Zelfcheck Implementatie Jeugdwet. (aan de hand van INK-kwaliteitsmodel)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zelfcheck Implementatie Jeugdwet. (aan de hand van INK-kwaliteitsmodel)"

Transcriptie

1 Zelfcheck Implementatie Jeugdwet (aan de hand van INK-kwaliteitsmodel)

2 drs. Geert van der Velde VNG, juni Vereniging van Nederlandse Gemeenten

3 Inhoudsopgave 1 Leiderschap 4 2 Strategie en beleid 5 3 Management van jeugdhulp-medewerkers/jeugdhulp-instellingen 6 4 Management van middelen Gemeentelijke organisatie Financiën Ketenpartners en veldpartijen Fysiek (materialen en faciliteiten) Kennis 8 5 Management van processen Contractering/ inkoop Lokale inkoop Regionale inkoop Bovenregionale inkoop Landelijke inkoop Communicatie Uitvoering/ primair proces Werkprocessen Kwaliteit Registratie AO/IC 12 6 Resultaten 13 7 Klanten en stakeholders 14 8 Medewerkers 15 9 Maatschappij Bestuur en financiers 17 Vereniging van Nederlandse Gemeenten 3

4 1 Leiderschap De manier waarop bestuur en management inspireert tot optimale dienstverlening. 1. Is er een visie op de toekomstige ontwikkeling van de hulp aan jeugdigen en opvoeders? 2. Is duidelijk wat u wilt bereiken met de uitvoering van de Jeugdwet? 3. Zijn er specifieke doelen waar u aan wilt werken in 1 het implementatiejaar invoeringsjaar en verder 4. Wordt aandacht besteed aan de structuur en cultuur van de interne gemeentelijk uitvoeringsorganisatie om de visie te realiseren? 5. Zijn de faciliteiten en ondersteuning toereikend om de visie te laten slagen? 6. Is de wijze van leidinggeven op alle niveaus congruent met de visie en de wijze waarop de jeugdhulp geïmplementeerd wordt? 4 Vereniging van Nederlandse Gemeenten

5 2 Strategie en beleid De manier waarop de gemeente haar missie uitvoert en hoe deze wordt vertaald in concreet beleid, plannen en budget. Het gaat ook over interne en externe informatiebronnen die de strategie voeden. 7. Beschikt de gemeente over redelijk betrouwbare informatie over de aard en omvang van de zorg aan jeugdigen en hun opvoeders vanuit: 1 Zorgverzekeringswet (Jeugd-GGZ) 2 AWBZ 3 Jeugdbescherming 4 Jeugdreclassering 5 Jeugdhulpverlening 8. Is duidelijk op welke manier de gemeente het lokale jeugddomein wil inrichten? 9. Is bepaald wat vrij-toegankelijke jeugdhulp is en wat niet-vrij-toegankelijk is? 10. Is inzichtelijk gemaakt op welke wijze de gemeente het beroep op jeugdhulp en jeugdbescherming wil verminderen? 11. Zijn er afspraken met professionals/ zorgaanbieders om de continuïteit van zorg te waarborgen bij de overgang op 1 januari 2014? 12. Kan de gemeente garanderen dat er in de loop van 2014 sprake is van continuïteit van zorg? 13. Beschikt de gemeente over een kwaliteitskader voor (de uitvoering van) de jeugdhulp? 14. Heeft de Gemeenteraad de Verordening Jeugd vastgesteld? 15. Heeft de Gemeenteraad het Uitvoeringsbesluit vastgesteld? Vereniging van Nederlandse Gemeenten 5

6 3 Management van jeugdhulpmedewerkers/jeugdhulp-instellingen De manier waarop de kennis en inzet van de medewerkers maximaal wordt benut. 16. Is bekend welke expertise en competenties nodig zijn bij de uitvoering van de jeugdhulp? 17. Zijn expertise en competenties herkenbaar onderdeel van het inrichtingsmodel? 18. Zijn investering in kennis en vaardigheden van medewerkers onderdeel van de uitvoeringsafspraken? 19. In welke mate is de stijl van leidinggeven van de uitvoeringsorganisatie congruent met de gewenste werkwijze van de jeugdhulp-medewerker aan jeugdige en opvoeders? 20. Is waardering en respect voor de inspanningen van medewerkers onderdeel van de afspraken met de jeugdhulpaanbieder? 21. Is er een veiligheids- en zorgprotocol in geval van (dreigende) intimidatie en geweld tegen een jeugdhulp-medewerker, inclusief vertrouwenspersoon? 22. Is duidelijk wie de vertrouwenspersoon is hoe die te bereiken is? 6 Vereniging van Nederlandse Gemeenten

7 4 Management van middelen De manier waarop vanuit de beschikbare middelen (geld, kennis, technologie, materialen en faciliteiten) worden aangewend om de activiteiten van de gemeente op het jeugddomein efficiënt en effectief uit te voeren. Ook de manier waarop samengewerkt wordt met ketenpartners en veldpartijen om de toegevoegde waarde van de jeugdhulp te vergroten. 4.1 Gemeentelijke organisatie 23. Is het beleidsdeel van de Jeugdwet binnen de gemeentelijke organisatie verankerd in een functie en/ of afdeling? 24. Is het uitvoeringsdeel van de Jeugdwet binnen de gemeentelijke organisatie verankerd in een functie en/ of afdeling? 25. Is de budgetverantwoordelijkheid ondergebracht in de gemeentelijke Planning en Control-cyclus? 26. Is de kennis binnen de gemeentelijke organisatie toereikend voor de implementatie van de Jeugdwet 27. Is de kennis binnen de gemeentelijke organisatie toereikend voor de uitvoering van de jeugdhulp? 4.2 Financiën 28. Is in redelijke mate bekend welk totaal-budget beschikbaar is voor de uitvoering van de Jeugdwet? 29. Toedeling financiën. Is bekend wat de (verwachte) budgetten zijn voor de verschillende onderdelen van het lokale jeugdsysteem? 30. In welke mate verwacht u dat het beschikbare budget toereikend is voor de uitvoering van de Jeugdwet? 31. Heeft de gemeente een reserve bij onverhoopt overschrijden van het beschikbare jeugdbudget, in de loop van 2014? 4.3 Ketenpartners en veldpartijen 32. Is bekend met welke stakeholders de gemeente te maken heeft bij de uitvoering van de Jeugdwet? 33. Is getoetst of er stakeholders ontbreken? 34. Heeft de gemeente overleg gevoerd met (vertegenwoordigers van) cliënten en professionals/ aanbieders, met als doel consensus over inrichting van het nieuwe jeugddomein? 4.4 Fysiek (materialen en faciliteiten) 35. Is bekend over welke faciliteiten de uitvoerder van de jeugdhulp moet beschikken om de jeugdhulp adequaat uit te voeren? 36. Beschikt de uitvoerder van de jeugdhulp over deze faciliteiten? 37. Is bekend waar (= locatie) belanghebbenden fysiek hun vraag/ probleem kenbaar kunnen maken? 38. Is de bereikbaarheid van de jeugdhulpverlener bekend? 39. Is het telefoonnummer van het AMHK bekend? 40. Is het telefoonnummer van een spoedeisende dienst bekend (voor dringende jeugdhulp)? 41. Is bekend hoe de Raad voor de Kinderbescherming bereikbaar is? 42. Is de fysieke bereikbaarheid bekend in geval van ernstige onveiligheid van een jeugdige, zodanig dat een acute maatregel noodzakelijk is en handelend kan worden opgetreden? Vereniging van Nederlandse Gemeenten 7

8 4.5 Kennis 43. Is er een kennissysteem in de gemeentelijke organisatie om de kennis van (uitvoering van) jeugdhulp op peil te houden? 44. Wordt kennis over jeugd(hulp) gedeeld met andere beleidssectoren en/ of afdelingen? 8 Vereniging van Nederlandse Gemeenten

9 5 Management van processen De manier waarop de gemeente de processen identificeert, ontwerpt, beheerst en waar nodig verbetert of vernieuwt. Aandacht voor de specifieke eisen en mogelijkheden van de jeugdhulp-medewerkers, het type medewerker dat met kennis van zaken en ervaring vaak autonoom kan handelen. 5.1 Contractering/ inkoop Lokale inkoop 45. Is er een contract over uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en/ of jeugdreclassering met ten minste één gecertificeerde instelling, met daarin in ieder geval uitvoeringsafspraken over de aard van de dienstverlening, de wijze van toegang, responstijd, kwaliteitseisen, wijze van financiering, wijze van declaratie? 46. Is er een (zijn er) contract(en) gesloten met Jeugdhulpaanbieders, met daarin in ieder geval uitvoeringsafspraken over de aard van de dienstverlening, de wijze van toegang, responstijd, kwaliteitseisen, wijze van financiering, wijze van declaratie? 47. Zijn er contracten gesloten met J-GGZ-aanbieders, met daarin in ieder geval uitvoeringsafspraken over de aard van de dienstverlening, responstijd, kwaliteitseisen, wijze van financiering, wijze van declaratie? 48. Zijn er contracten gesloten met (L)VG-aanbieders, met daarin in ieder geval uitvoeringsafspraken over de aard van de dienstverlening, de wijze van toegang, responstijd, kwaliteitseisen, wijze van financiering, wijze van declaratie? 49. Zijn er contracten gesloten met aanbieders, met daarin in ieder geval uitvoeringsafspraken over begeleiding (inclusief vervoer), persoonlijke verzorging en het bijbehorende kortdurende verblijf ongeacht de aard van de beperking, de wijze van toegang, responstijd, kwaliteitseisen, wijze van financiering, wijze van declaratie? 50. Zijn er contracten gesloten met aanbieders op het gebied van Verslavingszorg, met daarin in ieder geval uitvoeringsafspraken over de aard van de dienstverlening, de wijze van toegang, responstijd, kwaliteitseisen, wijze van financiering, wijze van declaratie? Regionale inkoop 51. Is duidelijk welke producten of diensten niet binnen de gemeente kunnen worden aangeboden? 52. Heeft de gemeente regionale afspraken over deze producten of diensten? 53. Zijn er contracten gesloten met deze aanbieders van regionale producten of diensten, met daarin in ieder geval uitvoeringsafspraken over de aard van de dienstverlening, de wijze van toegang, responstijd, kwaliteitseisen, wijze van financiering, wijze van declaratie? Bovenregionale inkoop 54. Is duidelijk welke producten of diensten niet binnen de regio kunnen worden aangeboden? 55. Heeft de gemeente bovenregionale afspraken over deze producten of diensten? 56. Zijn er contracten gesloten met deze aanbieders van bovenregionale producten of diensten, met daarin in ieder geval uitvoeringsafspraken over de aard van de dienstverlening, de wijze van toegang, responstijd, kwaliteitseisen, wijze van financiering, wijze van declaratie? Landelijke inkoop 57. Is duidelijk welke producten of diensten niet binnen bovenregionaal kunnen worden aangeboden? 58. Is de gemeente bekend met de landelijke afspraken over deze producten of diensten? 59. Is de gemeente bekend met deze aanbieders van specifieke producten of diensten, met in ieder Vereniging van Nederlandse Gemeenten 9

10 geval uitvoeringsafspraken over de aard van de dienstverlening, de wijze van toegang, responstijd, kwaliteitseisen, wijze van financiering, wijze van declaratie? 5.2 Communicatie 60. Is er een communicatieplan voor de bewoners van de gemeente, waaruit blijkt hoe zij een beroep kunnen doen op jeugdhulp, AMHK, jeugdbescherming en pleegzorg? 5.3 Uitvoering/ primair proces Werkprocessen Regie opvoeders en jeugdige. 61. Is in de uitvoerende werkprocessen structureel opgenomen dat acties altijd in overleg met en met medeweten van jeugdige en ouders plaatsvinden? 62. Is duidelijk hoe de opvoeders en jeugdige regie voeren over de informatie-uitwisseling tussen de (jeugd)hulpverleners (doelinformatie ihk van WBP!), ook in geval van gedwongen ingrijpen? Meldcode. 63. Is de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling opgenomen in de uitvoeringsafspraken met jeugdhulpverleners? Zorgmelding. 64. Is er een protocol voor de route van een zorgmelding, waarin actoren, acties en bereikbaarheid/ beschikbaarheid duidelijk zijn? Spoedeisende zorg. 65. Is er een protocol voor de route van spoedeisende zorg, waarin actoren, acties en bereikbaarheid/ beschikbaarheid duidelijk zijn? Gezagsmaatregel. 66. Is er een protocol voor de route van uitvoering van een gezagsmaatregel, waarin actoren, acties en bereikbaarheid/ beschikbaarheid duidelijk zijn? Jeugdmaatregel. 67. Is er een protocol voor de route van uitvoering van een jeugdmaatregel (jeugdreclassering), waarin actoren, acties en bereikbaarheid/ beschikbaarheid duidelijk zijn? Huisarts. 68. Is voor huisartsen duidelijk welke verwijsmogelijkheden er lokaal, regionaal, bovenregionaal en landelijk zijn? 69. Is voor huisartsen duidelijk voor welke behandeling hun verwijzing voorwaarde is voor vergoeding van de behandelkosten door de gemeente (poortwachtersfunctie)? 70. Is er een informatiefunctie binnen de gemeentelijke organisatie die medische verwijzers kan informeren over individuele voorzieningen zoals gecontracteerde behandelingen, begeleiding en ondersteuning en algemene, collectieve voorzieningen)? 71. Is er een functie (functionaris(sen) of overleg) in het lokale jeugddomein, die gemeente en jeugdige of opvoeders adviseert over een alternatief, in geval een bepaald aanbod of behandeling ontbreekt? 72. Is er terugkoppeling aan de inkoopverantwoordelijke en is deze geborgd in het werkproces, in geval een bepaald aanbod ontbreekt? 73. Zijn er afspraken over inhoudelijke terugkoppeling van de jeugdhulpverlener aan de huisarts en/ 10 Vereniging van Nederlandse Gemeenten

11 of JGZ-arts, in geval van verwijzing naar de jeugdhulpverlener? JGZ. 74. Is duidelijk welke plaats de JGZ inneemt in het lokale jeugddomein? 75. Is duidelijk wanneer signalen van de JGZ het preventieve domein overstijgen en hoe die signalen terechtkomen bij de uitvoerder(s) van de Jeugdwet (jeugdhulp)? 76. Zijn er afspraken over terugkoppeling tussen Jeugdhulpverlener/ jeugdhulp-aanbieders en de JGZ in geval van bemoeienis van de jeugdhulp en hoe ouders/ jeugdige daar bij betrokken zijn? 77. Zijn er afspraken met JGZ-arts over welke verwijsmogelijkheden er lokaal, regionaal, bovenregionaal en landelijk zijn? 78. Is duidelijk hoe JGZ-arts en huisarts met elkaar afstemmen over verwijzing en behandeling en hoe opvoeders/ jeugdige daarbij betrokken wordt? 79. Is vastgelegd op welke wijze het kinddossier een rol speelt bij de ondersteuning, begeleiding en/ of behandeling van de jeugdige? Besluit en beschikking 80. Is vastgelegd welke diensten, producten en/ of individuele voorzieningen uitsluitend toegankelijk zijn via een beschikking? 81. Is er een procedure voor aanvraag, onderzoek, besluit en beschikking? 82. Is er een verantwoordelijkheidstoedeling binnen de beschikkingsprocedure, eventueel met mandaatverlening door het college? 83. Is er een procedure voor bezwaar en beroep op de te beschikken voorzieningen? 84. Is er een klachtencommissie ingesteld voor klachten aangaande jeugdhulpverlening? Woonplaatsbeginsel 85. Is de toets op de woonplaats van de jeugdige opgenomen in het begin van de werkprocessen, voorafgaand aan enige vorm van jeugdhulpverlening aan opvoeder/ jeugdige? 86. Is de toets op het woonplaats geborgd in de administratieve processen, inclusief de gemeentelijk basisadministratie? Verantwoording en registratie 87. Weten jeugdhulpverleners welke concrete informatie vastgelegd moet worden? 88. Is bekend voor welk doel deze informatie noodzakelijk is? 5.4 Kwaliteit 89. Is de aanwezigheid van het certificaat (vlg. art ) van de instelling voor uitvoering van jeugdbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering getoetst door de gemeente? 90. Is bekend welke vormen van van jeugdhulpverlening (ondersteuning, begeleiding en/ of behandeling) zijn voorbehouden aan in het register opgenomen jeugdhulpaanbieders/ jeugdhulpverleners en/ of gecertificeerde instellingen? 91. Heeft de gemeente bovenop de certificering volgens de Jeugdwet en de registratievereisten, nog eigen kwaliteitsvereisten? 92. Is er een beschrijving van de outcomecriteria die gehanteerd worden ten aanzien van jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen? 5.5 Registratie 93. Is er een registratiesysteem, dat het familiegroepsplan faciliteert, dossiervorming van de professional ondersteunt, berichtenverkeer tussen ketenpartners ondersteunt, de gepleegde inzet van jeugdhulp vastlegt en declaratie/ facturatie naar de gemeente mogelijk maakt? 94. Is de registratie en daarmee verbandhoudende afspraken congruent aan de bedoelde werk- Vereniging van Nederlandse Gemeenten 11

12 wijze van de jeugdhulpverleners, en de visie, missie en doelstelling van het gemeentelijke jeugdhulpbeleid? 5.6 AO/IC 95. Is er een gemeentelijk systeem voor input, verwerking en output van declaraties van uitvoerders van jeugdhulp? 96. Is de AO/IC en de daarmee verbandhoudende voorwaarden voor de uitvoerders van de jeugdhulp congruent aan de visie, missie en doelstelling van het gemeentelijke jeugdhulpbeleid? 12 Vereniging van Nederlandse Gemeenten

13 6 Resultaten Vereniging van Nederlandse Gemeenten 13

14 7 Klanten en stakeholders De waardering door opvoeders/ jeugdigen, stakeholders en partners waarmee wordt samengewerkt, is van groot belang voor de kwaliteit van de jeugdhulpverlening. Daarom is het nodig te weten hoe zij de dienstverlening en de samenwerking waarderen. Wat is de mening van opvoeders/ jeugdigen, stakeholders en partners over de dienstverlening? Is er inzicht in de redenen waarom men wel of niet van jeugdhulp gebruikt maakt? Wat mag voor de toekomst worden verwacht voor wat betreft het gebruik van jeugdhulp? 14 Vereniging van Nederlandse Gemeenten

15 8 Medewerkers Bij de waardering door medewerkers spelen onderstaande vragen een rol: Hoe denken medewerkers jeugdhulpverlening over hun afdeling? Voldoen het werk en de afdeling aan de verwachtingen van medewerkers in materiële en niet-materiële zin (ontwikkeling, uitdaging, motivatie)? Hoe moet een afdeling jeugdhulpverlening zijn voor zijn medewerkers en wordt dat ook waar gemaakt? Vereniging van Nederlandse Gemeenten 15

16 9 Maatschappij Hoe leiden de interne gemeentelijke processen tot het behalen van de maatschappelijke doelen in de Jeugdwet? Hoe houdt de gemeente rekening met de behoeften en verwachtingen van de lokale (en regionale) omgeving, ic. de opvoeders en jeugdigen? Hierbij spelen elementen als werkgelegenheid, milieu fysieke omgeving en bijdragen aan het onderwijs een rol, maar vooral ook hoe burgers participeren in de (lokale) samenleving. 16 Vereniging van Nederlandse Gemeenten

17 10 Bestuur en financiers Hoe waarderen gemeenteraad en overige financiers (zorgverzekeraars) de inspanningen van de gemeente? Hierbij spelen onderstaande vragen een rol: Hoe beoordelen zij de prestaties van de jeugdhulpverleners? Zijn de financiële en operationele doelstellingen behaald? Zijn de maatschappelijke doelstellingen behaald? Welke ruimte wordt geboden voor investeringen? En waar moeten die toe leiden? Wat zijn de lange termijn perspectieven om de visie van de gemeente te realiseren? Vereniging van Nederlandse Gemeenten 17

18

Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018

Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018 Bijlage 2 bij raadsvoorstel inzake Lokaal en regionaal beleidskader voor jeugdzorg. Samenvatting Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018 Inleiding Op 1 januari 2015

Nadere informatie

Het organiseren van een Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK)

Het organiseren van een Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK) Vragenlijst Inhoud: 1. In hoeverre is er een gedeelde visie in de regio over wat er op lokaal, regionaal en bovenregionaal niveau dient te worden ingekocht en georganiseerd? Er vindt al goede samenwerking

Nadere informatie

Concept Verordening jeugdhulp gemeente Velsen 2015

Concept Verordening jeugdhulp gemeente Velsen 2015 Concept Verordening jeugdhulp gemeente Velsen 2015 De raad van de gemeente Velsen; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 2014 met nummer..; gelet op de artikelen 2.9,

Nadere informatie

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet Kwaliteit 1 Inleiding Wat is kwaliteit van zorg en wat willen we als gemeenten samen met onze zorgaanbieders ten aanzien van kwaliteit afspreken? Om deze vraag te beantwoorden vinden twee bijeenkomsten

Nadere informatie

Regionale Bijeenkomsten Zorgaanbieders. Transitiebureau Jeugd April 2014

Regionale Bijeenkomsten Zorgaanbieders. Transitiebureau Jeugd April 2014 Regionale Bijeenkomsten Zorgaanbieders Transitiebureau Jeugd April 2014 261 dagen tot de nieuwe Jeugdwet 2 Inhoud 1. Jeugdwet, wat gaat er veranderen? 2. Implementatie 2014 3. Inkoop 3 4 1. Jeugdwet Alle

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 april 2016;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 april 2016; VERORDENING JEUGDHULP GEMEENTE BEESEL De raad van de gemeente Beesel, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 april 2016; gelet op de artikelen 2.9, 2.10, 2.12 en 8.1.1

Nadere informatie

22 Kwaliteit en kwaliteitszorg 23

22 Kwaliteit en kwaliteitszorg 23 22 Kwaliteit en kwaliteitszorg 23 Waarom aandacht voor kwaliteit? Verhoudingen in de non-profit sector worden steeds zakelijker, ook bij organisaties die met vrijwilligers werken. De klant wil kwaliteit.

Nadere informatie

De nieuwe Jeugdwet op hoofdlijnen. André Schoorl Programma stelselherziening jeugd

De nieuwe Jeugdwet op hoofdlijnen. André Schoorl Programma stelselherziening jeugd De nieuwe Jeugdwet op hoofdlijnen André Schoorl Programma stelselherziening jeugd Aanleiding Conclusies Parlementaire werkgroep 2011: - Huidige stelsel is versnipperd - Samenwerking rond gezinnen schiet

Nadere informatie

22 december Beleidsregels jeugdhulp 2015

22 december Beleidsregels jeugdhulp 2015 22 december 2014 Beleidsregels jeugdhulp 2015 Beleidsregels Jeugdwet Inhoudsopgave 1. Voorwaarden om in aanmerking te komen voor een PGB...7 1.1 Bekwaamheid van de aanvrager... 7 1.2 Motivering door

Nadere informatie

Toetsingskader Stap 2 voor toezicht naar Veilig Thuis

Toetsingskader Stap 2 voor toezicht naar Veilig Thuis Toetsingskader Stap 2 voor toezicht naar Veilig Thuis Utrecht, juli 2016 Motto Naar zichtbare kwaliteit in de jeugdhulp! Missie De Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie

Nadere informatie

zoals gesteld in de Jeugdwet

zoals gesteld in de Jeugdwet Factsheet Kwaliteitseisen jeugdhulpaanbieders en gemeenten zoals gesteld in de Jeugdwet Inleiding Met de transitie jeugdzorg worden gemeenten inhoudelijk en budgettair verantwoordelijk voor preventie,

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Wormerland

Aan de raad van de gemeente Wormerland RAADSVOORSTEL Aan de raad van de gemeente Wormerland Datum aanmaak 10-09-2014 Onderwerp Beleidsplan Jeugdhulp Wormerland 2015-2017 Programma en portefeuillehouder E. Fens Raadsvergadering 21 oktober 2014

Nadere informatie

ECSD/U201402069 Lbr. 14/085

ECSD/U201402069 Lbr. 14/085 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Ledenbrief beleidsinformatie jeugd / gedwongen kader uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201402069 Lbr. 14/085 bijlage(n)

Nadere informatie

T oetsingskader voor toezicht naar Veilig Thuis in 2015

T oetsingskader voor toezicht naar Veilig Thuis in 2015 T oetsingskader voor toezicht naar Veilig Thuis in 2015 Utrecht, juni 2015 Motto Naar zichtbare kwaliteit in de jeugdhulp! Missie De Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winterswijk van..

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winterswijk van.. RAADSBESLUIT Onderwerp: Verordening Jeugdhulp Winterswijk De raad van de gemeente Winterswijk; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winterswijk van.. gelet

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst

Informatiebijeenkomst Informatiebijeenkomst Transities Jeugd en Wmo 18 september 2014 Even voorstellen Marieke Dawson sr. beleidsmedewerker Jeugd en Wmo 1 In deze presentatie Wettelijk kader: wat verandert er? Wat heeft de

Nadere informatie

Samenvatting Deze nadere regels bevatten een nadere uitwerking van de verordening jeugdhulp Hof van Twente 2015.

Samenvatting Deze nadere regels bevatten een nadere uitwerking van de verordening jeugdhulp Hof van Twente 2015. Nadere regels jeugdhulp Hof van Twente 2015 Samenvatting Deze nadere regels bevatten een nadere uitwerking van de verordening jeugdhulp Hof van Twente 2015. Burgemeester en wethouders van Hof van Twente;

Nadere informatie

Over zorg voor de jeugd en de Jeugdwet. hoorn.nl

Over zorg voor de jeugd en de Jeugdwet. hoorn.nl Over zorg voor de jeugd en de Jeugdwet hoorn.nl Wmo Partici patiewet Jeugdwet gemeente Aanleiding Jeugdwet huidige stelsel versnipperd samenwerking rond gezinnen schiet tekort druk op gespecialiseerde

Nadere informatie

Factsheet: Kwaliteitseisen jeugdhulpaanbieders en gemeenten zoals gesteld in de Jeugdwet

Factsheet: Kwaliteitseisen jeugdhulpaanbieders en gemeenten zoals gesteld in de Jeugdwet Factsheet: Kwaliteitseisen jeugdhulpaanbieders en gemeenten zoals gesteld in de Jeugdwet Inleiding Met de transitie jeugdzorg worden gemeenten inhoudelijk en budgettair verantwoordelijk voor preventie,

Nadere informatie

J. Schouwerwou F. Veltman Zaaknummer : Voorstel: Instemmen met het "Transitiearrangement Regio Fryslân"

J. Schouwerwou F. Veltman Zaaknummer : Voorstel: Instemmen met het Transitiearrangement Regio Fryslân Aan de gemeenteraad van4 : Gemeenten Gaasterlân-Sleat, Lemsterland en Skarsterlân Raadsvergadering : 11 december 2013 Commissievergadering : 3 december 2013 Agendapunt : 10 Nummer : 2013/097 Datum voorstel

Nadere informatie

Kennisateliers Jeugdbescherming Jeugdreclassering. Juni 2013 Anna van Beuningen

Kennisateliers Jeugdbescherming Jeugdreclassering. Juni 2013 Anna van Beuningen Kennisateliers Jeugdbescherming Jeugdreclassering Juni 2013 Anna van Beuningen Gemeenten na 2015 verantwoordelijk voor inrichting van het gehele jeugdstelsel Dus ook voor toeleiding naar jeugdbescherming

Nadere informatie

Managementsamenvatting Regionaal Beleidskader Route Zuidoost

Managementsamenvatting Regionaal Beleidskader Route Zuidoost Managementsamenvatting Regionaal Beleidskader Route Zuidoost 2015-2018 Inleiding Op 1 januari 2015 treedt de Jeugdwet in werking. Gemeenten worden bestuurlijk en financieel verantwoordelijk voor alle vormen

Nadere informatie

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014 DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN Raadsvoorstellen 2014 Presentatie: 11-12 12-20132013 Planning raadsbesluiten Beleidskader (nieuwe Wmo en Jeugdwet): januari 2014 Transitiearrangement Zorg voor Jeugd: :

Nadere informatie

Hoofdstuk 4. Kwaliteit

Hoofdstuk 4. Kwaliteit Fawzi Salih van K2 Brabants Kenniscentrum Jeugd heeft voor u een eerste screening gemaakt van hoofdstuk 4. Het resultaat van de screening is terug te vinden op de volgende pagina s. De samenvatting per

Nadere informatie

Artikel 1 Begripsbepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen Burgemeester en wethouders van de gemeente Marum; gelet op de Jeugdwet 2015 en de artikelen 4 tot en met 13 van de Verordening Jeugdhulp Gemeente Marum 2015; besluiten vast te stellen de volgende NADERE

Nadere informatie

Vragen en antwoorden Jeugdzorg gemeente De Bilt voor inwoners, versie december 2014

Vragen en antwoorden Jeugdzorg gemeente De Bilt voor inwoners, versie december 2014 Vragen en antwoorden Jeugdzorg gemeente De Bilt voor inwoners, versie december 2014 Jeugdhulp VRAAG: Hoe wordt vanaf 2015 de zorg voor mijn kind geregeld? ANTWOORD: Vanaf 2015 regelt de gemeente alle zorg

Nadere informatie

Factsheet Besluit gemeente na verwijzing door huisarts?

Factsheet Besluit gemeente na verwijzing door huisarts? JStelselwijziging Jeugd Factsheet Besluit gemeente na verwijzing door huisarts? Aanleiding Moet of kan de gemeente na de verwijzing door de huisarts en de beoordeling door de jeugdhulpaanbieder nog een

Nadere informatie

Algemene vragen van ouders over de transitie jeugdhulp

Algemene vragen van ouders over de transitie jeugdhulp Algemene vragen van ouders over de transitie jeugdhulp Voor welke vormen van jeugdhulp wordt de gemeente verantwoordelijk? In het nieuwe jeugdstelsel wordt de gemeente verantwoordelijk voor: - alle vormen

Nadere informatie

Jeugdhulp in Nissewaard

Jeugdhulp in Nissewaard Jeugdhulp in Nissewaard Projectleider decentralisatie jeugdhulp Angela van den Berg Regisseur jeugd en gezin JOT kernen Jolanda Combrink Inhoud 1. Wat verandert er? 2. Beleidskaders 3. Jeugdhulpplicht

Nadere informatie

RAADSBESLUIT: BESLUIT:

RAADSBESLUIT: BESLUIT: RAADSBESLUIT: De raad van de gemeente Leiden: Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders (raadsvoorstel 14.0091 van 2014), mede gezien het advies van de commissie gelet op de artikelen 2.2, 2.9,

Nadere informatie

Algemene vragen van ouders over de transitie jeugdhulp

Algemene vragen van ouders over de transitie jeugdhulp 1 Algemene vragen van ouders over de transitie jeugdhulp 1. Voor welke vormen van jeugdhulp wordt de gemeente verantwoordelijk? In het nieuwe jeugdstelsel wordt de gemeente verantwoordelijk voor: alle

Nadere informatie

gelet op de artikelen 2.9, 2.10, 2.12 lid 2, vierde lid, en 12.4 lid 2 van de Jeugdwet en artikel 149 en 156 van de Gemeentewet;

gelet op de artikelen 2.9, 2.10, 2.12 lid 2, vierde lid, en 12.4 lid 2 van de Jeugdwet en artikel 149 en 156 van de Gemeentewet; Raadsbesluit De raad van de gemeente Heerde; gelezen het voorstel van het college d.d. 30 september 2014; gelet op de artikelen 2.9, 2.10, 2.12 lid 2, 8.1.1 vierde lid, en 12.4 lid 2 van de Jeugdwet en

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF

RAADSINFORMATIEBRIEF RAADSINFORMATIEBRIEF Onderwerp: Transitie jeugdzorg inkoop Registratienummer: 00523307 Datum: 25 juni 2014 Portefeuillehouder: M. Schlösser Steller: E. Meulman Nummer: RIB-MS-1407 1. Inleiding Per 1-1-2015

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2015/649218 Documentnummer: 1894/2016/771825 Besluitnummer: 26 9.1 Onderwerp: Aangepaste samenwerkingsafspraken pleegzorg

Nadere informatie

Aan de Raad. Vaststellen Regionaal Transitiearrangement Zorg voor Jeugd

Aan de Raad. Vaststellen Regionaal Transitiearrangement Zorg voor Jeugd Aan de Raad Agendapunt: 9 Onderwerp: Vaststellen Regionaal Transitiearrangement Zorg voor Jeugd Kenmerk: Status: SaZa - Welzijn / YK Besluitvormend Kollum, 3 december 2013 Samenvatting Gemeenten worden

Nadere informatie

Startnotitie Ontwikkeltafel Kwaliteit 1

Startnotitie Ontwikkeltafel Kwaliteit 1 Startnotitie Ontwikkeltafel Kwaliteit 1 tbv de bijeenkomst op 10 april 2015 1 Inleiding In 2014 is in verschillende ontwikkeltafels het inkoopbeleid, inclusief de DVO-2015 ontwikkeld. In deze ontwikkeltafels

Nadere informatie

VERORDENING JEUGDHULP GEMEENTE VEGHEL 2015

VERORDENING JEUGDHULP GEMEENTE VEGHEL 2015 VERORDENING JEUGDHULP GEMEENTE VEGHEL 2015 De raad van de gemeente Veghel; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 30 september 2014; gelet op de artikelen 2.9, 2.10, 2.12

Nadere informatie

Jeugdhulp naar gemeenten

Jeugdhulp naar gemeenten Jeugdhulp naar gemeenten Raad op Zaterdag Den Haag, mei 2014 Astrid Jansen Programma Voorgeschiedenis & Jeugdwet Rol van de Gemeenteraad Financiën Vragen & Discussie Voorgeschiedenis Decentralisatie is

Nadere informatie

De Jeugdwet en pleegzorg: transitie en transformatie?!

De Jeugdwet en pleegzorg: transitie en transformatie?! De Jeugdwet en pleegzorg: transitie en transformatie?! mr. Renske de Boer programmaleider Masteropleiding Jeugdzorg & docent Jeugdrecht Hogeschool Leiden Pleegzorgsymposium juni 2014 Stelling Door de nieuwe

Nadere informatie

Pedagogische civil society: Gemeenschappelijke activiteiten van burgers rondom het grootbrengen van kinderen.

Pedagogische civil society: Gemeenschappelijke activiteiten van burgers rondom het grootbrengen van kinderen. Beleidsplan Onderdeel Vrij en niet vrij toegankelijke jeugdhulp In deze memo wordt nader in gegaan op de volgende onderwerpen: A. Eenduidige definiëring typen jeugdhulp B. Definiëring welke jeugdhulp wel

Nadere informatie

Informatieve bijeenkomst

Informatieve bijeenkomst Informatieve bijeenkomst 16 oktober 2014 Wmo adviesraden en Clientenraad ISD P&O De Kempen 1 AGENDA 19.30 uur Welkom door projectleider Transities 19.35 uur Inkoop Wmo/Begeleiding 19.50 uur Mogelijkheid

Nadere informatie

Nadere regels jeugdhulp gemeente Voorschoten Definitieve versie

Nadere regels jeugdhulp gemeente Voorschoten Definitieve versie Nadere regels jeugdhulp gemeente Voorschoten 2015 Definitieve versie Inhoudsopgave Nadere regels jeugdhulp gemeente Voorschoten 2015... 3 Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Vormen van jeugdhulp...

Nadere informatie

hoofdlijnennotitie Decentralisatie Jeugdzorg Westelijke Mijnstreek

hoofdlijnennotitie Decentralisatie Jeugdzorg Westelijke Mijnstreek Betreft Vergaderdatum hoofdlijnennotitie Decentralisatie Jeugdzorg Westelijke Mijnstreek 25-februari-2014 Gemeenteblad 2014 / Agendapunt Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld: 1. De hoofdlijnennotitie

Nadere informatie

Verordening jeugdhulp

Verordening jeugdhulp Verordening jeugdhulp DE RAAD VAN DE GEMEENTE PEEL EN MAAS Gelet op het raadsvoorstel (2016-087 04) Gelet op het bepaalde in artikel 147 en 149 van de Gemeentewet. Gelet op het bepaalde in de artikelen

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget (pgb) Informatiebijeenkomst Gemeente Houten

Persoonsgebonden budget (pgb) Informatiebijeenkomst Gemeente Houten Persoonsgebonden budget (pgb) Informatiebijeenkomst Gemeente Houten Welkomstwoord door Michiel van Liere, wethouder Jeugd Toelichting op het persoonsgebonden budget (pgb) Jeugd door Aagje Meijer, projectleider

Nadere informatie

Overzicht van wijzigingen Verordening Jeugdhulp Stadskanaal 2015 en Nadere regels Jeugdhulp Stadskanaal 2015

Overzicht van wijzigingen Verordening Jeugdhulp Stadskanaal 2015 en Nadere regels Jeugdhulp Stadskanaal 2015 Overzicht van wijzigingen Verordening Jeugdhulp Stadskanaal 2015 en Nadere regels Jeugdhulp Stadskanaal 2015 Behorend bij collegebesluit d.d. 22 maart 2016 en bij raadsbesluit van 27 juni 2016 WIJZIGINGEN

Nadere informatie

Verordening uitvoering Jeugdwet gemeente Oldenzaal 2015

Verordening uitvoering Jeugdwet gemeente Oldenzaal 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Oldenzaal. Nr. 61483 31 oktober 2014 Verordening uitvoering Jeugdwet gemeente Oldenzaal 2015 Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen 3 Artikel 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

Verordening jeugdhulp

Verordening jeugdhulp Verordening jeugdhulp De raad van de gemeente...; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van... 2014 met nummer...; gelet op de artikelen 2.9, 2.10, 2.12 en 8.1.1, vierde lid,

Nadere informatie

Onderwerp: Verordening Jeugdhulp gemeente Zederik 2016. gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 3 november 2015;

Onderwerp: Verordening Jeugdhulp gemeente Zederik 2016. gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 3 november 2015; Onderwerp: Verordening Jeugdhulp gemeente Zederik 2016. Z.7519/RB.76 De Raad der gemeente Zederik; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 3 november 2015; gelet op de artikelen

Nadere informatie

Er is voldaan aan de verplichting in de Jeugdwet om een beleidsplan en een verordening vast te stellen.

Er is voldaan aan de verplichting in de Jeugdwet om een beleidsplan en een verordening vast te stellen. Datum: 28-10-14 Onderwerp Beleidsplan jeugd en verordening jeugdhulp Status Besluitvormend Voorstel 1. het regionale beleidsplan jeugd vast te stellen 2. het lokale beleidsplan jeugd gemeente Boxtel 2015

Nadere informatie

Aan de raad. No. 10. Wissenkerke, 21 oktober 2013

Aan de raad. No. 10. Wissenkerke, 21 oktober 2013 Raadsvergadering d.d. 19 december 2013 Aan de raad Voorstraat 31, 4491 EV Wissenkerke Postbus 3, 4490 AA Wissenkerke Tel 14 0113 Fax (0113) 377300 No. 10. Wissenkerke, 21 oktober 2013 Onderwerp: Voorstel/alternatieven

Nadere informatie

BIJLAGE 1: Opgaven voor gemeenten in het nieuwe stelsel

BIJLAGE 1: Opgaven voor gemeenten in het nieuwe stelsel BIJLAGE 1: Opgaven voor gemeenten in het nieuwe stelsel (concept Jeugdwet oktober 2012) 1 ROL GEMEENTE IN HET NIEUWE STELSEL 1.1 Algemeen De gemeente wordt met ingang van 2015 verantwoordelijk voor jeugdhulp,

Nadere informatie

: 3 december 2013 : 16 december : dhr. J.L.M. Vlaar :

: 3 december 2013 : 16 december : dhr. J.L.M. Vlaar : RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid : 3 december 2013 : 16 december 2013 : dhr. J.L.M. Vlaar : Zaaknummer

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014; Verordening Jeugdhulp Opsterland 2015 De raad van de gemeente Opsterland, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014; gelet op de artikelen 2.2, 2.9, 2.10,

Nadere informatie

Lelystad. Raadsbesluit. /Lj OSó2. gemeenteraad. Nummer: 141033747. De raad van de gemeente Lelystad,

Lelystad. Raadsbesluit. /Lj OSó2. gemeenteraad. Nummer: 141033747. De raad van de gemeente Lelystad, /Lj OSó2 gemeenteraad ff Lelystad Raadsbesluit Nummer: 141033747 De raad van de gemeente Lelystad, op voorstel van het college van de gemeente Lelystad d.d. 19 augustus 2014; gelet op de artikelen 2.9,

Nadere informatie

Presentatie bijeenkomst Transitiemanagers. 14 december 2012

Presentatie bijeenkomst Transitiemanagers. 14 december 2012 Presentatie bijeenkomst Transitiemanagers 14 december 2012 Inhoud A. Gevolgen Regeerakkoord B.Waar staan we nu en hoe verder? C. Stand van zaken inhoud Wetgeving 2 A Regeerakkoord Rutte 2 Gemeenten verantwoordelijk

Nadere informatie

Informatieavond Beleidsstukken Wmo 2015 en Jeugdwet

Informatieavond Beleidsstukken Wmo 2015 en Jeugdwet Informatieavond Beleidsstukken Wmo 2015 en Jeugdwet Woensdag 20 augustus 2014 Programma Welkom en inleiding Voorstellen sprekers Beleidsstukken Jeugdwet Beleidsstukken Wmo 2015 Jeugdwet wetgeving Invoering

Nadere informatie

Verordening. Jeugdhulp

Verordening. Jeugdhulp Verordening Jeugdhulp Gemeente Tiel 2015 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen... 3 Artikel 2. Vormen van jeugdhulp... 3 Artikel 3. Toegang jeugdhulp via de huisarts, medisch specialist of jeugdarts...

Nadere informatie

Betreft: Veranderingen in de jeugdhulp en het overgangsrecht - informatie voor ouders en verzorgers van kinderen in jeugdhulp

Betreft: Veranderingen in de jeugdhulp en het overgangsrecht - informatie voor ouders en verzorgers van kinderen in jeugdhulp 10 november 2014 Betreft: Veranderingen in de jeugdhulp en het overgangsrecht - informatie voor ouders en verzorgers van kinderen in jeugdhulp Geachte heer, mevrouw, Op 1 januari 2015 gaat de nieuwe Jeugdwet

Nadere informatie

In deze beleidsregels zijn de belangrijkste regels opgenomen over voorwaarden, weigeringsgronden, besteding en verantwoording van het PGB.

In deze beleidsregels zijn de belangrijkste regels opgenomen over voorwaarden, weigeringsgronden, besteding en verantwoording van het PGB. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Enschede; - gelet op de artikelen 6.1, 6.2 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Enschede 2015, waarin aan ons de bevoegdheid is overgedragen

Nadere informatie

Medisch specialist ziekenhuis

Medisch specialist ziekenhuis Factsheet Medisch specialist ziekenhuis en de Jeugdhulp Almere 2015 Gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdhulp: ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en

Nadere informatie

De kwaliteit van Veilig Thuis Zuid-Holland Zuid Stap 1

De kwaliteit van Veilig Thuis Zuid-Holland Zuid Stap 1 De kwaliteit van Veilig Thuis Zuid-Holland Zuid Stap 1 Utrecht, Januari 2016 1 Inspectie Jeugdzorg Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie

Nadere informatie

Free Time Flies en een persoonsgebonden budget

Free Time Flies en een persoonsgebonden budget Free Time Flies en een persoonsgebonden budget 1. Inleiding Per 1 januari 2015 zijn er enkele zaken veranderd rondom het persoonsgebonden budget (pgb). Op grond van de Jeugdwet en Wmo kunnen volwassenen,

Nadere informatie

Model Programma van Eisen AMHK

Model Programma van Eisen AMHK Model Programma van Eisen AMHK Inleiding Een programma van eisen is noodzakelijk voor het geven van een opdracht aan één of meer organisaties of personen om een AMHK in te richten. Een programma van eisen

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD

GEMEENTEBLAD GEMEENTEBLAD 14-01-2015 Nr. 01 Bekendmaking Nadere regels individuele jeugdhulpvoorziening Voerendaal Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Voerendaal maakt bekend dat zij op 23 december

Nadere informatie

Inkoopvisie Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee 2016 e.v.

Inkoopvisie Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee 2016 e.v. 7 januari 2016 Inkoopvisie Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee 2016 e.v. Doel inkoopvisie - Duidelijkheid geven waar we voor staan en wat onze inkoopvoorwaarden zijn. Dit is noodzakelijk aangezien het

Nadere informatie

Stand van zaken inkoop Jeugdhulp en AWBZ/Wmo

Stand van zaken inkoop Jeugdhulp en AWBZ/Wmo 19 november 2014 Stand van zaken inkoop Jeugdhulp en AWBZ/Wmo Marjanneke Wiegerinck Afdelingshoofd Inkoop en Contractmanagement Fokke en sukke 2 Terugblik sinds 11 juni 2014 Grote veranderingen voor klanten,

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014

Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014 Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014 Dit calamiteitenprotocol Wmo/Jeugdwet bevat proces- en communicatieafspraken wanneer zich een calamiteit of geweldsincident voordoet

Nadere informatie

20151760547AEEC0F9509496C92EC0EDAAB0D4FFDtxt Aan de leden van de gemeenteraad,

20151760547AEEC0F9509496C92EC0EDAAB0D4FFDtxt Aan de leden van de gemeenteraad, 20151760547AEEC0F9509496C92EC0EDAAB0D4FFDtxt Aan de leden van de gemeenteraad, Ter attentie van de griffier Geachte leden van de gemeenteraad, Graag bieden we u namens het JeugdWelzijnsBeraad, LOC Zeggenschap

Nadere informatie

De Jeugdwet schrijft voor dat de gemeenteraad per verordening in ieder geval regels opstelt:

De Jeugdwet schrijft voor dat de gemeenteraad per verordening in ieder geval regels opstelt: Toelichting op de Verordening Jeugdhulp 2015 Gemeente Leeuwarderadeel Nr. 2014/67 Algemene Toelichting Deze verordening geeft uitvoering aan de Jeugdwet. Deze wet maakt onderdeel uit van de bestuurlijke

Nadere informatie

Beleidsregels en besluit Jeugdhulp 2015. 2 december 2014

Beleidsregels en besluit Jeugdhulp 2015. 2 december 2014 Beleidsregels en besluit Jeugdhulp 2015 2 december 2014 1 Beleidsregels en besluit Jeugdhulp gemeente Borne 2015 het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borne; gelet op de Verordening

Nadere informatie

Pgb-plan Jeugd. omzetten zorg in natura in persoonsgebonden budget

Pgb-plan Jeugd. omzetten zorg in natura in persoonsgebonden budget Pgb-plan Jeugd omzetten zorg in natura in persoonsgebonden budget Naam kind/cliënt :... Naam ouder of vertegenwoordiger :... Straat en huisnummer :... Postcode en woonplaats :... Telefoonnummer :... Burgerservicenummer

Nadere informatie

WELKOM Informatiebijeenkomst wetsvoorstel jeugd

WELKOM Informatiebijeenkomst wetsvoorstel jeugd WELKOM Informatiebijeenkomst wetsvoorstel jeugd Transitiebureau Jeugd September 2013 Stand van zaken jeugdwet en landelijke ontwikkelingen 2 Voorlichtingsbijeenkomst nieuwe jeugdwet Het gebeurt per 1 januari

Nadere informatie

Taak- Functieomschrijving Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Taak- Functieomschrijving Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Taak- Functieomschrijving Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Deze taak-functieomschrijving is bruikbaar voor alle sectoren welke ondersteuning, begeleiding, zorg, hulp en bescherming

Nadere informatie

Raadsvoorstel 11-3-2014. 14int00269. Organisatievorm regionale samenwerking aan Jeugdzorg in Twente

Raadsvoorstel 11-3-2014. 14int00269. Organisatievorm regionale samenwerking aan Jeugdzorg in Twente Raadsvoorstel raadsvergadering 11-3-2014 agendapunt nummer 14int00269 onderwerp Organisatievorm regionale samenwerking aan Jeugdzorg in Twente Aan de gemeenteraad. Samenvatting voorstel In de notitie "Samenwerken

Nadere informatie

De kwaliteit van Veilig Thuis Noord-Holland Noord Stap 1

De kwaliteit van Veilig Thuis Noord-Holland Noord Stap 1 De kwaliteit van Veilig Thuis Noord-Holland Noord Stap 1 Utrecht, december 2015 1 Inspectie Jeugdzorg Motto Naar zichtbare kwaliteit in de jeugdhulp! Missie De Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie voor de

Nadere informatie

Stap 4: Technische uitwerking - Lokale boodschappenlijst declaratieprocessen. VNG Project - Declaratie Jeugd www.vng.

Stap 4: Technische uitwerking - Lokale boodschappenlijst declaratieprocessen. VNG Project - Declaratie Jeugd www.vng. Stap 4: Technische uitwerking - Lokale boodschappenlijst declaratieprocessen VNG Project - Declaratie Jeugd www.vng.nl/declaratiejeugd Inrichting van de boodschappenlijst Doel Structureren van de aanpak

Nadere informatie

De kwaliteit van Veilig Thuis Zeeland Stap 1

De kwaliteit van Veilig Thuis Zeeland Stap 1 De kwaliteit van Veilig Thuis Zeeland Stap 1 Utrecht, december 2015 1 Inspectie Jeugdzorg Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de

Nadere informatie

De gemeenteraad stelt een plan vast voor preventie en jeugdhulp (art. 2.2 Voorstel Jeugdwet (hierna: Jw)).

De gemeenteraad stelt een plan vast voor preventie en jeugdhulp (art. 2.2 Voorstel Jeugdwet (hierna: Jw)). De Jeugdwet Hoe kan de gemeente de uit de Jeugdwet voortvloeiende decentralisatie van de jeugdzorg en de maatschappelijke ondersteuning organiseren en wat zijn de arbeidsrechtelijke implicaties? 18/3/14

Nadere informatie

Centrum voor Jeugd en Gezin. Bouwstenen voor de groei

Centrum voor Jeugd en Gezin. Bouwstenen voor de groei Centrum voor Jeugd en Gezin Bouwstenen voor de groei Moduleaanbod Stade Advies Centrum voor Jeugd en Gezin; Bouwstenen voor de groei Hoe organiseert u het CJG? Plan en Ontwikkelmodulen: Module Verkenning

Nadere informatie

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij De bibliotheek actief in het sociale domein Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij Programma Wetten op een rij: Wet Langdurige Zorg (Wlz) Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (Wmo

Nadere informatie

Opgeleverde en ingeplande producten transitiebureau en werkagenda s VNG-Rijk

Opgeleverde en ingeplande producten transitiebureau en werkagenda s VNG-Rijk Opgeleverde en ingeplande producten transitiebureau en werkagenda s VNG-Rijk Doorlopende ondersteuning Rondje regio s / accountmanagement, helpdesk Helpdesk via voordejeugd.nl Website voordejeugd.nl, met

Nadere informatie

(Leerplicht,ketenregisseur en logopediste) 8. Verian Alie van Ommen en Arnold AMW en SMW

(Leerplicht,ketenregisseur en logopediste) 8. Verian Alie van Ommen en Arnold AMW en SMW Inhoudsopgave inspraakreacties: Het Uitvoeringsplan Jeugdhulp werd in diverse bijeenkomsten toegelicht en besproken met onder meer de Wmo adviesraad, Raad en commissie leden, LEA overleg, CJG partners

Nadere informatie

Stelselwijziging Jeugd. Factsheet. Prioriteitenlijst gedwongen kader

Stelselwijziging Jeugd. Factsheet. Prioriteitenlijst gedwongen kader Stelselwijziging Jeugd Factsheet Prioriteitenlijst gedwongen kader Prioriteitenlijst gedwongen kader Per 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van het gedwongen kader: jeugdbescherming

Nadere informatie

Jeugdhulp. Via een Persoonsgebonden Budget

Jeugdhulp. Via een Persoonsgebonden Budget Jeugdhulp Via een Persoonsgebonden Budget Inhoudsopgave Wat is jeugdhulp? 3 Aan welke voorwaarden moet worden voldaan? 4 Hoe wordt een PGB vastgesteld? 5 Hoe wordt de hoogte van het PGB bepaald? 8 Wat

Nadere informatie

Pleegzorg staat voor een combinatie van zo gewoon mogelijk opgroeien en professionele hulp.

Pleegzorg staat voor een combinatie van zo gewoon mogelijk opgroeien en professionele hulp. Perceel Pleegzorg 5a. Productbeschrijving en specifieke Eisen Definitie pleegzorg Onder pleegzorg wordt verstaan: een voorziening voor hulpverlening aan jeugdigen en hun ouders/gezin, waarbij tijdelijke

Nadere informatie

Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang

Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang Amersfoort, maart 2015 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Respons en achtergrondkenmerken 3 Inkoop 4 Administratieve lasten en kwaliteitseisen 5 Gevolgen

Nadere informatie

Ontwikkelagenda van het Regionaal BeleidsplanTransitie Jeugdzorg van de gemeenten Lisse, Noordwijkerhout, Noordwijk, Teylingen, Katwijk en Hillegom

Ontwikkelagenda van het Regionaal BeleidsplanTransitie Jeugdzorg van de gemeenten Lisse, Noordwijkerhout, Noordwijk, Teylingen, Katwijk en Hillegom Ontwikkelagenda van het Regionaal BeleidsplanTransitie Jeugdzorg van de gemeenten Lisse, Noordwijkerhout, Noordwijk, Teylingen, Katwijk en Hillegom Inleiding Het Regionale Beleidsplan Transitie Jeugdhulp

Nadere informatie

bijeenkomst Transitiemanagers jeugd

bijeenkomst Transitiemanagers jeugd bijeenkomst Transitiemanagers jeugd 20 juni 2014 De Observant in Amersfoort Voortgang transitie Marion Smit & Astrid Jansen Juni 2014 Inhoud Wettelijk kader Financieel kader Stand van zaken implementatie

Nadere informatie

Netwerkcafé 17 november 2014 Centrum Jeugd en Gezin gemeente De Bilt

Netwerkcafé 17 november 2014 Centrum Jeugd en Gezin gemeente De Bilt Netwerkcafé 17 november 2014 Centrum Jeugd en Gezin gemeente De Bilt Voorstellen Jolanda Verkade Advies dwars door de 3 decentralisaties Passie en specialisatie is het Jeugddomein 15 jaar managementervaring

Nadere informatie

Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, subsidies en inkoop

Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, subsidies en inkoop Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, s en Piet Haker Platform Netwerk Vrijwilligerswerk 13 mei 2014 2 Aanleidingen transitie Nieuwe taken voor gemeenten per 2015 Decentralisatie Awbz Decentralisatie

Nadere informatie

Wmo adviesraad Boxtel. p/a Boxtelseweg 31. 5298 VA Liempde

Wmo adviesraad Boxtel. p/a Boxtelseweg 31. 5298 VA Liempde Wmo adviesraad Boxtel p/a Boxtelseweg 31 5298 VA Liempde Gemeente Boxtel t.a.v. het College van Burgermeesters en Wethouders Postbus 1000 5280 DA Boxtel Betreft: Reactie van de Wmo adviesraad Boxtel op

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Bunnik 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Bunnik 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Bunnik 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bunnik, gelet op de artikelen 11, vierde en vijfde lid, 12, tweede, derde

Nadere informatie

Verbeterprogramma Jeugd Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs. Themaraad Gemeente Heerde, 2 juni 2014 Rob van de Zande

Verbeterprogramma Jeugd Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs. Themaraad Gemeente Heerde, 2 juni 2014 Rob van de Zande Verbeterprogramma Jeugd Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs Themaraad Gemeente Heerde, 2 juni 2014 Rob van de Zande Onderwerpen Cijfers Beleidsnota Inkoop Budget Vervolgproces Nieuwe taken: 5+5 1.

Nadere informatie

Verbetering registratie en beleidsinformatie Veilig Thuis en Jeugd. Bevindingen en aanbevelingen

Verbetering registratie en beleidsinformatie Veilig Thuis en Jeugd. Bevindingen en aanbevelingen 1 Contactpersoon L.M.E.Menenti l.m.e.menenti@ nationaalrapporteur.nl T 06-4682 7508 S.J. Tjalsma s.j.tjalsma@ nationaalrapporteur.nl Verbetering registratie en beleidsinformatie Veilig Thuis en Jeugd Bevindingen

Nadere informatie

Jeugd en toegang in het sociaal domein

Jeugd en toegang in het sociaal domein Jeugd en toegang in het sociaal domein April 2015 Toegang is een cruciaal element in het lokale jeugdstelsel. Bij de uitvoering van het nieuwe jeugdstelsel hebben gemeenten sinds 1 januari 2015 de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

1. Onderwerp Ambtshalve verlengen van indicaties zorg in natura gespecialiseerde jeugdhulp 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland

1. Onderwerp Ambtshalve verlengen van indicaties zorg in natura gespecialiseerde jeugdhulp 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland Oplegvel 1. Onderwerp Ambtshalve verlengen van indicaties zorg in natura gespecialiseerde jeugdhulp 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland Basistaak Efficiencytaak Platformtaak volgens Dagelijks

Nadere informatie

Verordening jeugdhulp Utrecht 2015

Verordening jeugdhulp Utrecht 2015 Verordening jeugdhulp Utrecht 2015 De raad van de gemeente Utrecht; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 16 september 2014, nummer 14.059572; gelet op de artikelen 2.9,

Nadere informatie

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Algemeen Wat verandert er vanaf volgend jaar in de jeugdzorg? Per 1 januari 2015 wordt de gemeente in plaats van het Rijk en de provincie verantwoordelijk

Nadere informatie

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij De bibliotheek actief in het sociale domein Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij Programma Wetten op een rij: Wet Langdurige Zorg (Wlz) Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (Wmo

Nadere informatie