Managementparticipatie bij private equity investeringen (I)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Managementparticipatie bij private equity investeringen (I)"

Transcriptie

1 Managementparticipatie bij private equity investeringen (I) Over alignment of interests en conflict of interests Mr. H. Uittien en mr. S.A. Alleman In deze bijdrage besteden wij aandacht aan de positie van het management dat participeert in private equity gedreven investeringen. Investeringsmaatschappijen hechten veel aandacht aan de rol van het management. De mantra daarbij luidt alignment of interests. Door het management te laten participeren in de onderneming, de portfolio company, beoogt de investeringsmaatschappij het management te motiveren tot prestaties die leiden tot een hoge(re) opbrengst bij de verkoop van de portfolio company, de exit. Wij gaan nader in op de vormgeving van die alignment of interests en constateren dat er in de verhouding tussen investeringsmaatschappij en management ook diverse (potentieel) conflicterende belangen opdoemen. In dit deel komen de onderwerpen aan de orde die betrekking hebben op de aanvang van de participatie door het management. In het tweede deel, dat in de volgende aflevering van TOP zal verschijnen, bespreken wij een aantal onderwerpen dat een rol speelt gedurende de looptijd van de participatie en bij (de voorbereiding op) de exit. De uitgangssituatie voor de onderstaande beschrijving is een leveraged buy out, waarbij een groot deel van de koopsom met vreemd vermogen wordt gefinancierd en de investeringsmaatschappij en het management gezamenlijk eigen vermogen verschaffen. De afspraken tussen het management en de investeringsmaatschappij worden vormgegeven in een aandeelhoudersovereenkomst en de statuten van de Newco die optreedt als koper van de aandelen in de portfolio company. Het management houdt de minderheid van de aandelen en vormt de statutaire directie van de portfolio company. De investeringsmaatschappij verschaft het grootste deel van het eigen vermogen. De uitgangspunten van de managementparticipatie Een investeringsmaatschappij verlangt in bijna alle gevallen dat het management participeert. De gedachte hierbij is dat het management op deze wijze betrokkenheid toont en laat zien dat het vertrouwen heeft in het opgestelde business plan en de eigen ondernemers- en managementkwaliteiten. Tegelijkertijd is het rendement op het geïnvesteerde vermogen van de investeringsmaatschappij voor een belangrijk deel afhankelijk van de inspanningen en prestaties van het management, ondanks de eigen actieve betrokkenheid die kenmerkend is voor private equity. Bij een succesvolle exit hoort dan een passende vergoeding aan de eerstverantwoordelijke personen. Het is belangrijk te beseffen dat de beoogde alignment of interests vooral gebaseerd is op het gelijke (financiële) belang als aandeelhouders. De structurering van de gezamenlijke investering (zie hieronder) is overigens veelal zo vormgegeven dat het risicoprofiel en de uiteindelijke vergoeding van het management en de investeringsmaatschappij niet hetzelfde zijn. Kortom, de alignment als aandeelhouders is er tot op zekere hoogte. De alignment wordt verder bereikt door afstemming vooraf over de governance, het business plan en het te voeren beleid, alsook de doelstellingen op weg naar de exit. Dit wordt vastgelegd in de aandeelhoudersovereen- 306 SDU uitgevers / nummer 8, december 2010 TIJDSCHRIFT VOOR DE ONDERNEMINGSRECHTPRAKTIJK

2 managementparticipatie bij private equity investeringen (I) komst. 1 Het management, zoals de naam al aangeeft, functioneert echter in de eerste plaats als bestuur van de onderneming en pas daarna als aandeelhouder. Het bestuur dient te besturen en zich daarbij te richten naar het vennootschappelijk belang. Dat belang gaat vaak, maar niet altijd, samen met het belang van de aandeelhouder. De betrokkenheid van het bestuur als aandeelhouder kan een zuivere oordeelsvorming beïnvloeden. In dat geval is er sprake van een (potentieel) tegenstrijdig belang. 2 Alignment of interests betekent dan ook niet dat de investeringsmaatschappij en het management steeds geheel dezelfde belangen hebben. Onderhandelen over de managementparticipatie Nu de rol van het management zo cruciaal is bij een private equity investering, kan de vraag opkomen welke onderhandelingspositie het management heeft. Overeenstemming met het management is veelal opgenomen als opschortende voorwaarde voor closing van de transactie tussen verkoper en investeringsmaatschappij. Het is in de praktijk niet gebruikelijk dat de onderhandelingen tussen investeringsmaatschappij en het management eerder plaatsvinden dan de onderhandelingen tussen investeringsmaatschappij en verkoper. Integendeel, de onderhandelingen met het management worden meestal pas gevoerd als er grote mate van uitzicht op een transactie is tussen investeringsmaatschappij en verkoper, of pas nadat daarover overeenstemming is bereikt. De investeringsmaatschappij vertrouwt er op dat zij een zodanig financieel interessant voorstel zal doen aan het management dat daarover overeenstemming wordt bereikt. Vanuit het perspectief van de verkoper speelt nog een ander belang. Een te grote rol van het management in de onderhandelingen met de investeringsmaatschappij kan loyaliteitsproblemen veroorzaken en kan verkopers eigen positie aantasten ten aanzien van bijvoorbeeld informatieverschaffing en te verstrekken garanties en vrijwaringen. Voor de omvang van de managementparticipatie bestaan geen algemene regels. Het uiteindelijke percentage is de uitkomst van onderhandelingen tussen partijen en hangt onder meer af van de absoluut benodigde investering, het aantal managers en de beschikbare bankfinanciering. Daarnaast spelen fiscale motieven een rol (zie hieronder). Uiteraard maakt het wel uit of een (groep) manager(s) 5% of 20% 1 In de aandeelhoudersovereenkomst wordt onder andere geregeld welke besluiten van het bestuur onderworpen zijn aan voorafgaande goedkeuring door aandeelhouders (lees: de investeringsmaatschappij) of commissarissen (al dan niet benoemd op voordracht van de investeringsmaatschappij). Op die wijze wordt vooraf vorm gegeven aan de wederzijdse verhoudingen en invulling gegeven aan de door de investeringsmaatschappij gewenste mate van betrokkenheid en controle. 2 Dit kwam nadrukkelijk naar voren in de PCM-beschikking, Hof Amsterdam (OK), 27 mei 2010, «JOR» 2010/189 m.nt. T.M. Stevens, r.o. 3.16: Een dergelijke managementparticipatieregeling, hoewel op zich geen ongebruikelijk instrument, houdt naar haar aard het risico van conflicting interests in, waar zij immers het gevaar in zich draagt dat de belangen van leden van het management als privé-investeerder de voorrang krijgen boven het door hen te dienen belang van de vennootschap en het maatschappelijk functioneren van de vennootschap op langere termijn. van de aandelen houdt: dit heeft gevolgen voor zijn/hun juridische positie op basis van de wettelijke bepalingen. 3 Toch lijkt ons dat vooral de absolute investering van het management in financiële zin bepalend is om het gewenste effect te bereiken. Deze moet zó hoog zijn dat het management daadwerkelijk wordt gemotiveerd om het gewenste rendement bij exit te realiseren, terwijl bij faillissement van de onderneming een flinke financiële aderlating wordt gevoeld. Een te hoog geïnvesteerd bedrag is ook niet gewenst. Dit kan verlammend werken op het management. Stel dat een manager geen behoefte heeft om als (indirect) aandeelhouder te participeren. Kan een manager een aangeboden managementparticipatie dan weigeren of wordt daarmee de door de investeringsmaatschappij beoogde alignment of interests-gedachte ondergraven? Het lijkt ons dat veel zal afhangen van het gewicht van de manager voor de onderneming en de argumentatie waarom hij/zij De door de managementparticipatie beoogde alignment of interests is vooral gebaseerd op het gelijke (financiële) belang als aandeelhouders. niet wil (of kan) participeren. De investeringsmaatschappij zal overtuigd willen zijn van de betrokkenheid van de manager om haar investeringsdoelstellingen te kunnen realiseren. Deze betrokkenheid kan natuurlijk ook op een andere manier blijken. Wel bestaat er het risico dat binnen het management eerder onderlinge conflicten ontstaan, (bijvoorbeeld) omdat bij de niet participerende manager(s) de perceptie kan ontstaan dat de oordeelsvorming bij de wel participerende managers (teveel) wordt beïnvloed door het eigen aandelenbelang. 4 Heeft de verkoper of de doelwitvennootschap invloed op de hoogte of voorwaarden van de managementparticipatie? Indien een verkoper afscheid neemt van de onderneming luidt het antwoord nee. Indien de verkoper betrokken blijft bij de onderneming als minderheidsaandeelhouder (in Newco) kan dit anders liggen. In dat geval heeft verkoper een eigen belang bij de aandelenverhouding en de motivatie van het management. De doelwitvennootschap heeft zeker 3 Toch zal er in de praktijk weinig verschil zijn bij de vastlegging van de verhoudingen tussen partijen in statuten en aandeelhoudersovereenkomst. De investeringsmaatschappij heeft, ongeacht de grootte van de managementparticipatie, uiteindelijk de doorslaggevende zeggenschap, er is altijd sprake van overdrachtsbeperkingen en de investeringsmaatschappij heeft de leidende rol bij de (voorbereidingen op de) exit. 4 Uit de PCM-casus volgt dat de meerderheid van de top 60 die aan de regeling kon meedoen van deelname afzag (Onderzoeksrapport inzake PCM van 12 december 2008, par en ). Kennelijk was dit geen reden voor Apax om niet te investeren met name omdat de omvang van de groep potentiële participanten niet Apax voorstel was maar min of meer was opgedrongen door SDM en ook de inherente potentiële scheefgroei tussen belangen van managers heeft Apax niet weerhouden (Vgl. noot Stevens onder «JOR» 2010/189 die spreekt over de onderlinge envy die leidde tot een grondige verzieking van de sfeer.) Bij een top 60 is sprake van een grote groep gegadigden. Of Apax ook zou hebben willen investeren in PCM als de echte top niet zou willen participeren valt te bezien. TIJDSCHRIFT VOOR DE ONDERNEMINGSRECHTPRAKTIJK nummer 8, december 2010 / SDU uitgevers 307

3 een belang bij de managementparticipatie. De structurering van de leveraged buy out transactie en de financieringslasten, bezien ook in het licht van de geformuleerde strategie, raken de belangen van de doelwitvennootschap. Deze vennootschap wordt vertegenwoordigd door het bestuur dat zelf onderhandelt over een participatie. Hier kan sprake Indien het risico dreigt dat alleen de investeringsmaatschappij bij de exit een rendement realiseert, komt de gewenste alignment of interests tussen de investeringsmaatschappij en het management in gevaar. zijn van conflicts of interests. Dit hoeft echter geenszins te leiden tot de conclusie dat de managementparticipatie om die reden niet geschikt is als methode tot alignment of interests. De betrokken managers zullen hun verantwoordelijkheid als bestuurder moeten nemen, in het belang van de vennootschap, en pas daarna hun eigen belangen dienen te behartigen. De vormgeving van de managementparticipatie Bij de vraag op welke wijze het management kan participeren, kan gedacht worden aan gewone aandelen, (cumulatief) preferente aandelen, certificaten of winstbewijzen. In de meeste gevallen participeert het management alleen door middel van gewone aandelen. Een mogelijkheid is ook dat enkele eerstelijns managers aandelen houden, terwijl bijvoorbeeld de tweedelijns managers gezamenlijk investeren door middel van certificaten in een StAK-structuur of middellijk via een bv. De keuze voor aandelen of certificaten hangt vooral af van het aantal participanten. Indien er sprake is van een grotere groep managers wordt vaker gekozen voor certificaten ter vereenvoudiging van de besluitvorming in en, vooral, buiten de aandeelhoudersvergadering. Daarom worden de certificaten niet met medewerking van de portfolio company uitgegeven. Over de beantwoording van de vraag of dit doel daarmee daadwerkelijk wordt bereikt, wordt in de literatuur verschillend gedacht. 5 Winstbewijzen Winstbewijzen zijn civielrechtelijk bezien schuldvorderingspapieren. De uitgevende vennootschap en de houder van het winstbewijs hebben een contractuele relatie. Winstbewijzen zijn een flexibel instrument. 6 Alhoewel winstbewijzen zeer 5 Zie K. Kodde, De Private Equity Buy Out Transactie: structurering van de equity, aandeelhouders- en verkoopafspraken, Ondernemingsrecht , p. 583, verwijzing naar literatuur in voetnoot 18. In de flex-bv zal dit probleem overigens worden opgelost. Zie bijv. W.J.M. van Veen, Beslotenheid en certificaathouders van de flexibele BV, JBN 2008/66. 6 Zo kunnen winstbewijzen overdraagbaar zijn maar kan de overdraagbaarheid ook worden uitgesloten of beperkt. Ze kunnen op naam, aan order of aan toonder luiden. Normaliter hebben winstbewijzen geen nominale waarde en er hoeft geen geldelijke of naar economische bruikbaar zijn om een managementparticipatie vorm te geven, gebeurt dit in de praktijk niet vaak. Na invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht zal wellicht wel vaker gebruik worden gemaakt van stemrechtloze gewone aandelen voor de managementparticipatie. De gebruikelijke structuur: een combinatie van preferente en gewone aandelen In de gebruikelijke private equity structuren investeert het management alleen door middel van gewone aandelen. De investeringsmaatschappij neemt het grootste gedeelte van het benodigde eigen vermogen voor haar rekening in de vorm van (cumulatief) preferente aandelen of achtergestelde aandeelhoudersleningen naast een gedeelte in gewone aandelen. 7 Wanneer met grote aantallen preferente aandelen wordt gewerkt, dient rekening te worden gehouden met de nominale waarde van de soorten aandelen. 8 In geval van verschillende soorten aandelen met een gelijke nominale waarde kan het management niet het gewenste percentage eigen vermogen verschaffen omdat haar belang dan relatief te klein wordt. Om die reden wordt meestal gekozen voor een lagere nominale waarde van de preferente aandelen dan de gewone aandelen. 9 De storting op de preferente aandelen vindt plaats door volstorting van het lage nominale bedrag en een zeer groot bedrag aan agio. Als alternatief kan de investeringsmaatschappij investeren door middel van achtergestelde aandeelhoudersleningen. Deze keuze wordt bepaald door fiscale argumenten. 10 Het management moet rekening houden met het gegeven dat de vergoeding op de preferente aandelen (of rente op de aandeelhoudersleningen) vaak niet wordt betaald op jaarbasis en cumulatief is. Door bijschrijving van het niet genoten cumulatief preferent dividend (of toevoeging van de niet betaalde rente aan de hoofdsom) ontstaat een steeds groter groeiend bedrag dat eerst dient te worden afgelost voordat het management een vergoeding ontvangt op de gewone aandelen. Door vroegtijdige aflossing van (een gedeelte van) de bankschuld (degearing) wordt het tegenovergestelde resultaat bereikt, namelijk dat het rendement op de aandelen zal toenemen bij exit. maatstaven waardeerbare inbreng tegenover te staan. Dit is echter wel mogelijk, bijvoorbeeld indien men het winstbewijs zo veel mogelijk wil vormgeven als een aandeel. De houder van een winstbewijs heeft recht op een bepaald gedeelte van de winst van de vennootschap. Hoe dit wordt vormgegeven is weer aan partijen. Winstbewijzen worden in de praktijk gebruikt als beloning voor bewezen diensten of om werknemers te laten delen in de winst van de vennootschap zonder hen aandelen en/ of zeggenschap te geven. De mogelijkheid tot uitgifte van winstbewijzen dient in de statuten te zijn vastgelegd. Daarnaast dient in de statuten of in de akte tot uitgifte van winstbewijzen te worden omschrijven waarop het winstbewijs recht zal geven. 7 Zie J.P. Kolkman, Enige aspecten van exit en liquidatiepreferentie bij private equity investeringen, TOP 2010, p Art. 2:228 lid 3 BW. 9 Een andere manier om dit te ondervangen, is de uitgifte van een relatief klein aantal aandelen waarbij de investeringsmaatschappij een laag bedrag aan nominale waarde inlegt en een hoog bedrag aan agio stort en waarbij het management een laag bedrag aan nominale waarde inlegt. 10 Zie voor een toelichting onder meer Kodde (2005), p SDU uitgevers / nummer 8, december 2010 TIJDSCHRIFT VOOR DE ONDERNEMINGSRECHTPRAKTIJK

4 managementparticipatie bij private equity investeringen (I) Envy ratio, overhang problematiek en catch up Wanneer de waarde van de onderneming toeneemt, zal het rendement op de gewone aandelen bij een exit exponentieel toenemen. Dit is aantrekkelijk voor het management dat alleen in (certificaten van) gewone aandelen investeert. Op de preferente aandelen of aandeelhoudersleningen wordt een vaste vergoeding betaald. Deze vergoeding is preferent ten opzichte van de vergoeding op de gewone aandelen. De opbrengst die resteert na betaling van de vaste vergoeding komt ten goede aan de houders van gewone aandelen. Op deze manier wordt een verschillend rendement gecreëerd op het geïnvesteerde vermogen. Het op deze wijze vormgegeven hogere rendement voor het management wordt de envy ratio genoemd. 11 Tegenover de potentieel hogere opbrengst op het door het management geïnvesteerde vermogen staat echter ook een hoger risicoprofiel omdat de gewone aandelen de laagste preferentie hebben van de verschillende vormen van financiering in de transactie. 12 Indien het risico dreigt dat alleen de investeringsmaatschappij bij de exit een rendement realiseert, komt de gewenste alignment of interests tussen de investeringsmaatschappij en het management in gevaar. Deze situatie kan ontstaan als de financiële performance van de portfolio company achterblijft ten gevolge waarvan het management, als houder van de laagst preferente klasse van het verstrekte vermogen, bij een exit niet aan bod komt. Dit wordt aangeduid als overhang. 13 Het is (ook) in het belang van de investeringsmaatschappij om de alignment of interests te herstellen. Voorkomen dient te worden dat het management gedemotiveerd raakt of te risicovolle besluiten in de bedrijfsvoering zou overwegen in een poging het tij te keren vanuit een alles of niets houding. Een oplossing voor deze problematiek kan worden gevonden in een catch-up, een regeling waarmee (bijvoorbeeld) de preferentie ten gunste van de gewone aandelen wordt aangepast, dan wel door toekenning van een exit-bonus aan het management. Ratchet Het is mogelijk om de managers nog meer te laten profiteren bij goede resultaten van de portfolio onderneming. Dit wordt bereikt door afspraken die inhouden dat, indien de investeringsmaatschappij een gewenst rendement op haar investering (performance target of hurdle) heeft gehaald bij een exit of herfinanciering, een groter gedeelte van de overwinst zal toekomen aan het management, de zogenaamde ratchet. Een dergelijke aanspraak komt ten laste van de aanspraken van de investeringsmaatschappij. De ratchet wordt vormgegeven door bijvoorbeeld een rechtstreekse aanspraak van het management jegens de investeringsmaatschappij, het intrekken van een door de investeringsmaatschappij gehouden klasse aandelen om niet of een conversie van aandelen van de investeringsmaatschappij in aandelen met een gelijke nominale waarde maar met minder winstrechten. De betaling kan plaatsvinden bij de exit, maar soms ook al bij een tussentijdse liquidity event, zoals een gedeeltelijke verkoop of herfinanciering van de portfolio company. Waar bij de envy sprake is van een hogere vergoeding voor het management tegenover ook een hoger risicoprofiel, geldt dat bij een ratchet geen extra risico wordt gelopen door het management. Risicoprofiel van de managementparticipatie anno 2010 De op de preferente aandelen (of aandeelhoudersleningen) te betalen vaste vergoeding is vaak een relatief hoog percentage. De trend in de huidige markt lijkt dat de percentages lager zijn dan in de hoogtijdagen van enkele jaren geleden toen percentages van 10% of meer gebruikelijk waren. Een lagere vaste vergoeding is gunstig voor het management dat is achtergesteld bij de preferente aandeelhouders. De verminderde beschikbaarheid van bankfinancieringen in het huidige tijdsgewricht betekent dat er minder leverage beschikbaar is in de financiering van de transactie. Enerzijds is dat positief omdat daardoor de risico s van het niet kunnen voldoen aan de renteverplichtingen afnemen maar anderzijds betekent het ook dat de rendementen op de investering van de investeringsmaatschappij en het management veelal lager zullen zijn. 14 Fiscale aspecten van de managementparticipatie We staan kort stil bij de fiscale gevolgen van de managementparticipatie. Sinds 1 januari 2009 worden zogenaamde lucratieve belangen aangemerkt als resultaat uit overige werkzaamheden en in beginsel in box 1 belast. 15 Deze regeling werd onder andere ingevoerd ter bestrijding van excessieve beloningen van investment managers bij private equity fondsen en managers van portfolio companies, die bij succesvolle exits hoge rendementen opleverden en die voorheen veelal kwalificeerden als box 3 belegging. 16 Welke vorm van managementparticipatie kwalificeert als lucratief belang? Een participatie in aandelen in een vennootschap met verschillende soorten uitstaande aandelen, indien het 11 De berekening van de envy ratio luidt meestal als volgt: (totale investering investeringsmaatschappij / belang investeringsmaatschappij) / (totale investering management / belang management). Voor de totale investering van de investeringsmaatschappij tellen zowel de gewone aandelen als de aandeelhoudersleningen of preferente aandelen mee. De term envy benadrukt aldus het hogere rendement van de investering van het management. 12 Vanwege het hogere rendement risico dat kleeft aan de gewone aandelen worden deze aandelen ook wel als sweet equity (of als sweat equity vanwege het verhoogde risico) aangeduid. 13 Christopoulos, Liquidation preference in Private equity, Ondernemingsrecht , p Daar staat wel tegenover dat ook de aankoopprijzen van ondernemingen in de huidige markt realistischer zijn waardoor het effect van lagere rendementen (deels) gecompenseerd wordt door een lagere investering. 15 Wet tot wijziging van enige belastingwetten (Belastingheffing excessieve beloningsbestanddelen), Voor een uitgebreidere beschrijving van de achtergronden en werking van de regeling zie bijv. M.C.V.C. Holzhauer en R.H.R. Vliese, Wetsvoorstel belastingheffing excessieve beloningsbestanddelen en managementparticipaties: een gemiste kans en veel onduidelijkheden, FTV juni 2008, p en M.F.D. Schul, De excessieve aanpak van beloningsbestanddelen, WFR 2009/264. TIJDSCHRIFT VOOR DE ONDERNEMINGSRECHTPRAKTIJK nummer 8, december 2010 / SDU uitgevers 309

5 aandelen betreft van een soort die i) hetzij is achtergesteld bij andere soorten aandelen en het totale geplaatste aandelenkapitaal van die achtergestelde soort minder is dan 10% van het totale geplaatste aandelenkapitaal 17, ii) hetzij een preferentie van ten minste 15% per jaar kennen. 18 Het geplaatste aandelenkapitaal ziet slechts op het nominale aandelenkapitaal en niet op agio. De wetgever heeft onderkend dat dit in de praktijk mogelijkheden biedt om buiten de definitie van lucratief belang te blijven. In verband daarmee heeft de wetgever in lid 4 van art 3.92b Wet IB 2001 een ruime vangnetbepaling opgenomen waarmee diverse managementparticipatieregelingen onder de werking van de wet worden gebracht. Concluderend kan worden gesteld dat er geen sprake is van een lucratief belang indien de gewone aandelen meer bedragen dan 10% van de totale aandeelhoudersinvestering. De wet bevat een tegemoetkoming. De lucratief belang regeling is niet van toepassing op middellijk gehouden belangen indien de manager een aanmerkelijk belang bezit (box 2) in de tussenliggende vennootschap en ten minste 95% van de netto inkomsten van de tussenliggende vennootschap uit het lucratieve belang in het jaar van ontvangst aan de manager worden uitgekeerd (tegen een heffing van 25%). 19 Over de auteurs Mr. Harm Uittien en mr. Steffen A. Alleman zijn beiden als advocaat verbonden aan Van Doorne NV te Amsterdam. 17 Art 3.92b lid 2 onder a Wet IB Art 3.92b lid 2 onder b Wet IB Art 3.95b lid 5 Wet IB SDU uitgevers / nummer 8, december 2010 TIJDSCHRIFT VOOR DE ONDERNEMINGSRECHTPRAKTIJK

Managementparticipatie bij private equity investeringen (II)

Managementparticipatie bij private equity investeringen (II) Managementparticipatie bij private equity investeringen (II) Over alignment of interests en conflict of interests Mr. H. Uittien en mr. S.A. Alleman Dit artikel over managementparticipaties bij private

Nadere informatie

KPMG Meijburg & Co ABCD. Invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht

KPMG Meijburg & Co ABCD. Invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht Invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht Op 12 juni 2012 heeft de Eerste Kamer de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht en de Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering

Nadere informatie

NOTULEN AUTEUR / INLICHTINGEN: 12 mei 2011 10060553/11-00258663/eti Concept-notulen flexbv

NOTULEN AUTEUR / INLICHTINGEN: 12 mei 2011 10060553/11-00258663/eti Concept-notulen flexbv NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP NAAR NEDERLANDS RECHT, GEBASEERD OP DE WETSVOORSTELLEN INZAKE FLEXIBILISERING VAN HET BV-RECHT. Bijgaand eerst een toelichting en daarna

Nadere informatie

Juridische aspecten van de stichting administratiekantoor (STAK).

Juridische aspecten van de stichting administratiekantoor (STAK). Juridische aspecten van de stichting administratiekantoor (STAK). mr. dr. R.W.F. Hendriks, Willem II stadion te Tilburg 20 juni 2012 De STAK Certificering van aandelen is een in Nederland veel voorkomende

Nadere informatie

Rekenvoorbeeld Management Buy Out

Rekenvoorbeeld Management Buy Out Rekenvoorbeeld Management Buy Out Introductie Bedankt voor uw interesse in de management buy-out! Om u een beter beeld te laten krijgen in wat een management buy-out inhoudt heeft Lingedael Corporate Finance

Nadere informatie

Uitnodiging. HLB OndernemersCafé 7 november 2011. Ondernemend, net als u. www.hlb-van-daal.nl

Uitnodiging. HLB OndernemersCafé 7 november 2011. Ondernemend, net als u. www.hlb-van-daal.nl Uitnodiging HLB OndernemersCafé 7 november 2011 Ondernemend, net als u Nieuw bv-recht: Welke kansen biedt het u? Op 1 oktober 2012 wordt een geheel nieuwe wettelijke regeling voor de bv van kracht, de

Nadere informatie

2. Machtiging tot inkoop van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A en voorstel tot intrekking van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A

2. Machtiging tot inkoop van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A en voorstel tot intrekking van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A AGENDA Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders ( BAVA ) van Nutreco N.V., te houden op dinsdag 21 december 2010, aanvang 10.30 uur, ten kantore van de Vennootschap, Veerstraat 38, 5831 JN

Nadere informatie

Overnamerichtlijn. De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen.

Overnamerichtlijn. De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen. Overnamerichtlijn De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen. Artikel 1 lid 1a, de kapitaalstructuur van de vennootschap, het

Nadere informatie

New rules New choices New opportunities. Flex BV Joint Ventures

New rules New choices New opportunities. Flex BV Joint Ventures New rules New choices New opportunities Flex BV Joint Ventures Geen noodzaak tot wijzigingen wel kansen voor nieuwe joint ventures New rules New choices New opportunities Inleiding Per 1 oktober 2012 wordt

Nadere informatie

Overnamerichtlijn. De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen.

Overnamerichtlijn. De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen. Overnamerichtlijn De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen. Artikel 1 lid 1a, de kapitaalstructuur van de vennootschap, het

Nadere informatie

Masterclass Incentives: Golden rules voor structurering. Jeroen Smits Johan Vrolijk Bas Glas Ewoud van Gellicum Edward van Wezel

Masterclass Incentives: Golden rules voor structurering. Jeroen Smits Johan Vrolijk Bas Glas Ewoud van Gellicum Edward van Wezel Masterclass Incentives: Golden rules voor structurering Jeroen Smits Johan Vrolijk Bas Glas Ewoud van Gellicum Edward van Wezel Private Equity Summit Management Incentives: Golden rules voor structurering

Nadere informatie

2. Voorstel tot statutenwijziging in verband met splitsing van aandelen in de verhouding 1:2

2. Voorstel tot statutenwijziging in verband met splitsing van aandelen in de verhouding 1:2 Koninklijke DSM N.V. gevestigd te Heerlen Agenda algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke DSM N.V., te houden op het hoofdkantoor van de vennootschap, Het Overloon 1, Heerlen, op maandag

Nadere informatie

Toelichting op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V.

Toelichting op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V. Toelichting op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V. te houden op dinsdag 29 januari 2008 om 13.00 uur op het hoofdkantoor van SNS REAAL N.V., Croeselaan

Nadere informatie

VRAGENLIJST AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST/BIJZONDERE BEPALINGEN STATUTEN

VRAGENLIJST AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST/BIJZONDERE BEPALINGEN STATUTEN VRAGENLIJST AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST/BIJZONDERE BEPALINGEN STATUTEN I. Inleiding De wet gaat er bij B.V./N.V. van uit dat de aandeelhouders enkel kapitaal verschaffen en wel door het doen van de bij

Nadere informatie

Agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V.

Agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V. Agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V. te houden op dinsdag 29 januari 2008 om 13.00 uur op het hoofdkantoor van SNS REAAL N.V., Croeselaan 1, 3521 BJ te

Nadere informatie

Overnamerichtlijn 2016 Heijmans N.V.

Overnamerichtlijn 2016 Heijmans N.V. Overnamerichtlijn 2016 Heijmans N.V. De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 Overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen. Artikel 1 lid 1a, de kapitaalstructuur van

Nadere informatie

De nieuwe Flex-BV. September 2012

De nieuwe Flex-BV. September 2012 De nieuwe Flex-BV September 2012 mr J. Brouwer De auteur heeft grote zorgvuldigheid betracht in het weergeven van delen uit het geldende recht. Evenwel is noch de auteur noch Boers Advocaten aansprakelijk

Nadere informatie

Besluiten Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 7 september 2011 NedSense enterprises n.v.

Besluiten Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 7 september 2011 NedSense enterprises n.v. Besluiten Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 7 september 2011 NedSense enterprises n.v. Naar aanleiding van de gehouden Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie

Flex-BV: nieuwe kansen, en hoe nu verder? De juridische en fiscale gevolgen van het nieuwe BV-recht

Flex-BV: nieuwe kansen, en hoe nu verder? De juridische en fiscale gevolgen van het nieuwe BV-recht Flex-BV: nieuwe kansen, en hoe nu verder? De juridische en fiscale gevolgen van het nieuwe BV-recht BV's die na 1 oktober 2012 opgericht worden, zullen meteen met de wijzigingen van de Flex-BV geconfronteerd

Nadere informatie

Wet Flex-BV in vogelvlucht

Wet Flex-BV in vogelvlucht Wet Flex-BV in vogelvlucht Van Wim Eikendal en Janou Briaire Plaats/Datum Maastricht, 20 juni 2012 Op 1 oktober 2012 treedt de wetgeving inzake de vereenvoudiging en flexibilisering van het BV-recht in

Nadere informatie

DE FISCALE IMPACT VAN PREFERENTE

DE FISCALE IMPACT VAN PREFERENTE 653 DE FISCALE IMPACT VAN PREFERENTE AANDELEN MR. G.C.F. VAN GELDER 1 1 Inleiding Om verschillende redenen, fiscaal en niet-fiscaal, kan gebruik worden gemaakt van preferente aandelen. Een preferent aandeel

Nadere informatie

Het realiseren van een MBO - 10 veel gestelde vragen en antwoorden 1

Het realiseren van een MBO - 10 veel gestelde vragen en antwoorden 1 Het realiseren van een MBO - 10 veel gestelde vragen en antwoorden PricewaterhouseCoopers Corporate Finance heeft jarenlange ervaring in het begeleiden van teams bij het succesvol realiseren van management

Nadere informatie

Een bv was nog nooit zo interessant Hoe overstappen naar een flex-bv u nieuwe kansen biedt. WHITEPAPER

Een bv was nog nooit zo interessant Hoe overstappen naar een flex-bv u nieuwe kansen biedt. WHITEPAPER Een bv was nog nooit zo interessant Hoe overstappen naar een flex-bv u nieuwe kansen biedt. WHITEPAPER Gemaakt door: info@tavernemeun.nl www.tavernemeun.nl 0318-518810 Introductie van de flex-bv Per 1

Nadere informatie

New rules New choices New opportunities. Flex BV Private Equity

New rules New choices New opportunities. Flex BV Private Equity New rules New choices New opportunities Flex BV Private Equity Inleiding Op 1 oktober 2012 wordt de BV vervangen door de Flex BV. Er zijn veel verschillen tussen de bestaande BV en de Flex BV, maar welke

Nadere informatie

WPNR 2015(7049) Flexibele (winst)uitkeringen, het is van tweeën één! Flexibele (winst)uitkeringen, het is van tweeën één!

WPNR 2015(7049) Flexibele (winst)uitkeringen, het is van tweeën één! Flexibele (winst)uitkeringen, het is van tweeën één! WPNR 2015(7049) Flexibele (winst)uitkeringen, het is van tweeën één! Flexibele (winst)uitkeringen, het is van tweeën één! Het nieuwe BV-recht in social en andere media: vragen uit de praktijk 1 A. Inleiding

Nadere informatie

Flex-bv: nieuwe kansen en bedreigingen Het belang van de vennootschap staat voorop! 23 juli 2014

Flex-bv: nieuwe kansen en bedreigingen Het belang van de vennootschap staat voorop! 23 juli 2014 Flex-bv: nieuwe kansen en bedreigingen Het belang van de vennootschap staat voorop! 1 Het belang van de vennootschap staat voorop! Sinds 1 oktober 2012 is het bv-recht ingrijpend gewijzigd. De regels zijn

Nadere informatie

Flex BV. Stan Commissaris Jolande van Loon. Rotterdam 17 november 2011

Flex BV. Stan Commissaris Jolande van Loon. Rotterdam 17 november 2011 Flex BV Stan Commissaris Jolande van Loon Rotterdam 17 november 2011 Onderwerpen - Inleiding - Stemrechtloze / winstrechtloze aandelen - Uitkeringstest en accountantsverklaring - Positie bestuur - Certificering

Nadere informatie

28 oktober 2010 Modernisering van het Nederlandse ondernemingsrecht / presentatie 28 oktober 2010 Ellen Timmer

28 oktober 2010 Modernisering van het Nederlandse ondernemingsrecht / presentatie 28 oktober 2010 Ellen Timmer Modernisering van het Nederlandse ondernemingsrecht (o.a. flex) 28 oktober 2010 door ( Rotterdam Ellen Timmer (kantoor Belangrijke veranderingen in het Nederlandse ondernemingsrecht, onder meer: flexibilisering

Nadere informatie

Alles wat u moet weten over de Wet Flex-BV

Alles wat u moet weten over de Wet Flex-BV Special Flex BV Alles wat u moet weten over de Wet Flex-BV Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Oprichten van een nieuwe BV is eenvoudiger 4 3. Meer vrijheid van inrichting 4 4. Kapitaal- en crediteurenbescherming

Nadere informatie

Bedrijfsoverdracht: hoe werkt dat? Due diligence. Overnamecontract

Bedrijfsoverdracht: hoe werkt dat? Due diligence. Overnamecontract Bedrijfsoverdracht: hoe werkt dat? Een bedrijf wordt om verschillende redenen overgedragen. Dit kan zijn om organisatorische redenen, verschuivingen binnen een concern of met het oog op het pensioen van

Nadere informatie

Participatieregelingen: beloning of investering?

Participatieregelingen: beloning of investering? Participatieregelingen: beloning of investering? Participatieregelingen zijn een veel voorkomend instrument om management te binden en te belonen, zowel in corporate- als privateequity-omgevingen. Ondernemingen

Nadere informatie

Postacademische specialisatieopleiding Ondernemingsrecht: Soorten aandelen

Postacademische specialisatieopleiding Ondernemingsrecht: Soorten aandelen Postacademische specialisatieopleiding Ondernemingsrecht: Soorten aandelen mr. dr. R.A. Wolf Bijeenkomst 2, 5 maart 2015 Programma Wat zijn aandelen? Soorten aandelen Gelijkheidsbeginsel Orgaan en BVA

Nadere informatie

De Knab Participatie in het kort

De Knab Participatie in het kort De Knab Participatie in het kort De Knab Participatie in het kort Let op! De Knab Participatie in het kort geeft antwoord op vragen die je mogelijk hebt over de participatie. Als je overweegt om de Knab

Nadere informatie

Kenmerken financiële instrumenten en risico s

Kenmerken financiële instrumenten en risico s Kenmerken financiële instrumenten en risico s Inleiding Aan alle vormen van beleggen zijn risico s verbonden. De risico s zijn afhankelijk van de belegging. Een belegging kan in meer of mindere mate speculatief

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN INTENTIEVERKLARING. [ ], [ ], (kantoorhoudende [ ], te [ ],hierna te noemen: de Verkoper,

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN INTENTIEVERKLARING. [ ], [ ], (kantoorhoudende [ ], te [ ],hierna te noemen: de Verkoper, INTENTIEVERKLARING DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap naar Nederlands recht [ ], (statutair) gevestigd [ ], [ ], (kantoorhoudende [ ], te [ ],hierna te noemen: de Verkoper, te dezen rechtsgeldig

Nadere informatie

New rules New choices New opportunities. Flex BV en financieringen

New rules New choices New opportunities. Flex BV en financieringen New rules New choices New opportunities Flex BV en financieringen Inleiding Op 1 oktober 2012 wordt de BV vervangen door de Flex BV. De Wet vereenvoudiging en flexibilisering van het BV-recht wordt dan

Nadere informatie

De flexibilisering van het B.V. recht

De flexibilisering van het B.V. recht Seminar De flexibilisering van het B.V. recht 6 juni 2012 Dagvoorzitter: Kees Goeman Sprekers: Dirk School Lisan Vermeer Govert Vorstenbosch Sirik Goeman 1 www.bgadvocaten.nl Bogaerts & Groenen advocaten

Nadere informatie

Toelichting voorstel voorwaardenwijziging VBI Winkelfonds N.V. (Retail Index Certificaten)

Toelichting voorstel voorwaardenwijziging VBI Winkelfonds N.V. (Retail Index Certificaten) Toelichting voorstel voorwaardenwijziging VBI Winkelfonds N.V. (Retail Index Certificaten) De directie stelt de volgende statutenwijzigingen voor en wenst nadere informatie te geven over een wijziging

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Flex-BV. 1. Inleiding en conclusie

Flex-BV. 1. Inleiding en conclusie Flex-BV 1. Inleiding en conclusie Alweer vijf jaar geleden, namelijk op 31 mei 2007, werd het wetsvoorstel Vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht (31 058) ingediend bij de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel

Nadere informatie

Q&A voor participanten

Q&A voor participanten Q&A voor participanten 1. Q: Wat is de juridische vorm van het participatiefonds? A: Het is een beleggingsfonds voor gemene rekening. 2. Q: Wat is een beleggingsfonds voor gemene rekening? A: Het beleggingsfonds

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING Heijmans N.V., gevestigd te Rosmalen.

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING Heijmans N.V., gevestigd te Rosmalen. VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING Heijmans N.V., gevestigd te Rosmalen. Zoals dit ter besluitvorming zal worden voorgelegd aan de op 16 april 2014 te houden algemene vergadering van aandeelhouders van de

Nadere informatie

Highlights van de Flex BV

Highlights van de Flex BV Highlights van de Flex BV Dag van de Limburgse Financial 26 september 2012 Peter Brouns en Remco Rosbeek Waarom nieuwe BV-wetgeving? Vereenvoudiging van het BV-recht Afschaffing van als nodeloos ervaren

Nadere informatie

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 UITGIFTE VAN 250.000.000 EUR CONVERTEERBARE OBLIGATIES TERUGBETAALBAAR IN 2009 MET OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT

Nadere informatie

De algemene vergadering en de ondernemingsraad: perfect strangers?

De algemene vergadering en de ondernemingsraad: perfect strangers? De algemene vergadering en de ondernemingsraad: perfect strangers? Deze presentatie is beschikbaar op legalbusinessday.nl Marnix Holtzer Johanna Schermer Contact Marnix Holtzer E: marnix.holtzer@dlapiper.com

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

WPNR 2014(7011) Het creëren en de uitgifte van stemrechtloze aandelen als soort aandelen. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie

WPNR 2014(7011) Het creëren en de uitgifte van stemrechtloze aandelen als soort aandelen. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie Page 1 of 8 WPNR 2014(7011) Het creëren en de uitgifte van stemrechtloze aandelen als soort aandelen Publicatie Aflevering 145 afl. 7011 Paginanummers 253-258 Publicatiedatum 22 maart 2014 Auteurs Weekblad

Nadere informatie

AANDEELHOUDERSOVERENKOMST GREEN VISION HOLDING B.V. tussen SDI TECHNOLOGY VENTURES B.V. PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJ OOST NEDERLAND B.V.

AANDEELHOUDERSOVERENKOMST GREEN VISION HOLDING B.V. tussen SDI TECHNOLOGY VENTURES B.V. PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJ OOST NEDERLAND B.V. AANDEELHOUDERSOVERENKOMST GREEN VISION HOLDING B.V. tussen SDI TECHNOLOGY VENTURES B.V. PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJ OOST NEDERLAND B.V. STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR GREEN VISION HOLDING en GREEN VISION

Nadere informatie

Bij de definitieve opstelling van de oprichtingsakte raadt TechnoPartner u aan om juridisch en fiscaal advies in te winnen.

Bij de definitieve opstelling van de oprichtingsakte raadt TechnoPartner u aan om juridisch en fiscaal advies in te winnen. De oprichtingsakte ook wel statuten genoemd is een wettelijk verplicht document wanneer u een BV of een NV wilt gebruiken voor uw bedrijfsuitoefening. In de oprichtingsakte worden alle relevante juridische

Nadere informatie

Het eigen vermogen is permanent dat wil zeggen voor onbepaalde tijd (blijvend)aanwezig in de onderneming.

Het eigen vermogen is permanent dat wil zeggen voor onbepaalde tijd (blijvend)aanwezig in de onderneming. www.jooplengkeek.nl Eigen vermogen bij een bv en een nv Het eigen vermogen is permanent dat wil zeggen voor onbepaalde tijd (blijvend)aanwezig in de onderneming. Het bestaat uit aandelenkapitaal en opgebouwde

Nadere informatie

Wanbeleid bij PCM en gevolgen voor de private equity-praktijk

Wanbeleid bij PCM en gevolgen voor de private equity-praktijk Wanbeleid bij PCM en gevolgen voor de private equity-praktijk M r. M. V. C. H. R i j n j a * Inleiding Op 27 mei 2010 heeft het Hof Amsterdam (OK) vastgesteld dat sprake was van wanbeleid bij PCM Holding

Nadere informatie

Update ' toezicht op bestuur in relatie tot de rol van participatiemaatschappijen in hun portefeuillebedrijven'

Update ' toezicht op bestuur in relatie tot de rol van participatiemaatschappijen in hun portefeuillebedrijven' Update ' toezicht op bestuur in relatie tot de rol van participatiemaatschappijen in hun portefeuillebedrijven' 1 Toezicht op bestuur Op 31 mei 2011 is het wetsvoorstel bestuur en toezicht (het "Wetsvoorstel")

Nadere informatie

ANNEX I (Drieluik) * STATUTENWIJZIGING ROYAL IMTECH N.V.

ANNEX I (Drieluik) * STATUTENWIJZIGING ROYAL IMTECH N.V. . ANNEX I (Drieluik) * STATUTENWIJZIGING ROYAL IMTECH N.V. Op 28 juni 2013 heeft de algemene vergadering van Royal Imtech N.V. (de ''Vennootschap'') de Raad van Bestuur van de Vennootschap aangewezen als

Nadere informatie

% t.o.v. geplaatst kapitaal 1. waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht

% t.o.v. geplaatst kapitaal 1. waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht aandelen waar e zijn 1 e 1. Opening. Geen stempunt 2. Toelichting op het customer co-investment program dat de Vennootschap is aangegaan of zal aangaan met enkele van haar klanten, zoals aangekondigd door

Nadere informatie

MEMORANDUM. Geachte NBA,

MEMORANDUM. Geachte NBA, MEMORANDUM Aan : de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) Van : Ellen Timmer, Pellicaan Advocaten N.V. Datum : 18 november 2014 Betreft : Consultatie NBA-handreiking over ondersteuning door

Nadere informatie

Overeenkomst van (ver)koop van aandelen. [naam vennootschap]

Overeenkomst van (ver)koop van aandelen. [naam vennootschap] Overeenkomst van (ver)koop van aandelen in [naam vennootschap] Tussen: 1. [Statutaire naam], statutair gevestigd en kantoorhoudende te [plaatsnaam] aan de [adres], hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Drag along en tag along

Drag along en tag along Drag along en tag along inieiding Een aandeelhoudersovereenkomst tussen een participatiemaatschappij en andere aandeelhouders (veelal management) bevat een aantal standaard bepalingen aangaande het realiseren

Nadere informatie

INTENTIEVERKLARING. [ ], [ ], (kantoorhoudende [ ], te [ ], hierna te noemen: [ y] te

INTENTIEVERKLARING. [ ], [ ], (kantoorhoudende [ ], te [ ], hierna te noemen: [ y] te INTENTIEVERKLARING DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap naar Nederlands recht [ ], (statutair) gevestigd [ ], [ ], (kantoorhoudende [ ], te [ ],hierna te noemen: [ X], te dezen rechtsgeldig

Nadere informatie

Beoordelingskader aanvraag statutenwijziging dochtermaatschappij

Beoordelingskader aanvraag statutenwijziging dochtermaatschappij Beoordelingskader aanvraag statutenwijziging dochtermaatschappij Beoordelingskader aanvraag statutenwijziging dochtermaatschappij Datum 19 juni 2017 Beoordelingskader aanvraag statutenwijziging dochtermaatschappije

Nadere informatie

Wat u als ondernemer hoort te weten omtrent de Flex B.V.

Wat u als ondernemer hoort te weten omtrent de Flex B.V. Wat u als ondernemer hoort te weten omtrent de Flex B.V. Sprekers Mr. M.J.G. Kleine Punte Notariskantoor Sprang-Capelle Raadhuisplein 4a Sprang-Capelle J.F. Hettema Hettema Interim Controlling www.hettemainterimcontrolling.nl

Nadere informatie

Oefenopgaven Hoofdstuk 8A

Oefenopgaven Hoofdstuk 8A Oefenopgaven Hoofdstuk 8A Opgave 1 1. Welke vormen van dividend kunnen worden onderscheiden? 2. Een NV heeft in 2013 in maanden januari, april en juli per keer 0,34 aan dividend uitgekeerd. Het totale

Nadere informatie

KAPITAALSTRUCTUUR EN BESCHERMINGSMAATREGEL

KAPITAALSTRUCTUUR EN BESCHERMINGSMAATREGEL JAARVERSLAG 2015 FORWARD-LOOKING STATEMENT In dit jaarverslag worden bepaalde toekomstverwachtingen weergegeven met betrekking tot de financiële situatie en de resultaten van USG People N.V. alsook een

Nadere informatie

2014 -- Inkomstenbelasting - AB -- Deel 1

2014 -- Inkomstenbelasting - AB -- Deel 1 Inkomstenbelasting AB 1 programma Inleiding aanmerkelijk belang Ratio regeling Wanneer sprake van AB? Meesleepregeling en meetrekregeling Reguliere voordelen en vervreemdingsvoordelen Verkrijgingsprijs

Nadere informatie

AEGON STELT WIJZGINGEN IN CORPORATE GOVERNANCE VOOR OM ZEGGENSCHAP AANDEELHOUDERS TE VERSTERKEN

AEGON STELT WIJZGINGEN IN CORPORATE GOVERNANCE VOOR OM ZEGGENSCHAP AANDEELHOUDERS TE VERSTERKEN 205722 PERSBERICHT AEGON STELT WIJZGINGEN IN CORPORATE GOVERNANCE VOOR OM ZEGGENSCHAP AANDEELHOUDERS TE VERSTERKEN STRUCTUURREGIME VERLATEN; STEMRECHT VERENIGING AEGON TERUGGEBRACHT AEGON N.V. is van plan

Nadere informatie

Fiscale aspecten van de flex-bv Bijvangst, maar toch

Fiscale aspecten van de flex-bv Bijvangst, maar toch Bijvangst, maar toch Mr. S.F.J.J. (Sylvester) Schenk FB Amersfoort, 31-01-2013 Fiscale aspecten Flex BV Flex BV: ingevoerd per 01-10-2012 Lang gewacht, stil gezwegen, niet verwacht, toch gekregen! Regeling

Nadere informatie

Statutair bestuurder, tevens aandeelhouder kan tegen zijn wil en in strijd met aandeelhoudersovereenkomst ontslagen worden

Statutair bestuurder, tevens aandeelhouder kan tegen zijn wil en in strijd met aandeelhoudersovereenkomst ontslagen worden Statutair bestuurder, tevens aandeelhouder kan tegen zijn wil en in strijd met aandeelhoudersovereenkomst ontslagen worden Author : gvanpoppel Statutair bestuurder, tevens aandeelhouder kan tegen zijn

Nadere informatie

OBLIGATIEOVEREENKOMST DIVAS BAD LANGENSALZA VASTGOED I B.V. Winstdelend. : ja, resultaatafhankelijk

OBLIGATIEOVEREENKOMST DIVAS BAD LANGENSALZA VASTGOED I B.V. Winstdelend. : ja, resultaatafhankelijk OBLIGATIEOVEREENKOMST DIVAS BAD LANGENSALZA VASTGOED I B.V. Uitgevende instelling Obligatievorm : DIVAS Bad Langensalza Vastgoed I B.V. : Winstdelend Leningomvang : maximaal 400.000 Nominaal bedrag : 25.000

Nadere informatie

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008 TlCustody Inhoud 3 Directieverslag Jaarrekening 2008 4 Balans per 31 december 2008 5 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS UCB NV - Researchdreef 60, 1070 Brussel - Ondernemingsnr. 0403.053.608 (RPR Brussel) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS over het gebruik en de nagestreefde doeleinden van het

Nadere informatie

NOTULEN / VOLGNR.: Herstructurering de Meerlanden

NOTULEN / VOLGNR.: Herstructurering de Meerlanden ONDERWERP : NOTULEN / VOLGNR.: Herstructurering de Meerlanden Voorgesteld besluit: Op grond van het onderstaande hebben wij besloten om: 1. Kennis te nemen van het voorstel tot wijziging van de structuur

Nadere informatie

AGENDA ROYAL IMTECH N.V.

AGENDA ROYAL IMTECH N.V. AGENDA ROYAL IMTECH N.V. Agenda voor de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders, te houden op 8 oktober 2013, om 10:00 uur in De Doelen, ingang Jurriaanse Zaal, Kruisplein 30, 3012 CC te Rotterdam.

Nadere informatie

Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2009

Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2009 Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2009 Inleiding Participeren in het beleggingsobject Terra Vitalis kan gevolgen hebben voor uw belastingpositie

Nadere informatie

1. Decertificering en dematerialisatie van aandelen

1. Decertificering en dematerialisatie van aandelen 1 TOELICHTING BEHORENDE BIJ HET VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN ALANHERI N.V. ("ALANHERI" OF "DE VENNOOTSCHAP") Behorende bij agendapunt 8 van de op 27 mei 2011 te houden algemene vergadering

Nadere informatie

WPNR 2015(7059) Reactie op Flexibele (winst)uitkeringen, het is van tweeën één! van mr. L.W. Kelterman in WPNR (2015) 7049

WPNR 2015(7059) Reactie op Flexibele (winst)uitkeringen, het is van tweeën één! van mr. L.W. Kelterman in WPNR (2015) 7049 WPNR 2015/7059 Reactie mr. J.D.M. Schoonbrood en mr. drs. T.J.C. Klein Bronsvoort op publicatie: Flexibele (winst)uitkeringen, het is van tweeën één! van mr. L.W. Kelterman in WPNR (2015) 7049 & WPNR 2015(7059)

Nadere informatie

HET STEMRECHTLOZE AANDEEL

HET STEMRECHTLOZE AANDEEL HET STEMRECHTLOZE AANDEEL Webinar Law at Web 8 juni 2015 mr. dr. R.A. (Rogier) Wolf advocaat Steins Bisschop & Schepel universitair docent Universiteit Leiden en Universiteit Maastricht 1 PLAN VAN BEHANDELING

Nadere informatie

Voordracht 50. Haarlem, 25 mei 2000 Onderwerp: aankoop aandelen FIRON BV Bijlagen: - ontwerpbesluit - concept-koopovereenkomst

Voordracht 50. Haarlem, 25 mei 2000 Onderwerp: aankoop aandelen FIRON BV Bijlagen: - ontwerpbesluit - concept-koopovereenkomst Voordracht 50 Haarlem, 25 mei 2000 Onderwerp: aankoop aandelen FIRON BV Bijlagen: - ontwerpbesluit - concept-koopovereenkomst Inleiding Bij besluit van 10 september 1990, nummer 45 hebben uw Staten besloten

Nadere informatie

Hoofdstuk 12. Vreemd vermogen op lange termijn. Een lening (schuld) met een looptijd van langer dan een jaar. We bespreken 3 verschillende leningen:

Hoofdstuk 12. Vreemd vermogen op lange termijn. Een lening (schuld) met een looptijd van langer dan een jaar. We bespreken 3 verschillende leningen: www.jooplengkeek.nl Vreemd vermogen op lange termijn Een lening (schuld) met een looptijd van langer dan een jaar. We bespreken 3 verschillende leningen: 1. Onderhandse lening. 2. Obligatie lening. 3.

Nadere informatie

ESJ Accountants & Belastingadviseurs

ESJ Accountants & Belastingadviseurs ESJ Accountants & Belastingadviseurs Het realiseren van vermogen vanuit een vennootschap Juni 2013 Maurice de Clercq Programma Realiseren van vermogen 1. Inleiding 2. Emigratie België 3. Luxemburg/ Curaçao

Nadere informatie

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012 1 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds NV ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2012 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds

Nadere informatie

Top 10 aandachtspunten bij participaties in de zorg - Event healthcare/private equity INSEAD. 21 november 2012

Top 10 aandachtspunten bij participaties in de zorg - Event healthcare/private equity INSEAD. 21 november 2012 Top 10 aandachtspunten bij participaties in de zorg - Event healthcare/private equity INSEAD 21 november 2012 Inleiding Enerzijds is de zorg een sector zoals vele andere Anderzijds is het een bijzondere

Nadere informatie

ageas SA/NV Société Anonyme/Naamloze Vennootschap Markiesstraat 1 1000 Brussel RPR Brussel 0451.406.524

ageas SA/NV Société Anonyme/Naamloze Vennootschap Markiesstraat 1 1000 Brussel RPR Brussel 0451.406.524 ageas SA/NV Société Anonyme/Naamloze Vennootschap Markiesstraat 1 1000 Brussel RPR Brussel 0451.406.524 BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS betreffende het gebruik en de doeleinden

Nadere informatie

Voordracht P. van Schilfgaarde, Congres Spigt Dutch Caribbean, 22 oktober 2012. Boek 2 Curaçao per 1-1-2012. Overzicht belangrijkste wijzigingen

Voordracht P. van Schilfgaarde, Congres Spigt Dutch Caribbean, 22 oktober 2012. Boek 2 Curaçao per 1-1-2012. Overzicht belangrijkste wijzigingen Voordracht P. van Schilfgaarde, Congres Spigt Dutch Caribbean, 22 oktober 2012 Boek 2 Curaçao per 1-1-2012. Overzicht belangrijkste wijzigingen 1. Redenen voor wijziging tekst 2004: vooral Nederlandse

Nadere informatie

17-4-2014. Onderwerpen: Wet op de inkomstenbelasting 2001

17-4-2014. Onderwerpen: Wet op de inkomstenbelasting 2001 Onderwerpen: Korte uitleg heffingssysteem inkomstenbelasting Korte uitleg heffingssysteem vennootschapsbelasting Vrijstellingen en heffingskortingen Aflossen eigenwoningschuld Familielening eigen woning

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. De nieuwe flex-bv juridisch bekeken. 1.1. Flexibele BV... 2 1.2. Een overzicht... 2 1.3. Niet automatisch!... 3

Hoofdstuk 1. De nieuwe flex-bv juridisch bekeken. 1.1. Flexibele BV... 2 1.2. Een overzicht... 2 1.3. Niet automatisch!... 3 Inhoudsopgave Voorwoord... VI Hoofdstuk 1. De nieuwe flex-bv juridisch bekeken 1. De flex-bv: wat betekent dit voor u?... 2 1.1. Flexibele BV... 2 1.2. Een overzicht... 2 1.3. Niet automatisch!... 3 2.

Nadere informatie

Hoorcollege Directe Belastingen DB II Collegejaar 2014/2015

Hoorcollege Directe Belastingen DB II Collegejaar 2014/2015 Waarom een VBI of een FBI? De VBI en de FBI zijn faciliteiten die collectief belleggen faciliteren. Fiscaal bezien kan je ruwweg - (collectief) beleggen op twee manieren vormgeven. Een belastingplichtige

Nadere informatie

Flex - BV. prof. mr. P. van Schilfgaarde 23 oktober 2012

Flex - BV. prof. mr. P. van Schilfgaarde 23 oktober 2012 Flex - BV prof. mr. P. van Schilfgaarde 23 oktober 2012 1. Kapitaal (art. 178) Afschaffing minimumkapitaal Maatschappelijk kapitaal optioneel Verplichting nominale waarde gehandhaafd 2. Stemrechtloze aandelen

Nadere informatie

Beoordelingskader aanvraag statutenwijziging dochtermaatschappij

Beoordelingskader aanvraag statutenwijziging dochtermaatschappij Beoordelingskader aanvraag statutenwijziging dochtermaatschappij Beoordelingskader aanvraag statutenwijziging dochtermaatschappij Datum 19 juni 2017 Beoordelingskader aanvraag statutenwijziging dochtermaatschappij

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2007 Balans per 31 december 2007 4 Winst- en verliesrekening over 2007 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening over 2013 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

25.De flexibele BV; oprichting, aandelen zonder stemrecht en zonder winstrecht

25.De flexibele BV; oprichting, aandelen zonder stemrecht en zonder winstrecht 25 25.De flexibele BV; oprichting, aandelen zonder stemrecht en zonder winstrecht In het voorstel van Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht worden onder andere de vereisten voor de oprichting

Nadere informatie

Loyaal aan soorten aandelen

Loyaal aan soorten aandelen Loyaal aan soorten aandelen Mr. B. Bier Hoewel al veel over het loyaliteitsdividend gezegd en geschreven is, zal de uitspraak van de Hoge Raad in de DSM-zaak, 1 gewezen na cassatie in het belang der wet,

Nadere informatie

CERTIFICATEN VAN AANDELEN

CERTIFICATEN VAN AANDELEN CERTIFICATEN VAN AANDELEN Webinar Law at Web 8 juni 2015 mr. dr. R.A. (Rogier) Wolf advocaat Steins Bisschop & Schepel universitair docent Universiteit Leiden en Universiteit Maastricht 1 PLAN VAN BEHANDELING

Nadere informatie

VOORSTEL. college van burgemeester en wethouders

VOORSTEL. college van burgemeester en wethouders VOORSTEL Datum: 8 juni 2015 college van burgemeester en wethouders Registratienummer: BWV-15001487 Auteur: Roger Vleugels Afdeling: 27.00.3 Treasury Telefoonnummer: 5604218 Mede-auteur: Rob Bosma Onderwerp:

Nadere informatie

De Uitkeringstoets en financieringsaspecten voor de onderneming

De Uitkeringstoets en financieringsaspecten voor de onderneming De Uitkeringstoets en financieringsaspecten voor de onderneming 22 mei 2013 Edgar Janssens NASH Consul9ng B.V. Aandelen- transac9e SamenvaCng Vragen? Inhoudsopgave Aanleiding Aandelentransac9e SamenvaCng

Nadere informatie

Bepaalde dienstenverleners, zoals bijvoorbeeld artsen, maken veel gebruik van een personenvennootschap

Bepaalde dienstenverleners, zoals bijvoorbeeld artsen, maken veel gebruik van een personenvennootschap Bepaalde dienstenverleners, zoals bijvoorbeeld artsen, maken veel gebruik van een personenvennootschap Ter promotie van Curaçao en zijn financiële sector schreven de advocaten Sueena Francisco en Arthur

Nadere informatie

De flex-bv als private-equityfonds

De flex-bv als private-equityfonds De flex-bv als private-equityfonds M r. H. H a k v o o r t * Inleiding De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid kent een dwingendrechtelijk stelsel van kapitaalbescherming dat op de tweede

Nadere informatie

Aanbieder Aandeel Aandeelhouder. Bestuurder. Investering. Obligatie Participatie. Rechtspersoon. Rendement

Aanbieder Aandeel Aandeelhouder. Bestuurder. Investering. Obligatie Participatie. Rechtspersoon. Rendement Toelichting invullen informatiedocument, versie 2 (20 september 2017) Hieronder worden eerst de gebruikte begrippen in het informatiedocument toegelicht. Verder ziet de toelichting op de volgende onderdelen

Nadere informatie

A D V O C A T E N. Aan de Wet bestuur en toezicht zal op een later tijdstip nog uitgebreid aandacht worden besteed.

A D V O C A T E N. Aan de Wet bestuur en toezicht zal op een later tijdstip nog uitgebreid aandacht worden besteed. De Flex Wet in a nutshell Op 1 oktober jl. is het veel besproken wetsvoorstel vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht ( Flex Wet ) dan eindelijk in werking getreden. Daarnaast zal op 1 januari 2013

Nadere informatie

Overzicht vragen/opmerkingen en antwoorden m.b.t. documenten overdracht aandelen Twence

Overzicht vragen/opmerkingen en antwoorden m.b.t. documenten overdracht aandelen Twence Overzicht vragen/opmerkingen en antwoorden m.b.t. documenten overdracht aandelen Twence 1 Algemeen 1.1 Besluitvorming binnen de gemeenten vraagt om een eenduidige aanpak. Kan er een modelvoorstel worden

Nadere informatie