Eindejaarsspecial tips eigen woning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eindejaarsspecial tips eigen woning"

Transcriptie

1 Eindejaarsspecial tips eigen woning Nog snel inspelen op beperking hypotheekrenteaftrek? De wet kent maar een beperkt aantal uitzonderingen waarin - bij een tijdelijk aflossingstekort - het recht op hypotheekrenteaftrek niet vervalt. Naast de renteaftrekbeperking komt ook de vrijstelling in box 1 (en daarmee ook in box 3) voor op of na 1 januari 2013 afgesloten kapitaalverzekeringen eigen woning, beleggingsrechten eigen woning en spaarrekeningen eigen woning (respectievelijk de KEW, de BEW en de SEW) te vervallen. Met ingang van 1 januari 2013 wordt het fiscale begrip eigenwoningschuld aangepast. Daardoor is de rente op leningen die op of na 1 januari 2013 zijn aangegaan alleen aftrekbaar, als die lening in maximaal 360 maanden (dus 30 jaar) ten minste volgens een annuïtair aflossingsschema volledig wordt afgelost. De rente op leningen met een aflossingsschema waarbij de aflossing nog verder gaat, bijvoorbeeld een lening met een lineair aflossingsschema blijft ook aftrekbaar. Of een lening voldoet aan de voorwaarden wordt niet alleen getoetst op het moment van afsluiten, maar ook gedurende de looptijd van de lening. Voldoet de lening op een gegeven moment niet aan de voorwaarden, dan vist u volledig achter het net en is de rente daarop in zijn geheel niet aftrekbaar. In verband met deze vergaande maatregel geldt er wel overgangsrecht. Maar in veel gevallen moet de woningeigenaar nog vóór 1 januari 2013 actie ondernemen. Voor een uitgebreide samenvatting van de (voorgestelde) wetswijzigingen verwijzen wij u naar onze website. In dit artikel beperken wij ons zoveel mogelijk tot het overgangsrecht en wat u eventueel met het oog daarop nog moet doen.

2 Inhoudsopgave 1. Overgangsregeling Bestaande hypotheken geëerbiedigd Oversluiten bestaande hypotheek Verkoop bestaande woning en koop nieuwe woning na 1 januari Onherroepelijke koopovereenkomst of koop-(aanneem-)overeenkomst vóór 1 januari Verbouwing: onherroepelijke schriftelijke overeenkomsten vóór 1 januari Verbouwing: lening vóór 1 januari Tijdelijke huur na verkoop woning in Overgangsrecht voor tijdelijk verhuurde woning Geen informatieverplichting voor op 31 december 2012 bestaande leningen Kapitaalverzekering Bestaande kapitaalverzekering vóór 1 april 2013 koppelen? Nog vóór 1 april 2013 aflossingsvrije hypotheek omzetten in (bank)spaarhypotheek Overige maatregelen Schenking in verband met eigen woning: verhoging leeftijd per 1 januari Overdrachtsbelasting blijvend 2%, vanaf 2013 ook voor schuur of garage Tijdelijk vrijstelling overdrachtsbelasting bij doorverkoop Verlengde termijn dubbele renteaftrek Hypotheekrenteaftrek na tijdelijke verhuur oude woning Maximaal te lenen hypotheekbedrag daalt vanaf 1 januari Restschulden Verscherping regels NHG per 1 januari Startersleningen Toekomst

3 1. Overgangsregeling Zoals reeds opgemerkt in de inleiding geldt er overgangsrecht. Dat komt er feitelijk op neer dat op 31 december 2012 bestaande leningen en kapitaalverzekeringen de dans ontspringen en onder het oude regime blijven vallen. Daarnaast geldt het overgangsrecht voor onherroepelijke koopovereenkomsten of koop-aanneemovereenkomsten van vóór 1 januari Bestaande hypotheken geëerbiedigd Heeft u op 31 december 2012 een eigenwoningschuld, dan blijft de renteaftrek voor bestaande leningen onveranderd. Ook verandert er niets aan spaar- en verzekeringsproducten die gekoppeld zijn aan de lening Oversluiten bestaande hypotheek Sluit u na 31 december 2012 een bestaande lening over (bijvoorbeeld doordat u overstapt naar een andere leningverstrekker), dan verandert er, als u geen extra bedrag bijleent, ook niets. Wilt u uw lening ophogen, bijvoorbeeld voor een verbouwing, dan geldt voor het extra bedrag dat de rente alleen aftrekbaar is als de lening in maximaal 30 jaar volledig en ten minste volgens een annuïtair schema wordt afgelost Verkoop bestaande woning en koop nieuwe woning na 1 januari 2013 Heeft u op 31 december 2012 een eigenwoningschuld, dan blijft de renteaftrek voor de bestaande leningen onveranderd. Verkoopt u de huidige woning, koopt u een duurdere woning en gaat u daarvoor een extra bedrag bijlenen? Dan is de rente die u over dit extra bedrag betaalt alleen aftrekbaar als de lening in maximaal 30 jaar en ten minste volgens een annuïtair schema volledig wordt afgelost. Kortom: alleen voor dit aanvullende deel gelden de nieuwe voorwaarden Onherroepelijke koopovereenkomst of koop-(aanneem-)overeenkomst vóór 1 januari 2013 U zit ook niet vast aan een lening die tenminste annuïtair moet worden afgelost, als u nog vóór 1 januari 2013 een onherroepelijke schriftelijke koopovereenkomst of koopaanneemovereenkomst bent aangegaan en u de lening afsluit in Een koopovereenkomst hoeft niet zo onherroepelijk te zijn als het op het eerst gezicht zou lijken. De overeenkomst mag immers normale ontbindingsclausules bevatten. Het gebruikelijke financieringsvoorbehoud en de wettelijke bedenktijd van drie dagen worden beschouwd als dergelijke clausules en deze doen derhalve niet af aan de onherroepelijkheid van de overeenkomst Verbouwing: onherroepelijke schriftelijke overeenkomsten vóór 1 januari 2013 Heeft u een eigen woning en bent u in verband met te verrichten verbouwingen vóór 1 januari 2013 al een onherroepelijke schriftelijke overeenkomst aangegaan? Dan valt u ook onder het overgangsrecht, mits u de lening afsluit in 2013 én voor zover het onderhoud of de verbetering in 2013 voltooid is Verbouwing: lening vóór 1 januari 2013 Is er nog geen sprake van een onherroepelijke schriftelijke overeenkomst zoals hierboven onder 1.3 besproken, maar bent u in het kader van een te verrichten verbouwing wel al in 2012 een lening aangegaan? Dan is deze lening eventueel op grond van een bestaande goedkeuring aan te merken als een eigenwoningschuld die is ontstaan in Deze kan daardoor onder het overgangsrecht vallen. Wordt immers voldaan aan het zogenaamde oogmerkvereiste, dan mag u gedurende een periode van zes maanden na het afsluiten van de lening de rente en kosten van de lening steeds volledig in aftrek brengen. Is de verbouwing na zes maanden na het afsluiten van de lening nog niet afgerond, dan wordt de lening (na die zes maanden) alleen als een eigenwoningschuld behandeld nadat en voor zover betalingen voor de verbouwing zijn gedaan. De volledige renteaftrek blijft ook dan over de eerste zes maanden in stand. Een restant van de lening valt na de verbouwingsperiode of na zes maanden in box 3. Is het geld gestort in een verbouwingsdepot, dan gelden specifieke regels na de hiervóór genoemde zesmaandentermijn. Let op: het oogmerkvereiste luistert erg nauw. Laat u in voorkomende gevallen door een deskundige adviseur begeleiden. 3

4 1.5. Tijdelijke huur na verkoop woning in 2012 Heeft in 2012 uw woning verkocht en bent u daarna gaan huren? Dan valt de hypotheekschuld van uw verkochte eigen woning onder het overgangsrecht. Voorwaarde is wel dat u dan in 2013 opnieuw een woning koopt, die voor u fiscaal als eigen woning wordt aangemerkt. De overgangsregeling geldt tot het bedrag waarmee de nieuwe eigenwoningschuld overeenkomt met de eigenwoningschuld zoals die vóór de verkoop van de oude woning in 2012 bedroeg Overgangsrecht voor tijdelijk verhuurde woning Het overgangsrecht geldt ook voor belastingplichtigen die op 31 december 2012 geen eigen woning of eigenwoningschuld hebben, wanneer zij hun voormalige eigen woning op dat moment verhuren en die woning vóór 1 januari 2021 weer als eigen woning betrekken (zonder dat een andere woning als eigen woning aan te merken is geweest). Denk hierbij vooral aan expats Geen informatieverplichting voor op 31 december 2012 bestaande leningen In de wet wordt een nieuwe informatieverplichting opgenomen. Deze verplichting geldt voor leningen die bij niet-administratieplichtige partijen worden afgesloten, bijvoorbeeld bij een natuurlijk persoon (bijvoorbeeld de ouder), de eigen BV of een buitenlandse financiële instelling. Deze informatieplicht is nodig, omdat de aflossingen gedurende het jaar en de schuldstand aan het einde van het jaar een belangrijkere rol gaan spelen voor de vraag of een belastingplichtige rente op die schuld fiscaal kan aftrekken. Het verstrekken van (contra-) informatie aan de Belastingdienst wordt daardoor belangrijker. Het verstrekken van die informatie wordt daarom voorwaarde voor het kunnen kwalificeren van die schuld als eigenwoningschuld. De informatieplicht houdt in dat de belastingplichtige, uiterlijk bij het indienen van de aangifte over het kalenderjaar waarin die lening is aangegaan, de basiskenmerken van die schuld en het fiscale nummer van de leningverstrekker moet doorgeven aan de Belastingdienst. Eventuele wijzigingen van de te verstrekken gegevens moet de belastingplichtige vóór 1 februari van het volgende jaar doorgeven. Tip: De informatieverplichting geldt niet voor leningen die al op 31 december 2012 bestaan Kapitaalverzekering Bestaande kapitaalverzekering vóór 1 april 2013 koppelen? In het verleden hebben verstrekkers van kapitaalverzekeringen in een aantal gevallen geadviseerd om niet direct bij het aangaan van de kapitaalverzekering in de overeenkomst de verplichting op te nemen dat de begunstigde de uitkering zal aanwenden ter aflossing van de eigenwoningschuld. Dit ondanks dat de verzekering in beginsel is bedoeld om te zijner tijd de eigenwoningschuld af te lossen. Zolang het saldo van de waarde van bezittingen en schulden voor deze belastingplichtigen onder het heffingvrije vermogen in box 3 blijft, werd op deze manier een hogere vrijheidsgraad bereikt. De betreffende kapitaalverzekering was in dat geval feitelijk niet belast in box 3. Als kapitaalverzekering eigen woning (KEW), spaarrekening eigen woning (SEW) of beleggingsrecht eigen woning (BEW) was de verzekering ook niet in box 1 belast. Het kapitaal kon, anders dan bij de KEW, SEW of BEW ook voor consumptieve doeleinden worden aangewend. Zodra de rendementsgrondslag van de belastingplichtige op de peildatum van enig jaar boven het heffingvrije vermogen uit dreigde te komen, kon de kapitaalverzekering alsnog worden omgezet naar een in box 1 onbelaste KEW. Vanaf 1 januari 2013 kunnen belastingplichtigen geen onbelaste KEW, SEW of BEW meer afsluiten. Op basis van het overgangsrecht hebben huizenbezitters tot 1 april 2013 de tijd om hun kapitaalverzekering om te zetten naar een KEW, SEW of BEW. Of het zinvol is om nog snel een bestaande polis in box 3 om te vormen tot een KEW, SEW of BEW, hangt onder meer af van de datum waarop de kapitaalverzekering is afgesloten en het fiscale regime waaronder de polis valt. Bij de beantwoording van de vraag of u nog voor 1 april actie moet ondernemen, kunt u gebruikmaken van onderstaand schema, dat op hoofdlijnen de verschillende regimes beschrijft. Uw adviseur kan u hierbij nader adviseren. 4

5 Valt de kapitaalverzekering ja De kapitaalverzekering is al gekoppeld; in box 1? er is geen actie meer nodig. Nee Is de polis voor 1 januari 1992 ja Er is sprake van een pre-brede-herwaarderingspolis; afgesloten? koppelen is bijna nooit voordelig. Nee Is de polis afgesloten op of na ja Er is sprake van een brede-herwaarderingspolis. 1 januari 1992 maar vóór Zodra de vrijstelling ( p.p.) wordt overschreden, 14 september 1999? kan men te maken krijgen met rendementsheffing in box 3. Koppelen kan interessant zijn. Nee De polis is afgesloten na 14 september Zodra het heffingsvrije vermogen wordt overschreden is rendementsheffing in box 3 verschuldigd. Aangezien het toevoegen van de KEW-clausule vanaf 1 april 2013 fiscaal geen effect heeft, kan koppelen voor 1 april 2013 interessant zijn Nog vóór 1 april 2013 aflossingsvrije hypotheek omzetten in (bank)spaarhypotheek Op de valreep heeft de staatssecretaris besloten u ook tot 1 april 2013 de tijd te geven om een bestaande aflossingsvrije hypotheek in een (bank)spaarhypotheek om te zetten. U krijgt daardoor dus nog tot 1 april 2013 de mogelijkheid om een in box 1 vrijgestelde KEW, SEW of BEW tot stand te brengen, waarvan contractueel wordt bepaald dat het kapitaal wordt aangewend voor de aflossing van een (op 31 december 2012) bestaande eigenwoningschuld. 2. Overige maatregelen 2.1. Schenking in verband met eigen woning: verhoging leeftijd per 1 januari 2013 Ter voorkoming van hoge erfbelasting kunt u bij leven alvast belastingvrij vermogen overhevelen naar uw (klein-)kinderen. Jaarlijks mag u uw kinderen en kleinkinderen een belastingvrij bedrag schenken: voor 2012 bedraagt dat euro voor kinderen en euro voor kleinkinderen. Deze jaarlijkse vrijstelling mag u eenmalig voor een kind tussen de 18 en 35 jaar verhogen. De eenmalige extra vrijstelling bedraagt standaard euro en mag onder voorwaarden zelfs worden verhoogd naar euro wanneer het kind het geschonken bedrag gebruikt voor: het aankopen van een eigen woning het verbeteren of onderhoud van een eigen woning het afkopen van een recht van erfpacht, opstal of beklemming van de eigen woning het aflossen van de eigenwoningschuld het betalen van een studie of opleiding die tenminste euro per jaar kost De leeftijdsgrens van 35 jaar wordt per 1 januari 2013 (als ook de Eerste Kamer hiermee instemt) opgetrokken naar 40 jaar. Tip: Er gelden nog de nodige voorwaarden. Bepaal uw strategie in overleg met uw adviseur. 5

6 2.2. Overdrachtsbelasting blijvend 2%, vanaf 2013 ook voor schuur of garage Al eerder dit jaar is beslist om de tijdelijke verlaging van de overdrachtsbelasting op woningen van 6% naar 2% om te zetten in een structurele regeling. Met ingang van 1 januari 2013 is dit lage tarief ook van toepassing op verkrijging van aanhorigheden (bijvoorbeeld een garage of schuur) die op een later tijdstip worden verkregen dan de woning zelf. Voorwaarde is wel dat deze aanhorigheden tot de woning gaan behoren Tijdelijk vrijstelling overdrachtsbelasting bij doorverkoop Er geldt een tegemoetkoming wanneer een onroerende zaak binnen 6 maanden na verkrijging wordt doorgeleverd. In dat geval betaalt de verkrijger alleen overdrachtsbelasting over de meerwaarde. In het Belastingplan 2013 is voorgesteld om de genoemde termijn van zes maanden voor zowel woningen als niet-woningen tijdelijk te verruimen tot 36 maanden, tot 1 januari De verruiming komt er dus simpel gezegd op neer dat bij de doorlevering binnen 36 maanden van een onroerende zaak die op of ná 1 september 2012 is verkregen, alleen overdrachtsbelasting is verschuldigd over de eventuele meerwaarde.let op: De verkrijging moet dan wel op of na 1 september 2012 hebben plaatsgevonden! Tip: De tijdelijke verlenging naar 36 maanden geldt niet alleen voor woningen maar ook voor niet-woningen Verlengde termijn dubbele renteaftrek 2.5. Hypotheekrenteaftrek na tijdelijke verhuur oude woning Door de huidige situatie in de woningmarkt komt het voor dat u uw oude woning nog niet heeft verkocht na uw verhuizing naar een nieuwe woning. Gaat u de oude woning tijdelijk verhuren, dan verhuist de woning naar box 3. U kunt dan niet een beroep doen op de verlengde termijn dubbele renteaftrek, omdat u niet voldoet aan de daarvoor gestelde voorwaarde dat de oude woning leeg staat. Wanneer de tijdelijke verhuur eindigt, mag u normaal gesproken niet weer vanaf dat moment de hypotheekrente voor de te koop staande woning aftrekken. Ook niet wanneer u nog in de onder 2.4 beschreven periode zit. Om dat toch mogelijk te maken geldt al tot 31 december 2012 een tijdelijke tegemoetkoming, die erop neer komt dat u de hypotheekrente voor de te koop staande woning toch weer mag gaan aftrekken vanaf het moment dat de tijdelijke verhuur wordt beëindigd, onder voorwaarde dat die aftrek zónder de verhuur ook mogelijk was geweest. Die tegemoetkoming wordt nu verlengd met één jaar Maximaal te lenen hypotheekbedrag daalt vanaf 1 januari 2013 In 2018 mag de maximale omvang van de hypotheek ten opzichte van de marktwaarde van de woning (de zogenoemde Loan to Value (LTV)-ratio) niet hoger zijn dan de marktwaarde van de woning. De LTV-ratio is in dat geval 100%. Die LTV-ratio is in 2012 nog 104% plus de overdrachtsbelasting, dus in totaal 106%. De afbouw van de LTV-ratio vindt vanaf 2013 in zes gelijke stappen plaats. Dat betekent dus dat u vanaf 2013 tot maximaal 103% plus overdrachtsbelasting kunt lenen, dus in totaal 105%. Er geldt standaard een maximumtermijn van twee jaar voor de dubbele hypotheekrenteaftrek. Dat geldt niet alleen wanneer u al in de nieuwe woning woont en de oude woning nog te koop staat, maar ook als u nog in de oude woning woont en de nieuwe woning nog in aanbouw is. Deze termijn was al tijdelijk tot eind 2012 verlengd tot drie jaar. Inmiddels is de regeling tot eind 2014 verlengd. Heeft u in 2010 een nieuwe woning gekocht, maar staat de oude leegstaande (!) woning nog te koop, dan kunt u in het jaar van de verhuizing en de drie jaar daarna (dus 2010, 2011, 2012 en 2013) de hypotheekrente op die woning aftrekken, naast de hypotheekrente die u moet betalen voor uw nieuwe woning. Onder de normale regeling zou u de mogelijkheid van dubbele hypotheekrenteaftrek hebben tot eind Heeft u uw eigen woning in 2011 verkocht, dan krijgt u wel weer te maken met de standaardmaximumtermijn van twee jaar. 6

7 2.7. Restschulden Door de prijsdalingen op de huizenmarkt komt het steeds vaker voor dat er een restschuld blijft bestaan. De verkoopopbrengst van een woning is in die gevallen niet voldoende om de eigenwoningschuld en de verkoopkosten te dekken. Een dergelijke restschuld is niet meer aftrekbaar in box 1 en valt onder de huidige regels in box 3. Om deze belemmering voor de doorstroming in de woningmarkt aan te pakken, is voorgesteld om de rente betaald op restschulden tijdelijk (maximaal 10 jaar) wel in aftrek toe te laten. Deze regeling gaat met terugwerkende kracht in tot 29 oktober Dat betekent dat de regeling geldt voor belastingplichtigen die vanaf 29 oktober 2012 hun woning hebben vervreemd Verscherping regels NHG per 1 januari 2013 In tegenstelling tot eerdere berichten kunnen bestaande spaar- en/of aflossingsvrije hypotheken meegenomen worden naar een volgende woning, zonder dat eigenaren verplicht worden annuïtair af te lossen. Voor bestaande hypotheken behoort de Nationale Hypotheekgarantie (NHG) ook na 2013 tot de mogelijkheden, ongeacht de vraag of die hypotheken op dit moment met of zonder NHG zijn gefinancierd Startersleningen De starterslening overbrugt het verschil tussen de aankoopkosten van de woning en het bedrag dat de starter maximaal kan lenen volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie. De Starterslening is een initiatief van gemeenten en de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (hierna: SVn). De Starterslening is een annuïteitenlening met een looptijd van maximaal 30 jaar. De eerste drie jaren is de lening aflossings- en rentevrij. Na de drie jaren kan regelmatig een draagkrachttoets worden uitgevoerd om de betalingscapaciteit vast te stellen. Als er op het toetsmoment voldoende betalingscapaciteit is, zal de starter de overeengekomen rente en aflossing moeten betalen. Bij onvoldoende betalingscapaciteit wordt de maandlast aangepast aan de lagere betalingscapaciteit. De Starterslening voldoet dus niet aan de vanaf 1 januari 2013 voor hypotheekrenteaftrek geldende voorwaarde dat er een contractuele verplichting geldt tot het gedurende de looptijd ten minste annuïtair en in ten hoogste 360 maanden volledig aflossen, welke verplichting ook feitelijk moet worden nagekomen. Startersleningen van na 31 december 2012 zouden daarom niet zijn aan te merken als eigenwoningschuld, tenzij die starterslening in 2013 zou zijn ontstaat ten gevolge van een op 31 december 2012 bestaande onherroepelijke, schriftelijke overeenkomst van de starter tot verwerving van een eigen woning. Goedkeuring Het kabinet acht het wenselijk om renteaftrek op startersleningen in stand te houden. Daarom wordt gezocht naar een structurele oplossing. Vooruitlopend daarop wordt de starterslening die na 31 december 2012 door SVn wordt verstrekt wel als eigenwoningschuld aangemerkt (en is renteaftrek dus toegestaan) mits: a. De Starterslening van SVn is in 2013 bij de notaris gepasseerd of in 2014 voor zover de Starterslening is ontstaan ten gevolge van een op 31 december 2013 bestaande onherroepelijke, schriftelijke overeenkomst van de belastingplichtige tot verwerving van een eigen woning. b. De verschuldigdheid van de rente over de Starterslening is uitsluitend afhankelijk van de betalingscapaciteit van de starter. c. De voorwaarden van de Starterslening wijken niet af van de voorwaarden die in 2012 door SVn voor de Starterslening werden gehanteerd. 7

8 Eindejaarsspecial tips eigen woning Nog snel inspelen op beperking hypotheekrenteaftrek? 3. Toekomst Uit het regeerakkoord van VVD en PvdA blijkt dat er naar alle waarschijnlijkheid met ingang van 1 januari 2014 nog een beperking wordt ingevoerd. Naast de al op Prinsjesdag voorgestelde beperking van renteaftrek voor hypotheken van na 31 december 2012, is in het regeerakkoord het plan opgevat om vanaf 2014 voor zowel nieuwe als bestaande hypotheken het maximale aftrekpercentage voor hypotheekrente in jaarlijkse stappen van een half procentpunt te verlagen van het tarief in de vierde naar de derde schijf. De opbrengst wordt teruggesluisd via een verlenging van de derde belastingschijf. Vooralsnog gaat het nog om een plan, dat nog niet is omgezet in een wetsvoorstel laat staan wet. Maar de kans is in ieder geval groot dat dit wel doorgaat. Flynth 2012 Judith Guichelaar, Peter Furer, Robert Rutgers Meander 261 telefoon (026) Postbus KB Arnhem De redactie heeft deze publicatie met uiterste zorg samengesteld. Desondanks kan Flynth geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele onjuistheden of onvolkomenheden. Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Flynth worden overgenomen.

Inkomstenbelasting. 16 december 2013. Intermediairdagen.nl

Inkomstenbelasting. 16 december 2013. Intermediairdagen.nl Intermediairdagen 2013 Inkomstenbelasting 201113 De eigen woning Eigenwoningregeling Schenkvrijstelling Eigenwoningschuld 2013 Schuld aangegaan in verband met eigen woning Contractueel verplicht ten minste

Nadere informatie

Wat zijn de voorgestelde veranderingen voor hypotheken?

Wat zijn de voorgestelde veranderingen voor hypotheken? Wat zijn de voorgestelde veranderingen voor hypotheken? LET OP! Onderstaande informatie is gebaseerd op de gepubliceerde stukken per 3 december 2012. Het verdere wetgevingsproces dat de voorstellen uit

Nadere informatie

VRAGEN WONINGMARKT / KOPEN VAN EEN WONING NOVEMBER 2012

VRAGEN WONINGMARKT / KOPEN VAN EEN WONING NOVEMBER 2012 VRAGEN WONINGMARKT / KOPEN VAN EEN WONING NOVEMBER 2012 ALGEMEEN 1. Wat gaat er veranderen voor de koper van een huis? 2. Wanneer gaan de verschillende maatregelen in? 3. Op welke wijze wordt aflossing

Nadere informatie

Informatieblad 06-07-14. Eigen woning in 2014

Informatieblad 06-07-14. Eigen woning in 2014 Informatieblad 06-07-14 Eigen woning in 2014 Vanaf 2013 gelden nieuwe regels met betrekking tot uw eigen woning. Een nieuwe lening voor de eigen woning moet aan aflossingseisen voldoen om voor renteaftrek

Nadere informatie

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013?

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Voor alle op 31 december 2012 bestaande hypotheken blijven de oude hypotheekregels van kracht. Oversluiten van een bestaande schuld

Nadere informatie

Eigen woning Strop of paradijs?

Eigen woning Strop of paradijs? De fiscale regels met betrekking tot de eigen woning zijn niet eenvoudiger geworden Eigen woning Strop of paradijs? Het zal u niet zijn ontgaan. Vanaf 2013 gelden nieuwe regels met betrekking tot uw eigen

Nadere informatie

VRAGEN WONINGMARKT / KOPEN VAN EEN WONING VERSIE 10 APRIL 2013

VRAGEN WONINGMARKT / KOPEN VAN EEN WONING VERSIE 10 APRIL 2013 VRAGEN WONINGMARKT / KOPEN VAN EEN WONING VERSIE 10 APRIL 2013 ALGEMEEN 1. Wat gaat er veranderen voor de koper van een huis? 2. Wanneer gaan de verschillende maatregelen in? 3. Op welke wijze wordt aflossing

Nadere informatie

Eigen woning in Strop of paradijs? advieswijzer

Eigen woning in Strop of paradijs? advieswijzer Eigen woning in 2017 Strop of paradijs? advieswijzer In deze advieswijzer: Voor de eigen woning gelden stringente fiscale regels. Een lening voor de eigen woning moet bijvoorbeeld aan aflossingseisen voldoen

Nadere informatie

Belastingplan 2013: Wet herziening fiscale behandeling eigen woning

Belastingplan 2013: Wet herziening fiscale behandeling eigen woning Regelingen en voorzieningen CODE 3.2.3.30 verwachte wijzigingen Belastingplan 2013: Wet herziening fiscale behandeling eigen woning bronnen Informatieblad Woningmarkt 18.9.2012 Vragen en antwoorden over

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 405 Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met de herziening van de fiscale behandeling van de eigen

Nadere informatie

Kleiner wonen: Mr. Kees Roest FB

Kleiner wonen: Mr. Kees Roest FB Kleiner wonen: kopen of huren? Inleiding Kopen of huren. Is deze vraag nu actueel of van alle dag? Vergelijk koophuis en huur huis, maar wel appels en appels, peren met peren vergelijken Kopen Voor en

Nadere informatie

Special Eindejaarstips Tips voor de. woningeigenaar

Special Eindejaarstips Tips voor de. woningeigenaar Tips voor de woningeigenaar 62. Wacht met schenken voor de eigen woning tot 2017 Per 1 januari 2017 wordt de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning verhoogd naar 100.000. Wacht daarom nog even als

Nadere informatie

Inkomstenbelasting. Kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning en beleggingsrecht eigen woning. Overgangsrecht KEW.

Inkomstenbelasting. Kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning en beleggingsrecht eigen woning. Overgangsrecht KEW. Inkomstenbelasting. Kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning en beleggingsrecht eigen woning. Overgangsrecht KEW. Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Besluit van 27 juni

Nadere informatie

2) Wanneer gaan de verschillende maatregelen in? Per 1 januari 2013

2) Wanneer gaan de verschillende maatregelen in? Per 1 januari 2013 Oktober 2012 Nieuws hypotheekrenteaftrek Zoals het er nu voorstaat zal er vanaf 2013 alleen aftrek worden genoten voor hypotheekrente bij minimaal een annuïtaire aflossing. Op dit moment mag je nog de

Nadere informatie

Informatiewijzer Jaaropgave 2015 Uw hypotheek en de belasting in 2015

Informatiewijzer Jaaropgave 2015 Uw hypotheek en de belasting in 2015 Particulier Hypotheken Informatiewijzer Jaaropgave 2015 Uw hypotheek en de belasting in 2015 U heeft de jaaropgave van uw hypotheek van RegioBank over 2015 ontvangen. In deze informatiewijzer geven we

Nadere informatie

Kapitaalverzekeringen en de eigen woning

Kapitaalverzekeringen en de eigen woning Kapitaalverzekeringen en de eigen woning De Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW), Spaarrekening Eigen Woning (SEW) en Beleggingsrecht Eigen Woning (BEW) Met een KEW, SEW en BEW kunt u onder bepaalde

Nadere informatie

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012 Je hypotheek en de belasting in 2012 Hier vind je een toelichting op het jaaroverzicht van je SNS Hypotheek. Ook lees je hier de belangrijkste fiscale regels die in 2012 gelden voor de eigen woning, hypotheek,

Nadere informatie

Uw hypotheek en de belasting in 2014

Uw hypotheek en de belasting in 2014 Uw hypotheek en de belasting in 2014 Hier vindt u een toelichting op het jaaroverzicht van uw BLG Hypotheek. Ook leest u hier de belangrijkste fiscale regels die in 2014 gelden voor de eigen woning, hypotheek,

Nadere informatie

Toelichting jaaropgave hypotheken

Toelichting jaaropgave hypotheken Toelichting jaaropgave hypotheken U heeft de jaaropgave(n) van uw hypotheek over 2014 ontvangen. Maar welke informatie vindt u eigenlijk op deze jaaropgave? En hoe zit het met de aftrek van de hypotheekrente?

Nadere informatie

Aanstaande wijzigingen in de fiscale afhandeling van hypotheekrenteaftrek per 01-01-2013

Aanstaande wijzigingen in de fiscale afhandeling van hypotheekrenteaftrek per 01-01-2013 Aanstaande wijzigingen in de fiscale afhandeling van hypotheekrenteaftrek per 01-01-2013 Op basis van de vandaag beschikbare kennis delen wij met u de aanstaande wijzigingen in de fiscale afhandeling van

Nadere informatie

Uw hypotheek en de belasting in 2015

Uw hypotheek en de belasting in 2015 Uw hypotheek en de belasting in 2015 Hieronder vindt u een toelichting op het jaaroverzicht van uw BLG Hypotheek. Ook leest u hier de belangrijkste fiscale regels die in 2015 gelden voor een eigen woning,

Nadere informatie

Je hypotheek en de belasting in 2015

Je hypotheek en de belasting in 2015 8.4360.0 (24-12-2013) Je hypotheek en de belasting in 2015 Hier vind je een toelichting op het jaaroverzicht van je SNS Hypotheek. Ook lees je hier de belangrijkste fiscale regels die in 2015 gelden voor

Nadere informatie

Om de bijleenregeling uit te leggen worden de volgende termen gebruikt:

Om de bijleenregeling uit te leggen worden de volgende termen gebruikt: De bijleenregeling: Deze regeling is in werking getreden per 1 januari 2004. Door deze regeling wordt het voor huiseigenaren ongunstig om de overwaarde te gaan gebruiken voor andere zaken dan de financiering

Nadere informatie

Nu kiezen voor zekerheid. Straks wonen tegen aantrekkelijke maandlasten. Fiscaal Voortzetten. in de BankSpaar Plus Hypotheek

Nu kiezen voor zekerheid. Straks wonen tegen aantrekkelijke maandlasten. Fiscaal Voortzetten. in de BankSpaar Plus Hypotheek Nu kiezen voor zekerheid Straks wonen tegen aantrekkelijke maandlasten Fiscaal Voortzetten in de BankSpaar Plus Hypotheek Nationale-Nederlanden maakt Fiscaal Voortzetten in de BankSpaar Plus Hypotheek

Nadere informatie

Nieuwsbrief Wet maatregelen woningmarkt 2014 18 september 2013

Nieuwsbrief Wet maatregelen woningmarkt 2014 18 september 2013 Nieuwsbrief Wet maatregelen woningmarkt 014 18 september 013 Wetsvoorstel Wet maatregelen woningmarkt 014 Het wetsvoorstel met maatregelen voor de woningmarkt 014 maakt geen onderdeel uit van het Belastingpakket

Nadere informatie

Kennisgroep Verzekeringsproducten. Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW 21 maart 2013

Kennisgroep Verzekeringsproducten. Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW 21 maart 2013 Kennisgroep Verzekeringsproducten Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW 21 maart 2013 Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW KENNISGROEP VERZEKERINGSPRODUCTEN

Nadere informatie

Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW

Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW KENNISGROEP VERZEKERINGSPRODUCTEN 31 juli 2013 INLEIDING De Kennisgroep Verzekeringsproducten heeft na afstemming met het ministerie van

Nadere informatie

Vragen en antwoorden Intermediairdagen 2012 sessie Inkomstenbelasting

Vragen en antwoorden Intermediairdagen 2012 sessie Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden Intermediairdagen 2012 sessie Inkomstenbelasting Eigenwoningschuld Vraag 1: Kan een eigenwoningschuld vrijwillig in box 3 worden geplaatst? Nee, dat is niet mogelijk. Een schuld aangegaan

Nadere informatie

Nieuwsbrief Fiscaal Juridisch Adviesbureau Informatiebulletin over de eigen woning en inkomensvoorzieningen

Nieuwsbrief Fiscaal Juridisch Adviesbureau Informatiebulletin over de eigen woning en inkomensvoorzieningen Nieuwsbrief Fiscaal Juridisch Adviesbureau Informatiebulletin over de eigen woning en inkomensvoorzieningen Nummer 145a Prinsjesdag 2015 Inhoud Prinsjesdag 2015 Inleiding 1 Belastingplan 2016 Aanpassing

Nadere informatie

De overheid verandert de regels voor hypotheken, zodat minder woningbezitters in financiële problemen komen.

De overheid verandert de regels voor hypotheken, zodat minder woningbezitters in financiële problemen komen. Hypotheekregels 2015 Hypotheekregels 2015 De overheid verandert de regels voor hypotheken, zodat minder woningbezitters in financiële problemen komen. Wijziging hypotheekrenteaftrek 4e schijf De maximale

Nadere informatie

PE Plus Hypothecair Krediet oefenexamen

PE Plus Hypothecair Krediet oefenexamen PE Plus Hypothecair Krediet Kennis Vraag 1 Fiona (32 jaar) verkoopt op 1 maart 2015 haar eigen woning. Ze houdt een restschuld over van 20.000,00. Tot wanneer is de rente over deze restschuld uiterlijk

Nadere informatie

Toelichting bij het jaaroverzicht van je hypotheek

Toelichting bij het jaaroverzicht van je hypotheek Toelichting bij het jaaroverzicht van je hypotheek Februari 2017 Hieronder vind je een toelichting bij het jaaroverzicht van je hypotheek. Ook lees je meer over de belangrijkste fiscale regels die in 2016

Nadere informatie

Wat kunt u wanneer als aftrekposten voor uw huis opvoeren? En wat niet?

Wat kunt u wanneer als aftrekposten voor uw huis opvoeren? En wat niet? CHECKLIST: AFTREKBARE KOSTEN EIGEN WONING Wat kunt u wanneer als aftrekposten voor uw huis opvoeren? En wat niet? Ooit, in een nog niet eens zo ver verleden, waren hypotheekrente en bijbehorende kosten

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag 2511 DP Uw kenmerk

Nadere informatie

Als u een woning koopt

Als u een woning koopt 2004 Als u een woning koopt Als u een woning koopt, heeft dat gevolgen voor uw belasting. Meestal levert het een belastingvoordeel op, omdat u de rente en een aantal andere kosten kunt aftrekken. Tegenover

Nadere informatie

Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW

Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW 1 KENNISGROEP VERZEKERINGSPRODUCTEN 26 april 2013 Inleiding De Kennisgroep Verzekeringsproducten heeft na afstemming met het ministerie van

Nadere informatie

U of uw fiscale partner verkoopt een eigen woning of heeft een eigenwoningreserve

U of uw fiscale partner verkoopt een eigen woning of heeft een eigenwoningreserve UW WONING EN DE FISCUS U koopt een woning 2e woning Rente en kosten voor de eigenwoningschuld Niet aftrekbaar zijn: Eenmalig aftrekbare kosten Inkomsten Eigen Woning U sluit een spaar-, leven- of beleggingshypotheek

Nadere informatie

Informatiewijzer Jaaropgave 2016 Uw hypotheek en de belasting in 2016

Informatiewijzer Jaaropgave 2016 Uw hypotheek en de belasting in 2016 Particulier Hypotheken Informatiewijzer Jaaropgave 2016 Uw hypotheek en de belasting in 2016 U heeft de jaaropgave van uw hypotheek van RegioBank over 2016 ontvangen. In deze informatiewijzer geven we

Nadere informatie

Schenkbelasting. Tijdelijke verruiming van de vrijstelling voor de schenking voor de eigen woning

Schenkbelasting. Tijdelijke verruiming van de vrijstelling voor de schenking voor de eigen woning 03-10-13 Schenld:lelasting I tijdelijke varruiming van de lofijstelling 1.00r de schenl

Nadere informatie

Kennisgroep Verzekeringsproducten. Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW 1 maart 2013

Kennisgroep Verzekeringsproducten. Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW 1 maart 2013 Kennisgroep Verzekeringsproducten Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW 1 maart 2013 Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW EN BEW KENNISGROEP VERZEKERINGSPRODUCTEN

Nadere informatie

Eigenwoningreserve of verkoop eigen woning

Eigenwoningreserve of verkoop eigen woning IB 291 1T11FD BUI (2565) Verkocht u of uw fiscale partner in 2011 een? Had deze woning overwaarde? En kocht u een andere? Dan hebt u te maken met de bijleenregeling. Daardoor is uw (hypotheek)renteaftrek

Nadere informatie

Actualiteiten rond de eigen woning

Actualiteiten rond de eigen woning Vakblad Financiële Planning, Actualiteiten rond de eigen woning Klik hier om het document te openen in een browser venster Vindplaats: VFP 2013/4 Bijgewerkt tot: 10-01-2013 Auteur: Drs. J.E. van den Berg

Nadere informatie

Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was

Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was 11 IB 174-1T11FD Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was Had u of uw fiscale partner in 2011 een eigen woning? Dan mag u bepaalde kosten voor uw eigen woning aftrekken,

Nadere informatie

Je hypotheek en de belasting in 2016

Je hypotheek en de belasting in 2016 8.4360.0 (24-12-2013) Je hypotheek en de belasting in 2016 Hier vind je een toelichting op het jaaroverzicht van je SNS Hypotheek. Ook lees je hier de belangrijkste fiscale regels die in 2016 gelden voor

Nadere informatie

Eigenwoningreserve of verkoop eigen woning

Eigenwoningreserve of verkoop eigen woning bij aangifte inkomstenbelasting 2013 13 Verkocht u of uw fiscale partner in 2013 een? Had deze woning overwaarde? En kocht u een andere? Dan hebt u te maken met de bijleenregeling. Daardoor is uw (hypotheek)renteaftrek

Nadere informatie

Actualiteiten rond de eigen woning. Erasmus Universiteit Rotterdam 12 februari 2014 Alumni Mfp jelle@duoberg.nl

Actualiteiten rond de eigen woning. Erasmus Universiteit Rotterdam 12 februari 2014 Alumni Mfp jelle@duoberg.nl Actualiteiten rond de eigen woning Erasmus Universiteit Rotterdam 12 februari 2014 Alumni Mfp jelle@duoberg.nl 1 Belastbare inkomsten uit eigen woning Voordeel uit eigen woning Aftrekbare kosten (-/-)

Nadere informatie

Inhoud. Gebruikte begrippen en afkortingen 3. A Inleiding 3. B BHW-kapitaalverzekeringen 4. C De KEW, de SEW en het BEW 5

Inhoud. Gebruikte begrippen en afkortingen 3. A Inleiding 3. B BHW-kapitaalverzekeringen 4. C De KEW, de SEW en het BEW 5 Belastingdienst Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over gewijzigd fiscaal beleid en wetgeving met betrekking tot de KEW, SEW, BEW en BHW-kapitaalverzekering per 1 januari 2013, 1 januari 2017 en 1

Nadere informatie

1 Belastingplannen 2016

1 Belastingplannen 2016 1 Belastingplannen 2016 1.1 Inkomstenbelasting 1.1.1 Belastingverlaging in de tweede en derde belastingschijf Het tarief in de tweede en derde belastingschijf in de inkomstenbelasting/ premie volksverzekeringen

Nadere informatie

Eigenwoningreserve of verkoop eigen woning

Eigenwoningreserve of verkoop eigen woning bij aangifte inkomstenbelasting 2014 voor buitenlands belastingplichtigen IB 291 1T41FD BUI Verkocht u of uw fiscale partner in 2014 een? Had deze woning overwaarde? En kocht u een andere? Dan hebt u te

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen 2005 Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen Als u een kapitaalverzekering heeft, bijvoorbeeld bij uw spaar-, leven- of beleggingshypotheek, kan dit gevolgen hebben voor uw belasting. Of en hoeveel

Nadere informatie

Je hypotheek en de belasting in 2017

Je hypotheek en de belasting in 2017 8.4360.0 (24-12-2013) Je hypotheek en de belasting in 2017 Hier vind je een toelichting op het jaaroverzicht van je SNS Hypotheek. Ook lees je hier de belangrijkste fiscale regels die in 2017 gelden voor

Nadere informatie

Wet maatregelen woningmarkt 2014

Wet maatregelen woningmarkt 2014 Wet maatregelen woningmarkt 2014 september 2013 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM NL-2101 AC HEEMSTEDE T +31 (0)205700200 T +31 (0)235160620

Nadere informatie

Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was

Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was 10 IB 174-1T01FD Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was Had u of uw fiscale partner in 2010 een eigen woning? Dan mag u bepaalde kosten voor uw woning aftrekken,

Nadere informatie

Eigenwoningreserve of verkoop eigen woning

Eigenwoningreserve of verkoop eigen woning 12345 20 Aanvullende toelichting bij aangifte inkomstenbelasting 20 u dat deel van de financiering toen niet tot de eigenwoningschuld rekenen? Dan mag u uw eigenwoningschuld op 1 januari 20 met dat bedrag

Nadere informatie

Administratiekantoor Koch & Zn. - Fiscale tips Aftrek lijfrentepremie in 2014: betaal ook in 2014! Als u in uw aangifte inkomstenbelasting 2014 premies voor lijfrente als aftrekpost op wilt nemen, moet

Nadere informatie

Een huis met een restschuld, kunt u dit voorkomen? www.zichtadviseurs.nl/hypotheken

Een huis met een restschuld, kunt u dit voorkomen? www.zichtadviseurs.nl/hypotheken Een huis met een restschuld, kunt u dit voorkomen? www.zichtadviseurs.nl/hypotheken De huizenprijzen zijn in Nederland sinds 2008 flink gedaald. Dat is goed nieuws voor starters die een huis willen kopen.

Nadere informatie

Checklist Eigen woning Van aankoop tot verkoop

Checklist Eigen woning Van aankoop tot verkoop Checklist Eigen woning Van aankoop tot verkoop 1. Aankoop van de eigen woning De inkomstenbelasting heeft een speciale fiscale regeling voor eigenwoningbezitters (de zogenoemde eigenwoningregeling). Men

Nadere informatie

Eigenwoningreserve of verkoop eigen woning

Eigenwoningreserve of verkoop eigen woning bij aangifte inkomstenbelasting 2012 12 Verkocht u of uw fiscale partner in 2012 een? Had deze woning overwaarde? En kocht u een andere? Dan hebt u te maken met de bijleenregeling. Daardoor is uw (hypotheek)renteaftrek

Nadere informatie

Eindejaarstips Let op! De eenmalige verhoging van ten behoeve van de eigen woning geldt ook voor andere personen dan de eigen kinderen.

Eindejaarstips Let op! De eenmalige verhoging van ten behoeve van de eigen woning geldt ook voor andere personen dan de eigen kinderen. Eindejaarstips 2017 In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen is echter nog niet definitief, omdat ze nog

Nadere informatie

Inkomstenbelastingtips voor alle belastingplichtigen

Inkomstenbelastingtips voor alle belastingplichtigen Inkomstenbelastingtips voor alle belastingplichtigen Loop uw verzekeringsportefeuille na Per 1 januari 2013 betaalt u als particulier en als ondernemer 21% assurantiebelasting over uw premie en over de

Nadere informatie

Voorbeeld gebaseerd op een goede adviespraktijk m.b.t. bruto/netto berekening: man, 44 jaar en vrouw, 40 jaar Verstrekte hypotheek in 2006 195.

Voorbeeld gebaseerd op een goede adviespraktijk m.b.t. bruto/netto berekening: man, 44 jaar en vrouw, 40 jaar Verstrekte hypotheek in 2006 195. Casussen fiscaliteit In dit document biedt de AFM u als financiële dienstverleners enkele uitgewerkte praktijkvoorbeelden aan die de AFM heeft aangetroffen bij haar onderzoek. Er zijn voorbeelden die in

Nadere informatie

geldig? 1 Uw offerte is 7 maanden geldig. En als u dat wilt, Hypotheek? Nieuwbouw Hypotheek toch niet doorgaat? Hypotheek geldig?

geldig? 1 Uw offerte is 7 maanden geldig. En als u dat wilt, Hypotheek? Nieuwbouw Hypotheek toch niet doorgaat? Hypotheek geldig? Pag. 1/5 G 01.1.18-0413 Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning In deze brochure staat de volgende informatie In deze brochure de volgende informatie ouwwoning? u uw verbouwen? Of Dangaat is de

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen 2004 Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen Als u een kapitaalverzekering heeft, bijvoorbeeld bij uw spaar-, leven- of beleggingshypotheek, kan dit gevolgen hebben voor uw belasting. Of en hoeveel

Nadere informatie

DrieSterrenHypotheek. Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u.

DrieSterrenHypotheek. Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u. DrieSterrenHypotheek Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen van de 1 Flexibiliteit door gunstige voorwaarden en

Nadere informatie

PE Plus Hypothecair Krediet oefenexamen

PE Plus Hypothecair Krediet oefenexamen PE Plus Hypothecair Krediet Kennis Vraag 1 Marloes heeft sinds medio 2013 een eigenwoningschuld bij haar vader. Doordat ze het annuïtaire aflossingsschema verkeerd heeft geïnterpreteerd, heeft ze op 31

Nadere informatie

Budget Hypotheek. 3 U kunt de Budget Hypotheek meeverhuizen als u een nieuwe woning koopt.

Budget Hypotheek. 3 U kunt de Budget Hypotheek meeverhuizen als u een nieuwe woning koopt. Budget Hypotheek Wilt u een lening voor uw woning met een lage rente? En vindt u het niet erg om wat beperktere voorwaarden te hebben dan bij onze andere leningen? Dan is de Budget Hypotheek geschikt voor

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 Erf- en schenkbelasting Erf- en schenkbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Door tijdens leven (periodiek) te schenken

Nadere informatie

Nieuwbouw Hypotheek. Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u.

Nieuwbouw Hypotheek. Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u. Nieuwbouw Hypotheek Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen van de Nieuwbouw Hypotheek? 1 Uw offerte is 7 maanden

Nadere informatie

Algemene informatie hypotheken (starter)

Algemene informatie hypotheken (starter) Algemene informatie hypotheken (starter) Wij zetten de belangrijkste begrippen voor u op een rijtje: Hypotheekvormen... 2 Annuïteitenhypotheek... 2 Lineaire hypotheek... 2 Leningvormen... 2 Doorlopend

Nadere informatie

Belastingplannen 2013

Belastingplannen 2013 1/ 7 Belastingplannen 2013 Op Prinsjesdag zijn de belastingplannen voor 2013 bekend gemaakt. Nederland moet fors bezuinigen en de maatregelen liegen er niet om. Inmiddels heeft het nieuwe kabinet Rutte

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken

Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Door tijdens leven (periodiek) te schenken aan de erfgenamen kan een aanzienlijke besparing van

Nadere informatie

Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting

Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting Schaap & Van Dijk wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

Toelichting bij de fiscale jaaropgave 2015

Toelichting bij de fiscale jaaropgave 2015 Toelichting bij de fiscale jaaropgave 2015 Toelichting bij de fiscale jaaropgave 2015 U heeft de fiscale jaaropgave van uw hypotheek bij WestlandUtrecht Bank ontvangen. Hierin staan de fiscale gegevens

Nadere informatie

Algemene informatie. Hypotheken - starter VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN

Algemene informatie. Hypotheken - starter VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN Algemene informatie Hypotheken - starter VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN Hypotheekvormen Er zijn verschillende vormen van hypotheken. Welke hypotheek het beste bij u past, is afhankelijk

Nadere informatie

Hypotheekrecht en - vormen

Hypotheekrecht en - vormen Hypotheekrecht en - vormen Wat is een hypotheek? Een hypotheek is in theorie een zekerheidsrecht. Wanneer u een hypotheek afsluit, geeft u het recht van hypotheek aan de geldverstrekker. Dit recht van

Nadere informatie

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 33 405 Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met de herziening van de fiscale behandeling van de eigen woning (Wet herziening fiscale behandeling eigen woning)

Nadere informatie

Slim Schenken en nalaten

Slim Schenken en nalaten Slim Schenken en nalaten U wilt geld schenken aan bijvoorbeeld uw kind, kleinkind, een willekeurig persoon of een goed doel. Op die manier kunt u hen financieel ondersteunen. Afhankelijk van aan wie u

Nadere informatie

Hypotheeksparen Toets uw hypotheekspaarkennis (deel 1)

Hypotheeksparen Toets uw hypotheekspaarkennis (deel 1) Hypotheeksparen Toets uw hypotheekspaarkennis (deel 1) De invoering van het banksparen per 1 januari 2008 zag in eerste instantie alleen op lijfrentesparen, maar werd later uitgebreid met een nieuw regime

Nadere informatie

Verantwoord lenen bij Delta Lloyd

Verantwoord lenen bij Delta Lloyd Verantwoord lenen bij Delta Lloyd Beste klant, De huizenprijzen zijn de laatste jaren flink gedaald. Daardoor houden steeds meer mensen na verkoop van de woning een restschuld over. Als de verkoopopbrengst

Nadere informatie

Als u een woning koopt

Als u een woning koopt 2008 Als u een woning koopt Als u een woning koopt, heeft dat gevolgen voor uw belasting. Meestal levert het een belastingvoordeel op, omdat u de rente en een aantal andere kosten kunt aftrekken. Tegenover

Nadere informatie

Belastingcijfers 2017

Belastingcijfers 2017 Belastingcijfers 2017 Box 1 - inkomen uit werk en woning Schijventarief voor personen jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd: totaal tarief heffing over totaal - 19.982 8,90% 27,65% 36,55% 7.303 19.982

Nadere informatie

Belastingvrij schenken

Belastingvrij schenken Belastingvrij schenken extra voordelig? Heeft u de mogelijkheid, dan kan schenken bij leven verstandig zijn. Dat is niet alleen leuk voor kinderen en kleinkinderen, maar zo beperkt u ook de toekomstige

Nadere informatie

Ondernemers Hypotheek

Ondernemers Hypotheek Ondernemers Hypotheek Bent u zelfstandig ondernemer en wilt u een hypotheeklening voor een woning of een woning met bedrijfspand? Dan is de Ondernemers Hypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen

Nadere informatie

Hypotheek in barre tijden

Hypotheek in barre tijden Regelingen en voorzieningen CODE 4.2.2.52 Hypotheek in barre tijden bronnen www.veh.nl, persbericht d.d. 3.11.2012 Geldgids juni 2012 N.B. Sinds de publicatie van onderstaand artikel is er voor huiseigenaren

Nadere informatie

Vervallen tijdelijke verlenging doorleveringstermijn overdrachtsbelasting.

Vervallen tijdelijke verlenging doorleveringstermijn overdrachtsbelasting. 11 november 2014 Eindejaarstips 2014 Deze nieuwsbrief staat in het teken van fiscale eindejaarstips. Hieronder treft u eerst een aantal actiepunten aan. Vervolgens zijn deze actiepunten verderop in deze

Nadere informatie

Budget Hypotheek. Wilt u een lening voor uw woning met een lage rente? Dan is de Budget Hypotheek geschikt voor u.

Budget Hypotheek. Wilt u een lening voor uw woning met een lage rente? Dan is de Budget Hypotheek geschikt voor u. Budget Hypotheek Wilt u een lening voor uw woning met een lage rente? Dan is de Budget Hypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen van de 1 Lage rente, ook als u uw rente opnieuw voor een bepaalde

Nadere informatie

DrieSterrenHypotheek. Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u.

DrieSterrenHypotheek. Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u. DrieSterrenHypotheek Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen van de 1 Flexibiliteit door gunstige voorwaarden en

Nadere informatie

Ondernemers Hypotheek

Ondernemers Hypotheek Ondernemers Hypotheek Bent u zelfstandig ondernemer en wilt u een hypotheeklening voor een woning of een woning met bedrijfspand? Dan is de Ondernemers Hypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 69005 29 december 2016 Regeling van de Staatssecretaris van Financiën van 29 december 2016, nr. 2016-0000223377, tot wijziging

Nadere informatie

Wat brengt 2015 voor huizenbezitters en huurders?

Wat brengt 2015 voor huizenbezitters en huurders? Wat brengt 2015 voor huizenbezitters en huurders? De rente op een restschuld wordt langer aftrekbaar, de maximale hypotheekrente-aftrek gaat verder omlaag en elke huizenbezitter krijgt een energielabel.

Nadere informatie

FISCALE CIJFERS 2014 SCFB adviseert het Fintool.nl abonnement

FISCALE CIJFERS 2014 SCFB adviseert het Fintool.nl abonnement Postbus 224 2700 AE Zoetermeer Tel. 085 111 88 88 Fax 085 111 88 80 E-mail info@scfb.nl Internet www.scfb.nl Bank ABN AMRO IBAN NL05ABNA0597042454 BIC ANBANL2A KvK Den Haag 27198895 FISCALE CIJFERS 2014

Nadere informatie

Starterslening en Koopsubsidie

Starterslening en Koopsubsidie Starterslening en Koopsubsidie Voor starters op de woningmarkt is het kopen van een woning de laatste jaren niet eenvoudiger geworden. Ondanks de lage hypotheekrente en regelingen zoals Nationale Hypotheek

Nadere informatie

Aan cliënten en relaties van onze kantoren. Datum 3 december 2012 Onderwerp Belastingplannen 2013. L.s.,

Aan cliënten en relaties van onze kantoren. Datum 3 december 2012 Onderwerp Belastingplannen 2013. L.s., Aan cliënten en relaties van onze kantoren Datum 3 december 2012 Onderwerp Belastingplannen 2013 L.s., Op Prinsjesdag zijn de belastingplannen voor 2013 bekend gemaakt. Nederland moet fors bezuinigen en

Nadere informatie

Tijdelijk verruimde vrijstelling schenkbelasting. Inleiding. Belangrijkste vindplaatsen

Tijdelijk verruimde vrijstelling schenkbelasting. Inleiding. Belangrijkste vindplaatsen Tijdelijk verruimde vrijstelling schenkbelasting Inleiding In het kader van hun estate planning kiezen ouders er soms voor te schenken aan hun kinderen. In het Belastingplan 2014 zijn twee maatregelen

Nadere informatie

Actiepunten najaar 2017

Actiepunten najaar 2017 Actiepunten najaar 2017 Inleiding Naast de acties die nodig zijn in verband met de Belastingplannen 2018 zijn er jaarlijks terugkerende acties die u voor het einde van het jaar moet ondernemen, maar die

Nadere informatie

Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was

Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was IB 174-1T32FD 13 Inkomsten Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was Had u of uw fiscale partner in 2013 een eigen woning? Dan mag u bepaalde kosten voor uw eigen

Nadere informatie

Inhoud. A Inleiding 3

Inhoud. A Inleiding 3 Belastingdienst Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over overgangsrecht kapitaal verzekeringen eigen woning (KEW), spaarrekeningen eigen woning (SEW) en beleggingsrechten eigen woning (BEW) Inhoud

Nadere informatie

Casus 1. EW en verkoop, 3.111, lid 2. Aanstaande EW, 3.111, lid 3

Casus 1. EW en verkoop, 3.111, lid 2. Aanstaande EW, 3.111, lid 3 De eigen woning Algemeen en actualiteit Echtscheiding Bijleenregeling Kapitaalverzekering 1 1 Helga van Bijnen Programma Algemeen inkomsten eigen woning Echtscheiding en eigen woning Bijleenregeling Kapitaalverzekering

Nadere informatie

34553 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2017)

34553 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2017) 34553 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2017) TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 1 Artikel I, onderdeel P,

Nadere informatie