AGENDAPUNT 10. Onderwerp: Bestuursrapportage 2013 no. 2 Nummer: Voorstel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AGENDAPUNT 10. Onderwerp: Bestuursrapportage 2013 no. 2 Nummer: 724800. Voorstel"

Transcriptie

1 VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 10 Onderwerp: Bestuursrapportage 2013 no. 2 Nummer: In D&H: (1 ste behandeling) Steller: M. Vijverberg (2 de behandeling) In Cie: BMZ (ter consultering) Telefoonnummer: 030) SKK (ter consultering) Afdeling: Management ondersteuning In AB: (ter kennisneming) Portefeuillehouder: Kromwijk Geheim: ja nee Voorstel Gelet op het bepaalde in artikel 10, tweede lid, van de Verordening beleids- en verantwoordingsfunctie Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, zoals vastgesteld door het algemeen bestuur in zijn vergadering van 30 juni 2010 (nr ); stelt het college u voor: kennis te nemen van de bestuursrapportage 2013 no.2 en deze te betrekken bij de behandeling van de ontwerpbegroting 2014, in uw vergadering van 13 november Advies commissie BMZ SKK De bestuursrapportage 2013 no.2 is ter consultering voorgelegd aan de gecombineerde commissie BMZ/SKK van 16 oktober De commissie adviseert met brede instemming deze Burap ter informatie door te geleiden naar de vergadering van het Algemeen Bestuur van 13 november Reactie college op advies commissie Het college heeft de Burap 2013-no.2 vastgesteld in zijn vergadering van 29 oktober Daarbij zijn n.a.v. de commissiebehandeling een aantal tekstuele wijzigingen (pagina 33, 46, 47 en 60 aangebracht. Er zijn geen cijfermatige wijzigingen doorgevoerd. DM

2 INLEIDING Het college brengt drie maal per jaar een bestuursrapportage uit aan het algemeen bestuur. Deze rapportage is onderdeel van de Planning & Control cyclus en het college geeft hiermee invulling aan artikel 10, tweede lid, van de Verordening beleids- en verantwoordingsfunctie Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Deze cyclus begint met de voorjaarsnota, die op hoofdlijnen het beleid voor de volgende 4 jaren weergeeft en waarin tevens een meerjarenraming in wordt afgegeven. De volgende stap in de cyclus is de begroting waarin in het bijzonder de eerste jaarschijf nader wordt uitgewerkt. Uiteindelijk wordt in een drietal bestuursrapportages de prognose afgezet tegen de begroting en in het jaarverslag wordt de werkelijkheid afgezet tegen de begroting. Waar de jaarrekening zich beperkt tot de besteding van middelen gaat de bestuursrapportage verder. In de drie bestuursrapportages rapporteren we, in aansluiting op de begroting 2013 (inclusief de 1 ste begrotingswijziging 2013), over de geleverde prestaties. Deze prestaties zijn per programma geformuleerd. Hierbij wordt stil gestaan bij de voortgang in kwaliteit, tijd en financiën. Hierover wordt in deze rapportage gerapporteerd op basis van afwijkingen. Met andere woorden op de punten waar de voortgang daartoe aanleiding geeft, wordt een toelichting gegeven. Bij deze 2 e bestuursrapportage, die rapporteert over de periode januari 2013 tot en met juni 2013, wordt stilgestaan bij de (eind)doelstellingen en prestaties, die eventueel moeten worden bijgesteld. Naast de geleverde prestaties komen de exploitatiekosten en de investeringsuitgaven per programma naar voren. De opzet sluit hiermee aan op de begroting van FINANCIËLE CONSEQUENTIES Het geprognosticeerde resultaat komt per saldo uit op nul. De geprognosticeerde tekorten worden zoveel mogelijk opgelost binnen de programma s waar ze ontstaan. Voor zover er binnen de programma s onvoldoende dekking aanwezig is, wordt voor het restant een begrotingswijziging voorgesteld. Daarbij wordt de ruimte binnen andere programma s aangewend, zodanig dat per saldo geen extra budget nodig is. In deze begrotingswijziging is tevens de geprognosticeerde tegenvaller op belastinginkomsten gecompenseerd. Het waterschap slaagt er in 2013 in om de doelstellingen voor een belangrijk deel te realiseren. Van het totale aantal pi s loopt ca 84% conform planning (norm voor 2013 is 75%). Op onderdelen lukt dit echter nog niet altijd binnen de gestelde termijnen en/of middelen. De afwijkende beoordelingen van de prestatieindicatoren hebben voornamelijk betrekking op de factoren tijd en geld. Bij deze afwijkende beoordelingen zijn maatregelen ter bijsturing vermeld. DM

3 KANTTEKENINGEN (niet van toepassing) UITVOERING (niet van toepassing) COMMUNICATIE (niet van toepassing) BIJLAGE(N) nee ja, namelijk Bestuursrapportage 2013 nr. 2 (DM ) TER INZAGE nee ja, namelijk Dijkgraaf en hoogheemraden, dijkgraaf, P.J.M. Poelmann secretaris-algemeen directeur, J. Miedema DM

4 Bestuursrapportage 2013 no. 2 (januari tot en met juni 2013) Definitieve versie vastgesteld door het college van dijkgraaf en hoogheemraden in zijn vergadering van 29 oktober 2013 Docs# v15-Burap_2013 Voorjaarsnota Begroting Bestuursrapportage no. 1 Bestuursrapportage no. 2 Jaarrekening en jaarverslag

5 Inhoud 0H1. Voorwoord en leeswijzer H2. Bestuursrapportage in één oogopslag H4 Programma s a. Primaire en regionale waterkeringen b. Calamiteitenzorg c. Muskusrattenbeheer d. Watersysteembeheer e. Beperking wateroverlast f. Kwaliteit van het oppervlaktewater g. Zuiveringsbeheer h. Lastendruk i. Tevredenheid belanghebbenden j. Maatschappelijk verantwoord ondernemen k. Bestuur en organisatie Belastingopbrengsten Investeringen Paragrafen Ontwikkelingen sinds het vaststellen van de begroting Uitgangspunten en normen Kostentoerekening Reserves en voorzieningen Waterschapsbelastingen Weerstandsvermogen Financiering Verbonden Partijen EMU Saldo Bijlage 1 Afkortingen en begrippen Bijlage 2 Rapportage Watergebiedplannen Bijlage 3 Overzicht lopende investeringsprojecten Bijlage 5 Overzicht aanbestedingen Bijlage 6 Stand van zaken subsidies Bijlage 6 Stand van zaken subsidies

6 1. Voorwoord en leeswijzer Voorwoord Met ingang van 2013 is de Planning & Controlcyclus gewijzigd. In 2013 zullen er drie bestuursrapportages worden opgesteld waarvan de tweede nu voorligt. Deze bestuursrapportage geeft inzicht in de periode januari 2013 tot en met juni In de nieuwe vorm brengt het college de bestuursrapportage, drie keer uit als onderdeel van de Planning & Controlcyclus, uit aan het algemeen bestuur. Het college geeft hiermee invulling aan artikel 10, tweede lid, van de verordening beleids- en verantwoordingsfunctie Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Deze cyclus begint met de voorjaarsnota die op hoofdlijnen het beleid voor de volgende vier jaren weergeeft en waar ook een meerjarenraming in wordt afgegeven. De volgende stap in de cyclus is de begroting waarin in het bijzonder de eerste jaarschijf van de voorjaarsnota nader wordt uitgewerkt. De bestuursrapportage geeft vervolgens antwoord op het resultaat van de drie W-vragen die in de begroting zijn gesteld: Wat willen we bereiken? Wat doen we ervoor? Wat zijn de kosten? De Bestuursrapportage 2013 no. 2 geeft inzicht in de doelrealisatie tot en met juni en een verwacht kleuroordeel per eind Bovendien geeft deze rapportage inzicht in het saldo van de kosten en overige opbrengsten evenals de belastingopbrengsten tot en met juni 2013 met daarbij een verwachting van het resultaat per ultimo Verwachte financiële afwijkingen in 2013 groter dan per product zijn in deze rapportage opgenomen Vanaf 2011 worden naast de bestuursrapportages tussentijds (voor de zomervakantie en voor de begrotingsvaststelling) overzichten verstrekt met de stand van zaken van de investeringsplanning. Leeswijzer Doelstellingen en prestatie-indicatoren (PI) In hoofdstuk 3 Programma s beoordelen we de geleverde prestaties aan de hand van de volgende criteria: Kwaliteit (K); Tijd (T); Geld (G). In totaal gaat het om 98 x 3 (K/T/G) = 294 beoordelingen. Tabel 1 Symbolen en definitie Definitie Symbool goed op schema +/+ voldoende, niet op schema maar niet kritisch +/- onvoldoende, niet op schema en kritisch -/- Werkwijze beoordelingen Bestuursrapportage 2013 no. 2 In de beoordeling is gekeken naar de resultaten in kwaliteit (K), tijd (T) en geld (G). Daarbij moet worden opgemerkt dat het criterium geld in relatie tot de andere criteria wordt beoordeeld. Daarmee wordt bedoeld dat bij de beoordeling van het criterium geld rekening wordt gehouden met de voortgang van het project in de tijd. Als bijvoorbeeld de realisatie van een project in de tijd achter ligt en de uitgaven ook in verhouding achterblijven, dan wordt de tijd oranje of zelfs rood beoordeeld, maar geld groen. De rapportage gaat over het verwachte kleuroordeel eind Als bijvoorbeeld de norm 8 is en de realisatie t/m juni 2013 op 1 staat, dan kan het kleuroordeel toch groen zijn, omdat men weet dat er in de tweede helft van het jaar nog 7 gerealiseerd worden. Datzelfde geldt voor een prestatie-indicator, waarbij als norm bijvoorbeeld een besluit is vermeld. 3

7 Als de realisatie tot en met juni 2013 nee is, maar de verwachting is dat het besluit in de tweede helft van het jaar valt, dan staat alles op groen. De reden van een afwijkend kleuroordeel ten opzichte van wat men zou verwachten op basis van de realisatie tot en met juni 2013, wordt vermeld in de toelichting. In de toelichting wordt verder vermeld waarom kleuroordelen anders dan groen zijn, wat de gevolgen hiervan zijn en welke acties er genomen worden om zo snel mogelijk de doelstelling alsnog te realiseren. Bestuursrapportage in één oogopslag In hoofdstuk 2 treft u een samenvatting aan van de cijfers, uitgesplitst naar programma s, kostensoorten en belastingcategorieën. Bovendien treft u een overzicht aan van de doelstellingen en prestatie-indicatoren per programma. 4

8 2. 0Bestuursrapportage in één oogopslag Tabel 2 Bestuursrapportage in een oogopslag Primaire begroting Herziene begroting Realisatie Prognose Resultaat V/N t/m juni Kosten Veiligheid 20,4 20,4 7,7 20,5 0,1 N Primaire, regionale en overige waterkeringen 9,6 9,6 2,8 9,7 0,1 N Muskusrattenbeheer 10,5 10,5 4,8 10,5 0,0- V Calamiteitenzorg 0,3 0,3 0,1 0,3 - Voldoende water 27,4 27,4 15,8 28,4 1,0 N Watersysteembeheer 24,3 24,3 14,8 25,3 1,0 N Beperking wateroverlast 3,1 3,1 1,0 3,1 0,0- V Schoon water 50,3 51,2 24,2 52,3 1,1 N Kwaliteit van het oppervlaktewater 4,0 4,0 1,6 4,2 0,2 N Zuiveringsbeheer 46,4 47,2 22,6 48,1 0,9 N Bestuur, middelen & maatschappij 21,3 21,2 12,1 18,5 2,7- V Lastendruk 4,0 4,0 2,6 4,0 - Maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid Tevredenheid belanghebbenden Bestuur en organisatie 17,3 17,2 9,5 14,5 2,7- V Totaal kosten 119,5 120,2 59,7 119,7 0,5- V Overige opbrengsten Veiligheid 8,1 8,1 7,0 8,1 - Primaire, regionale en overige waterkeringen 0,4 0,4 0,4 0,4 - Muskusrattenbeheer 7,6 7,6 6,7 7,6 - Calamiteitenzorg 0,1 0,1 0,0 0,1 - Voldoende water 3,6 3,6 1,1 3,6 - Watersysteembeheer 3,4 3,4 1,1 3,4 - Beperking wateroverlast 0,2 0,2 0,0 0,2 - Schoon water 2,2 2,2 1,5 2,2 - Kwaliteit van het oppervlaktewater - - 0,0 - - Zuiveringsbeheer 2,2 2,2 1,5 2,2 - Bestuur, middelen & maatschappij 2,1 2,1 0,9 2,1 - Lastendruk 0,5 0,5 0,0 0,5 - Maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid Tevredenheid belanghebbenden Bestuur en organisatie 1,6 1,6 0,9 1,6 - Totaal overige opbrengsten 16,0 16,0 10,5 16,0 - Saldo kosten en overige opbrengsten 103,5 104,2 49,2 103,7 0,5- V Bedragen zijn in miljoenen euro's 5

9 Tabel 3 Verantwoording per kosten- en opbrengstensoort Begroting Herziene begroting Realisatie Prognose Resultaat V/N (inclusief 1e BW) t/m juni Kosten Overige kosten 53,9 54,7 27,3 52,8 1,9- V Personeelskosten 30,9 30,9 15,4 30,9 - Afschrijvingskosten 23,9 23,8 12,2 25,2 1,4 N Rentekosten 10,8 10,8 4,9 10,8 - Totaal kosten 119,5 120,2 59,7 119,7 0,5- V Overige opbrengsten Overige opbrengsten, excl. geactiveerde lasten 11,5 11,5 8,9 11,5 - Geactiveerde personeelslasten (incl. baggeren) 3,3 3,3 0,5 3,3 - Geactiveerde rente 1,2 1,2 1,2 1,2 - Totaal overige opbrengsten 16,0 16,0 10,5 16,0 - Saldo kosten en overige opbrengsten 103,5 104,2 49,2 103,7 0,5- V Netto bijdrage belastingcategorieën Netto bijdrage belastingcategorieën 100,0 100,0 99,2 99,5 0,5- N Mutaties reserves Toevoeging reserves Onttrekking reserves 3,5 4,2 103,5 104,2 99,2 99,5 0,5- N Saldo na netto bijdrage en mutaties reserves 0,0-50,0 4,2-0,0 Bedragen zijn in Miljoenen euro's - Tabel 4 Netto bijdrage per belastingcategorie Primaire begroting Herziene begroting Realisatie Prognose Resultaat V/N (inclusief 1e BW) t/m juni Netto bijdrage per belastingcategorie Watersysteemheffing ingezetenen 18,6 18,6 18,7 18,6 0,1- N Watersysteemheffing overig ongebouwd 3,7 3,7 3,7 3,7 0,0 V Watersysteemheffing natuur 0,0 0,0 0,0 0,0 - Watersysteemheffing gebouwd 23,8 23,8 23,6 23,8 0,0 V Zuiveringsheffing 53,8 53,8 53,1 53,3 0,5- N Verontreinigingsheffing 0,0 - - Totaal netto bijdrage 100,0 100,0 99,2 99,5 0,5- N Bedragen zijn in duizenden euro's Mutaties reserves Toevoeging reserves - Onttrekking reserves Saldo na netto bijdrage en mutaties reserves 3,5-4,2-49,9 4,2- - Bedragen zijn in miljoenen euro's 6

10 Tabel 5 - Overzicht programma s, doelstellingen en Prestatie-indicatoren (PI) Bestuurlijk thema en programma Doelstelling Maatregelen/PI Aantal Pi s rood/oranje Veiligheid 4 Primaire, regionale en overige waterkeringen Doelstelling 1 - Waterkeringen voldoen aan de normen (wettelijk/provinciaal/hdsr) Doelstelling 2 - Het beperken van de gevolgen van overstromingen 1 t/m Calamiteitenzorg Doelstelling 3 - Een doelmatig en doeltreffend functionerend calamiteitenzorgsysteem 3. Muskusrattenbeheer Doelstelling 4 - Waterkeringen worden niet door muskusratten verzwakt Doelstelling 4 - Een doelmatig en doeltreffend functionerend calamiteitenzorgsysteem Voldoende water 4. Watersysteembeheer Doelstelling 5 - Een waterregime dat aansluit op de functies van het gebied. 22 t/m Beperking wateroverlast (voorheen Nationaal Bestuursakkoord Water) Schoon water 6.Kwaliteit van het oppervlaktewater Doelstelling 6 - De regionale watersystemen zijn in 2015/2027 conform Bestuursakkoord Water op orde. Doelstelling 7 - Verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater 42 t/m t/m Zuiveringsbeheer Doelstelling 8 Voldoen aan lozingseisen, afnameverplichting en overige eisen. Doelstelling 9 De laagste maatschappelijk aanvaardbare kosten in de afvalketen Doelstelling 10 - Energie-efficiëntie verbeteren bij zuiveringstechnische werken 61 t/m t/m t/m 79 7 Bestuur, middelen en maatschappij 8 Lastendruk Doelstelling 11 - Betere dienstverlening door een evenwichtige belastingheffing tegen zo laag mogelijke kosten 80 t/m Tevredenheid belanghebbenden Doelstelling 12 - Het waterschap is zichtbaar in de samenleving. Doelstelling 13 - Integreren vaarwegbeheer in het waterbeheer. Doelstelling 14 Werken op een dienstverlenende en ingepland gerichte wijze. Doelstelling 15 - Vergroting beleving door recreëren, cultuur en landschap 82 t/m t/m Maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid Doelstelling 16 - Duurzaamheidscriteria worden toegepast bij het inkopen en aanbesteden 94 /m Bestuur en organisatie Doelstelling 17 Een efficiënte en effectieve organisatie. 96 t/m 98 0 Totalen:294 keer +/+ 249 keer +/- 32 keer -/- 13 7

11 Conclusie Financieel beeld Het geprognosticeerde resultaat komt voor 2013 uit op nul. In totaal wordt per saldo een bedrag van 2,8 mln. aan tegenvallers opgevangen door actieve sturing op kostenniveau op programma s binnen de begroting en door compensatie als gevolg van een voorgestelde stelselwijziging voor de afschrijvingsmethodiek. Dit bedrag bestaat uit: 1.4 mln. nadelig als gevolg van stijging in afschrijvingskosten als gevolg van grotere omvang van geactiveerde projecten en een korte afschrijvingsduur dan begroot. Zie voor een toelichting pagina 10 bij het onderdeel Afschrijvingen. 0,9 mln. nadelig als gevolg van overschrijding op overige exploitatieonderwerpen. 0,5 mln. nadelig als gevolg van lagere belastingopbrengsten door meer toegekende kwijtscheldingen en het nadelig saldo van opbrengsten uit voorgaande jaren en toevoeging aan de post dubieuze debiteuren. 2 e Begrotingswijziging 2013 In de 2 e begrotingswijziging 2013 wordt in totaal een bedrag van 2,8 mln. aan tegenvallers opgevangen. Hiervan betreft 1,4 mln. kostenoverschrijdingen die zoveel mogelijk binnen de programma s waar ze ontstaan worden opgevangen. Hiervoor worden nog niet ingezette indexeringsgelden en meevallers in overige kostensoorten ingezet. Deze elementen worden ook ingezet voor de compensatie van de verwachte tegenvaller in de belastingopbrengsten. Voor zover de compensatie binnen de programma s niet mogelijk is, wordt een begrotingswijziging voorgesteld. Tevens wordt het bedrag van 1,4 mln. van de eenmalige tegenvaller op de afschrijvingskosten gecompenseerd door systeemwijziging, die separaat en gelijktijdig met de Burap aan het AB wordt aangeboden. Aldus worden alle tegenvallers in kosten en opbrengsten binnen deze begroting 2013 naar verwachting opgevangen. In aanvulling op de 1 e begrotingswijziging is het nodig een bedrag van 7,5 mln. op het begrote investeringsvolume af te ramen. De consequenties hiervan worden verwerkt in de 2 e begrotingswijziging. Investeringen De verwachting is dat in 2013 voor circa 22,7 mln. aan investeringen wordt gerealiseerd, dit is ongeveer 7,5 mln. minder dan wat was begroot na verwerking van de 1 e begrotingswijziging De belangrijkste projecten/programma s waarin het investeringsvolume voor 2013 is verlaagd, zijn: Watergebiedsplannen; Diverse projecten onder het programma Zuiveringsbeheer; Rwzi Utrecht. Het bedrag wordt grotendeels doorgeschoven naar De consequenties van de verlaging van de investeringsuitgaven worden opgenomen in de 2 e begrotingswijziging, die op 13 november 2013 ter vaststelling in het algemeen bestuur wordt geagendeerd. Een uitgebreide toelichting op de investeringen is opgenomen in hoofdstuk 5 en in bijlage 3 Prestatie-indicatoren Wat we doen om het effect te bereiken is in tabel 4 op pagina 8 samengevat weergegeven In 2013 onderscheiden we 17 doelstellingen en 98 Pi s. Bovendien is het aantal indicatoren weergegeven dat beoordeeld is als oranje of rood. Van de 98 Pi s hebben er 45 een afwijkend kleuroordeel. In totaal gaat het om 98 x 3 (K/T/G) = 294 beoordelingen. Hiervan zijn er 13 rood (-/-), 32 oranje / (+/-) en 249 groen (+/+) beoordeeld. 8

12 Wat vindt het college van de tot en met juni 2013 bereikte resultaten en de verwachting? Algemeen Deze 2 e Burap rapporteert over de eerste zes maanden van In deze 2 e Burap wordt gerapporteerd over de, in de begroting 2013, opgenomen doelstellingen en middelen op de voor het algemeen bestuur bekende wijze. In de 1 ste Burap over 2013 is nog een voorbeeld rapportage opgenomen over investeringen met het doel het bestuur beter te infomeren over de voortgang van de kredieten en projecten. In deze 2 e Burap is in bijlage 4 op pagina 61 een overzicht opgenomen van alle AB kredieten van meer van 2 mln. In dit overzicht zijn naast de gebruikelijke gegevens ook het oorspronkelijk toegekende AB krediet, de totale uitgaven tot dusver en het gerealiseerde percentage van de uitvoering opgenomen. Van het totaal aantal pi s loopt naar de prognose nu 85% conform planning (249 van de in totaal 294 beoordelingen). De norm voor 2013 was 75%. Hier zitten we boven. Dit vinden we positief en dit is volgens ons een belangrijke vervolgstap op weg naar een hoger realisatie percentage (90%) als einddoel. Financieel beeld Het college heeft bij deze 2 e Burap 2013 gekeken naar twee hoofdelementen. Ten eerste hoe staat het met de financiën. Voor het financiële deel heeft het college bij de 2 e Burap met name gekeken naar het zo veel mogelijk oplossen van dreigende overschrijdingen en geconstateerde fouten c.q. tegenvallers binnen de programma s. Deze zijn specifieker toegelicht in het onderstaande overzicht. Naar de mening van het college is het met de voorgestelde maatregelen mogelijk om de geconstateerde (verwachte) tegenvallers op een adequate manier op te vangen. Gesignaleerde knelpunten en de daarvoor gekozen oplossingen Op basis van de prognose tot ultimo 2013 heeft het college een aantal knelpunten geconstateerd en heeft ook per knelpunt een voorstel tot oplossing geformuleerd. Deze worden hierna puntsgewijs toegelicht. Tabel 6 Knelpunten: korte omschrijving en bedragen Nr. Korte omschrijving bedragen (x 1000) Overschrijding op energiekosten bij watersysteembeheer van voor 2013 obv extrapolatie 1 van gegevens t/m juni AQUON overschrijdt haar eigen (recent fors herziene) begroting, omdat zij niet in control zijn en vanwege de veranderde verhouding in de meetvraag tussen de deelnemende waterschappen. Hierdoor zullen ook de Lab.kosten in de begroting van HDSR worden overschreden. Totaal geschat tekort op begroting HDSR Incidentele ophoging van exploitatiebudget met ten behoeve van deelproject "Herijking bestuurlijke opdracht RWZI Utrecht" Minder belastingopbrengsten a.g.v. hogere kwijtscheldingen door gevolgen van de crisis Subtotaal Afschrijvingskosten worden eenmalig hoger dan begroot. De oorzaken hiervan worden beschreven in de toelichting op de afschrijvingen op pagina Totaal Het college stelt de volgende oplossingen voor om de geconstateerde knelpunten aan te pakken: 1. Overschrijding energiekosten bij watersysteembeheer met een bedrag van Deze wordt veroorzaakt door een naheffing uit 2012 en gestegen tarieven. Binnen het programma watersysteembeheer is ruimte om deze overschrijding te dekken vanuit de indexatie. 2.Overschrijding van begroting voor laboratoriumkosten met een bedrag van totaal ,- als gevolg van gestegen kosten bij AQUON en de veranderde verhouding in de meetvraag tussen de deelnemende waterschappen. Hiervoor heeft AQUON in juli van dit jaar een begrotingswijziging 2013 doorgevoerd. Het tekort kan gedeeltelijk gedekt worden binnen de budgetten van de programma s 9

13 Kwaliteit Oppervlaktewater en Watersysteembeheer en Zuiveringsbeheer. Voor het overige deel wordt een begrotingswijziging voorgesteld, waarbij de ruimte die binnen het programma Bestuur en Organisatie aanwezig is voor indexatie, wordt ingezet om het resterende tekort te dekken. 3.Incidentele ophoging van het exploitatiebudget met ten behoeve van het deelproject Herijking bestuurlijke opdracht RWZI Utrecht.Het tekort kan gedeeltelijk worden gedekt binnen het programma Zuiveringsbeheer door ruimte vanuit de indexatie. Voor het overige deel wordt een begrotingswijziging voorgesteld, waarbij de ruimte die binnen het programma Bestuur en Organisatie aanwezig is voor indexatie, wordt ingezet om het resterende tekort te dekken. 4 Lagere belastingopbrengsten, een tegenvaller van De belastingopbrengsten zullen in 2013 volgens onze inschatting lager uitvallen dan begroot. Deze lagere opbrengsten zijn grotendeels te compenseren in het rekeningresultaat door verwachte meevallers aan de kostenkant. Deze zijn verdeeld over alle programma s. Een belangrijke bijdrage is de eenmalige meevaller in de afschrijvingslasten door een voorgestelde systeemwijziging in de methode van afschrijven. Per saldo worden de kostenoverschrijdingen zoveel mogelijk binnen de programma s gedekt. Voor het resterende deel wordt een begrotingswijziging voorgesteld, waarbij budgetruimte voor indexatie binnen andere progamma s wordt ingezet. Het eenmalige tekort op afschrijvingen in 2013 wordt gedekt vanuit een voorgestelde systeemwijziging, zie voor een toelichting hieronder bij Afschrijvingen. Afschrijvingen Bij het opstellen van de eindejaarsprognose van de afschrijvingskosten 2013 is geconstateerd dat de werkelijke afschrijvingskosten (de budgetten zoals opgenomen in de begroting voor afschrijvingskosten) naar verwachting zullen overschrijden met afgerond 1,4 mln. Oorzaak van de hogere afschrijvingskosten zit in de volgende elementen 1) Grote omvang activering voor 2013 was uitgegaan van een activering van totaal 11 mln. terwijl de feitelijke activering t/m april al 15 mln. bedraagt. 2) Gemiddelde afschrijvingsduur was begroot op 25 jaar terwijl de feitelijk gemiddelde afschrijvingsduur nu op 19 jaar ligt, dus 6 jaar lager. Hierdoor wordt het afschrijvingsbedrag per jaar hoger. Bijkomend punt is de constatering dat op één project, welke in augustus 2011 technisch gereed is gemeld, nog niet afgeschreven werd. Doordat het project niet in de bestaande activa was opgenomen waren hiervoor geen afschrijvingskosten begroot terwijl de afschrijving nu wel gaat starten. Om in de toekomst de afschrijvingskosten beter te kunnen begroten en te beheersen stellen wij voor om over te stappen naar een methodiek waarbij niet dagelijks maar één keer per jaar wordt geactiveerd, namelijk op 31 december. De voorgestelde werkwijze zal tot een verbetering ten aanzien van de werkefficiëntie en beheersing leiden. De betreffende werkwijze wordt bij collega waterschappen veelvuldig toegepast De voorgenomen wijziging is reeds met de accountant afgestemd. Een nadere uitwerking en toelichting van de voorgestelde systeemwijziging wordt met een separaat AB - voorstel gelijktijdig met deze 2 e Burap 2013 aangeboden. Het AB voorstel inzake wijziging van de afschrijvingsmethodiek ingaande het jaar 2013, dat gelijktijdig met deze Burap wordt ingediend, betekent: a. Een verbetering van de systematiek b. Een eenmalige dekking van het eerder genoemde tekort in Namelijk een éénmalige wijziging van 1,6 mln euro positief in 2013, terwijl het verwachte tekort in ,4 mln bedraagt. Dit resulteert per saldo in een éénmalig voordeel ad 0,2 mln dat zich verspreid over de diverse programma s voordoet. 10

14 Prestatie Indicatoren Ten tweede hoe staat het met de voor 2013 geformuleerde ambities in relatie tot de verwachte realisatie daarvan eind Dit betreft dan met name de beoordeling van de prestatie-indicatoren. Iedere prestatie indicator wordt beoordeeld op drie criteria, namelijk kwaliteit, geld en tijd. In totaal leveren 98 prestatie indicatoren 294 beoordelingen op. Bij deze 2 e Burap zijn 249 beoordelingen groen gescoord en 45 afwijkend gescoord, namelijk 32 beoordelingen op oranje en 13 beoordelingen op rood. Gezien de norm voor de eerste zes maanden van het jaar van 75% beoordelingen op groen, is het college tevreden met de behaalde score van 85%. Met de huidige voorgestelde wijzigingen en de daaraan verbonden tweede begrotingswijziging is het college van mening dat hiermee de realisatie 2013 in relatie tot de begroting 2013 (inclusief eerste begrotingswijziging) op een adequate manier beheerst wordt. 11

15 4 1BProgramma s Algemeen Inleiding In dit hoofdstuk beoordelen we de geleverde prestaties aan de hand van de volgende criteria: Kwaliteit (K); Tijd (T); Geld (G) Verder kijken we naar het programmaresultaat. Toelichting op de opgenomen prestatieindicatoren. In de oorspronkelijke tekst van de begroting 2013, die op 21 november 2012 behandeld is in de vergadering van het algemeen bestuur, zijn 81 prestatie indicatoren opgenomen. Naar aanleiding van de behandeling in de vergadering van het algemeen bestuur d.d. 21 november 2012 is besloten een aantal prestatieindicatoren toe te voegen. In de begroting 2013 is een bijlage opgenomen van het totaal aan prestatie-indicatoren (98 stuks). In de Burap wordt gerapporteerd over de 98 prestatie-indicatoren. De rapportage in de Burap door middel van prestatie indicatoren is gestart in Het totale aantal prestatie indicatoren is vanaf 2009 van 59 gestegen tot 98 in Per programma en per thema worden de resultaten weergegeven. 12

16 Thema Veiligheid a. 7BPrimaire en regionale waterkeringen Doelstelling 1 - Waterkeringen voldoen aan de normen (wettelijk/provinciaal/hdsr) Nr. Maatregel PI/afspraak Realisatie 2012 Norm 2013 Realisatie t/m juni 2013 Einddoelstelling K T G 1 Afstemmen en uitvoeren GOP primaire waterkeringen Vastgelegde afspraken met betrokken partijen. Cumulatief aantal uitgevoerde maatregelen per jaar Concept-GOP gereed GOP afgestemd. Geplande maatregelen voor 2013 zijn uitgevoerd. GOP oevers op 5 juni jl. vastgesteld door AB, 75% uitgevoerd. GOP afgestemd met betrokken partijen en afspraken vastgelegd. Jaarlijks zijn de gepland maatregelen uitgevoerd. +/+ +/- +/+ 2 Categorie C- waterkering Uitwerken advies Centraal Holland binnen het Deltaprogramma, in samenwerking met provincies en dijkbeheerders in dijkring 14 Inbreng voor uitwerking advies geleverd Opnemen advies in voorkeurs-strategie deltaprogramma Advies is opgenomen in voorkeursstrategie van concept deltaprogramma Plan van aanpak voor projectoverschrijdende verkenning centraal Holland wordt opgesteld. Oplossing voor dijkring 14 maakt onderdeel uit van Deltabeslissing Veiligheid en wordt uitgewerkt in deelprogramma Rivieren 3 Toetsing PWK aanvullende 3e ronde Toetsverslag vastgesteld door college eind % aanvullende toetsing gereed 100% aanvullende toetsing gereed 100% aanvullende toetsing gereed. Vaststelling DB oktober Aanvullende toetsing gereed eind Actualiseren GOP Regionale waterkeringen Opstellen van een evaluatierapportage met daarin beschreven de bevindingen, conclusies en aanbevelingen 100% gedetailleerde toetsing gereed Evaluatie GOP RWK gereed Evaluatie GOP voor 100% gereed. Actualisatie GOP 100% ambtelijk gereed. Besluitvorming en actualisatie AB december Evaluatie GOP RWK eind 2013 gereed 5 Uitvoeren van het Groot Onderhoudsplan Regionale waterkeringen Cumulatief aantal kilometers uitgevoerde kadeverbetering per jaar 187 km voorbereid en 134 km gereed. 202 km voorbereid en 156 km gereed 192 km is voorbereid en 136,7 km is gereed. Alle RWK (316 kilometer) voldoen in 2020 aan de norm +/+ +/- +/+ 6 Toetsing Overige waterkeringen Toetsverslag gereed in % beleidsnota overige waterkeringen gereed Toetsing Overige waterkeringen gereed Normering (inclusief globale toetsing) overige waterkering in ontwerp gereed (besluitvorming door AB op 2 oktober). Alle Overige waterkeringen zijn getoetst eind Opstellen van legger voor alle waterkeringen Bestuurlijk vastgestelde leggers Niet gestart; wacht op beleidsnota overige waterkeringen. 100% Legger overige waterkeringen gereed Voorstel aan college over noodzaak en haalbaarheid opstellen leggers in voorbereiding. Voor alle waterkeringen eind 2013 vastgestelde leggers +/+ +/- +/+ 13

17 Nr. Maatregel PI/afspraak Realisatie 2012 Norm 2013 Realisatie t/m juni 2013 Einddoelstelling K T G 8 Actualiseren beheerregister waterkeringen Opgenomen actuele gegevens in beheerregister waterkeringen Plan van aanpak opgesteld Start actualiseren en aanvullen beheerregister waterkeringen Gestart met actualisatie en aanvulling beheerregister Beheerregister waterkeringen aangevuld en geactualiseerd 9 Actualiseren algemene regels en beleidsregels Bestuurlijk vastgestelde algemene regels en beleidsregels en algemene regels waterkeringen Overzicht gereed Algemene regels en beleidsregels vastgesteld Plan van aanpak voor herziening keur kwartet wordt voorbereid, inclusief aanpassing algemene en beleidsregels waterkeringen. Algemene regels en beleidsregels waterkeringen eind 2013 vastgesteld +/+ +/- +/+ 10 Innovatieve monitoringstechnieken Ontwikkelen kennis van maatgevende parameters en monitoringstechnieken Inbreng geleverd Leveren inbreng voor pilot Livedijk-Utrecht en voor DDSC (Dijk Data Service Centrum) Inbreng geleverd Op de hoogte van innovatieve technieken en bekend met toepasbaarheid in eigen waterkeringen 11 Uitvoeren experimenten voorkomen muskusrattenschade Uitgevoerde pilot Pilot is gestart (maatregelen uitgevoerd) Uitvoeren pilot De maartregelen zijn in uitvoering als onderdeel van de kade verbetering Enkele Wiericke ( ). Na uitvoering van de kadeverbetering wordt gestart met de monitoring. Overzicht mogelijke preventieve maatregelen mbt voorkomen muskusrattenschade 12 Uitvoeren risicogericht toezicht en handhaving t.a.v. Keringen Nieuwe PI: overtredingsdruk (op Keringen) Gegevens verzamelen en rapporteren Zie toelichting. Na 2013 een indicator voor monitoring van het effect van toezicht en handhaving (voor keringen) 13 Opstellen van een beleidsnota overige waterkeringen Bestuurlijk vastgestelde beleidsnota overige waterkeringen Pilot voor Eiland van Schalkwijk is afgerond Beleidsplan vastgesteld in 2013 Beleidsnota overige waterkeringen heeft ter inzage gelegen en wordt ter vaststelling in oktober voorgelegd aan het AB. Beleidsplan vastgesteld in Evalueren en bijstellen beheer- en beleidsplan waterkeringen Bestuurlijk vastgesteld beleidsplan Beleidsplan gereed voor interne bespreking. Bestuurlijke aandachtspunt-en zijn afgestemd met portefeuillehouders Beleidsplan waterkeringen gereed in 2013 Beleidsplan is omgevormd in een beleidsvisie. De wordt eind 2013 voorgelegd aan het college en daarna ter inzage gelegd. Beleidsplan waterkeringen gereed in /+ +/- +/+ 15 Opstellen van een compartimenteringsplan voor het boezemstelsel HDSR Bestuurlijk vastgesteld compartimenteringsplan Plan vastgesteld in 2013 Herziening calamiteitenbestrijdingsplan wordt voorbereid. Plan vastgesteld in

18 Doelstelling 2} - Het beperken van de gevolgen van overstromingen Nr. Maatregel PI/afspraak Realisatie 2012 Norm 2013 Realisatie t/m juni 2013 Einddoelstelling K T G 16 Waterveiligheid krijgt een adequate plaats in de ruimtelijke planvorming Aantal gemeenten waar overstromingsrobuuste inrichting onder de aandacht is gebracht 50% 100% In alle gemeenten zijn afspraken gemaakt over de opname van waterveiligheid in de ruimtelijke ordening en is aandacht voor robuuste ruimtelijke inrichting. In alle gemeenten zijn afspraken gemaakt over de opname van waterveiligheid in de ruimtelijke ordening en is aandacht voor overstromings-robuuste ruimtelijke inrichting Toelichting Prestatie-indicator nr. 1 Afstemmen en uitvoeren GOP primaire waterkeringen Realisatie De afstemming zal plaatsvinden in de 2e helft van Het project 'Herstelwerkzaamheden zomerkaden' is momenteel in voorbereiding. In verband met de gesloten dijkperiode volgt de uitvoering in De omvang van dit project bedraagt Dit heeft geen consequenties voor andere projecten en de einddoelstelling. Maatregel: Uitvoering vindt plaats in Prestatie-indicator nr. 5 Uitvoeren van het Groot Onderhoudsplan Regionale waterkeringen Realisatie: Prognose voor eind 2013 (conform begroting 2014): 203 km voorbereid en 143 km gereed. De reden voor het feit dat een lager aantal km's gereed is, is vertraging van de start van de uitvoering van enkele grote projecten. Redenen hiervoor zijn onder andere de nieuwe aanbestedingswet en het verzoek van de provincie om samen te werken bij het project Enkele Wiericke met het natuurontwikkelingsproject Polder Oukoop. Maatregel: geen maatregel nodig want: de vertraging van de uitvoering van dit project heeft geen consequenties voor het behalen van de einddoelstelling (2020). Na het vaststellen van het geactualiseerde GOP Regionale waterkeringen (gepland december 2013), worden de PI's voor de uitvoering herzien. Prestatie-indicator nr. 7 Opstellen van legger voor alle waterkeringen Realisatie In oktober 2013 wordt het AB voorgesteld om de ligging en de normering voor de overige waterkeringen vast te stellen. Maatregel: Op basis hiervan wordt het college voorgesteld een besluit te nemen over het al dan niet opstellen van een legger voor deze waterkeringen. Hierin wordt zowel de noodzakelijkheid (er is geen wettelijke verplichting), de relatie met andere juridische beleidsdocumenten (o.a. beleidsplan waterkeringen en Keur) en de haalbaarheid meegenomen. Einddoelstelling in begroting is gewijzigd in eind Prestatie-indicator nr. 9 Actualiseren algemene regels en beleidsregels Realisatie: In de commissie BMZ van 3 september is het plan van aanpak Opstellen nieuwe keur en uitwerking in algemene regels en beleidsregels besproken. Maatregel: Op grond van dit plan van aanpak worden de algemene regels en beleidsregels niet in 2013 maar in 2014 geactualiseerd en begin 2015 door het Algemeen Bestuur vastgesteld. Daarmee is PI-9 achterhaald. Prestatie-indicator nr. 12 Uitvoeren risicogericht toezicht en handhaving t.a.v. Keringen Realisatie: De Prestatie Indicatoren naleving zijn aan herijking toe. Argumenten zijn dat de huidige PI s alleen gaan over waterkwaliteit en niet over waterinfrastructuur (watersysteem en keringen) en waterkwantiteit (oppervlaktewater en grondwater). 15

19 Ook is het onderscheid tussen directe lozingen (op oppervlaktewater) en indirecte lozingen (in de afvalwaterketen) niet meer consistent over de doelstellingen verdeeld. Tot slot zijn de rekenkundige aannames achter de indicator (grote aantallen en aselecte inspecties) steeds minder waar: door risicogericht te inspecteren zijn deze niet aselect meer en door bijvoorbeeld de beperkte aantallen RWZI s en inspecties is het cijfer betekenisloos t.o.v. de norm 90%, die volgens de wet van de grote getallen is gekozen. Maatregel: De huidige set PI s voor naleving (nrs. 49, 69, 70, 71, 72, 73) zal worden herijkt en een nieuwe set vervangende PI s zal worden ontwikkeld, als onderdeel van revisie van het handhavingsbeleid. Daarbij wordt voortgebouwd op het concept van Overtredingsdruk. Het vervangingsvoorstel zal in de begrotingscyclus voor 2015 worden meegenomen. Tot de feitelijke operationalisering wordt de aangekondigde PI Overtredingsdruk (nrs 12, 38, 39, 50, 63) uit de Burap gehaald. Prestatie-indicator nr. 14 Evalueren en bijstellen beheer- en beleidsplan waterkeringen Realisatie:Om zo veel mogelijk eenheid in beleidsdocumenten te bereiken, is het beleidsplan omgevormd in een beleidsvisie. Deze vormt de basis voor algemene en beleidsregels en voor projectplannen van het waterschap. Door deze omvorming en de noodzakelijke ter inzage legging is de doelstelling vertraagd. Maatregel: een voorstel over proces en planning van de beleidsvisie is voorgelegd aan het college op 27 juli 2013 en conform besloten. Einddoelstelling (vaststelling van de beleidsvisie waterkeringen door AB in 2014) is aangepast naar Wat zijn de kosten? Primaire begroting Herziene begroting (Na 1 ste begrotingswijziging) Realisatie t/m Prognose Resultaat V/N juni Primaire, regionale en overige waterkeringen Kosten Overige kosten Bijdrage hoogwaterbeschermingsprogramma Personeelskosten Afschrijvingskosten N Rentekosten Totaal kosten N Overige opbrengsten Overige opbrengsten Totaal overige opbrengsten Saldo kosten en overige opbrengsten N Bedragen zijn in duizenden euro's, V = voordelig, N = nadelig 16

20 Toelichting Afschrijvingskosten Afschrijvingskosten worden eenmalig hoger dan begroot. De oorzaken hiervan worden beschreven in de toelichting op de afschrijvingen op pagina 10. Voor het programma Primaire, regionale en overige waterkeringen betekent dit een nadeel van Een systeemwijziging met betrekking tot de afschrijvingen zorgt voor een eenmalige dekking van de ontstane tekorten in Een nadere uitwerking en toelichting van de voorgestelde systeemwijziging wordt met een separaat AB - voorstel gelijktijdig met deze Burap aangeboden. Zie hiervoor de toelichting op de afschrijvingen op pagina 10. Het genoemde tekort van wordt met de systeemwijziging gedekt. Bedragen zijn in duizenden euro's, V = voordelig, N = nadelig 110 N b. 8BCalamiteitenzorg Doelstelling 3 - Een doelmatig en doeltreffend functionerend calamiteitenzorgsysteem Nr. Maatregel PI/afspraak Realisatie 2012 Norm 2013 Realisatie t/m juni 2013 Einddoelstelling K T G 17 Uitvoering activiteitenprogramma 2013 rampkoers Uitvoering van activiteiten uit programma % van de activiteiten uit programma 2012 zijn uitgevoerd. Uitvoering van activiteiten uit programma % van de activiteiten uit programma 2013 zijn uitgevoerd. Een professioneel, hoogwaardig en bestendig calamiteitenzorgsysteem 18 Een bekwame en goed geequipeerde calamiteitenorganisatie Aanbod voor opleidingen, trainingen en oefeningen voor alle deelnemers aan de calamiteitenorganisatie OTO-motive in concept gereed. 100% van het jaarprogramma is uitgevoerd Uitvoering van het jaarprogramma OTO OTO-motive is vastgesteld; 40 % van het jaarprogramma is uitgevoerd. Doelmatig en doeltreffend functioneren tijdens (dreiging van) calamiteiten 19 Samenwerking met netwerkpartners in crisisbeheersing: planvorming, bestrijding, opleidingen, trainingen, oefeningen - In 2013 werken we in Midden- Nederland met een gezamenlijke visie op calamiteitenzorg - Instemming met Nederlandse waterschapsvisie crisisbeheersing - Doorontwikkeling plannen Dijkringen n.a.v. overstromingsoefening West-NL - Deining en Doorbraak (Visie Midden Nederland) is vastgesteld - Nederlandse waterschapsvisie crisisbeheersing is ontwikkeld. - In november 2012 heeft de Oefening Overstroming West Nederland 2012 plaats gevonden - Uitvoering en rapportage van activiteiten 2013 Midden- Nederland - Implementatie Nederlandse waterschapsvisie crisisbeheersing - Doorontwikkeling plannen Dijkringen n.a.v. de overstromingsoefening West- NL Uitvoering loopt volgens plan. - Implementatie loopt volgens plan en uitvoering lift mee op uitvoering deining en noodzaak. - Voortgang op ambtelijk en bestuurlijk niveau conform planning Een professioneel, hoogwaardig en bestendig calamiteitenzorgsysteem waarin wij intensief samenwerken en afstemmen met netwerkpartners, t.b.v. succesvolle calamiteitenbestrijding 17

Programmabegroting 2013

Programmabegroting 2013 Programmabegroting 2013 Ridderkerk, 22 november 2012 Inhoudsopgave: Voorwoord 2 1 Inleiding 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Missie... 3 1.3 Uitgangspunten en normen... 3 1.4 Leeswijzer... 4 2 Bestuurlijke samenvatting

Nadere informatie

Concept Jaarrekening 2010

Concept Jaarrekening 2010 Concept Jaarrekening 2010 Colofon Delft, mei 2011 Jaarrekening 2010 Samenstelling Hoogheemraadschap van Delfland Foto omslag www.hhdelfland.nl Hoogheemraadschap van Delfland Phoenixstraat 32 Postbus 3061

Nadere informatie

AGENDAPUNTNUMMER 23 DATUM BEHANDELING IN DiH 2 maart 2006

AGENDAPUNTNUMMER 23 DATUM BEHANDELING IN DiH 2 maart 2006 DATUM VERGADERING 16 maart 2006 BDLAGE(N) ~ 2 - AGENDAPUNTNUMMER 23 DATUM BEHANDELING IN DiH 2 maart 2006 AAN DE VERENIGDE VERGADERING BESTUURSRAPPORTAGE - III B0600372 Hollandse Delta 1. Aanleiding Op

Nadere informatie

DB-vergadering 24-05-2011 Agendapunt 14

DB-vergadering 24-05-2011 Agendapunt 14 DB-vergadering 24-05-2011 Agendapunt 14 Onderwerp Vaststelling programmarekening 2010 Portefeuillehouder(s) R.L.M. Sleijpen Afdeling Middelen Bestuursprogramma Niet van toepassing. Waterbeheersplan Niet

Nadere informatie

(meerjaren)begroting 2015-2020

(meerjaren)begroting 2015-2020 (meerjaren)begroting 2015-2020 "(samen)werken aan water" *2014.23708* Rapportinformatie Hoofdtitel... (meerjaren)begroting 2015-2020 Subtitel..."(samen)werken aan water" Rapportnummer:...

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 2011 WATERSCHAP BRABANTSE DELTA

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 2011 WATERSCHAP BRABANTSE DELTA GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 2011 WATERSCHAP BRABANTSE DELTA JAARREKENING 2011 Inleiding Bladzijde JAARVERSLAG 2011 Verslag ter verantwoording van het financieel beheer 7 t/m 38 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

Nadere informatie

In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder BMZ 01-04-2014 Telefoonnummer: 5881 SKK Afdeling: Management ondersteuning In AB: Portefeuillehouder: Kromwijk

In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder BMZ 01-04-2014 Telefoonnummer: 5881 SKK Afdeling: Management ondersteuning In AB: Portefeuillehouder: Kromwijk COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 5 Onderwerp: Evaluatie systeem en onderwerpen begrotingswijzigingen Nummer: 796075 In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder

Nadere informatie

Beleidsbegroting 2015

Beleidsbegroting 2015 Beleidsbegroting 2015 inclusief meerjarenraming 2016 tot en met 2019 Datum 12 november 2014 Opgemaakt door afdeling Bedrijfskundige Ondersteuning Kenmerk Pagina 2 van 59 INHOUDSOPGAVE 1. Nota van aanbieding...

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 GEMEENTE LANDERD Adres: Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland Telefoon: 0486-458111 Fax: 0486-458222 e-mail: info@landerd.nl Internet: www.landerd.nl

Nadere informatie

Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken. Rekenkamercommissie gemeente Heerlen

Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken. Rekenkamercommissie gemeente Heerlen Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken Rekenkamercommissie gemeente Heerlen 26 juni 2013 Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken

Nadere informatie

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012 Locatie: Stadhuis Dordrecht, Stadhuisplein 1 17.00-18.00 uur Themabijeenkomst voor raad- en collegeleden Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012 Inspiratiesessie Zuid-Westelijke

Nadere informatie

Hoofdlijnennota. Actualisatie van het derde Waterhuishoudingsplan

Hoofdlijnennota. Actualisatie van het derde Waterhuishoudingsplan Actualisatie van het derde Waterhuishoudingsplan Vastgesteld door het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland op 8 januari 2008 Actualisatie van het derde Waterhuishoudingsplan 8-1-2008 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden

Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden 2 e Marap 2008 Inhoudsopgave Pagina 1 Inleiding 3 2 Programma s 5 2.1 Bestuur 5 2.2 Manden maken 6 2.3 Economie, bereikbaarheid en toerisme 7 2.4 Fysiek 10 2.5

Nadere informatie

FAZ: Ja 19-6-2013. Opdrachtgever: Henk Wolven

FAZ: Ja 19-6-2013. Opdrachtgever: Henk Wolven Onderwerp: Voorjaarsrapportage 2013 Nummer: Bestuursstukken\1397 Agendapunt: 4 DB: Ja 3-6-2013 BPP: Ja 19-6-2013 Workflow Opsteller: Eenje van Wijngaarden, 0598-693899 Financiële en Algemene Zaken FAZ:

Nadere informatie

U1209163. Aan de leden van de Verenigde Vergadering van het Waterschap Hollandse Delta Postbus 4103 2980 GC RIDDERKERK. Geachte leden, Aanleiding

U1209163. Aan de leden van de Verenigde Vergadering van het Waterschap Hollandse Delta Postbus 4103 2980 GC RIDDERKERK. Geachte leden, Aanleiding DATUM VERZONDEN 2 8 NOV. 2012c ONTACTPERSOON N. van Eck UW BRIEF VAN DOORKIESNUMMER 088"9743344 UW KENMERK E-MAILADRES ONS KENMERK U AANTAL BIJLAGEN "3" INGEKOMEN NR. ONDERWERP Aanbieding rapport prioritering

Nadere informatie

Oplegvel Raadsstuk. Onderwerp Bestuursrapportage 2012-2

Oplegvel Raadsstuk. Onderwerp Bestuursrapportage 2012-2 Onderwerp Bestuursrapportage 2012-2 Oplegvel Raadsstuk Portefeuille C. Mooij Auteur Mevr. C. Lensen Telefoon 5113043 E-mail: clensen@haarlem.nl CS/CC Reg.nr. 2012/397332 Te kopiëren: A B & W-vergadering

Nadere informatie

2e Bestuursrapportage 2013. Versie: 2.0.0.0.0.0

2e Bestuursrapportage 2013. Versie: 2.0.0.0.0.0 2e Bestuursrapportage 2013 Versie: 2.0.0.0.0.0 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 3 2 Leeswijzer en samenvatting 5 2.1 Leeswijzer 5 2.2 Samenvatting 6 3 Beleidsrealisatie en financiële afwijkingen begroting 2013

Nadere informatie

Raadsvoorstel2012.0021467

Raadsvoorstel2012.0021467 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel212.21467 Onderwerp Reactie op ontwerp-jaarverslag 21 'i en ontwerp-programmabegroting 21 3 Veiligheidsregio Kennemerland Portefeuillehouders drs. Th.L.N. Weterings

Nadere informatie

AB-OFGV. 11 dec. 2014. 13:00 uur

AB-OFGV. 11 dec. 2014. 13:00 uur AB-OFGV 11 dec. 2014 13:00 uur Agenda AB OFGV Datum : 11 december 2014 Tijd : 13:00-15:00 uur Locatie : OFGV-kantoor, Botter 14-15 Lelystad Genodigden : dhr. J.A. Fackeldey (Lelystad, voorzitter), dhr.

Nadere informatie

Bouwstenen voor WBP5. December 2014 versie 02. Droge voeten, schoon water

Bouwstenen voor WBP5. December 2014 versie 02. Droge voeten, schoon water Bouwstenen voor WBP5 December 2014 versie 02 Droge voeten, schoon water INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1. Onze ambitie: droge voeten, schoon water en een waterbewuste omgeving 7 1.1 We werken slim en innovatief

Nadere informatie

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control www.pwc.nl Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control 28 juni 2012 Gemeente Dalfsen T.a.v. de heer H. Berends Directeur Organisatie en Middelen Postbus 35 7720 AA Dalfsen 28 juni 2012 Referentie:

Nadere informatie

Deel 2. Beleidsbegroting 2002. Middelenbeleid 2002-2005 op hoofdlijnen

Deel 2. Beleidsbegroting 2002. Middelenbeleid 2002-2005 op hoofdlijnen Deel 2. Beleidsbegroting 2002 Middelenbeleid 2002-2005 op hoofdlijnen INHOUDSOPGAVE DEEL 2 1. Financieel beleid 2002-2005 op hoofdlijnen 1.1. Financieel perspectief 2002-2005... 27 1.1.1. Middelen en bestedingen

Nadere informatie

Programmabegroting 2010

Programmabegroting 2010 Programmabegroting 2010 Gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Telefoon (035) 692 88 88 Fax (035) 692 85 00 Internet E-mail www.bussum.nl info@bussum.nl 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 De gemeente

Nadere informatie

Bijlage 3 Bestuursrapportage en financiële doorlichting 2014-II

Bijlage 3 Bestuursrapportage en financiële doorlichting 2014-II Bijlage 3 Bestuursrapportage en financiële doorlichting 2014-II Burap 2014 II blz. 1 1. Inleiding en leeswijzer In de bestuursrapportage(s) informeren wij uw Staten over de afwijkingen in de lopende begrotingsuitvoering.

Nadere informatie

Provincie Utrecht. Jaarrekening 2009

Provincie Utrecht. Jaarrekening 2009 Provincie Utrecht Jaarrekening Utrecht, 13 april 2010 1 2 Inhoudsopgave Bladzijde Inhoudsopgave...3 Leeswijzer...4 Bestuurlijke samenvatting, belangrijkste resultaten en ontwikkelingen...5 Algemeen financieel

Nadere informatie

AGENDAPUNT 4.5.A/B. Onderwerp: aanpak wateroverlast Kockengen en bemalingsgebied De Tol Nummer: 868550-v2. Voorstel

AGENDAPUNT 4.5.A/B. Onderwerp: aanpak wateroverlast Kockengen en bemalingsgebied De Tol Nummer: 868550-v2. Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 4.5.A/B Onderwerp: aanpak wateroverlast Kockengen en bemalingsgebied De Tol Nummer: 868550-v2 In D&H: 30-09-2014 / 14-10-2014 Stellers: Cor Vos / Roel Bronda

Nadere informatie

...5 ACCOUNTANTSVERKLARING... ...7 LEESWIJZER... ... ... ... ...9 JAARVERSLAG 2009... ... ... ...13 GEMEENTEBESTUUR... ... ... ...21 KERNGEGEVENS...

...5 ACCOUNTANTSVERKLARING... ...7 LEESWIJZER... ... ... ... ...9 JAARVERSLAG 2009... ... ... ...13 GEMEENTEBESTUUR... ... ... ...21 KERNGEGEVENS... INHOUDSOPGAVE Blz. VOORWOORD BIJ DE JAARREKENING............5 ACCOUNTANTSVERKLARING............7 LEESWIJZER............9 JAARVERSLAG............13 GEMEENTEBESTUUR............21 KERNGEGEVENS...............25

Nadere informatie

Jaarverslag & Jaarrekening 2007 (2008008651)

Jaarverslag & Jaarrekening 2007 (2008008651) Jaarverslag & Jaarrekening 2007 (2008008651) INHOUDSOPGAVE Blz. ACCOUNTANTSVERKLARING...5 LEESWIJZER...8 KERNGEGEVENS...10 INLEIDING...11 1. ALLE PROGRAMMA S IN ÉÉN OOGOPSLAG...16 2. LASTEN EN BATEN PER

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Verantwoording 2005 173

Hoofdstuk 2. Verantwoording 2005 173 Hoofdstuk Paragrafen Verantwoording 005 173 174 Verantwoording 005 . PARAGRAFEN.1 Weerstandsvermogen In deze paragraaf gaan we uit van de richtlijnen zoals die in de programmabegroting 005 golden. In de

Nadere informatie

Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht

Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht Voor een maaltijd wordt gezorgd. 1. Opening en vaststelling

Nadere informatie