Pensioenverlaging definitief

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pensioenverlaging definitief"

Transcriptie

1 1 nr 11 - Januari 2014 Inhoudsopgave 1 Pensioenverlaging definitief 2 Pensioenverlaging per 1 april Nieuw bestuursmodel 4 Beleggingsrendementen Wijzigingen in beleggingen 6 Wie het weet mag het zeggen 7 Wijzigingen in het reglement 7 Wijzigingen bestuur 8 Onderzoek Communicatie pensioenfonds 9 Roelof weet het Pensioenverlaging definitief Laat ik maar meteen met de deur in huis vallen: we moeten de pensioenen verlagen. Dat hebben we vorig een aantal keren aangekondigd en inmiddels is de naam van ons pensioenfonds ook al regelmatig in de media opgedoken als één van de circa 40 pensioenfondsen die dit treft. Voor ons pensioenfonds is het de eerste keer dat wij hiertoe genoodzaakt zijn. Eind 2013 was de dekkingsgraad 101% (voorlopig cijfer), terwijl deze circa 104,3% had moeten zijn. Ook met de eenmalige borgstelling over de periode van 50 miljoen van de werkgever hebben we het niet gered. De verlaging van de pensioenen vinden wij een zeer vervelende boodschap die iedereen treft: de gepensioneerden ontvangen vanaf 1 april minder pensioen en als u nu pensioen opbouwt, wordt de garantie op uw pensioenaanspraak verlaagd. Verderop in deze nieuwsbrief leest u meer over de pensioenverlaging. En uiteraard berichten we u ook nog persoonlijk, per brief. Belangrijke reglementswijziging Uw pensioen bij SVG wordt belegd. Beleggen levert op den duur het meeste rendement op, maar beleggen brengt ook altijd risico s met zich mee. Als pensioenfonds willen we die risico s zoveel mogelijk beperken. Daarom hebben we per 1 januari 2014 een aantal veranderingen doorgevoerd. Hierover leest u meer in deze pensioenkrant. Politiek Den Haag sluit nieuw Pensioenakkoord Het kabinet en enkele oppositiepartijen sloten een pensioenakkoord over aanpassingen die gaan gelden per 1 januari Hoewel het akkoord nog moet worden omgezet in wetgeving, betekent dit ook voor de SVG-regeling dat de toekomstige pensioenopbouw wordt verlaagd. Ook al zijn de aanpassingen per 2015 nu al bekend, dat neemt niet weg dat er het komend nog meer veranderingen in de pensioenen aankomen. In september schreven wij al dat er een nieuw Financieel Toetsingskader (FTK) voor pensioenfondsen aan zit te komen. De pensioensector heeft inmiddels gereageerd op het voorstel van staatssecretaris Jetta Klijnsma. In maart zal dit wetsvoorstel worden ingediend bij de Tweede Kamer. Nieuw bestuursmodel Per 1 juli 2014 krijgt het pensioenfonds een nieuw bestuursmodel. Dat heeft alles te maken met de Wet versterking bestuur pensioenfondsen die dan ingaat. Als deelnemer of gepensioneerde moet u er vanuit kunnen gaan dat wij als bestuur deskundig en in control zijn en dat we belangen op evenwichtige wijze afwegen. Om dit te kunnen waarborgen, stelt de wet nieuwe eisen aan de samenstelling ervan. Vooralsnog heeft SVG, net als de meeste Nederlandse pensioenfondsen, gekozen voor het paritaire model. Vóór 1 juli moeten we klaar zijn met de concrete invulling. Wordt nog vervolgd dus. F.H.K. Ooms, voorzitter Stichting Voorzieningsfonds Getronics

2 2 Pensioenverlaging per 1 april 2014 Vorig kondigden we al aan dat we de pensioenen waarschijnlijk zouden moeten verlagen. Helemaal onverwacht komt het niet, maar dat maakt het niet minder vervelend: per 1 april 2014 moet SVG de pensioenen verlagen. De dekkingsgraad was eind % (voorlopig cijfer), terwijl de dekkingsgraad circa 104,3% had moeten zijn. Te laag dus. Het 2013 begon met een dekkingsgraad van 91,7%. Langzaam zagen we de dekkingsgraad stijgen, maar die stijging zette onvoldoende door om samen met de borgstelling van de werkgever boven de 104,3% uit te komen. En dus moeten we voor de eerste keer de pensioenen verlagen. De verlaging is in principe tijdelijk tot er voldoende financiële ruimte is om de korting weer ongedaan te maken. Hoe werkt de pensioenverlaging? Een pensioenverlaging zal vrijwel iedereen bij SVG treffen. We verdelen de verlaging evenwichtig over iedereen die nu pensioen ontvangt, een pensioenaanspraak opbouwt of in het verleden een aanspraak bij ons heeft opgebouwd. SVG past een uniforme verlaging toe van alle pensioenuitkeringen en pensioenaanspraken. 1. U bouwt nog pensioenkapitaal op. Belegt u tijdens uw hele dienstverband tot aan de pensioendatum in de Collectieve Portefeuille, dan geldt voor u de garantieregeling. Dit betekent dat u een gegarandeerd pensioenkapitaal krijgt in de situatie dat het werkelijk opgebouwde pensioenkapitaal lager is dan (75% van) de ingelegde premies en de rendementen. Voor u geldt dat de garantiewaarde per 1 april 2014 wordt gekort met ruim 3%, hetzelfde percentage als de ingegane pensioenen. Gaat u met pensioen, dan kunnen twee situaties ontstaan: 1. Uw pensioenkapitaal is hoger dan de garantiewaarde (na aftrek van de verlaging). Uw pensioen wordt gebaseerd op het pensioenkapitaal. 2. De garantiewaarde (na aftrek van de verlaging) is hoger dan uw pensioenkapitaal. Uw pensioen wordt gebaseerd op de verlaagde garantiewaarde. Heeft u bij Pinkroccade gewerkt? Dan geldt voor het pensioenkapitaal uit de collectieve waardeoverdracht voor u ook de netto 4%-tariefsgarantie. De pensioenverlaging geldt ook voor deze garantieregeling. Dit betekent dat de tariefsrente van deze regeling wordt verlaagd van 4% naar circa 3,7%. 2. U ontvangt pensioen (ouderdoms-, partner of wezenpensioen). In dat geval wordt uw pensioen per 1 april 2014 verlaagd met ruim 3%. 3. U bent gewezen deelnemer, dan worden ook uw pensioenaanspraken danwel garantieregelingen op dezelfde wijze verlaagd. Het bestuur heeft deze kortingsmaatregel afge-stemd met De Nederlandsche Bank. Medio februari 2014 stelt het bestuur het kortingspercentage definitief vast. Hiernaast wordt per groep de pensioenkorting weergegeven. Verlaging raakt iedereen Zoals u hiernaast heeft kunnen lezen, geldt de verlaging voor iedereen met een aanspraak bij SVG. Of u nu pensioen opbouwt, pensioen ontvangt of uw pensioen heeft laten staan bij SVG, alle pensioenen gaan omlaag. Ook partnerpensioenen en wezenpensioenen worden verlaagd. Op deze manier wil het bestuur van SVG de verlaging zo eerlijk mogelijk verdelen. Bericht vóór 1 maart Naast algemene informatie in deze pensioenkrant en op nl ontvangt iedereen voor wie de verlaging gevolgen heeft persoonlijk bericht vóór 1 maart Bouwt u nog pensioen op, dan zijn de gevolgen van de pensioenverlaging ook te zien in het uniform pensioenoverzicht dat u ieder ontvangt. >>

3 3 Toelichting op de financiële situatie eind begon met een dekkingsgraad van 91,7%. In de loop van het zagen we de dekkingsgraad weliswaar omhoog gaan, maar niet voldoende om aan het einde van het samen met de bijdrage van de werkgever op de gewenste 104,3% uit te komen. De oorzaken van de lage dekkingsgraad zijn onveranderd: vooral de marktrente, waarop het pensioenfonds zijn verplichtingen moet waarderen, is al tijden erg laag. Bij een lage rente stijgen onze pensioenverplichtingen en daalt de dekkingsgraad. Een andere belangrijke oorzaak van de lage dekkingsgraad is het feit dat we steeds langer leven. Hierdoor moeten we als pensioenfonds meer geld in kas hebben om de pensioenen langer te kunnen uitbetalen. Hoewel de beleggingsopbrengsten in 2013 positief waren, konden ze onvoldoende compensatie bieden om aan het einde van het op de gewenste dekkingsgraad van 104,3% uit te komen. 105% 100% 95% 90% 85% 80% dec-12 mrt-13 jun-13 sep-13 dec-13 Verloop dekkingsgraad sinds eind 2012 Maatregelen om verlaging te voorkomen De afgelopen jaren heeft SVG verschillende maatregelen genomen om het fonds toekomstbestendig te maken en in te spelen op de economische tegenslagen: de pensioenen zijn al een aantal jaren niet geïndexeerd; de pensioenregeling is op een aantal punten aangepast; het fonds heeft kostenbesparende maatregelen ten aanzien van de uitvoering van de pensioenregeling genomen; vanaf 1 januari 2014 wordt de solvabiliteitsopslag uit het opgebouwde kapitaal betaald. Daarnaast heeft de werkgever zich in 2009 éénmalig voor de periode van 2010 tot en met 2013 bereid verklaard voor een borgstelling aan het pensioenfonds van maximaal 50 miljoen. Deze borgstelling wordt nu volledig ingeroepen. Er is dus veel gedaan om een pensioenverlaging te voorkomen. Desondanks is het niet gelukt de financiële situatie voldoende te verbeteren. En dus moet het fonds voor het eerst overgaan tot het uiterste middel, namelijk een pensioenverlaging. Nieuw bestuursmodel in 2014 Per 1 juli 2014 treedt de wet Versterking Bestuur Pensioenfondsen in werking. De doelen van de wet zijn het versterken van het intern toezicht en het vergroten van de deskundigheid van het bestuur van pensioenfondsen. Het bestuur kan kiezen uit vijf bestuursmodellen. De belangrijkste keuzes gaan over de organisatie van het interne toezicht in of buiten het bestuur en het wel of niet toevoegen van onafhankelijke deskundigen aan het bestuur. Het bestuur heeft in 2013 vaak gesproken over het te kiezen model. Uiteindelijk heeft het bestuur vooralsnog gekozen voor het zogenaamde paritaire model. Dit model lijkt veel op het huidige model, waarbij onder andere de deelnemersraad en het verantwoordingsorgaan samengaan. Het paritaire model bestaat uit vertegenwoordigers van de werkgevers, werknemers en pensioengerechtigden. Deze vertegenwoordigers kunnen ook externen zijn die in het bestuur een geleding vertegenwoordigen. Daarnaast bestaat er nog de mogelijkheid om onafhankelijke deskundigen toe te voegen aan het bestuur. Het bestuur heeft hier echter niet voor gekozen. Nieuw in de wet is dus dat pensioengerechtigden recht hebben op een plek in het bestuur. Het bestuur heeft het verantwoordingsorgaan advies gevraagd over de keuze voor het paritaire model. In het voor van 2014 vindt de concrete invulling van het nieuwe bestuursmodel plaats en over de voortgang zullen wij u op de hoogte houden.

4 4 Beleggingsrendementen 2013 De pensioenregeling van SVG is een beschikbare-premieregeling. Dat betekent dat er met de pensioenpremie wordt belegd. U kunt zelf bepalen hoe er belegd moet worden. Maandelijks kunt u dit veranderen. En maandelijks kunt u op zien wat het rendement is geweest. Hoe hebben de beleggingen het in 2013 gedaan? Iedere maand wordt het rendement op uw pensioenrekening gestort. In de tabel hieronder vindt u de rendementen over heel Wilt u weten wat uw persoonlijke rendement is geweest in 2013? Log dan in op nl en bekijk uw rendement. In de loop van 2014 ontvangt u ook per post een pensioenoverzicht over Rendementen 2013 Collectieve portefeuille 5,9 % Beleggingsmix 0 0,6 % Beleggingsmix l n.v.t. Beleggingsmix ll 4,4 % Beleggingsmix lll 7,1 % Beleggingsmix lv 10 % Beleggingsmix V 12,8 % Beleggingsmix Vl 15,8 % Beleggingen aanpassen? U belegt standaard in de Collectieve Portefeuille. Het bestuur van SVG stelt de samenstelling van die portefeuille vast. Wilt u meer zelf met uw pensioenbeleggingen bezig zijn? Dan kunt u beleggen in de Life Cycle. Op kunt u, op uw eigen inlogpagina, de wijze van beleggen veranderen. Om te bepalen welke manier van beleggen het beste bij u past, moet u wel een aantal vragen beantwoorden. Nadat u dit heeft gedaan, stelt het pensioenfonds uw risicoprofiel vast: defensief, offensief of neutraal beleggen. Daarna maakt u uw keuze definitief. Van uw keuze krijgt u bericht. Risico s van beleggen Als u belegt in de Collectieve Portefeuille en dat altijd heeft gedaan, geldt voor u de garantieregeling. Dit houdt in dat u op een deel van uw ingelegde pensioenkapitaal een garantie rendement krijgt. Stapt u uit de Collectieve Portefeuille, dan vervalt die garantieregeling. En verder geldt altijd dat beleggen risico s met zich meebrengt. U heeft geen garanties. Als het slechter gaat met de beleggingen, zijn de gevolgen voor u. Als het goed gaat met de beleggingen, heeft u er voordeel van. Beleggingskosten Als u heeft gekozen voor Vrij Beleggen, kunt u wisselen van beleggingsmix. Hieraan zijn transactiekosten verbonden, behalve voor de beleggingsmixen 1 en 2. De aan- en verkoopkosten voor de beleggingsmixen 3 t/m 12 zijn 0,16% van het bijbehorende pensioenkapitaal (tarief 2014). Beleggingen volgen? Wilt u de beleggingsresultaten volgen? Kijk dan op waar maandelijks de resultaten worden bekendgemaakt. Wilt u uw persoonlijke resultaten bekijken, log dan in op de website.

5 5 Wijzigingen in beleggingen Als u heeft gekozen voor Vrij Beleggen in de Life Cycle, geldt voor u een aantal veranderingen per 1 januari Beleggen in de Life Cycle kan via verschillende beleggingsmixen. De mix waarin u belegt, is afhankelijk van het type belegger dat u bent (defensief, offensief of neutraal) en het aantal jaren tot uw pensioen (de beleggingshorizon). Tot nu toe waren de Life Cycles ingedeeld in vijf leeftijdsgroepen, maar dit is veranderd per 1 januari Het aantal leeftijdsgroepen in de Life Cycles wordt dan uitgebreid naar tien. Daarnaast verandert het aantal beleggingsmixen van zes naar twaalf mixen. Waarom deze veranderingen? Als u belegt voor uw pensioen brengt dat altijd risico s met zich mee. In de Life Cycle nemen de risico s af naarmate uw pensioen dichterbij komt. Zo belegt u steeds minder in aandelen en meer in de geldmarkt, omdat dit minder risicovol is. Het voordeel van een groter aantal leeftijdsgroepen en beleggingsmixen is dat het risico gelijkmatiger wordt afgebouwd naarmate uw beleggingshorizon korter wordt. De invloed van het risico dat de verkoop van risicovolle beleggingen plaatsvindt op het moment dat bijvoorbeeld aandelenmarkten achteraf gezien op een dieptepunt stonden, wordt kleiner. Daarnaast worden de beleggingen meer gespreid en risico s meer afgedekt. Hierdoor nemen de beleggingsrisico s af en zijn het risico en rendement beter afgestemd op uw risicoprofiel en beleggingshorizon. Automatisch aangepast SVG heeft uw beleggingsmix automatisch aangepast, hierover heeft u een brief ontvangen. Wilt u beleggen in een andere beleggingsmix? Dan kunt u deze aanpassen op het afgesloten deel van U moet dan de Profielwijzer invullen en afhankelijk van uw antwoorden worden uw beleggingen aangepast. Hieraan zijn wel kosten verbonden. Tabel 1: Welke beleggingsmix geldt voor u? Risicoprofiel Jaren tot uw pensioen Langer dan t/m t/m t/m t/m t/m 9 8 t/m 7 6 t/m 5 4 t/m 3 2 t/m 0 Defensief Mix 9 Mix 8 Mix 7 Mix 6 Mix 5 Mix 4 Mix 3 Mix 2 Mix 1 Mix 1 Neutraal Mix 11 Mix 10 Mix 9 Mix 8 Mix 7 Mix 6 Mix 5 Mix 4 Mix 3 Mix 2 Offensief Mix 12 Mix 11 Mix 10 Mix 9 Mix 8 Mix 7 Mix 6 Mix 5 Mix 4 Mix 3 Tabel 2: Samenstelling beleggingsmixen Mix Aandelen Staatsobligaties Inflatiegerelateerde Bedrijfsobligaties Geldmarkt obligaties 12 95% 2% 1% 2% 0% 11 90% 4% 2% 4% 0% 10 85% 6% 3% 6% 0% 9 75% 10% 5% 10% 0% 8 65% 14% 7% 14% 0% 7 55% 18% 9% 18% 0% 6 45% 22% 11% 22% 0% 5 35% 26% 13% 26% 0% 4 25% 30% 15% 30% 0% 3 15% 20% 10% 20% 35% 2 10% 10% 5% 10% 65% 1 5% 0% 0% 0% 95%

6 6 Hans Breuker Het kabinet is aan zet De staatssecretaris heeft gesproken. Er komt één set regels voor een nieuw financieel toetsingskader voor pensioenen. En niet zoals tot voor kort de plannen waren, twee. Omdat ik me kan voorstellen dat u hier nou niet direct een beeld bij hebt, een korte historische schets. De opeenvolgende crises waren een aanslag op de dekkingsgraden van pensioenfondsen. Er kon niet of minder geïndexeerd worden en sommige fondsen moesten zelfs korten. Deskundigen concludeerden dat ons huidige pensioenstelsel niet voldoende toekomstbestendig is. Er zou een nieuw stelsel moeten komen dat beter rekening houdt met financiële schokken en met de stijging van de levensverwachting. Spagaat In het huidige stelsel komen pensioenfondsen in een spagaat terecht. Fondsen willen de pensioenen indexeren; daarvoor moet tot op zekere hoogte risicovol belegd worden, maar hierdoor zijn zij ook minder bestand tegen financiële schokken, waardoor dekkingsgraden kunnen dalen en er minder of niet geïndexeerd kan worden of zelfs gekort moet worden. In een notendop is dat de conclusie van de deskundigen. Om uit deze spagaat (of zo u wilt vicieuze cirkel) te komen moet óf minder belang gehecht worden aan de indexering, óf moet het risico van financiële schokken meer bij de deelnemer gelegd worden. In het eerste geval is de (nominale) uitkering behoorlijk zeker, maar de indexering veel minder. In het tweede geval is het net andersom; de nominale uitkering is minder zeker, maar de indexering is zekerder. Het eerste werd het nominale contract genoemd, het tweede het reële. Twee smaken dus, waaruit de betrokken partijen kunnen kiezen. En twee contracten met elk een eigen set spelregels. Keuze Pensioenfondsen en betrokken partijen gingen voortvarend aan de slag met de voorbereidingen voor het maken van een keuze. Dat bleek niet altijd even makkelijk, want wat is belangrijker; de zekerheid van pensioen, maar je weet niet óf en met hoeveel dat bedrag zal toenemen, of de wetenschap dat 1.000, ook 900 (of 1.100) kan worden, maar wel meer zekerheid over de indexatie? Je kunt redeneren dat één contract de zaak eenvoudiger maakt. En je kunt redeneren dat je dan bent verlost van dit dilemma. Je kunt ook zeggen dat geen keuzevrijheid je in een keurslijf dwingt. Tsja, wat is wijsheid? Wie het weet mag het zeggen. Het kabinet c.q. Staatssecretaris Klijnsma heeft nu besloten dat er niet twee contracten komen, maar slechts één. In maart zal het wetsvoorstel worden ingediend bij de Tweede Kamer. Per 1 januari 2015 zal de nieuwe wet dan hoogstwaarschijnlijk gaan gelden. Hans Breuker - Hoofd Pensioenadvies, TKP Pensioen

7 7 Wijzigingen in het reglement Per 1 januari 2014 is het pensioenreglement op de volgende punten aangepast. De deelnemersraad heeft daar waar nodig een positief advies gegeven over deze wijzigingen 1 2 Wijzigingen in de Life Cycle. Zie voor een voor inkoop van pensioen, compenseert uitleg bladzijde 5. SVG het negatieve verschil. Maar is de markrente hoger dan de tariefrente, dan Als u met pensioen gaat, koopt u met koopt een deelnemer die met pensioen uw pensioenkapitaal een levenslang gaat, pensioen wellicht in bij een pensioen in. Dit kon bij SVG of bij een verzekeraar. De consequentie hiervan verzekeraar. Per 1 januari 2014 kunt u is dat SVG, en dus u, alleen de lasten alleen nog pensioen inkopen bij SVG. Op draagt, maar niet de lusten heeft. Geen aangeven van DNB heeft het bestuur hier evenwichtige situatie wat het bestuur naar gekeken en geconstateerd dat de betreft (ook niet gezien de financiële oude regeling op gespannen voet staat situatie van het pensioenfonds en de met de solidariteit binnen het fonds. Als pensioenverlaging per 1 april 2014) en de marktrente lager is dan de tariefrente daarom heeft het bestuur besloten dat u voortaan alleen nog pensioen kunt inkopen bij SVG. De deelnemersraad heeft een positief advies gegeven over deze wijziging. Wel is afgesproken de wijziging na verloop van tijd te evalueren. De voorwaarden voor het wezenpensioen zijn ruimer geformuleerd, zodat het bestuur aanvragen voor een wezenpensioen conform de intentie en uitgangspunten van het wezenpensioen kan toekennen. De inkooptarieven voor 2014 en de franchise voor 2014 zijn opgenomen in het pensioenreglement. De artikelen over de garantieregeling zijn, mede op verzoek van DNB, opnieuw geformuleerd, zodat de strekking van de garantieregeling duidelijker naar voren komt. Het artikel over de pensioenknip is verwijderd. De pensioenknip maakte het mogelijk om uw pensioenuitkering op de ingangsdatum op te knippen in een direct ingaande tijdelijke uitkering van maximaal vijf en een daarop aansluitende levenslange uitkering. Het doel van de knip was om te voorkomen dat de pensioenuitkering op één moment moet worden ingekocht en afhankelijk is van de rente- en beurskoersen op dat moment. Naar aanleiding van een evaluatie heeft de overheid besloten deze pensioenknip te laten vervallen. Wijzigingen bestuur In 2013 heeft het bestuur besloten om het bestuur uit te breiden met een zetel voor gepensioneerden. Het bestuur heeft in oktober 2013 de heer Cor Rollfs of Roelofs voorgedragen als voorkeurskandidaat. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld. Daarom heeft het bestuur de heer Rollfs moet goedkeuren. Op het moment dat deze of Roelofs benoemd tot bestuurslid nieuwsbrief werd geschreven, had DNB nog namens de gepensioneerden. Het niet gereageerd. gaat wel om een voorgenomen benoeming, aangezien De Nederlandse Naast de procedure voor de benoeming van Bank (DNB) de benoeming formeel de heer Rollfs of Roelofs is bekend geworden dat de heer Phaff per 1 maart 2014 geen bestuurslid meer zal zijn. Naar aanleiding van de overgang van drie medewerkers van KPN CM naar KPN zijn er per 1 januari 2014 drie vacatures ontstaan bij de deelnemersraad. Het gaat om de heer Weggeman, de heer Kleingeld en de heer Bauer. Het bestuur en de deelnemersraad houden zich op dit moment bezig met de invulling van de vacatures.

8 8 Onderzoek Communicatie pensioenfonds Persoonlijker, eenvoudiger en digitaal Brieven, lijkse pensioenoverzichten, brochures, de website en niet te vergeten deze pensioenkrant: SVG vindt het belangrijk dat deelnemers en gepensioneerden goed op de hoogte zijn van hun pensioen. Daarom doet het pensioenfonds lijks onderzoek om uw mening over de communicatie te peilen. Zo ook in november van het afgelopen. Ruim gepensioneerden en deelnemers kregen een uitnodiging om mee te werken aan het onderzoek. In totaal vulden bijna 500 respondenten de vragenlijst volledig in en dat is voldoende om de resultaten representatief te noemen. Veel interesse in pensioen Een belangrijke voorwaarde voor succesvolle communicatie is dat mensen interesse hebben in het onderwerp. Bij SVG lijkt dat geen probleem te zijn: Ruim 80% van de respondenten is (zeer) geïnteresseerd in het onderwerp pensioen (ruim een derde is zelfs zeer geïnteresseerd). Veel respondenten (91%) zijn minimaal één keer per met hun pensioen bezig. Er is niet alleen veel interesse, respondenten hebben ook een brede pensioeninteresse. In het onderzoek werd navraag gedaan over allerlei pensioenonderwerpen en in bijna alle onderwerpen zijn de respondenten wel geïnteresseerd. Of het nu gaat om de beleggingen van het pensioenfonds of de hoogte van de pensioenpremie. Groeiende voorkeur voor digitale middelen De mogelijkheden voor digitale communicatie zijn de afgelopen jaren enorm toegenomen. De pensioenwereld volgt aarzelend, zo mag in 2014 het uniform pensioenoverzicht per verstuurd worden. De vraag is wat u wilt. Uit het onderzoek kwam naar voren dat een brief per post nog steeds goed scoort. Als het om persoonlijke pensioeninformatie gaat, heeft de brief de voorkeur, gevolgd door een persoonlijk gesprek met het pensioenfonds. Digitale communicatie (nieuwsbrief, ) stelt ruim 75% van de respondenten op prijs. Het kan dan gaan om algemeen pensioennieuws en/of wijzigingen in de pensioenregeling. Van de gepensioneerden geeft 40% aan dat een uitkeringsspecificatie best digitaal mag worden aangeboden. Beoordeling communicatiemiddelen In het onderzoek konden de respondenten een rapportcijfer geven voor de verschillende communicatiemiddelen van het pensioenfonds. Brieven scoren een 6,9, deze pensioenkrant een Met Pensioen? Vereniging voor ge(pre)pensioneerden Getronics Gaat u met pensioen? Dan kunt u lid worden van de Vereniging voor ge(pre)pensioneerden Getronics (VGG). De VVG is er voor de pensioen belangenbehartiging van de leden en de gezelligheid, maar speelt daarnaast een belangrijk rol voor SVG. De VGG kan namelijk kandidaten voordragen namens de gepensioneerden in het bestuur, de deelnemersraad en het verantwoordingsorgaan van SVG. Meer informatie vindt u op 6,7 en de website een 6,8. Gemiddeld scoort de communicatie een 6,6. Uiteraard ruimte voor verbetering Met een 6,6 op je rapport kun je thuis komen, maar het is ook geen cijfer waarbij je achterover kunt gaan leunen. Het onderzoek biedt voldoende aanknopingspunten voor verbetering. Zo gaan we meer aandacht besteden aan de pensioenplanner, een handig instrument op www. getronicspensioen.nl, dat bij relatief veel mensen nog onbekend is. Verder gaan we vaker een digitale nieuwsbrief uitbrengen en is het plan in 2014 een aantal persoonlijke pensioenmailingen te versturen. Wet Pensioencommunicatie helpt mee Ook de overheid vindt goede pensioencommunicatie belangrijk. Daarom werkt staatssecretaris Jetta Klijnsma aan een aantal essentiële verbeteringen in de pensioencommunicatie. Die worden wettelijk vastgelegd. Het doel van de nieuwe wetgeving is dat deelnemers weten wat ze kunnen verwachten, kunnen nagaan of dat voldoende is en zich bewust zijn van de risico s van de pensioenvoorziening. Uiteindelijk moet er volgens de staatssecretaris een pensioendashboard komen dat in één oogopslag inzicht geeft in het te verwachten pensioeninkomen. Ook moet het de financiële gevolgen bij bepalende keuzes of veranderingen in de persoonlijke leefsituatie laten zien. De nieuwe wetgeving komt waarschijnlijk in 2014.

9 9 Uw pensioenkrant Stel uw vraag aan een pensioendeskundige. Roelof helpt u graag verder met al uw pensioenvragen. Beste Roelof, Mijn partner en ik verwachten ons eerste kind. Moet ik nu actie ondernemen of iets doorgeven aan SVG? En hoe zit het met mijn pensioenopbouw tijdens mijn ouderschapsverlof, loopt dat gewoon door? Birgit van Merwijk Colofon Uw pensioenkrant is een uitgave van SVG. Bestuur Namens Getronics: F.H.K. Ooms (Fred) J.K. Dijkstra (Hans) E.F.M. Meurs (Eric) Namens de deelnemers: A.C. Mögelin (Bert) J. Phaff (Jurriaan) M.H.B. Ebbers (Marco) Beste Birgit, Deelnemersraad Namens de deelnemers: Gefeliciteerd met de komst van jullie eerste kind. Na de geboorte hoef je niets door te geven aan SVG. R. Zuidhof (Richard) G. de Jong (Gert) vacature En na de geboorte kun je onbezorgd gebruikmaken van je ouderschapsverlof. Je gaat dan tijdelijk minder werken, maar tijdens de verlofperiode blijf je gewoon pensioen opbouwen. vacature vacature Namens de pensioengerechtigden: B. Bloemendal (Bram) Mocht je komen te overlijden dan blijft je zoon of dochter ook goed verzorgd achter. Als je overlijdt terwijl je nog bij KPN IT Solutions werkt, heeft je kind namelijk recht op een wezenpensioen tot hij of zij 18 is. Als je kind al studeert en voldoet aan de eisen die zijn vermeld in de Wet op de Studiefinanciering (of een vergelijkbare regeling), kan je zoon of dochter wezenpensioen krijgen tot hij of zij 27 wordt. Het wezenpensioen is per kind 20% van het partnerpensioen. Mocht ook je partner komen te overlijden, dan wordt het wezenpensioen verdubbeld. Voor meer informatie over het wezenpensioen kun je terecht op onze website: Daar vind je ook extra informatie over met verlof gaan. Verantwoordingsorgaan Namens de werkgever: A. Ribbink (Ab) Namens de pensioengerechtigden: C. Rollfs of Roelofs (Cor) Namens de werknemers: E.J.K. Offereins (Evert) Adres Postbus AM Groningen (050) Vriendelijke groet, Roelof de Wal Bezoekadres Europaweg 27 Kijk voor meer informatie over pensioen en beleggen op AS Groningen Hoewel deze pensioenkrant met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kunt u er geen rechten aan ontlenen. Afbeelding(en) gebruikt onder licentie van shutterstock.com.

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 5 februari 2014. Stand van zaken SVG. 1 van 20

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 5 februari 2014. Stand van zaken SVG. 1 van 20 Stichting Voorzieningsfonds Getronics 5 februari 2014 Stand van zaken SVG 1 van 20 Programma Pensioenfonds SVG Wat speelt er rond de pensioenen? Financiële positie SVG Kortingsmaatregel Vooruitblik 2014-2015

Nadere informatie

Een spannend jaar. Wat gaat er dan veranderen in die pensioencommunicatie?

Een spannend jaar. Wat gaat er dan veranderen in die pensioencommunicatie? 1 nr 10 - September 2013 Inhoudsopgave 1 Een spannend jaar 2 Kans op pensioenkorting 4 Jaarlijks pensioencheck 6 Beleggingsrendementen 6 Wijzigingen in beleggingen 7 Roelof weet het 8 Samenstelling Deelnemersraad

Nadere informatie

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 11 februari 2015. Stand van zaken SVG. 1 van 19

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 11 februari 2015. Stand van zaken SVG. 1 van 19 Stichting Voorzieningsfonds Getronics 11 februari 2015 Stand van zaken SVG 1 van 19 Programma Pensioenfonds SVG Financiële positie SVG Terugblik 2014 Vooruitblik 2015 Vragen 2 van 19 Pensioenfonds SVG

Nadere informatie

Eerstvolgende belangrijke datum: 31 december 2012

Eerstvolgende belangrijke datum: 31 december 2012 1 nr 7 - december 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Middelen en maatregelen 3 Financiële positie en beleggingsrendementen 4 Manier van wijzigen beleggingskeuze anders vanaf 1 januari 2013 5 Roelof weet

Nadere informatie

Beschikbarepremieregeling

Beschikbarepremieregeling Beschikbarepremieregeling Beleggen voor uw pensioen Meer weten? Hoe werkt beleggen? 4 Hoeveel pensioen krijgt u? Beleggingsmogelijkheden 5 Hoeveel risico wilt u lopen? 7 8 Geef uw keuze door Goed om te

Nadere informatie

Beschikbarepremieregeling

Beschikbarepremieregeling Beschikbarepremieregeling Beleggen voor uw pensioen Meer weten? Hoe werkt beleggen? 4 Hoeveel pensioen krijgt u? Beleggingsmogelijkheden 5 Hoeveel risico wilt u lopen? 7 8 Geef uw keuze door Goed om te

Nadere informatie

Beschikbarepremieregeling

Beschikbarepremieregeling Beschikbarepremieregeling Beleggen voor uw pensioen Meer weten? Hoe werkt beleggen? 4 Hoeveel pensioen krijgt u? Beleggingsmogelijkheden 5 Hoeveel beleggingsrisico wilt u lopen? 7 8 Geef uw keuze door

Nadere informatie

Beschikbarepremieregeling

Beschikbarepremieregeling Beschikbarepremieregeling Beleggen voor uw pensioen Meer weten? Hoe werkt beleggen? 4 Hoeveel pensioen krijgt u? Beleggingsmogelijkheden 5 Hoeveel beleggingsrisico wilt u lopen? 7 8 Geef uw keuze door

Nadere informatie

Beleggen. voor uw pensioen

Beleggen. voor uw pensioen Beleggen voor uw pensioen In deze brochure over beleggen staat algemene informatie. Deze brochure is bedoeld om werknemers van KPN Contact een algemeen beeld te geven. We besteden veel aandacht aan de

Nadere informatie

Pensioenbeleggen. Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV

Pensioenbeleggen. Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV Pensioenbeleggen Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV Inleiding Via Individueel Pensioenbeleggen kun je zelf extra pensioen opbouwen. Deelname is vrijwillig. Echter, sinds januari 205 is

Nadere informatie

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet? U kunt vanaf 1 januari 2015 nettopensioen bij ons opbouwen. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in deze nettopensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan

Nadere informatie

Individueel pensioensparen

Individueel pensioensparen Individueel pensioensparen Sparen voor extra pensioen Meer weten? Hoeveel extra pensioen krijgt u? 8 Hoe werkt beleggen? 5 Uw keuzemogelijkheden 6 Hoeveel risico wilt u lopen? 7 Wat is Individueel Pensioensparen

Nadere informatie

Pen sioen krant. Pensioen en beleggen

Pen sioen krant. Pensioen en beleggen Uw Pen sioen krant nr 5 - december 2011 Pensioen en beleggen Het afgelopen jaar stonden pensioenfondsen vol in het nieuws. De financiële positie van veel Nederlandse pensioenfondsen en ook die van SVG

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 9 maart Stand van zaken SVG. 1 van 21

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 9 maart Stand van zaken SVG. 1 van 21 Stichting Voorzieningsfonds Getronics 9 maart 2016 Stand van zaken SVG 1 van 21 Programma Pensioenfonds SVG Financiële positie SVG Terugblik 2015 Vooruitblik 2016 Derivaten Vragen 2 van 21 Pensioenfonds

Nadere informatie

Individueel pensioensparen

Individueel pensioensparen Individueel pensioensparen Sparen voor extra pensioen Meer weten? Hoeveel extra pensioen krijgt u? 8 Hoe werkt beleggen? 5 Uw keuzemogelijkheden 6 Hoeveel risico wilt u lopen? 7 Wat is Individueel Pensioensparen

Nadere informatie

Individueel pensioensparen

Individueel pensioensparen Individueel pensioensparen Sparen voor extra pensioen Meer weten? Hoeveel extra pensioen krijgt u? 8 Hoe werkt beleggen? 5 Uw keuzemogelijkheden 6 Hoeveel beleggingsrisico wilt u lopen? 7 Wat is Individueel

Nadere informatie

Pensioenfonds B&S. Pensioenkrant Pensioen fonds B&S

Pensioenfonds B&S. Pensioenkrant Pensioen fonds B&S Pensioenfonds B&S Pensioenkrant 2014 Pensioen fonds B&S I n h o u d s o p g a v e Woord vooraf... 4 1. Jaarverslag 2013 in hoofdijnen... 5 2. Dekkingsgraad 2014... 7 3.Nieuw pensioenstelsel 2015... 8

Nadere informatie

1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen?

1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen? 1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen? Het pensioenfonds staat er financieel niet goed voor. De twee belangrijkste oorzaken: 1. Nederlanders worden steeds ouder. Met name de laatste

Nadere informatie

Uw pensioen. Trouwen of samenwonen. Een nieuwe baan. Pensioen op maat. Getronics Pensioen. Ik ga uit dienst. gaan. Met pensioen

Uw pensioen. Trouwen of samenwonen. Een nieuwe baan. Pensioen op maat. Getronics Pensioen. Ik ga uit dienst. gaan. Met pensioen Uw pensioen Meer weten? www.getronicspensioen.nl Getronics Pensioen Trouwen of samenwonen 24 Met pensioen Ik ga uit dienst. gaan Wat gebeurt er met mijn pensioen? 20 Wat is pensioen? Gaat u scheiden? Mijn

Nadere informatie

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Stichting PENSIOENFONDS CAPGEMINI Nederland Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie

Nadere informatie

Tijden veranderen, uw pensioen verandert mee

Tijden veranderen, uw pensioen verandert mee Tijden veranderen, uw pensioen verandert mee Nieuwe pensioenregeling KPN Contact Meer weten? www.kpnpensioen.nl Nieuwe pensioenregeling voor u U werkt bij KPN. Sinds april 2014 heeft KPN een nieuwe cao.

Nadere informatie

Welkom bij Pensioenfonds KPN. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in uw pensioenregeling.

Welkom bij Pensioenfonds KPN. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in uw pensioenregeling. 28 november 2015 Welkom bij Pensioenfonds KPN. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in uw pensioenregeling. Wat vindt u in laag 1, 2 en 3? Pensioen 1-2-3 bestaat uit drie lagen. Hieronder

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit. Oktober 2013

Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit. Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit Oktober 2013 1 Pensioenstelsel Individueel Pensioen fonds Overheid Lijfrente Pensioen AOW B E L A S T I N G 2 Programma bestuur en taken bestuur de pensioenregeling

Nadere informatie

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan.

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan. Waardeoverdracht bij indiensttreding Meer weten? www.kpnpensioen.nl Wat is waardeoverdracht? 4 Zoek en vind 11 Een nieuwe baan 3 Is waardeoverdracht verstandig? Goed om te weten 6 Zo vraagt u aan 10 9

Nadere informatie

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen U bouwt een pensioeninkomen op via uw werkgever. Dit pensioeninkomen ontvangt u nadat u gepensioneerd bent, naast uw AOW-uitkering.

Nadere informatie

Extra informatie pensioenverlaging

Extra informatie pensioenverlaging Extra informatie pensioenverlaging Wat is de invloed van de verlaging op mijn netto pensioen? Als u nog niet met pensioen bent, kunnen we u nu niet zeggen hoe uw netto pensioen

Nadere informatie

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen U bouwt een pensioeninkomen op via uw werkgever. Dit pensioeninkomen ontvangt u nadat u gepensioneerd bent, naast uw AOW-uitkering.

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016

Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016 Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016 Op woensdagmiddag 9 maart, aansluitend aan de jaarbijeenkomst van de Vereniging Gepensioneerden Getronics (VGG), organiseerde Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Nadere informatie

7. Bouw ik nu meer/minder op? Bij Coop Pensioenfonds bouwt u 1,64% op (2016). Bij BPFL gaat u 1,875% opbouwen (2016).*

7. Bouw ik nu meer/minder op? Bij Coop Pensioenfonds bouwt u 1,64% op (2016). Bij BPFL gaat u 1,875% opbouwen (2016).* Beste lezer, Dit overzicht met veelgestelde vragen hebben wij opgesteld naar aanleiding van de brief d.d. 10 november 2016 over de liquidatie van Coop Pensioenfonds. Heeft u een vraag die hier niet tussenstaat

Nadere informatie

Individueel pensioensparen

Individueel pensioensparen Individueel pensioensparen Sparen voor extra pensioen Meer weten? Hoeveel extra pensioen krijgt u? 8 Hoe werkt beleggen? 5 Uw keuzemogelijkheden 6 Hoeveel beleggingsrisico wilt u lopen? 7 Wat is Individueel

Nadere informatie

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan.

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan. Waardeoverdracht bij indiensttreding Meer weten? www.kpnpensioen.nl Wat is waardeoverdracht? 4 Zoek en vind 11 Een nieuwe baan 3 Is waardeoverdracht verstandig? Goed om te weten 6 Zo vraagt u aan 10 9

Nadere informatie

UW MENSEN, UW kapitaal. Onderdeel van een geoliede machine. Pensioen in het kort PLAN YOUR FUTURE

UW MENSEN, UW kapitaal. Onderdeel van een geoliede machine. Pensioen in het kort PLAN YOUR FUTURE UW MENSEN, UW kapitaal Onderdeel van een geoliede machine Pensioen in het kort PLAN YOUR FUTURE Welkom bij Cappital! U bouwt via uw werkgever pensioenkapitaal op, om op uw pensioenleeftijd pensioen aan

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Beleggingspakket In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

EEN GOED PENSIOEN BEGINT BIJ EEN GOEDE PENSIOENREGELING

EEN GOED PENSIOEN BEGINT BIJ EEN GOEDE PENSIOENREGELING PRISMA PENSIOEN INFORMATIE VOOR DE WERKNEMER EEN GOED PENSIOEN BEGINT BIJ EEN GOEDE PENSIOENREGELING Misschien staat het nog ver van u af: uw pensioen. Toch is het belangrijk om daar nu al bij stil te

Nadere informatie

WOORD VOORAF. Beste deelnemers,

WOORD VOORAF. Beste deelnemers, WOORD VOORAF Beste deelnemers, Voor u ligt de pensioenkrant 2015 van Stichting Pensioenfonds B&S ( het Pensioenfonds ). Hiermee willen wij u informeren over de gebeurtenissen en ontwikkelingen van de afgelopen

Nadere informatie

Nieuwsbrief februari 2016

Nieuwsbrief februari 2016 Nieuwsbrief februari 2016 In deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen: - De beleggingsresultaten over 2015 - Vragen en antwoorden over de beleggingsresultaten en uw pensioenregeling bij Aegon PPI

Nadere informatie

Pensioen. Beleggen voor uw p ensioen

Pensioen. Beleggen voor uw p ensioen Uw Pensioen Beleggen voor uw p ensioen In deze brochure over beleggen staat algemene informatie en is bedoeld om deelnemers aan de Stichting Pensioenfonds SNT (STPS) een algemeen beeld te geven. We besteden

Nadere informatie

Nieuw bestuurslid Ronald van Hees over ontwikkelingen bij SBZ

Nieuw bestuurslid Ronald van Hees over ontwikkelingen bij SBZ Nieuwsbrief van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars april 2014 Nieuw bestuurslid Ronald van Hees over ontwikkelingen bij SBZ Het bestuur van SBZ telt een nieuw gezicht. Ronald van Hees,

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief NUMMER 16 > JAARGANG 12 > APRIL 2015 INHOUD > Hoe is de nieuwe pensioenregeling tot stand gekomen? [p.1] Fiscaal kader per 1 januari 2015 [p.2]

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Pensioenfonds Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

Vraag-antwoord voor Pensioenfonds ANWB

Vraag-antwoord voor Pensioenfonds ANWB Vraag-antwoord voor Pensioenfonds ANWB vanwege verlagen pensioenen, april 2013 1. Waarom moet Pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen? Het pensioenfonds staat er financieel niet goed voor. De twee belangrijkste

Nadere informatie

Robeco Flexioen FLEXIBEL INDIVIDUEEL PENSIOEN

Robeco Flexioen FLEXIBEL INDIVIDUEEL PENSIOEN Robeco Flexioen FLEXIBEL INDIVIDUEEL PENSIOEN Uw pensioen en Flexioen Via uw werkgever bouwt u een pensioeninkomen op. U ontvangt dit pensioeninkomen naast uw AOW-uitkering, nadat u gepensioneerd bent.

Nadere informatie

Getronics Pensioen. Pensioenregeling in het kort

Getronics Pensioen. Pensioenregeling in het kort Getronics Pensioen Pensioenregeling in het kort Inleiding Pensioen is een onderwerp waarmee de meeste mensen zich pas bezighouden als het pensioen in zicht komt. Toch is het belangrijk dat u nu al goed

Nadere informatie

Kijk ook op www.mijnpensioenoverzicht.nl voor het totale pensioen dat u ook bij eventuele vorige werkgevers heeft opgebouwd.

Kijk ook op www.mijnpensioenoverzicht.nl voor het totale pensioen dat u ook bij eventuele vorige werkgevers heeft opgebouwd. 3 januari 2016 Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen U bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op in de middelloonregeling en eventueel in de beschikbare-premieregeling. Dit pensioen

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

PENSIOENBROCHURE. Pensioensparen

PENSIOENBROCHURE. Pensioensparen PENSIOENBROCHURE Pensioensparen Pensioenbrochure Pensioensparen Waarom deze brochure? Deze brochure geeft antwoord op de vraag hoe u kunt sparen voor extra pensioen. En wat er met het gespaarde pensioenkapitaal

Nadere informatie

HorizonBeleggen, ProfielBeleggen en VrijBeleggen. De beleggingsmogelijkheden van Zwitserleven.

HorizonBeleggen, ProfielBeleggen en VrijBeleggen. De beleggingsmogelijkheden van Zwitserleven. HorizonBeleggen, ProfielBeleggen en VrijBeleggen. De beleggingsmogelijkheden van Zwitserleven. De beleggingsmogelijkheden van Zwitserleven. U heeft via uw werkgever een pensioenregeling op basis van beleggingen

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden. Oktober 2013

Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden. Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden Oktober 2013 1 Pensioenstelsel Individueel Pensioen fonds Overheid Lijfrente Pensioen AOW B E L A S T I N G 2 Programma bestuur en taken bestuur

Nadere informatie

De dekkingsgraad van het Pensioenfonds is bijna elke maand anders. Dat komt vooral door de rentestand en onze beleggingsopbrengsten.

De dekkingsgraad van het Pensioenfonds is bijna elke maand anders. Dat komt vooral door de rentestand en onze beleggingsopbrengsten. Nieuwsbrief Ballast Nedam Pensioenfonds September 2013 Tijd voor een nieuwsbrief van uw Pensioenfonds. Er gebeurt veel in de Nederlandse pensioenwereld; dat kan u bijna niet zijn ontgaan. In onze vorige

Nadere informatie

De feiten op een rij. De beschikbare premieregeling

De feiten op een rij. De beschikbare premieregeling De feiten op een rij De beschikbare premieregeling De beschikbare premieregeling: de feiten op een rij De beschikbare premieregeling Verzekeraars bieden diverse pensioenregelingen aan, waaraan werknemers

Nadere informatie

Werkt u in deeltijd of gaat u in deeltijd werken, dan bouwt u vanaf dat moment naar rato pensioen op.

Werkt u in deeltijd of gaat u in deeltijd werken, dan bouwt u vanaf dat moment naar rato pensioen op. 7 juni 2016 Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen U bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Cargill. Standaard krijgt u dit ouderdomspensioen vanaf uw 67e

Nadere informatie

Jaarbericht Terugblikken en vooruitkijken. delta lloyd pensioenfonds

Jaarbericht Terugblikken en vooruitkijken. delta lloyd pensioenfonds delta lloyd pensioenfonds Jaarbericht 2010 Terugblikken en vooruitkijken In dit Jaarbericht leest u wat er in 2010 bij het pensioenfonds gebeurde. We gaan wat dieper in op onze beleggingen en andere financiële

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Heeft u inzicht in uw eigen pensioensituatie?

Heeft u inzicht in uw eigen pensioensituatie? 1 nr 6 - oktober 2012 Heeft u inzicht in uw eigen pensioensituatie? De laatste jaren is Nederland economisch gezien volop in verandering. 2012 vormt hier geen uitzondering op. Wat wij zien is dat de pensioenfondsen

Nadere informatie

Profielwijzer. Profielwijzer - LCE-031 1

Profielwijzer. Profielwijzer - LCE-031 1 Profielwijzer Via uw (voormalige) werkgever heeft u bij Pensioenfonds Accountancy een pensioenkapitaal opgebouwd in een excedentregeling (beschikbare premieregeling). Uw pensioenkapitaal wordt belegd via

Nadere informatie

OVER. Hoe staat ons pensioenfonds ervoor? Geen verlaging, wel indexatie Maak kennis met het pensioenhuis!

OVER. Hoe staat ons pensioenfonds ervoor? Geen verlaging, wel indexatie Maak kennis met het pensioenhuis! OVER MORGEN januari 2014 Het pensioenmagazine over uw inkomen voor vandaag, morgen of later Hoe staat ons pensioenfonds ervoor? Geen verlaging, wel indexatie Maak kennis met het pensioenhuis! voorwoord

Nadere informatie

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld?

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt

Nadere informatie

De pensioenleeftijd zal omhoog gaan

De pensioenleeftijd zal omhoog gaan Jaarbericht 2011 Ruim 1.600 mensen ontvangen op dit moment een pensioenuitkering via ons pensioenfonds. Nog eens ruim 2.300 (oud) DuPont-medewerkers zullen in de toekomst een pensioenuitkering ontvangen.

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. #8 december 12

Pensioen Nieuws. #8 december 12 Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE #8 december 12 1 AVEBE Pensioenfonds doet het goed in spannende tijden 2 Wolter Bouwmeester stopt als bestuurslid Nieuwe uitvoerder Pensioenspaarregeling

Nadere informatie

een goed pensioen begint bij een goede pensioenregeling

een goed pensioen begint bij een goede pensioenregeling prisma pensioen Informatie voor de werknemer een goed pensioen begint bij een goede pensioenregeling Misschien staat het nog ver van u af: uw pensioen. Toch is het belangrijk om daar nu al bij stil te

Nadere informatie

Vragen & antwoorden over uw pensioen en de kredietcrisis

Vragen & antwoorden over uw pensioen en de kredietcrisis Vragen & antwoorden over uw pensioen en de kredietcrisis Corporate Pensioen 4 Juni 2009 Vragen 1. Hoe zeker is mijn toekomstige pensioenvoorziening bij Nationale-Nederlanden? 3. Hoe weet ik hoeveel pensioen

Nadere informatie

De resultaten van de deelnemersenquête DNB & DNB Pensioenfonds. mei, 2014

De resultaten van de deelnemersenquête DNB & DNB Pensioenfonds. mei, 2014 De resultaten van de deelnemersenquête DNB & DNB Pensioenfonds mei, 2014 1 Beste DNB er Hartelijk dank voor jouw deelname aan en/of interesse in dit deelnemersonderzoek onder (ex)werknemers van DNB. Van

Nadere informatie

Gelden de kortingen op het pensioen per en voor beide regelingen?

Gelden de kortingen op het pensioen per en voor beide regelingen? Veelgestelde vragen DE KORTINGEN Gelden de kortingen op het pensioen per 1-9-2016 en 1-3-2017 voor beide regelingen? Ja, de kortingen gelden zowel voor de middelloon als de CDC regeling, ongeacht het afgesproken

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Bulletin. Heb ik straks genoeg geld?

Bulletin. Heb ik straks genoeg geld? Bulletin BANDEN juli 2014 13 Voor werkgevers en werknemers aangesloten bij het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Banden- en Wielenbranche Heb ik straks genoeg geld? Hoeveel pensioen krijgt u later? Veel

Nadere informatie

Wat verandert voor u in de TOP-regeling. Lees meer over de mogelijkheden en de wijzigingen die per 1 januari 2012 van

Wat verandert voor u in de TOP-regeling. Lees meer over de mogelijkheden en de wijzigingen die per 1 januari 2012 van Wat verandert voor u in de TOP-regeling Lees meer over de mogelijkheden en de wijzigingen die per 1 januari 2012 van kracht worden ten aanzien van uw pensioenbeleggingen bij ING IM. 1 Introductie Naast

Nadere informatie

Via deze brief krijgt u verdere (achtergrond)informatie over de huidige situatie en wat dit voor uw pensioen betekent.

Via deze brief krijgt u verdere (achtergrond)informatie over de huidige situatie en wat dit voor uw pensioen betekent. Naam Adres Postcode + woonplaats Land ONDERWERP: SITUATIE PENSIOENFONDS ROCKWOOL EN MOGELIJKE VERLAGING VAN UW PENSIOEN BIJLAGEN: EVALUATIEMOMENTEN IN HERSTELPLAN, ONTWIKKELING DEKKINGSGRAAD, DEKKINGSGRAAD

Nadere informatie

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014 Pensioenfonds Robeco Populair Jaarverslag 2014 2014 was een bewogen jaar voor Pensioenfonds Robeco door de sterk dalende rente en de veranderende wet- en regelgeving. In het jaarverslag blikken wij als

Nadere informatie

Pensioen Laag 2

Pensioen Laag 2 Pensioen 1-2- 3 Laag 2 Pensioen 1-2- 3 bestaat uit 3 lagen. In de eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In deze laag 2 vindt u meer informatie over alle

Nadere informatie

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630 Pensioenfonds Productschappen Bezoekadres Laan van Zuid Hoorn 165 2289 DD Rijswijk Postadres Postbus 3042 2280 GA Rijswijk Telefoon 070 4138630 Fax 070 4138650 E-mail info@pbodnl Website wwwpbodnl KvK

Nadere informatie

Pensioen Continu Plan nettopensioen Voor de periode na uw pensioendatum

Pensioen Continu Plan nettopensioen Voor de periode na uw pensioendatum Pensioen Continu Plan nettopensioen Voor de periode na uw pensioendatum Aanvulling van ouderdomspensioen en partnerpensioen voor werknemers met een salaris boven 100.000 Sinds 1 januari 2015 gelden er

Nadere informatie

Kortom, er gebeurt veel in pen sioen land. Wees u daarvan bewust, zodat u goed weet waar u aan toe bent.

Kortom, er gebeurt veel in pen sioen land. Wees u daarvan bewust, zodat u goed weet waar u aan toe bent. Uw Pen sioen krant nr 3 - december 2010 Roerige tijden Sinds 2008 zijn het roerige tijden voor pen sioen fondsen. druk staan en dat heeft ook gevolgen voor ons: zo is de Dat geldt ook voor Stichting Voorzieningsfonds

Nadere informatie

Deelnemersbijeenkomst

Deelnemersbijeenkomst Deelnemersbijeenkomst Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland 18 november 2014 13 oktober 2010 Deelnemersbijeenkomst Agenda Opening 2013 Financiën: Dekkingsgraad en financiële situatie Henk Beleggingsbeleid

Nadere informatie

Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe pensioenregeling De pensioenregeling van Pensioenfonds voor de Accountancy wordt per 1 januari 2015 aangepast. Het bestuur heeft inmiddels de hoofdlijnen van de nieuwe regeling vastgesteld.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

UW MENSEN, UW KAPITAAL. Beleggingsinformatie. Vrij beleggen. Life Cycle beleggen. Rendement en risico s. Kosten

UW MENSEN, UW KAPITAAL. Beleggingsinformatie. Vrij beleggen. Life Cycle beleggen. Rendement en risico s. Kosten UW MENSEN, UW KAPITAAL Beleggingsinformatie 2 Life Cycle beleggen Vrij beleggen Rendement en risico s 4 6 8 Kosten 9 Beleggingsinformatie Hoe werkt het beleggingspensioen van Cappital? In de pensioenregeling

Nadere informatie

Pensioeninformatiebijeenkomst over herstelplan 2009

Pensioeninformatiebijeenkomst over herstelplan 2009 Pensioenbijeenkomst herstelplan 2009 Pensioenfonds voor de Grafische Bedrijven (PGB) over herstelplan 2009 juli 2009 Inleiding Waarom 5 pensioenbijeenkomsten? ernstige situatie met grote gevolgen voor

Nadere informatie

Is voor jou 40% van je salaris voldoende voor later?

Is voor jou 40% van je salaris voldoende voor later? Uw Pen sioen krant nr 4 - augustus 2011 Pensioen en samenwonen Misschien zult u zich afvragen wat pen sioen en samenwonen met elkaar te maken hebben? Samenwonen kan echter invloed hebben op uw pen sioen.

Nadere informatie

Bijlagen: Uniform Pensioenoverzicht pensioengerechtigden 2017 Post over uw pensioen zoveel mogelijk digitaal Antwoordkaart

Bijlagen: Uniform Pensioenoverzicht pensioengerechtigden 2017 Post over uw pensioen zoveel mogelijk digitaal Antwoordkaart Postbus 97630, 2509 GA Den Haag Telefoon: 088-007 98 00 Mail: servicedesk@metalektropensioen.nl www.metalektropensioen.nl KvK 41150484 uw kenmerk uw brief van ons kenmerk datum januari 2017 Uw pensioen

Nadere informatie

Update! WIJZIGINGEN PENSIOENREGELING PER 1 JANUARI 2015. bpfhibin.nl

Update! WIJZIGINGEN PENSIOENREGELING PER 1 JANUARI 2015. bpfhibin.nl Update! bpfhibin.nl stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen December 2014 Kunt u uw werknemers uitleggen wat er per 1 januari 2015 is veranderd aan hun pensioen? WIJZIGINGEN

Nadere informatie

15 vragen en antwoorden over de veranderingen in de pensioenregeling

15 vragen en antwoorden over de veranderingen in de pensioenregeling Er verandert wat aan je pensioen 15 vragen en antwoorden over de veranderingen in de pensioenregeling Over de pensioenleeftijd en de AOW 1. Moet ik nu blijven werken tot 67 jaar? Het pensioen dat je vanaf

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

EEN GOED PENSIOEN BEGINT BIJ EEN GOEDE PENSIOENREGELING

EEN GOED PENSIOEN BEGINT BIJ EEN GOEDE PENSIOENREGELING PRISMA PENSIOEN INFORMATIE VOOR DE WERKNEMER EEN GOED PENSIOEN BEGINT BIJ EEN GOEDE PENSIOENREGELING Misschien staat het nog ver van u af: uw pensioen. Toch is het belangrijk om daar nu al bij stil te

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Pensioenreglement A In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Verstandig beleggen voor een goed pensioen

Verstandig beleggen voor een goed pensioen Verstandig beleggen voor een goed pensioen Brochure Index Lifecycles en Zelf Beleggen voor u als werknemer U hebt een Persoonlijk Pensioen Plan bij Delta Lloyd. Het Persoonlijk Pensioen Plan is een pensioenregeling

Nadere informatie

EEN GOED PENSIOEN BEGINT BIJ EEN GOEDE PENSIOENREGELING

EEN GOED PENSIOEN BEGINT BIJ EEN GOEDE PENSIOENREGELING PRISMA PENSIOEN INFORMATIE VOOR DE WERKNEMER EEN GOED PENSIOEN BEGINT BIJ EEN GOEDE PENSIOENREGELING Misschien staat het nog ver van u af: uw pensioen. Toch is het belangrijk om daar nu al bij stil te

Nadere informatie

Individueel Pensioensparen

Individueel Pensioensparen Individueel Pensioensparen Beleggen bij uw pensioenfonds Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen De pensioenregeling Individueel Pensioensparen De beleggingsmogelijkheden Zo meldt u zich

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Op dit Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid,

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Waardeoverdracht bij indiensttreding Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen

Waardeoverdracht bij indiensttreding Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen Waardeoverdracht bij indiensttreding Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen Uw pensioen bij Pensioenfonds PostNL Is waardeoverdracht wenselijk in mijn geval? 4 9 Pensioenen overdragen Gevolgen

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan

Persoonlijk Pensioen Plan Persoonlijk Pensioen Plan Verstandig beleggen voor een goed pensioen Zorgvuldig uw pensioen opbouwen Natuurlijk denkt u wel eens aan uw financiële situatie na uw pensionering. Misschien wilt u minder werken,

Nadere informatie

1. Vragen over het ouderdomspensioen

1. Vragen over het ouderdomspensioen Aegon Uitkerend Beleggingspensioen Veelgestelde vragen 1. Vragen over het ouderdomspensioen Wat heeft invloed op de hoogte van mijn pensioen? De volgende factoren hebben invloed op de hoogte van uw pensioen:

Nadere informatie

Pensioen. Waardeoverdracht bij indiensttreding

Pensioen. Waardeoverdracht bij indiensttreding Uw Pensioen Waardeoverdracht bij indiensttreding In deze brochure over waardeoverdracht staat algemene informatie en is bedoeld om deelnemers aan het Stichting Pensioenfonds SNT (STPS) algemene informatie

Nadere informatie

Grip op pensioen: Hoe halen uw werknemers het beste uit hun pensioenregeling? Wet verbeterde premieregeling nader toegelicht

Grip op pensioen: Hoe halen uw werknemers het beste uit hun pensioenregeling? Wet verbeterde premieregeling nader toegelicht : Hoe halen uw werknemers het beste uit hun pensioenregeling? Wet verbeterde premieregeling nader toegelicht 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Ondersteun uw werknemers bij hun keuze 13 Wat is de Wet verbeterde

Nadere informatie