Plaats hier uw verwijzing waar Versie 1.0

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Plaats hier uw verwijzing waar Versie 1.0"

Transcriptie

1 Minimale normen en eisen (her)certificering voor de bij de FSMI aangesloten Sportmedische Instellingen Plaats hier uw verwijzing waar Versie 1.0 betreffende Datum: SCAS942 Als basis voor het kwaliteitsdenken is gekozen voor het INK model. Bij de aanpassing van de minimale normen en eisen voor de bij de FSMI aangesloten instellingen is weer teruggegrepen naar het INK model om het onderling verband tussen de normonderdelen helder naar voren te brengen. Het doel wat we willen bereiken met kwaliteit is continue verbetering. Dit kunnen we zichtbaar maken dmv de Deming cyclus ook wel de PDCA cyclus of cirkel genoemd. plan, do, check en act; methode om veranderingen door te voeren door een plan van aanpak te maken voor het invoeren van de verandering (plan), de implementatie van de verandering te testen (do), te evalueren of de ingevoerde verandering ook daadwerkelijk leidt tot een verbetering (check) en zo nodig de verandering bij te stellen (act) Ook het INK model is onder te brengen in de PDCA cyclus: Pagina 1 van 12

2 In de aanpassing van de normen zijn deze allemaal ondergebracht onder een bepaalde normtitel, en deze normtitels bevatten dus een aantal minimale normen en eisen mbt een bepaald onderwerp. Deze onderwerpen kunnen dan vervolgens weer ondergebracht in een veld van het INK model. Gerelateerd aan normtitels: TOTAAL INK model Kwaliteitssysteem (bevat alle normtitels) de velden die de organisatie betreffen: Leiderschap Beleidscyclus (visie, missie) Beleid en strategie Beleidscyclus, Wettelijke kaders Management van medewerkers Functietyperingen, Continuïteit medewerkers, Functioneringsgesprek Management van middelen Ruimtelijke faciliteiten, Apparatuur, Leveranciers Management van processen Kernproducten / hoofdprocessen, Toegangstijden, Bereikbaarheid, Wachttijd, Toetsingen, Documentbeheer de resultaatgebieden: Waardering door klanten Waardering door personeel Waardering door maatschappij Ondernemings of eindresultaten / Bestuur en financiers. Klanttevredenheidsonderzoek, klachten Medewerkerstevredenheidsonderzoek Publiciteit Managementinformatie, Jaarlijkse beoordeling kwaliteitssysteem, Gegevens rapporteren, Toetsingen Pagina 2 van 12

3 Tot de eerste behoren in feite de essentiële zaken die nodig zijn om een organisatie te laten draaien. De resultaten zijn het gevolg van de activiteiten van de organisatie. Vervolgens zal nu van elk INK veld een korte uitleg gegeven worden. Ook de normtitels die ondergebracht zijn bij dit onderwerp worden uitgewerkt zodat er uiteindelijk een totaalbeeld aan normen ontstaat. INK 1 managementmodel Management van medewerkers Medewerkers Figuur 3: INK managementmodel Leiderschap Strategie en beleid Management van processen Klanten en leveranciers Bestuur en financiers Beschrijving Het INK managementmodel is een ordeningsinstrument waarmee systematisch negen verschillende aandachtsgebieden én hun onderlinge verband in kaart worden gebracht. Er worden vijf organisatie- en vier resultaatgebieden onderscheiden. Management van middelen ORGANISATIE Maatschappij RESULTAAT In de organisatiegebieden wordt beschreven hoe de organisatie is ingericht; ook wordt er informatie aangereikt in welke richting de organisatie zich zou kunnen verbeteren. In de resultaatgebieden worden de strategisch relevante maatstaven gekozen en wordt geregistreerd wat feitelijk is gerealiseerd. De feedback loop geeft aan dat de organisatie leert van de uitkomsten en dat verbeteringen in gang worden gezet. Verbeteren en vernieuwen Het model is gebaseerd op vier uitgangspunten. Normtitel Kwaliteitssysteem (bevat alle normtitels) De 9 velden van het INK model zien er als volgt uit: Norm = waar aan voldaan dient te worden in het kader van certificering Het SMI beschikt over een kwaliteitssysteem op basis van deze norm Minimale waarde = minimale invulling van de norm, hieraan moet zeker voldaan zijn Er wordt gewerkt aan het tot stand komen van een kwaliteitssysteem (zie bijlage kwaliteit en kwaliteitssysteem), daarbij worden ook documenten opgesteld. De samenhang kan vastgelegd worden in een (digitaal) kwaliteitshandboek Plaats hier uw verwijzing waar betreffende 1 INK = Instituut Nederlandse Kwaliteit Pagina 3 van 12

4 1 Leiderschap De manier waarop de leiding de onderneming inspireert tot voortdurende verbetering. Hierbij spelen een rol: - de visie van de leiding op de toekomstige ontwikkeling; - de structuur en cultuur van de onderneming om de visie te kunnen realiseren; - welke faciliteiten en ondersteuning worden verleend en hoe de leiding op alle niveaus daadwerkelijk het goede voorbeeld geeft. Beleidscyclus Missie en visie zijn bekend Er is een beleidscyclus opgesteld - Beleidsplan met daarin doelen op langere termijn, - jaarplannen of uitvoeringsplannen (afgeleid van beleidsplan) - en jaarverslagen (evaluaties) Bovengenoemde documenten zijn aanwezig en vertonen een samenhang Missie is benoemd Visie is benoemd Beleidsplan is opgesteld Jaarplan/uitvoeringsplan lopende jaar is opgesteld Jaarverslag afgelopen jaar is opgesteld (actiepunten uit voorgaande jaarplan worden geëvalueerd) Jaarlijks vóór 1 april inleveren bij de SCAS vanaf het jaar volgend op het jaar dat het SMI van start is gegaan. Minimaal moet er Management Informatie in het jaarverslag staan ( en daarmee ook in jaarplan!) Zie voor de Minimale Management informatie het SCAS1000 document (FED1905) op de SCAS-website. 2 Strategie en beleid De manier waarop de onderneming haar missie implementeert door een heldere voor alle stakeholders uitgewerkte strategie en hoe deze wordt vertaald in concreet beleid, plannen en budget. Het gaat ook over informatiebronnen die aan de strategie ten grondslag liggen en de wijze waarop intern en extern wordt gecommuniceerd. Beleidscyclus (zie 1 Leiderschap) Wettelijke kaders Voldoen aan alle relevante wettelijke kaders, zoals - Wet BIG - Kwaliteitswet Zorginstellingen Pagina 4 van 12

5 Minimum eisen SMI - WGBO - WKCZ (Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector) - Wet op de Medische Keuringen - Wet bescherming persoonsgegevens - ARBO-wet - WBO Het aantal verrichtingen en onderzoeken is bekend en inzichtelijk. Uitgaande van basisset verrichtingen zoals gedefinieerd in SCAS1000 (FED1905). NB: Controle hierop zal alleen plaats vinden indien er aanwijzingen zijn dat men zich niet aan deze kaders houdt. Minimaal 500 verrichtingen op jaarbasis. NB: Overgangsregeling voor reeds gecertificeerde SMI: < 250 verrichtingen: geen certificering < 500 verrichtingen: tot 1 januari 2013 de tijd om op 500 verrichtingen te komen 3 Management van medewerkers De manier waarop de kennis en inzet van de medewerkers maximaal wordt benut. Hierbij spelen een rol: - het personeelsbeleid dat hieraan ten grondslag ligt; - de investering in kennis en vaardigheden van medewerkers; - de waardering en het respect voor de inspanningen van medewerkers; - de zorg voor het welzijn van medewerkers. 1 januari 2015: 1000 verrichtingen Functietyperingen Van alle bij het SMI werkende personen waarmee een directe arbeidsrelatie (werkgever / werknemer relatie ofwel loondienst) bestaat, is een functietypering opgesteld Indien er een indirecte arbeidsrelatie bestaat dan is dit geregeld in een overeenkomst O.a.: - is bekend wie verantwoordelijk is met betrekking tot het ontwikkelen van het kwaliteitsbeleid van het SMI (Functie) - Bekend is over welke kennis, vaardigheden en ervaring de medewerkers van het SMI (moeten) beschikken (professionele standaard, SMI toont status zelf aan vanuit register) - Bekend is, met betrekking tot opleiding en/of ervaring, aan welke eisen de medewerkers van het SMI moeten voldoen - De medisch coördinator is een Pagina 5 van 12

6 Directe supervisie bij sportarts in opleiding: Tijdens de opleiding dient zowel door de opleider als door en voor de aios voldoende tijd ingeruimd te worden voor het geven van supervisie en feedback. Randvoorwaarde voor het kunnen geven van supervisie is dat de opleider ook daadwerkelijk over de schouder van de aios kan meekijken bij het uitvoeren van werkzaamheden. Dat kan alleen als de opleider en aios op dezelfde locatie werkzaam zijn en de opleider voldoende (fysiek) aanwezig is. Directe supervisie bij artsen die niet in opleiding zijn bestaat in ieder geval uit fysieke aanwezigheid, controle anamnese, lichamelijk onderzoek en behandelplan op individuele basis per patiënt. geregistreerde sportarts (ingeschreven in het register en voldoet aan de eisen van herregistratie) - taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden liggen vast - Bekend is bij de SMI wie (functie) verantwoordelijk is voor het beheer van het Documentatiesysteem - Bekend is wie bevoegd en verantwoordelijk is voor het nemen van maatregelen ter verbetering (Op basis van uitkomst kwaliteitstoetsing en procesverstoringen) - Consulten worden uitgevoerd door: * een sportarts of * een sportarts in opleiding of * co-assistenten en andere artsen Dit alles onder directe supervisie van een sportarts. Onder een sportarts wordt een arts bedoeld die is ingeschreven in het SGRC-register 'Maatschappij en Gezondheid', tak Sportgeneeskunde. - Bij sportmedische onderzoeken geldt hetzelfde als bij consulten ten aanzien van lichamelijk onderzoek, anamnese en bespreking resultaten. - Overige onderdelen mogen worden uitgevoerd door BIG geregistreerd personeel (bijv physician assistent) of doktersassistente. Sportarts blijft eindverantwoordelijk Pagina 6 van 12

7 Continuïteit medewerkers Functioneringsgesprek / Jaargesprek Er is planbare continuïteit van functies c.q. medewerkers Periodiek worden functioneringsgesprekken /jaargesprek gehouden met alle medewerkers waarmee een directe arbeidsrelatie (werkgever / werknemer relatie ofwel loondienst) bestaat Afspraken rondom functioneringsgesprekken zijn geïmplementeerd Er is een protocol: vervanging bij afwezigheid Indien medewerkers aanwezig Minimaal eenmaal per jaar Input dmv functietypering. Vastgelegd is wie gesprek uitvoert. Er ligt vast met wie er gesproken is, wat er besproken is en wat de verbeterpunten zijn 4 Management van middelen De manier waarop vanuit de strategie en het beleid de beschikbare middelen (geld, kennis, technologie, materialen en faciliteiten) worden aangewend om de activiteiten van de onderneming efficiënt en effectief uit te voeren. Ook de manier waarop samengewerkt wordt met leveranciers en partners om de toegevoegde waarde in de keten te vergroten, valt onder management van middelen. Ruimtelijke faciliteiten Er is een overzicht van de ruimtelijke faciliteiten waarover het SMI beschikt Spreekkamer / onderzoekskamer Ergometrieruimte Kleedruimte Toilet Adequate wasgelegenheid Receptie/ administratie Wachtruimte Apparatuur 1. Er is een overzicht van de apparatuur waarover het SMI beschikt. 2. Tevens zijn schema's opgesteld voor preventief onderhoud (calibratie, technische controles) 3. Bekend is bij het SMI hoe apparatuur moet worden bediend en hoe men veilig en hygiënisch omgaat met medische apparatuur (schoonmaakprogramma s) Archiveringsmogelijkheid Overzichtlijst apparatuur inclusief gebruiksaanwijzingen, onderhoudsschema s en schoonmaakschema s (hoe en wat en hoe vaak) Wie doet wat? Apparatuur, minimaal aanwezig Stethoscoop Otoscoop Bloeddrukmeter Onderzoeksbank Pagina 7 van 12

8 Lengtemeter Weegschaal Huidplooimeter Visusmeter (kaart of apparaat) Longfunctieapparaat met minimaal VC en 1-seconde waarde. ECG-apparaat Reanimatie: AED of mogelijkheid tot inroepen van reanimatieteam / crashteam. AED op elke locatie waar inspanningstesten worden uitgevoerd. Telefoon Fietsergometer Computer plus printer Laboratorium (eigen analyseapparatuur, ziekenhuislab, artsenlab, ander lab) 5 Management van processen De manier waarop de onderneming vanuit de strategie en het beleid haar processen identificeert, ontwerpt, beheerst en waar nodig verbetert of vernieuwt. Aandacht voor de specifieke eisen en mogelijkheden van de professional, het type medewerker dat met kennis van zaken en ervaring vaak autonoom moet handelen Normtitel Kernproducten / hoofdprocessen Norm = waar aan voldaan dient te worden De kernproducten en/of hoofdprocessen zijn beschreven Minimale waarde = minimale invulling van de norm Producten: conform het bepaalde in SCAS1000 (FED1905) Plaats hier uw verwijzing waar betreffende Producten FSMI: -Sportmedische consulten, inclusief revalidatie. -Preventief Sportmedisch Onderzoek in verschillende pakketten, zoals door de FSMI beschreven. -Sportmedische begeleiding De door de VSG vastgestelde kerntaken zijn: - Consulten - Sportmedisch Onderzoek - Sportmedische Begeleiding Pagina 8 van 12

9 Afspraken zijn gemaakt voor onderzoek ten aanzien van analyse van processen Toegangstijden Bereikbaarheid - Openingstijden / aantal dagdelen - Telefonische bereikbaarheid - Elektronische bereikbaarheid: - Website - Fysiek Wachttijd Documentbeheer Bekend is wie bevoegd en verantwoordelijk is voor het nemen van maatregelen ter verbetering (Op basis van uitkomst kwaliteitstoetsing en procesverstoringen) 1 Toegangstijd sportarts t.b.v. 1e consult Toegangstijd: de tijd die zit tussen het 1e contact met de klant en de 1 e mogelijke heid voor een afspraak 2 Toegangstijd sportarts t.b.v. sport medisch onderzoek NB: Sport medisch onderzoek via contractafspraken: toegangstijd in overleg. Bereikbaarheid van het SMI is geregeld. Onder bereikbaarheid verstaan we zowel de fysieke als de niet-fysieke bereikbaarheid. De instelling kan aangeven hoe deze bereikbaarheid geregeld is De SMI heeft vastgelegd welke informatie verstrekt wordt aan de patiënt bij het contact met de SMI. Tevens zijn de contactmogelijkheden vastgelegd met reactiemanier / tijd vanuit SMI Wachttijd: tijd tussen afspraaktijd en het begin van het consult of de sport medisch onderzoek is bekend. SMI kan dit aantoonbaar maken Geregeld is hoe de documenten (bijv. procedures, protocollen, instructies, registraties, overzichten, schriftelijke afspraken) die bij het SMI in gebruik zijn: - tot stand komen - vastgesteld worden Periodieke evaluatie 1 80% binnen 10 werkdagen 100% binnen 15 werkdagen 2 80% binnen 20 werkdagen 100% binnen 40 werkdagen 3 In overleg met contractpartij Het SMI is 2 dagdelen per week geopend. Elk SMI heeft een vast telefoonnummer en een eigen adres. Dit is het e- mailadres van de SMI-organisatie en niet van individuele personen die binnen het SMI werkzaam zijn of particuliere e- mailadressen. Het SMI moet toegankelijk zijn voor invaliden. Elk SMI is via een website bereikbaar 80% van de cliënten wordt met een wachttijd van minder dan 20 minuten geholpen. Vastleggen digitaal (back up) of op papier Welke documenten worden gebruikt en wat is de definitie en opmaak daarvan? Elk document bevat minimaal: titel verantwoordelijke auteur Pagina 9 van 12

10 - beheerst worden (evaluatie) De gebruikte documenten worden beoordeeld op juiste toepassing; procedure evaluatie documenten datum versie status indien van toepassing: beoordelaar Periodieke evaluatie, steekproef uit documenten, verslaglegging, plan van aanpak 6 Klanten en leveranciers De waardering door klanten, leveranciers en partners waarmee wordt samengewerkt, is van groot belang voor de continuïteit van de onderneming. Daarom is het nodig te weten hoe zij uw producten, dienstverlening en de samenwerking waarderen. Wat is hun mening over uw product of de dienstverlening? Heeft u inzicht in de redenen waarom men wel of niet van uw diensten gebruikt maakt en wat mag u voor de toekomst van hen verwachten? Klanttevredenheids-onderzoek Er wordt een (gezamenlijk) klanttevredenheids-onderzoek uitgevoerd De waardering van de klant wordt gemeten, de verbetercyclus moet worden doorlopen Het SMI heeft de keuze om zelf een onderzoek uit te voeren of mee te draaien in het FSMI brede onderzoek dat opgezet wordt. Het SMI heeft tot 2011 de tijd om een keuze te maken. In 2011 wordt de start gemaakt met het klanttevredenheids-onderzoek. Klachten Klachtenprocedure Klachten worden op adequate wijze geregistreerd, beoordeeld, geanalyseerd, teruggekoppeld en verbeteracties vastgesteld Afspraken zijn gemaakt voor onderzoek ten aanzien van (klanten)klachten Klachtenregeling bijv. Stichting Ondersteuning Klachtenopvang Gezondheidszorg (SOKG) of VSG Er is een klachtenjaarverslag. Pagina 10 van 12

11 7 Medewerkers Bij de waardering door medewerkers spelen onderstaande vragen een rol: - Hoe denken medewerkers over hun bedrijf? - Voldoen het werk en de onderneming aan de verwachtingen van medewerkers in materiële en niet-materiële zin (ontwikkeling, uitdaging, motivatie)? - Wat voor een onderneming wilt u zijn voor uw medewerkers en maakt u dat ook waar? Ontbreekt tot nu toe; voorstel richting bestuur mbt medewerkerstevredenheids-onderzoek Medewerkerstevredenheids-onderzoek Procedure medewerkerstevredenheidsonderzoek De waardering van de medewerker wordt gemeten 8 Maatschappij Hoe waardeert de maatschappij de inspanningen van de onderneming om naast haar primaire, klantgerichte taken in de bedrijfsvoering rekening te houden met de behoeften en verwachtingen van de lokale, nationale en internationale omgeving? Hierbij spelen elementen als werkgelegenheid, milieu en bijdragen aan het onderwijs een rol. Publiciteit Er is een PR / publiciteitsbeleid In overeenkomst met datgene wat in beleidsplan is vastgelegd 9 Bestuur en financiers Hoe waarderen het bestuur en de financiers de inspanningen van het management? Hierbij spelen onderstaande vragen een rol: - Hoe beoordelen zij de prestaties van het management? - Zijn de financiële en operationele doelstellingen behaald? - Welke ruimte wordt geboden voor investeringen? - Wat zijn de lange termijn perspectieven om de visie van de leiding te kunnen realiseren? Managementinformatie Er wordt managementinformatie (interne- en inputgegevens) verzameld Er dienen procedures aanwezig te zijn waarin is aangegeven welke managementinformatie men gaat vastleggen en op welke wijze dit zal Pagina 11 van 12

12 Gegevens rapporteren Er zijn afspraken gemaakt over het rapporteren van gegevens - bekend is hoe gerapporteerd wordt aan disciplines die betrokken zijn bij de behandeling en begeleiding - bekend is welke gegevens gerapporteerd worden - er zijn afspraken gemaakt over het overdragen van gegevens worden gerealiseerd. Jaarlijks opnemen in jaarplan en jaarverslag Minimaal: Het SMI is verplicht 80% van haar cliënten binnen 10 werkdagen (ingaand na ontvangst uitslagen en/of foto s) op de hoogte te brengen van de uitslag van het sportmedisch onderzoek / consult - Bij een sport medisch onderzoek een schriftelijke uitslag (verslag of kaartje) - Bij consult altijd een schriftelijk verslag aan huisarts tenzij de cliënt aangeeft dat niet te willen Ten opzichte van de vorige norm zijn er 2 items uitgehaald, te weten: - Telefonische bereikbaarheid - Leveranciersbeoordeling Samenhang systematieken Zoals uit bovenstaande reeds duidelijk geworden is hebben de drie systematieken een sterke onderlinge samenhang. De PDCA-cyclus is de regelkring om tot voortdurende verbetering te komen in zowel Minimale normen en eisen voor de bij de FSMI aangesloten instellingen als het INK-model. FSMI streeft het INK model na en op deze manier wordt er met de Minimale normen en eisen voor de bij de FSMI aangesloten instellingen een link gelegd naar de indeling van INK. Op deze manier zijn zij aanvullend aan elkaar. Pagina 12 van 12

Kwaliteitszorgstelsel All Inn Kapperscollege (2013-2015)

Kwaliteitszorgstelsel All Inn Kapperscollege (2013-2015) Kwaliteitszorgstelsel All Inn Kapperscollege (2013-2015) Inhoudsopgave 1. Inleiding Organogram 2. Karakteristieken kwaliteitszorg van AIK 2.1 Missie 2.2 Visie 2.3 Managementomgeving 2.4 Kwaliteitsborging

Nadere informatie

Toelichting op de handleiding bij het opstellen van het kwaliteitsjaarverslag

Toelichting op de handleiding bij het opstellen van het kwaliteitsjaarverslag Toelichting op de handleiding bij het opstellen van het kwaliteitsjaarverslag Voor 1e lijns fysiotherapiepraktijken Amersfoort, maart 2005 Bij het maken van de toelichting op de handleiding voor het kwaliteitsjaarverslag

Nadere informatie

VMS Handleiding Invoeren van Veilig Incident Melden

VMS Handleiding Invoeren van Veilig Incident Melden VMS Handleiding Invoeren van Veilig Incident Melden Inhoudsopgave VMS Handleiding Invoeren van Veilig Incident Melden Inleiding 4 1. Ter achtergrond: De basiselementen van een VMS 6 2. Waarom Veilig Incidenten

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

Policy Versie: 1.3 Datum: 30 juli 2015

Policy Versie: 1.3 Datum: 30 juli 2015 Policy Versie: 1.3 Datum: 30 juli 2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Waarom het Privacy Seal?... 5 3. Wat is het Privacy Seal?... 6 3.1. Criteria op basis waarvan het Privacy Seal wordt verleend... 6 3.2.

Nadere informatie

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen MVO-jaarverslag 2013 Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000 Januari Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...3 1.1 VOORWOORD...3 1.2 WAT IS MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD

Nadere informatie

mei 2012, www.duurzaamadviseren.nl blad 2

mei 2012, www.duurzaamadviseren.nl blad 2 Dit is een voorbeeld van hoe een handboek MVO eruit zou kunnen zien. Indien u meer wilt weten of zelf een MVO handboek voor uw organisatie wilt maken, dan kunt u gebruik maken van De MVO-Wijzer Organizer.

Nadere informatie

Bij- en nascholingsmogelijkheden op het gebied van management voor professionals in de gezondheidszorg

Bij- en nascholingsmogelijkheden op het gebied van management voor professionals in de gezondheidszorg Dit rapport is uitgegeven door het Nivel in 2002. De gegevens mogen met bronvermelding ( Bij- en nascholingsmogelijkheden op het gebied van management voor professionals in de gezondheidszorg, M. Speet,

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN...1 1.1. Inleiding...1 1.2. Definities...2 1.3. Gehanteerde afkortingen...8 HOOFDSTUK 2: KWALITEITSDOELSTELLINGEN EN

HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN...1 1.1. Inleiding...1 1.2. Definities...2 1.3. Gehanteerde afkortingen...8 HOOFDSTUK 2: KWALITEITSDOELSTELLINGEN EN HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN...1 1.1. Inleiding...1 1.2. Definities...2 1.3. Gehanteerde afkortingen...8 HOOFDSTUK 2: KWALITEITSDOELSTELLINGEN EN -BELEID...9 2.1. Kwaliteitsbeleid...9 2.2. Kwaliteitshandboek...11

Nadere informatie

Kwaliteit in Kaart. Werkwijze en achtergronden. Kwaliteit in kaart is een complete aanpak kwaliteitszorg voor het onderwijs.

Kwaliteit in Kaart. Werkwijze en achtergronden. Kwaliteit in kaart is een complete aanpak kwaliteitszorg voor het onderwijs. Kwaliteit in Kaart Werkwijze en achtergronden Kwaliteit in kaart is een complete aanpak kwaliteitszorg voor het onderwijs. Peter Theunis Edux onderwijsadviseurs Kwaliteit in Kaart Werkwijze en achtergronden

Nadere informatie

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning?

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Protocollaire Zorg Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Dit onderzoek in het kader van de bachelor opdracht Gezondheidswetenschappen verbonden aan de Universiteit Twente zal protocollaire zorg belichten.

Nadere informatie

Een brug naar gebalanceerde beheersing

Een brug naar gebalanceerde beheersing Een brug naar gebalanceerde beheersing Door: Peter Hartog en Ron Ghijssen. Inleiding Beheersing, risicomanagement, transparantie en verantwoording zijn in de gezondheidszorg inmiddels bekende begrippen.

Nadere informatie

Praktijkgids Risicomanagement en Medische technologie. Praktische gids voor een goede aanpak

Praktijkgids Risicomanagement en Medische technologie. Praktische gids voor een goede aanpak Praktijkgids Risicomanagement en Medische technologie Praktische gids voor een goede aanpak Colofon Praktijkgids Risicomanagement en Medische technologie Praktische gids voor een goede aanpak is een uitgave

Nadere informatie

Handboek Geothermie. Handboek Geothermisch operator / Generieke richtlijnen voor een VG-Zorgsysteem

Handboek Geothermie. Handboek Geothermisch operator / Generieke richtlijnen voor een VG-Zorgsysteem Handboek Geothermisch operator / Generieke richtlijnen voor een VG-Zorgsysteem Deel 2 Generieke richtlijnen voor een VG-zorgsysteem 1 Deel 2 van dit handboek Geothermie geeft richtlijnen voor het opstellen

Nadere informatie

Green. Milieuhandboek. 12,5 jarig. Management processen Operationele processen Ondersteunende processen Beheersings processen. OSP viert in 2013 haar

Green. Milieuhandboek. 12,5 jarig. Management processen Operationele processen Ondersteunende processen Beheersings processen. OSP viert in 2013 haar ZAKELIJKE HORECA CATERING OSP viert in 2013 haar 12,5 jarig bestaan Green Book Milieuhandboek Management Operationele Ondersteunende Beheersings Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Management 4 1.1 Beleid 4

Nadere informatie

INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM

INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document Information Security Management

Nadere informatie

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties ir. L.M. Punter, dr. ir. J.P.C. Verhoosel, ir. E.J.A. Folmer dr. ir. P.H.W.M. Oude Luttighuis Datum 18 augustus 2010 Colofon

Nadere informatie

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Toezicht zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Colofon Definitief Copyright Agentschap Telecom 2013 Pagina 2 van 67 Samenvatting Missie Agentschap

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence in Borculo op 6 mei 2015

Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence in Borculo op 6 mei 2015 Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence in Borculo op 6 mei 2015 Utrecht juli 2015 V1005309 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Methode 3 1.4 Toetsingskader

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Schoolplan 2011-2015 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen 1 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Inleiding 3 1. Uitgangspunten Onderwijsgroep Noord 4 1.1 Missie en centrale waarden 5 1.2 Ontwikkelingen en

Nadere informatie

Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V.

Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V. Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 18 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 4 1.1 ALGEMEEN... 4 1.2 DOELGROEP...

Nadere informatie

Strategisch Opleidingsbeleid

Strategisch Opleidingsbeleid Strategisch Opleidingsbeleid Inhoudsopgave MANAGEMENT SUMMARY 3 1. INLEIDING 4 Wat is het doel? 2. KADER 6 2.1 Opleiden op strategisch niveau 3. STRATEGISCH BELEID 7 3.1 Integraal management 3.2 Klantgerichtheid

Nadere informatie

Kwaliteitscriteria 2015-2020 Kwaliteitsregister Paramedici (KP)

Kwaliteitscriteria 2015-2020 Kwaliteitsregister Paramedici (KP) Kwaliteitscriteria 2015-2020 Kwaliteitsregister Paramedici (KP) De kwaliteitscriteria 2015 2020 voor de logopedie zijn vastgesteld door het verenigingsbestuur van de NVLF tijdens de bestuursvergadering

Nadere informatie

Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg

Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg Inhoudsopgave - landelijk Inkoopkader Wlz 2016 Deel 2 van dit Inkoopdocument betreft het landelijk inkoopkader Wlz

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen door financiële organisaties

Maatschappelijk verantwoord ondernemen door financiële organisaties Maatschappelijk verantwoord ondernemen door financiële organisaties Een VBDO handleiding voor de structurele inbedding van MVO Consultancy and Research for Environmental Management Spuistraat 104d 1012

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

veilig omgaan met elkaars gegevens

veilig omgaan met elkaars gegevens WINET VEILIG OMGAAN MET ELKAARS GEGEVENS SUWINET VEILIG GAAN MET ELKAARS GEGEVENS SUWINET VEILIG OMGAAN MET AARS GEGEVENS SUWINET VEILIG OMGAAN MET ELKAARS GEGEVENS WINET VEILIG OMGAAN MET ELKAARS GEGEVENS

Nadere informatie

20 november 2007 Versie 1.0 definitief. Certificatieschema Beveiliging mobiele objecten en personen

20 november 2007 Versie 1.0 definitief. Certificatieschema Beveiliging mobiele objecten en personen 20 november 2007 Versie 1.0 definitief Certificatieschema 20 november 2007 Versie 1.0 definitief Certificatieschema Vereniging van BeveiligingsOndernemingen in Nederland, VEBON 2007 Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Kwaliteits- en capaciteitsdocument Elektriciteit 2010-2016

Kwaliteits- en capaciteitsdocument Elektriciteit 2010-2016 Kwaliteits- en capaciteitsdocument Elektriciteit 2010-2016 november 1 DELTA Netwerkbedrijf Het jaar van de verandering 2009 Foto voorpagina: nieuw hoogspanningsstation Oosterland Om de opkomst van decentrale

Nadere informatie

Onderwijskwaliteitsplan. TU Delft. Technische Universiteit Delft

Onderwijskwaliteitsplan. TU Delft. Technische Universiteit Delft Onderwijskwaliteitsplan TU Delft Technische Universiteit Delft Onderwijskwaliteitsplan TU Delft 1 2 Voorwoord Een universiteit die onderwijs hoog in haar vaandel heeft staan, heeft een duidelijke visie

Nadere informatie