Plaats hier uw verwijzing waar Versie 1.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Plaats hier uw verwijzing waar Versie 1.0"

Transcriptie

1 Minimale normen en eisen (her)certificering voor de bij de FSMI aangesloten Sportmedische Instellingen Plaats hier uw verwijzing waar Versie 1.0 betreffende Datum: SCAS942 Als basis voor het kwaliteitsdenken is gekozen voor het INK model. Bij de aanpassing van de minimale normen en eisen voor de bij de FSMI aangesloten instellingen is weer teruggegrepen naar het INK model om het onderling verband tussen de normonderdelen helder naar voren te brengen. Het doel wat we willen bereiken met kwaliteit is continue verbetering. Dit kunnen we zichtbaar maken dmv de Deming cyclus ook wel de PDCA cyclus of cirkel genoemd. plan, do, check en act; methode om veranderingen door te voeren door een plan van aanpak te maken voor het invoeren van de verandering (plan), de implementatie van de verandering te testen (do), te evalueren of de ingevoerde verandering ook daadwerkelijk leidt tot een verbetering (check) en zo nodig de verandering bij te stellen (act) Ook het INK model is onder te brengen in de PDCA cyclus: Pagina 1 van 12

2 In de aanpassing van de normen zijn deze allemaal ondergebracht onder een bepaalde normtitel, en deze normtitels bevatten dus een aantal minimale normen en eisen mbt een bepaald onderwerp. Deze onderwerpen kunnen dan vervolgens weer ondergebracht in een veld van het INK model. Gerelateerd aan normtitels: TOTAAL INK model Kwaliteitssysteem (bevat alle normtitels) de velden die de organisatie betreffen: Leiderschap Beleidscyclus (visie, missie) Beleid en strategie Beleidscyclus, Wettelijke kaders Management van medewerkers Functietyperingen, Continuïteit medewerkers, Functioneringsgesprek Management van middelen Ruimtelijke faciliteiten, Apparatuur, Leveranciers Management van processen Kernproducten / hoofdprocessen, Toegangstijden, Bereikbaarheid, Wachttijd, Toetsingen, Documentbeheer de resultaatgebieden: Waardering door klanten Waardering door personeel Waardering door maatschappij Ondernemings of eindresultaten / Bestuur en financiers. Klanttevredenheidsonderzoek, klachten Medewerkerstevredenheidsonderzoek Publiciteit Managementinformatie, Jaarlijkse beoordeling kwaliteitssysteem, Gegevens rapporteren, Toetsingen Pagina 2 van 12

3 Tot de eerste behoren in feite de essentiële zaken die nodig zijn om een organisatie te laten draaien. De resultaten zijn het gevolg van de activiteiten van de organisatie. Vervolgens zal nu van elk INK veld een korte uitleg gegeven worden. Ook de normtitels die ondergebracht zijn bij dit onderwerp worden uitgewerkt zodat er uiteindelijk een totaalbeeld aan normen ontstaat. INK 1 managementmodel Management van medewerkers Medewerkers Figuur 3: INK managementmodel Leiderschap Strategie en beleid Management van processen Klanten en leveranciers Bestuur en financiers Beschrijving Het INK managementmodel is een ordeningsinstrument waarmee systematisch negen verschillende aandachtsgebieden én hun onderlinge verband in kaart worden gebracht. Er worden vijf organisatie- en vier resultaatgebieden onderscheiden. Management van middelen ORGANISATIE Maatschappij RESULTAAT In de organisatiegebieden wordt beschreven hoe de organisatie is ingericht; ook wordt er informatie aangereikt in welke richting de organisatie zich zou kunnen verbeteren. In de resultaatgebieden worden de strategisch relevante maatstaven gekozen en wordt geregistreerd wat feitelijk is gerealiseerd. De feedback loop geeft aan dat de organisatie leert van de uitkomsten en dat verbeteringen in gang worden gezet. Verbeteren en vernieuwen Het model is gebaseerd op vier uitgangspunten. Normtitel Kwaliteitssysteem (bevat alle normtitels) De 9 velden van het INK model zien er als volgt uit: Norm = waar aan voldaan dient te worden in het kader van certificering Het SMI beschikt over een kwaliteitssysteem op basis van deze norm Minimale waarde = minimale invulling van de norm, hieraan moet zeker voldaan zijn Er wordt gewerkt aan het tot stand komen van een kwaliteitssysteem (zie bijlage kwaliteit en kwaliteitssysteem), daarbij worden ook documenten opgesteld. De samenhang kan vastgelegd worden in een (digitaal) kwaliteitshandboek Plaats hier uw verwijzing waar betreffende 1 INK = Instituut Nederlandse Kwaliteit Pagina 3 van 12

4 1 Leiderschap De manier waarop de leiding de onderneming inspireert tot voortdurende verbetering. Hierbij spelen een rol: - de visie van de leiding op de toekomstige ontwikkeling; - de structuur en cultuur van de onderneming om de visie te kunnen realiseren; - welke faciliteiten en ondersteuning worden verleend en hoe de leiding op alle niveaus daadwerkelijk het goede voorbeeld geeft. Beleidscyclus Missie en visie zijn bekend Er is een beleidscyclus opgesteld - Beleidsplan met daarin doelen op langere termijn, - jaarplannen of uitvoeringsplannen (afgeleid van beleidsplan) - en jaarverslagen (evaluaties) Bovengenoemde documenten zijn aanwezig en vertonen een samenhang Missie is benoemd Visie is benoemd Beleidsplan is opgesteld Jaarplan/uitvoeringsplan lopende jaar is opgesteld Jaarverslag afgelopen jaar is opgesteld (actiepunten uit voorgaande jaarplan worden geëvalueerd) Jaarlijks vóór 1 april inleveren bij de SCAS vanaf het jaar volgend op het jaar dat het SMI van start is gegaan. Minimaal moet er Management Informatie in het jaarverslag staan ( en daarmee ook in jaarplan!) Zie voor de Minimale Management informatie het SCAS1000 document (FED1905) op de SCAS-website. 2 Strategie en beleid De manier waarop de onderneming haar missie implementeert door een heldere voor alle stakeholders uitgewerkte strategie en hoe deze wordt vertaald in concreet beleid, plannen en budget. Het gaat ook over informatiebronnen die aan de strategie ten grondslag liggen en de wijze waarop intern en extern wordt gecommuniceerd. Beleidscyclus (zie 1 Leiderschap) Wettelijke kaders Voldoen aan alle relevante wettelijke kaders, zoals - Wet BIG - Kwaliteitswet Zorginstellingen Pagina 4 van 12

5 Minimum eisen SMI - WGBO - WKCZ (Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector) - Wet op de Medische Keuringen - Wet bescherming persoonsgegevens - ARBO-wet - WBO Het aantal verrichtingen en onderzoeken is bekend en inzichtelijk. Uitgaande van basisset verrichtingen zoals gedefinieerd in SCAS1000 (FED1905). NB: Controle hierop zal alleen plaats vinden indien er aanwijzingen zijn dat men zich niet aan deze kaders houdt. Minimaal 500 verrichtingen op jaarbasis. NB: Overgangsregeling voor reeds gecertificeerde SMI: < 250 verrichtingen: geen certificering < 500 verrichtingen: tot 1 januari 2013 de tijd om op 500 verrichtingen te komen 3 Management van medewerkers De manier waarop de kennis en inzet van de medewerkers maximaal wordt benut. Hierbij spelen een rol: - het personeelsbeleid dat hieraan ten grondslag ligt; - de investering in kennis en vaardigheden van medewerkers; - de waardering en het respect voor de inspanningen van medewerkers; - de zorg voor het welzijn van medewerkers. 1 januari 2015: 1000 verrichtingen Functietyperingen Van alle bij het SMI werkende personen waarmee een directe arbeidsrelatie (werkgever / werknemer relatie ofwel loondienst) bestaat, is een functietypering opgesteld Indien er een indirecte arbeidsrelatie bestaat dan is dit geregeld in een overeenkomst O.a.: - is bekend wie verantwoordelijk is met betrekking tot het ontwikkelen van het kwaliteitsbeleid van het SMI (Functie) - Bekend is over welke kennis, vaardigheden en ervaring de medewerkers van het SMI (moeten) beschikken (professionele standaard, SMI toont status zelf aan vanuit register) - Bekend is, met betrekking tot opleiding en/of ervaring, aan welke eisen de medewerkers van het SMI moeten voldoen - De medisch coördinator is een Pagina 5 van 12

6 Directe supervisie bij sportarts in opleiding: Tijdens de opleiding dient zowel door de opleider als door en voor de aios voldoende tijd ingeruimd te worden voor het geven van supervisie en feedback. Randvoorwaarde voor het kunnen geven van supervisie is dat de opleider ook daadwerkelijk over de schouder van de aios kan meekijken bij het uitvoeren van werkzaamheden. Dat kan alleen als de opleider en aios op dezelfde locatie werkzaam zijn en de opleider voldoende (fysiek) aanwezig is. Directe supervisie bij artsen die niet in opleiding zijn bestaat in ieder geval uit fysieke aanwezigheid, controle anamnese, lichamelijk onderzoek en behandelplan op individuele basis per patiënt. geregistreerde sportarts (ingeschreven in het register en voldoet aan de eisen van herregistratie) - taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden liggen vast - Bekend is bij de SMI wie (functie) verantwoordelijk is voor het beheer van het Documentatiesysteem - Bekend is wie bevoegd en verantwoordelijk is voor het nemen van maatregelen ter verbetering (Op basis van uitkomst kwaliteitstoetsing en procesverstoringen) - Consulten worden uitgevoerd door: * een sportarts of * een sportarts in opleiding of * co-assistenten en andere artsen Dit alles onder directe supervisie van een sportarts. Onder een sportarts wordt een arts bedoeld die is ingeschreven in het SGRC-register 'Maatschappij en Gezondheid', tak Sportgeneeskunde. - Bij sportmedische onderzoeken geldt hetzelfde als bij consulten ten aanzien van lichamelijk onderzoek, anamnese en bespreking resultaten. - Overige onderdelen mogen worden uitgevoerd door BIG geregistreerd personeel (bijv physician assistent) of doktersassistente. Sportarts blijft eindverantwoordelijk Pagina 6 van 12

7 Continuïteit medewerkers Functioneringsgesprek / Jaargesprek Er is planbare continuïteit van functies c.q. medewerkers Periodiek worden functioneringsgesprekken /jaargesprek gehouden met alle medewerkers waarmee een directe arbeidsrelatie (werkgever / werknemer relatie ofwel loondienst) bestaat Afspraken rondom functioneringsgesprekken zijn geïmplementeerd Er is een protocol: vervanging bij afwezigheid Indien medewerkers aanwezig Minimaal eenmaal per jaar Input dmv functietypering. Vastgelegd is wie gesprek uitvoert. Er ligt vast met wie er gesproken is, wat er besproken is en wat de verbeterpunten zijn 4 Management van middelen De manier waarop vanuit de strategie en het beleid de beschikbare middelen (geld, kennis, technologie, materialen en faciliteiten) worden aangewend om de activiteiten van de onderneming efficiënt en effectief uit te voeren. Ook de manier waarop samengewerkt wordt met leveranciers en partners om de toegevoegde waarde in de keten te vergroten, valt onder management van middelen. Ruimtelijke faciliteiten Er is een overzicht van de ruimtelijke faciliteiten waarover het SMI beschikt Spreekkamer / onderzoekskamer Ergometrieruimte Kleedruimte Toilet Adequate wasgelegenheid Receptie/ administratie Wachtruimte Apparatuur 1. Er is een overzicht van de apparatuur waarover het SMI beschikt. 2. Tevens zijn schema's opgesteld voor preventief onderhoud (calibratie, technische controles) 3. Bekend is bij het SMI hoe apparatuur moet worden bediend en hoe men veilig en hygiënisch omgaat met medische apparatuur (schoonmaakprogramma s) Archiveringsmogelijkheid Overzichtlijst apparatuur inclusief gebruiksaanwijzingen, onderhoudsschema s en schoonmaakschema s (hoe en wat en hoe vaak) Wie doet wat? Apparatuur, minimaal aanwezig Stethoscoop Otoscoop Bloeddrukmeter Onderzoeksbank Pagina 7 van 12

8 Lengtemeter Weegschaal Huidplooimeter Visusmeter (kaart of apparaat) Longfunctieapparaat met minimaal VC en 1-seconde waarde. ECG-apparaat Reanimatie: AED of mogelijkheid tot inroepen van reanimatieteam / crashteam. AED op elke locatie waar inspanningstesten worden uitgevoerd. Telefoon Fietsergometer Computer plus printer Laboratorium (eigen analyseapparatuur, ziekenhuislab, artsenlab, ander lab) 5 Management van processen De manier waarop de onderneming vanuit de strategie en het beleid haar processen identificeert, ontwerpt, beheerst en waar nodig verbetert of vernieuwt. Aandacht voor de specifieke eisen en mogelijkheden van de professional, het type medewerker dat met kennis van zaken en ervaring vaak autonoom moet handelen Normtitel Kernproducten / hoofdprocessen Norm = waar aan voldaan dient te worden De kernproducten en/of hoofdprocessen zijn beschreven Minimale waarde = minimale invulling van de norm Producten: conform het bepaalde in SCAS1000 (FED1905) Plaats hier uw verwijzing waar betreffende Producten FSMI: -Sportmedische consulten, inclusief revalidatie. -Preventief Sportmedisch Onderzoek in verschillende pakketten, zoals door de FSMI beschreven. -Sportmedische begeleiding De door de VSG vastgestelde kerntaken zijn: - Consulten - Sportmedisch Onderzoek - Sportmedische Begeleiding Pagina 8 van 12

9 Afspraken zijn gemaakt voor onderzoek ten aanzien van analyse van processen Toegangstijden Bereikbaarheid - Openingstijden / aantal dagdelen - Telefonische bereikbaarheid - Elektronische bereikbaarheid: - Website - Fysiek Wachttijd Documentbeheer Bekend is wie bevoegd en verantwoordelijk is voor het nemen van maatregelen ter verbetering (Op basis van uitkomst kwaliteitstoetsing en procesverstoringen) 1 Toegangstijd sportarts t.b.v. 1e consult Toegangstijd: de tijd die zit tussen het 1e contact met de klant en de 1 e mogelijke heid voor een afspraak 2 Toegangstijd sportarts t.b.v. sport medisch onderzoek NB: Sport medisch onderzoek via contractafspraken: toegangstijd in overleg. Bereikbaarheid van het SMI is geregeld. Onder bereikbaarheid verstaan we zowel de fysieke als de niet-fysieke bereikbaarheid. De instelling kan aangeven hoe deze bereikbaarheid geregeld is De SMI heeft vastgelegd welke informatie verstrekt wordt aan de patiënt bij het contact met de SMI. Tevens zijn de contactmogelijkheden vastgelegd met reactiemanier / tijd vanuit SMI Wachttijd: tijd tussen afspraaktijd en het begin van het consult of de sport medisch onderzoek is bekend. SMI kan dit aantoonbaar maken Geregeld is hoe de documenten (bijv. procedures, protocollen, instructies, registraties, overzichten, schriftelijke afspraken) die bij het SMI in gebruik zijn: - tot stand komen - vastgesteld worden Periodieke evaluatie 1 80% binnen 10 werkdagen 100% binnen 15 werkdagen 2 80% binnen 20 werkdagen 100% binnen 40 werkdagen 3 In overleg met contractpartij Het SMI is 2 dagdelen per week geopend. Elk SMI heeft een vast telefoonnummer en een eigen adres. Dit is het e- mailadres van de SMI-organisatie en niet van individuele personen die binnen het SMI werkzaam zijn of particuliere e- mailadressen. Het SMI moet toegankelijk zijn voor invaliden. Elk SMI is via een website bereikbaar 80% van de cliënten wordt met een wachttijd van minder dan 20 minuten geholpen. Vastleggen digitaal (back up) of op papier Welke documenten worden gebruikt en wat is de definitie en opmaak daarvan? Elk document bevat minimaal: titel verantwoordelijke auteur Pagina 9 van 12

10 - beheerst worden (evaluatie) De gebruikte documenten worden beoordeeld op juiste toepassing; procedure evaluatie documenten datum versie status indien van toepassing: beoordelaar Periodieke evaluatie, steekproef uit documenten, verslaglegging, plan van aanpak 6 Klanten en leveranciers De waardering door klanten, leveranciers en partners waarmee wordt samengewerkt, is van groot belang voor de continuïteit van de onderneming. Daarom is het nodig te weten hoe zij uw producten, dienstverlening en de samenwerking waarderen. Wat is hun mening over uw product of de dienstverlening? Heeft u inzicht in de redenen waarom men wel of niet van uw diensten gebruikt maakt en wat mag u voor de toekomst van hen verwachten? Klanttevredenheids-onderzoek Er wordt een (gezamenlijk) klanttevredenheids-onderzoek uitgevoerd De waardering van de klant wordt gemeten, de verbetercyclus moet worden doorlopen Het SMI heeft de keuze om zelf een onderzoek uit te voeren of mee te draaien in het FSMI brede onderzoek dat opgezet wordt. Het SMI heeft tot 2011 de tijd om een keuze te maken. In 2011 wordt de start gemaakt met het klanttevredenheids-onderzoek. Klachten Klachtenprocedure Klachten worden op adequate wijze geregistreerd, beoordeeld, geanalyseerd, teruggekoppeld en verbeteracties vastgesteld Afspraken zijn gemaakt voor onderzoek ten aanzien van (klanten)klachten Klachtenregeling bijv. Stichting Ondersteuning Klachtenopvang Gezondheidszorg (SOKG) of VSG Er is een klachtenjaarverslag. Pagina 10 van 12

11 7 Medewerkers Bij de waardering door medewerkers spelen onderstaande vragen een rol: - Hoe denken medewerkers over hun bedrijf? - Voldoen het werk en de onderneming aan de verwachtingen van medewerkers in materiële en niet-materiële zin (ontwikkeling, uitdaging, motivatie)? - Wat voor een onderneming wilt u zijn voor uw medewerkers en maakt u dat ook waar? Ontbreekt tot nu toe; voorstel richting bestuur mbt medewerkerstevredenheids-onderzoek Medewerkerstevredenheids-onderzoek Procedure medewerkerstevredenheidsonderzoek De waardering van de medewerker wordt gemeten 8 Maatschappij Hoe waardeert de maatschappij de inspanningen van de onderneming om naast haar primaire, klantgerichte taken in de bedrijfsvoering rekening te houden met de behoeften en verwachtingen van de lokale, nationale en internationale omgeving? Hierbij spelen elementen als werkgelegenheid, milieu en bijdragen aan het onderwijs een rol. Publiciteit Er is een PR / publiciteitsbeleid In overeenkomst met datgene wat in beleidsplan is vastgelegd 9 Bestuur en financiers Hoe waarderen het bestuur en de financiers de inspanningen van het management? Hierbij spelen onderstaande vragen een rol: - Hoe beoordelen zij de prestaties van het management? - Zijn de financiële en operationele doelstellingen behaald? - Welke ruimte wordt geboden voor investeringen? - Wat zijn de lange termijn perspectieven om de visie van de leiding te kunnen realiseren? Managementinformatie Er wordt managementinformatie (interne- en inputgegevens) verzameld Er dienen procedures aanwezig te zijn waarin is aangegeven welke managementinformatie men gaat vastleggen en op welke wijze dit zal Pagina 11 van 12

12 Gegevens rapporteren Er zijn afspraken gemaakt over het rapporteren van gegevens - bekend is hoe gerapporteerd wordt aan disciplines die betrokken zijn bij de behandeling en begeleiding - bekend is welke gegevens gerapporteerd worden - er zijn afspraken gemaakt over het overdragen van gegevens worden gerealiseerd. Jaarlijks opnemen in jaarplan en jaarverslag Minimaal: Het SMI is verplicht 80% van haar cliënten binnen 10 werkdagen (ingaand na ontvangst uitslagen en/of foto s) op de hoogte te brengen van de uitslag van het sportmedisch onderzoek / consult - Bij een sport medisch onderzoek een schriftelijke uitslag (verslag of kaartje) - Bij consult altijd een schriftelijk verslag aan huisarts tenzij de cliënt aangeeft dat niet te willen Ten opzichte van de vorige norm zijn er 2 items uitgehaald, te weten: - Telefonische bereikbaarheid - Leveranciersbeoordeling Samenhang systematieken Zoals uit bovenstaande reeds duidelijk geworden is hebben de drie systematieken een sterke onderlinge samenhang. De PDCA-cyclus is de regelkring om tot voortdurende verbetering te komen in zowel Minimale normen en eisen voor de bij de FSMI aangesloten instellingen als het INK-model. FSMI streeft het INK model na en op deze manier wordt er met de Minimale normen en eisen voor de bij de FSMI aangesloten instellingen een link gelegd naar de indeling van INK. Op deze manier zijn zij aanvullend aan elkaar. Pagina 12 van 12

Minimale normen en eisen hercertificering voor de bij de FSMI aangesloten Sportmedische Instellingen Versie 1.0 Datum:

Minimale normen en eisen hercertificering voor de bij de FSMI aangesloten Sportmedische Instellingen Versie 1.0 Datum: Minimale normen en eisen hercertificering voor de bij de FSMI aangesloten Sportmedische Instellingen Versie 1.0 Datum: 01.01.11 Als basis voor het kwaliteitsdenken is gekozen voor het INK model. Bij de

Nadere informatie

Minimale normen en eisen voor de bij de FSMI aangesloten instellingen

Minimale normen en eisen voor de bij de FSMI aangesloten instellingen Kwaliteitshandboek SCAS Pagina 1 van 12 Minimale normen en eisen voor de bij de FSMI aangesloten instellingen Als basis voor het kwaliteitsdenken is gekozen voor het INK model. Bij de aanpassing van de

Nadere informatie

Vakinhoudelijke organisatorische aspecten De SMI heeft een kwaliteitslabel HKZ, NIAZ, ZKN, ISO-9001, NEN 15224, EFQM en JCI.

Vakinhoudelijke organisatorische aspecten De SMI heeft een kwaliteitslabel HKZ, NIAZ, ZKN, ISO-9001, NEN 15224, EFQM en JCI. Sportmedische instellingen normen en eisen SCAS-certificering Vakinhoudelijke organisatorische aspecten De SMI heeft een kwaliteitslabel HKZ, NIAZ, ZKN, ISO-9001, NEN 15224, EFQM en JCI. SCAS 1227 SCAS-College

Nadere informatie

SCAS1227 Normen en eisen SCAS-certificering

SCAS1227 Normen en eisen SCAS-certificering SCAS1227 Normen en eisen SCAS-certificering SPORT MEDISCHE INSTELLINGEN ALLEEN Vakinhoudelijk SMI heeft een kwaliteitslabel HKZ, NIAZ, ZKN, ISO-9001, NEN 15224, EFQM en JCI SCAS 1227 Normen en eisen SCAS-certificering

Nadere informatie

22 Kwaliteit en kwaliteitszorg 23

22 Kwaliteit en kwaliteitszorg 23 22 Kwaliteit en kwaliteitszorg 23 Waarom aandacht voor kwaliteit? Verhoudingen in de non-profit sector worden steeds zakelijker, ook bij organisaties die met vrijwilligers werken. De klant wil kwaliteit.

Nadere informatie

Nr. Norm Minimale waarde streefwaarde. 0 Lidmaatschap FSMI-lid. Voor de komende 4 jaar (volgend op de Olympische cyclus)

Nr. Norm Minimale waarde streefwaarde. 0 Lidmaatschap FSMI-lid. Voor de komende 4 jaar (volgend op de Olympische cyclus) Normen en eisen voor de aanvraag tot certificering van een Topsport Medisch Samenwerkingsverband. Toelichting: onderstaande normen en eisen gelden bovenop de certificatie-eisen van SMI (FED793); bij de

Nadere informatie

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model.

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. 1. Wat is het INK-model? Het INK-model is afgeleid van de European Foundation for Quality Management (EFQM). Het EFQM stelt zich ten doel Europese bedrijven

Nadere informatie

KWALITEITSBELEID

KWALITEITSBELEID KWALITEITSBELEID 201.01 1 Dit plan is vastgesteld tijdens de teambijeenkomst d.d. 16.01.201 tevens is toen de betreffende kwaliteitskaart door het team ingevuld. 1. VISIE OP KWALITEITSBELEID. OBS de Robbedoes

Nadere informatie

EFQM model theoretisch kader

EFQM model theoretisch kader EFQM model theoretisch kader Versie 1.0 2000-2009, Biloxi Business Professionals BV 1. EFQM model EFQM staat voor European Foundation for Quality Management. Deze instelling is in 1988 door een aantal

Nadere informatie

Het kwaliteitsmodel voor overheidsorganisaties

Het kwaliteitsmodel voor overheidsorganisaties Het kwaliteitsmodel voor overheidsorganisaties Organisatie-ontwikkeling door integrale kwaliteitszorg Presentatie NMKG / 22-11-2001 Het kwaliteitsmodel voor overheidsorganisaties. Afgeleide van het INK-model

Nadere informatie

SCAS1226 Normen en eisen SCAS-certificering

SCAS1226 Normen en eisen SCAS-certificering SCAS1226 Normen en eisen SCAS-certificering SPORT MEDISCHE INSTELLINGEN SCAS 1226 Normen en eisen SCAS-certificering Voorstel SCAS-College van Deskundigen SMI dd. 6 februari 2017 Besproken ALV 18 mei 2017

Nadere informatie

Zelfcheck Implementatie Jeugdwet. (aan de hand van INK-kwaliteitsmodel)

Zelfcheck Implementatie Jeugdwet. (aan de hand van INK-kwaliteitsmodel) Zelfcheck Implementatie Jeugdwet (aan de hand van INK-kwaliteitsmodel) drs. Geert van der Velde VNG, juni 2014 2 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Inhoudsopgave 1 Leiderschap 4 2 Strategie en beleid

Nadere informatie

Kwaliteitseisen SEMH. René Ungerer SEMH coördinator

Kwaliteitseisen SEMH. René Ungerer SEMH coördinator Kwaliteitseisen SEMH René Ungerer SEMH coördinator Onderwerpen Totstandkoming erkenningsschema s Opbouw van de eisen Eisen aan kwaliteitsmanagement systeem Erkenningsschema s Procesbeschrijving hulpmiddelenzorg

Nadere informatie

VISIETEKST INTEGRALE KWALITEITSZORG (IKZ)

VISIETEKST INTEGRALE KWALITEITSZORG (IKZ) VISIETEKST INTEGRALE KWALITEITSZORG (IKZ) Binnen onze vzw Jeugdzorg Sint-Vincentius zien we kwaliteit als een dynamisch en evolutief gegeven (cfr. Prose-model). Wij willen in eerste instantie een kwaliteitsvolle

Nadere informatie

belangstellenden Datum: Juli 2004

belangstellenden Datum: Juli 2004 STICHTINGSKATERN Status: informatie Aan: belangstellenden Van: CvB Vivente Datum: Juli 2004 Bijlagen: geen stichtingskatern...1 Het ontstaan van Vivente...3 Grondslag en doel van de stichting...3 Donateur...3

Nadere informatie

HANDLEIDING ZELFEVALUATIE

HANDLEIDING ZELFEVALUATIE HANDLEIDING ZELFEVALUATIE met behulp van het INK Model Versie : 8 augustus 2007 Redactie : Bart Lensink INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 1 1.1 Opbouw van de handleiding... 1 2 Zelf Evalueren... 2 2.1 WAAROM

Nadere informatie

HET VERNIEUWDE INK-MANAGEMENT- MODEL

HET VERNIEUWDE INK-MANAGEMENT- MODEL Trefwoorden INK INK-managementmodel Managementmodel KLAAS TUITJER EN HAN VAN BUSSEL HET VERNIEUWDE INK-MANAGEMENT- MODEL Het INK-managementmodel is ingrijpend vernieuwd. Na een ervaring met het toepassen

Nadere informatie

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg Versie 2012 Inleiding 201 Nederlands Normalisatie Instituut. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

ORGANISEREN BINNEN FM

ORGANISEREN BINNEN FM Marjon Klootwijk KWALITEITSDOCUMENTEN ORGANISEREN BINNEN FM De hoeveelheid documenten neemt alsmaar toe en het overzicht in het aantal en soorten documenten verdwijnt geleidelijk. De relaties of de interdependentie

Nadere informatie

Het INK-managementmodel is ontstaan vanuit de vraag van veertien presidenten van grote multinationals

Het INK-managementmodel is ontstaan vanuit de vraag van veertien presidenten van grote multinationals A. INK-filosofie Bron: www.ink.nl Wat zijn de kernpunten? Het INK-managementmodel is ontstaan vanuit de vraag van veertien presidenten van grote multinationals wat succesvol ondernemen is, zeker ook vanuit

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

Energie management Actieplan

Energie management Actieplan Energie management Actieplan Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Auteur: Mariëlle de Gans - Hekman Datum: 30 september 2015 Versie: 1.0 Status: Concept Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Doelstellingen...

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid 2.1 KAM beleidsverklaring De directie van Axent Groen BV onderschrijft het volgende KAM-beleid: Het beleid is er op gericht te willen

Nadere informatie

Studiedag VZI Risicomanagement Toepassing van gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen Kees van Putten, DEKRA Solutions B.V.

Studiedag VZI Risicomanagement Toepassing van gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen Kees van Putten, DEKRA Solutions B.V. Studiedag VZI Risicomanagement Toepassing van gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen Kees van Putten, DEKRA Solutions B.V. Een kwaliteitsmanagementsysteem helpt bij de beheersing van risico s Want

Nadere informatie

HKZ-norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein versie 2015

HKZ-norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein versie 2015 HKZ-norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein versie 2015 Versiebeheer Datum Activiteit Versie 27 februari Niveau 2 losgekoppeld van overige niveaus 0.1 5 maart 2015 Input projectoverleg

Nadere informatie

Handleiding Kwaliteitszorg Medische Vervolgopleidingen

Handleiding Kwaliteitszorg Medische Vervolgopleidingen Handleiding Kwaliteitszorg Medische Vervolgopleidingen Martini Ziekenhuis Groningen/Van Swieten Instituut Ziekenhuisgroep Twente locatie Almelo en Hengelo/ZGT Academie 2013 1 Inleiding Ter bewaking van

Nadere informatie

Kwaliteitseisen. Evaluatie en nazorg. Wet en regelgeving/cliëntenrechten. Klachten. Wet en regelgeving/cliëntenrechten

Kwaliteitseisen. Evaluatie en nazorg. Wet en regelgeving/cliëntenrechten. Klachten. Wet en regelgeving/cliëntenrechten Kwaliteitszorg Kwaliteit Wat is kwaliteit? Definitie Met je product of dienst voldoen aan de eisen van de cliënt volgens afspraken die met de cliënt gemaakt zijn Dus: waarborgen van een afgesproken kwaliteitsniveau

Nadere informatie

De Staat en het Kwaliteitsmodel voor Overheidsorganisaties Jan Kerkhof en Helga Witjes Gemeente Nunspeet Bestuursacademie Nederland d 30 november

De Staat en het Kwaliteitsmodel voor Overheidsorganisaties Jan Kerkhof en Helga Witjes Gemeente Nunspeet Bestuursacademie Nederland d 30 november De Staat en het Kwaliteitsmodel voor Overheidsorganisaties Jan Kerkhof en Helga Witjes Gemeente Nunspeet Bestuursacademie Nederland d 30 november 2006 1 Programma Workshop Inventariseren van vragen Toelichting

Nadere informatie

QUICK SCAN KWALITEITSZORG VRIJWILLIGERS ORGANISATIES (ZELFEVALUATIE)

QUICK SCAN KWALITEITSZORG VRIJWILLIGERS ORGANISATIES (ZELFEVALUATIE) vrijwilligers info juni 2003 QUICK SCAN KWALITEITSZORG VRIJWILLIGERS ORGANISATIES (ZELFEVALUATIE) informatie voor deelnemende organisaties Inleiding Vrijwilligersorganisaties zijn organisaties in beweging.

Nadere informatie

Checklist Audits. Inrichtingskader Improvement Model. Zijn we klaar voor de HKZ- of ISO-audit? Eventueel een onderschrift met iets

Checklist Audits. Inrichtingskader Improvement Model. Zijn we klaar voor de HKZ- of ISO-audit? Eventueel een onderschrift met iets Checklist Audits Inrichtingskader Improvement Model Zijn we klaar voor de HKZ- of ISO-audit? Eventueel een onderschrift met iets Van verbetermodel naar certificatie Het inrichtingskader van Novire heeft

Nadere informatie

Energie Management Actieplan

Energie Management Actieplan Energie Management Actieplan Rijssen, Juli 2013 Auteur: L.J. Hoff Geaccodeerd door: M. Nijkamp Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding Pagina 3 2. Beleid CO₂ reductie Pagina 4 3. Borging CO₂ prestatieladder

Nadere informatie

Duurzame integratieve kwaliteitszorg. Andre Vyt

Duurzame integratieve kwaliteitszorg. Andre Vyt Duurzame integratieve kwaliteitszorg Andre Vyt Kernaspecten Hoe integreren we alle relevante aspecten in ons kwaliteitsbeleid? Hoe integreren we het kwaliteitsbeleid in onze dagelijkse werking? Wat zijn

Nadere informatie

energiemanagement & kwaliteitsmanagement

energiemanagement & kwaliteitsmanagement Energiemanagement Programma & managementsysteem Het beschrijven van het energiemanagement en kwaliteitsmanagementplan (zoals vermeld in de norm, voor ons managementsysteem). 1 Inleiding Maatschappelijk

Nadere informatie

Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015. Versie 3.0 (Summary)

Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015. Versie 3.0 (Summary) Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015 Versie 3.0 (Summary) Auteurs: Van Dorp Dienstencentrum Datum: Update: Augustus 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Energiebeleid... 3 2.1 Continue

Nadere informatie

Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert

Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert Inleiding Goed Wonen Gemert staat als corporatie midden in de samenleving en opereert vanuit haar missie: Wij zijn een maatschappij gedreven organisatie.

Nadere informatie

Rapportage audit Stichting Quat

Rapportage audit Stichting Quat TNO-rapport KvL/P&Z 2010.019 Rapportage audit Stichting Quat Preventie en Zorg Wassenaarseweg 56 Postbus 2215 2301 CE Leiden www.tno.nl T +31 71 518 18 18 F +31 71 518 19 01 info-zorg@tno.nl Datum April

Nadere informatie

Onderbouwing HKZ-model versie 2008

Onderbouwing HKZ-model versie 2008 Onderbouwing HKZ-model versie 2008 HKZ is de basis > de basis voor kwaliteit > kwaliteit in de zorg > zorg voor mensen > mensen die zorg nodig hebben > mensen die kwaliteit verdienen > mensen die kwaliteit

Nadere informatie

Procesmanagement Werken met procedures, processen,

Procesmanagement Werken met procedures, processen, Procesmanagement Werken met procedures, processen, Procesmanagement Werken met procedures, processen, 2 Organisatie van processen Het management moet bedrijfsdoelstellingen formuleren en verwezenlijken.

Nadere informatie

Toetsingscriteria ZKN-Keurmerk

Toetsingscriteria ZKN-Keurmerk Toetsingscriteria ZKN-Keurmerk Toelichting opzet van het toetsingsmodel. Indien wordt verwezen naar het aanwezig zijn van een procedure, dan wordt deze geacht te zijn opgesteld, ingevoerd en intern getoetst.

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. Baggerbedrijf West Friesland

Energiemanagement actieplan. Baggerbedrijf West Friesland Baggerbedrijf West Friesland Gebruikte handelsnamen: Baggerbedrijf West Friesland Grond & Cultuurtechniek West Friesland Andijk, februari-mei 2014 Auteurs: M. Komen C. Kiewiet Geaccordeerd door: K. Kiewiet

Nadere informatie

Leidinggeven aan kwaliteitszorg

Leidinggeven aan kwaliteitszorg Leidinggeven aan kwaliteitszorg Van kwaliteitsbewustwording naar continue kwaliteitsverbetering Drs Jan Polderman Utrecht, 24 januari 2007 1 2 Kwaliteitszorg; een instrument kiezen? Aanbevelingen schoolleiders

Nadere informatie

KWALITEITSMODEL OEFENEN

KWALITEITSMODEL OEFENEN 1 KWALITEITSMODEL OEFENEN Het project Op weg naar effectief oefenen heeft een samenhangend model voor de systematische verbetering van de kwaliteit van het oefenen van de rampenbestrijding ontwikkeld.

Nadere informatie

Verbeterplan visitatie 2011-2014

Verbeterplan visitatie 2011-2014 Verbeterplan visitatie 2011-2014 Managementafspraken 2011 Hoofddoelen volgend uit visitatieonderzoek 2010 Zes perspectieven en acht hoofddoelen klanten 1. Professionele klanten: Habion onderhoudt voldoende

Nadere informatie

Intercollegiale Toetsing

Intercollegiale Toetsing Intercollegiale Toetsing Intercollegiale toetsing (ICT) is als volgt te omschrijven: vorm van deskundigheidsbevordering waarbij met specialisten uit het eigen specialisme of andere professionals met wie

Nadere informatie

INK model. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

INK model. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. INK model Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 14 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 HET INK MODEL...

Nadere informatie

Opbrengstgericht besturen en leidinggeven is samen te vatten als: het stellen van doelen en het

Opbrengstgericht besturen en leidinggeven is samen te vatten als: het stellen van doelen en het De strategische beleidscyclus en beleidsagenda van De Veenplas Opbrengstgericht systeemleiderschap! Aanpak t.b.v. de jaren 2012 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding De Veenplas ziet zichzelf als een lerende

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. Van Schoonhoven Infra BV

Energiemanagement actieplan. Van Schoonhoven Infra BV BV Leusden, oktober 2013 Auteurs: G.J. van Schoonhoven D.J. van Boven Geaccordeerd door: D.J. van Boven Directeur eigenaar INLEIDING Ons bedrijf heeft een energiemanagement actieplan conform NEN-ISO 50001.

Nadere informatie

VRAGEN NR. 84. Haarlem, 26 september Onderwerp: Vragen van D. Graatsma (SP).

VRAGEN NR. 84. Haarlem, 26 september Onderwerp: Vragen van D. Graatsma (SP). VRAGEN NR. 84 Haarlem, 26 september 2006 Onderwerp: Vragen van D. Graatsma (SP). De voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland deelt u overeenkomstig het bepaalde in artikel 45 van het Reglement

Nadere informatie

Energiemanagementprogramma HEVO B.V.

Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Opdrachtgever HEVO B.V. Project CO2 prestatieladder Datum 7 december 2010 Referentie 1000110-0154.3.0 Auteur mevrouw ir. C.D. Koolen Niets uit deze uitgave mag zonder

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2010 van ZBC Kaakchirurgie / Stichting Extramurale Mondzorg

Kwaliteitsjaarverslag 2010 van ZBC Kaakchirurgie / Stichting Extramurale Mondzorg «Wijzig 750 Page Editor Alg4» Kwaliteitsjaarverslag 2010 van ZBC Kaakchirurgie / Stichting Extramurale Mondzorg Naam praktijk ZBC Kaakchirurgie / Stichting Extramurale Mondzorg Praktijk adres Groenewoudseweg

Nadere informatie

Energie Management Actieplan

Energie Management Actieplan Tijssens Electrotechniek B.V. De Boelakkers 25 5591 RA Heeze Energie Management Actieplan 2015 Status: definitief versie 1.0 Datum: november 2015 Datum gewijzigd: n.v.t. Auteur: U.Dorstijn Pagina 1 Inhoud

Nadere informatie

Terug naar de bedoeling met ISO 9001:2015

Terug naar de bedoeling met ISO 9001:2015 Walvis ConsultingGroep Brengt kwaliteit tot leven Voor kwaliteit van mens en organisatie Terug naar de bedoeling met ISO 9001:2015 Ronald Zwart Vennoot, senior consultant en auditor ronald.zwart@walviscg.nl

Nadere informatie

HR Performance Management

HR Performance Management HR Performance Management Door: Bernadette van de Laak Inleiding Bij Performance Management (PM) gaat het erom dat menselijk kapitaal binnen een organisatie dusdanig wordt georganiseerd, dat stijging van

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Energiemanagement programma I GMB 2

Inhoudsopgave. Energiemanagement programma I GMB 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Duurzaamheid beleid... 4 3 PLAN: Energieverbruik en reductiekansen... 6 3.1 Energieverbruik door GMB (scope 1 en 2)... 6 3.2 Energieverbruik in de keten (scope 3)... 7

Nadere informatie

Whitepaper. www.facto.nl. De regiepiramide ontsluierd

Whitepaper. www.facto.nl. De regiepiramide ontsluierd De regiepiramide ontsluierd Inleiding Regie is een veelgebruikte term voor een vorm van organiseren in het facilitaire werkveld. Toch is het lang niet altijd duidelijk wat er precies onder moet worden

Nadere informatie

OHSAS certificaat voor het waarborgen van veiligheid

OHSAS certificaat voor het waarborgen van veiligheid OHSAS 18001-certificaat voor het waarborgen van veiligheid > continue verbetering > voordelen > internationaal erkende norm > eigen verantwoordelijkheid > compleet arbo- en veiligheidsmanagementsysteem

Nadere informatie

Verklarende woordenlijst

Verklarende woordenlijst Verklarende woordenlijst bij toetsingskader voor instellingen waar mensen verblijven die niet thuis kunnen wonen Utrecht, maart 2017 Behandeling Handelingen en interventies van medische, gedragswetenschappelijke

Nadere informatie

Checklist documenten

Checklist documenten Checklist documenten De checklist kan gebruikt worden als hulpmiddel bij de voorbereiding voor een -Keurmerk audit. Met de checklist krijgt u een indruk welke onderwerpen mogelijk nog aandacht nodig hebben

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum 18 04 2013 Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling:

Nadere informatie

Normen De MVO-Wijzer

Normen De MVO-Wijzer Normen De MVO-Wijzer Pagina 1 Inhoudsopgave 1. MODEL 3 2. OVERZICHT MVO-THEMA S 4 3. OVERZICHT MVO-NORMEN 5 Copyright november 2014, Stichting De MVO-Wijzer, Breda Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

NVA BEROEPSNORMEN. Zorgprocessen

NVA BEROEPSNORMEN. Zorgprocessen NVA BEROEPSNORMEN De NVA beroepsnormen worden uitgedrukt in een minimumnorm en een tweetal streefnormen. De systematiek van de kwaliteitsvisitatie sluit hierbij aan: 1. Minimumnorm - Het inzicht, de maatregel

Nadere informatie

Professioneel Statuut PROFESSIONEEL STATUUT VAN DE BEDRIJFSARTS

Professioneel Statuut PROFESSIONEEL STATUUT VAN DE BEDRIJFSARTS Professioneel Statuut PROFESSIONEEL STATUUT VAN DE BEDRIJFSARTS 1. Overwegingen 1.1. Het professioneel statuut van de bedrijfsarts (in het vervolg: het professioneel statuut) is bedoeld om de professionele

Nadere informatie

Accreditaties in de zorg

Accreditaties in de zorg Accreditaties in de zorg toen, nu en in de toekomst 28 november 2014 Kees van Dun, directeur NIAZ Allereerst: Felicitaties aan Maastricht UMC+: 15 jaar NIAZ; Op dit moment 1 van de 7 NIAZ best practices!

Nadere informatie

POSITIEBEPALING. Werken met het INK-managementmodel (deel 1) Veel organisaties werken aan het verbeteren van

POSITIEBEPALING. Werken met het INK-managementmodel (deel 1) Veel organisaties werken aan het verbeteren van Trefwoorden: organisatieverbetering, positiebepaling, diagnose-instrument POSITIEBEPALING Werken met het INK-managementmodel (deel 1) Veel organisaties werken aan het verbeteren van de kwaliteit van producten/diensten,

Nadere informatie

Informatiebeveiligingsbeleid

Informatiebeveiligingsbeleid Informatiebeveiligingsbeleid Document nummer ISMS 2 Versie 1.4 Auteur M. Konersmann Goedgekeurd door J. Meijer Datum 30-08-2017 Classificatie Openbaar Versie Datum Reden voor Aangepast door opmaak 1.0

Nadere informatie

Het INK-managementmodel in de praktijk. Thema-avond CIAD

Het INK-managementmodel in de praktijk. Thema-avond CIAD Het INK-managementmodel in de praktijk Thema-avond CIAD Pim Luiten 15 oktober 2002 Doel van het model Het doel van het INK-managementmodel is het stimuleren van verbetering van de bedrijfsvoering. Het

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015

Nadere informatie

Kwaliteitszorg. Nutsschool Morgenstond. School. Adres Zweeloostraat VC Den Haag. Postcode en plaats. Guido van Luijk.

Kwaliteitszorg. Nutsschool Morgenstond. School. Adres Zweeloostraat VC Den Haag. Postcode en plaats. Guido van Luijk. Kwaliteitszorg School Nutsschool Morgenstond Adres Zweeloostraat 61 Postcode en plaats Directie 2545 VC Den Haag Guido van Luijk Jaar Augustus 2016 Versie 1 Om te weten hoe het gesteld is met de kwaliteit

Nadere informatie

Communicatieplan m.b.t. CO2

Communicatieplan m.b.t. CO2 Communicatieplan m.b.t. CO2 Opgesteld door : H. van Roode en Y. van der Vlies Datum : 20 februari 2014 Goedgekeurd door : H. van Roode Datum: 20 februari 2014 Blad 2 van 11 Inhoudsopgave Inleiding... 3

Nadere informatie

De toepassing van het Zelf Evaluatie Veiligheid Instrument Gezondheidszorg

De toepassing van het Zelf Evaluatie Veiligheid Instrument Gezondheidszorg De toepassing van het Zelf Evaluatie Veiligheid Instrument Gezondheidszorg De hete aardappel niet doorschuiven maar verantwoordelijkheid delen 8-4-2011 1 Noodzaak VMS Structureel falend risicomanagement

Nadere informatie

CO₂ Prestatieladder - Communicatieplan

CO₂ Prestatieladder - Communicatieplan 2015 CO₂ Prestatieladder - Communicatieplan Goedgekeurd door: H. van Wijk Auteurs: Y. van der Vlies & L. van Wijk Bedrijf: H. van Wijk transport- en Handtekening: aannemersbedrijf & H. van Wijk bestrating

Nadere informatie

Als bepaalde documentatie op het moment van dit verzoek niet beschikbaar is, dan hoeft u hiervoor geen additionele inspanningen te verrichten.

Als bepaalde documentatie op het moment van dit verzoek niet beschikbaar is, dan hoeft u hiervoor geen additionele inspanningen te verrichten. Bijlage: Lijst van benodigde documenten Ter voorbereiding op de audit in uw bibliotheek is het noodzakelijk dat de auditor vooraf relevante documentatie over uw organisatie ontvangt. Hieronder is per onderdeel

Nadere informatie

Algemeen beleid, beleid ketenpartners en financieel beleid van Dikkertje Dap

Algemeen beleid, beleid ketenpartners en financieel beleid van Dikkertje Dap Algemeen beleid Kinderopvang stelt zich tot doel kinderopvang te bieden waarin kwaliteit en flexibiliteit het uitgangspunt is. De leeftijdsgroep waarop wij ons richten bestaat uit kinderen van 0 tot 13

Nadere informatie

TANDHEELKUNDIG CENTRUM PRINSENLAND ADRES MARIE VAN EIJSDEN VINK STRAAT 400. receptie@tandheelkundigcentrumprinsenland.nl

TANDHEELKUNDIG CENTRUM PRINSENLAND ADRES MARIE VAN EIJSDEN VINK STRAAT 400. receptie@tandheelkundigcentrumprinsenland.nl PRAKTIJKNAAM TANDHEELKUNDIG CENTRUM PRINSENLAND ADRES MARIE VAN EIJSDEN VINK STRAAT 400 POSTCODE PLAATSNAAM 3066 HG ROTTERDAM TELEFOONNUMMER 010 4208589 EMAILADRES WEBSITE receptie@tandheelkundigcentrumprinsenland.nl

Nadere informatie

Dashboard module Klachtenmanagement 2012

Dashboard module Klachtenmanagement 2012 Dashboard module Klachtenmanagement 0 Onderstaande beschrijving omvat een toelichting en de kenmerken die tot een hoge score leiden in de module Klachtenmanagement van het Klantbelang Dashboard. Dit is

Nadere informatie

Plan van Aanpak. TWI implementatie. www.twitraining.nl

Plan van Aanpak. TWI implementatie. www.twitraining.nl Plan van Aanpak TWI implementatie Inhoudsopgave 1. Achtergrond TWI... 3 2. Projectorganisatie... 5 2.1 Trainen medewerkers... 5 2.2 Randvoorwaarden voor het slagen van TWI... 6 3. Planning en doorlooptijd...

Nadere informatie

Datum : energiemanagement & kwaliteitsmanagement

Datum : energiemanagement & kwaliteitsmanagement Energiemanagement Programma & managementsysteem Het beschrijven van het energiemanagement en kwaliteitsmanagementplan (zoals vermeld in de norm, voor ons managementsysteem). 1 Inleiding Maatschappelijk

Nadere informatie

1. Welke sociale vaardigheden zijn voor de sportmasseur het meest belangrijk

1. Welke sociale vaardigheden zijn voor de sportmasseur het meest belangrijk 1. Welke sociale vaardigheden zijn voor de sportmasseur het meest belangrijk A. goed kunnen registreren B. goed kunnen masseren C. goed kunnen communiceren D. goed kunnen beoordelen 2. Wat moet er gebeuren

Nadere informatie

ZELFEVALUATIE KWALITEIT 2015

ZELFEVALUATIE KWALITEIT 2015 ZELFEVALUATIE KWALITEIT 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Cliënten... 4 1.1. Cliëntenraad... 4 1.2. Cliënttevredenheid... 4 1.3. Interne metingen... 6 1.4. Veiligheid... 6 2. Analyse personeelsbeleid...

Nadere informatie

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Opstapcertificatie fase I en II > VV&T versie 2010 Inleiding 2011 Stichting HKZ Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op

Nadere informatie

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie.

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie. FUNCTIE: Directeur POC AFKORTING: DIR AFDELING: Management 1. DOELSTELLINGEN INSTELLING De doelstellingen staan omschreven in het beleidsplan POC. Vermits de directie de eindverantwoordelijkheid heeft

Nadere informatie

Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek

Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek Ingevuld door: Naam Instelling: Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek In de documentenanalyse wordt gevraagd om verplichte documentatie en registraties vanuit de NTA 8009:2007 en HKZ certificatieschema

Nadere informatie

Kwaliteitskader KunstKeur Individuele aanbieders Kunsteductie

Kwaliteitskader KunstKeur Individuele aanbieders Kunsteductie Kwaliteitskader aanbieders Kunsteductie juni 2013 1 1. Toetsingskaders, toetsing en registratie Inleiding Kwaliteitsmanagement vloeit voort uit de overtuiging dat kwaliteit van producten en processen vrijwel

Nadere informatie

Leidraad PLAN VAN AANPAK OP WEG NAAR EEN CERTIFICEERBAAR KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM

Leidraad PLAN VAN AANPAK OP WEG NAAR EEN CERTIFICEERBAAR KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM Pagina 1 van 6 Leidraad PLAN VAN AANPAK OP WEG NAAR EEN CERTIFICEERBAAR KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM In het onderstaande is een leidraad opgenomen voor een Plan van aanpak certificeerbaar kwaliteitsmanagementsysteem.

Nadere informatie

I T S X. Informatiebeveiliging, IT Audit & Compliance, Security as a Service, Risicomanagement, Educatie

I T S X. Informatiebeveiliging, IT Audit & Compliance, Security as a Service, Risicomanagement, Educatie I T S X Understanding the Tools, the Players and the Rules Informatiebeveiliging, IT Audit & Compliance, Security as a Service, Risicomanagement, Educatie Voorwoord Ralph Moonen Arthur Donkers Mijn naam

Nadere informatie

Kerntaak 3 opleiding doktersassistent: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken

Kerntaak 3 opleiding doktersassistent: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Proeve van bekwaamheid Kerntaak 3 opleiding doktersassistent: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Ter beoordeling van de werkprocessen 3.1, 3.2, 3.3 en 3.4 worden (onderzoeks)opdrachten

Nadere informatie

Risicogebaseerd denken De PDCA-cyclus De procesbenadering... 50

Risicogebaseerd denken De PDCA-cyclus De procesbenadering... 50 INHOUD VOORWOORD... 13 HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 15 1.1. Introductie... 15 1.1.1. Naar een visie op kwaliteitsmanagement... 15 1.1.1.1. Het uitgangspunt van beheersing... 16 1.1.1.2. Het uitgangspunt van

Nadere informatie

Raad voor Rechtsbijstand

Raad voor Rechtsbijstand Kwaliteitsnormen bewindvoerderorganisaties in kader van Wsnp Versie IV, mei 2010 *) Onderstaande criteria zijn van toepassing bij de erkenning van kandidaatbewindvoerderorganisaties en bij de periodieke

Nadere informatie

Belangrijke wijzigingen HKZ-normen

Belangrijke wijzigingen HKZ-normen Belangrijke wijzigingen HKZ-normen door wijzigingen in ISO 9001:2015 Belangrijke wijzigingen HKZ-normen Op 15 september 2015 is de nieuwe ISO 9001:2015 gepubliceerd. Een groot aantal HKZ-normen is ISO-compatibel.

Nadere informatie

Vergelijking lip en het INK-Managementmodel

Vergelijking lip en het INK-Managementmodel Vergelijking lip en het INK-Managementmodel 1 HET INK-MANAGEMENTMODEL Het INK-Model dat vanaf 1993 bestaat, heeft altijd bekend gestaan als een model voor totale kwaliteit. Het model is begonnen als een

Nadere informatie

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard)

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Functie-informatie Functienaam: Directeur samenwerkingsverband Organisatie: Samenwerkingsverband 28.05 Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Werkterrein: Management

Nadere informatie

Eisen en voorwaarden NHG-Praktijkaccreditering 2011

Eisen en voorwaarden NHG-Praktijkaccreditering 2011 Eisen en voorwaarden NHG-Praktijkaccreditering 2011 NHG Praktijk Accreditering b.v. Eisen en voorwaarden NHG-Praktijkaccreditering 2011 Inhoudsopgave 1. Onderwerp en toepassingsgebied... 1 2. Verwijzingen...

Nadere informatie

INTERN KWALITEITSJAARVERSLAG 2014

INTERN KWALITEITSJAARVERSLAG 2014 INTERN KWALITEITSJAARVERSLAG 2014 Versie Activiteit Datum Resultaat/opmerkingen Vs. 0.1 Opstellen concept door Januari 2015 kwaliteitsmedewerker Vs. 0.2 Ter vaststelling voorgelegd aan hoofd bureau 2 februari

Nadere informatie

Introductie INK, filosofie, inhoud en toepassing van het INK-managementmodel

Introductie INK, filosofie, inhoud en toepassing van het INK-managementmodel INTRODUCTIE filosofie, inhoud en toepassing van het INK-managementmodel 3 e druk oktober 2004, INK Zaltbommel Managementsamenvatting door Elburg Interim Introductie INK, filosofie, inhoud en toepassing

Nadere informatie

Samenvatting INK Handleiding en ambitie bepalen

Samenvatting INK Handleiding en ambitie bepalen Samenvatting INK Handleiding en ambitie bepalen 5 Hoofdstuk 1 Uw organisatie in conditie Deze handleiding is bedoeld om op gestructureerde wijze in relatief kort tijdsbestek in het management team overeenstemming

Nadere informatie

AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER MEDISCHE LABORATORIA. RvA-F004-2-NL

AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER MEDISCHE LABORATORIA. RvA-F004-2-NL AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER MEDISCHE LABORATORIA RvA-F004-2-NL Naam aanvragende organisatie : Registratienummer (indien aanwezig) : Gevestigd te : Datum aanvraag : Naam aanvrager : Algemeen Dit formulier

Nadere informatie

Professionaliseren inkoopfunctie. Een praktijkvoorbeeld

Professionaliseren inkoopfunctie. Een praktijkvoorbeeld Professionaliseren inkoopfunctie Een praktijkvoorbeeld Even voorstellen Hans de Krijger Interim inkoopadviseur Ruime inkoopervaring Inrichten inkoopfunctie 18 jaar werkzaam in publieke sector Nu werkzaam

Nadere informatie

Introductie OHSAS 18001

Introductie OHSAS 18001 Introductie OHSAS 18001 OHSAS 18001 -in het kort OHSAS 18001 is een norm voor een managementsysteem die de veiligheid en gezondheid in en rondom de organisatie waarborgt. OHSAS staat voor Occupational

Nadere informatie

Simone Vermeulen. Een goede businesscase start met een stakeholders analyse

Simone Vermeulen. Een goede businesscase start met een stakeholders analyse Simone Vermeulen Een goede businesscase start met een stakeholders analyse Syntens Innovatiecentrum Nieuwe verbindingen, nieuwe business 12-10-2012 > Onafhankelijke sparringpartner voor MKB-ondernemers

Nadere informatie