2014: betaal ook in 2014! Als u in uw aangifte inkomstenbelasting 2014 premies voor lijfrente als aftrekpost op wilt nemen, moet

Nadere informatie

Levering van aandelen Artikel 7 1. Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de verkrijging van een aandeel door de vennootschap, en de

Levering van aandelen Artikel 7 1. Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de verkrijging van een aandeel door de vennootschap, en de STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vennootschap draagt de naam: [ ]. 2. De vennootschap heeft haar zetel in de gemeente [ ]. Doel Artikel 2 De vennootschap heeft ten doel: a. [ ]; b. het oprichten

Nadere informatie

belastingwijzigingen 2014 Fiscale kennissessie

belastingwijzigingen 2014 Fiscale kennissessie belastingwijzigingen 2014 Fiscale kennissessie Belastingwijzigingen 2014 Voor elk wat wils Henk van den Brink FB Fiscalist Flynth Zwaagdijk-Oost Programma Zelfstandigenaftrek Eigen woning Wijzigingen belasting-

Nadere informatie

Van Esch Belastingadvies wenst u veel leesplezier en is graag bereid om te kijken welke fiscale zaken er voor u nog geregeld dienen te worden.

Van Esch Belastingadvies wenst u veel leesplezier en is graag bereid om te kijken welke fiscale zaken er voor u nog geregeld dienen te worden. Disclaimer: Hoewel uiterste zorg is besteed aan de inhoud, aanvaardt Van Esch Belastingadvies geen aansprakelijkheid voor onvolledigheid of onjuistheid of voor gevolgen daarvan. Beste klant/relatie, Door

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen 2004 Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen Als u een kapitaalverzekering heeft, bijvoorbeeld bij uw spaar-, leven- of beleggingshypotheek, kan dit gevolgen hebben voor uw belasting. Of en hoeveel

Nadere informatie

De Flex-BV Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht. (Juridische & Fiscale aspecten van de Flex BV)

De Flex-BV Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht. (Juridische & Fiscale aspecten van de Flex BV) De Flex-BV Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (Juridische & Fiscale aspecten van de Flex BV) De Flex B.V. v1 2012 september 2012 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2012

Nieuwsbrief december 2012 Eindejaar tips voor de onderneming Voorkom toepassing van thin capitalization Zijn er in uw concern groepsleningen afgesloten? U kunt toepassing van de renteaftrekbeperking voor groepsleningen op grond

Nadere informatie

Nieuwsbrief Ondernemingsrecht 9

Nieuwsbrief Ondernemingsrecht 9 Nieuwsbrief Ondernemingsrecht 9 Geachte heer, mevrouw, Hierbij ontvangt u de derde nieuwsbrief in 2012 van de praktijkgroep ondernemingsrecht van KienhuisHoving, geheel gewijd aan de Flex- BV. Inleiding

Nadere informatie

NOTULEN AUTEUR / INLICHTINGEN: 12 mei 2011 10060553/11-00258663/eti Concept-notulen flexbv

NOTULEN AUTEUR / INLICHTINGEN: 12 mei 2011 10060553/11-00258663/eti Concept-notulen flexbv NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP NAAR NEDERLANDS RECHT, GEBASEERD OP DE WETSVOORSTELLEN INZAKE FLEXIBILISERING VAN HET BV-RECHT. Bijgaand eerst een toelichting en daarna

Nadere informatie

De Flex-BV: Wat kan men ermee?

De Flex-BV: Wat kan men ermee? De Flex-BV: Wat kan men ermee? De Flex-BV: Wat kan men ermee? Michiel Hoogkamer 31 januari 2013 Programma Vereenvoudiging en Flexibilisering BV-recht (1-10-2012): achtergrond en uitgangspunten Wijzigingen

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen 2005 Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen Als u een kapitaalverzekering heeft, bijvoorbeeld bij uw spaar-, leven- of beleggingshypotheek, kan dit gevolgen hebben voor uw belasting. Of en hoeveel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 553 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2017) Nr. 8 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen

Nadere informatie

Belastingplannen 2013

Belastingplannen 2013 1/ 7 Belastingplannen 2013 Op Prinsjesdag zijn de belastingplannen voor 2013 bekend gemaakt. Nederland moet fors bezuinigen en de maatregelen liegen er niet om. Inmiddels heeft het nieuwe kabinet Rutte

Nadere informatie