Werken in startende bedrijven

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werken in startende bedrijven"

Transcriptie

1 M Werken in startende bedrijven drs. A. Bruins Zoetermeer, september 2012

2 Werken in startende bedrijven De meeste startende ondernemers hebben geen personeel. Dat is zo bij de start met het bedrijf, en onderzoek onder ondernemers die in 2008 met een bedrijf zijn gestart, laat zien dat dit in de eerste jaren daarna ook zo blijft. Het aandeel ondernemers met personeel zal naar verwachting in de latere jaren na de start ook niet toenemen. Vergeleken met eerdere lichtingen startende ondernemers is het aandeel werkgevers flink gedaald. Als ondernemers wel personeel hebben, is de personeelsomvang meestal beperkt tot een of twee werknemers. Het personeelsbestand van bedrijven met personeel zou wel verder kunnen groeien. De werkgelegenheid die startende ondernemers voor zichzelf creëren, betreft niet zelden arbeidsplaatsen naast arbeidsplaatsen, en dan met name een baan in loondienst. Het aandeel ondernemers met ook een baan daalt kort na de start met het bedrijf iets, maar stabiliseert daarna snel. Het aandeel zal waarschijnlijk niet verder afnemen. De werkgelegenheid die startende ondernemers voor zichzelf creëren, betreft in veel gevallen geen volledige arbeidsplaatsen. In de jaren na de start met het bedrijf neemt het aandeel parttime ondernemers heel langzaam af. Het aandeel parttime ondernemers zou in de latere jaren na de start nog iets kunnen afnemen. 1 Inleiding In de meest recente editie van de jaarlijkse publicatie Bedrijvendynamiek en werkgelegenheid wordt geconstateerd dat in de periode de werkgelegenheid die gepaard gaat met het starten van bedrijven ruim anderhalf keer zo omvangrijk is geworden 1. Tegelijk wordt geconstateerd dat de gemiddelde werkgelegenheid die gepaard gaat met het starten van bedrijven in de periode is afgenomen en tegenwoordig nauwelijks meer betreft dan de ondernemer zelf. Daarbij wordt de kanttekening geplaatst dat bedrijven mogelijk later personeel zullen aannemen. De vraag of zij dat inderdaad doen, beantwoorden we in deze minirapportage. We bekijken echter eerst wat het starten met een bedrijf betekent voor de werkgelegenheid voor de ondernemer bij de start en in de eerste jaren daarna. De informatie in deze minirapportage is gebaseerd op onderzoeken onder het EIM starterscohort De deelnemers zijn ondernemers die in de eerste helft van 2008 met een bedrijf zijn gestart en die sindsdien met jaarlijks onderzoek worden gevolgd om de ontwikkeling van hun bedrijf en hun ervaringen als ondernemer in beeld te brengen. De ontwikkelingen in de tijd die we beschrijven, hebben steeds betrekking op de bedrijven die ten tijde van de verschillende onderzoeken nog bestaan. 1 K.L. Bangma, A. Bruins, Bedrijvendynamiek en werkgelegenheid; , Panteia/EIM, mei

3 2 Werkgelegenheid voor de ondernemer De meeste ondernemers hadden voor de start een baan in loondienst De overgrote meerderheid van de ondernemers behoorde ook voor de start met het bedrijf tot de werkzame bevolking. De meesten omdat zij een baan in loondienst hadden: ruim driekwart van de ondernemers (79%) werkte voordat men met het bedrijf startte in loondienst. 3% van de ondernemers verrichtte voordat men met het bedrijf startte overige betaalde of freelancewerkzaamheden. Daarnaast leidde 4% een andere onderneming. Dit betekent dat 86% van de ondernemers voordat men het bedrijf startte al tot de werkzame bevolking behoorde. De werkgelegenheid die startende ondernemers voor zichzelf creëren betreft in de meeste gevallen dus andere arbeidsplaatsen en geen toegevoegde arbeidsplaatsen. Een op de vijf ondernemers heeft na enkele jaren ook nog een baan in loondienst Niet alle ondernemers zeggen nadat men met het bedrijf is gestart de baan in loondienst op. Zij blijven een hybride ondernemer 1. De beslissing om de baan in loondienst te beëindigen lijkt vrij kort na de start met het bedrijf te worden genomen. Begin 2009 heeft een kwart van de ondernemers naast het bedrijf ook nog een baan in loondienst (zie figuur 1). In 2010 is dat aandeel afgenomen tot 18%. In de jaren daarna verandert dat niet. Voor een grote groep hybride ondernemers geldt in feite dat zij een bedrijf hebben naast een baan in loondienst in plaats van een baan in loondienst naast het bedrijf. Op de vraag in hoeverre als reden om naast het bedrijf een baan in loondienst te hebben een rol speelt dat het bedrijf eigenlijk een nevenactiviteit is naast de baan, antwoordt in % met 'sterk' en 15% met 'enigszins'. 1 Zie voor meer informatie over het aanhouden van een baan naast het bedrijf: A. Bruins, Van baan naar eigen baas, EIM, juli

4 Figuur 1 werkzaamheden van de ondernemer naast het bedrijf baan in loondienst overige betaalde of freelance werkzaamheden andere onderneming leiden In 2010 verricht 3% van de ondernemers naast de werkzaamheden in het bedrijf ook overige betaalde of freelance werkzaamheden. In de jaren daarna neemt dat aandeel toe (zie figuur 1). Ook het aandeel van de ondernemers die behalve het bedrijf dat zij in 2008 zijn gestart ook een andere onderneming leiden, neemt toe. De werkgelegenheid die startende ondernemers voor zichzelf creëren betreft dus niet zelden arbeidsplaatsen naast arbeidsplaatsen. Het aandeel ondernemers met ook een baan zal waarschijnlijk niet afnemen Het ziet er niet naar uit dat er veel verandering zal komen in het aandeel hybride ondernemers, want in 2012 geeft slechts een op de acht hybride ondernemers (13%) te kennen zeker van plan te zijn de baan in loondienst te beëindigen (zie figuur 2). Twee keer zo veel hybride ondernemers (25%) laten het afhangen van de ontwikkeling van het bedrijf. In de jaren ervoor gold dat nog voor ongeveer 40% van de ondernemers. Daarentegen is in de loop van de jaren het aandeel van de ondernemers die te kennen geven zeker niet of waarschijnlijk niet van plan te zijn de baan in loondienst te beeindigen aanzienlijk toegenomen. 4

5 Figuur 2 mate waarin de ondernemers van plan zijn de baan naast het bedrijf te beëindigen 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% zeker niet waarschijnlijk niet afhankelijk van ontwikkeling bedrijf zeker Veel ondernemers beginnen als parttime ondernemer De meeste hybride ondernemers werken parttime - dat wil zeggen minder dan gemiddeld 30 uur per week - in het eigen bedrijf: begin 2009 is dat het geval bij 84% van de hybride ondernemers. Het zijn echter niet alleen de hybride ondernemers die als parttime ondernemer een bedrijf starten. Van alle ondernemers werkt bij de start met het bedrijf in 2008 bijna de helft (45%) parttime in het bedrijf 1. In de eerste tijd na de start met het bedrijf verandert er niet zo veel in de tijd die de ondernemers in het bedrijf steken (zie figuur 3). Daarna daalt het aandeel van de parttime ondernemers heel langzaam, namelijk naar 41% in 2010, 40% in 2011 en 39% in Veel parttime ondernemers werken niet meer dan gemiddeld 10 uur per week in het bedrijf. 1 Zie voor meer informatie over parttime starters: A. Bruins, Parttime van start, EIM, september

6 Figuur 3 aantal uren dat de ondernemer gemiddeld per week in het bedrijf werkt 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% bij de start in minder dan t/m t/m of meer De werkgelegenheid die startende ondernemers voor zichzelf creëren betreft dus in veel gevallen geen volledige arbeidsplaatsen. Het aandeel parttime ondernemers zou iets kunnen afnemen In de toekomst zou het aandeel parttime ondernemers langzaam verder kunnen afnemen, want de helft van de parttime ondernemers (52%) geeft in 2012 te kennen ernaar te streven om in de toekomst meer uren met het bedrijf bezig te zijn. Veel van de parttime ondernemers zullen echter nog niet de stap maken naar fulltime ondernemerschap, want in 2012 zijn er nog veel parttime ondernemers die aanzienlijk minder dan gemiddeld 30 uur per week in het bedrijf werken. 3 Werkgelegenheid voor personeel De meeste ondernemers hebben geen personeel Een grote meerderheid van de ondernemers heeft geen personeel. Dat is zo bij de start met het bedrijf in 2008 en dat blijft zo in de loop van de jaren daarna (zie figuur 4). Heel weinig ondernemers starten een bedrijf met personeel: bij de start had slechts 4% van de ondernemers werknemers in dienst. De helft van die ondernemers maakte een vliegende start: zij zijn gestart door een bestaand bedrijf of bedrijfsonderdeel over te nemen. In de jaren na de start stijgt het aandeel van de ondernemers met werknemers in dienst geleidelijk naar 13% in

7 Figuur 4 aandeel ondernemers met en zonder personeel 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% bij de start in geen personeel wel personeel Het antwoord op de vraag of startende ondernemers na de start met het bedrijf personeel aannemen luidt dus: ja een klein deel doet dat. Het aandeel van de startende ondernemers die na de start met het bedrijf personeel aannemen, is ooit groter geweest. Het aandeel van de ondernemers met personeel onder de starters uit 2008 blijft namelijk ver achter bij het aandeel ondernemers met personeel onder starters uit de jaren Kort na de start had een op de tien van die ondernemers werknemers in dienst en in de jaren daarna nam het aandeel geleidelijk toe naar een op de vier (24%) in het vierde jaar na de start met het bedrijf 1. Daarbij is het wat die ondernemers betreft waarschijnlijk ook gebleven. In elk geval is in de vier jaren daarna het aandeel ondernemers met personeel rond een op de vier blijven schommelen. Het verschil tussen starters uit 2008 en uit de jaren wat betreft het aandeel ondernemers met personeel is een weerspiegeling van de toenemende betekenis van de zzp'er. Berekeningen van EIM laten zien dat in de periode het aantal zzp'ers bijna is verdubbeld 2. Ondernemers kunnen behalve met personeel dat in dienst is ook voorzien in de behoefte aan arbeidskrachten door het inzetten van tijdelijke arbeidskrachten. Van de ondernemers die geen werknemers in dienst hebben, heeft 14% in de twaalf maanden voorafgaande aan het onderzoek in 2012 wel gebruikgemaakt van tijdelijke arbeidskrachten. 1 A. Bruins, Werkgelegenheid bij startende bedrijven, EIM, mei P. Vroonhof, A. Bruins, N. de vries, Aantal zzp'ers in de periode , oktober

8 Het aandeel ondernemers met personeel zal niet toenemen Het ziet er niet naar uit dat in de toekomst veel meer ondernemers personeel zullen hebben, want driekwart van de ondernemers die in 2012 geen personeel hebben (77%), geeft te kennen er zeker niet naar te streven om in de toekomst wel werknemers in dienst te nemen. In de loop van de jaren is het aandeel van de ondernemers die te kennen geven dat zij er zeker niet naar streven werknemers in dienst te nemen geleidelijk toegenomen (zie figuur 5). In 2012 zijn er maar weinig ondernemers (5%) die er zeker naar streven in de toekomst wel werknemers aan te nemen. In 2009 was dat aandeel nog meer dan twee keer zo groot. Figuur 5 mate waarin de ondernemers zonder personeel er naar streven werknemers in dienst te nemen 100% 80% 60% 40% 20% 0% zeker niet onzeker zeker De meeste ondernemers hebben weinig personeel De meerderheid van de ondernemers die werknemers in dienst hebben, heeft slechts een of twee werknemers in dienst (zie figuur 6). Het aandeel is vanaf 2010 nog wat groter dan in Mogelijk heeft een deel van de ondernemers het personeelsbestand teruggebracht in verband met de economische crisis, waarmee zij niet lang na de start werden geconfronteerd. Anderzijds zien we dat na 2010 het aandeel van de ondernemers die meer dan vijf werknemers in dienst hebben ook weer toeneemt. De omvang van het personeelsbestand van de ondernemers die werknemers in dienst hebben, is dus over het algemeen beperkt. 8

9 Figuur 6 aantal personeelsleden bij bedrijven met werknemers in dienst 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% , 4 of 5 meer dan 5 Als ondernemers personeel hebben, werken zij in overgrote meerderheid zelf fulltime in het bedrijf. Maar toch heeft door de jaren heen ook ongeveer 2% van de ondernemers die parttime in het bedrijf werken personeel. Het aandeel van de ondernemers die fulltime in het bedrijf werken met personeel loopt op van 8% bij de start tot 20% in Ondernemers kunnen naast het personeel dat in dienst is ook nog tijdelijke arbeidskrachten inzetten. Van de ondernemers die werknemers in dienst hebben, heeft 41% in de twaalf maanden voorafgaande aan het onderzoek in 2012 ook gebruik gemaakt van tijdelijke arbeidskrachten. Het personeelsbestand van bedrijven met personeel zou verder kunnen groeien In de toekomst, en zelfs al in de nabije toekomst, zou het personeelsbestand van de bedrijven die reeds personeel hebben, kunnen groeien, want in 2012 geeft 41% van de ondernemers met personeel te kennen er zeker naar te streven om in de toekomst meer werknemers in dienst te nemen. Twee op de drie van deze ondernemers verwachten zelfs dat men binnen een jaar een of meer extra werknemers in dienst zal nemen. Voor 37% van de ondernemers die reeds personeel hebben, is het onzeker of men in de toekomst meer werknemers zal aannemen en 21% streeft er zeker niet naar. 9

10 4 Werkgelegenheidsverlies bij bedrijfsbeëindiging B ij bedrijfsbeëindiging gaat vooral werkgelegenheid voor de ondernemer verloren Juist in de eerste jaren na de start worden ook veel bedrijven weer beëindigd. Van alle bedrijven die in 2008 zijn gestart, bestaat aan het eind van het jaar 93% nog. Eind 2009 bestaat 79% nog en eind 2010 bestaat 67% nog 1. Gelet op het feit dat relatief weinig ondernemers in de eerste jaren na de start personeel hebben, is het verlies aan arbeidsplaatsen dat gepaard gaat met het beëindigen van bedrijven vooral het verlies van werkgelegenheid voor de ondernemer zelf. In de onderzoeken onder het EIM starterscohort 2008 in de jaren na de start, wordt telkens een groep ondernemers niet bereikt. Vermoedelijk zijn onder die ondernemers veel die het bedrijf hebben beëindigd. Voor zover ondernemers die het bedrijf hebben beëindigd wel werden bereikt en bereid waren enkele vragen over de bedrijfsbeëindiging te beantwoorden, zien we dat vrijwel alle ondernemers toen men besloot te stoppen met het bedrijf geen werknemers in dienst hadden. In alle jaren ligt het aandeel van de ondernemers die op dat moment geen personeel hebben rond de 95%. 1 Bron: EIM database Bedrijvendynamiek. De overlevingsfractie voor 2011 is nog niet bekend. 10

Starten in de recessie Startende ondernemers in 2003

Starten in de recessie Startende ondernemers in 2003 Starten in de recessie Startende ondernemers in 2003 drs. A. Bruins Zoetermeer, juli 2004 ISBN: 90-371-0927-6 Bestelnummer: A200403 Prijs: 30,- Dit onderzoek maakt deel uit van het programmaonderzoek MKB

Nadere informatie

Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp ers in Nederland 1-12-2014 gepubliceerd op cbs.nl

Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp ers in Nederland 1-12-2014 gepubliceerd op cbs.nl Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp ers in Nederland 1-12-214 gepubliceerd op cbs.nl CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp'ers in Nederland, 1

Nadere informatie

De sociaaleconomische situatie van langdurig flexibele werknemers

De sociaaleconomische situatie van langdurig flexibele werknemers De sociaaleconomische situatie van langdurig flexibele werknemers Amsterdam, april 2013 In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid De sociaaleconomische situatie van langdurig

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

Waarom investeren jonge bedrijven?

Waarom investeren jonge bedrijven? Waarom investeren jonge bedrijven? De achtergronden bij het investeringsgedrag De achtste meting van het Jonge-bedrijvenpanel drs. R.A.J. Kerste drs. M.J. Overweel Zoetermeer, januari 2002 ISBN: 90-371-0837-7

Nadere informatie

Scholing via UWV. Doel en vraagstelling. Conclusie

Scholing via UWV. Doel en vraagstelling. Conclusie Opdrachtgever UWV Scholing via UWV Doel en vraagstelling Opdrachtnemer Regioplan / M. Groenewoud, S. Slotboom. Onderzoek Scholing Startdatum 1 december 2008 Einddatum 1 juli 2010 Categorie Interventies/re-integratie-interventies

Nadere informatie

Twee kinderen, maar wanneer en met wie?

Twee kinderen, maar wanneer en met wie? Bevolkingstrends Twee kinderen, maar wanneer en met wie? 2015 03 Niels Kooiman Lenny Stoeldraijer CBS Bevolkingstrends februari 2015 03 1 Het krijgen van kinderen, liefst twee, behoort onverminderd tot

Nadere informatie

STAN Arbeidsmarktbarometer Noord-Holland 2014

STAN Arbeidsmarktbarometer Noord-Holland 2014 STAN Arbeidsmarktbarometer Noord-Holland 2014 Amsterdam, oktober 2014 In opdracht van STAN Projecten STAN Arbeidsmarktbarometer Noord-Holland 2014 M. Volkerink P. Bisschop A. Heyma J. Weda SEO Economisch

Nadere informatie

Structuur in de markt. Structuuronderzoek ambulante handel

Structuur in de markt. Structuuronderzoek ambulante handel Structuur in de markt Structuuronderzoek ambulante handel Structuur in de markt Structuuronderzoek ambulante handel 2011 Structuur in de markt Structuuronderzoek ambulante handel 2011 Structuur in de markt

Nadere informatie

Werken en leren in Nederland

Werken en leren in Nederland Werken en leren in Nederland Lex Borghans Didier Fouarge Andries de Grip Jesper van Thor ROA-R-2014/3 Colofon Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). Niets uit deze uitgave mag op enige manier

Nadere informatie

Flexwerk na de WW. Gevolgen van flexibele arbeid voor werkzekerheid en herhalingswerkloosheid. april 2015

Flexwerk na de WW. Gevolgen van flexibele arbeid voor werkzekerheid en herhalingswerkloosheid. april 2015 Flexwerk na de WW Gevolgen van flexibele arbeid voor werkzekerheid en herhalingswerkloosheid april 2015 Inhoudsopgave Inleiding 2 Samenvatting 3 1. Flexwerkers op de arbeidsmarkt en in de WW 5 1.1. Ontwikkeling

Nadere informatie

de to e ko m s t va n flex Een onderzoek van tno naar flexstrategieën van Nederlandse bedrijven Sarike Verbiest Anneke Goudswaard Ellen van Wijk

de to e ko m s t va n flex Een onderzoek van tno naar flexstrategieën van Nederlandse bedrijven Sarike Verbiest Anneke Goudswaard Ellen van Wijk de to e ko m s t va n flex Een onderzoek van tno naar flexstrategieën van Nederlandse bedrijven Sarike Verbiest Anneke Goudswaard Ellen van Wijk TNO-rapportage voor Algemene Bond Uitzendondernemingen De

Nadere informatie

Nederland deeltijdland

Nederland deeltijdland Nederland deeltijdland Nederland deeltijdland Vrouwen en deeltijdwerk Wil Portegijs en Saskia Keuzenkamp (red.) Sociaal en Cultureel Planbureau, Den Haag, februari 2008 Het Sociaal en Cultureel Planbureau

Nadere informatie

MKB ziet wel brood in ondernemerschapsonderwijs

MKB ziet wel brood in ondernemerschapsonderwijs M201114 MKB ziet wel brood in ondernemerschapsonderwijs MKB-ondernemers over ondernemen in het reguliere onderwijs drs. B. van der Linden drs. P. Gibcus Zoetermeer, november 2011 MKB ziet wel brood in

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Hoe ondernemend zijn zzp'ers?

Hoe ondernemend zijn zzp'ers? Hoe ondernemend zijn zzp'ers? Resultaten zzp-panel meting II van 2011 drs. Nardo de Vries Werner Liebregts MSc drs. Paul Vroonhof Zoetermeer, mei 2012 ISBN: 978-90-371-1037-1 Bestelnummer: A201204 Prijs:

Nadere informatie

Stand van Zaken Zonder Personeel

Stand van Zaken Zonder Personeel Stand van Zaken Zonder Personeel Structurele karakterschets van zzp'ers: resultaten meting I, voorjaar 2010, zzp-panel drs. N.E. de Vries drs. P.J.M. Vroonhof Zoetermeer, september 2010 ISBN: 978-90-371-1016-6

Nadere informatie

M201109. MVO-ambities in het MKB

M201109. MVO-ambities in het MKB M201109 MVO-ambities in het MKB Coen Bertens Christi Veldhuis-Van Essen Johan Snoei Zoetermeer, juni 2011 2 Dit onderzoek is mogelijk gemaakt door het Onderzoeksprogramma Ondernemerschap en MKB van het

Nadere informatie

Door: Jan Brouwer. De belangrijkste ontwikkelingen tot nu toe

Door: Jan Brouwer. De belangrijkste ontwikkelingen tot nu toe DE CULTUUR VAN DE VRIJE TIJD De ontwikkeling van onze tijdsbesteding - in het bijzonder vrije tijd - en de betekenis daarvan voor onze voorzieningen Jan Brouwer gaat in op de belangrijkste trends en ontwikkelingen

Nadere informatie

Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden. Een onderzoek onder werknemers in de recreatie

Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden. Een onderzoek onder werknemers in de recreatie Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden Een onderzoek onder werknemers in de recreatie Onderzoeksrapport Maart 2009 Stichting Onderzoek, Horeca, Recreatie en Catering Amstelveen, 15 maart

Nadere informatie

Wat maakt oudere werknemers aantrekkelijk?

Wat maakt oudere werknemers aantrekkelijk? Wat maakt oudere werknemers aantrekkelijk? Amsterdam, September 2012 In opdracht van de Ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Wat maakt oudere

Nadere informatie

BEVOLKINGSPROGNOSE PURMEREND 2013-2028

BEVOLKINGSPROGNOSE PURMEREND 2013-2028 BEVOLKINGSPROGNOSE PURMEREND 2013-2028 BEVOLKINGSPROGNOSE PURMEREND 2013-2028 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 1960 1964 1968 1972 1976 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012

Nadere informatie

Webredactie Monitor 2014 Entopic, Amsterdam

Webredactie Monitor 2014 Entopic, Amsterdam Webredactie Monitor 2014 Entopic, Amsterdam Uitgave: Entopic Redactie: Theo Hylkema, Hans Postma Eindredactie: Emma Hylkema Adres: Entopic De Lairessestraat 180 1075 HM AMSTERDAM Postbus 76755 1070 KB

Nadere informatie

Meningen van verpleegkundigen en verzorgenden over de complexiteit van zorg Factsheet Panel Verpleegkundigen en Verzorgenden, april 2007

Meningen van verpleegkundigen en verzorgenden over de complexiteit van zorg Factsheet Panel Verpleegkundigen en Verzorgenden, april 2007 LEVV Landelijk Expertisecentrum Verpleging & Verzorging Meningen van verpleegkundigen en verzorgenden over de complexiteit van zorg Factsheet Panel Verpleegkundigen en Verzorgenden, april 2007 De meeste

Nadere informatie

Nieuw ontwerp sociaal beleid

Nieuw ontwerp sociaal beleid Nieuw ontwerp sociaal beleid Amsterdam, oktober 2014 In opdracht van AWVN Nieuw ontwerp sociaal beleid Beoordeling van AWVN voorstel voor een basisregeling voor werkenden Lucy Kok Barbara Baarsma Arjan

Nadere informatie

Freelance Journalisten, Schrijvers en Fotografen Tarieven en auteursrechten, onderhandelingen en toekomstverwachtingen

Freelance Journalisten, Schrijvers en Fotografen Tarieven en auteursrechten, onderhandelingen en toekomstverwachtingen Freelance Journalisten, Schrijvers en Fotografen Tarieven en auteursrechten, onderhandelingen en toekomstverwachtingen Henk Vinken Teunis IJdens Tilburg November 2013 Freelance Journalisten, Schrijvers

Nadere informatie

Mannen en vrouwen in Nederland

Mannen en vrouwen in Nederland en vrouwen in Nederland Elma Wobma Ondanks de voortdurend veranderende samenstelling van de Nederlandse bevolking en huishoudens zijn vrouwen in de hoogste leeftijdsgroepen nog steeds fors oververtegenwoordigd.

Nadere informatie

Wat drijft MKB-ondernemers?

Wat drijft MKB-ondernemers? Wat drijft MKB-ondernemers? Ontwikkeling doelstellingen 2004-2013 ISBN : 978-90-371-1109-5 Rapportnummer : A201403 Dit onderzoek is gefinancierd door het programmaonderzoek MKB en Ondernemerschap (www.ondernemerschap.nl)

Nadere informatie

Bevrijd of beklemd? Werk, inhuur, inkomen en welbevinden van zzp ers. Edith Josten Jan Dirk Vlasblom Cok Vrooman

Bevrijd of beklemd? Werk, inhuur, inkomen en welbevinden van zzp ers. Edith Josten Jan Dirk Vlasblom Cok Vrooman Bevrijd of beklemd? Werk, inhuur, inkomen en welbevinden van zzp ers Edith Josten Jan Dirk Vlasblom Cok Vrooman Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, november 2014 Het Sociaal en Cultureel Planbureau

Nadere informatie

CPB Achtergronddocument 24 december 2014. Succes als startende zelfstandige. Nicole Bosch

CPB Achtergronddocument 24 december 2014. Succes als startende zelfstandige. Nicole Bosch CPB Achtergronddocument 24 december 2014 Succes als startende zelfstandige Nicole Bosch Inhoud 1 Inleiding 4 2 Arbeidsmarkt Ouderen 6 3 Data en onderzoeksmethode 9 3.1 Arbeidsmarktpanel 9 3.2 Methode

Nadere informatie