Belangrijke wijzigingen HKZ-normen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Belangrijke wijzigingen HKZ-normen"

Transcriptie

1 Belangrijke wijzigingen HKZ-normen door wijzigingen in ISO 9001:2015

2 Belangrijke wijzigingen HKZ-normen Op 15 september 2015 is de nieuwe ISO 9001:2015 gepubliceerd. Een groot aantal HKZ-normen is ISO-compatibel. Dat betekent dat de wijzigingen in ISO 9001 consequenties hebben voor deze ISO-compatibele HKZ-normen. Hiernaast treft u een overzicht van de HKZ-normen waarvoor dit geldt. Mocht u een bepaalde norm niet terug vinden, dan is deze norm niet ISO-compatibel of is besloten deze norm op te heffen. 2

3 Om welke HKZ-normen gaat het: 1. Algemeen organisatiedeel (rubrieken 4 t/m 9) 2. Ambulancezorg 3. Bemiddeling 4. Dagopvang en buitenschoolse opvang 5. Dialysecentra 6. Extramurale Fysiotherapiepraktijken 7. Gastouderbureaus 8. Geestelijke Gezondheidszorg 9. Gehandicaptenzorg 10. Gezondheidscentra Commando Luchtstrijdkrachten 11. GHOR 12. Huisartsendienstenstructuren 13. Jeugdzorg 14. Justitiële Jeugdinrichtingen 15. Ketenkwaliteit Diabeteszorg 16. Ketenkwaliteit Multidisciplinaire eerstelijnssamenwerkingsverbanden 17. Kinderopvang 18. Kraamzorg 19. Maatschappelijke Hulp- en Dienstverlening 20. Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang 21. Medisch Specialistische Revalidatiezorg 22. Openbare Apotheken 23. Orthodontistenpraktijk 24. Peuterspeelzalen 25. Publieke Gezondheidszorg 26. Reclassering 27. Sociaal Cultureel Werk en Welzijn Ouderen 28. Tandartspraktijk 29. Verpleeghuizen, Verzorgingshuizen en Thuiszorgorganisaties 3

4 Wanneer De HKZ-normen, die compatibel zijn, worden in de loop van het najaar van 2015 aangepast aan ISO 9001:2015. Er worden in deze normen uitsluitend wijzigingen aangebracht die het gevolg zijn van de wijzigingen in ISO Voor andere wijzigingen is overleg nodig met relevante stakeholders: de brancheorganisaties, cliëntenorganisaties en financiers. Een dergelijke herziening (inclusief andere inhoudelijke wijzigingen) op basis van de nieuwe ISO 9001:2015 biedt volop kansen om slimmer met normering om te gaan en overbodige administratieve ballast te schrappen. Overgangsperiode Wilt u zorgen dat uw HKZ-certificaat geldig blijft, dan moet u de overstap naar deze nieuwe versie van de normen hebben gemaakt voor 15 september De belangrijkste veranderingen op een rijtje Belangrijke thema s in de nieuwe ISO 9001, die consequenties hebben voor de eerder genoemde HKZ-normen, zijn: - Stakeholders en context - Risico s en kansen - Leiderschap, verantwoordelijkheid directie (top-management) - Beschrijven van processen - Personeel en kennis - Kwaliteitssysteem: doel of middel - Afwijkingen - Kwaliteitshandboek en documentatie In deze folder wordt per thema 4

5 uitgelegd wat het inhoudt, waar de eisen zijn terug te vinden in de aangepaste HKZ-norm en wat het verschil is ten opzichte van de oude HKZ-norm. In de tabel op pagina 10 en 11 vindt u een overzicht van de wijzigingen op detailniveau. Tot slot wordt nadrukkelijker van organisaties gevraagd om te analyseren wat de eisen zijn die voortvloeien uit wet- en regelgeving. Waar vind ik deze eisen terug? > Rubriek 4 (4.1 en 4.2) Stakeholders en context De organisatie moet zich de vraag stellen welke stakeholders invloed hebben op het vermogen van de organisatie om goede zorg- en dienstverlening te leveren. De uitkomsten hiervan worden meegenomen in haar risicomanagement. Daarnaast is de context, waarin een organisatie zich bevindt, belangrijk. Daarbij spelen vragen een rol als Wat is de impact van de activiteiten van de organisatie op het milieu? Hoe kijkt de publieke opinie tegen de organisatie aan? Met welke maatschappelijke vraagstukken heeft de organisatie te maken? Enzovoort. In dit kader moet de organisatie zich de vraag stellen welke onderwerpen van invloed zijn op de kwaliteit van zorg- en dienstverlening. De organisatie als geheel moet zich nadrukkelijker bezig houden met eisen en verwachtingen van de stakeholders en de (maatschappelijke) context. Het uitgangspunt hierbij is het kunnen voldoen aan eisen en verwachtingen van de klant. Hoe kijkt de publieke opinie tegen de organisatie aan? 5

6 Risico s en kansen Risicobeheersing is voor de gebruikers van HKZ-normen, die sinds 2008 zijn ontwikkeld, niet nieuw. In de meeste HKZ-normen zijn risico-inventarisaties op proces en op individueel patiëntniveau belangrijke thema s. In ISO 9001:2015 is nu ook expliciet aandacht voor risico s op verschillende niveaus. Dit heeft ertoe geleid dat in de HKZ-normen een derde niveau van risico s is opgenomen, namelijk op organisatieniveau. In navolging van ISO 9001:2015 wordt nu ook van organisaties gevraagd niet alleen de risico s te inventariseren en beheersen, maar ook te inventariseren waar mogelijkheden en kansen liggen. Het benoemen van risico s en kansen biedt organisaties nadrukkelijker de kans hun geld, tijd en energie op die onderdelen van de organisatie te richten waar dat het hardst nodig is. Risicomanagement is hiermee de onderlegger geworden voor het beheersen van de kwaliteit. Waar vind ik deze eisen terug? > Risico-inventarisatie op primair procesniveau: Rubriek 1 (1.1) > Risico-inventarisatie op organisatieniveau: Rubriek 4 (4.5) > Risico-inventarisatie op individueel cliënt-/patiëntniveau: Rubriek 2 Naast risico s en de beheersing daarvan komen nu nadrukkelijker ook kansen en mogelijkheden aan bod. Er is een derde niveau van risico-inventarisatie opgenomen, de risico-inventarisatie op organisatieniveau. De overige niveaus zijn nieuw in ISO 9001:2015, maar waren al onderdeel van de HKZ-normen. 6

7 Leiderschap en verantwoordelijkheid van directie (top-management) Het management moet leiderschap en betrokkenheid tonen ten aanzien van de klantgerichtheid en het kwaliteitsbeleid. Het leiderschap moet ook tot uiting komen in de betrokkenheid bij en het stimuleren van het beleid t.a.v. de verbetercyclus en de ondersteuning van het overige management. Waar vind ik deze eisen terug? > Rubriek 4 (4.6, 4.7, 4.9, 4.17) De verantwoordelijkheid ten aanzien van en betrokkenheid van de directie bij het kwaliteitsbeleid, de klantgerichtheid en de verbetercyclus in zijn algemeenheid zijn nadrukkelijker dan voorheen benoemd. De rol van de directie, in het tot stand brengen van een veilige cultuur, wordt benadrukt. Dit betekent ook dat de verantwoordelijkheid voor het kwaliteitsmanagementssysteem de directe verantwoordelijkheid is van de directie en niet meer afgewenteld kan worden op de directievertegenwoordiger of de kwaliteitsfunctionaris. Beschrijven van processen De instelling verkrijgt het HKZ-keurmerk wanneer zij aan de eisen uit de HKZ-norm voldoet. Hierbij is het van belang dat zij kan aantonen dat zij in staat is om systematisch te verbeteren. In Rubriek 1 van de HKZ-normen vervalt de eis dat processen zonder meer beschreven moeten worden. Het uitgangspunt wordt de cruciale processen. Wat zijn de risico s en mogelijkheden bij deze processen en hoe zorgen we ervoor dat deze processen doeltreffend verlopen? Wat moeten we hier over afspreken? Van welke afspraken vindt de organisatie dat die in het kader van risicobeheersing moeten worden vastgelegd? 7

8 Waar vind ik deze eis terug? > Rubriek 1 (1.1) De processen van zorg- en dienstverlening hoeven niet meer per definitie te worden beschreven. moet houdt met de wensen en verwachtingen van haar klanten. Of kort door de bocht: het kwaliteitssysteem in dienst van de klant. Waar vind ik deze eisen terug? > Rubriek 4 (4.15) Personeel en kennis Deze kennis moet breed worden gezien. Hier wordt niet alleen uitgegaan van de kennis bij personen, maar ook andere kennis binnen de organisatie, bijvoorbeeld in de vorm van databanken en digitale informatie. Waar vind ik deze eis terug? > Rubriek 5 (5.2) Medewerkers wordt gewijzigd in personeel en kennis. Kwaliteitssysteem: doel of middel? In deze norm wordt het kwaliteitssysteem gezien als een instrument in dienst van het sturen van de organisatie in de door de organisatie gekozen strategische richting. Een strategische richting, die rekening In zijn algemeenheid zijn de eisen in de norm vaker gekoppeld aan het direct effect op de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening. Het kwaliteitssysteem wordt nadrukkelijker gepositioneerd als middel. Afwijkingen De eisen met betrekking tot afwijkingen vanuit rubriek 1 zijn verhuisd naar rubriek 4 van de HKZ-norm. Een stap waardoor beter in beeld komt dat het bijhouden van afwijkingen geen doel op zich is, maar een functie heeft in de verbetercyclus van de organisatie. Ook wordt hiermee beter zichtbaar dat het signaleren van afwijkingen niet alleen te maken heeft met het primair proces of moet worden gedaan door de medewerkers die betrokken zijn bij het primair proces. 8

9 De eis om in een procedure te beschrijven, hoe met afwijkingen wordt omgegaan, vervalt. De nadruk komt te liggen op hoe met de afwijking wordt omgegaan binnen de organisatie. De afwijkingen worden gezien als input om te verbeteren en te leren. Er worden registraties gevraagd van de uitkomsten van de afwijkingen en de maatregelen. Waar vind ik deze eisen terug? > Afwijkingen: Rubriek 4 (4.11) > Verbeteren: Rubriek 4 (4.14) De eisen t.a.v. afwijkingen zijn verhuisd van rubriek 1 naar rubriek 4. Kwaliteitshandboek en documentatie In rubriek 9 vervalt de eis voor een kwaliteitshandboek en worden minder eisen gesteld aan documenten en registraties. > In de volgende eisen wordt om registratie(s) gevraagd: 4.11, 5.2, 5.10, 8.1. > Afhankelijk van de formuleringen van de eisen in de sectorspecifieke rubrieken 1 t/m 3 is soms ook daar de eis naar registratie of documentatie opgenomen. Het kwaliteitshandboek is komen te vervallen. Vanuit ISO is het aantal eisen voor gedocumenteerde informatie of registraties omlaag gegaan. ISO-conforme formuleringen voor rubrieken 6 t/m 8 De formuleringen van de eisen in rubrieken 6 t/m 8 zijn meer ISOconform gemaakt, zodat ze beter aansluiten bij de eisen zoals die in ISO 9001:2015 worden gesteld. Zie daarvoor de tabel in deze folder. Waar vind ik deze eisen terug? In rubriek 9 wordt verwezen naar de normen waarin gedocumenteerde informatie wordt gevraagd: > In de volgende eisen wordt om gedocumenteerde informatie gevraagd: 4.4; 4.9; 4.12; 4.17; 6.5;

10 Het overzicht van de wijzigingen als gevolg van ISO 9001:2015 per rubriek Eis Wijziging Rubriek De organisatie maakt in het kader van risicobeheersing zelf de afweging of en zo ja welke processen moeten worden beschreven. 1.1 Risico-inventarisatie op het niveau van het primair proces. Rubriek 2 Rubriek 3 Enkele kleine wijzigingen. Enkele kleine wijzigingen. Rubriek Nieuw: context van de organisatie. 4.2 Nieuw: eisen en verwachtingen van stakeholders. 4.5 Nieuw: risico-inventarisatie op organisatieniveau. 4.6, 4.7, 4.9, Nieuw: In deze normen is sprake van leiderschap 4.17 en betrokkenheid die moeten worden getoond door de directie bij: - Kwaliteitsbeleid - Klantgerichtheid - Verbeteren - Kwaliteitsmanagementsysteem - Veilige (meld)cultuur 4.11 Nieuw: Afwijkingen verhuisd van rubriek 1 naar rubriek 4. Rubriek Nieuw: Naast competentie ook kennis. 10

11 Eis Wijziging Rubriek Eis heeft niet meer als onderwerp de ontwikkeling en verbetering van protocollen en richtlijnen of professionele standaarden, maar het actualiseren of verbeteren van de zorg- en dienstverlening. De verplichting om de cliëntenraad te betrekken is veranderd in rekening houden met de noodzaak om cliënten, cliëntenvertegenwoordiging, patiënten, klanten, personeel en gebruikers te betrekken. 6.5 Tekstuele aanpassingen. Nieuw is de eis dat ook hier rekening moet worden gehouden met de noodzaak om cliënten, cliëntenvertegenwoordiging, patiënten, klanten, personeel en gebruikers te betrekken. 6.6 Andere formulering die beter aansluit bij ISO Rubriek Nieuw: het begrip infrastructuur. - ICT is een vast onderdeel geworden. - Transport is een onderdeel geworden. - De organisatie definieert wat nodig is voor de continuïteit van de zorg- en dienstverlening. De aspecten die daarbij expliciet aandacht moeten krijgen worden benoemd: sociale, psychologische en fysieke aspecten. Rubriek Deze eis is meer ISO-conform geformuleerd. Eis is nieuw en betreft eigendommen van de leverancier. Eis is nieuw en betreft de verplichting voor de organisatie om er voor te zorgen dat de uitbestede of ingekochte zaken geen nadelige invloed hebben op de zorg- en dienstverlening. Rubriek 9 Kwaliteitshandboek is verdwenen, minder eisen op het terrein van gedocumenteerde informatie en registraties.

12 Postadres Postbus GB DELFT Bezoekadres Vlinderweg AX DELFT T (015) E >

Belangrijke wijzigingen HKZ-normen

Belangrijke wijzigingen HKZ-normen Belangrijke wijzigingen HKZ-normen door wijzigingen in ISO 9001:2015 Om welke HKZ-normen gaat het: Belangrijke wijzigingen HKZ-normen Op 15 september 2015 is de nieuwe ISO 9001:2015 gepubliceerd. Een groot

Nadere informatie

Zorgtotaal Over ISO 9001:2015. Wat betekent dit voor HKZ-normen?

Zorgtotaal Over ISO 9001:2015. Wat betekent dit voor HKZ-normen? Zorgtotaal Over ISO 9001:2015 Wat betekent dit voor HKZ-normen? Zorgtotaal: HKZ & ISO 9001:2015 1 Inhoud Presentatie Aanleiding en uitgangspunt voor aanpassing van HKZ-normen Welke normen wel en welke

Nadere informatie

Voorbeeld. Onderdeel Bemiddeling. Preview. Norm > Verpleging, Verzorging en Thuiszorg

Voorbeeld. Onderdeel Bemiddeling. Preview. Norm > Verpleging, Verzorging en Thuiszorg Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Voorbeeld. Onderdeel Gastouderbureaus. Preview. Norm > Kinderopvang. Dit document is een voorbeeld van NEN / This document is a preview by NEN

Voorbeeld. Onderdeel Gastouderbureaus. Preview. Norm > Kinderopvang. Dit document is een voorbeeld van NEN / This document is a preview by NEN Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Raad voor Accreditatie (RvA) Specifiek Accreditatie- Protocol (SAP) voor HKZ-certificatie en NEN-EN certificatie volgens NTA 8224

Raad voor Accreditatie (RvA) Specifiek Accreditatie- Protocol (SAP) voor HKZ-certificatie en NEN-EN certificatie volgens NTA 8224 Raad voor Accreditatie (RvA) Specifiek Accreditatie- Protocol (SAP) voor HKZ-certificatie en NEN-EN 15224-certificatie volgens NTA 8224 Document code: RvA-SAP-C009-NL Versie 3, 14-9-2018 Een Specif iek

Nadere informatie

4.3 Het toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagement systeem vaststellen. 4.4 Kwaliteitsmanagementsysteem en de processen ervan.

4.3 Het toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagement systeem vaststellen. 4.4 Kwaliteitsmanagementsysteem en de processen ervan. ISO 9001:2015 ISO 9001:2008 Toelichting van de verschillen. 1 Scope 1 Scope 1.1 Algemeen 4 Context van de organisatie 4 Kwaliteitsmanagementsysteem 4.1 Inzicht in de organisatie en haar context. 4 Kwaliteitsmanagementsysteem

Nadere informatie

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg Versie 2012 Inleiding 201 Nederlands Normalisatie Instituut. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015

Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015 ISO Revisions Nieuw en herzien Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015 Inleiding Dit document maakt een vergelijking tussen ISO 9001:2008 en de Final Draft International

Nadere informatie

Beleid en beheer Pagina 1 van 9

Beleid en beheer Pagina 1 van 9 Beleid en beheer Pagina 1 van 9 Eigenaar : Directie A. SCOPE Stichting Het Robertshuis (navolgend: Het Robertshuis) heeft op basis van haar activiteiten gekozen voor het HKZ Harmonisatiemodel voor Externe

Nadere informatie

Terug naar de bedoeling met ISO 9001:2015

Terug naar de bedoeling met ISO 9001:2015 Walvis ConsultingGroep Brengt kwaliteit tot leven Voor kwaliteit van mens en organisatie Terug naar de bedoeling met ISO 9001:2015 Ronald Zwart Vennoot, senior consultant en auditor ronald.zwart@walviscg.nl

Nadere informatie

Voorbeeld. Medisch Specialistische Revalidatiezorg. Preview. Norm > Versie 2016

Voorbeeld. Medisch Specialistische Revalidatiezorg. Preview. Norm > Versie 2016 Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

HKZ-norm 134 Kinderopvang: Onderdeel Peuterspeelzalen - Inclusief HKZ-norm 123 Algemeen organisatiedeel (2015)

HKZ-norm 134 Kinderopvang: Onderdeel Peuterspeelzalen - Inclusief HKZ-norm 123 Algemeen organisatiedeel (2015) Productinformatie HKZ-norm 134 Kinderopvang: Onderdeel Peuterspeelzalen - Inclusief HKZ-norm 123 Algemeen organisatiedeel (2015) SECTOR Onderwijs Zorg TYPE Kwaliteit kinderopvang, Kwaliteitsmanagement

Nadere informatie

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Opstapcertificatie fase I en II > VV&T versie 2010 Inleiding 2011 Stichting HKZ Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op

Nadere informatie

HKZ-norm 130 Justitiële Jeugdinrichtingen - Inclusief HKZnorm 123 Algemeen organisatiedeel (2015)

HKZ-norm 130 Justitiële Jeugdinrichtingen - Inclusief HKZnorm 123 Algemeen organisatiedeel (2015) Productinformatie HKZ-norm 130 Justitiële Jeugdinrichtingen - Inclusief HKZnorm 123 Algemeen organisatiedeel (2015) SECTOR Zorg TYPE Kwaliteitsmanagement & systemen BRON PRODUCTINFORMATIE HKZ-norm 130

Nadere informatie

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

HKZ-model 2010. 1 Inleiding

HKZ-model 2010. 1 Inleiding DC 59 HKZ-model 2010 1 Inleiding Het HKZ-model is een methode die gebruikt kan worden voor het kwaliteitsmanagementsysteem in een organisatie. De organisatie kan met behulp van dit model en na een audit

Nadere informatie

Specifiek Accreditatie-

Specifiek Accreditatie- Raad voor Accreditatie (RvA) Specifiek Accreditatie- Protocol (SAP) voor HKZcertificatie en NEN-EN 15224 certificatie volgens NTA 8224 Document code: RvA-SAP-C009-NL Versie 2, 14 juli 2015 Een Specifiek

Nadere informatie

Kwaliteit en veiligheid binnen uw organisatie: NCK tekent er voor!

Kwaliteit en veiligheid binnen uw organisatie: NCK tekent er voor! Kwaliteit en veiligheid binnen uw organisatie: NCK tekent er voor! Het doel van NCK B.V. is om voor bedrijven hun werkbaar en beheersbaar systeem om te zetten in een systeem- en/of procescertificaat waarbij

Nadere informatie

ISO9001:2015, in vogelvlucht. Door Tjarko Vrugt

ISO9001:2015, in vogelvlucht. Door Tjarko Vrugt ISO9001:2015, in vogelvlucht Door Tjarko Vrugt 18-11-2015 - Qemc - Tjarko Vrugt Bron: NEN - Delft 2 DE NIEUWE NEN EN ISO 9001 : 2015 Deze presentatie beperkt zich tot de essentie Sktb besteed in 2016

Nadere informatie

Hierbij informeren wij u graag over de introductie van de onlangs uitgebrachte 2015 versies van de NEN-EN-ISO 9001 en NEN-EN-ISO normen.

Hierbij informeren wij u graag over de introductie van de onlangs uitgebrachte 2015 versies van de NEN-EN-ISO 9001 en NEN-EN-ISO normen. Postbus 159 6700 AD Wageningen Nieuwe Kanaal 9C 6709 PA Wageningen Telefoon: (0317) 45 34 25 Fax: (0317) 41 26 10 E-mail: mail@skh.org Website: http:/www.skh.org K.v.K. Arnhem 09190347 Rabobank rek. nr.

Nadere informatie

HKZ-norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein versie 2015

HKZ-norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein versie 2015 HKZ-norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein versie 2015 Versiebeheer Datum Activiteit Versie 27 februari Niveau 2 losgekoppeld van overige niveaus 0.1 5 maart 2015 Input projectoverleg

Nadere informatie

Concretere eisen om te (kunnen) voldoen aan relevante wet- en regelgeving zijn specifiek benoemd

Concretere eisen om te (kunnen) voldoen aan relevante wet- en regelgeving zijn specifiek benoemd >>> Overgang Maatstaf 2016 Onderstaand overzicht bevat de selectie van de geheel nieuwe eisen uit de Maatstaf 2016 en de eisen waarbij extra of andere accenten zijn gelegd, inclusief een korte toelichting.

Nadere informatie

Huisartsendienstenstructuren

Huisartsendienstenstructuren Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

De nieuwe ISO norm 2015 Wat nu?!

De nieuwe ISO norm 2015 Wat nu?! De nieuwe ISO norm 2015 Wat nu?! Stichting QualityMasters Nieuwland Parc 157 3351 LJ Papendrecht 078-3030060 info@qualitymasters.com www.qualitymasters.com 02-2015 Inhoud Inleiding pagina 3 Van Oud naar

Nadere informatie

Openbare Apotheken. Norm > Versie Dit document is een voorbeeld van NEN / This document is a preview by NEN

Openbare Apotheken. Norm > Versie Dit document is een voorbeeld van NEN / This document is a preview by NEN Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

In veel gevallen bevat deze sectorspecifieke uitgave ook nog een (beperkt) aantal sectorspecifieke aanvullingen op rubrieken 4 t/m 9.

In veel gevallen bevat deze sectorspecifieke uitgave ook nog een (beperkt) aantal sectorspecifieke aanvullingen op rubrieken 4 t/m 9. Inhoudelijke verschill HKZ heeft in het verled het combiner van meerdere sectorspecifieke norm al makkelijker gemaakt door het uitbrg van het Algeme Organisatiedeel met daarin de volgde rubriek: Rubriek

Nadere informatie

Veranderingen ISO 9001

Veranderingen ISO 9001 Veranderingen ISO 9001 De herziening van ISO 9001:2015 introduceert een nieuwe structuur met 10 hoofdstukken en veel nieuwe eisen en termen. Gebruikers van de norm moeten er dus rekening mee houden dat

Nadere informatie

Welkom. HKZ of ISO? Zicht op de verschillen. Twan de Kruijf. Directeur Kleemans. 1 februari 2011 Congres ISO of HKZ te Breda

Welkom. HKZ of ISO? Zicht op de verschillen. Twan de Kruijf. Directeur Kleemans. 1 februari 2011 Congres ISO of HKZ te Breda Welkom of? Zicht op de verschillen Twan de Kruijf Directeur Kleemans 1 februari 2011 Congres of te Breda Adviseurs in ondernemerschap 3 business units: AgriFood MKB Zorg Kwaliteitsmanagementsystemen en

Nadere informatie

Verpleeghuizen, Verzorgingshuizen en Thuiszorgorganisaties

Verpleeghuizen, Verzorgingshuizen en Thuiszorgorganisaties Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden. 4.3 Het toepassingsgebied van het milieumanagementsystee m vaststellen

4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden. 4.3 Het toepassingsgebied van het milieumanagementsystee m vaststellen 4 Context van de organisatie 4 Milieumanagementsysteemeisen 4.1 Inzicht in de organisatie en haar context 4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden 4.3 Het toepassingsgebied

Nadere informatie

1 Wat zijn interne audits?

1 Wat zijn interne audits? 1 Wat zijn interne audits? Binnen de organisatie willen we kwaliteit garanderen in de zorgverlening die wij bieden of het product dat we maken. We hebben daarom allerlei afspraken gemaakt over het werk.

Nadere informatie

Wel of niet certificatie? K. de Jongh

Wel of niet certificatie? K. de Jongh K. de Jongh Tijdsduur: 30 minuten Certificatie; ondermeer status 2015 versies De nieuwe norm; HLS en 2015 versies Voorbeelden uit de praktijk HLS en 2015 versies in de praktijk Conclusies? 9-3-2015 2 Certificatie:

Nadere informatie

weer wat nieuws KEMA KEMA Reden van verandering KLANT- & PRESTATIEGERICHT! Oude norm was onvoldoende 16-04-2003 KEMA Quality B.V.

weer wat nieuws KEMA KEMA Reden van verandering KLANT- & PRESTATIEGERICHT! Oude norm was onvoldoende 16-04-2003 KEMA Quality B.V. Ze hebben weer wat nieuws bedacht! 16-04-2003 Quality B.V. 1 Reden van verandering Oude norm was onvoldoende KLANT- & PRESTATIEGERICHT! 16-04-2003 Quality B.V. 2 1 Reden van verandering a. ISO normen iedere

Nadere informatie

Studiedag VZI Risicomanagement Toepassing van gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen Kees van Putten, DEKRA Solutions B.V.

Studiedag VZI Risicomanagement Toepassing van gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen Kees van Putten, DEKRA Solutions B.V. Studiedag VZI Risicomanagement Toepassing van gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen Kees van Putten, DEKRA Solutions B.V. Een kwaliteitsmanagementsysteem helpt bij de beheersing van risico s Want

Nadere informatie

Updates over ISO 9001 voor de Zorg en HKZ. Eric van Bavel Consultant NEN-HKZ

Updates over ISO 9001 voor de Zorg en HKZ. Eric van Bavel Consultant NEN-HKZ Updates over ISO 9001 voor de Zorg en HKZ Eric van Bavel Consultant NEN-HKZ 1 Inhoud NEN- EN 15224 Verschillen/overeenkomsten HKZ-normen Manier van toetsen Onder accreditatie Vragen NEN-HKZ 1 loket Fusie

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding... 9

Inhoudsopgave. Inleiding... 9 Inhoudsopgave Inleiding... 9 Hoofdstuk 1: Wat is geïntegreerd management?... 13 1.1. Wat is het doel van geïntegreerd management?... 13 1.2. Kwaliteit: wat betekent ISO 9001?... 14 1.3. Andere normen:

Nadere informatie

Voorbeeld. Zorgboerderijen. Preview. Opstapcertificatieschema > fase 1. Versie 2008

Voorbeeld. Zorgboerderijen. Preview. Opstapcertificatieschema > fase 1. Versie 2008 This document may only be used on a stand-alone PC. Use in a network is only permitted when a supplementary license agreement for us in a network with NEN has been concluded. Opstapcertificatieschema fase

Nadere informatie

Cliënt - / Patiëntveiligheid

Cliënt - / Patiëntveiligheid Cliënt - / Patiëntveiligheid eld be iew ev Pr or Vo Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst

Nadere informatie

Certificatie. In de Zorg. Kwaliteit zichtbaar maken. Certificatie in de Zorg

Certificatie. In de Zorg. Kwaliteit zichtbaar maken. Certificatie in de Zorg Certificatie In de Zorg Kwaliteit zichtbaar maken Certificatie in de Zorg Over Hein Dekker www.auditnetwerk.nl www.goudenoor.nl Certificatie in de Zorg Over ons Onze missie: Kwaliteit zichtbaar maken,

Nadere informatie

HKZ-norm 143 Certificatieschema - Kleine Organisaties (2010)

HKZ-norm 143 Certificatieschema - Kleine Organisaties (2010) Productinformatie HKZ-norm 143 Certificatieschema - Kleine Organisaties (2010) SECTOR Zorg TYPE Kwaliteitsmanagement & systemen BRON PRODUCTINFORMATIE HKZ-norm 143 Certificatieschema - Kleine Organisaties

Nadere informatie

Norm > Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. Onderdeel Maatschappelijke Hulp- en Dienstverlening

Norm > Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. Onderdeel Maatschappelijke Hulp- en Dienstverlening Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Via de gele knoppen kunt u doorlinken in het handboek De grijze vlakken verwijzen naar het onderdeel waar u bent.

Via de gele knoppen kunt u doorlinken in het handboek De grijze vlakken verwijzen naar het onderdeel waar u bent. Via de gele knoppen kunt u doorlinken in het handboek De grijze vlakken verwijzen naar het onderdeel waar u bent. Dit is een voorbeeld hoe uw handboek eruit kan zien. Organisatie Primair Ondersteunend

Nadere informatie

HKZ-certificering, nu en in de toekomst. Jojanneke Bolder Eric van Bavel

HKZ-certificering, nu en in de toekomst. Jojanneke Bolder Eric van Bavel HKZ-certificering, nu en in de toekomst Jojanneke Bolder Eric van Bavel Wedstrijd? I S O H K Z Welke spelregels? Inhoud Achtergronden HKZ/ISO Groepsopdracht Verschillen HKZ/ISO HKZ nieuwe ontwikkelingen

Nadere informatie

Voorbeeld. Jeugdzorg. Preview. Certificatieschema > Versie Dit document is een voorbeeld van NEN / This document is a preview by NEN

Voorbeeld. Jeugdzorg. Preview. Certificatieschema > Versie Dit document is een voorbeeld van NEN / This document is a preview by NEN Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Voorbeeld. Gehandicaptenzorg. Preview. Norm > Versie Dit document is een voorbeeld van NEN / This document is a preview by NEN

Voorbeeld. Gehandicaptenzorg. Preview. Norm > Versie Dit document is een voorbeeld van NEN / This document is a preview by NEN Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek. Inleiding

Kwaliteitshandboek. Inleiding Inleiding In de sector Opgroeien en Opvoeden werken we volgens de kwaliteitsnormen van het HKZ certificatieschema Kinderopvang. Het schema is landelijk vastgesteld en leidend voor kinderopvangorganisaties

Nadere informatie

Governance - hoe geef je dat goed vorm en wat vraagt de norm?

Governance - hoe geef je dat goed vorm en wat vraagt de norm? Governance - hoe geef je dat goed vorm en wat vraagt de norm? HKZ-Kwaliteitsdag, 17 april 2018 1 SAFER, SMARTER, GREENER Agenda Introductie DNV GL Introductie Governancecode Zorg Evolutie/ontwikkeling

Nadere informatie

Voorbeeld. Onderdeel Peuterspeelzalen. Preview. Norm > Kinderopvang. Versie 2014

Voorbeeld. Onderdeel Peuterspeelzalen. Preview. Norm > Kinderopvang. Versie 2014 Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Onderbouwing HKZ-model versie 2008

Onderbouwing HKZ-model versie 2008 Onderbouwing HKZ-model versie 2008 HKZ is de basis > de basis voor kwaliteit > kwaliteit in de zorg > zorg voor mensen > mensen die zorg nodig hebben > mensen die kwaliteit verdienen > mensen die kwaliteit

Nadere informatie

Instellingen voor geestelijke gezondheidszorg

Instellingen voor geestelijke gezondheidszorg Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Veiligheidsmodule. HKZ-certificatieschema Instellingen voor geestelijke gezondheidszorg > Versie 2011

Veiligheidsmodule. HKZ-certificatieschema Instellingen voor geestelijke gezondheidszorg > Versie 2011 eld be iew ev Pr or Vo Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN

Nadere informatie

NEN-EN-ISO 9001: 2015 (nl) - Kwaliteits managementsystemen

NEN-EN-ISO 9001: 2015 (nl) - Kwaliteits managementsystemen Productinformatie NEN-EN-ISO 9001: 2015 (nl) - Kwaliteits managementsystemen SECTOR Groot bedrijf Midden en klein bedrijf (MKB), Klein bedrijf / zelfstandigen, Primair onderwijs (PO), Voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Voorbeeld. Verpleging, Verzorging en Thuiszorg. Preview. Norm > Onderdeel Kraamzorg. Versie 2015

Voorbeeld. Verpleging, Verzorging en Thuiszorg. Preview. Norm > Onderdeel Kraamzorg. Versie 2015 Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Geheel van beleidslijnen, procedures of eisen (normen) die worden gebruikt als referentie.

Geheel van beleidslijnen, procedures of eisen (normen) die worden gebruikt als referentie. Definities Accreditatie Accreditatie is de erkenning door een gezaghebbende organisatie dat een andere organisatie of persoon competent is om een bepaalde taak uit te voeren. De Raad voor Accreditatie

Nadere informatie

Facit-Kwaliteitsbingo Mogen uw medewerkers ook meedoen?

Facit-Kwaliteitsbingo Mogen uw medewerkers ook meedoen? Facit-Kwaliteitsbingo Mogen uw medewerkers ook meedoen? Tips: Noem bij het oplezen van de vragen niet het vraagnummer, de oplettende speler zal snel ontdekken dat deze ook op het bingo-formulier staan.

Nadere informatie

Introductie OHSAS 18001

Introductie OHSAS 18001 Introductie OHSAS 18001 OHSAS 18001 -in het kort OHSAS 18001 is een norm voor een managementsysteem die de veiligheid en gezondheid in en rondom de organisatie waarborgt. OHSAS staat voor Occupational

Nadere informatie

Kwaliteitslabel Sociaal Werk versus HKZ Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening versie 2015

Kwaliteitslabel Sociaal Werk versus HKZ Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening versie 2015 Kwaliteitslabel Sociaal Werk versus HKZ Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening versie 2015 Algemeen deel en branche-specifieke delen Maatschappelijke Hulp- en Dienstverlening, Maatschappelijke Opvang

Nadere informatie

Trainingen najaar 2016. Zorg & Welzijn. Normen op de juiste manier toepassen. www.nen.nl/trainingenz&w

Trainingen najaar 2016. Zorg & Welzijn. Normen op de juiste manier toepassen. www.nen.nl/trainingenz&w Trainingen najaar 2016 Zorg & Welzijn Normen op de juiste manier toepassen www.nen.nl/trainingenz&w Meer maatwerk met een bedrijfstraining Wist u dat we in 2015 ruim 2000 deelnemers met een bedrijfstraining

Nadere informatie

Instellingen voor geestelijke. gezondheidszorg. Certificatieschema > Versie 2009

Instellingen voor geestelijke. gezondheidszorg. Certificatieschema > Versie 2009 Instellingen voor geestelijke Versie 2009 gezondheidszorg eld be iew ev Pr or Vo Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een

Nadere informatie

Checklist Audits. Inrichtingskader Improvement Model. Zijn we klaar voor de HKZ- of ISO-audit? Eventueel een onderschrift met iets

Checklist Audits. Inrichtingskader Improvement Model. Zijn we klaar voor de HKZ- of ISO-audit? Eventueel een onderschrift met iets Checklist Audits Inrichtingskader Improvement Model Zijn we klaar voor de HKZ- of ISO-audit? Eventueel een onderschrift met iets Van verbetermodel naar certificatie Het inrichtingskader van Novire heeft

Nadere informatie

Beschrijving van de generieke norm: ISO 27001:2013. Grafimedia en Creatieve Industrie. Versie: augustus 2016

Beschrijving van de generieke norm: ISO 27001:2013. Grafimedia en Creatieve Industrie. Versie: augustus 2016 Beschrijving van de generieke norm: ISO 27001:2013 Grafimedia en Creatieve Industrie Versie: augustus 2016 Uitgave van de branche (SCGM) INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 INLEIDING... 4 1. ONDERWERP EN

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.:

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.: : EN ISO/IEC 17021-1:2015 De Waal 21C 5684 PH Best Nederland Locatie(s) waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Hoofdkantoor ISO 9001:2008 ISO 9001:2015 Certificatieschema 1 Kwaliteitssysteemcertificatie,

Nadere informatie

Kwaliteitslabel Sociaal Werk versus ISO 9001: 2015

Kwaliteitslabel Sociaal Werk versus ISO 9001: 2015 Kwaliteitslabel Sociaal Werk versus ISO 9001: 2015 Inleiding Dit overzicht is bedoeld voor leden van Sociaal Werk Nederland (en Certificatie Instellingen), die zich willen oriënteren op de verschillen

Nadere informatie

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie.

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie. FUNCTIE: Directeur POC AFKORTING: DIR AFDELING: Management 1. DOELSTELLINGEN INSTELLING De doelstellingen staan omschreven in het beleidsplan POC. Vermits de directie de eindverantwoordelijkheid heeft

Nadere informatie

Risicogebaseerd denken De PDCA-cyclus De procesbenadering... 50

Risicogebaseerd denken De PDCA-cyclus De procesbenadering... 50 INHOUD VOORWOORD... 13 HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 15 1.1. Introductie... 15 1.1.1. Naar een visie op kwaliteitsmanagement... 15 1.1.1.1. Het uitgangspunt van beheersing... 16 1.1.1.2. Het uitgangspunt van

Nadere informatie

ZNA Nierkliniek. Op weg naar de ISO 9001:2008

ZNA Nierkliniek. Op weg naar de ISO 9001:2008 ZNA Nierkliniek Op weg naar de ISO 9001:2008 Het idee 2002 artsen dromen tijdens looptrainingen over samenwerking 2004 oprichting ZNA brengt ons dichter bij elkaar 2007 ZNA wordt één ziekenhuis 2011 artsen

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.:

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.: : EN ISO/IEC 17021:2011 De Waal 21C 5684 PH Best Nederland Locatie(s) waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Hoofdkantoor ISO 9001:2008 ISO 9001:2015 Certificatieschema 1 Kwaliteitssysteemcertificatie,

Nadere informatie

Keurmerken in de zorgsector. De zorgsector kent o.a. de volgende keurmerken, certificaten, registraties en erkenningsregelingen.

Keurmerken in de zorgsector. De zorgsector kent o.a. de volgende keurmerken, certificaten, registraties en erkenningsregelingen. HKZ-keurmerk De Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling (HKZ) stelt kwaliteitseisen op voor diverse deelgebieden van de sectoren zorg en welzijn (incl. kinderopvang). Deze worden in de vorm van certificatieschema's

Nadere informatie

JAARLIJKSE EMAS ONTMOETING

JAARLIJKSE EMAS ONTMOETING JAARLIJKSE EMAS ONTMOETING Revisie van Bijlagen I, II en III en integratie van de Norm ISO 14001-2015 Sébastien Paquot Europese Commissie Agenda 1. Goedkeuring van de herziene bijlagen voornaamste wijzigingen

Nadere informatie

Goed energiemanagement volgens NEN-EN-ISO 50001 loont! www.nen.nl/energy. Normalisatie: de wereld op één lijn

Goed energiemanagement volgens NEN-EN-ISO 50001 loont! www.nen.nl/energy. Normalisatie: de wereld op één lijn Goed energiemanagement volgens NEN-EN-ISO 50001 loont! www.nen.nl/energy Normalisatie: de wereld op één lijn Goed energiemanagement volgens NEN-EN-ISO 50001 loont! Goed energiemanagement leidt tot hoge

Nadere informatie

Voorbeeld. Verpleging, Verzorging en Thuiszorg Onderdeel Kraamzorg. Preview. Certificatieschema > Versie 2012

Voorbeeld. Verpleging, Verzorging en Thuiszorg Onderdeel Kraamzorg. Preview. Certificatieschema > Versie 2012 Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

ISO 9001:2000 en EFQM bij AOSO Marc Gernaey

ISO 9001:2000 en EFQM bij AOSO Marc Gernaey INFOSHOP ISO 9001:2000 en EFQM bij AOSO Marc Gernaey 1 Doelstelling Implementatie van ISO 9001:2000 bij een overheidsadministratie ISO 9001 en AOSO Doelstelling van AOSO Filosofie en uitgangspunten van

Nadere informatie

Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek

Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek Ingevuld door: Naam Instelling: Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek In de documentenanalyse wordt gevraagd om verplichte documentatie en registraties vanuit de NTA 8009:2007 en HKZ certificatieschema

Nadere informatie

NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG

NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG Opgesteld door: G.Z-H In opdracht van: Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg Postbus 341 3100 AH Schiedam Tel.: 010-2981010 Fax: 010-2981020

Nadere informatie

Uitkomsten onderzoek Controle en Vertrouwen. 7 mei 2012

Uitkomsten onderzoek Controle en Vertrouwen. 7 mei 2012 Uitkomsten onderzoek Controle en Vertrouwen 7 mei 2012 Voorwoord Onderwerp: resultaten onderzoek Controle en Vertrouwen Geachte heer, mevrouw, Hartelijk dank voor uw medewerking aan het onderzoek naar

Nadere informatie

Definitielijst HKZ aug 2016

Definitielijst HKZ aug 2016 Definities 2016 Begrip Accreditatie Definitie HKZ De erkenning door een gezaghebbende organisatie dat een andere organisatie of persoon competent is om een bepaalde taak uit te voeren. De Raad voor Accreditatie

Nadere informatie

Met vragen over de leverancier kwaliteitsbeoordelingvragenlijst kunt u contact opnemen met ondergetekende.

Met vragen over de leverancier kwaliteitsbeoordelingvragenlijst kunt u contact opnemen met ondergetekende. info@huibhezemans.nl www.huibhezemans.nl Aan Straatnaam ## 1234 AB Plaatsnaam s-hertogenbosch, 6 oktober 2011 Betreft: leverancier kwaliteitsbeoordeling Geachte relatie, met bijgaande vragenlijst

Nadere informatie

Voorbeeld. Onderdeel Sociaal Cultureel Werk/Welzijn ouderen. Preview. Certificatieschema Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening > Versie 2009

Voorbeeld. Onderdeel Sociaal Cultureel Werk/Welzijn ouderen. Preview. Certificatieschema Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening > Versie 2009 This document may only be used on a stand-alone PC. Use in a network is only permitted when a supplementary license agreement for us in a network with NEN has been concluded. Voorbeeld Certificatieschema

Nadere informatie

Certificatieschema Gehandicaptenzorg Opstapfase 1

Certificatieschema Gehandicaptenzorg Opstapfase 1 Certificatieschema Gehandicaptenzorg Opstapfase 1 Rubrieken 1 tot en met 9 Nieuwe norm Hoofdstuk I: Inleiding HKZ Opstapcertificatie voor organisaties in de gehandicaptenzorg Fase 1 Inleiding In mei 2002

Nadere informatie

Norm > Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. Onderdeel Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang

Norm > Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. Onderdeel Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Voorbeeld. Huisartsendienstenstructuren. Preview. Certificatieschema > Versie 2012

Voorbeeld. Huisartsendienstenstructuren. Preview. Certificatieschema > Versie 2012 Certificatieschema > Huisartsendienstenstructuren Versie 2012 Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

ISO Zorg en Welzijn ISO-9001/EN-15224

ISO Zorg en Welzijn ISO-9001/EN-15224 ISO Zorg en Welzijn ISO-9001/EN-15224 ISO 9001:2008 Moeder alle kwaliteitsnormen. Internationaal erkende kwaliteitsnorm. Prima basis als kwaliteitsnorm. Algemeen erkend, bekend en meerwaarde bewezen. Norm

Nadere informatie

ISO 9001:2015 ReadinessReview

ISO 9001:2015 ReadinessReview ISO 9001:2015 ReadinessReview Organisatie Adres Certificaat Nr. Contactpersoon Functie Telefoon Email BSI is vastbesloten ervoor te zorgen dat klanten die willen certificeren op ISO 9001:2015 een soepele

Nadere informatie

Voorbeeld. Onderdeel Peuterspeelzalen. Preview. Certificatieschema > Kinderopvang

Voorbeeld. Onderdeel Peuterspeelzalen. Preview. Certificatieschema > Kinderopvang Certificatieschema > Kinderopvang Onderdeel Peuterspeelzalen Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst

Nadere informatie

Cliënt-/patiëntveiligheid

Cliënt-/patiëntveiligheid Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie