AGENDAPUNT 10. Onderwerp: Bestuursrapportage 2013 no. 2 Nummer: Voorstel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AGENDAPUNT 10. Onderwerp: Bestuursrapportage 2013 no. 2 Nummer: 724800. Voorstel"

Transcriptie

1 VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 10 Onderwerp: Bestuursrapportage 2013 no. 2 Nummer: In D&H: (1 ste behandeling) Steller: M. Vijverberg (2 de behandeling) In Cie: BMZ (ter consultering) Telefoonnummer: 030) SKK (ter consultering) Afdeling: Management ondersteuning In AB: (ter kennisneming) Portefeuillehouder: Kromwijk Geheim: ja nee Voorstel Gelet op het bepaalde in artikel 10, tweede lid, van de Verordening beleids- en verantwoordingsfunctie Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, zoals vastgesteld door het algemeen bestuur in zijn vergadering van 30 juni 2010 (nr ); stelt het college u voor: kennis te nemen van de bestuursrapportage 2013 no.2 en deze te betrekken bij de behandeling van de ontwerpbegroting 2014, in uw vergadering van 13 november Advies commissie BMZ SKK De bestuursrapportage 2013 no.2 is ter consultering voorgelegd aan de gecombineerde commissie BMZ/SKK van 16 oktober De commissie adviseert met brede instemming deze Burap ter informatie door te geleiden naar de vergadering van het Algemeen Bestuur van 13 november Reactie college op advies commissie Het college heeft de Burap 2013-no.2 vastgesteld in zijn vergadering van 29 oktober Daarbij zijn n.a.v. de commissiebehandeling een aantal tekstuele wijzigingen (pagina 33, 46, 47 en 60 aangebracht. Er zijn geen cijfermatige wijzigingen doorgevoerd. DM

2 INLEIDING Het college brengt drie maal per jaar een bestuursrapportage uit aan het algemeen bestuur. Deze rapportage is onderdeel van de Planning & Control cyclus en het college geeft hiermee invulling aan artikel 10, tweede lid, van de Verordening beleids- en verantwoordingsfunctie Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Deze cyclus begint met de voorjaarsnota, die op hoofdlijnen het beleid voor de volgende 4 jaren weergeeft en waarin tevens een meerjarenraming in wordt afgegeven. De volgende stap in de cyclus is de begroting waarin in het bijzonder de eerste jaarschijf nader wordt uitgewerkt. Uiteindelijk wordt in een drietal bestuursrapportages de prognose afgezet tegen de begroting en in het jaarverslag wordt de werkelijkheid afgezet tegen de begroting. Waar de jaarrekening zich beperkt tot de besteding van middelen gaat de bestuursrapportage verder. In de drie bestuursrapportages rapporteren we, in aansluiting op de begroting 2013 (inclusief de 1 ste begrotingswijziging 2013), over de geleverde prestaties. Deze prestaties zijn per programma geformuleerd. Hierbij wordt stil gestaan bij de voortgang in kwaliteit, tijd en financiën. Hierover wordt in deze rapportage gerapporteerd op basis van afwijkingen. Met andere woorden op de punten waar de voortgang daartoe aanleiding geeft, wordt een toelichting gegeven. Bij deze 2 e bestuursrapportage, die rapporteert over de periode januari 2013 tot en met juni 2013, wordt stilgestaan bij de (eind)doelstellingen en prestaties, die eventueel moeten worden bijgesteld. Naast de geleverde prestaties komen de exploitatiekosten en de investeringsuitgaven per programma naar voren. De opzet sluit hiermee aan op de begroting van FINANCIËLE CONSEQUENTIES Het geprognosticeerde resultaat komt per saldo uit op nul. De geprognosticeerde tekorten worden zoveel mogelijk opgelost binnen de programma s waar ze ontstaan. Voor zover er binnen de programma s onvoldoende dekking aanwezig is, wordt voor het restant een begrotingswijziging voorgesteld. Daarbij wordt de ruimte binnen andere programma s aangewend, zodanig dat per saldo geen extra budget nodig is. In deze begrotingswijziging is tevens de geprognosticeerde tegenvaller op belastinginkomsten gecompenseerd. Het waterschap slaagt er in 2013 in om de doelstellingen voor een belangrijk deel te realiseren. Van het totale aantal pi s loopt ca 84% conform planning (norm voor 2013 is 75%). Op onderdelen lukt dit echter nog niet altijd binnen de gestelde termijnen en/of middelen. De afwijkende beoordelingen van de prestatieindicatoren hebben voornamelijk betrekking op de factoren tijd en geld. Bij deze afwijkende beoordelingen zijn maatregelen ter bijsturing vermeld. DM

3 KANTTEKENINGEN (niet van toepassing) UITVOERING (niet van toepassing) COMMUNICATIE (niet van toepassing) BIJLAGE(N) nee ja, namelijk Bestuursrapportage 2013 nr. 2 (DM ) TER INZAGE nee ja, namelijk Dijkgraaf en hoogheemraden, dijkgraaf, P.J.M. Poelmann secretaris-algemeen directeur, J. Miedema DM

4 Bestuursrapportage 2013 no. 2 (januari tot en met juni 2013) Definitieve versie vastgesteld door het college van dijkgraaf en hoogheemraden in zijn vergadering van 29 oktober 2013 Docs# v15-Burap_2013 Voorjaarsnota Begroting Bestuursrapportage no. 1 Bestuursrapportage no. 2 Jaarrekening en jaarverslag

5 Inhoud 0H1. Voorwoord en leeswijzer H2. Bestuursrapportage in één oogopslag H4 Programma s a. Primaire en regionale waterkeringen b. Calamiteitenzorg c. Muskusrattenbeheer d. Watersysteembeheer e. Beperking wateroverlast f. Kwaliteit van het oppervlaktewater g. Zuiveringsbeheer h. Lastendruk i. Tevredenheid belanghebbenden j. Maatschappelijk verantwoord ondernemen k. Bestuur en organisatie Belastingopbrengsten Investeringen Paragrafen Ontwikkelingen sinds het vaststellen van de begroting Uitgangspunten en normen Kostentoerekening Reserves en voorzieningen Waterschapsbelastingen Weerstandsvermogen Financiering Verbonden Partijen EMU Saldo Bijlage 1 Afkortingen en begrippen Bijlage 2 Rapportage Watergebiedplannen Bijlage 3 Overzicht lopende investeringsprojecten Bijlage 5 Overzicht aanbestedingen Bijlage 6 Stand van zaken subsidies Bijlage 6 Stand van zaken subsidies

6 1. Voorwoord en leeswijzer Voorwoord Met ingang van 2013 is de Planning & Controlcyclus gewijzigd. In 2013 zullen er drie bestuursrapportages worden opgesteld waarvan de tweede nu voorligt. Deze bestuursrapportage geeft inzicht in de periode januari 2013 tot en met juni In de nieuwe vorm brengt het college de bestuursrapportage, drie keer uit als onderdeel van de Planning & Controlcyclus, uit aan het algemeen bestuur. Het college geeft hiermee invulling aan artikel 10, tweede lid, van de verordening beleids- en verantwoordingsfunctie Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Deze cyclus begint met de voorjaarsnota die op hoofdlijnen het beleid voor de volgende vier jaren weergeeft en waar ook een meerjarenraming in wordt afgegeven. De volgende stap in de cyclus is de begroting waarin in het bijzonder de eerste jaarschijf van de voorjaarsnota nader wordt uitgewerkt. De bestuursrapportage geeft vervolgens antwoord op het resultaat van de drie W-vragen die in de begroting zijn gesteld: Wat willen we bereiken? Wat doen we ervoor? Wat zijn de kosten? De Bestuursrapportage 2013 no. 2 geeft inzicht in de doelrealisatie tot en met juni en een verwacht kleuroordeel per eind Bovendien geeft deze rapportage inzicht in het saldo van de kosten en overige opbrengsten evenals de belastingopbrengsten tot en met juni 2013 met daarbij een verwachting van het resultaat per ultimo Verwachte financiële afwijkingen in 2013 groter dan per product zijn in deze rapportage opgenomen Vanaf 2011 worden naast de bestuursrapportages tussentijds (voor de zomervakantie en voor de begrotingsvaststelling) overzichten verstrekt met de stand van zaken van de investeringsplanning. Leeswijzer Doelstellingen en prestatie-indicatoren (PI) In hoofdstuk 3 Programma s beoordelen we de geleverde prestaties aan de hand van de volgende criteria: Kwaliteit (K); Tijd (T); Geld (G). In totaal gaat het om 98 x 3 (K/T/G) = 294 beoordelingen. Tabel 1 Symbolen en definitie Definitie Symbool goed op schema +/+ voldoende, niet op schema maar niet kritisch +/- onvoldoende, niet op schema en kritisch -/- Werkwijze beoordelingen Bestuursrapportage 2013 no. 2 In de beoordeling is gekeken naar de resultaten in kwaliteit (K), tijd (T) en geld (G). Daarbij moet worden opgemerkt dat het criterium geld in relatie tot de andere criteria wordt beoordeeld. Daarmee wordt bedoeld dat bij de beoordeling van het criterium geld rekening wordt gehouden met de voortgang van het project in de tijd. Als bijvoorbeeld de realisatie van een project in de tijd achter ligt en de uitgaven ook in verhouding achterblijven, dan wordt de tijd oranje of zelfs rood beoordeeld, maar geld groen. De rapportage gaat over het verwachte kleuroordeel eind Als bijvoorbeeld de norm 8 is en de realisatie t/m juni 2013 op 1 staat, dan kan het kleuroordeel toch groen zijn, omdat men weet dat er in de tweede helft van het jaar nog 7 gerealiseerd worden. Datzelfde geldt voor een prestatie-indicator, waarbij als norm bijvoorbeeld een besluit is vermeld. 3

7 Als de realisatie tot en met juni 2013 nee is, maar de verwachting is dat het besluit in de tweede helft van het jaar valt, dan staat alles op groen. De reden van een afwijkend kleuroordeel ten opzichte van wat men zou verwachten op basis van de realisatie tot en met juni 2013, wordt vermeld in de toelichting. In de toelichting wordt verder vermeld waarom kleuroordelen anders dan groen zijn, wat de gevolgen hiervan zijn en welke acties er genomen worden om zo snel mogelijk de doelstelling alsnog te realiseren. Bestuursrapportage in één oogopslag In hoofdstuk 2 treft u een samenvatting aan van de cijfers, uitgesplitst naar programma s, kostensoorten en belastingcategorieën. Bovendien treft u een overzicht aan van de doelstellingen en prestatie-indicatoren per programma. 4

8 2. 0Bestuursrapportage in één oogopslag Tabel 2 Bestuursrapportage in een oogopslag Primaire begroting Herziene begroting Realisatie Prognose Resultaat V/N t/m juni Kosten Veiligheid 20,4 20,4 7,7 20,5 0,1 N Primaire, regionale en overige waterkeringen 9,6 9,6 2,8 9,7 0,1 N Muskusrattenbeheer 10,5 10,5 4,8 10,5 0,0- V Calamiteitenzorg 0,3 0,3 0,1 0,3 - Voldoende water 27,4 27,4 15,8 28,4 1,0 N Watersysteembeheer 24,3 24,3 14,8 25,3 1,0 N Beperking wateroverlast 3,1 3,1 1,0 3,1 0,0- V Schoon water 50,3 51,2 24,2 52,3 1,1 N Kwaliteit van het oppervlaktewater 4,0 4,0 1,6 4,2 0,2 N Zuiveringsbeheer 46,4 47,2 22,6 48,1 0,9 N Bestuur, middelen & maatschappij 21,3 21,2 12,1 18,5 2,7- V Lastendruk 4,0 4,0 2,6 4,0 - Maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid Tevredenheid belanghebbenden Bestuur en organisatie 17,3 17,2 9,5 14,5 2,7- V Totaal kosten 119,5 120,2 59,7 119,7 0,5- V Overige opbrengsten Veiligheid 8,1 8,1 7,0 8,1 - Primaire, regionale en overige waterkeringen 0,4 0,4 0,4 0,4 - Muskusrattenbeheer 7,6 7,6 6,7 7,6 - Calamiteitenzorg 0,1 0,1 0,0 0,1 - Voldoende water 3,6 3,6 1,1 3,6 - Watersysteembeheer 3,4 3,4 1,1 3,4 - Beperking wateroverlast 0,2 0,2 0,0 0,2 - Schoon water 2,2 2,2 1,5 2,2 - Kwaliteit van het oppervlaktewater - - 0,0 - - Zuiveringsbeheer 2,2 2,2 1,5 2,2 - Bestuur, middelen & maatschappij 2,1 2,1 0,9 2,1 - Lastendruk 0,5 0,5 0,0 0,5 - Maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid Tevredenheid belanghebbenden Bestuur en organisatie 1,6 1,6 0,9 1,6 - Totaal overige opbrengsten 16,0 16,0 10,5 16,0 - Saldo kosten en overige opbrengsten 103,5 104,2 49,2 103,7 0,5- V Bedragen zijn in miljoenen euro's 5

9 Tabel 3 Verantwoording per kosten- en opbrengstensoort Begroting Herziene begroting Realisatie Prognose Resultaat V/N (inclusief 1e BW) t/m juni Kosten Overige kosten 53,9 54,7 27,3 52,8 1,9- V Personeelskosten 30,9 30,9 15,4 30,9 - Afschrijvingskosten 23,9 23,8 12,2 25,2 1,4 N Rentekosten 10,8 10,8 4,9 10,8 - Totaal kosten 119,5 120,2 59,7 119,7 0,5- V Overige opbrengsten Overige opbrengsten, excl. geactiveerde lasten 11,5 11,5 8,9 11,5 - Geactiveerde personeelslasten (incl. baggeren) 3,3 3,3 0,5 3,3 - Geactiveerde rente 1,2 1,2 1,2 1,2 - Totaal overige opbrengsten 16,0 16,0 10,5 16,0 - Saldo kosten en overige opbrengsten 103,5 104,2 49,2 103,7 0,5- V Netto bijdrage belastingcategorieën Netto bijdrage belastingcategorieën 100,0 100,0 99,2 99,5 0,5- N Mutaties reserves Toevoeging reserves Onttrekking reserves 3,5 4,2 103,5 104,2 99,2 99,5 0,5- N Saldo na netto bijdrage en mutaties reserves 0,0-50,0 4,2-0,0 Bedragen zijn in Miljoenen euro's - Tabel 4 Netto bijdrage per belastingcategorie Primaire begroting Herziene begroting Realisatie Prognose Resultaat V/N (inclusief 1e BW) t/m juni Netto bijdrage per belastingcategorie Watersysteemheffing ingezetenen 18,6 18,6 18,7 18,6 0,1- N Watersysteemheffing overig ongebouwd 3,7 3,7 3,7 3,7 0,0 V Watersysteemheffing natuur 0,0 0,0 0,0 0,0 - Watersysteemheffing gebouwd 23,8 23,8 23,6 23,8 0,0 V Zuiveringsheffing 53,8 53,8 53,1 53,3 0,5- N Verontreinigingsheffing 0,0 - - Totaal netto bijdrage 100,0 100,0 99,2 99,5 0,5- N Bedragen zijn in duizenden euro's Mutaties reserves Toevoeging reserves - Onttrekking reserves Saldo na netto bijdrage en mutaties reserves 3,5-4,2-49,9 4,2- - Bedragen zijn in miljoenen euro's 6

10 Tabel 5 - Overzicht programma s, doelstellingen en Prestatie-indicatoren (PI) Bestuurlijk thema en programma Doelstelling Maatregelen/PI Aantal Pi s rood/oranje Veiligheid 4 Primaire, regionale en overige waterkeringen Doelstelling 1 - Waterkeringen voldoen aan de normen (wettelijk/provinciaal/hdsr) Doelstelling 2 - Het beperken van de gevolgen van overstromingen 1 t/m Calamiteitenzorg Doelstelling 3 - Een doelmatig en doeltreffend functionerend calamiteitenzorgsysteem 3. Muskusrattenbeheer Doelstelling 4 - Waterkeringen worden niet door muskusratten verzwakt Doelstelling 4 - Een doelmatig en doeltreffend functionerend calamiteitenzorgsysteem Voldoende water 4. Watersysteembeheer Doelstelling 5 - Een waterregime dat aansluit op de functies van het gebied. 22 t/m Beperking wateroverlast (voorheen Nationaal Bestuursakkoord Water) Schoon water 6.Kwaliteit van het oppervlaktewater Doelstelling 6 - De regionale watersystemen zijn in 2015/2027 conform Bestuursakkoord Water op orde. Doelstelling 7 - Verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater 42 t/m t/m Zuiveringsbeheer Doelstelling 8 Voldoen aan lozingseisen, afnameverplichting en overige eisen. Doelstelling 9 De laagste maatschappelijk aanvaardbare kosten in de afvalketen Doelstelling 10 - Energie-efficiëntie verbeteren bij zuiveringstechnische werken 61 t/m t/m t/m 79 7 Bestuur, middelen en maatschappij 8 Lastendruk Doelstelling 11 - Betere dienstverlening door een evenwichtige belastingheffing tegen zo laag mogelijke kosten 80 t/m Tevredenheid belanghebbenden Doelstelling 12 - Het waterschap is zichtbaar in de samenleving. Doelstelling 13 - Integreren vaarwegbeheer in het waterbeheer. Doelstelling 14 Werken op een dienstverlenende en ingepland gerichte wijze. Doelstelling 15 - Vergroting beleving door recreëren, cultuur en landschap 82 t/m t/m Maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid Doelstelling 16 - Duurzaamheidscriteria worden toegepast bij het inkopen en aanbesteden 94 /m Bestuur en organisatie Doelstelling 17 Een efficiënte en effectieve organisatie. 96 t/m 98 0 Totalen:294 keer +/+ 249 keer +/- 32 keer -/- 13 7

11 Conclusie Financieel beeld Het geprognosticeerde resultaat komt voor 2013 uit op nul. In totaal wordt per saldo een bedrag van 2,8 mln. aan tegenvallers opgevangen door actieve sturing op kostenniveau op programma s binnen de begroting en door compensatie als gevolg van een voorgestelde stelselwijziging voor de afschrijvingsmethodiek. Dit bedrag bestaat uit: 1.4 mln. nadelig als gevolg van stijging in afschrijvingskosten als gevolg van grotere omvang van geactiveerde projecten en een korte afschrijvingsduur dan begroot. Zie voor een toelichting pagina 10 bij het onderdeel Afschrijvingen. 0,9 mln. nadelig als gevolg van overschrijding op overige exploitatieonderwerpen. 0,5 mln. nadelig als gevolg van lagere belastingopbrengsten door meer toegekende kwijtscheldingen en het nadelig saldo van opbrengsten uit voorgaande jaren en toevoeging aan de post dubieuze debiteuren. 2 e Begrotingswijziging 2013 In de 2 e begrotingswijziging 2013 wordt in totaal een bedrag van 2,8 mln. aan tegenvallers opgevangen. Hiervan betreft 1,4 mln. kostenoverschrijdingen die zoveel mogelijk binnen de programma s waar ze ontstaan worden opgevangen. Hiervoor worden nog niet ingezette indexeringsgelden en meevallers in overige kostensoorten ingezet. Deze elementen worden ook ingezet voor de compensatie van de verwachte tegenvaller in de belastingopbrengsten. Voor zover de compensatie binnen de programma s niet mogelijk is, wordt een begrotingswijziging voorgesteld. Tevens wordt het bedrag van 1,4 mln. van de eenmalige tegenvaller op de afschrijvingskosten gecompenseerd door systeemwijziging, die separaat en gelijktijdig met de Burap aan het AB wordt aangeboden. Aldus worden alle tegenvallers in kosten en opbrengsten binnen deze begroting 2013 naar verwachting opgevangen. In aanvulling op de 1 e begrotingswijziging is het nodig een bedrag van 7,5 mln. op het begrote investeringsvolume af te ramen. De consequenties hiervan worden verwerkt in de 2 e begrotingswijziging. Investeringen De verwachting is dat in 2013 voor circa 22,7 mln. aan investeringen wordt gerealiseerd, dit is ongeveer 7,5 mln. minder dan wat was begroot na verwerking van de 1 e begrotingswijziging De belangrijkste projecten/programma s waarin het investeringsvolume voor 2013 is verlaagd, zijn: Watergebiedsplannen; Diverse projecten onder het programma Zuiveringsbeheer; Rwzi Utrecht. Het bedrag wordt grotendeels doorgeschoven naar De consequenties van de verlaging van de investeringsuitgaven worden opgenomen in de 2 e begrotingswijziging, die op 13 november 2013 ter vaststelling in het algemeen bestuur wordt geagendeerd. Een uitgebreide toelichting op de investeringen is opgenomen in hoofdstuk 5 en in bijlage 3 Prestatie-indicatoren Wat we doen om het effect te bereiken is in tabel 4 op pagina 8 samengevat weergegeven In 2013 onderscheiden we 17 doelstellingen en 98 Pi s. Bovendien is het aantal indicatoren weergegeven dat beoordeeld is als oranje of rood. Van de 98 Pi s hebben er 45 een afwijkend kleuroordeel. In totaal gaat het om 98 x 3 (K/T/G) = 294 beoordelingen. Hiervan zijn er 13 rood (-/-), 32 oranje / (+/-) en 249 groen (+/+) beoordeeld. 8

12 Wat vindt het college van de tot en met juni 2013 bereikte resultaten en de verwachting? Algemeen Deze 2 e Burap rapporteert over de eerste zes maanden van In deze 2 e Burap wordt gerapporteerd over de, in de begroting 2013, opgenomen doelstellingen en middelen op de voor het algemeen bestuur bekende wijze. In de 1 ste Burap over 2013 is nog een voorbeeld rapportage opgenomen over investeringen met het doel het bestuur beter te infomeren over de voortgang van de kredieten en projecten. In deze 2 e Burap is in bijlage 4 op pagina 61 een overzicht opgenomen van alle AB kredieten van meer van 2 mln. In dit overzicht zijn naast de gebruikelijke gegevens ook het oorspronkelijk toegekende AB krediet, de totale uitgaven tot dusver en het gerealiseerde percentage van de uitvoering opgenomen. Van het totaal aantal pi s loopt naar de prognose nu 85% conform planning (249 van de in totaal 294 beoordelingen). De norm voor 2013 was 75%. Hier zitten we boven. Dit vinden we positief en dit is volgens ons een belangrijke vervolgstap op weg naar een hoger realisatie percentage (90%) als einddoel. Financieel beeld Het college heeft bij deze 2 e Burap 2013 gekeken naar twee hoofdelementen. Ten eerste hoe staat het met de financiën. Voor het financiële deel heeft het college bij de 2 e Burap met name gekeken naar het zo veel mogelijk oplossen van dreigende overschrijdingen en geconstateerde fouten c.q. tegenvallers binnen de programma s. Deze zijn specifieker toegelicht in het onderstaande overzicht. Naar de mening van het college is het met de voorgestelde maatregelen mogelijk om de geconstateerde (verwachte) tegenvallers op een adequate manier op te vangen. Gesignaleerde knelpunten en de daarvoor gekozen oplossingen Op basis van de prognose tot ultimo 2013 heeft het college een aantal knelpunten geconstateerd en heeft ook per knelpunt een voorstel tot oplossing geformuleerd. Deze worden hierna puntsgewijs toegelicht. Tabel 6 Knelpunten: korte omschrijving en bedragen Nr. Korte omschrijving bedragen (x 1000) Overschrijding op energiekosten bij watersysteembeheer van voor 2013 obv extrapolatie 1 van gegevens t/m juni AQUON overschrijdt haar eigen (recent fors herziene) begroting, omdat zij niet in control zijn en vanwege de veranderde verhouding in de meetvraag tussen de deelnemende waterschappen. Hierdoor zullen ook de Lab.kosten in de begroting van HDSR worden overschreden. Totaal geschat tekort op begroting HDSR Incidentele ophoging van exploitatiebudget met ten behoeve van deelproject "Herijking bestuurlijke opdracht RWZI Utrecht" Minder belastingopbrengsten a.g.v. hogere kwijtscheldingen door gevolgen van de crisis Subtotaal Afschrijvingskosten worden eenmalig hoger dan begroot. De oorzaken hiervan worden beschreven in de toelichting op de afschrijvingen op pagina Totaal Het college stelt de volgende oplossingen voor om de geconstateerde knelpunten aan te pakken: 1. Overschrijding energiekosten bij watersysteembeheer met een bedrag van Deze wordt veroorzaakt door een naheffing uit 2012 en gestegen tarieven. Binnen het programma watersysteembeheer is ruimte om deze overschrijding te dekken vanuit de indexatie. 2.Overschrijding van begroting voor laboratoriumkosten met een bedrag van totaal ,- als gevolg van gestegen kosten bij AQUON en de veranderde verhouding in de meetvraag tussen de deelnemende waterschappen. Hiervoor heeft AQUON in juli van dit jaar een begrotingswijziging 2013 doorgevoerd. Het tekort kan gedeeltelijk gedekt worden binnen de budgetten van de programma s 9

13 Kwaliteit Oppervlaktewater en Watersysteembeheer en Zuiveringsbeheer. Voor het overige deel wordt een begrotingswijziging voorgesteld, waarbij de ruimte die binnen het programma Bestuur en Organisatie aanwezig is voor indexatie, wordt ingezet om het resterende tekort te dekken. 3.Incidentele ophoging van het exploitatiebudget met ten behoeve van het deelproject Herijking bestuurlijke opdracht RWZI Utrecht.Het tekort kan gedeeltelijk worden gedekt binnen het programma Zuiveringsbeheer door ruimte vanuit de indexatie. Voor het overige deel wordt een begrotingswijziging voorgesteld, waarbij de ruimte die binnen het programma Bestuur en Organisatie aanwezig is voor indexatie, wordt ingezet om het resterende tekort te dekken. 4 Lagere belastingopbrengsten, een tegenvaller van De belastingopbrengsten zullen in 2013 volgens onze inschatting lager uitvallen dan begroot. Deze lagere opbrengsten zijn grotendeels te compenseren in het rekeningresultaat door verwachte meevallers aan de kostenkant. Deze zijn verdeeld over alle programma s. Een belangrijke bijdrage is de eenmalige meevaller in de afschrijvingslasten door een voorgestelde systeemwijziging in de methode van afschrijven. Per saldo worden de kostenoverschrijdingen zoveel mogelijk binnen de programma s gedekt. Voor het resterende deel wordt een begrotingswijziging voorgesteld, waarbij budgetruimte voor indexatie binnen andere progamma s wordt ingezet. Het eenmalige tekort op afschrijvingen in 2013 wordt gedekt vanuit een voorgestelde systeemwijziging, zie voor een toelichting hieronder bij Afschrijvingen. Afschrijvingen Bij het opstellen van de eindejaarsprognose van de afschrijvingskosten 2013 is geconstateerd dat de werkelijke afschrijvingskosten (de budgetten zoals opgenomen in de begroting voor afschrijvingskosten) naar verwachting zullen overschrijden met afgerond 1,4 mln. Oorzaak van de hogere afschrijvingskosten zit in de volgende elementen 1) Grote omvang activering voor 2013 was uitgegaan van een activering van totaal 11 mln. terwijl de feitelijke activering t/m april al 15 mln. bedraagt. 2) Gemiddelde afschrijvingsduur was begroot op 25 jaar terwijl de feitelijk gemiddelde afschrijvingsduur nu op 19 jaar ligt, dus 6 jaar lager. Hierdoor wordt het afschrijvingsbedrag per jaar hoger. Bijkomend punt is de constatering dat op één project, welke in augustus 2011 technisch gereed is gemeld, nog niet afgeschreven werd. Doordat het project niet in de bestaande activa was opgenomen waren hiervoor geen afschrijvingskosten begroot terwijl de afschrijving nu wel gaat starten. Om in de toekomst de afschrijvingskosten beter te kunnen begroten en te beheersen stellen wij voor om over te stappen naar een methodiek waarbij niet dagelijks maar één keer per jaar wordt geactiveerd, namelijk op 31 december. De voorgestelde werkwijze zal tot een verbetering ten aanzien van de werkefficiëntie en beheersing leiden. De betreffende werkwijze wordt bij collega waterschappen veelvuldig toegepast De voorgenomen wijziging is reeds met de accountant afgestemd. Een nadere uitwerking en toelichting van de voorgestelde systeemwijziging wordt met een separaat AB - voorstel gelijktijdig met deze 2 e Burap 2013 aangeboden. Het AB voorstel inzake wijziging van de afschrijvingsmethodiek ingaande het jaar 2013, dat gelijktijdig met deze Burap wordt ingediend, betekent: a. Een verbetering van de systematiek b. Een eenmalige dekking van het eerder genoemde tekort in Namelijk een éénmalige wijziging van 1,6 mln euro positief in 2013, terwijl het verwachte tekort in ,4 mln bedraagt. Dit resulteert per saldo in een éénmalig voordeel ad 0,2 mln dat zich verspreid over de diverse programma s voordoet. 10

14 Prestatie Indicatoren Ten tweede hoe staat het met de voor 2013 geformuleerde ambities in relatie tot de verwachte realisatie daarvan eind Dit betreft dan met name de beoordeling van de prestatie-indicatoren. Iedere prestatie indicator wordt beoordeeld op drie criteria, namelijk kwaliteit, geld en tijd. In totaal leveren 98 prestatie indicatoren 294 beoordelingen op. Bij deze 2 e Burap zijn 249 beoordelingen groen gescoord en 45 afwijkend gescoord, namelijk 32 beoordelingen op oranje en 13 beoordelingen op rood. Gezien de norm voor de eerste zes maanden van het jaar van 75% beoordelingen op groen, is het college tevreden met de behaalde score van 85%. Met de huidige voorgestelde wijzigingen en de daaraan verbonden tweede begrotingswijziging is het college van mening dat hiermee de realisatie 2013 in relatie tot de begroting 2013 (inclusief eerste begrotingswijziging) op een adequate manier beheerst wordt. 11

15 4 1BProgramma s Algemeen Inleiding In dit hoofdstuk beoordelen we de geleverde prestaties aan de hand van de volgende criteria: Kwaliteit (K); Tijd (T); Geld (G) Verder kijken we naar het programmaresultaat. Toelichting op de opgenomen prestatieindicatoren. In de oorspronkelijke tekst van de begroting 2013, die op 21 november 2012 behandeld is in de vergadering van het algemeen bestuur, zijn 81 prestatie indicatoren opgenomen. Naar aanleiding van de behandeling in de vergadering van het algemeen bestuur d.d. 21 november 2012 is besloten een aantal prestatieindicatoren toe te voegen. In de begroting 2013 is een bijlage opgenomen van het totaal aan prestatie-indicatoren (98 stuks). In de Burap wordt gerapporteerd over de 98 prestatie-indicatoren. De rapportage in de Burap door middel van prestatie indicatoren is gestart in Het totale aantal prestatie indicatoren is vanaf 2009 van 59 gestegen tot 98 in Per programma en per thema worden de resultaten weergegeven. 12

16 Thema Veiligheid a. 7BPrimaire en regionale waterkeringen Doelstelling 1 - Waterkeringen voldoen aan de normen (wettelijk/provinciaal/hdsr) Nr. Maatregel PI/afspraak Realisatie 2012 Norm 2013 Realisatie t/m juni 2013 Einddoelstelling K T G 1 Afstemmen en uitvoeren GOP primaire waterkeringen Vastgelegde afspraken met betrokken partijen. Cumulatief aantal uitgevoerde maatregelen per jaar Concept-GOP gereed GOP afgestemd. Geplande maatregelen voor 2013 zijn uitgevoerd. GOP oevers op 5 juni jl. vastgesteld door AB, 75% uitgevoerd. GOP afgestemd met betrokken partijen en afspraken vastgelegd. Jaarlijks zijn de gepland maatregelen uitgevoerd. +/+ +/- +/+ 2 Categorie C- waterkering Uitwerken advies Centraal Holland binnen het Deltaprogramma, in samenwerking met provincies en dijkbeheerders in dijkring 14 Inbreng voor uitwerking advies geleverd Opnemen advies in voorkeurs-strategie deltaprogramma Advies is opgenomen in voorkeursstrategie van concept deltaprogramma Plan van aanpak voor projectoverschrijdende verkenning centraal Holland wordt opgesteld. Oplossing voor dijkring 14 maakt onderdeel uit van Deltabeslissing Veiligheid en wordt uitgewerkt in deelprogramma Rivieren 3 Toetsing PWK aanvullende 3e ronde Toetsverslag vastgesteld door college eind % aanvullende toetsing gereed 100% aanvullende toetsing gereed 100% aanvullende toetsing gereed. Vaststelling DB oktober Aanvullende toetsing gereed eind Actualiseren GOP Regionale waterkeringen Opstellen van een evaluatierapportage met daarin beschreven de bevindingen, conclusies en aanbevelingen 100% gedetailleerde toetsing gereed Evaluatie GOP RWK gereed Evaluatie GOP voor 100% gereed. Actualisatie GOP 100% ambtelijk gereed. Besluitvorming en actualisatie AB december Evaluatie GOP RWK eind 2013 gereed 5 Uitvoeren van het Groot Onderhoudsplan Regionale waterkeringen Cumulatief aantal kilometers uitgevoerde kadeverbetering per jaar 187 km voorbereid en 134 km gereed. 202 km voorbereid en 156 km gereed 192 km is voorbereid en 136,7 km is gereed. Alle RWK (316 kilometer) voldoen in 2020 aan de norm +/+ +/- +/+ 6 Toetsing Overige waterkeringen Toetsverslag gereed in % beleidsnota overige waterkeringen gereed Toetsing Overige waterkeringen gereed Normering (inclusief globale toetsing) overige waterkering in ontwerp gereed (besluitvorming door AB op 2 oktober). Alle Overige waterkeringen zijn getoetst eind Opstellen van legger voor alle waterkeringen Bestuurlijk vastgestelde leggers Niet gestart; wacht op beleidsnota overige waterkeringen. 100% Legger overige waterkeringen gereed Voorstel aan college over noodzaak en haalbaarheid opstellen leggers in voorbereiding. Voor alle waterkeringen eind 2013 vastgestelde leggers +/+ +/- +/+ 13

17 Nr. Maatregel PI/afspraak Realisatie 2012 Norm 2013 Realisatie t/m juni 2013 Einddoelstelling K T G 8 Actualiseren beheerregister waterkeringen Opgenomen actuele gegevens in beheerregister waterkeringen Plan van aanpak opgesteld Start actualiseren en aanvullen beheerregister waterkeringen Gestart met actualisatie en aanvulling beheerregister Beheerregister waterkeringen aangevuld en geactualiseerd 9 Actualiseren algemene regels en beleidsregels Bestuurlijk vastgestelde algemene regels en beleidsregels en algemene regels waterkeringen Overzicht gereed Algemene regels en beleidsregels vastgesteld Plan van aanpak voor herziening keur kwartet wordt voorbereid, inclusief aanpassing algemene en beleidsregels waterkeringen. Algemene regels en beleidsregels waterkeringen eind 2013 vastgesteld +/+ +/- +/+ 10 Innovatieve monitoringstechnieken Ontwikkelen kennis van maatgevende parameters en monitoringstechnieken Inbreng geleverd Leveren inbreng voor pilot Livedijk-Utrecht en voor DDSC (Dijk Data Service Centrum) Inbreng geleverd Op de hoogte van innovatieve technieken en bekend met toepasbaarheid in eigen waterkeringen 11 Uitvoeren experimenten voorkomen muskusrattenschade Uitgevoerde pilot Pilot is gestart (maatregelen uitgevoerd) Uitvoeren pilot De maartregelen zijn in uitvoering als onderdeel van de kade verbetering Enkele Wiericke ( ). Na uitvoering van de kadeverbetering wordt gestart met de monitoring. Overzicht mogelijke preventieve maatregelen mbt voorkomen muskusrattenschade 12 Uitvoeren risicogericht toezicht en handhaving t.a.v. Keringen Nieuwe PI: overtredingsdruk (op Keringen) Gegevens verzamelen en rapporteren Zie toelichting. Na 2013 een indicator voor monitoring van het effect van toezicht en handhaving (voor keringen) 13 Opstellen van een beleidsnota overige waterkeringen Bestuurlijk vastgestelde beleidsnota overige waterkeringen Pilot voor Eiland van Schalkwijk is afgerond Beleidsplan vastgesteld in 2013 Beleidsnota overige waterkeringen heeft ter inzage gelegen en wordt ter vaststelling in oktober voorgelegd aan het AB. Beleidsplan vastgesteld in Evalueren en bijstellen beheer- en beleidsplan waterkeringen Bestuurlijk vastgesteld beleidsplan Beleidsplan gereed voor interne bespreking. Bestuurlijke aandachtspunt-en zijn afgestemd met portefeuillehouders Beleidsplan waterkeringen gereed in 2013 Beleidsplan is omgevormd in een beleidsvisie. De wordt eind 2013 voorgelegd aan het college en daarna ter inzage gelegd. Beleidsplan waterkeringen gereed in /+ +/- +/+ 15 Opstellen van een compartimenteringsplan voor het boezemstelsel HDSR Bestuurlijk vastgesteld compartimenteringsplan Plan vastgesteld in 2013 Herziening calamiteitenbestrijdingsplan wordt voorbereid. Plan vastgesteld in

18 Doelstelling 2} - Het beperken van de gevolgen van overstromingen Nr. Maatregel PI/afspraak Realisatie 2012 Norm 2013 Realisatie t/m juni 2013 Einddoelstelling K T G 16 Waterveiligheid krijgt een adequate plaats in de ruimtelijke planvorming Aantal gemeenten waar overstromingsrobuuste inrichting onder de aandacht is gebracht 50% 100% In alle gemeenten zijn afspraken gemaakt over de opname van waterveiligheid in de ruimtelijke ordening en is aandacht voor robuuste ruimtelijke inrichting. In alle gemeenten zijn afspraken gemaakt over de opname van waterveiligheid in de ruimtelijke ordening en is aandacht voor overstromings-robuuste ruimtelijke inrichting Toelichting Prestatie-indicator nr. 1 Afstemmen en uitvoeren GOP primaire waterkeringen Realisatie De afstemming zal plaatsvinden in de 2e helft van Het project 'Herstelwerkzaamheden zomerkaden' is momenteel in voorbereiding. In verband met de gesloten dijkperiode volgt de uitvoering in De omvang van dit project bedraagt Dit heeft geen consequenties voor andere projecten en de einddoelstelling. Maatregel: Uitvoering vindt plaats in Prestatie-indicator nr. 5 Uitvoeren van het Groot Onderhoudsplan Regionale waterkeringen Realisatie: Prognose voor eind 2013 (conform begroting 2014): 203 km voorbereid en 143 km gereed. De reden voor het feit dat een lager aantal km's gereed is, is vertraging van de start van de uitvoering van enkele grote projecten. Redenen hiervoor zijn onder andere de nieuwe aanbestedingswet en het verzoek van de provincie om samen te werken bij het project Enkele Wiericke met het natuurontwikkelingsproject Polder Oukoop. Maatregel: geen maatregel nodig want: de vertraging van de uitvoering van dit project heeft geen consequenties voor het behalen van de einddoelstelling (2020). Na het vaststellen van het geactualiseerde GOP Regionale waterkeringen (gepland december 2013), worden de PI's voor de uitvoering herzien. Prestatie-indicator nr. 7 Opstellen van legger voor alle waterkeringen Realisatie In oktober 2013 wordt het AB voorgesteld om de ligging en de normering voor de overige waterkeringen vast te stellen. Maatregel: Op basis hiervan wordt het college voorgesteld een besluit te nemen over het al dan niet opstellen van een legger voor deze waterkeringen. Hierin wordt zowel de noodzakelijkheid (er is geen wettelijke verplichting), de relatie met andere juridische beleidsdocumenten (o.a. beleidsplan waterkeringen en Keur) en de haalbaarheid meegenomen. Einddoelstelling in begroting is gewijzigd in eind Prestatie-indicator nr. 9 Actualiseren algemene regels en beleidsregels Realisatie: In de commissie BMZ van 3 september is het plan van aanpak Opstellen nieuwe keur en uitwerking in algemene regels en beleidsregels besproken. Maatregel: Op grond van dit plan van aanpak worden de algemene regels en beleidsregels niet in 2013 maar in 2014 geactualiseerd en begin 2015 door het Algemeen Bestuur vastgesteld. Daarmee is PI-9 achterhaald. Prestatie-indicator nr. 12 Uitvoeren risicogericht toezicht en handhaving t.a.v. Keringen Realisatie: De Prestatie Indicatoren naleving zijn aan herijking toe. Argumenten zijn dat de huidige PI s alleen gaan over waterkwaliteit en niet over waterinfrastructuur (watersysteem en keringen) en waterkwantiteit (oppervlaktewater en grondwater). 15

19 Ook is het onderscheid tussen directe lozingen (op oppervlaktewater) en indirecte lozingen (in de afvalwaterketen) niet meer consistent over de doelstellingen verdeeld. Tot slot zijn de rekenkundige aannames achter de indicator (grote aantallen en aselecte inspecties) steeds minder waar: door risicogericht te inspecteren zijn deze niet aselect meer en door bijvoorbeeld de beperkte aantallen RWZI s en inspecties is het cijfer betekenisloos t.o.v. de norm 90%, die volgens de wet van de grote getallen is gekozen. Maatregel: De huidige set PI s voor naleving (nrs. 49, 69, 70, 71, 72, 73) zal worden herijkt en een nieuwe set vervangende PI s zal worden ontwikkeld, als onderdeel van revisie van het handhavingsbeleid. Daarbij wordt voortgebouwd op het concept van Overtredingsdruk. Het vervangingsvoorstel zal in de begrotingscyclus voor 2015 worden meegenomen. Tot de feitelijke operationalisering wordt de aangekondigde PI Overtredingsdruk (nrs 12, 38, 39, 50, 63) uit de Burap gehaald. Prestatie-indicator nr. 14 Evalueren en bijstellen beheer- en beleidsplan waterkeringen Realisatie:Om zo veel mogelijk eenheid in beleidsdocumenten te bereiken, is het beleidsplan omgevormd in een beleidsvisie. Deze vormt de basis voor algemene en beleidsregels en voor projectplannen van het waterschap. Door deze omvorming en de noodzakelijke ter inzage legging is de doelstelling vertraagd. Maatregel: een voorstel over proces en planning van de beleidsvisie is voorgelegd aan het college op 27 juli 2013 en conform besloten. Einddoelstelling (vaststelling van de beleidsvisie waterkeringen door AB in 2014) is aangepast naar Wat zijn de kosten? Primaire begroting Herziene begroting (Na 1 ste begrotingswijziging) Realisatie t/m Prognose Resultaat V/N juni Primaire, regionale en overige waterkeringen Kosten Overige kosten Bijdrage hoogwaterbeschermingsprogramma Personeelskosten Afschrijvingskosten N Rentekosten Totaal kosten N Overige opbrengsten Overige opbrengsten Totaal overige opbrengsten Saldo kosten en overige opbrengsten N Bedragen zijn in duizenden euro's, V = voordelig, N = nadelig 16

20 Toelichting Afschrijvingskosten Afschrijvingskosten worden eenmalig hoger dan begroot. De oorzaken hiervan worden beschreven in de toelichting op de afschrijvingen op pagina 10. Voor het programma Primaire, regionale en overige waterkeringen betekent dit een nadeel van Een systeemwijziging met betrekking tot de afschrijvingen zorgt voor een eenmalige dekking van de ontstane tekorten in Een nadere uitwerking en toelichting van de voorgestelde systeemwijziging wordt met een separaat AB - voorstel gelijktijdig met deze Burap aangeboden. Zie hiervoor de toelichting op de afschrijvingen op pagina 10. Het genoemde tekort van wordt met de systeemwijziging gedekt. Bedragen zijn in duizenden euro's, V = voordelig, N = nadelig 110 N b. 8BCalamiteitenzorg Doelstelling 3 - Een doelmatig en doeltreffend functionerend calamiteitenzorgsysteem Nr. Maatregel PI/afspraak Realisatie 2012 Norm 2013 Realisatie t/m juni 2013 Einddoelstelling K T G 17 Uitvoering activiteitenprogramma 2013 rampkoers Uitvoering van activiteiten uit programma % van de activiteiten uit programma 2012 zijn uitgevoerd. Uitvoering van activiteiten uit programma % van de activiteiten uit programma 2013 zijn uitgevoerd. Een professioneel, hoogwaardig en bestendig calamiteitenzorgsysteem 18 Een bekwame en goed geequipeerde calamiteitenorganisatie Aanbod voor opleidingen, trainingen en oefeningen voor alle deelnemers aan de calamiteitenorganisatie OTO-motive in concept gereed. 100% van het jaarprogramma is uitgevoerd Uitvoering van het jaarprogramma OTO OTO-motive is vastgesteld; 40 % van het jaarprogramma is uitgevoerd. Doelmatig en doeltreffend functioneren tijdens (dreiging van) calamiteiten 19 Samenwerking met netwerkpartners in crisisbeheersing: planvorming, bestrijding, opleidingen, trainingen, oefeningen - In 2013 werken we in Midden- Nederland met een gezamenlijke visie op calamiteitenzorg - Instemming met Nederlandse waterschapsvisie crisisbeheersing - Doorontwikkeling plannen Dijkringen n.a.v. overstromingsoefening West-NL - Deining en Doorbraak (Visie Midden Nederland) is vastgesteld - Nederlandse waterschapsvisie crisisbeheersing is ontwikkeld. - In november 2012 heeft de Oefening Overstroming West Nederland 2012 plaats gevonden - Uitvoering en rapportage van activiteiten 2013 Midden- Nederland - Implementatie Nederlandse waterschapsvisie crisisbeheersing - Doorontwikkeling plannen Dijkringen n.a.v. de overstromingsoefening West- NL Uitvoering loopt volgens plan. - Implementatie loopt volgens plan en uitvoering lift mee op uitvoering deining en noodzaak. - Voortgang op ambtelijk en bestuurlijk niveau conform planning Een professioneel, hoogwaardig en bestendig calamiteitenzorgsysteem waarin wij intensief samenwerken en afstemmen met netwerkpartners, t.b.v. succesvolle calamiteitenbestrijding 17

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur Onderwerp: Jaarstukken 2014 Portefeuillehouder: B. de Jong Vertrouwelijk: nee Vergaderdatum: 8 juli 2015 Afdeling: MO Medewerker: A Peek Dossiernummer: 927419 versie 7 Behandeld in Datum

Nadere informatie

AGENDAPUNT 3.3 ONTWERP. Onderwerp: Ontwerp begroting 2015 Nummer: 860110. Voorstel

AGENDAPUNT 3.3 ONTWERP. Onderwerp: Ontwerp begroting 2015 Nummer: 860110. Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 3.3 Onderwerp: Ontwerp begroting 2015 Nummer: 860110 ONTWERP In D&H: 30 september 2014 Steller: A Peek In Cie: BMZ 29 oktober 2014 Telefoonnummer: 6013 SKK

Nadere informatie

Ontwerp begroting 2013

Ontwerp begroting 2013 Ontwerp begroting 2013 Versie t.b.v. de vergadering van het algemeen bestuur op 21 november 2012 Versie: DOCS-#537260-v16-Begroting_2013.DOC Voorjaarsnota Begroting Bestuursrapportage no. 1 Bestuursrapportage

Nadere informatie

AGENDAPUNT 4a. Onderwerp: Bestuursrapportage 2012 no. 1 Nummer: 576943. Voorstel

AGENDAPUNT 4a. Onderwerp: Bestuursrapportage 2012 no. 1 Nummer: 576943. Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 4a Onderwerp: Bestuursrapportage 2012 no. 1 Nummer: 576943 In D&H: 18-09-2012 Steller: E. Lodder In Cie: BMZ 10-10-2012 (ter consultering) Telefoonnummer: (030)

Nadere informatie

Als bijlage bij dit voorstel is het communicatieplan voor de vier projecten bijgevoegd (bijlage 6).

Als bijlage bij dit voorstel is het communicatieplan voor de vier projecten bijgevoegd (bijlage 6). VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 10 Onderwerp: Kredietaanvraag projecten Nota Ruimte middelen Nummer: 447055 In D&H: 18-10-2011 / 13-12-2011 Steller: ir. J. van Zuijlen/W. van Buren In Cie:

Nadere informatie

Bestuursrapportage 2013 no. 1 (januari tot en met maart 2013)

Bestuursrapportage 2013 no. 1 (januari tot en met maart 2013) Bestuursrapportage 2013 no. 1 (januari tot en met maart 2013) Vastgesteld door het college van dijkgraaf en hoogheemraden op 7 mei 2013 Uitgebracht aan het algemeen bestuur op 10 juli 2013 DOCS 632101

Nadere informatie

Gelet op het bepaalde in artikel 12 en 13 van de Verordening beleids- en verantwoordingsfunctie Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden

Gelet op het bepaalde in artikel 12 en 13 van de Verordening beleids- en verantwoordingsfunctie Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 6 a/b Onderwerp: Aanpassing afschrijvingsbeleid Nummer: 713406 In D&H: 17-09-2013 Steller: I. van Bijsteren 29-10-2013 In Cie: BMZ 16-10-2013 Telefoonnummer:

Nadere informatie

Bestuursrapportage 2014 no. 2 (januari tot en met juni 2014)

Bestuursrapportage 2014 no. 2 (januari tot en met juni 2014) Bestuursrapportage no. 2 (januari tot en met juni ) Vastgesteld door het college van dijkgraaf en hoogheemraden op 30 september, uitgebracht aan het algemeen bestuur op 19 november (als bijlage bij de

Nadere informatie

In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder BMZ 01-04-2014 Telefoonnummer: 5881 SKK Afdeling: Management ondersteuning In AB: Portefeuillehouder: Kromwijk

In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder BMZ 01-04-2014 Telefoonnummer: 5881 SKK Afdeling: Management ondersteuning In AB: Portefeuillehouder: Kromwijk COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 5 Onderwerp: Evaluatie systeem en onderwerpen begrotingswijzigingen Nummer: 796075 In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder

Nadere informatie

Onderwerp: Bestuursrapportage 2014 nr. 1 Nummer: 819839. Dit onderwerp wordt geagendeerd ter kennisneming ter consultering ter advisering

Onderwerp: Bestuursrapportage 2014 nr. 1 Nummer: 819839. Dit onderwerp wordt geagendeerd ter kennisneming ter consultering ter advisering Onderwerp: Bestuursrapportage nr. 1 Nummer: 819839 In D&H: 13-05- Steller: Edward Lodder In Cie: BMZ 11-06- Telefoonnummer: 5881 SKK 11-06- Afdeling: Management ondersteuning In AB: 02-07- Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Bijgaand ontvangt u ter kennisneming het ontwerp van de door ons college uit te brengen bestuursrapportage 2011 no. 2 (dm.nr. 490346).

Bijgaand ontvangt u ter kennisneming het ontwerp van de door ons college uit te brengen bestuursrapportage 2011 no. 2 (dm.nr. 490346). COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ en SKK ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 3F Onderwerp: Bestuursrapportage no. 2 (ontwerp) Nummer: 511581 In D&H: 21-02-2012 Steller: MO-FIN In Cie: BMZ 21-03-2012

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 24 juni 2014 NUMMER : WM/MFI/NKu/8247 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

Bestuursrapportage 2012 no. 2

Bestuursrapportage 2012 no. 2 Bestuursrapportage no. 2 Vastgesteld door het college van dijkgraaf en hoogheemraden op 2 april 2013 Versie: DOCS-#618707-v7-Burap no_2 Voorjaarsnota Begroting Bestuursrapportage no. 1 Bestuursrapportage

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 25 juni 2013 NUMMER : WM/MFI/NKu/7725 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR Aandachtsveldhouder B.J. Bussink Vergadering : 15 maart 2016 Agendapunt : 3. Bijlagen : Bestuursrapportage 2015-3 Onderwerp : Bestuursrapportage 2015-3 Informatie bij

Nadere informatie

VOORSTEL AAN HET COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HEEMRADEN

VOORSTEL AAN HET COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HEEMRADEN Commissie Financiën en Bestuurlijke Zaken 23 februari 2016 VOORSTEL AAN HET COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HEEMRADEN Aandachtsveldhouder B.J. Bussink Vergadering : 1 maart 2016 Agendapunt : Bijlagen : Bestuursrapportage

Nadere informatie

Bestuursrapportage 2011 no. 2 (januari tot en met december 2011)

Bestuursrapportage 2011 no. 2 (januari tot en met december 2011) Bestuursrapportage no. 2 (januari tot en met december ) Vastgesteld door het college van dijkgraaf en hoogheemraden op 3 april 2012 Behandeld door het algemeen bestuur op18 april 2012 DOCS-#490346-v8-Bestuursrapportage

Nadere informatie

AGENDAPUNT 6 ONTWERP. Onderwerp: Visie op de legger Nummer: Voorstel

AGENDAPUNT 6 ONTWERP. Onderwerp: Visie op de legger Nummer: Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 6 Onderwerp: Visie op de legger Nummer: 775122 In D&H: 07-01-2014 Steller: M. de Burger In Cie: BMZ 21-01-2014 Telefoonnummer: (030) 634 5849 SKK Afdeling:

Nadere informatie

AGENDAPUNT 4 ONTWERP. Nummer: 651006 v9. Onderwerp: Extra krediet watergebiedsplan Zegveld & Oud-Kamerik. Gelezen

AGENDAPUNT 4 ONTWERP. Nummer: 651006 v9. Onderwerp: Extra krediet watergebiedsplan Zegveld & Oud-Kamerik. Gelezen Onderwerp: Extra krediet watergebiedsplan Zegveld & Oud-Kamerik VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 4 Nummer: 651006 v9 In D&H: 13-08-2013 Steller: Peter Hesen In Cie: BMZ Telefoonnummer: 06-15068420

Nadere informatie

een aanvullend krediet van 135.000,- toe te kennen voor de uitgevoerde herstelwerkzaamheden aan de Oude Sluis te Nieuwegein.

een aanvullend krediet van 135.000,- toe te kennen voor de uitgevoerde herstelwerkzaamheden aan de Oude Sluis te Nieuwegein. VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 6 a/b Onderwerp: Kredietaanvraag herstelwerkzaamheden Oude Sluis Vreeswijk Nummer: 583318 In D&H: 30-10-2012 Steller: S.H.M. van de Reepe In Cie: BMZ 13-11-2012

Nadere informatie

2e wijziging programmabegroting

2e wijziging programmabegroting 2e wijziging programmabegroting 2014 Datum : 4 augustus 2014 Versie : 1.0 Datum: 4 augustus 2014 Versie: 1.0 Registratienummer: 2014021298 Inhoudsopgave 1 Inhoud wijziging programmabegroting... 3 2 Begrotingswijziging

Nadere informatie

Gelet op het bepaalde in artikel 10, vijfde lid, van de verordening beleids- en verantwoordingsfunctie Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden;

Gelet op het bepaalde in artikel 10, vijfde lid, van de verordening beleids- en verantwoordingsfunctie Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden; VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT Onderwerp: Begrotingswijziging 2014-1. Nummer: 817796 In D&H: 13 mei 2014 Steller: Martijn Vijverberg In Cie: BMZ 11 juni 2014 Telefoonnummer: 5882 SKK Afdeling:

Nadere informatie

Advies jaarrekening 2011 van de commissie BMZ aan het algemeen bestuur HDSR Geachte leden van het algemeen bestuur, De commissie BMZ adviseert het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse

Nadere informatie

HAMERSTUK. Beslispunt 1 is aangepast in die zin dat in te stemmen met gewijzigd is in kennis te nemen van.

HAMERSTUK. Beslispunt 1 is aangepast in die zin dat in te stemmen met gewijzigd is in kennis te nemen van. HAMERSTUK VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 10 Onderwerp: Realisatie uitbreiding afvalwatertransportsysteem Houten Nummer: 515150 In D&H: 16 oktober 2012 Steller: Tonny Oosterhoff In Cie: BMZ

Nadere informatie

Overzicht vragen en antwoorden rekeningcommissie gehouden op 10 mei 2010.

Overzicht vragen en antwoorden rekeningcommissie gehouden op 10 mei 2010. Overzicht vragen en antwoorden rekeningcommissie gehouden op 10 mei 2010. A. Hiemstra (Algemene Waterschapspartij) Jaarrekening 1. Vraag: In 2009 is het aantal ingevulde fte s 314, in de begroting van

Nadere informatie

DATUM BEHANDELING IN D&H 21 [Tiei 2013

DATUM BEHANDELING IN D&H 21 [Tiei 2013 DATUM VERGADERING 27 juľ1i 2013 BDLAGE(N) 2 AGENDAPUNTNUMMER ļ DATUM BEHANDELING IN D&H 21 [Tiei 2013 commissie 0 Water (10 juni 2013) 0 WWV (11 juni 2013) 0 MBH (12 juni 2013) AAN DE VERENIGDE VERGADERING

Nadere informatie

Voorstel aan algemeen bestuur

Voorstel aan algemeen bestuur Voorstel aan algemeen bestuur Van: Werkgroep Financiële zaken D.d.: 17 februari 2011 Betreft: Uitgangspunten, Meerjarenraming(en) en Begroting(en) 1. Voorstel De algemeen besturen wordt gevraagd in te

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. Relevante kaders Waterschapswet Waterschapsbesluit. Lelystad, 7 mei 2013. het college van Dijkgraaf en Heemraden,

ALGEMENE VERGADERING. Relevante kaders Waterschapswet Waterschapsbesluit. Lelystad, 7 mei 2013. het college van Dijkgraaf en Heemraden, VERGADERDATUM SECTOR/AFDELING 28 mei 2013 SMO / Financiën STUKDATUM NAAM STELLER 16 april 2013 B.C. Donker ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT ONDERWERP 6b Jaarverslag en jaarrekening 2012 PROGRAMMA Bedrijfsvoering

Nadere informatie

AGENDAPUNT 7 ONTWERP. Onderwerp: Bijstelling realisatie 1e fase Energiefabriek Nieuwegein Nummer: 626444. Voorstel. Het college stelt u voor om

AGENDAPUNT 7 ONTWERP. Onderwerp: Bijstelling realisatie 1e fase Energiefabriek Nieuwegein Nummer: 626444. Voorstel. Het college stelt u voor om VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 7 Onderwerp: Bijstelling realisatie 1e fase Energiefabriek Nieuwegein Nummer: 626444 In D&H: 02-04-2013 Steller: Tonny Oosterhoff In Cie: BMZ 23-04-2013 Telefoonnummer:

Nadere informatie

In het kader van de behandeling van dit voorstel merken wij nog het volgende op:

In het kader van de behandeling van dit voorstel merken wij nog het volgende op: COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 9 Onderwerp: Oplegnotitie bij voorstel Wijziging belastingverordeningen 2014 Nummer: 751817 In D&H: 05-11-2013 Steller:

Nadere informatie

./. Hierbij doe ik u toekomen een concept-notitie aan de commissie Financiën inzake de eerste triaalrapportage per 30 april 2007.

./. Hierbij doe ik u toekomen een concept-notitie aan de commissie Financiën inzake de eerste triaalrapportage per 30 april 2007. DB 21-05-2007 Agendapunt: o16 Sittard, 15 mei 2007 AAN HET DAGELIJKS BESTUUR Onderwerp: Eerste triaalrapportage per 30 april 2007; 7e begrotingswijziging 2007./. Hierbij doe ik u toekomen een concept-notitie

Nadere informatie

Aan Verenigde Vergadering JAARREKENING 2010. Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 30-6-2011

Aan Verenigde Vergadering JAARREKENING 2010. Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 30-6-2011 agendapunt B.01 927470 Aan Verenigde Vergadering JAARREKENING 2010 Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 30-6-2011 1. De jaarrekening 2010 vast te stellen. 2. Het tekort van 18.240.832 van de taak watersysteembeheer

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2014

Financieel Jaarverslag 2014 Financieel Jaarverslag 2014 Vast te stellen in de openbare vergadering van het algemeen bestuur op 8 juli 2015 DM 918775 v.8 Voorjaarsnota Begroting Bestuursrapportage no. 1 Bestuursrapportage no. 2 Jaarrekening

Nadere informatie

Commissie BMZ 3 september 2013

Commissie BMZ 3 september 2013 COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ / SKK ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 2B Onderwerp: toelichting/leeswijzer bij actiepuntenlijst Nummer: 707203 In D&H: Steller: E. Mewe In Cie: BMZ 3 september

Nadere informatie

Leggers actueel, betrouwbaar en compleet. Waterkeringen op orde Waterkeringen zijn getoetst Conform procesafspraken met PZH en inspectie V&W

Leggers actueel, betrouwbaar en compleet. Waterkeringen op orde Waterkeringen zijn getoetst Conform procesafspraken met PZH en inspectie V&W Prestatie-indicatoren en nulmeting Bijlage 1 Programma 1: Waterveiligheid Basisgegevens waterveiligheid op orde maken Leggers actueel, betrouwbaar en compleet 1. Mate waarin leggers actueel, betrouwbaar

Nadere informatie

AGENDAPUNT 4a/b. Onderwerp: Bijstelling realisatie 1e fase Energiefabriek Nieuwegein Nummer: 626444. Voorstel. Het college stelt u voor om

AGENDAPUNT 4a/b. Onderwerp: Bijstelling realisatie 1e fase Energiefabriek Nieuwegein Nummer: 626444. Voorstel. Het college stelt u voor om VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 4a/b Onderwerp: Bijstelling realisatie 1e fase Energiefabriek Nieuwegein Nummer: 626444 In D&H: 02-04-2013 Steller: Tonny Oosterhoff In Cie: BMZ 23-04-2013

Nadere informatie

Commissie Bestuur, Middelen & Waterketen. 9 december Commissie Water & Wegen. Datum vergadering CHI. 16 december 2015

Commissie Bestuur, Middelen & Waterketen. 9 december Commissie Water & Wegen. Datum vergadering CHI. 16 december 2015 Voorstel CHI (college van hoofdingelanden) 15.53542 Commissie Bestuur, Middelen & Waterketen 9 december 2015 Datum behandeling D&H 17 november 2015 Commissie Water & Wegen Portefeuillehouder J.D. Kramer

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : M.M. Kool AB CATEGORIE : B-STUK (Beleidsstuk) VERGADERING D.D. : 26 november 2013 NUMMER : WS/WRM/CR/JEs/7985 OPSTELLER : ing. J. Esenkbrink, 0522-276829 FUNCTIE

Nadere informatie

Bestuursrapportage 2014 waterschap Vechtstromen Versie 24 november 2015

Bestuursrapportage 2014 waterschap Vechtstromen Versie 24 november 2015 Bestuursrapportage 204 Vechtstromen Versie 24 november 205 Deze rapportage bevat een overzicht op hoofdlijnen van de voortgang van de uitvoering van het waterbeleid en dient als basis voor jaarlijks bestuurlijk

Nadere informatie

INLEIDING RELATIE MET ORGANISATIEMISSIE, COLLEGEPROGRAMMA OF ANDERE BELEIDSDOCUMENTEN

INLEIDING RELATIE MET ORGANISATIEMISSIE, COLLEGEPROGRAMMA OF ANDERE BELEIDSDOCUMENTEN VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 6a/b Onderwerp: 1e Begrotingswijziging 2012 Nummer: 533273 In D&H: 15-05-2012 Steller: E. Lodder In Cie: BMZ 05-06-2012 Telefoonnummer: (030) 634 58 81 SKK

Nadere informatie

Onderwerp: Financiering van oeverherstelwerk aan de primaire waterkering in IJsselstein (nabij het Klaphek)

Onderwerp: Financiering van oeverherstelwerk aan de primaire waterkering in IJsselstein (nabij het Klaphek) COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Onderwerp: Financiering van oeverherstelwerk aan de primaire waterkering in IJsselstein (nabij het Klaphek) Nummer: 564596 In D&H:

Nadere informatie

A L G E M E E N B E S T U U R

A L G E M E E N B E S T U U R A L G E M E E N B E S T U U R Vergadering d.d.: 26 oktober 2016 Agendapunt: 8 Betreft: Besluitvormend Programma: 5. Bedrijfsvoering Portefeuillehouder: Luitjens Route: DB-AB Onderwerp Najaarsrapportage

Nadere informatie

Gelet op het bepaalde in artikel 10, vijfde lid, van de verordening beleids- en verantwoordingsfunctie Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden;

Gelet op het bepaalde in artikel 10, vijfde lid, van de verordening beleids- en verantwoordingsfunctie Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden; VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 3.2 Onderwerp: Begrotingswijziging 2014 no.2. Nummer: 859505 ONTWERP In D&H: 23 september 2014 Steller: Jeroen Trynes 30 september 2014 (2 e behandeling) In

Nadere informatie

HAMERSTUK AGENDAPUNT 4. Onderwerp: Afkoop en herfinanciering landinrichtingsrente Lopikerwaard Nummer: 716264. Voorstel

HAMERSTUK AGENDAPUNT 4. Onderwerp: Afkoop en herfinanciering landinrichtingsrente Lopikerwaard Nummer: 716264. Voorstel HAMERSTUK VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 4 Onderwerp: Afkoop en herfinanciering landinrichtingsrente Lopikerwaard Nummer: 716264 In D&H: 11-3-2014 Steller: Ing. H.J. van Bruchem RT In Cie:

Nadere informatie

De grondverwerving is geregeld met de proefboerderij Zegveld voor zowel de omleiding als voor de naast gelegen grond.

De grondverwerving is geregeld met de proefboerderij Zegveld voor zowel de omleiding als voor de naast gelegen grond. VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 6 Onderwerp: Natuurvriendelijke inrichting Slimmenwetering te Zegveld Nummer: 268482 In D&H: 23-02-2010 Steller: A. van Veldhoven In Cie: BMZ Telefoonnummer:

Nadere informatie

AGENDAPUNT 9 ONTWERP. Onderwerp: Krediet renovatie rwzi De Meern Nummer: 568495. Voorstel. Het college stelt u voor om

AGENDAPUNT 9 ONTWERP. Onderwerp: Krediet renovatie rwzi De Meern Nummer: 568495. Voorstel. Het college stelt u voor om VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 9 Onderwerp: Krediet renovatie rwzi De Meern Nummer: 568495 In D&H: 16-07-2013 Steller: Tonny Oosterhoff In Cie: BMZ 03-09-2013 Telefoonnummer: (030) 6345726

Nadere informatie

AGENDAPUNT ONTWERP. Onderwerp: Vulling bestemmingsreseve vernieuwing RWZI Utrecht. Nummer: 868924-v3. Voorstel

AGENDAPUNT ONTWERP. Onderwerp: Vulling bestemmingsreseve vernieuwing RWZI Utrecht. Nummer: 868924-v3. Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT Onderwerp: Vulling bestemmingsreseve vernieuwing RWZI Utrecht. Nummer: 868924-v3 ONTWERP In D&H: 14 oktober 2014 Steller: Edward Lodder/Han Dankaart In Cie:

Nadere informatie

Onderwerp: Bestuursrapportage 2010 no. 2 Nummer: 359808. Dit onderwerp wordt geagendeerd ter kennisneming ter consultering ter advisering

Onderwerp: Bestuursrapportage 2010 no. 2 Nummer: 359808. Dit onderwerp wordt geagendeerd ter kennisneming ter consultering ter advisering COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ en SKK ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 2A Onderwerp: Bestuursrapportage 2010 no. 2 Nummer: 359808 In D&H: 28-02-2011 / 08-03-2011 Steller: mr. C.J. Vos

Nadere informatie

algemeen bestuur (financiële producten) Beraadslagen en besluiten Nee

algemeen bestuur (financiële producten) Beraadslagen en besluiten Nee Voorstel voor algemeen bestuur Vergaderdatum 2 januari 2014 Onderwerp Programmabegroting 2014-2017 Agendapunt 20 Portefeuillehouder/Aandachtsveldhouder Opsteller/indiener Fusieopdracht 8 (financiële producten)

Nadere informatie

*1518441* Statenvoorstel

*1518441* Statenvoorstel Statenvoorstel ** Aan Provinciale Staten Onderwerp Zomernota 2013 Besluitvormingsronde Statendag 25 september 2013 (ov) / 16 oktober 2013 Agendapunt 1. Beslispunten 1. De Zomernota 2013 vast te stellen;

Nadere informatie

AGENDAPUNT 4.5.A/ 5.5 B ONTWERP. Onderwerp: Wijziging belastingverordeningen voor 2015 Nummer: 874439. Voorstel

AGENDAPUNT 4.5.A/ 5.5 B ONTWERP. Onderwerp: Wijziging belastingverordeningen voor 2015 Nummer: 874439. Voorstel Onderwerp: Wijziging belastingverordeningen voor 2015 Nummer: 874439 VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 4.5.A/ 5.5 B ONTWERP In D&H: 11-11-2014 Steller: mr K. Wijma / E. Lodder In Cie: BMZ 25-11-2014

Nadere informatie

AGENDAPUNT 6 ONTWERP. Onderwerp: Bouw nabezinktank rwzi Wijk bij Duurstede Nummer: 369179. Voorstel. Stelt het college u voor om

AGENDAPUNT 6 ONTWERP. Onderwerp: Bouw nabezinktank rwzi Wijk bij Duurstede Nummer: 369179. Voorstel. Stelt het college u voor om VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 6 Onderwerp: Bouw nabezinktank rwzi Wijk bij Duurstede Nummer: 369179 In D&H: 15-03-2011 Steller: Tonny Oosterhoff In Cie: BMZ 12-04-2011 Telefoonnummer: (030)

Nadere informatie

AGENDAPUNT 4 ONTWERP. Onderwerp: Krediet aanvraag vervanging puntbeluchting rwzi Leidsche Rijn Nummer: Voorstel. Stelt het college u voor om

AGENDAPUNT 4 ONTWERP. Onderwerp: Krediet aanvraag vervanging puntbeluchting rwzi Leidsche Rijn Nummer: Voorstel. Stelt het college u voor om VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 4 Onderwerp: Krediet aanvraag vervanging puntbeluchting rwzi Leidsche Rijn Nummer: 356319 In D&H: 15 maart 2011 Steller: T. Oosterhoff In Cie: BMZ 12 april

Nadere informatie

Gecombineerde Commissie

Gecombineerde Commissie Gecombineerde Commissie Onderwerp: Afronding KRW-Moederkrediet en KRW-Kansenkrediet Portefeuillehouder: G.P. Beugelink Vertrouwelijk: nee Vergaderdatum: 30 september 2015 Afdeling: WSB Medewerker: Y. Wessels

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr.: 8856 Nummer: 14A.00661 Datum: 5 september 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel *Z01633AB306* documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel Onderwerp : Jaarrekening 2015 en begroting 2017 ODBN Datum college : 21 juni 2016 Portefeuillehouder : G.M.P. Stoffels Afdeling

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Voorjaarsnota. Begroting. Bestuursrapportage no. 1. Bestuursrapportage no. 2. Jaarrekening en jaarverslag

Jaarverslag 2011. Voorjaarsnota. Begroting. Bestuursrapportage no. 1. Bestuursrapportage no. 2. Jaarrekening en jaarverslag Jaarverslag Vast te stellen door het algemeen bestuur op 4 juli 2012 DOCS-#517015-v2-Jaarverslag_HDSR_.DOC Voorjaarsnota Begroting Bestuursrapportage no. 1 Bestuursrapportage no. 2 Jaarrekening en jaarverslag

Nadere informatie

Hoogheemraadschap van Delfland

Hoogheemraadschap van Delfland Hoogheemraadschap van Delfland Jaarrekening 2007 Beleidsveld: Aard voorstel: Ondersteunend organisatie Besluitvormend Vergaderdatum: Agendapunt: Kenmerk VV: Aantal bijlagen: 24 april 2008 B.21 686284 2

Nadere informatie

Aan AB AQUON. Van DB AQUON. Datum 24 april Steller. Theo Houterman. Onderwerp Ontwerp Begroting Korte toelichting

Aan AB AQUON. Van DB AQUON. Datum 24 april Steller. Theo Houterman. Onderwerp Ontwerp Begroting Korte toelichting Aan Van AB AQUON DB AQUON Datum 24 april 2014 Steller Theo Houterman Onderwerp Ontwerp Begroting 2015 Korte toelichting De ontwerp begroting, zoals in artikel 30 van de gemeenschappelijke regeling wordt

Nadere informatie

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 4. Bijlage(n): Najaarsrapportage 2016

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 4. Bijlage(n): Najaarsrapportage 2016 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 13-9-2016 NUMMER PS PS2016PS17 AFDELING MAO COMMISSIE BEM STELLER Leo Donker DOORKIESNUMMER 0646994683 DOCUMENTUMNUMMER 818ACAEO PORTEFEUILLEHOUDER

Nadere informatie

Waterschap Vallei en Veluwe Meerjarenperspectief

Waterschap Vallei en Veluwe Meerjarenperspectief Waterschap Vallei en Veluwe Meerjarenperspectief 2012-2017 Datum 13 oktober 2011 Opgemaakt door Werkgroep Financiën Afdeling Staf en Financiële en Economische Zaken Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Uitgangspunten

Nadere informatie

In hoofdstuk 1. Jaarverslag 2011 treft u een bestuurlijke samenvatting aan van de belangrijkste zaken uit de Jaarrapportage 2011.

In hoofdstuk 1. Jaarverslag 2011 treft u een bestuurlijke samenvatting aan van de belangrijkste zaken uit de Jaarrapportage 2011. A L G E M E E N B E S T U U R Vergadering d.d. : 25 april 2012 Agendapunt: 6.0 Onderwerp : Jaarrapportage 2011 KORTE SAMENVATTING: Bijgaand treft u de Jaarrapportage over het jaar 2011 aan. Het ontwerp

Nadere informatie

3. Het overschot van 22.505.512 van de taak watersysteembeheer als volgt te bestemmen:

3. Het overschot van 22.505.512 van de taak watersysteembeheer als volgt te bestemmen: agendapunt 3.b.5 1176926 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden JAARVERSLAG 2014 INCLUSIEF FINANCIELE JAARREKENING Portefeuillehouder Wiegman, A.G. Datum 14 april 2015 Aard bespreking Besluitvormend

Nadere informatie

B1303722. 28 november 2013 7. Datum: Agendapunt nr: Aan de Verenigde Vergadering. Burap 2-2013

B1303722. 28 november 2013 7. Datum: Agendapunt nr: Aan de Verenigde Vergadering. Burap 2-2013 Datum: Agendapunt nr: 28 november 2013 7. B1303722 Aan de Verenigde Vergadering Burap 2-2013 Aard voorstel Besluitvormend voorstel met investerinq Aantal Bijlagen 2 Voorstel behandeld door Datum Verenigde

Nadere informatie

HoogheemTaadschap van Delfland

HoogheemTaadschap van Delfland HoogheemTaadschap van Delfland Beleidsveld: Aard voorstel: Ondersteunend organisatie Besluitvormend Vergaderdatum: Agendapunt: Kenmerk VV: Aantal bijlagen: 4 juni 2009 B.02 749936 4 Aan de verenigde vergadering

Nadere informatie

Inhoud De Programmaverantwoording... 3 Paragrafen... 28

Inhoud De Programmaverantwoording... 3 Paragrafen... 28 Jaarverslag Vastgesteld door het algemeen bestuur op 10 juli 2013 DOCS-#623798-v2-Jaarverslag HDSR_.DOC Voorjaarsnota Begroting Bestuursrapportage no. 1 Bestuursrapportage no. 2 Jaarrekening en jaarverslag

Nadere informatie

HAMERSTUK AGENDAPUNT 3. Onderwerp: anti-afhaaksubsidie Nummer: 798501-v4. Voorstel

HAMERSTUK AGENDAPUNT 3. Onderwerp: anti-afhaaksubsidie Nummer: 798501-v4. Voorstel HAMERSTUK VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 3 Onderwerp: anti-afhaaksubsidie Nummer: 798501-v4 In D&H: 11-03-2014 Steller: Raymond Plaizier In Cie: BMZ 01-04-2014 Telefoonnummer: (030) 634 5963

Nadere informatie

1. Er mee in te stemmen om de Gemeenschappelijke regeling AQUON 2011 aan te vullen met een nieuw artikel 29a Borgtocht.

1. Er mee in te stemmen om de Gemeenschappelijke regeling AQUON 2011 aan te vullen met een nieuw artikel 29a Borgtocht. VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 9a/b Onderwerp: Aanpassing GR AQUON conform circulaire 1999 Nummer: 571841 In D&H: 21-08-2012 Steller: A.M.A. Vernooij In Cie: BMZ Telefoonnummer: 0611614698

Nadere informatie

PUNT NR. 9 VAN DE AGENDA VAN DE VERGADERING VAN HET ALGEMEEN BESTUUR D.D. 19 december 2013.

PUNT NR. 9 VAN DE AGENDA VAN DE VERGADERING VAN HET ALGEMEEN BESTUUR D.D. 19 december 2013. PUNT NR. 9 VAN DE AGENDA VAN DE VERGADERING VAN HET ALGEMEEN BESTUUR D.D. 19 december 2013. Zwolle, 20 november 2013 Nr. Bestuur-4232 Aan het algemeen bestuur Onderwerp: HWBP Plannen van Aanpak Verkenningsfase

Nadere informatie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Aan de raad. Inleiding Op 5 juli heeft een eerste bespreking

Nadere informatie

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR Aandachtsveldhouder B.J. Bussink Vergadering : 5 juli 2016 Agendapunt : 6. Bijlagen : Varianten ingezetenenomslag met effect op tarieven en kosten per profiel Onderwerp

Nadere informatie

Raadsvoorstel ISE - Intentieovereenkomst

Raadsvoorstel ISE - Intentieovereenkomst gemeente Eindhoven 16R6733 Raadsnummer Inboeknummer 16bst00378 Beslisdatum B&W 22 maart 2016 Dossiernummer 16.12.252 Raadsvoorstel ISE - Intentieovereenkomst Inleiding In 2005 heeft uw gemeenteraad ingestemd

Nadere informatie

AGENDAPUNT 9 ONTWERP. Onderwerp: Wijzigen delegatieregeling Nummer: Voorstel

AGENDAPUNT 9 ONTWERP. Onderwerp: Wijzigen delegatieregeling Nummer: Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 9 Onderwerp: Wijzigen delegatieregeling Nummer: 580861 In D&H: 16-10-2012 Steller: mr K. Wijma In Cie: BMZ 13-11-2012 Telefoonnummer: (030) 634 5958 SKK Afdeling:

Nadere informatie

Hoogheemraadschap vandelfland

Hoogheemraadschap vandelfland Hoogheemraadschap vandelfland Jaarrekening 2006 Beleidsveld: Aard voorstel: Ondersteunend organisatie Vergaderdatum: Agendapunt: Kenmerk VV: Aantal bijlagen: 10 mei 2007 II.3 629204 2 Aan de Verenigde

Nadere informatie

I. 647.325,13 ten laste van de exploitatie te brengen, dit is reeds verwerkt bij de eerste bestuursrapportage (BURAP 1) 2012.

I. 647.325,13 ten laste van de exploitatie te brengen, dit is reeds verwerkt bij de eerste bestuursrapportage (BURAP 1) 2012. agendapunt H.10 1008366 Aan Verenigde Vergadering AFSLUITEN INVESTERINGSPLAN EN KREDIET AANVOERTRACÉ BERGING DRIEMANSPOLDER Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 28-6-2012 1. het investeringsplan en krediet

Nadere informatie

AGENDAPUNT ONTWERP. Onderwerp: Wijziging Gemeenschappelijke Regeling BghU Nummer: Voorstel

AGENDAPUNT ONTWERP. Onderwerp: Wijziging Gemeenschappelijke Regeling BghU Nummer: Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT Onderwerp: Wijziging Gemeenschappelijke Regeling BghU Nummer: 874438 In D&H: 11-11-2014 Steller: J. van Hove In Cie: BMZ 25-11-2014 Telefoonnummer: (030) 634

Nadere informatie

Voorstelnummer: Houten, 1 oktober 2013

Voorstelnummer: Houten, 1 oktober 2013 Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2013-068 Houten, 1 oktober 2013 Onderwerp: Raadsvoorstel Tweede bestuursrapportage 2013 Beslispunten: 1. De begroting 2013 te wijzigen op basis van de sheet "Financiële effecten

Nadere informatie

Farid Chikar / juni 2017

Farid Chikar / juni 2017 Agendapunt commissie: 4.1 steller telefoonnummer email Farid Chikar 040-2083696 Farid.chikar@A2samenwerking.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 208981/269305 29 juni 2017 Portefeuillehouder Wethouder

Nadere informatie

Aan. V. Doorn. Portefeuillehouder

Aan. V. Doorn. Portefeuillehouder Voorstel Steenbokstraat 10 Postbus 4142 7320 AC Apeldoorn [T] (055) 527 29 11 [F] (055) 527 27 04 [E] waterschap@veluwe.nl [I] www.veluwe.nl Aan Portefeuillehouder algemeen bestuur 22 april 2009 V. Doorn

Nadere informatie

Onderwerp: Risico inventarisatie project rwzi Utrecht Nummer: 604438. Dit onderwerp wordt geagendeerd ter kennisneming ter consultering ter advisering

Onderwerp: Risico inventarisatie project rwzi Utrecht Nummer: 604438. Dit onderwerp wordt geagendeerd ter kennisneming ter consultering ter advisering COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 9A Onderwerp: Risico inventarisatie project rwzi Utrecht Nummer: 604438 In D&H: 22-01-2013 Steller: Drs. J.L.P.A. Dankaart

Nadere informatie

Gezien het rapport van BMC van december 2012, met projectnummer 210092

Gezien het rapport van BMC van december 2012, met projectnummer 210092 VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 5a/b Onderwerp: BMC rapport 'Bouwen aan vertrouwen' Nummer: 606089 In D&H: 10-01-2013 Steller: mevrouw I. de Vries In Cie: BMZ Telefoonnummer: (030) 634 5979

Nadere informatie

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost.

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. gemeente Eindhoven 17R7206 Raadsnummer Inboeknummer 17bst00423 B&W beslisdatum 04 april 2017 Dossiernummer 17.14.151 Raadsvoorstel Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. Inleiding

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.15.0625 B.15.0625 Landgraaf, 1 april 2015 ONDERWERP: Zienswijze ontwerp begroting 2016 BsGW Raadsvoorstelnummer: 24 PROGRAMMA

Nadere informatie

AGENDAPUNT 14. Onderwerp: restauratie en renovatie van de bijgebouwen Dijkhuis Jaarsveld. Nummer: 427293. Voorstel

AGENDAPUNT 14. Onderwerp: restauratie en renovatie van de bijgebouwen Dijkhuis Jaarsveld. Nummer: 427293. Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 14 Onderwerp: restauratie en renovatie van de bijgebouwen Dijkhuis Jaarsveld. Nummer: 427293 In D&H: 24-05-2011 Steller: P.A. Holt In Cie: BMZ Telefoonnummer:

Nadere informatie

(pagina 3) (pagina 6)

(pagina 3) (pagina 6) JAARREKENING 2014 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 368891 Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 Onderwerp: Beleidsbegroting 2013-2016 Verantwoordelijk portefeuillehouder: Drs. F.P. Fakkers SAMENVATTING Vanuit

Nadere informatie

Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 17 juli 2012 17 juli 2012 1 5 vertrouwelijke bijlages

Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 17 juli 2012 17 juli 2012 1 5 vertrouwelijke bijlages Raadsvoorstel Agendapunt: 16 Onderwerp risicomanagement grondexploitaties Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 17 juli 2012 17 juli 2012 1 5 vertrouwelijke bijlages Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Bestuurlijk spoorboekje planning en control 2015

Bestuurlijk spoorboekje planning en control 2015 Bestuurlijk spoorboekje planning en control Gemeente Velsen 17 december 2014 Inleiding In de Wet dualisering gemeentebestuur zijn de posities, functies en bevoegdheden van de Raad en het College formeel

Nadere informatie

Ontwerpbegroting AQUON 2015

Ontwerpbegroting AQUON 2015 Ontwerpbegroting AQUON 2015 Aan Van DB AQUON Theo Houterman Datum 14 mei 2014 Steller Theo Houterman Onderwerp Aangepaste Ontwerp Begroting 2015 Korte toelichting De ontwerp begroting, zoals in artikel

Nadere informatie

Onderwerp: Oplegnotitie bij de investeringsvoorstellen rwzi Utrecht Nummer: 609148

Onderwerp: Oplegnotitie bij de investeringsvoorstellen rwzi Utrecht Nummer: 609148 COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 5 Onderwerp: Oplegnotitie bij de investeringsvoorstellen rwzi Utrecht Nummer: 609148 In D&H: 10-01-2013 Steller: ing. M.J.A.

Nadere informatie

Datum: 26 juni 2014 Agendapunt nr: 14.

Datum: 26 juni 2014 Agendapunt nr: 14. Datum: 26 juni 2014 Agendapunt nr: 14. Aan de Verenigde Vergadering Zienswijze ontwerpbegroting 2015 Aquon Aard voorstel Besluitvormend voorstel Aantal Bijlagen 3 Voorstel behandeld door Datum Verenigde

Nadere informatie

Onderwerp: Zienswijze HWH 2.0 en reactiebrief evaluatierapport TAX-i Nummer: 625054

Onderwerp: Zienswijze HWH 2.0 en reactiebrief evaluatierapport TAX-i Nummer: 625054 COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Onderwerp: Zienswijze HWH 2.0 en reactiebrief evaluatierapport TAX-i Nummer: 625054 In D&H: 05-03-2013 / 02-04-2013 Steller: drs. M.J.W.

Nadere informatie

agendapunt 06.06 Aan Verenigde Vergadering EVALUATIE BELEIDSNOTA GRONDWATERBEHEER

agendapunt 06.06 Aan Verenigde Vergadering EVALUATIE BELEIDSNOTA GRONDWATERBEHEER agendapunt 06.06 1008936 Aan Verenigde Vergadering EVALUATIE BELEIDSNOTA GRONDWATERBEHEER Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 25-09-2014 Kennis te nemen van de evaluatie van de beleidsnota grondwaterbeheer.

Nadere informatie

AGENDAPUNT 5. Onderwerp: Krediet aanvraag vervanging puntbeluchting rwzi Leidsche Rijn Nummer: Voorstel. Stelt het college u voor om

AGENDAPUNT 5. Onderwerp: Krediet aanvraag vervanging puntbeluchting rwzi Leidsche Rijn Nummer: Voorstel. Stelt het college u voor om VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 5 Onderwerp: Krediet aanvraag vervanging puntbeluchting rwzi Leidsche Rijn Nummer: 356319 In D&H: 15 maart 2011 Steller: T. Oosterhoff In Cie: BMZ 12 april

Nadere informatie

Bijlage: 3 Portefeuillehouder: H.J. van Schaik

Bijlage: 3 Portefeuillehouder: H.J. van Schaik Nota voor : vergadering algemeen bestuur Datum : 1 juli 2015 Onderwerp : Jaarrekening 2014 en jaarverslag 2014 VNOG Agendapunt : Kenmerk : Bijlage: 3 Portefeuillehouder: H.J. van Schaik Inleiding De jaarrekening

Nadere informatie

Aankoop percelen BBL nr. 09.WSB/204

Aankoop percelen BBL nr. 09.WSB/204 Voorstel aan het algemeen bestuur Ontwerp Onderwerp: Aankoop percelen BBL nr. 09.WSB/204 Portefeuillehouder: Beugelink Steller: A. Koerhuis DB-datum: 15 december 2009 Telefoonnummer: (030) 634 5837 Commissie:

Nadere informatie

Doel van de notitie: vaststelling van de Begroting 2013 en de tarieven voor de heffing van de waterschapsbelastingen

Doel van de notitie: vaststelling van de Begroting 2013 en de tarieven voor de heffing van de waterschapsbelastingen Vergadering algemeen bestuur van 31 oktober 2012 Agendapunt 3c Behandelend ambtenaar: M. Snoek Beleidsveldbeheerder: A. van Mieghem Portefeuillehouder: Th. Schots Zaaknr. : 12.ZK08677/12.B0327 Kenmerk

Nadere informatie

OVERZICHT MOTIES/AMENDEMENTEN AB 2011

OVERZICHT MOTIES/AMENDEMENTEN AB 2011 OVERZICHT MOTIES/AMENDEMENTEN AB 2011 1 17 februari (DM 393779) M Bestuursakkoord Water met Vuur, versie 3.0 Draagt het college van dijkgraaf en hoogheemraden op om het bestuur van de Unie van Waterschappen

Nadere informatie