Pensioenverlaging definitief

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pensioenverlaging definitief"

Transcriptie

1 1 nr 11 - Januari 2014 Inhoudsopgave 1 Pensioenverlaging definitief 2 Pensioenverlaging per 1 april Nieuw bestuursmodel 4 Beleggingsrendementen Wijzigingen in beleggingen 6 Wie het weet mag het zeggen 7 Wijzigingen in het reglement 7 Wijzigingen bestuur 8 Onderzoek Communicatie pensioenfonds 9 Roelof weet het Pensioenverlaging definitief Laat ik maar meteen met de deur in huis vallen: we moeten de pensioenen verlagen. Dat hebben we vorig een aantal keren aangekondigd en inmiddels is de naam van ons pensioenfonds ook al regelmatig in de media opgedoken als één van de circa 40 pensioenfondsen die dit treft. Voor ons pensioenfonds is het de eerste keer dat wij hiertoe genoodzaakt zijn. Eind 2013 was de dekkingsgraad 101% (voorlopig cijfer), terwijl deze circa 104,3% had moeten zijn. Ook met de eenmalige borgstelling over de periode van 50 miljoen van de werkgever hebben we het niet gered. De verlaging van de pensioenen vinden wij een zeer vervelende boodschap die iedereen treft: de gepensioneerden ontvangen vanaf 1 april minder pensioen en als u nu pensioen opbouwt, wordt de garantie op uw pensioenaanspraak verlaagd. Verderop in deze nieuwsbrief leest u meer over de pensioenverlaging. En uiteraard berichten we u ook nog persoonlijk, per brief. Belangrijke reglementswijziging Uw pensioen bij SVG wordt belegd. Beleggen levert op den duur het meeste rendement op, maar beleggen brengt ook altijd risico s met zich mee. Als pensioenfonds willen we die risico s zoveel mogelijk beperken. Daarom hebben we per 1 januari 2014 een aantal veranderingen doorgevoerd. Hierover leest u meer in deze pensioenkrant. Politiek Den Haag sluit nieuw Pensioenakkoord Het kabinet en enkele oppositiepartijen sloten een pensioenakkoord over aanpassingen die gaan gelden per 1 januari Hoewel het akkoord nog moet worden omgezet in wetgeving, betekent dit ook voor de SVG-regeling dat de toekomstige pensioenopbouw wordt verlaagd. Ook al zijn de aanpassingen per 2015 nu al bekend, dat neemt niet weg dat er het komend nog meer veranderingen in de pensioenen aankomen. In september schreven wij al dat er een nieuw Financieel Toetsingskader (FTK) voor pensioenfondsen aan zit te komen. De pensioensector heeft inmiddels gereageerd op het voorstel van staatssecretaris Jetta Klijnsma. In maart zal dit wetsvoorstel worden ingediend bij de Tweede Kamer. Nieuw bestuursmodel Per 1 juli 2014 krijgt het pensioenfonds een nieuw bestuursmodel. Dat heeft alles te maken met de Wet versterking bestuur pensioenfondsen die dan ingaat. Als deelnemer of gepensioneerde moet u er vanuit kunnen gaan dat wij als bestuur deskundig en in control zijn en dat we belangen op evenwichtige wijze afwegen. Om dit te kunnen waarborgen, stelt de wet nieuwe eisen aan de samenstelling ervan. Vooralsnog heeft SVG, net als de meeste Nederlandse pensioenfondsen, gekozen voor het paritaire model. Vóór 1 juli moeten we klaar zijn met de concrete invulling. Wordt nog vervolgd dus. F.H.K. Ooms, voorzitter Stichting Voorzieningsfonds Getronics

2 2 Pensioenverlaging per 1 april 2014 Vorig kondigden we al aan dat we de pensioenen waarschijnlijk zouden moeten verlagen. Helemaal onverwacht komt het niet, maar dat maakt het niet minder vervelend: per 1 april 2014 moet SVG de pensioenen verlagen. De dekkingsgraad was eind % (voorlopig cijfer), terwijl de dekkingsgraad circa 104,3% had moeten zijn. Te laag dus. Het 2013 begon met een dekkingsgraad van 91,7%. Langzaam zagen we de dekkingsgraad stijgen, maar die stijging zette onvoldoende door om samen met de borgstelling van de werkgever boven de 104,3% uit te komen. En dus moeten we voor de eerste keer de pensioenen verlagen. De verlaging is in principe tijdelijk tot er voldoende financiële ruimte is om de korting weer ongedaan te maken. Hoe werkt de pensioenverlaging? Een pensioenverlaging zal vrijwel iedereen bij SVG treffen. We verdelen de verlaging evenwichtig over iedereen die nu pensioen ontvangt, een pensioenaanspraak opbouwt of in het verleden een aanspraak bij ons heeft opgebouwd. SVG past een uniforme verlaging toe van alle pensioenuitkeringen en pensioenaanspraken. 1. U bouwt nog pensioenkapitaal op. Belegt u tijdens uw hele dienstverband tot aan de pensioendatum in de Collectieve Portefeuille, dan geldt voor u de garantieregeling. Dit betekent dat u een gegarandeerd pensioenkapitaal krijgt in de situatie dat het werkelijk opgebouwde pensioenkapitaal lager is dan (75% van) de ingelegde premies en de rendementen. Voor u geldt dat de garantiewaarde per 1 april 2014 wordt gekort met ruim 3%, hetzelfde percentage als de ingegane pensioenen. Gaat u met pensioen, dan kunnen twee situaties ontstaan: 1. Uw pensioenkapitaal is hoger dan de garantiewaarde (na aftrek van de verlaging). Uw pensioen wordt gebaseerd op het pensioenkapitaal. 2. De garantiewaarde (na aftrek van de verlaging) is hoger dan uw pensioenkapitaal. Uw pensioen wordt gebaseerd op de verlaagde garantiewaarde. Heeft u bij Pinkroccade gewerkt? Dan geldt voor het pensioenkapitaal uit de collectieve waardeoverdracht voor u ook de netto 4%-tariefsgarantie. De pensioenverlaging geldt ook voor deze garantieregeling. Dit betekent dat de tariefsrente van deze regeling wordt verlaagd van 4% naar circa 3,7%. 2. U ontvangt pensioen (ouderdoms-, partner of wezenpensioen). In dat geval wordt uw pensioen per 1 april 2014 verlaagd met ruim 3%. 3. U bent gewezen deelnemer, dan worden ook uw pensioenaanspraken danwel garantieregelingen op dezelfde wijze verlaagd. Het bestuur heeft deze kortingsmaatregel afge-stemd met De Nederlandsche Bank. Medio februari 2014 stelt het bestuur het kortingspercentage definitief vast. Hiernaast wordt per groep de pensioenkorting weergegeven. Verlaging raakt iedereen Zoals u hiernaast heeft kunnen lezen, geldt de verlaging voor iedereen met een aanspraak bij SVG. Of u nu pensioen opbouwt, pensioen ontvangt of uw pensioen heeft laten staan bij SVG, alle pensioenen gaan omlaag. Ook partnerpensioenen en wezenpensioenen worden verlaagd. Op deze manier wil het bestuur van SVG de verlaging zo eerlijk mogelijk verdelen. Bericht vóór 1 maart Naast algemene informatie in deze pensioenkrant en op nl ontvangt iedereen voor wie de verlaging gevolgen heeft persoonlijk bericht vóór 1 maart Bouwt u nog pensioen op, dan zijn de gevolgen van de pensioenverlaging ook te zien in het uniform pensioenoverzicht dat u ieder ontvangt. >>

3 3 Toelichting op de financiële situatie eind begon met een dekkingsgraad van 91,7%. In de loop van het zagen we de dekkingsgraad weliswaar omhoog gaan, maar niet voldoende om aan het einde van het samen met de bijdrage van de werkgever op de gewenste 104,3% uit te komen. De oorzaken van de lage dekkingsgraad zijn onveranderd: vooral de marktrente, waarop het pensioenfonds zijn verplichtingen moet waarderen, is al tijden erg laag. Bij een lage rente stijgen onze pensioenverplichtingen en daalt de dekkingsgraad. Een andere belangrijke oorzaak van de lage dekkingsgraad is het feit dat we steeds langer leven. Hierdoor moeten we als pensioenfonds meer geld in kas hebben om de pensioenen langer te kunnen uitbetalen. Hoewel de beleggingsopbrengsten in 2013 positief waren, konden ze onvoldoende compensatie bieden om aan het einde van het op de gewenste dekkingsgraad van 104,3% uit te komen. 105% 100% 95% 90% 85% 80% dec-12 mrt-13 jun-13 sep-13 dec-13 Verloop dekkingsgraad sinds eind 2012 Maatregelen om verlaging te voorkomen De afgelopen jaren heeft SVG verschillende maatregelen genomen om het fonds toekomstbestendig te maken en in te spelen op de economische tegenslagen: de pensioenen zijn al een aantal jaren niet geïndexeerd; de pensioenregeling is op een aantal punten aangepast; het fonds heeft kostenbesparende maatregelen ten aanzien van de uitvoering van de pensioenregeling genomen; vanaf 1 januari 2014 wordt de solvabiliteitsopslag uit het opgebouwde kapitaal betaald. Daarnaast heeft de werkgever zich in 2009 éénmalig voor de periode van 2010 tot en met 2013 bereid verklaard voor een borgstelling aan het pensioenfonds van maximaal 50 miljoen. Deze borgstelling wordt nu volledig ingeroepen. Er is dus veel gedaan om een pensioenverlaging te voorkomen. Desondanks is het niet gelukt de financiële situatie voldoende te verbeteren. En dus moet het fonds voor het eerst overgaan tot het uiterste middel, namelijk een pensioenverlaging. Nieuw bestuursmodel in 2014 Per 1 juli 2014 treedt de wet Versterking Bestuur Pensioenfondsen in werking. De doelen van de wet zijn het versterken van het intern toezicht en het vergroten van de deskundigheid van het bestuur van pensioenfondsen. Het bestuur kan kiezen uit vijf bestuursmodellen. De belangrijkste keuzes gaan over de organisatie van het interne toezicht in of buiten het bestuur en het wel of niet toevoegen van onafhankelijke deskundigen aan het bestuur. Het bestuur heeft in 2013 vaak gesproken over het te kiezen model. Uiteindelijk heeft het bestuur vooralsnog gekozen voor het zogenaamde paritaire model. Dit model lijkt veel op het huidige model, waarbij onder andere de deelnemersraad en het verantwoordingsorgaan samengaan. Het paritaire model bestaat uit vertegenwoordigers van de werkgevers, werknemers en pensioengerechtigden. Deze vertegenwoordigers kunnen ook externen zijn die in het bestuur een geleding vertegenwoordigen. Daarnaast bestaat er nog de mogelijkheid om onafhankelijke deskundigen toe te voegen aan het bestuur. Het bestuur heeft hier echter niet voor gekozen. Nieuw in de wet is dus dat pensioengerechtigden recht hebben op een plek in het bestuur. Het bestuur heeft het verantwoordingsorgaan advies gevraagd over de keuze voor het paritaire model. In het voor van 2014 vindt de concrete invulling van het nieuwe bestuursmodel plaats en over de voortgang zullen wij u op de hoogte houden.

4 4 Beleggingsrendementen 2013 De pensioenregeling van SVG is een beschikbare-premieregeling. Dat betekent dat er met de pensioenpremie wordt belegd. U kunt zelf bepalen hoe er belegd moet worden. Maandelijks kunt u dit veranderen. En maandelijks kunt u op zien wat het rendement is geweest. Hoe hebben de beleggingen het in 2013 gedaan? Iedere maand wordt het rendement op uw pensioenrekening gestort. In de tabel hieronder vindt u de rendementen over heel Wilt u weten wat uw persoonlijke rendement is geweest in 2013? Log dan in op nl en bekijk uw rendement. In de loop van 2014 ontvangt u ook per post een pensioenoverzicht over Rendementen 2013 Collectieve portefeuille 5,9 % Beleggingsmix 0 0,6 % Beleggingsmix l n.v.t. Beleggingsmix ll 4,4 % Beleggingsmix lll 7,1 % Beleggingsmix lv 10 % Beleggingsmix V 12,8 % Beleggingsmix Vl 15,8 % Beleggingen aanpassen? U belegt standaard in de Collectieve Portefeuille. Het bestuur van SVG stelt de samenstelling van die portefeuille vast. Wilt u meer zelf met uw pensioenbeleggingen bezig zijn? Dan kunt u beleggen in de Life Cycle. Op kunt u, op uw eigen inlogpagina, de wijze van beleggen veranderen. Om te bepalen welke manier van beleggen het beste bij u past, moet u wel een aantal vragen beantwoorden. Nadat u dit heeft gedaan, stelt het pensioenfonds uw risicoprofiel vast: defensief, offensief of neutraal beleggen. Daarna maakt u uw keuze definitief. Van uw keuze krijgt u bericht. Risico s van beleggen Als u belegt in de Collectieve Portefeuille en dat altijd heeft gedaan, geldt voor u de garantieregeling. Dit houdt in dat u op een deel van uw ingelegde pensioenkapitaal een garantie rendement krijgt. Stapt u uit de Collectieve Portefeuille, dan vervalt die garantieregeling. En verder geldt altijd dat beleggen risico s met zich meebrengt. U heeft geen garanties. Als het slechter gaat met de beleggingen, zijn de gevolgen voor u. Als het goed gaat met de beleggingen, heeft u er voordeel van. Beleggingskosten Als u heeft gekozen voor Vrij Beleggen, kunt u wisselen van beleggingsmix. Hieraan zijn transactiekosten verbonden, behalve voor de beleggingsmixen 1 en 2. De aan- en verkoopkosten voor de beleggingsmixen 3 t/m 12 zijn 0,16% van het bijbehorende pensioenkapitaal (tarief 2014). Beleggingen volgen? Wilt u de beleggingsresultaten volgen? Kijk dan op waar maandelijks de resultaten worden bekendgemaakt. Wilt u uw persoonlijke resultaten bekijken, log dan in op de website.

5 5 Wijzigingen in beleggingen Als u heeft gekozen voor Vrij Beleggen in de Life Cycle, geldt voor u een aantal veranderingen per 1 januari Beleggen in de Life Cycle kan via verschillende beleggingsmixen. De mix waarin u belegt, is afhankelijk van het type belegger dat u bent (defensief, offensief of neutraal) en het aantal jaren tot uw pensioen (de beleggingshorizon). Tot nu toe waren de Life Cycles ingedeeld in vijf leeftijdsgroepen, maar dit is veranderd per 1 januari Het aantal leeftijdsgroepen in de Life Cycles wordt dan uitgebreid naar tien. Daarnaast verandert het aantal beleggingsmixen van zes naar twaalf mixen. Waarom deze veranderingen? Als u belegt voor uw pensioen brengt dat altijd risico s met zich mee. In de Life Cycle nemen de risico s af naarmate uw pensioen dichterbij komt. Zo belegt u steeds minder in aandelen en meer in de geldmarkt, omdat dit minder risicovol is. Het voordeel van een groter aantal leeftijdsgroepen en beleggingsmixen is dat het risico gelijkmatiger wordt afgebouwd naarmate uw beleggingshorizon korter wordt. De invloed van het risico dat de verkoop van risicovolle beleggingen plaatsvindt op het moment dat bijvoorbeeld aandelenmarkten achteraf gezien op een dieptepunt stonden, wordt kleiner. Daarnaast worden de beleggingen meer gespreid en risico s meer afgedekt. Hierdoor nemen de beleggingsrisico s af en zijn het risico en rendement beter afgestemd op uw risicoprofiel en beleggingshorizon. Automatisch aangepast SVG heeft uw beleggingsmix automatisch aangepast, hierover heeft u een brief ontvangen. Wilt u beleggen in een andere beleggingsmix? Dan kunt u deze aanpassen op het afgesloten deel van U moet dan de Profielwijzer invullen en afhankelijk van uw antwoorden worden uw beleggingen aangepast. Hieraan zijn wel kosten verbonden. Tabel 1: Welke beleggingsmix geldt voor u? Risicoprofiel Jaren tot uw pensioen Langer dan t/m t/m t/m t/m t/m 9 8 t/m 7 6 t/m 5 4 t/m 3 2 t/m 0 Defensief Mix 9 Mix 8 Mix 7 Mix 6 Mix 5 Mix 4 Mix 3 Mix 2 Mix 1 Mix 1 Neutraal Mix 11 Mix 10 Mix 9 Mix 8 Mix 7 Mix 6 Mix 5 Mix 4 Mix 3 Mix 2 Offensief Mix 12 Mix 11 Mix 10 Mix 9 Mix 8 Mix 7 Mix 6 Mix 5 Mix 4 Mix 3 Tabel 2: Samenstelling beleggingsmixen Mix Aandelen Staatsobligaties Inflatiegerelateerde Bedrijfsobligaties Geldmarkt obligaties 12 95% 2% 1% 2% 0% 11 90% 4% 2% 4% 0% 10 85% 6% 3% 6% 0% 9 75% 10% 5% 10% 0% 8 65% 14% 7% 14% 0% 7 55% 18% 9% 18% 0% 6 45% 22% 11% 22% 0% 5 35% 26% 13% 26% 0% 4 25% 30% 15% 30% 0% 3 15% 20% 10% 20% 35% 2 10% 10% 5% 10% 65% 1 5% 0% 0% 0% 95%

6 6 Hans Breuker Het kabinet is aan zet De staatssecretaris heeft gesproken. Er komt één set regels voor een nieuw financieel toetsingskader voor pensioenen. En niet zoals tot voor kort de plannen waren, twee. Omdat ik me kan voorstellen dat u hier nou niet direct een beeld bij hebt, een korte historische schets. De opeenvolgende crises waren een aanslag op de dekkingsgraden van pensioenfondsen. Er kon niet of minder geïndexeerd worden en sommige fondsen moesten zelfs korten. Deskundigen concludeerden dat ons huidige pensioenstelsel niet voldoende toekomstbestendig is. Er zou een nieuw stelsel moeten komen dat beter rekening houdt met financiële schokken en met de stijging van de levensverwachting. Spagaat In het huidige stelsel komen pensioenfondsen in een spagaat terecht. Fondsen willen de pensioenen indexeren; daarvoor moet tot op zekere hoogte risicovol belegd worden, maar hierdoor zijn zij ook minder bestand tegen financiële schokken, waardoor dekkingsgraden kunnen dalen en er minder of niet geïndexeerd kan worden of zelfs gekort moet worden. In een notendop is dat de conclusie van de deskundigen. Om uit deze spagaat (of zo u wilt vicieuze cirkel) te komen moet óf minder belang gehecht worden aan de indexering, óf moet het risico van financiële schokken meer bij de deelnemer gelegd worden. In het eerste geval is de (nominale) uitkering behoorlijk zeker, maar de indexering veel minder. In het tweede geval is het net andersom; de nominale uitkering is minder zeker, maar de indexering is zekerder. Het eerste werd het nominale contract genoemd, het tweede het reële. Twee smaken dus, waaruit de betrokken partijen kunnen kiezen. En twee contracten met elk een eigen set spelregels. Keuze Pensioenfondsen en betrokken partijen gingen voortvarend aan de slag met de voorbereidingen voor het maken van een keuze. Dat bleek niet altijd even makkelijk, want wat is belangrijker; de zekerheid van pensioen, maar je weet niet óf en met hoeveel dat bedrag zal toenemen, of de wetenschap dat 1.000, ook 900 (of 1.100) kan worden, maar wel meer zekerheid over de indexatie? Je kunt redeneren dat één contract de zaak eenvoudiger maakt. En je kunt redeneren dat je dan bent verlost van dit dilemma. Je kunt ook zeggen dat geen keuzevrijheid je in een keurslijf dwingt. Tsja, wat is wijsheid? Wie het weet mag het zeggen. Het kabinet c.q. Staatssecretaris Klijnsma heeft nu besloten dat er niet twee contracten komen, maar slechts één. In maart zal het wetsvoorstel worden ingediend bij de Tweede Kamer. Per 1 januari 2015 zal de nieuwe wet dan hoogstwaarschijnlijk gaan gelden. Hans Breuker - Hoofd Pensioenadvies, TKP Pensioen

7 7 Wijzigingen in het reglement Per 1 januari 2014 is het pensioenreglement op de volgende punten aangepast. De deelnemersraad heeft daar waar nodig een positief advies gegeven over deze wijzigingen 1 2 Wijzigingen in de Life Cycle. Zie voor een voor inkoop van pensioen, compenseert uitleg bladzijde 5. SVG het negatieve verschil. Maar is de markrente hoger dan de tariefrente, dan Als u met pensioen gaat, koopt u met koopt een deelnemer die met pensioen uw pensioenkapitaal een levenslang gaat, pensioen wellicht in bij een pensioen in. Dit kon bij SVG of bij een verzekeraar. De consequentie hiervan verzekeraar. Per 1 januari 2014 kunt u is dat SVG, en dus u, alleen de lasten alleen nog pensioen inkopen bij SVG. Op draagt, maar niet de lusten heeft. Geen aangeven van DNB heeft het bestuur hier evenwichtige situatie wat het bestuur naar gekeken en geconstateerd dat de betreft (ook niet gezien de financiële oude regeling op gespannen voet staat situatie van het pensioenfonds en de met de solidariteit binnen het fonds. Als pensioenverlaging per 1 april 2014) en de marktrente lager is dan de tariefrente daarom heeft het bestuur besloten dat u voortaan alleen nog pensioen kunt inkopen bij SVG. De deelnemersraad heeft een positief advies gegeven over deze wijziging. Wel is afgesproken de wijziging na verloop van tijd te evalueren. De voorwaarden voor het wezenpensioen zijn ruimer geformuleerd, zodat het bestuur aanvragen voor een wezenpensioen conform de intentie en uitgangspunten van het wezenpensioen kan toekennen. De inkooptarieven voor 2014 en de franchise voor 2014 zijn opgenomen in het pensioenreglement. De artikelen over de garantieregeling zijn, mede op verzoek van DNB, opnieuw geformuleerd, zodat de strekking van de garantieregeling duidelijker naar voren komt. Het artikel over de pensioenknip is verwijderd. De pensioenknip maakte het mogelijk om uw pensioenuitkering op de ingangsdatum op te knippen in een direct ingaande tijdelijke uitkering van maximaal vijf en een daarop aansluitende levenslange uitkering. Het doel van de knip was om te voorkomen dat de pensioenuitkering op één moment moet worden ingekocht en afhankelijk is van de rente- en beurskoersen op dat moment. Naar aanleiding van een evaluatie heeft de overheid besloten deze pensioenknip te laten vervallen. Wijzigingen bestuur In 2013 heeft het bestuur besloten om het bestuur uit te breiden met een zetel voor gepensioneerden. Het bestuur heeft in oktober 2013 de heer Cor Rollfs of Roelofs voorgedragen als voorkeurskandidaat. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld. Daarom heeft het bestuur de heer Rollfs moet goedkeuren. Op het moment dat deze of Roelofs benoemd tot bestuurslid nieuwsbrief werd geschreven, had DNB nog namens de gepensioneerden. Het niet gereageerd. gaat wel om een voorgenomen benoeming, aangezien De Nederlandse Naast de procedure voor de benoeming van Bank (DNB) de benoeming formeel de heer Rollfs of Roelofs is bekend geworden dat de heer Phaff per 1 maart 2014 geen bestuurslid meer zal zijn. Naar aanleiding van de overgang van drie medewerkers van KPN CM naar KPN zijn er per 1 januari 2014 drie vacatures ontstaan bij de deelnemersraad. Het gaat om de heer Weggeman, de heer Kleingeld en de heer Bauer. Het bestuur en de deelnemersraad houden zich op dit moment bezig met de invulling van de vacatures.

8 8 Onderzoek Communicatie pensioenfonds Persoonlijker, eenvoudiger en digitaal Brieven, lijkse pensioenoverzichten, brochures, de website en niet te vergeten deze pensioenkrant: SVG vindt het belangrijk dat deelnemers en gepensioneerden goed op de hoogte zijn van hun pensioen. Daarom doet het pensioenfonds lijks onderzoek om uw mening over de communicatie te peilen. Zo ook in november van het afgelopen. Ruim gepensioneerden en deelnemers kregen een uitnodiging om mee te werken aan het onderzoek. In totaal vulden bijna 500 respondenten de vragenlijst volledig in en dat is voldoende om de resultaten representatief te noemen. Veel interesse in pensioen Een belangrijke voorwaarde voor succesvolle communicatie is dat mensen interesse hebben in het onderwerp. Bij SVG lijkt dat geen probleem te zijn: Ruim 80% van de respondenten is (zeer) geïnteresseerd in het onderwerp pensioen (ruim een derde is zelfs zeer geïnteresseerd). Veel respondenten (91%) zijn minimaal één keer per met hun pensioen bezig. Er is niet alleen veel interesse, respondenten hebben ook een brede pensioeninteresse. In het onderzoek werd navraag gedaan over allerlei pensioenonderwerpen en in bijna alle onderwerpen zijn de respondenten wel geïnteresseerd. Of het nu gaat om de beleggingen van het pensioenfonds of de hoogte van de pensioenpremie. Groeiende voorkeur voor digitale middelen De mogelijkheden voor digitale communicatie zijn de afgelopen jaren enorm toegenomen. De pensioenwereld volgt aarzelend, zo mag in 2014 het uniform pensioenoverzicht per verstuurd worden. De vraag is wat u wilt. Uit het onderzoek kwam naar voren dat een brief per post nog steeds goed scoort. Als het om persoonlijke pensioeninformatie gaat, heeft de brief de voorkeur, gevolgd door een persoonlijk gesprek met het pensioenfonds. Digitale communicatie (nieuwsbrief, ) stelt ruim 75% van de respondenten op prijs. Het kan dan gaan om algemeen pensioennieuws en/of wijzigingen in de pensioenregeling. Van de gepensioneerden geeft 40% aan dat een uitkeringsspecificatie best digitaal mag worden aangeboden. Beoordeling communicatiemiddelen In het onderzoek konden de respondenten een rapportcijfer geven voor de verschillende communicatiemiddelen van het pensioenfonds. Brieven scoren een 6,9, deze pensioenkrant een Met Pensioen? Vereniging voor ge(pre)pensioneerden Getronics Gaat u met pensioen? Dan kunt u lid worden van de Vereniging voor ge(pre)pensioneerden Getronics (VGG). De VVG is er voor de pensioen belangenbehartiging van de leden en de gezelligheid, maar speelt daarnaast een belangrijk rol voor SVG. De VGG kan namelijk kandidaten voordragen namens de gepensioneerden in het bestuur, de deelnemersraad en het verantwoordingsorgaan van SVG. Meer informatie vindt u op 6,7 en de website een 6,8. Gemiddeld scoort de communicatie een 6,6. Uiteraard ruimte voor verbetering Met een 6,6 op je rapport kun je thuis komen, maar het is ook geen cijfer waarbij je achterover kunt gaan leunen. Het onderzoek biedt voldoende aanknopingspunten voor verbetering. Zo gaan we meer aandacht besteden aan de pensioenplanner, een handig instrument op www. getronicspensioen.nl, dat bij relatief veel mensen nog onbekend is. Verder gaan we vaker een digitale nieuwsbrief uitbrengen en is het plan in 2014 een aantal persoonlijke pensioenmailingen te versturen. Wet Pensioencommunicatie helpt mee Ook de overheid vindt goede pensioencommunicatie belangrijk. Daarom werkt staatssecretaris Jetta Klijnsma aan een aantal essentiële verbeteringen in de pensioencommunicatie. Die worden wettelijk vastgelegd. Het doel van de nieuwe wetgeving is dat deelnemers weten wat ze kunnen verwachten, kunnen nagaan of dat voldoende is en zich bewust zijn van de risico s van de pensioenvoorziening. Uiteindelijk moet er volgens de staatssecretaris een pensioendashboard komen dat in één oogopslag inzicht geeft in het te verwachten pensioeninkomen. Ook moet het de financiële gevolgen bij bepalende keuzes of veranderingen in de persoonlijke leefsituatie laten zien. De nieuwe wetgeving komt waarschijnlijk in 2014.

9 9 Uw pensioenkrant Stel uw vraag aan een pensioendeskundige. Roelof helpt u graag verder met al uw pensioenvragen. Beste Roelof, Mijn partner en ik verwachten ons eerste kind. Moet ik nu actie ondernemen of iets doorgeven aan SVG? En hoe zit het met mijn pensioenopbouw tijdens mijn ouderschapsverlof, loopt dat gewoon door? Birgit van Merwijk Colofon Uw pensioenkrant is een uitgave van SVG. Bestuur Namens Getronics: F.H.K. Ooms (Fred) J.K. Dijkstra (Hans) E.F.M. Meurs (Eric) Namens de deelnemers: A.C. Mögelin (Bert) J. Phaff (Jurriaan) M.H.B. Ebbers (Marco) Beste Birgit, Deelnemersraad Namens de deelnemers: Gefeliciteerd met de komst van jullie eerste kind. Na de geboorte hoef je niets door te geven aan SVG. R. Zuidhof (Richard) G. de Jong (Gert) vacature En na de geboorte kun je onbezorgd gebruikmaken van je ouderschapsverlof. Je gaat dan tijdelijk minder werken, maar tijdens de verlofperiode blijf je gewoon pensioen opbouwen. vacature vacature Namens de pensioengerechtigden: B. Bloemendal (Bram) Mocht je komen te overlijden dan blijft je zoon of dochter ook goed verzorgd achter. Als je overlijdt terwijl je nog bij KPN IT Solutions werkt, heeft je kind namelijk recht op een wezenpensioen tot hij of zij 18 is. Als je kind al studeert en voldoet aan de eisen die zijn vermeld in de Wet op de Studiefinanciering (of een vergelijkbare regeling), kan je zoon of dochter wezenpensioen krijgen tot hij of zij 27 wordt. Het wezenpensioen is per kind 20% van het partnerpensioen. Mocht ook je partner komen te overlijden, dan wordt het wezenpensioen verdubbeld. Voor meer informatie over het wezenpensioen kun je terecht op onze website: Daar vind je ook extra informatie over met verlof gaan. Verantwoordingsorgaan Namens de werkgever: A. Ribbink (Ab) Namens de pensioengerechtigden: C. Rollfs of Roelofs (Cor) Namens de werknemers: E.J.K. Offereins (Evert) Adres Postbus AM Groningen (050) Vriendelijke groet, Roelof de Wal Bezoekadres Europaweg 27 Kijk voor meer informatie over pensioen en beleggen op AS Groningen Hoewel deze pensioenkrant met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kunt u er geen rechten aan ontlenen. Afbeelding(en) gebruikt onder licentie van shutterstock.com.

Informatie van Pensioenfonds

Informatie van Pensioenfonds Pensioenblik nr. 3 november 2013 Deelnemers en gepensioneerden Pensioenblik Informatie van Pensioenfonds We beleggen niet omdat het zo leuk is Wij beleggen voor een betaalbaar pensioen dat voor de deelnemer

Nadere informatie

Uw pensioen. Wij sluiten graag bij u aan. Trouwen of samenwonen. Uw KPN. pensioen. Zelf kiezen. Nieuwe baan. Beleggen.

Uw pensioen. Wij sluiten graag bij u aan. Trouwen of samenwonen. Uw KPN. pensioen. Zelf kiezen. Nieuwe baan. Beleggen. Uw pensioen Wij sluiten graag bij u aan Meer weten? www.kpnpensioen.nl Nieuwe baan 20 Trouwen of samenwonen 22 Wat is pensioen? Arbeidsongeschikt Beleggen 6 12 18 Scheiden 23 Extra pensioen 16 Uw KPN pensioen

Nadere informatie

Getronics Pensioen. Pensioenregeling in het kort

Getronics Pensioen. Pensioenregeling in het kort Getronics Pensioen Pensioenregeling in het kort Inleiding Pensioen is een onderwerp waarmee de meeste mensen zich pas bezighouden als het pensioen in zicht komt. Toch is het belangrijk dat u nu al goed

Nadere informatie

Inhoudsopgave Kerncijfers Woord van de voorzitter Algemene informatie Financiële positie en beleid in 2013 Verslag van het vermogensbeheer

Inhoudsopgave Kerncijfers Woord van de voorzitter Algemene informatie Financiële positie en beleid in 2013 Verslag van het vermogensbeheer Jaarverslag 2013 1 Inhoudsopgave Kerncijfers 3 Woord van de voorzitter 6 1 Algemene informatie 9 1.1 Juridische structuur 9 1.2 Doelstelling 9 1.3 Personalia 10 2 Financiële positie en beleid in 2013 14

Nadere informatie

Beschikbarepremieregeling

Beschikbarepremieregeling Beschikbarepremieregeling Beleggen voor uw pensioen Meer weten? Hoe werkt beleggen? 4 Hoeveel pensioen krijgt u? Beleggingsmogelijkheden 5 Hoeveel beleggingsrisico wilt u lopen? 7 8 Geef uw keuze door

Nadere informatie

ALLES OVER DE NAP PENSIOEN IN 2015 NIEUWE SPELREGELS VOOR PENSIOENFONDSEN COLLEGA S MET PIT NETTO AANVULLEND PENSIOEN

ALLES OVER DE NAP PENSIOEN IN 2015 NIEUWE SPELREGELS VOOR PENSIOENFONDSEN COLLEGA S MET PIT NETTO AANVULLEND PENSIOEN Pensioenblad voor cabinepersoneel van KLM/KLC JAARGANG 14 APRIL 2015 ALLES OVER DE NAP TIPS VOOR EEN WELOVERWOGEN BESLUIT PENSIOEN IN 2015 DE BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN OP EEN RIJ NETTO AANVULLEND PENSIOEN

Nadere informatie

A promise for life geldt ook na de pensionering

A promise for life geldt ook na de pensionering September 2014 Nieuwsbrief Pensioenfonds Abbott Nederland Voorzitter pensioenfonds Jonathan Negro: A promise for life geldt ook na de pensionering COLUMN Jonathan Negro Voorzitter Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Pensioenbeleggen. Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV

Pensioenbeleggen. Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV Pensioenbeleggen Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV 1 2 Inleiding In deze brochure vind je informatie over Individueel Pensioenbeleggen (IPB) bij Pensioenfonds UWV. Deze informatie is alleen van

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Jaarverslag 2011. Stichting Voorzieningsfonds Getronics Jaarverslag 2011 Stichting Voorzieningsfonds Getronics Datum rapport 22 juni 2012 Nummer/versie Definitief Auteur Bestuur Telefoon 050-5821990 Inhoudsopgave Kerncijfers 4 Bestuursverslag 6 1. Woord van

Nadere informatie

jaarversla 2010 Een-op-een Wat is er in 2010 gebeurd? Beleggen met het oog op de toekomst

jaarversla 2010 Een-op-een Wat is er in 2010 gebeurd? Beleggen met het oog op de toekomst Pensioenblad voor het grondpersoneel van KLM Jaargang 10 Juli 2011 Een-op-een Pensioendeelnemer in gesprek met bestuurslid Wat is er in 2010 gebeurd? samenvatting van het jaarverslag Hier graag een inleiding

Nadere informatie

Pensioenen in Nederland

Pensioenen in Nederland Pensioenen in Nederland Samen aan de slag voor een duurzaam stelsel Het Nederlandse pensioenstelsel staat al jaren te boek als één van de beste pensioenstelsels ter wereld. In het buitenland is men vol

Nadere informatie

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad. pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad in vraag & antwoord kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.com 2 inleiding Stichting Pensioenfonds Randstad Telefoon

Nadere informatie

Pensioengids Variabel Inkomen

Pensioengids Variabel Inkomen Pensioengids Variabel Inkomen Versie: 5 november 2010 Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland Inhoudsopgave 1 Uw pensioen bij Unisys... 3 1.1 Aan welke regeling neemt u deel?... 3 1.2 Wat moet u doen?...

Nadere informatie

Pensioenbeleggen. Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV

Pensioenbeleggen. Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV Pensioenbeleggen Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV Inleiding Via Individueel Pensioenbeleggen kun je zelf extra pensioen opbouwen. Deelname is vrijwillig. Echter, sinds januari 205 is

Nadere informatie

Jaarverslag. Samen sterk voor later - -

Jaarverslag. Samen sterk voor later - - Jaarverslag Samen sterk voor later - - - Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 3 Met een extra papiertje op zak, verbeter je

Nadere informatie

Individueel pensioensparen

Individueel pensioensparen Individueel pensioensparen Sparen voor extra pensioen Meer weten? Hoeveel extra pensioen krijgt u? 8 Hoe werkt beleggen? 5 Uw keuzemogelijkheden 6 Hoeveel beleggingsrisico wilt u lopen? 7 Wat is Individueel

Nadere informatie

Beleggen. voor uw pensioen

Beleggen. voor uw pensioen Beleggen voor uw pensioen In deze brochure over beleggen staat algemene informatie. Deze brochure is bedoeld om werknemers van KPN Contact een algemeen beeld te geven. We besteden veel aandacht aan de

Nadere informatie

Alles wat u altijd wilde vragen... Pensioenstelsel op de schop? Pensioenblad voor het cabinepersoneel van KLM/KLC Jaargang 9 Februari 2011

Alles wat u altijd wilde vragen... Pensioenstelsel op de schop? Pensioenblad voor het cabinepersoneel van KLM/KLC Jaargang 9 Februari 2011 Pensioenblad voor het cabinepersoneel van KLM/KLC Jaargang 9 Februari 2011 Alles wat u altijd wilde vragen... Een collega interviewt een bestuurslid Pensioenstelsel op de schop? Hoe ziet uw pensioen er

Nadere informatie

Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL

Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie Welkom, Sinds kort bouwt u pensioen op bij

Nadere informatie

Uw Honeywell-pensioen

Uw Honeywell-pensioen Uw Honeywell-pensioen Mei 2015 2 Uw Honeywell-pensioen Lees de blauwe tekst voor de hoofdpunten Inleiding 5 Stopt u met werken met 67 jaar? 6 Uw pensioenuitkering 7 Wat kost uw pensioen? 11 Zorg voor uw

Nadere informatie

Alex Wallaart (41) schuift pensioenzaken meestal vooruit Pensioen zou meer sexy moeten zijn

Alex Wallaart (41) schuift pensioenzaken meestal vooruit Pensioen zou meer sexy moeten zijn 1 Naam: Alex Wallaart Privé: Vriendin en twee kinderen (4 en 6) Baan: Manager Country Security & Compliance Genoeg pensioen: Dat is onzeker, je bent zelf verantwoordelijk voor de extraatjes. Blij met:

Nadere informatie

opbouw geen korting op opgebouwd pensioen

opbouw geen korting op opgebouwd pensioen grijs voor iedereen die nu meer wil weten over later nr.9 maart 2013 Uniform Pensioen 3 4 verlaging Overzicht opbouw geen korting op opgebouwd pensioen Dit jaar wordt er niet gekort op je opgebouwde pensioen.

Nadere informatie

Nieuwsbrief pensioenfonds Werk en (re)integratie. Flits. PWRI stapt over naar. nieuwe uitvoerder APG

Nieuwsbrief pensioenfonds Werk en (re)integratie. Flits. PWRI stapt over naar. nieuwe uitvoerder APG Nieuwsbrief pensioenfonds Werk en (re)integratie December 2011 Flits PWRI stapt over naar nieuwe uitvoerder APG Het PWRI stapt per 1 januari 2012 over naar een nieuwe uitvoerder, APG (Algemene Pensioen

Nadere informatie

Generaties. Extra. Het Philips flex pensioen vernieuwd Pensioenleeftijd omhoog, financiering anders

Generaties. Extra. Het Philips flex pensioen vernieuwd Pensioenleeftijd omhoog, financiering anders Generaties is het informatiebulletin van STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS Generaties Nummer 19, 10 e jaargang oktober 2013 Extra editie Het Philips flex pensioen vernieuwd Pensioenleeftijd omhoog, financiering

Nadere informatie

JUN 2015. Lees over: Verantwoordingsorgaan 15 Bijna met pensioen? En nog veel meer. 3 Bestuur 8 Onze beleggingen 10 Het nieuwe. Nu al leuk voor later

JUN 2015. Lees over: Verantwoordingsorgaan 15 Bijna met pensioen? En nog veel meer. 3 Bestuur 8 Onze beleggingen 10 Het nieuwe. Nu al leuk voor later JUN 2015 Nu al leuk voor later Lees over: 3 Bestuur 8 Onze beleggingen 10 Het nieuwe Verantwoordingsorgaan 15 Bijna met pensioen? En nog veel meer 2 Woord vooraf Je pensioen: daar denk je misschien niet

Nadere informatie

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Pensioen

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Pensioen Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Pensioen Pensioen in eigen hand Pagina 8 Pensioenadviseurs terug in de schoolbanken Pagina 10 Nieuw steunpilaren pensioenstelsel Pagina 13 Alternatief richting

Nadere informatie

S C H E F S E N G R A F I B E D R IJ F O N D S. augustus 2008 N I E U W S

S C H E F S E N G R A F I B E D R IJ F O N D S. augustus 2008 N I E U W S G R A F I B E D R IJ F O N D S S C H E F S E N G B F augustus 2008 N I E U W S Informatie voor deelnemers in grafimedia en uitgeverij Pensioenfonds PGB zoekt deelnemers voor klantenpanel Nieuwe klanten

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de aanvullende vrijwillige pensioenregeling

Veelgestelde vragen over de aanvullende vrijwillige pensioenregeling Veelgestelde vragen over de aanvullende vrijwillige pensioenregeling De vragen zijn gecategoriseerd naar de volgende onderwerpen: Algemeen NN Prestatie Pensioen Na garantiecontract Bij uitdiensttreding

Nadere informatie

ik ben benieuwd naar waar we over twee jaar staan

ik ben benieuwd naar waar we over twee jaar staan MET PENSIOEN We leven langer dan vroeger eerlijk, begrijpelijk, pro-actief, helder en duurzaam pensioen is een recht van iedereen. Geld naar werk. Dat is een belangrijk onderdeel van ons sociaal stelsel

Nadere informatie