Rapportage audit Afasiecentrum Zwolle e.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapportage audit Afasiecentrum Zwolle e.o."

Transcriptie

1 Rapportage audit Afasiecentrum Zwolle e.o. De Afasie Vereniging Nederland wil kwalitatief sterke afasiecentra met als doel optimale nazorg voor mensen met afasie. In 2009 is daarom in nauwe samenwerking met de bestaande afasiecentra een kwaliteitsproject gestart met als doel de geboden zorg in afasiecentra zichtbaar te maken vanuit cliëntenperspectief. Sinds 2010 doet de AVN dit door de afasiecentra te bezoeken en te beoordelen op hun werkwijze. Bij een beoordeling die tenminste voldoende is, ontvangt het betreffende Afasiecentrum het AVN-keurmerk voor een periode van 3 jaar*. Op die manier wordt de zorg transparant en worden eventuele verbetertrajecten inzichtelijk. De AVN heef een audit in de vorm van een werkbezoek afgenomen bij Afasiecentrum Zwolle e.o. op 20 maart Het Afasiecentrum Zwolle is verbonden aan InteraktContour. De geauditeerden zijn: mevrouw G. Zwier, afasietherapeut mevrouw M. Leegwater, coördinator a.i. en locatiemanager InteraktContour Daarnaast zijn cliënten, mantelzorgers en medewerkers van het Afasiecentrum bevraagd. Uitgangspunt zijn de door de Afasiecentra en de AVN gezamenlijke vastgestelde kwaliteitscriteria, vastgesteld d.d. 19 juni Vanuit drie perspectieven is er gekeken naar de kwaliteit binnen het Afasiecentrum: vanuit de processen en procedures vanuit het cliëntenperspectief en vanuit het medewerkersperspectief. De auditoren hebben geconstateerd dat: De processen en procedures in voldoende mate** worden uitgevoerd. Vanuit cliëntenperspectief blijkt dat in voldoende mate de cliënten en zijn/haar cliëntensysteem tevreden zijn over de inhoudelijke zorg en bejegening. Vanuit medewerkersperspectief blijkt dat zij in ruim voldoende mate tevreden zijn over de begeleiding en het inhoudelijke werk in het Afasiecentrum. Concluderend wordt vastgesteld dat het Afasiecentrum Zwolle e.o. in overwegend voldoende mate voldoet aan de eisen die gesteld mogen worden aan een Afasiecentrum. De auditoren merken op dat de uitvoering van het concept Afasiecentrum in dit Afasiecentrum, op een professioneel niveau gestalte krijgt. *Uitleg keurmerk Afasie Vereniging Nederland Dit keurmerk van de AVN heeft een geldigheidsduur van 3 jaar, tenzij zich gedurende die periode belangrijke wijzigingen voordoen bij het Afasiecentrum. Belangrijke wijzigingen zijn bijvoorbeeld een wijziging in de inhoudelijke aansturing, coördinatie of het management van een Afasiecentrum. **Uitleg gehanteerde termen: Uitstekende mate :9 en hoger Hoge mate :8-9 Ruim voldoende mate :7-7,9 Voldoende mate :6-6,9 Onvoldoende mate : onder de 6 Rapportage opgesteld d.d. 26 april 2012 Mevrouw M. Lindhout, Mevrouw T. Brouwer, directeur Afasie Vereniging Nederland beleidsmedewerker Afasie Vereniging Nederland

2 1. Perspectief : Procedures en Processen Gesprek over primaire proces, verbeterproces en ondersteunend proces Auditee s : één afasietherapeut en één coördinator Afasiecentrum Auditoren : directeur en beleidsmedewerker van de AVN In het gesprek zijn de volgende onderwerpen besproken: Verslaglegging hulpvraaggestuurd intake-verduidelijkingsgesprek Hulpvraag wordt benoemd en wordt ondertekend door cliënt. Verslaglegging vraaggestuurd handelingsplan Er is een ondertekend vraaggestuurd handelingsplan aanwezig.de functionele doelen worden gekoppeld aan de actiekaarten-doelenkaarten. Op een doelenkaart worden de volgende onderdelen benoemd: waar werk ik aan; wat doe ik zelf; wat doet mijn begeleider; communicatietips. Inventarisatiesysteem nieuwe hulpvragen Via een jaarlijkse evaluatie komen nieuwe hulpvragen van de deelnemers bij de afasietherapeut terecht. Er is een inventarisatiesysteem van nieuwe hulpvragen. Hulpvragen van cliënten worden genoteerd in de individuele dossiers. Uitvoer nieuwe vraaggestuurde activiteiten Indien er een nieuwe hulpvraag komt, wordt bekeken of er een groep is waar deze in past. Nieuwe vraaggestuurde activiteiten: muziek en afasie telefoneren ritmisch spreken (op SMTA gebaseerde activiteit) Documentatie grootte groepen; kwaliteit/kwantiteit Er is een dagdeeloverzicht met de groepen en deelnemers. Deze wordt gebruikt voor de planning. Documentatie verwijzing van cliënten en andere afatici naar welzijnsactiviteiten in de regio Er is een overzicht van cliënten die verwezen zijn naar welzijnsactiviteiten in de regio. Er is uitstroom van 12 cliënten in een jaar. Verslaglegging evaluatie handelingsplan Elk half jaar wordt er geëvalueerd en het handelingsplan aangepast. Communicatie met cliënt Communicatie met cliënt wordt schriftelijk aangepast. Met behulp van afbeeldingen/picto s worden een handelingsplan en een evaluatiegesprek aangepast aan het communicatieniveau van de cliënt. Verslaglegging exitgesprekken In 2011 hebben er twaalf exit/gesprekken plaatsgevonden Er is een jaaroverzicht van deze gesprekken.

3 Klant Tevredenheid Er een klanttevredenheidsonderzoek afgenomen in 2010, dit is geëvalueerd in Cliënten zijn tevreden, over het AC en over het Afasiecentrum. Inbreng van cliënten Er wordt geen apart registratiesysteem bijgehouden van initiatieven van cliënten. Dit wordt per activiteit gerapporteerd. Huisvesting gebaseerd op sociale model Het afasiecentrum Zwolle e.o. is gehuisvest in de activiteitencentra. Het Afasiecentrum Zwolle e.o. is niet zichtbaar vanaf de publieke weg. Met andere woorden op de voordeur naar het afasiecentrum staat geen verwijzing dat het Afasiecentrum Zwolle e.o. op die plek gevestigd is. Rooster medewerkers met tijdsverdeling en classificatie Er is een overzicht van medewerkers met tijdsverdeling en classificatie. De afasietherapeut is beschikbaar of bereikbaar. Met bereikbaar wordt concreet bedoeld dat indien de afasietherapeut niet lijfelijk aanwezig kan zijn i.v.m. de verschillende locaties, deze telefonisch bereikbaar is. Deskundige medewerkers en vrijwilligers; scholingsplan Scholing van begeleiders is een continue proces. Door omstandigheden is zowel de afasietherapeut als begeleiders van groepen wisselend aanwezig geweest van 2010/2012. Toetsen en leren van andere inhoudelijke deskundigen Het Afasiecentrum Zwolle levert een bijdrage aan de landelijke ontmoetingsdagen van de AVN. Het werken in de werkgroepen wordt als zinvol ervaren. Onderhouden van relevante contacten in de keten en actief deelnemen aan ketenoverleg Er is overleg met ziekenhuizen en het revalidatiecentrum in de regio. Afasiecentrum fungeert als expertisecentrum Er is informatie gegeven bij het Rode Kruis en op de afdeling logopedie van het Isala ziekenhuis in Zwolle over afasie en over de meerwaarde van afasiecentra en de zelfstandigheid die mensen terugkrijgen als ze goed ondersteund worden in hun communicatie.. Verbeterpunten aangegeven door de afasietherapeut en vervangend coördinator: Aantal uren beschikbaar van de afasietherapeut. Het instrueren van de begeleiders op specifieke aandachtspunten met betrekking op afasie en hoe daarmee om te gaan kan alleen binnen een groepsverband plaatsvinden middels modelling. Door gebrek aan uren en wisseling van begeleiders is dit een aandachtspunt om de kwaliteit van de groep te borgen. Formeren van homogene groepen op locatie Kampen.

4 Algemene indruk auditoren: Het afasiecentrum Zwolle is HKZ gecertificeerd sinds 2007* Uit die kwaliteitstoetsing zijn geen verbeterpunten benoemd. De auditoren hebben twee van de zes locaties bezocht van het Afasiecentrum Zwolle e.o. In het afasiecentrum zijn de benodigde documenten aanwezig en zijn de processen beschreven. Deze processen voldoen kwalitatief en kwantitatief aan de vastgestelde kwaliteitscriteria. Tevens blijkt dat de medewerkers van deze documenten en procedures op de hoogte zijn. Het gebruik van doelenkaarten is sinds een paar maanden in Kampen en gedurende langere tijd in Zwolle gemeengoed. Het geeft de cliënten en de begeleiders structuur en duidelijkheid over de individuele hulpvragen van de cliënten. De auditoren constateren dat het Afasiecentrum in Kampen in omvang zeer beperkt is. In totaal zijn daar zeven cliënten verdeeld over twee groepen. Door dit geringe volume is het maken van homogene groepen niet tot nauwelijks mogelijk. De individuele hulpvragen worden zo goed mogelijk beantwoord. Daar worden daadwerkelijk extra inspanningen voor verricht zoals het werken met een vrijwilliger. Concreet betekent dit een 1 op 1 begeleiding van een cliënt die dat nodig heeft. Het leren van elkaar en het lotgenotencontact met mensen met eenzelfde niveau van functioneren op taalgebied in een groep, kan door het volume aantal in een zeer geringe mate plaatsvinden. Eén van de cliënten bezocht op de locatie Kampen heeft dit expliciet aan de auditoren aangegeven niet te kunnen leren van elkaar omdat de groep niet homogeen is. *Stichting InteraktContour wordt jaarlijks geaudit voor de HKZ. Het is eens in de 5 jaar ongeveer dat een locatie aan de beurt is. De stichting wordt elk jaar geaudit en HKZ gecertificeerd. Als InteraktContour gecertificeerd is, dan zijn alle locaties daarin meegenomen.

5 2. Cliëntenperspectief Vanuit het cliëntenperspectief hebben twee gesprekken plaatsgevonden Gesprek 1 Auditee s Auditoren : 9 cliënten, verdeeld in twee groepen : directeur en beleidsmedewerker van de AVN In het gesprek zijn de volgende onderwerpen besproken: Vraaggestuurd handelingsplan De cliënten geven aan dat zij het handelingsplan ondertekenen. Tevens geven zij aan dat de doelen goed worden uitgelegd. Elke cliënt heeft een doelenkaart. De clienten weten aan te geven aan welke doelen zij werken. Flexibiliteit Afasiecentrum De flexibiliteit is matig op de locatie waar het volume van mensen met afasie gering is. Initiëren van nieuwe vraaggestuurde activiteit De cliënten benoemen geen nieuwe vraaggestuurde activiteiten binnen het Afasiecentrum Evaluatie van handelingsplan De cliënten geven aan dat het handelingsplan wordt geëvalueerd. Deze wordt dan weer ondertekend door de cliënt. Antwoord aan de cliënt m.b.t. zijn hulpvraag De cliënten geven aan dat zij met hun hulpvraag bij de afasietherapeut of begeleiders terecht kunnen. Inbreng van cliënten De cliënten geven aan dat zij terecht kunnen bij de afasietherapeut en begeleiders van de groepen. Tevredenheid cliënt met doelstelling en deelname in groepen De cliënten geven aan dat zij tevreden zijn met deelname aan de groepen. Algemene indruk auditoren: De cliënten zijn tevreden in het afasiecentrum. Zij geven aan dat vooral gekeken wordt wat nog wel mogelijk is. Cliënten geven aan dat indien er mogelijkheden zouden zijn wel meer groepen binnen het Afasiecentrum te willen bezoeken. Cliënten komen vaak één dagdeel per week specifiek voor het Afasiecentrum. Veelal hebben ze daarnaast in het activiteitencentrum ook andere activiteiten. Ook in andere activiteiten is communicatie dan onderdeel van het handelingsplan in die betreffende activiteit. De deelnemers worden dan begeleid door speciaal NAH -en afasie geschoolde begeleiders. Deze groepen maken formeel geen onderdeel uit van het Afasiecentrum. Daarnaast worden het lotgenotencontact en de expressie groepen als belangrijk ervaren om zichzelf te blijven ontwikkelen. Het afasiecentrum wordt als een prettige, veilige plek ervaren waar een leven lang geleerd kan worden. De locatie Kampen betreft een groep met drie cliënten. Op het moment van de audit was er één deelnemer afwezig. De groep met twee cliënten was niet homogeen. Het niveau van de cliënten was

6 verschillend en 1 van de cliënten gaf duidelijk aan graag bij een groep te zitten met mensen met afasie die min of meer van hetzelfde niveau m.b.t. spreken waren. Gesprek 2 Auditee s Auditoren : vijf partners van cliënten van het Afasiecentrum : directeur en beleidsmedewerker van de AVN In het gesprek zijn de volgende onderwerpen besproken en geconstateerd: Vraaggestuurd handelingsplan De cliënten geven aan dat zij het handelingsplan ondertekenen. Flexibiliteit afasiecentrum De partners van cliënten geven aan dat ze tevreden zijn in de groep waarin ze zitten. Een verandering van hulpvraag en doelen geeft de mogelijkheid om in een andere groep deel te nemen Initiëren van nieuwe vraaggestuurde activiteit De partners van cliënten geven aan graag partnerbijeenkomsten in Kampen te willen bezoeken. In Zwolle is die mogelijkheid er wel. Een van de partners was daar zeer tevreden over. Hij had bijeenkomsten in Zwolle bezocht. Deze hulpvraag hebben zij niet verwoord naar de afasietherapeut. Evaluatie van handelingsplan De partners geven aan dat met de cliënt het handelingsplan wordt besproken. Antwoord aan de cliënt m.b.t. zijn hulpvraag De partners van de cliënten geven aan dat zij antwoord krijgen op de hulpvraag van de cliënt. Inbreng van cliënten De partners van de cliënten zijn tevreden met de doelstellingen van hun partner. Er wordt nadruk gelegd op de mogelijkheden van een persoon. Tevredenheid cliënt met doelstelling en deelname in groepen De partners van de cliënten geven aan dat de cliënten tevreden zijn met de deelname in de groepen. Algemene indruk auditoren: De partners van de cliënten zijn tevreden over het afasiecentrum. Het werken met doelen en het verbeteren van het zelfvertrouwen in andere situaties dan binnen het Afasiecentrum worden benoemd. De partners geven aan dat de organisatie van het Afasiecentrum Zwolle e.o. door moet gaan met dit mooie en zinvolle werk, zowel voor de cliënten als voor de partners/mantelzorgers.

7 3. Medewerkers perspectief Auditee s Auditoren : drie begeleiders van groepen : directeur en beleidsmedewerker afasiecentra van de AVN In het gesprek zijn de volgende onderwerpen besproken en geconstateerd: Werving vrijwilligers Op een locatie werkt één vrijwilliger. Dit onderdeel is niet van toepassing omdat er nauwelijks gewerkt wordt met vrijwilligers binnen het Afasiecentrum. Opvang De afasietherapeut regelt de opvang van de begeleiders. De begeleiders worden begeleid door de afasietherapeut van het Afasiecentrum. De voorbereiding van de groepen vindt plaats door de begeleiders onder verantwoordelijkheid van de afasietherapeut. De begeleiders geven aan dat nieuwe cliënten van tevoren in een groep meekijken en vervolgens wordt besloten in overleg met de afasietherapeut of een cliënt past in een groep Deskundigheidsbevordering, evaluatie en communicatie De activiteitenbegeleiders hebben één keer per jaar training over verschillende onderwerpen door de afasietherapeut. Daarnaast kunnen zij terecht bij de afasietherapeut. Verder is er 1 keer per 6 weken een begeleidersoverleg per locatie, maar door ziekte van meerdere begeleiders heeft dat in Zwolle al een periode niet systematisch plaatsgevonden. Algemene indruk van de auditoren: De begeleiders zijn tevreden over het werken in het Afasiecentrum. Zij ervaren voldoende ondersteuning van de afasietherapeut.

8 Sterke punten en advies aan Afasiecentrum Zwolle e.o. Het in voldoende mate functioneren van het Afasiecentrum Zwolle e.o. heeft de volgende redenen: De auditoren hebben geconstateerd dat het concept Afasiecentrum wordt uitgevoerd op een manier die recht doet aan de hulpvragen van de cliënten. Binnen het Afasiecentrum heerst een goede sfeer waar professionele aandacht is voor de cliënten, partners van cliënten, mantelzorgers en de medewerkers. De overgang naar meer op welzijn gerichte activiteiten kan binnen het activiteitencentrum vorm krijgen. Enerzijds groepen gericht op leerdoelen en leren van elkaar en anderzijds groepen gericht op welzijn ; lotgenotencontact en onderhouden van de taalvaardigheden. Sterke punten van Afasiecentrum Zwolle e.o. is de hoge betrokkenheid van de afasietherapeut, de begeleiders en de vervangend coördinator van het Afasiecentrum en een klanttevredenheidsonderzoek met een goed resultaat. Advies: Het ontwikkelen van een visie op de mogelijkheden en onmogelijkheden van het formeren van homogene groepen binnen de zes locaties van het Afasiecentrum Zwolle e.o. De auditoren constateren dat het volume aantal van mensen met afasie in de chronische fase in Kampen te weinig is om homogene groepen te formeren. Daarnaast blijkt dat de inhoudelijke deskundigen op het gebied van afasie, namelijk de afasietherapeut ( in de rol van coördinator en regie functie) en de geschoolde begeleiders op het gebied van NAH en afasie, individueel of binnen groepen hun expertise t.b.v. mensen met afasie in te zetten. Deze inzet wordt niet formeel toegeschreven aan het Afasiecentrum. Het advies is om deze inzet zichtbaar te maken t.b.v. het Afasiecentrum. De verbeterpunten, bladzijde 3, zullen een verbetering geven op het huidig functioneren van het Afasiecentrum Zwolle.

Rapportage audit Afasiecentrum Zeeland

Rapportage audit Afasiecentrum Zeeland Rapportage audit Afasiecentrum Zeeland De Afasie Vereniging Nederland wil kwalitatief sterke afasiecentra met als doel optimale nazorg voor mensen met afasie. In 2009 is daarom in nauwe samenwerking met

Nadere informatie

Rapportage audit Afasiecentrum Amsterdam

Rapportage audit Afasiecentrum Amsterdam Rapportage audit Afasiecentrum Amsterdam De Afasie Vereniging Nederland wil kwalitatief sterke afasiecentra met als doel optimale nazorg voor mensen met afasie. In 2009 is daarom in nauwe samenwerking

Nadere informatie

Rapportage audit Afasiecentrum Tilburg

Rapportage audit Afasiecentrum Tilburg Rapportage audit Afasiecentrum Tilburg De Afasie Vereniging Nederland wil kwalitatief sterke afasiecentra met als doel optimale nazorg voor mensen met afasie. In 2009 is daarom in nauwe samenwerking met

Nadere informatie

Rapportage audit Afasiecentrum Noord-Limburg

Rapportage audit Afasiecentrum Noord-Limburg Rapportage audit Afasiecentrum Noord-Limburg De Afasie Vereniging Nederland wil kwalitatief sterke afasiecentra met als doel optimale nazorg voor mensen met afasie. In 2009 is daarom in nauwe samenwerking

Nadere informatie

Rapportage audit Afasiecentrum Flevopolder/ t Gooi

Rapportage audit Afasiecentrum Flevopolder/ t Gooi Rapportage audit Afasiecentrum Flevopolder/ t Gooi De Afasie Vereniging Nederland wil kwalitatief sterke afasiecentra met als doel optimale nazorg voor mensen met afasie. In 2009 is daarom in nauwe samenwerking

Nadere informatie

Rapportage audit Afasiecentrum Den Haag en omstreken

Rapportage audit Afasiecentrum Den Haag en omstreken Rapportage audit Afasiecentrum Den Haag en omstreken De Afasie Vereniging Nederland wil kwalitatief sterke afasiecentra met als doel optimale nazorg voor mensen met afasie. In 2009 is daarom in nauwe samenwerking

Nadere informatie

Rapportage audit Afasiecentrum Friesland

Rapportage audit Afasiecentrum Friesland Rapportage audit Afasiecentrum Friesland De Afasie Vereniging Nederland wil kwalitatief sterke afasiecentra met als doel optimale nazorg voor mensen met afasie. In 2009 is daarom in nauwe samenwerking

Nadere informatie

Rapportage audit Afasiecentrum Rotterdam

Rapportage audit Afasiecentrum Rotterdam Rapportage audit Afasiecentrum Rotterdam De Afasie Vereniging Nederland wil kwalitatief sterke afasiecentra met als doel optimale nazorg voor mensen met afasie. In 2009 is daarom in nauwe samenwerking

Nadere informatie

Rapportage audit Afasiecentrum Twente

Rapportage audit Afasiecentrum Twente Rapportage audit Afasiecentrum Twente De Afasie Vereniging Nederland (AVN), sinds 1 juli 2014 hersenletsel.nl, wil kwalitatief sterke afasiecentra met als doel optimale nazorg voor mensen met afasie. In

Nadere informatie

Rapportage audit Afasiecentrum Groningen

Rapportage audit Afasiecentrum Groningen Rapportage audit Afasiecentrum Groningen De Afasie Vereniging Nederland wil kwalitatief sterke afasiecentra met als doel optimale nazorg voor mensen met afasie. In 2009 is daarom in nauwe samenwerking

Nadere informatie

Rapportage audit Afasiecentrum Parkstad Limburg

Rapportage audit Afasiecentrum Parkstad Limburg Rapportage audit Afasiecentrum Parkstad Limburg De Afasie Vereniging Nederland wil kwalitatief sterke afasiecentra met als doel optimale nazorg voor mensen met afasie. In 2009 is daarom in nauwe samenwerking

Nadere informatie

Rapportage audit Afasiecentrum Haarlem/Aalsmeer /Zaanstad

Rapportage audit Afasiecentrum Haarlem/Aalsmeer /Zaanstad Rapportage audit Afasiecentrum Haarlem/Aalsmeer /Zaanstad De Afasie Vereniging Nederland wil kwalitatief sterke afasiecentra met als doel optimale nazorg voor mensen met afasie. In 2009 is daarom in nauwe

Nadere informatie

Rapportage audit Afasiecentrum Eindhoven

Rapportage audit Afasiecentrum Eindhoven Rapportage audit Afasiecentrum Eindhoven De Afasie Vereniging Nederland wil kwalitatief sterke afasiecentra met als doel optimale nazorg voor mensen met afasie. In 2009 is daarom in nauwe samenwerking

Nadere informatie

Rapportage audit Afasiecentrum Utrecht

Rapportage audit Afasiecentrum Utrecht Rapportage audit Afasiecentrum Utrecht De Afasie Vereniging Nederland wil kwalitatief sterke afasiecentra met als doel optimale nazorg voor mensen met afasie. In 2009 is daarom in nauwe samenwerking met

Nadere informatie

Rapportage audit Afasiecentrum Drenthe

Rapportage audit Afasiecentrum Drenthe Rapportage audit Afasiecentrum Drenthe De Afasie Vereniging Nederland wil kwalitatief sterke afasiecentra met als doel optimale nazorg voor mensen met afasie. In 2009 is daarom in nauwe samenwerking met

Nadere informatie

Rapportage audit Afasiecentrum Zuid Limburg

Rapportage audit Afasiecentrum Zuid Limburg Rapportage audit Afasiecentrum Zuid Limburg De Afasie Vereniging Nederland wil kwalitatief sterke afasiecentra met als doel optimale nazorg voor mensen met afasie. In 2009 is daarom in nauwe samenwerking

Nadere informatie

Hersenletselcentrum: een brug van zorg naar welzijn. Projectteam Hersenletselcentra Zuidoost Brabant

Hersenletselcentrum: een brug van zorg naar welzijn. Projectteam Hersenletselcentra Zuidoost Brabant Hersenletselcentrum: een brug van zorg naar welzijn Definitie Niet Aangeboren Hersenletsel Een beschadiging in de hersenen door bijvoorbeeld een ongeluk, beroerte, hersentumor etc. Deze beschadiging heeft

Nadere informatie

Afasiecentrum De Archipel Zuidoost-Brabant

Afasiecentrum De Archipel Zuidoost-Brabant Afasiecentrum De Archipel Zuidoost-Brabant Niets is meer vanzelf-sprekend Afasie Vereniging Nederland Afasie verandert het leven op ingrijpende wijze Afasie ontstaat door een Niet Aangeboren Hersenletsel

Nadere informatie

KWALITEITSJAARVERSLAG EXAMINERING

KWALITEITSJAARVERSLAG EXAMINERING KWALITEITSJAARVERSLAG EXAMINERING Cursusjaar 2009 2010 ROC Zeeland Cluster Welzijn Versie 1.0 Vastgesteld in Examencommisie Welzijn d.d. 16-06-2011 Kwaliteitsjaarverslag Examinering ROC Zeeland, cluster

Nadere informatie

Auditrapport. Blik op Werk Keurmerk. Resultaten cliëntenaudit 2012. Gors. Kiwa Nederland B.V. Unit Mens & Zorg Stationspark 45 4462 DZ Goes

Auditrapport. Blik op Werk Keurmerk. Resultaten cliëntenaudit 2012. Gors. Kiwa Nederland B.V. Unit Mens & Zorg Stationspark 45 4462 DZ Goes Auditrapport Blik op Werk Keurmerk Resultaten cliëntenaudit 2012 Gors Kiwa Nederland B.V. Unit Mens & Zorg Stationspark 45 4462 DZ Goes Telefoon 0113 253434 Fax 0113 253622 Internet www.kiwa.nl Auditrapport

Nadere informatie

Communicatieproblemen door Afasie. En nu verder..

Communicatieproblemen door Afasie. En nu verder.. Communicatieproblemen door Afasie En nu verder.. Afasiecentrum Utrecht Drs. Odette Stoutjesdijk Logopedist / coördinator Chronische fase Het venijn zit in de staart Welke hulp is er? Het venijn zit in

Nadere informatie

Verbetertraject Zeggenschap / Kwaliteit van Bestaan sector Lichamelijke Gehandicaptenzorg

Verbetertraject Zeggenschap / Kwaliteit van Bestaan sector Lichamelijke Gehandicaptenzorg Verbetertraject Zeggenschap / Kwaliteit van Bestaan sector Lichamelijke Gehandicaptenzorg Cursus Mondigheid Dit praktijkvoorbeeld uit het verbetertraject Zeggenschap in de LG sector is door InteraktContour

Nadere informatie

Hoppas Kinderopvang. Rijswijk NB

Hoppas Kinderopvang. Rijswijk NB organisatie advies arbodienstverlening opleidingen & trainingen personeelsdiensten Eindverslag Rapport Interne Audit Hoppas Kinderopvang te Rijswijk NB Uitgevoerd voor: Uitgevoerd door: Hoppas Kinderopvang

Nadere informatie

Hersenletselcentrum: een brug van zorg naar welzijn

Hersenletselcentrum: een brug van zorg naar welzijn Hersenletselcentrum: een brug van zorg naar welzijn Door coördinatoren Marjan Enning & Aukje Valks Cijfers Minimaal een half miljoen mensen met NAH Elk jaar 130.000 nieuwe patiënten met NAH Na 1 jaar

Nadere informatie

Een voorbeeld van de samenwerking tussen de partners.

Een voorbeeld van de samenwerking tussen de partners. Bijlage 1. Een voorbeeld van de samenwerking tussen de partners. Korte toelichting In het projectplan van de pilot worden drie arrangementen beschreven; 1. Kort herstel; voor mensen die tijdelijke begeleiding

Nadere informatie

'Integrale zorg voor mensen met een licht verstandelijke beperking en problematisch middelengebruik'

'Integrale zorg voor mensen met een licht verstandelijke beperking en problematisch middelengebruik' 'Integrale zorg voor mensen met een licht verstandelijke beperking en problematisch middelengebruik' Toelichting en handreiking bij het Auditinstrument Het verbeterproject LVB & Verslaving Het Trimbos-instituut

Nadere informatie

Auditrapport. Vertrouwelijk. : Vluchtelingen Werk Noord Nederland. Audit datum/data : meerdere data februari 2013. Projectnummer : 89200737-30

Auditrapport. Vertrouwelijk. : Vluchtelingen Werk Noord Nederland. Audit datum/data : meerdere data februari 2013. Projectnummer : 89200737-30 Blad: 1/5 van Auditrapport met projectnummer: 89200737-30 d.d. 15 februari 2013 Auditrapport Organisatie : Vluchtelingen Werk Noord Nederland Soort audit : Clienten audit Toetsingsnorm : Blik op Werk Hoofdlocatie

Nadere informatie

Evaluatie verbeterplan 2012

Evaluatie verbeterplan 2012 Evaluatie verbeterplan 2012 Activiteitencentrum de Running, InteraktContour Utrecht, juli 2013 Geschreven door: Hette de Jong Postbus 8224 3503 RE Utrecht Telefoon: 030 293 76 64 Fax: 030 296 33 19 www.hetlsr.nl

Nadere informatie

1 Wat zijn interne audits?

1 Wat zijn interne audits? 1 Wat zijn interne audits? Binnen de organisatie willen we kwaliteit garanderen in de zorgverlening die wij bieden of het product dat we maken. We hebben daarom allerlei afspraken gemaakt over het werk.

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau Piekeboe (GOB) Wredehof CN Rohel Registratienummer

Inspectierapport Gastouderbureau Piekeboe (GOB) Wredehof CN Rohel Registratienummer Inspectierapport Gastouderbureau Piekeboe (GOB) Wredehof 48 8507 CN Rohel Registratienummer 798132723 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: De Fryske Marren Datum inspectie: 31-01-2017

Nadere informatie

Libra Revalidatie & Audiologie B.V.

Libra Revalidatie & Audiologie B.V. Libra Revalidatie & Audiologie B.V. Cliënten Audit Rapport Schema Blik op Werk Keurmerk Scope: Bieden van gespecialiseerde arbeidsdiagnostiek, training, ondersteuning en coaching, advisering en bemiddeling

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau De Cirkel (GOB) Twentepoort Oost RG ALMELO Registratienummer

Inspectierapport Gastouderbureau De Cirkel (GOB) Twentepoort Oost RG ALMELO Registratienummer Inspectierapport Gastouderbureau De Cirkel (GOB) Twentepoort Oost 10 7609RG ALMELO Registratienummer 837468863 Toezichthouder: GGD Twente In opdracht van gemeente: Almelo Datum inspectie: 22-05-2015 Type

Nadere informatie

beeldspraak Algemene ledenvergadering 2012 De algemene ledenvergadering is op donderdag 26 april in Utrecht Programma: 12.

beeldspraak Algemene ledenvergadering 2012 De algemene ledenvergadering is op donderdag 26 april in Utrecht Programma: 12. beeldspraak Algemene ledenvergadering 2012 De algemene ledenvergadering is op donderdag 26 april in Utrecht 24 Programma: 12.30 uur lunch 13.30 uur vergadering 15.30 uur napraten, hapje en drankje 16.30

Nadere informatie

Auditrapport. Vertrouwelijk. Audit datum/data : 7 april 2014. Projectnummer : 89205647-10. Datum rapport : 7 april 2014

Auditrapport. Vertrouwelijk. Audit datum/data : 7 april 2014. Projectnummer : 89205647-10. Datum rapport : 7 april 2014 Blad: 1/5 van Auditrapport met projectnummer: 89205647-10 d.d. 7 april 2014 Auditrapport Organisatie : TaalophetWerk Soort audit : Clienten audit Toetsingsnorm : Blik op Werk Hoofdlocatie : Waddinxveen

Nadere informatie

Blad: 1/5 van Auditrapport met projectnummer: 89200705-20 d.d. 4 februari 2013 Auditrapport Organisatie : TRES Werkend leren Soort audit : Clienten audit Toetsingsnorm : Blik op Werk Hoofdlocatie : Utrecht

Nadere informatie

PrivaZorg. PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk!

PrivaZorg. PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk! PrivaZorg PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk! 1 Welkom bij PrivaZorg! PrivaZorg is een thuiszorgorganisatie, die werkt met gemotiveerde, zelfstandige zorgverleners. Thuiszorg is zorg bij mensen

Nadere informatie

Hieronder beschrijven we diverse vormen van bekostiging en hun effecten.

Hieronder beschrijven we diverse vormen van bekostiging en hun effecten. Bekostiging inkoop Wmo-producten Limburg Noord Werkgroep bekostiging 25 maart 2016 John Reijnders Yvonne Hellegers Marloes Geraedts John Bankers Bart van Oort PSW SGL Zorg Proteion Gemeente Beesel Gemeente

Nadere informatie

Onderzoek klanttevredenheid Proces klachtbehandeling 2011... Antidiscriminatievoorziening Limburg

Onderzoek klanttevredenheid Proces klachtbehandeling 2011... Antidiscriminatievoorziening Limburg Proces klachtbehandeling 2011................................................................... Antidiscriminatievoorziening Limburg Mei 2012...................................................................

Nadere informatie

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers nderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Goirle DIMENSUS beleidsonderzoek April 2012 Projectnummer 488 Het onderzoek De gemeente Goirle is eind april 2010

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013. De Zwanenhoeve. Boerderijnummer: 261. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013. De Zwanenhoeve. Boerderijnummer: 261. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen arverslag januari 2013 - december 2013 De Zwanenhoeve Boerderijnummer: 261 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Inspectierapport Tweede Thuis (GOB) Koekanger Dwarsdijk ST Koekange Registratienummer

Inspectierapport Tweede Thuis (GOB) Koekanger Dwarsdijk ST Koekange Registratienummer Inspectierapport Tweede Thuis (GOB) Koekanger Dwarsdijk 16 7958ST Koekange Registratienummer 130948007 Toezichthouder: GGD Drenthe In opdracht van gemeente: De Wolden Datum inspectie: 18-07-2017 Type onderzoek

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. Stichting Ons Bedrijf

Klanttevredenheidsonderzoek. Stichting Ons Bedrijf Klanttevredenheidsonderzoek Stichting Ons Bedrijf KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Stichting Ons Bedrijf vanuit de invalshoek van de cliënt. INHOUDSOPGAVE CLIËNTENAUDIT

Nadere informatie

Borgen/ proces van vrijwilligerswerk binnen de RIBW K/AM

Borgen/ proces van vrijwilligerswerk binnen de RIBW K/AM Borgen/ proces van vrijwilligerswerk binnen de RIBW K/AM Deel 1: Hoe was het? Situatie vrijwilligerswerk 2013 Minimaal vrijwilligersbeleid 24 woonvormen Sportmaatjesproject Totaal 120 externe vrijwilligers

Nadere informatie

Borging onafhankelijkheid informatie en adviespunt arbeidsintegratie (arbeidsadviseur)

Borging onafhankelijkheid informatie en adviespunt arbeidsintegratie (arbeidsadviseur) Informatie en adviespunt arbeidsintegratie Borging onafhankelijkheid informatie en adviespunt arbeidsintegratie (arbeidsadviseur) In het gezamenlijke advies van LCR, UWV, CWI en Divosa over de werkherkansingsadviseur

Nadere informatie

Huiswerkbeleid Vechtdal College Dedemsvaart

Huiswerkbeleid Vechtdal College Dedemsvaart Huiswerkbeleid Vechtdal College Dedemsvaart Datum vaststelling: 28 september 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Uitgangspunten... 3 1. Huiswerkbegeleiding voor meerdere leerlingen (huiswerkgroep)... 3 1a.

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Cliëntenraad revalidatiecentrum Roessingh

Jaarverslag 2013 Cliëntenraad revalidatiecentrum Roessingh Jaarverslag 2013 Cliëntenraad revalidatiecentrum Roessingh Februari 2014 Cliëntenraad In maart 1999 is in revalidatiecentrum Roessingh een Cliëntenraad (CRR) ingesteld door de Raad van Bestuur op grond

Nadere informatie

Resultaatsverslag. N.a.v. inspectiebezoek van Zorgcentrum Herema State in Heerenveen. op 14 februari 2017

Resultaatsverslag. N.a.v. inspectiebezoek van Zorgcentrum Herema State in Heerenveen. op 14 februari 2017 Resultaatsverslag N.a.v. inspectiebezoek van Zorgcentrum Herema State in Heerenveen op 14 februari 2017 Heerenveen, 31 juli 2017 Inleiding Op 14 februari heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna:

Nadere informatie

Inspectierapport Skik Gastouderbureau (GOB) Koningin Julianalaan HL JOURE Registratienummer

Inspectierapport Skik Gastouderbureau (GOB) Koningin Julianalaan HL JOURE Registratienummer Inspectierapport Skik Gastouderbureau (GOB) Koningin Julianalaan 5 8501 HL JOURE Registratienummer 737175485 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: De Fryske Marren Datum inspectie: 07-10-2015

Nadere informatie

Verkorte rapportage. Cliëntenraadpleging Werk- en leercentrum de Plint. Verkorte rapportage. LSR - landelijk steunpunt medezeggenschap

Verkorte rapportage. Cliëntenraadpleging Werk- en leercentrum de Plint. Verkorte rapportage. LSR - landelijk steunpunt medezeggenschap pleging Werk- en leercentrum de Plint 1 Utrecht, 5 augustus 2013 Geschreven door: Rinskje Dijkstra Postbus 8224 3503 RE Utrecht Telefoon: 030 293 76 64 Fax: 030 296 33 19 www.hetlsr.nl info@hetlsr.nl Copyright

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau ViaViela Delft (GOB) Kluizenaarsbocht GT Delft Registratienummer

Inspectierapport Gastouderbureau ViaViela Delft (GOB) Kluizenaarsbocht GT Delft Registratienummer Inspectierapport Gastouderbureau ViaViela Delft (GOB) Kluizenaarsbocht 6 2614 GT Delft Registratienummer 121964334 Toezichthouder: GGD Haaglanden In opdracht van gemeente: Delft Datum inspectie: 17-07-2017

Nadere informatie

Auditrapport. Blik op Werk Keurmerk. Resultaten cliëntenaudit 2012. Nieuwe Koers Beverwijk. Datum rapport: 8 februari 2013

Auditrapport. Blik op Werk Keurmerk. Resultaten cliëntenaudit 2012. Nieuwe Koers Beverwijk. Datum rapport: 8 februari 2013 Datum rapport: 8 februari 2013 Auditrapport Blik op Werk Keurmerk Resultaten cliëntenaudit 2012 Nieuwe Koers Beverwijk Kiwa Nederland BV. Stationspark 45 4462 DZ Goes Telefoon 0113 253434 Fax 0113 253622

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN DE REGENBOOG/DE WINGERD

RAPPORT VAN BEVINDINGEN DE REGENBOOG/DE WINGERD RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ DE REGENBOOG/DE WINGERD Plaats: Terneuzen BRIN-nummer: 05HS Onderzoeksnummer: 117281 Onderzoek uitgevoerd op: 12 mei 2009 Conceptrapport verzonden op: 29 juni 2009

Nadere informatie

Inspectierapport SKL Kinderopvang B.V. (GOB) Goudsbloemstraat 2 8922 GW LEEUWARDEN Registratienummer 219222320

Inspectierapport SKL Kinderopvang B.V. (GOB) Goudsbloemstraat 2 8922 GW LEEUWARDEN Registratienummer 219222320 Inspectierapport SKL Kinderopvang B.V. (GOB) Goudsbloemstraat 2 8922 GW LEEUWARDEN Registratienummer 219222320 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Leeuwarden Datum inspectie: 04-11-2015

Nadere informatie

Kinderopvang Heyendael

Kinderopvang Heyendael Hoofdstuk: 5.5 (Personeel) Titel: Werkwijze en beleid tav stagiaires Procesbewaker: Praktijkopleider Bladzijden: 1 t/m 4 Kinderopvang Heyendael Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Soorten stageplekken 3. Organisatie

Nadere informatie

Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 2013

Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 2013 Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 21 Oktober 21 1 Inhoudsopgave H1 Inleiding H2 Aantal vrijwilligers per sector/locatie en respons H Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek 21

Nadere informatie

we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein

we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein Beleid 2012-2013 Inleiding Dit beleidsstuk is geschreven om in beeld te brengen wat onze organisatie doet, waar we voor staan en waar we goed in zijn, hoe we

Nadere informatie

TRAINING AUDIT. Doelen van deze training is: Leden van de auditteams trainen in het uitvoeren van een audit. Voorbereiden van de audit.

TRAINING AUDIT. Doelen van deze training is: Leden van de auditteams trainen in het uitvoeren van een audit. Voorbereiden van de audit. TRAINING Doelen van deze training is: Leden van de auditteams trainen in het uitvoeren van een audit. Voorbereiden van de audit. DAGAGENDA 09.00 09.15 uur: Inloop en koffie 09.15 09.30 uur: Kennismaking

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderopvang Stichting Welzijn Middelsee (GOB) Pyter Jurjensstrjitte 17 9051 BR STIENS Registratienummer 124680124

Inspectierapport Gastouderopvang Stichting Welzijn Middelsee (GOB) Pyter Jurjensstrjitte 17 9051 BR STIENS Registratienummer 124680124 Inspectierapport Gastouderopvang Stichting Welzijn Middelsee (GOB) Pyter Jurjensstrjitte 17 9051 BR STIENS Registratienummer 124680124 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: LEEUWARDERADEEL

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau VanHarteLief (GOB) Koningin Julianastraat 39A 8302CD Emmeloord Registratienummer

Inspectierapport Gastouderbureau VanHarteLief (GOB) Koningin Julianastraat 39A 8302CD Emmeloord Registratienummer Inspectierapport Gastouderbureau VanHarteLief (GOB) Koningin Julianastraat 39A 8302CD Emmeloord Registratienummer 140767186 Toezichthouder: GGD Flevoland In opdracht van gemeente: Noordoostpolder Datum

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderopvang OOK-Thuis (GOB) Jean Monnetpark BA APELDOORN Registratienummer

Inspectierapport Kinderopvang OOK-Thuis (GOB) Jean Monnetpark BA APELDOORN Registratienummer Inspectierapport Kinderopvang OOK-Thuis (GOB) Jean Monnetpark 23 7336 BA APELDOORN Registratienummer 209475134 Toezichthouder: GGD Noord en Oost Gelderland In opdracht van gemeente: Apeldoorn Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport GOB de Bult (GOB) Wijk GE Urk Registratienummer

Inspectierapport GOB de Bult (GOB) Wijk GE Urk Registratienummer Inspectierapport GOB de Bult (GOB) Wijk 4 43 8321GE Urk Registratienummer 187750154 Toezichthouder: GGD Flevoland In opdracht van gemeente: Urk Datum inspectie: 19-07-2017 Type onderzoek : Jaarlijks onderzoek

Nadere informatie

Auditrapport. Blik op Werk Keurmerk. Resultaten cliëntenaudit Capacity Risk Management (Caprisma) Case nummer:

Auditrapport. Blik op Werk Keurmerk. Resultaten cliëntenaudit Capacity Risk Management (Caprisma) Case nummer: Auditrapport Blik op Werk Keurmerk Resultaten cliëntenaudit 2011 Capacity Risk Management (Caprisma) Case nummer: Kiwa Nederland BV Unit Mens & Zorg s-gravenpolderseweg 4e 4462 CG Goes Telefoon 0113 253434

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau ViaViela Delft (GOB) Kluizenaarsbocht GT Delft Registratienummer

Inspectierapport Gastouderbureau ViaViela Delft (GOB) Kluizenaarsbocht GT Delft Registratienummer Inspectierapport Gastouderbureau ViaViela Delft (GOB) Kluizenaarsbocht 6 2614GT Delft Registratienummer 121964334 Toezichthouder: GGD Haaglanden In opdracht van gemeente: Delft Datum inspectie: 10-08-2016

Nadere informatie

Mantelzorg & mantelzorgondersteuning

Mantelzorg & mantelzorgondersteuning Welzijn Ouderen Thuisadministratie Mantelzorg & mantelzorgondersteuning Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Zorgt u voor een naaste

Nadere informatie

De Ganzenhoeve V.O.F. Boerderijnummer: 1978

De Ganzenhoeve V.O.F. Boerderijnummer: 1978 Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 De Ganzenhoeve V.O.F. Boerderijnummer: 1978 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE. Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing

GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE. Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing Inhoud 1 Inleiding 3 2 Aantonen kwaliteitsborging van de dienstverlening 4 3 Auditing 5 3.1 Wanneer toepassen

Nadere informatie

Boven Oosterdiep JP Veendam Tel.: Mob.:

Boven Oosterdiep JP Veendam Tel.: Mob.: 0 Boven Oosterdiep 125 9641 JP Veendam Tel.: 0598-617 398 Mob.: 06-158 970 41 www.stichting-goedbezig.nl info@stichting-goedbezig.nl Even voorstellen. Ineke Wubs: Mattie van der Veer: Lianne Hamming: Mariska

Nadere informatie

8 8 8,5 9 8 8,3. Cliëntenaudit door het Keurmerkinstituut

8 8 8,5 9 8 8,3. Cliëntenaudit door het Keurmerkinstituut Cliëntenaudit door het Keurmerkinstituut Naam: Adviesbureau Wingelaar & Reineke Datum uitvoering audit: Cliënten: 08 en 09 september 2014 Resultaten audit: 23 september 2014 Schema/Beoordelingsrichtlijn:

Nadere informatie

Slimmer werken is leuker

Slimmer werken is leuker Slimmer werken is leuker Slimmer werken is leuker Colofon Het project Slimmer Werken in zorg en welzijn is een initiatief van CNV Publieke Zaak en uitgevoerd met steun van het ministerie van VWS. De begeleiding

Nadere informatie

CQ-index Afasie. Ervaringen met de afasiezorg

CQ-index Afasie. Ervaringen met de afasiezorg CQ-index Afasie Ervaringen met de afasiezorg Vragenlijst voor interviews met personen van 18 jaar en ouder die zorg (hebben) ontvangen voor afasie Versie 2.0 (januari 2015) Deze vragenlijst is ontwikkeld

Nadere informatie

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK INHOUDSOPGAVE 1. FORMAT PLAN VAN AANPAK 1.1. Op weg naar een kwaliteitsmanagementsysteem 1.2. Besluit tot realisatie van een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) 1.3. Vaststellen van meerjarenbeleid en SMART

Nadere informatie

Flexwurk-Return B.V.

Flexwurk-Return B.V. RAPPORT CLIËNTAUDIT 2013 / 2014. BLIK op WERK KEURMERK 1 Inhoudsopgave 2 Bevindingen 2.1 Algemeen 2.2 Voortraject inzicht in aanpak 2.3 Uitvoering 2.4 Begeleiding 2.5 Afronding 2.6 Communicatie en bereikbaarheid

Nadere informatie

Certificeringsschema voor vrijgevestigde beroepsbeoefenaren (ZZP-ers) in de zorg- en welzijnssector

Certificeringsschema voor vrijgevestigde beroepsbeoefenaren (ZZP-ers) in de zorg- en welzijnssector Certificeringsschema voor vrijgevestigde beroepsbeoefenaren (ZZP-ers) in de zorg- en welzijnssector 1. Inleiding Hieronder vindt u het certificeringschema behorend bij het Keurmerk Christelijke Zorg. Het

Nadere informatie

Document Visitatiesystematiek en afspraken ten aanzien van het NKDkeurmerk

Document Visitatiesystematiek en afspraken ten aanzien van het NKDkeurmerk Document Visitatiesystematiek en afspraken ten aanzien van het NKDkeurmerk Dit document beschrijft de verschillende visitaties, de verschillen in lidmaatschap en de visitatiesystematiek. Doel Het doel

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid. Mantelzorgbeleid De Gouden Leeuw Groep - mei

Mantelzorgbeleid. Mantelzorgbeleid De Gouden Leeuw Groep - mei Mantelzorgbeleid Mantelzorgbeleid De Gouden Leeuw Groep - mei 2016-1 Inleiding De Gouden Leeuw Groep hecht veel waarde aan een goede relatie tussen de cliënt, de mantelzorger en de medewerker(s) van De

Nadere informatie

Verslag eerste marktconsultatie 3 april 2017

Verslag eerste marktconsultatie 3 april 2017 Verslag eerste marktconsultatie 3 april 2017 Hieronder volgt het verslag van de eerste marktconsultatie. De vragen die tijdens deze bijeenkomst zijn gesteld zijn in een overzicht onderaan dit verslag opgenomen.

Nadere informatie

Verkorte rapportage. Cliëntenraadpleging bij WL de Archipel. Verkorte rapportage. LSR - landelijk steunpunt medezeggenschap

Verkorte rapportage. Cliëntenraadpleging bij WL de Archipel. Verkorte rapportage. LSR - landelijk steunpunt medezeggenschap Cliëntenraadpleging bij WL de Archipel 1 Utrecht, 6 augustus 2013 Geschreven door: Harmke van den Akker Postbus 8224 3503 RE Utrecht Telefoon: 030 293 76 64 Fax: 030 296 33 19 www.hetlsr.nl info@hetlsr.nl

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau Hummelstekkie (GOB) Gracht 113 8482 KJ SPANGA Registratienummer 115008329

Inspectierapport Gastouderbureau Hummelstekkie (GOB) Gracht 113 8482 KJ SPANGA Registratienummer 115008329 Inspectierapport Gastouderbureau Hummelstekkie (GOB) Gracht 113 8482 KJ SPANGA Registratienummer 115008329 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Weststellingwerf Datum inspectie: 14-10-2015

Nadere informatie

Familieparticipatie en mantelzorg

Familieparticipatie en mantelzorg Familieparticipatie en mantelzorg Inleiding: Mantelzorg en familieparticipatie zijn twee begrippen die vaak door elkaar gebruikt worden. Norschoten maakt onderscheid in deze twee begrippen. In deze notitie

Nadere informatie

van Puijenbroek Textiel sociaal jaarverslag Sociaal jaarverslag over 2008 Van Puijenbroek Textiel

van Puijenbroek Textiel sociaal jaarverslag Sociaal jaarverslag over 2008 Van Puijenbroek Textiel Sociaal jaarverslag over 2008 Van Puijenbroek Textiel Inhoudsopgave 1. Samenvatting... 2 2. Basis vereisten van het FWF deelnemerschap... 3 3. Inkoop...3 4. Monitoringsysteem en uitvoering van verbeterplannen...

Nadere informatie

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur FUNCTIE/ORGAAN: Directeur Functiedoel: - De directeur is de eindverantwoordelijke van het PVT De Landhuizen en is verantwoordelijk voor de realisatie van de missie, de visie en het beleid binnen de doelstellingen

Nadere informatie

Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse

Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse Kernfuncties (wat willen we) Producten (wat gaan we doen) Resultaatindicatoren Uren/ Kosten 1. Preventie en signalering 1.1 Algemene informatievoorziening Ten behoeve van

Nadere informatie

Verkorte rapportage. Cliëntenraadpleging AC Rijnlaan. Verkorte rapportage. LSR - landelijk steunpunt medezeggenschap

Verkorte rapportage. Cliëntenraadpleging AC Rijnlaan. Verkorte rapportage. LSR - landelijk steunpunt medezeggenschap Cliëntenraadpleging AC Rijnlaan 1 Utrecht, 8 augustus 2013 Geschreven door: Emiel Dekker Postbus 8224 3503 RE Utrecht Telefoon: 030 293 76 64 Fax: 030 296 33 19 www.hetlsr.nl info@hetlsr.nl Copyright LSR,

Nadere informatie

Bijlage 1 Interviewleidraad voor het interview met locatiemanagers

Bijlage 1 Interviewleidraad voor het interview met locatiemanagers 245 Bijlage 1 Interviewleidraad voor het interview met locatiemanagers Datum van het interview : Vensterschool: Introductie: Het GION doet onderzoek naar de ontwikkeling van vier Vensterscholen: Vinkhuizen,

Nadere informatie

Inspectierapport Tiko Kinderopvang (GOB) Voorstraat CK Kollum Registratienummer

Inspectierapport Tiko Kinderopvang (GOB) Voorstraat CK Kollum Registratienummer Inspectierapport Tiko Kinderopvang (GOB) Voorstraat 34 9291 CK Kollum Registratienummer 190860169 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Kollumerland c.a. Datum inspectie: 22-06-2016 Type

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. Olympia Uitzendbureau

Klanttevredenheidsonderzoek. Olympia Uitzendbureau Klanttevredenheidsonderzoek Olympia Uitzendbureau KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Olympia Uitzendbureau vanuit de invalshoek van de cliënt. INHOUDSOPGAVE CLIËNTENAUDIT

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau Sweet home Zeeland Duke Ellingtonstraat XS MIDDELBURG Registratienummer

Inspectierapport Gastouderbureau Sweet home Zeeland Duke Ellingtonstraat XS MIDDELBURG Registratienummer Inspectierapport Gastouderbureau Sweet home Zeeland Duke Ellingtonstraat 40 4337 XS MIDDELBURG Registratienummer 112085635 Toezichthouder: GGD Zeeland In opdracht van gemeente: Middelburg Datum inspectie:

Nadere informatie

Jaarverslag februari Bas de Greef

Jaarverslag februari Bas de Greef Jaarverslag 2016 12 februari 2017 Bas de Greef Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Inleiding... 4 Meerjarenperspectief... 5 Kwaliteit van zorg... 5 Huisvesting... 5 Financiële stabiliteit...

Nadere informatie

Verkorte rapportage. Cliënten over de kwaliteit van de zorg en dienstverlening van AC Praag en Werkerij (InteraktContour)

Verkorte rapportage. Cliënten over de kwaliteit van de zorg en dienstverlening van AC Praag en Werkerij (InteraktContour) Verkorte rapportage Cliënten over de kwaliteit van de zorg en dienstverlening van AC Praag en Werkerij (InteraktContour) Utrecht, november 2013 Geschreven door: Rinskje Dijkstra Postbus 8224 3503 RE Utrecht

Nadere informatie

Vergelijkende rapportage

Vergelijkende rapportage KBS St. Joseph Vergelijkende rapportage In opdracht van Contactpersoon Stichting INOS Mevrouw D. van den Bogaard Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon van

Nadere informatie

Van Dreumel Human Capital B.V.

Van Dreumel Human Capital B.V. Cliënten Audit Rapport Norm : Blik op Werk Keurmerk Scope: Begeleiding van zieke werknemers, Outplacement, Reïntegratieactiviteite tweede spoor, Vacaturebemiddeling. Datum: 26-29 augustus 2014 DNV Team

Nadere informatie

De lerende Overblijf Medewerker

De lerende Overblijf Medewerker Whitepaper tussenschoolse opvang Overblijf Academie Maart 2014 Inleiding Deze whitepaper is bedoeld voor schoolleiders, directies en besturen in het primair onderwijs in Nederland die willen weten hoe

Nadere informatie

Format met toelichting

Format met toelichting Format met toelichting Volledige naam (en afkorting) Dit vind ik ervan! 2.0 Eigenaar Platform Dit vind ik ervan! Bestaande uit Cordaan, Philadelphia en Siza In gebruik sinds 1 januari 2015 Referenties/documentatie

Nadere informatie

Inhoud. PCSN II - Implementatie Certificering Bosbeheer

Inhoud. PCSN II - Implementatie Certificering Bosbeheer PCSN II - Implementatie Certificering Bosbeheer Inhoud 1 Bereik... 2 2 Referentie... 2 3 Definities... 2 4 Certificering van bosbeheer... 2 4.1 Groepscertificering... 2 4.1.1 De groepsmanager... 2 4.1.2

Nadere informatie

NLtraining. Cliënten Audit Rapport 2013. Norm : Keurmerk Blik op Werk

NLtraining. Cliënten Audit Rapport 2013. Norm : Keurmerk Blik op Werk 2013 Norm : Scope: - Scholing, opleiding en training - Sociale activering of begeleiding - Inburgeren. Datum: 14 t/m 19 oktober 2013 DNV Team Leader Audit Team C.C.M. de Vries MBA C.C.M. de Vries MBA 1

Nadere informatie

Prestatieplan 2017 STG

Prestatieplan 2017 STG Prestatieplan 2017 STG Midden en Zuid-Kennemerland Jan Stuytstraat 44 2014 XK Haarlem Telefoon: 023-5516368 Mobiel: 06-22707400 stg@thuiszorg-gehandicapten.nl www.thuiszorg-gehandicapten.nl Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

Kwaliteit van Goed Werkgeverschap

Kwaliteit van Goed Werkgeverschap Kwaliteit van Goed Werkgeverschap Meting KWH-Goed Werkgeverschaplabel Rapportage opgesteld door KWH in samenwerking met EVZ organisatie-advies Bijlagen Corporatie Rotterdam, 20xx Inhoudsopgave

Nadere informatie

Compact Re-integratie

Compact Re-integratie RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013 BLIK op WERK KEURMERK 1 Inhoudsopgave 2 Bevindingen 2.1 Algemeen 2.2 Voortraject inzicht in aanpak 2.3 Uitvoering 2.4 Begeleiding 2.5 Afronding 2.6 Communicatie en bereikbaarheid

Nadere informatie

Auditrapport. Vertrouwelijk. : Implacement Projecten BV. Audit datum/data : oktober Projectnummer : Datum rapport : 10 oktober 2014

Auditrapport. Vertrouwelijk. : Implacement Projecten BV. Audit datum/data : oktober Projectnummer : Datum rapport : 10 oktober 2014 Blad: 1/5 van Auditrapport met projectnummer: 89204140-30 d.d. 10 oktober 2014 Auditrapport Organisatie : Implacement Projecten BV Soort audit : Clienten audit Toetsingsnorm : Blik op Werk Hoofdlocatie

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderopvang de Leilinde (GOB) Simone de Beauvoirlaan BG HUIZEN Registratienummer

Inspectierapport Kinderopvang de Leilinde (GOB) Simone de Beauvoirlaan BG HUIZEN Registratienummer Team Toezicht Kinderopvang Burg. de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum Postbus 251, 1400 AG Bussum T (035) 692 62 22 www.ggdgv.nl Inspectierapport Kinderopvang de Leilinde (GOB) Simone de Beauvoirlaan 67

Nadere informatie