Bestuursrapportage 2014 no. 2 (januari tot en met juni 2014)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bestuursrapportage 2014 no. 2 (januari tot en met juni 2014)"

Transcriptie

1 Bestuursrapportage no. 2 (januari tot en met juni ) Vastgesteld door het college van dijkgraaf en hoogheemraden op 30 september, uitgebracht aan het algemeen bestuur op 19 november (als bijlage bij de 2 de begrotingswijziging) DOCS versie 5 Bestuursrapportage no_2.doc Voorjaarsnota Begroting Bestuursrapportage no. 1 Bestuursrapportage no. 2 Jaarrekening en jaarverslag

2 Inhoud 1. Voorwoord en leeswijzer Bestuursrapportage in één oogopslag Programma s Primaire en regionale waterkeringen Calamiteitenzorg Muskusrattenbeheer Watersysteembeheer Beperking wateroverlast (voorheen Nationaal bestuursakkoord Water) Kwaliteit van het oppervlaktewater Zuiveringsbeheer Lastendruk Tevredenheid belanghebbenden Maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid Bestuur en organisatie Belastingopbrengsten Investeringen Paragrafen Ontwikkelingen sinds het vaststellen van de begroting Uitgangspunten en normen Kostentoerekening Reserves en voorzieningen Waterschapsbelastingen Weerstandsvermogen Financiering Verbonden partijen Wet Hof / EMU-tekort Bijlage 1 Begrippen Bijlage 2 Overzicht aanbestedingen Bijlage 3 Stand van zaken subsidies Bijlage 4 Bezuinigingskaarten Bijlage 5 Grote projecten Bijlage 6 Niet-afgeronde PI s jaar

3 1. Voorwoord en leeswijzer Voorwoord Met ingang van 2013 is de Planning & Control cyclus gewijzigd. Deze bestuursrapportage geeft inzicht in de periode januari tot en met juni. In de nieuwe vorm brengt het college de bestuursrapportage twee keer, als onderdeel van de Planning & Control cyclus, uit aan het algemeen bestuur. Het college geeft hiermee invulling aan artikel 10, tweede lid, van de verordening beleids- en verantwoordingsfunctie Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Deze cyclus begint met de voorjaarsnota, die op hoofdlijnen het beleid voor de volgende vier jaren weergeeft en waarin ook een meerjarenraming wordt afgegeven. De volgende stap in de cyclus is de begroting. In de begroting wordt de eerste jaarschijf van de voorjaarsnota nader uitgewerkt. De bestuursrapportage geeft vervolgens antwoord op het resultaat van de drie W vragen, die in de begroting zijn gesteld: Wat willen we bereiken? Wat doen we ervoor? Wat zijn de kosten? Bestuursrapportage no. 2 geeft inzicht in de doelrealisatie tot en met juni en een verwacht kleuroordeel/ prognose per eind. Bovendien geeft deze rapportage inzicht in het saldo van de kosten en overige opbrengsten evenals de belastingopbrengsten tot en met juni met daarbij een verwachting van het resultaat per ultimo. Leeswijzer Doelstellingen en prestatie-indicatoren (PI) In hoofdstuk 3 Programma s beoordelen we de geleverde prestaties aan de hand van de volgende criteria: Kwaliteit (K); Tijd (T); Geld (G). In totaal gaat het om 70 x 3 (K/T/G) = 210 beoordelingen. Tabel 1 Symbolen en definitie Definitie Symbool goed op schema +/+ voldoende, niet op schema maar niet kritisch +/- onvoldoende, niet op schema en kritisch -/- Werkwijze beoordelingen Bestuursrapportage no. 2 In de beoordeling is gekeken naar de resultaten in kwaliteit (K), tijd (T) en geld (G). Daarbij moet worden opgemerkt dat het criterium geld in relatie tot de andere criteria wordt beoordeeld. Daarmee wordt bedoeld dat bij de beoordeling van het criterium geld rekening wordt gehouden met de voortgang van het project in de tijd. Als bijvoorbeeld de realisatie van een project in de tijd achter ligt en de uitgaven ook in verhouding achterblijven, dan wordt het criterium tijd oranje of zelfs rood beoordeeld, maar geld groen. De rapportage gaat over het verwachte kleuroordeel per ultimo. Als bijvoorbeeld de norm 8 is en de realisatie t/m juni op 1 staat, dan kan het kleuroordeel toch groen zijn, omdat men weet dat er in de tweede helft van het jaar nog 7 gerealiseerd worden. Datzelfde geldt voor een prestatie-indicator, waarbij als norm bijvoorbeeld een te nemen besluit is vermeld. Als de realisatie tot en met juni nee is, maar de verwachting is dat het besluit in de tweede helft van het jaar valt, dan staat alles op groen. 3

4 De reden of oorzaak van een afwijkend kleuroordeel ten opzichte van wat men zou verwachten op basis van de realisatie tot en met juni, wordt vermeld in de toelichting. In de toelichting wordt verder vermeld waarom kleuroordelen anders dan groen zijn, wat de gevolgen hiervan zijn en welke acties er genomen worden om de doelstelling alsnog te realiseren. Monitoring bezuinigingsopgave Voorjaarsnota 2013 (-2017) In de voorjaarsnota 2013 is het kader voor de begroting vastgesteld. Belangrijk onderdeel van deze kaderstelling is de besluitvorming over bezuinigingen middels een aantal ambtelijke en bestuurlijke maatregelen voor en tevens voor de periode betreffende de jaren 2015 tot en met De specifieke bezuinigingsmaatregelen zijn als bijlage 7 in de begroting opgenomen en kunt u terugvinden in bijlage 4 van deze bestuursrapportage. Bij deze wordt het algemeen bestuur geïnformeerd over de stand van zaken en de voortgang van deze specifiek benoemde bezuinigingsmaatregelen. Deze rapportage is gebaseerd op de informatie die bekend is tot eind juni. Bestuursrapportage in één oogopslag In hoofdstuk 2 treft u een samenvatting aan van de cijfers, uitgesplitst naar programma s, kostensoorten en belastingcategorieën. Bovendien treft u een overzicht aan van de doelstellingen en prestatie-indicatoren per programma. 4

5 2. Bestuursrapportage in één oogopslag Tabel 2 Verantwoording per bestuurlijk thema en programma Begroting Herziene begroting (na 1e BW) Realisatie t/m juni ) Prognose Resultaat (2e BW) Kosten Veiligheid Primaire, regionale en overige waterkeringen Muskusrattenbeheer Calamiteitenzorg Voldoende water Watersysteembeheer Beperking wateroverlast Schoon water V Kwaliteit van het oppervlaktewater Zuiveringsbeheer V Bestuur, middelen & maatschappij Lastendruk Maatschappelijk verantwoord ondernemen en - duurzaamheid Tevredenheid belanghebbenden Bestuur en organisatie Totaal kosten V Overige opbrengsten Veiligheid Primaire, regionale en overige waterkeringen Muskusrattenbeheer Calamiteitenzorg Voldoende water Watersysteembeheer Beperking wateroverlast Schoon water Kwaliteit van het oppervlaktewater Zuiveringsbeheer Bestuur, middelen & maatschappij Lastendruk Maatschappelijk verantwoord ondernemen en - duurzaamheid Tevredenheid belanghebbenden Bestuur en organisatie Totaal overige opbrengsten Saldo kosten en overige opbrengsten V Bedragen zijn in duizenden euro's V/N 5

6 Tabel 3 Verantwoording per kosten en opbrengstensoort Begroting Herziene begroting (na 1e BW) Realisatie t/m juni ) Prognose Resultaat (2e BW) Kosten Rentekosten Afschrijvingskosten Personeelskosten Overige kosten V Bijdrage hoogwaterbeschermingsprogramma Totaal kosten V Overige opbrengsten Overige opbrengsten, excl. geactiveerde lasten Geactiveerde personeelslasten (incl. baggeren) Geactiveerde rente Totaal overige opbrengsten Saldo kosten en overige opbrengsten V Netto bijdrage belastingcategorieën Netto bijdrage belastingcategorieën Mutaties reserves Toevoeging reserves Onttrekking reserves Saldo na netto bijdrage en mutaties reserves Bedragen zijn in duizenden euro's V/N Tabel 4 Netto bijdrage per belastingcategorie Begroting Herziene begroting (na 1e BW) Realisatie t/m juni ) Prognose Resultaat V/N Belastingopbrengsten Watersysteemheffing ingezetenen Watersysteemheffing overig ongebouwd Watersysteemheffing natuur Watersysteemheffing gebouwd Zuiveringsheffing woningen en bedrijven Totaal netto bijdrage Bedragen zijn in duizenden euro's 6

7 Tabel 5 - Overzicht programma s, doelstellingen en Prestatie-indicatoren (PI) Doelstelling Maatregelen/PI Aantal Pi 's rood/oranje Thema Veiligheid Doelstelling 1 - Waterkeringen voldoen aan de normen 01 t/m 03 (wettelijk/provinciaal/hdsr) Doelstelling 2 - Op orde houden van de keringen door effectief beheer 04 t/m 07 Doelstelling 3 - Het beperken van de gevolgen van overstromingen 08 Doelstelling 4 - Een doelmatig en doeltreffend functionerend calamiteiten 09 t/m 11 zorgsysteem Doelstelling 5 - Waterkeringen worden niet door muskusratten verzwakt 12 t/m 14 Thema Voldoende water Doelstelling 6 Regionale verbetering van het watersysteem 15 en 16 1 Doelstelling 7 Gebiedsgerichte verbetering van het watersysteem 17 t/m 20 2 Doelstelling 8 Voorkoming en bestrijding van verdroging 21 1 Doelstelling 9 Op orde houden van het watersysteem door effectief beheer 22 t/m 30 4 Doelstelling 10 - De regionale watersystemen zijn in conform Bestuursakkoord Water op orde. Thema Schoon water 31 en 32 Doelstelling 11 Monitoring scores op landelijke KRW maatlatten 33 1 Doelstelling 12 Uitvoering KRW maatregelen conform WBP 34 en 35 1 Doelstelling 13 Uitvoering KRW onderzoek conform WBP 36 en 37 Doelstelling 14 Synergieprojecten 38 t/m 41 1 Doelstelling 15 Vispasseerbaar maken van kunstwerken 42 1 Doelstelling 16 Verder verlagen van diffuse emissies en voldoen aan 43 normen voor prioritaire en gevaarlijke stoffen Doelstelling 17 - Voldoen aan lozingseisen, afnameverplichting en overige 44 t/m 46 1 eisen Doelstelling 18 De laagste maatschappelijk aanvaardbare kosten in de 47 en 48 1 afvalwaterketen Doelstelling 19 - Regionale samenwerking in de afvalwaterketen (Winnet) 49 en 50 Doelstelling 20 - Benutting grondstoffen uit afvalwater 51 t/m 53 2 Thema Bestuur, middelen en maatschappij Doelstelling 21 - Betere dienstverlening door een evenwichtige 54 belastingheffing tegen zo laag mogelijke kosten Doelstelling 22 - Het waterschap is zichtbaar in de samenleving en zoekt 55 t/m 60 actief naar draagvlak Doelstelling 23 - Integreren vaarwegbeheer in het waterbeheer 61 1 Doelstelling 24 - Werken op een dienstverlenende en ingeland gerichte wijze 62 t/m 64 Doelstelling 25 Vergroting beleving door recreëren, cultuur en landschap 65 Doelstelling 26 - Duurzaamheidscriteria worden toegepast bij het inkopen en aanbesteden 66 en 67 Doelstelling 27 Een efficiënte en effectieve organisatie 68 t/m 70 Totalen 210 waarvan: 184 beoordelingen +/+, 15 beoordelingen +/- en 2 beoordeling -/- en 9 afwijkende beoordelingen 1 Totaal: 17 oranje/rood 1 Van 3 beoordelingen (1 PI ) zijn nog geen gegevens bekend (MRB) en van 6 beoordelingen (1 PI van MRB en 1 PI van BGHU) loopt de verantwoordelijkheid via de bestuurlijke rapportage, die MRB resp. BGHU opstelt. 7

8 Conclusie Financieel beeld Het geprognosticeerde resultaat is gunstiger dan de begroting na verwerking van de 1 ste begrotingswijziging. Onderstaand is de verklaring voor het verschil opgenomen. Schadevergoeding Persleiding In 2012 is bij werkzaamheden bij RWZi Houten schade ontstaan aan een persleiding. In juli is aan schadevergoeding ontvangen. De kosten voor het herstel van deze schade zijn reeds in het resultaat van 2013 verwerkt. Daarmee is de schadevergoeding van aan te merken als een netto voordeel in de exploitatie van. Waterschapsverkiezingen 2015 In het kader van de waterschapsverkiezingen 2015 is op 2 juli door uw AB bekrachtigd dat ten laste van het jaarrekening resultaat een eenmalige toevoeging moet plaatsvinden voor een bedrag van ,- ten gunste van de bestemmingsreserve verkiezingen. 2 e Begrotingswijziging Op basis van de criteria genoemd in de notitie Evaluatie systeem en onderwerpen begrotingswijzigingen (commissie BMZ 1 april ) is afgewogen welke afwijkingen uit deze bestuursrapportage in de begroting moeten worden gewijzigd. In deze BURAP no.2 zijn een aantal voor- en nadelen in de exploitatie verwerkt, die uit dien hoofde geen aanleiding geven voor een begrotingswijziging. Investeringen Van het totale begrote investeringsvolume voor van 41,4 mln is in de 1 ste begrotingswijziging een bedrag van 2,8 mln afgeraamd naar 38,6 mln van investeringen die niet in zullen worden gerealiseerd. Naar aanleiding van de bij deze tweede BURAP bekende investeringsgegevens wordt bij de 2 de begrotingswijziging het begrotingsvolume naar beneden bijgesteld, met 5,7 mln tot 32,9 mln. De consequenties hiervan zijn verwerkt in de 2 ste begrotingswijziging van. Prestatie-indicatoren Wat we doen om het effect te bereiken is in tabel 5 op pagina 8 samengevat weergegeven. In onderscheiden we 27 doelstellingen en 70 prestatie indicatoren. In totaal gaat het om 70 x 3 (K/T/G) = 210 beoordelingen. Van deze 210 beoordelingen zijn 2 rood (-/-), 15 zijn oranje (+/-) en 184 (+/+) zijn groen beoordeeld. Daarnaast zijn van 3 beoordelingen (1 prestatie indicator) nog géén gegevens voor handen (MRB) en ligt bij 6 beoordelingen (1 prestatie indicator van MRB en 1 prestatie indicator van BGHU ) de verantwoordelijkheid bij MRB, respectievelijk de BGHU (die daarop rapporteert in hun eigen bestuurlijke rapportage). 8

9 Wat vindt het college van de tot en met juni bereikte resultaten en de verwachting? Algemeen Deze 2 e bestuursrapportage rapporteert over de eerste 6 maanden van. Hierin wordt gerapporteerd over de in de begroting opgenomen doelstellingen en middelen op de voor het Algemeen Bestuur bekende wijze. Over de inhoudelijke voortgang op de afgesproken prestatie-indicatoren voor is het college tevreden. Deze bestuursrapportage laat zien dat 91 % van de afgesproken prestatie-indicatoren op schema loopt. Financieel gezien is het beeld bij deze tweede bestuursrapportage in lijn met het beeld in de eerste bestuursrapportage. Dit betekent dat de verwachting is dat, op basis van de realisatie over de eerste zes maanden, het resultaat per saldo ultimo ongeveer op 0,4 mln uitkomt. Voor de investeringen geldt dat deze ten opzichte van de eerste begrotingswijziging en melding hierover in bestuursrapportage no.1 neerwaarts bijgesteld worden met ongeveer 5,7 mln. Deze bijstelling komt tot stand doordat er substantiële aanbestedingsvoordelen worden behaald en de uitvoering van investeringen wordt afgestemd op de bredere plannen. Dit betreft voor kantoorautomatisering de koppeling met Modernisering Kantoorgebouw en voor de Rwzi Utrecht (waterlijn) de koppeling met de vervanging van de roostergoedinstallatie. Het goed blijven sturen op investeringen heeft voor het college nadrukkelijk de aandacht. In de afstemming en aansturing ziet het college verbetering en ziet dit ook als een belangrijk aandachtspunt om de komende begrotingsjaren goed te blijven bewaken en verder te professionaliseren. Hierna wordt specifieker ingegaan op het financieel beeld en de prestatie-indicatoren. Financieel beeld In het totaal van de werkzaamheden binnen HDSR is in de exploitatie een aantal nadelen opgevangen met voordelen. De prognose voor is dan ook dat het jaar kan worden afgesloten zoals bij de 1 ste BURAP is begroot. Vanuit de exploitatie is geen aanleiding voor een 2 de begrotingswijziging. Het voordeel op de kosten als gevolg van de ontvangen schadevergoeding voor de herstelwerkzaamheden aan de persleiding van de RWZI Houten in 2012, wordt in de jaarrekening verwerkt. Op de totale begrote investeringsuitgaven van 41,4 mln, is bij de 1 ste begrotingswijziging van een bedrag van 2,8 mln afgeraamd naar 38,6 mln. In de 2 de begrotingswijziging worden de investeringen verder naar beneden bijgesteld. Dit met 5,7 mln. tot 32,9 mln. Een deel van de geprognosticeerde onderschrijding is toe te schrijven aan aanbestedingsvoordelen. Een ander deel doordat de voorbereiding langer in beslag neemt dan vooraf ingeschat. Door de langere voorbereiding kan naar verwachting de vertraging in de uitvoeringsfase worden ingehaald, zodat de beoogde einddata van deze projecten niet in het geding komen. Momenteel wordt een voorstel voorbereid om een deel van de middelen die op de Y lijst gereserveerd staan t.b.v. het GOP Primaire waterkeringen (ad 0,1 mln) toegekend te krijgen. De projecten in het kader van het GOP Primaire Waterkeringen kunnen in worden uitgevoerd, in plaats van in Deze ruimte ontstaat doordat de bestedingen in voor het GOP Regionale waterkeringen lager uitvallen dan geraamd. In hoofdstuk 5 is een uitgebreide rapportage over de investeringsuitgaven opgenomen. Hierin wordt de prognose van de uitputting per onderdeel, bijvoorbeeld rwzi Utrecht, nader toegelicht. Het college zet uiteraard in op het zo optimaal mogelijk realiseren van de geplande investeringen. 9

10 Prestatie indicatoren Voor iedere prestatie indicator (kwaliteit, geld en tijd) wordt er een beoordeling gegeven (totaal 210 beoordelingen) In 2013 waren er over de eerste zes maanden van dat jaar, 13 beoordelingen onvoldoende (= kleur rood), in zijn dat er over de eerste zes maanden twee. Het college is verheugd dat 184 van de 210 beoordelingen groen zijn en op schema zijn beoordeeld, maar is zich ervan bewust dat er nog inspanning geleverd moet worden om de doelstellingen en ambities te kunnen behalen. Deze inspanning moet vooral worden geleverd binnen de thema s Voldoende water en Schoon water. Het thema Veiligheid ligt volledig goed op schema. 10

11 3. Programma s Algemeen Inleiding In dit hoofdstuk beoordelen we de geleverde prestaties aan de hand van de volgende criteria: Kwaliteit (K); Tijd (T); Geld (G). Verder kijken we in dit hoofdstuk per programma naar het geprognosticeerde, financiële resultaat en geven daarbij een toelichting bij de substantiële afwijkingen. Voor de volledigheid zijn in bijlage 6 de niet-afgeronde prestatie-indicatoren uit 2013 opgenomen. Thema Veiligheid 3.1 Primaire en regionale waterkeringen Doelstelling 1 - Waterkeringen voldoen aan de normen (wettelijk/provinciaal/hdsr) Nr. Maatregel PI/afspraak Realisatie 2013 Norm Realisatie tot en met juni 01 Uitvoeren GOP primaire waterkeringen. 02 Projectoversc hrijdende verkenning (POV) Centraal Holland. Cumulatief aantal uitgevoerde maatregelen per jaar. Voortgang Projectoverschrijden de verkenning volgens plan van aanpak. GOP is op 5 juni 2013 vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Het GOP is afgestemd met betrokken partijen. 75% van de maatregelen is uitgevoerd. Advies is opgenomen in voorkeursstrategie van concept deltaprogramma. Plan van aanpak voor projectoverstijgende verkenning Centraal Holland is opgesteld. Geplande maatregelen voor zijn uitgevoerd. Subsidiebes chikking afgegeven. POV gevorderd volgens plan van aanpak. 0 (er zijn ook 0 maatregel en gepland voor ). Werkzaam heden verlopen volgens planning. Einddoelstelling K T G GOP afgestemd met betrokken partijen en afspraken vastgelegd. Jaarlijks zijn de geplande maatregelen uitgevoerd. Oplossing voor dijkring 14 maakt onderdeel uit van Deltabeslissing Veiligheid. Projectoverschrijd ende verkenning is gereed in Uitvoeren van het Groot Onderhoudspl an Regionale waterkeringen Cumulatief aantal kilometers uitgevoerde kadeverbetering per jaar. 198 km is voorbereid en 141 km is gereed. 212 km voorbereid en 156 km gereed. 208 km voorbereid en 149 km gereed. Alle RWK (316 kilometer) voldoen in 2020 aan de norm. 11

12 Doelstelling 2 Op orde houden van de keringen door effectief beheer Nr. Maatregel PI/afspraak Realisatie 2013 Norm Realisatie t/m juni Einddoelstelling K T G 04 Opstellen van legger voor alle waterkeringen. Bestuurlijk vastgestelde leggers. In 2013 is een visie m.b.t. de HDSR - leggers opgesteld. Deze is afgestemd met de portefeuillehou der en wordt in voorgelegd aan college en Cie BMZ. Legger primaire waterkeringen, incl. profiel van vrije ruimte gereed voor besluitvorming. Bodemonderzoek en berekeningen voor legger overige waterkeringen gereed. Legger primaire waterkeringen in voorbereiding - bestuurlijke vaststelling in Nog in voorbereiding. Voor alle waterkeringen eind 2016 vastgestelde leggers. Nr. Maatregel PI/afspraak Realisatie 2013 Norm Realisatie t/m juni Einddoelstelling K T G 05 Actualiseren beheerregist er waterkeringe n. 06 Actualiseren algemene regels en beleidsregels 07 Innovatieve monitorings technieken. Opgenomen actuele gegevens in beheerregister waterkeringen. Bestuurlijk vastgestelde algemene regels en beleidsregels en algemene regels waterkeringen. Ontwikkelen kennis van maatgevende parameters en monitoringstechnieken. Gestart met actualisatie en aanvulling beheerregister als onderdeel van het project Beheerregister op Orde. Plan van aanpak voor herziening keur kwartet wordt voorbereid, inclusief aanpassing algemene en beleidsregels waterkeringen. Inbreng geleverd. Plan van aanpak voor verzamelen benodigde informatie voor volgende toetsronde en basisregistra tie grootschalig e topografie (BGT) gereed. Beleidsvisie waterkeringe n vastgesteld. Keur, algemene regels en beleidsregels geactualisee rd. Vervolg van pilot Livedijk- Utrecht uitgewerkt. Plan van Aanpak wordt opgepakt in project BRoO én in het Uitvoeringsbesl uit (uitvoeringspro gramma). BGT is gekoppeld aan AHN. Beleidsvisie ligt momenteel ter inzage om vervolgens aan het AB voor te leggen ter vaststelling (). Keur, AR en BR - deel waterkeringen: loopt volgens (aangepaste) planning. Evaluatie heeft plaats gevonden. Vervolg wordt uitgewerkt en dit jaar wordt een keuze aan de portefeuillehou der voorgelegd. Beheerregister waterkeringen aangevuld en geactualiseerd in Keur, algemene regels en beleidsregels waterkeringen in 2015 vastgesteld. Innovatieve technieken toegepast in beheer van de waterkeringen. 12

13 Doelstelling 3 Het beperken van de gevolgen van overstromingen Nr. Maatregel PI/afspraak Realisatie 2013 Norm Realisatie t/m juni 08 Waterveiligheid Uitgangspunt krijgt een en adequate besproken plaats in de met 50% van ruimtelijke de planvorming. gemeenten. Aantal gemeenten waar overstromingsrobuuste inrichting onder de aandacht is gebracht. In alle gemeenten zijn afspraken gemaakt over de opname van waterveiligheid in de ruimtelijke ordening en is aandacht voor robuuste ruimtelijke inrichting. Loopt via Watertoetsers (Meerlaagsveiligheid, Handreiking Overstromingsrobuust Bouwen en Handboek Watertoets). Einddoelstelling K T G In alle gemeenten zijn afspraken gemaakt over de opname van waterveiligheid in de ruimtelijke ordening en is aandacht voor overstromingsrobuuste ruimtelijke inrichting. Wat zijn de kosten? Primaire Begroting Herziene begroting (na 1e BW) Realisatie Prognose t/m juni (na 2e BW) Resultaat V/N Primaire, regionale en overige waterkeringen Kosten Rentekosten Afschrijvingskosten Personeelskosten Overige kosten Bijdrage hoogwaterbeschermingsprogramma Totaal kosten Overige opbrengsten Overige opbrengsten Totaal overige opbrengsten Saldo kosten en overige opbrengsten Bedragen zijn in duizenden euro s (V = voordelig, N = nadelig) 13

14 3.2 Calamiteitenzorg Doelstelling 4 Een doelmatig en doeltreffend functionerend calamiteitenzorgsysteem Nr. Maatregel PI/afspraak Realisatie 2013 Norm Realisatie t/m juni 09 Uitvoering Uitvoering van 100% van de Uitvoering van Uitvoering loopt activiteitenpro activiteiten uit activiteiten uit activiteiten uit op schema. gramma 2013 programma programma 2013 zijn progamma rampkoers. uitgevoerd.. 10 Een bekwame en goed geëquipeerde calamiteitenorganisatie. 11 Aanbod voor opleidingen, trainingen en oefeningen voor alle deelnemers aan de calamiteitenorganisatie. In 2013 werken we in Midden- Nederland met een gezamenlijke visie op calamiteitenzorg. Samenwerking met netwerkpartners in crisisbeheersing: planvorming, bestrijding, opleidingen, trainingen, oefeningen. Instemming met Nederlandse waterschapsvisie crisisbeheersing. Doorontwikkeling plannen Dijkringen n.a.v. overstromingsoefening West- NL. OTO-motive is uitgevoerd en vastgesteld. Conform afspraak, jaar is afgesloten met evaluatie en leerpunten voor. Landelijke projectmanager stelt in samenspraak uitvoeringsplan op die begin gereed moet zijn. Voortgang is besproken in Stuurgroep. Er is tevredenheid over de voortgang. Coördinatieplan is in concept gereed. Er wordt gewerkt aan een betere informatievoorziening tussen VR en waterschap. Uitvoering van het jaarprogramma OTO. Vaststellen coördinatieplan Dr. 14,15, 44 en afstemming waterinformatie/ waterbeelden. Implementeren Visie NL, Samenwerking in Crisisbeheersing. Implementeren deelprojecten uit Deining en Doorbraak. Invullen afspraken convenant VRU. Uitvoering loopt op schema. Planning volgens jaarprogramma. Implementatie in Uitwerkingsprogramma loopt conform afspraak. Coördinatieplan op 15 mei in Stuurgroep vastgesteld. Tevens het format Waterbeeld. actielijst voor HDSR deel loopt op schema. Uitvoering van actielijst door VRU en RWS loopt niet op schema. HDSR oefent ambtelijk druk uit. Einddoelstelling K T G Een professioneel, hoogwaardig en bestendig calamiteitenzorgsysteem. Doelmatig en doeltreffend functioneren tijdens (dreiging van) calamiteiten. Een professioneel, hoogwaardig en bestendig calamiteitenzorg systeem waarin wij intensief samenwerken en afstemmen met netwerkpartners, t.b.v. succesvolle calamiteitenbestrij ding. 14

15 Wat zijn de kosten? Primaire Begroting Herziene begroting (na 1e BW) Realisatie Prognose t/m juni (na 2e BW) Resultaat Calamiteitenzorg Kosten Rentekosten Afschrijvingskosten Personeelskosten Overige kosten Totaal kosten Overige opbrengsten Overige opbrengsten Totaal overige opbrengsten Saldo kosten en overige opbrengsten Bedragen zijn in duizenden euro s (V = voordelig, N = nadelig) V/N 3.3 Muskusrattenbeheer Doelstelling 5 Waterkeringen worden niet door muskusratten verzwakt Nr. Maatregel PI/afspraak* Realisatie 2013 Norm Realisatie t/m juni 12 Muskusrattenbeheer Aantal muskusratten 0,31 v/km 0,41 v/km g.g. in gebied vangsten per (zie toelichting) HDSR. kilometer watergang. Einddoelstelling K T G Einddoelstelling MJP 2015: 0,38 v/km g.g. g.g. g.g. 13. Muskusrattenbeheer in gehele bewerkingsgebied. Aantal muskusratten vangsten per kilometer watergang. 0,21v/km 0,19 v/km nvt (zie toelichting) Einddoelstelling MJP 2015: 0,16 v/km nvvt nvt Nvt 14 Uitvoeren experimenten voorkomen muskusrattenschade (Veldproef). Uitgevoerde pilot. De maartregelen zijn in uitvoering als onderdeel van de kade verbetering Enkele Wiericke ( ). Na uitvoering van de kadeverbeterin g wordt gestart met de monitoring. Uitvoeren pilot. De kadeverbeterin g (waarin de maatregelen zijn opgenomen) is in uitvoering. Overzicht mogelijke preventieve maatregelen mbt voorkomen muskusrattensch ade. 15

16 Toelichting Prestatie indicator nr. 12 Muskusrattenbeheer in gebied HDSR Realisatie: In 2013 is op landelijk niveau hard gewerkt aan de overgang naar een vernieuwd vangstregistratiesysteem: vangstregistratie 2.0. Inmiddels zijn in het eerste kwartaal van de gegevens per rayon ingevoerd, echter de ontsluiting van de gegevens per waterschap dient nog te gebeuren. Maatregel: Via de landelijke overlegstructuur Themagroep Muskus- en Beverratten (Unie van Waterschappen) wordt door de acht bestrijdingsorganisaties en het Waterschapshuis samengewerkt met leverancier Vicrea om Vangstregistratie 2.0 klaar te maken voor de registratie en rapportage van vangstgegevens. Prestatie indicator nr. 13 Muskusrattenbeheer in gehele bewerkingsgebied De verantwoording over deze prestatie indicator loopt via de bestuurlijke rapportage die de GR- MRB opstelt voor de deelnemende partijen en maakt daarom vanaf de begroting 2015 geen deel meer uit van de bestuursrapportage van HDSR aan ons algemeen bestuur. In deze BURAP wordt op deze prestatie indicator, vooruitlopend op het verdwijnen ervan, niet meer gerapporteerd. Wat zijn de kosten? Primaire Begroting Herziene begroting (na 1e BW) Realisatie Prognose t/m juni (na 2e BW) Resultaat Muskusrattenbeheer Kosten Rentekosten Afschrijvingskosten Personeelskosten Overige kosten Totaal kosten Overige opbrengsten Overige opbrengsten Totaal overige opbrengsten Saldo kosten en overige opbrengsten Bedragen zijn in duizenden euro s (V = voordelig, N = nadelig) V/N 16

17 Thema Voldoende water 3.4 Watersysteembeheer Doelstelling 6 Regionale verbetering van het watersysteem Nr Maatregel PI/afspraak Realisatie Bijdrage aan het Bijdrage geleverd n.v.t. deelprogramma via platform Zoetwater en zoetwater Westbeïnvloeding van en Midden de Nederland. Deltabeslissing. Norm Proces gereed, aanbieding Deltabesluit tbv besluitvorming Tweede Kamer. Realisatie t/m juni Onze bijdrage is geleverd en opgenomen in het Deltabesluit dat besproken is in de ministerraad en nog vastgesteld moet worden door de 2e kamer. Einddoelstelling K T G In wordt de Deltabeslissing genomen, mede gebaseerd op input uit onze regio. 16 Modernisering van het waterakkoord Sluis Bodegraven. Nieuw waterakkoord sluis Bodegraven gereed. n.v.t. Gereed. Afstemming met Deltabesluit Zoet water. In is er een nieuw waterakkoord gebaseerd op de evaluatie van het huidige waterakkoord en de komende Deltabeslissing. +/+ +/- +/+ Toelichting Prestatie indicator nr. 16 Modernisering van het waterakkoord Sluis Bodegraven Realisatie: Er is verschil in inzicht met HH Rijnland over de te verrekenen kosten en de systematiek. Op ambtelijk niveau kan dit mogelijk niet worden opgelost. Dit zorgt voor vertraging. Streven is om bestuurlijke besluitvorming wel in af te ronden. Maatregel: Waar relevant wordt dit bestuurlijk via het college aan het AB gemeld om (voortgangs-) besluitvorming te verkrijgen. Doelstelling 7 Gebiedsgerichte verbetering van het watersysteem Nr. Maatregel PI/afspraak Realisatie 2013 Norm 17 Actualiseren Cumulatief % gebied dat 72% 72% (pb peilbesluiten een actueel bestuurlijk Nieuwegei (volgens GGOR vastgesteld peilbesluit n). systeem). heeft. 18 Uitvoeren integrale watergebiedsplannen Cumulatief aantal uitgevoerde watergebieds -plannen. Realisatie t/m juni Einddoelstelling K T G 74% In 2015 zijn alle peilbesluiten actueel (niet ouder dan 15 jaar). 79% van het beheergebied heeft een peilbesluit. Het overige deel is vrijgesteld gebied (Heuvelrug en uiterwaarden). +/+ +/- +/ In 2020 zijn alle 8 watergebiedsplan nen uitgevoerd. 17

18 19 Opstellen water gebiedsplannen inclusief sub-top en overige gebieden. 20 Uitvoeren projecten gefinancierd uit de Nota Ruimte van het Rijk (provincie ZH). Cumulatief aantal bestuurlijk vastgestelde watergebiedsplannen. Cumulatief aantal gerealiseerde projecten In 2015 zijn 8 watergebiedsplannen vastgesteld. Achttienhov en verloopt volgens plan, Enkele Wiericke is in uitvoering. In september heeft college besloten te stoppen met de uitvoering van de projecten Oude Rijn en Meije en de Nota Ruimte gelden hier anders aan te wenden. Enkele Wiericke uitgevoerd Achttienhoven gestart met uitvoering. Enkele Wiericke loopt goed. Achttienhoven is iets vertraagd door boerderijaankoop, die inmiddels wel heeft plaatsgevonden. Beide projecten zijn in 2015 gerealiseerd. In 2015 zijn 2 projecten gerealiseerd. +/+ +/- +/+ Toelichting Prestatie indicator nr. 18 Uitvoeren integrale watergebiedsplannen Realisatie: Het WGP Zegveld-Oud Kamerik wordt in 2015 of 2016 opgeleverd. De norm voor wordt niet gehaald. Maatregel: voor Zegveld-Oud Kamerik wordt meer tijd genomen middels uitvoeren van bijgestelde projectplanning (Algemeen Bestuur, 02 oktober 2013). Prestatie indicator nr. 19 Opstellen watergebiedsplannen inclusief sub -TOP en overige gebieden Realisatie: In de uitvoeringsstrategie van het Eiland van Schalkwijk is vertraging opgetreden door afstemming met de beleidslijn in de voorjaarsnota (de mogelijkheid van het doorrekenen van kosten aan specifieke doelgroepen). Hierdoor is vertraging ontstaan in de bestuurlijke vaststelling. Blokhoven loopt als gevolg hiervan ook vertraging op. De einddoelstelling blijft haalbaar. Maatregel: Omdat de einddoelstelling haalbaar blijft worden geen aanvullende maatregelen genomen. Doelstelling 8 Voorkoming en bestrijding van verdroging Nr. Maatregel PI/afspraak Realisatie Op orde brengen van de waterhuishouding in de TOP verdroogde gebieden. Cumulatief aantal verdroogde gebieden, waar waterhuishouding op orde is. Norm Realisatie t/m juni in 2015 zijn 6 verdroogde gebieden op orde. Einddoelstelling K T G +/+ +/- +/+ 18

19 Doelstelling 9 Op orde houden van het watersysteem door effectief beheer Nr. Maatregel PI/afspraak Realisatie 2013 Norm Realisatie t/m juni Einddoelstelling K T G 22 Uitvoeren meetplan oppervlaktewate rsysteem. 23 Opstellen nieuw Meetplan oppervlaktewate rsysteem. Uitgevoerde maatregelen meetplan. Vastgesteld nieuw meetplan. 65% 85% 75% (nieuwe debietmeters besteld, maar nog niet geplaatst). 0% Vastgesteld meetplan. In 2015 is het meetplan uitgevoerd. 10% In is een nieuw meetplan vastgesteld. +/+ -/- +/+ 24 Uitvoeren GOP Kunstwerken Uitvoeren van GOP Oevers 2013 tot Uitvoeren van GOP Oevers 2013 tot Implementeren toestandsafhankelijk waterbodembeheer. 28 Uitvoeren baggerjaarplan. 29 Verbeteren sturing en monitoring oppervlakte watersysteem. 30 Doorontwikkelen WIS. Cumulatief aantal gerenoveerde kunstwerken. Cumulatief aantal kilometer harde oevers. Cumulatief aantal kilometer natuurvriendelijke oevers. Toestandsaf hankelijk waterbodembeheer is ingevoerd. Cumulatief aantal kubieke meters (m3). Vernieuwd CAWsysteem. Percentage doorontwikke ling gerealiseerd gerenoveerde kunstwerken in 2016, waarvan 50 gereed en 10 lopend. 34 1,6 1,1 GOP Oevers 2013 tot 2018, 4km oever hersteld in ,5 0,2 0,2 GOP Oevers 2013 tot 2018, 7km oever hersteld, en heringericht als nvo, in Aanschaf beslissingondersteu nend computerprogramma klaar voor aanbesteding. werkend gevuld databeheerprogramma monitoring slibaanwas en aanbesteding van beslissendondersteunend computerprogramma voor planning van gebiedsspecifieke baggercyclus. De initiatie, studie en ontwerpfase zijn doorlopen. Afstemming met de marktpartijen heeft plaatsgevonden. Het aanbestedingstraject is gestart. In 2016 is toestandsafhankelijk waterbodembeheer ingevoerd Baggerachterstand in 2016 weggewerkt (5,9 miljoen m3). 4 van de 9 deelprojec ten zitten in de aanbested ingsfase. Uitvoering 3 van 9 projecten in uitvoering, overige in voorbereiding. In 2016 is het CAW vernieuwd. 10% 30% 15% In 2016 zijn 100% van de verbeteringen geïmplementeerd. +/+ +/- +/+ +/+ -/- +/+ +/+ +/- +/+ 19

20 Toelichting Prestatie indicator nr. 21 Voorkomen en bestrijding van verdroging Realisatie: Voor 4 TOP-gebieden is de grondwatersituatie op orde. Voor Kolland en Over- Landbroek is dit echter nog niet geheel zeker. De realisatie blijft daarom op 4 staan om deze doelstelling onder de aandacht te houden. In 2015 kan namelijk pas via monitoring geconcludeerd worden of de verdroging is bestreden. Maatregel: Er worden nog enkele interne terreinmaatregelen genomen om de waterhuishouding verder te verbeteren. Deze zijn opgenomen in de lopende watergebiedsplannen. Prestatie indicator nr. 23 Opstellen nieuw Meetplan oppervlaktewatersysteem Realisatie: Zonder de waterbalans - functionaliteit is het erg tijdrovend om knelpunten op te sporen. Na de realisatie van de waterbalans-functionaliteit kan afgestemd worden met collega's over nieuwe meetpunten en nieuwe meettechnieken. Die afstemming zal in november starten, dus het meetplan kan begin 2015 vastgesteld worden. Maatregel: Er wordt aangestuurd op een snelle oplevering van de waterbalans-functionaliteit en gezorgd dat het validatie proces zo spoedig mogelijk weer conform afspraak opgepakt wordt. Prestatie indicator nr. 25 Uitvoeren van GOP oevers 2013 tot 2018 Realisatie: De norm is niet haalbaar door vertraging bij het project "jaagpad, Leidsche Rijn, Harmelen". Maatregel: project "jaagpad, Leidsche Rijn Harmelen" wordt uitbesteed aan gemeente Woerden waardoor de doorlooptijd wordt verkort. De einddoelstelling is wel haalbaar. Prestatie indicator nr. 27 Implementeren toestandsafhankelijk waterbodembeheer Realisatie: In overleg met de marktpartij die de functionaliteit in Fews gaat ontwikkelen, is besloten om middels een koppeling met het softwareproduct WIT (dat dit jaar bij HDSR wordt geïmplementeerd) tot een gewenst eindproduct te komen. Maatregel: Het offerte - traject wordt in het najaar van doorlopen, waarna het implementatietraject in januari 2015 start en eind 2015 wordt opgeleverd. Prestatie indicator nr. 29 Verbeteren sturing en monitoring oppervlakte watersysteem Realisatie: Door onder andere de inrichting van proeflocaties en vertraging bij de aannemer op deelproject 2 is circa drie maanden vertraging opgetreden. De kosten van de deelprojecten 3 en 4 schuiven hierdoor grotendeels naar De einddoelstelling gereed 2016 blijft haalbaar. Maatregel: Geen aanvullende maatregel nodig. 20

21 Wat zijn de kosten? Primaire Begroting Herziene begroting (na 1e BW) Realisatie Prognose t/m juni (na 2e BW) Resultaat V/N Watersysteembeheer Kosten Rentekosten Afschrijvingskosten Personeelskosten Overige kosten Totaal kosten Overige opbrengsten Overige opbrengsten Totaal overige opbrengsten Saldo kosten en overige opbrengsten Bedragen zijn in duizenden euro s (V = voordelig, N = nadelig) 3.5 Beperking wateroverlast (voorheen Nationaal bestuursakkoord Water) Doelstelling 10 Beperking wateroverlast: regionale watersystemen zijn in 2015/2027 conform voormalige NBW op orde Nr. Maatregel PI/afspraak Realisatie Uitwerken en Bestuurlijk In uitvoering. vaststellen vastgestelde wateropgave wateropgave en wateroverlast en implementatie implementatiestrategie. strategie. Norm Vastgestelde wateropgave wateroverlast en implementatiestrategie. Realisatie t/m juni De wateropgave wateroverlast en implementaties trategie zijn bestuurlijk vastgesteld. Einddoelstelling K T G In is de wateropgave wateroverlast en implementatiestrat egie bestuurlijk vastgesteld. 32. Uitvoeren van reeds geplande geen-spijt maatregelen. Cumulatief percentage van de oorspronkelijke opgave dat is uitgevoerd. 20% 20% 25% In 2015 zijn alle geen-spijt maatregelen uitgevoerd en wordt voldaan aan 30% van de oorspronkelijke doelstelling. 21

22 Wat zijn de kosten? Primaire Begroting Herziene begroting (na 1e BW) Realisatie Prognose t/m juni (na 2e BW) Resultaat V/N Beperking wateroverlast Kosten Rentekosten Afschrijvingskosten Personeelskosten Overige kosten Totaal kosten Overige opbrengsten Overige opbrengsten Totaal overige opbrengsten Saldo kosten en overige opbrengsten Bedragen zijn in duizenden euro s (V = voordelig, N = nadelig) Thema Schoon Water 3.6 Kwaliteit van het oppervlaktewater Doelstelling 11 Monitoring scores op landelijke KRW maatlatten Nr. Maatregel PI/afspraak Realisatie 2013 Norm Realisatie t/m juni 33 Scores HDSR op landelijke KRW maatlatten (alle 30 waterlichamen). EU Monitoringsverplichting. Score t.o.v. KRW doelen (GEP) per waterlichaam. Toelichting 2012: 7% Slecht, 50% Ontoereikend, 43% Matig, 0% Goed. 2013: in Burap No.1 volgt info over het meetjaar % Slecht, 27% Ontoereikend, 70% Matig, 0% Goed. Meetjaar 2013: 3% Slecht, 47% Ontoereikend, 50% Matig, 0% Goed Einddoelste lling In 2015: 0% Slecht, 37% Ontoereikend, 56,% Matig, 7% Goed. In 2027: 100% Goed (conform WBP). K T G +/- +/+ +/+ Prestatie indicator nr. 33 Scores HDSR op landelijke KRW maatlatten (alle 30 waterlichamen) Realisatie: Afhankelijk van een aantal maatregelen waar nu het effect nog niet van bekend is, kan aan het eind van het jaar aangegeven worden wat de realisatie voor is geworden. Maatregel: Geen extra maatregel nodig. 22

23 Doelstelling 12 - Uitvoering KRW onderzoek conform WBP Nr. Maatregel PI/afspraak Realisatie KRW uitvoeringsmaatregelen t/m 2015 (conform WBP). 35. Aanleggen natuurvriendelijke oevers (KRW). EU Uitvoeringsverplichti ng. KRW maatregelen uitvoeren om KRW doelen te halen. Cumulatief aantal aangelegde kilometers oever met een gemiddelde breedte van 5 meter : 11 stuks 'Planvoorber eiding', 49 stuks 'In uitvoering', 19 stuks 'Uitgevoerd'. 2013: volgt half februari. Nieuwe PI in, geen vergelijking met Norm Realisatie t/m juni Einddoelste lling 0 1 stuks In 2015: alle 'Planvoorbereid 'Planvoorbereiding' 79 ing', 19 'In (de slibvang), 53 maatregelen uitvoering', 60 stuks 'In uitvoering' uitgevoerd 'Uitgevoerd'. (waarvan 23 stuks (conform doorlopend in WBP). uitvoering zijn via onderhoud en peilbeheer), 25 stuks 'Uitgevoerd' ,7 km KRW-proof oever gerealiseerd in 2015 K T G +/+ +/- +/+ Toelichting Prestatie indicator nr. 35 Aanleggen natuurvriendelijke oevers (KRW) Realisatie: In 12 van de 14 KRW-waterlichamen met een opgave zijn natuurvriendelijke oevers aangelegd. In enkele waterlichamen is de einddoelstelling voor 2015 niet haalbaar binnen het KRW-waterlichaam, maar wel daarbuiten. Maatregel: Waar dit effectief is worden ook buiten de waterlichamen oevers aangelegd aan om de KRW-opgave te realiseren. Deze oevers en alternatieve (beheer)maatregelen helpen om de KRW-doelstelling te behalen, maar dragen niet bij aan de hier gerapporteerde lengte. In het SGBP2 (Stroomgebiedsplan no.2) worden aanvullende maatregelen getroffen om de uiteindelijke KRW-doelstelling te behalen. Doelstelling 13 Uitvoering KRW onderzoek conform WBP Nr. Maatregel PI/afspraak Realisatie KRW EU Uitvoeringsverplichting. 130 stuks onderzoeksmaatre Onderzoeken naar Uitgevoerd. gelen t/m 2015 effectiviteit, haalbaarheid & (conform WBP). betaalbaarheid van KRW maatregelen. Norm 130 stuks waterlichaam gerelateerde onderzoeken uitgevoerd (einddoelstelling behaald) Realisatie t/m juni 130 stuks waterlichaam gerelateerde onderzoeken uitgevoerd. Einddoelste lling In 2015: 130 waterlichaam gerelateerde onderzoeken uitgevoerd (conform WBP). K T G 37 Uitvoeren van KRW onderzoeksprogramma. Aantal onderzoeken gereed per jaar. Alles afgerond (12). 12 Alle 12 de onderzoeken zijn gereed. In 2015 zijn alle 12 onderzoeken gereed. 23

24 Doelstelling 14 Synergieprojecten Nr. Maatregel PI/afspraak Realisatie 2013 Norm Realisatie t/m juni Einddoelstelling K T G 38. Uitvoeren synergieproject Grecht. Uitvoering synergieproject. Uitvoering. Uitvoering. Onderzoek naar mogelijkheden vindt plaats. Waterberging en natuurontwikkeling gereed in Uitvoeren synergie project Kromme Rijn. 40 Deelname in synergieproject Schoon water gem.utrecht voor waterlichaam Maartensdijk en Vecht. 41. Uitvoeren synergieproject herinrichting Haarrijn- Ouwenaar. Uitvoering synergieproject. Uitgevoerd synergieproject. Uitgevoerd synergieproject. Uitvoering. Uitvoering. Alle maatregelen uitgevoerd exclusief slibvang Alle maatregelen uitgevoerd. laatste deelproject in voorbereiding. Uitvoering medio. In uitvoering. Synergieproject gereed in Synergieproject gereed in Uitvoering. Uitvoering. In uitvoering. Aanleg NVO in boezem, verplaatsen gemaal Haarrijn en herinrichten voormalige boezem gereed in /+ +/- +/+ Toelichting Prestatie indicator nr. 40 Deelname in synergieproject Schoon water gem. Utrecht voor waterlichaam Maartensdijk en Vecht Realisatie: In zijn we klaar met drie van de vier projecten. In dit project, waar HDSR alle subsidie van ontvangen heeft, heeft HDSR haar doel gerealiseerd. Het project aanleggen van natuurvriendelijke oevers in de stad (het laatste van de 4 projecten) wordt nog niet in gerealiseerd. Maatregel: Met de gemeente Utrecht worden afspraken gemaakt zodat het project natuurvriendelijke oevers ook in 2015 kan worden gerealiseerd. Doelstelling 15 Vispasseerbaar maken van kunstwerken Nr. Maatregel PI/afspraak Realisatie Vispasseerbaar maken van kunstwerken. Cumulatief aantal gerealiseerde vispassages. Norm Realisatie t/m juni Realiseren van 123 vispassages binnen WGP, KRW en buiten WGP en KRW verband. Einddoelstelling K T G +/+ +/- +/+ 24

25 Toelichting Prestatie indicator nr. 42: Vispasseerbaar maken van kunstwerken Realisatie: In verband met vergunningen en uitgestelde verbeterprojecten zoals de WGP's, zijn er veel vispassages in voorbereiding en uitvoering, de realisatie voor loopt achter t.o.v. de planning (nieuwe prognose 60 i.p.v. 67). Maatregel: Doorgaan met realiseren, einddoelstelling wordt gehaald. Doelstelling 16 Verder verlagen van diffuse emissies en voldoen aan normen voor prioritaire en gevaarlijke stoffen Nr. Maatregel PI/afspraak Realisatie 2013 Norm Realisatie t/m juni 43 Toezicht en handhaving directe lozingen. Naleving kwaliteit van lozingen op Oppervlaktewater. Einddoelst elling K T G 97% 90% 90% >90% Wat zijn de kosten? Primaire Begroting Herziene begroting (na 1e BW) Realisatie Prognose t/m juni (na 2e BW) Resultaat V/N Kwaliteit van het oppervlaktewater Kosten Rentekosten Afschrijvingskosten Personeelskosten Overige kosten Totaal kosten Overige opbrengsten Overige opbrengsten Totaal overige opbrengsten Saldo kosten en overige opbrengsten Bedragen zijn in duizenden euro s (V = voordelig, N = nadelig) 3.7 Zuiveringsbeheer Doelstelling 17 Voldoen aan lozingseisen, afnameverplichting en overige eisen Nr. Maatregel PI/afspraak Realisatie Voldoen aan lozingseisen. 45 Optimalisatie proces. Verwijderingspercentage van fosfaat. 46 Optimalisatie proces. Verwijderingspercentage van stikstof. Norm Realisatie t/m juni Voldoen aan lozingseisen. n.v.t. 100% 99% 100% voldoen aan de lozingseisen. 88,3% 83% 85% Voldoen aan minimale wettelijke eis van 75%. 87,6% 83% 85% Voldoen aan de minimale wettelijke eis van 75%. Einddoelstelling K T G +/- +/+ +/+ Toelichting 25

26 Prestatie indicator nr. 44 Voldoen aan lozingseisen Realisatie: Deze overschrijding van de lozingseisen heeft op 9 mei jl op rwzi Utrecht plaatsgevonden door uitval van een slibretourpomp in combinatie met hevige regenval. De methodiek (meetbeschikking) die HDSR met het nemen van monsternames heeft (60 maal per jaar), maakt dat elke meting fictief voor 6 dagen meetelt (365/60). Ten tijde van het opstellen van deze BURAP is HDSR met Waternet/AGV in gesprek om na te gaan hoe de financiële gevolgen van deze uitspoeling kunnen worden beperkt. Er is nog geen definitief bedrag bekend. Concrete financiële dekking voor dit soort overschrijdingen is niet in de begroting opgenomen. Eventuele financiële consequenties worden inzichtelijk gemaakt in de jaarrekening. Maatregel Er is een team samengesteld dat het effluent van rwzi Utrecht bewaakt en benodigde maatregelen neemt om de norm te halen. Doelstelling 18 De laagst maatschappelijk aanvaardbare kosten in de afvalketen Nr. Maatregel PI/afspraak Realisatie Norm Realisatie t/m Einddoelstelling K T G 2013 juni 47 Sluiten van afvalwaterakkoorden met gemeenten. Cumulatief aantal bestuurlijk vastgestelde afvalwaterakkoorden afvalwaterakkoorden in. +/+ +/- +/+ 48 Toetsen gemeentelijke rioleringsplannen. Cumulatief aantal getoetste gemeentelijke rioleringsplannen getoetste rioleringsplannen in Toelichting Prestatie indicator nr. 47 Sluiten van afvalwaterakkoorden met gemeenten Realisatie: De afvalwaterakkoorden Lopik en Utrecht worden dit jaar afgesloten. Voor Zeist geldt dat de gemeente qua planning achterloopt. De ondertekening van het afvalwaterakkoord met Wijk bij Duurstede staat gepland in het najaar. Maatregel: Bij het sluiten van afvalwaterakkoorden zijn we afhankelijk van gemeenten en hun planvorming. HDSR is klaar met de voorbereiding van de betreffende afvalwaterakkoorden. Knelpunt in de voortgang ligt nu bij de gemeenten. Waar nuttig wordt het op de bestuurlijke agenda gezet. - Doelstelling 19 Regionale samenwerking in de afvalketen (Winnet) Nr. Maatregel PI/afspraak Realisatie 2013 Norm Realisatie t/m Einddoelstelling K T G juni 49 Opstarten van direct uitvoerbare projecten. Cumulatief aantal projecten. Niet gestart in Operationeel in Ontwikkelen van (beleids) producten, die op (middel)lange termijn voordeel opbrengen. Opstellen van het Regionaal Afvalwaterketen Beleid (Meerjaren programma RAB). 5 1 Voorstel wordt alle college voorgelegd ter besluitvorming in. Vanaf 2015 implementeren van acties. Vaststellen in. 26

Onderwerp: Bestuursrapportage 2014 nr. 1 Nummer: 819839. Dit onderwerp wordt geagendeerd ter kennisneming ter consultering ter advisering

Onderwerp: Bestuursrapportage 2014 nr. 1 Nummer: 819839. Dit onderwerp wordt geagendeerd ter kennisneming ter consultering ter advisering Onderwerp: Bestuursrapportage nr. 1 Nummer: 819839 In D&H: 13-05- Steller: Edward Lodder In Cie: BMZ 11-06- Telefoonnummer: 5881 SKK 11-06- Afdeling: Management ondersteuning In AB: 02-07- Portefeuillehouder:

Nadere informatie

AGENDAPUNT 10. Onderwerp: Bestuursrapportage 2013 no. 2 Nummer: 724800. Voorstel

AGENDAPUNT 10. Onderwerp: Bestuursrapportage 2013 no. 2 Nummer: 724800. Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 10 Onderwerp: Bestuursrapportage 2013 no. 2 Nummer: 724800 In D&H: 17-09-2013 (1 ste behandeling) Steller: M. Vijverberg 24-09-2013 (2 de behandeling) 29-10-2013

Nadere informatie

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur Onderwerp: Jaarstukken 2014 Portefeuillehouder: B. de Jong Vertrouwelijk: nee Vergaderdatum: 8 juli 2015 Afdeling: MO Medewerker: A Peek Dossiernummer: 927419 versie 7 Behandeld in Datum

Nadere informatie

Ontwerp begroting 2013

Ontwerp begroting 2013 Ontwerp begroting 2013 Versie t.b.v. de vergadering van het algemeen bestuur op 21 november 2012 Versie: DOCS-#537260-v16-Begroting_2013.DOC Voorjaarsnota Begroting Bestuursrapportage no. 1 Bestuursrapportage

Nadere informatie

Bestuursrapportage 2013 no. 1 (januari tot en met maart 2013)

Bestuursrapportage 2013 no. 1 (januari tot en met maart 2013) Bestuursrapportage 2013 no. 1 (januari tot en met maart 2013) Vastgesteld door het college van dijkgraaf en hoogheemraden op 7 mei 2013 Uitgebracht aan het algemeen bestuur op 10 juli 2013 DOCS 632101

Nadere informatie

AGENDAPUNT 3.3 ONTWERP. Onderwerp: Ontwerp begroting 2015 Nummer: 860110. Voorstel

AGENDAPUNT 3.3 ONTWERP. Onderwerp: Ontwerp begroting 2015 Nummer: 860110. Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 3.3 Onderwerp: Ontwerp begroting 2015 Nummer: 860110 ONTWERP In D&H: 30 september 2014 Steller: A Peek In Cie: BMZ 29 oktober 2014 Telefoonnummer: 6013 SKK

Nadere informatie

AGENDAPUNT 4a. Onderwerp: Bestuursrapportage 2012 no. 1 Nummer: 576943. Voorstel

AGENDAPUNT 4a. Onderwerp: Bestuursrapportage 2012 no. 1 Nummer: 576943. Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 4a Onderwerp: Bestuursrapportage 2012 no. 1 Nummer: 576943 In D&H: 18-09-2012 Steller: E. Lodder In Cie: BMZ 10-10-2012 (ter consultering) Telefoonnummer: (030)

Nadere informatie

Bestuursrapportage 2012 no. 2

Bestuursrapportage 2012 no. 2 Bestuursrapportage no. 2 Vastgesteld door het college van dijkgraaf en hoogheemraden op 2 april 2013 Versie: DOCS-#618707-v7-Burap no_2 Voorjaarsnota Begroting Bestuursrapportage no. 1 Bestuursrapportage

Nadere informatie

Bijgaand ontvangt u ter kennisneming het ontwerp van de door ons college uit te brengen bestuursrapportage 2011 no. 2 (dm.nr. 490346).

Bijgaand ontvangt u ter kennisneming het ontwerp van de door ons college uit te brengen bestuursrapportage 2011 no. 2 (dm.nr. 490346). COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ en SKK ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 3F Onderwerp: Bestuursrapportage no. 2 (ontwerp) Nummer: 511581 In D&H: 21-02-2012 Steller: MO-FIN In Cie: BMZ 21-03-2012

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2014

Financieel Jaarverslag 2014 Financieel Jaarverslag 2014 Vast te stellen in de openbare vergadering van het algemeen bestuur op 8 juli 2015 DM 918775 v.8 Voorjaarsnota Begroting Bestuursrapportage no. 1 Bestuursrapportage no. 2 Jaarrekening

Nadere informatie

Bestuursrapportage 2014 waterschap Vechtstromen Versie 24 november 2015

Bestuursrapportage 2014 waterschap Vechtstromen Versie 24 november 2015 Bestuursrapportage 204 Vechtstromen Versie 24 november 205 Deze rapportage bevat een overzicht op hoofdlijnen van de voortgang van de uitvoering van het waterbeleid en dient als basis voor jaarlijks bestuurlijk

Nadere informatie

Bestuursrapportage 2011 no. 2 (januari tot en met december 2011)

Bestuursrapportage 2011 no. 2 (januari tot en met december 2011) Bestuursrapportage no. 2 (januari tot en met december ) Vastgesteld door het college van dijkgraaf en hoogheemraden op 3 april 2012 Behandeld door het algemeen bestuur op18 april 2012 DOCS-#490346-v8-Bestuursrapportage

Nadere informatie

Gelet op het bepaalde in artikel 10, vijfde lid, van de verordening beleids- en verantwoordingsfunctie Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden;

Gelet op het bepaalde in artikel 10, vijfde lid, van de verordening beleids- en verantwoordingsfunctie Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden; VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 3.2 Onderwerp: Begrotingswijziging 2014 no.2. Nummer: 859505 ONTWERP In D&H: 23 september 2014 Steller: Jeroen Trynes 30 september 2014 (2 e behandeling) In

Nadere informatie

Onderwerp: Bestuursrapportage 2010 no. 2 Nummer: 359808. Dit onderwerp wordt geagendeerd ter kennisneming ter consultering ter advisering

Onderwerp: Bestuursrapportage 2010 no. 2 Nummer: 359808. Dit onderwerp wordt geagendeerd ter kennisneming ter consultering ter advisering COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ en SKK ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 2A Onderwerp: Bestuursrapportage 2010 no. 2 Nummer: 359808 In D&H: 28-02-2011 / 08-03-2011 Steller: mr. C.J. Vos

Nadere informatie

Als bijlage bij dit voorstel is het communicatieplan voor de vier projecten bijgevoegd (bijlage 6).

Als bijlage bij dit voorstel is het communicatieplan voor de vier projecten bijgevoegd (bijlage 6). VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 10 Onderwerp: Kredietaanvraag projecten Nota Ruimte middelen Nummer: 447055 In D&H: 18-10-2011 / 13-12-2011 Steller: ir. J. van Zuijlen/W. van Buren In Cie:

Nadere informatie

Inhoud De Programmaverantwoording... 3 Paragrafen... 28

Inhoud De Programmaverantwoording... 3 Paragrafen... 28 Jaarverslag Vastgesteld door het algemeen bestuur op 10 juli 2013 DOCS-#623798-v2-Jaarverslag HDSR_.DOC Voorjaarsnota Begroting Bestuursrapportage no. 1 Bestuursrapportage no. 2 Jaarrekening en jaarverslag

Nadere informatie

Leggers actueel, betrouwbaar en compleet. Waterkeringen op orde Waterkeringen zijn getoetst Conform procesafspraken met PZH en inspectie V&W

Leggers actueel, betrouwbaar en compleet. Waterkeringen op orde Waterkeringen zijn getoetst Conform procesafspraken met PZH en inspectie V&W Prestatie-indicatoren en nulmeting Bijlage 1 Programma 1: Waterveiligheid Basisgegevens waterveiligheid op orde maken Leggers actueel, betrouwbaar en compleet 1. Mate waarin leggers actueel, betrouwbaar

Nadere informatie

Gelet op het bepaalde in artikel 10, vijfde lid, van de verordening beleids- en verantwoordingsfunctie Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden;

Gelet op het bepaalde in artikel 10, vijfde lid, van de verordening beleids- en verantwoordingsfunctie Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden; VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT Onderwerp: Begrotingswijziging 2014-1. Nummer: 817796 In D&H: 13 mei 2014 Steller: Martijn Vijverberg In Cie: BMZ 11 juni 2014 Telefoonnummer: 5882 SKK Afdeling:

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Voorjaarsnota. Begroting. Bestuursrapportage no. 1. Bestuursrapportage no. 2. Jaarrekening en jaarverslag

Jaarverslag 2011. Voorjaarsnota. Begroting. Bestuursrapportage no. 1. Bestuursrapportage no. 2. Jaarrekening en jaarverslag Jaarverslag Vast te stellen door het algemeen bestuur op 4 juli 2012 DOCS-#517015-v2-Jaarverslag_HDSR_.DOC Voorjaarsnota Begroting Bestuursrapportage no. 1 Bestuursrapportage no. 2 Jaarrekening en jaarverslag

Nadere informatie

2e wijziging programmabegroting

2e wijziging programmabegroting 2e wijziging programmabegroting 2014 Datum : 4 augustus 2014 Versie : 1.0 Datum: 4 augustus 2014 Versie: 1.0 Registratienummer: 2014021298 Inhoudsopgave 1 Inhoud wijziging programmabegroting... 3 2 Begrotingswijziging

Nadere informatie

Overzicht vragen en antwoorden rekeningcommissie gehouden op 10 mei 2010.

Overzicht vragen en antwoorden rekeningcommissie gehouden op 10 mei 2010. Overzicht vragen en antwoorden rekeningcommissie gehouden op 10 mei 2010. A. Hiemstra (Algemene Waterschapspartij) Jaarrekening 1. Vraag: In 2009 is het aantal ingevulde fte s 314, in de begroting van

Nadere informatie

Bestuursrapportage 2011 no. 1 (januari tot en met juni 2011)

Bestuursrapportage 2011 no. 1 (januari tot en met juni 2011) Bestuursrapportage no. 1 (januari tot en met juni ) Behandeld door het algemeen bestuur op 1 november DOCS-#439271-v6-Bestuursrapportage No_1.DOC Voorjaarsnota Begroting Bestuursrapportage no. 1 Bestuursrapportage

Nadere informatie

Commissie Bestuur, Middelen & Waterketen. 9 december Commissie Water & Wegen. Datum vergadering CHI. 16 december 2015

Commissie Bestuur, Middelen & Waterketen. 9 december Commissie Water & Wegen. Datum vergadering CHI. 16 december 2015 Voorstel CHI (college van hoofdingelanden) 15.53542 Commissie Bestuur, Middelen & Waterketen 9 december 2015 Datum behandeling D&H 17 november 2015 Commissie Water & Wegen Portefeuillehouder J.D. Kramer

Nadere informatie

Gecombineerde Commissie

Gecombineerde Commissie Gecombineerde Commissie Onderwerp: Afronding KRW-Moederkrediet en KRW-Kansenkrediet Portefeuillehouder: G.P. Beugelink Vertrouwelijk: nee Vergaderdatum: 30 september 2015 Afdeling: WSB Medewerker: Y. Wessels

Nadere informatie

A L G E M E E N B E S T U U R

A L G E M E E N B E S T U U R A L G E M E E N B E S T U U R Vergadering d.d.: 26 oktober 2016 Agendapunt: 8 Betreft: Besluitvormend Programma: 5. Bedrijfsvoering Portefeuillehouder: Luitjens Route: DB-AB Onderwerp Najaarsrapportage

Nadere informatie

VOORSTEL AAN HET COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HEEMRADEN

VOORSTEL AAN HET COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HEEMRADEN Commissie Financiën en Bestuurlijke Zaken 23 februari 2016 VOORSTEL AAN HET COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HEEMRADEN Aandachtsveldhouder B.J. Bussink Vergadering : 1 maart 2016 Agendapunt : Bijlagen : Bestuursrapportage

Nadere informatie

DATUM BEHANDELING IN D&H 21 [Tiei 2013

DATUM BEHANDELING IN D&H 21 [Tiei 2013 DATUM VERGADERING 27 juľ1i 2013 BDLAGE(N) 2 AGENDAPUNTNUMMER ļ DATUM BEHANDELING IN D&H 21 [Tiei 2013 commissie 0 Water (10 juni 2013) 0 WWV (11 juni 2013) 0 MBH (12 juni 2013) AAN DE VERENIGDE VERGADERING

Nadere informatie

AGENDAPUNT 6 ONTWERP. Onderwerp: Visie op de legger Nummer: Voorstel

AGENDAPUNT 6 ONTWERP. Onderwerp: Visie op de legger Nummer: Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 6 Onderwerp: Visie op de legger Nummer: 775122 In D&H: 07-01-2014 Steller: M. de Burger In Cie: BMZ 21-01-2014 Telefoonnummer: (030) 634 5849 SKK Afdeling:

Nadere informatie

Voorstel aan algemeen bestuur

Voorstel aan algemeen bestuur Voorstel aan algemeen bestuur Van: Werkgroep Financiële zaken D.d.: 17 februari 2011 Betreft: Uitgangspunten, Meerjarenraming(en) en Begroting(en) 1. Voorstel De algemeen besturen wordt gevraagd in te

Nadere informatie

Advies jaarrekening 2011 van de commissie BMZ aan het algemeen bestuur HDSR Geachte leden van het algemeen bestuur, De commissie BMZ adviseert het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse

Nadere informatie

Commissie BMZ 3 september 2013

Commissie BMZ 3 september 2013 COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ / SKK ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 2B Onderwerp: toelichting/leeswijzer bij actiepuntenlijst Nummer: 707203 In D&H: Steller: E. Mewe In Cie: BMZ 3 september

Nadere informatie

Gelet op het bepaalde in artikel 12 en 13 van de Verordening beleids- en verantwoordingsfunctie Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden

Gelet op het bepaalde in artikel 12 en 13 van de Verordening beleids- en verantwoordingsfunctie Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 6 a/b Onderwerp: Aanpassing afschrijvingsbeleid Nummer: 713406 In D&H: 17-09-2013 Steller: I. van Bijsteren 29-10-2013 In Cie: BMZ 16-10-2013 Telefoonnummer:

Nadere informatie

Visie Water en Ruimtelijke Ontwikkeling bijlage 1

Visie Water en Ruimtelijke Ontwikkeling bijlage 1 Visie Water en Ruimtelijke Ontwikkeling bijlage 1 Kaarten Waterbelangen DM: 303052 1 Wateropgaven 2015 / 2027 Kaart 1. Gebieden met een WB21 wateropgave In 2005 is een studie wateropgave uitgevoerd (conform

Nadere informatie

Vergaderstuk Algemeen bestuur

Vergaderstuk Algemeen bestuur Vergaderstuk Algemeen bestuur 11 november 2013 Bestuursrapportage 2-2013 Opsteller Simon Bouwman Aantal pagina s 5 Behandelend gremium Algemeen bestuur Datum voorgelegd 11-11-2013 Agendapunt, Onderwerp

Nadere informatie

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR Aandachtsveldhouder B.J. Bussink Vergadering : 15 maart 2016 Agendapunt : 3. Bijlagen : Bestuursrapportage 2015-3 Onderwerp : Bestuursrapportage 2015-3 Informatie bij

Nadere informatie

AGENDAPUNT 9 ONTWERP. Onderwerp: Krediet renovatie rwzi De Meern Nummer: 568495. Voorstel. Het college stelt u voor om

AGENDAPUNT 9 ONTWERP. Onderwerp: Krediet renovatie rwzi De Meern Nummer: 568495. Voorstel. Het college stelt u voor om VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 9 Onderwerp: Krediet renovatie rwzi De Meern Nummer: 568495 In D&H: 16-07-2013 Steller: Tonny Oosterhoff In Cie: BMZ 03-09-2013 Telefoonnummer: (030) 6345726

Nadere informatie

B1303722. 28 november 2013 7. Datum: Agendapunt nr: Aan de Verenigde Vergadering. Burap 2-2013

B1303722. 28 november 2013 7. Datum: Agendapunt nr: Aan de Verenigde Vergadering. Burap 2-2013 Datum: Agendapunt nr: 28 november 2013 7. B1303722 Aan de Verenigde Vergadering Burap 2-2013 Aard voorstel Besluitvormend voorstel met investerinq Aantal Bijlagen 2 Voorstel behandeld door Datum Verenigde

Nadere informatie

Waterschap Vallei en Veluwe Meerjarenperspectief

Waterschap Vallei en Veluwe Meerjarenperspectief Waterschap Vallei en Veluwe Meerjarenperspectief 2012-2017 Datum 13 oktober 2011 Opgemaakt door Werkgroep Financiën Afdeling Staf en Financiële en Economische Zaken Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Uitgangspunten

Nadere informatie

algemeen bestuur (financiële producten) Beraadslagen en besluiten Nee

algemeen bestuur (financiële producten) Beraadslagen en besluiten Nee Voorstel voor algemeen bestuur Vergaderdatum 2 januari 2014 Onderwerp Programmabegroting 2014-2017 Agendapunt 20 Portefeuillehouder/Aandachtsveldhouder Opsteller/indiener Fusieopdracht 8 (financiële producten)

Nadere informatie

OVERZICHT MOTIES/AMENDEMENTEN AB 2011

OVERZICHT MOTIES/AMENDEMENTEN AB 2011 OVERZICHT MOTIES/AMENDEMENTEN AB 2011 1 17 februari (DM 393779) M Bestuursakkoord Water met Vuur, versie 3.0 Draagt het college van dijkgraaf en hoogheemraden op om het bestuur van de Unie van Waterschappen

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 25 juni 2013 NUMMER : WM/MFI/NKu/7725 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder BMZ 01-04-2014 Telefoonnummer: 5881 SKK Afdeling: Management ondersteuning In AB: Portefeuillehouder: Kromwijk

In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder BMZ 01-04-2014 Telefoonnummer: 5881 SKK Afdeling: Management ondersteuning In AB: Portefeuillehouder: Kromwijk COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 5 Onderwerp: Evaluatie systeem en onderwerpen begrotingswijzigingen Nummer: 796075 In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder

Nadere informatie

Checklist. Informatievoorziening. Grote Projecten

Checklist. Informatievoorziening. Grote Projecten Checklist Informatievoorziening Grote Projecten Najaar 2010 Rekenkamercommissie Berkelland, Bronckhorst, Lochem, Montferland 1. Inleiding De uitvoering van grote projecten in Nederland heeft nogal eens

Nadere informatie

HAMERSTUK. Beslispunt 1 is aangepast in die zin dat in te stemmen met gewijzigd is in kennis te nemen van.

HAMERSTUK. Beslispunt 1 is aangepast in die zin dat in te stemmen met gewijzigd is in kennis te nemen van. HAMERSTUK VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 10 Onderwerp: Realisatie uitbreiding afvalwatertransportsysteem Houten Nummer: 515150 In D&H: 16 oktober 2012 Steller: Tonny Oosterhoff In Cie: BMZ

Nadere informatie

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 4. Bijlage(n): Najaarsrapportage 2016

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 4. Bijlage(n): Najaarsrapportage 2016 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 13-9-2016 NUMMER PS PS2016PS17 AFDELING MAO COMMISSIE BEM STELLER Leo Donker DOORKIESNUMMER 0646994683 DOCUMENTUMNUMMER 818ACAEO PORTEFEUILLEHOUDER

Nadere informatie

Concept Begroting 2015

Concept Begroting 2015 Concept Begroting 2015 Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Versie t.b.v. de vergadering in het Algemeen Bestuur d.d. 19 november 2014 (Dm 858937) - 1 - Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. De begroting

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. Relevante kaders Waterschapswet Waterschapsbesluit. Lelystad, 7 mei 2013. het college van Dijkgraaf en Heemraden,

ALGEMENE VERGADERING. Relevante kaders Waterschapswet Waterschapsbesluit. Lelystad, 7 mei 2013. het college van Dijkgraaf en Heemraden, VERGADERDATUM SECTOR/AFDELING 28 mei 2013 SMO / Financiën STUKDATUM NAAM STELLER 16 april 2013 B.C. Donker ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT ONDERWERP 6b Jaarverslag en jaarrekening 2012 PROGRAMMA Bedrijfsvoering

Nadere informatie

BEGROTING 2011. De Stichtse Rijnlanden. Vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 23 november 2010

BEGROTING 2011. De Stichtse Rijnlanden. Vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 23 november 2010 BEGROTING 2011 De Stichtse Rijnlanden Vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 23 november 2010 Doelgroep: Algemeen bestuur Datum: 23 november 2010 Versie: 1.5 (na behandeling in het AB

Nadere informatie

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht Onderzoeksplan Rekenkamer Utrecht 16 februari 2009 1 Inleiding Vanuit de raadsfracties van het CDA en de VVD kwam in 2008 de suggestie aan de Rekenkamer om

Nadere informatie

voorts gelet op de op 18 april 2012 door het algemeen bestuur aangenomen motie inzet op de nullijn stelt het college u voor:

voorts gelet op de op 18 april 2012 door het algemeen bestuur aangenomen motie inzet op de nullijn stelt het college u voor: VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 4 Onderwerp: ontwerp begroting 2014 Nummer: 719671 ONTWERP In D&H: 24-09-2013 Steller: A. Peek In Cie: BMZ 16-10-2013 Telefoonnummer: (030) 634 6013 SKK 16-10-2013

Nadere informatie

agendapunt 3.b.3 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden VOORTGANG AFRONDING JUIST (NU) AANSLUITEN Datum 7 januari 2014

agendapunt 3.b.3 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden VOORTGANG AFRONDING JUIST (NU) AANSLUITEN Datum 7 januari 2014 agendapunt 3.b.3 1072908 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden VOORTGANG AFRONDING JUIST (NU) AANSLUITEN Portefeuillehouder Woorst, I.J.A. ter Datum 7 januari 2014 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : M.M. Kool AB CATEGORIE : B-STUK (Beleidsstuk) VERGADERING D.D. : 26 november 2013 NUMMER : WS/WRM/CR/JEs/7985 OPSTELLER : ing. J. Esenkbrink, 0522-276829 FUNCTIE

Nadere informatie

Onderwerp: Oplegnotitie bij de investeringsvoorstellen rwzi Utrecht Nummer: 609148

Onderwerp: Oplegnotitie bij de investeringsvoorstellen rwzi Utrecht Nummer: 609148 COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 5 Onderwerp: Oplegnotitie bij de investeringsvoorstellen rwzi Utrecht Nummer: 609148 In D&H: 10-01-2013 Steller: ing. M.J.A.

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 24 juni 2014 NUMMER : WM/MFI/NKu/8247 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. Relevante kaders - Waterwet - Verordening voor de Fysieke Leefomgeving Flevoland (VFL) Lelystad, 21 maart 2013

ALGEMENE VERGADERING. Relevante kaders - Waterwet - Verordening voor de Fysieke Leefomgeving Flevoland (VFL) Lelystad, 21 maart 2013 VERGADERDATUM 23 april 2013 SSO SECTOR/AFDELING STUKDATUM NAAM STELLER 3 april 2013 R.J.E. Peeters ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT 12 Voorstel Kennisnemen van het projectplan voor Waterbeheerplan 3 waarin

Nadere informatie

./. Hierbij doe ik u toekomen een concept-notitie aan de commissie Financiën inzake de eerste triaalrapportage per 30 april 2007.

./. Hierbij doe ik u toekomen een concept-notitie aan de commissie Financiën inzake de eerste triaalrapportage per 30 april 2007. DB 21-05-2007 Agendapunt: o16 Sittard, 15 mei 2007 AAN HET DAGELIJKS BESTUUR Onderwerp: Eerste triaalrapportage per 30 april 2007; 7e begrotingswijziging 2007./. Hierbij doe ik u toekomen een concept-notitie

Nadere informatie

Sturingsfilosofie en Organisatiestructuur Waterschap Limburg

Sturingsfilosofie en Organisatiestructuur Waterschap Limburg Sturingsfilosofie en Organisatiestructuur Waterschap Limburg Uitgangspunten, hoofdlijnen en vervolgprocedure November 2015 Inhoud Bestuursopdracht als kader Visie 2020 en WBP als basis voor sturing en

Nadere informatie

Onderwerp: Financiering van oeverherstelwerk aan de primaire waterkering in IJsselstein (nabij het Klaphek)

Onderwerp: Financiering van oeverherstelwerk aan de primaire waterkering in IJsselstein (nabij het Klaphek) COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Onderwerp: Financiering van oeverherstelwerk aan de primaire waterkering in IJsselstein (nabij het Klaphek) Nummer: 564596 In D&H:

Nadere informatie

BESTUURLIJKE SAMENVATTING AFSTEMMEN INVESTERINGEN

BESTUURLIJKE SAMENVATTING AFSTEMMEN INVESTERINGEN BESTUURLIJKE SAMENVATTING AFSTEMMEN INVESTERINGEN Aanpak De opdracht Afstemmen investeringen is voortvarend opgepakt door de werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de Gelderse waterschappen en

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

Werkwijze Cogo 2004. abcdefgh. Cogo publicatienr. 04-03. Ad Graafland Paul Schepers. 3 maart 2004. Rijkswaterstaat

Werkwijze Cogo 2004. abcdefgh. Cogo publicatienr. 04-03. Ad Graafland Paul Schepers. 3 maart 2004. Rijkswaterstaat Werkwijze 2004 publicatienr. 04-03 Ad Graafland Paul Schepers 3 maart 2004 abcdefgh Rijkswaterstaat Werkwijze 2/16 I Inleiding Verandering In 2003 is de organisatie van de ingrijpend veranderd. Twee belangrijke

Nadere informatie

AGENDAPUNT 8. Onderwerp: Voorjaarsnota 2011 (meerjarenraming 2012 tm. 2015) Nummer: Voorstel

AGENDAPUNT 8. Onderwerp: Voorjaarsnota 2011 (meerjarenraming 2012 tm. 2015) Nummer: Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 8 Onderwerp: Voorjaarsnota 2011 (meerjarenraming 2012 tm. 2015) Nummer: 415185 In D&H: 08-03-2011 / 05-04-2011 Steller: mr. C.J. Vos In Cie: BMZ 23-03-2011

Nadere informatie

Voorstel aan dagelijks bestuur

Voorstel aan dagelijks bestuur Voorstel aan dagelijks bestuur Datum vergadering 15-07-2014 Agendapunt 6 Steller / afdeling W. Coenen / Projecten en Waterkeringen Openbaar Ja Bestuurder J.H.J. van der Linden / L.H. Dohmen Bijlage(n)

Nadere informatie

Aanpassing investeringsplan en krediet gemaal en vispassage Zuidpolder van Delfgauw (alternatief afvoertrace Pijnackerse Vaart) Delfland

Aanpassing investeringsplan en krediet gemaal en vispassage Zuidpolder van Delfgauw (alternatief afvoertrace Pijnackerse Vaart) Delfland Aanpassing investeringsplan en krediet gemaal en vispassage Zuidpolder van Delfgauw (alternatief afvoertrace Pijnackerse Vaart) Hoogheemraadschap van Delfland Kenmerk VV : 1097267 Vergaderdatum : 19 december

Nadere informatie

een aanvullend krediet van 135.000,- toe te kennen voor de uitgevoerde herstelwerkzaamheden aan de Oude Sluis te Nieuwegein.

een aanvullend krediet van 135.000,- toe te kennen voor de uitgevoerde herstelwerkzaamheden aan de Oude Sluis te Nieuwegein. VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 6 a/b Onderwerp: Kredietaanvraag herstelwerkzaamheden Oude Sluis Vreeswijk Nummer: 583318 In D&H: 30-10-2012 Steller: S.H.M. van de Reepe In Cie: BMZ 13-11-2012

Nadere informatie

AANVRAAG INVESTERINGSPLAN EN KREDIET PROGRAMMATISCHE AANPAK KRW- OPGAVE NATTE ECOLOGISCHE ZONES

AANVRAAG INVESTERINGSPLAN EN KREDIET PROGRAMMATISCHE AANPAK KRW- OPGAVE NATTE ECOLOGISCHE ZONES agendapunt B.09 1228859 Aan Verenigde Vergadering AANVRAAG INVESTERINGSPLAN EN KREDIET PROGRAMMATISCHE AANPAK KRW- OPGAVE NATTE ECOLOGISCHE ZONES 2016-2021 Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 07-07-2016

Nadere informatie

INLEIDING RELATIE MET ORGANISATIEMISSIE, COLLEGEPROGRAMMA OF ANDERE BELEIDSDOCUMENTEN

INLEIDING RELATIE MET ORGANISATIEMISSIE, COLLEGEPROGRAMMA OF ANDERE BELEIDSDOCUMENTEN VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 6a/b Onderwerp: 1e Begrotingswijziging 2012 Nummer: 533273 In D&H: 15-05-2012 Steller: E. Lodder In Cie: BMZ 05-06-2012 Telefoonnummer: (030) 634 58 81 SKK

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Utrecht Vernieuwt - Krachtwijken Verbetering van de woon- en leefsituatie van een aantal buurten in Utrecht, de Krachtwijken in het bijzonder: Kanaleneiland, Overvecht, Ondiep, Zuilen-Oost

Nadere informatie

1 BELEIDSMONITORING MET BEHULP VAN DE VOORTGANGSRAPPORTAGE

1 BELEIDSMONITORING MET BEHULP VAN DE VOORTGANGSRAPPORTAGE 1 BELEIDSMONITORING MET BEHULP VAN DE VOORTGANGSRAPPORTAGE 1.1 Inleiding In deel 1 van deze nota is aangegeven dat de provincie Utrecht met behulp van de (jaarlijkse) voortgangsrapportage monitort in welke

Nadere informatie

Doel van de notitie: vaststelling van de Begroting 2013 en de tarieven voor de heffing van de waterschapsbelastingen

Doel van de notitie: vaststelling van de Begroting 2013 en de tarieven voor de heffing van de waterschapsbelastingen Vergadering algemeen bestuur van 31 oktober 2012 Agendapunt 3c Behandelend ambtenaar: M. Snoek Beleidsveldbeheerder: A. van Mieghem Portefeuillehouder: Th. Schots Zaaknr. : 12.ZK08677/12.B0327 Kenmerk

Nadere informatie

1 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen. Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen

1 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen. Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 1 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 2 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen Bestuurlijke overeenkomst voor Samenwerking

Nadere informatie

Pagina 1. grondwater- Watersysteem- Zuiverings- Wegenbeheer? beheer beheer beheer ** Planvorming

Pagina 1. grondwater- Watersysteem- Zuiverings- Wegenbeheer? beheer beheer beheer ** Planvorming Pagina 1 Planvorming 1 Eigen plannen 1.1 Beheersplan waterkeringen x 1.2 Waterbeheersplan x x x 1.3 Beheersplan wegenbeheer x* x 1.4 Beheersplan vaarwegenbeheer x 1.5 Thema- en gebiedsgerichte plannen

Nadere informatie

Begroting 2015 Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Vastgesteld in de vergadering in het Algemeen Bestuur d.d. 19 november 2014 (Dm )

Begroting 2015 Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Vastgesteld in de vergadering in het Algemeen Bestuur d.d. 19 november 2014 (Dm ) Begroting 2015 Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Vastgesteld in de vergadering in het Algemeen Bestuur d.d. 19 november 2014 (Dm 858937) - 1 - Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. De begroting in

Nadere informatie

Stand van zaken aanpak NBW opgave wateroverlast

Stand van zaken aanpak NBW opgave wateroverlast COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE SKK ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt Onderwerp: Stand van zaken NBW opgave wateroverlast Nummer: 348963 In D&H: 29-03-2011 Steller: drs. H.A. van Hardeveld In

Nadere informatie

AGENDAPUNT 5 ONTWERP. Onderwerp: Voorjaarsnota 2013 (meerjarenraming 2014-2017) Nummer: 633503. Voorstel

AGENDAPUNT 5 ONTWERP. Onderwerp: Voorjaarsnota 2013 (meerjarenraming 2014-2017) Nummer: 633503. Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 5 Onderwerp: Voorjaarsnota 2013 (meerjarenraming 2014-2017) Nummer: 633503 In D&H: 07-05-2013 Steller: ir. R. Bronda In Cie: BMZ 12-06-2013 Telefoonnummer:

Nadere informatie

Bijlage: 3 Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage: 2009i00970 discussiememo p&c cyclus

Bijlage: 3 Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage: 2009i00970 discussiememo p&c cyclus Postregistratienummer: 2009i01003 Bijlage: 3 Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage: 2009i00970 Onderwerp: discussiememo p&c cyclus Naam auteur: Yvonne van Halem Memo Postregistratienummer: 2009i00628

Nadere informatie

2e kwartaalrapportage 2013

2e kwartaalrapportage 2013 2e kwartaalrapportage 2013 1. Inleiding Overeenkomstig de Planning en Control cyclus treft u hierbij de 2 e kwartaalrapportage 2013 aan. De rapportage geeft inzicht in de verwachte afwijkingen tussen begroting

Nadere informatie

Overwegende de adviezen van de gecombineerde vergadering van de commissies BMZ en SKK

Overwegende de adviezen van de gecombineerde vergadering van de commissies BMZ en SKK VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 5 Onderwerp: Bestuursrapportage 2009-II Nummer: 273096 ONTWERP In D&H: 23-02-2010 Steller: E. Lodder In Cie: BMZ/SKK 23-03-2010 Telefoonnummer: (030) 634 58

Nadere informatie

Gezamenlijk bestuursvoorstel Overdracht muskusrattenbestrijding Samenvatting Concept besluit De businesscase

Gezamenlijk bestuursvoorstel Overdracht muskusrattenbestrijding Samenvatting Concept besluit De businesscase Gezamenlijk bestuursvoorstel Overdracht muskusrattenbestrijding Versie 1 Samenvatting Op 17 mei 2011 heeft de Eerste Kamer het voorstel tot wijziging van de Waterwet en de Waterschapswet (Spoedwet) aangenomen.

Nadere informatie

Notitie. 1. Beleidskader Water

Notitie. 1. Beleidskader Water Notitie Ingenieursbureau Bezoekadres: Galvanistraat 15 Postadres: Postbus 6633 3002 AP Rotterdam Website: www.gw.rotterdam.nl Van: ir. A.H. Markus Kamer: 06.40 Europoint III Telefoon: (010) 4893361 Fax:

Nadere informatie

agendapunt 04.B.10 Aan Commissie Waterveiligheid

agendapunt 04.B.10 Aan Commissie Waterveiligheid agendapunt 04.B.10 1097267 Aan Commissie Waterveiligheid AANPASSING INVESTERINGSPLAN EN KREDIET GEMAAL EN VISPASSAGE ZUIDPOLDER VAN DELFGAUW (ALTERNATIEF AFVOERTRACE PIJNACKERSE VAART) Voorstel Commissie

Nadere informatie

*ZE9C48C23CC* Raadsvergadering d.d. 16 december 2014

*ZE9C48C23CC* Raadsvergadering d.d. 16 december 2014 *ZE9C48C23CC* Raadsvergadering d.d. 16 december 2014 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-26406/DV.14-396, afdeling Ruimte. Sellingen, 11 december 2014 Onderwerp: Vaststellen Nota OOR (Onderhoud van de Openbare

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Jaarrekening 2012 Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Jaarrekening Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Vast te stellen in de openbare vergadering van het algemeen bestuur op 10 juli 2013 DOCS 624584 - Jaarrekening versie 0.3 Adres Poldermolen 2 Postbus

Nadere informatie

Nota van toelichting bij de delegatiedocumenten

Nota van toelichting bij de delegatiedocumenten PS2007RGW09 BIJLAGE3 Nota van toelichting bij de delegatiedocumenten Inleiding Met de inwerkingtreding van de Wet van 18 december 1985, houdende enige voorzieningen ten behoeve van de inzet en bekostiging

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 en. jaarprogramma 2015. Rekenkamercommissie AGV. Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht Rekenkamercommissie

Jaarverslag 2014 en. jaarprogramma 2015. Rekenkamercommissie AGV. Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht Rekenkamercommissie Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht Rekenkamercommissie Jaarverslag 2014 en jaarprogramma 2015 Rekenkamercommissie AGV Korte Ouderkerkerdijk 7 Amsterdam Postbus 94370 1090 GJ Amsterdam T 0900 93 94

Nadere informatie

Jaarverslag 2015. Bouwen aan een gezamenlijke toekomst, de ODBN verandert

Jaarverslag 2015. Bouwen aan een gezamenlijke toekomst, de ODBN verandert Jaarverslag 2015 Bouwen aan een gezamenlijke toekomst, de ODBN verandert Voorwoord Hierbij bied ik u het jaarverslag 2015 aan. Een jaar waarin de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) aanzienlijk is doorontwikkeld

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Jaarrekening 2013 Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur op 2 juli 2014 DOCS 816363 - versie1c 13-05-2014 Adres Poldermolen 2 Postbus 550 3990 GJ Houten

Nadere informatie

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010:

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010: Planning en controlcyclus 2010 Samenvatting In dit voorstel is de planning opgenomen van de planning- en controlproducten 2010: de jaarrekening 2009, de voorjaarsnota 2010, de kadernota 2011, de programmabegroting

Nadere informatie

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Vaststelling jaarstukken 2013 Datum voorstel 29 april 2014 Datum raadsvergadering 10 juni 2014 Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Ter inzage

Nadere informatie

AGENDAPUNT ONTWERP. Onderwerp: Vulling bestemmingsreseve vernieuwing RWZI Utrecht. Nummer: 868924-v3. Voorstel

AGENDAPUNT ONTWERP. Onderwerp: Vulling bestemmingsreseve vernieuwing RWZI Utrecht. Nummer: 868924-v3. Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT Onderwerp: Vulling bestemmingsreseve vernieuwing RWZI Utrecht. Nummer: 868924-v3 ONTWERP In D&H: 14 oktober 2014 Steller: Edward Lodder/Han Dankaart In Cie:

Nadere informatie

Aan de leden van de verenigde vergadering. Begeleidende brief Bestuursrapportage II 2013

Aan de leden van de verenigde vergadering. Begeleidende brief Bestuursrapportage II 2013 Hoogheemraadschap van Delfland Aan de leden van de verenigde vergadering 0 N S l

Nadere informatie

II. De Nota risicomanagement Delfland vast te stellen met onder meer de volgende bepalingen:

II. De Nota risicomanagement Delfland vast te stellen met onder meer de volgende bepalingen: agendapunt B.05 1046082 Aan Verenigde Vergadering ONTWERP NOTA RISICOMANAGEMENT DELFLAND Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 05-06-2014 I. De Nota risico's en weerstandsvermogen Delfland, vastgesteld

Nadere informatie

Projectplan Gemaal Foppenpolder Zuid in de gemeente Maassluis

Projectplan Gemaal Foppenpolder Zuid in de gemeente Maassluis Projectplan Gemaal Foppenpolder Zuid in de gemeente Maassluis Opsteller: N. Verhoof-Schuil Status: Definitief Projectfase: Projectnummer: Voorontwerpfase 701700 Datum: 17-01-2013 Kopie: Archief Opdrachtgever

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr.: 8856 Nummer: 14A.00661 Datum: 5 september 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

(pagina 3) (pagina 6)

(pagina 3) (pagina 6) JAARREKENING 2014 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

B0500589 AAN DE VERENIGDE VERGADERING STAND VAN ZAKEN CALAMITEITENZORG. 1. Aanleiding

B0500589 AAN DE VERENIGDE VERGADERING STAND VAN ZAKEN CALAMITEITENZORG. 1. Aanleiding DATUM VERGADERING 29 SeptBITlber 2005 AGENDAPUNTNUMMER BIJLAGE^) Geen DATUM BEHANDÊUNG IN o&h 30 augustus 2005 AAN DE VERENIGDE VERGADERING B0500589 STAND VAN ZAKEN CALAMITEITENZORG 1. Aanleiding Op 30

Nadere informatie

HoogheemTaadschapvanDelfland

HoogheemTaadschapvanDelfland U,f% HoogheemTaadschapvanDelfland Voortgang Waterbeheerplan 2006-2009 Beleidsveld: Aard voorstel: Planvorming Besluitvormend Vergaderdatum: Kenmerk VV: Aantal bijlagen: 10 mei 2007 631999 3 Aan de Verenigde

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft startnotitie over procesvoorstel betrokkenheid gemeenteraad in relatie tot toezicht en handhaving

gemeente Eindhoven Betreft startnotitie over procesvoorstel betrokkenheid gemeenteraad in relatie tot toezicht en handhaving gemeente Eindhoven Inboeknummer 13bst00971 Dossiernummer 13.22.252 28 mei 2013 Commissienotitie Betreft startnotitie over procesvoorstel betrokkenheid gemeenteraad in relatie tot toezicht en handhaving

Nadere informatie

Aan Verenigde Vergadering JAARREKENING 2010. Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 30-6-2011

Aan Verenigde Vergadering JAARREKENING 2010. Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 30-6-2011 agendapunt B.01 927470 Aan Verenigde Vergadering JAARREKENING 2010 Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 30-6-2011 1. De jaarrekening 2010 vast te stellen. 2. Het tekort van 18.240.832 van de taak watersysteembeheer

Nadere informatie