Rapportage audit Afasiecentrum Rotterdam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapportage audit Afasiecentrum Rotterdam"

Transcriptie

1 Rapportage audit Afasiecentrum Rotterdam De Afasie Vereniging Nederland wil kwalitatief sterke afasiecentra met als doel optimale nazorg voor mensen met afasie. In 2009 is daarom in nauwe samenwerking met de bestaande afasiecentra een kwaliteitsproject gestart met als doel de geboden zorg in afasiecentra zichtbaar te maken vanuit cliëntenperspectief. Sinds 2010 doet de AVN dit door de afasiecentra te bezoeken en te beoordelen op hun werkwijze. Bij een beoordeling die tenminste voldoende is, ontvangt het betreffende Afasiecentrum het AVN-keurmerk voor een periode van 3 jaar*. Op die manier wordt de zorg transparant en worden eventuele verbetertrajecten inzichtelijk. De AVN heef een audit in de vorm van een werkbezoek afgenomen bij Afasiecentrum Rotterdam op 5 juni Het Afasiecentrum is onderdeel van de Zellingen. De geauditeerden zijn: mevrouw M. Verschaeve, manager/afasietherapeut mevrouw C. Otterspeer en mevrouw M. Tullemans, afasietherapeut en begeleider Daarnaast zijn cliënten, mantelzorgers en medewerkers/vrijwilligers van het Afasiecentrum bevraagd. Uitgangspunt zijn de door de Afasiecentra en de AVN gezamenlijke vastgestelde kwaliteitscriteria, vastgesteld d.d. 19 juni Vanuit drie perspectieven is er gekeken naar de kwaliteit binnen het Afasiecentrum: vanuit de processen en procedures vanuit het cliëntenperspectief en vanuit het medewerkersperspectief. De auditoren hebben geconstateerd dat: de processen en procedures in uitstekende mate* worden uitgevoerd. vanuit cliëntenperspectief blijkt dat in uitstekende mate de cliënten en zijn/haar cliëntensysteem tevreden zijn over de inhoudelijke zorg en bejegening. vanuit medewerkersperspectief blijkt dat zij in hoge mate tevreden zijn over de begeleiding en het inhoudelijke werk in het Afasiecentrum. Concluderend wordt vastgesteld dat het Afasiecentrum Rotterdam in overwegend uitstekende mate voldoet aan de eisen die gesteld mogen worden aan een Afasiecentrum. De auditoren merken op dat de uitvoering van het concept Afasiecentrum in dit Afasiecentrum op een professioneel niveau gestalte krijgt. *Uitleg keurmerk Afasie Vereniging Nederland Dit keurmerk van de AVN heeft een geldigheidsduur van 3 jaar, tenzij zich gedurende die periode belangrijke wijzigingen voordoen bij het Afasiecentrum. Belangrijke wijzigingen zijn bijvoorbeeld een wijziging in de inhoudelijke aansturing, coördinatie of het management van een Afasiecentrum. **Uitleg gehanteerde termen: Uitstekende mate 9 en hoger Hoge mate 8-9 Ruim voldoende mate 7-7,9 Voldoende mate 6-6,9 Onvoldoende mate onder de 6 Rapportage opgesteld d.d. 6 juni 2014 Mevrouw M. Lindhout, directeur Afasie Vereniging Nederland Mevrouw K. Schipper, landelijk coördinator afasiecentra Afasie Vereniging Nederland

2 1. Perspectief : Procedures en Processen Gesprek over primaire proces, verbeterproces en ondersteunend proces Auditee s : manager/afasietherapeut en afasietherapeut en begeleider Auditoren : directeur en landelijk coördinator afasiecentra van de AVN In het gesprek zijn de volgende onderwerpen besproken: Algemeen Het centrum heeft vorig jaar de HKZ audit gehad. De audit was goed en heeft geen verbeterpunten voor het centrum opgeleverd. Verslaglegging hulpvraaggestuurd intake-gesprek Cliënten worden aangemeld via bijvoorbeeld de neuroloog, het revalidatiecentrum of de huisarts. Soms komen zij ook op eigen initiatief. Met alle mogelijke nieuwe cliënten volgt een intake gesprek. Dit gesprek wordt door de manager/afasietherapeut of afasietherapeut gedaan. Van het gesprek wordt een standaard intake verslag gemaakt. In het verslag staan de hulpvragen, wensen en de mogelijke risico s. Mogelijk nieuwe cliënten worden met het team besproken om te kijken welke groep/dag het beste past. Na de intake draaien cliënten een dag mee. Na deze dag wordt geëvalueerd en als de indicatie er al is, kan er direct getart worden. Als er nog geen indicatie is, dan wordt deze door het centrum aangevraagd. Voor zo n eerste dag wordt er een maatje aangesteld (cliënt die er al is) en een tijdelijk aanspreekpunt vanuit de medewerkers. Dit wordt gedaan om cliënten zo goed mogelijk op te vangen. Verslaglegging vraaggestuurd handelingsplan 3 maanden na start is het dossier in ieder geval op orde. Soms is dit eerder. Het dossier bestaat onder andere uit een zorg-leef-plan waarin onder andere de doelen beschreven staan. Alle plannen worden door de afasietherapeut of manager (die ook afasietherapeut is) gelezen. Het plan wordt met cliënt en eventuele naaste besproken en is afasie vriendelijk. Cliënten tekenen voor het plan en elk half jaar wordt het plan in een gesprek geëvalueerd en bijgesteld. Als het nodig is, wordt er eerder geëvalueerd. Inventarisatiesysteem nieuwe hulpvragen Nieuwe hulpvragen komen tijdens een evaluatie naar voren of tijdens de dagdelen zelf. De hulpvragen worden vastgelegd in het individuele dossier en niet in een aparte map. Vrijwel altijd worden vragen direct opgepakt en opgelost. Uitvoer nieuwe vraaggestuurde activiteiten Er zijn veel verschillende groepen op communicatief en expressief gebied. Het centrum biedt behandeling, begeleiding en welzijnsactiviteiten. Dit laatste wordt gedaan in de vorm van het praat atelier en middels gezinsweekenden, workshops en excursies. Het centrum werkt vraaggestuurd: Als cliënten iets willen wat wij niet hebben, dan zoeken wij cliënten die het ook willen en dan hebben wij een nieuwe groep.

3 Documentatie grootte groepen; kwaliteit/kwantiteit Er is voor elke dag een overzicht van welke cliënt in welke groep zit en wie er als medewerker of vrijwilliger op de groepen staan. De groepen worden veel afgewisseld: Wij wisselen veel zodat cliënten niet vastgroeien in een groep of aan een begeleider. We willen dat ze open blijven, uitdagingen aan durven gaan en met iedereen leren communiceren. Het centrum voldoet aan de eisen die gesteld worden aan het aantal uren inzet afasietherapeut. Documentatie verwijzing van cliënten en andere afatici naar welzijnsactiviteiten in de regio Men probeert een goed vervolg te vinden als mensen stoppen. Dit is lastig: er is nog weinig voor deze doelgroep. Ook hierin is men creatief: Wij hebben twee cliënten die van ver komen. Zij oefenen nu samen thuis. Verslaglegging evaluatie handelingsplan Het plan wordt elk half jaar geëvalueerd met cliënt en waar mogelijk naasten. Daarnaast worden de groepen zelf elke 3 maanden met cliënten geëvalueerd. De groepen hebben groepsdoelen en cliënten werken daarnaast aan eigen doelen. Communicatie met cliënt Het plan wordt individueel besproken met cliënten en eventuele naasten en er wordt nagegaan of zij de inhoud begrijpen en of zij akkoord gaan met de inhoud van het plan. Het plan is afasievriendelijk. Waar nodig wordt gebruik gemaakt van ondersteunende communicatiemiddelen. Cliënten tekenen voor akkoord. Verslaglegging exitgesprekken Als een cliënt het centrum verlaat, wordt er een gesprek gevoerd en wordt er een vragenlijst ingevuld. Hierin staat ook de reden van beëindiging. Vaak is de reden van beëindigen het bereikt hebben van de doelen of overlijden. Er is ook een Excell bestand waarin in alle cliënten vermeld staan. Ook cliënten die uit zorg gaan staan hier op, inclusief de reden van beëindiging. Als mensen uit zorg gaan, dan blijft het centrum betrokken. Na een paar maanden wordt er gebeld om te horen of alles goed gaat: We laten mensen niet direct los, pas als wij zeker weten dat het goed is. Klant Tevredenheid Onderzoek; analyse en opvolgen van resultaten KTO Er is vorig jaar een extern klanttevredenheidsonderzoek gedaan. De vragenlijst is door de manager/afasietherapeut aangepast voor mensen met afasie. Vrijwilligers van andere locaties hielpen mee met het voorlezen van de vagen en het invullen van de lijst. Het centrum scoorde een 8+. Om het jaar wordt het onderzoek herhaald. Inbreng van cliënten

4 Het centrum probeert zo veel mogelijk cliëntgericht te werken en allerhande vragen op te pakken door nieuwe groepen te starten of individuele doelen in de groep op te nemen: Het woord Maatwerk is hier erg op zijn plaats. De formele inspraak is als volgt geregeld: Er was altijd een cliëntenraad op het centrum. Deze voldeed niet aan de nieuwe wetgeving. Nu valt het afasiecentrum onder de cliëntenraad van de thuiszorg. Cliënten wilden hier zelf niet in en partners vonden het te belastend. De manager heeft wel het idee dat de raad goed voor het centrum opkomt. In de toekomst wil zij met cliënten in de vorm van een klankbordgroep gaan samenkomen. Huisvesting gebaseerd op sociale model De hoofdlocatie is een eigen locatie vlak bij winkels en midden in de wijk. Het centrum is van buitenaf goed herkenbaar als zijnde afasiecentrum en ademt een prettige sfeer uit. Rooster medewerkers met tijdsverdeling en classificatie Er is een overzicht van wie wanneer op welke groep werkt en wat zijn of haar functie is. Deskundige medewerkers en vrijwilligers; scholingsplan en werving Er is weinig verloop wat betreft het personeel. De manager is zeer te spreken over het team: Het is een heel betrokken, deskundig, bereidwillig, innovatief en vernieuwd team. Er werken momenteel 17 betaalde krachten die samen 1 team vormen en samen multi inzetbaar zijn. De manager is kritisch bij de aanname van nieuw personeel en als iemand tegen valt in de proefperiode, dan zal zij niet met de desbetreffende medewerker verder gaan. Voorheen deed de manager alles zelf. Doordat zij extra taken/andere locaties erbij gekregen heeft, kan dit niet meer. Zo heeft zij het vrijwilligersbeleid bijvoorbeeld uit handen gegeven. Er is een vrijwillige vrijwilligerscoördinator. Deze coördinator heeft een gesprek met potentiele nieuwe vrijwilligers. In dit gesprek wordt gekeken wat iemand wil en hoeveel dagen iemand wil komen. Daarna draait iemand 3 maanden mee in verschillende groepen. De eerste dag is de coördinator er om de vrijwilliger op te vangen en de dag aan het einde door te spreken. Gaande weg gaat de vrijwilliger zelf wat dingen doen en na 3 maanden wordt er geëvalueerd. Dit wordt gedaan met 1 van de medewerkers. De manager heeft 4 keer per jaar een bespreking met de vrijwilligers. Tijdens dit overleg worden allerhande zaken, waaronder beleidszaken, besproken. Er zijn 3 soorten vrijwilligers binnen het centrum: reguliere vrijwilligers, ervaringsdeskundige vrijwilligers en vrijwilligers die via de gemeente komen werken om zo in een werkritme te blijven. Vrijwilligers krijgen 2/3 keer per jaar een cursus. Vooraf wordt met hen besproken waar zij behoefte aan hebben. Afhankelijk van de inhoud wordt een docent gezocht. Medewerkers ontvangen ook scholing. Hierbij worden de richtlijnen van de Zellingen gevolgd. Er is 2 maal per jaar een teamscholing en individuele scholing wordt in het functioneringsgesprek besproken. Alle scholing en wensen worden beschreven in het scholingsplan dat de manager jaarlijks maakt. Toetsen en leren van andere inhoudelijke deskundigen Het Afasiecentrum levert waar mogelijk een actieve bijdrage aan de landelijke ontmoetingsdagen van de AVN. Onderhouden van relevante contacten in de keten

5 Het afasiecentrum heeft diverse relevante contacten met andere zorgaanbieders. De manager besteedt veel aandacht aan de toekomst en strategisch beleid om ook in de toekomst de zorg te kunnen blijven bieden die nu geboden wordt. Actief deelnemen aan ketenoverleg in de regio Het centrum is onderdeel van het hersenletselteam en er zijn diverse keten overleggen en samenwerkingsverbanden waar de Zellingen in deel neemt. Afasiecentrum fungeert als expertisecentrum Het centrum heeft duidelijk de functie van een expertise centrum. Mensen weten hen te vinden. Algemene indruk auditoren: Het centrum in Rotterdam bestaat al jaren en levert een constante kwaliteit. Het centrum is innoverend en probeert op allerlei manieren de huidige dienstverlening ook voor de toekomst veilig te stellen. Processen zijn op orde en er wordt een prima mix van behandeling, begeleiding en welzijn geboden waarbij cliënten daadwerkelijk centraal staan. 2. Cliëntenperspectief Vanuit het cliëntenperspectief hebben 2 gesprekken plaatsgevonden: met cliënten en verwanten Gesprek 1 Auditee s : in totaal circa 6 cliënten op verschillende momenten en uit verschillende groepen Auditoren : directeur en landelijk coördinator afasiecentra van de AVN. In het gesprek zijn de volgende onderwerpen besproken: Vraaggestuurd handelingsplan en evaluatie hiervan Er wordt doelgericht gewerkt: Iedereen heeft zijn eigen verhaal. Ik wil goed leren praten. Cliënten willen zo veel mogelijk bereiken: Ik wil zoveel mogelijk terugkomen. Dat de oude worden niet lukt, beseft men wel: Kan niet, nee nee zo ver mogelijk. Men wil wel zo hard mogelijk en zo veel mogelijk oefenen, het liefst steeds samen met de logopedist: Samen oefen je beter dan alleen. De doelen worden vastgesteld, aldus cliënten: Staat op papier. De doelen worden geregeld geëvalueerd:

6 Om de zoveel tijd kijken wat is er gebeurd. Gaan wij verder of anders? Eens in half jaar. Kijken Het werken op het centrum levert cliënten ook daadwerkelijk iets op. Op de vraag of mensen iets leren, gaan vele duimen de lucht in: Ik kon eerst geen woord zeggen. Komt langzaam terug. Alles stukje omhoog. Een cliënt geeft met zijn hand een stijgende lijn naar boven aan. Vlak maar stijgend: Praten hier geleerd. Beetjes, beetjes. Rijndam gedaan, hier meeste geleerd. Het kost veel energie en gaat langzaam maar uiteindelijk levert het vele oefenen wel iets op: Het gaat langzaam. Oefenen, oefenen, oefenen, oefenen, pff, oefenen. Langzaam Flexibiliteit Afasiecentrum en initiëren van nieuwe vraaggestuurde activiteit Cliënten ervaren het centrum als klantgericht en open voor nieuwe ideeën: Nooit gezegd kan niet. Antwoord aan de cliënt met betrekking tot zijn hulpvraag De cliënten geven aan dat aan hun hulpvragen worden beantwoord en dat er echt naar hun wensen geluisterd wordt. Zo had een cliënt had wat vragen over fysieke ervaringen in zijn lijf. Samen met hem is er een groepje gezocht om hier een paar keer over te praten met elkaar onder leiding van de psycholoog: Het heeft mij geholpen om er met anderen over te praten. Ik kreeg van iedereen informatie. Inbreng van cliënten De cliënten geven aan dat zij terecht kunnen bij alle mensen die op het centrum werken en dat problemen worden opgelost. Soms kan dat nu eenmaal niet: Proberen het op te lossen maar van de zang is lastig. Is te klein hier. Tevredenheid cliënt met doelstelling en deelname in groepen Cliënten mogen een cijfer geven aan het centrum. Zij geven allen een 8 of een 9 Zij zeggen erg blij te zijn met het centrum. Er hoeft niets te veranderen. Hooguit de zanggroep: die maakt wel erg veel lawaai. Het zijn geen 10-en omdat er altijd wel iets te verbeteren is: Geen tien, er is altijd wel iets. Een 10 is alleen waar alles goed is. Dat is nergens. Een tien is pas mogelijk als het centrum mensen volledig van de afasie kan afhelpen door middel van een simpele druk op een knop in de hersenen: Zou een tien als klik en alles weer goed. Zij zijn tevreden en hebben het naar hun zin:

7 Met elkaar leuk hebben. Hartstikke leuk hier. Ongevraagd wijst een cliënt naar een medewerker en zegt: jij. Daarna gaat er een duim de lucht in. Deze cliënt is dik tevreden met deze begeleider! Algemene indruk auditoren: Binnen de groep heerst een prettige sfeer en cliënten zijn tevreden over de sfeer en wat zij bereiken, ook al gaat dit soms minder hard dan zij willen en kost het de nodige inspanning. Gesprek 2 Auditee s : 4 partners van cliënten van het Afasiecentrum Auditoren : directeur en landelijk coördinator afasiecentra van de AVN In het gesprek zijn de volgende onderwerpen besproken en geconstateerd: Vraaggestuurd handelingsplan De partners geven aan dat zij merken dat er doelgericht gewerkt wordt en dat dit leidt tot vooruitgang: Hij komt hier al 8 jaar en wij zijn heel tevreden. Hij gaat ook nog steeds vooruit. Hij is ver gekomen, van niets af. Het gaat nog steeds alsmaar beter terwijl men zei dat je maar 2 jaar kunt herstellen. Er zijn nog steeds dikke vorderingen. Na vijf jaar zie ik nog steeds vooruitgang, ook ten aanzien van het gebruik van hulpmiddelen. Nu heeft mijn partner geleerd om dingen op internet op te zoeken. Er is meer dan praten om te communiceren en daar zie je hier echt enorme stappen. Ze zijn daar echt enorm creatief in. Initiëren van nieuwe vraaggestuurde activiteit en antwoord aan de cliënt met betrekking tot zijn hulpvraag & Antwoord aan de cliënt m.b.t. zijn hulpvraag en flexibiliteit Partners ervaren het centrum als zeer klantgericht en flexibel. Vragen worden altijd serieus genomen en het aanbod is echt cliëntgericht: Er wordt goed op alle wensen ingespeeld. Het is een stukje maatwerk. Daar begon ik mee aan het begin van dit gesprek en dat blijft zo: maatwerk. Over het algemeen probeert men de wensen van cliënten te vertalen en gericht te zoeken naar iets anders als het niet bevalt. Er wordt geprobeerd om alles in te passen. Evaluatie van handelingsplan De partners geven aan dat het plan elk half jaar wordt geëvalueerd en dat zij en de cliënt hierbij aanwezig zijn. De cliënt wordt hierbij centraal gesteld: Ik ben bij de gesprekken elk half jaar en het is heel fijn dat er dan echt aan de mensen zelf wordt gevraagd wat ze willen en vinden. Daar is heel duidelijk aandacht voor.

8 Er is echter ook aandacht voor de partner: Naar ons wordt ook geluisterd. Als er eerder een evaluatie nodig is, dan wordt dat geregeld: Mijn vrouw kan niet praten maar het lijkt er op dat ze het even minder naar haar zin heeft. Dit wordt direct opgepakt en er staat een gesprek gepland. Het is heel klantvriendelijk. Inbreng van cliënten De partners vertellen dat de medewerkers laagdrempelig zijn en de inbreng van cliënten of partners serieus nemen: Alles is bespreekbaar en ze staan overal voor open. Alle ideeën worden serieus genomen. Zo kwam er een high tea, het golfen, de fietstocht enzovoorts. Elders zeggen ze direct kan niet als je iets vraagt. Hier zeggen ze laten wij eens kijken. Tevredenheid cliënt met doelstelling en deelname in groepen Over het algemeen zijn hun naasten en zij zelf graag op het centrum, aldus de partners: Hij zit hier ontzettend op zijn plek. Hij ziet het hier als heel nuttig en fijn. Hier is zijn therapie en wereld. Er is een partner groep maar het is ook gewoon fijn om hier af en toe te zijn. Het is een stukje gevoel, sfeer waardoor ik hier graag kom. Hier zit je in een wereldje waar anderen je begrijpen. Voor cliënten en naasten worden er ook uitjes georganiseerd zoals een fietstocht of een dagje weg of zelfs complete zeilweekenden. Dit naar volle tevredenheid van cliënten en partners: Dit is gezellig en goed georganiseerd. Niet iedereen heeft hier behoefte aan maar dat wordt geaccepteerd: Dingen kunnen, maar hoeven niet. Het is maatwerk. Er wordt niet naar je gekeken van waarom doe je niet mee?! De partners zijn ook zeer te spreken over het deskundigheidsniveau van de medewerkers: Het zijn kundige mensen waar je vertrouwen in hebt. Ik vind het heel fijn dat mensen echt kundig zijn. Ze hebben er echt verstand van. Het is niet alleen maar bezig houden van de cliënten. Deze deskundigheid gaat samen met een menselijke houding richting cliënten: Ze kennen de cliënten ook echt. Dat vind ik knap want het zijn er zo veel. Medewerkers kunnen ook bemiddelen als dat nodig is: Mijn man wil weer fulltime gaan werken. Als ik zeg dat dat niet lukt, dan gelooft hij mij niet. Dan komt er hier een gesprek en vertellen zij het en dan is het wel goed. Ze bemiddelen dan tussen ons.

9 Ook de samenwerking met anderen wordt gewaardeerd: Met de logopedist in onze woonplaats wordt afgestemd zodat het aansluit en past en elkaar kan versterken in plaats van tegenwerken. De partners zijn uitermate tevreden en kunnen eigenlijk geen verbeterpunten aangeven. Uiteindelijk wordt aangegeven dat het misschien vervelend is dat de zanggroep in de centrale ruimte zit en dat andere cliënten daar last van hebben. Het wordt wel weer gewaardeerd dat het centrum een eigen gebouw heeft en daardoor eigenheid uitstraalt. Men zou het centrum dan ook zeker aanbevelen aan anderen en sommige partners hebben dit ook al gedaan: Je gunt het iedereen. Ze kunnen zich een leven zonder het centrum niet voorstellen: Als ik hier toch nooit was achter gekomen..dat is beangstigend. Het is zoveel meer dan logopedie. Algemene indruk auditoren: Verwanten zijn uitermate tevreden met het centrum en zien zelfs jaren na het letsel nog vooruitgang. Zij zouden zich geen raad weten zonder het centrum dat volgens hen de cliënt altijd op 1 zet. 3. Medewerkers perspectief Auditee s: Auditoren: in eerste gesprek: afasietherapeut en begeleider en in tweede gesprek: 4 vrijwilligers waarvan 2 ervaringsdeskundige vrijwilligers directeur en landelijk coördinator afasiecentra van de AVN In het gesprek zijn de volgende onderwerpen besproken en geconstateerd: Werving De aanwezige vrijwilligers zijn vanwege hun interesse of eigen ervaringen bij het afasiecentrum terecht gekomen: Ik ben stootloos overgegaan. Ik kon amper praten. Heb ik hier geleerd. Toen uitgedokterd na zes jaar en vrijwilliger geworden. Groepsdynamiek en opvang De vrijwilligers ervaren hun werk als erg leuk: Het is heel gaaf. Je leert op een andere manier naar mensen kijken. Je gaat door het oppervlakkige heen en je leert om niet alleen naar de buitenkant te kijken. Je krijgt een band met mensen en dat is heel gaaf. Ik kan iets betekenen en het levert mij ook iets op. Ik blijf het doen, ik vind het leuk. Muziek is mijn hobby. Ik ga ook veel met de excursies mee. Ik heb geen uitval dus kan helpen opstaan en in/uitstappen. Ik heb dat niet, ik wat er wat mee. Ik kan helpen. (ervaringsdeskundige) Ik heb geen achtergrond in deze richting maar het is heel leuk om hier mee bezig te zijn.

10 Dit geldt ook voor de twee medewerkers die wij spraken: Het is ontzettend leuk. Het is dynamisch. Het is heerlijk. Je ziet mensen groeien en in hun kracht komen en dat is super. Het is een mooie mix ons team. Wij weten elkaar te vinden. Wij werken niet op een eilandje. Het is een platte organisatie. Je leert zelf nog zo veel. Vrijwilligers voelen zich gewaardeerd: Ze houden vrijwilligers in ere. Er is een jaarlijkse barbecue en met kerst krijg je iets. Er is waardering en menselijkheid. Ik krijg hier enorm veel voldoening. De sfeer wordt door vrijwilligers over het algemeen als prettig ervaren: Ik kwam vanuit de koude harde zakenwereld. Hier heb je een andere wereld: menselijker. Ze zijn er ook voor je als je zelf ergens mee zit. Het is een warm bad. Er is voldoende aandacht voor de vrijwilligers: Wij hebben elke maand overleg met de dag verantwoordelijke over hoe het met je gaat. In het begin was het moeilijk, maar ik voelde mij steeds meer op mijn gemak. (ervaringsdeskundige) Ook medewerkers voelen zich gewaardeerd en gesteund: Je weet waar je hulp kunt vragen. Er is een vangnet. Wij lossen het met elkaar op. Dit geldt ook voor de manager: Je weet precies aan wie je wat kunt vragen. Deskundigheidsbevordering Vrijwilligers voelen zich voldoende bekwaam om hun werk uit te voeren: Er is altijd iemand bij. (ervaringsdeskundige) Er wordt gestart met meelopen en langzaam aan kun je meer zelf gaan doen: In het begin loop je mee met de groepen. Er zijn cursussen om meer te leren over afasie en andere onderwerpen: Er zijn cursussen. Die zijn heel goed. Daarnaast wordt er tijdens de inwerkperiode veel verteld aan vrijwilligers:

11 Zij (coördinator vrijwilligers) heeft de eerste dag veel verteld over afasie en Clarinda (afasietherapeut) heeft een cursus gegeven. Deze cursus is niet nodig voor ervaringsdeskundige vrijwilligers, al zouden deze hem wel kunnen volgen als zij zouden willen: Wij hebben geen cursus gehad maar weten door onszelf genoeg. Geduld is het bovenal! Vrijwilligers geven aan dat er naar hun wensen wordt geluisterd en dat er naar hun talenten wordt gekeken: Communicatie Ik ben goed met computers en heb bijvoorbeeld een presentatie over de i-pad gegeven aan vrijwilligers. Er is geregeld teamoverleg en vier maal per jaar vrijwilligersoverleg met de manager Algemene indruk van de auditoren: De auditoren zien bevlogen, deskundige medewerkers (betaalde krachten en vrijwilligers) die met elkaar proberen cliënten zo ver mogelijk voor uit te helpen. 4. Conclusie en adviezen De auditoren hebben tijdens de audit gezien dat het afasiecentrum Rotterdam een kwalitatief hoogwaardig centrum is waarbij de cliënt daadwerkelijk centraal staat en medewerkers (betaald en onbetaald) met elkaar proberen de cliënt de juiste zorg, behandeling en begeleiding te bieden. Het aanbod is divers en uitgebreid. Het centrum is innovatief en probeert zich op allerlei wijzen klaar te maken voor de toekomst. Processen zijn uitstekend beschreven en cliënten en verwanten zijn zeer tevreden over het centrum. Vanuit de auditoren is maar één advies: ga zo door!

Rapportage audit Afasiecentrum Zeeland

Rapportage audit Afasiecentrum Zeeland Rapportage audit Afasiecentrum Zeeland De Afasie Vereniging Nederland wil kwalitatief sterke afasiecentra met als doel optimale nazorg voor mensen met afasie. In 2009 is daarom in nauwe samenwerking met

Nadere informatie

Rapportage audit Afasiecentrum Amsterdam

Rapportage audit Afasiecentrum Amsterdam Rapportage audit Afasiecentrum Amsterdam De Afasie Vereniging Nederland wil kwalitatief sterke afasiecentra met als doel optimale nazorg voor mensen met afasie. In 2009 is daarom in nauwe samenwerking

Nadere informatie

Rapportage audit Afasiecentrum Zwolle e.o.

Rapportage audit Afasiecentrum Zwolle e.o. Rapportage audit Afasiecentrum Zwolle e.o. De Afasie Vereniging Nederland wil kwalitatief sterke afasiecentra met als doel optimale nazorg voor mensen met afasie. In 2009 is daarom in nauwe samenwerking

Nadere informatie

Rapportage audit Afasiecentrum Tilburg

Rapportage audit Afasiecentrum Tilburg Rapportage audit Afasiecentrum Tilburg De Afasie Vereniging Nederland wil kwalitatief sterke afasiecentra met als doel optimale nazorg voor mensen met afasie. In 2009 is daarom in nauwe samenwerking met

Nadere informatie

Rapportage audit Afasiecentrum Noord-Limburg

Rapportage audit Afasiecentrum Noord-Limburg Rapportage audit Afasiecentrum Noord-Limburg De Afasie Vereniging Nederland wil kwalitatief sterke afasiecentra met als doel optimale nazorg voor mensen met afasie. In 2009 is daarom in nauwe samenwerking

Nadere informatie

Rapportage audit Afasiecentrum Flevopolder/ t Gooi

Rapportage audit Afasiecentrum Flevopolder/ t Gooi Rapportage audit Afasiecentrum Flevopolder/ t Gooi De Afasie Vereniging Nederland wil kwalitatief sterke afasiecentra met als doel optimale nazorg voor mensen met afasie. In 2009 is daarom in nauwe samenwerking

Nadere informatie

Rapportage audit Afasiecentrum Den Haag en omstreken

Rapportage audit Afasiecentrum Den Haag en omstreken Rapportage audit Afasiecentrum Den Haag en omstreken De Afasie Vereniging Nederland wil kwalitatief sterke afasiecentra met als doel optimale nazorg voor mensen met afasie. In 2009 is daarom in nauwe samenwerking

Nadere informatie

Rapportage audit Afasiecentrum Utrecht

Rapportage audit Afasiecentrum Utrecht Rapportage audit Afasiecentrum Utrecht De Afasie Vereniging Nederland wil kwalitatief sterke afasiecentra met als doel optimale nazorg voor mensen met afasie. In 2009 is daarom in nauwe samenwerking met

Nadere informatie

Rapportage audit Afasiecentrum Twente

Rapportage audit Afasiecentrum Twente Rapportage audit Afasiecentrum Twente De Afasie Vereniging Nederland (AVN), sinds 1 juli 2014 hersenletsel.nl, wil kwalitatief sterke afasiecentra met als doel optimale nazorg voor mensen met afasie. In

Nadere informatie

Rapportage audit Afasiecentrum Eindhoven

Rapportage audit Afasiecentrum Eindhoven Rapportage audit Afasiecentrum Eindhoven De Afasie Vereniging Nederland wil kwalitatief sterke afasiecentra met als doel optimale nazorg voor mensen met afasie. In 2009 is daarom in nauwe samenwerking

Nadere informatie

Rapportage audit Afasiecentrum Friesland

Rapportage audit Afasiecentrum Friesland Rapportage audit Afasiecentrum Friesland De Afasie Vereniging Nederland wil kwalitatief sterke afasiecentra met als doel optimale nazorg voor mensen met afasie. In 2009 is daarom in nauwe samenwerking

Nadere informatie

Rapportage audit Afasiecentrum Parkstad Limburg

Rapportage audit Afasiecentrum Parkstad Limburg Rapportage audit Afasiecentrum Parkstad Limburg De Afasie Vereniging Nederland wil kwalitatief sterke afasiecentra met als doel optimale nazorg voor mensen met afasie. In 2009 is daarom in nauwe samenwerking

Nadere informatie

Rapportage audit Afasiecentrum Haarlem/Aalsmeer /Zaanstad

Rapportage audit Afasiecentrum Haarlem/Aalsmeer /Zaanstad Rapportage audit Afasiecentrum Haarlem/Aalsmeer /Zaanstad De Afasie Vereniging Nederland wil kwalitatief sterke afasiecentra met als doel optimale nazorg voor mensen met afasie. In 2009 is daarom in nauwe

Nadere informatie

Rapportage audit Afasiecentrum Groningen

Rapportage audit Afasiecentrum Groningen Rapportage audit Afasiecentrum Groningen De Afasie Vereniging Nederland wil kwalitatief sterke afasiecentra met als doel optimale nazorg voor mensen met afasie. In 2009 is daarom in nauwe samenwerking

Nadere informatie

Rapportage audit Afasiecentrum Drenthe

Rapportage audit Afasiecentrum Drenthe Rapportage audit Afasiecentrum Drenthe De Afasie Vereniging Nederland wil kwalitatief sterke afasiecentra met als doel optimale nazorg voor mensen met afasie. In 2009 is daarom in nauwe samenwerking met

Nadere informatie

Rapportage audit Afasiecentrum Zuid Limburg

Rapportage audit Afasiecentrum Zuid Limburg Rapportage audit Afasiecentrum Zuid Limburg De Afasie Vereniging Nederland wil kwalitatief sterke afasiecentra met als doel optimale nazorg voor mensen met afasie. In 2009 is daarom in nauwe samenwerking

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. Stichting Ons Bedrijf

Klanttevredenheidsonderzoek. Stichting Ons Bedrijf Klanttevredenheidsonderzoek Stichting Ons Bedrijf KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Stichting Ons Bedrijf vanuit de invalshoek van de cliënt. INHOUDSOPGAVE CLIËNTENAUDIT

Nadere informatie

RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013. BLIK op WERK KEURMERK. DaAr Werkmaatschappij van Stichting GGnet. 1 Inhoudsopgave

RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013. BLIK op WERK KEURMERK. DaAr Werkmaatschappij van Stichting GGnet. 1 Inhoudsopgave RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013 BLIK op WERK KEURMERK 1 Inhoudsopgave 2 Bevindingen 2.1 Algemeen 2.2 Voortraject inzicht in aanpak 2.3 Uitvoering 2.4 Begeleiding 2.5 Afronding 2.6 Communicatie en bereikbaarheid

Nadere informatie

Eva Trajectbegeleiding

Eva Trajectbegeleiding RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013 BLIK op WERK KEURMERK 1 Inhoudsopgave 2 Bevindingen 2.1 Algemeen 2.2 Voortraject inzicht in aanpak 2.3 Uitvoering 2.4 Begeleiding 2.5 Afronding 2.6 Communicatie en bereikbaarheid

Nadere informatie

RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013. BLIK op WERK KEURMERK. Rea College Pluryn. 1 Inhoudsopgave

RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013. BLIK op WERK KEURMERK. Rea College Pluryn. 1 Inhoudsopgave RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013 BLIK op WERK KEURMERK 1 Inhoudsopgave 2 Bevindingen 2.1 Algemeen 2.2 Voortraject inzicht in aanpak 2.3 Uitvoering 2.4 Begeleiding 2.5 Afronding 2.6 Communicatie en bereikbaarheid

Nadere informatie

Libra Revalidatie & Audiologie B.V.

Libra Revalidatie & Audiologie B.V. Libra Revalidatie & Audiologie B.V. Cliënten Audit Rapport Schema Blik op Werk Keurmerk Scope: Bieden van gespecialiseerde arbeidsdiagnostiek, training, ondersteuning en coaching, advisering en bemiddeling

Nadere informatie

nieuwsbrief We zullen doorgaan Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Maart 2012

nieuwsbrief We zullen doorgaan Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Maart 2012 Maart 2012 We zullen doorgaan In deze nieuwsbrief een nieuw gezicht: Diana Davelaar. Diana is de opvolger van Patrick Veenendaal. Patrick moest om gezondheidsredenen stoppen. Diana heeft in oktober het

Nadere informatie

32 Kwaliteitsbevordering

32 Kwaliteitsbevordering DC 32 Kwaliteitsbevordering 1 Inleiding In dit thema gaan we in op de begrippen kwaliteit, kwaliteitszorg en kwaliteitsbeleid. Het zijn onderwerpen die niet meer weg te denken zijn uit het Nederland van

Nadere informatie

Compact Re-integratie

Compact Re-integratie RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013 BLIK op WERK KEURMERK 1 Inhoudsopgave 2 Bevindingen 2.1 Algemeen 2.2 Voortraject inzicht in aanpak 2.3 Uitvoering 2.4 Begeleiding 2.5 Afronding 2.6 Communicatie en bereikbaarheid

Nadere informatie

Verbetertraject Zeggenschap / Kwaliteit van Bestaan sector Lichamelijke Gehandicaptenzorg

Verbetertraject Zeggenschap / Kwaliteit van Bestaan sector Lichamelijke Gehandicaptenzorg Verbetertraject Zeggenschap / Kwaliteit van Bestaan sector Lichamelijke Gehandicaptenzorg Cursus Mondigheid Dit praktijkvoorbeeld uit het verbetertraject Zeggenschap in de LG sector is door InteraktContour

Nadere informatie

Auditrapport. Blik op Werk Keurmerk. Resultaten cliëntenaudit 2012. Nieuwe Koers Beverwijk. Datum rapport: 8 februari 2013

Auditrapport. Blik op Werk Keurmerk. Resultaten cliëntenaudit 2012. Nieuwe Koers Beverwijk. Datum rapport: 8 februari 2013 Datum rapport: 8 februari 2013 Auditrapport Blik op Werk Keurmerk Resultaten cliëntenaudit 2012 Nieuwe Koers Beverwijk Kiwa Nederland BV. Stationspark 45 4462 DZ Goes Telefoon 0113 253434 Fax 0113 253622

Nadere informatie

Van Dreumel Human Capital B.V.

Van Dreumel Human Capital B.V. Cliënten Audit Rapport Norm : Blik op Werk Keurmerk Scope: Begeleiding van zieke werknemers, Outplacement, Reïntegratieactiviteite tweede spoor, Vacaturebemiddeling. Datum: 26-29 augustus 2014 DNV Team

Nadere informatie

Jeroen Dusseldorp 17-12-2013

Jeroen Dusseldorp 17-12-2013 Groeidocument trainingen blok 2 Jeroen Dusseldorp 17-12-2013 Inleiding Voor u ligt mijn groeidocument van de trainingen die zijn gegeven in blok 2 van de minor Consultancy. Om een succesvolle consultant

Nadere informatie

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A INLEIDING Ik heb vandaag een cadeautje meegenomen. Niet voor jullie, maar voor mijzelf. Het cadeautje staat voor de verrassingen

Nadere informatie

Wat is PDD-nos? VOORBEELDPAGINA S. Wat heb je dan? PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen.

Wat is PDD-nos? VOORBEELDPAGINA S. Wat heb je dan? PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen. Wat is PDD-nos? 4 PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen. Eigenlijk vind ik stoornis een heel naar woord. Want zo lijkt het net of er iets niet goed aan me

Nadere informatie

U in het middelpunt Die migraine hè Levenservaring verzilveren

U in het middelpunt Die migraine hè Levenservaring verzilveren Welzijn op recept Welkom bij SWOA. Uw huisarts heeft u met ons in contact gebracht. De dokter kan u op dit moment geen passende behandeling (meer) bieden. Toch voelt u zich niet lekker, of heeft u pijn.

Nadere informatie

Persoonlijk opleiding plan

Persoonlijk opleiding plan Persoonlijk opleiding plan Een opdrachtgever adviseren Hem vertellen wat jou de beste optie lijkt. Het klopt dat ik deze competenties zo had ingevuld. Ik heb hiermee ervaring doordat ik vaak op forums

Nadere informatie

Auditrapport. Vertrouwelijk. : Vluchtelingen Werk Noord Nederland. Audit datum/data : meerdere data februari 2013. Projectnummer : 89200737-30

Auditrapport. Vertrouwelijk. : Vluchtelingen Werk Noord Nederland. Audit datum/data : meerdere data februari 2013. Projectnummer : 89200737-30 Blad: 1/5 van Auditrapport met projectnummer: 89200737-30 d.d. 15 februari 2013 Auditrapport Organisatie : Vluchtelingen Werk Noord Nederland Soort audit : Clienten audit Toetsingsnorm : Blik op Werk Hoofdlocatie

Nadere informatie

RAPPORT CLIËNTAUDIT 2011 / BLIK op WERK KEURMERK. Psychologenpraktijk Timmermans- Raaijmakers. 1 Inhoudsopgave

RAPPORT CLIËNTAUDIT 2011 / BLIK op WERK KEURMERK. Psychologenpraktijk Timmermans- Raaijmakers. 1 Inhoudsopgave RAPPORT CLIËNTAUDIT 2011 / 2012 BLIK op WERK KEURMERK 1 Inhoudsopgave 2 Bevindingen 2.1 Algemeen 2.2 Voortraject inzicht in aanpak 2.3 Uitvoering 2.4 Begeleiding 2.5 Afronding 2.6 Communicatie en bereikbaarheid

Nadere informatie

Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan

Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan Zorgleefplan, ondersteuningsplan en begeleidingsplan Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan Om goede zorg en/of ondersteuning te kunnen geven aan een cliënt is het werken

Nadere informatie

Maak het waar met de cliëntenraad

Maak het waar met de cliëntenraad Maak het waar met de cliëntenraad Ouderen Maak het waar met de cliëntenraad Wat is de Cliëntenraad ouderen De cliëntenraad is een groep van vijf tot tien mensen die met de directeur overlegt over bepaalde

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS Huisartsenpraktijk De Vries ARGO BV 2014 Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van huisartsenpraktijk de Vries is vorig jaar een tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Beste vrijwilliger, Bestuur, directie en medewerkers Welzijn Castricum

Beste vrijwilliger, Bestuur, directie en medewerkers Welzijn Castricum Beste vrijwilliger, Fijn dat u geïnteresseerd bent in Welzijn Castricum en overweegt of misschien al besloten heeft om vrijwilligerswerk bij ons te gaan doen! Het werk van Welzijn Castricum is onmogelijk

Nadere informatie

Enquête onder de vrijwilligers van de Gemiva-SVG Groep 2010

Enquête onder de vrijwilligers van de Gemiva-SVG Groep 2010 Enquête onder de vrijwilligers van de Gemiva-SVG Groep 2010 De Gemiva-SVG Groep heeft ruim 900 vrijwilligers die op zeer uiteenlopende momenten hun diensten verlenen bij activiteiten voor mensen met een

Nadere informatie

BERK FLEXIBELE OPVANG

BERK FLEXIBELE OPVANG ONDERNEMERSRAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2013 BERK FLEXIBELE OPVANG oktober 2013, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Onderzoeksvariabelen

Nadere informatie

Hertaling augustus 2017 Annemiek Denissen

Hertaling augustus 2017 Annemiek Denissen Hertaling augustus 2017 Annemiek Denissen 1 Het regionaal platform ervaringskennis Wie zijn wij? Wij zijn mensen uit cliëntenraden in Nijmegen en begonnen in 2013.Wij vinden het belangrijk om wat cliënten

Nadere informatie

Creatief en flexibel toepassen van Triplep. Maarten Vos Doe, laat zien, lach, oefen en geef applaus

Creatief en flexibel toepassen van Triplep. Maarten Vos Doe, laat zien, lach, oefen en geef applaus Creatief en flexibel toepassen van Triplep Maarten Vos Doe, laat zien, lach, oefen en geef applaus Programma Overzicht Kennismaking Persoonlijke werving van ouders Een goede relatie opbouwen met de ouders

Nadere informatie

Monitor en klachten meldpunt Sociaal Domein

Monitor en klachten meldpunt Sociaal Domein Monitor en klachten meldpunt Sociaal Domein De ingekochte individuele maatwerkvoorzieningen en de gemeentelijke dienstverlening worden gemeten op hun kwaliteit. Wat zijn de eerste bevindingen? Alice van

Nadere informatie

Presentatie kwalitatief onderzoek beleving respondenten moestuinproject Asten - Someren

Presentatie kwalitatief onderzoek beleving respondenten moestuinproject Asten - Someren Presentatie kwalitatief onderzoek beleving respondenten moestuinproject Asten - Someren Dia 1: Hallo allemaal en welkom bij mijn presentatie. Ik heb onderzoek gedaan bij Moestuin d n Erpel in Someren.

Nadere informatie

PrivaZorg. PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk!

PrivaZorg. PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk! PrivaZorg PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk! 1 Welkom bij PrivaZorg! PrivaZorg is een thuiszorgorganisatie, die werkt met gemotiveerde, zelfstandige zorgverleners. Thuiszorg is zorg bij mensen

Nadere informatie

Auditrapport. Blik op Werk Keurmerk. Resultaten cliëntenaudit Kusters Scholing & Training Venray. Datum rapport:

Auditrapport. Blik op Werk Keurmerk. Resultaten cliëntenaudit Kusters Scholing & Training Venray. Datum rapport: Datum rapport: 15-01-2013 Auditrapport Blik op Werk Keurmerk Resultaten cliëntenaudit 2012 Kusters Scholing & Training Venray Kiwa Nederalnd BV. Statiosnpark 45 4462 DZ Goes Telefoon 0113 253434 Fax 0113

Nadere informatie

Inclusief Intervens B.V.

Inclusief Intervens B.V. Casenummer BOW RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013 BLIK op WERK KEURMERK 1 Inhoudsopgave 2 Bevindingen 2.1 Algemeen 2.2 Voortraject inzicht in aanpak 2.3 Uitvoering 2.4 Begeleiding 2.5 Afronding 2.6 Communicatie

Nadere informatie

Lesbrief 14. Naar personeelszaken.

Lesbrief 14. Naar personeelszaken. http://www.edusom.nl Thema Op het werk Lesbrief 14. Naar personeelszaken. Wat leert u in deze les? Wanneer u zeggen en wanneer jij zeggen. Je mening geven en naar een mening vragen. De voltooide tijd gebruiken.

Nadere informatie

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben Ik ben wie ik ben Naam: Lisa Westerman Inhoudsopgave Inleiding... 3 De uitslag van Lisa Westerman... 7 Toelichting aandachtspunten en leerdoelen... 8 Tot slot... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Hallo Lisa,

Nadere informatie

Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg

Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg Informatie voor cliënten Cliënten en geestelijke gezondheidszorg Slachtoffers van mensenhandel hebben vaak nare dingen meegemaakt. Ze zijn geschokt

Nadere informatie

Op een bepaald moment moet je accepteren, dat je niet alles meer zelf kunt.

Op een bepaald moment moet je accepteren, dat je niet alles meer zelf kunt. Het mooiste van mijn beroep GEVEN VAN LIEFDE ÉN ZORG één druk op de knop PERSOONLIJK ALARM Lekker makkelijk! MAALTIJDSERVICE Op een bepaald moment moet je accepteren, dat je niet alles meer zelf kunt.

Nadere informatie

CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!!

CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!! CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!! De brief: Het Venster F.D. Rooseveltlaan 18 Postbus 2157 5600 CD Eindhoven Eindhoven, 29 november 2011 Betreft: Enquete cliënttevredenheid Beste

Nadere informatie

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben Ik ben wie ik ben Naam: Johan Vosbergen Inhoudsopgave Inleiding... 3 De uitslag van Johan Vosbergen... 7 Toelichting aandachtspunten en leerdoelen... 8 Tot slot... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Hallo Johan,

Nadere informatie

Afasiecentrum De Archipel Zuidoost-Brabant

Afasiecentrum De Archipel Zuidoost-Brabant Afasiecentrum De Archipel Zuidoost-Brabant Niets is meer vanzelf-sprekend Afasie Vereniging Nederland Afasie verandert het leven op ingrijpende wijze Afasie ontstaat door een Niet Aangeboren Hersenletsel

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Stichting Welzijn Middelburg Klanttevredenheidsonderzoek juli 2014 Voorwoord Met gepaste trots presenteer ik u het klanttevredenheidonderzoek (KTO) naar de dienstverlening en activiteiten van Stichting

Nadere informatie

IMK Intermediair B.V.BU Begeleiding

IMK Intermediair B.V.BU Begeleiding RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013 BLIK op WERK KEURMERK 1 Inhoudsopgave 2 Bevindingen 2.1 Algemeen 2.2 Voortraject inzicht in aanpak 2.3 Uitvoering 2.4 Begeleiding 2.5 Afronding 2.6 Communicatie en bereikbaarheid

Nadere informatie

Hersenletselcentrum: een brug van zorg naar welzijn. Projectteam Hersenletselcentra Zuidoost Brabant

Hersenletselcentrum: een brug van zorg naar welzijn. Projectteam Hersenletselcentra Zuidoost Brabant Hersenletselcentrum: een brug van zorg naar welzijn Definitie Niet Aangeboren Hersenletsel Een beschadiging in de hersenen door bijvoorbeeld een ongeluk, beroerte, hersentumor etc. Deze beschadiging heeft

Nadere informatie

Auditrapport. Blik op Werk Keurmerk. Resultaten cliëntenaudit. Edinova Alkmaar. Datum rapport: 16 februari 2015

Auditrapport. Blik op Werk Keurmerk. Resultaten cliëntenaudit. Edinova Alkmaar. Datum rapport: 16 februari 2015 Datum rapport: 16 februari 2015 Auditrapport Blik op Werk Keurmerk Resultaten cliëntenaudit Edinova Alkmaar Kiwa Nederland BV. Statiosnpark 45 4462 DZ Goes Telefoon 0113 253434 Internet www.kiwa.nl Auditrapport

Nadere informatie

BETERapp pilot plan organisatie X. In twaalf weken een succesvolle pilot met de BETERapp.

BETERapp pilot plan organisatie X. In twaalf weken een succesvolle pilot met de BETERapp. BETERapp pilot plan organisatie X In twaalf weken een succesvolle pilot met de BETERapp. Ervaringen cliënt: BETERapp is trouwe vriend De Beterapp is absoluut een aanvulling op de reguliere behandeling.

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid ASZ

Vrijwilligersbeleid ASZ Vrijwilligersbeleid ASZ Versie vastgesteld in de bestuursvergadering van 8 juli 2013. Doelgroep: (1) bestuurders en (2) geïnteresseerde leden/vrijwilligers van de ASZ Waarom vrijwilligersbeleid? De Algemene

Nadere informatie

Zoektocht. Directeur/bestuurder Socius

Zoektocht. Directeur/bestuurder Socius Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar, klik dan hier voor de webversie. Klik hier voor een PDF van de nieuwsbrief. Socius januari 2014 Zoektocht Op de drempel van 2014 kijk ik nog eens naar wat ons het

Nadere informatie

WIZ Re-integratie en Coaching

WIZ Re-integratie en Coaching RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013 BLIK op WERK KEURMERK 1 Inhoudsopgave 2 Bevindingen 2.1 Algemeen 2.2 Voortraject inzicht in aanpak 2.3 Uitvoering 2.4 Begeleiding 2.5 Afronding 2.6 Communicatie en bereikbaarheid

Nadere informatie

Hoe kunt u met minder geld toch de kwaliteit van dienstverlening waarborgen voor kwetsbare doelgroepen?

Hoe kunt u met minder geld toch de kwaliteit van dienstverlening waarborgen voor kwetsbare doelgroepen? Hoe kunt u met minder geld toch de kwaliteit van dienstverlening waarborgen voor kwetsbare doelgroepen? Visie tafelleider: Met minder geld hetzelfde of misschien zelfs meer doen. Dat is de grote uitdaging

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleidsplan

Vrijwilligersbeleidsplan Vrijwilligersbeleidsplan Nieuw-Buinen, juli 2012 Voorwoord Een vereniging staat of valt met de hulp die een vereniging krijgt van vrijwilligers. Heel kort; zonder vrijwilligers geen v.v. Nieuw Buinen.

Nadere informatie

Beginsituatie. Aanpak

Beginsituatie. Aanpak Ouderparticipatie op school Meedoen kun je leren! Februari Juli 2012 Beginsituatie De aanleiding voor SBO School A 1 om met het project Ouderparticipatie op school Meedoen kun je leren!, aandacht te besteden

Nadere informatie

Samenvatting jaarrapportage kinderopvang 2015.

Samenvatting jaarrapportage kinderopvang 2015. Samenvatting jaarrapportage kinderopvang 2015. Dit is de samenvatting van de Jaarrapportage 2015 van AKROS Kinderopvang. In het jaarverslag presenteren wij u met trots de belangrijkste ontwikkelingen en

Nadere informatie

Samenvatting uit het Tevredenheidsonderzoek 2012 / 2013

Samenvatting uit het Tevredenheidsonderzoek 2012 / 2013 Samenvatting uit het Tevredenheidsonderzoek 2012 / 2013 Onderzoek is uitgevoerd en gerapporteerd door Panteia in opdracht van Loopbaankamer Tilburg Bronvermelding van hieronder vermeldde gegevens: Panteia,

Nadere informatie

CONCEPT PESTPROTOCOL SBO DE BALANS

CONCEPT PESTPROTOCOL SBO DE BALANS CONCEPT PESTPROTOCOL SBO DE BALANS Reina Bos en Henk Versteeg 0 Inhoudsopgave: 1. Pesten op school: Hoe gaan wij er mee om? 2. Algemene voorwaarden 3. Hoe willen wij daar op De Balans mee omgaan? 4. Uitgangspunten

Nadere informatie

Blok 1 - Voeding en ziekte

Blok 1 - Voeding en ziekte Reflectie jaar 2 Algemeen Nadat ik mijn propedeuse heb behaald kon ik mij in het volgende studiejaar compleet richten op het begin van de hoofdfase. Ik heb in het tweede jaar veel geleerd en mijzelf verder

Nadere informatie

RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013. BLIK op WERK KEURMERK. Amarus. 1 Inhoudsopgave

RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013. BLIK op WERK KEURMERK. Amarus. 1 Inhoudsopgave RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013 BLIK op WERK KEURMERK 1 Inhoudsopgave 2 Bevindingen 2.1 Algemeen 2.2 Voortraject inzicht in aanpak 2.3 Uitvoering 2.4 Begeleiding 2.5 Afronding 2.6 Communicatie en bereikbaarheid

Nadere informatie

Mede-zeggenschap Cliënten Pluryn Jaarverslag 2008

Mede-zeggenschap Cliënten Pluryn Jaarverslag 2008 Mede-zeggenschap Cliënten Pluryn Jaarverslag 2008 Dit is het verslag van de Mede-zeggenschap van Pluryn. Het verslag gaat over het jaar 2008. Bijvoorbeeld wat deden de lokale cliëntenraden en wat deed

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek. Rapportage over de tevredenheid van de jongeren die een programma volgen bij Prins Heerlijk.

Tevredenheidsonderzoek. Rapportage over de tevredenheid van de jongeren die een programma volgen bij Prins Heerlijk. Tevredenheidsonderzoek Rapportage over de tevredenheid van de jongeren die een programma volgen bij Prins Heerlijk. Stichting Buitengewoon leren & werken Prins Heerlijk Juni 2013 Stichting Buitengewoon

Nadere informatie

CCR NIEUWSBRIEF OKTOBER 2016 / JAARGANG 2 - NR. 3 EEN INITIATIEF VAN DE CENTRALE CLIËNTENRAAD VAN LIMOR

CCR NIEUWSBRIEF OKTOBER 2016 / JAARGANG 2 - NR. 3 EEN INITIATIEF VAN DE CENTRALE CLIËNTENRAAD VAN LIMOR EEN INITIATIEF VAN DE CENTRALE CLIËNTENRAAD VAN LIMOR CCR nieuwsbrief oktober 2016 / JAARGANG 2 - NR. 3 Een initiatief van de Centrale Cliëntenraad van LIMOR WEER EEN NIEUW CCR-LID ERBIJ: WELKOM DESIREE

Nadere informatie

Toolkit Cliëntenparticipatie Zorg en Welzijn

Toolkit Cliëntenparticipatie Zorg en Welzijn Toolkit Cliëntenparticipatie Zorg en Welzijn De toolkit Cliëntenparticipatie Zorg en Welzijn bevat vier praktische instrumenten om samen met cliënten te werken aan verbetering of vernieuwing van diensten

Nadere informatie

Training - Begeleiding - Coaching BALANS DE BAAS VOOR VROUWEN DIE MAMA ZIJN OF WORDEN

Training - Begeleiding - Coaching BALANS DE BAAS VOOR VROUWEN DIE MAMA ZIJN OF WORDEN Training - Begeleiding - Coaching BALANS DE BAAS VOOR VROUWEN DIE MAMA ZIJN OF WORDEN HERKEN JE DIT? Heb je steeds het gevoel het net niet goed genoeg te doen voor iedereen? Zijn de dagen te kort voor

Nadere informatie

NLtraining. Cliënten Audit Rapport 2013. Norm : Keurmerk Blik op Werk

NLtraining. Cliënten Audit Rapport 2013. Norm : Keurmerk Blik op Werk 2013 Norm : Scope: - Scholing, opleiding en training - Sociale activering of begeleiding - Inburgeren. Datum: 14 t/m 19 oktober 2013 DNV Team Leader Audit Team C.C.M. de Vries MBA C.C.M. de Vries MBA 1

Nadere informatie

Resultaten van de Kans- tevredenheidenquête d.d. juni 2012.

Resultaten van de Kans- tevredenheidenquête d.d. juni 2012. Resultaten van de Kans- tevredenheidenquête d.d. juni 2012. In totaal legden 42 mensen deze enquête af. Statistieken voor vraag 1 : Heb je dit schooljaar contact gehad met Kans? Ja 90.48% Nee 9.52% Statistieken

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. Olympia Uitzendbureau

Klanttevredenheidsonderzoek. Olympia Uitzendbureau Klanttevredenheidsonderzoek Olympia Uitzendbureau KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Olympia Uitzendbureau vanuit de invalshoek van de cliënt. INHOUDSOPGAVE CLIËNTENAUDIT

Nadere informatie

RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013. BLIK op WERK KEURMERK. Frame. 1 Inhoudsopgave

RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013. BLIK op WERK KEURMERK. Frame. 1 Inhoudsopgave RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013 BLIK op WERK KEURMERK 1 Inhoudsopgave 2 Bevindingen 2.1 Algemeen 2.2 Voortraject inzicht in aanpak 2.3 Uitvoering 2.4 Begeleiding 2.5 Afronding 2.6 Communicatie en bereikbaarheid

Nadere informatie

CLIËNT TEVREDENHEID ONDERZOEK Victorie Hulp- en Dienstverlening

CLIËNT TEVREDENHEID ONDERZOEK Victorie Hulp- en Dienstverlening CLIËNT TEVREDENHEID ONDERZOEK 2016 Victorie Hulp- en Dienstverlening Juni 2016 Inhoud Inhoud 2 Inleiding 3 Samenvatting 4 Doelstelling CTO 5 Werkwijze 5 Doelgroep 5 Onderzoeksresultaten 6 Eindconclusie

Nadere informatie

Rapport Tevredenheidsmeting Niet-geïndiceerde Dagopvang Appingedam

Rapport Tevredenheidsmeting Niet-geïndiceerde Dagopvang Appingedam Rapport Tevredenheidsmeting Niet-geïndiceerde Dagopvang Appingedam Inleiding Voor u ligt het rapport met de uitkomst van de tevredenheidsmeting uitgevoerd door de afdeling BK&I van ZhgN onder deelnemers

Nadere informatie

Vangnetteam Parkstad. Secretariaat Meldpunt: T 045 573 65 99 Bezoekadres: Raadhuisstraat 3, 6444 AA Brunssum

Vangnetteam Parkstad. Secretariaat Meldpunt: T 045 573 65 99 Bezoekadres: Raadhuisstraat 3, 6444 AA Brunssum Secretariaat Meldpunt: Vangnetteam Parkstad Extra ondersteuning voor wie dat gebruiken kan... 1 2 3 4 5 9 10 6 Soms kunnen mensen wel eens wat extra hulp gebruiken. Al vinden veel mensen het lastig om

Nadere informatie

Drive the Care Company BV

Drive the Care Company BV RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013 BLIK op WERK KEURMERK 1 Inhoudsopgave 2 Bevindingen 2.1 Algemeen 2.2 Voortraject inzicht in aanpak 2.3 Uitvoering 2.4 Begeleiding 2.5 Afronding 2.6 Communicatie en bereikbaarheid

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. Margolin

Klanttevredenheidsonderzoek. Margolin Klanttevredenheidsonderzoek Margolin KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Margolin vanuit de invalshoek van de cliënt. INHOUDSOPGAVE CLIËNTENAUDIT BLIK OP WERK...

Nadere informatie

Kwaliteit van leven Een hulpmiddel bij de voorbereiding van een zorgplan

Kwaliteit van leven Een hulpmiddel bij de voorbereiding van een zorgplan Kwaliteit van leven Een hulpmiddel bij de voorbereiding van een zorgplan De zorg en begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking moet erop gericht zijn dat de persoon een optimale kwaliteit

Nadere informatie

Rapportage Klanttevredenheidsonderzoek

Rapportage Klanttevredenheidsonderzoek Rapportage Klanttevredenheidsonderzoek Pedicure Medisch Pedicurepraktijk Op den Voet Type pedicure: Medisch Datum: 23-09- 2013 Pagina 1 van 25 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Resultaten klanttevredenheidsonderzoek...

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan Hieronder wordt een aantal kernpunten uit het pedagogische beleidsplan van Kinderdagverblijf Het Sprookjesbos besproken. Het volledige pedagogische beleidsplan ligt ter inzage op

Nadere informatie

Alle medewerkers zijn professioneel en erg vriendelijk.

Alle medewerkers zijn professioneel en erg vriendelijk. Wonen Thuis Expert WONEN THUIS EXPERT Alle medewerkers zijn professioneel en erg vriendelijk. De RSZK biedt zorg en diensten aan mensen die vanwege hun leeftijd, ziekte of een beperking in meer of mindere

Nadere informatie

Jaarplan ASVZ 2017 Samen Sterker

Jaarplan ASVZ 2017 Samen Sterker jaarplan ASVZ 2017 eenvoudige versie Jaarplan ASVZ 2017 Samen Sterker Jaarplan ASVZ Dit is het jaarplan van ASVZ. Hierin schrijft ASVZ op wat we in 2017 gaan doen en wat beter of anders kan in de zorg.

Nadere informatie

Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 2013

Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 2013 Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 21 Oktober 21 1 Inhoudsopgave H1 Inleiding H2 Aantal vrijwilligers per sector/locatie en respons H Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek 21

Nadere informatie

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers nderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Goirle DIMENSUS beleidsonderzoek April 2012 Projectnummer 488 Het onderzoek De gemeente Goirle is eind april 2010

Nadere informatie

Passend Onderwijs voor de kinderen op school: samen met ouders en leerkracht

Passend Onderwijs voor de kinderen op school: samen met ouders en leerkracht Passend Onderwijs voor de kinderen op school: samen met ouders en leerkracht Vanaf 1 augustus is de Wet passend onderwijs van kracht. De school van uw kind/uw school is aangesloten bij het samenwerkingsverband

Nadere informatie

Vrijwilligers aan het stuur Toelichting op het nieuwe vrijwilligersbeleid van Raffy

Vrijwilligers aan het stuur Toelichting op het nieuwe vrijwilligersbeleid van Raffy Vrijwilligers aan het stuur Toelichting op het nieuwe vrijwilligersbeleid van Raffy Welkomstwoord De vrijwilligers van Raffy en Lâle zijn de olie in de machine. Zonder olie loopt de machine heel snel

Nadere informatie

Van de 33 respondenten geven er 28 leiding, 3 doen dit niet en van 2 respondenten is het onbekend.

Van de 33 respondenten geven er 28 leiding, 3 doen dit niet en van 2 respondenten is het onbekend. Bijlagen Enquête Leidinggevenden: achtergrondgegevens Bibliotheek Aantal keer in bestand VANnU 5 Altena 4 Biblioplus 4 De Lage Beemden 3 Helmond Peel 3 Uden 2 Breda 2 Zundert-Rucphen 2 Eindhoven 2 Veldhoven

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Dit zijn wij we zijn er voor jou!

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Dit zijn wij we zijn er voor jou! Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Dit zijn wij we zijn er voor jou! Graag stellen we ons voor! Careander ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking op het gebied

Nadere informatie

Tineke Boudewijns VERSTAG

Tineke Boudewijns VERSTAG Tineke Boudewijns VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen

Nadere informatie

RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013. BLIK op WERK KEURMERK. Lengersdorf B.V. 1 Inhoudsopgave

RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013. BLIK op WERK KEURMERK. Lengersdorf B.V. 1 Inhoudsopgave RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013 BLIK op WERK KEURMERK 1 Inhoudsopgave 2 Bevindingen 2.1 Algemeen 2.2 Voortraject inzicht in aanpak 2.3 Uitvoering 2.4 Begeleiding 2.5 Afronding 2.6 Communicatie en bereikbaarheid

Nadere informatie

Wat vind je van je werk in het dagactiviteitencentrum?

Wat vind je van je werk in het dagactiviteitencentrum? Wat vind je van je werk in het dagactiviteitencentrum? Uitslag van het onderzoek 2011 Dit boekje gaat over werken bij een dagactiviteitencentrum van SOVAK of zorgboerderij. In september en oktober 2011

Nadere informatie

RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013. BLIK op WERK KEURMERK. Potenco BV. 1 Inhoudsopgave

RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013. BLIK op WERK KEURMERK. Potenco BV. 1 Inhoudsopgave RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013 BLIK op WERK KEURMERK 1 Inhoudsopgave 2 Bevindingen 2.1 Algemeen 2.2 Voortraject inzicht in aanpak 2.3 Uitvoering 2.4 Begeleiding 2.5 Afronding 2.6 Communicatie en bereikbaarheid

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013. De Zwanenhoeve. Boerderijnummer: 261. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013. De Zwanenhoeve. Boerderijnummer: 261. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen arverslag januari 2013 - december 2013 De Zwanenhoeve Boerderijnummer: 261 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie