Een spannend jaar. Wat gaat er dan veranderen in die pensioencommunicatie?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een spannend jaar. Wat gaat er dan veranderen in die pensioencommunicatie?"

Transcriptie

1 1 nr 10 - September 2013 Inhoudsopgave 1 Een spannend jaar 2 Kans op pensioenkorting 4 Jaarlijks pensioencheck 6 Beleggingsrendementen 6 Wijzigingen in beleggingen 7 Roelof weet het 8 Samenstelling Deelnemersraad gewijzigd 8 Uw mening over onze communicatie 8 Jaarverslag Beleggingsbeginselen 8 SVG schuift aan bij BrainSync Carrousel 9 Andere tijden Een spannend jaar Begin dit jaar kondigde ik al aan dat 2013 een spannend jaar wordt, en dat is het nog steeds. De dekkingsgraad was medio september circa 96%. Eind 2013 moet de dekkingsgraad minimaal 104,2 % bedragen. De kans is groot dat dit niet gehaald wordt. Dit betekent dat het pensioenfonds de pensioenen moet korten. Pensioensector buigt zich over nieuwe pensioencontracten De afgelopen tijd was het zogenaamde Financieel Toetsingskader (FTK) voor pensioenfondsen regelmatig in het nieuws. Om het Nederlandse pensioenstelsel toekomstbestendig te maken, gaat er een nieuw FTK komen. Het is de verwachting dat in het vierde kwartaal het wetsvoorstel door staatssecretaris Klijnsma wordt ingediend bij de Tweede Kamer. Nieuwe afspraken over pensioencommunicatie Op het gebied van pensioencommunicatie is ook nieuwe wetgeving in de maak. In het algemeen is het pensioenbewustzijn van deelnemers in Nederland laag. Dit komt onder andere doordat bestaande communicatie niet altijd het gewenste effect blijkt te hebben en niet alle informatie even begrijpelijk is. Daarnaast heeft de pensioensector te maken met een gedaald vertrouwen onder de deelnemers. Dit is zorgwekkend, maar het biedt ook kansen: deelnemers staan meer dan ooit open voor informatie over zijn pensioen. Wat gaat er dan veranderen in die pensioencommunicatie? Een van de ideeën is een soort interactief pensioendashboard dat in één oogopslag inzicht moet geven in het te verwachten pensioeninkomen. Verder heeft de Stichting van de Arbeid geadviseerd om de werkgever een grotere rol te laten spelen in pensioencommunicatie. Dat klinkt logisch. Immers, als je iets wilt weten dat te maken heeft met arbeidsvoorwaarden, zou je bij je werkgever terecht moeten kunnen. De vraag is wel hoeveel informatie de werkgever kan geven. Het pensioenfonds heeft uiteindelijk het beste inzicht in uw pensioensituatie. SVG en uw werkgever werken overigens al intensief samen en bij pensioenvragen vanuit de werkgever zijn de lijnen met SVG dan ook kort. Ook beschikken we over een pensioenplanner waar u gegevens van andere fondsen kunt inbrengen. Crisisplan Het bestuur heeft een crisisplan opgesteld, zodat helder is bij welke situatie welke maatregelen getroffen moeten worden. Daarbij zijn drie crisisniveau s vastgesteld, oplopend van I naar III. SVG bevindt zich al langere tijd op crisisniveau III. Daarbij komt het korten op de uitkeringen en de garantiebedragen in zicht. Deze uiterste maatregel wordt ingezet als alle andere maatregelen onvoldoende blijken te zijn. Elders in deze nieuwsbrief leest u er meer over (pagina 2 en 3). F.H.K. Ooms, voorzitter Stichting Voorzieningsfonds Getronics

2 2 Kans op pensioenkorting Eind 2013 moet SVG een dekkingsgraad hebben van (circa) 104,2% of hoger. Is de dekkingsgraad lager, dan moeten de pensioenen worden gekort. Op dit moment is de dekkingsgraad ongeveer 96%. Eind 2012 was de dekkingsgraad 91,7%. Sinds die tijd is de dekkingsgraad weliswaar omhoog gegaan, maar slechts met een paar procent. Ook zal eind 2013 de werkgever éénmalig vanuit de borgstelling een extra storting doen in het pensioenfonds. Maar zoals het er nu naar uit ziet, is dit onvoldoende en moeten de pensioenen per 1 januari 2014 worden gekort. In het voorjaar bent u hierover per brief geïnformeerd. 105% 100% 95% 90% Wanneer is de hoogte van de korting zeker? Cruciaal voor het wel of niet verlagen is de dekkingsgraad eind Medio januari 2014 wordt de dekkingsgraad van eind 2013 bekend. Als deze lager is dan 104,2%, dan is het zeker dat de pensioenen gekort moeten worden. Dan moet echter nog wel vastgesteld worden hoeveel de pensioenen worden gekort. Uiterlijk 1 maart 2014 krijgt u hierover een brief. In de brief staat ook een inschatting van wat een korting voor u betekent. Hoe werkt een pensioenkorting? Een pensioenkorting zal vrijwel iedereen bij SVG treffen. We verdelen de pijn evenwichtig over iedereen die nu pensioen ontvangt, een 85% 80% dec-11 mrt-12 jun-12 sep-12 dec-12 mrt-13 jun-13 Verloop dekkingsgraad sinds eind 2011 pensioenaanspraak opbouwt of in het verleden een aanspraak bij ons heeft opgebouwd. Het pensioenfonds voert naast de standaard SVGregeling (beschikbare premieregeling) ook een aantal overige pensioenregelingen uit (voormalig RAET en Wang). Wanneer SVG de pensioenen moet verlagen dan vindt er evenredige verlaging van alle pensioenen en aanspraken plaats. Hieronder staat wat een pensioenkorting betekent voor verschillende groepen. Lees verder medio sept U bouwt nog pensioenkapitaal op. Of een pensioenkorting voor u geldt, hangt af van het feit of de garantieregeling op u van toepassing is. Belegt u tijdens uw hele dienstverband in de Collectieve Portefeuille, dan geldt voor u de garantieregeling. Dit betekent dat u een gegarandeerd pensioenkapitaal krijgt in de situatie dat het werkelijk opgebouwde pensioenkapitaal lager is dan de ingelegde premies en de rendementen. Als de pensioenen in 2014 moeten worden gekort, dan wordt ook de garantieregeling gekort. Uiterlijk 1 maart 2014 krijgt u een brief over de gevolgen van de verlaging. Heeft u gekozen voor Vrij Beleggen, dan heeft een pensioenverlaging geen gevolgen voor u. Hier zit een reden achter: kiezen voor vrij beleggen betekent dat u de verantwoordelijkheid overneemt voor uw pensioenbeleggingen. U heeft geen garanties. Als het slechter gaat met de beleggingen, zijn de gevolgen direct voor u. Als het goed gaat met de beleggingen, heeft u er voordeel van. Daarom geldt een verlaging niet voor u. Voor oud-medewerkers bij SPPR voor wie de pensioenaanspraken via de collectieve waardeoverdracht zijn overgegaan naar SVG, geldt voor deze aanspraken een zogeheten tariefsgarantie. Deze garantie wordt ook gekort met een bepaald percentage. Dit percentage is gelijk aan het percentage waarmee de ingegane pensioenen worden gekort. Uiterlijk 1 maart 2014 krijgt u een brief over de gevolgen van de verlaging. 2. U ontvangt pensioen. In dat geval wordt uw pensioen gekort met een bepaald percentage. Hoeveel procent uw pensioen wordt gekort, is afhankelijk van de dekkingsgraad eind Uiterlijk 1 maart 2014 krijgt u een brief over de gevolgen van de korting.

3 3 Voor iedereen die in het verleden een pensioenkapitaal heeft opgebouwd bij SVG geldt hetzelfde als bij actieve deelnemers: de pensioenkorting is afhankelijk van het feit of de garantieregeling van toepassing is. Oorzaken De oorzaken van de lage dekkingsgraad zijn u ondertussen misschien al bekend: de marktrente, waarop het pensioenfonds zijn verplichtingen moet waarderen, is al tijden erg laag. Bij een lage rente stijgen onze pensioenverplichtingen waardoor de dekkingsgraad daalt. Een andere belangrijke oorzaak van de lage dekkingsgraad is het feit dat we steeds langer leven, waardoor we als pensioenfonds meer geld in kas moeten hebben om de pensioenen langer te kunnen uitbetalen. Voor de volledigheid, de lage dekkingsgraad wordt niet veroorzaakt door de beleggingsrendementen. Het vermogen van het pensioenfonds is de afgelopen jaren toegenomen. Maatregelen SVG heeft de afgelopen jaren verschillende maatregelen genomen om het fonds toekomstbestendig te maken en in te spelen op de economische tegenslagen. Zo zijn de pensioenen al een aantal jaren niet geïndexeerd, is de pensioenregeling aangepast door onder andere de pensioenleeftijd te verhogen en heeft het fonds kostenbesparende maatregelen ten aanzien van de uitvoering van de pensioenregeling genomen. Daarnaast worden vanaf 1 januari 2014 de inkooptarieven verhoogd met de solvabiliteitsopslag. Dit heeft een positief effect op de toekomstbestendigheid van de regeling. Ook heeft de werkgever zich in 2009 eenmalig voor de periode 2010 tot en met 2013 bereid verklaard voor een borgstelling van maximaal 50 miljoen. Ondanks al deze maatregelen, is het tot nu toe niet gelukt de financiële situatie voldoende te verbeteren. SVG niet de enige Veel Nederlandse pensioenfondsen staan er niet goed voor. In april van dit jaar moesten al zo n 68 fondsen de pensioenen verlagen. De verwachting is dat in 2014 nog eens 50 fondsen niet ontkomen aan een pensioenverlaging. Een hele schrale troost, maar het geeft aan dat SVG geen uitzondering is. Wat gebeurt wanneer? In de tijdslijn hieronder ziet u wat de belangrijkste momenten zijn als het gaat om de verlaging en wanneer u in ieder geval bericht van ons krijgt. Half januari 2014 Dekkingsgraad per 31 december bekend. Kijk rond 15 januari op Februari/ maart 2014 SVG beslist: of de pensioenen worden gekort; en bij een verlaging: hoeveel de pensioenen worden gekort. Uiterlijk 1 maart 2014 U ontvangt een brief over het wel of niet korten van de pensioenen en wat dit concreet voor u betekent. 1 april 2014 Een eventuele korting wordt doorgevoerd.

4 4 Jaarlijkse pensioencheck? Ieder najaar ontvangt u van SVG het Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Een uitgelezen moment om te bekijken of u voor uw pensioen op koers ligt. Want hoewel het pensioenoverzicht slechts een indicatie is van het pensioen dat u kunt verwachten, u kunt er voldoende uit halen om na te gaan of u zelf actie moet ondernemen. Bijvoorbeeld door jaarlijks een pensioencheck te doen. Wat vindt u ook weer in het UPO? In het UPO staat onder andere: de waarde van uw beleggingen; een indicatie van uw pensioen. Omdat u belegt voor uw pensioen, kunnen we tot u met pensioen gaat alleen een indicatie geven; pensioen voor uw eventuele partner en kinderen als u overlijdt; wat u mogelijk krijgt als u arbeidsongeschikt raakt. Life events : nu al gevolgen voor uw pensioen U bouwt een pensioenkapitaal op bij SVG. En ook al is nu nog niet zeker hoeveel pensioen u later krijgt, er zal een pensioen voor u zijn. Een belangrijke reden dus om ieder jaar te bekijken hoe uw pensioenkapitaal zich heeft ontwikkeld en wat de indicatie van uw pensioen is. Uw pensioen is niet statisch: het kan veranderen door de hoogte van het rendement dat met beleggen behaald wordt en/of door aanpassingen van de inkooptarieven. Maar daarnaast kunnen zich nu gebeurtenissen in uw leven voordoen die gevolgen hebben voor uw eigen pensioen en dat van uw eventuele partner en kinderen. Bijvoorbeeld: U gaat meer of minder werken. Dat merkt u nu meteen in uw portemonnee. Het betekent echter ook dat u meer of minder premie voor uw pensioen inlegt en dat uw pensioenperspectief verandert. Pensioenoverzicht ook digitaal Ieder jaar krijgt u uw pensioenoverzicht op papier. Al uw pensioenoverzichten van SVG vindt u ook online op En als u dan toch ingelogd bent, bekijk dan ook meteen de pensioenplanner van SVG: een handige tool om na te gaan welke pensioenkeuzes u heeft en wat de gevolgen ervan zijn voor uw pensioen. U gaat samenwonen of trouwen. Dat heeft niet meteen gevolgen voor uw pensioen. Maar het is wel belangrijk om te weten wat er geregeld is voor uw partner als u overlijdt. U koopt een huis. Lost u de hypotheek af vóór uw pensionering? Dan heeft u daarna minder woonlasten dan toen u nog werkte. U gaat scheiden. Wettelijk gezien heeft uw partner dan recht op bijzonder partnerpensioen en op de helft van uw ouderdomspensioen. Tenzij u hierover andere afspraken vastlegt. U verandert van baan. Dat kan u, afhankelijk van de pensioenregelingen, een pensioengat opleveren. U raakt arbeidsongeschikt. Vaak betekent dit dat uw inkomen meteen fors omlaag gaat. U blijft nog wel pensioenkapitaal opbouwen bij SVG, maar wel minder. Kortom: als er nu iets in uw leven verandert, kan dat gevolgen hebben voor later. Dat is de reden waarom een jaarlijkse pensioencheck handig kan zijn. Overigens blijkt ook uit onderzoek van TNS NIPO dat veel mensen behoefte hebben aan een jaarlijkse pensioencheck. En niet alleen de ouderen, maar ook de jongeren. Hoe kunt u een check doen? Of u na uw pensionering voldoende inkomsten heeft, is een vraag die afhankelijk is van uw persoonlijke (pensioen)regelingen, wensen en omstandigheden. Daarbij is niet alleen uw inkomen na pensionering belangrijk, maar ook uw uitgavenpatroon. De pensioenplanner van SVG Op vindt u uw persoonlijke pensioenplanner. Met de pensioenplanner kunt u berekenen wat bepaalde pensioenkeuzes betekenen voor uw pensioen. Bijvoorbeeld als u eerder of later met pensioen wilt of als u al uw partnerpensioen wilt omzetten in een hoger ouderdomspensioen. De planner is handig als u bijna met pensioen kunt, maar ook als uw pensioen nog ver weg is. Zo krijgt u meer inzicht in uw pensioensituatie. Eind september is de planner weer voorzien van de actuele pensioengegevens. De nieuwe planner houdt ook rekening met de verhoging van de AOW-leeftijd. Lees verder

5 5 Een goed totaaloverzicht van uw pensioen krijgt u via www. mijnpensioenoverzicht.nl. Hier staan alle pensioenen die u bij verschillende werkgevers heeft opgebouwd. Op de website ziet u ook hoeveel AOW u krijgt. Er wordt geen rekening gehouden met voorzieningen die u zelf al heeft geregeld, zoals een lijfrenteverzekering. Schijf van vijf Als u al uw pensioen op een rij heeft, kunt u met de tool Schijf van vijf van het NIBUD uw totale nettoinkomen na pensionering inventariseren. Uw inkomen bestaat immers niet altijd alleen uit pensioen en AOW, maar ook uit eventueel spaargeld, beleggingen of een hypotheekvrije woning. Uw uitgaven Weet u wat uw inkomen na pensionering is, dan zet u daar vervolgens uw uitgaven tegenover. Onderdeel van de Schijf van Vijf is het Persoonlijk Budgetadvies van het NIBUD waarmee u kunt nagaan wat uw uitgaven zijn na uw pensioen. Soms verandert dat uitgavenpatroon, bijvoorbeeld doordat u meer tijd besteedt aan hobby s, meer gaat reizen of doordat u de hypotheek van uw koopwoning volledig heeft afgelost. Kijk op voor de Schijf van vijf. Persoonlijk budgetadvies op Inkomen + Uitgaven = Financiële planning + = Financiële planning Met uw inkomen en uitgaven op een rij ziet u of u na uw pensionering voldoende inkomen heeft en kunt u bepalen of u nu maatregelen moet nemen om een eventueel tekort op uw persoonlijke begroting te voorkomen. In feite heeft u dan een financiële planning waarvan uw pensioen slechts een onderdeel is. Persoonlijk budgetadvies op

6 6 Beleggingsrendementen Voor uw pensioen bij SVG belegt u. Sinds 1 januari 2013 kunt u maandelijks in plaats van jaarlijks wijzigingen in uw beleggingen doorgeven. Daarnaast worden de rendementen iedere maand in plaats van ieder jaar vastgesteld. Maar hoe weet u wat uw beleggingen hebben opgeleverd? Op worden maandelijks de rendementen gepubliceerd. Het rendement wordt ook maandelijks op uw pensioenrekening gestort. In de tabel hieronder vindt u de rendementen tot en met eind augustus Daarnaast kunt u op www. getronicspensioen.nl bekijken hoeveel uw persoonlijke rendement is. Log in op de site en bekijk uw gegevens. Anders beleggen? Standaard belegt u voor uw pensioen in de Collectieve Portefeuille. De samenstelling van die portefeuille stelt het bestuur vast. Wilt u zelf meer verantwoordelijkheid nemen? Dan kunt u beleggen in de Life Cycle. Op kunt u, op uw eigen inlogpagina, de wijze van beleggen veranderen. Dat is geen kwestie van een muisklik: eerst moet u een aantal vragen beantwoorden, zodat u zeker weet dat u gaat beleggen op de manier die het beste bij u past: defensief, offensief of neutraal. Rendementen 2013* Januari tot en met augustus 2013 Collectieve portefeuille 1,5% Beleggingsmix 0 0,4% Beleggingsmix l - Beleggingsmix ll 1,2% Beleggingsmix lll 2,4% Beleggingsmix lv 3,8% Beleggingsmix V 5,1% Beleggingsmix Vl 6,5% * tot en met augustus was het rendement op aandelen positief, maar het rendement op vastrentende waarden juist negatief, als gevolg van de stijgende marktrente. Wijzigingen in beleggingen Als u heeft gekozen voor Vrij Beleggen, belegt u volgens het risicoprofiel dat bij u past: defensief, offensief of neutraal. Daarnaast wordt rekening gehouden met het aantal jaren tot uw pensioen. Afhankelijk van beide elementen, belegt u in een beleggingsmix. Per 1 januari 2014 veranderen de samenstellingen van deze beleggingsmixen. Op dit moment zijn er nog vijf zogenaamde leeftijdscohorten. Deze indeling naar jaren tot pensioendatum wordt verfijnd naar tien. Ook het aantal beleggingsmixen neemt hierdoor toe. Op dit moment zijn er zes beleggingsmixen. Per 1 januari 2014 worden dat er twaalf. Het komt erop neer dat de beleggingen meer worden afgestemd op uw situatie. Eind dit jaar krijgt u meer informatie over de wijzigingen.

7 7 Stel uw vraag aan een pensioendeskundige. Roelof helpt u graag verder met al uw pensioenvragen. Beste Jeroen, Vervelend, een scheiding gaat je niet in de koude kleren zitten. Graag leg ik je de regels uit rond pensioen en scheiden. Bij een echtscheiding wordt het ouderdomspensioen verdeeld. De partner van wie je gaat scheiden (we noemen haar hier vast je ex-partner) heeft recht op de helft van het pensioen dat je tijdens jullie huwelijk hebt opgebouwd bij SVG. En jij hebt recht op de helft van het pensioen van je ex-partner. Jullie kunnen ook een andere verdeling afspreken. De afspraken over het pensioen kun je het beste vastleggen in het echtscheidingsconvenant. Het kan ook zijn dat jullie al afspraken hebben vastgelegd in de huwelijkse voorwaarden. Beste Roelof, Na een huwelijk van 14 jaar heeft mijn vrouw me laten weten dat ze van me wil scheiden. We moeten veel regelen: de verkoop van het huis, alimentatie, noem maar op. De notaris heeft aangegeven dat we ook afspraken over ons pensioen kunnen maken. Kun jij me hierover meer vertellen? Groet, Jeroen SVG betaalt het ouderdomspensioen op jouw pensioendatum uit aan jou en je expartner. Maar dan moeten we wel weten welke afspraken jullie hebben gemaakt. Stuur daarom binnen twee jaar na de scheiding het formulier Mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen ingevuld op. Het formulier vind je op Horen we niks van je, dan moeten jullie de betaling later onderling regelen. Stuur het formulier ook naar het pensioenfonds van je ex-partner. Stel dat jullie afspreken dat je ex-partner de helft van jouw pensioen bij SVG krijgt. Dan werkt het als volgt. Op het moment dat je gaat scheiden wordt vanuit het totale pensioenkapitaal eerst een partnerpensioen gekocht. De rest van het saldo wordt verdeeld op basis van 50% en rendeert door en daarmee wordt - als je met pensioen gaat - een ouderdomspensioen ingekocht. Met de helft van het ouderdomspensioenkapitaal dat tijdens jullie huwelijk is opgebouwd, wordt een ouderdomspensioen aan je ex-partner uitgekeerd. Het pensioen dat aan je ex-partner wordt uitgekeerd, komt terug als je ex-partner overlijdt. Het partnerpensioen is voor je ex-partner als jij overlijdt. Na een scheiding heet dit partnerpensioen het bijzonder partnerpensioen. Ik heb in deze krant niet alle ruimte om je alles te vertellen over pensioen en scheiden. Kijk op voor meer informatie of bel met nummer (050) Sterkte. Roelof de Wal Kijk voor meer informatie over pensioen en beleggen op

8 8 Samenstelling Deelnemersraad gewijzigd Twee belangrijke organen van het pensioenfonds zijn de Deelnemersraad en het Verantwoordingsorgaan. Per 1 juli is Reinier Bauer benoemd tot lid van de Deelnemersraad. Voor de tweede vacature is Richard Zuidhof als voorkeurskandidaat voorgesteld. In het najaar zal bekend worden of hij benoemd wordt. Volg het nieuws hierover op Cor Rollfs of Roelofs herbenoemd Eind april verliep de termijn van de vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden in het Verantwoordingsorgaan. De Vereniging voor gepensioneerden Getronics heeft Cor Rollfs of Roelofs voor een volgende termijn van drie jaren voorgedragen en hij is opnieuw benoemd. Jaarverslag 2012 Wilt u terugkijken op de gang van zaken bij SVG in 2012? Lees dan het Jaarverslag 2012 op In het jaarverslag vindt u ook de jaarrekening: het financiële eindverslag van SVG. Uw mening over onze communicatie Als pensioenfonds willen we u zo goed mogelijk informeren over uw pensioen, zodat u zelf de juiste beslissingen kunt nemen voor uw inkomen voor later. Het bestuur van SVG hecht veel waarde aan uw mening over onze communicatie. Daarom doen we er regelmatig onderzoek naar. In oktober kunt u een uitnodiging verwachten om mee te doen aan een nieuw communicatieonderzoek. Vul de vragenlijst vooral in, want alleen met uw mening kunnen wij ons communicatiebeleid verbeteren! Beleggingsbeginselen Het beleggingsbeleid van een pensioenfonds is voor zowel de zekerheid als de betaalbaarheid van het pensioen van cruciaal belang. Wilt u meer weten over de uitgangspunten van het beleggingsbeleid van SVG? Lees dan de Verklaring Beleggingsbeginselen op SVG schuift aan bij BrainSync Carrousel Op 27 augustus 2013 hebben de bestuursleden Bert Mögelin en Jurriaan Phaff twee pensioenpresentaties gegeven tijdens de BrainSync Carrousel. Onderwerp van de presentatie: Pensioen, actueler dan ooit. Het doel van de presentatie was medewerkers kort mee te nemen door de pensioenregeling en de financiële situatie van het pensioenfonds. De opkomst was goed. Meer weten? Bekijk de presentatie op

9 9 Uw pensioenkrant Colofon Uw pensioenkrant is een uitgave van SVG. Bestuur Namens Getronics: Andere tijden De tijd waarin pensioenregelingen goudgerand waren, de rendementen van pensioenfondsen alleen maar stegen en minister Lubbers met het plan kwam die rendementen af te romen met het Wetsvoorstel Vermogensoverschotheffing Pensioenfondsen, is voorbij. F.H.K. Ooms (Fred) J.K. Dijkstra (Hans) E.F.M. Meurs (Eric) Namens de deelnemers: A.C. Mögelin (Bert) J. Phaff (Jurriaan) M.H.B. Ebbers (Marco) Deelnemersraad Namens de deelnemers: De Pensioen- en spaarfondsenwet uit 1954 ging uit van de gedachte dat pensioen, net als andere arbeidsvoorwaarden, het domein was van de sociale partners en dat het bestuur van een pensioenfonds daarom paritair moet zijn samengesteld. Dat wil zeggen met vertegenwoordigers van de werkgever en vertegenwoordigers van de werknemers. Later kwamen daar de vertegenwoordigers van de gepensioneerden bij. Dat is nog steeds het uitgangspunt van de opvolger van die wet, de Pensioenwet. Ook dat gaat veranderen. Het besturen van een pensioenfonds is geen eenvoudige klus en is dat ook nooit geweest. Om de juiste besluiten en afwegingen te maken, om het beleggingsbeleid te doorgronden, om risico s op een juiste manier in te kunnen schatten en om alle bij het pensioenfonds betrokken belangen op een evenwichtige manier te behartigen, is deskundigheid en geschiktheid nodig. De eisen die daaraan door toezichthouders worden gesteld zijn flink aangescherpt en er is veel aandacht voor Pensionfund Governance, in goed Nederlands, Goed Pensioenfondsbestuur. Begin juli is een nieuwe wet in werking getreden die de mogelijkheden geeft om een andere bestuursvorm te kiezen dan het tot nu toe gebruikelijke model. De vanzelfsprekende achtergrond daarbij is dat het pensioenfonds niet beperkt moet worden in de mogelijkheden om te komen tot een voor het fonds optimaal passend bestuursmodel. Er kan gekozen worden uit een bestuur met alleen beroepsbestuurders (het onafhankelijke model); een model met vertegenwoordigers van werkgever, werknemers en pensioengerechtigden aangevuld met beroepsbestuurders (het aangepaste paritaire model); een model met een dagelijks bestuur met beroepsbestuurders en toezichthoudende bestuurders uit de kring van werkgever, werknemers en pensioengerechtigden, of een model waarin beroepsbestuurders toezicht houden op het paritaire bestuur (de gemengde modellen). Het is terecht dat de wetgever geen voorkeur uitspreekt over het ene of het andere model. Dat is aan het fondsbestuur dat daar na overleg met de werkgever over moet besluiten. Dat past in de traditie zoals we die in Nederland kennen. En ook dat besluit vergt deskundigheid en zorgvuldigheid. Goed Pensioenfondsbestuur dus. Hans Breuker - Hoofd Pensioenadvies, TKP Pensioen R. Weggeman (Ron) G. de Jong (Gert) G. Kleingeld (Gert) R. Bauer (Reinier) vacature Namens de pensioengerechtigden: B. Bloemendal (Bram) Verantwoordingsorgaan Namens de werkgever: A. Ribbink (Ab) Namens de pensioengerechtigden: C. Rollfs of Roelofs (Cor) Namens de werknemers: E.J.K. Offereins (Evert) Adres Postbus AM Groningen (050) Bezoekadres Europaweg AS Groningen Hoewel deze pensioenkrant met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kunt u er geen rechten aan ontlenen. Afbeelding(en) gebruikt onder licentie van shutterstock.com.

Pensioenbeleggen. Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV

Pensioenbeleggen. Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV Pensioenbeleggen Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV 1 2 Inleiding In deze brochure vind je informatie over Individueel Pensioenbeleggen (IPB) bij Pensioenfonds UWV. Deze informatie is alleen van

Nadere informatie

Uw pensioen. Wij sluiten graag bij u aan. Trouwen of samenwonen. Uw KPN. pensioen. Zelf kiezen. Nieuwe baan. Beleggen.

Uw pensioen. Wij sluiten graag bij u aan. Trouwen of samenwonen. Uw KPN. pensioen. Zelf kiezen. Nieuwe baan. Beleggen. Uw pensioen Wij sluiten graag bij u aan Meer weten? www.kpnpensioen.nl Nieuwe baan 20 Trouwen of samenwonen 22 Wat is pensioen? Arbeidsongeschikt Beleggen 6 12 18 Scheiden 23 Extra pensioen 16 Uw KPN pensioen

Nadere informatie

Getronics Pensioen. Pensioenregeling in het kort

Getronics Pensioen. Pensioenregeling in het kort Getronics Pensioen Pensioenregeling in het kort Inleiding Pensioen is een onderwerp waarmee de meeste mensen zich pas bezighouden als het pensioen in zicht komt. Toch is het belangrijk dat u nu al goed

Nadere informatie

Pensioenbeleggen. Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV

Pensioenbeleggen. Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV Pensioenbeleggen Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV 1 2 Inleiding In deze brochure vind je informatie over Individueel Pensioenbeleggen (IPB) bij Pensioenfonds UWV. Deze informatie is alleen van

Nadere informatie

Informatie van Pensioenfonds

Informatie van Pensioenfonds Pensioenblik nr. 3 november 2013 Deelnemers en gepensioneerden Pensioenblik Informatie van Pensioenfonds We beleggen niet omdat het zo leuk is Wij beleggen voor een betaalbaar pensioen dat voor de deelnemer

Nadere informatie

JUN 2015. Lees over: Verantwoordingsorgaan 15 Bijna met pensioen? En nog veel meer. 3 Bestuur 8 Onze beleggingen 10 Het nieuwe. Nu al leuk voor later

JUN 2015. Lees over: Verantwoordingsorgaan 15 Bijna met pensioen? En nog veel meer. 3 Bestuur 8 Onze beleggingen 10 Het nieuwe. Nu al leuk voor later JUN 2015 Nu al leuk voor later Lees over: 3 Bestuur 8 Onze beleggingen 10 Het nieuwe Verantwoordingsorgaan 15 Bijna met pensioen? En nog veel meer 2 Woord vooraf Je pensioen: daar denk je misschien niet

Nadere informatie

ALLES OVER DE NAP PENSIOEN IN 2015 NIEUWE SPELREGELS VOOR PENSIOENFONDSEN COLLEGA S MET PIT NETTO AANVULLEND PENSIOEN

ALLES OVER DE NAP PENSIOEN IN 2015 NIEUWE SPELREGELS VOOR PENSIOENFONDSEN COLLEGA S MET PIT NETTO AANVULLEND PENSIOEN Pensioenblad voor cabinepersoneel van KLM/KLC JAARGANG 14 APRIL 2015 ALLES OVER DE NAP TIPS VOOR EEN WELOVERWOGEN BESLUIT PENSIOEN IN 2015 DE BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN OP EEN RIJ NETTO AANVULLEND PENSIOEN

Nadere informatie

Het PWRI is er voor ons. Jaarverslag 2013 Onderweg zijn

Het PWRI is er voor ons. Jaarverslag 2013 Onderweg zijn Het PWRI is er voor ons Jaarverslag 2013 Onderweg zijn Inhoudsopgave Verslag van het bestuur 1. Voorwoord 7 2. Karakteristieken van het PWRI 9 3. Wat is en doet het PWRI 13 4. Ontwikkelingen in 2013 19

Nadere informatie

A promise for life geldt ook na de pensionering

A promise for life geldt ook na de pensionering September 2014 Nieuwsbrief Pensioenfonds Abbott Nederland Voorzitter pensioenfonds Jonathan Negro: A promise for life geldt ook na de pensionering COLUMN Jonathan Negro Voorzitter Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND. Wat u moet weten. Wat u zelf kunt doen. Extra informatie. Doe de pensioencheck!

UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND. Wat u moet weten. Wat u zelf kunt doen. Extra informatie. Doe de pensioencheck! 2015 UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND Doe de pensioencheck! Pagina 20 Wat u moet weten Wat u zelf kunt doen Extra informatie INHOUD Sta even stil bij uw pensioen 03 Wat u moet weten over uw pensioen

Nadere informatie

Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL

Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie Welkom, Sinds kort bouwt u pensioen op bij

Nadere informatie

Pensioen. in het kort

Pensioen. in het kort Pensioen in het kort 1 2 Inhoud 1. Het pensioen in het kort 4 2. Uw ouderdomspensioen in het kort 5 3. Hoeveel (ouderdoms)pensioen krijgt u straks? 7 4. Pensioen voor uw partner en kinderen 10 5. Wanneer

Nadere informatie

Individueel Pensioensparen

Individueel Pensioensparen Individueel Pensioensparen Beleggen bij uw pensioenfonds Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen De pensioenregeling Individueel Pensioensparen De beleggingsmogelijkheden Zo meldt u zich

Nadere informatie

Uw Honeywell-pensioen

Uw Honeywell-pensioen Uw Honeywell-pensioen Mei 2015 2 Uw Honeywell-pensioen Lees de blauwe tekst voor de hoofdpunten Inleiding 5 Stopt u met werken met 67 jaar? 6 Uw pensioenuitkering 7 Wat kost uw pensioen? 11 Zorg voor uw

Nadere informatie

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen?

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen? In balans Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015 08 Wanneer verandert uw pensioen? 04 Wat is pensioen? 09 Samenleven 03 14 12 Welkom Gaat u bijna met pensioen? Nieuw werk 10 06 Scheiden Nabestaandenpensioen

Nadere informatie

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad. pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad in vraag & antwoord kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.com 2 inleiding Stichting Pensioenfonds Randstad Telefoon

Nadere informatie

opbouw geen korting op opgebouwd pensioen

opbouw geen korting op opgebouwd pensioen grijs voor iedereen die nu meer wil weten over later nr.9 maart 2013 Uniform Pensioen 3 4 verlaging Overzicht opbouw geen korting op opgebouwd pensioen Dit jaar wordt er niet gekort op je opgebouwde pensioen.

Nadere informatie

Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn Inhoudsopgave Drie vragen 4 Wat is er voor u geregeld? 6 Als er iets verandert in uw situatie 13 Wij houden u op de hoogte 18 2 Welkom bij Pensioenfonds Zorg en

Nadere informatie

Jaarverslag. Samen sterk voor later - -

Jaarverslag. Samen sterk voor later - - Jaarverslag Samen sterk voor later - - - Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 3 Met een extra papiertje op zak, verbeter je

Nadere informatie

Pensioenregeling in het kort Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen

Pensioenregeling in het kort Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen Pensioenregeling in het kort Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen Wat is pensioen? 7 Arbeidsongeschikt Pensioenopbouw Nabestaandenpensioen Waardeoverdracht 8 11 20 Keuzemogelijkheden 14

Nadere informatie

jaarversla 2010 Een-op-een Wat is er in 2010 gebeurd? Beleggen met het oog op de toekomst

jaarversla 2010 Een-op-een Wat is er in 2010 gebeurd? Beleggen met het oog op de toekomst Pensioenblad voor het grondpersoneel van KLM Jaargang 10 Juli 2011 Een-op-een Pensioendeelnemer in gesprek met bestuurslid Wat is er in 2010 gebeurd? samenvatting van het jaarverslag Hier graag een inleiding

Nadere informatie

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen?

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Uw Pensioen In het kort 3 Welkom 10 4 Wat is pensioen? 11 6 Nabestaandenpensioen 14 8 Wanneer verandert uw pensioen? Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Meer weten? www.bpfkunststof-rubber.nl

Nadere informatie

Pensioenfonds Metaal en Techniek PENSIOENBELEGGEN

Pensioenfonds Metaal en Techniek PENSIOENBELEGGEN Pensioenfonds Metaal en Techniek PENSIOENBELEGGEN Nieuwe pensioenregeling per 1 januari 2006 PENSIOENBELEGGEN Wie een dienstverband heeft, bouwt onder voorwaarden vanaf zijn 18 e pensioen op. Elke maand

Nadere informatie

Pensioen en Verzekeren

Pensioen en Verzekeren Pensioen en Verzekeren april 2014 Hoe maak je Pensioen onderdeel van je HR strategie? De verzekeraar van de toekomst Pensioen, ga je voor zekerheid of neem je risico? Arbeidsongeschiktheid en overlijdensrisico

Nadere informatie

Alles wat u altijd wilde vragen... Pensioenstelsel op de schop? Pensioenblad voor het cabinepersoneel van KLM/KLC Jaargang 9 Februari 2011

Alles wat u altijd wilde vragen... Pensioenstelsel op de schop? Pensioenblad voor het cabinepersoneel van KLM/KLC Jaargang 9 Februari 2011 Pensioenblad voor het cabinepersoneel van KLM/KLC Jaargang 9 Februari 2011 Alles wat u altijd wilde vragen... Een collega interviewt een bestuurslid Pensioenstelsel op de schop? Hoe ziet uw pensioen er

Nadere informatie

Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief

Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Nummer 14 > Jaargang 10 > November 2012 inhoud > Financiële positie: dekkingsgraad blijft laag [p.1] Bestuur / Verantwoordingsorgaan [p.2] Uniform Pensioen

Nadere informatie

Generaties. AOW-leeftijd omhoog: de gevolgen voor u Pensioen nu en straks. Lange weg naar herstel Rente en langer leven: invloeden op de dekkingsgraad

Generaties. AOW-leeftijd omhoog: de gevolgen voor u Pensioen nu en straks. Lange weg naar herstel Rente en langer leven: invloeden op de dekkingsgraad Generaties is het informatiebulletin van STICHTING Philips Pensioenfonds Generaties Nummer 17, 9 e jaargang december 2012 AOW-leeftijd omhoog: de gevolgen voor u Pensioen nu en straks Lange weg naar herstel

Nadere informatie

COSUN PENSIOENINFORMATIEBIJEENKOMSTEN IN MEI 2014 GESTELDE VRAGEN EN ANTWOORDEN GERANGESCHIKT PER THEMA INKOMEN BIJ PENSIONERING

COSUN PENSIOENINFORMATIEBIJEENKOMSTEN IN MEI 2014 GESTELDE VRAGEN EN ANTWOORDEN GERANGESCHIKT PER THEMA INKOMEN BIJ PENSIONERING COSUN PENSIOENINFORMATIEBIJEENKOMSTEN IN MEI 2014 GESTELDE VRAGEN EN ANTWOORDEN GERANGESCHIKT PER THEMA INKOMEN BIJ PENSIONERING Is het mogelijk om voor je eigen situatie een berekening op te vragen voor

Nadere informatie

Beleggen. voor uw pensioen

Beleggen. voor uw pensioen Beleggen voor uw pensioen In deze brochure over beleggen staat algemene informatie. Deze brochure is bedoeld om werknemers van KPN Contact een algemeen beeld te geven. We besteden veel aandacht aan de

Nadere informatie