Postacademische specialisatieopleiding Ondernemingsrecht: Soorten aandelen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Postacademische specialisatieopleiding Ondernemingsrecht: Soorten aandelen"

Transcriptie

1 Postacademische specialisatieopleiding Ondernemingsrecht: Soorten aandelen mr. dr. R.A. Wolf Bijeenkomst 2, 5 maart 2015

2 Programma Wat zijn aandelen? Soorten aandelen Gelijkheidsbeginsel Orgaan en BVA Bepaalde soort en bepaalde aanduiding Stemrechtloze aandelen en knelpunten Afbreuk doen en instemming Certificaten en art. 8 Participatiebewijzen Redelijkheid en billijkheid Casus

3 Wat zijn aandelen?

4 Bewijs van gewoon aandeel?

5 Aandeel aan toonder?

6 Preferent aandeel?

7 Verzamelbewijs?

8 Niet-royeerbaar certificaat?

9 Participatiebewijs?

10 Wat zijn aandelen? NV: art. 79: Aandelen zijn gedeelten, waarin het maatschappelijk kapitaal bij de statuten is verdeeld. Negatieve definitie van aandeel in de flex-bv: Rechten die stemrecht noch aanspraak op uitkering van winst of reserves omvatten, worden niet als aandeel aangemerkt. (art. 190) De wet noch de toelichting daarop geven een - echte, positieve definitie van een aandeel.

11 Definitie BV Definitie BV (art. 175): De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is een rechtspersoon met een in een of meer overdraagbare aandelen verdeeld kapitaal. De aandelen zijn op naam gesteld. Een aandeelhouder is niet persoonlijk aansprakelijk voor hetgeen in naam van de vennootschap wordt verricht en is niet gehouden boven het bedrag dat op zijn aandelen behoort te worden gestort in de verliezen van de vennootschap bij te dragen, onverminderd het bepaalde in artikel 192. Ten minste één aandeel met stemrecht wordt gehouden door een ander dan en anders dan voor rekening van de vennootschap of een van haar dochtermaatschappijen.

12 Literatuur een aandeel is een aandeel indien het als zodanig uitgegeven is Gemene deler: - lidmaatschapsverhouding tot de vennootschap; - vermogensrecht (art. 3:6 BW) van eigen aard.

13 Rechtsverhouding Aandeelhouder ß à vennootschap: lidmaatschapsverhouding ingevuld door wet, statuten en (eventueel) reglement. in beginsel financiële en zeggenschapsrechten (bijv. dividend en stemrecht) open norm: vennootschappelijke redelijkheid en billijkheid, kring van betrokkenen (art. 8)

14 Aandelen NV op naam of aan toonder (art. 82); bij nemen nominale bedrag storten (art. 80 lid 1); ten hoogste ¾ kan later worden gestort (art. 80 lid 1); storting in geld, eventueel vreemde valuta (art. 80a); inbreng in natura mogelijk (art. 80b); aandeelbewijzen aan toonder alleen bij volstorting (art. 82); aandeelhoudersregister (art. 85); uitgifte of levering van aandeel à notariële akte (art. 86), tenzij mbt levering toonderaandeel; geen eigen aandelen nemen (art. 95).

15 Aandelen BV alleen op naam (art vgl. art. 202 mbt certificaten); bij nemen nominale bedrag storten (art. 191 lid 1); uitstel van gehele stortingsplicht mogelijk (art. 191 lid 1); storting in geld, eventueel vreemde valuta (art. 191a); inbreng in natura mogelijk (art. 191b); ook aandeelbewijzen (voorheen niet, wijziging Wet Flex-BV); aandeelhoudersregister (art. 194); aanbiedingsregeling (art. 195) - besloten karakter van de BV; uitgifte of levering van aandeel à notariële akte (art. 196); geen eigen aandelen nemen (art. 205); statutaire verplichtingen (art. 192 en 192a).

16 Gelijkheidsbeginsel: aandelen en aandeelhouders Aandelen: aan alle aandelen gelijke rechten en verplichtingen verbonden in verhouding tot hun bedrag (art. 92/201 lid 1). Afwijking in de statuten mogelijk (regelend recht) à soorten aandelen. HR 14 december 2007, NJ 2008, 105 (DSM): loyaliteitsdividend toegestaan, mits geen schending van art. 92/201 lid 2. HR heeft echter DSM-regeling niet (inhoudelijk) getoetst. Niet per se bepaalde soort aandelen noodzakelijk. Redelijke en objectieve rechtvaardiging voor afwijking. In literatuur discussie. Aandeelhouders: vennootschap moet aandeelhouders in gelijke omstandigheden gelijk behandelen (art. 92/201 lid 2).

17 SOORTEN AANDELEN (ALGEMEEN - niet limitatief) Gewone aandelen; (Cumulatief) Preferente aandelen; Prioriteitsaandelen; Certificaten van aandelen; Oprichters- en winstbewijzen; Letteraandelen/tracking stock; Participatiebewijzen.

18 Gewone aandelen Art. 118/228 lid 1; Iedere aandeelhouder heeft stemrecht, tenminste één stem; Hoofdregel: nominale waarde bepaalt aantal stemmen (evenredigheid); BV: afwijking mogelijk: koppeling tussen nominale waarde en aantal stemmen losgelaten (art. 228 lid 4 en 5); NV: slechts in beperktere mate afwijking mogelijk (art. 118 lid 4 en 5); zeggenschaps- en financiële rechten: vergaderrecht, oproepingsen agenderingsrecht, recht op uitkering (winst en reserves) etc.

19 Preferente aandelen Bijzondere, statutaire, financiële rechten (art. 105/216, 23b, 96a/ 206a lid 2a); Gewoon preferent: vast percentage van (volgestort) nominale bedrag. Overwinst voor gewone aandelen; Cumulatief preferent: naast preferentie, voorrang op percentage niet uitgekeerde jaarwinst, evt. verder winstdelend; Winstdelende prefs: naast vast percentage van nominale waarde ook recht op percentage van overwinst. Dus minder voor gewone aandeelhouders; Financieringsaandelen: voorzien in kapitaalsbehoefte van vennootschap; Beschermingsaandelen: afweer van onvriendelijke overname (beschermingsconstructie) denk aan KPN.

20 Prioriteitsaandelen Art. 92/201 lid 3; Aandelen van bepaalde soort of aanduiding; Bijzondere, statutaire zeggenschapsrechten; Geen doorkruising van dwingendrechtelijke bevoegdheden die aan AV zijn toegekend; Bijvoorbeeld: voorstel- of goedkeuringsrecht van prioriteit of voordracht tot benoeming bestuurder; Vaak geen of beperkt recht op deling in winst en/of reserves; Vaak op naam.

21 SOORTEN AANDELEN IN DE FLEX-BV (1) Aandelen met volledig stemrecht: aandelen met stemrecht ten aanzien van alle voorkomende onderwerpen in de algemene vergadering (ongeacht het aantal stemmen dat op deze aandelen kan worden uitgebracht) (art. 2:228 lid 1 BW); Stemrechtloze aandelen: aandelen die geen stemrecht hebben in de algemene vergadering (ongeacht of deze aandelen stemrecht toekomt in een vergadering van houders van stemrechtloze aandeelhouders) (art. 2:228 lid 5 BW); Beperkt stemgerechtigde aandelen: aandelen met beperkt stemrecht ten aanzien van alle besluiten in de algemene vergadering (art. 2:228 lid 2 jo. lid 4 BW);

22 SOORTEN AANDELEN IN DE FLEX-BV (2) Winstrechtloze aandelen: aandelen die geen recht geven op uitkering van winst of reserves (art. 2:216 lid 7 BW); Beperkt winstgerechtigde aandelen: aandelen die beperkt recht geven op uitkering van winst en/of reserves (art. 2:216 lid 7 BW); Aandelen met gedifferentieerd stemrecht: aandelen waarop meer dan één stem kan worden uitgebracht ten aanzien van alle besluiten in de algemene vergadering (art. 2:228 lid 3 jo. lid 4 BW). NB: dit zijn nieuwe soorten aandelen naast reeds bestaande mogelijkheden als (cumulatief) preferente aandelen en prioriteitsaandelen

23 ORGAAN EN BVA Art. 2:189a BW: uitgebreid met aandelen van bepaalde aanduiding. Orgaan van de BV is onder meer de vergadering van houders van aandelen van een bepaalde soort of aanduiding. Dus bijvoorbeeld ook de vergadering van winst- of stemrechtloze aandeelhouders. Tal van mogelijkheden (tenzij dwingend recht) om aan een orgaan bepaalde bevoegdheden toe te kennen (bijvoorbeeld): benoeming bestuurders/commissarissen (art. 2:242/252 BW); instructierecht (art. 2:239 lid 4 BW); toekennen van vergaderrecht aan certificaten (art. 2:227 lid 2 BW); bestemming winst en vaststelling uitkeringen (art. 2:216 BW).

24 ORGAAN EN BVA toekenning van bevoegdheid van een enkel besluit kan, nl. aan BVA besluitvorming BVA niet wettelijk geregeld tip: in statuten vastleggen Zie WPNR 2013/6962, en 6969 (Boschma e.a. vs. Stokkermans)

25 Soortaanduiding?

26 Stelling 1 Het onderscheid tussen aandelen van een bepaalde soort en aandelen van een bepaalde aanduiding is vaag. Daarom moet in art. 2:178 lid 1 BW ook aandelen van een bepaalde aanduiding worden vermeld.

27 Soort of aanduiding Aandelen van een bepaalde soort of aanduiding: Aanduiding bijvoorbeeld nummering of letter; Soort of aanduiding vermelden in aandeelhoudersregister (art. 194); Soort ook vermelden in statuten, aanduiding echter niet (art. 178); Onderscheid tussen bepaalde soort of bepaalde aanduiding niet duidelijk.

28 Parlementaire geschiedenis Zeggenschap kan niet alleen worden toegekend aan een nieuw uitgegeven soort aandelen, maar ook aan bestaande aandelen met een bepaalde aanduiding. (EK 2011/12, en , nr. E, p. 24); In art. 178 geen bepaalde aanduiding : Zou een dergelijke aanduiding is de statuten moeten worden vermeld, dan zou de beoogde flexibiliteit niet worden gerealiseerd (EK 2011/12, en , nr. C, p. 16);

29 Parlementaire geschiedenis Voorbeeld art. 242: Om de mogelijkheden van besluitvorming te verruimen, voorziet artikel 242 in de mogelijkheid dat de statuten bepalen dat bestuurders worden benoemd door een vergadering van houders van aandelen van een bepaalde soort of aanduiding. Het wordt hiermee mogelijk dat aandeelhouders of groepen van aandeelhouders ieder een eigen bestuurder benoemen. en De expertgroep heeft opgemerkt dat de expliciete grondslag in artikel 242 voor een statutaire regeling desondanks gewenst is vanwege haar eenvoud en ondubbelzinnigheid. Deze aanbeveling is overgenomen.

30 Conclusie Zeggenschapsrechten moeten sowieso in de statuten worden omschreven en aan (de vergadering van houders van die) aandelen worden toegekend (art. 201 lid 3); Redenering van minister (dus) niet juist. In art. 178 kan ook bepaalde aanduiding worden opgenomen; Onderscheid is vaag, zie art. 228 lid 5: stemrechtloze aandelen zijn soort aandelen en worden in de statuten als stemrechtloos aangeduid; Bepaalde aanduiding voor de praktijk makkelijk om aandelen en de houders daarvan makkelijk te kunnen onderscheiden (identificatie). Zie verder Wolf, JBN 2014/11.

31 STEMRECHTLOZE AANDELEN statutair creëren voor of na uitgifte (na: met instemming) (zie Wolf, WPNR 2014/7011); alle aandeelhoudersrechten, behalve stemrecht in algemene vergadering (ook enquêterecht en vordering art. 15 jo. 8); houder van SA wel stemrecht in vergadering van houders van SA s; aandelen van bepaalde soort en aanduiding ten minste enig recht op uitkering van winst of reserves (vgl. art. 190).

32 STEMRECHTLOZE AANDELEN alleen in de BV, niet in de NV (pleidooi daarvoor: Wolf, TvOB , p. 42 e.v.); aanbiedingsregeling van art. 195: wel reflecteren op SA, niet op gewone aandelen, tenzij; voorkeursrecht van art. 206a: uitgesloten ook voor SA, tenzij; belangrijke bescherming in art. 216 lid 6 jo 8 en 231 lid 4; berekening meerderheden en quora: hoofdregel = nee, zie 24d lid 1, tenzij (zie lid 2).

33 Definitie Eigen definitie: Het stemrechtloze aandeel is een vermogensrecht op naam, in de vorm van een aandeel uitgegeven door de BV, dat kapitaal in een BV vertegenwoordigt, waaraan de rechten en verplichtingen volgens de wet en de statuten van de BV zijn verbonden, waaronder het recht op winst en/of reserves van die BV, doch aan welk aandeel geen stemrecht in de algemene vergadering is verbonden.

34 Voor- en nadelen Voordelen: financiële deelname zonder aantasting (aanvankelijke) stemverhoudingen lage invoeringskosten internationaal bekend echt geen stemrecht in AV Nadelen: complexiteit van statutaire regelingen geen flexibele figuur

35 KNELPUNTEN Fusie Splitsing Omzetting BV kent wel SA. NV niet!

36 FUSIE BV MET SA EN NV Verdwijnende BV met SA en verkrijgende NV; Uitgangspunt: aandeelhouderschap van SA wordt voortgezet in NV, art. 2:311 lid 2 BW; Stemt SA niet in, dan schadeloosstelling ex art. 2:330a BW; NV kent echter geen SA; Aandeelhouder in NV met gering stemrecht? Wijziging van zeggenschapsverhoudingen; Bijzondere rechten toegekend aan SA? Art. 2:231 lid 4 BW wel bij fusie van toepassing!

37 SPLITSING BV MET SA EN NV Splitsende BV met SA en verkrijgende NV; Uitgangspunt: aandeelhouderschap van SA wordt voortgezet in NV, art. 2:334e lid 1 BW; Uitzondering art. 2:334e lid 3 sub d BW: Stemt SA niet in, dan schadeloosstelling ex art. 2:334ee1 BW; NV kent echter geen SA; Aandeelhouder in NV met gering stemrecht? Wijziging van zeggenschapsverhoudingen; Bijzondere rechten toegekend aan SA? Art. 2:231 lid 4 BW wel bij splitsing van toepassing!

38 OMZETTING BV MET SA IN NV BV heeft SA en zet zich om in NV; Uitgangspunt: aandeelhouderschap van SA wordt voortgezet in NV; Stemt SA niet in, dan schadeloosstelling ex art. 2:181 lid 3 BW; Art. 2:181 lid 4 BW geeft regeling over schadeloosstelling; NV kent echter geen SA; Aandeelhouder in NV met gering stemrecht? Wijziging van zeggenschapsverhoudingen; Kapitaalgrens NV van Bijstorten? Bijzondere rechten toegekend aan SA? Art. 2:231 lid 4 BW n.v.t. (wel bij fusie en splitsing), zie art. 2:181 lid 5 BW

39 Afbreuk doen & instemming

40 Stelling 2 Afbreuk als bedoeld in art. 2:216 lid 8 BW en specifiek afbreuk als bedoeld in art. 2:231 lid 4 BW moet eng worden geïnterpreteerd.

41 Algemene beschermingsregels Boek 2 BW (BV) Categorieën: a. unanimiteit (art. 226 lid 2 en 3, 228 lid 4 en 5 en 231 lid 3, 242 lid 2, 252 lid 1 en 253); b. goedkeuring (art. 231 lid 4 en 231a lid 1); c. instemming (art. 195 lid 3, 208 lid 3 en 4, 216 lid 6 en lid 8 en 227 lid 4); en d. vrijstelling (art. 192 lid 1, 192 lid 3 jo. 192a en 195 lid 4).

42 Instemming art. 216 lid 8 Instemming van alle houders van aandelen aan wier rechten de statutenwijziging afbreuk doet; 1. daadwerkelijk afbreuk doen; 2. afbreuk: (i) ruime en (ii) enge opvatting; Ruime opvatting: Een hoger winstrecht voor houders van bepaalde aandelen leidt de facto tot een lagere winstuitkering aan houders van andere aandelen. Dit moet worden gekwalificeerd als afbreuk. (EK 2011/12, /32 426, nr. C, p. 23); Enge opvatting: statutaire wijzigingen van het direct aan het aandeel verbonden financiële recht (o.a. Dortmond en Stokkermans).

43 Goedkeuring art. 231 lid 4 Besluit tot statutenwijzing; Specifiek afbreuk aan recht van houders van aandelen van bepaalde soort of aanduiding; Goedkeurend groepsbesluit (per soort/aanduiding aandelen); Tenzij wijzigingsbevoegdheid voorbehouden en onverminderd evt. instemmingsvereiste (bijv. art. 216 lid 8); Afbreuk: wijziging in statutaire rechten die aan die soort aandelen zijn verbonden, waaronder ook invoering van wijzigingsbevoegdheid; Welke gevolg heeft ontbreken goedkeuring? PG laat zich daarover niet uit. Nietig/vernietigbaar (?)

44 Conclusie Ruime opvatting zou leiden tot een - onbedoeld - vetorecht (bijvoorbeeld voor de stemrechtloze aandeelhouder) In voorkomend geval niet in het belang van de vennootschap. Art. 8 zou in voorkomend geval voor de beknelde aandeelhouder een oplossing kunnen bieden.

45 Kring van betrokkenen ex art. 8

46 Stelling 3 De certificaathouder zonder vergaderrecht behoort niet tot de kring van betrokkenen, zoals bedoeld in art. 2:8 BW. Aan hem komt daarom niet een vordering tot vernietiging van besluiten ex art. 2:15 lid 1 sub b BW toe.

47 Certificaten van aandelen Scheiding zeggenschaps- en financiele rechten; Driehoeksverhouding: vennootschap, administratiekantoor (AK) en certificaathouder; AK is juridisch eigenaar van de aandelen en oefent alle aan de aandelen verbonden rechten uit; Verhouding AK-certificaathouder: administratievoorwaarden; NV: Certificaten met en zonder medewerking van de vennootschap (niet wettelijk geregeld); BV: Certificaten met en zonder vergaderrecht (art. 227); Niet-royeerbare, beperkt royeerbare, royeerbare certificaten; Wettelijke, gemeenschappelijk pandrecht voor certificaathouder (art. 3:239 BW); Certificaat van aandeel is vorderingsrecht op naam, levering volgens 3:94 BW, tenzij in administratievoorwaarden anders is bepaald (soms notariële akte).

48 Certificaten met of zonder medewerking uitgegeven Oud recht: Bewilligd/niet-bewilligd: geen wettelijke regels Ruime leer: iedere vorm van feitelijke betrokkenheid bij certificering leidt tot medewerking van de vennootschap Enge leer: rechtshandeling gerichte benadering. Statuten van vennootschap met medewerking uitgeven, uitgifte besluit, aanvaarding in administratievoorwaarden; Rechtspraak: Hof A dam (OK) 21 juni 2007, JOR 2007/182 (Kalter/The Greenery), r.o. 3.2 Rb. A dam 25 augustus 2010, JOR 2010/301 (CFS), m.nt. Nowak, r.o. 4.3.

49 Certificaten met en zonder vergaderrecht Nieuw BV-recht: Vergaderrecht (art. 227 lid 1): recht om AV bij te wonen en daar het woord te voeren; De statuten kennen vergaderrecht toe (art. 227 lid 2); Aan vergaderrecht gekoppelde rechten, bijvoorbeeld oproeping, machtiging tot bijeenroepen AV etc., maar ook art. 3:259 BW; Uitgangspunt ( ) is dat de vennootschap zelf bepaalt of er certificaten met vergaderrecht worden toegelaten, en zo ja, aan welke certificaten dat vergaderrecht toekomt. Het zijn ( ) in beginsel de aandeelhouders die bepalen in hoeverre de besluitvorming in de algemene vergadering open staat voor anderen (TK, , nr. 3, p. 81, MvT).

50 Voorkomen?

51 Voorkomen?

52 Certificaathouder zonder vergaderrecht en art. 8 Behoort de certificaathouder zonder vergaderrecht tot de kring van betrokkenen in de zin van art. 8? Drie opvattingen: 1. Ja o.a. Nowak, Van Schilfgaarde & Huizink 2. Nee o.a. Dortmond, Hamers, Schwarz, Stokkermans & Wolf 3. Redelijk belang-benadering o.a. Assink & Brink

53 Vernietiging van besluiten ex art. 15 lid 1 sub b Komt de certificaathouder zonder vergaderrecht de vordering ex art. 15 lid 1 sub b toe? Drie opvattingen: 1. Wel behoren tot kring van art. 8, dus wel art. 15 (ruime opvatting) 2. Niet behoren tot kring van art. 8, maar wel art. 15 (redelijk belang-benadering, financieel oogpunt) 3. Niet behoren tot kring van art. 8, dus geen art. 15 (enge opvatting)

54 Conclusie Opvatting 3 is juist, omdat: sluit aan bij PG; strook met jurisprudentie onder oud recht; er heeft geen toekenning en aanvaarding van bevoegdheden tussen vennootschap en certificaathouder plaatsgevonden; certificaathouder heeft andere mogelijkheden voor redres: 6:162, schorsing besluit in KG en enquêterecht. Zie verder: Wolf, Ondernemingsrecht 2014/2.

55 Certificaten, vergaderrecht & overgangsrecht Specifiek overgangsrecht: art. V.2 lid 1 en 6 Invoeringswet Flex-BV (Stb. 2012, 300); Vennootschap schrijft uiterlijk 1 oktober 2013 vergadergerechtigde certificaathouders in; Bewilligde certificaathouders kunnen inschrijving verzoeken; Weigert de vennootschap, dan verzoek bij rechtbank; Aan bewilligde certificaten bij eerste statutenwijziging vergaderrecht verbinden; Oude oproepingsvereisten (art. 223 lid 2 en 3 oud BW) kunnen van belang blijven.

56 Certificaten, vergaderrecht & overgangsrecht Discussie bewilligd/niet-bewilligd blijft, ook in BV, van belang. Wat te doen in onzekere periode? Risicoanalyse. Is het overgangsrecht tekstueel sluitend? Lid 1: de vennootschap, art. 194 spreekt over bestuur; Lid 6: vergaderrecht verbinden aan houders van certificaten? art. 227: aan certificaten; Geldt lid 1 ook voor nieuwe certificaten, dwz certificaten met vergaderrecht uitgegeven na 1 oktober 2012?

57 Winstbewijzen Winstbewijzen: statutair winstrecht ex art. 216 jo. 232 Contractuele verhouding à flexibel Geen inbreng, geen stemrecht Let op: vennootschappelijke redelijkheid en billijkheid in acht nemen!

58 Participatiebewijzen (I) tegen storting of inbreng verkregen en vertegenwoordigen kapitaal in de vennootschap; aan een participatiebewijs zijn soms alle rechten die een aandeelhouder toekomen verbonden, behalve het stemrecht; aanspraak op een deel van de winst en/of het liquidatiesaldo; statutaire basis (art. 2:216 BW) en contractuele grondslag (participatievoorwaarden);

59 Participatiebewijzen (II) overdracht soms beperkt; overdracht door middel van akte van cessie (art. 3:94 BW); vennootschappelijke redelijkheid en billijkheid in acht nemen (zie ECLI:NL:GHAMS:2014, JIN 2014/216 en 217, m.nt. R.A. Wolf); een vergeten rechtsfiguur, opleving na de Flex-BV?

60 Redelijkheid en billijkheid BV is flexibeler geworden, niet eenvoudiger; Vennootschappelijke redelijkheid en billijkheid (art. 8); Let op kring van betrokkenen. Discussie of houder van certificaten zonder vergaderrecht tot die kring behoort. Zie ook Rb. A dam 25 augustus 2010, JOR 2010/301 (CFS), m.n.t Nowak. In literatuur onderkent dat meer nadruk op deze open norm binnen de BV komt te liggen; Vernietiging van besluiten wegens schending van deze norm (art. 15), sterk casuïstisch. Marginale toetsing, zie HR 12 juli 2013, NJ 2013/461 en JOR 2013/301 (VEB c.s./klm)

61 Casus

62 Vragen/discussie? mr. dr. R.A. Wolf universitair docent Ondernemingsrecht advocaat Steins Bisschop & Schepel

HET STEMRECHTLOZE AANDEEL

HET STEMRECHTLOZE AANDEEL HET STEMRECHTLOZE AANDEEL mr. dr. R.A. (Rogier) Wolf advocaat Steins Bisschop & Schepel universitair docent Universiteit Leiden en Universiteit Maastricht 1 PLAN VAN BEHANDELING 1. IntroducIe 2. Flex-

Nadere informatie

CERTIFICERING VAN AANDELEN IN DE BV

CERTIFICERING VAN AANDELEN IN DE BV CERTIFICERING VAN AANDELEN IN DE BV Postacademische specialisa=eopleiding Ondernemingsrecht, Universiteit Leiden 25 juni 2015 mr. dr. R.A. (Rogier) Wolf advocaat Steins Bisschop & Schepel universitair

Nadere informatie

Het stemrechtloze aandeel in de N.V.? Een pleidooi en verkenning

Het stemrechtloze aandeel in de N.V.? Een pleidooi en verkenning Mr. dr. R.A. Wolf* Het stemrechtloze aandeel in de N.V.? Een pleidooi en verkenning Op 1 oktober 2012 heeft de flex-b.v. haar intrede in het vennootschapsrecht gedaan. Met de invoering van de flex-b.v.

Nadere informatie

Managementparticipatie in private equity transacties:

Managementparticipatie in private equity transacties: 13223 woorden MASTERTHESIS Managementparticipatie in private equity transacties: CERTIFICATEN OF STEMRECHTLOZE AANDELEN? door S.B. Garcia Nelen LLB (i469246) Begeleider: prof. mr. C.A. Schwarz Universiteit

Nadere informatie

WPNR 2013(6962) De bevoegdheidsverdeling in de Flex-BV: AV of BGA?

WPNR 2013(6962) De bevoegdheidsverdeling in de Flex-BV: AV of BGA? WPNR 2013(6962) De bevoegdheidsverdeling in de Flex-BV: AV of BGA? Publicatie Aflevering 144 afl. 6962 Paginanummers 101-108 Publicatiedatum 16 februari 2013 Auteurs Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat

Nadere informatie

Loyaal aan soorten aandelen

Loyaal aan soorten aandelen Loyaal aan soorten aandelen Mr. B. Bier Hoewel al veel over het loyaliteitsdividend gezegd en geschreven is, zal de uitspraak van de Hoge Raad in de DSM-zaak, 1 gewezen na cassatie in het belang der wet,

Nadere informatie

25.De flexibele BV; oprichting, aandelen zonder stemrecht en zonder winstrecht

25.De flexibele BV; oprichting, aandelen zonder stemrecht en zonder winstrecht 25 25.De flexibele BV; oprichting, aandelen zonder stemrecht en zonder winstrecht In het voorstel van Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht worden onder andere de vereisten voor de oprichting

Nadere informatie

HOOFDSTUK 6 BETEKENT WINSTRECHT OOK RECHT OP WINST?

HOOFDSTUK 6 BETEKENT WINSTRECHT OOK RECHT OP WINST? HOOFDSTUK 6 BETEKENT WINSTRECHT OOK RECHT OP WINST? B. Bier 6.1 Inleiding Het prettige van het onderwerp uitkeringen aan aandeelhouders is dat het, zolang er kapitaalvennootschappen zijn altijd in de belangstelling

Nadere informatie

Kroniek Vennootschapsrecht

Kroniek Vennootschapsrecht Kroniek Vennootschapsrecht * Inhoud Flexwet» Kapitaal» Winst-, stem-, en vergaderrechten» Algemene vergadering» Blokkeringsregeling» Bestuurders en commissarissen» Statutaire verplichtingen voor aandeelhouders»

Nadere informatie

Inleiding tot het nieuwe BV-recht

Inleiding tot het nieuwe BV-recht Inleiding tot het nieuwe BV-recht The Inleiding new Netherlands tot het nieuwe Financial Services BV-recht Complaints Tribunal (KiFiD) De belangrijkste wijzigingen per 1 oktober 2012 Complaints settlement

Nadere informatie

De meerderheid der aandelen in artikel 1:88 lid 5 BW en het stemrechtloze aandeel in de Flex-BV

De meerderheid der aandelen in artikel 1:88 lid 5 BW en het stemrechtloze aandeel in de Flex-BV Mr. R.A. Wolf* De meerderheid der aandelen in artikel 1:88 lid 5 BW en het stemrechtloze aandeel in de Flex-BV 1. Inleiding In deze bijdrage ga ik in op het begrip meerderheid der aandelen in de zin van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 31 058 Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van de regeling voor besloten vennootschappen met beperkte

Nadere informatie

Flex BV. Flex-BV. Versie 3 oktober 2012 NBA 1

Flex BV. Flex-BV. Versie 3 oktober 2012 NBA 1 Flex-BV Versie 3 oktober 2012 NBA 1 Uw reactie is welkom De invoering van de flex-bv heeft grote gevolgen voor de praktijk van de accountant en zijn klanten. Waar nodig zullen wij dit document met enige

Nadere informatie

Joint ventures: praktische aspecten in vogelvlucht

Joint ventures: praktische aspecten in vogelvlucht ARTIKELEN PRAKTIJK Joint ventures: praktische aspecten in vogelvlucht 1 Inleiding Ondernemingen die wat betreft een onderdeel van hun business een gemeenschappelijk doel voor ogen hebben en overwegen om

Nadere informatie

Enkele wettelijke bepalingen bezien in het licht van het stemrechtloze aandeel

Enkele wettelijke bepalingen bezien in het licht van het stemrechtloze aandeel WETENSCHAPPELIJK Mr. R.A. Wolf* Enkele wettelijke bepalingen bezien in het licht van het stemrechtloze aandeel 1. Inleiding Het huidige BV-recht kent geen stemrechtloze aandelen. Het toekomstige BV-recht

Nadere informatie

Leereenheid 7: EESV en Stichting

Leereenheid 7: EESV en Stichting Buitenlandse rechtspersonen zijn onderworpen aan hun eigen nationale recht. Dit heeft vooral betekenis voor de bevoegdheidsverdeling binnen deze rechtspersonen. Op andere gebieden zijn zij i.v.m. hun activiteiten

Nadere informatie

Burgerlijk Wetboek. Boek 2 Titel 5. Wettekst na invoering van Flex-B.V. en Wet Bestuur & Toezicht. d.d. 1 januari 2013

Burgerlijk Wetboek. Boek 2 Titel 5. Wettekst na invoering van Flex-B.V. en Wet Bestuur & Toezicht. d.d. 1 januari 2013 Burgerlijk Wetboek Boek 2 Titel 5 Wettekst na invoering van Flex-B.V. en Wet Bestuur & Toezicht d.d. 1 januari 2013 Redactie: mr. M.F.E. de Waard-Preller mr. E.H.F. Haantjes Titel 5. Inhoud Inhoud Burgerlijk

Nadere informatie

Alles wat u moet weten over de Wet Flex-BV

Alles wat u moet weten over de Wet Flex-BV Special Flex BV Alles wat u moet weten over de Wet Flex-BV Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Oprichten van een nieuwe BV is eenvoudiger 4 3. Meer vrijheid van inrichting 4 4. Kapitaal- en crediteurenbescherming

Nadere informatie

Hoofdstukken Ondernemingsrecht Actuele ontwikkelingen flexibele tropische BV

Hoofdstukken Ondernemingsrecht Actuele ontwikkelingen flexibele tropische BV PAO-Cursus Radboud Universiteit Nijmegen & de UNA Hoofdstukken Ondernemingsrecht Actuele ontwikkelingen flexibele tropische BV Maandag 26 februari 2007 WTC, Curaçao Mr. K. Frielink 18.45 20.30 uur Hieronder

Nadere informatie

Rechtspersonen, besloten vennootschappen

Rechtspersonen, besloten vennootschappen deel 2 De structuur 81 Hoofdstuk 3 Rechtspersonen, besloten vennootschappen 3.1 Rechtspersoonlijkheid 83 3.1.1 Natuurlijk persoon 83 3.1.2 Rechtspersoon algemeen 84 3.1.3 Besluitvorming 85 3.1.4 Handelingen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 31 980 Parlementair onderzoek financieel stelsel 31 371 Kredietcrisis Nr. 48 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter

Nadere informatie

STATUTEN VAN AALBERTS INDUSTRIES N.V. APRIL 2013

STATUTEN VAN AALBERTS INDUSTRIES N.V. APRIL 2013 STATUTEN VAN AALBERTS INDUSTRIES N.V. APRIL 2013 met zetel te Utrecht, zoals deze luiden na het verlijden van de akte van statutenwijziging, verleden op 29 april 2013 voor een waarnemer van mr. P.H.N.

Nadere informatie

ACTUALITEITEN ONDERNEMINGSRECHT Het familiebedrijf

ACTUALITEITEN ONDERNEMINGSRECHT Het familiebedrijf I PAO-Cursus Radboud Universiteit Nijmegen & The University of Curaçao ACTUALITEITEN ONDERNEMINGSRECHT Het familiebedrijf Vrijdag 14 maart 2014 WTC, Curaçao Mr. K. Frielink 08.30 10.45 uur Hieronder volgt

Nadere informatie

DRIELUIK STATUTENWIJZIGING CSM N.V.

DRIELUIK STATUTENWIJZIGING CSM N.V. DRIELUIK STATUTENWIJZIGING CSM N.V. ALGEMEEN Doel van de statutenwijziging is om de statuten in lijn te brengen met de wijzigingen die hebben plaatsgevonden in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet

Nadere informatie

De wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (Flex-bv wet)

De wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (Flex-bv wet) OKTOBER 2012 De wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (Flex-bv wet) 1. Inleiding De wettelijke regels voor besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (bv s), zoals beschreven in

Nadere informatie

S T A T U T E N van: Nutreco N.V., statutair gevestigd te Boxmeer

S T A T U T E N van: Nutreco N.V., statutair gevestigd te Boxmeer S T A T U T E N van: Nutreco N.V., statutair gevestigd te Boxmeer Naam en zetel. Artikel 1. 1.1. De vennootschap is een naamloze vennootschap en draagt de naam: Nutreco N.V. 1.2. De vennootschap is gevestigd

Nadere informatie

***concept*** Akte van Statutenwijziging STATUTEN. Kiadis Pharma N.V. Conceptakte d.d. 15 juni 2015 Aan wijzigingen onderhevig

***concept*** Akte van Statutenwijziging STATUTEN. Kiadis Pharma N.V. Conceptakte d.d. 15 juni 2015 Aan wijzigingen onderhevig 1 Akte van Statutenwijziging van: Kiadis Pharma N.V. Conceptakte d.d. 15 juni 2015 Aan wijzigingen onderhevig Heden * * tweeduizend vijftien is voor mij, mr. Freerk Volders, notaris te Rotterdam, verschenen:

Nadere informatie

Van Thiel & Van Rooij

Van Thiel & Van Rooij 1 Van Thiel & Van Rooij NOTARIAAT LAARBEEK CONCEPT 24 april 2014 Indien er onjuistheden voorkomen in uw personalia of elders in de tekst gelieve u tijdig voor het passeren van de akte contact op te nemen.

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014 VERSIE juni 2014 NBA-handreiking 11xx NBA-handreiking 11xx Van toepassing

Nadere informatie

it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014

it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014 it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014 NBA-handreiking 1129 NBA-handreiking 1129 Van toepassing op: De

Nadere informatie