LOOPT DE GOOI-VECHTSTREEK OVER VAN/NAAR EEN BEDRIJVENCENTRUM IN DE ZUIDELIJKE IJSSELMEERPOLDERS? door. M. J.M. Delmee T.H.H.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LOOPT DE GOOI-VECHTSTREEK OVER VAN/NAAR EEN BEDRIJVENCENTRUM IN DE ZUIDELIJKE IJSSELMEERPOLDERS? door. M. J.M. Delmee T.H.H."

Transcriptie

1 W E R K D O C U M E N T LOOPT DE GOOI-VECHTSTREEK OVER VAN/NAAR EEN BEDRIJVENCENTRUM IN DE ZUIDELIJKE IJSSELMEERPOLDERS? door M. J.M. Delmee T.H.H. van Vuren Bco september M I N I S T E R I E V A N V E R K E E R E N W A T E R S T A A T R I J K S D I E N S T V O O R D E I J S S E L M E E R P O L D E R S S M E D I N G H U I S - L E L Y S T A D

2 LOOPT DE GOOI-VECHTSTREEK OVER VAN/NAAR EEN BEDRIJVENCENTRUM IN DE ZUIDELIJKE IJSSELMEERPOLDERS? De interesse van bedrijven in de Gooi- Vechtstreek in de licht-industrigle- en ambachtelijke sector voor vestiging in het bedrijvencentrum Markant of een nieuw te stichten bedrijvencentrum in de Zuidelijke IJsselmeerpolders en voor de voorzieningen die in het bedrijvencentrum worden aangeboden

3 INHOUD Voorwoord Inleiding Blz. HET BEDRIJVENCENTRUM: EEN THEORETISCHE INLEIDING Het begrip bedrijvencentrum De achtergronden van de aandacht voor bedrijvencentra Waardering en ervaring van bedrijvencentra Conclusie DE FLEVOPOLDERS Ligging in groter geheel Het bedrijvencentrum Markant Conclusie HET GOO1 EN DE VEMTSTREEK Inleiding Het Gooi en de Vechtstreek: een kenschets van de regio Conclusie RESULTATEN VAN DE GOOI-VECHTSTREEKENQUETE EN DE Z.1J.P.- ENQUETE Inleiding De resultaten De bedrijfskenmerken De vestigingsreden De in- en verkoop en andere zakelijke relaties De waardering van de Zuidelijke IJsselmeerpolders De houding ten opzichte van een bedrijvertentrum De belangstelling voor de vestiging in een bedrijvencentrum en voor gebruikmaking van de gemeenschappelijke voorzieningen De gemeenschappelijke voorzieningen De vestiging Uitkomsten onderzoek in de Z.1J.P. naar de mogelijkheden van het bedrijvencentrum Markant Inleiding Resultaten van het R.1J.P.-N.M.B.-onderzoek Conclusie BELEIDSAANBEVELINGEN SAMENVATTING EN CONCLUSIES LITERATUURLIJST Bijlage I. Industrieverordening uitgeoefend in het Gooi Bijlage 2. Introductiebrief Bijlage 3. Enqugte bedrijvencentrum in de Gooi-~echtstreek Bijlage 4. EnquEte bedrijvencentrum in de Zuidelijke IJsselmeerpolders

4 VOORWOORD Deze studie is het verslag van een onderzoek uitgevoerd in opdracht van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders en de Nederlandse Middenstands Bank door twee studenten Planolokie in het kader van een doctoraal hoofdbijvak Sociale Geografie van de Stedelijk-Industrigle landen aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. Op deze plaats willen we iedereen bedanken die ons geholpen heeft bij de totstandkoming van dit onderzoek. Daarbij denken we in de eerste plaats aan onze begeleiders drs. M.H. Stijnenbosch van de vakgroep S.G.S. en drs. L.H.J. Verhoef van de R.1J.P. Ook de typistes van de K.1J.P. mogen hier niet onvermeld blijven evenals a1 diegenen die ons bijgestaan hebben bij het praktische gedeelte van het onderzoek: Mevr. Hazenberg-Koops Mevr. Veenstra-Scholten Mevr. Bruinshorst-Visser Mevr. van de Wal-de Wit Jochem Hollestelle Diederik Noordhoek Ludo Prins Arnoud van der Valk Ron Jeukens Richard Meijs Rob Pos thouwer Ten slotte willen we de bedrijven die medewerking hebben verleend aan dit onderzoek nog bedanken. Utrecht, juli 1982 Tini Delmee Ton van Vuren

5 INLEIDING Dit onderzoek is als stage uitgevoerd bij de Hoofdafdeling Sociaal en Economisch Onderzoek van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders met als opdracht "hoe staan ondernemers in de Gooi-Vechtstreek tegenover een bedrijvencentrum in Almere en tegenover het gebruik van gemeenschappelijke voorzieningen aangeboden in zo'n bedrijvencentrum. Door de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders was dit a1 onderzocht voor de ondernemers in de Zuidelijke IJsselmeerpolders. Het door ons te houden onderzoek is een vervolg en uitbreiding van dit onderzoek. Wij hebben zelf, onafhankelijk van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders de onderzoeksopzet bepaald en de resultaten zijn dan ook niet anders dan ze geweest zouden zijn bij een "zelfstandig" onderzoek. De keuze van de Gooi-Vechtstreek als onderzoeksgebied is ingegeven door het feit dat de Zuidelijke IJsselmeerpolders een opvangfunctie hebben voor bevolking en werkgelegenheid uit het verstedelijkte gebled van de Gooi-Vechtstreek. VooraL voor bedrijven geldt dit in sterke mate. De probleemstelling kan als volgt worden geformuleerd: - Hoe staan de ondernemers van bedrijven in de Gooi-Vechtstreek tegenover eventuele vestiging van (een deel van) hun bedrijf in een bedrijvenoentrum in de Zuidelijke IJsselmeerpolders? - Hebben de ondernemers animo om gebruik te maken van de gemeenschappelijke voorzieningen in het bedrijvencentrum Markant, met name de financieel-cornmerciiile en bedrijfstechnische adviesmogelijkheden, de computerfaciliteiten en de testruimte? Op basis van deze probleemstelling is een onderzoeksopzet gemaakt. Het onderzoek werd begonnen met het bestuderen van literatuur over het fenomeen bedrijvencentrum en het eerder in de Zuidelijke IJsselmeerpolders gehouden onderzoek. Vervolgens werd de te onderzoeken populatie vastgesteld. Besloten werd bedrijven gevestigd in Bussum, Hilversum, Naarden en Weesp in de ambachtelijke en licht-industrisle sector te gaan interviewen. Bedrijven met meer dan 30 werknemers werden buiten beschouwing gelaten. De bedrijvenlijst werd samengesteld uit het bedrijvenregister van het Ministerie van Sociale Zaken. Deze bedrijven werd een brief gestuurd waarin hun medewerking werd gevraagd voor een enqucte over de houding ten opzichte van een bedrijvencentrum. Vervolgens werd er telefonisch een afspraak gemaakt met het hoofd van de onderneming. De enquetes werden afgenomen door ervaren enqugteurs. Zo werden in totaal 61 ondernemers ondervraagd. De gegevens van de anquzte zijn door ons op het Academisch Computer Centrum te Utrecht verwerkt en geinterpreteerd. De resultaten van de enqucte zijn te vinden in het voor u liggende verslag. In de eerste hoofdstukken wordt aandacht besteed aan het begrip bedrijvencentrum, de situatie in de Gooi-Vechtstreek en de opvangfunctie van de Zuidelijke IJsselmeerpolders voor bedrijven en mensen uit dat gebied. In hoofdstuk 4 zullen de resultaten van de enquste warden besproken en zal aandacht worden besteed aan het eerder verrichtte onderzoek. Tot slot volgen een aantal beleidsaanbevelingen ten aanzien van het bedrijvencentrum. Conclusies en samenvatting treft u aan na het laatste hoofdstuk.

6 1. HET BEDRIJVENCENTRUM: EEN THEORETISCHE INLEIDING 1.1. Het begrip bedrijvencentrum In deze paragraaf zal worden aangegeven wat wordt verstaan onder een bedrijvencentrum en zal een onderscheid worden gemaakt tussen de meest voorkomende typen bedrijvencentra en zal ten slotte worden behandeld op welk soort bedrijvencentra deze studie zich richt. Een bedrijvencentrum kan worden gedefinieerd als een verzameling van een aantal bedrijfsruimten, die door een beheersinstantie aan meerdere zelfstandige ondernemingen wordt aangeboden, eventueel aangevuld met bepaalde gemeenschappelijke.faci1iteiten (Raad voor het midden en kleinbedrijf, 1982, p. 3): Hierbij kan men denken aan ondernemingen met tertiaire of secundaire activiteiten. Bedrijvencentra met,tertiaire activiteiten (kantorenflats, winkelcentra) zijn algemeen bekend,maarde bedr~jvencentrawaarinsecundaire activiteiten kunnen worden ontplooid zijn sinds een aantal jaren in de belangstelling komen te staan. Het zijn bedrijvencentra waarin aan kleine ondernemingen, die ambachtelijke of licht industrigle werkzaamheden uitvoeren, een aantal gemeenschappelijke voorzieningen worden aangeboden. Men kan een viertal bedrijvencentra onderscheiden: I bedrijvencentrum voor stads'vernieuwingsbedrijven In de oude wiiken - van steden bevinden zich veel kleine bedrijfjes - - die daar gebruik maken van de lage prijzen voor bedrijfsruimtes. Veel van deze bedrijfjes zullen moeten verdwijnen.als deze wijken gesaneerd worden. Een oplossing voor deze bedrijven is het stichten van een bedrijvencentrum om zodoende bedrijfsruimte aan te kunnen bieden tegen een redelijke prijs. 2 bedrijvencentrum voor startende en innoverende bedrijven Voor een startende ondernemer zou een bedrijvencentrum zeer geschikt kunnen zijn. Hij kan zo profiteren van een lagere huur dan in zelfstandige, nieuwebedrijfsruimte. Daarnaast is het mogelijk om een groep startende of innoverende ondernemers in een bedrijvencentrum te begeleiden in de moeilijke begin'fase van het ondernemerschap. 3 bedrijvencentrum voor MEMO bedrijven Mens en milieuvriendelijke ondernemingen (MEMO bedrijven) handelen vaak met een zelfde ondernemingsfilosofie. Kenmerken hiervan zijn: streven naar.menswaardige verhoudingen binnen en buiten de onderneming, milieu vriendelijke en kleinschalige produktiewijze, geen streven naar winstmaximalisatie. Ditzijn motieven van sociologische aard die het voor de ondernemers aantrekkelijk maken om samen in een bedrijvencentrum te gaan produceren. 4 bedrijvencentrum voor groothandelsbedrijven Voor groothandelsbedrijven kan vestiging in een bedrijvencentrum vanwege de marketing van produkten aantrekkelijk zijn. Zo kan men mogelijkerwijze een grotere aantrekkingskracht uitoefenen op de markt. Andere voordelen kunnen zijn: een goede bereikbaarheid en representativiteit van gebouw en omgeving. In het vervolg van deze studie zullen wij ons beperken tot de bedrijvencentra voor startende en innoverende bedrijven, omdat deze studie is gericht dp het bedrijvencentrum Markant te Almere, welke bestemd is voor startende en innoverende ondernemers in de ambachtelijke- en licht-industrigle sector.

7 1.2. De achtergronden van.de aandacht voor bedrijvencentra De reden van de recente aandacht voor bedrijvencentra hangt samen met het toegenomen besef van de problemen, maar ook van de mogelijkheden van kleine bedrijven. Voor kleine bedrijven is het moeilijk om geschikte en ' betaalbare bedrijfsruimte te vinden. Bovendien worden bedrijven die enige vorm van overlast veroorzaken niet toegelaten in gebieden met een woonbestemming.. Een bedrijvencentrum buiten de woongebieden kan zo een oplossing vormen voor startende, kleine bedrijven. Naast deze oplossing op planologisch gebied kan het bedrijvencentrum ook een oplossing vormen op economisch gebied. Startende ondernemers ondervinden veel moei>ijkheden op financieel-commercieel en technisch-economisch gebied in de aanloopfase. Toor een deel zijn deze problemen te wijten aan gebrek aan kennis en ervaring. Deze'aanloopmoeilijkheden leiden ertoe dat veelbedrijven de startfase niet overleven (55% van de startende!bedrijvenstopt binnen 6 jaar) (Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders en ande're, 1981). Deze economische problemen staan tegenover de economische wenselijkheid van nieuwe bedrijven. De start'ende en innoverende bedrijven nemen 66% van de nieuwe werkgelegenheid voor hun rekeningin de V.S. zo bleek uit onderzoek van Birch (Raad voor het Midden- en kleinb,edrijf, 1982, p. 9). In deze tijd van economische recessie is iedere werkgelegenheidstoename bijzonder wenselijk. Bovendien kunnen deze kleine flexibele ondernemingen gemakkelijker innovaties toepassen en zo niveauverhogend werken. Een bedrijvencentrum zou een bijzonder geschikte plaats zijn om: startende en innoverende ondememers bij te staan in de moeilijke eerste fase van het ondernemerschap. Dit is te verwezenlijken door.een aantal gemeenschappelijke voorzieningen in het bedrijvencentrum te plaatsen zoals bij voorbeeld een adviesdienst op financieel comercieel en technisch-economisch gebied en een aantal administratieve voorzieningen. De recente aandacht voor bedrijvencentra voor startende en innoverende bedrijven in de ambachtelijke- en licht-industrigle sector heeft tot gevolg dat de ervaringen nog zeer beperkt zijn..in de volgende paragraaf zullen we de ervaringen tot nu toe weergeven, alsmede ingaan,op mogelijke voor- en nadelen van een bedrijvencentrum. Een aantal buitenlandse praktijkvoorbeelden zijn ter verduidelijking' toegevoegd Waardering en ervaring van bedrijvencentra Ten einde de voor- en nadelen van een bedrijvencentrum na te gaan, putten we uit een tweetal bronnen. Dit zijn een in 1980 gehouden onderioek I, het proeftuinproject", een onderzoek ten behoeve van een bedrijvencentrum afgestemd op de behoeften van startende en innoverende bedrijven door de Nederlandse Middenstandsbank en de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders en een onderzoek naar de relatie tussen westigingspunt en toevoer van bedrijven in de Zuidelijke IJsselmeerpolders, ten behoeve van.het project Markant, begin In beide onderzoeken betreft het echter de "te verwachten" voor- en nadelen. Onderzoek naar de "ervaren" voor- en nadelen heeft in Nederland nog niet plaats kunnen vinden, omdat voor bedrijvencentra voor startende en innoverende ondernemers in de ambachteli j ke- en licht-industrizle sector tot nu toe enkel plannen bestaan of in aanbouw zijn (Markant). Een evaluatie is dusnog niet te geven. In Engeland is het fenomeen bedrijvencentrum echter a1 ouder, zodat daar we1 onderzoek naar de ervaren voor- en nadelen is gedaan. Beperken we ons allereerst tot de verwachtte voor- en nadelen, dan ontstaat het volgende beeld.

8 Voordelen: - Lagere (huisvestings)kosten. - Samenwerkingsmogelijkheden in het pand. - Begeleidingsmogelijkheden (administratief-, commercieelen f inancieel management). - Aanwezige voorzieningen. Nadelen: Beperkte vrijheid. Beperkte uitbreidingscapaciteit. - Overlast en problemen van anderen (0.a. concurrentiegevaar). Dat de voordelen zwaarder wegen dan de nadelen blijkt uit het feit dat de ondervraagden het bedrijvencentrum als positief ervaren voor de jonge ondernemer. Een enkeling plaatste echter de kanttekening dat een bedrijvencentrum concurrentievervalsing kan betekenen ten opzichte van ondernemers die een dergelijke kans niet geboden kregen. Uit het pr~eftuin~roject bleek dat de nhderlandse ondernemer individualistisch is ingesteld. Men stelde slechts een beperkt aantal gemeenschappelijke voorzieningen op prijs, teweten: vitrines in de hal, receptie, kantine, schoonmaak en EHBC-post. Kijken we vervolgens naar de ervaringen bij engelse bedrijvencentra. Voor zover bekend treft men hier als enig europees land voorbeelden van projecten aan voor startende en innoverende bedrijven. Een ouder bedrijvencentrum is het CONE-project in Milton Keynes (1975). Het doe1 van dit project was het bieden van produktieruimte aan uitvinders. De huurders werkten nog als werknemers elders, zodat ze vaak alleen in de avonduren aanwezig waren. Dat leidde tot onderbenutting van de telefoniste/typiste (op kantooruren aanwezig) en de vergaderruimte. De begeleiding van de ondernemers en de representativiteit van het gebouw waren gering. Het tweede bedrijvencentrum is het Small Bussiness Centre, eveneens in Milton Keynes (1979). De waardering van dit project is positiever, mede doordat men van de ervaringen van het CONE-project heeft geleerd. Hier zijn dezelfde centrale voorzieningen, maar kan men voor managementadviezen terecht bij een nabij gelegen opleiding voor managers. Men juicht hier veel gemeenschappelijke voorzieningen direct bij de oplevering toe (later komt het er niet meer van), maar de duurdere technische uitrusting wil men niet gemeenschappelijk. Evenals het CONE-project biedt het Small Bussiness Centre ruimte voor I1 ondernemers. Ten slotte belichten we de Westminster Industrial Estate London Borough of Greenwich. Dit is een hoogbouwbedrijvencentrum in een verlaten f abriekscomplex. De oor- 'spronkelijke opzet van het bedrijvencentrum (het helpen van startende bedrijven) is weg. De oorzaak hiervan is de'managementvorm. De begeleider is een gemeente-ambtenaar, terwijl het project een particuliere onderneming is. Momenteel vindt er commerci~le verhuur plaats, startende bedrijven met een gering oppervlaktebeslag zijn niet meer aanwezig. De ervaringen bij deze engelse projecten hebben geleerd dat een grotere omvang van het bedrijvencentrum is gewenst ( eenheden), zodat de centrale voorzieningen beter functioneren. Daarnaast moet de begeleiding plaatsvinden op vrijwillige basis, niet te ver van de ondernemer af, i 4 c maar ook weer nier te dwingend en als het kan ter plaatse aanwezig Conclusie Recent is er een toenemende belangstelling voor bedrijvencentra waar te nemen. We onderscheiden bedrijvencentra voor stadsvernieuwingsbedrijven, voor startende en innoverende bedrijven, voor MEMO-bedrijven en voor groothandelsbedrijven. In deze studie beperken we ons tot het bedrijvencentrum voor startende en innoverende ondernemers. Het eerste voorbeeld in Nederland is Markant in Almere, een bedrijvencentrum voor startende en innoverende bedrijven in de licht-industrigle- en ambachtelijke sec-

9 0. De aandacht richt zich op startende en innoverende bedrijven omdat ze voor '66% van de nieuwe werkgelegenheid zorgen, maar veel moeilijkheden kennen in de beginfase, waardoor meer dan de helft binnen 6 jaar stopt. Een bedrijvencentrum met gemeenschappelijke voorzieningen kan een oplossing zijn voor deze hoge "zuigelingensterfte", alsmede voor het moeilijk kunnen vinden van betaalbare bedrijfsruimte. In Nederland heeft men nog geen ervaring kunnen opdoen met bedrijvencentra voor startende en innoverende bedrijven. Uit onderzoek is we1 gebleken dat de'nederlandse ondernemers individualistisch zijn ingesteld, ze stellen slechts een beperkt aantal gemeenschappelijke voorzieningen op prijs, ue'ervaringen in engelse centra leren dat een bedrijvencentrum minimaal 25 bedrijven moet bevatten, zodat de draagkracht voor de centrale voorzieningen voldoende is. Daarnaast moeten de begeleidingsmogelijkheden voor dei jonge bedrijven in de directe nabijheid zijn, waarvan men op vrijwillige basis gebruik kan maken.

10 2. DE FLEVOPOLDERS 2.1. Ligging in een groter geheel De tweede nota ruimtelijke ordening (1966) betrok de Flevopolders bij het nationaal beleid inzake de verstedelijkingsproblematiek in het westen van het land. Ook de polders zouden grote aantallen mensen uit de Randstad Holland moeten opnemen. De doelstellingen van de tweede nota ruimtelijke ordening werden vertaald in structuurnota's en streekplannen. Deze plannen ondersteunden de opvangfunctie van het IJsselmeergebied. In de verstedelijkingsnota (1973) werd binnen de noordvleugel van de Randstad in vergelijking met hetgeen in de jaren zestig werd voorgestaan het accent meer gelegd op een uitbreiding van het stadsgewest Amsterdam naar het oosten c.q. noord-oosten, en we1 door toevoeging van Almere aan de noordvleugel en de groei van Lelystad tot ca inwoners. zuidelijk flevoland - Figuur 2.1. Ligging en indeling Flevoland

11 Wat betreft de bevolkingsdruk in de noordvleugel werd in een aantal noordhollandse streekplannen de aanwezigheid van groeikernen in Flevoland postief beoordeeld. Ook in Utrecht-oost en de Veluwe werd het ruimtelijk beleid gekenmerkt door een snel afnemende marge voor verdere bevolkingsgroei, wat de mogelijkheden in Flevoland versterkte (SPIERINGS en VERHOEF, 1980, p ). Resumerend kunnen we stellen dat de Randstad naar bet oosten zal worden opgerekt, conform het beleid ten aanzien van het groene hart en gezien het feit dat in grote delen van Utrecht, Gelderland en Noord-Holland ten noorden van het Noordzeekanaal de ruimtelijke marges voor stedelijke uitbreidingen beperkt zijn. Deze ruimtelijke ontwikkeling leidt in de komende decennia in Flevoland tot nieuwe potentisle groei in zowel demografisch als in economisch opzicht. De opvangfunctie van de Flevopolders voor de noordvleugel van de Randstad komt onder andere tot uiting in de migratie- en forensenstromen. Van de 113 tussen 1977 en 1980 naar Almere verplaatste bedrijven kwamen er 43 uit het Gooi en de Vechtstreek, terwijl ook alle overige verplaatste bedrijven uit de noordvleugel van de Randstad kwamen (R.1J.P.-STA- TISTIEK, ). De opvangfunctie blijkt ook uit de inkomende pendel van Almere. Haar locatie ten opzichte van grote delen van de noordvleugel van de Randstad leidt ertoe dat de werknemers niet direct behoeven mee te verhuizen als hun bedrijf naar Almere wordt verplaatst. Hiermee hangt3e (vermoedelijk tijdelijke) sterke inkomende pendel samen. In 1980 bedroeg de inkomende pendel van buiten de Flevopolders 55% van het totaal aantal bezette arbeidsplaatsen in het gebied Zuidelijk Flevoland (R.1J.P.-STATISTIEK, 1980). Absoluut betekende dit dat dagelijks 2238 mensen Zuidelijk Flevoland binnen kwamen om te werken. Voor Flevoland als geheel ligt dit percentage lager (zie ook figuur 2.2), wat de bijzondere ligging en functie van Almere nog eens bevestigd. Dat de Zuidelijke Flevopolders en Almere in het bijzonder als opvang fungeren voor de noordelijke Randstadvleugel blijkt ook uit de herkomstcij fers van permanente vestigingen 1) in gebied Lelystad: van de gemigreerde bedrijven kwamen de meeste uit.noord-holland (ongeveer 50% tussen 1974 en 1979). Voor gebied Zuidelijk Flevoland is dit cijfer nog duidelijker. Van de tussen I977 en 1979 gemigreerde bedrijven kwamen 50 van de 92 uit Noord-Holland (R.1J.P.-STATISTIEK, 1980).

12 - m 0 V I. um a u g. g '".rl;

13 Uit het voorgaande mag de overloopfunctie van vooral Almere duidelijk blijken. Dit was dan ook een motief het onderzoek naar de interesse in een bedrijvencentrum in de Flevopolders, te verrichten in het Gooi en de Vechtstreek. Na een globale weergave in hoofdstuk 1 wat een bedrijvencentrum is, wat het doe1 ervan is en wat de voor- en nadelen zijn zal in de nu volgende paragraaf worden ingegaan op het in deze studie centraal staande bedrijvencentrum Markant in Almere Het bedrijvencentrum Markant Het bedrijvencentrum Markant is een samenwerkingsverband tussen de Nederlandse fliddenstands Financierings Mij voor Bedrij fsobj ecten N.V. (M.B.O.), de Nederlandse Middenstands Bank en de Rijksdienst IJsselmeerpolders. Deze samenwerking houdt in concreto in: - de uitgifte van grond en assistentie bij de vestiging van bedrijven en huisvesting van werknemers in Almere (R.1J.P.-inbreng); - de bouw en financiering van een bedrijvencentrum in Almere-Stad (M.B.0.-inbreng) ; - de financiering, begeleiding, advisering, dienstverlening, enz. van startende bedrijven (N.M.B. inbreng). Het doe1 van het bedrijvencentrum Markant is door het ruimtelijk concentreren van een aantal innoverende en startende bedrijven in 6611 verzamelgebouw, beter, adekwater en goedkoper hulp te bieden op zowel financieel, commercieel, technisch, administratief als huisvestingsgebied. Door aldus een deel van het te lopen risico te verminderen zou aan dergelijke bedrijven een grotere overlevingskans geboden kunnen worden (zie ook hoofdstuk I). In het centrum zijn een aantal gemeenschappelijke voorzieningen, waarvan gebruik kan worden gemaakt, zoals: telefonistes/receptionistes, een copieerapparaat, een telex, een kantine en gemeenschappelijke vergaderruimtes (deze voorzieningen zullen ook worden aangeboden aan bedrijven buiten Markant). Belangrijker dan deze min of meer aanvullende voorzieningen is echter de aanwezigheid van een projectmanager als cosrdinatoradviseur voor de jonge bedrijven en een contactpersoon van het Toegepast Natuur- en Wetenschappelijk Onderzoek(T.N.0.) voor bedrijfstechnische problemen (komt in september 1982). De bedrij fsbegeleiding geschiedt naast de project-manager en T.N.O. ook door het C.I.M.K. (Centraal Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf) en door de Rijksnijverheidsdienst. Bedrijven die zich in Markant vestigenwordendoor deze instanties bij voorrang behandeld. Er zijn computerfaciliteiten aanwezig in de vorm van een terminal die is aangesloten op de computer van de N.M.B. (voor onder andere de bedrijfsadministratie) en op de computer van T.N.O. (voor bedrijfskennis). Een produktontwikkelingsruimte/ testruimte is er nog niet, we1 is er een bedrijfsinformatiecentrum, waarin alle informatie is te verkrijgen over "een eigen bedrijf", van het Koninklijk Nederlands Ondernemers Verbond (K.N.O.V.). De huur is ondanks de gemeenschappelijke voorzieningen, van gelijk niveau als de huur van bedrijfsruimte buiten Markant (90 gulden per vierkante meter, excl. B.T.W. en servicekosten zoals schoonmaak, onderhoud gebouw en buitenverlichting). Extra gebruik van de gemeenschappelijke voorzieningen, boven een vast aantal uren per maand, wordt in rekening gebracht. Na jaar (de absolute norm is niet bekend) moeten de bedrijven de min of meer beschermde omgeving verlaten om zich zelfstandig te vestigen. Hun plaats kan dan door andere startende bedrijven worden ingenomen.

14 In principe richt Markant zich op kleine bedrijven behorend tot de lichte industrie of ambachtelijke sector 2). Markant bestaat uit drie gebouwen (zie figuur 2.3), waarin ongeveer 30 bedrijven onderdak kunnen vinden. De startende en innoverende bedrijven vestigen zich in de gebouwen A, B en C. Wanneer de bedrijven uit hun ruimte groeien of verplicht worden het bedrijvencentrum te verlaten wordt ruimte aangeboden in de directe omgeving, zoals (het nog te bouwen) gebouw D op het terrein van het Markant complex. De in laagbouw uitgevoerdebedr~jfsoppervlaktebedraagt 4425 vierkante meter op een totaal perceel van vierkante meter. De ruimte per bedrijf varieert van 50 tot 250 vierkante meter, waarbij ieder bedrijf aansluiting heeft op water, elektriciteits- en telefoonleidingen. Verder beschikt ieder bedrijf over eigen verwarming en sanitair.... i standaardpand Figuur 2.3. Schets van het bedrijvencentrum Markant in Almere De opzet en aanvang van Markant ziet er positief uit, nochthans bleek uit de engelse ervaringen dat het doe1 en resultaat in de loop der jaren verviel en afnam. Van belang is daarom, dat in de nabije toekonst een goede cogrdinatie en toezicht op de naleving van.de doelstellingen aanwezig is. Voorts stellen we ons een aantal vragen: cregert men of houdt men in een bedrijvencentrum niet-levensvatbare bedrijvm in stand in een te beschermde omgeving? Een andere vraag is wat men doet met bedrijven die na 3 B 5 jaar nog niet op eigen benen kunnen staan, maar volgens de nnrmen het bedrijvencentrum moeten verlaten. Ten slotte rijst

15 de vraag op welke gronden, behalve de ber,oepsgroep, selectie plaatsvindt. Wie laat men we1 profiteren en wie niet bij te grote animo? De ervaringen die men in Markant opdoet zullen gebruikt kunnen worden om op deze vragen een antwoord te geven, zodat ze van nut zijn voor nieuw te stichten bedrijvencentra ~onclusie De Randstad wordt en zal in toenemende mate naar het noord-oosten worden opgerekt, omdat men het groene hart open wil houden en de ruimtelijke marges voor stedelijke uitbreidingen ten noorden van het Noordzeekanaal beperkt zijn. Dit betekent een opvangfunctie van de Flevopolders, wat onder andere blijkt uit de migratie- en forensenstromen. Vooral Zuid Flevoland, en daarbinnen Almere, is het richtgebied van de migratie en het forensisme uit de noordelijke Randstadvleugel. Deze overloopfunctie was een belangrijk motief het onderzoek naar de belangstelling voor een bedrijvencentrum in de Flevopolders, te verrichten in het Gooi en de Vechtstreek. Id juni 1982 is Markant in Almere geopend voor de eerste bedrijven, verwacht wordt dat in oktober 1982 alle ruimte is verhuurd. Een aantal (+ 30) startende en innoverende bedrijven kunnen hierin gebruik gaan maken van een aantal gemeenschappelijke voorzieningen, zoals een projectmanager voor commercieel-financieel advies en een contactpersoon van T.N.O. voor bedrijfstechnischadvies. De huur bedraagt, incl. het gebruik van deze voorzieningen tot een bepaald niveau, 90 gulden per vierkante meter. De kleine bedrijven in de lichte industrie of ambachtelijke sector moeten zich na 3 B 5 jaar zelfstandig vestigen. Het is nog de vraag of deze bedrijven na die tijd zelfstandig genoeg zijn om op eigen benen te staan. Markant, als eerste in z'n soort zal op deze vraag het antwoord moeten geven. Noten bij hoofdstuk 2: 1) In de statistieken van de Z.1J.P. is onderscheid gemaakt tussen permanente en niet permanente vestigingen van bedrijven. Dit om de bedrijven te onderscheiden die omwille van de inrichting van de polder aanwezig zijn. 2) Het betreft hier de volgende, aan de Standaard Bedrijfsindeling van het C.B.S. ontleende, groepen: (k1ein)metaalprodukten industrie, machine-industrie, electrotechnische industrie, micro-industrie, transportmiddelenindustrie, instrumenten en optische industrie, overige industrie, grafische industrie, hout- en meubelindustrie, ledewaren, bouwinstallatiebedrijven (inpandig) en reparatiebedrijven (inpandig en niet-consumentverzorgend).

16 3. HET GOO1 EN DE VECHTSTREEK 3.1. Inleiding Het bedrijvencentrum Markant is niet alleen van belang voor bedrijven uit de polders zelf, maar ook voor bedrijven uit het "oude land". Zo zou het bedrijvencentrum Markant ook aantrekkelijk kunnen zijn voor bedrijven uit het Gooi en de Vechtstreek. Dit onderzoek richt zich daarom met name op het krijgen van inzicht daarin, door bedrijven in Bussum, Hilversum, Naarden en Weesp te vragen naar hun belangstelling voor het vestigen in een bedrijvencentrum in Almere of het gebruik willen maken van de voorzieningen, welke in het bedrijvencentrum aanwezig zijn. De uitkomsten van het onderzoek op het "oude land" zullen in het volgende hoofdstuk worden belicht, maar nu zal eerst een beschrijving volgen van de situatie in het Gooi en de Vechtstreek, waarin de genoemde vier gemeenten liggen Het Gooi en de Vechtstreek: een kenschets van de regio De bosrijke omgeving maakte het aooi a1 aan het eind van de vorige eeuw tot een aantrekkelijk woongebied, waar zich veel in Amsterdam werkende forensen vestigden. Het groen heeft tevens de neiging om de sterke verstedelijking van het gebied te verhullen; de Gooi- en Vechtstreek vormt momenteel QQn van de dichtstbevolkte delen van Nederland. Vooral het Gooi, met zijn bevolkingsconcentraties Hilversum, Naarden-Bussum, Laren-Blaricum en Huizen, is zeer dicht bebouwd. Bij de opstelling van het streekplan het Gooi en de Vechtstreek, dat in 1965 werd vastgesteld en in 1972 herzien, was het uitgangspunt dat verdere verstedelijking nog slechts op beperkte schaal diende te gebeuren zuidelijke ijsselmeerpolders Figuur 3.1. Schets van de Gooi- en Vechtstreek

Samenvatting. De Kvk en IKE hebben de onderzoeksresultaten aangeboden aan het College van B&W van Etten- Leur.

Samenvatting. De Kvk en IKE hebben de onderzoeksresultaten aangeboden aan het College van B&W van Etten- Leur. JJuunni i 22 Uitkomsten Ruimtebehoefteonderzoek Gemeente Etten-Leur Samenvatting De provincie Noord-Brabant en de gemeente Etten-Leur zijn een onderzoek gestart naar de meest geschikte locatie voor een

Nadere informatie

BEROEPSBEVOLKING EN PENDEL PROVINCIE FLEVOLAND 2000 SAMENVATTING

BEROEPSBEVOLKING EN PENDEL PROVINCIE FLEVOLAND 2000 SAMENVATTING BEROEPSBEVOLKING EN PENDEL PROVINCIE FLEVOLAND 2000 SAMENVATTING Arbeidsmarkt Arbeidsparticipatie Van de 15 tot 65-jarige bevolking in Flevoland behoort 71% tot de beroepsbevolking (tabel 1) tegenover

Nadere informatie

Resultaten Conjunctuurenquete 1e helft 2014

Resultaten Conjunctuurenquete 1e helft 2014 Resultaten Conjunctuurenquete 1e helft 214 Willemstad, Maart 214 Inleiding In juni 214 zijn in het kader van de conjunctuurenquête (CE) de bedrijven benaderd met vragenlijsten op Curaçao. Doel van deze

Nadere informatie

Resultaten conjunctuurenquête 1 e halfjaar 2015

Resultaten conjunctuurenquête 1 e halfjaar 2015 Resultaten conjunctuurenquête 1 e halfjaar 2015 Inleiding Chris M. Jager In mei en juni 2015 zijn in het kader van de conjunctuurenquête (CE) een groot aantal bedrijven benaderd met vragenlijsten. Doel

Nadere informatie

Herstel in de industrie zet door. Samenvatting. Totale industrie. Omzet stijgt. Eerste kwartaal 2014

Herstel in de industrie zet door. Samenvatting. Totale industrie. Omzet stijgt. Eerste kwartaal 2014 Eerste kwartaal 214 Herstel in de industrie zet door Samenvatting Totale industrie Voedings- en genotmiddelenindustrie Aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie Basismetaal- en metaalproductenindustrie

Nadere informatie

Regionale verscheidenheid in bevolkingsconcentraties

Regionale verscheidenheid in bevolkingsconcentraties Deel 1: Gemiddelde leeftijd en leeftijdsopbouw Mathieu Vliegen en Niek van Leeuwen De se bevolkingskernen vertonen niet alleen een ongelijkmatig ruimtelijk spreidingspatroon, maar ook regionale verschillen

Nadere informatie

Van plan een eigen bedrijf te starten? De gemeente Apeldoorn is er voor starters

Van plan een eigen bedrijf te starten? De gemeente Apeldoorn is er voor starters Van plan een eigen bedrijf te starten? De gemeente Apeldoorn is er voor starters Versie: 20 oktober 2014 Inleiding Startende ondernemers leveren een belangrijke bijdrage aan de dynamiek en groei van de

Nadere informatie

Uit huis gaan van jongeren

Uit huis gaan van jongeren Arie de Graaf en Suzanne Loozen Jaarlijks verlaten bijna een kwart miljoen jongeren het ouderlijk huis. Een klein deel van hen is al vóór de achttiende verjaardag uit huis gegaan. De meeste jongeren gaan

Nadere informatie

Werkgelegenheid in Westfriesland Augustus 2014

Werkgelegenheid in Westfriesland Augustus 2014 Werkgelegenheid in Westfriesland Augustus 2014 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer 2014-2042 Datum Augustus 2014 Opdrachtgever De Westfriese

Nadere informatie

Exportprestaties van het industriële MKB in 2003

Exportprestaties van het industriële MKB in 2003 M200410 Exportprestaties van het industriële MKB in 2003 Exportthermometer Jolanda Hessels Kees Bakker Zoetermeer, november 2004 Exportprestaties van het industriële MKB in 2003 In 2003 laat de export

Nadere informatie

Minder startende ondernemers

Minder startende ondernemers Starters ING Economisch Bureau Minder startende ondernemers in 2012 Aantal starters loopt in alle provincies terug Dit jaar zijn er tot en met september circa 95.000 mensen een onderneming gestart, ruim

Nadere informatie

\ 1 8610 L_--~~ STADSVERNIEUWINGSGEBIEDEN. N.F. RIJKSDIENST. Afd. Econqmisch en Sociografisch onderzoek. .- Werkdocument 1975-578 Bco

\ 1 8610 L_--~~ STADSVERNIEUWINGSGEBIEDEN. N.F. RIJKSDIENST. Afd. Econqmisch en Sociografisch onderzoek. .- Werkdocument 1975-578 Bco ..., RIJKSDIENST, VOOR DE IJSSELMEERPOLDERS SMEDINGHUIS L ' E L Y S T A D Afd. Econqmisch en Sociografisch onderzoek -.- Werkdocument 1975-578 Bco MOGELIJKE GEVOLGEN VOOR LELYSTAD EN ALEERE VAN HET DOOR

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 4

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 4 ECONOMISCHE MONITOR EDE 20 / 4 De Economische Monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 2008 tot 20. De Economische Monitor is verdeeld in twee delen: Het

Nadere informatie

RIJKSOIEidST VOOR DE. ljsyelk4eerpolders. REALISATIE KANTOORRUIElTE IN ALMERE-HAVEN. door. A.G. Renkema. juni

RIJKSOIEidST VOOR DE. ljsyelk4eerpolders. REALISATIE KANTOORRUIElTE IN ALMERE-HAVEN. door. A.G. Renkema. juni RIJKSOIEidST VOOR DE ljsyelk4eerpolders W E R K D O C U M E N T REALISATIE KANTOORRUIElTE IN ALMEREHAVEN door A.G. Renkema juni \. E N S T V O O R D E I J S S E L M E E R P O L D E R S,,\A1 S l 4 E D I

Nadere informatie

Bedrijfsopleidingen in de industrie 1

Bedrijfsopleidingen in de industrie 1 Bedrijfsopleidingen in de 1 M.J. Roessingh 2 Het aantal bedrijfsopleidingen dat een werknemer in de in 1999 volgde, is sterk gestegen ten opzichte van 1993. Ook zijn er meer opleidingen gaan volgen. Wel

Nadere informatie

E-commerce in de industrie 1

E-commerce in de industrie 1 E-commerce in de industrie 1 Vincent Fructuoso van der Veen en Kees van den Berg 2 Het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) door industriële bedrijven ligt in vergelijking met andere

Nadere informatie

Van baan naar eigen baas

Van baan naar eigen baas M200912 Van baan naar eigen baas drs. A. Bruins Zoetermeer, juli 2009 Van baan naar eigen baas Ruim driekwart van de ondernemers die in de eerste helft van 2008 een bedrijf zijn gestart, werkte voordat

Nadere informatie

Vacatures in de industrie 1

Vacatures in de industrie 1 Vacatures in de industrie 1 Martje Roessingh 2 De laatste jaren is het aantal vacatures sterk toegenomen. Daarentegen is in de periode 1995-2000 het aantal geregistreerde werklozen grofweg gehalveerd.

Nadere informatie

werkdocument rijksdienst voor de ijssdrneerpolders Bco ministerie van verkeer en waterstaat

werkdocument rijksdienst voor de ijssdrneerpolders Bco ministerie van verkeer en waterstaat ministerie van verkeer en waterstaat rijksdienst voor de ijssdrneerpolders werkdocument J De investeringen gedaan door een aantal stuwende bedrijven in Almere door M. van Beers juli 1983-167 Bco postbus

Nadere informatie

Hoge groei ten noordoosten van de Randstad in 2017

Hoge groei ten noordoosten van de Randstad in 2017 januari Hoge groei ten noordoosten van de Randstad in Themabericht RaboResearch Nederland economie.rabobank.com Rogier Aalders Senior onderzoeker -9 Samenvatting Amsterdam en Utrecht en hun omgeving hebben

Nadere informatie

TE HUUR. Kreekplein 35-36 te Rotterdam

TE HUUR. Kreekplein 35-36 te Rotterdam TE HUUR Kreekplein 35-36 te Rotterdam Betreft Te huur Winkel c.q. kantoorruimte gelegen in IJsselmond te Rotterdam-Zuid De ruimte heeft de beschikking over een achteruitgang uitkomend aan de Zandkreek

Nadere informatie

Auteur: Gemeente Dronten Datum: 4 april 2017 Voor vragen: Feiten en cijfers 2016 Bevolking

Auteur: Gemeente Dronten Datum: 4 april 2017 Voor vragen: Feiten en cijfers 2016 Bevolking Auteur: Gemeente Dronten Datum: 4 april 2017 Voor vragen: h.van.eijken@dronten.nl Feiten en cijfers 2016 Bevolking Inleiding Wat is Dronten feiten en cijfers Dit document is een jaarlijks rapport met

Nadere informatie

Productiegroei industrie afgenomen in derde kwartaal

Productiegroei industrie afgenomen in derde kwartaal Derde kwartaal 214 groei industrie afgenomen in derde kwartaal Industrie Voedings- en genotmiddelenindustrie Aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie Basismetaal- en metaalproductenindustrie

Nadere informatie

Economische outlook Nederlandse regio s 2 e kwartaal 2011

Economische outlook Nederlandse regio s 2 e kwartaal 2011 Economische outlook Nederlandse regio s 2 e kwartaal 2011 Verwachtingen in West-Nederland positiefst De productie van industriële bedrijven in Nederland groeide in april 2011 met 0,8% nauwelijks ten opzichte

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 60e jaargang no. 7 / 19 februari 2004 Inhoud Delfstoffenwinning en industrie Hoeveelheidsindexcijfers van de productie in de nijverheid, december

Nadere informatie

BAS rapportage gebruiksjaar 2013

BAS rapportage gebruiksjaar 2013 BAS rapportage gebruiksjaar 213 Op 14 februari 214 heeft het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) de rapportage over het gebruiksjaar 213 uitgebracht. Het gebruiksjaar loopt niet gelijk met het kalenderjaar,

Nadere informatie

Administratieve (over)last

Administratieve (over)last M200811 Administratieve (over)last Perceptie van MKB-ondernemers over verplichte administratieve handelingen J. Snoei Zoetermeer, november 2008 Administratieve lasten Het overgrote deel van de ondernemers

Nadere informatie

Arbeidsmarktmobiliteit van ouderen

Arbeidsmarktmobiliteit van ouderen Arbeidsmarktmobiliteit van ouderen Jan-Willem Bruggink en Clemens Siermann Werkenden van 45 jaar of ouder zijn weinig mobiel op de arbeidsmarkt. Binnen deze groep neemt de mobiliteit af met het stijgen

Nadere informatie

Verhuisplannen en woonvoorkeuren

Verhuisplannen en woonvoorkeuren Verhuisplannen en woonvoorkeuren Burgerpeiling Woon- en Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta 2015 Bevolkingsdaling ontstaat niet alleen door demografische ontwikkelingen, zoals ontgroening en vergrijzing of

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

Omzet industrie daalt

Omzet industrie daalt Tweede kwartaal 21 industrie daalt Industrie Voedings- en genotmiddelenindustrie Aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie Basismetaal- en metaalproductenindustrie Elektrotechnische

Nadere informatie

Omzet industrie daalt door lagere prijzen

Omzet industrie daalt door lagere prijzen Eerste kwartaal 21 Omzet industrie daalt door lagere prijzen Industrie Voedings- en genotmiddelenindustrie Aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie Basismetaal- en metaalproductenindustrie

Nadere informatie

Woningmarktrapport 4e kwartaal 2015. Gemeente Amsterdam

Woningmarktrapport 4e kwartaal 2015. Gemeente Amsterdam Woningmarktrapport 4e kwartaal 215 Gemeente Amsterdam Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 3 Aantal verkocht 25 2 15 1 5 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 1e kwartaal

Nadere informatie

VAN HET PERIFEER BEDRIJVENPARK "EEMPARK"

VAN HET PERIFEER BEDRIJVENPARK EEMPARK W E R K D O C U M E N T PROGRAMMA VAN EISEN VOOR DE EERSTE FASE VAN HET PERIFEER BEDRIJVENPARK "EEMPARK" door K. Stoel W. v. Woerkom.. - R I J K S D I E N S T V O O R D E I J S S E L M E E R P O L D E

Nadere informatie

Factsheet bedrijventerrein Spaanse Polder, Gemeente Rotterdam/Schiedam

Factsheet bedrijventerrein Spaanse Polder, Gemeente Rotterdam/Schiedam Factsheet bedrijventerrein Spaanse Polder, Gemeente Rotterdam/Schiedam Factsheet bedrijventerrein Spaanse Polder, Gemeente Rotterdam/Schiedam A. Inleiding Deze factsheet geeft een bondig overzicht van

Nadere informatie

Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013

Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 drs. W. van Ooij MarktMonitor Januari 2015 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 . Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013

Nadere informatie

Starters zien door de wolken toch de zon

Starters zien door de wolken toch de zon M201206 Starters zien door de wolken toch de zon drs. A. Bruins Zoetermeer, mei 2012 Starters zien door de wolken toch de zon Enkele jaren nadat zij met een bedrijf zijn begonnen, en met enkele jaren financieel-economische

Nadere informatie

Werkgelegenheid in Leiden

Werkgelegenheid in Leiden maart 2010 Werkgelegenheid in Leiden Jaarlijks publiceert de eenheid Beleidsonderzoek en Analyse (BOA) de meest actuele cijfers over het aantal bedrijven en werkzame personen in Leiden gebaseerd op het

Nadere informatie

Bedrijven en bevolking in beweging

Bedrijven en bevolking in beweging M201110 Bedrijven en bevolking in beweging Regionale bedrijvendynamiek en -migratie in relatie tot verstedelijking, periode 1988-2009 drs. R. Braaksma drs. W.V.M. van Rijt-Veltman Zoetermeer, 20 juni 2011

Nadere informatie

MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland 2012/2013. Gemeente Vlissingen

MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland 2012/2013. Gemeente Vlissingen MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland 2012/2013 Gemeente Vlissingen Voorwoord Groningen, september 2013 Voor u ligt het resultaat van het in 2012 en 2013 gehouden onderzoek naar de MKBvriendelijkste

Nadere informatie

Productie licht gedaald in vierde kwartaal

Productie licht gedaald in vierde kwartaal Vierde kwartaal 14 Productie licht gedaald in vierde kwartaal Industrie Voedings- en genotmiddelenindustrie Aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie Basismetaal- en metaalproductenindustrie

Nadere informatie

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009 FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 29 Groei van werkloosheid onder zet door! In het 2 e kwartaal van 29 groeide de werkloosheid onder (niet-westers)

Nadere informatie

Omzet daalt voor negende kwartaal op rij

Omzet daalt voor negende kwartaal op rij Derde kwartaal 216 daalt voor negende kwartaal op rij Industrie Voedings- en genotmiddelenindustrie Aardolie-, farmaceutische, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie Basismetaal- en metaalproductenindustrie

Nadere informatie

Graydon studie. Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven Q2 2015.

Graydon studie. Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven Q2 2015. Graydon studie. Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven. Inleiding Het betaalgedrag van het Nederlandse bedrijfsleven was nog nooit zo positief als tijdens het tweede kwartaal van 2015. Dat blijkt uit de

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, September 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, September 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, September 2016 Aantal WW-uitkeringen daalt licht In de september 2016 is het aantal lopende WW-Uitkeringen gedaald. Landelijk waren er eind september 2.400 uitkeringen

Nadere informatie

Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht. Rapportage. Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht

Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht. Rapportage. Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht Rapportage Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht Uitgevoerd door: ETIN Adviseurs s-hertogenbosch, mei 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 1.1 Populatie

Nadere informatie

stad cijfers Inleiding Kerncijfers Werkgelegenheid Toename aantal banen Tabel 1: Banen en vestigingen

stad cijfers Inleiding Kerncijfers Werkgelegenheid Toename aantal banen Tabel 1: Banen en vestigingen stad cijfers Inleiding Deze aflevering van Stadcijfers presenteert de nieuwste informatie over de ontwikkeling van het aantal banen en het aantal vestigingen in de gemeente Groningen. Deze belangrijke

Nadere informatie

Vergelijking van de sociale huurwoning voorraad met de particuliere huurwoning voorraad

Vergelijking van de sociale huurwoning voorraad met de particuliere huurwoning voorraad Vergelijking van de sociale huurwoning voorraad met de particuliere huurwoning voorraad Inleiding Op 1 oktober 2012 is een meting van de nultredenwoningen binnen de sociale huurwoning voorraad, die in

Nadere informatie

Omzet industrie daalt, productie vrijwel gelijk

Omzet industrie daalt, productie vrijwel gelijk Derde kwartaal 2 industrie daalt, productie vrijwel gelijk Industrie Voedings- en genotmiddelenindustrie Aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie Basismetaal- en metaalproductenindustrie

Nadere informatie

Geldermalsen, De Aaldor 6B

Geldermalsen, De Aaldor 6B Geldermalsen, De Aaldor 6B OMSCHRIJVING: Op het moderne businesspark Hondsgemet gelegen representatieve bedrijfsruimte met kantoren. Het gebouw bestaat uit 220 m² bedrijfsruimte, 44 m² kantoorruimte op

Nadere informatie

Concentratie allochtonen toegenomen

Concentratie allochtonen toegenomen Jan Latten 1), Han Nicolaas 2) en Karin Wittebrood 3) Niet-westerse wonen vanouds geconcentreerd in het westen van Nederland. Daarbinnen zijn ze geconcentreerd in de vier grote steden. In 4 bestond procent

Nadere informatie

WoON-themarapport. Woningbouwplanningen van kwantiteit naar kwaliteit

WoON-themarapport. Woningbouwplanningen van kwantiteit naar kwaliteit Woningbouwplanningen van kwantiteit naar kwaliteit Middelburg, december 2013 Colofon SCOOP 2013 Samenstelling Dick van der Wouw Nadet Somers SCOOP Zeeuws instituut voor sociale en culturele ontwikkeling

Nadere informatie

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening ** Vastgesteld oktober 2014 Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening Visie verplaatsing nietagrarische bedrijven binnen het buitengebied Status: vastgesteld door de gemeenteraad van Houten d.d.

Nadere informatie

Evaluatie kapsalons aan huis Handhaven of loslaten van het verbod op nieuwe kapsalons aan huis?

Evaluatie kapsalons aan huis Handhaven of loslaten van het verbod op nieuwe kapsalons aan huis? 1 Evaluatie kapsalons aan huis Handhaven of loslaten van het verbod op nieuwe kapsalons aan huis? Dronten, februari 2012 2 1. Inleiding Binnen de gemeente Dronten is sinds 2003 discussie gevoerd over het

Nadere informatie

Haarlemmermeer 2009. marktleider in de cosmeticamarkt hebben, waarbij we de milieubelasting zo veel mogelijk terug willen dringen.

Haarlemmermeer 2009. marktleider in de cosmeticamarkt hebben, waarbij we de milieubelasting zo veel mogelijk terug willen dringen. kantorenmonitor Haarlemmermeer L Oréal Nederland heeft haar hoofdkantoor verplaatst van verschillende locaties in Alphen aan de Rijn en Weesp naar een modern en representatief pand in Beukenhorst-Zuid

Nadere informatie

Graydon studie: Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven 2015.

Graydon studie: Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven 2015. Graydon studie: Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven. Inleiding Als het gaat om betaalgedrag van het Nederlandse bedrijfsleven kunnen we met een tevreden gevoel terugkijken op. Dat blijkt als we niet

Nadere informatie

Afname banen in 2002 in Groot-Amsterdam

Afname banen in 2002 in Groot-Amsterdam Afname banen in 2002 in Groot-Amsterdam Gerda Gringhuis Eind december 2002 hadden werknemers in Nederland in totaal ruim 7 miljoen banen. Ten opzichte van december 2001 is het aantal banen toegenomen met

Nadere informatie

Stijging van export en exportkansen in industrie, diensten en groothandel

Stijging van export en exportkansen in industrie, diensten en groothandel M200515 Stijging van export en exportkansen in industrie, diensten en groothandel Exportthermometer drs. S.C. Oudmaijer Zoetermeer, januari 2006 Exportprestaties en exportpotentieel van de industrie, de

Nadere informatie

Migratie en pendel Twente. Special bij de Twente Index 2015

Migratie en pendel Twente. Special bij de Twente Index 2015 Migratie en pendel Twente Special bij de Twente Index 2015 Inhoudsopgave Theorieën over wonen, verhuizen 3 Kenmerken Twente: Urbanisatiegraad en aantal inwoners 4 Bevolkingsgroei grensregio s, een vergelijking

Nadere informatie

Ondernemingspeiling 2015. Foto: Jan van der Ploeg

Ondernemingspeiling 2015. Foto: Jan van der Ploeg Ondernemingspeiling 2015 Foto: Jan van der Ploeg Kenniscentrum MVS Juni 2015 O n d e r n e m i n g s p e i l i n g 2 0 1 5 P a g i n a 2 Inleiding Op initiatief van het team Economische Zaken, Toerisme

Nadere informatie

SAMENVATTING RAPPORT VAN HET KWALITEITSONDERZOEK NAAR MATE VAN KLANTTEVREDENHEID OVER DIENSTVERLENING VAN ADVOCATEN

SAMENVATTING RAPPORT VAN HET KWALITEITSONDERZOEK NAAR MATE VAN KLANTTEVREDENHEID OVER DIENSTVERLENING VAN ADVOCATEN SAMENVATTING RAPPORT VAN HET KWALITEITSONDERZOEK NAAR MATE VAN KLANTTEVREDENHEID OVER DIENSTVERLENING VAN ADVOCATEN 1. ALGEMEEN 1.1 INHOUD Onderwerp Pagina 1. ALGEMEEN 1.1 Inhoud 1 1.2 Het onderzoek en

Nadere informatie

Achtergrondrapportage

Achtergrondrapportage Achtergrondrapportage behorend bij het essay Het geheim van bedrijventerrein Noordwest Opzet rapportage Historie locatie bedrijventerrein Noordwest Eerdere bestemmingen van het gebied Planontwikkeling

Nadere informatie

Woningbouwlocaties Oosterhout

Woningbouwlocaties Oosterhout Woningbouwlocaties Oosterhout Maak even een stap terug in de tijd en beredeneer zoals de provinciebestuurders/stadbestuurders toendertijd (1990) redeneerde op het feit dat er in 20 jaar tijd 4500 woningen

Nadere informatie

Werkgelegenheidsonderzoek

Werkgelegenheidsonderzoek Monitor Ruimtelijke Economie Uitkomsten Werkgelegenheidsonderzoek Provincie Utrecht 2011 (Voorlopig) Januari 2012 Afdeling Mobiliteit, Economie en Cultuur Inleiding In de periode april t/m september 2011

Nadere informatie

Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages

Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages Een analyse van de huisartsenregistratie over de

Nadere informatie

Werken in startende bedrijven

Werken in startende bedrijven M201211 Werken in startende bedrijven drs. A. Bruins Zoetermeer, september 2012 Werken in startende bedrijven De meeste startende ondernemers hebben geen personeel. Dat is zo bij de start met het bedrijf,

Nadere informatie

PROJECT HUURINFORMATIE. Industrieweg 5 te Berkel en Rodenrijs

PROJECT HUURINFORMATIE. Industrieweg 5 te Berkel en Rodenrijs PROJECT HUURINFORMATIE Industrieweg 5 te Berkel en Rodenrijs Object : THE OFFICE FACTORY Een industrieel vormgegeven business - center in het hart van Lansingerland waarin diverse multifunctionele bedrijfs-/kantoorunits

Nadere informatie

Willemstad, mei Resultaten Conjunctuurenquête 2016

Willemstad, mei Resultaten Conjunctuurenquête 2016 Willemstad, mei 2017 Resultaten Conjunctuurenquête 2016 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Methodologie... 3 Resultaten conjunctuurenquête... 5 1.1 Investeringsbelemmeringen en bevorderingen... 5 1.2 Concurrentiepositie...

Nadere informatie

Woningbouw in VINEX-bouwgemeenten: aantallen en bouwkosten

Woningbouw in VINEX-bouwgemeenten: aantallen en bouwkosten Auteur: Bert Bunschoten Centraal Bureau voor de Statistiek Telefoon: (070) 337 42 09 E-mail: bbnn@cbs.nl Woningbouw in VINEX-bouwgemeenten: aantallen en bouwkosten Geleidelijk worden er meer woningen gebouwd

Nadere informatie

Toezichthouders in de wijk

Toezichthouders in de wijk Toezichthouders in de wijk Hoe ervaren inwoners uit Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht de aanwezigheid van Toezichthouders? Inhoud: 1 Conclusies 2 Bekendheid 3 Effect 4 Waardering taken Hondengerelateerde

Nadere informatie

Huizermaatweg 9-37 Huizen

Huizermaatweg 9-37 Huizen Huizermaatweg 9-37 Huizen Deze informatie is geheel vrijblijvend en uitsluitend voor geadresseerde bestemd. Alle gegevens zijn door ons met zorg samengesteld. Ten aanzien van de juistheid ervan kunnen

Nadere informatie

SAMENVATTING ONDERNEMERSENQUÊTE PURMEREND, BEEMSTER EN WATERLAND 2013

SAMENVATTING ONDERNEMERSENQUÊTE PURMEREND, BEEMSTER EN WATERLAND 2013 SAMENVATTING ONDERNEMERSENQUÊTE PURMEREND, BEEMSTER EN WATERLAND 2013 Samenvatting Ondernemersenquête Purmerend, Beemster en Waterland 2013 Colofon In opdracht van: de gemeenten Purmerend, Beemster en

Nadere informatie

Kans op werk en kans op stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen

Kans op werk en kans op stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen ECABO Kans op werk en kans op stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen Dit document vormt een korte samenvatting van de belangrijkste bevindingen uit de Monitor arbeidsmarkt

Nadere informatie

BIBLIOTHEEK R~~JKSOIENST VOOR OE USSELMECHBOLD~RS BEDRIJFSGEBOUWEN OP BEDRIJVENTERREINEN IN ALMERE-STAD. Programmering ALmere-Stad.

BIBLIOTHEEK R~~JKSOIENST VOOR OE USSELMECHBOLD~RS BEDRIJFSGEBOUWEN OP BEDRIJVENTERREINEN IN ALMERE-STAD. Programmering ALmere-Stad. BBLOTHEEK R~~JKSOENST VOOR OE USSELMECHBOLD~RS BEDRJFSGEBOUWEN OP BEDRJVENTERRENEN N ALMERE-STAD Programmering ALmere-Stad mei L E N S T V O O R D E J S S E L M E E R P O L D E R S.. S M E D N G H U S

Nadere informatie

Woningmarktrapport 3e kwartaal 2015. Gemeente Rotterdam

Woningmarktrapport 3e kwartaal 2015. Gemeente Rotterdam Woningmarktrapport 3e kwartaal 215 Gemeente Rotterdam Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 9 Aantal verkocht 8 7 6 5 4 3 2 1 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 4e kwartaal

Nadere informatie

ENERGY INNOVATION PARK Alkmaar - Nederland

ENERGY INNOVATION PARK Alkmaar - Nederland Alkmaar - Nederland Alkmaar - Nederland ENERGY INNOVATION PARK Ruimte voor innovatie en groei Uw bedrijf tussen internationale spelers in de energie branche. Kavels te koop tussen 2.000 en 27.000 vierkante

Nadere informatie

BAS rapportage gebruiksjaar 2014

BAS rapportage gebruiksjaar 2014 BAS rapportage gebruiksjaar 214 Op 4 maart 215 heeft het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) de rapportage over het gebruiksjaar 214 uitgebracht. Het gebruiksjaar loopt niet gelijk met het kalenderjaar,

Nadere informatie

TE HUUR. Schiedamseweg 19 te Rotterdam

TE HUUR. Schiedamseweg 19 te Rotterdam TE HUUR Schiedamseweg 19 te Rotterdam Betreft Unieke locatie gelegen aan de Schiedamseweg 19 in Rotterdam West "Delfshaven". Deze voormalige bioscoop is de laatste 15 jaar in gebruik geweest als theater

Nadere informatie

Bedrijvendynamiek en werkgelegenheid

Bedrijvendynamiek en werkgelegenheid M201207 Bedrijvendynamiek en werkgelegenheid 1987-2010 drs. K.L. Bangma drs. A. Bruins Zoetermeer, mei 2012 Bedrijvendynamiek en werkgelegenheid In de periode 1987-2010 is het aantal bedrijven per saldo

Nadere informatie

Persbericht. Groei vacatures ten einde. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Groei vacatures ten einde. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB01-135 28 juni 2001 9.30 uur Groei vacatures ten einde De groei van het aantal vacatures is tot stilstand gekomen. Eind maart 2001 stonden er volgens het

Nadere informatie

Dip in aantal bedrijven dat aan bewegingsstimulering doet.

Dip in aantal bedrijven dat aan bewegingsstimulering doet. Dip in aantal bedrijven dat aan bewegingsstimulering doet. Monique Simons, Claire Bernaards, Vincent H. Hildebrandt, TNO Kwaliteit van leven Inleiding Sinds 1996 meet TNO periodiek hoeveel bedrijven in

Nadere informatie

Huizermaatweg 9-37 Huizen

Huizermaatweg 9-37 Huizen Huizermaatweg 9-37 Huizen Deze informatie is geheel vrijblijvend en uitsluitend voor geadresseerde bestemd. Alle gegevens zijn door ons met zorg samengesteld. Ten aanzien van de juistheid ervan kunnen

Nadere informatie

Stagnatie zet door op startersmarkt Randstad trekt extra startende ondernemers

Stagnatie zet door op startersmarkt Randstad trekt extra startende ondernemers Starters ING Economisch Bureau Stagnatie zet door op startersmarkt Randstad trekt extra startende ondernemers In het eerste kwartaal van 2012 zijn er circa 39.000 mensen een onderneming gestart, ruim 4%

Nadere informatie

ONTSLAGSTATISTIEK. Jaarrapportage 2004

ONTSLAGSTATISTIEK. Jaarrapportage 2004 ONTSLAGSTATISTIEK Jaarrapportage 2004 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Arbeidsverhoudingen mei 2005 Inleiding Een arbeidsovereenkomst kan op verschillende wijzen eindigen. De gegevens

Nadere informatie

Graydon studie: Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven Q3 2015.

Graydon studie: Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven Q3 2015. Graydon studie: Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven. Inleiding Laat ik maar meteen met de deur in huis vallen. We hebben opnieuw een absoluut record te pakken sinds onze metingen begin 2002: het betaalgedrag

Nadere informatie

Een eigen bedrijf is leuk!

Een eigen bedrijf is leuk! M200815 Een eigen bedrijf is leuk! Ervaringen van starters uit de jaren 1998-2000 drs. A. Bruins drs. D. Snel Zoetermeer, december 2008 2 Een eigen bedrijf is leuk! Een eigen bedrijf geeft ondernemers

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009. Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009. Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Aan de raad AGENDAPUNT 11 Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Voorstel: 1. de foto van de sociaal-economische situatie in Doetinchem voor kennisgeving aannemen; 2. het beleidskader

Nadere informatie

Prijsafname zorgt opnieuw voor omzetdaling industrie

Prijsafname zorgt opnieuw voor omzetdaling industrie Eerste kwartaal 216 Prijsafname zorgt opnieuw voor omzetdaling industrie Industrie Voedings- en genotmiddelenindustrie Aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie Basismetaal- en metaalproductenindustrie

Nadere informatie

Samenvatting Onderwijs- en Arbeidsmarktmonitor. Metropoolregio Amsterdam. Oktober amsterdam economic board

Samenvatting Onderwijs- en Arbeidsmarktmonitor. Metropoolregio Amsterdam. Oktober amsterdam economic board Samenvatting Onderwijs- en Arbeidsmarktmonitor Metropoolregio Amsterdam Oktober 2016 amsterdam economic board Samenvatting Onderwijs- en Arbeidsmarktmonitor Metropoolregio Amsterdam (MRA) Oktober 2016

Nadere informatie

TE HUUR: KANTOORUNITS VANAF ± 10 M²

TE HUUR: KANTOORUNITS VANAF ± 10 M² Roermond Pollaertstraat 19 TE HUUR: KANTOORUNITS VANAF ± 10 M² MIDDEN IN HET HART VAN ROERMOND! Kantoorverzamelgebouw gelegen midden in het centrum van Roermond! Soort object: De ruimtes zijn zeer geschikt

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2012

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2012 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2012 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

Financiering in het MKB

Financiering in het MKB M201004 Financiering in het MKB Onderzoek naar de financieringsbehoefte per provincie Johan Snoei Abdelfatah Ichou Zoetermeer, maart 2010 Financiering in het MKB Financieringsbehoefte in het MKB verschilt

Nadere informatie

Gesubsidieerd zaken doen in Duitsland. Effecten van NIOF subsidies en een nadere analyse van het vermarkten van producten binnen dat kader

Gesubsidieerd zaken doen in Duitsland. Effecten van NIOF subsidies en een nadere analyse van het vermarkten van producten binnen dat kader Gesubsidieerd zaken doen in Duitsland Effecten van NIOF subsidies en een nadere analyse van het vermarkten van producten binnen dat kader Inhoudsopgave 1. Inleiding 3. Analyse 3 3. Inzicht in Noord-Nederlandse

Nadere informatie

Samenvatting Twente Index 2016

Samenvatting Twente Index 2016 Samenvatting Twente Index 2016 Kijk voor regionale en lokale data op www.twenteindex.nl INLEIDING De Twente Index wordt door Kennispunt Twente samengesteld in opdracht van de Twente Board. De Board wil

Nadere informatie

s tichting b ouw esearch EEN NIEUW BEDRIJFSPAND KIEZEN EEN WEGWIJZER VOOR BEDRIJVEN OP ZOEK NAAR NIEUWE HUISVESTING Copyright SBR, Rotterdam

s tichting b ouw esearch EEN NIEUW BEDRIJFSPAND KIEZEN EEN WEGWIJZER VOOR BEDRIJVEN OP ZOEK NAAR NIEUWE HUISVESTING Copyright SBR, Rotterdam s tichting b ouw esearch EEN NIEUW BEDRIJFSPAND KIEZEN EEN WEGWIJZER VOOR BEDRIJVEN OP ZOEK NAAR NIEUWE HUISVESTING EEN NIEUW BEDRIJFSPAND KIEZEN EEN WEGWIJZER VOOR BEDRIJVEN OP ZOEK NAAR NIEUWE HUISVESTING

Nadere informatie

Bijna 30% van de starters stopt na het eerste jaar Met name cafetaria s en restaurants worden na één jaar weer opgeheven

Bijna 30% van de starters stopt na het eerste jaar Met name cafetaria s en restaurants worden na één jaar weer opgeheven Kwartaalbericht Starters ING Economisch Bureau Bijna 30% van de starters stopt na het eerste jaar Met name cafetaria s en restaurants worden na één jaar weer opgeheven In het eerste kwartaal 2014 waren

Nadere informatie

Betreft Nette kantoor- praktijkruimte gelegen aan de C.P. Tielestraat 27-A te Rotterdam.

Betreft Nette kantoor- praktijkruimte gelegen aan de C.P. Tielestraat 27-A te Rotterdam. TE HUUR C.P. Tielestraat 27-A te Rotterdam Betreft Nette kantoor- praktijkruimte gelegen aan de C.P. Tielestraat 27-A te Rotterdam. Indicatieve oppervlakte en indeling De ruimte heeft een totale oppervlakte

Nadere informatie

Fact sheet. Concentraties van allochtone ouderen en jongeren,

Fact sheet. Concentraties van allochtone ouderen en jongeren, Fact sheet nummer 1 maart 2004 Concentraties van allochtone ouderen en jongeren, 1994-2003 Waar in Amsterdam wonen allochtone jongeren en ouderen? Allochtonen wonen vaker dan autochtonen in gezinsverband

Nadere informatie

Bijlage. Behoeftepeilingen Haven- en Transportdagen Maasbracht en Nijmegen

Bijlage. Behoeftepeilingen Haven- en Transportdagen Maasbracht en Nijmegen Bijlage Behoeftepeilingen Haven- en Transportdagen Maasbracht en Nijmegen Behorend bij het rapport VMBO-opleiding Rijn- en binnenvaart in Nijmegen ; Onderzoek naar de behoefte aan een VMBO-opleiding Rijn-

Nadere informatie

Onderzoek Ondernemerspanel 4: Actuele economische onderwerpen

Onderzoek Ondernemerspanel 4: Actuele economische onderwerpen Onderzoek Ondernemerspanel 4: Actuele economische onderwerpen Kleine bedrijven, ondernemersverenigingen, leegstand kantoren en Bedrijfs Investerings Zone (BIZ) Contactpersonen gemeente Nieuwegein: Team

Nadere informatie