Toelichting jaaropgave hypotheken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toelichting jaaropgave hypotheken"

Transcriptie

1 Toelichting jaaropgave hypotheken U heeft de jaaropgave(n) van uw hypotheek over 2014 ontvangen. Maar welke informatie vindt u eigenlijk op deze jaaropgave? En hoe zit het met de aftrek van de hypotheekrente? Zijn er nog nieuwe belastingregels waar u rekening mee moet houden? In deze toelichting op uw jaaropgave vindt u een overzicht van de belangrijkste fiscale regels rond uw eigen woning, hypotheek en levensverzekering in Ook leest u een korte toelichting op de bedragen die op uw jaaropgave staan. De bedragen op uw jaaropgave Op uw jaaropgave vindt u: Het saldo van uw hypotheekschuld op 31 december Het bedrag dat in 2014 aan rente in rekening is gebracht. Let op! De rente die in rekening is gebracht per 1 januari 2015 is niet in de opgave opgenomen. Deze zal in de jaaropgave 2015 verwerkt worden. Informatie over het beleggingssaldo of de opgebouwde waarde van uw SpaarHypotheekVerzekering ontvangt u apart. Hoe zit het met extra aflossingen na 15 december 2014? Heeft u eventueel al een deel van uw lening extra afgelost in de laatste twee weken van december 2014? Dan ziet u deze extra aflossingen pas terug in de jaaropgave over Daarnaast is het belangrijk dat als u de lening of levensverzekering in box 3 plaatst, u de exacte waarde hiervan op 1 januari 2014 moet opgeven. Uw vermogen wordt namelijk aan de hand van de peil- datum 1 januari 2014 berekend. Hiervoor kunt u het saldo van 31 december 2013 gebruiken. Uw eigen woning en de fiscus in 2014 Hier vindt u een kort overzicht van de belangrijkste fiscale regels die in 2014 voor uw eigen woning gelden. Wanneer is er fiscaal sprake van een eigen woning? Volgens de fiscus heeft u een eigen woning als u een woning in eigendom heeft én deze woning uw hoofdverblijf is. Vanaf 1 januari 2013 is de wetgeving omtrent de eigen woning gewijzigd. Wil de schuld gezien worden als een eigenwoningschuld gelden aanvullende voorwaarden die we verderop zullen toelichten. Let op! Iedere belastingplichtige mag samen met zijn fiscaal partner maar één woning als hoofdverblijf aanmerken. Op deze regel bestaan een aantal uitzonderingen. Kijkt u hiervoor op belastingdienst.nl. De eigen woning: box 1 De eigen woning die uw hoofdverblijf is, wordt in box 1 als inkomen uit werk en woning belast. Dit geldt voor het eigenwoningforfait, maar ook voor de aftrekbare rente en kosten. De belasting in box 1 is progressief. Dit betekent dat hoe hoger uw inkomen is, hoe meer belasting u betaalt. Het belastingtarief is maximaal 52%

2 Belasting betalen: het eigenwoningforfait U betaalt belasting over uw eigen woning. Dit wordt opgeteld bij uw fiscale inkomen. Dit noemen wij het eigenwoningforfait. Hoe hoog deze bijtelling is, is afhankelijk van de WOZ-waarde (Wet Waardering Onroerende Zaken) van uw woning in het jaar De WOZ-waarde gaat uit van de peildatum 1 januari Als u de WOZ-waarde niet meer weet, u bent bijvoorbeeld uw WOZbeschikking kwijt, kunt u de WOZ-waarde ook aflezen van bijvoorbeeld uw aanslag onroerende zaakbelasting Voor woningen met een waarde hoger dan , maar een lagere waarde dan is het eigenwoningforfait 0,70% van de WOZ-waarde. Voor woningen met een hogere waarde dan geldt: het eigenwoningforfait is Dit bedrag wordt vermeerderd met 1,8% over het verschil tussen de waarde van de woning en Hypotheekrenteaftrek tot en met 2012 Hypotheekrenteaftrek voor nieuwe hypotheken vanaf 1 januari 2013 Als u vanaf 1 januari 2013 een hypotheek heeft gebruikt voor de aankoop, het onderhoud en/of de verbetering van uw eigen woning, dan is de rente aftrekbaar van uw belastbare inkomen in box 1 als aan de volgende voorwaarden is voldaan: De hypotheek is schriftelijk overeengekomen. Het is een lineaire danwel annuïtaire hypotheek die in maximaal 360 maanden wordt afgelost. Aan de verplichting tot aflossing wordt voldaan (aflossingseis). De renteaftrek geldt voor maximaal dertig jaar rekening houdend met de bijleenregeling. Of aan de aflossingseis wordt voldaan, wordt op een aantal momenten getoetst. Deze momenten zijn: 31 december van het kalenderjaar. Het moment van vervreemding van de eigen woning. Het moment van wijziging van het rentepercentage. In geval van oversluiten van een eigenwoningschuld: het laatste moment waarop de voorgaande schuld bestond. Bent u een hypothecaire lening aangegaan voor de aankoop, het onderhoud en/of de verbetering van uw eigen woning? Dan is de rente aftrekbaar van uw belastbare inkomen in box 1. Uiteraard moet u wel rekening houden met de bijleenregeling (zie volgende alinea). Het deel van de lening waarover u de rente mag aftrekken, noemen we een eigenwoningschuld. De renteaftrek geldt voor maximaal dertig jaar. Had u op 1 januari 2001 al een eigenwoningschuld? Dan is de periode van dertig jaar op 1 januari 2001 ingegaan. De rente mag u dus aftrekken tot en met uiterlijk 31 december Heeft u op een latere datum een extra lening afgesloten voor (verbouwing van) uw eigen woning en is deze lening een eigenwoningschuld? Dan geldt voor het bedrag van de extra lening vanaf de ingangsdatum opnieuw een periode van 30 jaar. Hierdoor kunnen voor u verschillende 30-jaarsperiodes lopen die op verschillende tijdstippen eindigen. Wanneer op 31 december niet aan de aflossingseis wordt voldaan gaat de renteaftrek in zijn geheel verloren. Hierop bestaan enkele uitzonderingen. Meer hierover kunt u lezen op Wanneer op de overige toetsmomenten niet aan de aflossingseis wordt voldaan gaat de renteaftrek in principe beperkt verloren (voor het bedrag dat te weinig is afgelost). Afbouw hypotheekrenteaftrek Vanaf 1 januari 2014 is gestart met het geleidelijk beperken van de hypotheekrenteaftrek. De aankomende 28 jaar zal de hypotheekrenteaftrek elk jaar met 0,5% afnemen. Wordt in 2014 belasting volgens het hoogste tarief van 52% betaald? Dan is er nog maar aftrek tegen 51,5%. Deze maatregel heeft enkel invloed op de aftrekbare kosten eigen woning en niet op de bepaling van de hoogte van het belastbare inkomen uit de eigen woning (box 1). 2

3 Overgangsrecht Voor op 31 december 2012 bestaande eigenwoningschulden geldt overgangsrecht. Voor deze gevallen hoeft u niet te voldoen aan de nieuwe voorwaarden en behoudt u, voor het bedrag aan bestaande eigenwoningschuld of het bedrag zoals afgesproken in de schriftelijke overeenkomst, het recht op renteaftrek binnen de wettelijke termijn van 30 jaar. Lost u na 31 december 2012 af op een bestaande eigenwoningschuld, dan is die vermindering van de bestaande eigenwoningschuld definitief. Uitzondering is het oversluiten van een bestaande eigenwoningschuld. Daarvan is sprake als in een kalenderjaar een eigenwoningschuld of een gedeelte daarvan wordt afgelost en uiterlijk het daarop volgende kalenderjaar een nieuwe lening voor de woning tot maximaal het bedrag van de aflossing wordt aangegaan. Er mag dus enige tijd zitten tussen het moment van aflossen en het aangaan van de nieuwe lening. Bijleenregeling: beperking van de renteaftrek Heeft u na 1 januari 2004 uw woning verkocht en een lening voor een nieuwe woning afgesloten? Dan geldt de zogenoemde bijleenregeling. U kunt dan te maken krijgen met een beperking van de renteaftrek. Hierbij draait alles om het bedrag van de overwaarde dat bij de verkoop van uw oude woning is vrijgekomen. De overwaarde is de verkoopopbrengst min de verkoopkosten en de eigenwoningschuld op diezelfde woning. De fiscus gaat er namelijk van uit dat u de overwaarde gebruikt voor de financiering van uw nieuwe woning. Dat betekent dat de lening waarover u de rente mag aftrekken, dus niet hoger mag zijn dan de aankoopprijs van uw nieuwe woning min de overwaarde van uw oude woning. Meer informatie over de bijleenregeling Meer informatie over dit onderwerp vindt u op en in de toelichting bij uw aangifte inkomstenbelasting. U kunt natuurlijk ook contact opnemen met uw financieel adviseur. Aftrek door geen of lage eigenwoningschuld Heeft u geen of een lage eigenwoningschuld? Dan kunt u in aanmerking komen voor een aftrek. Deze aftrek geldt alleen als het eigenwoningforfait hoger is dan de aftrekbare kosten. De aftrek is namelijk even groot als het positieve verschil tussen het eigen- woningforfait en de aftrekbare kosten. Hypotheeklening niet volledig besteed aan de eigen woning Heeft u (een deel van) de hypotheeklening gebruikt voor bijvoorbeeld een tweede woning of consumptief gebruik? 1 Dan wordt dit deel van de lening in box 3 geplaatst en geldt er geen renteaftrek. In de aangifte over het jaar 2014 moet in dat geval een splitsing worden gemaakt tussen de eigenwoningschuld en de lening voor overige doeleinden. Alleen de rente over de eigen- woningschuld is aftrekbaar in box 1. Houdt u wel rekening met de bijleenregeling. Bouwdepot: box 1 of 3? Een bouwdepot en de schuld die daarbij hoort, vallen in principe onder het vermogen in box 3. U plaatst een bouwdepot alleen in box 1 als uw hypotheek een eigenwoningschuld is. Voorbeeld Stel u heeft uw woning verkocht voor De eigenwoningschuld bedroeg op dat moment U heeft tegelijkertijd een nieuwe woning gekocht voor De fiscus gaat ervan uit dat de overwaarde van wordt gebruikt voor de financiering van uw nieuwe woning. Het gevolg hiervan is dat u over maximaal een bedrag van ( / ) de rente in box 1 kunt aftrekken. 1 Bijvoorbeeld de aankoop van aandelen, een auto of de inrichting van uw huis. 3

4 Nieuwbouw Bij nieuwbouw kunt u het hele bouwdepot en de lening vanaf de ondertekening van de koop/aannemingsovereenkomst twee jaar in box 1 plaatsen. Is de lening later afgesloten en pas uitbetaald bij de levering van de grond? Dan start die periode van twee jaar op het moment van overdracht bij de notaris. In box 1 trekt u de rente die u op het bouwdepot heeft ontvangen bij uw belastingaangifte af van de betaalde rente. Na de periode van twee jaar vallen het deel van het depot en de lening, die niet gebruikt zijn voor de bouw van de eigen woning, in box 3. Let op! Voor een bouwdepot dat is afgesloten vanaf 1 januari 2013 is alleen recht op renteaftrek als aan het bouwdepot een lineaire of annuïtaire hypotheek is gekoppeld die wordt afgelost in maximaal 360 maanden. Verbouwing De eerste zes maanden na het sluiten van een lening voor een verbouwing van de eigen woning, kunt u de rente en kosten over de hele lening in box 1 aftrekken. Dit is ongeacht het aantal betalingen voor de verbouwing in deze periode. Na een half jaar trekt u in box 1 de ontvangen rente af van de betaalde hypotheekrente. Deze regeling geldt tot maximaal twee jaar na het afsluiten van de geldlening. Na de termijn van twee jaar vallen het depot en de lening, voor zover de lening geen eigenwoningschuld is, in box 3. Let op! Voor een bouwdepot dat is afgesloten vanaf 1 januari 2013 is alleen recht op renteaftrek als aan het bouwdepot een lineaire of annuïtaire hypotheek is gekoppeld die wordt afgelost in maximaal 360 maanden. Verdeling van de belastingheffing tussen partners U bent fiscaal partner als u gehuwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft. Onder bepaalde voorwaarden zijn ongehuwd samenwonenden ook als fiscaal partners aan te merken. Na een scheiding kunt u in sommige gevallen ook (nog steeds) fiscaal partner zijn. Fiscaal partnerschap is verplicht als u voldoet aan de voorwaarden. U kunt niet meer kiezen voor het fiscaal partnerschap. Als u fiscaal partner bent, kunt u ieder jaar zelf in uw aangifte bepalen op welke manier de inkomsten uit uw eigen woning (zoals het eigenwoningforfait) en de aftrekposten (zoals de hypotheekrente) verdeeld worden. Daarbij is het belangrijk om te weten dat u met een goede verdeling soms belasting kunt besparen! Het maakt overigens niet uit wie van de fiscaal partners de eigenaar van de woning is of wie de lening is aangegaan. U moet gezamenlijk 100% van de woning aangeven en onderling verdelen wie welk deel aangeeft. Daarbij moet het percentage van de kosten dat wordt afgetrokken door een fiscaal partner, gelijk zijn aan het percentage van het eigenwoningforfait dat door diezelfde fiscaal partner wordt aangegeven. Bijvoorbeeld: u trekt 40% van de kosten af? Dan moet u ook 40% van het eigenwoningforfait erbij optellen. De andere fiscaal partner geeft dan 60% van de kosten en het eigenwoningforfait aan. Welke betaalde kosten van de eigenwoningschuld kunt u in 2014 aftrekken? Hypotheekrente over uw eigenwoningschuld indien u voldoet aan de voorwaarden. Advieskosten in het jaar van betaling van maximaal 1,5% van de lening tot een bedrag van Heeft u meer advieskosten betaald? Dan kunt u het bedrag boven deze grens tijdens de looptijd van de hypotheek in gelijke delen aftrekken. De advies - kosten moeten zijn betaald voor het aangaan van de eigen- woningschuld. Taxatiekosten voor de hypotheek. Kadastrale rechten en notariële kosten voor de hypotheekakte. Periodieke bedragen voor opstalvergoeding of erfpachtcanon. Kosten in verband met Nationale Hypotheek Garantie. Kosten in verband met het aangaan en aflossen van de hypotheek zoals de boeterente en bereidstellingsprovisie. Soms is boeterente niet aftrekbaar in één jaar maar kunt u de boeterente tijdens de looptijd van de hypotheek in gelijke delen aftrekken. Bereidstellingsprovisie zijn de kosten die de bank u in rekening brengt om de geldigheidstermijn van een hypotheekofferte te verlengen. Rente en kosten van leningen voor overbruggingsfinanciering. U gebruikt een overbruggingsfinanciering voor het geval dat u bijvoorbeeld een nieuwe woning heeft gekocht maar uw oude woning nog niet heeft verkocht. De termijn voor aftrekbaarheid is beperkt. Raadpleeg hiervoor uw financieel adviseur. Grond- en bouwrente (die betrekking heeft op de periode na het tekenen van de koop-/aanneemovereenkomst). Al deze kosten kunt u alleen aftrekken voor het deel dat de kosten betrekking hebben op de eigenwoningschuld. Sluit u bijvoorbeeld een hypotheek van waarvan maar de helft een eigenwoningschuld is? Dan kunt u alleen de helft van de afsluitkosten als betaalde kosten aftrekken. 4

5 Hypotheek met levensverzekering Een levensverzekering kan in box 1 of box 3 zijn geplaatst. Dit hangt af van de polisvoorwaarden. Kapitaalverzekering eigen woning in box 1 Een levensverzekering in box 1 moet voldoen aan de voorwaarden voor een kapitaalverzekering eigen woning. Zo moet in de polis van uw verzekering een voorwaarde (of clausule) opgenomen zijn, waarin staat dat de uitkering uit de verzekering gebruikt wordt om de eigenwoningschuld af te lossen. De uitkering moet u ook echt gebruiken voor de aflossing. Tijdens de looptijd van deze levens- verzekering betaalt u geen belasting over de waarde van de verzekering. Bovendien kunt u de uitkering onder voorwaarden belastingvrij ontvangen. Heeft u 15 tot 20 jaar jaarlijks premie betaald? Dan is de maximaal vrijgestelde uitkering in 2014 per persoon Heeft u minimaal 20 jaar jaarlijks premie betaald? Dan is dit per persoon De vrijstelling kan nooit hoger zijn dan het bedrag van de eigenwoningschuld. Verhoging kapitaal of premie en verlengen niet meer mogelijk Op bestaande overeenkomsten blijven de oude regels van toepassing mits: Het gegarandeerde kapitaal van het product na 31 maart 2013 niet is verhoogd en de looptijd niet is verlengd. De premie niet is verhoogd als het product geen gegarandeerd kapitaal heeft en de looptijd niet is verlengd. Als u niet aan de hierboven genoemde voorwaarden voldoet, is het overgangsrecht niet van toepassing en wordt het product behandeld alsof het afgekocht is. Daarna moet de waarde van de verzekering of rekening bij het vermogen in box 3 worden geteld. De premie kan wel worden verhoogd als dit contractueel is afgesproken. Uitzonderingen op de 15- en 20 jaarseis In een aantal situaties hoeft niet aan de eis van 15- of 20-jaar premiebetaling te worden voldaan om gebruik te kunnen maken van een vrijstelling: Bij verhuizing naar een huurwoning. Of, mits aan de overige fiscale voorwaarden is voldaan, zoveel mogelijk op de eigenwoningschuld wordt afgelost en het om één van de volgende situaties gaat: Echtscheiding of beëindiging van fiscaal partnerschap. Als de verkoopprijs van de vorige woning onvoldoende is om de eigenwoningschuld af te lossen. Als gebruik wordt gemaakt van een vorm van schuldhulpverlening. Kapitaalverzekering in box 3 Als u een kapitaalverzekering na 31 december 2000 heeft afgesloten en deze verzekering in box 3 heeft geplaatst, wordt de waarde van het opgebouwde kapitaal opgeteld bij het vermogen in deze box. Afhankelijk van de hoogte van het vermogen en de algemene vrijstellingen, wordt de waarde van uw verzekering op de peildatum 1 januari belast met 1,2% vermogensrendementsheffing. De uitkering uit de verzekering is onbelast. Belastingheffing in box 3 Van uw totale vermogen in box 3 worden uw schulden afgetrokken. U mag de eerste aan schulden (per persoon) niet aftrekken van uw bezittingen. U betaalt belasting als de bezittingen min de schulden van u, uw fiscaal partner en/of uw minderjarige kinderen hoger zijn dan het heffingvrije vermogen van per fiscaal partner. Verder kan deze vrijstelling nog verhoogd worden met een ouderentoeslag. Het heffingvrije vermogen en de ouderentoeslag kunnen op verzoek worden overgedragen aan uw fiscaal partner. Na aftrek van de schulden en verrekening van de vrijstellingen betaalt u in box 3 een vermogensrendementsheffing van 1,2% over uw vermogen. Uw vermogen wordt berekend aan de hand van de peildatum 1 januari. Kapitaalverzekering afgesloten vóór 1 januari 2001 Voor kapitaalverzekeringen in box 3, afgesloten vóór 1 januari 2001, geldt een overgangsregeling. Onder voorwaarden kan de uitkering uit de verzekering onbelast blijven. Hiervoor geldt als uitgangspunt de voorwaarden zoals deze vóór 1 januari 2001 voor de kapitaalverzekering golden. Er is een vrijstelling tot maximaal (per persoon) wanneer u 20 jaar premie heeft betaald. Voor uitkeringen bij overlijden voor het bereiken van de leeftijd van 72 of voor uitkeringen uit verzekeringen die zijn afgesloten vóór 1 januari 1992 kan een onbeperkte vrijstelling gelden. Daarnaast geldt dat de waarde van de verzekering in box 3 onbelast kan blijven tot een bedrag van (per persoon). Voorwaarde is wel dat: De verzekering is afgesloten vóór 14 september U sinds deze datum het verzekerde kapitaal niet heeft verhoogd en de looptijd niet heeft verlengd (behalve als dat is gebeurd naar aanleiding van in de polis opgenomen optieclausules). 5

6 Heeft u een beleggingsverzekering? Dan geldt als voorwaarde dat de premie die u betaalt, niet is verhoogd. Voor kapitaalverzekeringen die vóór 1 januari 1992 zijn afgesloten en per 1 januari 2001 zijn omgezet in een kapitaalverzekering eigen woning, gelden speciale regels. Het bedrag van uw maximumvrijstelling in box 1 wordt dan verhoogd met de waarde die uw kapitaalverzekering op 1 januari 2001 had. De totale vrijstelling is nooit meer dan het bedrag van de eigenwoningschuld. Als voorwaarde geldt dat het verzekerd kapitaal niet mag zijn verhoogd tussen 31 december 1991 en 1 januari Belangrijk Heeft u een hypotheek in combinatie met een Reaal Spaar- HypotheekVerzekering of een Reaal Hypotheek Beleggings- Verzekering zoals de Opstap Hypotheek? Dan ontvangt u naast deze jaaropgave ook jaarlijks informatie over de waarde van uw verzekering. Heeft u een Reaal Beleggingshypotheek? Dan heeft u ook een beleggingsportefeuille. U ontvangt per jaar informatie over de waarde van uw beleggingen. Het is belangrijk om te controleren of u genoeg vermogen opbouwt om straks uw hypotheek te kunnen terugbetalen. Informatieverstrekking aan de belastingdienst De verzekeraar heeft de wettelijke verplichting om bepaalde informatie over uw levensverzekering en hypotheek door te geven aan de Belastingdienst. Heeft u vragen over de waarde(ontwikkeling) van uw verzekering of uw beleggingen? Neemt u dan gerust contact op met uw financieel adviseur. Heeft u geen financieel adviseur? Kijk dan op onze website Daar vindt u een financieel adviseur bij u in de buurt die is aangesloten bij Reaal. Voorlopige teruggaaf Heeft u geen informatie over uw verzekering of beleggings- portefeuille gekregen? Neemt u dan contact op met Reaal. Wist u dat u (een deel van) de belasting over 2015 al in hetzelfde jaar kunt terugkrijgen van de fiscus? U hoeft hiervoor alleen een verzoek om een voorlopige teruggaaf aan te vragen bij de Belastingdienst. Ontvangt u op dit moment al een voorlopige teruggaaf? Dan krijgt u deze ook in het volgende jaar. Controleert u wel goed of u er nog recht op heeft en de bedragen kloppen? De voorlopige teruggaaf die u in 2014 hebt ontvangen verrekent u in uw aangifte inkomstenbelasting Persoonlijk advies Heeft u nog vragen? Dan kunt u altijd terecht bij uw financieel adviseur. In een persoonlijk gesprek kan hij u meer vertellen over uw hypotheek en uw fiscale mogelijkheden. Deze toelichting hebben wij met uiterste zorgvuldigheid samengesteld. Dit is geen belastingadvies en wij zijn niet aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden hierin. Aan de inhoud kunt u geen rechten ontlenen. 6

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen 2004 Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen Als u een kapitaalverzekering heeft, bijvoorbeeld bij uw spaar-, leven- of beleggingshypotheek, kan dit gevolgen hebben voor uw belasting. Of en hoeveel

Nadere informatie

Als u een woning koopt

Als u een woning koopt 2004 Als u een woning koopt Als u een woning koopt, heeft dat gevolgen voor uw belasting. Meestal levert het een belastingvoordeel op, omdat u de rente en een aantal andere kosten kunt aftrekken. Tegenover

Nadere informatie

Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was

Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was 10 IB 174-1T01FD Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was Had u of uw fiscale partner in 2010 een eigen woning? Dan mag u bepaalde kosten voor uw woning aftrekken,

Nadere informatie

U of uw fiscale partner verkoopt een eigen woning of heeft een eigenwoningreserve

U of uw fiscale partner verkoopt een eigen woning of heeft een eigenwoningreserve UW WONING EN DE FISCUS U koopt een woning 2e woning Rente en kosten voor de eigenwoningschuld Niet aftrekbaar zijn: Eenmalig aftrekbare kosten Inkomsten Eigen Woning U sluit een spaar-, leven- of beleggingshypotheek

Nadere informatie

Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was

Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was IB 174-1T41FD 14 Is Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was Had u of uw fiscale partner in 2014 een eigen woning? Dan moet u voor deze woning een bedrag bij uw

Nadere informatie

Eigen woning. 2014 Aanvullende toelichting. bij aangifte inkomstenbelasting 2014 voor buitenlands belastingplichtigen

Eigen woning. 2014 Aanvullende toelichting. bij aangifte inkomstenbelasting 2014 voor buitenlands belastingplichtigen 20 Aanvullende toelichting bij aangifte inkomstenbelasting 20 voor buitenlands belastingplichtigen IB 265-1T41FD BUI Had u of uw fiscale partner in 20 een eigen woning? Dan heeft dit gevolgen voor uw belasting.

Nadere informatie

De hypotheek die bij u past. De Hypotheek van Centraal Beheer Achmea

De hypotheek die bij u past. De Hypotheek van Centraal Beheer Achmea De hypotheek die bij u past. De Hypotheek van Centraal Beheer Achmea Inhoud Uw droomhuis kunnen kopen... 3 Even uw voordelen op een rij! 4 Kies uit verschillende hypotheekvormen. 6 Hoeveel kunt u maximaal

Nadere informatie

Kapitaalverzekeringen

Kapitaalverzekeringen Gids Productfiscaliteiten 2015 HOOFDSTUK 3 3.1 Algemeen 3.2 Overgangsrecht bestaande kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning of beleggingsrecht eigen woning (KEW/ SEW/BEW) 3.3 Oude

Nadere informatie

Eigenwoningreserve of verkoop eigen woning

Eigenwoningreserve of verkoop eigen woning bij aangifte inkomstenbelasting 2011 11 Verkocht u of uw fiscale partner in 2011 een? Had deze woning overwaarde? En kocht u een andere? Dan hebt u te maken met de bijleenregeling. Daardoor is uw (hypotheek)renteaftrek

Nadere informatie

Wat vindt u in deze brochure?

Wat vindt u in deze brochure? Wat vindt u in deze brochure? Een huis kopen doet u niet van de ene op de andere dag. Daarvoor komt er te veel bij kijken. Vaak is het een complex proces waarin u veel keuzes en afwegingen maakt. Misschien

Nadere informatie

Wat u moet weten over AEGON Hypotheken

Wat u moet weten over AEGON Hypotheken Wat u moet weten over AEGON Hypotheken AEGON Hypotheken Inhoudsopgave Uw AEGON Hypotheekofferte 3 Geheel of gedeeltelijk extra aflossen 6 AEGON Annuïteiten Hypotheek 7 AEGON Bankspaarhypotheek 7 AEGON

Nadere informatie

Hypotheken Wijzer. Inhoud. Algemene informatie over Van Lanschothypotheken

Hypotheken Wijzer. Inhoud. Algemene informatie over Van Lanschothypotheken Hypotheken Wijzer De financiering van uw eigen woning maakt deel uit van uw totale inkomens- en vermogenssituatie. Onbezorgd woongenot staat of valt bij een hypotheeklening die aansluit bij uw persoonlijke

Nadere informatie

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013?

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Voor alle op 31 december 2012 bestaande hypotheken blijven de oude hypotheekregels van kracht. Oversluiten van een bestaande schuld

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks

Een betaalbare hypotheek: nu en straks Een betaalbare hypotheek: nu en straks 1. Waarom deze informatie? Een eigen woning geldt voor veel mensen als een ideaal. Aan koopwoningen zitten dan ook aantrekkelijke kanten. Zo kunt u uw eigen woning

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks. Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2012

Een betaalbare hypotheek: nu en straks. Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2012 Een betaalbare hypotheek: nu en straks Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2012 Een betaalbare hypotheek: nu en straks CHF en Nibud, 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Triodos Bank. Waar u op moet letten bij het zoeken van de juiste hypotheek.

Triodos Bank. Waar u op moet letten bij het zoeken van de juiste hypotheek. Triodos Bank. Waar u op moet letten bij het zoeken van de juiste hypotheek. Vragen? Heeft u vragen, neemt u dan contact op met Triodos Bank via telefoon 030 693 65 11 of mail naar info@triodos.nl. Een

Nadere informatie

Eigen woning. Gids Productfiscaliteiten 2015 HOOFDSTUK 2

Eigen woning. Gids Productfiscaliteiten 2015 HOOFDSTUK 2 Gids Productfiscaliteiten 2015 HOOFDSTUK 2 2.1 Definitie eigen woning 2.2 Inkomsten uit eigen woning 2.3 Eigenwoningschuld 2.4 Overgangsrecht: bestaande eigenwoningschuld 2.5 Eigenwoningschuld vanaf 1

Nadere informatie

Bankspaarhypotheek. Omdat u een stevig fundament zoekt, ook voor uw hypotheek

Bankspaarhypotheek. Omdat u een stevig fundament zoekt, ook voor uw hypotheek Bankspaarhypotheek Omdat u een stevig fundament zoekt, ook voor uw hypotheek Bankspaarhypotheek U heeft een Bankspaarhypotheek aangevraagd bij de ING. In deze brochure staat informatie over de Bankspaarhypotheek.

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks

Een betaalbare hypotheek: nu en straks Een betaalbare hypotheek: nu en straks Informatie voor starters op de woningmarkt Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2013 Inhoudsopgave [Heading

Nadere informatie

Eigenwoningreserve of verkoop eigen woning

Eigenwoningreserve of verkoop eigen woning bij aangifte inkomstenbelasting 2013 13 Verkocht u of uw fiscale partner in 2013 een? Had deze woning overwaarde? En kocht u een andere? Dan hebt u te maken met de bijleenregeling. Daardoor is uw (hypotheek)renteaftrek

Nadere informatie

Aankoopsom Het bedrag dat u betaalt voor een woning en wordt vastgelegd in de koopovereenkomst.

Aankoopsom Het bedrag dat u betaalt voor een woning en wordt vastgelegd in de koopovereenkomst. Hypotheekwoordenboek A Aankoopkeuring Een bouwtechnisch onderzoek naar de bouwkundige staat van een woning. In het keuringsrapport wordt melding gemaakt van bouwkundige gebreken, achterstallig onderhoud

Nadere informatie

Budget Hypotheken. Informatie Beleggen. Voorwaarden ABN AMRO. Voorwaarden ABN AMRO Hypotheekvormen - Budget Hypotheek 1 april 2015

Budget Hypotheken. Informatie Beleggen. Voorwaarden ABN AMRO. Voorwaarden ABN AMRO Hypotheekvormen - Budget Hypotheek 1 april 2015 Informatie Beleggen Budget Hypotheken november 2011 ABN AMRO Voorwaarden Bestaande uit: Voorwaarden ABN AMRO Hypotheekvormen - Budget Hypotheek 1 april 2015 Algemene Bepalingen voor Hypotheken 1 februari

Nadere informatie

Algemene informatie Allianz Hypotheek

Algemene informatie Allianz Hypotheek Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Algemene informatie Allianz Hypotheek Augustus 2012 1 Inhoudsopgave 0. Algemeen: wat is een hypotheek? 3 1. Financiële consequenties en kosten 3 2. Fiscale gevolgen

Nadere informatie

HYPOTHEKEN WEGWIJZER NUTTIGE INFORMATIE BIJ UW OFFERTE

HYPOTHEKEN WEGWIJZER NUTTIGE INFORMATIE BIJ UW OFFERTE HYPOTHEKEN WEGWIJZER NUTTIGE INFORMATIE BIJ UW OFFERTE Het afsluiten van een hypotheek is een belangrijke keuze waarbij wij u graag goed willen informeren. Vandaar deze wegwijzer, waarin een aantal belangrijke

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks. Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2010

Een betaalbare hypotheek: nu en straks. Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2010 Een betaalbare hypotheek: nu en straks Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2010 Een betaalbare hypotheek: nu en straks CHF en Nibud, 2010 Inhoudsopgave

Nadere informatie

1. Professionele adviseurs die de tijd voor u nemen... 3. 2. De verschillende hypotheekvormen... 4. 3. Rente... 7

1. Professionele adviseurs die de tijd voor u nemen... 3. 2. De verschillende hypotheekvormen... 4. 3. Rente... 7 Hypotheekbrochure Inhoudsopgave 1. Professionele adviseurs die de tijd voor u nemen... 3 2. De verschillende hypotheekvormen... 4 3. Rente... 7 6. Belastingstelsel Wet IB 2001... 9 7. Hypotheekrente blijft

Nadere informatie

Budget Hypotheek. 3 U kunt de Budget Hypotheek meeverhuizen als u een nieuwe woning koopt.

Budget Hypotheek. 3 U kunt de Budget Hypotheek meeverhuizen als u een nieuwe woning koopt. Budget Hypotheek Wilt u een lening voor uw woning met een lage rente? En vindt u het niet erg om wat beperktere voorwaarden te hebben dan bij onze andere leningen? Dan is de Budget Hypotheek geschikt voor

Nadere informatie

Productkenmerken. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen

Productkenmerken. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Productkenmerken Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Leeswijzer In deze productkenmerken leggen wij uit hoe Extra Pensioen Sparen van Centraal Beheer Achmea werkt. Naast deze productkenmerken

Nadere informatie

Hypotheek adviesrapport

Hypotheek adviesrapport Hypotheek adviesrapport Rotterdam, 12 December 212 De heer M. Voorbeeld en Mevrouw V. Voorbeeld Uw contactpersoon: Elly Rosenbaum Avenue Concordia 83 362 LD Rotterdam T 1-21247 E elly@nederlandshypotheekcollectief.nl

Nadere informatie

Een hypotheek van Delta Lloyd

Een hypotheek van Delta Lloyd Een hypotheek van Delta Lloyd Inhoud Belangrijk 3 Een hypotheek 4 Stappenplan 4 Lenen 5 De Budget Hypotheek 5 De DrieSterrenHypotheek 6 De Nieuwbouw Hypotheek 6 Bent u zelfstandig ondernemer? 6 Terugbetalen

Nadere informatie